DOPADY PROVOZOVÁNÍ ŠVARCSYSTÉMU VE SPORTOVNÍM ODVĚTVÍ NA ZAMĚSTNAVATELE, ZAMĚSTNANCE A STÁT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOPADY PROVOZOVÁNÍ ŠVARCSYSTÉMU VE SPORTOVNÍM ODVĚTVÍ NA ZAMĚSTNAVATELE, ZAMĚSTNANCE A STÁT"

Transkript

1 DOPADY PROVOZOVÁNÍ ŠVARCSYSTÉMU VE SPORTOVNÍM ODVĚTVÍ NA ZAMĚSTNAVATELE, ZAMĚSTNANCE A STÁT Jana Vrtalová, Lucie Bartůňková Klíčová slova: Sportovec, OSVČ, zaměstnanec, Švarcsystém, nezávislé povolání, daňový únik, daň z příjmů, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění Key words: Sportsman, self-employed, employee, Švarcsystem, independent profession, tax evasion, income tax, social security, health insurance Abstrakt Při sportovní činnosti musejí vkládat do sportovce finanční prostředky nejdříve rodiče a následně i sportovní klub. Ten si ne vždy získává finanční hotovost legální cestou - využívá mezer v daňových zákonech, aby ušetřil. Jednou z možností je zaměstnávání sportovců jako OSVČ a ne jako zaměstnanců. V ČR totiž neexistuje jednotný názor na to, jakým způsobem zdaňovat příjmy u těchto profesí. Může se jednat o pracovní poměr uzavřený na základě pracovní smlouvy, živnost či nezávislé povolání. S rozdíly v zaměstnávání sportovců jako OSVČ a zaměstnanců souvisí Švarcsystém. Jeho problematiku upravuje zákoník práce č. 262/2006 Sb. účinný od roku 2012, který zakazuje provádět závislou práci jinak než v rámci pracovněprávního vztahu, buď jako zaměstnanec nebo na dohodu o pracovní činnosti či provedení práce. Zákaz Švarc systému není stanoven jen kvůli daňovým únikům, ale také proto, že živnostník v roli zaměstnance je oproti zaměstnanci mnohem méně chráněn. Nevztahuje se na něj zákoník práce, ale pouze obchodní zákoník. Zákaz tohoto systému v České republice, který je v Evropě obvyklý, chrání zájmy státu i jednotlivých občanů. Cílem příspěvku je tedy zohlednit dopady daňových úniků na tři zmíněné subjekty: zaměstnance, zaměstnavatele a stát. Abstract If an athlete doing sports activities, he must be financed by parents and a then by sports club. This club does not always get cash by legally way - uses weaknesses in the tax laws to save money. One option is to employ athletes as self-employed rather than as employees. In the Czech Republic, there is no consensus as to how the tax revenue for these jobs. This may be a closed employment under a contract of employment, business or independent profession. The differences in the employment of athletes as self-employed and employees related with Švarcsystém. The issue of the Labour Code No. 262/2006 Coll. efficient from 2012, which prohibits dependent work carried out otherwise than in the context of an employment relationship, either as an employee or an agreement for work or for work. Prohibition Švarc system is not set just because of tax evasion, but also because the role of the self-employed workers compared to employees is much less protected. Not apply to it Labour Code, but only the Commercial Code. Prohibition of this system in the Czech Republic, which is common in Europe, protects the interests of the state and citizens. The aim of this paper is therefore to consider the effects of tax evasion on three such entities: employees, employers and the state. 658

2 Úvod Švarcsystém se vyskytuje zejména ve stavebnictví, pohostinství, u programátorů, ale také hojně u sportovců. Zejména ve fotbalových a hokejových klubech. Zakladatelem Švarcsystému byl benešovský podnikatel Miroslav Švarc, který provozoval stavební činnost. Zaměstnával osoby samostatně výdělečně činné místo toho, aby se zaměstnanci uzavíral pracovní smlouvy podle zákoníku práce. Tím docházelo k úsporám na povinných odvodech za zaměstnance na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení a daních. Tento způsob podnikání byl v roce 1991 zrušen novelou zákona o zaměstnanosti a zákal převzal zákoník práce, kde v 3 je uvedeno, že závislá práce může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu. Problematiku Švarcsystému upravuje zákoník práce č. 262/2006 Sb. účinný od roku Zakazuje provádět závislou práci jinak než v rámci pracovněprávního vztahu, buď jako zaměstnanec nebo na dohody konané mimo pracovní poměr, tj. dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Podle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. se Švarcsystému dopouští každá firma, která si na výkon své hlavní činnosti najme živnostníka bez zaměstnanců. Na tento zákaz doplácejí i živnostníci, kteří naplňují všechny znaky nezávislého povolání podnikají svým jménem, na svůj účet a odpovědnost, jen nikoho nezaměstnávají. Na první pohled se zdá být Švarcsystém výhodný jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Při bližší analýze pro zaměstnance až tak výhodný není, zvláště v delším období. Ztrátový je především státní rozpočet. Obě skupiny zaměstnanci i zaměstnavatelé - ušetří na platbách sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění a zaměstnanci také na dani z příjmů. Zákaz Švarcsystému není stanoven jen kvůli daňovým únikům, ale také proto, že živnostník v roli zaměstnance je oproti zaměstnanci s pracovní smlouvou mnohem méně chráněn. Nevztahuje se na něj zákoník práce, ale jen obchodní zákoník. Živnostník tak: nemá žádný nárok na placenou dovolenou, má horší možnost získat půjčku či hypotéku, připravuje se o náhradu mzdy při pracovní neschopnosti v prvních třech týdnech nemoci, za zaměstnavatelovu práci ručí zaměstnavatel, ale v případě OSVČ ručí ona celým svým majetkem, nevztahuje se na něj náhrada za případný pracovní úraz, nemá nárok na přestávku na oběd, pracovní pomůcky, v případě výpovědi nemá ze zákona nárok na odstupné, dostane minimální starobní důchod vzhledem k minimálním platbám pojistného. Cílem příspěvku je zohlednění dopadů daňových úniků na tři zmíněné subjekty: zaměstnance, zaměstnavatele a stát. Cíl bude naplněn prostřednictvím analýzy konkrétního případu zaměstnance a OSVČ, kdy oba budou v pozici zaměstnance. U zaměstnance bude zdůrazněn vliv nespravedlnosti a nevýhodnosti poskytování slev na daních, kdy sleva na dani může být odečtena podle zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. pouze do nulového základu daně. Dopady pro stát jsou důležité zejména z důvodu propadu veřejných financí v posledních letech způsobených částečně i vlivem nízkých odvodů pojistného a daní. 659

3 Příklad je aplikován na sportovní klub, protože právě využívání Švarcsystému je hojně ve sportovním odvětví využíváno. Je to zejména z toho důvodu, že nejsou v České republice stanovené jednoznačné podmínky pro to, zda mají být sportovci zdaňováni jako zaměstnanci nebo osoby vykonávající nezávislé povolání. Ačkoliv činnost profesionálních kolektivních sportovců má znaky závislé činnosti, vykonávají sportovci činnost jako osoby samostatně výdělečně činné. V tomto případě se jedná o Švarcsystém, ale rozsudky nejvyššího správního soudu v mnohých případech hovoří jinak (sp. Zn. 2 Afs 16/2011 a sp. Zn. 2 Afs 22/2012). Tento článek je zpracován jako jeden z výstupů Interní grantové agentury PEF Mendelu v Brně č. 17/2012 s názvem Navržení univerzálních metodických postupů pro zdaňování příjmů sportovců a umělců v České republice řešeného v období 3/2012-2/ Aplikace Švarcsystému na konkrétním příkladu V následujícím názorném příkladu je vycházeno z toho, že zaměstnanec i OSVČ mají stejný hrubý měsíční příjem ve výši Kč za měsíc, dále mají oba podepsané prohlášení poplatníka k dani a uplatňují daňové zvýhodnění na vyživované děti. Hrubý roční příjem zaměstnance je Kč. Z těch se musí vypočítat a odvést sociální zabezpečení 25 % ve výši Kč a zdravotní pojištění 9 % ve výši Kč. Celkový hrubý roční příjem tak bude Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o roční zúčtování, je nutné tento základ daně zaokrouhlit na celé stokoruny dolů. V tomto případě se bude základ daně a zaokrouhlený základ daně rovnat. Z něj bude vypočtena daň z příjmů 15 %, která je Kč. Od ní se odečte základní sleva na poplatníka ve výši Kč a daň po slevě bude Kč. Protože má poplatník dvě vyživované děti, může si na každé z nich uplatnit daňové zvýhodnění v částce Kč. Jeho daň po odpočtu daňového zvýhodnění na obě děti Kč bude Kč. Pro výpočet čistého příjmu dále musí být zaměstnanci z hrubé mzdy strženo sociální zabezpečení 6,5 % ve výši Kč a zdravotní pojištění 4,5 % ve výši Kč. Po této srážce sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a daně je mu vypočítán čistý příjem ve výši Kč. Osoba samostatně výdělečně činná má taktéž roční příjem Kč, ze kterého uplatňuje výdaje paušálem 40 % ve výši Kč (paušál 40 % vychází z příjmů z výkonu nezávislého povolání podle 7 odst. 2 písm. b) ZDP, kde je uvedeno, že se nejedná o živnost ani podnikání podle zvláštních předpisů). Základ daně za rok je Kč. Daň 15 % ze základu daně Kč je Kč, od ní si poplatník může uplatnit odpočet základní slevy na poplatníka, která v roce 2012 je Kč. Daň po uplatnění slevy na poplatníka bude Kč. Dále si poplatník může odečíst daňové zvýhodnění na dvě vyživované děti. Zvýhodnění bude mít formu slevy na dani i daňového bonusu, vzhledem k tomu, že daň je menší než celkové daňové zvýhodnění na dvě děti (7 560 Kč < Kč). Sleva na dani bude ve výši daně po uplatnění slevy na poplatníka Kč a zbytek, tj Kč bude daňový bonus, který naopak od slevy na dani bude připočten poplatníkovi k jeho hrubé mzdě. Kromě daně musí OSVČ odvádět zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Vyměřovací základ se rovná polovině základu daně Kč, tedy částce Kč. Minimální vyměřovací základ je pro rok 2012 stanoven na částku Kč, ze které se budou počítat odvody SZP. Minimální odvod zdravotního pojištění tak bude 27 %, což je po zaokrouhlení na celé koruny nahoru Kč. Minimální odvod sociálního zabezpečení bude 29,2 %, což 660

4 je po zaokrouhlení na celé koruny nahoru Kč. Celkově za rok na pojištění OSVČ odvede Kč. Celkový čistý roční příjem zaměstnance bude Kč. Při celkovém srovnání čistých příjmů zaměstnance a OSVČ lze říct, že zaměstnanec má o Kč nižší čistý příjem než OSVČ ( Kč Kč), jak je vidět z Tabulky 1. Náklady zaměstnavatele jsou Kč a jsou tvořeny z hrubého příjmu zaměstnance Kč a odvodů sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem Kč. Osoba samostatně výdělečně činná si pojištění hradí sama. Zaměstnavatel je na tom lépe, když využívá Švarcsystém a nezaměstnává zaměstnance, ale OSVČ, i když jde o protiprávní vztah. Tabulka 1 Komparace čistého ročního příjmu zaměstnance a OSVČ s dvěma dětmi (v Kč) zaměstnanec OSVČ hrubá mzda příjmy SZP 34 % výdaje 40 % SHM základ daně zaokrouhlená SHM daň daň poplatník poplatník daň daň daňové zvýhodnění na 2 děti daňové zvýhodnění na 2 děti sleva na dani daň daňový bonus SZP 11 % vyměřovací základ odvod ČM minimální odvod ZP náklady zaměstnavatele minimální odvod SP povinnost SZP čistý příjem Při celkové komparaci odvodů do státního rozpočtu při ročním příjmu Kč je odvedeno za zaměstnance správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně celkem Kč ( Kč pojistné hrazené za společnost Kč pojistné hrazené za zaměstnance) a dále daň z příjmů Kč. Zaměstnanec nemá nárok na daňový bonus, a proto jeho celkové odvody jsou Kč ( Kč Kč Kč), jak uvádí Tabulka 2. Osoba samostatně výdělečně činná odvede povinné zálohy pojistného Kč ( Kč Kč) a navíc dostane zpět daňové zvýhodnění ve formě bonusu v částce Kč. Proto celkový odvod státu bude Kč ( Kč Kč). Švarcsystém, který využívá OSVČ je výhodnější o Kč ( Kč Kč). Přistoupit na Švarcsystém se tak vyplatí jak zaměstnavatelům, tak osobám, které jsou v pozici OSVČ. Při využití Švarcsystému se tak celkový příjem do státního rozpočtu sníží na necelou šestinu, jak je uvedeno v Tabulce

5 Tabulka 2 Komparace celkového odvodu pojistného a daně státu (v Kč) zaměstnanec OSVČ hrubý roční příjem SZP 34 % (zaměstnanec) / 29,2 % (OSVČ) SZP 11 % (zaměstnanec) / 13,5 (OSVČ) daň z příjmů daňový bonus na 2 děti celkový odvod státu Dopady na zaměstnance, zaměstnavatele a stát Nejdříve jsou vypočítány dopady na samotného zaměstnance. Je stanoven měsíční hrubý příjem, hrubý roční příjem (jako dvanáctinásobek měsíčního hrubého příjmu) a čistý příjem, a to jak u zaměstnance, tak u OSVČ. V následujícím řádku Tabulky 3 je uvedeno, jakou částku daná osoba dostane zpět při ročním vyúčtování (se znaménkem mínus), anebo kolik bude muset odvést (se znaménkem plus). Odvody zaměstnance (sociálního i zdravotního pojištění a daňové povinnosti) jsou vyšší než odvody osoby samostatně výdělečně činné. Poslední řádek tabulky vyčísluje konkrétní rozdíly odvodů u zaměstnance a OSVČ v absolutní výši. Tabulka 3 Dopady na zaměstnance (v Kč) dopady na zaměstnance zaměstnanec OSVČ roční hrubý příjem čistý příjem dostane/+sraženo rozdíl Další je vyčíslení dopadů do nákladů zaměstnavatele. Zde je situace zcela jednoznačná, protože zaměstnavatel hradí výdaje za pojistné pouze za zaměstnance, za OSVČ ne, proto rozdíl je 100 %. Opět je situace nevýhodná v případě, že daná osoba pracuje ve společnosti jako zaměstnanec a ne jako OSVČ. Položka rozdíl vždy tvoří 34 % hrubého příjmu, jak je zřejmé z Tabulky 4. Tabulka 4 Dopady na zaměstnavatele (v Kč) dopady na zaměstnavatele zaměstnanec OSVČ hrubý roční příjem SZP 34 % rozdíl U celkových dopadů na stát se jedná o odvody sociálního zabezpečení (správě sociálního zabezpečení), zdravotního pojištění (zdravotním pojišťovnám) a daní (finančním úřadům). V Tabulce 5 jsou také zohledněny platby, které dostávají poplatníci zpět ve formě daňového bonusu na vyživované děti. Dále jsou zde uvedeny jak platby sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, které jsou strhávány zaměstnanci z jeho mzdy, tak platby zaměstnavatele za zaměstnance. Zaměstnavatel za zaměstnance odvádí 25 % sociálního zabezpečení a 9 % zdravotního pojištění, zaměstnanci je z jeho mzdy strháváno 6,5 % sociální zabezpečení a 4,5 % zdravotní pojištění, celkově je odvedeno 31,5 % za sociální zabezpečení 662

6 a 13,5 % za zdravotní pojištění. Osoba samostatně výdělečně činná odvádí ze svého příjmu 29,2 % sociální zabezpečení a 13,5 % zdravotní pojištění. Z pohledu státu je problematika opačná než u zaměstnance a zaměstnavatele. To, co je pro zaměstnance a zaměstnavatele úsporou, to je pro stát ztrátou. Navíc platí, že vzhledem k systému pracovněprávních vztahů stát přichází u příslušného poplatníka (v tomto případě u OSVČ) o celou výši daně z příjmů, ale navíc přichází i o další finance, které poplatníkovi vyplácí ve formě daňového bonusu, na jehož výplatu by v případě dodržování platných předpisů nárok vůbec daný poplatník neměl. Daňové úniky u jednoho poplatníka nemají významný dopad na státní rozpočet. Pokud by ale tyto praktiky byly využívány plošně, mohly by být důsledky pro veřejné finance katastrofální. Stát by se v takovém případě mohl začít potýkat s nedostatkem finančních prostředků. Tabulka 5 Dopady na stát (v Kč) dopady na stát zaměstnanec OSVČ hrubý roční příjem SP 6,5 % ZP 4,5 % SP 25 % ZP 9 % SP 29,2 % ZP 13,5 % daň po poplatníkovi daň po dětech bonus odvod státu rozdíl U příjmu Kč poplatník v pozici zaměstnance má vysokou daň po započtení slevy na poplatníka, a proto daňové zvýhodnění na dvě děti má formu slevy na dani. Konečný odvod státu je Kč (suma odvodů pojistného a daně). Osoba samostatně výdělečně činná má nízkou daň po započtení slevy na poplatníka, a proto má daňové zvýhodnění formu slevy na dani i daňového bonusu. Její konečný odvod státu je Kč (suma odvodů pojistného, od které je odečten daňový bonus). Celkový rozdíl je Kč a zaměstnanec odvádí asi 6x větší částku než OSVČ. Tabulka 6 Celkový rozdíl odvodů (v Kč) 1 sportovec 40 sportovců dopady na zaměstnance dopady na zaměstnavatele dopady na stát celkový rozdíl odvodů Pokud bychom sečetli celkový rozdíl odvodů, byl by ve výši Kč ( Kč rozdíl dopadů u zaměstnance Kč rozdíl dopadů u zaměstnavatele Kč rozdíl dopadů na stát), jak je uvedeno v Tabulce 6. U zaměstnavatele je brán v potaz pouze rozdíl v odvodu pojistného, protože hrubý příjem musí hradit jak za zaměstnance, tak za OSVČ. 663

7 Ve větších sportovních klubech bývají tyto praktiky většinou hojně využívány. V Tabulce 6 je vypočítaný rozdíl za jednotlivce, tak i za sportovní klub (za sportovní tým, trenéry a další členy klubu), jehož průměrný počet může být 40 lidí. Stát tak celkově za rok může přicházet u jednoho sportovního klubu až o Kč na odvodech sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění a daní. Z Obrázku 1 je zřejmé, že zatímco u nejnižší kategorie sledovaných hrubých ročních příjmů Kč je podíl odvodů zaměstnance asi 80x menší než u OSVČ, čím vyšší příjmy poplatník dostává, tím se podíl odvodů zvyšuje. Pokud by měl poplatník příjem Kč, jeho odvody by byly více než 6,5x větší v případě, že by byl zaměstnanec, než kdyby byl OSVČ. Čím vyšší má ale poplatník příjmy, tím se podíl odvodů snižuje. Je to dáno také tím, že u OSVČ nejsou platné povinné minimální limity pro odvody pojistného, ale že jeho základ je vyšší než povinný limit, proto se zvyšuje i pojistné. Také jsou u OSVČ nižší procentuální sazby pojistného než u zaměstnance. Dalším faktorem je to, že OSVČ má nižší základ pro výpočet daně, a proto ve více případech má nárok na vyplacení daňového bonusu na vyživované děti. Obrázek 1 Celkový rozdíl odvodů u zaměstnance a OSVČ za zaměstnance, zaměstnavatele i stát (v Kč) za jednoho sportovce Závěr V tomto článku jsem se zabývala aplikací Švarcsystému ve sportovním prostředí. Švarcsystém je rozšířen nejen ve sportu, ale také ve stavebnictví nebo u programátorů. Jde u něj o to, že jednotliví zaměstnanci nemají podepsanou pracovní smlouvu, ale jsou zaměstnáni jako osoby samostatně výdělečně činné. Musejí si tak platit sami sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Odvody státu jsou tak mnohem nižší v tomto případě, než kdyby byli zaměstnáni jako ostatní zaměstnanci. Bohužel v české právní úpravě právě u sportovců není jednoznačně stanoveno, jakým způsobem mohou být sportovci zaměstnanci, resp. mohou být jak zaměstnanci, tak osoby 664

8 samostatně výdělečně činné. To je výhodné zejména pro sportovní kluby, protože ty nemají tak vysoké odvody pojistného a daně oproti variantě, kdy by všichni sportovci, rozhodčí a trenéři byli zaměstnanci klubu. V ostatních státech Evropy převažuje pracovněprávní vztah, kdy sportovci jsou zaměstnanci klubu a v některých státech jsou pro ně zákonem stanovené speciální podmínky. V České republice v žádném zákoně nenajdeme ustanovení, kde by bylo jednoznačně stanoveno, jak mají být sportovci zdaňováni. Proto využívají mezer v zákonech a rozhodnutí soudu z nedávné minulosti (sp. Zn. 2 Afs 16/2011 a sp. Zn. 2 Afs 22/2012), kdy soudy rozhodly ve prospěch sportovců. Sportovci tak legálně mohou využívat Švarcsystém a okrádat státní rozpočet o nemalé částky. V obrázku 1 jsou uvedeny rozdíly u zaměstnance, zaměstnavatele a státu za jednoho sportovce. Pokud by se částka vzala celkově za sportovní klub, jsou sumy odvodů mnohem vyšší. Bohužel sportovní odvětví je poměrně složitý obor, a proto není jednoduché vložit do zákona jednoznačné ustanovením, podle kterého by byli sportovci zdaňováni. Musely by se zohlednit rozdíly ve zdaňování sportovních organizací i sportovců, a to jak jednotlivců, tak sportovců kolektivních sportů. Někteří sportovci ale mohou vykonávat sportovní činnost jako jednotlivci i v kolektivu. Příkladem může být například běžecké lyžování. Literatura: [1] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , sp. zn. 2 Afs 16/2011 [2] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , sp. zn. 2 Afs 22/2012 [3] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů [4] Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů [5] Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů Bc. Ing. Jana Vrtalová Ústav účetnictví a daní Provozně ekonomická fakulta Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1, Brno Ing. Lucie Bartůňková Ústav účetnictví a daní Provozně ekonomická fakulta Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1, Brno 665

ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE

ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE ZÁKLAD DANĚ SUPERHRUBÁ MZDA VERSUS HRUBÁ MZDA ZAMĚSTNANCE Marcela Prausová Klíčová slova: Mzda, superhrubá mzda, základ daně, zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmu fyzických osob, rovná daň, progresivní

Více

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

Služby pro domácnosti. Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním

Služby pro domácnosti. Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním Služby pro domácnosti Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním Služby pro domácnosti Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním VÚPSV,

Více

Martin Holub Milan Šlapák

Martin Holub Milan Šlapák Možnost převodu ( přenechání ) částí získaných individuálních důchodových nároků rodinnému příslušníku nebo jiné fyzické osobě, případně možnost získávání společných důchodových nároků Martin Holub Milan

Více

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice Analýza celoživotního dopadu veřejného důchodového pojištění v České republice Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu č. 402/07/0823 financovaného GA ČR Stanislav Klazar Barbora Slintáková Katedra

Více

Sjednocení vyměřovacího základu pro daně a odvody

Sjednocení vyměřovacího základu pro daně a odvody RICHARD SULÍK A KOLEKTIV Sjednocení vyměřovacího základu pro daně a odvody Materiál zohledňuje legislativní stav k 31.12.2008 Základní konstrukce strana 2 Informace pro pana ministra strana 14 Politické

Více

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnanců ze zahraničí

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnanců ze zahraničí Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnanců ze zahraničí Česká republika je součástí Evropské unie, v níž se jako jeden z hlavních principů uplatňuje svoboda volného pohybu osob, mohou k nám

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Identifikační kód předmětu veřejné zakázky: ZVZ 196. označení projektu HR 171/08

Identifikační kód předmětu veřejné zakázky: ZVZ 196. označení projektu HR 171/08 Možnost převodu ( přenechání ) částí získaných individuálních důchodových nároků rodinnému příslušníku nebo jiné fyzické osobě, případně možnost získávání společných důchodových nároků Identifikační kód

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

5.2 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce

5.2 METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ. Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce ODBOR VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 5.2 Odměňování a ostatní související nároky a peněžitá plnění členů zastupitelstva obce podle právního

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

KOALIČNÍ SMOUVA A PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČR

KOALIČNÍ SMOUVA A PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČR KOALIČNÍ SMOUVA A PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY ČR stručný přehled navrhovaných změn a jejich dopadů na zaměstnance ZÁKONÍK PRÁCE Přistoupíme ke komplexní reformě zákoníku práce. Předloţíme nový občanský

Více

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015

ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 ZMĚNY VE VÝPOČTU EXEKUČNÍCH SRÁŽEK ZE MZDY OD 1. 1. 2015 S účinností od 1. 1. 2015 dochází ke snížení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy,

Více

MANUÁL PRO VEDENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH

MANUÁL PRO VEDENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH Program Iniciativy Společenství EQUAL CZ.04.4.09/4.3.00.4/0071 Projekt: Prolomit vlny Zrovnoprávnění mužů a žen na trhu práce Pracovní program: Rovné odměňování Organizace: Poradna pro občanství/občanská

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM)

PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) Vladimír Bezděk PENZIJNÍ SYSTÉMY OBECNĚ I V KONTEXTU ČESKÉ EKONOMIKY (SOUČASNÝ STAV A POTŘEBA REFOREM) II. DÍL VP č. 25 Praha 2000 65 66 Obsah II. DÍL 4 Penzijní systémy v České republice a jeho výhledy...69

Více

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR

Výzkumná studie. Zaměstnanost cizinců v ČR Ministerstvo financí České republiky Výzkumná studie Zaměstnanost cizinců v ČR Jan Pavel Vlasta Turková č. 6/27 Zaměstnanost cizinců v České republice Jan Pavel, Vlasta Turková Abstrakt Studie se zabývá

Více

Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty

Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty INSTITUT PRO DEMOKRACII A EKONOMICKOU ANALÝZU projekt Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i. Jak by daňové změny dopadly na domácnosti a veřejné rozpočty Libor Dušek, Ph. D., Petr Janský, M. Sc. 24.

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

Český důchodový systém na rozcestí: Pro koho je výhodný přechod do druhého pilíře? 1

Český důchodový systém na rozcestí: Pro koho je výhodný přechod do druhého pilíře? 1 Studie 4/2012 Český důchodový systém na rozcestí: Pro koho je výhodný přechod do druhého pilíře? 1 4.10. 2012 ONDŘEJ SCHNEIDER, JIŘÍ ŠATAVA Shrnutí Český důchodový systém v letech 2011 a 2012 prochází

Více

I.Vajčnerová, K. Ryglová

I.Vajčnerová, K. Ryglová ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 25 Číslo 6, 2005 Analýza pojištění záruky pro případ úpadku

Více

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny roku 2015 RNDr.Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Ostatní zákonné změny Úvod Prezentované informace z oblasti Sociálního a zdravotního pojištění se týkají roku 2015. Jak

Více