VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU"

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Libina Libina FIN 2-12 M I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a fun.pož , , ,00 29,16 29, Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , ,00 33,82 33, Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnosù , , ,00 26,96 26, Daò z pøíjmù právnických osob , , ,00 33,74 33, Daò z pøíjmù právnických osob za obce , , Daò z pøidané hodnoty , , ,00 25,96 25, Poplatky za zneèiš ování ovzduší , , ,00 21,74 21, Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdního fond 2 378,00 ****** ****** Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , ,00 17,92 17, Poplatek ze psù , , ,00 83,79 83, Poplatek za užívání veøejného prostranství 5 000, , Poplatek ze vstupného 5 000, , ,00 55,44 55, Poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj , , ,00 16,67 16, Odvod výtìžku z provozování loterií , , ,00 36,71 36, Správní poplatky , , ,00-29,03-29, Daò z nemovitostí , , ,00 0,77 0, Splátky pùjèených prostøedkù od obyvatelstva , , ,00 28,14 28, Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , ,00 ****** 100, Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , ,00 25,06 25, Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù , , ,50 53,60 66, Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu , ,50 ****** 70, Pøevody z vlast.fondù hospodáøské(podnikat.)èinnos , , Pøevody z rozpoètových úètù , , ,00 ****** ****** h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 23

2 I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Investièní pøijaté transfery ze státních fondù , , ,40 92,47 92, Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu , , ,80 87,32 87, Bez ODPA , , ,20 51,79 51, Pøíj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros 5 000, , Ostatní záležitosti tìžeb.prùmyslu a energetiky 5 000, , Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,96 32,94 32, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady ,00 ****** ****** 2310 Pitná voda , , ,96 33,55 33, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,04 41,92 41, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí , , ,00 25,00 25, Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly , , ,04 33,26 33, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí , , Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , ,00 100,00 100, Pøedškolní zaøízení , , ,00 15,39 15, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí , , Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , ,00 100,00 100, Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené ,00 ****** ****** 3113 Základní školy , , ,00 9,73 9, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 9 606, , ,00 100,00 100, Školní stravování pøi pøedšk.a zákl.vzdìlávání 9 606, , ,00 100,00 100, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 5 174, , ,00 100,00 100, Školní družiny a kluby 5 174, , ,00 100,00 100, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3 000, , ,00 48,00 48, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , Hudební èinnost , , ,00 9,00 9, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 24,06 24, Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv , , ,00 24,06 24, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , ,00 733,00 4,89 4, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , ,00 100,00 100, Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené , , ,00 18,60 18, Èinnosti knihovnické , , ,00 62,48 62, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 8 000, , Ostatní záležitosti kultury 8 000, , Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 47,61 47, h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 23

3 I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí , , ,00 98,00 98, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 825,00 ****** ****** Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 3392 Zájmová èinnost v kultuøe , , ,00 81,17 81, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 106,35 106, Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.prostø , , ,00 106,35 106, Pøíjmy z prodeje pozemkù , , ,00 11,92 11, Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich èástí , , ,00 15,06 15, Bytové hospodáøství , , ,00 14,83 14, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí , , ,10 20,48 20, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , ,00 100,00 100, Nebytové hospodáøství , , ,10 21,78 21, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3 000, , ,00 69,00 69, Pohøebnictví 3 000, , ,00 69,00 69, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 39,16 39, Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,00 39,16 39, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 5 000, , Využívání a zneškodòování komun.odpadù 5 000, , Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3 500,00 ****** ****** 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 3 500,00 ****** ****** Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 26,51 26, Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 1 000,00 ****** ****** Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 1 000, , Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 4 587,00 ****** ****** Neidentifikované pøíjmy Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené , , Pøíjmy z prodeje pozemkù , , ,00 2,50 2, Èinnost místní správy , , ,00 7,05 7, Pøíjmy z úrokù (èást) , , ,66 28,04 28, Pøíjmy z podílù na zisku a dividend , , Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací , , ,66 17,34 17, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady , , ,00 10,74 10, h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 23

4 I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Neidentifikované pøíjmy 6409 Ostatní èinnosti j.n , , ,00 10,74 10,74 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY CELKEM , , ,96 47,76 47, h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 23

5 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Nákup materiálu j.n , ,00 600,00 3,00 3, Nákup ostatních služeb , , Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péèe , ,00 600,00 0,60 0, Nákup materiálu j.n , , ,00 19,07 19, Pohonné hmoty a maziva 5 000, , Nájemné 1 000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 21,08 21, Opravy a udržování , , Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 2 000, , Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st.fondùm 2 000, , Budovy, haly a stavby , , Stroje, pøístroje a zaøízení , , Silnice , , ,00 6,58 6, Opravy a udržování , , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , Provoz veøejné silnièní dopravy , , Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 22,99 22, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan , , ,00 22,51 22, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 20,26 20, Nákup materiálu j.n , , ,00 13,56 13, Elektrická energie , , ,00 19,40 19, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 25,29 25, Služby pošt , , ,00 5,00 5, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,00 64,29 64, Služby penìžních ústavù , , ,00 32,73 32, Nájemné 2 000, , Konzultaèní, poradenské a právní služby 5 000, , Služby školení a vzdìlávání 4 000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 12,41 12, Opravy a udržování , , ,00 28,75 28, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , ,00 25,35 25, Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st.fondùm , , Náhrady mezd v dobì nemoci 8 000, , Budovy, haly a stavby , , Pitná voda , , ,00 20,63 20, h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 23

6 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Nákup materiálu j.n , , Úroky vlastní , , ,00 20,56 20, Služby penìžních ústavù , , Nákup ostatních služeb , , ,10 18,60 18, Opravy a udržování , , ,00 14,45 14, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 8 000, , Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st.fondùm , , Budovy, haly a stavby , , ,00 6,31 6, Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly , , ,10 12,80 12, Služby penìžních ústavù , , Nákup ostatních služeb , , ,00 100,00 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ , , ,00 27,01 27, Budovy, haly a stavby , , Pøedškolní zaøízení , , ,00 11,09 11, Potraviny Služby penìžních ústavù , , Nákup ostatních služeb , , ,00 100,00 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ , , ,00 20,71 20, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 5 000, , Budovy, haly a stavby , , Základní školy , , ,00 7,77 7, Nákup ostatních služeb 9 606, , ,00 100,00 100, Školní stravování pøi pøedšk.a zákl.vzdìlávání 9 606, , ,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb 3142 Ostatní školní stravování Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup ostatních služeb 5 174, , ,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby , , Školní družiny a kluby , , ,00 2,52 2, Nájemné 1 000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 40,00 40, Pohoštìní 1 000, ,00 112,00 11,20 11, Vìcné dary 2 000, ,00 907,00 45,35 45, Hudební èinnost , , ,00 38,29 38, Nákup materiálu j.n , , h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 23

7 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Studená voda 1 000, ,00 399,00 39,90 39, Elektrická energie , , ,00 22,30 22, Služby pošt 1 000, ,00 156,00 15,60 15, Služby penìžních ústavù 1 000, , Nákup ostatních služeb , , ,60 29,43 29, Opravy a udržování , , Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady (èást) 1 000, ,00 187,00 18,70 18, Ostatní neinvestièní výdaje j.n , , ,00 99,82 99, Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv , , ,60 25,78 25, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 23,96 23, Ostatní osobní výdaje , , ,00 22,27 22, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan , , ,00 19,78 19, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 19,78 19, Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,00 22,52 22, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 000, , Nákup materiálu j.n , , ,00 3,23 3, Studená voda 4 000, , ,00 32,93 32, Elektrická energie , , ,00 21,40 21, Služby pošt 2 000, ,00 693,00 34,65 34, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,27 43,44 43, Služby penìžních ústavù 7 000, , Služby školení a vzdìlávání 1 000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 27,87 27, Opravy a udržování , , ,00 21,13 21, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1 000, , Pohoštìní 2 000, ,00 245,00 12,25 12, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady (èást) 1 000, ,00 109,70 10,97 10, Náhrady mezd v dobì nemoci , , Èinnosti knihovnické , , ,97 22,56 22, Nákup materiálu j.n , , Nákup ostatních služeb , , ,00 3,95 4, Pohoštìní , , Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady (èást) 2 000, , Vìcné dary , , Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým organ , , ,00 100,00 100, Ostatní záležitosti kultury , , ,00 7,22 7, h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 23

8 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Opravy a udržování , , Zachování a obnova kulturních památek , , Opravy a udržování , , Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povìdo , , Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem , , ,00 100,00 100, Èinnost registrovaných církví a nábožen. spol , , ,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb 3 000, , Opravy a udržování , , ,00 2,44 2, Rozhlas a televize , , ,00 2,34 2, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,00 32,67 32, Studená voda 4 000, ,00 679,00 16,98 16, Elektrická energie , , ,00 18,80 18, Pevná paliva , , Služby penìžních ústavù 7 000, , Nákup ostatních služeb , , ,60 35,93 35, Opravy a udržování , , Zájmová èinnost v kultuøe , , ,60 22,16 22, Nákup materiálu j.n , , ,00 50,54 50, Nákup ostatních služeb , , ,00 83,33 100, Pohoštìní , , ,00 115,50 98, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady (èást) 2 000, Vìcné dary , , ,00 31,24 31, Dary obyvatelstvu , , ,00 38,00 38, Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.prostø , , ,00 51,51 51, Nákup materiálu j.n , ,00 488,00 4,88 4, Nákup ostatních služeb , , Sportovní zaøízení v majetku obce , ,00 488,00 1,95 1, Ostatní osobní výdaje , , Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan , , Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 6 000, , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 21,43 21, Ostatní tìlovýchovná èinnost , , ,00 17,12 17, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , ,00 72,00 1,44 1, h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 23

9 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Nákup ostatních služeb 7 000, ,00 877,00 12,53 12, Pohoštìní 5 000, , Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 85,71 85, Ostatní zájmová èinnost a rekreace , , ,00 73,46 73, Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem 9 000, , ,00 100,00 100, Hospice 9 000, , ,00 100,00 100, Konzultaèní, poradenské a právní služby , , Nákup ostatních služeb , , Pøevody vlast. fondùm hospodáøské(podnikat.)èinnos , , Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , ,00 16,90 16, Bytové hospodáøství , , ,00 0,50 0, Nákup materiálu j.n , , Studená voda 1 000, ,00 120,00 12,00 12, Elektrická energie , , ,00 16,05 16, Služby penìžních ústavù 4 000, , Nákup ostatních služeb , , ,40 19,87 19, Opravy a udržování , , Nebytové hospodáøství , , ,40 15,10 15, Neinvestièní pùjèené prostøedky obyvatelstvu , , ,00 1,78 1, Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodáøství , , ,00 1,78 1, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Elektrická energie , , ,00 23,49 34, Nákup ostatních služeb , , ,00 12,72 12, Opravy a udržování , , ,00 19,73 19, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st.fondùm , , Budovy, haly a stavby , , Veøejné osvìtlení , , ,00 16,13 16, Nákup materiálu j.n , ,00 847,00 42,35 42, Studená voda 2 000, ,00 330,00 16,50 16, Elektrická energie 2 000, ,00 300,00 15,00 15, Pohonné hmoty a maziva 2 000, , Nákup ostatních služeb , , h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 23

10 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Opravy a udržování , , Pohøebnictví , , ,00 2,46 2, Úroky vlastní , , ,00 14,56 14, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , , ,00 14,56 14, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , , Územní plánování , , Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan , , Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , Potraviny 2 000, , Ochranné pomùcky , , Nákup materiálu j.n , , Služby školení a vzdìlávání 5 000, , Nákup ostatních služeb , , Náhrady mezd v dobì nemoci , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , Nákup ostatních služeb , , Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Služby pošt , , Nájemné , , ,00 95,29 95, Konzultaèní, poradenské a právní služby , , Nákup ostatních služeb , , ,00 18,22 18, Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,00 18,45 18, Nákup materiálu j.n , ,00 52,00 0,26 0, Pohonné hmoty a maziva , , Služby penìžních ústavù , ,00 907,00 6,05 15, Nákup ostatních služeb , ,00 800,00 1,78 3, Stroje, pøístroje a zaøízení , , ,00 100,74 99, Využívání a zneškodòování komun.odpadù , , ,00 98,87 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 3,90 3, Budovy, haly a stavby , , ,00 100,00 100, Využívání a zneškodòování ostatních odpadù , , ,00 22,50 22, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 23

11 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Pohonné hmoty a maziva , ,00 290,00 0,73 0, Služby školení a vzdìlávání 3 000, , Nákup ostatních služeb , , ,00 0,40 0, Opravy a udržování , , Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 2 000, , Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st.fondùm 2 000, , Dary obyvatelstvu , , Stroje, pøístroje a zaøízení , , Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , ,00 0,29 0, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 7 000, , ,00 100,00 100, Ostatní sociální péèe a pomoc rodinì a manželství 7 000, , ,00 100,00 100, Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem , , ,00 100,00 100, Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obè.soc.nepøizpùs , , ,00 100,00 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 7 000, , ,00 100,00 100, Centra sociálnnì rehabilitaèních služeb 7 000, , ,00 100,00 100, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 7 000, , ,00 100,00 100, Ost.soc.péèe a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 7 000, , ,00 100,00 100, Ostatní platy , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , , ,00 8,54 8, Studená voda 1 000, , Elektrická energie , , ,00 20,86 20, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 12,50 12, Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000, , ,00 33,33 33, Služby penìžních ústavù 8 000, , Služby školení a vzdìlávání , , Nákup ostatních služeb , ,00 950,00 5,59 5, Opravy a udržování , , ,00 2,50 2, Pohoštìní 3 000, , Vìcné dary 5 000, , Budovy, haly a stavby , , Dopravní prostøedky , , Požární ochrana - dobrovolná èást , , ,00 4,32 4, Ostatní osobní výdaje , , ,00 9,36 9, Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù , , ,00 37,79 37, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan , , ,00 24,23 24, h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 23

12 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 20,40 20, Knihy, uèební pomùcky a tisk 5 000, , Služby školení a vzdìlávání , , Cestovné (tuzemské i zahranièní) , , ,00 8,92 8, Pohoštìní , , ,00 11,36 11, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady (èást) , , Vìcné dary 5 000, , Náhrady mezd v dobì nemoci , , Zastupitelstva obcí , , ,00 32,18 32, Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu j.n , Ostatní všeobecná vnitøní správa j.n , Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 21,74 21, Ostatní osobní výdaje , , ,00 18,76 18, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol.zamìstnan , , ,00 21,79 21, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 21,95 21, Povinné pojistné na úrazové pojištìní , , ,00 19,62 19, Ochranné pomùcky 7 000, , Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,00 8,20 8, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,80 9,94 9, Nákup materiálu j.n , , ,00 20,55 21, Studená voda 5 000, , ,00 42,32 42, Elektrická energie , , ,00 27,03 25, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 32,24 32, Služby pošt , , ,00 30,85 30, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,16 28,54 27, Služby penìžních ústavù , , Nájemné 2 000, , Konzultaèní, poradenské a právní služby , , Služby školení a vzdìlávání , , ,00 27,02 27, Nákup ostatních služeb , , ,40 14,29 14, Opravy a udržování , , ,00 29,15 28, Programové vybavení , , Cestovné (tuzemské i zahranièní) , , ,00 11,85 11, Pohoštìní , , ,00 15,75 15, Poskytované zálohy vlastní pokladnì ,00 ****** ****** Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady (èást) 6 105, ,00 ****** 100, h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 23

13 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Vìcné dary , , ,00 36,12 36, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím , , ,00 18,98 18, Neinvestièní transfery obcím , , Nákup kolkù 5 000, , ,00 40,00 40, Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , ,00 7,66 7, Platby daní a poplatkù krajùm, obcím a st.fondùm , , ,00 10,00 10, Náhrady mezd v dobì nemoci , , ,00 5,41 5, Dary obyvatelstvu 6 000, , ,00 100,00 100, Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu , , ,00 8,51 8, Neinvestièní pùjèené prostøedky obyvatelstvu , , Pozemky , , Èinnost místní správy , , ,36 21,97 21, Služby penìžních ústavù , , ,00 18,81 18, Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací , , ,00 18,81 18, Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajù , , ,00 20,89 20, Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm ,00 ****** ****** Ostatní pøevody vlastním fondùm , , ,00 100,00 100, Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní úrovnì , , ,00 ****** ****** Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu , , ,00 8,12 8, Ostatní finanèní operace , , ,00 8,12 8, Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých rozp.obd , , ,60 98,80 98, Finanèní vypoøádání minulých let , , ,60 98,80 98, Elektrická energie , , ,00 29,33 29, Ostatní neinvestièní výdaje j.n , , ,00 10,36 10, Ostatní èinnosti j.n , , ,00 19,28 19,28 ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,63 36,48 36, h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 23

14 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 Název Èíslo položky/øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostø. (-) 8114 Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) , , ,33-64,49-64,49- Akt. krátkod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. pøijatých pùjèek (-) , , ,00-25,00 25,00 Zmìna stavu dlouhod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahranièí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisù(-) 8212 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostø. (-) 8214 Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahranièí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. pøij.pùjè.prostø. (-) 8224 Zmìna stavu dlouhod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k penìžním operacím Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 23

15 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 Název Èíslo položky/øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU text r FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) , , ,33-165,86-165, h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 23

16 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU text r TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY , , ,00 24,39 24,39 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY , , ,76 30,92 30,92 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY , , ,00 12,10 12,10 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY , , ,20 144,55 143,55 PØÍJMY CELKEM , , ,96 47,76 47,70 KONSOLIDACE PØÍJMÙ , , , , ,47 v tom položky: Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem 4061 a obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi 4062 obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi reg radou a kraji, obcemi a DSO Splátky pùjèených prostøedkù od obcí Splátky pùjèených prostøedkù od krajù Splátky pùjèených prostøedkù od regionálních rad Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných 4090 rozpoètù územní úrovnì Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních rad Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územní 4120 úrovnì * Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 * Pøevody z rozpoètových úètù , , , , ,47 * Ostatní pøevody z vlastních fondù Investièní pøijaté transfery od obcí Investièní pøijaté transfery od krajù Investièní pøijaté transfery od regionálních rad Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní 4190 úrovnì ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného 4192 okresu ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje 4194 PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,96 33,86 33, h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 23

17 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU text r TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE , , ,63 37,24 37,42 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 34,89 34,40 VÝDAJE CELKEM , , ,63 36,48 36,44 KONSOLIDACE VÝDAJÙ , , , , ,47 v tom položky: Neinvestièní transfery obcím , , Neinvestièní transfery krajùm Neinvestièní transfery regionálním radám Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm 4280 územní úrovnì * Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù , , ,00 20,89 20,89 * Pøevody vlastním rezervním fondùm územních rozpoètù 4290 * Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm ,00 * Ostatní pøevody vlastním fondùm , , ,00 100,00 100, Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi 4321 krajem a obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi 4322 obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi 4323 regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm Neinvestièní pùjèené prostøedky regionálním radám Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným 4350 rozpoètùm územní úrovnì Investièní transfery obcím Investièní transfery krajùm Investièní transfery regionálním radám Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní 4380 úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím Investièní pùjèené prostøedky krajùm Investièní pùjèené prostøedky regionálním radám Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným 4420 rozpoètùm územní úrovnì ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Pùjèené prostø. poskytnuté na území jiného okresu h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 23

18 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Pùjèené prostø. poskytnuté na území jiného kraje 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,63 23,24 23,21 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI , , ,33 165,86-165,86- TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,33-165,86-165,86- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,33-165,86-165,86- Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Èíslo øádku Poèáteèní stav k Stav ke konci vykazovaného období Zmìna stavu bankovních úètù text r Základní bìžný úèet , , ,31- Bìžné úèty fondù ÚSC , , ,02- Bìžné úèty celkem , , ,33- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 Výdajový úèet OSS h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 23

19 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi 7092 obcemi Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územní 7110 úrovnì Investièní pøijaté transfery od obcí Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní 7130 úrovnì ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného okresu 7140 v tom položky: Splátky pùjèených prostøedkù od obcí Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných 7160 rozpoètù územní úrovnì ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestièní transfery obcím Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm 7190 územní úrovnì Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi 7192 obcemi Investièní transfery obcím Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní 7210 úrovnì ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté na územní jiného okresu 7220 v tom položky: Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným 7240 rozpoètùm územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 23

20 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU text r ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi krajem 7291 a obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let mezi 7292 obcemi Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od rozpoètù územní 7320 úrovnì Investièní pøijaté transfery od obcí Investièní pøijaté transfery od krajù Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní 7350 úrovnì ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje 7360 v tom položky: Splátky pùjèených prostøedkù od obcí Splátky pùjèených prostøedkù od krajù Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných 7390 rozpoètù územní úrovnì ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: Neinvestièní transfery obcím Neinvestièní transfery krajùm Ostatní neinvestièní transfery veøejným rozpoètùm 7430 územní úrovnì Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi 7431 krajem a obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let mezi 7432 obcemi Investièní transfery obcím Investièní transfery krajùm Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 23

21 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU text r ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: Neinvestièní pùjèené prostøedky obcím Neinvestièní pùjèené prostøedky krajùm Ostatní neinvestièní pùjèené prostøedky veøejným 7500 rozpoètù územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím Investièní pùjèené prostøedky krajùm Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7530 IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad Úèelový znak Název Položka Název Výsledek od poèátku roku a b Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu , Aktivní politika zamìstnanosti pro OkÚ a obce , Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu , , Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu , , Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù , , Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù , , Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù 4 462, , Investièní pøijaté transfery ze státních fondù , Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu , dotace na sèítání domu,lidu a bytu 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR , dotace na sèítání domu,lidu a bytu ,00 C e l k e m , h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 21 / 23

22 IX. Pøijaté transfery a pùjèky ze státního rozpoètu, státních fondù a regionálních rad Úèelový znak Název Položka Název Výsledek od poèátku roku a b 93 X. Transfery a pùjèky poskytnuté regionálními radami územnì samosprávným celkùm, regionálním radám a dobrovolným svazkùm obcí Úèelový znak Název Kód územn. jednotky Položka Název Výsledek od poèátku roku a b c 103 ***** tato èást výkazu nemá data ***** XI. Pøíjmy z rozpoètu EU a související pøíjmy v èlenìní podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Text Nástroj Zdroj Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU a b c d , , , , , , , , , , , , Neinvestièní pøijaté transfery za státních fon , , , , ,50 ******* Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoèt , ,50 ******* , , , Investièní pøijaté transfery ze státních fondù , , , , , , , , , , Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozp , , , Bez ODPA , , , C e l k e m , , , h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 22 / 23

23 XII. Výdaje spolufinancované z rozpoètu EU a související výdaje v èlenìní podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Text Nástroj Zdroj Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku % RS % RU a b c d , , Budovy, haly a stavby , , Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly , , , , Budovy, haly a stavby , , Základní školy , , , , , , , , Stroje, pøístroje a zaøízení , , , Využívání a zneškodòování komun.odpadù , , , , , Nákup ostatních služeb , , Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , ,00 C e l k e m , , , Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího úèetní jednotky: Mgr. Ing. Tomáš Kobza Odpovídající za údaje Došlo dne: o rozpoètu: tel.: o skuteènosti: Svatoslava Schovánková tel.: h37m19s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 23 / 23

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2012 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2010 (v Kè) Rok Mìsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2010 (v Kè) Rok Mìsíc

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, regionálních rad a dobrovolných svazkù obcí sestavený k 12 / 2010 (v Kè) Rok Mìsíc

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Konèalová Dagmar Datum zpracování: 12.11.2014 Èas zpracování: 13h41m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Bobèíková Datum zpracování: 28.03.2014 Èas zpracování: 12h53m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 24.02.2014 Èas zpracování: 7h52m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Smejkalova 9 Datum zpracování: 26.03.2013 Èas zpracování: 17h21m30s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Renata Bøezinová Datum zpracování: 22.05.2013 Èas zpracování: 13h31m39s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Panicová Romana Datum zpracování: 03.02.2015 Èas zpracování: 14h40m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DEII XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Smilovy Hory. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DEII XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Smilovy Hory. (v Kè) sestavený ke dni Obec Smilovy Hory ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 10.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252913 název Obec Smilovy Hory ulice, è.p. Smilovy Hory 70 obec Smilovy Hory PSÈ,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 23.01.2014 Èas zpracování: 15h 7m57s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni Obec Nová Ves u Chýnova ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252603 název Obec Nová Ves u Chýnova ulice, è.p. Nová Ves 87 obec Nová Ves

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.02.2015 Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: D24I XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Mìstys Stonaøov. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: D24I XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Mìstys Stonaøov. (v Kè) sestavený ke dni Mìstys Stonaøov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 09.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00286656 název Mìstys Stonaøov ulice, è.p. è. 232 obec Stonaøov PSÈ, pošta 588 33 Kontaktní

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

www.bohuslavice u Zlína

www.bohuslavice u Zlína Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 15.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, è.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ Ministerstvo financí schváleno èj. 111/138 224/2002 F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ sestavený k 31.12.2009 v Kè

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 9 / 2012 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2012

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Mìsto Kasejovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256731 název Mìsto Kasejovice ulice, è.p. èp. 98 obec Kasejovice PSÈ, pošta 33544

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Klára Sluneèková Datum zpracování: 05.03.2013 Èas zpracování: 9h58m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 03.03.2014 Èas zpracování: 14h49m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Obec Závada ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00635553 název Obec Závada ulice, è.p. 106 obec Závada PSÈ, pošta 747 19 Kontaktní údaje

Více

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Mìstys Brankovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00291668 název Mìstys Brankovice ulice, è.p. Námìstí 101 obec Brankovice PSÈ, pošta

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, regionálních rad a dobrovolných svazkù obcí sestavený k 12 / 2009 (v Kè) Rok Mìsíc

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, regionálních rad a dobrovolných svazkù obcí sestavený k 12 / 2008 (v tis. Kè) Rok

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC ( / ) Obec Nepolisy. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC ( / ) Obec Nepolisy. (v Kè) sestavený ke dni Obec Nepolisy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 21.04.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00269212 název Obec Nepolisy ulice, è.p. èp. 75 obec Nepolisy PSÈ, pošta 503 63 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 Licence: D1EZ XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012) Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012 00299219 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mladeč Mladeč 78 783 21

Více

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

! "# $%&'( )(**&+, -./, 0. 1(2 1*&' 3425 6 7+8')9&(:1*&;< 7=')9&(:1*&;<

! # $%&'( )(**&+, -./, 0. 1(2 1*&' 3425 6 7+8')9&(:1*&;< 7=')9&(:1*&;< ! "# $%&'( )(**&+, -./, 0. 1(2 1*&' 3425 6 7+8')9&(:1*&;< 7=')9&(:1*&;

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 2 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Svazek obcí Mikroregionu Žulovska

Svazek obcí Mikroregionu Žulovska Svazek obcí Mikroregionu Žulovska ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 71205501 název Svazek obcí Mikroregionu Žulovska ulice, è.p. Skorošice

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / )

Licence: D17A XCRGBA1A / B1A ( / ) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0, ,00 ******* *******

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0, ,00 ******* ******* * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1 IÈO: 00231401 Mìsto Benešov Èas : 11:16:11 Ministerstvo financí F I N 2-12 M Rok Mìsíc I È O 2012 12 00231401 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

Více

název DSO Podještìdí Proseè 2105

název DSO Podještìdí Proseè 2105 DSO Podještìdí Proseè 2105 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 17.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 69898111 název DSO Podještìdí Proseè 2105 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní

Více

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Licence: MP1L XCRGUTXA / TXA (22102010 / 22092010) PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více