Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH. Martin Beránek 21. dubna 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH. Martin Beránek 21. dubna 2014"

Transkript

1 Elementární matematika - výběr a vypracování úloh ze sbírky OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V RVP ZV Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH ÚLOH Martin Beránek 21. dubna

2 Obsah 1 Předmluva 4 2 Žák zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku Strom - úloha Žák charakterizuje a třídí základní rovinné útvary Útvary - úloha Žák určuje velikosti úhlu měřením a výpočtem Vnitřní úhly - úloha Žák načrtne a sestrojí rovinné útvary Rovnostranný trojúhelník - úloha Žák odhaduje a vypočítává obsah a obvod základních rovinných útvarů Obsah útvarů - úloha Žák využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh Střed kružnice - úloha Užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků Úhly - úloha Žák načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar Souměrnost - úloha Žák určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti Vlastnosti krychle - úloha Žák odhaduje a vypočítává objem a povrch těles Krabice mléka - úloha Žák načrtne a sestrojí sítě základních těles Sít těles - úloha Žák načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině Házecí kostka - úloha Žák analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu Lanovka - úloha

3 15 Žák řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí Střecha - úloha Zdroje GNUškola 15 3

4 1 Předmluva Dokument vznikl jako zápočtový domácí úkol z předmětu Elementární matematika 2 na PEDF UK. Je určen k revizi cvičení zaměřených na druhý stupeň základní školy [2]. Úlohy jsou vypracovány v několika krocích implikujících řešení. Ze sbírky byly vybrány úlohy, které pokrývají několik témat tak, aby tvořily ukázku možného průřezu výuky na základní škole. 2 Žák zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku 2.1 Strom - úloha 4 U tohoto příkladu je nutné, aby student chápal význam Pythagorovy věty, tedy c 2 = a 2 + b 2 s tím, že c je přepona, a a b jsou strany. Rovnost závisí na faktu, že mezi stranami je 90. Navíc nám může poradit poměr, který je nanesený na vedlejším obrázku. Úhel, který svírá základna a přepona, je stále stejný. Takže můžeme vynásobit c z výpočtu poměrem získaným z = 10, tedy 10 c, kde c = a 2 + b 2 po dosazení c = sqrt , 5 2 = 1, a ten vynásobíme 10 1, = 11, Ted už víme jak je velká přepona, podstava je 5 m, takže znovu dosadíme do vzorce a = b 2 + c 2. Znovu dosadíme a = , =

5 3 Žák charakterizuje a třídí základní rovinné útvary 3.1 Útvary - úloha 1 1. Pravoúhlý trojúhelník H 2. Kosodélník - B 3. Pravoúhlý lichoběžník - E 4. Rovnostranný trojúhelník - A 5

6 5. Různoběžník - C 6. Pravidelný šestiúhelník - J 7. Kružnice - F 8. Čtverec - G 9. Lichoběžník - I 10. Pravidelný osmiúhelník - K 11. Tupoúhlý trojúhelník - D Student musí dostat od vyučujícího možnost nalézt nějakou tabulku pokrývající problematiku pojmenování obrazců a tu pak může využít. Opakovaným průchodem tabulky se může naučit nejpoužívanější tvary. Způsob vyhledání tabulky je zcela v rukou studentů, jediným kritériem je pravost údajů v tabulce. Obrázek 1: Tabulka rovinných obrazců ilustračně převzatá z kovo-vyroba.sk [3] 6

7 4 Žák určuje velikosti úhlu měřením a výpočtem 4.1 Vnitřní úhly - úloha 5 Student by měl vědět, že celý úhel má 360, jeho polovinou je 180. Podle toho už by měl být schopný vypočíst celý příklad. Úhel γ je tedy roven 60, úhel β je stejný jako úhel pod α, tedy 70. Podle tabulky níže mohou studenti vyčíst, že součet vnitřních úhlů trojúhelníku je 180. Ted už je jasné, že α je rovna Žák načrtne a sestrojí rovinné útvary. 5.1 Rovnostranný trojúhelník - úloha 2 Studentovi by mělo být vysvětleno jaký je význam konstrukčního řešení nezávislého užité rovině. Také jak by vypadal sestrojený rovinný útvar při změně větší/menší. Nemělo by se ani vynechat, jakým způsobem je definována rovina a kolik rozměrů má. 7

8 Konstrukce je vyhotovena na základě vlastností kružnice s přidáním os úseček pro vyhotovení roviny. 6 Žák odhaduje a vypočítává obsah a obvod základních rovinných útvarů 6.1 Obsah útvarů - úloha 1 8

9 Student je schopen intuitivně obrazce seřadit. Pokud tak udělá, měl by být nucen svojí intuici vysvětlit. Pro každý obrazec platí jeho vzorce, které se dají použít. Může to být následující krok při vypracování úlohy. E > F = H > G > A > D > C = B 7 Žák využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh 7.1 Střed kružnice - úloha 8 Student by měl být seznámen s geometrickým vyjádřením opsané kružnice. Její nákres se vytváří z průsečíku os stran, tedy správná odpověd je B. 8 Užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků 8.1 Úhly - úloha 3 Student by měl být upozorněn na obecný vzorec pro výpočet vnitřních úhlů, který je Π (n 2) pro radiány, tedy 180 (n 2). Velikost vnitřního úhly, pokud je útvar pravidelný, záleží na poměru ku celkovému součtu vnitřních úhlů, takže je můžeme jednoduše podělit Tabulka 1: Vyplněná tabulka úhlů obrazců 9

10 9 Žák načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar 9.1 Souměrnost - úloha 7 T, U, V, A E, C, D, K S, Z, N F, R, P, L Tabulka 2: Vyplněná tabulka souměrnosti 10 Žák určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti 10.1 Vlastnosti krychle - úloha 2 Studentovi by měl být nastíněn tvar krychle, který je po všech stránkách pravidelný. 1. Ano 2. Ano 3. Ano 10

11 4. Ano - ale záleží na rovině 5. Ano - ale záleží na rovině 11 Žák odhaduje a vypočítává objem a povrch těles 11.1 Krabice mléka - úloha 3 Student by měl být upozorněn, že obsah jednoho litru vody je roven 1dm 3. Stačí tedy vypočítat rozdíl obou rozměrů = mm 3 = dm 3 z toho tedy = 18, 875cm 3 11

12 12 Žák načrtne a sestrojí sítě základních těles 12.1 Sít těles - úloha 1 Studentovi by mělo být ukázáno kolik kombinací má spojitá oblast stavby krychle. Potom se dá rozebírat příklad samotný. Kontrolní součet by mohl pro studenty být počet možných stran krychle ANO ANO ANO NE - horní pravá překryje dolní předposlední ANO NE - dolní překryje levou krajní 12

13 13 Žák načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině 13.1 Házecí kostka - úloha 1 Student by se měl držet kontrolního součtu v podobě součtu dvou protějších stran. V rámci jednoduchosti zkusíme rozkreslit kostku na sít ovou plochu: 14 Žák analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu 14.1 Lanovka - úloha 5 13

14 Student by měl být upozorněn na to, co je doopravdy nadmořská výška a jak se s ní počítá. Také jaký vliv má zakřivení země na celý výpočet. Pro jednoduchost si soustavu převedeme tak, že bod D je ve výšce 0 vzhledem k soustavě pozorovatele, proto H je ve výšce 460 m. Ted je důležité dobře převést měřítko 1:25000, tedy pro 4cm = cm, tedy 1000m. Pro zjištění přepony použijeme Pythagorovu větu: c = a 2 + b 2 tedy c = (460)2 + (1000) 2 = Sklon lanovky se dá vypočítat jako úhel u H. Můžeme dopočítat úhel sind = = 0, 0008 tedy dopočet na úhel H 179, Žák řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí 15.1 Střecha - úloha 9 Podle údaje o 45 může student pochopit, že na velkou část příkladu se dá použít Pythagorova věta. Následně je dobré vědět vztah pro cosα = b c z toho vyjádříme c, tedy c = b sinα. Můžeme použít znalost, že osou strany podstavy rovnoramenného trojúhelníky je osa procházející středem a bode vrcholu, tedy víme, že podstavu můžeme pro a vydělit dvěma a získat tak a do vzorce. 3 c = cos(45 ) = 3 2 ted už můžeme dopočíst výšku podle Pythagorovi věty v = (3) 2 + (3 2) 2 = 9m. Výška h odpovídá tedy = 2m. Obsah trojúhelníka se dá vypočíst ze znalostí strany c = 3 2 kvůli vlastnostem rovnoramenného trojúhelníka, tedy 3 2 6/2 = 27. Lehce si můžeme dopomoci k obsahu lichoběžníka a to tak, že vezmeme polovinu obsahu trojúhelníka dvakrát a přičteme zbytek, což je h c = 24 2 Celková plocha je tedy součtem těchto obrazců = 121, 88. Pro objem stačí znát, že objem jehlanu je 1 3 a2 v tedy = 18. My ale potřebujeme jen půlku, tedy 9. To přičteme k obsahu = 27 ze zbytku. Tedy získáváme 45. Obrázek naznačující sít střechy by mohl vypadat následovně: 14

15 16 Zdroje [1]CIHLÁŘ, Jiří. Očekávané výstupy v RVP ZV z matematiky ve světle testových úloh [online]. 1. vyd. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání - Divize nakladatelství Tauris, 2007, 109 s. [cit ]. ISBN Dostupné z: v_rvp_zv_z_ma.pdf [3]Kovovyroba.sk. [online]. [cit ]. Dostupné z: sk/upload/product/hnrhwrxyxzhupzae.jpg 17 GNUškola Tento materiál je vytvořen pomocí svobodného software v rámci projektu Gnuskola.cz 15

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol Zpráva pro vedení školy Škola Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, 78701 Šumperk Počet otestovaných tříd 1 Termín 17. 1. 2014-27. 1. 2014 Počet žáků

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

MATEMATIKA. Třída: IX.

MATEMATIKA. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

15. Goniometrické funkce

15. Goniometrické funkce @157 15. Goniometrické funkce Pravoúhlý trojúhelník Ze základní školy znáte funkce sin a cos jako poměr odvěsen pravoúhlého trojúhelníka ku přeponě. @160 Měření úhlů Velikost úhlů se měří buď mírou stupňovou

Více

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc.

Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. Dendrometrie Garant předmětu : Doc.Ing.Josef Sequens, Csc. POUŽITÁ LITERATURA : Korf, V.: Dendrometrie, Praha 1953 Assman, E.: Waldertragslehre, Mnichov 1961 Prodan, M.: Holzmeslehre, Franfurkt 1965 Korf,

Více

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček)

1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) 1 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Strana 1 (z 137) 2 12 čísel z kosmu (Ludvík Tuček) Autor knihy - Ludvík TUČEK, výtvarník, * 29. května 1942 v Kolíně. V roce 1977 byla v USA zachycena mimozemská zpráva

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

v z t sin ψ = Po úpravě dostaneme: sin ψ = v z v p v p v p 0 sin ϕ 1, 0 < v z sin ϕ < 1.

v z t sin ψ = Po úpravě dostaneme: sin ψ = v z v p v p v p 0 sin ϕ 1, 0 < v z sin ϕ < 1. Řešení S-I-4-1 Hledáme vlastně místo, kde se setkají. A to tak, aby nemusel pes na zajíce čekat nebo ho dohánět. X...místo setkání P...místo, kde vybíhá pes Z...místo, kde vybíhá zajíc ZX = v z t P X =

Více

1.7.4. Skládání kmitů

1.7.4. Skládání kmitů .7.4. Skládání kmitů. Umět vysvětlit pojem superpozice.. Umět rozdělit různé typy skládání kmitů podle směru a frekvence. 3. Umět určit amplitudu a fázi výsledného kmitu. 4. Vysvětlit pojem fázor. 5. Znát

Více

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce

5.2. Funkce, definiční obor funkce a množina hodnot funkce 5. Funkce 8. ročník 5. Funkce 5.. Opakování - Zobrazení a zápis intervalů a) uzavřený interval d) otevřený interval čísla a,b krajní body intervalu číslo a patří do intervalu (plné kolečko) číslo b patří

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

Užití rovnic a jejich soustav při řešení slovních úloh (11. - 12. lekce)

Užití rovnic a jejich soustav při řešení slovních úloh (11. - 12. lekce) Užití rovnic a jejich soustav při řešení slovních úloh (11. - 12. lekce) Sylva Potůčková, Dana Stesková, Lubomír Sedláček Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Zlín, 15. září

Více