Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, Praha 8 - Bohnice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.pcp.lf3.cuni.cz Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, 181 03 Praha 8 - Bohnice"

Transkript

1

2

3

4 Obsah Úvod / Introduction...6 Vedení / Management...11 Vìdecká rada / Scientific Council...13 Dozorèí rada / Board of Supervisors...14 Vìdeètí a odborní pracovníci / Scientific and Professional Staff...15 Organizaèní schéma / Flow Chart...19 Hlavní èinnosti / Main Activities...21 Výzkumné projekty...24 Research Projects...64 Participace na øešení výzkumných projektù jiných institucí Participation in Research Projects of Other Institutions Kontrahovaný výzkum / Pharmaceutical Industry-sponsored Research Klinický úsek (Psychiatrická klinika 3. lékaøské fakulty Univerzity Karlovy) Clinical Division (Psychiatric Clinic of the 3rd Faculty of Medicine, Charles University) Výuka / Teaching Postgraduální studenti / Postgraduate Students Publikace / Publications Knihy vydané PCP / Books Published by PPC Èlenství v redakèních radách zahranièních èasopisù Membership in Editorial Boards of Foreign Journals Èlenství v zahranièních odborných spoleènostech Membership in Foreign Professional Societies Ekonomické informace / Economic Information...190

5 6 Pøedkládaná zpráva o èinnosti Psychiatrického centra Praha (PCP) je pøehledem, struènou inventurou toho, èeho jsme v nedávném období dosáhli a kam smìøujeme. Jako žádná formální zpráva, ani tato nemùže v celém rozsahu postihnout všechny aspekty naší rušné každodennosti, zahrnující pøípravu projektù, sbìr dat, organizaci výzkumu, hodnocení pacientù, zpracování výsledkù, publikaèní èinnost, léèebnì-preventivní péèi, rozsáhlou výuku studentù, celoživotní vzdìlávání, informaèní èinnost, konzultace a osvìtu, které nás všechny vìtší èi menší mìrou zamìstnávají. Navíc nikdy nevystihne atmosféru, která v ústavu vládne, kvalitu mezilidských vztahù, spokojenost pacientù a satisfakci pracovníkù, ať v tom èi onom smìru. Zøízení Centra neuropsychiatrických studií v závìru referovaného období bylo hvìzdnou hodinou v historii ústavu, která je pro nás neobyèejným závazkem do budoucna, nechceme-li pøipustit, aby se vývoj našeho oboru zastavil, nebo dokonce vrátil o mnoho let zpìt. Èinnost jak Psychiatrického centra Praha, tak Centra neuropsychiatrických studií pøispívá nepøímo, avšak významnì k emancipaci psychiatrie mezi ostatními lékaøskými obory, zvyšuje její prestiž v oèích pøedstavitelù ostatních medicínských disciplín a vede tak alespoò èásteènì k její destigmatizaci. Díky rozsáhlé výukové a pøednáškové èinnosti svých pracovníkù Psychiatrické centrum Praha indukuje na celostátní úrovni povìdomí o vìdecké povaze pokroku v neurobehaviorálních vìdách, kultivuje naši odbornou scénu a nastavuje laťku psychiatrickému výzkumu a formální úrovni jeho prezentace. Pøes uvedené nedostatky je zpráva základním svìdectvím o tom, èím jsme žili, na èem jsme se podíleli a jak se naše poznání vyvíjelo. Je pøedmìtem k zamyšlení nad sebou a nad naším smìøováním. A protože výroèní zpráva je nám též zpìtnou vazbou, uvítáme všechny námìty, doplòky i pøipomínky od všech, kteøí s námi sledují stejný cíl: rozvoj psychiatrie a pøíbuzných disciplín. Je mou milou povinností také podìkovat na tomto místì všem, kteøí se na vzniku této zprávy podíleli. The presented report on the activities of the Prague Psychiatric Center (PPC) is a brief survey of what we have achieved and where we are going. No formal report can ever cover all aspects of our busy everyday activities, including project preparation, data collection, research organization, patient evaluation, result processing, publication activity, therapeutic and preventive care, extensive teaching of students, lifelong education, information activity, counselling and training, keeping all of us busy most of the time. The report, in addition, can never capture the Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, Praha 8 - Bohnice

6 7 atmosphere of the institute, quality of human relationships, satisfaction of patients and employees, or any other area. The establishment of the Center for Neuropsychiatric Studies towards the end of the period referred to was the climax of the recent history of the institute, and represents a great commitment for the future, if we do not want the progress in our area to stop, or be set back many years. The activities of the Prague Psychiatric Center and the Center for Neuropsychiatric Studies contribute indirectly but significantly to the emancipation of psychiatry among the other medical disciplines, increasing its prestige in the eyes of representatives from other medical disciplines, and thus leading at least partly to its de-stigmatisation. Thanks to the extensive teaching and lecturing activities of its staff members, the Prague Psychiatric Center induces national awareness of the scientific nature of research into neurobehavioral studies, cultivating of the professional scene and setting the standards of psychiatric research and the formal level of its presentation. Despite the above-mentioned drawbacks the report represents a rudimentary account of what has shaped our professional life and the development of our knowledge, giving us a chance to think about ourselves and our trends. And as the annual report always represents our feedback, we welcome any comments, suggestions or additions from those who follow the same path as we: the progress of psychiatry and related disciplines. Acknowledgements: I am happy to express my thanks to all who have contributed to this report. Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. M.R.C.Psych. Øeditel / Director

7 11 Øeditel / Director prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. M.R.C.Psych. Kolegium øeditele / Director s Advisory Board PhDr. Ladislav Csémy zahranièní styky (od 1999) Foreign Affairs (since 1999) doc. MUDr. Zdenìk Dytrych, CSc. vedoucí Laboratoøe pro výzkum rodiny, zástupce øeditele pro vìdu a výzkum (do 1999) Head of Laboratory of Family Research, Deputy Director for science and research (till 1999) MUDr. Jiøí Horáèek, Ph.D. výuková èinnost magisterská studia (od 1999) Teaching Master courses (since 1999) prof. PhDr. Jiøí Kožený, DrSc. vedoucí Laboratoøe psychometrických studií Head of Laboratory of Psychometric Studies Ing. Zdena Krištofiková pøedsedkynì Ústavní rady President of Institute Council prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. vedoucí Klinického úseku, zástupce øeditele pro léèebnou péèi (do 1999) Head of Clinical Division, Deputy Director for therapeutic care (till 1999) MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. kontrahovaný výzkum, výuková èinnost postgraduální studium (od 1999) Sponsored research, teaching Postgraduate courses (since 1999) Marie Nováková vrchní sestra Head nurse

8 12 MUDr. Ján Praško, CSc. výuková èinnost bakaláøská studia (od 1999) Teaching Bachelor courses (since 1999) Ing. Michal Prokeš vedoucí Oddìlení výpoèetní techniky Head of Information Technology Department RNDr. Daniela Øípová vedoucí Laboratoøe biochemie, vìdecký tajemník ústavu Head of Laboratory of Biochemistry, Scientific Secretary of the institute MUDr. Dagmar Seifertová, CSc. vedoucí Klinického úseku, zástupce øeditele pro léèebnou péèi (od 1999) Head of Clinical Division, Deputy Director for therapeutic care (since 1999) doc. MUDr. František Šťastný, CSc. vedoucí Laboratoøe patofyziologie mozku, námìstek øeditele pro vìdu a výzkum (od 2000) Head of Laboratory of Brain Pathophysiology, Deputy Director for science and research (since 2000) Jiøí Vítek vedoucí Hospodáøsko technické správy, ekonomický námìstek øeditele Head of Business Administration, Economic Manager Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, Praha 8 - Bohnice

9 13 Pøedseda / Chairman prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. M.R.C.Psych. Èlenové / Members MUDr. Pavel Baudiš, CSc. prof. MUDr. Olga Benešová, DrSc. doc. MUDr. Zdenìk Dytrych, CSc. prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. (do/till 1999) prof. PhDr. Jiøí Kožený, CSc. PhDr. Ludìk Kubièka, CSc. RNDr. Daniela Øípová, CSc. MUDr. Dagmar Seifertová, CSc. (od/since 1999) RNDr. MUDr. Jan Sikora, CSc. doc. MUDr. František Šťastný, CSc. (od/since 2000) prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc

10 14 Pøedseda / Chairman Vìra Hrdinová zástupkynì starosty mìstské èásti Praha 8 Deputy Mayor of Prague 8 Zástupce / Deputy President doc. MUDr. Václav Filip, CSc. PHARMNET s.r.o. Èlenové / Members Ing. Ivo Blažek øeditel FN Bulovka / Director of FN Bulovka MUDr. Nora Bobková (do 1998) revizní lékaø VZP Praha 8 / Inspection Doctor VZP Prague 8 Ing. Iva Boháèová øeditelka Èeské spoøitelny Praha 8 Director of Èeská spoøitelna [Czech Savings Bank] for Prague 8 Saša Karmelitová odbor zdravotních a sociálních služeb OÚ Praha 8 (od 1997) / Department of Health and Social Services of District Council of Prague 8 (since 1997) Ing. Zdena Krištofiková Psychiatrické centrum Praha (od 1998) Prague Psychiatric Center (since 1998) prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. pøednosta Ústavu fyziologie a klinické fyziologie 3. LF UK Head of Institute of Physiology and Clinical Physiology of 3 rd Faculty of Medicine, Charles University of Prague MUDr. Jaroslav Štrof, CSc. námìstek øeditele pro LPP FN Bulovka (od 2000) / Deputy Director for Medical Consultancy Commission, University Hospital of Bulovka (since 2000) Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, Praha 8 - Bohnice

11 15 MUDr. Baudiš Pavel, CSc prof. MUDr. Benešová Olga, DrSc MUDr. Bareš Martin MUDr. Borzová Klaudie MUDr. Brunovský Martin VPP Mgr. Bubeníková Vìra PhDr. Bubleová Vìduna VPP PhDr. Csémy Ladislav MUDr. David Ivan, CSc PhDr. Dragomirecká Eva MUDr. Dvoøák Václav VPP doc. MUDr. Dytrych Zdenìk, CSc RNDr. Dzúrová Dagmar, CSc VPP MUDr. Fiala Jan PhDr. Goldmann Petr VPP MUDr. Goldmanová Marie VPP MUDr. Hájek Tomáš MUDr. Hauserová Gabriela MUDr. Hendrychová Yvona Mgr. Hlaváèová (Kuperová) Monika Mgr. Holub Jiøí VPP

12 16 MUDr. Honzák Radkin, CSc VPP MUDr. Horáèek Jiøí VPP prof. MUDr. Höschl Cyril, DrSc VPP VPP VPP Ing. Hoøínek Aleš VPP MUDr. Johanovská Eva VPP RNDr. Klaschka Jan VPP RNDr. Klein Zdenìk MUDr. Kopeèek Miloslav PhDr. Kovaøík Jiøí VPP MUDr. Kosová Jiøina prof. PhDr. Kožený Jiøí, DrSc MUDr. Krajèa Vladimír VPP Ing. Krištofiková Zdenka PhDr. Kubièka Ludìk, CSc MUDr. Kuzmiaková Marianna Ing. Landová Michaela prof. MUDr. Libiger Jan, CSc RNDr. Mazura Ivan, CSc VPP VPP prof. MUDr. Matoušek Miloš, CSc Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, Praha 8 - Bohnice

13 17 Mgr. Matoušková (Smolová) Edita prof. PhDr. Matìjèek Zdenìk, DrSc MUDr. Mohr Pavel VPP MUDr. Morava Tomáš VPP MUDr. Motlová (Šrámová) Lucie VPP MUDr. Nešpor Karel VPP MUDr. Ondráèková Ivana RNDr. Otrubová Václava PhDr. Palèová Alena PhDr. Pazlarová Markéta MUDr. Pašková Beata VPP VPP MUDr. Ing. Petránek Svojmil VPP PhDr. Peøina Karel Ing. Platilová (Nìmcová) Veronika MUDr. Praško-Pavlov Ján, CSc Mgr. Preiss Marek Mgr. Prokopová Lucie VPP MUDr. Provazníková Hana VPP Ing. Prokeš Michal MUDr. Rážová Jarmila VPP

14 18 Mgr. Rodriguez Mabel Ing. Roth Zdenìk, CSc VPP RNDr. Øípová Daniela, CSc MUDr. Seifertová Dagmar, CSc MUDr. Soukupová Nadìžda MUDr. Sovinová Hana VPP PhDr. Šípek Jiøí, CSc VPP MUDr. Šivicová Gabriela doc. MUDr. Škoda Ctirad, DrSc MUDr. Španiel Filip PhDr. Šulcová Eva VPP MUDr. Šváb Ludvík, CSc doc. MUDr. Šťastný František, CSc VPP MUDr. Taussigová Dagmar RNDr. Tejkalová Hana MUDr. Vaòurová Ilona MUDr. Valentová Lucie Mgr. Záhorská Jindøiška RNDr. Zákravský Martin VPP MUDr. Závìšická (Linhartová) Lucie VPP = vedlejší pracovní pomìr / part time job Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, Praha 8 - Bohnice

15 Laboratoø patofyziologie mozku Laboratoø klinické psychofarmakologie Laboratoø biochemie (prosinec 2000) 19 Dozorèí rada Vìdecká rada Laboratoø psychiatrické demografie Laboratoø pro výzkum rodiny Laboratoø pro výzkum závislostí Laboratoø psychometrických studií Øeditel Sekretariát Oddìlení výpoèetní techniky Informaèní støedisko Hospodáøsko technická správa Kolegium øeditele Klinický úsek Oddìlení 1 Denní stacionáø 1 Oddìlení 2 Denní stacionáø 2 Oddìlení 3 Rehabilitace, balneofyziatrie ergoterapie Pracovní terapie Laboratoø EEG a klinické neurofyziologie Ambulance Lithioterapie Psychoedukaèní skupina Sociální oddìlení

16 20 Director s Committee Clinical Division Ward 1 Outpatient Dept. 1 Ward 2 Outpatient Dept. 2 Ward 3 Rehabilitation, Balneophysiatry Ergotherapy Occupational Therapy Electroencephalography Outpatient Clinic Lithiotherapy Psychoeducation Director Secretariat Information Technology Department Medical Library Business Administration Board of Supervisors Scientific Board Laboratory of Psychiatric Demografy Laboratory of Family Research Laboratory of Brain Pathophysiology Laboratory of Clinical Psychopharmacology Addiction Studies Unit Laboratory of Psychometric Studies (December 2000) Social Care Laboratory of Biochemistry Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, Praha 8 - Bohnice

17 21 Základním posláním ústavu je vìdecká a výzkumná èinnost zamìøená na duševní choroby a na oblast duševního zdraví. Toto svoje zamìøení využívá dále k: poskytování standardní i nadstandardní odborné a specializované ústavní i ambulantní léèebné péèe, výchovì vìdeckých a odborných pracovníkù ve svém oboru pùsobnosti (postgraduální vzdìlávání), podílení se na zpracování a šíøení vìdeckých lékaøských informací, reprezentování èeské vìdy v oblasti výzkumu duševních poruch a ochrany duševního zdraví v zahranièí. Psychiatrické centrum Praha plní dále funkci klinické základny Psychiatrické kliniky 3. LF UK a úzce spolupracuje s mezinárodními organizacemi (napø. WHO, UNESCO, Svìtová federace duševního zdraví). Výzkumná èinnost ústavu je zamìøena na zjišťování, prevenci a remediaci rizikových faktorù, které ohrožují duševní zdraví jedince v rùzných stadiích jeho životního cyklu a na rùzných úrovních od biochemické po sociální. K dosažení tohoto komplexního cíle výzkum probíhá v tìchto oblastech: psychiatrická demografie a epidemiologie, biopsychosociální výzkum rodiny, neuropsychologie, epidemiologie zneužívání a závislosti na návykových látkách, psychometrika, biochemie a patofyziologie mozku, psychofarmakologie. Praktickými výstupy této èinnosti jsou podklady pro formování zdravotní politiky v oblasti duševního zdraví, podklady pro úèinnou alokaci finanèních prostøedkù do technologií, metod a prostøedkù s vysokou výtìžností pøi detekci, predikci prùbìhu a terapeutické odpovìdi na intervenci v oblasti duševního zdraví a podklady pro vodítka diagnostických a terapeutických postupù. V rámci této èinnosti bylo v letech øešeno 62 programových projektù financovaných tuzemskými (IGA MZ ÈR, GAÈR, MŠMT, GAUK) i zahranièními agenturami a institucemi (rámcové programy EU, WHO) a 1 výzkumný zámìr (MZÈR). V roce 2000 Psychiatrické centrum Praha získalo komplexní programový projekt MŠMT s názvem Centrum neuropsychiatrických studií. Tím bylo možno organizaènì a ekonomicky zajistit a úzce integrovat špièkové odborníky z rùzných oblastí a institucí (FgÚ AV ÈR, 3. LF UK, PCP, PET centra Na Homolce a IKEM) kolem ústøedního tématu z oblasti neuropsychiatrie. Hlavním pøínosem projektu má být integrace neurofyziologických, neurochemických, strukturál

18 22 ních, kognitivních, neuroendokrinologických a klinických modelù hlavních duševních poruch. Projekt je realizován paralelnì a koordinovanì ve 4 oddìleních: patofyziologie mozku (teoretický výzkum), zobrazovacích metod (fmr, MR spektroskopie, SPECT, PET a neuropsychologické a kognitivní testy), klinické neurofyziologie (laboratoø EEG a klinické neurofyziologie) a aplikovaného výzkumu (neuroendokrinní testy, vztah serotoninového a glycidového metabolizmu, klinické studie beztryptofanové diety, studie terapeutické úèinnosti antipsychotických a antidepresivních modalit, predikce terapeutické odpovìdi a vyústìní choroby). Centrum neuropsychiatrických studií bude jedineènou pøíležitostí integrace základního a aplikovaného výzkumu v neurobehaviorálních vìdách a pùsobištìm, které se výraznì úèastní výchovy nastupující generace. The basic mission of the institute is scientific and research activity focused on mental illnesses and mental health. The institute further applies its orientation in the following areas: provision of standard and above-standard professional and specialised hospital and out-patient care, education of scientists and professionals in the area of study (postgraduate courses), contribution to processing and distribution of scientific medical information, representation of Czech science in the area of research into mental disorders and protection of mental health abroad. The Prague Psychiatric Center of further plays the role of the clinical base for the Psychiatric Clinic of the 3 rd Faculty of Medicine, Charles University of Prague, and closely cooperates with international organizations (such as WHO, UNESCO, the World Federation of Mental Health). Research activities of the institute focus on diagnosing, prevention and remediation of risk factors jeopardising mental health of individuals at different stages of their life cycle and on different levels from biochemical to social. For the purpose of achieving this complex objective, research is being carried out in the following areas: psychiatric demography and epidemiology, bio-psycho-social family research, neural psychology, epidemiology of abuse of and addiction to drugs, psychometrics, biochemistry and pathological psychology of the brain, psychopharmacology. Practical outcomes of these activities include materials for definition of healthcare policy in the area of mental health, documents for effective allocation of financial resources to technologies, methods and means of high yield in detection, Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, Praha 8 - Bohnice

19 23 prediction, progress and therapeutic response to intervention in the area of mental health and support for diagnostic and therapeutic procedures. In the context of these activities 71 programme projects were resolved in the period , financed by local (IGA MZ CR, GAÈR [Grant Agency of the Czech Republic], MŠMT [MoE Ministry of Education], GAUK) and foreign agencies and institutions (framework programmes of EU,WHO) and 1 st research intention (MZÈR [Ministry of Healthcare of the Czech Republic]). In 2000 the Prague Psychiatric Center won a complex programme project of the Ministry of Education of the Czech Republic titled Center of Neuropsychiatric Studies. The programme helped development of relationships with and economic support of top experts from different areas and institutions (FgÚ AV ÈR [Pharmacological Institute of Academy of Science of the Czech Republic], 3. LF UK [3 rd Faculty of Medicine, Charles University of Prague], PPC, PET centre Na Homolce and IKEM) and their focus on and around the central topic from the area of neural psychiatry. The main asset of the project should become integration of neurophysiologic, neurochemical, structural, cognitive, neuro-endocrinologic and clinical models of principal mental disorders. The project is being implemented concurrently and in coordination by 4 departments: Department of Pathological Psychology of the Brain (theoretical research), Department of Imaging Methods (fmr, MR spectroscopy, SPECT, PET and neuropsychological and cognitive testing), Department of Clinical Neurophysiology (EEG and sleep laboratory) and Department of Applied Research (neuro-endocrinal testing, relationship between serotonin and glycide metabolism, clinical study of non-tryptophane diet, studies of the therapeutic effectiveness of antipsychotic and anti-depression modalities, prediction of therapeutic response to and culmination of disease). The Centre for Neural Psychiatric Studies will represent a unique opportunity for integration of basic and applied research in neurobehavioral science and a venue significantly contributing to the education of the coming generations

20 24 Èeskoslovensko-americký vìdecko technický program Sociopolitické zmìny a spotøeba alkoholu v Èeskoslovensku , øešitel PhDr. Ludìk Kubièka, CSc. Cílem projektu projeku byla analýza vztahù mezi vývojem spotøeby alkoholický nápojù v Èeské republice a sociopolitickými zmìnami v zemi. Data ze dvou longitudinálních projektù, mapujících vývoj spotøeby alkoholických nápojù u dvou reprezentativních populaèních kohort (muži, ženy) od roku 1983 byla doplnìna o další sledování tìchto kohort v 90. letech 20. století. Analýza datových souborù, získaných pøed listopadem 1989 a v 90. letech ukázala souvislosti mezi sociopolitickými zmìnami v zemi a spotøebou alkoholických nápojù. V období došlo k poklesu spotøeby v návaznosti na politicky motivovanou protialkoholní kampaò. V souvislosti s celkovou spoleèenskou liberalizací po listopadu 1989 došlo k nárùstu spotøebu alkoholu jak u mužù, tak u žen. U žen došlo k nárùstu spotøeby u ekonomicky aktivních žen, zejména v nové spoleèenské tøídì samostatnì výdìleèných žen. U mužù se zmìny spotøeby (pokles koncem 80. let, vzestup poèátkem 90. let) týkaly všech spoleèenských vrstev, a to i mužù registrovaných pro abúzus alkoholu. V analýzách byla pro srovnání využita data z mezinárodního projektu dr. Fillmoreové. Výsledky byly publikovány ve dvou pracích uveøejnìných v èasopise Addiction. IGA MZ ÈR IZ1407 Struktura a dynamika vztahu mezi psychologickým profilem a profesním zaèlenìním studenta medicíny , øešitel prof. PhDr. Jiøí Kožený, DrSc. Zámìrem projektu byla identifikace trsu promìnných, které se maximálnì a zároveò ekonomicky podílejí na variabilitì akademického výkonu pøi studiu medicíny. Byla testována prediktivní síla promìnných reprezentujících osobnostní atributy studentù, akademickou úspìšnost na støední škole, úroveò vzdìlání v rodinnì studenta a výsledky hodnocení pøijímacího øízení s ohledem na úspìšné ukonèení studia v intervalu 6 let. Nálezy naznaèují, že na úspìšném studiu se podílí pøedevším perzistence, schopnost øešit problémy vyžadující logické, analyticko-syntetické myšlení, prùmìrný prospìch z fyziky na støední škole, výkon z testù vìdomostí z biologie, fyziky, chemie v prvním kole a schopnost reprodukovat vìdecko-populární text ve druhém kole pøijímacího øízení. Kromì toho test vìdomostí z biologie, fyziky a schopnost kvalitnì reprodukovat text se jeví jako relativnì spolehlivé prediktory pøedèasného odchodu z fakulty. Obecnì lze øíci, že zmínìné promìnné vysvìtlují pomìrnì spolehlivì kolem 30 % variability prùmìrného prospìchu alespoò v prvních šesti semestrech studia. Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, Praha 8 - Bohnice

21 25 IGA MZ ÈR IZ1806 Prevence poruch socializaèního vývoje dìtí s lehkými mozkovými dysfunkcemi , øešitel PhDr. Markéta Pazlarová Projekt byl zamìøen na bližší poznání dynamiky vývoje osob s lehkými mozkovými dysfunkcemi (LMD) od dìtství do èasné dospìlosti. Specifickým cílem bylo zachytit èinitele pùsobící pøíznivì za nepøíznivé konstelace vývojových podmínek organických a sociálních, tzv. resilience. Praktickým výstupem jsou smìrnice pro prevenci sociální maladaptace osob s diagnózou LMD. Výskyt èiní asi 5 % školní populace. Získané výsledky by mìly sloužit jako podklad pro nápravná a terapeutická opatøení ve prospìch dìtí ohrožených psychosociálními riziky ve spojitosti s LMD na nìkolika úrovních: 1. Na konkrétnì aplikaèní úrovni byla vytvoøena screeningová metoda, která mùže sloužit jako úèinné preventivní opatøení, jímž by se mohlo pøedejít neúmìrnému pøetìžování dítìte, jeho trvalé neúspìšnosti, celkové ztrátì motivace ústící do vážnìjších patologických poruch. 2. Nutnost budovat mezièlánek mezi tzv. bìžnou poradenskou pomocí a psychiatrickou péèí. IGA MZ ÈR IZ1807 Vývoj psychologické metody pro hodnocení chování novorozencù , øešitel PhDr. Eva Šulcová Byla vyvinuta pùvodní klinická psychologická metoda pro hodnocení chování novorozencù: Pražská metoda deskripce chování novorozence. Metoda má 138 položek a tøi základní èásti: (1) optimalita anamnestických podmínek, (2) hodnocení spontánního chování dyády novorozenec-matka pøi kojení/krmení z láhve, (3) vlastní vyšetøení psychického potenciálu novorozence hodnotitelem. Dosud získané klinické zkušenosti s používáním této metody jsou vesmìs pozitivní a naznaèují, že metoda bude v praxi užiteèná jak pro diagnostiku chování novorozencù, tak pro poradenství ke kojení a pro poradenství k psychologické péèi o novorozence. Byly vytvoøeny i pracovní cizojazyèné verze manuálu pro trénink (A, N, F) a bylo natoèeno 48 videozáznamù vyšetøení pro tréninkové úèely. Manuál je k dispozici i na CD. IGA MZ ÈR IZ1811 Perinatální podání diazepamu a riziko pozdních behaviorálních a neuroimunobiologických deviací , øešitel prof. MUDr. Olga Benešová, DrSc. Cílem tøíletého výzkumného projektu byla podrobná experimentální studie rizika funkèní teratogenity diazepamu (D), který je pro své trankvilizaèní a myorelaxaèní úèinky bìžnou souèástí farmakoterapie v porodnictví a neonatologii (zklidnìní a útlum dìložních stahù pøi hrozícím pøedèasném porodu, tlumení køeèí u nezralých a rizikových novorozencù)

22 26 Léky, podávané ve stále rostoucí míøe ke zvládnutí akutních krizových situací v perinatálním období, mohou narušit geneticky øízený, èasoprostorovì determinovaný program ontogentických procesù a navodit trvalé ireparabilní defekty. Perinatální ontogeneze je charakterizována intenzivní histogenezí a cytodiferenciací již zformovaných orgánù (mozek, imunitní systém). Lékem navozená porucha tìchto procesù vede k odchylkám na celulární/subcelulární úrovni (tj. cytoarchitektonika bunìèných sítí, receptor-transmiterová synaptická komunikace). Tato patologie není patrná ihned po narození, ale stává se podkladem pro rùzné defekty funkce mozku a imunitního systému, které se projeví teprve postupnì bìhem dalšího vývoje a dozrávání individua jako rùzné neuro-psycho-behaviorální deviace s možností predispozice ke vzniku psychóz nebo jako defekty imunokompetence. Riziko této funkèní teratogenity je nutno zvažovat zvláštì u farmak, pùsobících prostøednictvím receptorù (mezi nìž patøí právì D), neboť perinatální období je kritickou vulnerabilní periodou pro vývoj a formování vìtšiny receptorù ( receptor imprinting ). Protože D je klinicky podáván jak u donošených, tak i nedonošených novorozencù rùzného gestaèního vìku, byla studie zamìøena na otázku, jak alikace této látky na rùzných stupních perinatální ontogeneze ovlivní obraz pozdních funkèních deviací. Srovnávací vývojové studie rùzných druhù laboratorních zvíøat a èlovìka ukázaly, že s ohledem na ontogenetické fáze vývoje mozku je novorozený potkan srovnatelný s ontogenetickým stadiem vývoje lidského plodu nebo nedonošence v 6. mìsíci gestace, kdežto teprve 8 12denní potkan mùže být modelem donošeného lidského novorozence. V modelových pokusech na potkanech kmene Wistar byl tedy D podáván potkaním mláïatùm postnatálnì v klinicky relevantních dávkách (5 nebo 10 mg/kg s.c.) ve dvou soubìžných sériích pokusù: (1) aplikace 4. a 5. postnatální den (PD: 4 5) (ontogenetický model fetu/nedonošence v 7. gestaèním mìsíci); (2) aplikace 9. a 10. postnatální den (PD: 9 10) (ontogenetický model donošeného novorozence). U potkanù byl monitorován tìlesný vývoj a pohlavní dospívání a pak po dobu celého života (do vìku 24 mìsícù) sledovány pozdní následky v celém komplexu testù, zahrnujících chování, uèení a pamìť, imunokompetenci, køeèovou pohotovost, stresovou reaktivitu, schopnost reprodukce, neurobiochemickou analýzu mozku. Byly nalezeny kvalitativní rozdíly v pozdních následcích neonatálního podání D v závislosti na vývojové fázi ontogeneze, která byla farmakem ovlivnìna. Expozice D v èasné fázi vývoje (PD: 4 5), modelující klinickou aplikaci D prenatálnì v pozdních stadiích gravidity a postnatálnì u nedonošencù, zpùsobila retardaci rùstu a somatického vývoje, která se bìhem dospívání upravila k normì; u dospìlých potkanù mìla za následek poruchy chování (hyperaktivita), kognitivních funkcí (deficit pamìti) a neuroendokrinních regulací (defekty reprodukce). Expozice D na vyšším stupni ontogeneze (PD: 9 10), simulující podávání D u rizikových novorozencù na jednotkách intenzivní neonatální péèe, byla podkladem pro vznik trvalých odchylek imunoreaktivity (pokles bunìèné imunitní reakce) a neuroreaktivity (zvýšená køeèová pohotovost, vyšší emociální a stresová reakce). Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, Praha 8 - Bohnice

Psychiatrické centrum Praha

Psychiatrické centrum Praha Psychiatrické centrum Praha 2009 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2009 Klinická základna 3. lékaøské fakulty Univerzity Karlovy Affiliated with 3 rd Faculty of Medicine, Charles University

Více

Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center

Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2012 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center 2012 Psychiatrické centrum Praha Prague Psychiatric Center Klinická základna 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Affiliated with 3rd Faculty

Více

ÈASOPIS PRO MODERNÍ PSYCHIATRII

ÈASOPIS PRO MODERNÍ PSYCHIATRII SUPPLEMENTUM 3, 2001 PSYCHIATRIE ÈASOPIS PRO MODERNÍ PSYCHIATRII MINIKONFERENCE CENTRA NEUROPSYCHIATRICKÝCH STUDIÍ 20. 6. 2001 PØEHLEDNÁ SDÌLENÍ ROÈNÍK 5 www.tigis.cz/psychiat/index.htm www.pcp.lf3.cuni.cz/psychiatrie

Více

ISBN 978-80-254-5824-2

ISBN 978-80-254-5824-2 ISBN 978-80-254-5824-2 Tento sborník je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky. Možnosti a cesty primární prevence VI. roèník mezinárodní konference Primární prevence

Více

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví

Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví Sborník materiálů projektu Zahraniční stáže v oblasti péče o duševní zdraví (OP LZZ, CZ.1.04/5.1.01/12.00115) Centrum pro rozvoj péče Úvodní slovo Publikace, kterou právì držíte v rukou, vznikla v rámci

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PROGRAM 4. 6. 11. 2010 Hotel THERMAL Karlovy Vary Konference je spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK. Pediatrická klinika, 2. LF a UK FN Motol, Praha. Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK a FN Motol, Praha

ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK. Pediatrická klinika, 2. LF a UK FN Motol, Praha. Ústav klinické biochemie a patobiochemie 2. LF UK a FN Motol, Praha ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK. ROZVOJ DIAGNOSTICKÝCH MOŽNOSTÍ GENETICKÉHO RIZIKA DIABETU. TYPU OD VÝZKUMU K PRAXI Vavøinec J. Klinika dìtí a dorostu. LF a FN Královské Vinohrady, Praha Úvod: Øada pilotních studií

Více

KOMUNITNÍ PØÍSTUP V PÉÈI

KOMUNITNÍ PØÍSTUP V PÉÈI Rubrika pøináší uèební texty urèené celoživotnímu vzdì lá vá ní lékařù. Je pøipravována redakcí ve spolupráci a s garancí Èeské neuropsychofarmakologické spoleènosti (akreditace ÈLK è. 0011/16/2001). Cí

Více

Trénování paměti. Metodická příručka. Mgr. Hana Štěpánková Ing. Danuše Steinová

Trénování paměti. Metodická příručka. Mgr. Hana Štěpánková Ing. Danuše Steinová Trénování paměti Metodická příručka Mgr. Hana Štěpánková Ing. Danuše Steinová Obsah Úvod 7 Projekt 9 Trénink pamìti 1 Východiska 13 2 Zásady vedení jednotlivých lekcí 17 3 Kognitivní cvièení 18 4 Struktura

Více

2012 ročník 8. Δ 9 tetrahydrocannabinol. kanabinoidní receptory

2012 ročník 8. Δ 9 tetrahydrocannabinol. kanabinoidní receptory 2012 ročník 8 Δ 9 tetrahydrocannabinol anandamid kanabinoidní receptory Na obálce tohoto èísla Revue ÈLA obrázek z èlánku doc. RNDr. Lumíra Hanuše Obsah / Table of Contents Editorial... 2 Richard Rokyta

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o.

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o. PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o. 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA PSYCHIATRICKÉ KLINIKY V HRADCI KRÁLOVÉ ZA ROK 2002 UNIVERZITA KARLOVA

Více

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz URGENTNÍ UM MEDICÍNA 2/2006 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Z OBSAHU ÈÍSLA 2/2006: Pøipravenost rezortu zdravotnictví a systémový pøístup k prioritám bezpeènostní politiky ve zdravotnictví Projekt

Více

Uživatelé drog do rukou policie nebo lékaøù? A KOL. L IBOR GRONSKÝ I VAN LANGER

Uživatelé drog do rukou policie nebo lékaøù? A KOL. L IBOR GRONSKÝ I VAN LANGER R A C I O N Á L N Í P R O T I D R O G O V Á P O L I T I K A V O T O B I A R A C I O N Á L N Í P R O T I D R O G O V Á P O L I T I K A Uživatelé drog do rukou policie nebo lékaøù? A KOL. L IBOR GRONSKÝ

Více

NÁMÌTY PRO HOSPODÁØSKOU POLITIKU O B S A H : ÚVOD... 2 VÝVOJ A SITUACE PRÙMYSLU... 3 INVESTIÈNÍ PROSTØEDÍ... 5 PØÍSTUP NA ZAHRANIÈNÍ TRHY... 6 OBLAST LEGISLATIVY... 8 TRH PRÁCE... 9 VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE...

Více

S L O V A. Chaotiènost a rozpolcenost soudobého. i tím, že jsme byli dlouho vedeni k tomu, abychom si svìt pøedstavovali jako souèet

S L O V A. Chaotiènost a rozpolcenost soudobého. i tím, že jsme byli dlouho vedeni k tomu, abychom si svìt pøedstavovali jako souèet ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 3 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Snímek do archivu. Již v záøí t. r. by mìla být zahájena výstavba pavilonu interních oborù, který se rozkroèí

Více

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 2 2002 Novì zrekonstruovaná budova - sídlo Stomatologické kliniky. Foto PhDr. Vladimír Panoušek DNEŠNÍ SVÌT A SPOLUPRÁCE Co nám pøináší

Více

Archiv 2000 2003 též na www.mediprax.cz

Archiv 2000 2003 též na www.mediprax.cz URGENTNÍ UM MEDICÍNA 2/2005 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Z OBSAHU ÈÍSLA 2/2005: Urgentní pøíjmy na vzestupu Vznik Oddìlení urgentního pøíjmu ve FN Olomouc Struktura pøíchozích volání na tísòovou

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 6 2002 Z OBSAHU Výživa 1 Jakost potravin 14 Rizika z potravin 16 Analýzy a pøístroje 20 Zaøízení a technologie 22 Podniky a trhy 27 Nové výrobky 29 Legislativa 32 Akce 38 Nové knihy 39 Makadamy pro zdravé

Více

2012/ 12 / 3. Èasopis Adiktologie / Adiktologie Journal Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze Apolináøská 4, 128 00 Praha 2

2012/ 12 / 3. Èasopis Adiktologie / Adiktologie Journal Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze Apolináøská 4, 128 00 Praha 2 PROFESSIONAL JOURNAL FOR THE PREVENTION, TREATMENT OF, AND RESEARCH INTO ADDICTION VEDOUCÍ REDAKTOR / EDITOR-IN-CHIEF Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky,

Více

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 1/2003. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. ROČNÍK VI.

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 1/2003. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. ROČNÍK VI. UM ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 1/2003 ROČNÍK VI. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. O B S A H 1. Úvodní slovo 5 (Jana Šeblová) 2. Rozvoj oboru: globální pohled na odbornost urgentní medicíny 6 (James

Více

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 2/2001. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. ROČNÍK IV.

ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 2/2001. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. ROČNÍK IV. UM ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI 2/2001 ROČNÍK IV. vydává MEDIPRAX CB s.r.o. O B S A H 1. Úvodní slovo................................................ 5 UM (Jana Šeblová) 2. Záchranná služba ve

Více

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury

O CO NÁM DNES JDE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Pøedstava euroamerické kultury ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 5 2001 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Podzimní odpoledne v nemocnici. Foto PhDr. Vladimír Panoušek O CO NÁM DNES JDE Vlna protestních shromáždìní

Více

Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa, pøíspìvková organizace

Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa, pøíspìvková organizace Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa, pøíspìvková organizace VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa je významné zdravotnické zaøízení regionu poskytující lùžkovou i ambulantní péèi. Slouží

Více

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Etika neuèí pøímo, co se za daného

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ. Etika neuèí pøímo, co se za daného ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 6 2002 Pohled z Králického Snìžníku do údolí øeky Moravy. Foto Ing. Petr Kokeš DO NOVÉHO ROKU 2003 Jaký bude rok 2003? Co nám pøinese a

Více

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky

Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

J. Jeschke, J. Nekola, J. Chlumský Antidopingový výbor ÈR

J. Jeschke, J. Nekola, J. Chlumský Antidopingový výbor ÈR Souhrnnévráce Doping v èíslech a komentáøích J. Jeschke, J. Nekola, J. Chlumský Antidopingový výbor ÈR Med Sport Boh Slov 2002; 11(1): 1-20 Klíèová slova: doping, zakázané látky, zdravotní rizika, prevalence,

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007

Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007 Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007 MUDr. Tomáš Zábranský, PhD. Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková JUDr. Michaela Štefunková, PhD. Ing. Jiří Vopravil, PhD. Mgr.

Více

Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR. Archiv 2000 2009 též na www.mediprax.

Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR. Archiv 2000 2009 též na www.mediprax. URGENTNÍ UM MEDICÍNA 3/2010 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR. Archiv 2000 2009 též na www.mediprax.cz

Více

O DOBRÉ JMÉNO NEMOCNICE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

O DOBRÉ JMÉNO NEMOCNICE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 1 2003 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Primátor Ing. Oldøich Vlasák pøedal prof. Jaroslavu Procházkovi jmenovací listinu èestného obèanství mìsta

Více