Ekonomika pro 2. ročník středních odborných škol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomika pro 2. ročník středních odborných škol"

Transkript

1 Ekonomika pro 2. ročník středních odborných škol Učební texty pro studijní odbor Technik energetických zařízení budov

2

3 O projektu REFUGE Projekt REFUGE Renewable Energy for Future Generations Obnovitelná energie pro budoucí generace byl podpořen v rámci Programu celoživotního vzdělávání, podprogramu Leonardo da Vinci mnohostranné projekty Přenosu inovací v roce 2011 pod číslem Projekt realizoval EkoFond, neinvestiční fond zřízený Slovenským plynárenským průmyslem (SPP). Partnery projektu byly školicí a konzultační firma IDEC S.A. z Řecka, Integrovaná střední škola z České republiky, SOŠ elektrotechnická Trnava, Spojená škola Kremnička Banská Bystrica, SOŠ technická Prešov a Státní institut odborného vzdělávání SR. Hlavními cíli projektu bylo identifikovat a analyzovat nová povolání v oblasti obnovitelné energie, připravit školení pro výchovné a kariérní poradce o nových povoláních a připravit učební texty zaměřené na oblast obnovitelných zdrojů pro studijní obor technik energetických zařízení budov vyvíjený EkoFondem spolu se zapojenými středními školami a Státním institutem odborného vzdělávání (ŠIOV). Více informací o projektu na Tento projekt je financován Evropskou komisí z Programu celoživotního vzdělávání. Za obsah tohoto učebního textu odpovídají autoři. Učební text nereprezentuje názor Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, které jsou jeho obsahem.

4

5 O projektu Technik energetických zařízení budov EkoFond, neinvestiční fond, zřízený Slovenským plynárenským průmyslem, a. s., od roku 2009 řídí průřezový středoškolský obor s výučním listem a maturitou Technik energetických zařízení budov (TEZB). Podnět k jeho vytvoření přišel přímo z praxe od odborníků působících v energetickém sektoru, kteří dlouhodobě avizovali nedostatek technických odborníků se zaměřením na energetiku budov. Energetický sektor jako jeden z klíčových pilířů každé ekonomiky nabízí žákům mimořádně perspektivní a vysoce kvalifikované řemeslo. EkoFond v rámci tohoto projektu realizoval vybudování moderních odborných pracovišť, kde se žáci mohou prakticky učit instalovat energeticky efektivní technologie na bázi obnovitelných zdrojů energie (OZE) a plynu. Dále podpořil odborné vzdělávání pedagogických pracovníků a mistrů odborného výcviku, a také přípravu a vydání učebních textů. Projekt byl podpořen částkou vyšší než eur. Absolventi studijního odboru TEZB budou mít široké uplatnění nejen v oblasti plynárenství, ale i v oblasti energetického poradenství a služeb při koupi, instalaci, servisu a údržbě energetických zařízení do domácností a malých provozů. Vědomosti a zručnosti získané během studia umožní budoucím zákazníkům těchto absolventů přímo uspořit energii spotřebovávanou v jejich domácnosti nebo při provozu malých budov.

6

7 Daniela Špirková Jarmila Machajdíková Ekonomika pro 2. ročník středních odborných škol Učební texty pro studijní odbor Technik energetických zařízení budov Bratislava 2013

8 Autoři: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD., JUDr. Jarmila Machajdíková Jazyková a grafická úprava: JAGA GROUP, s. r. o. Vydal EkoFond, n. f., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava Všechna práva vyhrazena. Doslovný ani částečný přepis tohoto materiálu není povolen bez předcházejícího písemného souhlasu vydavatele EkoFond, n. f.

9 Obsah 1 Základní ekonomické pojmy Typy ekonomik alternativní ekonomické systémy zvyk, příkaz a trh Výrobní faktory Trh a tržní mechanismus Trh, formy trhů, subjekty trhů Poptávka a nabídka Trh a konkurence Odbyt a marketing Odbytová činnost podniku Marketing podstata a pojem Marketingová strategie Marketingové nástroje marketingový mix Reklama Public Relations Podnik a jeho činnost Podnik a jeho charakteristika Majetek podniku a jeho členění Inventarizace majetku podniku Zásoby, zásobovací činnost Analýza zásob a její úloha Určování potřeb materiálu v oboru, evidence zásob v podniku Plánování materiálových vstupů Evidence a řízení zásob Dlouhodobý majetek pořizování a oceňování dlouhodobého majetku Pořizování dlouhodobého majetku Oceňování dlouhodobého majetku Náklady podniku charakteristika a členění Členění nákladů Obchodní společnosti, vznik a zánik Založení a vznik obchodních společností Právní formy podnikání Obchodní společnosti, Obchodní rejstřík Veřejná obchodní společnost (VOS) Komanditní společnost (KS) Společnost s ručením omezeným (SRO) Akciová společnost (AS) Obchodní rejstřík Živnosti, Živnostenský rejstřík Obchodní závazkové vztahy, kupně-prodejní smlouva, smlouva o dílo, mandátní smlouva Podnikatelský záměr podstata a obsah Obsah podnikatelského plánu Bankovní finanční instituce Národní banka Slovenska, komerční banky Charakteristika, nástroje a úkoly centrální banky Komerční (obchodní) banky Platební styk, doklady platebního styku... 47

10 Členění platebního styku Doklady platebního styku Elektronické bankovnictví Služby elektronického bankovnictví SMS banking, Internet banking, Telebanking, HOME banking Personální činnost podniku Vznik, změna a ukončení pracovního poměru Základní právní úprava Účastníci pracovně právních vztahů Vznik pracovního poměru Povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru Pracovní smlouva a její náležitosti, doklady potřebné pro uzavírání pracovního poměru Změna pracovního poměru Dočasné přidělení Skončení pracovního poměru Skončení pracovního poměru dohodou Skončení pracovního poměru výpovědí Okamžité skončení pracovního poměru Pracovní doba, překážky v práci, dovolená na zotavenou Pracovní doba Překážky v práci Dovolená na zotavenou Týmová práce Odpovědnost za škodu a náhrada škody v pracovním právu Sociální politika zaměstnavatele Odměňování zaměstnanců Mzda v pracovně právních vztazích Funkce mzdy Struktura mzdy Mzdové formy Stres, odolnost vůči stresu, týmová práce Daňová soustava a pojištění Daňová soustava Slovenské republiky Daně přímé a nepřímé Přímé daně Nepřímé daně Clo funkce a účinky na ekonomiku Pojišťovny a pojišťovací společnosti Základní pojmy Pojistná rizika Druhy pojištění Životní pojištění Neživotní pojištění Pojištění v nezaměstnanosti Sociální pojištění Zdravotní pojištění Literatura... 86

11 úvod Úvod Předmět Ekonomika poskytuje studentům 2. ročníku studijního oboru TEZB všeobecný ekonomický základ zaměřený na přehled základních ekonomických pojmů a poznání mikro a makroekonomických souvislostí. V předmětu se studenti blíže seznámí s právními formami podnikání, což znamená s určitými pravidly, která usměrňují činnost podnikatelských subjektů, stejně tak i s podmínkami jejich založení, vzniku a zániku. Získají vědomosti o podniku z hlediska jeho hlavních činností, odbytu a marketingu, členění majetku jeho získávání, oceňování a inventarizaci, dále o zásobách a zásobovací činnosti. Důležitou součástí všeobecného ekonomického základu je charakteristika nákladů podniku, které představují peněžní ocenění spotřeby podnikových výrobních faktorů a jejich členění. Získají vědomosti o nástrojích a dokladech platebního styku a finančních operacích, které znamenají pohyb stavu finančních prostředků na účtech podnikatelských subjektů ve finančních institucích Nezbytnou součástí předmětu je poznání personální problematiky, což je důležité především ve vazbě na účastníky pracovně právních vztahů z hlediska jejich práv a povinností, vznikem, změnou a ukončením pracovního poměru na základě aktuálních právních předpisů. V neposlední řadě studenti získají vědomosti i o daňové soustavě, klasifikaci daní, povinnostech plátců daní a také o systému pojištění, které představují důležitou součást fungování nejen podnikatelského subjektu ale i jednotlivce. Autoři se podílely na obsahu knihy takto: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.: kap.: 1, 2, 5 podkap.: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15 JUDr. Jarmila Machajdíková: kap.: 4 podkap.: 3.8, 3.9, 3.10,

12 Základní ekonomické pojmy 1 Základní ekonomické pojmy Ekonomie je věda, která zkoumá, analyzuje a popisuje způsob, jak společnost rozhoduje o využití vzácných produktivních zdrojů, které mají alternativní použití, k výrobě různého zboží i o jeho rozdělení mezi různé skupiny obyvatelstva. Představuje část společenského života, která je spjata s ekonomickou činností lidí. Ekonomii dělíme na dvě části, které zkoumají ekonomiku z různých hledisek. Makroekonomie zkoumá jevy na celohospodářské úrovni, analyzuje národní hospodářství jako celek a vysvětluje mechanismus jeho fungování. Zabývá se vztahem mezi základními makroekonomickými veličinami jakými jsou inflace, zaměstnanost, hrubý domácí produkt (HDP), závislost mezi spotřebou, úsporami a investicemi, množstvím peněz v oběhu a pod. Mikroekonomie zabývá se jednotlivými ekonomickými jevy nebo subjekty trhu. Mikroekonomie vysvětluje také proces tvorby cen jednotlivých druhů zboží, vzájemný vztah nabídky a poptávky po konkrétním zboží. Každá lidská společnost bez rozdílu o jakou zemi resp. společnost jde musí řešit tři základní ekonomické problémy, které vzájemně úzce souvisí: 1. Co se má vyrábět a v jakém množství: jednoduchá otázka, která má informovat o tom, co by měla ekonomika vyrábět, jaké statky, jaké služby se budou nabízet a kdy. Zároveň řeší i to, jaké suroviny budou k výrobě použity. 2. Jak se mají statky vyrábět: otázka řeší situaci, kdo je má vyrábět, s jakými zdroji a technologickými postupy, jaká se využije energie (z vodních zdrojů, větrná, sluneční, jaderná), jak se zkombinují suroviny, jaká výrobní síla se upřednostní strojní nebo mechanická, či se použije výroba řemeslná nebo hromadná a pod. 3. Pro koho se mají statky vyrábět: kdo bude mít prospěch z hmotných statků a služeb, které se v dané zemi resp. společnosti vyrobí, pro jaké trhy jsou služby a statky určené (domácí nebo zahraniční) a pod. Tyto tři základní problémy jsou společné všem ekonomikám. Existuje víc typů ekonomik, které vzájemně odlišuje odpověď na základní ekonomické otázky a zároveň i jejich filozofie. Definovali jsme tři hlavní ekonomické úkoly každé společnosti, které můžeme vyjádřit ekonomickým jazykem. Jak je vidět, ve skutečnosti jde o limity a volby mezi ekonomickými inputy a outputy, které nazýváme základními kategoriemi a které tvoří základ při řešení triády ekonomických problémů. Statek každá užitečná věc, která uspokojuje lidské potřeby. Statky můžeme klasifikovat podle různých kritérií. Z hlediska dostupnosti je členíme na: volné statky nacházejí se v dostatečném množství volně v přírodě ve formě rostlin, živočichů a pod., ekonomické statky jsou výsledkem výroby a neexistují v neomezeném množství, což lze charakterizovat jako vzácnost. Lidé proto vyrábějí také statky, které jsou pro ně užitečné a zároveň sa nenacházejí v dostatečném množství volně v přírodě. To znamená, že ekonomická vzácnost vyplývá z omezenosti statků stejně jako z jejich užitečnosti. Inputy jsou statky nebo služby, které firmy využívají ve svých výrobních procesech, tj. vstup do výroby, představují ho výrobní faktory: půda, práce, kapitál. Outputy jsou složené z různého množství užitečných statků nebo služeb, které se buď spotřebovávají nebo používají k další výrobě, tj. je to výstup jako výsledek ekonomické činnosti. 10

13 Základní ekonomické pojmy 1.1 Typy ekonomik alternativní ekonomické systémy zvyk, příkaz a trh Tři ekonomické problémy, které musí společnosti řešit, jsou univerzální, ale různý je jejich způsob řešení. Tradiční ekonomika ekonomika založená na zvycích a tradicích. V primitivních civilizacích ovládá všechny stránky chování zvyk. O tom co, jak a pro koho, obyčejně rozhodují tradice, které přecházejí ze starších generací na mladší. Příkladem může být starověký Egypt, kde syn přímo přebíral povolání svého otce (v současnosti to lze pozorovat v Indii). Zvyky mohou být pro venkovního pozorovatele zvláštní, ale často jsou schopny dostatečně efektivně zabezpečovat uvedené tři funkce organizace ekonomiky. Na druhé straně je třeba říci, že jsou případy, že zvyky jsou neproduktivní, což může způsobit i zánik těch společností, které setrvávají na svých tradicích. Přikazovací ekonomika typ ekonomiky, který funguje na základě administrativně-direktivních pokynů, to znamená, že vláda činí všechna rozhodnutí o výrobě a rozdělování, přičemž taková vláda může být diktátorská, ale i demokratická. V takovém typu ekonomiky neexistuje soukromý sektor ekonomika se stává neschopnou konkurence a nemá žádnou motivaci se modernizovat, čímž se radikálně snižuje její efektivnost. Takový typ ekonomiky byl v zemích východního bloku před rokem 1989 i v Československé republice. V současnosti můžeme takový typ ekonomiky vidět na Kubě nebo v Číně, přičemž se tam už vyskytuje i soukromý sektor a dochází ke změnám v ekonomickém systému. Tržní ekonomika typ ekonomiky, ve kterém co, jak a pro koho se určuje na základě systému cen, trhů, zisků a ztrát, stimulací a odměn. Vznikla v 19. století a hlavní podnět dal obrovský nárůst a rozvoj průmyslu. Podniky produkují zboží, které přináší největší zisk (co), nízkonákladovými výrobními technologiemi (jak) a spotřebitelé se řídí vlastním rozhodováním o tom, jak utratí mzdu, kterou dostávají za práci a důchod plynoucí z vlastnictví svého majetku (pro koho). Snahou podnikatelů je udržet si své zákazníky, a proto se snaží být flexibilní a přistupují k inovacím v oblasti metod, postupů a výroby. Uvedeným způsobem se ekonomika země posouvá výš. Obvykle se to nazývá i jako princip neviditelné ruky, který definoval A. Smith ve svém díle v roce 1776 známém pod zkráceným názvem Bohatství národů: Obě strany výměny uskutečňují výměnu, dokud na ní mohou něco získat. Za předpokladu dobrovolnosti se výměna neuskuteční, když obě strany něco z výměny nezískají. Jednotlivec, který sleduje jen vlastní zisk (užitek), je veden neviditelnou rukou trhu i k cílům, které nebyly součástí jeho záměrů (celospolečenské přínosy). Smíšená ekonomika typ ekonomiky, který je spojením jak tržních charakteristik tak i s řízením a příkazy ze strany státu. Stoprocentní tržní ekonomika nikdy neexistovala, ale Anglie v 19. století jí byla nejblíže. V současnosti ani jedna ekonomika nepředstavuje ani jednu z uvedených čistých forem. Zpravidla jde o smíšené ekonomiky s prvky trhu, příkazů a zvyku. Stát ovlivňuje např. objem dovezeného zboží (cla a poplatky), určuje minimální sazbu daní a v některých zemích stanovuje výšku minimální mzdy (např. i v Česku a na Slovensku). 1.2 Výrobní faktory Výrobu statků a služeb považujeme za základ ekonomického života společnosti. Ekonomická teorie pro vstupy (ekonomické zdroje) používá označení výrobní faktory, tedy zdroje, které se podílejí na tvorbě zboží a služeb. Výrobní faktory zahrnují přírodní zdroje, lidské zdroje a kapitál. Každý výrobní faktor má v ekonomickém systému své postavení a funkci. Stávají se zdrojem bohatství, které vzniká jejich kombinací. Základní členění výrobních faktorů je na: 1. primární nejsou výsledkem ekonomické činnosti patří sem půda (a přírodní zdroje) a práce, 2. sekundární jsou vyprodukované ekonomickou činností patří sem kapitál. Existují tři základní výrobní faktory: Půda a přírodní zdroje primární výrobní faktor, jehož vznik byl určen mimoekonomickými procesy. Půda a přírodní zdroje jsou zařazeny mezi nereprodukovatelné zdroje jsou výtvorem a darem přírody a nedají se vytvořit lidskou činností. Pronájem půdy je spojen s poplatkem, který se nazývá renta. resp. čistá ekonomická ekonomika 11

14 Základní ekonomické pojmy renta. Je to poplatek za právo užívání půdy nebo jiného nereprodukovatelného faktoru. Pro vlastníka půdy se stává příjmem. Renta není tržní cena. Renta je ekonomické zhodnocení toho, co nám tento výrobní faktor přináší. Práce je primární výrobní faktor. Je to cílevědomá lidská činnost, zaměřená na tvorbu statků a služeb, které uspokojují lidské potřeby. Jejím nositelem je člověk se svými fyzickými a psychickými schopnostmi pracovní síla v procesu výroby. Jinak řečeno, práce je lidský kapitál. Jednou z nejdůležitějších charakteristik práce je produktivita práce, která závisí na vzdělání, praxi, kvalifikaci, tvořivosti. Je předmětem koupě a prodeje, které se realizují na trhu práce. Práce se oceňuje mzdou. Ekonomický přínos práce spočívá v její produktivitě, kterou lze vyjádřit jako množství zboží a služeb vyrobených jedním pracovníkem za jednotku času (hodina, den, měsíc, rok). Kapitál sekundární výrobní faktor. Je to soubor statků, které nebyly bezprostředně spotřebovány a slouží na výrobu dalších statků. Kapitál může mít různé formy: finanční/peněžní kapitál kapitál ve formě peněz komoditní zboží ke spotřebě portfoliový cenné papíry produktivní stroje, budovy. Zvláštní formou kapitálu je technologie, která nemá formu hmotných statků, ale představuje myšlenky a tvořivost. Dobrá technologie zvyšuje efektivitu práce, půdy a formu kapitálu, a proto se i samotná technologie může charakterizovat jako výrobní faktor. 12

15 Trh a tržní mechanismus 2 Trh a tržní mechanismus 2.1 Trh, formy trhů, subjekty trhů Trh je mechanismus, jehož prostřednictvím se kupující a prodávající navzájem ovlivňují, aby určili ceny a množství zboží. Jinak řečeno, je to místo, kde dochází k výměně zboží a služeb mezi jednotlivými tržními subjekty. V současné ekonomice trh a jeho fungování plní několik důležitých úkolů: zabezpečuje a odevzdává informace o ceně a situaci na straně poptávky nabídky všem tržním subjektům, motivuje chování a rozhodování podnikatelů a spotřebitelů, přispívá k rozdělování důchodu mezi vlastníky jednotlivých výrobních faktorů. Zboží jsou výrobky a služby, které byly vyrobeny na směnu. Formy a typy trhů. Trhy lze charakterizovat z různých hledisek: 1. kvantitativní hledisko podle počtu prodávaného zboží: a) dílčí trh na tomto trhu se prodává a kupuje jen jeden druh zboží, například zlato, b) agregátní trh trh všeho zboží a služeb, 2. věcné hledisko podle předmětu koupě a prodeje: a) trh zboží a služeb, b) trh výrobních faktorů trh práce, trh půdy, trh kapitálu, c) finanční trh systém vztahů, institucí a nástrojů, které umožňují soustřeďovat a přerozdělovat dočasně volné finanční prostředky mezi ekonomickými subjekty na základě nabídky a poptávky. Z věcného hlediska ho členíme na peněžní trh, kapitálový trh, devizový trh, trh drahých kovů, pojistný trh, d) burza specificky organizovaný trh, na němž prodávající, kupující a zprostředkovatelé realizují obchody zastupitelného zboží, cenných papírů, deviz a valut, pojištění a pod. Objekty obchodu přitom nemusí být k dispozici a mohou víckrát změnit majitele bez toho, aby došlo ke konkrétnímu pohybu zboží. Činnost některých burz kontroluje stát. Základními typy jsou: burza zboží, burza cenných papírů, burza peněžní, pojišťovací burza, burza lodního prostoru. 3. územní hledisko: a) místní trh (regionální) jde o koupi a prodej na určitém místě, resp. jde o nabídku místních tradičních výrobků, b) národní trh vzniká spojením několika národních trhů, tj. jeden trh v rámci celého státu (vnitřní trh), c) mezinárodní trh jde o propojení vnitřních trhů několika zemí, d) světový trh představuje koupi a prodej mezi všemi zeměmi světa, 4. podle stupně organizovanosti: a) organizovaný trh například burza, kde se obchoduje na základě přesně stanovených pravidel, b) neorganizovaný trh. Subjekty trhů. Z hlediska postavení a úkolů je lze rozdělit do tří základních skupin: 1. podniky na trhu spotřebního zboží vystupují jako prodávající a na trzích výrobních faktorů jako kupující, 2. spotřebitelé (jednotlivci, domácnosti) na trzích spotřebního zboží jsou kupujícími (nakupují potraviny, auta, byty a pod..) a na trzích výrobních faktorů vystupují jako prodávající (nabízejí svou práci, úspory či půdu pro podniky), 3. stát specifický subjekt trhu, který vystupuje jako prodávající i jako kupující. Jeho primární úlohou je vytvářet podmínky (legislativní, ekonomické,...) pro fungování trhu; v případě selhávání tržního mechanismu koriguje nepříznivé dopady na ekonomiku. ekonomika 13

16 Trh a tržní mechanismus Firmy nabízejí domácnostem zboží a služby Domácnosti platí firmám za zakoupené zboží a služby Firmy Stát Domácnosti Domácnosti nabízejí firmám práci, půdu, kapitál Firmy platí domácnostem za práci (mzda) půdu (renta) kapitál (dividenda) Obr. 1 Vztah mezi subjekty trhu Tržní mechanismus. Souhrn vztahů a procesů mezi spotřebiteli a výrobci-podnikateli, které vznikají při koupi a prodeji zboží, služeb nebo výrobních faktorů (práce, půda, kapitál). Na základě těchto vztahů se rozhoduje o rozdělování a použití výrobních zdrojů a v konečném důsledku o určení ceny a množství zboží a služeb. Vytvářejí ho tři druhy procesů: 1. tvorba poptávky 2. tvorba nabídky 3. tvorba rovnovážné ceny. 2.2 Poptávka a nabídka Poptávka je souhrn rozhodnutí kupujících o koupi zboží. Individuální poptávkou nazýváme poptávku jednotlivce po kopi zboží. Poptávku všech spotřebitelů po jednom výrobku nazýváme dílčí poptávkou. Součet poptávek na všech dílčích trzích nazýváme agregátní poptávkou. Velikost poptávky ovlivňuje více činitelů jako např. cena zboží, rozsah trhu vyjádřený počtem domácností, další faktory jako je počasí, očekávání spotřebitelů a jiné. Tabulka č. 1 prezentuje vztah mezi cenou zboží a požadovaným množstvím v případě 5 možností. Uvedenou skutečnost můžeme následně vyjádřit graficky křivkou, kterou nazýváme křivka poptávky. Označujeme ji D (z angl. demand). Tab. 1 Požadované množství zboží v závislosti na ceně zboží Úroveň Cena za jednotku Požadované množství A B C D E

17 Trh a tržní mechanismus cena množství Obr. 2 Křivka poptávky Křivka poptávky má klesající tendenci, což vyplývá ze všeobecného zákona poptávky, který říká to, že při růstu ceny klesá požadované množství a naopak, při poklesu ceny požadované množství roste. Mluvíme o zákoně klesající poptávky. Posun křivky poptávky. Posun křivky poptávky ovlivňuje víc faktorů. V případě, že se zvýší celkový objem kupní sily obyvatelstva, tedy vzroste-li počet kupujících nebo se zvýší důchody obyvatelstva, mohou si nakoupit větší množství zboží za danou cenu. V tom případě se posouvá křivka poptávky doprava. Na druhé straně když se sníží poptávka, potom se křivka poptávky posouvá doleva. cena množství Obr. 3 Posun křivky poptávky Faktory ovlivňující posun křivky poptávky: a) zvyšování důchodů zvyšují se nákupy zboží a služeb, to znamená zvýšení poptávky posun křivky poptávky vpravo vzhůru (D ), b) změna kupujících zvýšení počtu kupujících D a snížení počtu kupujících D c) změny cen jiného zboží: zboží substituty (nahradíme jedno zboží druhým), komplementární zboží změny v ceně jednoho zboží vyvolávají změnu v poptávce po dalším zboží např. benzin auta. To znamená, že zdraží-li benzin, sníží se množství nakupovaných aut. Nabídka a křivka nabídky. Druhou stránkou tržního mechanismu je nabídka množství zboží, které výrobci dodávají na trh při určité ceně. Cílem je dosahovat zisk, podnik se proto bude zaměřovat na takovou produkci, kterou bez problémů prodá. Nabídce jednoho výrobce říkáme individuální nabídka, což znamená množství výrobků (objem) vyrobených jistým výrobcem. Nabídce jednoho výrobku různými výrobci říkáme dílčí nabídka. ekonomika 15

18 Trh a tržní mechanismus Souhrn všeho zboží, které jsou všichni výrobci ochotni vyrábět a nabízet při různé úrovni cen je agregátní nabídka. Když se podnik rozhoduje o výrobě, objemu výroby, nejdůležitějším činitelem je cena zboží, s nímž přichází výrobce na trh. Vztah mezi tržní cenou zboží a nabízeným množstvím vyrobeného zboží graficky vyjadřuje křivka nabídky S (z angl. supply). Množství a cena jsou v přímém vztahu. Když roste cena zboží, nabízené množství zboží stoupá a naopak, pokles ceny vyvolá pokles výroby. Jako příklad uvádíme 5 možností vztahů, které mohou nastat mezi cenou za jednotku zboží a jeho nabízeným množstvím. Tab. 2 Množství zboží, které jsou ochotni výrobci prodat při různých tržních cenách Úroveň Cena za jednotku Požadované množství A B C D E cena množství Obr. 4 Křivka nabídky Posun křivky nabídky. Posun křivky ovlivňuje více faktorů: změna v cenách výrobních faktorů zvýšením ceny vstupů se výroba zdražuje, nabídka se sníží posun křivky směrem doleva (S ), inovace a nové technologie zvýšením produktivity práce se sníží náklady a křivka nabídky se posune směrem doprava S, změny v cenách jiného zboží když se zvýší ceny zboží substitutů, posune se křivka nabídky směrem doprava (S ). Zvýší-li se ceny komplementárního zboží, posune se křivka nabídky doleva (S ). 16

19 Trh a tržní mechanismus cena množství Obr. 5 Posun křivky nabídky Tržní rovnováha a rovnovážná cena. Tržní rovnováha nastává tehdy, když se nabídka rovná poptávce. Rovnovážnou cenou nazýváme cenu, za kterou se zboží směňuje v případě rovnosti nabídky a poptávky. Tržní cena vzniká na trhu při aktuálním vztahu nabídky a poptávky. cena Obr. 6 Rovnovážná cena množství Stav rovnováhy na trhu je velmi vzácný a výjimečný. Pro reálnou ekonomiku je spíš příznačné, že poptávka se nerovná nabídce a tehdy je na trhu tržní nerovnováha. Mohou nastat dvě situace: nabídka převyšuje poptávku vzniká přebytek poptávka převyšuje nabídku vzniká nedostatek. Grafické znázornění rovnováhy prezentuje obr. 6. Křivka poptávky a nabídky se protíná v bodě E (v ekonomii ho označujeme i pojmem Ekvilibrium), což je bod tržní rovnováhy. Cena, která odpovídá bodu tržní rovnováhy, se nazývá rovnovážná cena. 2.3 Trh a konkurence Tržní mechanismus může efektivně fungovat jen v podmínkách konkurence, tedy střetu různých subjektů trhu, kde každý z nich chce realizovat své různé ekonomické zájmy. Výrobci mají zájem prodat vyrobené zboží co nejvýhodněji a spotřebitelé se snaží koupit co nejlaciněji, aby mohli uspokojit co nejvíc svých potřeb. Jejich zájmy jsou protichůdné, ale u obou je snaha dosáhnout maximální výhodu. Tržní konkurence může mít víc forem: ekonomika 17

20 Trh a tržní mechanismus Konkurence podle subjektů trhu: konkurence na straně poptávky je konkurence mezi spotřebiteli. Každý spotřebitel chce nakoupit co nejlaciněji, přičemž nehledí na zájmy a potřeby ostatních spotřebitelů. Nejvíc se to projevuje tehdy, když poptávka převyšuje nabídku a na trhu je nedostatek zboží. Vzniká konkurence (soutěž) mezi spotřebiteli, což výrobci využívají ke zvýšení cen, konkurence na straně nabídky každý výrobce se snaží prodat co nejvíc a co nejvýhodněji při dosažení co nejvyššího zisku na úkor ostatních výrobců konkurentů a tím posilnit svou pozici na trhu. Konkurence se projevuje nejsilněji v situaci, kdy nabídka převyšuje poptávku a na trhu je přebytek zboží. Konkurence podle forem projevu: cenová konkurence spočívá v tom, že výrobce na určitý čas dobrovolně sníží cenu zboží, čímž se vzdá části zisku. Předpokládá, že konkurence nebude schopná přizpůsobit se těmto nízkým cenám. Snaží se tak ovládnout trh a přilákat co nejvyšší počet spotřebitelů, necenová konkurence pro získání zákazníků používá výrobce jiné prostředky a metody než je cena, například reklamu, služby, kvalitní servis, zajímavý design svých výrobků, obal, apod. Konkurence podle podmínek na trhu: dokonalá konkurence představuje ideální stav tržní ekonomiky, který v reálném prostředí nikdy nenastane. Dokonalá konkurence je taková situace na trhu, při které žádný účastník trhu nemá výlučný vliv na tržní cenu. Předpokladem dokonalé konkurence jsou stejné podmínky pro všechny subjekty trhu. nedokonalá konkurence Setkáváme se s ní v reálném životě a může mít více forem: monopolistická konkurence, oligopol, absolutní monopol. Monopolistická konkurence nastává tehdy, když velký počet výrobců vyrábí různorodý výrobek, který se odlišuje od ostatních výrobků svými užitnými vlastnostmi. Spotřebitelé upřednostňují výrobky jednoho podniku před ostatními. Vstup a výstup výrobců na trh je volný, jednoduchý. Oligopol na trhu působí několik velkých výrobců, kteří mají velkou ekonomickou sílu a brání tak konkurenci vstoupit na trh (např. výrobci aut). Monopol na trhu je jen jeden výrobce, který ovládá celý trh (např. plyn SPP). Výrobce si pak může určovat monopolní ceny, které mu přinášejí monopolně vysoký zisk. 2.4 Odbyt a marketing Odbytová činnost podniku Odbyt můžeme charakterizovat jako soubor činností, které souvisí s umístěním a úspěšností produktu na trhu. Ze všeobecného hlediska se odbytová činnost podniku zabývá zákonitostmi výsledků prodeje a představuje nejdůležitější fázi transformačního procesu. To znamená, že podnik prodejem výsledků své hlavní činnosti zabezpečuje především návratnost (úhradu vynaložených nákladů) a zhodnocení (realizaci zisku vynaložených prostředků). Rozeznáváme dvě odbytové teorie: Funkcionální odbytová teorie (odbytová logistika), která zahrnuje pět základních funkcí odbytu: 1. prostorová funkce představuje dodávku zboží na místo spotřeby, 2. časová funkce představuje dodávku zboží ve správném čase, 3. kvantitativní funkce představuje dodávku v požadovaném množství, 4. kvalitativní funkce představuje dodávku v požadované kvalitě, 5. komunikační funkce představuje přenos informací mezi dodavatelem a odběratelem. Nástrojová odbytová teorie (marketing a marketingový mix) se zakládá na skutečnosti, že výsledek prodeje závisí na využití konkrétních odbytových nástrojů. Tuto odbytovou teorii nazýváme marketing, který využívá nástroje odbytové politiky všeobecně označované jako marketingový mix. 18

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek. o hmotné složky: budovy, stroje, zařízení. o osobní složky: znalosti a zkušenosti zaměstnanců

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE DRUHY MAJETKU Jsou všechny hospodářské prostředky, které podnik využívá při své hospodářské činnosti. Krátkodobý majetek Mění zcela svoji podobu Dlouhodobý majetek Nemění

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM 2.1.2013 Základy účetnictví - Přednáška 8 1 Dlouhodobý hmotný majetek Charakteristické

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Osnova: 1. Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 4. Způsoby pořízení dlouhodobého

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle HOSPODÁŘSKÝ PROCES

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle HOSPODÁŘSKÝ PROCES E-učebnice Ekonomika snadno a rychle HOSPODÁŘSKÝ PROCES Hospodářský proces je sledován v makroekonomické rovině. Hospodářský proces v úplné podobě probíhá ve společnosti s rozvinutou dělbou práce a tržními

Více

Podstata trhu a Nabídka a poptávka

Podstata trhu a Nabídka a poptávka VY_32_INOVACE_MAR_84 Podstata trhu a Nabídka a poptávka Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

SŠOS_EK_1.03 Majetek podniku

SŠOS_EK_1.03 Majetek podniku Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více