VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU"

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 9 / 2012 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO Název a sídlo úèetní jednotky: Mìsto Tišnov Nám. Míru Tišnov FIN 2-12 M I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a fun.pož , , ,10 75,77 75, Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , ,00 124,85 124, Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit , , ,00 94,09 94,09 výnosù Daò z pøíjmù právnických osob , , ,00 90,83 90, Daò z pøíjmù právnických osob za obce , , ,00 80,07 100, Daò z pøidané hodnoty , , ,00 73,31 73, Poplatky za zneèiš ování ovzduší 3 000,00 ****** ****** Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského pùdního fond 1 615,00 ****** ****** Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu , , ,37 101,52 101, Poplatek ze psù , , ,00 91,38 91, Poplatek za užívání veøejného prostranství , , ,00 309,61 309, Poplatek ze vstupného 474,00 ****** ****** Poplatek z ubytovací kapacity ,00 ****** ****** Poplatek za provozovaný výherní hrací , , ,00 19,85 99,26 pøístroj Zrušené místní poplatky Odvod loterií a podobných her kromì výh. hrac. pø , , ,36 119,30 119, Pøíjmy za zkoušky odbor.zpùsob.od žad. o øidiè.opr , , ,00 64,74 64, Odvod z výherních hracích pøístrojù , ,50 ****** 372, Ost.odvody z vybr.èinností a služ.jinde ,00 ****** ****** neuvedené Správní poplatky , , ,00 68,41 68, Daò z nemovitostí , , ,00 102,24 102, Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl. správy SR , ,00 ****** 151, Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr , , ,00 75,00 75,00 dot.vztahu Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st , , ,45 75,98 56, Neinvestièní pøevody z Národního fondu , ,43 ****** 99, Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , ,00 60,44 61, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , , ,62 128,89 75, Pøevody z rozpoètových úètù ,66 ****** ****** h38m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 23

2 I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Investièní pøijaté transfery ze státních fondù ,00 ****** ****** Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního , , ,00 127,30 99, Investièní pøevody z Národního fondu , ,33 ****** 100, Bez ODPA , , ,82 219,78 211, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 8 581,00 ****** ****** Pøíjmy z pronájmu pozemkù , , ,00 82,66 82, Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené ,00 ****** ****** Pøíjmy z prodeje pozemkù , ,00 ****** 115, Podnikání a restrukturalizace v zemìd.a potrav , , ,00 725,56 111, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 190,48 190, Pìstební èinnost , , ,00 190,48 190, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1032 Podpora ostatních produkèních èinností Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù ,00 ****** ****** Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí ,00 ****** ****** 2141 Vnitøní obchod ,00 ****** ****** Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù ,00 ****** ****** 2169 Ostatní správa v prùm,obch.,stav. a službách ,00 ****** ****** Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù ,00 ****** ****** 2299 Ostatní záležitosti v dopravì ,00 ****** ****** Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady ,00 ****** ****** 3113 Základní školy ,00 ****** ****** Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 66,93 66, Èinnosti knihovnické , , ,00 66,93 66, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady ,86 ****** ****** 3315 Èinnosti muzeí a galerií ,86 ****** ****** Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady ,00 ****** ****** 3319 Ostatní záležitosti kultury ,00 ****** ****** Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 49,91 49, Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù , , ,00 49,91 49, Odvody pøíspìvkových organizací ,00 ****** ****** Ostatní pøijaté vratky transferù , ,00 ****** 100, Zájmová èinnost v kultuøe , ,00 ****** 828, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 19,55 19, Pøijaté neinvestièní dary ,00 ****** ****** 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.prostø , , ,00 24,80 24, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 125,90 125, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí , , ,00 107,20 107, Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 800,00 ****** ****** 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce , , ,00 122,32 122, h38m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 23

3 I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù ,00 ****** ****** 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost ,00 ****** ****** Odvody pøíspìvkových organizací ,00 ****** ****** 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže ,00 ****** ****** Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich , , ,00 86,57 86,57 èástí Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 7 325,00 ****** ****** 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace , , ,00 88,66 88, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich , , ,31 95,27 95,27 èástí Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù ,00 ****** ****** Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich èástí , , Bytové hospodáøství , , ,31 51,29 51, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 81,08 81, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich , , ,00 68,46 68,46 èástí Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí ,00 ****** ****** Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich èástí , ,00 ****** 100, Nebytové hospodáøství , , ,00 154,20 84, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 82,87 82, Pøíjmy z pronájmu pozemkù , , ,00 40,12 40, Pohøebnictví , , ,00 72,18 72, Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti ,00 ****** ****** Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného 1 680,00 ****** ****** dlouhodob.majetk 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n ,00 ****** ****** Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené , , ,00 51,05 51, Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,00 51,05 51, Ostatní pøijaté vratky transferù 4171 Pøíspìvek na živobytí Ostatní pøijaté vratky transferù 620,00 ****** ****** 4179 Ostatní dávky sociální pomoci 620,00 ****** ****** Ostatní pøijaté vratky transferù 4182 Pøíspìvek na zvláštní pomùcky Ostatní pøijaté vratky transferù 4185 Pøíspìvek na provoz motorového vozidla Ostatní pøijaté vratky transferù 4195 Pøíspìvek na péèi Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , ,00 ****** 100, Ost.soc.péèe a pomoc ostatním skup. obyvatelstva , ,00 ****** 100, Odvody pøíspìvkových organizací , , ,00 50,00 50, Osobní asist., peè.služba a podpora samost. bydlení Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje , , ,00 50,00 50, ,00 ****** ****** 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást ,00 ****** ****** Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù , , ,00 29,25 29, Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 6 000,00 ****** ****** Ostatní pøíjmy z pronájmu majetku , , ,00 72,68 72, h38m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 23

4 I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Sankèní platby pøijaté od jiných subjektù ,00 ****** ****** Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady ,00 ****** ****** Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené , , ,00 43,58 43, Èinnost místní správy , , ,00 91,90 91, Pøíjmy z úrokù (èást) , , ,73 63,59 63, Pøíjmy z podílù na zisku a dividend , , ,00 130,90 130, Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací , , ,73 83,79 83, Pøijaté pojistné náhrady ,00 ****** ****** 6320 Pojištìní funkènì nespecifikované ,00 ****** ****** Neidentifikované pøíjmy Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené , Ostatní èinnosti j.n ,00 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY CELKEM , , ,72 201,21 185, h38m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 23

5 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Nákup materiálu j.n , ,00 456,00 4,56 4, Nákup ostatních služeb , , ,00 69,58 76, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùmpráv.osobám 8 000, ,00 ****** 100, Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.vet. péèe , , ,00 71,08 71, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 47,51 63, Opravy a udržování , ,00 ****** 99, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , , ,92 16,33 16, Stroje, pøístroje a zaøízení , , ,00 181,24 181, Pìstební èinnost , , ,92 87,34 87, Ostatní nákupy j.n , Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùmfyz.osobám , ,00 ****** 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùmpráv.osobám , ,00 ****** 99, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku , ,00 ****** 100, Správa v lesním hospodáøství , ,00 ****** 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 33,27 33, Celospoleèenské funkce lesù , , ,00 33,27 33, Ostatní osobní výdaje , ,00 ****** 100, Nákup materiálu j.n , , ,00 7,19 9, Konzultaèní, poradenské a právní služby , ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb , , ,80 47,21 53, Vìcné dary 8 000, ,00 ****** 100, Ocenitelná práva , ,00 ****** 131, Vnitøní obchod , , ,80 50,00 50, Nákup materiálu j.n , , ,00 138,76 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 186,69 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 23,39 28, Opravy a udržování , , ,04 95,50 95, Budovy, haly a stavby , , ,00 1,18 1, Silnice , , ,04 17,13 17, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ****** 99, Nákup materiálu j.n , , ,80 17,67 19, Nákup ostatních služeb , , ,00 26,36 29, Opravy a udržování , , ,20 45,37 42, Budovy, haly a stavby , , ,00 13,73 16, Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 18,53 21, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 99,56 99, Provoz veøejné silnièní dopravy , , ,00 99,56 99, Opravy a udržování , , ,00 105,60 99, Pitná voda , , ,00 105,60 99, Studená voda , , ,00 56,55 56, h38m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 23

6 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Nákup ostatních služeb , , Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní , , ,00 89,60 89,60 úrovnì 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly Nákup ostatních služeb , , Ostatní správa ve vodním hospodáøství , , Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , ,00 49,27 49, , Ostatní záležitosti spojù , Opravy a udržování , , ,00 5,05 5, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným , , ,00 75,02 75,02 pøíspìvkovým organ Budovy, haly a stavby , , ,00 6,02 6, Pøedškolní zaøízení , , ,00 44,57 44, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 99, Opravy a udržování , , ,00 3,01 3, Neinvestièní transfery obcím , , ,00 12,18 12, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ , , ,00 75,01 75, Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým organizac , ,62 ****** 100, Budovy, haly a stavby , , Základní školy , , ,62 82,31 71, Neinvestièní transfery obèanským sdružením Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým organ , ,00 ****** 100, , , ,00 50,00 100, Gymnázia , , ,00 100,00 100, Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým organ , , ,00 150,00 100, Støední odborné školy , , ,00 150,00 100, Ostatní osobní výdaje 7 000, ,00 ****** 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 94, Nákup ostatních služeb , , ,00 11,01 18, Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým organ , ,00 ****** 100, Mezinárodní spolupráce ve vzdìlávání , , ,00 50,44 50, Ostatní osobní výdaje 7 500, ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb 3 500, ,00 ****** 99, Pohoštìní , , ,00 68,15 89, Úèastnické poplatky na konference 500,00 500, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a 2 000, ,00 náhrady (èást) Vìcné dary 3 100, ,00 ****** 98, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným spoleènostem , , ,00 77,89 100, Hudební èinnost , , ,00 94,23 94, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 63,15 63, Ostatní osobní výdaje , , ,00 34,09 34, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol , , ,00 56,59 56,59 zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 56,27 56, h38m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 23

7 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Prádlo, odìv a obuv Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,00 62,11 62, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 43,62 43, Nákup materiálu j.n , , ,00 56,07 56, Studená voda , , ,00 47,05 47, Teplo , ,40 ****** 97, Elektrická energie , , ,00 62,36 62, Služby pošt , , ,00 57,19 57, Služby telekomunikací a , , ,27 73,43 73,43 radiokomunikací Služby školení a vzdìlávání 6 000, ,00 300,00 5,00 5, Nákup ostatních služeb , , ,00 36,06 45, Opravy a udržování , , ,00 5,68 5, Cestovné (tuzemské i zahranièní) , , ,00 35,79 35, Pohoštìní 3 000, ,00 ****** 88, Poskytnuté zálohy vnitøním 5 000,00 ****** ****** organizaèním jednotkám Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a 1 000,00 612,50 ****** 61,25 náhrady (èást) Vìcné dary 1 000,00 603,00 ****** 60, Náhrady mezd v dobì nemoci 3 000, ,00 ****** 73, Èinnosti knihovnické , , ,17 58,01 58, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Studená voda , , ,00 21,04 21, Teplo , ,60 ****** 99, Plyn 1 000,00 741,96 ****** 74, Elektrická energie , , ,05 36,50 36, Nákup ostatních služeb , , ,60 21,90 54, Opravy a udržování , , ,00 66,96 72, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùmfyz.osobám , ,00 ****** 100, Neinvestièní transfery obèanským , , ,00 51,00 100,00 sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob , ,00 ****** 100,00 organizacím Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob , ,00 ****** 100, Budovy, haly a stavby , ,00 ****** 99, Ostatní záležitosti kultury , , ,21 83,45 83, Nákup materiálu j.n , , ,00 35,67 37, Studená voda 5 000, , ,00 55,48 55, Opravy a udržování , , ,00 212,29 99, Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist. povìdo , , ,00 159,47 90, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 70,91 70, Ostatní osobní výdaje , , ,00 61,60 41, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol , , ,00 65,19 65,19 zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 64,54 64, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 103,02 47, Nákup materiálu j.n , , ,00 174,98 99, Pohonné hmoty a maziva , , ,10 18,30 18, Služby telekomunikací a , , ,86 28,97 28,97 radiokomunikací Nájemné 2 000, ,00 ****** 78, h38m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 23

8 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Nákup ostatních služeb , , ,60 47,12 47, Opravy a udržování , , ,00 30,89 30, Programové vybavení 6 000, ,00 ****** 98, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 5 000, , Úèastnické poplatky na konference 1 000, , Rozhlas a televize , , ,56 68,51 58, Nákup ostatních služeb , , ,54 64,54 64, Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù , , ,54 64,54 64, Nákup ostatních služeb , , ,00 90,00 91, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a 1 000,00 782,50 ****** 78,25 náhrady (èást) 3391 Mezinár.spolupráce v kultuøe, církvích a sdìl. pros Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ , , ,50 91,57 91, , , ,00 82,18 74, Zájmová èinnost v kultuøe , , ,00 82,18 74, Ostatní osobní výdaje , , ,00 53,78 53, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol , ,00 zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní , ,00 pojištìní Nákup materiálu j.n , , ,00 5,45 5, Nákup ostatních služeb , , ,00 20,62 21, Pohoštìní , ,00 ****** 100, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady (èást) 7 000, ,50 ****** 90, Vìcné dary , , ,00 104,98 104, Platby daní a poplatkù státnímu 4 000, ,00 ****** 100, Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.prostø , , ,50 27,40 27, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 154,76 71, Ostatní osobní výdaje , , ,00 97,10 99, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. zamìstnan , , ,00 126,80 100, Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní , , ,00 114,13 99, Potraviny 200,00 189,00 ****** 94, Léky a zdravotnický materiál 900,00 808,00 ****** 89, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 37,42 87, Nákup materiálu j.n , , ,30 193,05 119, Studená voda , , ,00 21,44 21, Elektrická energie , , ,00 43,99 68, Pohonné hmoty a maziva 1 200, ,00 ****** 131, Služby pošt 289,00 ****** ****** Služby telekomunikací a , , ,12 24,62 24,62 radiokomunikací Nájemné , ,00 ****** 99, Služby školení a vzdìlávání , ,00 ****** 100, Nákup ostatních služeb , , ,00 93,62 111, Opravy a udržování , , ,00 110,13 99, Pohoštìní 1 300, ,00 ****** 95, h38m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 23

9 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady (èást) 600,00 577,00 ****** 96, Sportovní zaøízení v majetku obce , , ,42 116,28 95, Nákup materiálu j.n , , ,00 82,33 99, Nájemné 2 700, ,00 ****** 97, Nákup ostatních služeb , , ,00 90,88 99, Opravy a udržování 400,00 390,00 ****** 97, Pohoštìní , , ,00 166,03 99, Vìcné dary , ,00 ****** 99, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùmfyz.osobám 5 000, ,00 ****** 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùmpráv.osobám , ,00 ****** 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , ,00 80,86 85, Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob , ,00 ****** 100, Ostatní tìlovýchovná èinnost , , ,00 110,88 90, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , Ostatní osobní výdaje , Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol ,00 zamìstnan Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 19,88 19, Nákup materiálu j.n , , ,00 49,32 49, Studená voda , , Nákup ostatních služeb , , ,00 67,04 67, Opravy a udržování , , ,00 12,94 12, Neinvestièní transfery obèanským sdružením , , ,00 87,78 84, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím , ,00 ****** 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ , , ,00 75,00 75, Využití volného èasu dìtí a mládeže , , ,00 66,98 63, Potraviny 600,00 515,00 ****** 85, Prádlo, odìv a obuv 5 000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,40 323,34 97, Nákup materiálu j.n , , ,40 74,91 77, Studená voda , ,00 238,00 2,38 2, Plyn , , ,00 83,70 83, Elektrická energie , , ,00 60,84 86, Pevná paliva 5 000, , Pohonné hmoty a maziva 5 000, ,00 740,00 14,80 14, Nákup ostatních služeb , , ,00 83,17 132, Opravy a udržování , , ,00 148,82 101, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùmpráv.osobám Neinvestièní transfery obèanským sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem 8 000, ,00 ****** 100, , , ,00 104,67 100, , ,00 ****** 100, h38m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 23

10 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím , ,00 ****** 100, Ostatní zájmová èinnost a rekreace , , ,80 103,02 98, Nákup ostatních služeb , , ,00 58,33 58, Lékaøská služba první pomoci , , ,00 58,33 58, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9 000, ,00 ****** 100, Nákup materiálu j.n , , ,30 412,77 98, Studená voda , , Teplo , ,00 ****** 99, Elektrická energie , , ,00 57,05 57, Teplá voda 1 100, ,00 ****** 96, Služby penìžních ústavù Konzultaèní, poradenské a právní služby , , ,00 36,56 36, Nákup ostatních služeb , , ,20 85,42 99, Opravy a udržování , , ,50 75,32 79, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a , , ,00 55,13 55,13 náhrady (èást) Nákup kolkù , ,00 ****** 99, Platby daní a poplatkù státnímu , , Budovy, haly a stavby 5 000, ,00 ****** 100, Bytové hospodáøství , , ,00 67,00 67, Ochranné pomùcky 500,00 225,00 ****** 45, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 19,95 23, Nákup materiálu j.n , , ,55 25,60 25, Studená voda , , ,00 109,26 99, Teplo , ,94 ****** 99, Plyn , , ,56 281,41 99, Elektrická energie , , ,60 167,61 99, Pevná paliva 5 000, , Služby telekomunikací a , , ,00 65,37 65,37 radiokomunikací Konzultaèní, poradenské a právní služby , , Nákup ostatních služeb , , ,50 14,83 48, Opravy a udržování , , ,20 10,46 10, Budovy, haly a stavby , , ,00 2,46 1, Stroje, pøístroje a zaøízení , ,00 ****** 47, Nebytové hospodáøství , , ,35 12,88 9, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 42,85 43, Nákup materiálu j.n ,00 299,00 ****** 29, Elektrická energie , , ,90 85,73 85, Nákup ostatních služeb , , ,10 58,32 58, Opravy a udržování , , ,90 10,64 10, Budovy, haly a stavby , , ,00 64,80 64, Veøejné osvìtlení , , ,90 59,41 59, Ochranné pomùcky , , Nákup materiálu j.n , , ,00 13,51 13, Studená voda , , ,00 73,09 73, Elektrická energie 1 000, ,00 827,00 82,70 82, Služby školení a vzdìlávání , , Nákup ostatních služeb , , ,00 33,93 40, Opravy a udržování , , ,00 59,81 59, h38m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 23

11 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a , ,00 ****** 99,15 náhrady (èást) Ostatní neinvestièní výdaje j.n , ,00 ****** 93, Pohøebnictví , , ,00 44,37 44, Nákup ostatních služeb , , Ostatní nákupy dlouhodobého , , ,00 24,60 24,60 nehmotného majetku 3635 Územní plánování , , ,00 12,30 12, Nákup ostatních služeb , , Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní , , ,00 99,95 99,95 úrovnì 3636 Územní rozvoj , , ,00 86,46 86, Služby pošt 5 000, , Nájemné , ,00 ****** 75, Konzultaèní, poradenské a právní služby , , ,00 462,60 99, Nákup ostatních služeb , , ,00 156,80 99, Nákup kolkù 3 000, ,00 ****** 100, Platby daní a poplatkù státnímu , , ,00 149,73 73, Úhrady sankcí jiným rozpoètùm 4 000, ,00 ****** 99, Budovy, haly a stavby , , ,00 68,63 73, Pozemky , , ,00 1,10 1, Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,00 42,31 42, Nákup ostatních služeb , , ,00 56,61 56, Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù , , ,00 56,61 56, Nákup materiálu j.n , ,17 ****** 82, Nákup ostatních služeb , , ,60 59,77 62, Opravy a udržování , ,80 ****** 99, Sbìr a svoz komunálních odpadù , , ,57 62,15 63, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup ostatních služeb , , ,90 64,27 64, Sbìr a svoz ost.odpadù (jiných než nebez.a komun.) Nákup ostatních služeb , , Monitoring pùdy a podzemní vody , , , , ,90 61,70 61, Potraviny 800,00 745,00 ****** 93, Ochranné pomùcky 7 000, ,00 ****** 95, Prádlo, odìv a obuv 2 500, ,30 ****** 94, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 186,72 99, Nákup materiálu j.n , , ,25 70,69 73, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 54,31 54, Nákup ostatních služeb , , ,20 22,46 24, Opravy a udržování , , ,60 68,77 68, Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , , ,35 45,77 45, Nákup ostatních služeb , , ,00 30,67 30, Ostatní správa v ochranì životního prostøedí , , ,00 30,67 30, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 103, Nákup ostatních služeb , , ,00 76,12 78, Neinvestièní transfery obèanským sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem , ,00 ****** 100, h38m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 23

12 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím Investièní transfery obèanským sdružením 4329 Ostatní sociální péèe a pomoc dìtem a mládeži , , ,00 ****** 100, , , ,00 103,11 92, Ostatní osobní výdaje , , ,00 38,07 32, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol , ,00 zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní , ,00 pojištìní Nákup materiálu j.n , , Pohoštìní 400,00 313,00 ****** 78, Ost.soc.péèe a pomoc ostatním skup. obyvatelstva Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým organ Neinvest.transfery zøízeným pøíspìvkovým organizac 4351 Osobní asist., peè.služba a podpora samost. bydlení , , ,00 13,48 12, , , ,00 75,00 75, , ,00 ****** 100, , , ,00 76,38 75, Prádlo, odìv a obuv , ,00 ****** 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 200, ,00 ****** 100, Nákup materiálu j.n , ,00 ****** 99, Nákup ostatních služeb 3 100, ,00 ****** 98, Nespecifikované rezervy , , Ochrana obyvatelstva , , ,00 50,98 50, Ochranné pomùcky , , Prádlo, odìv a obuv 8 000, ,00 ****** 87, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 4,84 6, Nákup materiálu j.n , , ,00 69,88 69, Pohonné hmoty a maziva , , ,80 94,78 94, Služby pošt 1 000, , Služby telekomunikací a , , ,00 70,18 70,18 radiokomunikací Služby penìžních ústavù 7 000, , Služby školení a vzdìlávání 6 000, , ,00 93,33 93, Nákup ostatních služeb , , ,00 79,09 98, Opravy a udržování 9 000, , ,00 908,84 389, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 5 000, , Pohoštìní 200,00 194,00 ****** 97, Poskytnuté zálohy vnitøním organizaèním jednotkám 3 000,00 ****** ****** 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást , , ,80 93,85 93, Ostatní platy , , ,00 21,52 21, Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a , , ,00 68,43 68,43 krajù Ostatní platby za provedenou práci jinde nezaøazen Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol , , ,00 59,34 59,34 zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní , , ,00 66,09 66,09 pojištìní Ostatní povinné pojistné placené , , ,20 18,65 18,65 zamìstnavatelem Nákup materiálu j.n , , ,82 15,77 15, Služby školení a vzdìlávání , , ,00 16,00 16, h38m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 23

13 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Cestovné (tuzemské i zahranièní) , , ,00 22,40 29, Pohoštìní , , ,00 32,73 33, Úèastnické poplatky na konference 8 000, ,00 ****** 95, Ostatní nákupy j.n , ,00 ****** 96, Vìcné dary , , ,00 43,24 43, Zastupitelstva obcí , , ,02 60,88 60, Nákup ostatních služeb , Volby do Parlamentu ÈR , Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , ,00 71,73 69, Ostatní osobní výdaje , , ,00 78,46 78, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol , , ,00 71,14 68,94 zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní , , ,00 71,08 68,88 pojištìní Povinné pojistné na úrazové pojištìní , , ,00 75,56 75, Ochranné pomùcky 5 000, , ,00 55,38 11, Léky a zdravotnický materiál 2 000, ,00 ****** 90, Prádlo, odìv a obuv , , ,00 68,87 68, Knihy, uèební pomùcky a tisk , , ,60 66,79 66, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 88,44 53, Nákup materiálu j.n , , ,47 58,86 58, Studená voda , , ,00 52,20 52, Teplo , ,06 ****** 99, Elektrická energie , , ,35 68,62 68, Pohonné hmoty a maziva , , ,78 63,01 63, Služby pošt , , ,40 38,67 38, Služby telekomunikací a , , ,75 50,98 50,98 radiokomunikací Nájemné , ,00 ****** 99, Konzultaèní, poradenské a právní služby , , ,00 36,93 36, Služby školení a vzdìlávání , , ,00 59,77 59, Nákup ostatních služeb , , ,74 41,35 50, Opravy a udržování , , ,45 33,71 33, Programové vybavení , , ,00 23,00 23, Cestovné (tuzemské i zahranièní) , , ,00 126,21 99, Pohoštìní , , ,00 33,02 33, Úèastnické poplatky na konference , , ,00 37,31 37, Ostatní nákupy j.n , , Poskytované zálohy vlastní pokladnì ,00 ****** ****** Ostatní poskytované zálohy a jistiny ,00 ****** ****** Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a , , ,00 51,30 51,30 náhrady (èást) Vìcné dary , , ,00 50,97 76, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob , , ,60 102,46 99,15 organizacím Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úrovnì , , Nákup kolkù 1 500, ,00 ****** 96, Platby daní a poplatkù státnímu , , ,00 42,57 42, Náhrady mezd v dobì nemoci , , ,00 66,04 66, Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu , , ,00 71,20 67, Ostatní neinvestièní výdaje j.n , , ,00 194,90 97, Programové vybavení , , Stroje, pøístroje a zaøízení , , ,00 151,10 99, h38m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 23

14 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Dopravní prostøedky , , Výpoèetní technika , ,00 ****** 99, Èinnost místní správy , , ,20 66,76 65, Služby penìžních ústavù , , ,10 27,73 27, Nákup ostatních služeb 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací , , ,10 27,73 27, Služby penìžních ústavù , , ,00 77,61 77, Pojištìní funkènì nespecifikované , , ,00 77,61 77, Pøevody FKSP a sociálnímu fondu obcí ,00 ****** ****** a krajù Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm ,66 ****** ****** 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní úrovnì ,66 ****** ****** Platby daní a poplatkù státnímu , , ,00 69,71 80, Ostatní finanèní operace , , ,00 69,71 80, Výdaje finan. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi , ,00 ****** 100, Finanèní vypoøádání minulých let , ,00 ****** 100, Ostatní neinvestièní výdaje j.n , , ,00 4,01 4, Ostatní èinnosti j.n , , ,00 4,01 4,80 ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE CELKEM , , ,93 160,48 149, h38m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 23

15 III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 Název Èíslo položky/ øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku text r Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù 8112 (-) Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostø. (-) 8114 Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+ /-) , , ,79-346, 35- Akt. krátkod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù ( ) Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. pøijatých pùjèek (-) 8124 Zmìna stavu dlouhod. prostø.na bank.úètech( /-) Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahranièí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných 8212 dluhopisù(-) Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostø. (-) 8214 Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech( /-) Akt. krátkod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahranièí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù ( ) Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. pøij.pùjè.prostø. (-) 8224 Zmìna stavu dlouhod. prostø.na bank.úètech( /-) Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k penìžním operacím Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vlád.sektoru (+/-) ,00 Nerealizované kurzové rozdíly pohybù na 8902 devizových úètech (+/-) Nepøevedené èástky vyrovnávající schodek ( /-) FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) , , ,79-346, , , h38m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 23

16 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku text r TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY , , ,33 83,65 84,29 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY , , ,90 85,22 84,80 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY , , ,00 224,90 71,49 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY , , ,49 540,38 472,35 PØÍJMY CELKEM , , ,72 201,21 185,02 KONSOLIDACE PØÍJMÙ ,66 v tom položky: Pøíjmy z finanèního vypoøádání 4061 minulých let mezi krajem a obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání 4062 minulých let mezi obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání 4063 minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky pùjèených prostøedkù od obcí Splátky pùjèených prostøedkù od krajù Splátky pùjèených prostøedkù od 4081 regionálních rad Ostatní splátky pùjèených prostøedkù 4090 od veøejných rozpoètù územní úrovnì Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , ,00 60,44 61, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù , , ,62 128,89 75, Neinvestièní pøijaté transfery od 4111 regionálních rad Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 4120 od rozpoètù územní úrovnì * Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 * Pøevody z rozpoètových úètù ,66 * Ostatní pøevody z vlastních fondù Investièní pøijaté transfery od obcí Investièní pøijaté transfery od krajù Investièní pøijaté transfery od 4181 regionálních rad Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì 4190 ZJ Transfery pøijaté z území jiného 4191 okresu ZJ Splátky pùjèených prostøedkù 4192 pøijatých z území jiného okresu ZJ Transfery pøijaté z území jiného kraje , ,00 44,29 ZJ Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z území jiného kraje 4194 PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,06 88,99 81,83 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE , , ,01 197,34 189,16 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,92 15,36 13,02 VÝDAJE CELKEM , , ,93 160,48 149,84 KONSOLIDACE VÝDAJÙ ,66 v tom položky: Neinvestièní transfery obcím , , ,00 12,18 12, Neinvestièní transfery krajùm Neinvestièní transfery regionálním radám h38m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 23

17 IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku text r Ostatní neinvestièní transfery , , ,00 82,78 82,78 veøejným rozpoètùm územní úrovnì * Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a ,00 krajù * Pøevody vlastním rezervním fondùm 4290 územních rozpoètù * Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm ,66 * Ostatní pøevody vlastním fondùm Výdaje z finanèního vypoøádání , ,00 100,00 minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání 4322 minulých let mezi obcemi Výdaje z finanèního vypoøádání 4323 minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestièní pùjèené prostøedky 4330 obcím Neinvestièní pùjèené prostøedky 4340 krajùm Neinvestièní pùjèené prostøedky 4341 regionálním radám Ostatní neinvestièní pùjèené 4350 prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì Investièní transfery obcím Investièní transfery krajùm Investièní transfery regionálním radám Ostatní investièní transfery veøejným 4380 rozpoètùm územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím Investièní pùjèené prostøedky krajùm Investièní pùjèené prostøedky 4411 regionálním radám Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného 4421 okresu ZJ Pùjèené prostø. poskytnuté na území 4422 jiného okresu ZJ Transfery poskytnuté na území jiného 4423 kraje ZJ Pùjèené prostø. poskytnuté na území 4424 jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,27 56,61 52,86 SALDO PØÍJMÙ A VÝDAJÙ PO KONSOLIDACI , , ,79 346, , 12- TØÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ , , ,79-346, 35- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , , ,79-346, , , 12- Poznámka: "*" - položky takto oznaèené vstupují v této variantì výkazu do konsolidace h38m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 23

18 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚÈTECH Název bankovního úètu Èíslo øádku Poèáteèní stav k Stav ke konci vykazovaného období Zmìna stavu bankovních úètù text r Základní bìžný úèet , , ,44- Bìžné úèty fondù ÚSC , , ,65 Bìžné úèty celkem , , ,79- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé h38m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 23

19 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku text r ZJ Transfery pøijaté z území jiného okresu v tom položky: Pøíjmy z finanèního vypoøádání 7092 minulých let mezi obcemi Neinvestièní pøijaté transfery od obcí Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 7110 od rozpoètù územní úrovnì Investièní pøijaté transfery od obcí Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì 7130 ZJ Splátky pùjèených prostøedkù 7140 pøijatých z území jiného okresu v tom položky: Splátky pùjèených prostøedkù od obcí Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od veøejných rozpoètù územní úrovnì 7160 ZJ Transfery poskytnuté na území 7170 jiného okresu v tom položky: Neinvestièní transfery obcím Ostatní neinvestièní transfery 7190 veøejným rozpoètùm územní úrovnì Výdaje z finanèního vypoøádání 7192 minulých let mezi obcemi Investièní transfery obcím Ostatní investièní transfery veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7210 ZJ Pùjèené prostøedky poskytnuté na 7220 územní jiného okresu v tom položky: Neinvestièní pùjèené prostøedky 7230 obcím Ostatní neinvestièní pùjèené 7240 prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì Investièní pùjèené prostøedky obcím Ostatní investièní pùjèené prostøedky veøejným rozpoètùm územní úrovnì 7260 ZJ Transfery pøijaté z území jiného , ,00 44,29 kraje v tom položky: Pøíjmy z finanèního vypoøádání 7291 minulých let mezi krajem a obcemi Pøíjmy z finanèního vypoøádání 7292 minulých let mezi obcemi Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , ,00 44, Neinvestièní pøijaté transfery od krajù Ostatní neinvestièní pøijaté transfery 7320 od rozpoètù územní úrovnì Investièní pøijaté transfery od obcí Investièní pøijaté transfery od krajù Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù územní úrovnì 7350 ZJ Splátky pùjèených prostøedkù 7360 pøijatých z území jiného kraje v tom položky: Splátky pùjèených prostøedkù od obcí Splátky pùjèených prostøedkù od krajù h38m52s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 23

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2010 (v Kè) Rok Mìsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2010 (v Kè) Rok Mìsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2012 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, regionálních rad a dobrovolných svazkù obcí sestavený k 12 / 2010 (v Kè) Rok Mìsíc

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Konèalová Dagmar Datum zpracování: 12.11.2014 Èas zpracování: 13h41m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Smejkalova 9 Datum zpracování: 26.03.2013 Èas zpracování: 17h21m30s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 24.02.2014 Èas zpracování: 7h52m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Renata Bøezinová Datum zpracování: 22.05.2013 Èas zpracování: 13h31m39s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Bobèíková Datum zpracování: 28.03.2014 Èas zpracování: 12h53m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: DEII XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Smilovy Hory. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DEII XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Smilovy Hory. (v Kè) sestavený ke dni Obec Smilovy Hory ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 10.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252913 název Obec Smilovy Hory ulice, è.p. Smilovy Hory 70 obec Smilovy Hory PSÈ,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Panicová Romana Datum zpracování: 03.02.2015 Èas zpracování: 14h40m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni Obec Nová Ves u Chýnova ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252603 název Obec Nová Ves u Chýnova ulice, è.p. Nová Ves 87 obec Nová Ves

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 23.01.2014 Èas zpracování: 15h 7m57s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.02.2015 Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: D24I XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Mìstys Stonaøov. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: D24I XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Mìstys Stonaøov. (v Kè) sestavený ke dni Mìstys Stonaøov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 09.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00286656 název Mìstys Stonaøov ulice, è.p. è. 232 obec Stonaøov PSÈ, pošta 588 33 Kontaktní

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Mìsto Kasejovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256731 název Mìsto Kasejovice ulice, è.p. èp. 98 obec Kasejovice PSÈ, pošta 33544

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, regionálních rad a dobrovolných svazkù obcí sestavený k 12 / 2008 (v tis. Kè) Rok

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Obec Závada ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00635553 název Obec Závada ulice, è.p. 106 obec Závada PSÈ, pošta 747 19 Kontaktní údaje

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

www.bohuslavice u Zlína

www.bohuslavice u Zlína Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 15.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, è.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, regionálních rad a dobrovolných svazkù obcí sestavený k 12 / 2009 (v Kè) Rok Mìsíc

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 03.03.2014 Èas zpracování: 14h49m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Mìstys Brankovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00291668 název Mìstys Brankovice ulice, è.p. Námìstí 101 obec Brankovice PSÈ, pošta

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Klára Sluneèková Datum zpracování: 05.03.2013 Èas zpracování: 9h58m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0, ,00 ******* *******

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0, ,00 ******* ******* * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1 IÈO: 00231401 Mìsto Benešov Èas : 11:16:11 Ministerstvo financí F I N 2-12 M Rok Mìsíc I È O 2012 12 00231401 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ Ministerstvo financí schváleno èj. 111/138 224/2002 F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ sestavený k 31.12.2009 v Kè

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Investièní pøijaté transfery od obcí 0,00 0, ,00 ******* *******

Investièní pøijaté transfery od obcí 0,00 0, ,00 ******* ******* * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1 IÈO: 70891168 Karlovarský kraj Èas : 15:55:32 Ministerstvo financí F I N 2-12 M Rok Mìsíc I È O 2013 05 70891168 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 ( / ) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 ( / ) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 17.05.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Licence: MP1L XCRGUTXA / TXA (22102010 / 22092010) PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC ( / ) Obec Nepolisy. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC ( / ) Obec Nepolisy. (v Kè) sestavený ke dni Obec Nepolisy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 21.04.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00269212 název Obec Nepolisy ulice, è.p. èp. 75 obec Nepolisy PSÈ, pošta 503 63 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

! "# $%&'( )(**&+, -./, 0. 1(2 1*&' 3425 6 7+8')9&(:1*&;< 7=')9&(:1*&;<

! # $%&'( )(**&+, -./, 0. 1(2 1*&' 3425 6 7+8')9&(:1*&;< 7=')9&(:1*&;< ! "# $%&'( )(**&+, -./, 0. 1(2 1*&' 3425 6 7+8')9&(:1*&;< 7=')9&(:1*&;

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 2 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Licence: DA59 XCRGBZUC / ZUC ( / ) Obec Bukovice. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DA59 XCRGBZUC / ZUC ( / ) Obec Bukovice. (v Kè) sestavený ke dni Obec Bukovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00637726 název Obec Bukovice ulice, è.p. è.p. 36 obec Bukovice PSÈ, pošta 679 23 Kontaktní

Více

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 Licence: D1EZ XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012) Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012 00299219 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mladeč Mladeč 78 783 21

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

Svazek obcí Mikroregionu Žulovska

Svazek obcí Mikroregionu Žulovska Svazek obcí Mikroregionu Žulovska ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 71205501 název Svazek obcí Mikroregionu Žulovska ulice, è.p. Skorošice

Více

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZUC ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZUC ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni Obec Nová Ves u Chýnova ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 19.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252603 název Obec Nová Ves u Chýnova ulice, è.p. Nová Ves 87 obec Nová Ves

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

název DSO Podještìdí Proseè 2105

název DSO Podještìdí Proseè 2105 DSO Podještìdí Proseè 2105 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 17.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 69898111 název DSO Podještìdí Proseè 2105 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více