Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu."

Transkript

1 A P P R A I S A L S Posudek / č /2011 O obvyklé ceně nemovitostí byt v bytovém domě č.p Milevsko zapsaném na LV č k.ú. Milevsko ve vlastnictví SJM Jiří Vlk a Zdeňka Vlková, Písecké předměstí 1349, Milevsko, PSČ Objednatel: Exekutorský úřad Brno - venkov Brno, Veveří 125, PSČ IČ: Zpracovatel: Equity Solutions Appraisals s.r.o. Praha 1, Nové Město, Lodecká 1181/4, PSČ: IČ: Účel posudku: Zjištění ceny pro exekuční řízení Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu. V Praze dne Vyhotovení č.: 1

2 Znalecký posudek / č /2011 Obsah 1 Rekapitulace Jméno a osvědčení Předpoklady a omezující podmínky Omezující podmínky Definice základních pojmů Metody stanovení ceny obvyklé Podklady pro zpracování ocenění Nález Předmět a účel znaleckého posudku Datum znaleckého posudku Základní informace o nemovitosti Ocenění nemovitosti Nákladový způsob Rekapitulace hodnot Výsledek ocenění Přílohy Strana 2

3 1 Rekapitulace Identifikace předmětu znaleckého posudku: Znalecký posudek o ceně bytu (byt v bytovém domě č.p. 1349, zapsaný na LV č. 3623, na pozemku parc.č zapsaném na LV č k.ú. Milevsko) ve vlastnictví SJM Vlk Jiří (RČ /0453) a Vlková Zdeňka (RČ /0093) Písecké předměstí 1349, Milevsko, PSČ Zjištění ceny obvyklé nemovitostí se provádí pro exekuční řízení na základě Usnesení JUDr. Petra Kociána, soudního exekutora Exekutorského úřadu Brno - venkov, se sídlem Veveři 125, Brno, Znalecký posudek je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb. a č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb., podle stavu ke dni Stanovení obvyklé ceny nemovitostí je provedeno na základě stavu k Obvyklá cena nemovitostí zapsaných na LV č k.ú. Milevsko je stanovena: ,00 Kč (slovy: Třistaosmdesátšest tisíc korun českých) Omezující podmínky: Zhotovitel prohlašuje, že nemá a ani v budoucnosti mít nebude prospěch z činností souvisejících s předmětem ocenění. Odměna získaná za provedené ocenění není závislá na stanovených hodnotách. Zpracovaný posudek zohledňuje všechny zpracovateli známé skutečnosti k datu ocenění a nebyly shledány žádné skutečnosti svědčící o informacích nepravdivých, zkreslených nebo zavádějících. Dne: Equity Solutions Appraisals s.r.o. Praha 1, Nové Město, Lodecká 1181/4, PSČ: IČ: Ing. Jan Attl, Ph.D., MBA jednatel Strana 3

4 2 Jméno a osvědčení Jméno a osvědčení: Equity Solutions Appraisals s.r.o. Praha 1, Nové Město, Lodecká 1181/4, PSČ: IČ: Osvědčení: Zpracovatel tímto osvědčuje, že nemá a ani v budoucnosti mít nebude prospěch z činností souvisejících s předmětem zaleckého posudku; odměna získaná za provedený znalecký posudek není závislá na stanovených hodnotách; zpracovaný posudek zohledňuje všechny zpracovateli známé skutečnosti k datu zpracování; nebyly shledány žádné skutečnosti svědčící o informacích nepravdivých, zkreslených nebo zavádějících. Strana 4

5 3 Předpoklady a omezující podmínky 3.1 Omezující podmínky Zpracovatel předpokládá, že veškeré podkladové materiály, informace a dokumenty použité pro zpracování znaleckého posudku jsou pravdivé, věrohodné a správné, neodpovídá tedy za jejich pravost a platnost, zpracovatel zpracoval posudek ke konkrétnímu datu a k tomuto datu se vztahují veškeré závěry a podmínky, pokud došlo ke změně tržního prostředí po datu zpracování, nejsou tyto skutečnosti v posudku zohledněny, informace a podklady poskytnuté objednatelem považujeme za věrohodné, pravdivé a správné, další informace z ostatních (zejména veřejných) zdrojů, které byly v tomto znaleckém posudku použity, jsou rovněž považovány za věrohodné, pravdivé a správné, ačkoli máme za to, že informace, na jejichž základě je znalecký posudek zpracován, jsme nashromáždili ze spolehlivých zdrojů, nepřebíráme žádnou odpovědnost za pravdivost a přesnost jakýchkoliv údajů takto získaných, hodnoty prezentované v tomto znaleckém posudku jsou založeny na předpokladech v tomto znaleckém posudku uvedených, datum zpracování, k němuž se závěry tohoto znaleckého posudku vztahují, je uvedeno v tomto znaleckém posudku, odhad obvyklé výše předmětu ocenění tak, jak je v tomto znaleckém posudku uveden, je založen na stavu národní ekonomiky a na kupní síle měny k datu zpracování, obsah tohoto znaleckého posudku je důvěrný, slouží pouze pro vnitřní potřeby objednatele, tento znalecký posudek ani žádná jeho část (vč. závěrů týkajících se hodnoty předmětu posudku, identity zpracovatele nebo jiných osob, které znalecký posudek podepsaly nebo se jich týká) nesmí být šířena třetím stranám bez předchozího souhlasu a schválení zpracovatelem, s výjimkou žádosti ze strany příslušných státních orgánů, zpracovatel ani jiné osoby, kterých se znalecký posudek týká, bez předchozí domluvy nesmějí vypovídat před soudem nebo v jiném soudním řízení v souvislosti s tímto znaleckým posudkem, tím není dotčeno právo a povinnost zacházet s tímto znaleckým posudkem v souladu s obchodním zákoníkem a jinými zákonnými ustanoveními, zpracovatel prohlašuje, že závěry tohoto znaleckého posudku vycházely z dokumentů, které mu byly předloženy objednatelem, v případě, že objednatel nepředložil zpracovateli dokumenty, které mohly mít vliv na zpracování tohoto znaleckého posudku, nepřijímá zpracovatel jakoukoli odpovědnost s touto skutečností související, znalecký posudek je platný pouze pro výše uvedený účel zpracování a nelze jej použít za jiným účelem, posudek respektuje právní stav v oblasti daní, účetnictví, financování a oceňování, platný k datu zpracování, znalecký posudek byl zpracován na podkladu standardů mezinárodní organizace TEGoVA. Strana 5

6 3.2 Definice základních pojmů Cena je výrazem používaným pro požadovanou, nabízenou nebo placenou částku za zboží nebo službu. Je to historický fakt, buď veřejně známý, nebo udržovaný v soukromí. Z důvodu finančních možností, motivace a zájmů daného kupujícího a prodávajícího může nebo nemusí mít cena placená za zboží nebo služby nějaký vztah k hodnotě, která je zboží nebo službám připisována jinými. Cena je obecným údajem o relativní hodnotě přiřazené zboží nebo službám jednotlivými kupujícími a/nebo prodávajícími v jednotlivých situacích. Trh je systémem (a příležitostně též místem), kde jsou zboží a služby směňovány mezi kupujícími a prodávajícími prostřednictvím cenového mechanismu. Pojem trhu představuje schopnost zboží a/nebo služeb být směňováno mezi kupujícími a prodávajícími bez přílišných omezení jejich činností. Každá strana reaguje na nabídkově-poptávkové vztahy a ostatní cenotvorné faktory, schopnosti a znalosti každé strany, jejich chápání relativní užitečnosti zboží a/nebo služeb a jejich individuální potřeby a přání. Hodnota je ekonomický pojem, který se týká peněžního vztahu mezi zbožím a službami, které lze koupit, a těmi, kdo je kupují a prodávají. Hodnota není (na rozdíl od ceny) skutečností, ale odhadem ohodnocení zboží a služeb v daném čase, podle konkrétní definice hodnoty. Ekonomická koncepce tržní hodnoty odráží názor trhu na prospěch plynoucí tomu, kdo vlastní zboží nebo obdrží služby k datu platnosti hodnoty. V praxi převládá pojem hodnoty s přívlastkem tržní. Tržní hodnota aktiva je výrazem jeho trhem uznané použitelnosti spíše než jeho čistě fyzického stavu. Použitelnost aktiva pro daný podnik se může lišit od použitelnosti, kterou uznává trh nebo konkrétní obchod. Z toho lze vyvozovat rozdíl mezi individuální a tržní hodnotou. Definice tržní hodnoty: Tržní hodnota je finanční částka, kterou lze obdržet při prodeji nebo uhradit při koupi majetku mezi dobrovolně a legálně jednajícím potencionálním kupujícím a prodávajícím. Obě strany mají zájem na uskutečnění transakce a nejsou ovlivněny jakýmkoli nátlakem nebo zvláštní motivací typu nekalé soutěže, a to ať ze strany kupujícího, tak ze strany prodávajícího. Všechny informace o předmětném majetku jsou dostupné a shodné pro obě strany, všechny informace jsou relevantní a pravdivé. 3.3 Metody stanovení ceny obvyklé Administrativní cena cena zjištěná podle cenového předpisu (v současné době zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů, vyhláška ministerstva financí České republiky č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., v platném znění. Trh Interakce prodávajících a kupujících, vedoucí ke stanovení cen a množství komodit. Trh nemovitostí je segmentován podle typu nemovitostí a lokalit. Obvyklá cena cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku bez mimořádných okolností trhu. Tržní hodnota odhadnutá suma, za kterou by se nemovitost mohla směnit v den ocenění, mezi ochotným prodejcem a ochotným kupcem v nestranné transakci po řádném marketingu, kdy obě strany jednaly informovaně, rozvážně a bez nátlaku (schválená definice dle Evropských oceňovacích standardů 2003). Věcná hodnota (dle právního názvosloví časová cena věci), je reprodukční cena věci, snížená o Strana 6

7 přiměřené opotřebení věci stejného stáří a přiměřené intenzity používání, ve výsledku pak snížená o náklady na opravu vážných závad, které znemožňují okamžité užívání věci. Výnosová hodnota je uvažovaná jistina, kterou je nutno při stanovené úrokové sazbě uložit, aby úroky z této jistiny byly stejné jako čistý výnos z nemovitosti nebo je možné tuto částku investovat na kapitálovém trhu s obdobnou sazbou výnosové míry. Cena pořizovací je cena, za kterou bylo možno věc pořídit v době pořízení (u nemovitosti, zejména staveb, cena v době postavení) za použití tehdy platných metodik cen, bez odpočtu opotřebení. Cena reprodukční je cena, za kterou by bylo možno stejnou novou porovnatelnou věc pořídit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení. Čistý roční stabilizovaný výnos jsou výnosy (příjmy) po odpočtu nákladů (výdajů), nebo také součet provozního, finančního zisku a zisku z mimořádných příjmů (daňový základ pro daň z příjmů), stanovený jako průměrná, nebo pravděpodobně očekávaná hodnota z časové řady. Zkratky: ZC základní cena ZCU základní cena upravená IPC indexovaná průměrná cena CU cena upravená na 1 m 2 podlahové plochy bytu ÚR územní rozhodnutí ÚP územní plán LV list vlastnictví Metody oceňování nemovitého majetku. Pro stanovení tržní hodnoty nemovitostí jsou zpravidla používány tři standardní mezinárodně uznávané přístupy k oceňování. Jedná se o metodu věcné hodnoty (nákladovou), metodu výnosovou a metodu porovnávací. Tržní hodnotu jako obvyklou cenu nemovitosti pak stanoví odhadce vysoce odborným odhadem, který vychází z podrobné znalosti místního trhu s daným typem nemovitostí. Hodnoty získané výše uvedenými metodami slouží jako podklad pro stanovení hodnoty tržní. Věcná hodnota nemovitosti je součtem věcné hodnoty staveb i pozemků. Věcnou hodnotou stavby se rozumí reprodukční cena stavby (náklady, za které by bylo možné postavit stejnou stavbu ke dni ocenění), snížená o opotřebení odpovídající stáří stavby a jejímu technickému stavu. Výnosová hodnota je stanovována u nemovitostí, které přinášejí nebo mohou přinášet trvalý a ustálený výnos z pronájmu. Při zjištění výnosové hodnoty se vychází z modelu prosté kapitalizace (takzvané věčné renty), kdy výše čistého ročního příjmu z nájemného je kapitalizována příslušnou mírou kapitalizace. Míra kapitalizace vychází z faktorů, které ovlivňují cenu nemovitosti z hlediska budoucích zisků z jejího pronájmu a provozu v daném místě. Jedná se o faktory výnosovosti, inflace, rizika a ekonomické životnosti. Při výpočtu čistého výnosu se vychází z hodnoty obvyklého nájemného v daném místě a čase, sníženého o náklady vynaložené z titulu vlastnictví, provozování a pronajímání nemovitosti. Porovnávací hodnota je výsledkem srovnání a vyhodnocení realizovaných cen nemovitostí obdobného charakteru, přičemž je nutné porovnávat lokalitu, polohu, stav, velikost a účel užívání nemovitosti. Při nedostatku informací o realizovaných prodejích lze přiměřeně využívat relevantních nabídkových a poptávkových cen realitních kanceláří při respektování vývojových trendů na trhu nemovitostí v daném místě. Strana 7

8 3.4 Podklady pro zpracování ocenění Při zpracování ocenění se vycházelo z následujících podkladů: Podklady získané ze strany zadavatele ocenění: Usnesení Č.j. 137Ex 117/07-21 JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Exekutorského úřadu Brno - venkov Podklady získané zhotovitelem: výpis z KN LV č k.ú. Milevsko k datu kopie katastrální mapy k.ú. Milevsko skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém fotodokumentace infomapa nabídky realitních kanceláří na síti internet Strana 8

9 4 Nález 4.1 Předmět a účel znaleckého posudku Znalecký posudek o ceně bytu (byt v bytovém domě č.p. 1349, zapsaný na LV č. 3623, na pozemku parc.č zapsaném na LV č k.ú. Milevsko) ve vlastnictví SJM Vlk Jiří (RČ /0453) a Vlková Zdeňka (RČ /0093) Písecké předměstí 1349, Milevsko, PSČ Zjištění ceny obvyklé nemovitostí se provádí pro exekuční řízení na základě Usnesení JUDr. Petra Kociána, soudního exekutora Exekutorského úřadu Brno - venkov, se sídlem Veveři 125, Brno, Znalecký posudek je vypracován dle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb. a č. 257/2004 Sb. a č. 296/2007 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb., podle stavu ke dni Stanovení obvyklé ceny nemovitostí je provedeno na základě stavu k Datum znaleckého posudku Zpracování znaleckého posudku je prováděno na základě Usnesení č.j. 137 EX 117/07-21 JUDr. Petra Kociána, soudního exekutora Exekutorského úřadu Brno - venkov, se sídlem Veveří 125, Brno, ze dne Stanovení obvyklé ceny nemovitostí je provedeno na základě stavu k Místní šetření bylo provedeno dne Vlastník/uživatel bytu umožnil vstup do bytové jednotky s tím, že uvedl některé doplňující údaje. Ocenění nemovitosti se tedy provádí na základě odborného odhadu a vnějšího ohledání nemovitosti. 4.3 Základní informace o nemovitosti Informace o nemovitosti: Název nemovitosti: Byt 1349/3 Adresa nemovitosti: Písecké předměstí 1349, Milevsko, PSČ Kraj: Jihočeský Okres: Písek Obec: Milevsko Katastrální území: Milevsko Počet obyvatel: Indexovaná průměrná cena podle 25 odst. 1: ,00 Kč/m 2 Vlastnické a evidenční údaje: Vlastnické právo k oceněným nemovitostem bytu je zapsáno dle výpisu z KN LV 3623 k.ú. Milevsko pro: SJM Vlk Jiří a Vlková Zdeňka, Písecké předměstí 1349, Milevsko, , Milevsko 1, RČ: /0453, /0093. Jiná práva: bez zápisu Omezení vlastnických práv: Předkupní právo LEASING - STAR spol. s r.o. Jednotka: 1349/3 Teplice, Nákladní 1060, Trnovany, Teplice 1, RČ/IČO: (V-3525/ ). Listina - Smlouva o zřízení věcného předkupního práva ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni (V-3525/ ). Strana 9

10 Zástavní právo smluvní ve výši ,- Kč a příslušenství dle smlouvy o úvěru č. 163/2003 ze dne LEASING - STAR spol. s r.o. Teplice, Nákladní 1060, Trnovany, Teplice 1, RČ/IČO: Jednotka: 1349/3 (V-3525/ ). Listina - Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni (V-3525/ ). Věcné břemeno užívání LEASING - STAR spol. s r.o. Teplice, Nákladní 1060, Trnovany, Teplice 1, RČ/IČO: Jednotka: 1349/3 V-3526/ Listina - Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne Právní účinky vkladu práva ke dni (V-3526/ ). Nařízení exekuce Vlk Jiří, Písecké předměstí 1349, Milevsko, Milevsko 1, RČ/IČO: /0453 (Z-774/ ). Listina - Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Písku 12Nc-3754/ ze dne (Z-774/ ). Nařízení exekuce Vlk Jiří, Písecké předměstí 1349, Milevsko, Milevsko 1, RČ/IČO: /0453 (Z-1576/ ). Listina - Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Písku 12Nc-3751/ ze dne (Z-1576/ ). Nařízení exekuce Vlková Zdeňka, Písecké předměstí 1349, Milevsko, Milevsko1, RČ/IČO: /0093 (Z-1576/ ). Listina - Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Písku 12Nc-3751/ ze dne (Z-1576/ ). Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Jednotka: 1349/3 (Z-1899/ ). Listina - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Brno-venkov 37EX117/ ze dne Právní moc ke dni (Z-1899/ ). Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Jednotka: 1349/3 (Z-3102/ ). Listina - Exekuční příkaz Exekutorský úřad Brno-město 56EX-2284/ ze dne (Z-3102/ ). Nařízení exekuce Vlk Jiří, Písecké předměstí 1349, Milevsko, Milevsko 1, RČ/IČO: /0453 (Z-1220/ ). Listina - Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Písku 3Nc-5448/ ze dne (Z-1220/ ). Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Jednotka: 1349/3 (Z-1572/ ). Listina - Exekuční příkaz Exekutorský úřad Praha 6 025EX-6019/ ze dne (Z-1572/ ). Nařízení exekuce Vlk Jiří, Písecké předměstí 1349, Milevsko, Milevsko 1, RČ/IČO: /0453 (Z-9052/ ). Listina - Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Písku 12 Nc-5597/ ze dne (Z-9052/ ). Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Jednotka: 1349/3 (Z-9128/ ). Listina - Exekuční příkaz Exekutorský úřad Jeseník 014EX-91198/ ze dne (Z-9128/ ). Nařízení exekuce Vlk Jiří, Písecké předměstí 1349, Milevsko, Milevsko 1, RČ/IČO: /0453 (Z-6438/ ). Listina - Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Písku 18Nc-1141/ ze dne (Z-6438/ ). Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Jednotka: 1349/3 (Z-7379/ ). Listina - Exekuční příkaz Exekutorský úřad Brno-venkov 037EX-4644/ ze dne (Z-7379/ ). Nařízení exekuce Vlková Zdeňka, Písecké předměstí 1349, Milevsko, Milevsko1, RČ/IČO: /0093 (Z-2467/ ). Listina - Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Písku 19EXE-356/ ze dne (Z-2467/ ). Nařízení exekuce Vlk Jiří, Písecké předměstí 1349, Milevsko, Milevsko 1, RČ/IČO: /0453 (Z-2468/ ). Listina - Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Písku 18 EXE-378/2010 Strana 10

11 -12 ze dne (Z-2468/ ). Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Jednotka: 1349/3 (Z-2469/ ). Listina - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Strakonice 10EX1892/ ze dne (Z- 2469/ ). Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Jednotka: 1349/3 (Z-2470/ ). Listina - Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Strakonice 10EX1808/ ze dne (Z- 2470/ ). Jiné zápisy: bez zápisu Nabývací tituly a jiné podklady zápisu: Listina Smlouva o převodu bytu a nebytového prostoru V4 1544/1997 právní účinky vkladu POL- VZ:589/1997 (Z / ). Pro: Vlk Jiří a Vlková Zdeňka, Písecké předměstí 1349, Milevsko, Milevsko 1, RČ/IČO: /0453, /0093. Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám: bez zápisu Technická dokumentace: Technická dokumentace nebyla předložena. Celkový popis nemovitosti: Obec Milevsko má dle serveru MVCR obyvatel. Z obce je dobrá dostupnost na rychlostní komunikaci směr Praha. Samotný byt se nachází v krajní části obce. V obci je dobrá občanská vybavenost obchody, škola, školka, policie, pošta, lékař. Oceňovaný byt č. 1349/3 na LV č se nachází v prvním nadzemním podlaží v typovém panelovém domě s výtahem. Dům č.p byl dle informace majitele postaven v roce Nachází se na parcele st. 2391, zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 323 m 2, LV č Celková výměra bytové jednotky je cca 44 m 2. Byt má balkon, obývací pokoj, WC, koupelnu se sprchovým koutem, kuchyni a ložnici. V domě se nachází na každém patře 4 byty. Vytápění a ohřev vody dálkové. Dům je v původním stavu bez větších oprav, fasáda bez zateplení, vstupní dveře nové plastové. Střecha pravděpodobně původní rovná plechová. Parkování je možné před domem na ulici. Společné prostory domu se nachází v suterénu, kde jsou sklepní kóje a zázemí budovy. Strana 11

12 5 Ocenění nemovitosti 5.1 Nákladový způsob Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění. Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb. a č. 364/2010 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Obsah posudku: Obsah posudku: a) Byt porovnávacím způsobem a 1 ) Byt v 1.NP bytového domu č.p b) Pozemky b1) Pozemky k.ú. Milevsko a) Byt porovnávacím způsobem a 1 ) Byt v 1. NP bytového domu č.p Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Bytový prostor Poloha objektu: Milevsko Stáří stavby: 22 roků Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 19 tabulka č. 1) ,- Kč/m 2 Základní cena dle přílohy č. 19 tabulky č. 1 se násobí indexem cenového porovnání dle vzorce: CU = IPC x I Kde: CU - cena upravená na 1 m2 podlahové plochy bytu, IPC - indexovaná průměrná cena podle přílohy č. 19 tabulky č. 1 I - index cenového porovnání vypočtený podle vzorce: I = I T * I P * I V kde I T ; I P a I V jsou stanoveny jako Index trhu I T Index polohy I P 1 3 T n n n 1 Index vybavení I V 1 Vn xv10 P n 9 n 1 Podlahové plochy bytu dle sdělení majitele činí 44,00 m 2. Podlahové plochy - celkem: = 44,00 m 2 Výpočet indexu cenového porovnání: Index trhu s nemovitostmi: Strana 12

13 Název znaku Č. Ti 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka nižší než nabídka II. -0,05 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve spoluvlastnictví) II. 0,00 3. Vliv právních vztahů na prodejnost (např. prodej podílu, pronájem) - bez vlivu II. 0,00 Index trhu I T 1 3 n 1 T = 0,95 n Index polohy: Název znaku č. Pi 1. Význam obce - bez většího významu I. 0,00 2. Úřady v obci - obecní úřad, banka, policie, pošta II. 0,02 3. Poloha nemovitosti v obci - okrajová území obce II. -0,01 4. Okolní zástavba a životní prostředí nemovitosti - objekty pro bydlení III. 0,00 5. Obchod, služby, kultura v okolí nemovitosti - základní síť obchodů a služeb II. 0,00 6. Školství a sport v okolí nemovitosti - základní škola a sportovní zařízení III. 0,04 7. Zdravotnické zařízení v okolí nemovitosti - omezená dostupnost II. 0,00 8. Veřejná doprava - zastávka hromadné dopravy do 500m IV. 0,03 9. Obyvatelstvo v okolí - bezproblémové okolí II. 0, Nezaměstnanost v obci a okolí - odpovídá průměru v kraji II. 0, Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III. 0, Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II. 0,00 Index polohy 1 12 n n 1 P = 1,08 Index vybavení: Název znaku č. Vi 1. Typ stavby - budova panelová, nezateplená II. -0,05 2. Společné části domu - žádné z dále uvedených I. -0,01 3. Příslušenství domu - bez dopadu na cenu bytu II. 0,00 4. Umístění bytu v domě - ostatní podlaží nevyjmenované II. 0,00 5. Orientace obyt. místností ke světovým stranám - ostatní světové strany II. 0,00 6. Zákl. příslušenství bytu - příslušenství úplné, standardní III. 0,00 7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem - sklepní kóje II. -0,01 8. Vytápění bytu - ústřední III. 0,00 9. Kriterium jinde neuvedené - bez vlivu na cenu III. 0, Stavebně - technický stav - byt se zanedbanou údržbou (menší úpravy) III. 0,85 Koeficient pro stavby stáří nad 20 let do 30 let včetně: 0,9 Index vybavení I V 1 Vn xv10 = 0,7115 Celkový index I = I T * I P * I V = 0,9500 *1,0800* 0,7115 = 0,7300 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 19): = ,00 Kč/m 2 Index trhu I T (dle příl. č. 18a tabulka č. 1): * 0,9500 Index polohy I P (dle příl. č. 18a tabulka č. 4): * 1,0800 Index konstrukce a vybavení I V (dle příl. č. 19 tabulka č. 2): * 0, n 1 Strana 13

14 Základní cena upravená = ,94 Kč/m 2 Plná cena: 44,00 m 2 * ,94 Kč/m 2 = ,36 Kč Byt č. 1349/3 - zjištěná cena = ,36 Kč b) Pozemky b 1 ) Pozemky k.ú. Milevsko Stavební pozemky takto zařazené platným územním plánem neuvedené v cenové mapě stavebních pozemků. Výměry pozemků celkem 323 m 2. Pozemky nemají BPEJ. b 1 ) Pozemky Milevsko Výměry pozemků celkem 323 m 2. Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2: Cena pozemku se dle odst. 1 k) se ZC = C p x 1,00 C p = 35+(a-1000)x0, Kde a je počet obyvatel, pro a vždy platí a 1000, je-li počet obyvatel v obci nižší než 1000, použije se a=1000. Počet obyvatel obce Milevsko je dle serveru MVCR online 8899 obyvatel. a=1000 C p = 35+( )x0,007414= 93,56 Kč/m 2 ZC = 93,56 x 1,00 = 93,56 Kč/m 2 Název Parcelní číslo Výměra [m2] Jedn. cena [Kč/m2] Cena [m2] Zastavěná plocha a nádvoří ,00 93, ,88 Součet ,88 Úprava ceny příloha č. 21: 1.1 významnost obce 25% Úprava ceny celkem 25% 7 554, ,85 Mezisoučet ,85 Koeficient změny cen staveb Ki (příl. č dle hlavní stavby): * 2,154 Koeficient prodejnosti Kp (příl. č dle obce a účelu užití): * 0,990 Stavební pozemek oceněný dle 28 odst. 1 a 2 celkem ,36 Podíl 47/ ,02 Celkem podíl 2 317,02 Pozemek Milevsko - zjištěná cena 2 317,02 Kč Rekapitulace cen nemovitostí Výsledné ceny: a) Byt v 1. NP bytového domu č.p = ,36 Kč b) Pozemky Milevsko - podíl = 2 317,02 Kč Cena nemovitostí činí celkem ,38 Kč Výsledná cena nemovitostí po zaokrouhlení dle 46 činí = ,00 Kč 5.2 Porovnávací metoda Popis porovnávaných objektů: Jednotka: m 2 podlahové plochy Množství jednotek oceňované nemovitosti: 44,00 Strana 14

15 Pro porovnání nabízených nemovitostí jsou použity koeficienty: Km - koeficient místa Kc - koeficient časový Kv - koeficient vybavenosti K1 - koeficient velikosti výměr K2 - koeficient vlastních pozemků K3 - koeficient transakce Popis porovnávaných objektů: 1) Byt 2+1 Milevsko Komenského. Prostorný byt 2+1 v osobním vlastnictví, 1. poschodí 4 patrového domu v Milevsku, CP 64 m². Komora, sklep, původní velmi dobrý stav, v pokojích parkety, nový sporák. Klidné místo, výhled do parku, v blízkosti škola, školka, obchody, pošta, lékárna. Nízké náklady na bydlení. V místě plná občanská vybavenost, autobusové i vlakové spojení. Nabídková cena ,00 Kč, jednotková nabídková cena ,00 Kč/m². 2) Byt 3+1 Milevsko Nádražní. Byt 3+1 v osobním vlastnictví na okraji Milevska. CP 74 m², 8. patro panelového domu s výtahem. Velmi dobrý původní stav, v bytě komora a lodžie, k bytu náleží sklep. Pěkný výhled, v blízkosti obchody, lékaři, lékárna, škola, školka, pošta, sportoviště, vlakové nádraží. Plná občanská vybavenost v místě. Nabídková cena ,00 Kč, jednotková nabídková cena ,00 Kč/m². 3) Byt 4+1 Milevsko - Písecké Předměstí. Prodej družstevního bytu 4+1 v Milevsku na Píseckém Předměstí, v šestém patře panelového domu s výtahem a lodžií. CP 82 m². Byt je po částečné rekonstrukci. V bytě se nacházejí dvě WC splachovací a dvě koupelny (jedna nevybavená). Součástí bytu je sklep. Nabídková cena ,00 Kč, jednotková nabídková cena ,00 Kč/m². 4) Byt 2+1 Milevsko - B. Němcové. Prodej bytu 2+1 v OV, balkon, 7. patro zrekonstruovaného panelového domu. V bytě je provedena rekonstrukce koupelny, WC, podlahy a elektřiny. V roce 2007 vyměněna dřevěná okna. CP 65 m². Dům je zateplený. K bytu náleží sklep, lze využít i vedlejší místnosti. Plánovaná rekonstrukce výtahu v roce 2012/2013. Nabídková cena ,00 Kč, jednotková nabídková cena ,00 Kč/m². Seznam porovnávaných objektů: Název Realizovaná cena K m K c K v K 1 K 2 K 3 Množství [jedn] Jedn. cena [Kč/jedn.] Komenského ,00 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 0,90 64, ,13 Nádražní ,00 1,00 1,00 1,00 0,97 1,00 0,90 74, ,84 Písecké předměstí ,00 1,00 1,00 0,85 0,93 1,00 0,90 82, ,41 Boženy Němcové ,00 1,00 1,00 1,00 0,98 1,00 0,90 65, ,85 Součet: ,22 Kč/jedn. / 4 Průměrná jednotková cena: ,55 Kč/jedn. Minimální jednotková cena: 9 437,84 Kč/jedn. Maximální jednotková cena: ,85 Kč/jedn. Základní cena: ,55 Kč/m 2 44 m 2 á ,55 Kč/m ,20 Kč Cena zjištěná porovnávací metodou celkem činí ,20 Kč, to je ,00 Kč po zaokrouhlení. Strana 15

16 5.3 Rekapitulace hodnot Rekapitulace hodnot a cen nemovitosti: Výsledná cena nemovitosti zjištěná podle předpisu Porovnávací hodnota Výnosová hodnota ,00 Kč ,00 Kč nestanovena Závěr: Zpracované tržní ocenění zohledňuje všechny známé skutečnosti ke dni zpracování, které by mohly ovlivnit dosažené závěry nebo odhadnuté hodnoty. Pokud nenastanou kvalitativní změny v oceněné nemovitosti a ani změny v jejím prostředí, je platnost uvedeného návrhu tržní hodnoty po dobu 3 měsíců ode dne vyhotovení. Tržní hodnotu částečně kladně ovlivňuje situování blízko centra obce s poměrně dobrou občanskou vybaveností, dále dobrá dostupnost na rychlostní komunikaci směr Praha. Negativní vliv mají nedostatky ve vybavenosti konstrukcemi krátkodobé životnosti, nemožnost garážování a omezené parkování na ulici. Cena obvyklá nemovitostí zapsaných na LV č k.ú. Milevsko podle odborného odhadu znaleckého ústavu s přihlédnutím ke stanoveným dílčím metodám ocenění činí ,00 Kč. Na nemovitosti vázne věcné břemeno užívání bytové jednotky 1349/3 pro společnost LEASING STAR spol. s r.o., se sídlem Teplice, Trnovany, Nákladní 1060, PSČ , IČ: Věcné břemeno je úplatné a souvisí se zástavní smlouvou ke smlouvě o úvěru č.163/2003 ze dne ve výši ,00 Kč a příslušenství. Dotazem u společnosti LEASING STAR spol. s r.o. nebyla zjištěna ani aktuální výše pohledávky vyplývající z úvěru, ani výše úplaty za užívání bytu. Pro stanovení hodnoty věcného břemene předpokládáme, že sjednaná úplata kryje obvyklé nájemné a hodnota věcného břeměne je pak stanovena jako srážka ve výši 15 % související s nemožností užívat předmětnou bytovou jednotku. Výsledná hodnota nemovitosti po zohlednění věcného břeměne je pak ,00 Kč, to je ,00 Kč po zaokrouhlení. Strana 16

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 29 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 14-57/2011 O obvyklé ceně nemovitostí byt v bytovém domě č.p. 20 Ostrov zapsaném na LV č. 2367 k.ú. Vykmanov u Ostrova ve vlastnictví Josef Sivoň, Vykmanov č.p. 20, Ostrov

Více

Posudek / č. 124-167/2011

Posudek / č. 124-167/2011 A P P R A I S A L S Posudek / č. 124-167/2011 O obvyklé ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 198 k.ú. Ovčáry u Kolína ve spoluvlastnictví Pavlíková Věra, Na Kopečku 100, Ovčáry, 280 02 Kolín 2, RČ: 666029/0670

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 40 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 40 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 115-158/2011 O obvyklé ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 56 na parcele St. 64 zastavěná plocha a nádvoří a na parcele č. 571/19 ostatní plocha Zvole u Prahy, Praha - Západ,

Více

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 44 stran textu.

Posudek je vyhotoven ve třech číslovaných exemplářích a obsahuje včetně titulní strany a příloh 44 stran textu. A P P R A I S A L S Posudek / č. 02-45/2011 O obvyklé ceně nemovitostí budova pro rodinnou rekreaci bez čp/če na pozemku parc.č. 44/7, Otvice vše zapsané na LV č. 581 k.ú. Otvice ve vlastnictví SJM Roztočil

Více

Posudek / č. 5-1684/2015. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci

Posudek / č. 5-1684/2015. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci Posudek / č. 5-1684/2015 Stanovení ceny obvyklé nemovité věci zapsané na LV č. 7120 k.ú. Strakonice ve vlastnictví Roman Mertl, Arch. Dubského 977, Strakonice I, Strakonice,PSČ 386 01, dat. nar. 23. 8.

Více

Posudek / č. 420-1405/2014. Stanovení hodnoty nemovité věci

Posudek / č. 420-1405/2014. Stanovení hodnoty nemovité věci Posudek / č. 420-1405/2014 Stanovení hodnoty nemovité věci zapsané na LV č. 4288 k. ú. Hlučín ve vlastnictví Robenek Josef, Severní 1185/23, Hlučín, PSČ 748 01 085 Ex 7447/13-84 Objednatel: Exekutorský

Více

Posudek / č. 555-1640/2014. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci

Posudek / č. 555-1640/2014. Stanovení ceny obvyklé nemovité věci Posudek / č. 555-1640/2014 Stanovení ceny obvyklé nemovité věci zapsané na LV č. 5056 k. ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří ve vlastnictví Krejbichová Markéta, Jana Švermy 8, 432 01 Kadaň, nar. 11. 7. 1976

Více

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitostí pro účely insolvenčního řízení.

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitostí pro účely insolvenčního řízení. Posudek / č. 380-1058/2013 O obvyklé ceně nemovitostí Budova č.p. 1086 s pozemky parcela č. St. 2350, č. 2642/6 a č. 2646/17, zapsaných na LV č. 2821 k.ú. Vizovice ve vlastnictví White Star s.r.o., Brněnská

Více

Posudek / č. 348-1026/2013. O obvyklé ceně nemovitostí

Posudek / č. 348-1026/2013. O obvyklé ceně nemovitostí Posudek / č. 348-1026/2013 O obvyklé ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 1715 k.ú. Šeberov ve vlastnictví WAGE a.s., Plečnikova 944, Šeberov, 140 00 Praha 4, IČ: 27204031 Č.j.: 146 EX 1114/13-18 Objednatel:

Více

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci Posudek / č. 147-1826/2015 Stanovení hodnoty nemovité věci zapsané na LV č. 109 k. ú. Černý Most ve spoluvlastnictví PRIMA GRIL s.r.o., Cíglerova 1138/7, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČ: 492 43 772, podíl

Více

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení

Zjištění tržní hodnoty předmětných nemovitých věcí pro účely insolvenčního řízení Posudek / č. 18-1104/2014 O obvyklé ceně nemovitých věcí zapsaných na LV č. 7745 k. ú. Teplice-Trnovany ve vlastnictví KM 1 INDUSTRY s.r.o., nám. Krále Jiřího z Poděbrad 24, 252 30 Řevnice, IČ: 286 84

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem

ZNALECKÝ POSUDEK. Karla Čapka 1435/4 266 01 Beroun 1. Podklad pro provedení exekuce. CZ Dražby a.s. Mírové nám. 3097/37 326 00 Ústí nad Labem ZNALECKÝ POSUDEK č. 1999-9 / 2010 obvyklé ceny bytové jednotky č. 1435/10, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemku p.č. st. 4340 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 339,

Více

Ocenění nemovitostí č. 916462011

Ocenění nemovitostí č. 916462011 Ocenění nemovitostí č. 916462011 o ceně byt.jedn.č.97/1 vč.podílu 504/4926 na společných částech domu č.p.96,97 a pozemku st.431 v obci Velká Hleďsebe, k.ú.klimentov, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

Ocenění nemovitostí č. 12201882012

Ocenění nemovitostí č. 12201882012 Ocenění nemovitostí č. 12201882012 o ceně podílu v bytovém družstvu Na Dědině 852 se kterým jsou spojena členská práva a povinnosti v tomto družstvu, zejména právo nájmu družstevního bytu v 9. podlaží

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14 o ceně nemovitostí bytové jednotky č. 1234/3 v budově č. p. 1234 na pozemku parc. č. st. 2312, vedené na LV č. 3393, včetně podílu 546/10000 na společných částech domu a pozemku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5258-1404/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5258-1404/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 966/2012 Ocenění bytové jednotky č. 755/4 zapsaná na listu vlastnictví č. 2140, v budově č.p. 755, zapsané na LV č. 2074, stojící na parcele č. 1714, zapsané

Více

Znalecký posudek č. 863-168/2013

Znalecký posudek č. 863-168/2013 Znalecký posudek č. 863-168/2013 č.j. 180 EX 14093/10 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 233/17 s příslušenstvím, zapsané na LV 1411, k.ú. Janov u Litvínova, v obci Litvínov, okres Most, kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2070-51/13 o ceně bytu č. 2463/6 ulice Benešovo náměstí, v části obce Zelené Předměstí v budově označené čp. 2461, čp. 2462, čp. 2463 a čp. 2462 se stp.č. 5018, stp.č. 5019, stp.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7697-1369/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7697-1369/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878

ZNALECKÝ POSUDEK. dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31. JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 ZNALECKÝ POSUDEK č. 162 105 / 2010 dle Usnesení č.j. 59 EX 2306/09-31 Objednavatel: Exekutorský úřad Brno-venkov JUDr. Robert Pazák, soudní exekutor Sídlo: nám. Svobody 15, 602 00 Brno IČ: 18764878 Zhotovitel:

Více

Znalecký posudek č. 3398/2012

Znalecký posudek č. 3398/2012 Znalecký posudek č. 3398/2012 o ceně obvyklé - rodinného domu č.p. 606 umístěného na pozemku parc. č. St. 991 a pozemků parc. č. St. 991 a parc. č. 640/2 v kat. úz. Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3449/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3449/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3449/2012 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 101/2 v domě č.p. 100, 101 a 102 (LV č. 1407) na pozemcích parc. č. 475, 476 a 477 v kat. úz. Kynšperk nad Ohří, obec Kynšperk nad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš Pospíchal 28. října 1474 28802 Nymburk

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš Pospíchal 28. října 1474 28802 Nymburk ZNALECKÝ POSUDEK č. 3901-102/12 O ceně bytu č.7 v bytovém domě čp. 1186, ulice 17. listopadu, Mladá Boleslav. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více