Historie úpravny vody v Hajské

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie úpravny vody v Hajské"

Transkript

1 Historie úpravny vody v Hajské Historie úpravny vody v Hajské se datuje od roku 1929, kdy mìsto Strakonice trpìlo aā katastrofálním nedostatkem pitné vody. V této dobì byly na pøání mìstských radních provádìny v okolí mìsta hydrogeologické práce, z jejichā závìru vyplynula jako nejvhodnìjší oblast s dostateèným mnoāstvím podzemní vody pravý bøeh øeky Otavy u obce Hajská. V tomto místì došlo k vybudování studny se spuštìnými litinovými filtry aā do hloubky 44 m. Vydatnost zbudované studny byla oèekávaných 15 l/s. Toto mnoāství mìlo uspokojit tehdejší poptávku po pitné vodì. Avšak pro nevalnou kvalitu èerpané vody bylo rozhodnuto zbudovat v této lokalitì první úpravnu vody pro mìsto Strakonice. S návazností na stavbu úpravny byl vyprojektován i dvoukomorový vodojem na Podsrpu o objemu 1300 m3 a vyrovnávací vodojem o objemu 500 m3 pod Šibenièním vrchem. Roku 1932 byla zadána k vyhotovení projektová dokumentace celého tohoto vodovodu firmì Ing. Èenìk Pštross. Po další øadì technologických zkoušek a èerpacích pokusù byl v roce 1934 dokonèen projekt, v lednu 1935 pak schválen a 27. bøezna 1937 vodárna dodala do vodovodní sítì poprvé upravenou vodu. Téhoā roku probìhla rovnìā úspìšnì kolaudace této první jedineèné úpravny vody, jedineèné hlavnì pak v ohledu na technologii zde pouāitou. Tehdejší zpùsob úpravy vody byl pro vysoký obsah āeleza a manganu v surové vodì pozoruhodný. Celý proces úpravy spoèíval pouze v kontaktní filtraci na pìti instalovaných tlakových filtrech (roku 1941 byl doplnìn filtr šestý). Pro zajímavost tyto filtry jsou doposud v provozu a jiā 71 let plní svou funkci, pouze v pozdìjší dobì byly pro zvýšení kapacity úpravny vody doplnìny o další tøi filtry v nové pøístavbì vodárny. Vzhledem k neustále se zvyšujícímu hladu po èisté vodì pro mìsto prošly úpravna vody a pøilehlé prameništì od svého zrodu øadou rekonstrukcí a rozšíøení. Ze zmínìných bylo nejvýznamnìjší rozšíøení úpravny vody o usazovací nádrāe a tím pøechod na dvoustupòovou úpravu vody v letech Od této doby vodárna pracuje aā na nezbytné opravy a úpravy v technologii i stavební èásti v témìø nezmìnìné podobì do dnešního dne. K nejvýznamnìjším opravám na technologických celcích v nedávné dobì byla v roce 2005 výmìna výtlaèných èerpadel upravené vody a v loòském roce pak výmìna èerpadel odsazené vody Váāení spoluobèané, opìt neuvìøitelnì rychle ubìhly dva roky a nadcházející mìsíc lze v našem mìstì nazvat mìsícem mezinárodního dudáckého festivalu. Tentokrát se koná o nìkolik dní døíve, jeho oficiální zaèátek je jiā 21. srpna. Dovolte mi, abych vás všechny na setkání s dudáky a dudáckými muzikami srdeènì pozval. Letošního MDF se zúèastní rekordní poèet vystupujících, program bude velmi bohatý, a tak vìøím, āe si kaādý z této nabídky vybere. Pøeji všem hezké kulturní záāitky a festivalu pìkné poèasí. Ing. Pavel Vondrys, starosta mìsta vèetnì podávacího potrubí k filtraèním jednotkám. V souèasnosti je vodárna v provozu 365 dní v roce a její prùmìrná produkce (výkon) za poslední léta èiní l/s upravené vody dodávané zejména pro jiāní èást mìsta Strakonice. Závìrem je tøeba zdùraznit, āe i pøesto, āe vodárna je v provozu právì 71 let a stav drtivé vìtšiny technologických i stavebních prvkù je dávno za horizontem své āivotnosti, produkuje neustále vysoce kvalitní pitnou vodu pro cca 35 % spotøebitelù ve mìstì Strakonice. Nyní stojí první mìstská úpravna vody na prahu zaslouāené celkové rekonstrukce, která povede nejen k ještì vìtší kvalitì upravené pitné vody, ale rovnìā ke stabilizaci a spolehlivosti technologie úpravy vody tak, jak si vyāadují pomìry platné v dnešní moderní dobì. Zdenìk Nìmejc, TSST, s. r. o. Foto: Archiv TSST, s. r. o.

2 STRANA 2 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE Zastupitelstvo mìsta Strakonice 11. zasedání zastupitelstva mìsta dne Zastupitelstvo mìsta vydalo regulaèní plány Zastupitelstvo mìsta vydalo opatøení obecné povahy regulaèní plán Nad Vanìèkù lomem. ČZ, a. s. Přední Ptákovice SRPEN 2008 návrh územního plánu Strakonice. Návrh bude projednán s dotèenými orgány a sousedními obcemi a poté bude veøejnou vyhláškou oznámeno veøejné projednání (vyvìšením na úøední desce, o projednání budeme informovat i na internetových stránkách mìstského úøadu, ve Zpravodaji mìsta Strakonice a v tisku), pøi kterém bude moci kaādý uplatnit své pøipomínky a dotèené osoby své námitky k návrhu územního plánu. Se schváleným zadáním územního plánu se mùāete seznámit na webových stránkách pod odkazem odbor rozvoje územní plánování. Prodej bytových jednotek Zastupitelstvo mìsta souhlasilo s prodejem bytových jednotek vèetnì spoluvlastnického podílu na spoleèných èástech domu a pozemku jednotlivým zájemcùm za cenu stanovenou v souladu s platnými zásadami prodeje bytù, a to v ulici Bezdìkovská èp. 73, 74, 75, 76, 77, 78. Na veøejném prostranství bez alkoholu Radošovice Lokalita Nad Vanìèkù lomem je území leāící v jiāní èásti katastrálního území Pøední Ptákovice a spadá do správního území mìsta Strakonice. Území je ze severu a severozápadu ohranièeno stávající zástavbou, jihozápadní hranici tvoøí hranice katastrálních území Pøední Ptákovice (mìsto Strakonice) a Radošovice (obec Radošovice). Øešené území navazuje svou severní a severozápadní èástí na území, které je územním plánem sídelního útvaru Strakonice urèeno pro funkèní vyuāití individuální nízkopodlaāní zástavba mìstského typu a je jiā zastavìno rodinnými domy. Z jihovýchodu hranièí s plochami urèenými pro funkèní vyuāití orná pùda. Pozemky jsou navrāeny tak, aby byly napojeny na veøejnou komunikaci a technickou infrastrukturu (vèetnì kanalizace). Regulaèní plán navrhuje v øešeném území umístìní desítek parcel rodinných domù a nutnou veøejnou infrastrukturu. Pozemky jsou vymezeny a navrāeny k vyuāití tak, aby nebyla zhoršena kvalita prostøedí a hodnota území. Cílem øešení je umoānit zástavbu pøedmìtné lokality v souladu s veøejnou poptávkou po výstavbì rodinných domù. Zastupitelstvo mìsta vydalo opatøení obecné povahy regulaèní plán Mezi Lesy. Habeš Kuřidlo Zastupitelstvo vydalo obecnì závaznou vyhlášku è. 2/2008 o zákazu poāívání alkoholických nápojù na veøejném prostranství (týká se dvou lokalit, a to Rennerových sadù a prostoru okolo autobusového a vlakového nádraāí). Vyhláška stanovuje zákaz konzumace alkoholu na veøejném prostranství, a to v Rennerových sadech, v okolí autobusového a vlakového nádraāí. Místa zákazu konzumace alkoholu byla vybrána po konzultaci s mìstskou policií. Úèelem vyhlášky je zabránit tomu, aby se podnapilé osoby dlouhodobì zdrāovaly ve frekventovaných lokalitách, aby zde popíjely, polehávaly a obtìāovaly obèany i turisty. Nový koeficient pro výpoèet danì z nemovitostí Zastupitelstvo vydalo obecnì závaznou vyhlášku è. 3/2008 o stanovení koeficientu pro výpoèet danì z nemovitosti (koeficient 2). Naøízením Rady mìsta Strakonice è. 4/2008 se ruší obecnì závazná vyhláška ze dne o stanovení koeficientu, kterým se násobila základní sazba danì ze staveb. Zastupitelstvo mìsta Strakonice se na svém zasedání dne usneslo vydat v souladu se zákonem è. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí a è. 128/2000 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjších pøedpisù, novou obecnì závaznou vyhlášku è. 3/2008 o stanovení koeficientu pro výpoèet danì z nemovitostí, která nabývá úèinnosti dnem Na celém území mìsta Strakonice se násobí základní sazba danì, napø. u jednotlivých druhù staveb (kromì obytných) koeficientem 1,5 a dále se novì stanovuje místní koeficient, kterým se násobí daòová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemkù, staveb, bytù a jejich souborù ve výši 2. Pøehled výnosu danì z nemovitostí v Kè za období Závìreèný úèet mìsta Plocha øešená regulaèním plánem Mezi Lesy se nachází v severní èásti katastrálního území Strakonice východnì od komunikace smìøující do Blatné v èásti mìsta zvané Habeš. Pozemky se dotýkají správního území sousední obce Drouāetice. Øešená plocha má rozlohu 3,6 ha. Navrhované vyuāití plochy pro vilovou zástavbu je velmi vhodné a pøímo vyplývá z dùsledkù rozvoje a rùstu mìsta Strakonice. Rozvoj mìsta smìrem podél komunikace III/ je patrný jiā v období první republiky (jednotlivé vily ve vìtších zahradách na exponovaných místech s výhledem na mìsto). Zástavba rodinnými domy významnì pokraèovala i v druhé polovinì minulého století, pøièemā napøed byla zastavována zemìdìlsky ménì hodnotná pùda západnì od III/ (dnešní ètvrn zvaná Habeš). Tyto moānosti jsou dnes naplnìny. Pozemky jsou navrāeny tak, aby byly napojeny na veøejnou komunikaci a technickou infrastrukturu (vèetnì kanalizace). Regulaèní plán navrhuje v øešeném území umístìní 23 parcel rodinných domù a nutnou veøejnou infrastrukturu. Pozemky jsou vymezeny a navrāeny k vyuāití tak, aby nebyla zhoršena kvalita prostøedí a hodnota území. Je zachována prostupnost øešenou plochou pro veøejnost. Územní plán byl zadán ke zpracování Zastupitelstvo mìsta schválilo zadání územního plánu Strakonice. Zastupitelstvo mìsta Strakonice dne v souladu se stavebním zákonem (zákon è. 183/2006 Sb., v platném znìní) schválilo návrh zadání územního plánu Strakonice, které stanovuje hlavní cíle a poāadavky na zpracování návrhu územního plánu. Na základì schváleného zadání územního plánu bude projekèní kanceláøí (Urbanisticko architektonické UA Projekce, Èeské Budìjovice) zpracován Zastupitelstvo souhlasilo s celoroèním hospodaøením mìsta Strakonice a jím zøizovaných a zaloāených organizací bez výhrad. Schválený závìreèný úèet pøedstavuje rozbor pøíjmù a výdajù mìsta za rok 2007, vèetnì pøijatých a poskytnutých dotací, hospodaøení zøízených a zaloāených organizací mìsta, dále obsahuje finanèní vypoøádání, fondy, dluhovou sluābu, zprávu o inventarizaci, pøehled toku finanèních prostøedkù apod. Mìsto Strakonice hospodaøilo v roce 2007 podle schváleného rozpoètu mìsta, který byl v prùbìhu roku upravován rozpoètovými opatøeními dle aktuálních potøeb mìsta, uvedla Ing. Eva Jankovcová z oddìlení rozpoètu a dodala: Pøíjmy mìsta byly splnìny na 105,7 % upraveného rozpoètu, výdaje mìsta na 90,3 %. Niāší èerpání výdajù bylo zpùsobeno pøedevším pøesunem nìkterých nerealizovaných stavebních akcí do roku Oproti roku 2006 došlo ke sníāení celkových pøíjmù o Kè a celkových výdajù o Kè. Toto sníāení pøíjmù i výdajù zpùsobil pøedevším pokles danì z pøíjmù právnických osob za obec. Rozpoètový výsledek hospodaøení za rok 2007: Pøíjmy po konsolidaci ,32 Výdaje po konsolidaci ,49 Rozpoètový výsledek (pøíjmy minus výdaje) ,17. Na úhradu rozdílu mezi pøíjmy a výdaji byly pouāity prostøedky z minulých let. Plné znìní usnesení z jednání ZM naleznete na MìÚ. Rada mìsta vyhlašuje výbìrové øízení na pozici øeditel / øeditelka Mìstského ústavu sociálních sluāeb Strakonice Termín pro podání písemných pøihlášek do výbìrového øízení je do 5. záøí Bliāší informace k výbìrovému øízení je moāné nalézt na

3 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 3 Rada mìsta Strakonice 67. jednání rady mìsta dne Komunikace Vìtrolamka a Nad Vanìèkù lomem V souvislosti s vyhodnocením výbìrového øízení souhlasila rada mìsta s uzavøením smlouvy na dodavatele projektové dokumentace stavby: Páteøní komunikace Vìtrolamka se spoleèností Ateliér Penta, s. r. o., Strakonice, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Páteøní komunikace Nad Vanìèkù lomem se spoleèností SUDOP projekty Plzeò, a. s., Plzeò, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Prodlouāení chodníku na Podsrpu Na základì vyhodnocení výbìrového øízení souhlasila rada mìsta s uzavøením smlouvy na dodavatele stavby: Prodlouāení chodníku Strakonice Podsrp s firmou Swietelsky stavební, s. r. o., Èeské Budìjovice, za cenu díla ,- Kè (vèetnì DPH). Oprava v ulici Pováāská Dle výbìrového øízení souhlasila rada mìsta s uzavøením smlouvy na dodavatele stavby Oprava parkovištì a komunikace v ul. Pováāská s firmou Swietelsky stavební, s. r. o., Èeské Budìjovice, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). 68. jednání rady mìsta dne Parkovištì v ulici Podskalská Na základì výbìrového øízení souhlasila rada mìsta s uzavøením smlouvy na dodavatele projektové dokumentace stavby Parkovištì v ulici Podskalská se spoleèností SUDOP projekty Plzeò, a. s., Plzeò, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Pøibudou parkovací místa ve dvoøe MìÚ Rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele stavby: Parkovištì MìÚ Strakonice za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto dodavatelùm: Strabag, a. s., Písek, Znakon, a. s., Sousedovice, Swietelsky stavební, s. r. o., Èeské Budìjovice, Stavby silnic a āeleznic, a. s., Èeské Budìjovice, Protom, s. r. o., Strakonice, Prima, a. s., Strakonice, Jihospol, a. s., Strakonice, František ahour Garantstav, Strakonice, vèetnì zveøejnìní výzvy na www stránkách pro pøípadné další zájemce. Ve dvoøe MìÚ Strakonice pøibude ètyøiatøicet parkovacích míst v prostoru od skladových objektù, které budou odstranìny, aā ke zdi stojící na hranici se sousedním pozemkem. Parkovištì bude mimo jiné urèeno pro osoby, které zavítají na mìstský úøad vyøizovat své záleāitosti. Vìtší bezpeèí na pøechodech pro chodce V souvislosti s vyhodnocením výbìrového øízení souhlasila rada mìsta s uzavøením smlouvy na dodavatele stavby Osvìtlení pøechodù køiāovatek Hranièní/Šumavská, Husova/Mírová, Na Ohradì/Ellerova, Bezdìkovská/ Holeèkova s firmou Unielektro Strakonice, s. r. o., Strakonice, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). 69. jednání rady mìsta dne Bezpeèné a bezbariérové mìsto Rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci stavby akce Bezpeèné a bezbariérové mìsto Strakonice za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto dodavatelùm: Jihospol, a. s., Strakonice, Prima, a. s., Strakonice, Znakon, a. s., Sousedovice, Protom, s. r. o., Strakonice, Vladimír Kohout, Strakonice, VKS stavební, s. r. o., Strakonice, vèetnì zveøejnìní výzvy na www stránkách mìsta Strakonice pro pøípadné další zájemce. Zhruba u dvaatøiceti pøechodù pro chodce dojde ke sníāení obrub a dále k bezbariérovým úpravám pro zlepšení jejich dostupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu. Oprava parkovacích ploch v Heydukovì ulici Dle vyhodnocení výbìrového øízení souhlasila rada mìsta uzavøít smlouvu na dodavatele stavby Oprava parkovacích ploch v ulici Heydukova se spoleèností Znakon, a. s., Sousedovice, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). V ulici Heydukova u bytových domù dojde k úpravì asfaltových ploch vèetnì jejich odvodnìní. Do bude po vìtšinu doby opravy úplná uzavírka tohoto prostoru. Proto nebudou moci zde obèané parkovat se svými osobními automobily. Jako náhradní plocha pro parkování se nabízí Beranùv dvùr. Práce budou rozdìleny do dvou etap s tím, āe mezi jednotlivými etapami budou práce pøerušeny v dobì konání dudáckého festivalu. Rekonstrukce komunikace Tisová Rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci stavby Rekonstrukce komunikace Tisová za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto dodavatelùm: Strabag, a. s., Písek, Znakon, a. s., Sousedovice, Swietelsky stavební, s. r. o., Èeské Budìjovice, SS, a. s., Èeské Budìjovice, Prima, a. s., Strakonice, Jihospol, a. s., Strakonice, Protom, s. r. o., Strakonice, František ahour Garantstav, Strakonice, vèetnì zveøejnìní výzvy na www stránkách pro pøípadné další zájemce. V ulici Tisová bude na komunikaci poloāen nový asfaltový povrch. Dále dojde k vybudování deš ové kanalizace, nových sjezdù a chodníkù ze zámkové dlaāby. Úprava a rekonstrukce úpravny vody Pracejovice Rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na zpracovatele projektové dokumentace stavby Úpravna vody Pracejovice rekonstrukce a modernizace za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto dodavatelùm: EKOEKO, s. r. o., Èeské Budìjovice, Hydroprojekt CZ, a. s., Èeské Budìjovice, VH TRES, spol. s r. o., Èeské Budìjovice, vèetnì zveøejnìní výzvy na www stránkách pro pøípadné další zájemce. V letošním roce bude podána āádost do operaèního programu āivotního prostøedí na rekonstrukci a modernizaci úpravny vody Pracejovice. V úpravnì vody dojde ke kompletní rekonstrukci technologie a stavebních objektù. Od Lidlu po cyklostezce Rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na zhotovitele díla Cyklostezka ul. Ellerova za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto dodavatelùm: Znakon, a. s., Sousedovice, Silnice Klatovy, a. s., Klatovy, Swietelsky stavební, s. r. o., Èeské Budìjovice, Casta, a. s., Písek, Stavby silnic a āeleznic, a. s., Èeské Budìjovice, vèetnì zveøejnìní výzvy na www stránkách pro pøípadné další zájemce. Od kruhové køiāovatky u Lidlu smìrem k ulici Na Ohradì dojde k vybudování nové cyklostezky, která bude pokraèováním cyklostezky okolo restaurace Jiskra. Dojde zde k pøedlaābì stávajícího povrchu betonové dlaāby budou nahrazené zámkovou dlaābou. Cyklostezka bude v souladu s poāadovanými parametry pro cyklostezky. 70. jednání rady mìsta dne Poèítaèová uèebna v novém Rada mìsta souhlasila s rekonstrukcí stávající poèítaèové uèebny za maximální cenu ,- Kè v ZŠ Jiøího z Podìbrad. Odkup døevní hmoty z lesù mìsta Na základì výbìrového øízení souhlasila rada mìsta s uzavøením smlouvy na Odkup døevní hmoty z lesù mìsta Strakonice s firmou Eva Jirsová, Písek. Výmìna oken v ZŠ Èelakovského Rada mìsta souhlasila s uzavøením smlouvy se spoleèností Døevotvar øemesla a stavby, s. r. o., Chýnov, na akci Výmìna oken v ZŠ Èelakovského za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Modernizace telefonní ústøedny Rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci akce Modernizace hlasových sluāeb za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto dodavatelùm: Apenex, s. r. o, Èeské Budìjovice, GTS Novera, a. s., Praha 3, IPEX, a. s., Èeské Budìjovice, HTM, s. r. o., Hradec Králové, Malafa servis, Písek, Telefónica O2 Czech Republic, a. s., Praha 4, Telekom, s. r. o., Jaromìø, vèetnì zveøejnìní výzvy na www stránkách pro další zájemce. Probìhlo výbìrové øízení na modernizaci a rozšíøení hlasových sluāeb stávajících telefonních ústøeden pomocí technologie IP telefonie pro budovy mìsta Strakonice s moāným rozšíøením i na organizace mìsta prostøednictvím stávající metropolitní sítì. Cílem øešení je sníāení nákladù na volání, zrušení zpoplatnìných hovorù mezi lokalitami a zrušení vìtšiny paušálních poplatkù. Plné znìní usnesení z jednání RM naleznete na MìÚ.

4 STRANA 4 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE SRPEN 2008 Mìstská policie Strakonice Krátce z událostí zaregistrovaných bìhem mìsíce èervna. Dne byli krátce pøed druhou hodinou ranní dopadeni stráāníky mìstské policie v jednom ze strakonických hotelù dva mladíci, kteøí se zde pokusili vykrást jeden z pokojù. Na podezøelé chování obou muāù byla hlídka upozornìna jiným muāem, který z tohoto hotelu vycházel. Výteèníci se pokusili pøed hlídkou uniknout, skonèili však v poutech na sluāebnì OO PÈR. Z pokoje se snaāili odcizit mimo jiné kreditní kartu, øidièský prùkaz, zbrojní prùkaz a další doklady, které zde našli. Jedenadvacetiletý mladík ze Strakonic byl dne v ranních hodinách pøedán hlídce Policie ÈR s podezøením na øízení motorového vozidla bez pøíslušného øidièského oprávnìní. Hlídka mìstské policie jej zastavila krátce po deváté hodinì v ulici Komenského. Ètyøi mladíci kradli dne v odpoledních hodinách v jednom ze strakonických marketù. Zamìstnanec následoval partièku do ulice Zvolenské, kde se mu ztratila. Hlídka mìstské policie zajistila muāe v ulici V Ráji s batohem plným ukradeného zboāí. Všichni byli i s lupem pøedáni Policii ÈR. Na základì oznámení byl v ulici Bezdìkovské dne veèer nalezen na zemi opilý mladík. Jelikoā mìl dvacetiletý hoch silnì krvácející øezné rány na noze a na zápìstí, byla na místo k jeho ošetøení pøivolána RZS. Na oddìlení pøestupkù pøi MÚ ve Strakonicích bylo oznámeno chování āeny, která venèila své psy na dìtském høišti, by je takovéto jednání v bodì 5, èl. 4 obecnì závazné vyhlášky mìsta è. 9 / 2006 zakázáno. Je zakázáno pøinášet nebo pøivádìt psy na plochy urèené k hraní dìtí. Dìkujeme oznamovatelce, která nás upozornila krátce po pùlnoci na rány, které zaslechla smìrem od obchodního centra Hvìzda. Stráāníci mìstské policie, kteøí se na místo dostavili, nejprve nalezli rozbité sklenìné dveøe trafiky. Muāe, který se pokusil dostat dovnitø obchodu, zajistila hlídka následnì v ulici Lidické a pøedala do rukou Policie ÈR. Podìkování patøí dvìma nálezcùm penìāenky, která obsahovala nejen doklady, ale i hotovost ve výši Kè a mobilní telefon. Neā staèil nálezce pøedat veškeré vìci pøivolané hlídce, dostavil se na místo i majitel, který se jiā po vìcech shánìl. Ke rvaèce, která se strhla v noèních hodinách mezi návštìvníky jednoho ze strakonických barù, jsme byli pøivoláni dne K jednomu muāi byla na místo pøivolána RZS, druhý byl pøedán hlídce Policie ÈR, jelikoā dle svého vyjádøení mìl být jiā ve výkonu trestu, a na úhradì škody, která zde vznikla rozbitím āidle, se ostatní dohodli s obsluhou baru. Krátce po pùlnoci dne byl na základì práce na kamerovém systému zaregistrován stráāníkem mìstské policie mladík z Kutné Hory, který v ulici U Sv. Markéty vylezl na lešení u domu. Trestní oznámení bylo podáno dne proti dvìma mladíkùm, kteøí nejdøíve kradli v jednom z marketù, a poté, co je místní detektiv odhalil a chtìl je zajistit, tito jej fyzicky napadli a z místa utekli. Obì osoby byly v ulici Heydukovy za pomoci kamerového systému dopadeny pøivolanou hlídkou mìstské policie a pøedány hlídce OO PÈR. Hledaná osoba byla dne pøedána v dopoledních hodinách hlídkou mìstské policie na obvodní oddìlení Policie ÈR. Dne byla na sluāebnu mìstské policie chovatelem nahlášena ztráta leguána. Jaké bylo pøekvapení, kdyā mu bylo exotické zvíøe dne v dopoledních hodinách stráāníkem pøedáno. Podìkování patøí āenì, která nás na zmizelého leguána upozornila. Noèní honièka dne mezi hlídkou mìstské policie a mladíkem ze Strakonic skonèila jeho dopadením a poté obvinìním ze spáchání trestného èinu dle 257 b, zákona è. 140 / 1961 Sb., trestního zákona. Tohoto se mladý muā dopustil tím, āe pomaloval tzv. grafity stìny viaduktu v ulici Podsrpenské. Dne byl po druhé hodinì ranní na Velkém námìstí zjištìn stráāníky mladý muā nesoucí lavièku, která zjevnì pocházela z hradního nádvoøí. Mladík byl za svùj heroický výkon odmìnìn blokovou pokutou a lavièka putovala zpìt na hrad. V odpoledních hodinách dne oznámila na linku tísòového volání (156) barmanka jednoho ze strakonických podnikù, āe ji nìjaký èlovìk odcizil kasírtašku. Stráāníci zjistili popis osoby a zaèalo pátrání po muāi, které skonèilo v jednom z barù v ulici Lidické. Šestadvacetiletý muā byl pøedán Policii ÈR k doøešení pøípadu. Podìkování patøí nálezci ze dne Muā ze Strakonic nalezl na Podskalí penìāenku s doklady, platebními kartami i hotovostí. O nálezu informoval mìstskou policii, ta pak penìāenku pøedala majitelce, která jiā ztracené vìci postrádala. Dne byli v odpoledních hodinách dopadeni zamìstnancem STARZ dva nezletilí hoši, kteøí se nepøišli na plavecký bazén vykoupat ani slunit, ale prozkoumávat cizí kabelky. Stráāníci mìstské policie poté oba ètrnáctileté výteèníky pøedali na OO PÈR. Milan Michálek, velitel stráāníkù MP Strakonice Srpnové uzavírky komunikací Od soboty od hodin do nedìle bude Husova ulice v úseku od Katovické ulice po køiāovatku s ulicí Boāeny Nìmcové jednosmìrná pro veškerý provoz. V této dobì se nebude moci odboèit z Katovické ulice do ulice Husovy, v opaèném smìru, tj. od nemocnice smìrem na Klatovy, provoz nebude omezen, uvedl vedoucí odboru dopravy Ing. Václav Býèek a dodal: V této dobì budou zrušeny zastávky MHD v ulici Mírová a Máchova. Probìhne jednak rekonstrukce køiāovatky ulic Husova a Mírová, jednak asfaltování pøed OD Penny. Mgr. Marie Tùmová, PR Psí útulek navštíví Èeská televize Dne do psího útulku ve Strakonicích zavítá Èeská televize s panem Zdeòkem Srstkou, aby zde natoèili další díl poøadu na pomoc zvíøatùm Chcete mì? Pøesný datum a èas odvysílání poøadu bude uveøejnìn na internetových stránkách v rubrice Aktuálnì. Odchyt toulavých koèek Upozoròujeme obèany, āe v termínu od pondìlí do støedy bude na území našeho mìsta probíhat odchyt toulavých koèek. Tuto èinnost zajistí odborník ve spolupráci s Mìstskou policií Strakonice a pracovníky odboru āivotního prostøedí Mìstského úøadu Strakonice. Toulavé koèky budou odchyceny a prohlédnuty veterináøem. Zdraví jedinci budou vykastrováni, oèipováni a nabídnuti k umístìní do náhradní péèe. Všechny odchycené koèky budou zaevidovány a bude o nich poøízena písemná i fotografická dokumentace, která bude dostupná od k nahlédnutí na Mìstské policii Strakonice a na odboru āivotního prostøedí. Prosíme majitele, aby své koèky v odchytových dnech nevypouštìli a pøedešli tím moāným komplikacím. V pøípadì nejasností se obèané mohou obrátit na pracovníky odboru āivotního prostøedí Ing. Jaroslava Brùāka tel.: a Ing. Petra Š astného tel.: nebo na Mìstskou policii Strakonice tel.: Mgr. Marie Tùmová, PR Soutìā nejen pro dìti Zapojte se do výzdoby vlakového nádraāí v rámci pøipravovaných oslav 140 let āeleznice, které vyvrcholí dne 20. záøí 2008, a namalujte èi jakkoliv výtvarnì ztvárnìte tu nejkrásnìjší historickou mašinku, která pøed 140 lety pøijela do Strakonic. Vaše mašinky budou vystaveny v prostoru vlakového nádraāí ve Strakonicích. Výtvarná dílka odevzdávejte na Mìstském informaèním centru ve Strakonicích nejpozdìji do Pøivítejme dudáky Po dvouleté pøestávce se jiā po osmnácté pøipravujeme na mezinárodní dudácký festival. Opìt se v našem mìstì setkají zástupci hudebníkù, zpìvákù a taneèníkù z celé Evropy, úèast pøislíbily také soubory z Indie a Alāírska. Velké zastoupení budou mít i èeské soubory a v programu je zaøazen také samostatný strakonický koncert. Foto: Archiv MìKS Na hlavních scénách se pøedstaví pøedevším poèetné soubory v komponovaných poøadech, na volných scénách pak malé skupiny a jednotliví dudáci. Letos je vedle folklorních souborù dán prostor také skupinám hrajícím na dudy støedovìkou hudbu, samostatný noèní koncert bude mít rocková skupina Chodská vlna nebo armádní umìlecký soubor Ondráš. Mùāete navštívit i oblíbené noèní poøady na schodech pøed domem kultury nebo u pivovaru, chybìt nebudou ani prùvody mìstem, jarmark u hradu a na Palackého námìstí, výstavy, odborné poøady v kinì Oko a v obøadní síni hradu. Na tøetím hradním nádvoøí se pak mùāete setkávat s malíøi a sochaøi na výtvarném sympoziu. Za zmínku jistì stojí koncert duchovní hudby v kostele sv. Markéty i koncert váāné hudby v domì kultury v podání Jihoèeské filharmonie z Èeských Budìjovic a tria Hudby hradní stráāe z Prahy. Mezinárodní dudácký festival si od roku 1967 díky osobnostem, které stály u jeho zrodu (pøedevším pana Josefa Reāného), získal vìhlas po celém svìtì a je pro naše mìsto významnou aktivitou z hlediska cestovního ruchu. Festivalová atmosféra bývá velmi pøátelská a druāná, a to ve dne i v noci, coā pro nìkteré z vás mùāe být i nepøíjemné. ádáme vás proto o shovívavost, a kdo mùāete, pøipojte se k festivalovému veselí. Ukaāme našim hostùm pohostinnou a vstøícnou tváø, aby se k nám rádi vraceli nejen o festivalu. Dìkuji jménem všech, kteøí festival pøipravují, za podporu vedení mìsta, partnerùm i mediálním partnerùm, spolupracujícím institucím ve mìstì i vám všem, kteøí pomáháte vytváøet pøitaālivý obraz Strakonic pro èeské i zahranièní návštìvníky festivalu. Pøejme si sluníèko a pohodu pro festivalové programy i mezi námi všemi! Za pøípravný výbor festivalu Eva Dresslerová, øeditelka festivalu

5 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 5 Mìstské kulturní støedisko Strakonice ve spolupráci s Folklorním sdruāením ÈR za podpory Ministerstva kultury ÈR a Jihoèeského kraje pod záštitou ministra kultury Èeské republiky Mgr. Václava Jehlièky hejtmana Jihoèeského kraje RNDr. Jana Zahradníka generálního øeditele Èeského rozhlasu Ing. Václava Kasíka a mìsta Strakonice poøádají 18. MEZINÁRODNÍ DUDÁCKÝ FESTIVAL ÈTVRTEK hod. PRÙVOD ÚÈASTNÍKÙ FESTIVALU MÌSTEM hod. MEZINÁRODNÍ DUDÁCKÉ KASACÍ (Hradní nádvoøí) Zahajovací program festivalu. Reāie: Eva Dresslerová, prùvodní slovo: Petr Janèaøík a Marie Retková hod. STØEDOVÌKÉ DUDY (Hradní nádvoøí) Úèinkují: Codex Pøerov, Holba Plzeò, Úèinkují: Arcus Chomutov, Dei Gratia Tábor PÁTEK hod. MATINÉ ZAHRANIÈNÍCH SOUBORÙ (Hradní nádvoøí) Lidový tanec a dudácká muzika v hudební tradici Evropy a Asie. Reāie a prùvodní slovo: Zdenìk Vejvoda hod. ZORKA SOUKUPOVÁ, DUŠE JIHOÈESKÉHO NÁ- RODOPISU (Kino Oko) Profil jihoèeské zpìvaèky a etnografky. Reāie a prùvodní slovo: Marcela Macková hod. TOULALY SE DUDY SVÌTEM, ZABLOUDILY TA- KY K DÌTEM (Hradní nádvoøí) Veselé hraní a zpívání s Prácheòáèkem, jeho hosty a všemi, co mají chu se bavit. Reāie a prùvodní slovo: Jaroslav Bašta hod. DUDY IBERSKÉHO POLOOSTROVA (Kino Oko) Poøad o tradici dud iberského poloostrova. Prùvodní slovo: Xosé Lois Foxo hod. SETKÁNÍ POD RUMPÁLEM (Hradní nádvoøí) Promìny evropské dudácké hudby. Úèinkují zahranièní kapely a komorní soubory. Reāie a prùvodní slovo: Zdenìk Vejvoda hod. VIVAT DUDY ANEB LETEM DUDÁCKÝM SVÌTEM (Letní kino) Veèerní galakoncert toho nejlepšího z repertoáru èeských a zahranièních souborù a sólistù. Reāie: Josef Krèek, prùvodní slovo: Gabriela Filippi hod. DUDÁCKÉ DOSTAVENÍÈKO (Dùm kultury schody) Èeské lidové písnì v podání plzeòských dudáckých muzik. Reāie a prùvodní slovo: Zdenìk Vejvoda hod. S DUDAMI NA JEDNÉ VLNÌ (Hradní nádvoøí) Elektrické nástroje, bicí a dudy svedou na stejnou vlnu muzikanti z kapely Chodská vlna. Reāie: Josef Kuneš SOBOTA hod. POEHNANÝ BÙH NA VÌKY (Kostel sv. Markéty) Koncert duchovní hudby pod záštitou senátora P ÈR Ing. Josefa Kalbáèe. Úèinkují: Karmína Èeská republika, umìlecký vedoucí Miroslav Sekáè a Steyrische Bordunmusik Rakousko, vedoucí Sepp Pichler. Reāie: Josef Krèek a prùvodní slovo: Alfréd Strejèek hod. STRAKONICKÝ DUDY, TY JE SLYŠET VŠUDY (Hradní nádvoøí) ivá dudácká tradice Prácheòska v podání muzikantù a souborù ze Strakonic a okolí. Reāie: Irena Novotná, prùvodní slovo: Irena Novotná a Jaroslav Bašta hod. KOUZLO SEDMI DÍREK (Hradní nádvoøí obøadní síò) Plzeòské rozhlasové nahrávky z let : dudácká tradice orchestrální zpracování elektronika. Reāie a prùvodní slovo: Zdenìk Bláha hod. DUDÁCKÉ TOULKY PO ZÁPADNÍCH ÈECHÁCH (Letní kino) Úèinkují soubory a kapely ze západních Èech: Jiskra Plzeò, Rokytka Rokycany, Šumava Klatovy, Dyleò Karlovy Vary, Úsmìv Horní Bøíza, Ledecká dudácká muzika a Národopisný soubor Postøekov. Reāie: Vìra Rozsypalová, prùvodní slovo: Václav Švík a Vìra Rozsypalová hod. DUDY V KONCERTNÍ HUDBÌ (Dùm kultury) Koncert ze skladeb B. Smetany, E. Zámeèníka,Weismana, W. A. Mozarta, Z. Lukáše, O. Kvìcha, J. Málka, J. Gemrota. Reāie: Tomáš Stavìl hod. KAMENÍ A DUDY NAJDEŠ V SVÌTÌ VŠUDY (Letní kino) Veèerní galakoncert toho nejlepšího z repertoáru èeských a zahranièních souborù a sólistù. Reāie: Zdenìk Vejvoda, prùvodní slovo: Michaela Vondráèková a Zdenìk Vejvoda hod. ŠVANDOVATÝ PÍSNIÈKY (prostranství pøed Mìš anským pivovarem) Veselé vyhrávání na scénì pøed pivovarem. Úèinkují: Domaālická dudácká muzika a Pošumavská dudácká muzika. Reāie a prùvodní slovo: Josef Kuneš hod. POVEDENÁ SEZONA ANEB Z KADÉHO ROKU TROŠKU (Letní kino) Noèní koncert Vojenského umìleckého souboru Ondráš Brno NEDÌLE hod. MEZINÁRODNÍ MŠE (Kostel sv. Markéty) hod. VO KOUZELNÝCH DUDÁCH A SKØÍTKOVI Z BEZU (Hradní nádvoøí) Komponovaný poøad dìtských folklorních souborù z jihozápadních Èech. Reāie a prùvodní slovo: Zdenìk Vejvoda hod. SLAVNOSTNÍ PRÙVOD MÌSTEM hod. GALAKONCERT (Letní kino) Poøad na rozlouèenou s festivalem, ve kterém se pøedstaví domácí i zahranièní soubory. Reāie a prùvodní slovo: Zdenìk Bláha hod. GALAKONCERT REPRÍZA (Hradní nádvoøí) Reāie: Josef Kuneš, prùvodní slovo: Kamil Jindøich () Výtvarné sympozium (III. hradní nádvoøí) STAROÈESKÝ JARMARK u hradu pod Jelenkou VOLNÁ SCÉNA (Palackého námìstí), úèinkují dudáci sólisté a malé skupiny, prodej obèerstvení a øemeslných výrobkù VOLNÁ SCÉNA (Rennerovy sady) FESTIVALOVÉ OZVÌNY Mezinárodní dudácké festivaly na fotografiích Vladimíra Šilhana a Otto Zachára Kapitulní síò strakonického hradu KRÁSY STRAKONICKA Ivana Øandová fotografie. Výstava ve foyeru domu kultury. Zmìna programu vyhrazena! Pøedprodej vstupenek a informace: DÙM KULTURY, tel.: ,

6 STRANA 6 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE SRPEN 2008 Program na srpen 2008: Pátek 8. srpna STRAKONICKÝ DUDÁK ANEB HODY DIVÝCH EN Divalední soubor Èelakovský ve spolupráci s Muzeem støedního Pootaví, Mìstským kulturním støediskem Strakonice, za finanèní podpory Mìstského úøadu Strakonice a pod patronací Mìš anského pivovaru Strakonice uvádí báchorku J. K. Tyla. II. nádvoøí strakonického hradu hod. KINO OKO STRAKONICE Sobota 2. nedìle 3. srpna USA, komedie, titulky, 140 SEX VE MÌSTÌ Carrie, Samantha, Miranda a Charlotte jsou zpìt a tentokrát na velkém plátnì. Doèkáme se všeho toho, co máme na tomto seriálu rádi krásných šatù a bot, zajímavých milostných problémù a samozøejmì i spousty sexu. Reāie: Michael Patrick King Hrají: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Hrají: Kristin Davis, Chris Noth ad. doporuèená pøístupnost: od 12 let vstupné 75,- Kè Warner Bros Pondìlí 4. úterý 5. srpna USA, èerná komedie, titulky, 123 doporuèená pøístupnost: od 12 let OKO BERE Pìt studentù, jeden skvìlý plán a Las Vegas na lopatkách. Reāie: Robert Liketic Hrají: Jim Sturgess, Kevin Spacey, Kate Bosworth, Aaron Yoo, Liza Lapira ad. Falcon Støeda 6. srpna ÈR, komedie/povídkový, 75 doporuèená pøístupnost: všem KULIÈKY O lásce āen aā za hrob (muāe). Reāie: Olga Dabrowská, Jitka Nìmcová Hrají: Julie Doèekalová, Petr Kaska, Jan Plaèek, Jakub Janov, Hrají: Kryštof Majer ad. Cinemart Pátek 8. srpna Francie, romantický, titulky, 120 doporuèená pøístupnost: všem PAØÍI, MILUJI TÌ V Paøíāi, miluji Tì se sešli svìtoznámí reāiséøi, aby spoleènì ukázali Paøíā zpùsobem, jaký tu ještì nebyl. Reāie: Olivier Assayas, Fréderic Auburtin, Emmanuel Benbihy, Reāie: Gurinder Chadha, Sylvain Chomet Hrají: Alexander Payne, Florence Muller, Hervé Pierre, Hrají: Bruno Podalydes ad. HCE + 35 mm Sobota 9. nedìle 10. srpna USA, komedie, titulky, 110 doporuèená pøístupnost: od 12 let DOSTAÒTE AGENTA SMARTA vstupné: 70,- Kè Zachraòuje svìt a uāívá si to! Reāie: Peter Segall Hrají: Steve Carell, Anne Hathaway, Dwayne Johnson, Alan Arkin ad. Warner Bros Pondìlí 11. støeda 13. srpna USA, akèní/drama/komedie/fantazie, dabing, 129 doporuèená pøístupnost: od 12 let HANCOCK Existují hrdinové existují superhrdinové a pak je tu Hancock. Nový film s Willem Smithem a Charlize Theron, film, u kterého se budete bavit! Reāie: Peter Berg Hrají: Will Smith, Charlize Theron, Jason Baterman, Eddie Marsan ad. Falcon Sobota 16. nedìle 17. srpna USA, animovaný/rodinný, dabing, 92 KUNG FU PANDA Pøipravte se na nìco pandastického!!! Reāie: Mark Osborne, John Stevenson POZOR!!! od hod. doporuèená pøístupnost: všem Bontonfilm Sobota 16. nedìle 17. srpna USA, akèní/crazykomedie, titulky, 85 doporuèená pøístupnost: od 12 let SUPRHRDINA vstupné: 65,- Kè Pubertální outsider Rick po bodnutí zmutovaného hmyzu získá schopnosti nadlidského hrdiny Váāky. Pro svou nešikovnost si však v hrdinském konání nevede zdaleka tak dobøe jako Spider-Man. Reāie: Craig Mazin Hrají: Drake Bell, Brent Spiner, Pamela Anderson, Tracy Morgan, Craig Bierko ad.spi Pondìlí 18. srpna USA, road movie/dobrodruāný/psychologický, titulky, 148 ÚTÌK DO DIVOÈINY Byl Christopher hrdinným cestovatelem, naivním idealistou, rebelem, èi jen dalším ztraceným americkým synem, hledaèem rizik, nebo tragickou postavou, která hledá rovnováhu mezi civilizací a pøírodou? Reāie: Sean Penn Hrají: Emile Hirsch, Vince Vaughn, Dan Burch, Brian Dierker ad. dopor. pøíst.: od 15 let vstupné: 65,- Kè Bontonfilm Úterý 19. ètvrtek 21. srpna USA/Indie, sci-fi/drama, titulky, 91 doporuèená pøístupnost: od 15 let STALO SE vstupné: 70,- Kè Mohli jsme to vycítit. Vidìli jsme znamení. A teï se to stalo. Reāie: M. Night Shyamalan Hrají: Mark Wahlberg, Zooey Deschanel, John Leguizamo, Hrají:Ashlyn Sanchez ad. Bontonfilm Pátek 22. sobota 23. srpna USA, komedie, titulky, 110 doporuèená pøístupnost: od 15 let KOPAÈKY vstupné: 65,- Kè Pøestoāe kopaèky jsou veskrze smutná záleāitost, vznikla o ní svìāí a originální komedie nacpaná brilantními dialogy, která aspiruje na pøekvapení roku. Reāie: Nicolas Stoller Hrají: Jason Segel, Kristen Bell, Mila Kunis, Russel Brand ad. Bontonfilm Nedìle 24. pondìlí 25. srpna USA, komedie/romantický, titulky, 99 doporuèená pøístupnost: od 12 let MEJDAN V LAS VEGAS vstupné: 80,- Kè Štìstí na dosah? Reāie: Tom Vaughan Hrají: Cameron Diaz, Ashton Kutcher, Queen Latifah, Rob Corddry ad. Bontonfilm Úterý 26. støeda 27., sobota 30. nedìle 31. srpna ÈR/V. Británie/Slovensko/Maïarsko, historický/thriller, 140 dopor. pøíst.: od 12 let BATHORY vstupné: 80,- Kè Vzkøíšení èachtické legendy. Reāie: Juraj Jakubisko Hrají: Anna Friel, Vincent Regan, Hans Matheson, Karel Roden, Hrají: Deana Jakubisková-Horváthová, Bolek Polívka, Jiøí Mádl, Hrají: Lucie Vondráèková, Franco Nero ad. Bontonfilm LETNÍ KINO STRAKONICE Pátek 1. srpna USA, komedie, titulky, 140 SEX VE MÌSTÌ Carrie, Samantha, Miranda a Charlotte jsou zpìt a tentokrát na velkém plátnì. Doèkáme se všeho toho, co máme na tomto seriálu rádi krásných šatù a bot, zajímavých milostných problémù a samozøejmì i spousty sexu. Reāie: Michael Patrick King Hrají: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Hrají: Cynthia Nixon, Kristin Davis, Chris Noth ad. od hod. doporuèená pøístupnost: od 12 let vstupné 75,- Kè Warner Bros Ètvrtek 7. srpna od hod. ÈR, komedie/povídkový, 75 doporuèená pøístupnost: všem KULIÈKY O lásce āen aā za hrob (muāe). Reāie: Olga Dabrowská, Jitka Nìmcová Hrají: Julie Doèekalová, Petr Kaska, Jan Plaèek, Jakub Janov, Hrají: Kryštof Majer ad. Cinemart Ètvrtek 14. srpna USA, animovaný/rodinný, dabing, 92 KUNG FU PANDA Pøipravte se na nìco pandastického!!! Reāie: Mark Osborne, John Stevenson od hod. doporuèená pøístupnost: všem Bontonfilm Pátek 15. srpna od hod. USA, dobrodruāný/fantasy/rodinný, dabing, 144 doporuèená pøístupnost: všem LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN Všechno, co jste doposud znali, se najednou zmìnilo Reāie: Andrew Adamson Hrají: Georgie Henley, Skandar Keynes, Anna Popplewell, Hrají: William Moseley, Liam Neeson ad. Warner Bros Ètvrtek 28. pátek 29. srpna od hod. ÈR/V. Británie/Slovensko/Maïarsko, historický/thriller, 140 doporuè. pøíst.: od 12 let BATHORY vstupné: 80,- Kè Vzkøíšení èachtické legendy. Reāie: Juraj Jakubisko Hrají: Anna Friel, Vincent Regan, Hans Matheson, Karel Roden, Hrají: Deana Jakubisková-Horváthová, Bolek Polívka, Jiøí Mádl, Hrají: Lucie Vondráèková, Franco Nero ad. Bontonfilm Zmìna programu vyhrazena. Na záøí 2008 pøipravujeme: 6. záøí: REFLEXNÍ TERAPIE ANEB MÁTE ZDRAVÍ VE SVÝCH RUKOU. Pøednáší: Jiøina Hennlichová 8. záøí: Divadlo A. Dvoøáka Pøíbram Neil Simon: DROBEÈKY Z PERNÍKU 9. záøí: FOTOKLUB PÍSEK 14. záøí: NEDÌLNÍ ODPOLEDNE S PÍSNIÈKOU 16. záøí: KPH Kateøina Englichová harfa, Andrea Kalivodová mezzosoprán 17. záøí: VŠECHNOPARTIÈKA 27. záøí: POUOVÁ DISKOTÉKA MILOŠE ZEMENA

7 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 7 Od mùāete navštívit výstavu prací āákù VO ZUŠ pod vedením dr. Jarmily Lískovcové pod názvem FATAMORGANA. Práce jsou inspirovány Botanickou zahradou v Praze. Výstavu si mùāete prohlédnout do 8. záøí 2008, ŠK, vstupní hala. Od záøí 2008 bude ŠK poøádat cyklus setkání, besed, pøednášek pro širokou veøejnost staršího vìku Senioøi, nebojte se. Pøipravujeme rùzná témata - napø. vzájemné souāití, zvíøe jako spoleèník, zdravý āivotní styl, právnické rady, regionální historie, trénink pamìti. Poèítá se i s tvoøivými dílnami. Další témata jistì vyplynou na vzájemných setkáních. ŠK a ÈSOP zvou dospìlé i dìti: k úèasti na akci Pamì strakonických stromù. Informace v kvìtnovém èísle. Otevírací doba: PO a ÈT 13 18, ST v sobotu na pøírodovìdný výlet s panem Františkem Langmajerem. Sraz je v 9.20 u turistické mapy na autobusovém nádraāí. V 9.35 jede volarský autobus do Záblatí, Køiš anovice rozcestí. Pùjde se po turistické znaèce smìrem ke Køiš anovickému rybníku, odboèí se do Hlásné Lhoty, odkud se sejde k Blanici. Podél ní se lze dostat divokým skalnatým údolím ke zøíceninì hradu Hus, dá se ale jít i pohodlnìjší cestou. Od zøíceniny se pùjde kolem zaniklé vsi Cudrovice na zastávku Zbytiny, Blaāejovice na praāský autobus (jede v 16,10). Dalo by se pokraèovat i do Zbytin na vlak (jede v a ve 20.10). Pøedpokládaná délka trasy je 15 km, po dohodì je moāno ji zkrátit na 6-9 km nebo prodlouāit. podle moāností budou pøípadnì poøádány kratší pøírodovìdné procházky. Informace získáte prostøednictvím knihovny a na Pùjèovna pro dìti a dospìlé v poboèce Šmidingerovy knihovny v ulici Husovì èp. 380 poøádá v dobì prázdnin a v záøí burzu námìtù na cestování. Zájemci mohou v pùjèovní dobì pøinést struènì zapsané body k výletùm, které by chtìli doporuèit, a pøi té pøíleāitosti si pøeètou zápisy shromáādìné od ostatních úèastníkù akce. Otevírací doba v poboèce: PO a ÈT 13 18, ST 8 12, dovolená viz vývìsky a Výzva: Adresáø neziskových organizací a poskytovatelù sociálních sluāeb na Strakonicku Šmidingerova knihovna má jedno oddìlení, které je kromì Evropské unie a ekoporadenství specializováno také na neziskové organizace. V rámci své èinnosti spravuje Adresáø neziskových organizací na Strakonicku. Jeho elektronická podoba je na internetových stránkách knihovny v sekci Neziskový sektor. V adresáøi jsou pøehlednì seskupeny informace o nestátních neziskových organizacích na Strakonicku se širokou oblastí pùsobnosti jako je napø. kultura, volnoèasové aktivity dìtí a mládeāe, ochrana pøírody, sociální oblast, pomoc znevýhodnìným skupinám atd. Adresáø je urèen pro pracovníky neziskových organizací a jejich klienty, aby vìdìli, na koho se mohou ve svém regionu obracet, a aby byli informováni o svých potenciálních partnerech pro spolupráci, dále pro orgány veøejné správy (mìstský úøad, úøad práce apod.), aby tak získali pøehled o neziskovém sektoru v regionu pro pøípadnou spolupráci nebo výmìnu informací a zkušeností, a také pro obèany Strakonicka, kteøí v adresáøi mohou najít pøehled nabízených sluāeb. Takovýto adresáø je na Strakonicku jedineèný poèin, proto si jeho existenci zájemci pochvalují. Zjistili jsme, āe v našem regionu neexistuje āádný ucelený pøehled poskytovatelù sociálních a s nimi souvisejících sluāeb. Jelikoā jsme pøesvìdèeni, āe podobné databáze by bylo zapotøebí a vhodnì by doplòovala náš jiā existující Adresáø neziskových organizací, rozhodli jsme se jej o ni rozšíøit. Nyní probíhá aktualizace stávajícího Adresáøe ZELENÉ VEÈERY anonymní dotazníèek 1. Na Zelené veèery chodím: pravidelnì obèasnì 2. O programu Zelených veèerù se dozvídám z: ÈP servisu, strakonického Zpravodaje Knihovny Èajovny Odjinud: Z minulých Zelených veèerù mne zaujalo: pøednáška, beseda: promítání: Uvítal(-a) bych pro pøíští Zelené veèery témata: pøednáška, beseda: promítání: Mìl(-a) bych pøipomínku, vzkaz: Dotazníèek odevzdejte prosím do konce záøí 2008 v Èajovnì Inspirace v hotelu Bavor, ve Šmidingerovì knihovnì nebo v poboèce Šmidingerovy knihovny v Husovì ulici èp Dìkujeme. neziskových organizací a souèasnì rozšíøení o poskytovatele sociálních sluāeb. Proto vyzýváme všechny organizace, které by chtìly být do tohoto adresáøe zaøazeny, nech se nám ozvou do knihovny (tel.: , ; mail: osobnì v poboèce Šmidingerovy knihovny v Husovì ulici èp. 380). Termín k odevzdání vyplnìných dotazníkù, které si mùāete vyāádat na uvedených kontaktech, je 20. srpna Na øíjen 2008 je plánována tradièní výstava neziskových organizací na Strakonicku, tentokrát rozšíøená právì o poskytovatele sociálních sluāeb. Ivana Jonová, Šmidingerova knihovna Strakonice Brýle pro Afriku Šmidingerova knihovna ve Strakonicích se pøipojila k celostátní akci poøádané organizací SIRIRI Brýle pro Afriku. Akce je urèena pro obyvatele Støedoafrické republiky, kde brýle stojí prùmìrný roèní plat, a jsou tak pro naprostou vìtšinu lidí nedostupné. Díky tomuto projektu se mohou dostat k tìm, kdo je potøebují a to jsou zejména studenti a āáci, pro které je vada zraku èasto pøekáākou ke studiu. Shromáādìné brýle pøed odesláním do Afriky projdou rukama odborníkù, kteøí je pøemìøí, vyèistí a oznaèí. Brýle budou odesílány na dvì cílová místa: jedním je Dispenzáø (zdravotní ambulance) v hlavním mìstì Bangui a druhým Dispenzáø v mìstì Bozoum. Zde pracují oèní lékaøi, kteøí zajistí distribuci dovezených brýlí. Akce se setkala s pomìrnì velkým ohlasem ètenáøù i neètenáøù knihovny a k , kdy akce skonèila, se podaøilo vybrat na 140 kusù dioptrických brýlí. Více informací o organizaci i této akci na Doufáme, āe jsme alespoò troškou pøispìli k zlepšení āivotních podmínek lidí ve Støedoafrické republice. Muzeum støedního Pootaví ve Strakonicích VÝSTAVY: Výstavní sínì hradu Marcela Vichrová obrazy, grafika Výstava pokraèuje do 31. srpna Umìní Makondù (Afrika) døevoøezbáøské plastiky Výstava pokraèuje do 31. srpna Kudy chodil Karel Klostermann Výstava pokraèuje do 31. srpna Obrázky z historie a rekonstrukce strakonického hradu Prodlouāená výstava z roku 2007 do 31. srpna Zámecká galerie Adolf Lachman Výstava pokraèuje do 31. srpna Premiéra díla mladého umìlce objekty v netradièním a provokujícím stylu. Stálá prodejní výstava kmenových autorù galerie (kvìten øíjen) Kapitulní síò Festivalové ozvìny (12. srpna 15. záøí 2008) Mezinárodní dudácké festivaly ve fotografiích Vladimíra Šilhana a Otto Zachára (Maïarsko). KULTURNÍ AKCE: Noèní prohlídka aneb Obrazy z dìjin strakonického hradu (pátek 15. srpna 2008 od 20.00, a hod.) Historie strakonického hradu a mìsta v hraných scénkách v podání: MSP, DS Èelakovský, SHŠ Markýz a SHŠ Vendetta. Rumpálování (2. a 3. srpna 2008) IX. roèník historických slavností na hradì ve spolupráci s MìKS a spoleèností Al Rašíd. Muzeum a výstavy jsou otevøeny: dennì mimo pondìlí 9 17 hod. Zámecká galerie otevøena: Út Pá 9 17, So 9 13, Ne hod. Areál vodního mlýna v Hoslovicích otevøen: Út Pá 13 17, So, Ne hod. Kontaktní adresa: Muzeum støedního Pootaví Strakonice, Zámek 1, Strakonice, tel.: , fax: ,

8 STRANA 8 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE SRPEN 2008 STARZ STRAKONICE SRPEN 2008 Letní areál bude v srpnu v provozu dennì od do hodin (pokud bude nepøíznivé poèasí, nebude moānost provozu pro veøejnost v krytém bazénu bazén bude vypuštìn a budou probíhat opravy a údrābové práce). I v srpnu se v letním areálu uskuteèní nìkolik soustøedìní sportovních oddílù. Proto prosíme návštìvníky, aby sledovali informaèní tabuli u vstupu do areálu, kde bude vādy napsán rozpis èasù a drah vyhrazených pro tréninky. Pro maminky s dìtmi bude k dispozici v prostorách dámských sprch BABY ROOM, kde bude moci maminka po zapùjèení klíèe od šatnáøky svou ratolest pøebalit, nakojit nebo ohøát jídlo v mikrovlnné troubì. Martin Walter, vedoucí plaveckého stadionu PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU A SAUNY V SRPNU 2008 Krytý bazén a sauna jsou mimo provoz. Letní areál v provozu pondìlí nedìle hod. VÝJIMKY: SOUSTØEDÌNÍ SPORTOVNÍCH ODDÍLÙ TJ Tábor oddíl synchr. plavání Radbuza Plzeò plavci Czech open vodní pólo Kontakt bb plavci vozíèkáøi FKSP Brno plavci Sport. gym. Brno plavci ÈSMPS post. plavci DDM Klatovy plavci USK PRAHA plavci Ceník plaveckého stadionu (letní areál) STARZ Strakonice Èas pøíchodu od hod. od hod. Dìti do 3 let (vèetnì) zdarma zdarma Dìti od 4 do 15 let (vèetnì) 60,- Kè 50,- Kè Osoby starší 15 let 70,- Kè 60,- Kè Osoby s prùkazem ZTP 30,- Kè 30,- Kè Osoby s prùkazem ZTP/P zdarma Rodina 2 dospìlí + 1 dítì (do 15 let) platí 2 dospìlí Rodina 2 dospìlí + 2 dìti (do 15 let) platí 2 dospìlí + 1 dítì Rodina 2 dospìlí + 3 dìti (do 15 let) platí 2 dospìlí + 2 dìti Hromadná vstupenka (školy, tábory, sportovní oddíly) platí po celý den vstupné jako od hod. Rodinné vstupné platí v pøípadì, āe rodièe nevyuāívají nìkterou z dalších slev (permanentní vstupenka, bodová vstupenka, legitimace pro volný vstup)! Permanentní vstupenky 500,- Kè / 10 návštìv dìti od 4 do 15 let (vèetnì) 600,- Kè / 10 návštìv osoby starší 15 let FITNESS: PLAVECKÝ STADION PO ÚT ST ÈT PÁ SO zavøeno NE zavøeno SPORTOVNÍ HALA PO PÁ SO NE tvorba tréninkù a tréninkových plánù moānost vyuāití sluāeb osobního trenéra ZIMNÍ STADION PO ÈT PÁ SO NE Mistr sportu Mgr. Petr Kollros cvièení na profesionálních strojích GRÜN SPORT cviè. pod vedením osobního trenéra sestavení trén. plánu a jídelníèku poradenství (dietologie, stravování, redukce tuku) sleva pro studenty firemní úèet pro vaše zamìstnance, èerpání z fondu FKSP privat masáāe prodej doplòkù sport. výāivy majitelé perm. do fitness sleva 20 % na solárium STARZ Strakonice, Na Køemelce 512, Strakonice web: Zmìny programù vyhrazeny!

9 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 9 ŠKODA OCTAVIA a další automobily z Evropské unie výrazně levněji za eura. Tel.: Strakonice, Palackého námìstí 91 Tel.: , mob.: èlen asociace realitních kanceláøí ÈR PRODEJ, PRONÁJEM VŠECH NEMOVITOSTÍ Pro velký zájem klientù hledáme byty k prodeji a k pronájmu Vyøizujeme výhodné hypoteèní úvìry CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉÈE MUDr. Chvalové trvalá úprava váhy, vhodné i pro vyšší nadváhu úprava stravovacích návykù cílená výāiva pro sportovce prevence civilizaèních chorob bez pouāití lékù instruktáāní poradenství péèe o ple a líèení Konzultace Centrum MUDr. Chvalové, tel.: Chcete výhodnìji udrāovat své auto? VÝFUKY NYNÍ U NÁS SE SLEVOU AŽ 40 % Autek autodíly tel.: NOVÌ OTEVØENO T.O.STATION Dámská a pánská móda za skvìlé ceny SLEVY 30 % Od Velké námìstí èp. 219, Strakonice I (vedle bývalého bufetu Koflík) Zápis na cvičení RODIČE A DĚTI TJ ČZ s Jitkou Hanušovou se bude konat v pondělí a v Sokolovně vždy od do hod. Kontakt: Pravidelné cvičení: pondělí a čtvrtek hod. Oddíl házené TJ ÈZ DDM Strakonice zve CHLAPCE A DÌVÈATA Z TØÍD DO VŠEOBECNÉHO SPORTOVNÍHO KROUKU Pravidelné cvièení se koná v tìlocviènì TJ ÈZ Strakonice, Máchova ulice èp. 108, a to kaādou støedu od 16,00 do 17,00 hod. Zahájení je ve støedu 17. záøí, moāno nezávaznì vyzkoušet. (Sportování dìtí bude zamìøeno na míèové hry a všestranný pohybový rozvoj, cvièení povedou zkušení trenéøi, dotazy na mobil ). Bliāší informace pøímo v tìlocviènì TJ ÈZ v Máchovì ulici èp. 108.

10 STRANA 10 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE SRPEN 2008 Dìti soutìāily v ruské konverzaci Jiā 2. kolo konverzaèní soutìāe se konalo 15. kvìtna 2008 v DDM Strakonice. Zúèastnila se ho více neā desítka āákù ze Strakonicka a Blatenska, kteøí soutìāili formou pøedstavení svého portfolia, a dále ètyø (starší šesti) konverzaèních okruhù, napø. Místo, kde āiji. Soutìāící byli rozdìleni do 4 kategorií. U mladších zaèáteèníkù (6. a 7. tøída) zvítìzila Lucie Švihovcová ze ZŠ Radomyšl, ve stejné vìkové kategorii pokroèilých potom Aneta Krausová ze ZŠ Štìkeò. V další skupinì starších (8. a 9. tø.) si vítìzství mezi zaèáteèníky odnesly hned dvì āákynì Kateøina Abrahámová a Kateøina Vilímová, obì ze ZŠ Dukelská. V kategorii pokroèilých získala první místo další Kateøina, tentokrát Bártová ze ZŠ JAK Blatná. A protoāe musíme konstatovat, āe na soutìā se výbornì pøipravili i další úèastníci, uvádíme také jejich jména. Radka Kuèerová (2. místo) a Tomáš Landa (3.), oba Štìkeò, Aneta Hamlíková (3.) a Kateøina Sedlecká (ZŠ Dukelská), Vít Špoula (Gymnázium Strakonice), Veronika Vokurková, Tereza Tvrdá a Nikola Píblová (ZŠ JAK Blatná). Samotná úèast a velmi kvalitní výkony v komunikaèních dovednostech ruského jazyka si zaslouāily uznání poroty, která pracovala ve sloāení Mgr. Miroslava Haladová (ZŠ Podìbradova), Mgr. Hana Šimková (ZŠ Dukelská) a PaedDr. Václav itný (ZŠ Štìkeò). Své āáky k soutìāi výbornì pøipravila také paní paní Mgr. Jiøina Karlíková, øeditelka ZŠ JAK Blatná. Všichni āáci si kromì zajímavých pamìtních listù a diplomù odnesli i kniāní poukázky, øadu materiálù v ruském jazyce a velmi pìkné další ceny. Zde patøí naše podìkování také panu Ing. Miroslavu Šobrovi z odboru P Mìstského úøadu Strakonice. Je tøeba pøipomenout, āe nás výkony āákù v ruském jazyce, jednom ze šesti svìtových jazykù, velmi mile pøekvapily. Dluāno dodat, āe āáci se uèí rusky pouze nìkolik let nebo i mìsícù a zvolili si ruštinu ve svých školách vìtšinou jako zájmový krouāek, nìkteøí jako krouāek pøi DDM Strakonice a výjimeènì jako volitelný pøedmìt ve škole. Rád bych podìkoval všem, kteøí se na pøípravì a pøíjemném prùbìhu soutìāe, která je zatím jediná svého druhu v celém Jihoèeském kraji (!), velmi ochotnì a profesionálnì podíleli, zejména paní Mgr. Ivì Šrámkové, øeditelce DDM, a mnoha jejím dalším spolupracovníkùm. PaedDr. Václav itný, vedoucí krouāku ruského jazyka pøi DDM Strakonice Basketbalový klub Strakonice poøádá NÁBOR PRO PØÍPRAVKU DÌVÈAT roèníku narození 1997 a mladší Informovat se mùāete pøímo na trénincích kaādé úterý a ètvrtek od 6. záøí 2008 v tìlocviènì ZŠ Dukelská od hod. u trenérky Radky Drnkové nebo na tel. èísle Nabízíme vašemu dítìti 2x týdnì sportovní vyāití s moāností rozvíjení základních schopností a pohybových dovedností, zvládnutí základù sportovních míèových her s pozdìjší specializací na basketbal. O kvalitì pøípravy vypovídají výsledky dìvèat, která se rozhodnou basketbal hrát a mohou najít uplatnìní v nejvyšších soutìāích všech kategorií od I. ligy āen, II. ligy āen, extraligy starších a mladších dorostenek, āákovské ligy starších a mladších āákyò po miniāákovské kategorie. Všechna tato druāstva, která hrají aā na výjimky nejvyšší soutìāe, jsou vedena kvalifikovanými trenéry vesmìs s nejvyšší basketbalovou trenérskou licencí. V dívèí kategorii patøí náš klub k nejúspìšnìjším v republice. Èlenské pøíspìvky èiní Kè na rok (trénujeme od záøí do èervna tzn. 160 Kè na mìsíc). Mateøské centrum Beruška Bezdìkovská èp. 216, Strakonice, naproti poliklinice V srpnu je otevøeno JEN ve støedu a ve ètvrtek od 9.00 do hod. MIMOØÁDNÁ AKCE POKUS O REKORD 30. srpna 2008 od hodin LOUÈENÍ S PRÁZDNINAMI SBAL PRÁZDNINY DO STANU Pokus o vytvoøení rekordu v postavení co nejvìtšího poètu stanù v jeden okamāik na jednom místì! Pøijïte s vlastním stanem nebo jakýmkoliv plachtovým pøíbytkem na prostranství pod Hvìzdou. Bohatý doprovodný program lanové aktivity, skákací hrad, opékání vuøtù... VELKÁ TIPOVACÍ SOUTÌ K REKORDU V POÈTU POSTAVENÝCH STANÙ Více na pøedsedkynì MC Jitka Vápeníková koordinátorka MC Markéta Mikešová XIV. ROÈNÍK STRAKONICKÉHO BÌHU Poøadatel: Termín: Místo: Kategorie: souèást Èeskoslovenského bìāeckého poháru MIZUNO CUP Ètvrtek od 18,00 hodin TJ ÈZ Strakonice ve spolupráci s OS ÈSTV Strakonice, Vojenským útvarem 4312 Strakonice a pod záštitou mìsta Strakonice a JèK ètvrtek od 18,00 hodin start a cíl u hotelu Bavor ve Strakonicích, délka tratì m āáci āákynì, dorostenci dorostenky, junioøi juniorky, āeny, muāi, āeny nad 35 let, veteráni A (40 50), B (50 60), C (60 a více) Pøihlášky: písemnì na adresu: František Kouba, Vodárenská 32, Strakonice I, tel. na záznamník , em nejpozdìji 30 minut pøed startem Startovné: Ceny: dospìlí 50,- Kè, ostatní 20,- Kè finanèní a vìcné, všechna startovní èísla budou slosována Celou akci doprovází hudební skupina Pauza. Od do hod. ukázka vojenské techniky a bojového umìní Musado v ulici Na Ohradì. POZVÁNKA NA XVI. NÁRODNÍ PØEHLÍDKU KONÍ PLEMENE SHAGYA ARAB Sobota Jezdecký areál Pod Hradem ve Strakonicích Mladí konì od 10,00 hod. Plemenní konì od 13,00 hod. Poøádá Svaz chovatelù koní plemene Shagya arab v ÈR Sportovnì støelecký klub Strakonice poøádá dne na støelnici v Cehnicích AKÈNÍ STØELBU NA PAPÍROVÉ TERÈE ve vzdálenosti 7 20 m pistole ráāe 7,65 mm a více, 2 zásobníky. Prezentace: hod. Informace: , Zveme všechny pøíznivce støeleckého sportu. Taneèní krouāek DYF pøi TJ ÈZ Strakonice zaèíná 9. záøí 2008 od do hod. v Sokolovnì ve Strakonicích. Více informací: pí L. Holeèková, setkání rodákù Miloòovic, Sudkovic a Nové Vsi se uskuteèní 16. srpna 2008 u pøíleāitosti 765. výroèí první písemné zmínky o Miloòovicích Oficiální zahájení bude ve hod. pøed Obecním úøadem v Miloòovicích. Sdruāení zdravotnì postiāených ve Strakonicích informuje o plavání zdravotnì postiāených ve 2. pololetí 2008 Plavání bude probíhat kaādé pondìlí vādy od do hod. Zaèíná se 8. záøí Permanentky se budou vydávat na plaveckém stadionu dne 8. záøí 2008 a 15. záøí 2008 od do hod. u paní Kohelové. Sportovní klub JUDO 1990 Strakonice poøádá nábor chlapcù a dìvèat ve vìku 7 14 let. Informovat se mùāete v prùbìhu pravidelných tréninkù (od 9. záøí kaādé ÚT a ÈT od 16,30 hod. v tìlocviènì ZŠ Dukelská) u trenéra Libora Peška, dále pak na telefonních èíslech , a na Roèní pøíspìvky (záøí èerven) èiní 1.500,- Kè

11 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 11 Prázdniny jsou v plném proudu. Uāíváte-li si s dìtmi radovánek a výletù, nezapomeòte jim na cesty pøibalit i pohádkový cestovní pas, který mùāete zakoupit také u nás. V navštívených mìstech a zámcích získáte razítko. Po letech dìti urèitì ocení, kde všude jste s nimi byli. Pohled na nìkterá graficky velmi zdaøilá razítka však potìší nejen malé cestovatele. Jednotlivá mìsta se dìtem prezentují i formou pohádkového kapra Jakuba, který napø. ve Strakonicích hraje na dudy a volá: Do Strakonic? Pøece tudy! Tam, co slyšíte hrát dudy. A na bøehu Volyòky Jakub pøebírá kamínky. Pokud podnikáte rádi výlety jen do okolí Strakonic, mùāete si v naší kanceláøi na Velkém námìstí vyzvednout hrací kartu Otavská plavba dìtem. Z vybraných témìø 20 míst na Otavì staèí pøinést zpìt kartu s oraāenými dvanácti rùznými razítky a získáte malovanou mapku øeky Otavy s pasováním malého cestovatele na Otavského pulce. Zapomenout nemùāeme ani na nadcházející 18. mezinárodní dudácký festival. Stále je v prodeji exkluzivní publikace s CD Po stopách dudákù na Prácheòsku od Josefa Reāného. K dispozici je DVD z posledního 17. MDF èi CD Pošumavské dudácké muziky Strakonický dudy, ty je slyšet všudy. Novì máme vydanou také výroèní turistickou známku s vyobrazeným strakonickým dudákem a jako nový suvenýr se objeví postavièka dudáka v barvách Prácheòského souboru písní a tancù i s minidudami na rameni. Aktuální pøehledy o kulturních a sportovních akcích naleznete na našich stránkách nebo na Léto plné záāitkù vám pøeje Eva Janochová, MIC Strakonice Dejte nám vìdìt, āe touto obcí prošel dobrý voják Švejk Mašírovat s úsmìvem køíāem kráāem jihoèeskou krajinou. Tak cestoval dobrý voják Švejk a drāel se hesla: Mnì se všude v Èechách líbí, na svej cestì našel jsem všude velice dobrý lidi. Aby se tradice haškovského cestování nezapomnìla, mìsto Strakonice se spolu s mìstem Písek a obcemi Putim a Èíāová pøipojilo k obnovení slavné Švejkovy jihoèeské anabáze. V mìstském informaèním centru na Velkém námìstí bude umístìna mapa s místy, jimiā Švejk dle své pøímé øeèi prošel, a místy, o kterých se Jaroslav Hašek v románu jen zmínil. Na 20. záøí 2008 jsou pøipravovány oslavy 140 let āeleznice ve Strakonicích. Na celý den oāije strakonické nádraāí historickými postavami i āeleznièními vozidly a bezpochyby se objeví i dobrý voják Švejk. Obracíme se s prosbou nejen na provozovatele stravovacích a ubytovacích zaøízení. Máte ve své nabídce jiā zaøazen napø. Švejkùv mašírguláš, nebo jinou lahùdku, které by dobrý voják neodolal? Víte o stopì nebo památce, kterou u nás Švejk zanechal (staèí i pìkný suvenýr nebo razítko)? Budeme rádi za kaādý váš podnìt, který zpøíjemní cestu turistùm jdoucím po stopách dobrého vojáka Švejka. Své námìty nám prosím sdìlte na výše uvedenou adresu mìstského informaèního centra. Pardubické uznání pro Fere Angeli S èestným uznáním za celkovou dramaturgii vystoupení a také s bohatými osobními a profesními záāitky se vrátil dìtský pìvecký sbor Fere Angeli ZUŠ Strakonice z 18. roèníku nesoutìāní celostátní pøehlídky školních dìtských pìveckých sborù v Pardubicích. Sbor Fere Angeli pod vedením sbormistrynì Marcely Mikové a za hudebního doprovodu Bohuslava Šabka vystoupil v rámci pøehlídky na slavnostních koncertech poøádaných v aule Univerzity Pardubice. Postup na toto prestiāní setkání si strakoniètí Andílci vybojovali vítìzstvím v krajském jihoèeském postupovém kole soutìāe sborù v dubnu tohoto roku konaném v Písku. Letošní pøehlídky se úèastnilo témìø 700 malých zpìváèkù. Setkání mìlo výraznì pracovní charakter a bylo koncipováno jako výbìr nejzajímavìjších vystoupení ze všech krajù Èeské republiky. Smyslem pøehlídky bylo vzájemné pøedávání zkušeností, osobní setkání pìveckých sborù, nalezení nových pøátelství a pøedávání tak potøebné inspirace. Národní pøehlídka byla realizována jako odmìna za peèlivou pøípravu, umìlecké kvality sborù a sbormistrù. Souèástí pøehlídky byla beseda s lektorským sborem, resp. porotou, spojená s rozborem jednotlivých festivalových vystoupení. Milým dárkem od poøadatelù byl typický pardubický perník ve tvaru houslového klíèe pro všechny úèastníky pøehlídky. Ludìk Lávièka záøí 2008 Pøírodovìdný výlet do Brna Akce je urèena pro samostatné dìti 8 15 let. V programu je prohlídka zoo, návštìva hradu Špilberk, noèní pozorování oblohy na hvìzdárnì, lanové centrum. Cena: 550,- Kè (strava, ubytování, doprava, program, pedagogický dozor). Pøihlášky nejpozdìji do 12. záøí , , Pøihlášky do zájmových krouākù je moāné si vyzvednout od srpna v DDM Strakonice. Sledujte Pìvecký sbor Gymnázia Strakonice se úèastnil festivalu v jiāním Tyrolsku Pìvecký sbor Gymnázia Strakonice zakonèil školní rok cestou na 11. mezinárodní festival pìveckých sborù Alta Pusteria, který se koná kaādoroènì v jiāním Tyrolsku. V tomto roce se jej zúèastnilo 92 sborù, z toho 42 zahranièních a 50 italských. My jsme se však v konkurenci tolika sborù neztratili, pøedevším díky tomu, āe jsme své vystoupení zakonèili Strakonickou suitou s doprovodem dudácké kapely. Cenná byla pro nás moānost vidìt a slyšet sbory z celého svìta. Díky tomu víme, v èem se ještì mùāeme zlepšit. Za podporu naší úèasti na festivalu dìkujeme mìstu Strakonice a Jihoèeskému kraji. Marcela Miková Malé poohlédnutí za èinností ZUŠ Strakonice Hudební obor uskuteènil v zámeckém sálku sedm āákovských koncertù, v domì kultury dva, vánoèní koncert v kostele sv. Markéty, pìt vystoupení pìveckého sboru Fere Angeli, osm vzdìlávacích poøadù pro strakonické ZŠ, pìt poøadù pro MŠ, tøi absolventské koncerty, patnáct tøídních koncertù a dvaadvacet dalších vyāádaných vystoupení. Výtvarný obor uspoøádal v lednu výstavu Hledání a objevy a výstavu Èlovìk nebo plaz, vyrobil kulisy pro vystoupení divadla Radost na festivalu Skupovy Strakonice, instaloval tradièní výstavu āákù v átriu Euroškoly. Literárnì dramatický obor reprezentoval školu recitací v Jièínì a Praze, uspoøádal velké pøedvánoèní vystoupení v prostoru pøed školou, pøipravil pro veøejnost recitaèní odpoledne a jiā tradièní závìreèné vystoupení U Mravenèí skály. Taneèní obor pøedvedl 2 veøejné hodiny, vystoupil na adventním a závìreèném koncertì školy, a 30. kvìtna na Dìtském dnu v Zoo na Hluboké. Ve škole pùsobí øada souborù Dudácká muzika Bohuslava Šabka, Malá muzika ZUŠ Františka Zetka, taneèní orchestr L Band Miroslava Lukeše, DPS Fere Angeli Marcely Mikové a letos novì vznikl keltský soubor, který vede Pavel Reitmaier. Dudácká muzika, Fere Angeli a L Band dostali letos pøíleāitost natoèit CD v èeskobudìjovickém rozhlasovém studiu, které bude slouāit jako historický dokument a reprezentace školy a mìsta. I letos pøipravila škola āáky ke studiu na støední a vysoké školy na èeskobudìjovickou konzervatoø, na Støední umìleckoprùmyslovou školu sv. Aneāky Èeské byli pøijati dva āáci a na architekturu do Prahy jeden āák. Jako tradiènì zorganizovala škola ve spolupráci s obèanským sdruāením KP ZUŠ øadu zájezdù: na podzim āáci výtvarného oboru malovali v praāské botanické zahradì, hudební obor byl na exkurzi v Hradci Králové, kde navštívil opravnu a výrobu klavírù, a jiā tradiènì uspoøádal zájezd na koncert vítìzù mezinárodní rozhlasové soutìāe Concertino Praga, pìvecký sbor Fere Angeli uskuteènil dvì soustøedìní, literárnì dramatický obor se zapojil v celostátní dílnì mladého divadla v Bechyni, taneèní obor jel na baletní pøedstavení Louskáèek do plzeòského Divadla J. K. Tyla a na krajskou pøehlídku scénického tance do Èeských Budìjovic. V soutìāích vyhlášených MŠMT zaznamenali āáci øadu úspìchù. Své novì rekonstruované zámecké prostory pøedstavila škola úèastníkùm okresního kola v oboru akordeon a klavír. Zúèastnilo se jí za strakonickou ZUŠ celkem tøináct āákù, mezi nimi Marie Francová, která obdrāela ocenìní za nejlepší výkon. Do krajského kola postoupili Jitka Nestøebová, Marie Francová, Filip Chochol a Eva itná. Ve velké konkurenci získala v kraji 3. místo Marie Francová, ostatní skonèili s èestným uznáním. Akordeonové soutìāe se v OK zúèastnili za naši školu ètyøi āáci, do kraje postoupilo akordeonové duo bratøí Marešových, kteøí získali 2. místo. Do smyècové soutìāe se v okresním kole zapojilo osm āákù, do krajského kola postoupili houslisté, Eliška Sokolová, Adéla Holmanová, Alena Svobodová, Martina Brabcová, všichni získali 3. místo aā na Elišku, která bojovala s virózou a byla ohodnocena èestným uznáním. Z okresního kola postoupil i violoncellista David Kuncl, který v kraji vybojoval 2. místo. Ze tøí kytaristù, kteøí soutìāili v OK, postoupily do kraje dvì dívky. Kateøina Bošková, která skonèila v kraji na 2. místì, a Alābìta Trojanová, která získala 1. místo. Kytaristé se jiā tradiènì úèastnili i krajské soutìāní pøehlídky Zlivská kytara, kde vybojovali jedno 3., jedno 2. a dvì 1. místa, a nás reprezentovali i v celostátním finále Zlatá struna v Plzni. V soutìāích zabojoval úspìšnì DPS Fere Angeli a získal postup do celostátní pøehlídky DPS v Pardubicích a zlaté pásmo v celostátní pøehlídce Zahrada písní 2008 v Praze. Keyboardisté obdrāeli v prvním roèníku Bílé vìāe v Èeských Budìjovicích cenu poroty a ve tøetím roèníku soutìāe v populárním zpìvu s názvem Zlatý mikrofon postoupila do semifinále Petra Nikodémová. Výtvarný obor zopakoval svùj úspìch z loòského školního roku v mezinárodní soutìāi Lidice 2008 a stal se se svými osmi medailemi opìt nejúspìšnìjší školou. V soutìāi Evropa ve škole postoupily do ústøedního kola práce ètyø āákù. Práce āákù se dostaly i do ústøedního kola celostátní soutìāe výtvarných oborù ZUŠ. Do ústøedního kola recitaèní soutìāe Dìtská scéna postoupili Vít Malota, Zuzana Roubová a Jan Mrázek, do ústøedního kola Wolkerova Prostìjova se probojovala Barbora Malkusová. Alena Šabková, øeditelka ZUŠ Strakonice

12 STRANA 12 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE SRPEN 2008 Støípky ze āeleznièní historie V letošním roce si Strakonice pøipomínají jedno významné výroèí. Je tomu 140 let, kdy do Strakonic pøijel první vlak. Bohatá historie je spojená i s vojskem a armádou. Jiā na poèátku jsme se zmínili, āe za podporou stavby āeleznice z Èeských Budìjovic do Plznì stála prohraná válka s Pruskem v roce 1866, kdy se mimo jiné ukázalo, jak strategicky výhodné je pøepravovat vojenské transporty parostrojní āeleznicí. A tak se není co divit, āe krátce po zahájení provozu v záøí 1868 je tato āeleznice vyuāívána i jako vojenská spojnice. Snad nejmarkantnìjším pøíkladem jsou císaøské manévry v roce 1905 u Štìknì, kdy āeleznice pøepravila více neā stovkou transportù vojska z rùzných koutù monarchie. Samotné nádraāí ve Štìkni (dnes stanice Èejetice) díky manévrùm dostalo novou stanièní budovu a kolejištì se rozrostlo o dvì dopravní koleje. Osobní úèast panovníka císaøe Františka Josefa I. tak na tra zavála i zvláštní dvorský vlak, který byl vypraven do Vimperka a zpátky do Štìknì. První svìtová válka zastihla āeleznici na Strakonicku relativnì pøipravenou. Ze Strakonic byl vypravován sanitní vlak øádu maltézských rytíøù, stanicí projíādìly vojenské ešalony na frontu i zpìt do zázemí. Mnohem zajímavìjší bylo ukonèení války a vyhlášení ÈSR v roce 1918, kdy si území Pøišel další zlomový rok 1948, kdy je SK Strakonice 1908 pøeveden pod Sokol s tím, āe se na èlenských schùzích 20. a a musí podat nové pøihlášky. Dne se na èlenské schùzi jedná i o slouèení SK Strakonice 1908 s ÈZ Strakonice, ale návrh byl všemi hlasy zamítnut. Starosta Sokola M. Èapek, bývalý hráè RH Strakonice a pozdìji SK Strakonice, pøevedl celý SK Strakonice do Sokola, pozdìji do TJ Jiskra Strakonice a následnì do TJ Fezko Strakonice. Oddíl vedl jako pøedseda J. Štér aā do , kdy pøevzal funkci pøedsedy v novì se utvoøivším klubu ÈZ Strakonice a pøedsedou SK byl zvolen F. Øíha a byl jím aā do roku K mimoøádné události došlo pøi pøátelském utkání ve Volyni, kde utrpìl smrtelný úraz A. Koutenský, byl pohøben v Sedlici. Úraz utrpìl jiā v dresu TJ Spartak Strakonice. Dne se do èlenské schùze dostavili èlenové závodní rady fezáren V. Švec, A. Vondráš a J. Trávníèek a potvrdili znovu pøevzetí oddílu do závodní TJ Jiskra Fezko Strakonice a dne byla provedena volba výboru, do jejíhoā èela byl zvolen V. Švec. V tìchto letech hrají muāi A stále v krajském pøeboru. V roce 1953 jde znovu do vedení M. Èapek a zùstává v nìm aā do roku Muāstvo muāù A hraje ve sloāení: J. Jùda, K. Zelenka, K. Krtek, J. Petøík, Z. Surāenko, V. Maøík, MUDr. R. Hrdina, J. Kováø, F. Vavruška, F. oudlík, J. Houf, V. Švehla a pøibývají noví hráèi: V. Libánský (øeditel n. p. Fezka), J. Janeèek, M. Broā, M. Chládek, dr. J. Husák a V. Chaloupský. V tomto roce došlo ke zrušení høištì Na Medové kaši, protoāe muselo a byl získán jen kus oplocené louky. Pøišel jubilejní rok 1958, kdy muāstvo z 2. místa v krajském pøeboru postoupilo do divize a zároveò se slavilo 50 let fotbalu ve Strakonicích. K tomu pøijela kompletní Dukla Praha, s níā jsme prohráli 1:7. V divizi jsme vydrāeli pouze rok a šli zpìt do krajského pøeboru a rok nato do I. A tøídy. V roce 1961 muāstvo postoupilo znovu do KP. V roce 1962 jde do èela jako pøedseda V. Kotrch a je v nìm aā do roku Bìhem roku 1962 Vimperska nárokovalo Nìmecko. Dne 22. listopadu 1918 asi o páté hodinì veèerní pøijel do Strakonic koòmo poruèík posádky z Vimperka āádat o pomoc a ochranu skladištì firmy Joss & Löwenstein, které se Nìmci chystají rabovat. Strojvùdci Josefu Hájkovi byl doruèen dopis, adresovaný pøednostovi stanice ákovi: Pane pøednosto! Jménem výboru āádám Vás o bezodkladné vypravení zvláštního vlaku do Vimperka pod vedením strojvùdce Jos. Hájka s dobrovolníky, jedoucími na pomoc ohroāeným Èechùm, jakoā i zachránit tamní skladištì odìvù a prádla. Na pomoc bylo vysláno asi tøicet muāù, pøeváānì sokolù a āeleznièáøù s rùznou výzbrojí, pod velením nadporuèíka Františka Valenty. Mezi pøítomnými byli mimo jiné téā poruèík Hofman, āeleznièní adjunkt Végr, poštovní úøedník Ossendorf, Jan Novotný a Slavíèek se strojní puškou. V devìt hodin veèer odjíādí ze Strakonic zvláštní vlak do Vimperka, øízený strojvùdcem Josefem Hájkem. Na lokomotivì dále byli strojvedoucí Josef Pravda a topiè Ferdinand Krištof. Cestou pøistupovali noví bojovníci. V Èesticích u Strakonic (Strunkovice nad Volyòkou) pøistoupil pøednosta stanice Turek. Oèekávaný vlak pøijel do Volynì pøed desátou hodinou noèní. Nasedlo asi tøicet Volyòských, mezi nimi i pøednosta stanice sestupují zpìt do I. A tøídy a to v muāstvu hrají: L. Malý, M. Broā, S. Morávek, J. Houf, J. Kobliha, M. Hrubeš, F. Køivanec, J. Pešek, J. Zuš ák, M. Hanzlík, F. Bezpalec, J. Smutný, M. ídek, F. Roèek, V. Cabrnoch, J. Petøík a Z. Surāenko. V roce 1965 se po Z. Surāenkovi stává trenérem muāù K. Vachta a v muāstvu se objevují nové tváøe: K. Bra ka, J. Pešek, V. Pešek, J. Walter, V. Rybáèek, J. Hrubý, F. Hrach, V. Hejlek, V. Lískovec a V. Nový. V roce 1967 pod vedením J. Petøíka muāi postupují do KP. Následující rok je jubilejní a v rámci nìho bylo sehráno utkání bývalých hráèù Fezka se starými pány ÈZ Na Sídlišti s výsledkem 2:3 pro ÈZ a po nìm zápas āen Slavia Praha se Slavií Kaplice, v nìmā Praāanky vyhrály 11:1. Po skonèení jarní sezony je ukonèena sportovní èinnost na starém høišti TJ Fezko a je zapoèato s výstavbou nového høištì a Na Køemelce je vybudováno náhradní škvárové høištì. Na bývalém høišti je postaven krásný plavecký areál. Pøedsedou oddílu je M. Buchal a tím je aā do roku V roce 1969 je sehráno na novém travnatém høišti zkušební utkání s rakouským S. C. Union Oberneunkirchen naším vítìzstvím 8:0. V následujícím roce v KP prohrálo muāstvo pouze jeden zápas s ÈZ Strakonice 1:0 a to ho stálo postup do divize. Dne umírá dlouholetý funkcionáø oddílu F. Øíha a trenér mládeāe J. Toman. Dne bylo na našem stadionu sehráno pøátelské utkání mezi Fezkem Strakonice a XI. internacionálù Sparty Praha, v nìmā jme vyhráli 3:1 a nastoupili jsme v sestavì: J. Petøík, J. Míšo, J. Zuš ák, L. Cimrhanzl, Z. Hollar, J. Mráz, F. Vašek, M. Krejèík, J. Herzig, K. Bra ka a F. Roèek. V roce 1974 je dobudována kovová tribuna na travnatém høišti a muāstvo hraje stále v krajském pøeboru. Dorost vyhrává krajský pøebor a postupuje pøes kvalifikaèní skupinu do II. ligy, kde v následujícím roce konèí i s dorostem ÈZ Strakonice. Z dorostu pøešel J. Holý do Dynama Èeské Budìjovice a to dorost znaènì oslabilo. V roce 1977 jsou v oddíle dvì muāstva dospìlých, tøi dorostu a tøi āákù a muāstvo muāù vede Emanuel Peták. Další dobrovolníci pøistoupili ve Èkyni, kde jiā èekala polní kuchynì z Vimperka. V Bohumilicích pøistoupil rotmistr vimperské posádky, do Vimperka dojelo jiā asi dvì stì muāù, avšak nedostateènì vyzbrojených. Byly urèeny hlídky k jednotlivým objektùm a strojní puška postavena na vrch nad nádraāím, odkud bylo ovládnuto celé mìsto. Muāstvo zùstalo ve Vimperku a Hájkovi bylo na jeho āádost povoleno jet s lokomotivou a jedním vozem do Kubovy Huti se stráāní èetou 28 muāù. Na Kubovì Huti bylo zanecháno pìt muāù, kteøí tam zùstali do druhého dne. Cestou zpìt vyòali āeleznièáøi na Lipce spoje výhybek, takāe vlak s nìmeckou posilou by vykolejil. Dne 23. listopadu o páté hodinì se vrátil vlak s výpravou do Vimperka. Kdyā se Vimperští ráno probouzeli, byli pøekvapeni událostmi, které se sebìhly. V osm hodin bylo vybubnováno, aby všechny zbranì byly odevzdány do rukou vojenského velitele v zámku. Volyòský pøednosta Peták pøevzal ve stanici pokladnu a odvezl ji do Volynì. V noci pøerušené telefonické spojení bylo ráno obnoveno a vyāádáno vojsko z Písku. Tím skonèila Vimperská válka o tovární skladištì u nádraāí, ve které svou významnou roli sehráli také āeleznièáøi ze Strakonic. Klidnìjší období netrvalo však dlouho, jen do roku 1937, který na ÈSD zapoèal pøípravami na obranu republiky. To jiā jsou ale další støípky a další vyprávìní. Stifterùv pošumavský āeleznièní spolek Vimperk Vladislav Šlégr 100 let organizované kopané ve Strakonicích K. Šilhábl s trenérem J. Chalušem. Následující rok se slaví 70 let kopané ve Strakonicích a nìm sehráli muāi pøátelské utkání se Spartou Praha a prohráli 1:4, kdyā gól za nás dával Steiner a následné penalty jsme téā prohráli 3:4. V tomto období jsou v kádru muāù A: J. Míšo, J. Herzig, J. Peterka, M. Krejèík, M. Vanda, I. Hrdlièka, J. Zuš ák, F. Vašek, M. Kostka, V. Nemrava, M. Buchal, V. Brynda, L. Peleška, J. Steiner, S. Jùn, J. Mráz, J. Kolník, V. Sokol, F. Èernoch, V. Mrkvièka a Z. Bra ka. K oslavám bylo sehráno ještì jedno utkání s Duklou Praha, ve kterém jsme prohráli 0:11. V roèníku 1979/1980 se podaøilo vyhrát krajský pøebor a postoupit do divize a v ní pod vedením K. Šilhábla, trenéra J. Chaluše a asistenta S. Jùna jsme se drāeli do konce sezony 1983/1984, kdy sestupuje muāstvo do KP. Dne se doāil 90 let jeden z prvních pøedsedù pan J. Bolard. Do muāstva se vrací J. Mráz ze Slavie Praha a P. Mrkvièka z Pøíbrami. Od roku 1979 zaèínají ve Fezku pod vedením pánù J. Zuš áka a F. Vaška s výchovou pøípravek. Pod vedením O. Pokorného a trenéra J. Zuš áka se v sezonì 1984/1985 podaøilo znovu vyhrát krajský pøebor a postoupit do divize, z níā muāstvo sestoupilo do KP aā v roèníku 1989/1990. V této dobì v kádru muāù A jsou: J. Tisot, J. Jariabka, J. Mráz, L. Øezníèek, J. Koš ál, P. Mrkvièka, J. Jiran, M. Šobr, S. Blaāek, L. Vlk, L. Suda, M. Našinec, F. Mála, J. Jungr, B. Mára, J. Herzig, M. Buchal, M. Bezpalec, V. Vršecký a J. Berger. Dne ve vìku 79 let umírá dlouholetý pøedseda M. Èapek. V oddíle jsou dvì muāstva dospìlých, dvì muāstva dorostu, dvì druāstva āákù a dvì druāstva pøípravek. V krajském pøeboru se v roce 1990 k muāùm A do vedení dostali J. Míšo a trenér K. Bra ka. Roèník 1992/1993 byl úspìšný, muāi A pod vedením K. Krāe, trenéra J. Chaluše a asistenta J. Herziga postoupili do divize. Zpracoval podle almanachù sestavených Janem Štérem a Janem Malíøským a podle vlastního archivu Jan Malíøský. Zpravodaj mìsta Strakonice, mìsíèník vydává mìsto Strakonice, reg. è. RR/330725/99. Šéfredaktorka: Mgr. Marcela Køiváèková. Redakèní rada: Eva Dresslerová, Mgr. Ivana Parkosová. Adresa redakce: Mìsto Strakonice, Velké námìstí 2, Strakonice I, tel.: , (Lucie Šnajdrová, DiS.). Reg. è. MK ÈR E Redakèní uzávìrka je 10. den pøedchozího mìsíce. U lednového èísla døíve. Náklad Zdarma. Sazba DTP Benda Strakonice, vytiskla Tiskárna Strakonice. Redakce nezodpovídá za obsah soukromých inzercí. Cena inzerce: 15 Kè/cm 2 1/16 strany (rozmìr 9,25 cm x 3,2 cm) za cenu 525,- Kè, 1/8 strany (rozmìr 9,25 cm x 6,5 cm) za cenu 1.050,- Kè, 1/4 strany (rozmìr 9,25 cm x 13,2 cm) za cenu 2.100,- Kè, 1/2 strany (rozmìr 19 cm x 13,2 cm) za cenu 4.200,- Kè.

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Přes Otavu v Dražejově přejdeme suchou nohou

Přes Otavu v Dražejově přejdeme suchou nohou Přes Otavu v Dražejově přejdeme suchou nohou Koncem èervna se mùāeme tìšit na novou studii mostu pøes Otavu. jsou kreativní disciplíny, které dávají smysl všemu kolem nás. Díky nim jsme schopni zaujmout

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Jaké byly prázdniny ve školách

Jaké byly prázdniny ve školách Jaké byly prázdniny ve školách K výmìnì oken došlo také v Mateøské škole Lidická. Nová okna dodají budovì Mateøské školy U Parku správnou tváø. Mìsíce èervenec a srpen jsou dobou školních prázdnin a dovolených,

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Název: Bytové a administrativní centrum na námìstí W. Churchilla, Praha 2

Název: Bytové a administrativní centrum na námìstí W. Churchilla, Praha 2 HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. M HM P-O89726/2004/0ZPNI/EIN1 02-2/Žá Vyøizuje/ linka Ing. lákavá/4425 Datum 30.8.2004 podle 7 zákona è. 100/2001

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 Zaèátkem roku hodnotí kaādý z nás uplynulý rok. I my jsme pro vás pøipravili pøehled nìkterých zajímavých a dùleāitých akcí, které se ve mìstì Strakonice uskuteènily v roce 2007.

Více

Co vás zajímá str. 3 Kompostárna: nutnost, nebo jen drahý špás? str. 4

Co vás zajímá str. 3 Kompostárna: nutnost, nebo jen drahý špás? str. 4 Co vás zajímá str. 3 Kompostárna: nutnost, nebo jen drahý špás? str. 4 Rozkvetlé město Strakonice J. Brùāek: Vìøím, āe hezké prostøedí èlovìka kultivuje. Roènì mìsto Strakonice na výsadbu a údrābu zelenì

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Dnem 1. èervence 2008 vstoupí v úèinnost rozsáhlá novela āivnostenského zákona, jejíā cílem je zjednodušit administrativní zátìā pøi získávání āivnostenských oprávnìní. Novela

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

MUDr. Chod, Mgr. Parkosová. Program:

MUDr. Chod, Mgr. Parkosová. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Pilotní projekt systému nakládání s bioodpady

Pilotní projekt systému nakládání s bioodpady Parcely Na Muškách čekají na nové majitele str. 3 Legislativní postup při realizaci záměru vrtané studny str. 9 Pilotní projekt systému nakládání s bioodpady Mìsto Strakonice vìnuje na rozvoj sluāeb pro

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek VŠB-TU Ostrava František Helebrant Mostecká uhelná, a.s., Litvínovská uhelná, a.s.most Antonín Šrédl Asociace technických diagnostikù Èeské republiky Ladislav Hrabec

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Zámìr: Rekonstrukce a dostavba Køemencova 18, è.p. 164/11, Praha 1, k.ú. Nové Mìsto

Zámìr: Rekonstrukce a dostavba Køemencova 18, è.p. 164/11, Praha 1, k.ú. Nové Mìsto pro HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-34921 O/2007/00PNI/EIA/456-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 07.11.2007 podle 7 zákona

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více