Historie úpravny vody v Hajské

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie úpravny vody v Hajské"

Transkript

1 Historie úpravny vody v Hajské Historie úpravny vody v Hajské se datuje od roku 1929, kdy mìsto Strakonice trpìlo aā katastrofálním nedostatkem pitné vody. V této dobì byly na pøání mìstských radních provádìny v okolí mìsta hydrogeologické práce, z jejichā závìru vyplynula jako nejvhodnìjší oblast s dostateèným mnoāstvím podzemní vody pravý bøeh øeky Otavy u obce Hajská. V tomto místì došlo k vybudování studny se spuštìnými litinovými filtry aā do hloubky 44 m. Vydatnost zbudované studny byla oèekávaných 15 l/s. Toto mnoāství mìlo uspokojit tehdejší poptávku po pitné vodì. Avšak pro nevalnou kvalitu èerpané vody bylo rozhodnuto zbudovat v této lokalitì první úpravnu vody pro mìsto Strakonice. S návazností na stavbu úpravny byl vyprojektován i dvoukomorový vodojem na Podsrpu o objemu 1300 m3 a vyrovnávací vodojem o objemu 500 m3 pod Šibenièním vrchem. Roku 1932 byla zadána k vyhotovení projektová dokumentace celého tohoto vodovodu firmì Ing. Èenìk Pštross. Po další øadì technologických zkoušek a èerpacích pokusù byl v roce 1934 dokonèen projekt, v lednu 1935 pak schválen a 27. bøezna 1937 vodárna dodala do vodovodní sítì poprvé upravenou vodu. Téhoā roku probìhla rovnìā úspìšnì kolaudace této první jedineèné úpravny vody, jedineèné hlavnì pak v ohledu na technologii zde pouāitou. Tehdejší zpùsob úpravy vody byl pro vysoký obsah āeleza a manganu v surové vodì pozoruhodný. Celý proces úpravy spoèíval pouze v kontaktní filtraci na pìti instalovaných tlakových filtrech (roku 1941 byl doplnìn filtr šestý). Pro zajímavost tyto filtry jsou doposud v provozu a jiā 71 let plní svou funkci, pouze v pozdìjší dobì byly pro zvýšení kapacity úpravny vody doplnìny o další tøi filtry v nové pøístavbì vodárny. Vzhledem k neustále se zvyšujícímu hladu po èisté vodì pro mìsto prošly úpravna vody a pøilehlé prameništì od svého zrodu øadou rekonstrukcí a rozšíøení. Ze zmínìných bylo nejvýznamnìjší rozšíøení úpravny vody o usazovací nádrāe a tím pøechod na dvoustupòovou úpravu vody v letech Od této doby vodárna pracuje aā na nezbytné opravy a úpravy v technologii i stavební èásti v témìø nezmìnìné podobì do dnešního dne. K nejvýznamnìjším opravám na technologických celcích v nedávné dobì byla v roce 2005 výmìna výtlaèných èerpadel upravené vody a v loòském roce pak výmìna èerpadel odsazené vody Váāení spoluobèané, opìt neuvìøitelnì rychle ubìhly dva roky a nadcházející mìsíc lze v našem mìstì nazvat mìsícem mezinárodního dudáckého festivalu. Tentokrát se koná o nìkolik dní døíve, jeho oficiální zaèátek je jiā 21. srpna. Dovolte mi, abych vás všechny na setkání s dudáky a dudáckými muzikami srdeènì pozval. Letošního MDF se zúèastní rekordní poèet vystupujících, program bude velmi bohatý, a tak vìøím, āe si kaādý z této nabídky vybere. Pøeji všem hezké kulturní záāitky a festivalu pìkné poèasí. Ing. Pavel Vondrys, starosta mìsta vèetnì podávacího potrubí k filtraèním jednotkám. V souèasnosti je vodárna v provozu 365 dní v roce a její prùmìrná produkce (výkon) za poslední léta èiní l/s upravené vody dodávané zejména pro jiāní èást mìsta Strakonice. Závìrem je tøeba zdùraznit, āe i pøesto, āe vodárna je v provozu právì 71 let a stav drtivé vìtšiny technologických i stavebních prvkù je dávno za horizontem své āivotnosti, produkuje neustále vysoce kvalitní pitnou vodu pro cca 35 % spotøebitelù ve mìstì Strakonice. Nyní stojí první mìstská úpravna vody na prahu zaslouāené celkové rekonstrukce, která povede nejen k ještì vìtší kvalitì upravené pitné vody, ale rovnìā ke stabilizaci a spolehlivosti technologie úpravy vody tak, jak si vyāadují pomìry platné v dnešní moderní dobì. Zdenìk Nìmejc, TSST, s. r. o. Foto: Archiv TSST, s. r. o.

2 STRANA 2 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE Zastupitelstvo mìsta Strakonice 11. zasedání zastupitelstva mìsta dne Zastupitelstvo mìsta vydalo regulaèní plány Zastupitelstvo mìsta vydalo opatøení obecné povahy regulaèní plán Nad Vanìèkù lomem. ČZ, a. s. Přední Ptákovice SRPEN 2008 návrh územního plánu Strakonice. Návrh bude projednán s dotèenými orgány a sousedními obcemi a poté bude veøejnou vyhláškou oznámeno veøejné projednání (vyvìšením na úøední desce, o projednání budeme informovat i na internetových stránkách mìstského úøadu, ve Zpravodaji mìsta Strakonice a v tisku), pøi kterém bude moci kaādý uplatnit své pøipomínky a dotèené osoby své námitky k návrhu územního plánu. Se schváleným zadáním územního plánu se mùāete seznámit na webových stránkách pod odkazem odbor rozvoje územní plánování. Prodej bytových jednotek Zastupitelstvo mìsta souhlasilo s prodejem bytových jednotek vèetnì spoluvlastnického podílu na spoleèných èástech domu a pozemku jednotlivým zájemcùm za cenu stanovenou v souladu s platnými zásadami prodeje bytù, a to v ulici Bezdìkovská èp. 73, 74, 75, 76, 77, 78. Na veøejném prostranství bez alkoholu Radošovice Lokalita Nad Vanìèkù lomem je území leāící v jiāní èásti katastrálního území Pøední Ptákovice a spadá do správního území mìsta Strakonice. Území je ze severu a severozápadu ohranièeno stávající zástavbou, jihozápadní hranici tvoøí hranice katastrálních území Pøední Ptákovice (mìsto Strakonice) a Radošovice (obec Radošovice). Øešené území navazuje svou severní a severozápadní èástí na území, které je územním plánem sídelního útvaru Strakonice urèeno pro funkèní vyuāití individuální nízkopodlaāní zástavba mìstského typu a je jiā zastavìno rodinnými domy. Z jihovýchodu hranièí s plochami urèenými pro funkèní vyuāití orná pùda. Pozemky jsou navrāeny tak, aby byly napojeny na veøejnou komunikaci a technickou infrastrukturu (vèetnì kanalizace). Regulaèní plán navrhuje v øešeném území umístìní desítek parcel rodinných domù a nutnou veøejnou infrastrukturu. Pozemky jsou vymezeny a navrāeny k vyuāití tak, aby nebyla zhoršena kvalita prostøedí a hodnota území. Cílem øešení je umoānit zástavbu pøedmìtné lokality v souladu s veøejnou poptávkou po výstavbì rodinných domù. Zastupitelstvo mìsta vydalo opatøení obecné povahy regulaèní plán Mezi Lesy. Habeš Kuřidlo Zastupitelstvo vydalo obecnì závaznou vyhlášku è. 2/2008 o zákazu poāívání alkoholických nápojù na veøejném prostranství (týká se dvou lokalit, a to Rennerových sadù a prostoru okolo autobusového a vlakového nádraāí). Vyhláška stanovuje zákaz konzumace alkoholu na veøejném prostranství, a to v Rennerových sadech, v okolí autobusového a vlakového nádraāí. Místa zákazu konzumace alkoholu byla vybrána po konzultaci s mìstskou policií. Úèelem vyhlášky je zabránit tomu, aby se podnapilé osoby dlouhodobì zdrāovaly ve frekventovaných lokalitách, aby zde popíjely, polehávaly a obtìāovaly obèany i turisty. Nový koeficient pro výpoèet danì z nemovitostí Zastupitelstvo vydalo obecnì závaznou vyhlášku è. 3/2008 o stanovení koeficientu pro výpoèet danì z nemovitosti (koeficient 2). Naøízením Rady mìsta Strakonice è. 4/2008 se ruší obecnì závazná vyhláška ze dne o stanovení koeficientu, kterým se násobila základní sazba danì ze staveb. Zastupitelstvo mìsta Strakonice se na svém zasedání dne usneslo vydat v souladu se zákonem è. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí a è. 128/2000 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù, novou obecnì závaznou vyhlášku è. 3/2008 o stanovení koeficientu pro výpoèet danì z nemovitostí, která nabývá úèinnosti dnem Na celém území mìsta Strakonice se násobí základní sazba danì, napø. u jednotlivých druhù staveb (kromì obytných) koeficientem 1,5 a dále se novì stanovuje místní koeficient, kterým se násobí daòová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemkù, staveb, bytù a jejich souborù ve výši 2. Pøehled výnosu danì z nemovitostí v Kè za období Závìreèný úèet mìsta Plocha øešená regulaèním plánem Mezi Lesy se nachází v severní èásti katastrálního území Strakonice východnì od komunikace smìøující do Blatné v èásti mìsta zvané Habeš. Pozemky se dotýkají správního území sousední obce Drouāetice. Øešená plocha má rozlohu 3,6 ha. Navrhované vyuāití plochy pro vilovou zástavbu je velmi vhodné a pøímo vyplývá z dùsledkù rozvoje a rùstu mìsta Strakonice. Rozvoj mìsta smìrem podél komunikace III/ je patrný jiā v období první republiky (jednotlivé vily ve vìtších zahradách na exponovaných místech s výhledem na mìsto). Zástavba rodinnými domy významnì pokraèovala i v druhé polovinì minulého století, pøièemā napøed byla zastavována zemìdìlsky ménì hodnotná pùda západnì od III/ (dnešní ètvrn zvaná Habeš). Tyto moānosti jsou dnes naplnìny. Pozemky jsou navrāeny tak, aby byly napojeny na veøejnou komunikaci a technickou infrastrukturu (vèetnì kanalizace). Regulaèní plán navrhuje v øešeném území umístìní 23 parcel rodinných domù a nutnou veøejnou infrastrukturu. Pozemky jsou vymezeny a navrāeny k vyuāití tak, aby nebyla zhoršena kvalita prostøedí a hodnota území. Je zachována prostupnost øešenou plochou pro veøejnost. Územní plán byl zadán ke zpracování Zastupitelstvo mìsta schválilo zadání územního plánu Strakonice. Zastupitelstvo mìsta Strakonice dne v souladu se stavebním zákonem (zákon è. 183/2006 Sb., v platném znìní) schválilo návrh zadání územního plánu Strakonice, které stanovuje hlavní cíle a poāadavky na zpracování návrhu územního plánu. Na základì schváleného zadání územního plánu bude projekèní kanceláøí (Urbanisticko architektonické UA Projekce, Èeské Budìjovice) zpracován Zastupitelstvo souhlasilo s celoroèním hospodaøením mìsta Strakonice a jím zøizovaných a zaloāených organizací bez výhrad. Schválený závìreèný úèet pøedstavuje rozbor pøíjmù a výdajù mìsta za rok 2007, vèetnì pøijatých a poskytnutých dotací, hospodaøení zøízených a zaloāených organizací mìsta, dále obsahuje finanèní vypoøádání, fondy, dluhovou sluābu, zprávu o inventarizaci, pøehled toku finanèních prostøedkù apod. Mìsto Strakonice hospodaøilo v roce 2007 podle schváleného rozpoètu mìsta, který byl v prùbìhu roku upravován rozpoètovými opatøeními dle aktuálních potøeb mìsta, uvedla Ing. Eva Jankovcová z oddìlení rozpoètu a dodala: Pøíjmy mìsta byly splnìny na 105,7 % upraveného rozpoètu, výdaje mìsta na 90,3 %. Niāší èerpání výdajù bylo zpùsobeno pøedevším pøesunem nìkterých nerealizovaných stavebních akcí do roku Oproti roku 2006 došlo ke sníāení celkových pøíjmù o Kè a celkových výdajù o Kè. Toto sníāení pøíjmù i výdajù zpùsobil pøedevším pokles danì z pøíjmù právnických osob za obec. Rozpoètový výsledek hospodaøení za rok 2007: Pøíjmy po konsolidaci ,32 Výdaje po konsolidaci ,49 Rozpoètový výsledek (pøíjmy minus výdaje) ,17. Na úhradu rozdílu mezi pøíjmy a výdaji byly pouāity prostøedky z minulých let. Plné znìní usnesení z jednání ZM naleznete na MìÚ. Rada mìsta vyhlašuje výbìrové øízení na pozici øeditel / øeditelka Mìstského ústavu sociálních sluāeb Strakonice Termín pro podání písemných pøihlášek do výbìrového øízení je do 5. záøí Bliāší informace k výbìrovému øízení je moāné nalézt na

3 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 3 Rada mìsta Strakonice 67. jednání rady mìsta dne Komunikace Vìtrolamka a Nad Vanìèkù lomem V souvislosti s vyhodnocením výbìrového øízení souhlasila rada mìsta s uzavøením smlouvy na dodavatele projektové dokumentace stavby: Páteøní komunikace Vìtrolamka se spoleèností Ateliér Penta, s. r. o., Strakonice, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Páteøní komunikace Nad Vanìèkù lomem se spoleèností SUDOP projekty Plzeò, a. s., Plzeò, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Prodlouāení chodníku na Podsrpu Na základì vyhodnocení výbìrového øízení souhlasila rada mìsta s uzavøením smlouvy na dodavatele stavby: Prodlouāení chodníku Strakonice Podsrp s firmou Swietelsky stavební, s. r. o., Èeské Budìjovice, za cenu díla ,- Kè (vèetnì DPH). Oprava v ulici Pováāská Dle výbìrového øízení souhlasila rada mìsta s uzavøením smlouvy na dodavatele stavby Oprava parkovištì a komunikace v ul. Pováāská s firmou Swietelsky stavební, s. r. o., Èeské Budìjovice, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). 68. jednání rady mìsta dne Parkovištì v ulici Podskalská Na základì výbìrového øízení souhlasila rada mìsta s uzavøením smlouvy na dodavatele projektové dokumentace stavby Parkovištì v ulici Podskalská se spoleèností SUDOP projekty Plzeò, a. s., Plzeò, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Pøibudou parkovací místa ve dvoøe MìÚ Rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele stavby: Parkovištì MìÚ Strakonice za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto dodavatelùm: Strabag, a. s., Písek, Znakon, a. s., Sousedovice, Swietelsky stavební, s. r. o., Èeské Budìjovice, Stavby silnic a āeleznic, a. s., Èeské Budìjovice, Protom, s. r. o., Strakonice, Prima, a. s., Strakonice, Jihospol, a. s., Strakonice, František ahour Garantstav, Strakonice, vèetnì zveøejnìní výzvy na www stránkách pro pøípadné další zájemce. Ve dvoøe MìÚ Strakonice pøibude ètyøiatøicet parkovacích míst v prostoru od skladových objektù, které budou odstranìny, aā ke zdi stojící na hranici se sousedním pozemkem. Parkovištì bude mimo jiné urèeno pro osoby, které zavítají na mìstský úøad vyøizovat své záleāitosti. Vìtší bezpeèí na pøechodech pro chodce V souvislosti s vyhodnocením výbìrového øízení souhlasila rada mìsta s uzavøením smlouvy na dodavatele stavby Osvìtlení pøechodù køiāovatek Hranièní/Šumavská, Husova/Mírová, Na Ohradì/Ellerova, Bezdìkovská/ Holeèkova s firmou Unielektro Strakonice, s. r. o., Strakonice, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). 69. jednání rady mìsta dne Bezpeèné a bezbariérové mìsto Rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci stavby akce Bezpeèné a bezbariérové mìsto Strakonice za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto dodavatelùm: Jihospol, a. s., Strakonice, Prima, a. s., Strakonice, Znakon, a. s., Sousedovice, Protom, s. r. o., Strakonice, Vladimír Kohout, Strakonice, VKS stavební, s. r. o., Strakonice, vèetnì zveøejnìní výzvy na www stránkách mìsta Strakonice pro pøípadné další zájemce. Zhruba u dvaatøiceti pøechodù pro chodce dojde ke sníāení obrub a dále k bezbariérovým úpravám pro zlepšení jejich dostupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu. Oprava parkovacích ploch v Heydukovì ulici Dle vyhodnocení výbìrového øízení souhlasila rada mìsta uzavøít smlouvu na dodavatele stavby Oprava parkovacích ploch v ulici Heydukova se spoleèností Znakon, a. s., Sousedovice, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). V ulici Heydukova u bytových domù dojde k úpravì asfaltových ploch vèetnì jejich odvodnìní. Do bude po vìtšinu doby opravy úplná uzavírka tohoto prostoru. Proto nebudou moci zde obèané parkovat se svými osobními automobily. Jako náhradní plocha pro parkování se nabízí Beranùv dvùr. Práce budou rozdìleny do dvou etap s tím, āe mezi jednotlivými etapami budou práce pøerušeny v dobì konání dudáckého festivalu. Rekonstrukce komunikace Tisová Rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci stavby Rekonstrukce komunikace Tisová za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto dodavatelùm: Strabag, a. s., Písek, Znakon, a. s., Sousedovice, Swietelsky stavební, s. r. o., Èeské Budìjovice, SS, a. s., Èeské Budìjovice, Prima, a. s., Strakonice, Jihospol, a. s., Strakonice, Protom, s. r. o., Strakonice, František ahour Garantstav, Strakonice, vèetnì zveøejnìní výzvy na www stránkách pro pøípadné další zájemce. V ulici Tisová bude na komunikaci poloāen nový asfaltový povrch. Dále dojde k vybudování deš ové kanalizace, nových sjezdù a chodníkù ze zámkové dlaāby. Úprava a rekonstrukce úpravny vody Pracejovice Rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na zpracovatele projektové dokumentace stavby Úpravna vody Pracejovice rekonstrukce a modernizace za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto dodavatelùm: EKOEKO, s. r. o., Èeské Budìjovice, Hydroprojekt CZ, a. s., Èeské Budìjovice, VH TRES, spol. s r. o., Èeské Budìjovice, vèetnì zveøejnìní výzvy na www stránkách pro pøípadné další zájemce. V letošním roce bude podána āádost do operaèního programu āivotního prostøedí na rekonstrukci a modernizaci úpravny vody Pracejovice. V úpravnì vody dojde ke kompletní rekonstrukci technologie a stavebních objektù. Od Lidlu po cyklostezce Rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla Cyklostezka ul. Ellerova za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto dodavatelùm: Znakon, a. s., Sousedovice, Silnice Klatovy, a. s., Klatovy, Swietelsky stavební, s. r. o., Èeské Budìjovice, Casta, a. s., Písek, Stavby silnic a āeleznic, a. s., Èeské Budìjovice, vèetnì zveøejnìní výzvy na www stránkách pro pøípadné další zájemce. Od kruhové køiāovatky u Lidlu smìrem k ulici Na Ohradì dojde k vybudování nové cyklostezky, která bude pokraèováním cyklostezky okolo restaurace Jiskra. Dojde zde k pøedlaābì stávajícího povrchu betonové dlaāby budou nahrazené zámkovou dlaābou. Cyklostezka bude v souladu s poāadovanými parametry pro cyklostezky. 70. jednání rady mìsta dne Poèítaèová uèebna v novém Rada mìsta souhlasila s rekonstrukcí stávající poèítaèové uèebny za maximální cenu ,- Kè v ZŠ Jiøího z Podìbrad. Odkup døevní hmoty z lesù mìsta Na základì výbìrového øízení souhlasila rada mìsta s uzavøením smlouvy na Odkup døevní hmoty z lesù mìsta Strakonice s firmou Eva Jirsová, Písek. Výmìna oken v ZŠ Èelakovského Rada mìsta souhlasila s uzavøením smlouvy se spoleèností Døevotvar øemesla a stavby, s. r. o., Chýnov, na akci Výmìna oken v ZŠ Èelakovského za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Modernizace telefonní ústøedny Rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci akce Modernizace hlasových sluāeb za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto dodavatelùm: Apenex, s. r. o, Èeské Budìjovice, GTS Novera, a. s., Praha 3, IPEX, a. s., Èeské Budìjovice, HTM, s. r. o., Hradec Králové, Malafa servis, Písek, Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Praha 4, Telekom, s. r. o., Jaromìø, vèetnì zveøejnìní výzvy na www stránkách pro další zájemce. Probìhlo výbìrové øízení na modernizaci a rozšíøení hlasových sluāeb stávajících telefonních ústøeden pomocí technologie IP telefonie pro budovy mìsta Strakonice s moāným rozšíøením i na organizace mìsta prostøednictvím stávající metropolitní sítì. Cílem øešení je sníāení nákladù na volání, zrušení zpoplatnìných hovorù mezi lokalitami a zrušení vìtšiny paušálních poplatkù. Plné znìní usnesení z jednání RM naleznete na MìÚ.

4 STRANA 4 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE SRPEN 2008 Mìstská policie Strakonice Krátce z událostí zaregistrovaných bìhem mìsíce èervna. Dne byli krátce pøed druhou hodinou ranní dopadeni stráāníky mìstské policie v jednom ze strakonických hotelù dva mladíci, kteøí se zde pokusili vykrást jeden z pokojù. Na podezøelé chování obou muāù byla hlídka upozornìna jiným muāem, který z tohoto hotelu vycházel. Výteèníci se pokusili pøed hlídkou uniknout, skonèili však v poutech na sluāebnì OO PÈR. Z pokoje se snaāili odcizit mimo jiné kreditní kartu, øidièský prùkaz, zbrojní prùkaz a další doklady, které zde našli. Jedenadvacetiletý mladík ze Strakonic byl dne v ranních hodinách pøedán hlídce Policie ÈR s podezøením na øízení motorového vozidla bez pøíslušného øidièského oprávnìní. Hlídka mìstské policie jej zastavila krátce po deváté hodinì v ulici Komenského. Ètyøi mladíci kradli dne v odpoledních hodinách v jednom ze strakonických marketù. Zamìstnanec následoval partièku do ulice Zvolenské, kde se mu ztratila. Hlídka mìstské policie zajistila muāe v ulici V Ráji s batohem plným ukradeného zboāí. Všichni byli i s lupem pøedáni Policii ÈR. Na základì oznámení byl v ulici Bezdìkovské dne veèer nalezen na zemi opilý mladík. Jelikoā mìl dvacetiletý hoch silnì krvácející øezné rány na noze a na zápìstí, byla na místo k jeho ošetøení pøivolána RZS. Na oddìlení pøestupkù pøi MÚ ve Strakonicích bylo oznámeno chování āeny, která venèila své psy na dìtském høišti, by je takovéto jednání v bodì 5, èl. 4 obecnì závazné vyhlášky mìsta è. 9 / 2006 zakázáno. Je zakázáno pøinášet nebo pøivádìt psy na plochy urèené k hraní dìtí. Dìkujeme oznamovatelce, která nás upozornila krátce po pùlnoci na rány, které zaslechla smìrem od obchodního centra Hvìzda. Stráāníci mìstské policie, kteøí se na místo dostavili, nejprve nalezli rozbité sklenìné dveøe trafiky. Muāe, který se pokusil dostat dovnitø obchodu, zajistila hlídka následnì v ulici Lidické a pøedala do rukou Policie ÈR. Podìkování patøí dvìma nálezcùm penìāenky, která obsahovala nejen doklady, ale i hotovost ve výši Kè a mobilní telefon. Neā staèil nálezce pøedat veškeré vìci pøivolané hlídce, dostavil se na místo i majitel, který se jiā po vìcech shánìl. Ke rvaèce, která se strhla v noèních hodinách mezi návštìvníky jednoho ze strakonických barù, jsme byli pøivoláni dne K jednomu muāi byla na místo pøivolána RZS, druhý byl pøedán hlídce Policie ÈR, jelikoā dle svého vyjádøení mìl být jiā ve výkonu trestu, a na úhradì škody, která zde vznikla rozbitím āidle, se ostatní dohodli s obsluhou baru. Krátce po pùlnoci dne byl na základì práce na kamerovém systému zaregistrován stráāníkem mìstské policie mladík z Kutné Hory, který v ulici U Sv. Markéty vylezl na lešení u domu. Trestní oznámení bylo podáno dne proti dvìma mladíkùm, kteøí nejdøíve kradli v jednom z marketù, a poté, co je místní detektiv odhalil a chtìl je zajistit, tito jej fyzicky napadli a z místa utekli. Obì osoby byly v ulici Heydukovy za pomoci kamerového systému dopadeny pøivolanou hlídkou mìstské policie a pøedány hlídce OO PÈR. Hledaná osoba byla dne pøedána v dopoledních hodinách hlídkou mìstské policie na obvodní oddìlení Policie ÈR. Dne byla na sluāebnu mìstské policie chovatelem nahlášena ztráta leguána. Jaké bylo pøekvapení, kdyā mu bylo exotické zvíøe dne v dopoledních hodinách stráāníkem pøedáno. Podìkování patøí āenì, která nás na zmizelého leguána upozornila. Noèní honièka dne mezi hlídkou mìstské policie a mladíkem ze Strakonic skonèila jeho dopadením a poté obvinìním ze spáchání trestného èinu dle 257 b, zákona è. 140 / 1961 Sb., trestního zákona. Tohoto se mladý muā dopustil tím, āe pomaloval tzv. grafity stìny viaduktu v ulici Podsrpenské. Dne byl po druhé hodinì ranní na Velkém námìstí zjištìn stráāníky mladý muā nesoucí lavièku, která zjevnì pocházela z hradního nádvoøí. Mladík byl za svùj heroický výkon odmìnìn blokovou pokutou a lavièka putovala zpìt na hrad. V odpoledních hodinách dne oznámila na linku tísòového volání (156) barmanka jednoho ze strakonických podnikù, āe ji nìjaký èlovìk odcizil kasírtašku. Stráāníci zjistili popis osoby a zaèalo pátrání po muāi, které skonèilo v jednom z barù v ulici Lidické. Šestadvacetiletý muā byl pøedán Policii ÈR k doøešení pøípadu. Podìkování patøí nálezci ze dne Muā ze Strakonic nalezl na Podskalí penìāenku s doklady, platebními kartami i hotovostí. O nálezu informoval mìstskou policii, ta pak penìāenku pøedala majitelce, která jiā ztracené vìci postrádala. Dne byli v odpoledních hodinách dopadeni zamìstnancem STARZ dva nezletilí hoši, kteøí se nepøišli na plavecký bazén vykoupat ani slunit, ale prozkoumávat cizí kabelky. Stráāníci mìstské policie poté oba ètrnáctileté výteèníky pøedali na OO PÈR. Milan Michálek, velitel stráāníkù MP Strakonice Srpnové uzavírky komunikací Od soboty od hodin do nedìle bude Husova ulice v úseku od Katovické ulice po køiāovatku s ulicí Boāeny Nìmcové jednosmìrná pro veškerý provoz. V této dobì se nebude moci odboèit z Katovické ulice do ulice Husovy, v opaèném smìru, tj. od nemocnice smìrem na Klatovy, provoz nebude omezen, uvedl vedoucí odboru dopravy Ing. Václav Býèek a dodal: V této dobì budou zrušeny zastávky MHD v ulici Mírová a Máchova. Probìhne jednak rekonstrukce køiāovatky ulic Husova a Mírová, jednak asfaltování pøed OD Penny. Mgr. Marie Tùmová, PR Psí útulek navštíví Èeská televize Dne do psího útulku ve Strakonicích zavítá Èeská televize s panem Zdeòkem Srstkou, aby zde natoèili další díl poøadu na pomoc zvíøatùm Chcete mì? Pøesný datum a èas odvysílání poøadu bude uveøejnìn na internetových stránkách v rubrice Aktuálnì. Odchyt toulavých koèek Upozoròujeme obèany, āe v termínu od pondìlí do støedy bude na území našeho mìsta probíhat odchyt toulavých koèek. Tuto èinnost zajistí odborník ve spolupráci s Mìstskou policií Strakonice a pracovníky odboru āivotního prostøedí Mìstského úøadu Strakonice. Toulavé koèky budou odchyceny a prohlédnuty veterináøem. Zdraví jedinci budou vykastrováni, oèipováni a nabídnuti k umístìní do náhradní péèe. Všechny odchycené koèky budou zaevidovány a bude o nich poøízena písemná i fotografická dokumentace, která bude dostupná od k nahlédnutí na Mìstské policii Strakonice a na odboru āivotního prostøedí. Prosíme majitele, aby své koèky v odchytových dnech nevypouštìli a pøedešli tím moāným komplikacím. V pøípadì nejasností se obèané mohou obrátit na pracovníky odboru āivotního prostøedí Ing. Jaroslava Brùāka tel.: a Ing. Petra Š astného tel.: nebo na Mìstskou policii Strakonice tel.: Mgr. Marie Tùmová, PR Soutìā nejen pro dìti Zapojte se do výzdoby vlakového nádraāí v rámci pøipravovaných oslav 140 let āeleznice, které vyvrcholí dne 20. záøí 2008, a namalujte èi jakkoliv výtvarnì ztvárnìte tu nejkrásnìjší historickou mašinku, která pøed 140 lety pøijela do Strakonic. Vaše mašinky budou vystaveny v prostoru vlakového nádraāí ve Strakonicích. Výtvarná dílka odevzdávejte na Mìstském informaèním centru ve Strakonicích nejpozdìji do Pøivítejme dudáky Po dvouleté pøestávce se jiā po osmnácté pøipravujeme na mezinárodní dudácký festival. Opìt se v našem mìstì setkají zástupci hudebníkù, zpìvákù a taneèníkù z celé Evropy, úèast pøislíbily také soubory z Indie a Alāírska. Velké zastoupení budou mít i èeské soubory a v programu je zaøazen také samostatný strakonický koncert. Foto: Archiv MìKS Na hlavních scénách se pøedstaví pøedevším poèetné soubory v komponovaných poøadech, na volných scénách pak malé skupiny a jednotliví dudáci. Letos je vedle folklorních souborù dán prostor také skupinám hrajícím na dudy støedovìkou hudbu, samostatný noèní koncert bude mít rocková skupina Chodská vlna nebo armádní umìlecký soubor Ondráš. Mùāete navštívit i oblíbené noèní poøady na schodech pøed domem kultury nebo u pivovaru, chybìt nebudou ani prùvody mìstem, jarmark u hradu a na Palackého námìstí, výstavy, odborné poøady v kinì Oko a v obøadní síni hradu. Na tøetím hradním nádvoøí se pak mùāete setkávat s malíøi a sochaøi na výtvarném sympoziu. Za zmínku jistì stojí koncert duchovní hudby v kostele sv. Markéty i koncert váāné hudby v domì kultury v podání Jihoèeské filharmonie z Èeských Budìjovic a tria Hudby hradní stráāe z Prahy. Mezinárodní dudácký festival si od roku 1967 díky osobnostem, které stály u jeho zrodu (pøedevším pana Josefa Reāného), získal vìhlas po celém svìtì a je pro naše mìsto významnou aktivitou z hlediska cestovního ruchu. Festivalová atmosféra bývá velmi pøátelská a druāná, a to ve dne i v noci, coā pro nìkteré z vás mùāe být i nepøíjemné. ádáme vás proto o shovívavost, a kdo mùāete, pøipojte se k festivalovému veselí. Ukaāme našim hostùm pohostinnou a vstøícnou tváø, aby se k nám rádi vraceli nejen o festivalu. Dìkuji jménem všech, kteøí festival pøipravují, za podporu vedení mìsta, partnerùm i mediálním partnerùm, spolupracujícím institucím ve mìstì i vám všem, kteøí pomáháte vytváøet pøitaālivý obraz Strakonic pro èeské i zahranièní návštìvníky festivalu. Pøejme si sluníèko a pohodu pro festivalové programy i mezi námi všemi! Za pøípravný výbor festivalu Eva Dresslerová, øeditelka festivalu

5 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 5 Mìstské kulturní støedisko Strakonice ve spolupráci s Folklorním sdruāením ÈR za podpory Ministerstva kultury ÈR a Jihoèeského kraje pod záštitou ministra kultury Èeské republiky Mgr. Václava Jehlièky hejtmana Jihoèeského kraje RNDr. Jana Zahradníka generálního øeditele Èeského rozhlasu Ing. Václava Kasíka a mìsta Strakonice poøádají 18. MEZINÁRODNÍ DUDÁCKÝ FESTIVAL ÈTVRTEK hod. PRÙVOD ÚÈASTNÍKÙ FESTIVALU MÌSTEM hod. MEZINÁRODNÍ DUDÁCKÉ KASACÍ (Hradní nádvoøí) Zahajovací program festivalu. Reāie: Eva Dresslerová, prùvodní slovo: Petr Janèaøík a Marie Retková hod. STØEDOVÌKÉ DUDY (Hradní nádvoøí) Úèinkují: Codex Pøerov, Holba Plzeò, Úèinkují: Arcus Chomutov, Dei Gratia Tábor PÁTEK hod. MATINÉ ZAHRANIÈNÍCH SOUBORÙ (Hradní nádvoøí) Lidový tanec a dudácká muzika v hudební tradici Evropy a Asie. Reāie a prùvodní slovo: Zdenìk Vejvoda hod. ZORKA SOUKUPOVÁ, DUŠE JIHOÈESKÉHO NÁ- RODOPISU (Kino Oko) Profil jihoèeské zpìvaèky a etnografky. Reāie a prùvodní slovo: Marcela Macková hod. TOULALY SE DUDY SVÌTEM, ZABLOUDILY TA- KY K DÌTEM (Hradní nádvoøí) Veselé hraní a zpívání s Prácheòáèkem, jeho hosty a všemi, co mají chu se bavit. Reāie a prùvodní slovo: Jaroslav Bašta hod. DUDY IBERSKÉHO POLOOSTROVA (Kino Oko) Poøad o tradici dud iberského poloostrova. Prùvodní slovo: Xosé Lois Foxo hod. SETKÁNÍ POD RUMPÁLEM (Hradní nádvoøí) Promìny evropské dudácké hudby. Úèinkují zahranièní kapely a komorní soubory. Reāie a prùvodní slovo: Zdenìk Vejvoda hod. VIVAT DUDY ANEB LETEM DUDÁCKÝM SVÌTEM (Letní kino) Veèerní galakoncert toho nejlepšího z repertoáru èeských a zahranièních souborù a sólistù. Reāie: Josef Krèek, prùvodní slovo: Gabriela Filippi hod. DUDÁCKÉ DOSTAVENÍÈKO (Dùm kultury schody) Èeské lidové písnì v podání plzeòských dudáckých muzik. Reāie a prùvodní slovo: Zdenìk Vejvoda hod. S DUDAMI NA JEDNÉ VLNÌ (Hradní nádvoøí) Elektrické nástroje, bicí a dudy svedou na stejnou vlnu muzikanti z kapely Chodská vlna. Reāie: Josef Kuneš SOBOTA hod. POEHNANÝ BÙH NA VÌKY (Kostel sv. Markéty) Koncert duchovní hudby pod záštitou senátora P ÈR Ing. Josefa Kalbáèe. Úèinkují: Karmína Èeská republika, umìlecký vedoucí Miroslav Sekáè a Steyrische Bordunmusik Rakousko, vedoucí Sepp Pichler. Reāie: Josef Krèek a prùvodní slovo: Alfréd Strejèek hod. STRAKONICKÝ DUDY, TY JE SLYŠET VŠUDY (Hradní nádvoøí) ivá dudácká tradice Prácheòska v podání muzikantù a souborù ze Strakonic a okolí. Reāie: Irena Novotná, prùvodní slovo: Irena Novotná a Jaroslav Bašta hod. KOUZLO SEDMI DÍREK (Hradní nádvoøí obøadní síò) Plzeòské rozhlasové nahrávky z let : dudácká tradice orchestrální zpracování elektronika. Reāie a prùvodní slovo: Zdenìk Bláha hod. DUDÁCKÉ TOULKY PO ZÁPADNÍCH ÈECHÁCH (Letní kino) Úèinkují soubory a kapely ze západních Èech: Jiskra Plzeò, Rokytka Rokycany, Šumava Klatovy, Dyleò Karlovy Vary, Úsmìv Horní Bøíza, Ledecká dudácká muzika a Národopisný soubor Postøekov. Reāie: Vìra Rozsypalová, prùvodní slovo: Václav Švík a Vìra Rozsypalová hod. DUDY V KONCERTNÍ HUDBÌ (Dùm kultury) Koncert ze skladeb B. Smetany, E. Zámeèníka,Weismana, W. A. Mozarta, Z. Lukáše, O. Kvìcha, J. Málka, J. Gemrota. Reāie: Tomáš Stavìl hod. KAMENÍ A DUDY NAJDEŠ V SVÌTÌ VŠUDY (Letní kino) Veèerní galakoncert toho nejlepšího z repertoáru èeských a zahranièních souborù a sólistù. Reāie: Zdenìk Vejvoda, prùvodní slovo: Michaela Vondráèková a Zdenìk Vejvoda hod. ŠVANDOVATÝ PÍSNIÈKY (prostranství pøed Mìš anským pivovarem) Veselé vyhrávání na scénì pøed pivovarem. Úèinkují: Domaālická dudácká muzika a Pošumavská dudácká muzika. Reāie a prùvodní slovo: Josef Kuneš hod. POVEDENÁ SEZONA ANEB Z KADÉHO ROKU TROŠKU (Letní kino) Noèní koncert Vojenského umìleckého souboru Ondráš Brno NEDÌLE hod. MEZINÁRODNÍ MŠE (Kostel sv. Markéty) hod. VO KOUZELNÝCH DUDÁCH A SKØÍTKOVI Z BEZU (Hradní nádvoøí) Komponovaný poøad dìtských folklorních souborù z jihozápadních Èech. Reāie a prùvodní slovo: Zdenìk Vejvoda hod. SLAVNOSTNÍ PRÙVOD MÌSTEM hod. GALAKONCERT (Letní kino) Poøad na rozlouèenou s festivalem, ve kterém se pøedstaví domácí i zahranièní soubory. Reāie a prùvodní slovo: Zdenìk Bláha hod. GALAKONCERT REPRÍZA (Hradní nádvoøí) Reāie: Josef Kuneš, prùvodní slovo: Kamil Jindøich () Výtvarné sympozium (III. hradní nádvoøí) STAROÈESKÝ JARMARK u hradu pod Jelenkou VOLNÁ SCÉNA (Palackého námìstí), úèinkují dudáci sólisté a malé skupiny, prodej obèerstvení a øemeslných výrobkù VOLNÁ SCÉNA (Rennerovy sady) FESTIVALOVÉ OZVÌNY Mezinárodní dudácké festivaly na fotografiích Vladimíra Šilhana a Otto Zachára Kapitulní síò strakonického hradu KRÁSY STRAKONICKA Ivana Øandová fotografie. Výstava ve foyeru domu kultury. Zmìna programu vyhrazena! Pøedprodej vstupenek a informace: DÙM KULTURY, tel.: ,

6 STRANA 6 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE SRPEN 2008 Program na srpen 2008: Pátek 8. srpna STRAKONICKÝ DUDÁK ANEB HODY DIVÝCH EN Divalední soubor Èelakovský ve spolupráci s Muzeem støedního Pootaví, Mìstským kulturním støediskem Strakonice, za finanèní podpory Mìstského úøadu Strakonice a pod patronací Mìš anského pivovaru Strakonice uvádí báchorku J. K. Tyla. II. nádvoøí strakonického hradu hod. KINO OKO STRAKONICE Sobota 2. nedìle 3. srpna USA, komedie, titulky, 140 SEX VE MÌSTÌ Carrie, Samantha, Miranda a Charlotte jsou zpìt a tentokrát na velkém plátnì. Doèkáme se všeho toho, co máme na tomto seriálu rádi krásných šatù a bot, zajímavých milostných problémù a samozøejmì i spousty sexu. Reāie: Michael Patrick King Hrají: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Hrají: Kristin Davis, Chris Noth ad. doporuèená pøístupnost: od 12 let vstupné 75,- Kè Warner Bros Pondìlí 4. úterý 5. srpna USA, èerná komedie, titulky, 123 doporuèená pøístupnost: od 12 let OKO BERE Pìt studentù, jeden skvìlý plán a Las Vegas na lopatkách. Reāie: Robert Liketic Hrají: Jim Sturgess, Kevin Spacey, Kate Bosworth, Aaron Yoo, Liza Lapira ad. Falcon Støeda 6. srpna ÈR, komedie/povídkový, 75 doporuèená pøístupnost: všem KULIÈKY O lásce āen aā za hrob (muāe). Reāie: Olga Dabrowská, Jitka Nìmcová Hrají: Julie Doèekalová, Petr Kaska, Jan Plaèek, Jakub Janov, Hrají: Kryštof Majer ad. Cinemart Pátek 8. srpna Francie, romantický, titulky, 120 doporuèená pøístupnost: všem PAØÍI, MILUJI TÌ V Paøíāi, miluji Tì se sešli svìtoznámí reāiséøi, aby spoleènì ukázali Paøíā zpùsobem, jaký tu ještì nebyl. Reāie: Olivier Assayas, Fréderic Auburtin, Emmanuel Benbihy, Reāie: Gurinder Chadha, Sylvain Chomet Hrají: Alexander Payne, Florence Muller, Hervé Pierre, Hrají: Bruno Podalydes ad. HCE + 35 mm Sobota 9. nedìle 10. srpna USA, komedie, titulky, 110 doporuèená pøístupnost: od 12 let DOSTAÒTE AGENTA SMARTA vstupné: 70,- Kè Zachraòuje svìt a uāívá si to! Reāie: Peter Segall Hrají: Steve Carell, Anne Hathaway, Dwayne Johnson, Alan Arkin ad. Warner Bros Pondìlí 11. støeda 13. srpna USA, akèní/drama/komedie/fantazie, dabing, 129 doporuèená pøístupnost: od 12 let HANCOCK Existují hrdinové existují superhrdinové a pak je tu Hancock. Nový film s Willem Smithem a Charlize Theron, film, u kterého se budete bavit! Reāie: Peter Berg Hrají: Will Smith, Charlize Theron, Jason Baterman, Eddie Marsan ad. Falcon Sobota 16. nedìle 17. srpna USA, animovaný/rodinný, dabing, 92 KUNG FU PANDA Pøipravte se na nìco pandastického!!! Reāie: Mark Osborne, John Stevenson POZOR!!! od hod. doporuèená pøístupnost: všem Bontonfilm Sobota 16. nedìle 17. srpna USA, akèní/crazykomedie, titulky, 85 doporuèená pøístupnost: od 12 let SUPRHRDINA vstupné: 65,- Kè Pubertální outsider Rick po bodnutí zmutovaného hmyzu získá schopnosti nadlidského hrdiny Váāky. Pro svou nešikovnost si však v hrdinském konání nevede zdaleka tak dobøe jako Spider-Man. Reāie: Craig Mazin Hrají: Drake Bell, Brent Spiner, Pamela Anderson, Tracy Morgan, Craig Bierko ad.spi Pondìlí 18. srpna USA, road movie/dobrodruāný/psychologický, titulky, 148 ÚTÌK DO DIVOÈINY Byl Christopher hrdinným cestovatelem, naivním idealistou, rebelem, èi jen dalším ztraceným americkým synem, hledaèem rizik, nebo tragickou postavou, která hledá rovnováhu mezi civilizací a pøírodou? Reāie: Sean Penn Hrají: Emile Hirsch, Vince Vaughn, Dan Burch, Brian Dierker ad. dopor. pøíst.: od 15 let vstupné: 65,- Kè Bontonfilm Úterý 19. ètvrtek 21. srpna USA/Indie, sci-fi/drama, titulky, 91 doporuèená pøístupnost: od 15 let STALO SE vstupné: 70,- Kè Mohli jsme to vycítit. Vidìli jsme znamení. A teï se to stalo. Reāie: M. Night Shyamalan Hrají: Mark Wahlberg, Zooey Deschanel, John Leguizamo, Hrají:Ashlyn Sanchez ad. Bontonfilm Pátek 22. sobota 23. srpna USA, komedie, titulky, 110 doporuèená pøístupnost: od 15 let KOPAÈKY vstupné: 65,- Kè Pøestoāe kopaèky jsou veskrze smutná záleāitost, vznikla o ní svìāí a originální komedie nacpaná brilantními dialogy, která aspiruje na pøekvapení roku. Reāie: Nicolas Stoller Hrají: Jason Segel, Kristen Bell, Mila Kunis, Russel Brand ad. Bontonfilm Nedìle 24. pondìlí 25. srpna USA, komedie/romantický, titulky, 99 doporuèená pøístupnost: od 12 let MEJDAN V LAS VEGAS vstupné: 80,- Kè Štìstí na dosah? Reāie: Tom Vaughan Hrají: Cameron Diaz, Ashton Kutcher, Queen Latifah, Rob Corddry ad. Bontonfilm Úterý 26. støeda 27., sobota 30. nedìle 31. srpna ÈR/V. Británie/Slovensko/Maïarsko, historický/thriller, 140 dopor. pøíst.: od 12 let BATHORY vstupné: 80,- Kè Vzkøíšení èachtické legendy. Reāie: Juraj Jakubisko Hrají: Anna Friel, Vincent Regan, Hans Matheson, Karel Roden, Hrají: Deana Jakubisková-Horváthová, Bolek Polívka, Jiøí Mádl, Hrají: Lucie Vondráèková, Franco Nero ad. Bontonfilm LETNÍ KINO STRAKONICE Pátek 1. srpna USA, komedie, titulky, 140 SEX VE MÌSTÌ Carrie, Samantha, Miranda a Charlotte jsou zpìt a tentokrát na velkém plátnì. Doèkáme se všeho toho, co máme na tomto seriálu rádi krásných šatù a bot, zajímavých milostných problémù a samozøejmì i spousty sexu. Reāie: Michael Patrick King Hrají: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Hrají: Cynthia Nixon, Kristin Davis, Chris Noth ad. od hod. doporuèená pøístupnost: od 12 let vstupné 75,- Kè Warner Bros Ètvrtek 7. srpna od hod. ÈR, komedie/povídkový, 75 doporuèená pøístupnost: všem KULIÈKY O lásce āen aā za hrob (muāe). Reāie: Olga Dabrowská, Jitka Nìmcová Hrají: Julie Doèekalová, Petr Kaska, Jan Plaèek, Jakub Janov, Hrají: Kryštof Majer ad. Cinemart Ètvrtek 14. srpna USA, animovaný/rodinný, dabing, 92 KUNG FU PANDA Pøipravte se na nìco pandastického!!! Reāie: Mark Osborne, John Stevenson od hod. doporuèená pøístupnost: všem Bontonfilm Pátek 15. srpna od hod. USA, dobrodruāný/fantasy/rodinný, dabing, 144 doporuèená pøístupnost: všem LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN Všechno, co jste doposud znali, se najednou zmìnilo Reāie: Andrew Adamson Hrají: Georgie Henley, Skandar Keynes, Anna Popplewell, Hrají: William Moseley, Liam Neeson ad. Warner Bros Ètvrtek 28. pátek 29. srpna od hod. ÈR/V. Británie/Slovensko/Maïarsko, historický/thriller, 140 doporuè. pøíst.: od 12 let BATHORY vstupné: 80,- Kè Vzkøíšení èachtické legendy. Reāie: Juraj Jakubisko Hrají: Anna Friel, Vincent Regan, Hans Matheson, Karel Roden, Hrají: Deana Jakubisková-Horváthová, Bolek Polívka, Jiøí Mádl, Hrají: Lucie Vondráèková, Franco Nero ad. Bontonfilm Zmìna programu vyhrazena. Na záøí 2008 pøipravujeme: 6. záøí: REFLEXNÍ TERAPIE ANEB MÁTE ZDRAVÍ VE SVÝCH RUKOU. Pøednáší: Jiøina Hennlichová 8. záøí: Divadlo A. Dvoøáka Pøíbram Neil Simon: DROBEÈKY Z PERNÍKU 9. záøí: FOTOKLUB PÍSEK 14. záøí: NEDÌLNÍ ODPOLEDNE S PÍSNIÈKOU 16. záøí: KPH Kateøina Englichová harfa, Andrea Kalivodová mezzosoprán 17. záøí: VŠECHNOPARTIÈKA 27. záøí: POUOVÁ DISKOTÉKA MILOŠE ZEMENA

7 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 7 Od mùāete navštívit výstavu prací āákù VO ZUŠ pod vedením dr. Jarmily Lískovcové pod názvem FATAMORGANA. Práce jsou inspirovány Botanickou zahradou v Praze. Výstavu si mùāete prohlédnout do 8. záøí 2008, ŠK, vstupní hala. Od záøí 2008 bude ŠK poøádat cyklus setkání, besed, pøednášek pro širokou veøejnost staršího vìku Senioøi, nebojte se. Pøipravujeme rùzná témata - napø. vzájemné souāití, zvíøe jako spoleèník, zdravý āivotní styl, právnické rady, regionální historie, trénink pamìti. Poèítá se i s tvoøivými dílnami. Další témata jistì vyplynou na vzájemných setkáních. ŠK a ÈSOP zvou dospìlé i dìti: k úèasti na akci Pamì strakonických stromù. Informace v kvìtnovém èísle. Otevírací doba: PO a ÈT 13 18, ST v sobotu na pøírodovìdný výlet s panem Františkem Langmajerem. Sraz je v 9.20 u turistické mapy na autobusovém nádraāí. V 9.35 jede volarský autobus do Záblatí, Køiš anovice rozcestí. Pùjde se po turistické znaèce smìrem ke Køiš anovickému rybníku, odboèí se do Hlásné Lhoty, odkud se sejde k Blanici. Podél ní se lze dostat divokým skalnatým údolím ke zøíceninì hradu Hus, dá se ale jít i pohodlnìjší cestou. Od zøíceniny se pùjde kolem zaniklé vsi Cudrovice na zastávku Zbytiny, Blaāejovice na praāský autobus (jede v 16,10). Dalo by se pokraèovat i do Zbytin na vlak (jede v a ve 20.10). Pøedpokládaná délka trasy je 15 km, po dohodì je moāno ji zkrátit na 6-9 km nebo prodlouāit. podle moāností budou pøípadnì poøádány kratší pøírodovìdné procházky. Informace získáte prostøednictvím knihovny a na Pùjèovna pro dìti a dospìlé v poboèce Šmidingerovy knihovny v ulici Husovì èp. 380 poøádá v dobì prázdnin a v záøí burzu námìtù na cestování. Zájemci mohou v pùjèovní dobì pøinést struènì zapsané body k výletùm, které by chtìli doporuèit, a pøi té pøíleāitosti si pøeètou zápisy shromáādìné od ostatních úèastníkù akce. Otevírací doba v poboèce: PO a ÈT 13 18, ST 8 12, dovolená viz vývìsky a Výzva: Adresáø neziskových organizací a poskytovatelù sociálních sluāeb na Strakonicku Šmidingerova knihovna má jedno oddìlení, které je kromì Evropské unie a ekoporadenství specializováno také na neziskové organizace. V rámci své èinnosti spravuje Adresáø neziskových organizací na Strakonicku. Jeho elektronická podoba je na internetových stránkách knihovny v sekci Neziskový sektor. V adresáøi jsou pøehlednì seskupeny informace o nestátních neziskových organizacích na Strakonicku se širokou oblastí pùsobnosti jako je napø. kultura, volnoèasové aktivity dìtí a mládeāe, ochrana pøírody, sociální oblast, pomoc znevýhodnìným skupinám atd. Adresáø je urèen pro pracovníky neziskových organizací a jejich klienty, aby vìdìli, na koho se mohou ve svém regionu obracet, a aby byli informováni o svých potenciálních partnerech pro spolupráci, dále pro orgány veøejné správy (mìstský úøad, úøad práce apod.), aby tak získali pøehled o neziskovém sektoru v regionu pro pøípadnou spolupráci nebo výmìnu informací a zkušeností, a také pro obèany Strakonicka, kteøí v adresáøi mohou najít pøehled nabízených sluāeb. Takovýto adresáø je na Strakonicku jedineèný poèin, proto si jeho existenci zájemci pochvalují. Zjistili jsme, āe v našem regionu neexistuje āádný ucelený pøehled poskytovatelù sociálních a s nimi souvisejících sluāeb. Jelikoā jsme pøesvìdèeni, āe podobné databáze by bylo zapotøebí a vhodnì by doplòovala náš jiā existující Adresáø neziskových organizací, rozhodli jsme se jej o ni rozšíøit. Nyní probíhá aktualizace stávajícího Adresáøe ZELENÉ VEÈERY anonymní dotazníèek 1. Na Zelené veèery chodím: pravidelnì obèasnì 2. O programu Zelených veèerù se dozvídám z: ÈP servisu, strakonického Zpravodaje Knihovny Èajovny Odjinud: Z minulých Zelených veèerù mne zaujalo: pøednáška, beseda: promítání: Uvítal(-a) bych pro pøíští Zelené veèery témata: pøednáška, beseda: promítání: Mìl(-a) bych pøipomínku, vzkaz: Dotazníèek odevzdejte prosím do konce záøí 2008 v Èajovnì Inspirace v hotelu Bavor, ve Šmidingerovì knihovnì nebo v poboèce Šmidingerovy knihovny v Husovì ulici èp Dìkujeme. neziskových organizací a souèasnì rozšíøení o poskytovatele sociálních sluāeb. Proto vyzýváme všechny organizace, které by chtìly být do tohoto adresáøe zaøazeny, nech se nám ozvou do knihovny (tel.: , ; mail: osobnì v poboèce Šmidingerovy knihovny v Husovì ulici èp. 380). Termín k odevzdání vyplnìných dotazníkù, které si mùāete vyāádat na uvedených kontaktech, je 20. srpna Na øíjen 2008 je plánována tradièní výstava neziskových organizací na Strakonicku, tentokrát rozšíøená právì o poskytovatele sociálních sluāeb. Ivana Jonová, Šmidingerova knihovna Strakonice Brýle pro Afriku Šmidingerova knihovna ve Strakonicích se pøipojila k celostátní akci poøádané organizací SIRIRI Brýle pro Afriku. Akce je urèena pro obyvatele Støedoafrické republiky, kde brýle stojí prùmìrný roèní plat, a jsou tak pro naprostou vìtšinu lidí nedostupné. Díky tomuto projektu se mohou dostat k tìm, kdo je potøebují a to jsou zejména studenti a āáci, pro které je vada zraku èasto pøekáākou ke studiu. Shromáādìné brýle pøed odesláním do Afriky projdou rukama odborníkù, kteøí je pøemìøí, vyèistí a oznaèí. Brýle budou odesílány na dvì cílová místa: jedním je Dispenzáø (zdravotní ambulance) v hlavním mìstì Bangui a druhým Dispenzáø v mìstì Bozoum. Zde pracují oèní lékaøi, kteøí zajistí distribuci dovezených brýlí. Akce se setkala s pomìrnì velkým ohlasem ètenáøù i neètenáøù knihovny a k , kdy akce skonèila, se podaøilo vybrat na 140 kusù dioptrických brýlí. Více informací o organizaci i této akci na Doufáme, āe jsme alespoò troškou pøispìli k zlepšení āivotních podmínek lidí ve Støedoafrické republice. Muzeum støedního Pootaví ve Strakonicích VÝSTAVY: Výstavní sínì hradu Marcela Vichrová obrazy, grafika Výstava pokraèuje do 31. srpna Umìní Makondù (Afrika) døevoøezbáøské plastiky Výstava pokraèuje do 31. srpna Kudy chodil Karel Klostermann Výstava pokraèuje do 31. srpna Obrázky z historie a rekonstrukce strakonického hradu Prodlouāená výstava z roku 2007 do 31. srpna Zámecká galerie Adolf Lachman Výstava pokraèuje do 31. srpna Premiéra díla mladého umìlce objekty v netradièním a provokujícím stylu. Stálá prodejní výstava kmenových autorù galerie (kvìten øíjen) Kapitulní síò Festivalové ozvìny (12. srpna 15. záøí 2008) Mezinárodní dudácké festivaly ve fotografiích Vladimíra Šilhana a Otto Zachára (Maïarsko). KULTURNÍ AKCE: Noèní prohlídka aneb Obrazy z dìjin strakonického hradu (pátek 15. srpna 2008 od 20.00, a hod.) Historie strakonického hradu a mìsta v hraných scénkách v podání: MSP, DS Èelakovský, SHŠ Markýz a SHŠ Vendetta. Rumpálování (2. a 3. srpna 2008) IX. roèník historických slavností na hradì ve spolupráci s MìKS a spoleèností Al Rašíd. Muzeum a výstavy jsou otevøeny: dennì mimo pondìlí 9 17 hod. Zámecká galerie otevøena: Út Pá 9 17, So 9 13, Ne hod. Areál vodního mlýna v Hoslovicích otevøen: Út Pá 13 17, So, Ne hod. Kontaktní adresa: Muzeum støedního Pootaví Strakonice, Zámek 1, Strakonice, tel.: , fax: ,

8 STRANA 8 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE SRPEN 2008 STARZ STRAKONICE SRPEN 2008 Letní areál bude v srpnu v provozu dennì od do hodin (pokud bude nepøíznivé poèasí, nebude moānost provozu pro veøejnost v krytém bazénu bazén bude vypuštìn a budou probíhat opravy a údrābové práce). I v srpnu se v letním areálu uskuteèní nìkolik soustøedìní sportovních oddílù. Proto prosíme návštìvníky, aby sledovali informaèní tabuli u vstupu do areálu, kde bude vādy napsán rozpis èasù a drah vyhrazených pro tréninky. Pro maminky s dìtmi bude k dispozici v prostorách dámských sprch BABY ROOM, kde bude moci maminka po zapùjèení klíèe od šatnáøky svou ratolest pøebalit, nakojit nebo ohøát jídlo v mikrovlnné troubì. Martin Walter, vedoucí plaveckého stadionu PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU A SAUNY V SRPNU 2008 Krytý bazén a sauna jsou mimo provoz. Letní areál v provozu pondìlí nedìle hod. VÝJIMKY: SOUSTØEDÌNÍ SPORTOVNÍCH ODDÍLÙ TJ Tábor oddíl synchr. plavání Radbuza Plzeò plavci Czech open vodní pólo Kontakt bb plavci vozíèkáøi FKSP Brno plavci Sport. gym. Brno plavci ÈSMPS post. plavci DDM Klatovy plavci USK PRAHA plavci Ceník plaveckého stadionu (letní areál) STARZ Strakonice Èas pøíchodu od hod. od hod. Dìti do 3 let (vèetnì) zdarma zdarma Dìti od 4 do 15 let (vèetnì) 60,- Kè 50,- Kè Osoby starší 15 let 70,- Kè 60,- Kè Osoby s prùkazem ZTP 30,- Kè 30,- Kè Osoby s prùkazem ZTP/P zdarma Rodina 2 dospìlí + 1 dítì (do 15 let) platí 2 dospìlí Rodina 2 dospìlí + 2 dìti (do 15 let) platí 2 dospìlí + 1 dítì Rodina 2 dospìlí + 3 dìti (do 15 let) platí 2 dospìlí + 2 dìti Hromadná vstupenka (školy, tábory, sportovní oddíly) platí po celý den vstupné jako od hod. Rodinné vstupné platí v pøípadì, āe rodièe nevyuāívají nìkterou z dalších slev (permanentní vstupenka, bodová vstupenka, legitimace pro volný vstup)! Permanentní vstupenky 500,- Kè / 10 návštìv dìti od 4 do 15 let (vèetnì) 600,- Kè / 10 návštìv osoby starší 15 let FITNESS: PLAVECKÝ STADION PO ÚT ST ÈT PÁ SO zavøeno NE zavøeno SPORTOVNÍ HALA PO PÁ SO NE tvorba tréninkù a tréninkových plánù moānost vyuāití sluāeb osobního trenéra ZIMNÍ STADION PO ÈT PÁ SO NE Mistr sportu Mgr. Petr Kollros cvièení na profesionálních strojích GRÜN SPORT cviè. pod vedením osobního trenéra sestavení trén. plánu a jídelníèku poradenství (dietologie, stravování, redukce tuku) sleva pro studenty firemní úèet pro vaše zamìstnance, èerpání z fondu FKSP privat masáāe prodej doplòkù sport. výāivy majitelé perm. do fitness sleva 20 % na solárium STARZ Strakonice, Na Køemelce 512, Strakonice web: Zmìny programù vyhrazeny!

9 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 9 ŠKODA OCTAVIA a další automobily z Evropské unie výrazně levněji za eura. Tel.: Strakonice, Palackého námìstí 91 Tel.: , mob.: èlen asociace realitních kanceláøí ÈR PRODEJ, PRONÁJEM VŠECH NEMOVITOSTÍ Pro velký zájem klientù hledáme byty k prodeji a k pronájmu Vyøizujeme výhodné hypoteèní úvìry CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉÈE MUDr. Chvalové trvalá úprava váhy, vhodné i pro vyšší nadváhu úprava stravovacích návykù cílená výāiva pro sportovce prevence civilizaèních chorob bez pouāití lékù instruktáāní poradenství péèe o ple a líèení Konzultace Centrum MUDr. Chvalové, tel.: Chcete výhodnìji udrāovat své auto? VÝFUKY NYNÍ U NÁS SE SLEVOU AŽ 40 % Autek autodíly tel.: NOVÌ OTEVØENO T.O.STATION Dámská a pánská móda za skvìlé ceny SLEVY 30 % Od Velké námìstí èp. 219, Strakonice I (vedle bývalého bufetu Koflík) Zápis na cvičení RODIČE A DĚTI TJ ČZ s Jitkou Hanušovou se bude konat v pondělí a v Sokolovně vždy od do hod. Kontakt: Pravidelné cvičení: pondělí a čtvrtek hod. Oddíl házené TJ ÈZ DDM Strakonice zve CHLAPCE A DÌVÈATA Z TØÍD DO VŠEOBECNÉHO SPORTOVNÍHO KROUKU Pravidelné cvièení se koná v tìlocviènì TJ ÈZ Strakonice, Máchova ulice èp. 108, a to kaādou støedu od 16,00 do 17,00 hod. Zahájení je ve støedu 17. záøí, moāno nezávaznì vyzkoušet. (Sportování dìtí bude zamìøeno na míèové hry a všestranný pohybový rozvoj, cvièení povedou zkušení trenéøi, dotazy na mobil ). Bliāší informace pøímo v tìlocviènì TJ ÈZ v Máchovì ulici èp. 108.

10 STRANA 10 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE SRPEN 2008 Dìti soutìāily v ruské konverzaci Jiā 2. kolo konverzaèní soutìāe se konalo 15. kvìtna 2008 v DDM Strakonice. Zúèastnila se ho více neā desítka āákù ze Strakonicka a Blatenska, kteøí soutìāili formou pøedstavení svého portfolia, a dále ètyø (starší šesti) konverzaèních okruhù, napø. Místo, kde āiji. Soutìāící byli rozdìleni do 4 kategorií. U mladších zaèáteèníkù (6. a 7. tøída) zvítìzila Lucie Švihovcová ze ZŠ Radomyšl, ve stejné vìkové kategorii pokroèilých potom Aneta Krausová ze ZŠ Štìkeò. V další skupinì starších (8. a 9. tø.) si vítìzství mezi zaèáteèníky odnesly hned dvì āákynì Kateøina Abrahámová a Kateøina Vilímová, obì ze ZŠ Dukelská. V kategorii pokroèilých získala první místo další Kateøina, tentokrát Bártová ze ZŠ JAK Blatná. A protoāe musíme konstatovat, āe na soutìā se výbornì pøipravili i další úèastníci, uvádíme také jejich jména. Radka Kuèerová (2. místo) a Tomáš Landa (3.), oba Štìkeò, Aneta Hamlíková (3.) a Kateøina Sedlecká (ZŠ Dukelská), Vít Špoula (Gymnázium Strakonice), Veronika Vokurková, Tereza Tvrdá a Nikola Píblová (ZŠ JAK Blatná). Samotná úèast a velmi kvalitní výkony v komunikaèních dovednostech ruského jazyka si zaslouāily uznání poroty, která pracovala ve sloāení Mgr. Miroslava Haladová (ZŠ Podìbradova), Mgr. Hana Šimková (ZŠ Dukelská) a PaedDr. Václav itný (ZŠ Štìkeò). Své āáky k soutìāi výbornì pøipravila také paní paní Mgr. Jiøina Karlíková, øeditelka ZŠ JAK Blatná. Všichni āáci si kromì zajímavých pamìtních listù a diplomù odnesli i kniāní poukázky, øadu materiálù v ruském jazyce a velmi pìkné další ceny. Zde patøí naše podìkování také panu Ing. Miroslavu Šobrovi z odboru P Mìstského úøadu Strakonice. Je tøeba pøipomenout, āe nás výkony āákù v ruském jazyce, jednom ze šesti svìtových jazykù, velmi mile pøekvapily. Dluāno dodat, āe āáci se uèí rusky pouze nìkolik let nebo i mìsícù a zvolili si ruštinu ve svých školách vìtšinou jako zájmový krouāek, nìkteøí jako krouāek pøi DDM Strakonice a výjimeènì jako volitelný pøedmìt ve škole. Rád bych podìkoval všem, kteøí se na pøípravì a pøíjemném prùbìhu soutìāe, která je zatím jediná svého druhu v celém Jihoèeském kraji (!), velmi ochotnì a profesionálnì podíleli, zejména paní Mgr. Ivì Šrámkové, øeditelce DDM, a mnoha jejím dalším spolupracovníkùm. PaedDr. Václav itný, vedoucí krouāku ruského jazyka pøi DDM Strakonice Basketbalový klub Strakonice poøádá NÁBOR PRO PØÍPRAVKU DÌVÈAT roèníku narození 1997 a mladší Informovat se mùāete pøímo na trénincích kaādé úterý a ètvrtek od 6. záøí 2008 v tìlocviènì ZŠ Dukelská od hod. u trenérky Radky Drnkové nebo na tel. èísle Nabízíme vašemu dítìti 2x týdnì sportovní vyāití s moāností rozvíjení základních schopností a pohybových dovedností, zvládnutí základù sportovních míèových her s pozdìjší specializací na basketbal. O kvalitì pøípravy vypovídají výsledky dìvèat, která se rozhodnou basketbal hrát a mohou najít uplatnìní v nejvyšších soutìāích všech kategorií od I. ligy āen, II. ligy āen, extraligy starších a mladších dorostenek, āákovské ligy starších a mladších āákyò po miniāákovské kategorie. Všechna tato druāstva, která hrají aā na výjimky nejvyšší soutìāe, jsou vedena kvalifikovanými trenéry vesmìs s nejvyšší basketbalovou trenérskou licencí. V dívèí kategorii patøí náš klub k nejúspìšnìjším v republice. Èlenské pøíspìvky èiní Kè na rok (trénujeme od záøí do èervna tzn. 160 Kè na mìsíc). Mateøské centrum Beruška Bezdìkovská èp. 216, Strakonice, naproti poliklinice V srpnu je otevøeno JEN ve støedu a ve ètvrtek od 9.00 do hod. MIMOØÁDNÁ AKCE POKUS O REKORD 30. srpna 2008 od hodin LOUÈENÍ S PRÁZDNINAMI SBAL PRÁZDNINY DO STANU Pokus o vytvoøení rekordu v postavení co nejvìtšího poètu stanù v jeden okamāik na jednom místì! Pøijïte s vlastním stanem nebo jakýmkoliv plachtovým pøíbytkem na prostranství pod Hvìzdou. Bohatý doprovodný program lanové aktivity, skákací hrad, opékání vuøtù... VELKÁ TIPOVACÍ SOUTÌ K REKORDU V POÈTU POSTAVENÝCH STANÙ Více na pøedsedkynì MC Jitka Vápeníková koordinátorka MC Markéta Mikešová XIV. ROÈNÍK STRAKONICKÉHO BÌHU Poøadatel: Termín: Místo: Kategorie: souèást Èeskoslovenského bìāeckého poháru MIZUNO CUP Ètvrtek od 18,00 hodin TJ ÈZ Strakonice ve spolupráci s OS ÈSTV Strakonice, Vojenským útvarem 4312 Strakonice a pod záštitou mìsta Strakonice a JèK ètvrtek od 18,00 hodin start a cíl u hotelu Bavor ve Strakonicích, délka tratì m āáci āákynì, dorostenci dorostenky, junioøi juniorky, āeny, muāi, āeny nad 35 let, veteráni A (40 50), B (50 60), C (60 a více) Pøihlášky: písemnì na adresu: František Kouba, Vodárenská 32, Strakonice I, tel. na záznamník , em nejpozdìji 30 minut pøed startem Startovné: Ceny: dospìlí 50,- Kè, ostatní 20,- Kè finanèní a vìcné, všechna startovní èísla budou slosována Celou akci doprovází hudební skupina Pauza. Od do hod. ukázka vojenské techniky a bojového umìní Musado v ulici Na Ohradì. POZVÁNKA NA XVI. NÁRODNÍ PØEHLÍDKU KONÍ PLEMENE SHAGYA ARAB Sobota Jezdecký areál Pod Hradem ve Strakonicích Mladí konì od 10,00 hod. Plemenní konì od 13,00 hod. Poøádá Svaz chovatelù koní plemene Shagya arab v ÈR Sportovnì støelecký klub Strakonice poøádá dne na støelnici v Cehnicích AKÈNÍ STØELBU NA PAPÍROVÉ TERÈE ve vzdálenosti 7 20 m pistole ráāe 7,65 mm a více, 2 zásobníky. Prezentace: hod. Informace: , Zveme všechny pøíznivce støeleckého sportu. Taneèní krouāek DYF pøi TJ ÈZ Strakonice zaèíná 9. záøí 2008 od do hod. v Sokolovnì ve Strakonicích. Více informací: pí L. Holeèková, setkání rodákù Miloòovic, Sudkovic a Nové Vsi se uskuteèní 16. srpna 2008 u pøíleāitosti 765. výroèí první písemné zmínky o Miloòovicích Oficiální zahájení bude ve hod. pøed Obecním úøadem v Miloòovicích. Sdruāení zdravotnì postiāených ve Strakonicích informuje o plavání zdravotnì postiāených ve 2. pololetí 2008 Plavání bude probíhat kaādé pondìlí vādy od do hod. Zaèíná se 8. záøí Permanentky se budou vydávat na plaveckém stadionu dne 8. záøí 2008 a 15. záøí 2008 od do hod. u paní Kohelové. Sportovní klub JUDO 1990 Strakonice poøádá nábor chlapcù a dìvèat ve vìku 7 14 let. Informovat se mùāete v prùbìhu pravidelných tréninkù (od 9. záøí kaādé ÚT a ÈT od 16,30 hod. v tìlocviènì ZŠ Dukelská) u trenéra Libora Peška, dále pak na telefonních èíslech , a na Roèní pøíspìvky (záøí èerven) èiní 1.500,- Kè

11 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 11 Prázdniny jsou v plném proudu. Uāíváte-li si s dìtmi radovánek a výletù, nezapomeòte jim na cesty pøibalit i pohádkový cestovní pas, který mùāete zakoupit také u nás. V navštívených mìstech a zámcích získáte razítko. Po letech dìti urèitì ocení, kde všude jste s nimi byli. Pohled na nìkterá graficky velmi zdaøilá razítka však potìší nejen malé cestovatele. Jednotlivá mìsta se dìtem prezentují i formou pohádkového kapra Jakuba, který napø. ve Strakonicích hraje na dudy a volá: Do Strakonic? Pøece tudy! Tam, co slyšíte hrát dudy. A na bøehu Volyòky Jakub pøebírá kamínky. Pokud podnikáte rádi výlety jen do okolí Strakonic, mùāete si v naší kanceláøi na Velkém námìstí vyzvednout hrací kartu Otavská plavba dìtem. Z vybraných témìø 20 míst na Otavì staèí pøinést zpìt kartu s oraāenými dvanácti rùznými razítky a získáte malovanou mapku øeky Otavy s pasováním malého cestovatele na Otavského pulce. Zapomenout nemùāeme ani na nadcházející 18. mezinárodní dudácký festival. Stále je v prodeji exkluzivní publikace s CD Po stopách dudákù na Prácheòsku od Josefa Reāného. K dispozici je DVD z posledního 17. MDF èi CD Pošumavské dudácké muziky Strakonický dudy, ty je slyšet všudy. Novì máme vydanou také výroèní turistickou známku s vyobrazeným strakonickým dudákem a jako nový suvenýr se objeví postavièka dudáka v barvách Prácheòského souboru písní a tancù i s minidudami na rameni. Aktuální pøehledy o kulturních a sportovních akcích naleznete na našich stránkách nebo na Léto plné záāitkù vám pøeje Eva Janochová, MIC Strakonice Dejte nám vìdìt, āe touto obcí prošel dobrý voják Švejk Mašírovat s úsmìvem køíāem kráāem jihoèeskou krajinou. Tak cestoval dobrý voják Švejk a drāel se hesla: Mnì se všude v Èechách líbí, na svej cestì našel jsem všude velice dobrý lidi. Aby se tradice haškovského cestování nezapomnìla, mìsto Strakonice se spolu s mìstem Písek a obcemi Putim a Èíāová pøipojilo k obnovení slavné Švejkovy jihoèeské anabáze. V mìstském informaèním centru na Velkém námìstí bude umístìna mapa s místy, jimiā Švejk dle své pøímé øeèi prošel, a místy, o kterých se Jaroslav Hašek v románu jen zmínil. Na 20. záøí 2008 jsou pøipravovány oslavy 140 let āeleznice ve Strakonicích. Na celý den oāije strakonické nádraāí historickými postavami i āeleznièními vozidly a bezpochyby se objeví i dobrý voják Švejk. Obracíme se s prosbou nejen na provozovatele stravovacích a ubytovacích zaøízení. Máte ve své nabídce jiā zaøazen napø. Švejkùv mašírguláš, nebo jinou lahùdku, které by dobrý voják neodolal? Víte o stopì nebo památce, kterou u nás Švejk zanechal (staèí i pìkný suvenýr nebo razítko)? Budeme rádi za kaādý váš podnìt, který zpøíjemní cestu turistùm jdoucím po stopách dobrého vojáka Švejka. Své námìty nám prosím sdìlte na výše uvedenou adresu mìstského informaèního centra. Pardubické uznání pro Fere Angeli S èestným uznáním za celkovou dramaturgii vystoupení a také s bohatými osobními a profesními záāitky se vrátil dìtský pìvecký sbor Fere Angeli ZUŠ Strakonice z 18. roèníku nesoutìāní celostátní pøehlídky školních dìtských pìveckých sborù v Pardubicích. Sbor Fere Angeli pod vedením sbormistrynì Marcely Mikové a za hudebního doprovodu Bohuslava Šabka vystoupil v rámci pøehlídky na slavnostních koncertech poøádaných v aule Univerzity Pardubice. Postup na toto prestiāní setkání si strakoniètí Andílci vybojovali vítìzstvím v krajském jihoèeském postupovém kole soutìāe sborù v dubnu tohoto roku konaném v Písku. Letošní pøehlídky se úèastnilo témìø 700 malých zpìváèkù. Setkání mìlo výraznì pracovní charakter a bylo koncipováno jako výbìr nejzajímavìjších vystoupení ze všech krajù Èeské republiky. Smyslem pøehlídky bylo vzájemné pøedávání zkušeností, osobní setkání pìveckých sborù, nalezení nových pøátelství a pøedávání tak potøebné inspirace. Národní pøehlídka byla realizována jako odmìna za peèlivou pøípravu, umìlecké kvality sborù a sbormistrù. Souèástí pøehlídky byla beseda s lektorským sborem, resp. porotou, spojená s rozborem jednotlivých festivalových vystoupení. Milým dárkem od poøadatelù byl typický pardubický perník ve tvaru houslového klíèe pro všechny úèastníky pøehlídky. Ludìk Lávièka záøí 2008 Pøírodovìdný výlet do Brna Akce je urèena pro samostatné dìti 8 15 let. V programu je prohlídka zoo, návštìva hradu Špilberk, noèní pozorování oblohy na hvìzdárnì, lanové centrum. Cena: 550,- Kè (strava, ubytování, doprava, program, pedagogický dozor). Pøihlášky nejpozdìji do 12. záøí , , Pøihlášky do zájmových krouākù je moāné si vyzvednout od srpna v DDM Strakonice. Sledujte Pìvecký sbor Gymnázia Strakonice se úèastnil festivalu v jiāním Tyrolsku Pìvecký sbor Gymnázia Strakonice zakonèil školní rok cestou na 11. mezinárodní festival pìveckých sborù Alta Pusteria, který se koná kaādoroènì v jiāním Tyrolsku. V tomto roce se jej zúèastnilo 92 sborù, z toho 42 zahranièních a 50 italských. My jsme se však v konkurenci tolika sborù neztratili, pøedevším díky tomu, āe jsme své vystoupení zakonèili Strakonickou suitou s doprovodem dudácké kapely. Cenná byla pro nás moānost vidìt a slyšet sbory z celého svìta. Díky tomu víme, v èem se ještì mùāeme zlepšit. Za podporu naší úèasti na festivalu dìkujeme mìstu Strakonice a Jihoèeskému kraji. Marcela Miková Malé poohlédnutí za èinností ZUŠ Strakonice Hudební obor uskuteènil v zámeckém sálku sedm āákovských koncertù, v domì kultury dva, vánoèní koncert v kostele sv. Markéty, pìt vystoupení pìveckého sboru Fere Angeli, osm vzdìlávacích poøadù pro strakonické ZŠ, pìt poøadù pro MŠ, tøi absolventské koncerty, patnáct tøídních koncertù a dvaadvacet dalších vyāádaných vystoupení. Výtvarný obor uspoøádal v lednu výstavu Hledání a objevy a výstavu Èlovìk nebo plaz, vyrobil kulisy pro vystoupení divadla Radost na festivalu Skupovy Strakonice, instaloval tradièní výstavu āákù v átriu Euroškoly. Literárnì dramatický obor reprezentoval školu recitací v Jièínì a Praze, uspoøádal velké pøedvánoèní vystoupení v prostoru pøed školou, pøipravil pro veøejnost recitaèní odpoledne a jiā tradièní závìreèné vystoupení U Mravenèí skály. Taneèní obor pøedvedl 2 veøejné hodiny, vystoupil na adventním a závìreèném koncertì školy, a 30. kvìtna na Dìtském dnu v Zoo na Hluboké. Ve škole pùsobí øada souborù Dudácká muzika Bohuslava Šabka, Malá muzika ZUŠ Františka Zetka, taneèní orchestr L Band Miroslava Lukeše, DPS Fere Angeli Marcely Mikové a letos novì vznikl keltský soubor, který vede Pavel Reitmaier. Dudácká muzika, Fere Angeli a L Band dostali letos pøíleāitost natoèit CD v èeskobudìjovickém rozhlasovém studiu, které bude slouāit jako historický dokument a reprezentace školy a mìsta. I letos pøipravila škola āáky ke studiu na støední a vysoké školy na èeskobudìjovickou konzervatoø, na Støední umìleckoprùmyslovou školu sv. Aneāky Èeské byli pøijati dva āáci a na architekturu do Prahy jeden āák. Jako tradiènì zorganizovala škola ve spolupráci s obèanským sdruāením KP ZUŠ øadu zájezdù: na podzim āáci výtvarného oboru malovali v praāské botanické zahradì, hudební obor byl na exkurzi v Hradci Králové, kde navštívil opravnu a výrobu klavírù, a jiā tradiènì uspoøádal zájezd na koncert vítìzù mezinárodní rozhlasové soutìāe Concertino Praga, pìvecký sbor Fere Angeli uskuteènil dvì soustøedìní, literárnì dramatický obor se zapojil v celostátní dílnì mladého divadla v Bechyni, taneèní obor jel na baletní pøedstavení Louskáèek do plzeòského Divadla J. K. Tyla a na krajskou pøehlídku scénického tance do Èeských Budìjovic. V soutìāích vyhlášených MŠMT zaznamenali āáci øadu úspìchù. Své novì rekonstruované zámecké prostory pøedstavila škola úèastníkùm okresního kola v oboru akordeon a klavír. Zúèastnilo se jí za strakonickou ZUŠ celkem tøináct āákù, mezi nimi Marie Francová, která obdrāela ocenìní za nejlepší výkon. Do krajského kola postoupili Jitka Nestøebová, Marie Francová, Filip Chochol a Eva itná. Ve velké konkurenci získala v kraji 3. místo Marie Francová, ostatní skonèili s èestným uznáním. Akordeonové soutìāe se v OK zúèastnili za naši školu ètyøi āáci, do kraje postoupilo akordeonové duo bratøí Marešových, kteøí získali 2. místo. Do smyècové soutìāe se v okresním kole zapojilo osm āákù, do krajského kola postoupili houslisté, Eliška Sokolová, Adéla Holmanová, Alena Svobodová, Martina Brabcová, všichni získali 3. místo aā na Elišku, která bojovala s virózou a byla ohodnocena èestným uznáním. Z okresního kola postoupil i violoncellista David Kuncl, který v kraji vybojoval 2. místo. Ze tøí kytaristù, kteøí soutìāili v OK, postoupily do kraje dvì dívky. Kateøina Bošková, která skonèila v kraji na 2. místì, a Alābìta Trojanová, která získala 1. místo. Kytaristé se jiā tradiènì úèastnili i krajské soutìāní pøehlídky Zlivská kytara, kde vybojovali jedno 3., jedno 2. a dvì 1. místa, a nás reprezentovali i v celostátním finále Zlatá struna v Plzni. V soutìāích zabojoval úspìšnì DPS Fere Angeli a získal postup do celostátní pøehlídky DPS v Pardubicích a zlaté pásmo v celostátní pøehlídce Zahrada písní 2008 v Praze. Keyboardisté obdrāeli v prvním roèníku Bílé vìāe v Èeských Budìjovicích cenu poroty a ve tøetím roèníku soutìāe v populárním zpìvu s názvem Zlatý mikrofon postoupila do semifinále Petra Nikodémová. Výtvarný obor zopakoval svùj úspìch z loòského školního roku v mezinárodní soutìāi Lidice 2008 a stal se se svými osmi medailemi opìt nejúspìšnìjší školou. V soutìāi Evropa ve škole postoupily do ústøedního kola práce ètyø āákù. Práce āákù se dostaly i do ústøedního kola celostátní soutìāe výtvarných oborù ZUŠ. Do ústøedního kola recitaèní soutìāe Dìtská scéna postoupili Vít Malota, Zuzana Roubová a Jan Mrázek, do ústøedního kola Wolkerova Prostìjova se probojovala Barbora Malkusová. Alena Šabková, øeditelka ZUŠ Strakonice

12 STRANA 12 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE SRPEN 2008 Støípky ze āeleznièní historie V letošním roce si Strakonice pøipomínají jedno významné výroèí. Je tomu 140 let, kdy do Strakonic pøijel první vlak. Bohatá historie je spojená i s vojskem a armádou. Jiā na poèátku jsme se zmínili, āe za podporou stavby āeleznice z Èeských Budìjovic do Plznì stála prohraná válka s Pruskem v roce 1866, kdy se mimo jiné ukázalo, jak strategicky výhodné je pøepravovat vojenské transporty parostrojní āeleznicí. A tak se není co divit, āe krátce po zahájení provozu v záøí 1868 je tato āeleznice vyuāívána i jako vojenská spojnice. Snad nejmarkantnìjším pøíkladem jsou císaøské manévry v roce 1905 u Štìknì, kdy āeleznice pøepravila více neā stovkou transportù vojska z rùzných koutù monarchie. Samotné nádraāí ve Štìkni (dnes stanice Èejetice) díky manévrùm dostalo novou stanièní budovu a kolejištì se rozrostlo o dvì dopravní koleje. Osobní úèast panovníka císaøe Františka Josefa I. tak na tra zavála i zvláštní dvorský vlak, který byl vypraven do Vimperka a zpátky do Štìknì. První svìtová válka zastihla āeleznici na Strakonicku relativnì pøipravenou. Ze Strakonic byl vypravován sanitní vlak øádu maltézských rytíøù, stanicí projíādìly vojenské ešalony na frontu i zpìt do zázemí. Mnohem zajímavìjší bylo ukonèení války a vyhlášení ÈSR v roce 1918, kdy si území Pøišel další zlomový rok 1948, kdy je SK Strakonice 1908 pøeveden pod Sokol s tím, āe se na èlenských schùzích 20. a a musí podat nové pøihlášky. Dne se na èlenské schùzi jedná i o slouèení SK Strakonice 1908 s ÈZ Strakonice, ale návrh byl všemi hlasy zamítnut. Starosta Sokola M. Èapek, bývalý hráè RH Strakonice a pozdìji SK Strakonice, pøevedl celý SK Strakonice do Sokola, pozdìji do TJ Jiskra Strakonice a následnì do TJ Fezko Strakonice. Oddíl vedl jako pøedseda J. Štér aā do , kdy pøevzal funkci pøedsedy v novì se utvoøivším klubu ÈZ Strakonice a pøedsedou SK byl zvolen F. Øíha a byl jím aā do roku K mimoøádné události došlo pøi pøátelském utkání ve Volyni, kde utrpìl smrtelný úraz A. Koutenský, byl pohøben v Sedlici. Úraz utrpìl jiā v dresu TJ Spartak Strakonice. Dne se do èlenské schùze dostavili èlenové závodní rady fezáren V. Švec, A. Vondráš a J. Trávníèek a potvrdili znovu pøevzetí oddílu do závodní TJ Jiskra Fezko Strakonice a dne byla provedena volba výboru, do jejíhoā èela byl zvolen V. Švec. V tìchto letech hrají muāi A stále v krajském pøeboru. V roce 1953 jde znovu do vedení M. Èapek a zùstává v nìm aā do roku Muāstvo muāù A hraje ve sloāení: J. Jùda, K. Zelenka, K. Krtek, J. Petøík, Z. Surāenko, V. Maøík, MUDr. R. Hrdina, J. Kováø, F. Vavruška, F. oudlík, J. Houf, V. Švehla a pøibývají noví hráèi: V. Libánský (øeditel n. p. Fezka), J. Janeèek, M. Broā, M. Chládek, dr. J. Husák a V. Chaloupský. V tomto roce došlo ke zrušení høištì Na Medové kaši, protoāe muselo a byl získán jen kus oplocené louky. Pøišel jubilejní rok 1958, kdy muāstvo z 2. místa v krajském pøeboru postoupilo do divize a zároveò se slavilo 50 let fotbalu ve Strakonicích. K tomu pøijela kompletní Dukla Praha, s níā jsme prohráli 1:7. V divizi jsme vydrāeli pouze rok a šli zpìt do krajského pøeboru a rok nato do I. A tøídy. V roce 1961 muāstvo postoupilo znovu do KP. V roce 1962 jde do èela jako pøedseda V. Kotrch a je v nìm aā do roku Bìhem roku 1962 Vimperska nárokovalo Nìmecko. Dne 22. listopadu 1918 asi o páté hodinì veèerní pøijel do Strakonic koòmo poruèík posádky z Vimperka āádat o pomoc a ochranu skladištì firmy Joss & Löwenstein, které se Nìmci chystají rabovat. Strojvùdci Josefu Hájkovi byl doruèen dopis, adresovaný pøednostovi stanice ákovi: Pane pøednosto! Jménem výboru āádám Vás o bezodkladné vypravení zvláštního vlaku do Vimperka pod vedením strojvùdce Jos. Hájka s dobrovolníky, jedoucími na pomoc ohroāeným Èechùm, jakoā i zachránit tamní skladištì odìvù a prádla. Na pomoc bylo vysláno asi tøicet muāù, pøeváānì sokolù a āeleznièáøù s rùznou výzbrojí, pod velením nadporuèíka Františka Valenty. Mezi pøítomnými byli mimo jiné téā poruèík Hofman, āeleznièní adjunkt Végr, poštovní úøedník Ossendorf, Jan Novotný a Slavíèek se strojní puškou. V devìt hodin veèer odjíādí ze Strakonic zvláštní vlak do Vimperka, øízený strojvùdcem Josefem Hájkem. Na lokomotivì dále byli strojvedoucí Josef Pravda a topiè Ferdinand Krištof. Cestou pøistupovali noví bojovníci. V Èesticích u Strakonic (Strunkovice nad Volyòkou) pøistoupil pøednosta stanice Turek. Oèekávaný vlak pøijel do Volynì pøed desátou hodinou noèní. Nasedlo asi tøicet Volyòských, mezi nimi i pøednosta stanice sestupují zpìt do I. A tøídy a to v muāstvu hrají: L. Malý, M. Broā, S. Morávek, J. Houf, J. Kobliha, M. Hrubeš, F. Køivanec, J. Pešek, J. Zuš ák, M. Hanzlík, F. Bezpalec, J. Smutný, M. ídek, F. Roèek, V. Cabrnoch, J. Petøík a Z. Surāenko. V roce 1965 se po Z. Surāenkovi stává trenérem muāù K. Vachta a v muāstvu se objevují nové tváøe: K. Bra ka, J. Pešek, V. Pešek, J. Walter, V. Rybáèek, J. Hrubý, F. Hrach, V. Hejlek, V. Lískovec a V. Nový. V roce 1967 pod vedením J. Petøíka muāi postupují do KP. Následující rok je jubilejní a v rámci nìho bylo sehráno utkání bývalých hráèù Fezka se starými pány ÈZ Na Sídlišti s výsledkem 2:3 pro ÈZ a po nìm zápas āen Slavia Praha se Slavií Kaplice, v nìmā Praāanky vyhrály 11:1. Po skonèení jarní sezony je ukonèena sportovní èinnost na starém høišti TJ Fezko a je zapoèato s výstavbou nového høištì a Na Køemelce je vybudováno náhradní škvárové høištì. Na bývalém høišti je postaven krásný plavecký areál. Pøedsedou oddílu je M. Buchal a tím je aā do roku V roce 1969 je sehráno na novém travnatém høišti zkušební utkání s rakouským S. C. Union Oberneunkirchen naším vítìzstvím 8:0. V následujícím roce v KP prohrálo muāstvo pouze jeden zápas s ÈZ Strakonice 1:0 a to ho stálo postup do divize. Dne umírá dlouholetý funkcionáø oddílu F. Øíha a trenér mládeāe J. Toman. Dne bylo na našem stadionu sehráno pøátelské utkání mezi Fezkem Strakonice a XI. internacionálù Sparty Praha, v nìmā jme vyhráli 3:1 a nastoupili jsme v sestavì: J. Petøík, J. Míšo, J. Zuš ák, L. Cimrhanzl, Z. Hollar, J. Mráz, F. Vašek, M. Krejèík, J. Herzig, K. Bra ka a F. Roèek. V roce 1974 je dobudována kovová tribuna na travnatém høišti a muāstvo hraje stále v krajském pøeboru. Dorost vyhrává krajský pøebor a postupuje pøes kvalifikaèní skupinu do II. ligy, kde v následujícím roce konèí i s dorostem ÈZ Strakonice. Z dorostu pøešel J. Holý do Dynama Èeské Budìjovice a to dorost znaènì oslabilo. V roce 1977 jsou v oddíle dvì muāstva dospìlých, tøi dorostu a tøi āákù a muāstvo muāù vede Emanuel Peták. Další dobrovolníci pøistoupili ve Èkyni, kde jiā èekala polní kuchynì z Vimperka. V Bohumilicích pøistoupil rotmistr vimperské posádky, do Vimperka dojelo jiā asi dvì stì muāù, avšak nedostateènì vyzbrojených. Byly urèeny hlídky k jednotlivým objektùm a strojní puška postavena na vrch nad nádraāím, odkud bylo ovládnuto celé mìsto. Muāstvo zùstalo ve Vimperku a Hájkovi bylo na jeho āádost povoleno jet s lokomotivou a jedním vozem do Kubovy Huti se stráāní èetou 28 muāù. Na Kubovì Huti bylo zanecháno pìt muāù, kteøí tam zùstali do druhého dne. Cestou zpìt vyòali āeleznièáøi na Lipce spoje výhybek, takāe vlak s nìmeckou posilou by vykolejil. Dne 23. listopadu o páté hodinì se vrátil vlak s výpravou do Vimperka. Kdyā se Vimperští ráno probouzeli, byli pøekvapeni událostmi, které se sebìhly. V osm hodin bylo vybubnováno, aby všechny zbranì byly odevzdány do rukou vojenského velitele v zámku. Volyòský pøednosta Peták pøevzal ve stanici pokladnu a odvezl ji do Volynì. V noci pøerušené telefonické spojení bylo ráno obnoveno a vyāádáno vojsko z Písku. Tím skonèila Vimperská válka o tovární skladištì u nádraāí, ve které svou významnou roli sehráli také āeleznièáøi ze Strakonic. Klidnìjší období netrvalo však dlouho, jen do roku 1937, který na ÈSD zapoèal pøípravami na obranu republiky. To jiā jsou ale další støípky a další vyprávìní. Stifterùv pošumavský āeleznièní spolek Vimperk Vladislav Šlégr 100 let organizované kopané ve Strakonicích K. Šilhábl s trenérem J. Chalušem. Následující rok se slaví 70 let kopané ve Strakonicích a nìm sehráli muāi pøátelské utkání se Spartou Praha a prohráli 1:4, kdyā gól za nás dával Steiner a následné penalty jsme téā prohráli 3:4. V tomto období jsou v kádru muāù A: J. Míšo, J. Herzig, J. Peterka, M. Krejèík, M. Vanda, I. Hrdlièka, J. Zuš ák, F. Vašek, M. Kostka, V. Nemrava, M. Buchal, V. Brynda, L. Peleška, J. Steiner, S. Jùn, J. Mráz, J. Kolník, V. Sokol, F. Èernoch, V. Mrkvièka a Z. Bra ka. K oslavám bylo sehráno ještì jedno utkání s Duklou Praha, ve kterém jsme prohráli 0:11. V roèníku 1979/1980 se podaøilo vyhrát krajský pøebor a postoupit do divize a v ní pod vedením K. Šilhábla, trenéra J. Chaluše a asistenta S. Jùna jsme se drāeli do konce sezony 1983/1984, kdy sestupuje muāstvo do KP. Dne se doāil 90 let jeden z prvních pøedsedù pan J. Bolard. Do muāstva se vrací J. Mráz ze Slavie Praha a P. Mrkvièka z Pøíbrami. Od roku 1979 zaèínají ve Fezku pod vedením pánù J. Zuš áka a F. Vaška s výchovou pøípravek. Pod vedením O. Pokorného a trenéra J. Zuš áka se v sezonì 1984/1985 podaøilo znovu vyhrát krajský pøebor a postoupit do divize, z níā muāstvo sestoupilo do KP aā v roèníku 1989/1990. V této dobì v kádru muāù A jsou: J. Tisot, J. Jariabka, J. Mráz, L. Øezníèek, J. Koš ál, P. Mrkvièka, J. Jiran, M. Šobr, S. Blaāek, L. Vlk, L. Suda, M. Našinec, F. Mála, J. Jungr, B. Mára, J. Herzig, M. Buchal, M. Bezpalec, V. Vršecký a J. Berger. Dne ve vìku 79 let umírá dlouholetý pøedseda M. Èapek. V oddíle jsou dvì muāstva dospìlých, dvì muāstva dorostu, dvì druāstva āákù a dvì druāstva pøípravek. V krajském pøeboru se v roce 1990 k muāùm A do vedení dostali J. Míšo a trenér K. Bra ka. Roèník 1992/1993 byl úspìšný, muāi A pod vedením K. Krāe, trenéra J. Chaluše a asistenta J. Herziga postoupili do divize. Zpracoval podle almanachù sestavených Janem Štérem a Janem Malíøským a podle vlastního archivu Jan Malíøský. Zpravodaj mìsta Strakonice, mìsíèník vydává mìsto Strakonice, reg. è. RR/330725/99. Šéfredaktorka: Mgr. Marcela Køiváèková. Redakèní rada: Eva Dresslerová, Mgr. Ivana Parkosová. Adresa redakce: Mìsto Strakonice, Velké námìstí 2, Strakonice I, tel.: , (Lucie Šnajdrová, DiS.). Reg. è. MK ÈR E Redakèní uzávìrka je 10. den pøedchozího mìsíce. U lednového èísla døíve. Náklad Zdarma. Sazba DTP Benda Strakonice, vytiskla Tiskárna Strakonice. Redakce nezodpovídá za obsah soukromých inzercí. Cena inzerce: 15 Kè/cm 2 1/16 strany (rozmìr 9,25 cm x 3,2 cm) za cenu 525,- Kè, 1/8 strany (rozmìr 9,25 cm x 6,5 cm) za cenu 1.050,- Kè, 1/4 strany (rozmìr 9,25 cm x 13,2 cm) za cenu 2.100,- Kè, 1/2 strany (rozmìr 19 cm x 13,2 cm) za cenu 4.200,- Kè.

Jaké byly prázdniny ve školách

Jaké byly prázdniny ve školách Jaké byly prázdniny ve školách K výmìnì oken došlo také v Mateøské škole Lidická. Nová okna dodají budovì Mateøské školy U Parku správnou tváø. Mìsíce èervenec a srpen jsou dobou školních prázdnin a dovolených,

Více

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více

NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Dnem 1. èervence 2008 vstoupí v úèinnost rozsáhlá novela āivnostenského zákona, jejíā cílem je zjednodušit administrativní zátìā pøi získávání āivnostenských oprávnìní. Novela

Více

Co nás èeká v novém roce

Co nás èeká v novém roce Chodníková novela v praxi str. 2 Revitalizace veřejného prostranství v ulici Čelakovského str. 2 Co nás èeká v novém roce Foto: Robert Malota Foto: Robert Malota Za poslední léta se Strakonice hodnì zmìnily.

Více

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 Zaèátkem roku hodnotí kaādý z nás uplynulý rok. I my jsme pro vás pøipravili pøehled nìkterých zajímavých a dùleāitých akcí, které se ve mìstì Strakonice uskuteènily v roce 2007.

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

Ohlédnutí za rokem 2010

Ohlédnutí za rokem 2010 w w w. s t r a k o n i c e. e u 3 Rozpočet města pro rok 2011 str. 2 Vy se ptáte, my odpovídáme str. 4 Ohlédnutí za rokem 2010 Rok 2010 byl ve Strakonicích rokem bohatým na události. Koncem bøezna zaèala

Více

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme,

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více

w w w. s t r a k o n i c e. e u Hrad má své internetové stránky str. 2 Okradený senior str. 4

w w w. s t r a k o n i c e. e u Hrad má své internetové stránky str. 2 Okradený senior str. 4 w w w. s t r a k o n i c e. e u 3 Hrad má své internetové stránky str. 2 Okradený senior str. 4 Rekonstrukce Velkého náměstí pokračuje Rekonstrukce (revitalizace) centra mìsta pokraèuje i v letošním roce.

Více

Rozkvetlá okna Strakonic SOUTÌ PRO OBÈANY MÌSTA

Rozkvetlá okna Strakonic SOUTÌ PRO OBÈANY MÌSTA DUBEN 2006 www.strakonice.net ROČNÍK 8 Jistì jste si všimli, e ve Strakonicích pøibývá letní kvìtinové výzdoby na okenních parapetech a balkonech panelákových bytù i rodinných domkù. Lidé si nejen zkrášlují

Více

w w w. s t r a k o n i c e. e u Vy se ptáte, my odpovídáme ZŠ Povážská str. 3 Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí str.

w w w. s t r a k o n i c e. e u Vy se ptáte, my odpovídáme ZŠ Povážská str. 3 Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí str. w w w. s t r a k o n i c e. e u Vy se ptáte, my odpovídáme ZŠ Povážská str. 3 Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí str. 4 Kvalita strakonické vody je mimořádná Budeme následovat

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela.

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela. http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4 Španìlský sál Praāského hradu slavnostní setkání pøedstavitelù mìst a obcí soutìāících o Cenu za nejlepší pøípravu

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

Prezident Václav Klaus

Prezident Václav Klaus ÈERVEN 007 èíslo 6 Èervnové slavnosti k 750. výroèí založení mìsta klepou na dveøe V Moravské Tøebové vyvrcholí ve dnech 14. - 17. 6. letošní oslavy, kdy si mìsto pøipomíná 750 let od svého založení. Oslavy

Více

w w w. s t r a k o n i c e. e u Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu str. 2 Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu str.

w w w. s t r a k o n i c e. e u Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu str. 2 Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu str. w w w. s t r a k o n i c e. e u Nové lavičky jsou z odolnějšího materiálu str. 2 Na strakonické radnici se pije voda z vodovodu str. 3 Jak bylo voleno v letošních komunálních volbách Ve dnech 15. 16. 10.

Více

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena ZÁØÍ 006 èíslo 9 IV. roèník Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena Pøipravte se na dlouhé období, kdy o ulici Zámecké a Zámeckém námìstí neuslyšíte. Investièní akce Rekonstrukce pøístupové cesty

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj 1 Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj únor 2003 Obsah Zprávy z radnice... str. 2 Vánoce v MŠ Plhov... str. 4 Kronika... str. 4 Poplatky za komunální odpad... str. 5 Informace technických

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku KVÌTEN 2007 ZPRAVODAJ 5 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Ochotníci uvedli v øevnickém kinì Pygmalion V Zámeèku znìla pastýøská troubení Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku 2 Ruch 5/2007

Více

Moravská Tøebová dostane novou sanitku

Moravská Tøebová dostane novou sanitku KVÌTEN 2008 èíslo 5 VI. roèník Moravská Tøebová dostane novou sanitku Starostové na Moravskotøebovsku si vybojovali druhou sanitku. Moravská Tøebová se stane prvním mìstem v kraji, kde doprovodnou sanitku

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více