Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D."

Transkript

1 Vědecko-pedagogické hodnosti Curriculum vitae Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Mgr Filozofická fakulta v Prešově UPJŠ v Košicích Obor: Výchova a vzdělávání dospělých. PhDr Filozofická fakulta v Prešově UPJŠ v Košicích Obor: Výchova a vzdělávání dospělých. Ph.D Filozofická fakulta UP v Olomouci Obor: Andragogika. Téma práce: Rozvíjení pedagogické kompetence vysokoškolských učitelŧ. Doc Pedagogická fakulta UP v Olomouci Obor: Pedagogika. Téma habilitační práce: Didaktické aspekty tvorby studijního textu a role tutora v distančním vzdělávání. Vyučované předměty Andragogika Základy andragogiky Integrální andragogika Didaktika dospělých Gerontagogika Obecná didaktika Sociální komunikace Další vzdělávací aktivity Lektorské působení ve sféře vzdělávání vzdělavatelů: Distanční vzdělávání, Tvorba studijních textŧ pro distanční vzdělávání a elearning, Role a kompetence tutora, Sociální komunikace a vedení lidí (vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníkŧ Funkční studium I a II pro ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení). Lektorské vedení kurzů (podnikové a firemní vzdělávání): Sociální komunikace, Trénink komunikačních dovedností Tutorská činnost ve sféře Celoživotního vzdělávání (CŽV) UP: Příprava realizátorŧ distančního vzdělávání, Pedagogické studium učitelŧ všeobecně vzdělávacích anebo odborných předmětŧ SŠ (předmět Obecná didaktika) Studijní pobyty 2010 Itálie Sanť Angelo in Vado Training 2000, mezinárodní setkání v rámci projektu Leonardo da Vinci 2009 Litva Klaipeda, University of Klaipeda, mezinárodní setkání v rámci projektu Leonardo da Vinci 2007 Anglie Londýn, Open University, týdenní studijní pobyt k didaktickým aspektŧm distančního vzdělávání a elearningu 2002 Slovenská republika Prešov, Filozofická fakulta Prešovské univerzity, přednášková činnost na FF Prešovské univerzity k metodice distančního vzdělávání (týdenní pobyt) 1998 Francie Poitiers, týdenní studijní pobyt v CNED (Centre nationale d`enseignement a`distance Národní centrum distančního vzdělávání ve Francii) k logistice a metodice distančního vzdělávání

2 1997 Slovenská republika - Prešov, Filozofická fakulta Prešovské univerzity, měsíční odborná stáţ na katedře pedagogiky a na katedře vzdělávání dospělých k problematice vzdělávání vzdělavatelŧ Spolupráce s organizacemi a institucemi spolupráce se vzdělávací agenturou VIZ Ostrava, se Školou manaţerského rozvoje Olomouc kurzy komunikace, řízení času, spolupráce se Vzdělávacím institutem CC systém Brno a s AIVD (s Asociací institucí vzdělávání dospělých) - problematika distančního vzdělávání, vzdělávání vzdělavatelŧ v této oblasti, spolupráce s Masarykovou univerzitou Brno přednášková činnost v oblasti metodiky distančního vzdělávání a elearningu, spolupráce s Národním centrem distančního vzděláváni v Praze (projektová činnost v oblasti distančního vzdělávání, přednášková a expertní činnost, vzdělávání vzdělavatelŧ pro oblast realizace a metodiky distančního a CŢV, metodické vedení tvorby studijních textŧ distančního vzdělávání, vedení týmŧ autorŧ a tutorŧ distančního vzdělávání), spolupráce s Pedagogickou fakultou Prešovské univerzity členka Vědecké rady PF PU Členství ve vědeckých společnostech, odborných komisích a radách Česká pedagogická společnost (od roku 1996) Česká asociace pedagogického výzkumu (od roku 1997) Členka ediční komise rektorátu Univerzity Palackého za Centrum otevřeného a distančního vzdělávání ( ) Členka zkušební komise státních závěrečných zkoušek oboru Sociální pedagogika Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ( ) Členka oponentní rady projektu výzkumu a vývoje MŠMT-Výzkum pro státní správu, výzkumný úkol LS12032-Výzkum moţností systémového zavedení distanční formy v DVPP (2003) Členka zkušební komise státních závěrečných zkoušek oboru Učitelství pedagogiky pro střední školy na katedře pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ( ) Členka zkušební komise státních závěrečných zkoušek oboru Učitelství tělesné výchovy pro druhý stupeň základních škol na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci ( ) Členka zkušební komise pro přijímací řízení uchazečŧ o studium oboru pedagogika - veřejná správa (2004 do současnosti) Členka komise pro posuzování pilotních kurzŧ v rámci projektu podpory elearningu na Masarykově univerzitě v Brně (2006) Členka programového výboru 3. ročníku mezinárodní odborné konference o elektronické podpoře výuky SCO 2006 (Sharable Content Objects 2006) Členka zkušební komise projektu VZEDOS Systém vzdělávání vzdělavatelŧ dospělých na Technické univerzitě v Liberci (2007) Členka komise pro přijímací řízení v doktorském studijním programu oboru Pedagogika se zaměřením na technickou výchovu ( ) Členka zkušební komise pro závěrečné zkoušky Studia pro vedoucí pedagogické pracovníky ( ) Členka programového výboru V. národní konference Distanční vzdělávání v České republice, současnost a budoucnost (2008) Členka zkušební komise pro přijímací řízení uchazečŧ o studium oboru Pedagogické asistentství (2008 do současnosti) Členka zkušební komise pro přijímací řízení uchazečŧ o studium oboru Řízení volnočasových aktivit (2013)

3 Předsedkyně zkušební komise pro závěrečné zkoušky Studia pro vedoucí pedagogické pracovníky (2008 do současnosti) Předsedkyně komise pro státní závěrečné zkoušky z pedagogické zpŧsobilosti (2009 do současnosti) Předsedkyně komise pro závěrečné zkoušky Pedagogického studia učitelŧ všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětŧ SŠ (2008 do současnosti) Předsedkyně státnicových komisí oborŧ pedagogika pro SŠ, pedagogika-správní činnost, pedagogika-sociální práce, vychovatelství, pedagogické asistentství (2009 současnost) Členka habilitační komise pro habilitační řízení PaedDr. Alice Harajové, Ph.D. (2010) Členka Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešově (od roku 2011) Vědeckovýzkumné projekty, granty Název projektu: Uplatnění absolventů Univerzity Palackého Zadavatel: Fond rozvoje vysokých škol Identifikace: Kód 05P tem. okruh: 12 Rok: 1996 Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Vladimír Jochmann Katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty UP v Olomouci Spoluřešitelé: Ing. M. Bakešová, PhDr. I. Bednaříková, doc. PhDr. Věra Bočková, CSc., PhDr. J. Čihovský, doc. PhDr. F. Koudelka, CSc., doc. PhDr. O. Obst, CSc., RNDr. Ivana Loučková, CSc., PhDr. J. Skopalová, PhDr. D. Sýkorová, Dr. Název projektu: PHARE ODL STUDY CENTRE CZECH REPUBLIC Distance Education Study Centre of Palacky University Olomouc Identifikace: Phare Multicountry Programme for Distance Education, CONTRACT NO: ETF/97/VET/ Rok: Hlavní řešitel: Národní centrum distančního vzdělávání - RNDr. Helena Zlámalová, CSc. Spoluřešitelé: Centrum otevřeného a distančního vzdělávání Univerzity Palackého PhDr. Jiří Vrba, CSc., Středisko DiV AJAK v Praze, Centrum DiV VUT v Brně, Referát DiV při TU v Liberci. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D. - participace na Phare Multicountry Programme for Distance Education, v projektu Studijních center distančního vzdělávání (CODV UP Olomouc studijní centrum M-C P PHARE) jako metodička distančního vzdělávání CODV UP. Název projektu: DEALL - Distance Education about Lifelong Learning Identifikace: Projekt Socrates-Grundtvig č. No CP CZ-Grundtvig-G1/03/CZ Rok: Koordinátor: ČVUT v Praze, fakulta strojní Partner 03 - Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ) Spoluřešitelé: RNDr. Helena Zlámalová, CSc. ředitelka Národního centra distančního vzdělávání při CSVŠ, Praha a PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D. odborná asistentka katedry pedagogiky PedF UP v Olomouci - autorky modulu 3 Practices and Procedures for Adult Education

4 Název projektu: Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Identifikace: Program OP RLZ esf, Projekt CZ / /0002, KP 2/003 Rok: 2006 Koordinátor: EUROCONSULTANTS Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj Spoluřešitelé: PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D., doc. PhDr. Jaroslav Muţík, DrSc., JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D., RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. Název projektu: Příprava a proškolení lektorů a konzultantů pro práci s lidskými zdroji Identifikace: Program OP RLZ esf, Projekt CZ / /0020 Rok: Hlavní řešitel: Vysoká škola polytechnická Jihlava (Institut CŢV Ing. Vladimír Křesťan) Spoluřešitelé: PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D. autorka modulŧ 2, 3, 6, JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D. autor modulu 4 Název projektu: Projekt VZEDOS Systém vzdělávání vzdělavatelů dospělých Identifikace: Projekt ESF č. CZ / /0213 Rok: Hlavní řešitel: Technická univerzita v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Partner: CSVŠ v Praze, Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, Psychiatrické centrum 3. LF UK Praha, Škoda Auto Vysoká škola. Spoluřešitelé: RNDr. Helena Zlámalová, CSc. ředitelka NCDiV při CSVŠ, Praha, PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D. odborná asistentka katedry pedagogiky PedF UP v Olomouci Název projektu: Projekt DETVET Development of Educational Techniques in Vocational Education and Training Identifikace: Projekt Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci, Application form 2009 for PARTNERSHIP, č. CZ/09/LLP-PS/P/LdV/001 Rok: Hlavní řešitel: University of Klaipeda, Litevsko, na PedF UP Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D., Partneři: Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta (ÚPSS), Folkuniversitetet Švédsko, CDE College Dánsko, TAMK univerzita Finsko, Magistrát města Sant Angelo - Itálie Spoluřešitelé: prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D., doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D., PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D. Publikační činnost BEDNAŘÍKOVÁ, I. Distanční vzdělávání. Profil, 6, 1995, č. 2, s. 3. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Nové přístupy ve výchově a vzdělávání budoucích vojenských profesionálŧ. Vojenský profesionál, 1995, č. 5, s BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vysokoškolský učitel a jeho pedagogická kompetence. Pedagogická orientace, 1996, č , s

5 BEDNAŘÍKOVÁ, I. Pedagogické vzdělávání vysokoškolských učitelŧ přeţitek minulosti nebo potřeba současnosti? In: Připravujeme učitele pro 21. století a vstup do Evropy? Sborník referátŧ z mezinárodní konference konané na UP v Olomouci Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Komunikativní dovednosti. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Metodika distančních programŧ. In: Otevřené a distanční vzdělávání na vysokých školách. Sborník referátů z celostátního semináře konaného na UP v Olomouci Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2000, s BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vzdělávací programy pro absolventy středních škol. Andragogika, 2000, č. 4, s. 3. ISSN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Příprava realizátorŧ distančního vzdělávání pohled z obou stran. In: Distanční vzdělávání v České republice současnost a budoucnost. Sborník příspěvků z II. Národní konference v Jindřichově Hradci Praha: CSVŠ - NCDiV, BEDNAŘÍKOVÁ, I. Didaktické aspekty učiva a e-learning. In: Sborník příspěvků z mezinárodního semináře a soutěže e learning Hradec Králové: Gaudeamus 2003, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Měnící se role vysokoškolského učitele v kontextu distančního vzdělávání. In: Historie a perspektivy didaktického myšlení. Sborník příspěvků z vědecké konference na Karlově univerzitě v Praze Praha: Karolinum, 2004, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Distanční a kombinované studium aneb Konec dálkového studia na českých vysokých školách? In: Distanční vzdělávání v České republice současnost a budoucnost. Uplatnění distanční formy pro vzdělávání dospělých. Sborník příspěvků z III. Národní konference pořádané v Brně Praha: CSVŠ - NCDiV, 2004, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I., ZLÁMALOVÁ, H. Metody a praktiky ve vzdělávání dospělých-modul vzdělávacího kurzu DEALL. In: Distanční vzdělávání v České republice současnost a budoucnost. Sborník příspěvků z III. Národní konference konané v Brně Praha: CSVŠ a NVF, 2004, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Výhody distančního studia pro vzdělávání dospělých. In: Vzdělávání vedoucích pracovníků současnost a budoucnost. Soubor příspěvků z konference v Telči Telč: Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT, 2004, s BEDNAŘÍKOVÁ, I. Pedagogická kompetence vysokoškolského učitele v kontextu distančního vzdělávání. In: SCHOLA Sborník příspěvků z mezinárodní konference v Bratislavě Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2004, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. ISBN X. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Připravujeme učitele i pro potřeby celoţivotního vzdělávání? [cit ]Dostupné na WWW:<http://ucitelskelisty.ceskaskola.cz/Ucitelskelisty/AR.asp?ARI=102077&CAI=2154.htm>. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Připravujeme učitele i pro potřeby celoţivotního vzdělávání? [cit ] Dostupné nawww:<http://www.ceskaskola.cz/ceskaskola/default.asp?cai=2124.htm>.

6 BEDNAŘÍKOVÁ, I. Pedagogická role tutora v e-learningu. In: Od programovaného učení k e- learningu. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v Brně-Šlapanicích Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2005, s ISBN X. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Proč právě distanční vzdělávání? Personál, 2005, č. 5, s ISSN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Specifika a zvláštnosti studijního textu distančního vzdělávání. Andragogika, 2005, č. 1, s ISSN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Image školy. In: Škola očami dnešného sveta. Sborník příspěvků z mezinárodní konference organizované Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove a Katedrou pedagogiky FF PU Prešov: Rokus, 2005, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Tutor distančního vzdělávání. Andragogika, 2005, č. 3, s ISSN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN X. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Indikátory didaktické kvality studijního textu distančního vzdělávání. In: SCHOLA Sborník příspěvků z mezinárodní konference v Bratislavě Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Sociální komunikace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Míra distančnosti ve studijních programech kombinovaného studia. In: Distanční vzdělávání v České republice současnost a budoucnost. IV. Národní konference v Ostravě Sborník anotací (tištěný) a příspěvků (na CD ROM). Praha: NCDiV, 2006 a Ostrav: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2006, s. 11. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Pedagogická kompetence vysokoškolského učitele pod vlivem moderních informačních a vzdělávacích technologií. In: Vzdelávanie v zrkadle doby. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference v Nitře Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. E-learning z hlediska komfortu pro učení. In: elearning Sborník příspěvků z odborného semináře v Hradci Králové Hradec Králové: Gaudeamus, 2006, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Distanční vzdělávání. In: PODŠKUBKOVÁ, J., POSPÍŠIL, J. et al. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, 1. kapitola, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Klíčové kompetence tutora v distančním vzdělávání. In: Kľúčové kompetencie andragóga a ďalších profesionálov v oblasti edukácie dospelých. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v Banské Bystrici Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, s ISBN

7 BEDNAŘÍKOVÁ, I. Jak psát distančně. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Psychologické základy vzdělávání dospělých. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, s. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Metodika vzdělávání dospělých. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, s. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Umění přednášet a komunikovat. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, s. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Distanční vzdělávání a učitelé jako cílová skupina. In: Ako sa učitelia učia? Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference organizované Metodickopedagogickým centrom v Prešove a Fakultou humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove Prešov: Rokus, 2007, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I., ZLÁMALOVÁ, H. Tutorská práce v elektronickém kurzu dalšího vzdělávání dospělých. In: elearning Sborník příspěvků z konference a soutěže v Hradci Králové Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Didaktické aspekty tvorby studijního textu a role tutora v distančním vzdělávání. Habilitační práce. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, s. práce obhájena ZLÁMALOVÁ, H., BEDNAŘÍKOVÁ, I. Distanční vzdělávací modul Vzdělávání dospělých. In: Distanční vzdělávání v České republice-současnost a budoucnost. Sborník anotací a příspěvků na CD z V. národní konference v Ústí nad Labem Praha: NCDiV, 2008 a Ústí nad Labem: CCV PF UJEP, 2008, 7 s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Role tutora distančního vzdělávání reflexe aktérŧ této činnosti. In: Distanční vzdělávání v České republice-současnost a budoucnost. Sborník anotací a příspěvků na CD z V. národní konference v Ústí nad Labem Praha: NCDiV, 2008 a Ústí nad Labem: CCV PF UJEP, 2008, 16 s. ISBN ZLÁMALOVÁ, H., BEDNAŘÍKOVÁ, I., DVOŘÁKOVÁ, E. Introduction to issues of adult education. In: New Learning Cultures. EDEN Annual Conference. Lisbon: Universidade Aberta, June Poster. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Specifika učení dospělých východisko pro kvalitní elearning. In: elearning Sborník příspěvků z konference a soutěže elearning Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2008, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Bariéry sociální komunikace v současné rodině. In: ŠVRČINOVÁ, L., HOFERKOVÁ, S., PAPŠO, P. Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče. Sborník příspěvků z konference v Olomouci 24. a Brno: Tribun EU, 2009, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Profesionalismus a kvalita vysokoškolské výuky. Technológia vzdelávania, roč. XVII., 2009, č. 9, s ISSN X. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Nástroje motivace v elearningu. In: elearning Sborník příspěvků z konference a soutěže. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Klíčové aktivity tutora při řízení učení v distančním vzdělávání. Andragogika, 2010, č. 2, s ISSN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Profesionalismus a kvalita vysokoškolské výuky. e-pedagogium, 2010, roč. 10, č. 1. mimořádné číslo, s ISSN

8 BEDNAŘÍKOVÁ, I. Struktura studijního textu distančního vzdělávání. In: Sborník příspěvků 6. mezinárodní konference o distančním vzdělávání DisCo 2010 konané v Plzni, Plzeň: ZČU v Plzni, Ústav celoţivotního vzdělávání, 2010, 223 s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Celoţivotní vzdělávání povinnost nebo poslání vysokých škol? In: Sborník příspěvků z odborných konferencí Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2010, konaného v Olomouci (CD-ROM). Olomouc: Univerzita Palackého, ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. E-learning a vzdělávání seniorŧ. In: elearning Sborník příspěvků z konference a soutěže elearning 2010, konané v Hradci Králové Hradec Králové: Gaudeamus, 2010, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Profesionalismus a kvalita vysokoškolské výuky. [online].[cit ]. Dostupné z: http//www.ucitelske-listy.cz/2010/05/iveta-bednarikovaprofesionalismus.html. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Celoţivotní vzdělávání povinnost nebo poslání vysokých škol? Technológia vzdelávania, roč. XVIII., 2010, č. 10, s ISSN X. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Senioři a jejich edukace očima vysokoškolských studentŧ. In: Sborník příspěvků z odborných konferencí 7. ročníku Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2011, konaného v Olomouci (CD-ROM). Olomouc: Univerzita Palackého, ISBN: BEDNAŘÍKOVÁ, I. The tutor in the e-learning. The specifics of the educational activity of the tutor in the controlling of learning in the distance education. In: DETVET Methodology framework. Tampere: TAMK University of Applied Sciences, Series B. Reports 45, s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. U3V a e-learning ve vzdělávání seniorŧ prognózy, moţnosti a bariéry. In: ADAMEC, P., KRYŠTOF, D. (eds.) Univerzity třetího věku na vysokých školách. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Měnící se role vysokoškolského učitele v kontextu společenských změn. AULA. 2012, roč. XX, č. 2, s ISSN Seznam ohlasů (citací) 1. BEDNAŘÍKOVÁ, I. osobní heslo CIPRO, M. Slovník pedagogů. Praha: Miroslav Cipro, 2001, s. 44. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. EGER, L. Kompetence-startovní bod studia? In EGER, L. (ed.) Příprava tutorů pro distanční výuku s využitím online formy studia. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002, s. 53. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Komunikativní dovednosti. Olomouc: UP, ISBN PRŦCHA, J. Akreditace v distančním vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003, s. 56. ISBN

9 4. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. EGER, L., BARTOŇKOVÁ, H. Studijní texty v distančním vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003, s. 35. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. KVĚTOŇ, K. Základy distančního a online vzdělávání. In: Konference BELCOM 03. Praha: ČVUT, 2003, s BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. ČERNÁ, M. Australia Discovering Past and Present. In: elearning Sborník příspěvků ze semináře a soutěže pořádaných5. a 6. listopadu v rámci mezinárodního festivalu TECHFILM Hradec Králové: Gaudeamus, 2003, s. 29. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. ŠIMONOVÁ, I. Angličtina pro informatiky distanční kurz. In: elearning Sborník příspěvků ze semináře a soutěže pořádaných 5. a 6. listopadu v rámci mezinárodního festivalu TECHFILM Hradec Králové: Gaudeamus, 2003, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. ISBN X. OBST, O., PRÁŠILOVÁ, M. Distanční forma doplňujícího pedagogického studia pro absolventy vysokých škol. In: SCHOLA Sborník příspěvkŧ z mezinárodní konference. Bratislava Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2004, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. EGER, L. Technologie vzdělávání dospělých. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005, s. 88. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. ZLÁMALOVÁ, H. Příručka pro autory distančních vzdělávacích opor. Praha: CSVŠ Národní centrum distančního vzdělávání, 2006, s , s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Příprava realizátorŧ distančního vzdělávání pohled z obou stran. In: Distanční vzdělávání v České republice současnost a budoucnost. Sborník příspěvků z II. Národní konference v Jindřichově Hradci Praha: CSVŠ - NCDiV, PODŠKUBKOVÁ, J. Výhody a nevýhody distanční formy studia v komparaci s prezenční formou. In: PODŠKUBKOVÁ, J., POSPÍŠIL, J. et al. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, 4. kapitola, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky 1. Olomouc: Univerzita Palackého, ISBN X. SMÉKALOVÁ, L. Didaktika distančního vzdělávání. In: PODŠKUBKOVÁ, J., POSPÍŠIL, J. et al. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, 3. kapitola, s. 51. ISBN

10 13. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, ISBN SMÉKALOVÁ, L. Didaktika distančního vzdělávání. In: PODŠKUBKOVÁ, J., POSPÍŠIL, J. et al. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, 3. kapitola, s. 59. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN PIROHOVÁ, I. Kariérové poradenstvo v organizácii z aspektu andragogickej diagnostiky. In: Úloha andragogiky v spoločnosti založenej na vedomostiach. Zborník príspevkov zo slovensko-českej vedeckej konferencie v Drienici Lysej. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. ČERNÁ, M., MALÝ, Z. Čeština pro cizince. In: elearning Sborník příspěvků z konference a soutěže. Hradec Králové Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. ISBN X. OUJEZDSKÝ, A., GROBELNÝ, D. On-line kurz Multimédia v prostředí Moodle. In: elearning Sborník příspěvků z konference a soutěže. Hradec Králové Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. ŠIMONOVÁ, I. Tvorba a vedení kurzu ve VLE WEBCT. In: elearning Sborník příspěvků z konference a soutěže. Hradec Králové Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Didaktické aspekty učiva a e-learning. In: Sborník příspěvků z mezinárodního semináře a soutěže e learning Hradec Králové: Gaudeamus 2003, s ISBN HORVÁTHOVÁ, B. Organizácia výučbových stratégiívo výučbe pomocou e-learningu. In: elearning Sborník příspěvků z konference a soutěže. Hradec Králové Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. KŘESŤAN, V. Celoživotní vzdělávání dospělých a distanční formy studia. Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 2007, s BEDNAŘÍKOVÁ, I. Jak psát distančně. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, ISBN ZLÁMALOVÁ, H. Distanční vzdělávání včera, dnes a zítra. E-pedagogium, 2007, roč. 7, č. 3, s. 39, s. 44. ISSN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky 2. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN ZLÁMALOVÁ, H. Edukační kompetence akademických pracovníkŧ pro distanční vzdělávání. In: VETEŠKA a kol. Nové paradigma v kurikulu vzdělávání dospělých. Praha: EDUCA SERVICE, 2009, s ISBN

11 22. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Specifika učení dospělých východisko pro kvalitní e- learning. In: SEDLÁČEK, J., ŠAFRÁNKOVÁ, H. elearning Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s ISBN EGER, L. Nový náhled na vzdělávání dospělého (jako subjektu a objektu) z hlediska vlivu ICT. In VETEŠKA a kol. Nové paradigma v kurikulu vzdělávání dospělých. Praha: EDUCA SERVICE, 2009, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textŧ pro distanční vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN ŠIMONOVÁ, I., BÍLEK, M. O roli moderních technologií při vytváření studijních opor pro kombinovanou a distanční formu dalšího vzdělávání dospělých. In: VETEŠKA a kol. Nové paradigma v kurikulu vzdělávání dospělých. Praha: EDUCA SERVICE, 2009, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Specifika učení dospělých východisko pro kvalitní e- learning. In: SEDLÁČEK, J., ŠAFRÁNKOVÁ, H. elearning Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s ISBN ŠIMONOVÁ, I., BÍLEK, M. O roli moderních technologií při vytváření studijních opor pro kombinovanou a distanční formu dalšího vzdělávání dospělých. In: VETEŠKA a kol. Nové paradigma v kurikulu vzdělávání dospělých. Praha: EDUCA SERVICE, 2009, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN POSPÍŠILOVÁ, L., KRČMÁŘ, P. e-learning as a tool for distance language teaching. In: Sborník příspěvků 6. mezinárodní konference o distančním vzdělávání DisCo 2010 konané v Plzni, Plzeň: ZČU v Plzni, Ústav celoţivotního vzdělávání, 2010, s. 126 a 129. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Jak psát distančně. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, ISBN LANGER, T. Modulární systém kurzŧ distančního vzdělávání. In: Sborník příspěvků 6. mezinárodní konference o distančním vzdělávání DisCo 2010 konané v Plzni, Plzeň: ZČU v Plzni, Ústav celoţivotního vzdělávání, 2010, s. 154 a 156. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Profesionalismus a kvalita vysokoškolské výuky. [online].[cit ]. Dostupné z: http//www.ucitelskelisty.cz/2010/05/iveta-bednarikova-profesionalismus.html. ČERNOTOVÁ, M. Vznik, vývin a zánik pedagogiky vysokých škôl na FF UPJŠ v Prešove (Košiciach) v rokoch , s In: Zborník z medzinárodnej vedeckej elektronickej konferencie Quo vadis vysokoškolská pedagogika. Minulosť, súčasnosť a budúcnosť vysokoškolskej pedagogiky. Trnava: FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010, s. 18 a s. 19. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Jak psát distančně. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, ISBN ORTANČÍKOVÁ, H., KÚTNA, A., ČERMÁK, I. Úloha dištančného vzdelávania v predmete Počítačové siete, s In: Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Inovačný proces v e-learningu konanej na Ekonomickej univerzite v Bratislave 5. marca Bratislava: Ekonomická univerzita, s. 75. ISBN

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D.

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Vědecko-pedagogické hodnosti Curriculum vitae Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Mgr. 1979 Filozofická fakulta v Prešově UPJŠ v Košicích Obor: Výchova a vzdělávání dospělých PhDr. 1988 Filozofická fakulta

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

Knižní publikace. (1) ROJÁK, A MIKLOŠÍKOVÁ, M. SEKERA, O. Výukový program, ESF OP RLZ, č. projektu: CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006, Ostrava : VŠB- u TU Ostrava, 2006.191! s. ISBN 80-248-1112-X. (2) MIKLOŠÍKOVÁ,

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum

Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Seznam aktivit a publikační činnosti Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. odborné kurikulum Jméno, příjmení, tituly: Pavla Vyhnálková, Mgr., Ph.D. Rodné příjmení: Pospíchalová Datum a místo narození: 20. ledna

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY CZ.04.1.03/3.2.15.1/0150 Číslo priority 3.3. Rozvoj celoživotního učení Číslo opatření 3.3.2

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D.

Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. Mgr. Blanka Rozehnalová, Ph.D. * 1945 Specializace: didaktika literární výchovy Členka katedry od r. 1996. Disciplíny Seminář z literatury pro děti a mládež Seminář Didaktika literární výchovy na 2. stupni

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Použité zdroje. Kapitola č. 2: CBT, WBT a LMS

Použité zdroje. Kapitola č. 2: CBT, WBT a LMS 71 Použité zdroje Kapitola č. 1: Úvod do problematiky e-learning v Div BAREŠOVÁ, A. E-learning ve vzdělávání dospělých. Praha: VOX, 2003. ISBN 80-86324-27-3 EGER, L. E-learning jako vzdělávací proces a

Více

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST. PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) PUBLIKAČNÍ ČINNOST PhDr. Jan Šmahaj Ph.D. (1.9. 2014) KNIHY, SKRIPTA, KAPITOLA V KNIZE PROCHÁZKA, R., ŠMAHAJ, J., KOLAŘÍK, M., LEČBYCH, M. Teorie a praxe poradenské psychologie. Praha: Grada, 2014. 256

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis Strukturovaný životopis Jméno a příjmení: ANTONÍN STANĚK Datum a místo narození: 2. 3. 1966, Olomouc Adresa: Werichova 29, Olomouc, 77900 Pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta,

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

Přílohy: Publikační činnost:

Přílohy: Publikační činnost: Mgr. Radek Maca Kontakt Bydliště: Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 mobil: 774 696 160 e-mail: rama@inforama.cz stránky: http://www.inforama.cz, http://www.evzdelavani.net Zaměstnání: Gymnázium

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ Curriculum Vitae Jméno a příjmení: Titul: Email: Linda Švrčinová PhDr. linda.svrcinova@upol.cz Vzdělání:

Více

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji CZ.04.1.03/3.3.06.4/0003 Realizátor projektu: Asista, s.r.o. Partner projektu: Job Market, s.r.o. Projekt je realizován v rámci Opatření

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou působností Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že

Více

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Výsledky 3. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory. - Vysokoškolské vzdělávání

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

Rok 2002. Rok 2003. Příspěvky ve sbornících z konferencí:

Rok 2002. Rok 2003. Příspěvky ve sbornících z konferencí: Rok 2002 DOSTÁL, J. Terminologická analýza užívaného názvosloví paměťových médií moderních technologií. Odborný časopis Technológia vzdelávania, ročník 10/ 2002, s. 14-15. DOSTÁL, J. Terminologické poznámky

Více

PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014]

PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014] PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014] ČLÁNEK 2004 [1] SMÉKALOVÁ, L. Vzdělávací politika EU a srovnání trendů vzdělávacího systému ČR se zeměmi EU. Paidagogos, 2004, roč. 2004,

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE

České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE České vysoké učení technické v Praze Masarykův ústav vyšších studií PROGRAM KONFERENCE Technické, humanitní a společenské vědy: Je možné vést v pedagogickém procesu dialog? Odborní garanti: prof. PhDr.

Více

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU)

Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Lenka Hloušková Ústav pedagogických věd (ÚPV) Filozofická fakulta MU (FF MU) Seminář Inspiration Connection Action. Vzdělávání a výzkum v oblasti kariérového poradenství na vysokých školách 19. listopadu

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že se ve

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele

2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele 2.A Formulář žádosti o akreditaci vzdělávacího programu - identifikace žadatele Č. Položka ve formuláři 1 Název žadatele CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc 2 Identifikační číslo 3 Sídlo nám.

Více

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika

Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika Doktorský studijní program 75-01 Pedagogika vychází ze Zákona o vysokých školách

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE

ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE Dana Linhartová, Lenka Danielová 2015 Ve dnech. a. září byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již. ročník mezinárodní

Více

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ OBSAH 5 OBSAH ÚVOD Kapitola 1 PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 11 19 21 1.1 Vzdelávanie učiteliek materských škôl v SR v medzinárodnom kontexte Zita Baďuríková 1.1.1 Požadovaný stupeň vzdelávania

Více

Curriculum vitae. Vědecko-pedagogické hodnosti. Pedagogická praxe. Vyučované předměty

Curriculum vitae. Vědecko-pedagogické hodnosti. Pedagogická praxe. Vyučované předměty Curriculum vitae Vědecko-pedagogické hodnosti 1961 Pedagogická fakulta UP v Olomouci, obor učitelství fyziky a chemie pro 2. stupeň základní školy. 1976 PhDr. Pedagogická fakulta UJEP v Brně, obor teorie

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Tisková zpráva. Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost"

Tisková zpráva. Konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost Tisková zpráva Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost" čtvrtek 28. 3. 2013 v Mladé Boleslavi areál Vysoké školy Škoda Auto a.s. a Vzdělávacího střediska Na Karmeli Vzdělávací agentura

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 3. dubna 2009 přijímání projektových žádostí do Operačního programu

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

ŽIVOTOPIS. Vladimíra KOCOURKOVÁ

ŽIVOTOPIS. Vladimíra KOCOURKOVÁ ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Vladimíra KOCOURKOVÁ PhDr., Ph.D. vladimira.kocourkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní

Více

E-learning z pohledu managementu vysoké školy

E-learning z pohledu managementu vysoké školy E-learning z pohledu managementu vysoké školy Doc. RNDR. Petr Kolář, CSc. Prorekor pro vědu a zahraniční styky Univerzita Jana Amose Komenského Praha www.ujak.cz kolar.petr@ujak.cz Obsah Kdo ví, co je

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE

INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE INOVACE PŘEDMĚTŮ ZAMĚŘENÝCH NA VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE Do vzdělávacího procesu pronikají ve stále větší míře moderní informační a komunikační technologie.

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PEDAGOGICKÉHO STUDIA UČITELŮ DISTANČNÍ FORMOU STUDIA ALENA OPLETALOVÁ, MILAN KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci Abstrakt: Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink,

GRAMOTNOST VE ŠKOLE doc. Ing. Vladimír Jehlička, CSc., MUDr. Zdeněk Fink, Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s Českou pedagogickou společností pořádá vědeckou konferenci GRAMOTNOST VE ŠKOLE Cílem konference spolupořádané

Více

studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra

studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra Kombinovaná forma bakalářského studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra EU sestra 0085 Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc MUDr. Vladimír Mašín Ph.D Jaroslava Pečenková Základní informace o projektu

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů květen 2015 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Název projektu Structural Higher Education Reform

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

SEZNAM KONZULTANTŮ PRO FS

SEZNAM KONZULTANTŮ PRO FS SEZNAM KONZULTANTŮ PRO FS Ing. Milan Appel Provozně-ekonomická fakulta Vysoké školy zemědělské Brno Ředitel SVČ praxe 27 let Lektor praxe 16 let Vedoucí oddílu praxe 38 let Lektor, facilitátor, konzultant,

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI OBRAZOVÁ SLOŽKA UČEBNIC ČEŠTINY PRO CIZINCE ANALÝZA A EVALUACE

ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI OBRAZOVÁ SLOŽKA UČEBNIC ČEŠTINY PRO CIZINCE ANALÝZA A EVALUACE ERRATA K DIPLOMOVÉ PRÁCI OBRAZOVÁ SLOŽKA UČEBNIC ČEŠTINY PRO CIZINCE ANALÝZA A EVALUACE Na str. 12 upravuji bibliografický údaj citace na Malach, 1993, cit. dle Kalhous - Obst, 2009: 338 339. Upravuji

Více

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku

Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Výukový program pedagogiky sportovního tréninku Studijní rok: 2011/12 Studijní obor, ročník: navazující Mgr. Počet hodin: 12/12 Vyučující: Doc. PaedDr. M. Lehnert, Dr. Cíl vyučovacího předmětu: prohloubit

Více

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Zimní termín SZZ SZZ v zimním termínu (leden) lze v souladu s rozhodnutím děkanky konat v posledním roce studia. Podmínkou účasti

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Pořadové číslo (abecední uspořádání)

Pořadové číslo (abecední uspořádání) Pracovní skupina ČKR pro problematiku Evropských strukturálních fondů Garant: Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci, místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Členové Pracovní

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O.

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. ZDENĚK PEJSAR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Spolupráce vysoké školy s firmou poskytující Learning

Více

Ošetřovatelství v akci

Ošetřovatelství v akci Ošetřovatelství v akci - zkušenosti s e-learningem v bakalářském studiu ošetřovatelsví na LF UK v Plzni Bc. Jana Kašpárková Oddělení ošetřovatelství ARK LF UK a FN v Plzni MEFANET 2007 Brno 21. 11. 22.

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více