Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D."

Transkript

1 Vědecko-pedagogické hodnosti Curriculum vitae Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Mgr Filozofická fakulta v Prešově UPJŠ v Košicích Obor: Výchova a vzdělávání dospělých. PhDr Filozofická fakulta v Prešově UPJŠ v Košicích Obor: Výchova a vzdělávání dospělých. Ph.D Filozofická fakulta UP v Olomouci Obor: Andragogika. Téma práce: Rozvíjení pedagogické kompetence vysokoškolských učitelŧ. Doc Pedagogická fakulta UP v Olomouci Obor: Pedagogika. Téma habilitační práce: Didaktické aspekty tvorby studijního textu a role tutora v distančním vzdělávání. Vyučované předměty Andragogika Základy andragogiky Integrální andragogika Didaktika dospělých Gerontagogika Obecná didaktika Sociální komunikace Další vzdělávací aktivity Lektorské působení ve sféře vzdělávání vzdělavatelů: Distanční vzdělávání, Tvorba studijních textŧ pro distanční vzdělávání a elearning, Role a kompetence tutora, Sociální komunikace a vedení lidí (vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníkŧ Funkční studium I a II pro ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení). Lektorské vedení kurzů (podnikové a firemní vzdělávání): Sociální komunikace, Trénink komunikačních dovedností Tutorská činnost ve sféře Celoživotního vzdělávání (CŽV) UP: Příprava realizátorŧ distančního vzdělávání, Pedagogické studium učitelŧ všeobecně vzdělávacích anebo odborných předmětŧ SŠ (předmět Obecná didaktika) Studijní pobyty 2010 Itálie Sanť Angelo in Vado Training 2000, mezinárodní setkání v rámci projektu Leonardo da Vinci 2009 Litva Klaipeda, University of Klaipeda, mezinárodní setkání v rámci projektu Leonardo da Vinci 2007 Anglie Londýn, Open University, týdenní studijní pobyt k didaktickým aspektŧm distančního vzdělávání a elearningu 2002 Slovenská republika Prešov, Filozofická fakulta Prešovské univerzity, přednášková činnost na FF Prešovské univerzity k metodice distančního vzdělávání (týdenní pobyt) 1998 Francie Poitiers, týdenní studijní pobyt v CNED (Centre nationale d`enseignement a`distance Národní centrum distančního vzdělávání ve Francii) k logistice a metodice distančního vzdělávání

2 1997 Slovenská republika - Prešov, Filozofická fakulta Prešovské univerzity, měsíční odborná stáţ na katedře pedagogiky a na katedře vzdělávání dospělých k problematice vzdělávání vzdělavatelŧ Spolupráce s organizacemi a institucemi spolupráce se vzdělávací agenturou VIZ Ostrava, se Školou manaţerského rozvoje Olomouc kurzy komunikace, řízení času, spolupráce se Vzdělávacím institutem CC systém Brno a s AIVD (s Asociací institucí vzdělávání dospělých) - problematika distančního vzdělávání, vzdělávání vzdělavatelŧ v této oblasti, spolupráce s Masarykovou univerzitou Brno přednášková činnost v oblasti metodiky distančního vzdělávání a elearningu, spolupráce s Národním centrem distančního vzděláváni v Praze (projektová činnost v oblasti distančního vzdělávání, přednášková a expertní činnost, vzdělávání vzdělavatelŧ pro oblast realizace a metodiky distančního a CŢV, metodické vedení tvorby studijních textŧ distančního vzdělávání, vedení týmŧ autorŧ a tutorŧ distančního vzdělávání), spolupráce s Pedagogickou fakultou Prešovské univerzity členka Vědecké rady PF PU Členství ve vědeckých společnostech, odborných komisích a radách Česká pedagogická společnost (od roku 1996) Česká asociace pedagogického výzkumu (od roku 1997) Členka ediční komise rektorátu Univerzity Palackého za Centrum otevřeného a distančního vzdělávání ( ) Členka zkušební komise státních závěrečných zkoušek oboru Sociální pedagogika Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ( ) Členka oponentní rady projektu výzkumu a vývoje MŠMT-Výzkum pro státní správu, výzkumný úkol LS12032-Výzkum moţností systémového zavedení distanční formy v DVPP (2003) Členka zkušební komise státních závěrečných zkoušek oboru Učitelství pedagogiky pro střední školy na katedře pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ( ) Členka zkušební komise státních závěrečných zkoušek oboru Učitelství tělesné výchovy pro druhý stupeň základních škol na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci ( ) Členka zkušební komise pro přijímací řízení uchazečŧ o studium oboru pedagogika - veřejná správa (2004 do současnosti) Členka komise pro posuzování pilotních kurzŧ v rámci projektu podpory elearningu na Masarykově univerzitě v Brně (2006) Členka programového výboru 3. ročníku mezinárodní odborné konference o elektronické podpoře výuky SCO 2006 (Sharable Content Objects 2006) Členka zkušební komise projektu VZEDOS Systém vzdělávání vzdělavatelŧ dospělých na Technické univerzitě v Liberci (2007) Členka komise pro přijímací řízení v doktorském studijním programu oboru Pedagogika se zaměřením na technickou výchovu ( ) Členka zkušební komise pro závěrečné zkoušky Studia pro vedoucí pedagogické pracovníky ( ) Členka programového výboru V. národní konference Distanční vzdělávání v České republice, současnost a budoucnost (2008) Členka zkušební komise pro přijímací řízení uchazečŧ o studium oboru Pedagogické asistentství (2008 do současnosti) Členka zkušební komise pro přijímací řízení uchazečŧ o studium oboru Řízení volnočasových aktivit (2013)

3 Předsedkyně zkušební komise pro závěrečné zkoušky Studia pro vedoucí pedagogické pracovníky (2008 do současnosti) Předsedkyně komise pro státní závěrečné zkoušky z pedagogické zpŧsobilosti (2009 do současnosti) Předsedkyně komise pro závěrečné zkoušky Pedagogického studia učitelŧ všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětŧ SŠ (2008 do současnosti) Předsedkyně státnicových komisí oborŧ pedagogika pro SŠ, pedagogika-správní činnost, pedagogika-sociální práce, vychovatelství, pedagogické asistentství (2009 současnost) Členka habilitační komise pro habilitační řízení PaedDr. Alice Harajové, Ph.D. (2010) Členka Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešově (od roku 2011) Vědeckovýzkumné projekty, granty Název projektu: Uplatnění absolventů Univerzity Palackého Zadavatel: Fond rozvoje vysokých škol Identifikace: Kód 05P tem. okruh: 12 Rok: 1996 Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Vladimír Jochmann Katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty UP v Olomouci Spoluřešitelé: Ing. M. Bakešová, PhDr. I. Bednaříková, doc. PhDr. Věra Bočková, CSc., PhDr. J. Čihovský, doc. PhDr. F. Koudelka, CSc., doc. PhDr. O. Obst, CSc., RNDr. Ivana Loučková, CSc., PhDr. J. Skopalová, PhDr. D. Sýkorová, Dr. Název projektu: PHARE ODL STUDY CENTRE CZECH REPUBLIC Distance Education Study Centre of Palacky University Olomouc Identifikace: Phare Multicountry Programme for Distance Education, CONTRACT NO: ETF/97/VET/ Rok: Hlavní řešitel: Národní centrum distančního vzdělávání - RNDr. Helena Zlámalová, CSc. Spoluřešitelé: Centrum otevřeného a distančního vzdělávání Univerzity Palackého PhDr. Jiří Vrba, CSc., Středisko DiV AJAK v Praze, Centrum DiV VUT v Brně, Referát DiV při TU v Liberci. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D. - participace na Phare Multicountry Programme for Distance Education, v projektu Studijních center distančního vzdělávání (CODV UP Olomouc studijní centrum M-C P PHARE) jako metodička distančního vzdělávání CODV UP. Název projektu: DEALL - Distance Education about Lifelong Learning Identifikace: Projekt Socrates-Grundtvig č. No CP CZ-Grundtvig-G1/03/CZ Rok: Koordinátor: ČVUT v Praze, fakulta strojní Partner 03 - Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ) Spoluřešitelé: RNDr. Helena Zlámalová, CSc. ředitelka Národního centra distančního vzdělávání při CSVŠ, Praha a PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D. odborná asistentka katedry pedagogiky PedF UP v Olomouci - autorky modulu 3 Practices and Procedures for Adult Education

4 Název projektu: Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Identifikace: Program OP RLZ esf, Projekt CZ / /0002, KP 2/003 Rok: 2006 Koordinátor: EUROCONSULTANTS Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj Spoluřešitelé: PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D., doc. PhDr. Jaroslav Muţík, DrSc., JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D., RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. Název projektu: Příprava a proškolení lektorů a konzultantů pro práci s lidskými zdroji Identifikace: Program OP RLZ esf, Projekt CZ / /0020 Rok: Hlavní řešitel: Vysoká škola polytechnická Jihlava (Institut CŢV Ing. Vladimír Křesťan) Spoluřešitelé: PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D. autorka modulŧ 2, 3, 6, JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D. autor modulu 4 Název projektu: Projekt VZEDOS Systém vzdělávání vzdělavatelů dospělých Identifikace: Projekt ESF č. CZ / /0213 Rok: Hlavní řešitel: Technická univerzita v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Partner: CSVŠ v Praze, Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, Psychiatrické centrum 3. LF UK Praha, Škoda Auto Vysoká škola. Spoluřešitelé: RNDr. Helena Zlámalová, CSc. ředitelka NCDiV při CSVŠ, Praha, PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D. odborná asistentka katedry pedagogiky PedF UP v Olomouci Název projektu: Projekt DETVET Development of Educational Techniques in Vocational Education and Training Identifikace: Projekt Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci, Application form 2009 for PARTNERSHIP, č. CZ/09/LLP-PS/P/LdV/001 Rok: Hlavní řešitel: University of Klaipeda, Litevsko, na PedF UP Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D., Partneři: Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta (ÚPSS), Folkuniversitetet Švédsko, CDE College Dánsko, TAMK univerzita Finsko, Magistrát města Sant Angelo - Itálie Spoluřešitelé: prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D., doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D., PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D. Publikační činnost BEDNAŘÍKOVÁ, I. Distanční vzdělávání. Profil, 6, 1995, č. 2, s. 3. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Nové přístupy ve výchově a vzdělávání budoucích vojenských profesionálŧ. Vojenský profesionál, 1995, č. 5, s BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vysokoškolský učitel a jeho pedagogická kompetence. Pedagogická orientace, 1996, č , s

5 BEDNAŘÍKOVÁ, I. Pedagogické vzdělávání vysokoškolských učitelŧ přeţitek minulosti nebo potřeba současnosti? In: Připravujeme učitele pro 21. století a vstup do Evropy? Sborník referátŧ z mezinárodní konference konané na UP v Olomouci Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Komunikativní dovednosti. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Metodika distančních programŧ. In: Otevřené a distanční vzdělávání na vysokých školách. Sborník referátů z celostátního semináře konaného na UP v Olomouci Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2000, s BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vzdělávací programy pro absolventy středních škol. Andragogika, 2000, č. 4, s. 3. ISSN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Příprava realizátorŧ distančního vzdělávání pohled z obou stran. In: Distanční vzdělávání v České republice současnost a budoucnost. Sborník příspěvků z II. Národní konference v Jindřichově Hradci Praha: CSVŠ - NCDiV, BEDNAŘÍKOVÁ, I. Didaktické aspekty učiva a e-learning. In: Sborník příspěvků z mezinárodního semináře a soutěže e learning Hradec Králové: Gaudeamus 2003, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Měnící se role vysokoškolského učitele v kontextu distančního vzdělávání. In: Historie a perspektivy didaktického myšlení. Sborník příspěvků z vědecké konference na Karlově univerzitě v Praze Praha: Karolinum, 2004, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Distanční a kombinované studium aneb Konec dálkového studia na českých vysokých školách? In: Distanční vzdělávání v České republice současnost a budoucnost. Uplatnění distanční formy pro vzdělávání dospělých. Sborník příspěvků z III. Národní konference pořádané v Brně Praha: CSVŠ - NCDiV, 2004, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I., ZLÁMALOVÁ, H. Metody a praktiky ve vzdělávání dospělých-modul vzdělávacího kurzu DEALL. In: Distanční vzdělávání v České republice současnost a budoucnost. Sborník příspěvků z III. Národní konference konané v Brně Praha: CSVŠ a NVF, 2004, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Výhody distančního studia pro vzdělávání dospělých. In: Vzdělávání vedoucích pracovníků současnost a budoucnost. Soubor příspěvků z konference v Telči Telč: Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT, 2004, s BEDNAŘÍKOVÁ, I. Pedagogická kompetence vysokoškolského učitele v kontextu distančního vzdělávání. In: SCHOLA Sborník příspěvků z mezinárodní konference v Bratislavě Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2004, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. ISBN X. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Připravujeme učitele i pro potřeby celoţivotního vzdělávání? [cit ]Dostupné na WWW:<http://ucitelskelisty.ceskaskola.cz/Ucitelskelisty/AR.asp?ARI=102077&CAI=2154.htm>. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Připravujeme učitele i pro potřeby celoţivotního vzdělávání? [cit ] Dostupné nawww:<http://www.ceskaskola.cz/ceskaskola/default.asp?cai=2124.htm>.

6 BEDNAŘÍKOVÁ, I. Pedagogická role tutora v e-learningu. In: Od programovaného učení k e- learningu. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v Brně-Šlapanicích Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2005, s ISBN X. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Proč právě distanční vzdělávání? Personál, 2005, č. 5, s ISSN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Specifika a zvláštnosti studijního textu distančního vzdělávání. Andragogika, 2005, č. 1, s ISSN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Image školy. In: Škola očami dnešného sveta. Sborník příspěvků z mezinárodní konference organizované Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove a Katedrou pedagogiky FF PU Prešov: Rokus, 2005, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Tutor distančního vzdělávání. Andragogika, 2005, č. 3, s ISSN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN X. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Indikátory didaktické kvality studijního textu distančního vzdělávání. In: SCHOLA Sborník příspěvků z mezinárodní konference v Bratislavě Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Sociální komunikace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Míra distančnosti ve studijních programech kombinovaného studia. In: Distanční vzdělávání v České republice současnost a budoucnost. IV. Národní konference v Ostravě Sborník anotací (tištěný) a příspěvků (na CD ROM). Praha: NCDiV, 2006 a Ostrav: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2006, s. 11. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Pedagogická kompetence vysokoškolského učitele pod vlivem moderních informačních a vzdělávacích technologií. In: Vzdelávanie v zrkadle doby. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference v Nitře Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. E-learning z hlediska komfortu pro učení. In: elearning Sborník příspěvků z odborného semináře v Hradci Králové Hradec Králové: Gaudeamus, 2006, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Distanční vzdělávání. In: PODŠKUBKOVÁ, J., POSPÍŠIL, J. et al. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, 1. kapitola, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Klíčové kompetence tutora v distančním vzdělávání. In: Kľúčové kompetencie andragóga a ďalších profesionálov v oblasti edukácie dospelých. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v Banské Bystrici Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, s ISBN

7 BEDNAŘÍKOVÁ, I. Jak psát distančně. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Psychologické základy vzdělávání dospělých. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, s. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Metodika vzdělávání dospělých. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, s. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Umění přednášet a komunikovat. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, s. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Distanční vzdělávání a učitelé jako cílová skupina. In: Ako sa učitelia učia? Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference organizované Metodickopedagogickým centrom v Prešove a Fakultou humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove Prešov: Rokus, 2007, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I., ZLÁMALOVÁ, H. Tutorská práce v elektronickém kurzu dalšího vzdělávání dospělých. In: elearning Sborník příspěvků z konference a soutěže v Hradci Králové Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Didaktické aspekty tvorby studijního textu a role tutora v distančním vzdělávání. Habilitační práce. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, s. práce obhájena ZLÁMALOVÁ, H., BEDNAŘÍKOVÁ, I. Distanční vzdělávací modul Vzdělávání dospělých. In: Distanční vzdělávání v České republice-současnost a budoucnost. Sborník anotací a příspěvků na CD z V. národní konference v Ústí nad Labem Praha: NCDiV, 2008 a Ústí nad Labem: CCV PF UJEP, 2008, 7 s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Role tutora distančního vzdělávání reflexe aktérŧ této činnosti. In: Distanční vzdělávání v České republice-současnost a budoucnost. Sborník anotací a příspěvků na CD z V. národní konference v Ústí nad Labem Praha: NCDiV, 2008 a Ústí nad Labem: CCV PF UJEP, 2008, 16 s. ISBN ZLÁMALOVÁ, H., BEDNAŘÍKOVÁ, I., DVOŘÁKOVÁ, E. Introduction to issues of adult education. In: New Learning Cultures. EDEN Annual Conference. Lisbon: Universidade Aberta, June Poster. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Specifika učení dospělých východisko pro kvalitní elearning. In: elearning Sborník příspěvků z konference a soutěže elearning Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2008, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Bariéry sociální komunikace v současné rodině. In: ŠVRČINOVÁ, L., HOFERKOVÁ, S., PAPŠO, P. Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče. Sborník příspěvků z konference v Olomouci 24. a Brno: Tribun EU, 2009, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Profesionalismus a kvalita vysokoškolské výuky. Technológia vzdelávania, roč. XVII., 2009, č. 9, s ISSN X. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Nástroje motivace v elearningu. In: elearning Sborník příspěvků z konference a soutěže. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Klíčové aktivity tutora při řízení učení v distančním vzdělávání. Andragogika, 2010, č. 2, s ISSN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Profesionalismus a kvalita vysokoškolské výuky. e-pedagogium, 2010, roč. 10, č. 1. mimořádné číslo, s ISSN

8 BEDNAŘÍKOVÁ, I. Struktura studijního textu distančního vzdělávání. In: Sborník příspěvků 6. mezinárodní konference o distančním vzdělávání DisCo 2010 konané v Plzni, Plzeň: ZČU v Plzni, Ústav celoţivotního vzdělávání, 2010, 223 s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Celoţivotní vzdělávání povinnost nebo poslání vysokých škol? In: Sborník příspěvků z odborných konferencí Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2010, konaného v Olomouci (CD-ROM). Olomouc: Univerzita Palackého, ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. E-learning a vzdělávání seniorŧ. In: elearning Sborník příspěvků z konference a soutěže elearning 2010, konané v Hradci Králové Hradec Králové: Gaudeamus, 2010, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Profesionalismus a kvalita vysokoškolské výuky. [online].[cit ]. Dostupné z: http//www.ucitelske-listy.cz/2010/05/iveta-bednarikovaprofesionalismus.html. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Celoţivotní vzdělávání povinnost nebo poslání vysokých škol? Technológia vzdelávania, roč. XVIII., 2010, č. 10, s ISSN X. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Senioři a jejich edukace očima vysokoškolských studentŧ. In: Sborník příspěvků z odborných konferencí 7. ročníku Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2011, konaného v Olomouci (CD-ROM). Olomouc: Univerzita Palackého, ISBN: BEDNAŘÍKOVÁ, I. The tutor in the e-learning. The specifics of the educational activity of the tutor in the controlling of learning in the distance education. In: DETVET Methodology framework. Tampere: TAMK University of Applied Sciences, Series B. Reports 45, s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. U3V a e-learning ve vzdělávání seniorŧ prognózy, moţnosti a bariéry. In: ADAMEC, P., KRYŠTOF, D. (eds.) Univerzity třetího věku na vysokých školách. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Měnící se role vysokoškolského učitele v kontextu společenských změn. AULA. 2012, roč. XX, č. 2, s ISSN Seznam ohlasů (citací) 1. BEDNAŘÍKOVÁ, I. osobní heslo CIPRO, M. Slovník pedagogů. Praha: Miroslav Cipro, 2001, s. 44. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. EGER, L. Kompetence-startovní bod studia? In EGER, L. (ed.) Příprava tutorů pro distanční výuku s využitím online formy studia. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002, s. 53. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Komunikativní dovednosti. Olomouc: UP, ISBN PRŦCHA, J. Akreditace v distančním vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003, s. 56. ISBN

9 4. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. EGER, L., BARTOŇKOVÁ, H. Studijní texty v distančním vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003, s. 35. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. KVĚTOŇ, K. Základy distančního a online vzdělávání. In: Konference BELCOM 03. Praha: ČVUT, 2003, s BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. ČERNÁ, M. Australia Discovering Past and Present. In: elearning Sborník příspěvků ze semináře a soutěže pořádaných5. a 6. listopadu v rámci mezinárodního festivalu TECHFILM Hradec Králové: Gaudeamus, 2003, s. 29. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. ŠIMONOVÁ, I. Angličtina pro informatiky distanční kurz. In: elearning Sborník příspěvků ze semináře a soutěže pořádaných 5. a 6. listopadu v rámci mezinárodního festivalu TECHFILM Hradec Králové: Gaudeamus, 2003, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. ISBN X. OBST, O., PRÁŠILOVÁ, M. Distanční forma doplňujícího pedagogického studia pro absolventy vysokých škol. In: SCHOLA Sborník příspěvkŧ z mezinárodní konference. Bratislava Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2004, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. EGER, L. Technologie vzdělávání dospělých. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005, s. 88. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. ZLÁMALOVÁ, H. Příručka pro autory distančních vzdělávacích opor. Praha: CSVŠ Národní centrum distančního vzdělávání, 2006, s , s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Příprava realizátorŧ distančního vzdělávání pohled z obou stran. In: Distanční vzdělávání v České republice současnost a budoucnost. Sborník příspěvků z II. Národní konference v Jindřichově Hradci Praha: CSVŠ - NCDiV, PODŠKUBKOVÁ, J. Výhody a nevýhody distanční formy studia v komparaci s prezenční formou. In: PODŠKUBKOVÁ, J., POSPÍŠIL, J. et al. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, 4. kapitola, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky 1. Olomouc: Univerzita Palackého, ISBN X. SMÉKALOVÁ, L. Didaktika distančního vzdělávání. In: PODŠKUBKOVÁ, J., POSPÍŠIL, J. et al. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, 3. kapitola, s. 51. ISBN

10 13. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, ISBN SMÉKALOVÁ, L. Didaktika distančního vzdělávání. In: PODŠKUBKOVÁ, J., POSPÍŠIL, J. et al. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, 3. kapitola, s. 59. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN PIROHOVÁ, I. Kariérové poradenstvo v organizácii z aspektu andragogickej diagnostiky. In: Úloha andragogiky v spoločnosti založenej na vedomostiach. Zborník príspevkov zo slovensko-českej vedeckej konferencie v Drienici Lysej. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. ČERNÁ, M., MALÝ, Z. Čeština pro cizince. In: elearning Sborník příspěvků z konference a soutěže. Hradec Králové Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. ISBN X. OUJEZDSKÝ, A., GROBELNÝ, D. On-line kurz Multimédia v prostředí Moodle. In: elearning Sborník příspěvků z konference a soutěže. Hradec Králové Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. ŠIMONOVÁ, I. Tvorba a vedení kurzu ve VLE WEBCT. In: elearning Sborník příspěvků z konference a soutěže. Hradec Králové Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Didaktické aspekty učiva a e-learning. In: Sborník příspěvků z mezinárodního semináře a soutěže e learning Hradec Králové: Gaudeamus 2003, s ISBN HORVÁTHOVÁ, B. Organizácia výučbových stratégiívo výučbe pomocou e-learningu. In: elearning Sborník příspěvků z konference a soutěže. Hradec Králové Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. KŘESŤAN, V. Celoživotní vzdělávání dospělých a distanční formy studia. Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 2007, s BEDNAŘÍKOVÁ, I. Jak psát distančně. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, ISBN ZLÁMALOVÁ, H. Distanční vzdělávání včera, dnes a zítra. E-pedagogium, 2007, roč. 7, č. 3, s. 39, s. 44. ISSN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky 2. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN ZLÁMALOVÁ, H. Edukační kompetence akademických pracovníkŧ pro distanční vzdělávání. In: VETEŠKA a kol. Nové paradigma v kurikulu vzdělávání dospělých. Praha: EDUCA SERVICE, 2009, s ISBN

11 22. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Specifika učení dospělých východisko pro kvalitní e- learning. In: SEDLÁČEK, J., ŠAFRÁNKOVÁ, H. elearning Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s ISBN EGER, L. Nový náhled na vzdělávání dospělého (jako subjektu a objektu) z hlediska vlivu ICT. In VETEŠKA a kol. Nové paradigma v kurikulu vzdělávání dospělých. Praha: EDUCA SERVICE, 2009, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textŧ pro distanční vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN ŠIMONOVÁ, I., BÍLEK, M. O roli moderních technologií při vytváření studijních opor pro kombinovanou a distanční formu dalšího vzdělávání dospělých. In: VETEŠKA a kol. Nové paradigma v kurikulu vzdělávání dospělých. Praha: EDUCA SERVICE, 2009, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Specifika učení dospělých východisko pro kvalitní e- learning. In: SEDLÁČEK, J., ŠAFRÁNKOVÁ, H. elearning Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s ISBN ŠIMONOVÁ, I., BÍLEK, M. O roli moderních technologií při vytváření studijních opor pro kombinovanou a distanční formu dalšího vzdělávání dospělých. In: VETEŠKA a kol. Nové paradigma v kurikulu vzdělávání dospělých. Praha: EDUCA SERVICE, 2009, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN POSPÍŠILOVÁ, L., KRČMÁŘ, P. e-learning as a tool for distance language teaching. In: Sborník příspěvků 6. mezinárodní konference o distančním vzdělávání DisCo 2010 konané v Plzni, Plzeň: ZČU v Plzni, Ústav celoţivotního vzdělávání, 2010, s. 126 a 129. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Jak psát distančně. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, ISBN LANGER, T. Modulární systém kurzŧ distančního vzdělávání. In: Sborník příspěvků 6. mezinárodní konference o distančním vzdělávání DisCo 2010 konané v Plzni, Plzeň: ZČU v Plzni, Ústav celoţivotního vzdělávání, 2010, s. 154 a 156. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Profesionalismus a kvalita vysokoškolské výuky. [online].[cit ]. Dostupné z: http//www.ucitelskelisty.cz/2010/05/iveta-bednarikova-profesionalismus.html. ČERNOTOVÁ, M. Vznik, vývin a zánik pedagogiky vysokých škôl na FF UPJŠ v Prešove (Košiciach) v rokoch , s In: Zborník z medzinárodnej vedeckej elektronickej konferencie Quo vadis vysokoškolská pedagogika. Minulosť, súčasnosť a budúcnosť vysokoškolskej pedagogiky. Trnava: FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010, s. 18 a s. 19. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Jak psát distančně. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, ISBN ORTANČÍKOVÁ, H., KÚTNA, A., ČERMÁK, I. Úloha dištančného vzdelávania v predmete Počítačové siete, s In: Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Inovačný proces v e-learningu konanej na Ekonomickej univerzite v Bratislave 5. marca Bratislava: Ekonomická univerzita, s. 75. ISBN

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D.

PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. PhDr. Pavel Kliment, Ph.D. Vzdělání: 1987-1992 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Andragogika, přiznán titul magistr (Mgr.) 1989-1994 Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ Curriculum Vitae Jméno a příjmení: Titul: Email: Linda Švrčinová PhDr. linda.svrcinova@upol.cz Vzdělání:

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014]

PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014] PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014] ČLÁNEK 2004 [1] SMÉKALOVÁ, L. Vzdělávací politika EU a srovnání trendů vzdělávacího systému ČR se zeměmi EU. Paidagogos, 2004, roč. 2004,

Více

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT

ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT ZKUŠENOSTI CCV A CPP UJEP Z REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI ICT V období uplynulých pěti let realizovaly centrum celoživotního vzdělávání a centrum pedagogické praxe, pracoviště Pedagogické fakulty

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Tisková zpráva. Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost"

Tisková zpráva. Konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost Tisková zpráva Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost" čtvrtek 28. 3. 2013 v Mladé Boleslavi areál Vysoké školy Škoda Auto a.s. a Vzdělávacího střediska Na Karmeli Vzdělávací agentura

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY CZ.04.1.03/3.2.15.1/0150 Číslo priority 3.3. Rozvoj celoživotního učení Číslo opatření 3.3.2

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. ODBORNÉ KURIKULUM Jméno / Příjmení PaedDr. Petr Pexa, Ph.D. Trvalé bydliště České Budějovice Telefon +420 603 327 457 +420 387 77 3075 E-mail pexa@pf.jcu.cz Státní příslušnost Česká republika Datum narození

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH. 1. Vzdělávání dospělých a jeho zařazení do celoživotního vzdělávání

VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH. 1. Vzdělávání dospělých a jeho zařazení do celoživotního vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH Training of Adult Education Trainers Lenka Cimbálníková Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Středisko distančního vzdělávání cimballe@ffnw.upol.cz 1.

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ KOMBINOVANÉ STUDIUM NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ SVATOPLUK SLOVÁK, PAVEL DOSTÁL Ostravská univerzita v Ostravě Abstrakt: Příspěvek informuje o studijních oborech realizovaných

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA

LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. Historie veřejné správy Narodil jsem se v první polovině minulého století, 4. srpna 1947, bylo to pondělí, čili nevycházely noviny. Je absolventem

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

OBSAH. Helena Zlámalová ÚVODNÍ SLOVO 11. Miroslava Kopicová ÚVODNÍ SLOVO 13

OBSAH. Helena Zlámalová ÚVODNÍ SLOVO 11. Miroslava Kopicová ÚVODNÍ SLOVO 13 OBSAH Helena Zlámalová ÚVODNÍ SLOVO 11 Miroslava Kopicová ÚVODNÍ SLOVO 13 Karel Antoš, Jiří Chaloupka, Ambrož Homola MOŽNOSTI DIV V SYSTÉMU CELOŽIVOTNÍ PŘÍPRAVY VOJENSKÝCH ZDRAVOTNÍKŮ 15 Miroslav Babinský

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Závěrečná prezentace hodnocení Valašské Meziříčí, 27.ledna 2012

Závěrečná prezentace hodnocení Valašské Meziříčí, 27.ledna 2012 Studium informační vědy a znalostního managementu v evropském kontextu CZ.1.7/2.2./7.284 Závěrečná prezentace hodnocení Valašské Meziříčí, 27.ledna 12 Popis projektu Příjemce: Univerzita Karlova v Praze

Více

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. FUNKCE: docent TELEFON: 585635212 E-MAIL: eva.urbanovska@upol.cz ČÍSLO PRACOVNY: ZI 4.42 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ: psychická zátěž studentů ve školním prostředí a formy

Více

CELN všestrannou podporu vzdělávání sítě svých členů Hlavní cíl:

CELN všestrannou podporu vzdělávání sítě svých členů Hlavní cíl: CELN občanské sdružení zaměřené na všestrannou podporu vzdělávání, zejména pak jeho distančních a elektronických metod sdružuje zaměstnance vysokých, vyšších odborných, středních a základních škol do sítě

Více

E-learning z pohledu managementu vysoké školy

E-learning z pohledu managementu vysoké školy E-learning z pohledu managementu vysoké školy Doc. RNDR. Petr Kolář, CSc. Prorekor pro vědu a zahraniční styky Univerzita Jana Amose Komenského Praha www.ujak.cz kolar.petr@ujak.cz Obsah Kdo ví, co je

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci.

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci. Výsledky 2. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Stav a perspektivy e-learningu. Martin Weiter

Stav a perspektivy e-learningu. Martin Weiter Stav a perspektivy e-learningu Martin Weiter osnova e-elearning??? e-learning na českých VŠ: zkušenosti a pohledy LMS systémy implementace LMS systémů LMS systém MOODLE co to je? e-learning: co to je?

Více

ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ

ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ ČESKÁ PEDAGOGICKÁ SPOLEČNOST UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ 10. a 11. února 2010 Pedagogická

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky AKČNÍ POLE SOCIÁLNÍ PRÁCE VÝCHODISKO I CÍL STUDIA OBORU CZ.04.1.03/3.2.15.2/0265 (23. 6. 2006-22.6. 2008) Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O.

AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PF UJEP A FIRMY RENTEL, S.R.O. ZDENĚK PEJSAR Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Spolupráce vysoké školy s firmou poskytující Learning

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže

Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže Účast na konferencích: 1996 Termina 96 (TU Liberec, Liberec) Čeština pro zahraniční mediky II. Jornadas Andaluzas de Eslavistica (Baeza, Španělsko)

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie

AGOGIKA CHEMIE. Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Kurz: Oborová didaktika chemie AGOGIKA CHEMIE doc. RNDr. Karel Holada, CSc. Ústav profesního rozvoje pedagogických pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Studium: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Vás zve na mezinárodní vědecko-odbornou konferenci konanou pod záštitou děkanky Pedagogické fakulty UP prof. PaedDr.

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

V souladu s touto podporovanou aktivitou výzva definovala následující osoby jako cílové skupiny projektových ţádostí:

V souladu s touto podporovanou aktivitou výzva definovala následující osoby jako cílové skupiny projektových ţádostí: Výzva č. 18, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 18 pro příjem projektových ţádostí ostatních (IPo) vyhlášena 29. března

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA

PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA Psychologie práce a organizace v systému univerzitního studia Milan Rymeš Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze PILÍŘE UNIVERZITNÍHO STUDIA PSYCHOLOGIE Pregraduální dělené studium Doktorské

Více

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

Poruchy chování a jak na ně

Poruchy chování a jak na ně 1. Pořadové číslo a název vzdělávací akce Poruchy chování a jak na ně 2. Podrobný přehled témat výuky (obsah): 1. Obecné vymezení poruchového chování. 2. Klasifikace SPCH. 4. Spouštěč agrese. 5. Základy

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku)

Učitelství pro střední školy na FF UK v Praze (Aktuality budou doplňovány na začátku každého akademického roku) V následujícím textu naleznete všechny potřebné informace o možnostech studia učitelství na naší fakultě. Text přesně popisuje možnosti a cesty, které se mohou týkat různých skupin studentů fakulty a vedou

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

Průběh projektu zaměřeného na tvorbu e-learningových opor na VŠP Jihlava

Průběh projektu zaměřeného na tvorbu e-learningových opor na VŠP Jihlava Průběh projektu zaměřeného na tvorbu e-learningových opor na VŠP Jihlava Konference MoodleMoot.cz 2011 PragoData Consulting, s.r.o. VŠB v Ostravě 20. - 21. 10. 2011 Ostrava Martina Kuncová 1, Hana Vojáčková

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze Závěrečná zpráva o hodnocení doktorských studijních programů na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze únor 2013 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání ve

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií Informace o studijních oborech garantovaných a realizovaných Ústavem

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

Profesní životopis Anna Martinková

Profesní životopis Anna Martinková Profesní životopis Anna Martinková Osobní informace: Získané tituly: Mgr., PaedDr., PhD. Datum narození: 23. 10. 1967 Místo narození: Karviná Ráj, ČR Bydliště: ul. Ciolkovského 624, Karviná Ráj, 734 01

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava

Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Studijní obor EKONOMIKA PODNIKU Katedra podnikohospodářská VŠB TU Ostrava Ekonomická fakulta Sokolská 33, 701 21 Ostrava Obor Ekonomika podniku druhý nejstarší obor daného profilu v ČR, nejstarší ekonomický

Více

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Výchozí zdroje dokumentu Diverzita pro OZP (multimediální CD) Manuál pro lektory školení Jak se stát lektorem

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více