Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, Praha 8 - Bohnice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.pcp.lf3.cuni.cz Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, 181 03 Praha 8 - Bohnice"

Transkript

1

2

3

4 Obsah Úvod / Introduction...6 Vedení / Management...11 Vìdecká rada / Scientific Council...13 Dozorèí rada / Board of Supervisors...14 Vìdeètí a odborní pracovníci / Scientific and Professional Staff...15 Organizaèní schéma / Flow Chart...19 Hlavní èinnosti / Main Activities...21 Výzkumné projekty...24 Research Projects...64 Participace na øešení výzkumných projektù jiných institucí Participation in Research Projects of Other Institutions Kontrahovaný výzkum / Pharmaceutical Industry-sponsored Research Klinický úsek (Psychiatrická klinika 3. lékaøské fakulty Univerzity Karlovy) Clinical Division (Psychiatric Clinic of the 3rd Faculty of Medicine, Charles University) Výuka / Teaching Postgraduální studenti / Postgraduate Students Publikace / Publications Knihy vydané PCP / Books Published by PPC Èlenství v redakèních radách zahranièních èasopisù Membership in Editorial Boards of Foreign Journals Èlenství v zahranièních odborných spoleènostech Membership in Foreign Professional Societies Ekonomické informace / Economic Information...190

5 6 Pøedkládaná zpráva o èinnosti Psychiatrického centra Praha (PCP) je pøehledem, struènou inventurou toho, èeho jsme v nedávném období dosáhli a kam smìøujeme. Jako žádná formální zpráva, ani tato nemùže v celém rozsahu postihnout všechny aspekty naší rušné každodennosti, zahrnující pøípravu projektù, sbìr dat, organizaci výzkumu, hodnocení pacientù, zpracování výsledkù, publikaèní èinnost, léèebnì-preventivní péèi, rozsáhlou výuku studentù, celoživotní vzdìlávání, informaèní èinnost, konzultace a osvìtu, které nás všechny vìtší èi menší mìrou zamìstnávají. Navíc nikdy nevystihne atmosféru, která v ústavu vládne, kvalitu mezilidských vztahù, spokojenost pacientù a satisfakci pracovníkù, ať v tom èi onom smìru. Zøízení Centra neuropsychiatrických studií v závìru referovaného období bylo hvìzdnou hodinou v historii ústavu, která je pro nás neobyèejným závazkem do budoucna, nechceme-li pøipustit, aby se vývoj našeho oboru zastavil, nebo dokonce vrátil o mnoho let zpìt. Èinnost jak Psychiatrického centra Praha, tak Centra neuropsychiatrických studií pøispívá nepøímo, avšak významnì k emancipaci psychiatrie mezi ostatními lékaøskými obory, zvyšuje její prestiž v oèích pøedstavitelù ostatních medicínských disciplín a vede tak alespoò èásteènì k její destigmatizaci. Díky rozsáhlé výukové a pøednáškové èinnosti svých pracovníkù Psychiatrické centrum Praha indukuje na celostátní úrovni povìdomí o vìdecké povaze pokroku v neurobehaviorálních vìdách, kultivuje naši odbornou scénu a nastavuje laťku psychiatrickému výzkumu a formální úrovni jeho prezentace. Pøes uvedené nedostatky je zpráva základním svìdectvím o tom, èím jsme žili, na èem jsme se podíleli a jak se naše poznání vyvíjelo. Je pøedmìtem k zamyšlení nad sebou a nad naším smìøováním. A protože výroèní zpráva je nám též zpìtnou vazbou, uvítáme všechny námìty, doplòky i pøipomínky od všech, kteøí s námi sledují stejný cíl: rozvoj psychiatrie a pøíbuzných disciplín. Je mou milou povinností také podìkovat na tomto místì všem, kteøí se na vzniku této zprávy podíleli. The presented report on the activities of the Prague Psychiatric Center (PPC) is a brief survey of what we have achieved and where we are going. No formal report can ever cover all aspects of our busy everyday activities, including project preparation, data collection, research organization, patient evaluation, result processing, publication activity, therapeutic and preventive care, extensive teaching of students, lifelong education, information activity, counselling and training, keeping all of us busy most of the time. The report, in addition, can never capture the Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, Praha 8 - Bohnice

6 7 atmosphere of the institute, quality of human relationships, satisfaction of patients and employees, or any other area. The establishment of the Center for Neuropsychiatric Studies towards the end of the period referred to was the climax of the recent history of the institute, and represents a great commitment for the future, if we do not want the progress in our area to stop, or be set back many years. The activities of the Prague Psychiatric Center and the Center for Neuropsychiatric Studies contribute indirectly but significantly to the emancipation of psychiatry among the other medical disciplines, increasing its prestige in the eyes of representatives from other medical disciplines, and thus leading at least partly to its de-stigmatisation. Thanks to the extensive teaching and lecturing activities of its staff members, the Prague Psychiatric Center induces national awareness of the scientific nature of research into neurobehavioral studies, cultivating of the professional scene and setting the standards of psychiatric research and the formal level of its presentation. Despite the above-mentioned drawbacks the report represents a rudimentary account of what has shaped our professional life and the development of our knowledge, giving us a chance to think about ourselves and our trends. And as the annual report always represents our feedback, we welcome any comments, suggestions or additions from those who follow the same path as we: the progress of psychiatry and related disciplines. Acknowledgements: I am happy to express my thanks to all who have contributed to this report. Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. M.R.C.Psych. Øeditel / Director

7 11 Øeditel / Director prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. M.R.C.Psych. Kolegium øeditele / Director s Advisory Board PhDr. Ladislav Csémy zahranièní styky (od 1999) Foreign Affairs (since 1999) doc. MUDr. Zdenìk Dytrych, CSc. vedoucí Laboratoøe pro výzkum rodiny, zástupce øeditele pro vìdu a výzkum (do 1999) Head of Laboratory of Family Research, Deputy Director for science and research (till 1999) MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. výuková èinnost magisterská studia (od 1999) Teaching Master courses (since 1999) prof. PhDr. Jiøí Kožený, DrSc. vedoucí Laboratoøe psychometrických studií Head of Laboratory of Psychometric Studies Ing. Zdena Krištofiková pøedsedkynì Ústavní rady President of Institute Council prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. vedoucí Klinického úseku, zástupce øeditele pro léèebnou péèi (do 1999) Head of Clinical Division, Deputy Director for therapeutic care (till 1999) MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. kontrahovaný výzkum, výuková èinnost postgraduální studium (od 1999) Sponsored research, teaching Postgraduate courses (since 1999) Marie Nováková vrchní sestra Head nurse

8 12 MUDr. Ján Praško, CSc. výuková èinnost bakaláøská studia (od 1999) Teaching Bachelor courses (since 1999) Ing. Michal Prokeš vedoucí Oddìlení výpoèetní techniky Head of Information Technology Department RNDr. Daniela Øípová vedoucí Laboratoøe biochemie, vìdecký tajemník ústavu Head of Laboratory of Biochemistry, Scientific Secretary of the institute MUDr. Dagmar Seifertová, CSc. vedoucí Klinického úseku, zástupce øeditele pro léèebnou péèi (od 1999) Head of Clinical Division, Deputy Director for therapeutic care (since 1999) doc. MUDr. František Šťastný, CSc. vedoucí Laboratoøe patofyziologie mozku, námìstek øeditele pro vìdu a výzkum (od 2000) Head of Laboratory of Brain Pathophysiology, Deputy Director for science and research (since 2000) Jiøí Vítek vedoucí Hospodáøsko technické správy, ekonomický námìstek øeditele Head of Business Administration, Economic Manager Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, Praha 8 - Bohnice

9 13 Pøedseda / Chairman prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. M.R.C.Psych. Èlenové / Members MUDr. Pavel Baudiš, CSc. prof. MUDr. Olga Benešová, DrSc. doc. MUDr. Zdenìk Dytrych, CSc. prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. (do/till 1999) prof. PhDr. Jiøí Kožený, CSc. PhDr. Ludìk Kubièka, CSc. RNDr. Daniela Øípová, CSc. MUDr. Dagmar Seifertová, CSc. (od/since 1999) RNDr. MUDr. Jan Sikora, CSc. doc. MUDr. František Šťastný, CSc. (od/since 2000) prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc

10 14 Pøedseda / Chairman Vìra Hrdinová zástupkynì starosty mìstské èásti Praha 8 Deputy Mayor of Prague 8 Zástupce / Deputy President doc. MUDr. Václav Filip, CSc. PHARMNET s.r.o. Èlenové / Members Ing. Ivo Blažek øeditel FN Bulovka / Director of FN Bulovka MUDr. Nora Bobková (do 1998) revizní lékaø VZP Praha 8 / Inspection Doctor VZP Prague 8 Ing. Iva Boháèová øeditelka Èeské spoøitelny Praha 8 Director of Èeská spoøitelna [Czech Savings Bank] for Prague 8 Saša Karmelitová odbor zdravotních a sociálních služeb OÚ Praha 8 (od 1997) / Department of Health and Social Services of District Council of Prague 8 (since 1997) Ing. Zdena Krištofiková Psychiatrické centrum Praha (od 1998) Prague Psychiatric Center (since 1998) prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. pøednosta Ústavu fyziologie a klinické fyziologie 3. LF UK Head of Institute of Physiology and Clinical Physiology of 3 rd Faculty of Medicine, Charles University of Prague MUDr. Jaroslav Štrof, CSc. námìstek øeditele pro LPP FN Bulovka (od 2000) / Deputy Director for Medical Consultancy Commission, University Hospital of Bulovka (since 2000) Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, Praha 8 - Bohnice

11 15 MUDr. Baudiš Pavel, CSc prof. MUDr. Benešová Olga, DrSc MUDr. Bareš Martin MUDr. Borzová Klaudie MUDr. Brunovský Martin VPP Mgr. Bubeníková Vìra PhDr. Bubleová Vìduna VPP PhDr. Csémy Ladislav MUDr. David Ivan, CSc PhDr. Dragomirecká Eva MUDr. Dvoøák Václav VPP doc. MUDr. Dytrych Zdenìk, CSc RNDr. Dzúrová Dagmar, CSc VPP MUDr. Fiala Jan PhDr. Goldmann Petr VPP MUDr. Goldmanová Marie VPP MUDr. Hájek Tomáš MUDr. Hauserová Gabriela MUDr. Hendrychová Yvona Mgr. Hlaváèová (Kuperová) Monika Mgr. Holub Jiøí VPP

12 16 MUDr. Honzák Radkin, CSc VPP MUDr. Horáèek Jiøí VPP prof. MUDr. Höschl Cyril, DrSc VPP VPP VPP Ing. Hoøínek Aleš VPP MUDr. Johanovská Eva VPP RNDr. Klaschka Jan VPP RNDr. Klein Zdenìk MUDr. Kopeèek Miloslav PhDr. Kovaøík Jiøí VPP MUDr. Kosová Jiøina prof. PhDr. Kožený Jiøí, DrSc MUDr. Krajèa Vladimír VPP Ing. Krištofiková Zdenka PhDr. Kubièka Ludìk, CSc MUDr. Kuzmiaková Marianna Ing. Landová Michaela prof. MUDr. Libiger Jan, CSc RNDr. Mazura Ivan, CSc VPP VPP prof. MUDr. Matoušek Miloš, CSc Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, Praha 8 - Bohnice

13 17 Mgr. Matoušková (Smolová) Edita prof. PhDr. Matìjèek Zdenìk, DrSc MUDr. Mohr Pavel VPP MUDr. Morava Tomáš VPP MUDr. Motlová (Šrámová) Lucie VPP MUDr. Nešpor Karel VPP MUDr. Ondráèková Ivana RNDr. Otrubová Václava PhDr. Palèová Alena PhDr. Pazlarová Markéta MUDr. Pašková Beata VPP VPP MUDr. Ing. Petránek Svojmil VPP PhDr. Peøina Karel Ing. Platilová (Nìmcová) Veronika MUDr. Praško-Pavlov Ján, CSc Mgr. Preiss Marek Mgr. Prokopová Lucie VPP MUDr. Provazníková Hana VPP Ing. Prokeš Michal MUDr. Rážová Jarmila VPP

14 18 Mgr. Rodriguez Mabel Ing. Roth Zdenìk, CSc VPP RNDr. Øípová Daniela, CSc MUDr. Seifertová Dagmar, CSc MUDr. Soukupová Nadìžda MUDr. Sovinová Hana VPP PhDr. Šípek Jiøí, CSc VPP MUDr. Šivicová Gabriela doc. MUDr. Škoda Ctirad, DrSc MUDr. Španiel Filip PhDr. Šulcová Eva VPP MUDr. Šváb Ludvík, CSc doc. MUDr. Šťastný František, CSc VPP MUDr. Taussigová Dagmar RNDr. Tejkalová Hana MUDr. Vaòurová Ilona MUDr. Valentová Lucie Mgr. Záhorská Jindøiška RNDr. Zákravský Martin VPP MUDr. Závìšická (Linhartová) Lucie VPP = vedlejší pracovní pomìr / part time job Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, Praha 8 - Bohnice

15 Laboratoø patofyziologie mozku Laboratoø klinické psychofarmakologie Laboratoø biochemie (prosinec 2000) 19 Dozorèí rada Vìdecká rada Laboratoø psychiatrické demografie Laboratoø pro výzkum rodiny Laboratoø pro výzkum závislostí Laboratoø psychometrických studií Øeditel Sekretariát Oddìlení výpoèetní techniky Informaèní støedisko Hospodáøsko technická správa Kolegium øeditele Klinický úsek Oddìlení 1 Denní stacionáø 1 Oddìlení 2 Denní stacionáø 2 Oddìlení 3 Rehabilitace, balneofyziatrie ergoterapie Pracovní terapie Laboratoø EEG a klinické neurofyziologie Ambulance Lithioterapie Psychoedukaèní skupina Sociální oddìlení

16 20 Director s Committee Clinical Division Ward 1 Outpatient Dept. 1 Ward 2 Outpatient Dept. 2 Ward 3 Rehabilitation, Balneophysiatry Ergotherapy Occupational Therapy Electroencephalography Outpatient Clinic Lithiotherapy Psychoeducation Director Secretariat Information Technology Department Medical Library Business Administration Board of Supervisors Scientific Board Laboratory of Psychiatric Demografy Laboratory of Family Research Laboratory of Brain Pathophysiology Laboratory of Clinical Psychopharmacology Addiction Studies Unit Laboratory of Psychometric Studies (December 2000) Social Care Laboratory of Biochemistry Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, Praha 8 - Bohnice

17 21 Základním posláním ústavu je vìdecká a výzkumná èinnost zamìøená na duševní choroby a na oblast duševního zdraví. Toto svoje zamìøení využívá dále k: poskytování standardní i nadstandardní odborné a specializované ústavní i ambulantní léèebné péèe, výchovì vìdeckých a odborných pracovníkù ve svém oboru pùsobnosti (postgraduální vzdìlávání), podílení se na zpracování a šíøení vìdeckých lékaøských informací, reprezentování èeské vìdy v oblasti výzkumu duševních poruch a ochrany duševního zdraví v zahranièí. Psychiatrické centrum Praha plní dále funkci klinické základny Psychiatrické kliniky 3. LF UK a úzce spolupracuje s mezinárodními organizacemi (napø. WHO, UNESCO, Svìtová federace duševního zdraví). Výzkumná èinnost ústavu je zamìøena na zjišťování, prevenci a remediaci rizikových faktorù, které ohrožují duševní zdraví jedince v rùzných stadiích jeho životního cyklu a na rùzných úrovních od biochemické po sociální. K dosažení tohoto komplexního cíle výzkum probíhá v tìchto oblastech: psychiatrická demografie a epidemiologie, biopsychosociální výzkum rodiny, neuropsychologie, epidemiologie zneužívání a závislosti na návykových látkách, psychometrika, biochemie a patofyziologie mozku, psychofarmakologie. Praktickými výstupy této èinnosti jsou podklady pro formování zdravotní politiky v oblasti duševního zdraví, podklady pro úèinnou alokaci finanèních prostøedkù do technologií, metod a prostøedkù s vysokou výtìžností pøi detekci, predikci prùbìhu a terapeutické odpovìdi na intervenci v oblasti duševního zdraví a podklady pro vodítka diagnostických a terapeutických postupù. V rámci této èinnosti bylo v letech øešeno 62 programových projektù financovaných tuzemskými (IGA MZ ÈR, GAÈR, MŠMT, GAUK) i zahranièními agenturami a institucemi (rámcové programy EU, WHO) a 1 výzkumný zámìr (MZÈR). V roce 2000 Psychiatrické centrum Praha získalo komplexní programový projekt MŠMT s názvem Centrum neuropsychiatrických studií. Tím bylo možno organizaènì a ekonomicky zajistit a úzce integrovat špièkové odborníky z rùzných oblastí a institucí (FgÚ AV ÈR, 3. LF UK, PCP, PET centra Na Homolce a IKEM) kolem ústøedního tématu z oblasti neuropsychiatrie. Hlavním pøínosem projektu má být integrace neurofyziologických, neurochemických, strukturál

18 22 ních, kognitivních, neuroendokrinologických a klinických modelù hlavních duševních poruch. Projekt je realizován paralelnì a koordinovanì ve 4 oddìleních: patofyziologie mozku (teoretický výzkum), zobrazovacích metod (fmr, MR spektroskopie, SPECT, PET a neuropsychologické a kognitivní testy), klinické neurofyziologie (laboratoø EEG a klinické neurofyziologie) a aplikovaného výzkumu (neuroendokrinní testy, vztah serotoninového a glycidového metabolizmu, klinické studie beztryptofanové diety, studie terapeutické úèinnosti antipsychotických a antidepresivních modalit, predikce terapeutické odpovìdi a vyústìní choroby). Centrum neuropsychiatrických studií bude jedineènou pøíležitostí integrace základního a aplikovaného výzkumu v neurobehaviorálních vìdách a pùsobištìm, které se výraznì úèastní výchovy nastupující generace. The basic mission of the institute is scientific and research activity focused on mental illnesses and mental health. The institute further applies its orientation in the following areas: provision of standard and above-standard professional and specialised hospital and out-patient care, education of scientists and professionals in the area of study (postgraduate courses), contribution to processing and distribution of scientific medical information, representation of Czech science in the area of research into mental disorders and protection of mental health abroad. The Prague Psychiatric Center of further plays the role of the clinical base for the Psychiatric Clinic of the 3 rd Faculty of Medicine, Charles University of Prague, and closely cooperates with international organizations (such as WHO, UNESCO, the World Federation of Mental Health). Research activities of the institute focus on diagnosing, prevention and remediation of risk factors jeopardising mental health of individuals at different stages of their life cycle and on different levels from biochemical to social. For the purpose of achieving this complex objective, research is being carried out in the following areas: psychiatric demography and epidemiology, bio-psycho-social family research, neural psychology, epidemiology of abuse of and addiction to drugs, psychometrics, biochemistry and pathological psychology of the brain, psychopharmacology. Practical outcomes of these activities include materials for definition of healthcare policy in the area of mental health, documents for effective allocation of financial resources to technologies, methods and means of high yield in detection, Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, Praha 8 - Bohnice

19 23 prediction, progress and therapeutic response to intervention in the area of mental health and support for diagnostic and therapeutic procedures. In the context of these activities 71 programme projects were resolved in the period , financed by local (IGA MZ CR, GAÈR [Grant Agency of the Czech Republic], MŠMT [MoE Ministry of Education], GAUK) and foreign agencies and institutions (framework programmes of EU,WHO) and 1 st research intention (MZÈR [Ministry of Healthcare of the Czech Republic]). In 2000 the Prague Psychiatric Center won a complex programme project of the Ministry of Education of the Czech Republic titled Center of Neuropsychiatric Studies. The programme helped development of relationships with and economic support of top experts from different areas and institutions (FgÚ AV ÈR [Pharmacological Institute of Academy of Science of the Czech Republic], 3. LF UK [3 rd Faculty of Medicine, Charles University of Prague], PPC, PET centre Na Homolce and IKEM) and their focus on and around the central topic from the area of neural psychiatry. The main asset of the project should become integration of neurophysiologic, neurochemical, structural, cognitive, neuro-endocrinologic and clinical models of principal mental disorders. The project is being implemented concurrently and in coordination by 4 departments: Department of Pathological Psychology of the Brain (theoretical research), Department of Imaging Methods (fmr, MR spectroscopy, SPECT, PET and neuropsychological and cognitive testing), Department of Clinical Neurophysiology (EEG and sleep laboratory) and Department of Applied Research (neuro-endocrinal testing, relationship between serotonin and glycide metabolism, clinical study of non-tryptophane diet, studies of the therapeutic effectiveness of antipsychotic and anti-depression modalities, prediction of therapeutic response to and culmination of disease). The Centre for Neural Psychiatric Studies will represent a unique opportunity for integration of basic and applied research in neurobehavioral science and a venue significantly contributing to the education of the coming generations

20 24 Èeskoslovensko-americký vìdecko technický program Sociopolitické zmìny a spotøeba alkoholu v Èeskoslovensku , øešitel PhDr. Ludìk Kubièka, CSc. Cílem projektu projeku byla analýza vztahù mezi vývojem spotøeby alkoholický nápojù v Èeské republice a sociopolitickými zmìnami v zemi. Data ze dvou longitudinálních projektù, mapujících vývoj spotøeby alkoholických nápojù u dvou reprezentativních populaèních kohort (muži, ženy) od roku 1983 byla doplnìna o další sledování tìchto kohort v 90. letech 20. století. Analýza datových souborù, získaných pøed listopadem 1989 a v 90. letech ukázala souvislosti mezi sociopolitickými zmìnami v zemi a spotøebou alkoholických nápojù. V období došlo k poklesu spotøeby v návaznosti na politicky motivovanou protialkoholní kampaò. V souvislosti s celkovou spoleèenskou liberalizací po listopadu 1989 došlo k nárùstu spotøebu alkoholu jak u mužù, tak u žen. U žen došlo k nárùstu spotøeby u ekonomicky aktivních žen, zejména v nové spoleèenské tøídì samostatnì výdìleèných žen. U mužù se zmìny spotøeby (pokles koncem 80. let, vzestup poèátkem 90. let) týkaly všech spoleèenských vrstev, a to i mužù registrovaných pro abúzus alkoholu. V analýzách byla pro srovnání využita data z mezinárodního projektu dr. Fillmoreové. Výsledky byly publikovány ve dvou pracích uveøejnìných v èasopise Addiction. IGA MZ ÈR IZ1407 Struktura a dynamika vztahu mezi psychologickým profilem a profesním zaèlenìním studenta medicíny , øešitel prof. PhDr. Jiøí Kožený, DrSc. Zámìrem projektu byla identifikace trsu promìnných, které se maximálnì a zároveò ekonomicky podílejí na variabilitì akademického výkonu pøi studiu medicíny. Byla testována prediktivní síla promìnných reprezentujících osobnostní atributy studentù, akademickou úspìšnost na støední škole, úroveò vzdìlání v rodinnì studenta a výsledky hodnocení pøijímacího øízení s ohledem na úspìšné ukonèení studia v intervalu 6 let. Nálezy naznaèují, že na úspìšném studiu se podílí pøedevším perzistence, schopnost øešit problémy vyžadující logické, analyticko-syntetické myšlení, prùmìrný prospìch z fyziky na støední škole, výkon z testù vìdomostí z biologie, fyziky, chemie v prvním kole a schopnost reprodukovat vìdecko-populární text ve druhém kole pøijímacího øízení. Kromì toho test vìdomostí z biologie, fyziky a schopnost kvalitnì reprodukovat text se jeví jako relativnì spolehlivé prediktory pøedèasného odchodu z fakulty. Obecnì lze øíci, že zmínìné promìnné vysvìtlují pomìrnì spolehlivì kolem 30 % variability prùmìrného prospìchu alespoò v prvních šesti semestrech studia. Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, Praha 8 - Bohnice

21 25 IGA MZ ÈR IZ1806 Prevence poruch socializaèního vývoje dìtí s lehkými mozkovými dysfunkcemi , øešitel PhDr. Markéta Pazlarová Projekt byl zamìøen na bližší poznání dynamiky vývoje osob s lehkými mozkovými dysfunkcemi (LMD) od dìtství do èasné dospìlosti. Specifickým cílem bylo zachytit èinitele pùsobící pøíznivì za nepøíznivé konstelace vývojových podmínek organických a sociálních, tzv. resilience. Praktickým výstupem jsou smìrnice pro prevenci sociální maladaptace osob s diagnózou LMD. Výskyt èiní asi 5 % školní populace. Získané výsledky by mìly sloužit jako podklad pro nápravná a terapeutická opatøení ve prospìch dìtí ohrožených psychosociálními riziky ve spojitosti s LMD na nìkolika úrovních: 1. Na konkrétnì aplikaèní úrovni byla vytvoøena screeningová metoda, která mùže sloužit jako úèinné preventivní opatøení, jímž by se mohlo pøedejít neúmìrnému pøetìžování dítìte, jeho trvalé neúspìšnosti, celkové ztrátì motivace ústící do vážnìjších patologických poruch. 2. Nutnost budovat mezièlánek mezi tzv. bìžnou poradenskou pomocí a psychiatrickou péèí. IGA MZ ÈR IZ1807 Vývoj psychologické metody pro hodnocení chování novorozencù , øešitel PhDr. Eva Šulcová Byla vyvinuta pùvodní klinická psychologická metoda pro hodnocení chování novorozencù: Pražská metoda deskripce chování novorozence. Metoda má 138 položek a tøi základní èásti: (1) optimalita anamnestických podmínek, (2) hodnocení spontánního chování dyády novorozenec-matka pøi kojení/krmení z láhve, (3) vlastní vyšetøení psychického potenciálu novorozence hodnotitelem. Dosud získané klinické zkušenosti s používáním této metody jsou vesmìs pozitivní a naznaèují, že metoda bude v praxi užiteèná jak pro diagnostiku chování novorozencù, tak pro poradenství ke kojení a pro poradenství k psychologické péèi o novorozence. Byly vytvoøeny i pracovní cizojazyèné verze manuálu pro trénink (A, N, F) a bylo natoèeno 48 videozáznamù vyšetøení pro tréninkové úèely. Manuál je k dispozici i na CD. IGA MZ ÈR IZ1811 Perinatální podání diazepamu a riziko pozdních behaviorálních a neuroimunobiologických deviací , øešitel prof. MUDr. Olga Benešová, DrSc. Cílem tøíletého výzkumného projektu byla podrobná experimentální studie rizika funkèní teratogenity diazepamu (D), který je pro své trankvilizaèní a myorelaxaèní úèinky bìžnou souèástí farmakoterapie v porodnictví a neonatologii (zklidnìní a útlum dìložních stahù pøi hrozícím pøedèasném porodu, tlumení køeèí u nezralých a rizikových novorozencù)

22 26 Léky, podávané ve stále rostoucí míøe ke zvládnutí akutních krizových situací v perinatálním období, mohou narušit geneticky øízený, èasoprostorovì determinovaný program ontogentických procesù a navodit trvalé ireparabilní defekty. Perinatální ontogeneze je charakterizována intenzivní histogenezí a cytodiferenciací již zformovaných orgánù (mozek, imunitní systém). Lékem navozená porucha tìchto procesù vede k odchylkám na celulární/subcelulární úrovni (tj. cytoarchitektonika bunìèných sítí, receptor-transmiterová synaptická komunikace). Tato patologie není patrná ihned po narození, ale stává se podkladem pro rùzné defekty funkce mozku a imunitního systému, které se projeví teprve postupnì bìhem dalšího vývoje a dozrávání individua jako rùzné neuro-psycho-behaviorální deviace s možností predispozice ke vzniku psychóz nebo jako defekty imunokompetence. Riziko této funkèní teratogenity je nutno zvažovat zvláštì u farmak, pùsobících prostøednictvím receptorù (mezi nìž patøí právì D), neboť perinatální období je kritickou vulnerabilní periodou pro vývoj a formování vìtšiny receptorù ( receptor imprinting ). Protože D je klinicky podáván jak u donošených, tak i nedonošených novorozencù rùzného gestaèního vìku, byla studie zamìøena na otázku, jak alikace této látky na rùzných stupních perinatální ontogeneze ovlivní obraz pozdních funkèních deviací. Srovnávací vývojové studie rùzných druhù laboratorních zvíøat a èlovìka ukázaly, že s ohledem na ontogenetické fáze vývoje mozku je novorozený potkan srovnatelný s ontogenetickým stadiem vývoje lidského plodu nebo nedonošence v 6. mìsíci gestace, kdežto teprve 8 12denní potkan mùže být modelem donošeného lidského novorozence. V modelových pokusech na potkanech kmene Wistar byl tedy D podáván potkaním mláïatùm postnatálnì v klinicky relevantních dávkách (5 nebo 10 mg/kg s.c.) ve dvou soubìžných sériích pokusù: (1) aplikace 4. a 5. postnatální den (PD: 4 5) (ontogenetický model fetu/nedonošence v 7. gestaèním mìsíci); (2) aplikace 9. a 10. postnatální den (PD: 9 10) (ontogenetický model donošeného novorozence). U potkanù byl monitorován tìlesný vývoj a pohlavní dospívání a pak po dobu celého života (do vìku 24 mìsícù) sledovány pozdní následky v celém komplexu testù, zahrnujících chování, uèení a pamìť, imunokompetenci, køeèovou pohotovost, stresovou reaktivitu, schopnost reprodukce, neurobiochemickou analýzu mozku. Byly nalezeny kvalitativní rozdíly v pozdních následcích neonatálního podání D v závislosti na vývojové fázi ontogeneze, která byla farmakem ovlivnìna. Expozice D v èasné fázi vývoje (PD: 4 5), modelující klinickou aplikaci D prenatálnì v pozdních stadiích gravidity a postnatálnì u nedonošencù, zpùsobila retardaci rùstu a somatického vývoje, která se bìhem dospívání upravila k normì; u dospìlých potkanù mìla za následek poruchy chování (hyperaktivita), kognitivních funkcí (deficit pamìti) a neuroendokrinních regulací (defekty reprodukce). Expozice D na vyšším stupni ontogeneze (PD: 9 10), simulující podávání D u rizikových novorozencù na jednotkách intenzivní neonatální péèe, byla podkladem pro vznik trvalých odchylek imunoreaktivity (pokles bunìèné imunitní reakce) a neuroreaktivity (zvýšená køeèová pohotovost, vyšší emociální a stresová reakce). Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, Praha 8 - Bohnice

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén.

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. POØÁDÁ: ÈESKÁ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÁ SPOLEÈNOST o.s.

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Oddělení applikovaného výzkumu centra neuropsychiatrických studií 2000 2004

Oddělení applikovaného výzkumu centra neuropsychiatrických studií 2000 2004 Oddělení applikovaného výzkumu centra neuropsychiatrických studií 2000 2004 Department of clinical application research, center of neuropsychiatric studies in 2000 2004 Pavel Mohr 1,2,3, Marek Preiss 1,2,

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Olga Tùmová Metrologie a hodnocení procesù Praha 2009 Publikace pojednává o teoretických problémech mìøení, metrologii a hodnocení procesù mìøicích, technologických nebo výrobních. Úvod je vìnován obecné

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Jak pracovat s lidmi, aby omezili

Jak pracovat s lidmi, aby omezili METODIKA N 8 Marnie Engelander Ernie Lang Rob Lacy Richard Cash Jak pracovat s lidmi, aby omezili nebo přestali užívat konopí NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Efektivní

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

D. Kováè, I. Kováèová, J. Kaòuch EMC Z HLEDISKA TEORIE A APLIKACE Praha 2006 Cílem publikace je seznámit ètenáøe se základními pojmy, legislativními a technickými požadavky kladenými na elektrotechnické

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Analýza výzkumného potenciálu sítí. Lùžková kapacita zaøízení. (ot. 7a) Hlavní mìsto Praha 1 1 0 0 70 0. Jihoèeský kraj 1 1 1 0 25 0

Analýza výzkumného potenciálu sítí. Lùžková kapacita zaøízení. (ot. 7a) Hlavní mìsto Praha 1 1 0 0 70 0. Jihoèeský kraj 1 1 1 0 25 0 Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální sítì pro vstup do jednotného systému vìdy a výzkumu) Substituèní V rámci projektu NETAD bylo realizováno 6 analýz pøipravenosti

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Model op málně fungující sítě sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Model op málně fungující sítě sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Model op málně fungující sítě sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Autorský kolek v: Mgr. Barbora Wenigová MUDr. Ondřej Pěč Jaroslav Hodboď MUDr. Jan Stuchlík

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Rave Research Techno kultura a užívání drog MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Ladislav Csémy Úvod V letech 1998-1999 se Praha zúčastnila projektu, který sledoval užívání drog mezi evropskou velkoměstskou mládeží

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006

Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006 Zápis ze 7. schůzky pracovní skupiny NMS Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog v Praze dne 27.4. 2006 Přítomni: Mgr. Jana Brožová (ÚZIS ČR), PhDr. Ladislav Csémy (PCP), PhDr. Petr Sadílek

Více

Činnost oboru psychiatrie v roce 2006. Activity in branch of psychiatry in 2006

Činnost oboru psychiatrie v roce 2006. Activity in branch of psychiatry in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 2. 2008 4 Činnost oboru psychiatrie v roce 2006 Activity in branch of psychiatry in 2006 Souhrn Počet ambulantních

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. EuroMISE Centrum Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky 1. LF UK a ÚI AV ČR Satelitní seminář EFMI STC 2013,

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 29.6.2005 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost oboru v Hlavním městě

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 21. 10. 2013 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání.

Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. Krajská hygienická stanice v Ostravě GRANT IGA MZ ČR č. NJ/6139-3 Subjektivní přístup obyvatel Ostravy ke zdraví v závislosti na životním stylu, socioekonomickém statusu a vzdělání. Šlachtová H., Šplíchalová

Více

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 11. 2014 29 Souhrn Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Petr Skalický Procesory øady 8051 Pøíruèka je urèena pøedevším studentùm a zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj problematiky monolitických mikropoèítaèù øady 8051 Pomocí této pøíruèky

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

1. ZÁKLADY NEUROBIOLOGY A NEUROCHEMIE Zdeněk Fišar 1.1 Neurony 1.2 Glie 1.3 Membrány 1.3.1 Struktura a funkce 1.3.2 Složení biomembrán 1.3.

1. ZÁKLADY NEUROBIOLOGY A NEUROCHEMIE Zdeněk Fišar 1.1 Neurony 1.2 Glie 1.3 Membrány 1.3.1 Struktura a funkce 1.3.2 Složení biomembrán 1.3. 1. ZÁKLADY NEUROBIOLOGY A NEUROCHEMIE 1.1 Neurony 1.2 Glie 1.3 Membrány 1.3.1 Struktura a funkce 1.3.2 Složení biomembrán 1.3.3 Membránový transport 1.3.4 Receptory 1.3.4.1 Regulace 1.3.4.2 Adaptace 1.3.4.3

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 7 9. 8. 2007 Psychiatrie vč. AT - návykových nemoci a sexuologie - činnost

Více

Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s.

Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s. Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s. 1 KD HDM SZÚ, 6 10.2011 Stručně o studii HBSC Studie HBSC (The

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2002

Výroční zpráva o činnosti za rok 2002 Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Na Homolce Roentgenova 2 15 3 Praha 5 telefon: 2 5727 2165 Email: nm@homolka.cz Výroční zpráva o činnosti za rok 22 Oddělení nukleární medicíny Zpracoval: V Praze

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 1 5 U doc. PhDr. Štefan Vendel,

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 9 31.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 7 16.7.2004 Psychiatrie vč. AT a sexuologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Psychiatry

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

SRG Přírodní škola, o. p. s. Návykové látky. Jméno autora: Petr Baraník Jméno vedoucího práce: Mgr. Vojtěch Vykouk Datum odevzdání:

SRG Přírodní škola, o. p. s. Návykové látky. Jméno autora: Petr Baraník Jméno vedoucího práce: Mgr. Vojtěch Vykouk Datum odevzdání: SRG Přírodní škola, o. p. s. Návykové látky Jméno autora: Petr Baraník Jméno vedoucího práce: Mgr. Vojtěch Vykouk Datum odevzdání: Záměr 1. Pokusit se rozdat anonymní dotazníky na dvou typech škol- základních

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

eligible for treatment

eligible for treatment Vás zve na konferenci na téma: VIRY VYVOLÁVAJÍCÍ PANDEMIE: VIRUS HIV Anotace/Annotation The UNAIDS strategy aims to t advance global progress in achieving country set targets for universal access to HIV

Více

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce O.Pěč, B.Wenigová, J.Stuchlík Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Projekt je financován z prostředků Evropského

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

KONFIGURACE ROZSÁHLÝCH DATOVÝCH SYSTÉMÙ V PROSTØEDÍ OPERAÈNÍHO SYSTÉMU UNIX Zdenìk Maøík Praha 2001 Motto: Moderní servery podnikové úrovnì vykazují velmi vysoké výkony a velmi vysoké teoretické konfiguraèní

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX Jiøí Hrbáèek Praha 1998, BEN Jiøí Hrbáèek PROGRAMOVÁNÍ MIKROKONTROLÉRÙ PIC16CXX lektor: RNDr Jiøí Poš Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více

KOGNITIVNÍ TRÉNINK U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU POMOCÍ POČÍTAČOVÉ REHABILITACE

KOGNITIVNÍ TRÉNINK U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU POMOCÍ POČÍTAČOVÉ REHABILITACE KOGNITIVNÍ TRÉNINK U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU POMOCÍ POČÍTAČOVÉ REHABILITACE Mgr. Hana Krupníková PhDr. Pavel Harsa, PhD. Doc. PhDr. Marek Preiss, PhD. Psychiatrická klinika 1.lékařské

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.

Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2. Vytvoření sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, Kulatý stůl, 6.2.2013 Člověk s duševní nemocí Vítáme zástupce: sociálních služeb

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VZDÌLÁVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VZDÌLÁVÁNÍ DOSPÍVAJÍCÍCH :6pt;font-style:normal;color:grey;font-family:Verdana,Geneva,Kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-variant:n = = < p s t y l e = " p a d d i n g : 0 ; b o r d e r : 0 ; t e x

Více