DOPADY PROVOZOVÁNÍ ŠVARCSYSTÉMU VE SPORTOVNÍM ODVĚTVÍ NA ZAMĚSTNAVATELE, ZAMĚSTNANCE A STÁT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPADY PROVOZOVÁNÍ ŠVARCSYSTÉMU VE SPORTOVNÍM ODVĚTVÍ NA ZAMĚSTNAVATELE, ZAMĚSTNANCE A STÁT"

Transkript

1 DOPADY PROVOZOVÁNÍ ŠVARCSYSTÉMU VE SPORTOVNÍM ODVĚTVÍ NA ZAMĚSTNAVATELE, ZAMĚSTNANCE A STÁT Jana Vrtalová, Lucie Bartůňková Klíčová slova: Sportovec, OSVČ, zaměstnanec, Švarcsystém, nezávislé povolání, daňový únik, daň z příjmů, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění Key words: Sportsman, self-employed, employee, Švarcsystem, independent profession, tax evasion, income tax, social security, health insurance Abstrakt Při sportovní činnosti musejí vkládat do sportovce finanční prostředky nejdříve rodiče a následně i sportovní klub. Ten si ne vždy získává finanční hotovost legální cestou - využívá mezer v daňových zákonech, aby ušetřil. Jednou z možností je zaměstnávání sportovců jako OSVČ a ne jako zaměstnanců. V ČR totiž neexistuje jednotný názor na to, jakým způsobem zdaňovat příjmy u těchto profesí. Může se jednat o pracovní poměr uzavřený na základě pracovní smlouvy, živnost či nezávislé povolání. S rozdíly v zaměstnávání sportovců jako OSVČ a zaměstnanců souvisí Švarcsystém. Jeho problematiku upravuje zákoník práce č. 262/2006 Sb. účinný od roku 2012, který zakazuje provádět závislou práci jinak než v rámci pracovněprávního vztahu, buď jako zaměstnanec nebo na dohodu o pracovní činnosti či provedení práce. Zákaz Švarc systému není stanoven jen kvůli daňovým únikům, ale také proto, že živnostník v roli zaměstnance je oproti zaměstnanci mnohem méně chráněn. Nevztahuje se na něj zákoník práce, ale pouze obchodní zákoník. Zákaz tohoto systému v České republice, který je v Evropě obvyklý, chrání zájmy státu i jednotlivých občanů. Cílem příspěvku je tedy zohlednit dopady daňových úniků na tři zmíněné subjekty: zaměstnance, zaměstnavatele a stát. Abstract If an athlete doing sports activities, he must be financed by parents and a then by sports club. This club does not always get cash by legally way - uses weaknesses in the tax laws to save money. One option is to employ athletes as self-employed rather than as employees. In the Czech Republic, there is no consensus as to how the tax revenue for these jobs. This may be a closed employment under a contract of employment, business or independent profession. The differences in the employment of athletes as self-employed and employees related with Švarcsystém. The issue of the Labour Code No. 262/2006 Coll. efficient from 2012, which prohibits dependent work carried out otherwise than in the context of an employment relationship, either as an employee or an agreement for work or for work. Prohibition Švarc system is not set just because of tax evasion, but also because the role of the self-employed workers compared to employees is much less protected. Not apply to it Labour Code, but only the Commercial Code. Prohibition of this system in the Czech Republic, which is common in Europe, protects the interests of the state and citizens. The aim of this paper is therefore to consider the effects of tax evasion on three such entities: employees, employers and the state. 658

2 Úvod Švarcsystém se vyskytuje zejména ve stavebnictví, pohostinství, u programátorů, ale také hojně u sportovců. Zejména ve fotbalových a hokejových klubech. Zakladatelem Švarcsystému byl benešovský podnikatel Miroslav Švarc, který provozoval stavební činnost. Zaměstnával osoby samostatně výdělečně činné místo toho, aby se zaměstnanci uzavíral pracovní smlouvy podle zákoníku práce. Tím docházelo k úsporám na povinných odvodech za zaměstnance na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení a daních. Tento způsob podnikání byl v roce 1991 zrušen novelou zákona o zaměstnanosti a zákal převzal zákoník práce, kde v 3 je uvedeno, že závislá práce může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu. Problematiku Švarcsystému upravuje zákoník práce č. 262/2006 Sb. účinný od roku Zakazuje provádět závislou práci jinak než v rámci pracovněprávního vztahu, buď jako zaměstnanec nebo na dohody konané mimo pracovní poměr, tj. dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. se Švarcsystému dopouští každá firma, která si na výkon své hlavní činnosti najme živnostníka bez zaměstnanců. Na tento zákaz doplácejí i živnostníci, kteří naplňují všechny znaky nezávislého povolání podnikají svým jménem, na svůj účet a odpovědnost, jen nikoho nezaměstnávají. Na první pohled se zdá být Švarcsystém výhodný jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Při bližší analýze pro zaměstnance až tak výhodný není, zvláště v delším období. Ztrátový je především státní rozpočet. Obě skupiny zaměstnanci i zaměstnavatelé - ušetří na platbách sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a zaměstnanci také na dani z příjmů. Zákaz Švarcsystému není stanoven jen kvůli daňovým únikům, ale také proto, že živnostník v roli zaměstnance je oproti zaměstnanci s pracovní smlouvou mnohem méně chráněn. Nevztahuje se na něj zákoník práce, ale jen obchodní zákoník. Živnostník tak: nemá žádný nárok na placenou dovolenou, má horší možnost získat půjčku či hypotéku, připravuje se o náhradu mzdy při pracovní neschopnosti v prvních třech týdnech nemoci, za zaměstnavatelovu práci ručí zaměstnavatel, ale v případě OSVČ ručí ona celým svým majetkem, nevztahuje se na něj náhrada za případný pracovní úraz, nemá nárok na přestávku na oběd, pracovní pomůcky, v případě výpovědi nemá ze zákona nárok na odstupné, dostane minimální starobní důchod vzhledem k minimálním platbám pojistného. Cílem příspěvku je zohlednění dopadů daňových úniků na tři zmíněné subjekty: zaměstnance, zaměstnavatele a stát. Cíl bude naplněn prostřednictvím analýzy konkrétního případu zaměstnance a OSVČ, kdy oba budou v pozici zaměstnance. U zaměstnance bude zdůrazněn vliv nespravedlnosti a nevýhodnosti poskytování slev na daních, kdy sleva na dani může být odečtena podle zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. pouze do nulového základu daně. Dopady pro stát jsou důležité zejména z důvodu propadu veřejných financí v posledních letech způsobených částečně i vlivem nízkých odvodů pojistného a daní. 659

3 Příklad je aplikován na sportovní klub, protože právě využívání Švarcsystému je hojně ve sportovním odvětví využíváno. Je to zejména z toho důvodu, že nejsou v České republice stanovené jednoznačné podmínky pro to, zda mají být sportovci zdaňováni jako zaměstnanci nebo osoby vykonávající nezávislé povolání. Ačkoliv činnost profesionálních kolektivních sportovců má znaky závislé činnosti, vykonávají sportovci činnost jako osoby samostatně výdělečně činné. V tomto případě se jedná o Švarcsystém, ale rozsudky nejvyššího správního soudu v mnohých případech hovoří jinak (sp. Zn. 2 Afs 16/2011 a sp. Zn. 2 Afs 22/2012). Tento článek je zpracován jako jeden z výstupů Interní grantové agentury PEF Mendelu v Brně č. 17/2012 s názvem Navržení univerzálních metodických postupů pro zdaňování příjmů sportovců a umělců v České republice řešeného v období 3/2012-2/ Aplikace Švarcsystému na konkrétním příkladu V následujícím názorném příkladu je vycházeno z toho, že zaměstnanec i OSVČ mají stejný hrubý měsíční příjem ve výši Kč za měsíc, dále mají oba podepsané prohlášení poplatníka k dani a uplatňují daňové zvýhodnění na vyživované děti. Hrubý roční příjem zaměstnance je Kč. Z těch se musí vypočítat a odvést sociální zabezpečení 25 % ve výši Kč a zdravotní pojištění 9 % ve výši Kč. Celkový hrubý roční příjem tak bude Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o roční zúčtování, je nutné tento základ daně zaokrouhlit na celé stokoruny dolů. V tomto případě se bude základ daně a zaokrouhlený základ daně rovnat. Z něj bude vypočtena daň z příjmů 15 %, která je Kč. Od ní se odečte základní sleva na poplatníka ve výši Kč a daň po slevě bude Kč. Protože má poplatník dvě vyživované děti, může si na každé z nich uplatnit daňové zvýhodnění v částce Kč. Jeho daň po odpočtu daňového zvýhodnění na obě děti Kč bude Kč. Pro výpočet čistého příjmu dále musí být zaměstnanci z hrubé mzdy strženo sociální zabezpečení 6,5 % ve výši Kč a zdravotní pojištění 4,5 % ve výši Kč. Po této srážce sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a daně je mu vypočítán čistý příjem ve výši Kč. Osoba samostatně výdělečně činná má taktéž roční příjem Kč, ze kterého uplatňuje výdaje paušálem 40 % ve výši Kč (paušál 40 % vychází z příjmů z výkonu nezávislého povolání podle 7 odst. 2 písm. b) ZDP, kde je uvedeno, že se nejedná o živnost ani podnikání podle zvláštních předpisů). Základ daně za rok je Kč. Daň 15 % ze základu daně Kč je Kč, od ní si poplatník může uplatnit odpočet základní slevy na poplatníka, která v roce 2012 je Kč. Daň po uplatnění slevy na poplatníka bude Kč. Dále si poplatník může odečíst daňové zvýhodnění na dvě vyživované děti. Zvýhodnění bude mít formu slevy na dani i daňového bonusu, vzhledem k tomu, že daň je menší než celkové daňové zvýhodnění na dvě děti (7 560 Kč < Kč). Sleva na dani bude ve výši daně po uplatnění slevy na poplatníka Kč a zbytek, tj Kč bude daňový bonus, který naopak od slevy na dani bude připočten poplatníkovi k jeho hrubé mzdě. Kromě daně musí OSVČ odvádět zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Vyměřovací základ se rovná polovině základu daně Kč, tedy částce Kč. Minimální vyměřovací základ je pro rok 2012 stanoven na částku Kč, ze které se budou počítat odvody SZP. Minimální odvod zdravotního pojištění tak bude 27 %, což je po zaokrouhlení na celé koruny nahoru Kč. Minimální odvod sociálního zabezpečení bude 29,2 %, což 660

4 je po zaokrouhlení na celé koruny nahoru Kč. Celkově za rok na pojištění OSVČ odvede Kč. Celkový čistý roční příjem zaměstnance bude Kč. Při celkovém srovnání čistých příjmů zaměstnance a OSVČ lze říct, že zaměstnanec má o Kč nižší čistý příjem než OSVČ ( Kč Kč), jak je vidět z Tabulky 1. Náklady zaměstnavatele jsou Kč a jsou tvořeny z hrubého příjmu zaměstnance Kč a odvodů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem Kč. Osoba samostatně výdělečně činná si pojištění hradí sama. Zaměstnavatel je na tom lépe, když využívá Švarcsystém a nezaměstnává zaměstnance, ale OSVČ, i když jde o protiprávní vztah. Tabulka 1 Komparace čistého ročního příjmu zaměstnance a OSVČ s dvěma dětmi (v Kč) zaměstnanec OSVČ hrubá mzda příjmy SZP 34 % výdaje 40 % SHM základ daně zaokrouhlená SHM daň daň poplatník poplatník daň daň daňové zvýhodnění na 2 děti daňové zvýhodnění na 2 děti sleva na dani daň daňový bonus SZP 11 % vyměřovací základ odvod ČM minimální odvod ZP náklady zaměstnavatele minimální odvod SP povinnost SZP čistý příjem Při celkové komparaci odvodů do státního rozpočtu při ročním příjmu Kč je odvedeno za zaměstnance správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně celkem Kč ( Kč pojistné hrazené za společnost Kč pojistné hrazené za zaměstnance) a dále daň z příjmů Kč. Zaměstnanec nemá nárok na daňový bonus, a proto jeho celkové odvody jsou Kč ( Kč Kč Kč), jak uvádí Tabulka 2. Osoba samostatně výdělečně činná odvede povinné zálohy pojistného Kč ( Kč Kč) a navíc dostane zpět daňové zvýhodnění ve formě bonusu v částce Kč. Proto celkový odvod státu bude Kč ( Kč Kč). Švarcsystém, který využívá OSVČ je výhodnější o Kč ( Kč Kč). Přistoupit na Švarcsystém se tak vyplatí jak zaměstnavatelům, tak osobám, které jsou v pozici OSVČ. Při využití Švarcsystému se tak celkový příjem do státního rozpočtu sníží na necelou šestinu, jak je uvedeno v Tabulce

5 Tabulka 2 Komparace celkového odvodu pojistného a daně státu (v Kč) zaměstnanec OSVČ hrubý roční příjem SZP 34 % (zaměstnanec) / 29,2 % (OSVČ) SZP 11 % (zaměstnanec) / 13,5 (OSVČ) daň z příjmů daňový bonus na 2 děti celkový odvod státu Dopady na zaměstnance, zaměstnavatele a stát Nejdříve jsou vypočítány dopady na samotného zaměstnance. Je stanoven měsíční hrubý příjem, hrubý roční příjem (jako dvanáctinásobek měsíčního hrubého příjmu) a čistý příjem, a to jak u zaměstnance, tak u OSVČ. V následujícím řádku Tabulky 3 je uvedeno, jakou částku daná osoba dostane zpět při ročním vyúčtování (se znaménkem mínus), anebo kolik bude muset odvést (se znaménkem plus). Odvody zaměstnance (sociálního i zdravotního pojištění a daňové povinnosti) jsou vyšší než odvody osoby samostatně výdělečně činné. Poslední řádek tabulky vyčísluje konkrétní rozdíly odvodů u zaměstnance a OSVČ v absolutní výši. Tabulka 3 Dopady na zaměstnance (v Kč) dopady na zaměstnance zaměstnanec OSVČ roční hrubý příjem čistý příjem dostane/+sraženo rozdíl Další je vyčíslení dopadů do nákladů zaměstnavatele. Zde je situace zcela jednoznačná, protože zaměstnavatel hradí výdaje za pojistné pouze za zaměstnance, za OSVČ ne, proto rozdíl je 100 %. Opět je situace nevýhodná v případě, že daná osoba pracuje ve společnosti jako zaměstnanec a ne jako OSVČ. Položka rozdíl vždy tvoří 34 % hrubého příjmu, jak je zřejmé z Tabulky 4. Tabulka 4 Dopady na zaměstnavatele (v Kč) dopady na zaměstnavatele zaměstnanec OSVČ hrubý roční příjem SZP 34 % rozdíl U celkových dopadů na stát se jedná o odvody sociálního zabezpečení (správě sociálního zabezpečení), zdravotního pojištění (zdravotním pojišťovnám) a daní (finančním úřadům). V Tabulce 5 jsou také zohledněny platby, které dostávají poplatníci zpět ve formě daňového bonusu na vyživované děti. Dále jsou zde uvedeny jak platby sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, které jsou strhávány zaměstnanci z jeho mzdy, tak platby zaměstnavatele za zaměstnance. Zaměstnavatel za zaměstnance odvádí 25 % sociálního zabezpečení a 9 % zdravotního pojištění, zaměstnanci je z jeho mzdy strháváno 6,5 % sociální zabezpečení a 4,5 % zdravotní pojištění, celkově je odvedeno 31,5 % za sociální zabezpečení 662

6 a 13,5 % za zdravotní pojištění. Osoba samostatně výdělečně činná odvádí ze svého příjmu 29,2 % sociální zabezpečení a 13,5 % zdravotní pojištění. Z pohledu státu je problematika opačná než u zaměstnance a zaměstnavatele. To, co je pro zaměstnance a zaměstnavatele úsporou, to je pro stát ztrátou. Navíc platí, že vzhledem k systému pracovněprávních vztahů stát přichází u příslušného poplatníka (v tomto případě u OSVČ) o celou výši daně z příjmů, ale navíc přichází i o další finance, které poplatníkovi vyplácí ve formě daňového bonusu, na jehož výplatu by v případě dodržování platných předpisů nárok vůbec daný poplatník neměl. Daňové úniky u jednoho poplatníka nemají významný dopad na státní rozpočet. Pokud by ale tyto praktiky byly využívány plošně, mohly by být důsledky pro veřejné finance katastrofální. Stát by se v takovém případě mohl začít potýkat s nedostatkem finančních prostředků. Tabulka 5 Dopady na stát (v Kč) dopady na stát zaměstnanec OSVČ hrubý roční příjem SP 6,5 % ZP 4,5 % SP 25 % ZP 9 % SP 29,2 % ZP 13,5 % daň po poplatníkovi daň po dětech bonus odvod státu rozdíl U příjmu Kč poplatník v pozici zaměstnance má vysokou daň po započtení slevy na poplatníka, a proto daňové zvýhodnění na dvě děti má formu slevy na dani. Konečný odvod státu je Kč (suma odvodů pojistného a daně). Osoba samostatně výdělečně činná má nízkou daň po započtení slevy na poplatníka, a proto má daňové zvýhodnění formu slevy na dani i daňového bonusu. Její konečný odvod státu je Kč (suma odvodů pojistného, od které je odečten daňový bonus). Celkový rozdíl je Kč a zaměstnanec odvádí asi 6x větší částku než OSVČ. Tabulka 6 Celkový rozdíl odvodů (v Kč) 1 sportovec 40 sportovců dopady na zaměstnance dopady na zaměstnavatele dopady na stát celkový rozdíl odvodů Pokud bychom sečetli celkový rozdíl odvodů, byl by ve výši Kč ( Kč rozdíl dopadů u zaměstnance Kč rozdíl dopadů u zaměstnavatele Kč rozdíl dopadů na stát), jak je uvedeno v Tabulce 6. U zaměstnavatele je brán v potaz pouze rozdíl v odvodu pojistného, protože hrubý příjem musí hradit jak za zaměstnance, tak za OSVČ. 663

7 Ve větších sportovních klubech bývají tyto praktiky většinou hojně využívány. V Tabulce 6 je vypočítaný rozdíl za jednotlivce, tak i za sportovní klub (za sportovní tým, trenéry a další členy klubu), jehož průměrný počet může být 40 lidí. Stát tak celkově za rok může přicházet u jednoho sportovního klubu až o Kč na odvodech sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a daní. Z Obrázku 1 je zřejmé, že zatímco u nejnižší kategorie sledovaných hrubých ročních příjmů Kč je podíl odvodů zaměstnance asi 80x menší než u OSVČ, čím vyšší příjmy poplatník dostává, tím se podíl odvodů zvyšuje. Pokud by měl poplatník příjem Kč, jeho odvody by byly více než 6,5x větší v případě, že by byl zaměstnanec, než kdyby byl OSVČ. Čím vyšší má ale poplatník příjmy, tím se podíl odvodů snižuje. Je to dáno také tím, že u OSVČ nejsou platné povinné minimální limity pro odvody pojistného, ale že jeho základ je vyšší než povinný limit, proto se zvyšuje i pojistné. Také jsou u OSVČ nižší procentuální sazby pojistného než u zaměstnance. Dalším faktorem je to, že OSVČ má nižší základ pro výpočet daně, a proto ve více případech má nárok na vyplacení daňového bonusu na vyživované děti. Obrázek 1 Celkový rozdíl odvodů u zaměstnance a OSVČ za zaměstnance, zaměstnavatele i stát (v Kč) za jednoho sportovce Závěr V tomto článku jsem se zabývala aplikací Švarcsystému ve sportovním prostředí. Švarcsystém je rozšířen nejen ve sportu, ale také ve stavebnictví nebo u programátorů. Jde u něj o to, že jednotliví zaměstnanci nemají podepsanou pracovní smlouvu, ale jsou zaměstnáni jako osoby samostatně výdělečně činné. Musejí si tak platit sami sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Odvody státu jsou tak mnohem nižší v tomto případě, než kdyby byli zaměstnáni jako ostatní zaměstnanci. Bohužel v české právní úpravě právě u sportovců není jednoznačně stanoveno, jakým způsobem mohou být sportovci zaměstnanci, resp. mohou být jak zaměstnanci, tak osoby 664

8 samostatně výdělečně činné. To je výhodné zejména pro sportovní kluby, protože ty nemají tak vysoké odvody pojistného a daně oproti variantě, kdy by všichni sportovci, rozhodčí a trenéři byli zaměstnanci klubu. V ostatních státech Evropy převažuje pracovněprávní vztah, kdy sportovci jsou zaměstnanci klubu a v některých státech jsou pro ně zákonem stanovené speciální podmínky. V České republice v žádném zákoně nenajdeme ustanovení, kde by bylo jednoznačně stanoveno, jak mají být sportovci zdaňováni. Proto využívají mezer v zákonech a rozhodnutí soudu z nedávné minulosti (sp. Zn. 2 Afs 16/2011 a sp. Zn. 2 Afs 22/2012), kdy soudy rozhodly ve prospěch sportovců. Sportovci tak legálně mohou využívat Švarcsystém a okrádat státní rozpočet o nemalé částky. V obrázku 1 jsou uvedeny rozdíly u zaměstnance, zaměstnavatele a státu za jednoho sportovce. Pokud by se částka vzala celkově za sportovní klub, jsou sumy odvodů mnohem vyšší. Bohužel sportovní odvětví je poměrně složitý obor, a proto není jednoduché vložit do zákona jednoznačné ustanovením, podle kterého by byli sportovci zdaňováni. Musely by se zohlednit rozdíly ve zdaňování sportovních organizací i sportovců, a to jak jednotlivců, tak sportovců kolektivních sportů. Někteří sportovci ale mohou vykonávat sportovní činnost jako jednotlivci i v kolektivu. Příkladem může být například běžecké lyžování. Literatura: [1] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , sp. zn. 2 Afs 16/2011 [2] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , sp. zn. 2 Afs 22/2012 [3] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů [4] Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů [5] Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Bc. Ing. Jana Vrtalová Ústav účetnictví a daní Provozně ekonomická fakulta Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1, Brno Ing. Lucie Bartůňková Ústav účetnictví a daní Provozně ekonomická fakulta Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1, Brno 665

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Podstata a druhy mzdy

Podstata a druhy mzdy MZDY Obsah 1. Podstata a druhy mzdy 2. Způsoby výpočtu mzdy 3. Zákonné srážky ze mzdy 4. Ostatní srážky ze mzdy 5. Slevy na dani z příjmu 6. Postup výpočtu mzdy 7. Příklad výpočtu mzdy 8. Nepeněžité plnění

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Daňová zátěž zaměstnanců superhrubá mzda 1 Jana Janoušková

Daňová zátěž zaměstnanců superhrubá mzda 1 Jana Janoušková Daňová zátěž zaměstnanců superhrubá mzda 1 Jana Janoušková Klíčová slova Reforma veřejných financí, daň z příjmů fyzických osob, závislá činnost, mzda, slevy na dani Abstrakt Rok 2008 v souvislosti s reformou

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: zákonná

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

16.5.2010. Základem pro výpočet mezd je hrubá mzda. Obsahuje: Z hrubé mzdy (HM) se odečítá:

16.5.2010. Základem pro výpočet mezd je hrubá mzda. Obsahuje: Z hrubé mzdy (HM) se odečítá: 10_Mzdy, zaměstnanci Výukový text o výpočtu a účtování mezd GAP Education střední škola Úvod Obsahem této prezentace bude především výpočet mzdy a její zaúčtování Výpočet mezd je znázorněn dle právního

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

zaměstnanec OSVČ švarcka OSVČ švarcka měsíční superhrubá měsíční faktura měsíční faktura měsíční faktura měsíční faktura

zaměstnanec OSVČ švarcka OSVČ švarcka měsíční superhrubá měsíční faktura měsíční faktura měsíční faktura měsíční faktura daň 15% ze superhrubé 4422 daň po odečtu 2 352 odvody ZC (6,5+4,5=11% z hrubé) 2 420 čistá měsíční mzda 17 228 29 480 22 000 hrubá 29 480 21 015 29 480 26 192 7480 odvody ZL (25 + 9 = 34% z hrubé) za rok

Více

Sociální pojištění od 1. 1. 2009

Sociální pojištění od 1. 1. 2009 Sociální pojištění od 1. 1. 2009 Obsah 1. Zaměstnavatelé - sazby... 2 2. Zaměstnanci - sazby... 2 3. Změny při zdaňování příjmů zaměstnanců od 1. 1. 2009... 2 3.1. Pojistné placené zaměstnavatelem... 3

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 4 4 Edice Úãetnictví a danû

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072].

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072]. 1273 Č á s t i da ň z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b je subjektem s daňovou povinností v tuzemsku, ale výdaje na závislou činnost jdou k tíži stálé provozovny umístěné ve státě, s nímž Česká republika

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout!

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout! Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 1. Pracovní právo 1.1 Zákoník práce Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce 77 odst. 1 ZP předepsaná forma, ve které musí

Více

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy!

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2008 (verze 7.51a) Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Změny na základě zákona

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

Švarcsystém po novele a v praxi

Švarcsystém po novele a v praxi Švarcsystém po novele a v praxi Pojem švarcsystém vznikl na základě praxe uplatňované v devadesátých letech minulého století podnikatelem Miroslavem Švarcem, který přišel na způsob, jakým se vyhnout povinným

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ

VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ VYBRANÉ ASPEKTY DAŇOVÉ REFORMY V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ DOMÁCNOSTÍ KATEŘINA MAKOVÁ Katedra veřejné ekonomiky, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava Abstrakt Příspěvek uvádí základní

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace

Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast Ekonomika přímé daně 2 Ročník 3. Datum tvorby 8. 7. 2012. Anotace Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKN_3EI_15_PRIME_DANE_2 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Petra Traxlerová Tematická oblast

Více

Příklad 4.1 Jste Vy osobně pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovým rezidentem? Zdůvodněte svoji odpověď.

Příklad 4.1 Jste Vy osobně pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovým rezidentem? Zdůvodněte svoji odpověď. Příklad 4.1 Jste Vy osobně pro účely daně z příjmů fyzických osob daňovým rezidentem? Zdůvodněte svoji odpověď. Příklad 4.2 Rozpomeňte se, zda-li jste někdy v postavení zaměstnance nebo podnikající osoby

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2012

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2012 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2012 METIS Praha, spol. s r.o. 27.1.2012 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20

JAK SPOČÍTAT VÝPLATU. Finanční matematika 20 JAK SPOČÍTAT VÝPLATU Finanční matematika 20 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Daňové zatížení závislé činnosti versus OSVČ Radka Horná Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689 Leden 2007 Obsah: Sociální a zdravotní pojištění v r. 2006 a 2007 str. 1 Stravné v tuzemsku a v cizí měně od 1.1.2007 str. 2 Průměrné ceny pohonných hmot a sazby za používání vozidel od 1.1.2007 str. 3

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 5. dubna 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

Mzdová soustava, odměňování pracovníků

Mzdová soustava, odměňování pracovníků Mzdová soustava, odměňování pracovníků Odměňování pracovníků představuje odměnu za vykonanou práci. Je upraveno především v zákoníku práce. (www.zakonycr.cz/úplná znění vybraných zákonů/zakonik práce)

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Konec manažerského pojištění v Čechách

Konec manažerského pojištění v Čechách Konec manažerského pojištění v Čechách Martin Podávka, FinQ.cz 2006 UPOZORNĚNÍ: Článek je určen pro pojišťovací a finanční poradce! Motivační pojištění (někdy také manažerské) nepatří mezi produkty prodávané

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Ing. Miriam Jandlová Tematický celek: Daňová soustava ČR Cílová skupina: žáci střední školy s výukou ekonomických předmětů Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se

Více

ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE

ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE Marcela Prausová Klíčová slova: Mzda, superhrubá mzda, základ daně, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmu fyzických osob, rovná daň, progresivní

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2011

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2011 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2011 METIS Praha, spol. s r.o. 18.1.2011 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání

Individuální PODNIKÁNÍ. Agenda. Záměr.mapování terénu 9.5.2014. BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání Individuální PODNIKÁNÍ Ing. Olga Heralová OPPA ČVUT, FSv Tel.: 777 921 102, www.stavarka.com mail: olga.heralova@gmail.com Agenda BLOK no I. ZÁMĚR CO je či bude (SMART) CÍLEM mého podnikání BLOK no II.

Více

1 Úvod. 2 Druhy výdělečné činnosti. 2.1 Příležitostná činnost. 2.2 Dohoda o provedení práce

1 Úvod. 2 Druhy výdělečné činnosti. 2.1 Příležitostná činnost. 2.2 Dohoda o provedení práce 1 Úvod Toto daňové minimum přináší pohled na různé způsoby vykonávání výdělečné činnosti fyzickou osobou a s tím spojené daňové odvody., ať už jde o daň z příjmu nebo o zdravotní, resp. sociální pojištění.

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Komparace daně z příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku Radka Berková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ AUTORA

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO167

Více

Vliv zvýšených paušálních výdaj na da ovou povinnost podnikatel fyzických osob Ing. Hana ermáková, rok 2005 od roku 2006. zvýšení paušálních výdaj P

Vliv zvýšených paušálních výdaj na da ovou povinnost podnikatel fyzických osob Ing. Hana ermáková, rok 2005 od roku 2006. zvýšení paušálních výdaj P Vliv zvýšených paušálních výdajů na daňovou povinnost podnikatelů fyzických osob Ing. Hana Čermáková, odborný asistent JČU Č. Budějovice, Zemědělská fakulta, katedra účetnictví a financí Cílem novely zákona

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

MOŽNOSTI VLIVU DAŇOVÉ A DOTAČNÍ POLITIKY STÁTU NA SNÍŽENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

MOŽNOSTI VLIVU DAŇOVÉ A DOTAČNÍ POLITIKY STÁTU NA SNÍŽENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MOŽNOSTI VLIVU DAŇOVÉ A DOTAČNÍ POLITIKY STÁTU NA SNÍŽENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE Jiřina Krajčová 1, Viola Šebestíková 2, Veronika Křelinová 3, Pavla Vanduchová 4, Vlastimil Beran 5 1 Vysoká

Více