Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D."

Transkript

1 Vědecko-pedagogické hodnosti Curriculum vitae Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Mgr Filozofická fakulta v Prešově UPJŠ v Košicích Obor: Výchova a vzdělávání dospělých. PhDr Filozofická fakulta v Prešově UPJŠ v Košicích Obor: Výchova a vzdělávání dospělých. Ph.D Filozofická fakulta UP v Olomouci Obor: Andragogika. Téma práce: Rozvíjení pedagogické kompetence vysokoškolských učitelŧ. Doc Pedagogická fakulta UP v Olomouci Obor: Pedagogika. Téma habilitační práce: Didaktické aspekty tvorby studijního textu a role tutora v distančním vzdělávání. Vyučované předměty Andragogika Základy andragogiky Integrální andragogika Didaktika dospělých Gerontagogika Obecná didaktika Sociální komunikace Další vzdělávací aktivity Lektorské působení ve sféře vzdělávání vzdělavatelů: Distanční vzdělávání, Tvorba studijních textŧ pro distanční vzdělávání a elearning, Role a kompetence tutora, Sociální komunikace a vedení lidí (vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníkŧ Funkční studium I a II pro ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení). Lektorské vedení kurzů (podnikové a firemní vzdělávání): Sociální komunikace, Trénink komunikačních dovedností Tutorská činnost ve sféře Celoživotního vzdělávání (CŽV) UP: Příprava realizátorŧ distančního vzdělávání, Pedagogické studium učitelŧ všeobecně vzdělávacích anebo odborných předmětŧ SŠ (předmět Obecná didaktika) Studijní pobyty 2010 Itálie Sanť Angelo in Vado Training 2000, mezinárodní setkání v rámci projektu Leonardo da Vinci 2009 Litva Klaipeda, University of Klaipeda, mezinárodní setkání v rámci projektu Leonardo da Vinci 2007 Anglie Londýn, Open University, týdenní studijní pobyt k didaktickým aspektŧm distančního vzdělávání a elearningu 2002 Slovenská republika Prešov, Filozofická fakulta Prešovské univerzity, přednášková činnost na FF Prešovské univerzity k metodice distančního vzdělávání (týdenní pobyt) 1998 Francie Poitiers, týdenní studijní pobyt v CNED (Centre nationale d`enseignement a`distance Národní centrum distančního vzdělávání ve Francii) k logistice a metodice distančního vzdělávání

2 1997 Slovenská republika - Prešov, Filozofická fakulta Prešovské univerzity, měsíční odborná stáţ na katedře pedagogiky a na katedře vzdělávání dospělých k problematice vzdělávání vzdělavatelŧ Spolupráce s organizacemi a institucemi spolupráce se vzdělávací agenturou VIZ Ostrava, se Školou manaţerského rozvoje Olomouc kurzy komunikace, řízení času, spolupráce se Vzdělávacím institutem CC systém Brno a s AIVD (s Asociací institucí vzdělávání dospělých) - problematika distančního vzdělávání, vzdělávání vzdělavatelŧ v této oblasti, spolupráce s Masarykovou univerzitou Brno přednášková činnost v oblasti metodiky distančního vzdělávání a elearningu, spolupráce s Národním centrem distančního vzděláváni v Praze (projektová činnost v oblasti distančního vzdělávání, přednášková a expertní činnost, vzdělávání vzdělavatelŧ pro oblast realizace a metodiky distančního a CŢV, metodické vedení tvorby studijních textŧ distančního vzdělávání, vedení týmŧ autorŧ a tutorŧ distančního vzdělávání), spolupráce s Pedagogickou fakultou Prešovské univerzity členka Vědecké rady PF PU Členství ve vědeckých společnostech, odborných komisích a radách Česká pedagogická společnost (od roku 1996) Česká asociace pedagogického výzkumu (od roku 1997) Členka ediční komise rektorátu Univerzity Palackého za Centrum otevřeného a distančního vzdělávání ( ) Členka zkušební komise státních závěrečných zkoušek oboru Sociální pedagogika Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ( ) Členka oponentní rady projektu výzkumu a vývoje MŠMT-Výzkum pro státní správu, výzkumný úkol LS12032-Výzkum moţností systémového zavedení distanční formy v DVPP (2003) Členka zkušební komise státních závěrečných zkoušek oboru Učitelství pedagogiky pro střední školy na katedře pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ( ) Členka zkušební komise státních závěrečných zkoušek oboru Učitelství tělesné výchovy pro druhý stupeň základních škol na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci ( ) Členka zkušební komise pro přijímací řízení uchazečŧ o studium oboru pedagogika - veřejná správa (2004 do současnosti) Členka komise pro posuzování pilotních kurzŧ v rámci projektu podpory elearningu na Masarykově univerzitě v Brně (2006) Členka programového výboru 3. ročníku mezinárodní odborné konference o elektronické podpoře výuky SCO 2006 (Sharable Content Objects 2006) Členka zkušební komise projektu VZEDOS Systém vzdělávání vzdělavatelŧ dospělých na Technické univerzitě v Liberci (2007) Členka komise pro přijímací řízení v doktorském studijním programu oboru Pedagogika se zaměřením na technickou výchovu ( ) Členka zkušební komise pro závěrečné zkoušky Studia pro vedoucí pedagogické pracovníky ( ) Členka programového výboru V. národní konference Distanční vzdělávání v České republice, současnost a budoucnost (2008) Členka zkušební komise pro přijímací řízení uchazečŧ o studium oboru Pedagogické asistentství (2008 do současnosti) Členka zkušební komise pro přijímací řízení uchazečŧ o studium oboru Řízení volnočasových aktivit (2013)

3 Předsedkyně zkušební komise pro závěrečné zkoušky Studia pro vedoucí pedagogické pracovníky (2008 do současnosti) Předsedkyně komise pro státní závěrečné zkoušky z pedagogické zpŧsobilosti (2009 do současnosti) Předsedkyně komise pro závěrečné zkoušky Pedagogického studia učitelŧ všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětŧ SŠ (2008 do současnosti) Předsedkyně státnicových komisí oborŧ pedagogika pro SŠ, pedagogika-správní činnost, pedagogika-sociální práce, vychovatelství, pedagogické asistentství (2009 současnost) Členka habilitační komise pro habilitační řízení PaedDr. Alice Harajové, Ph.D. (2010) Členka Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešově (od roku 2011) Vědeckovýzkumné projekty, granty Název projektu: Uplatnění absolventů Univerzity Palackého Zadavatel: Fond rozvoje vysokých škol Identifikace: Kód 05P tem. okruh: 12 Rok: 1996 Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Vladimír Jochmann Katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty UP v Olomouci Spoluřešitelé: Ing. M. Bakešová, PhDr. I. Bednaříková, doc. PhDr. Věra Bočková, CSc., PhDr. J. Čihovský, doc. PhDr. F. Koudelka, CSc., doc. PhDr. O. Obst, CSc., RNDr. Ivana Loučková, CSc., PhDr. J. Skopalová, PhDr. D. Sýkorová, Dr. Název projektu: PHARE ODL STUDY CENTRE CZECH REPUBLIC Distance Education Study Centre of Palacky University Olomouc Identifikace: Phare Multicountry Programme for Distance Education, CONTRACT NO: ETF/97/VET/ Rok: Hlavní řešitel: Národní centrum distančního vzdělávání - RNDr. Helena Zlámalová, CSc. Spoluřešitelé: Centrum otevřeného a distančního vzdělávání Univerzity Palackého PhDr. Jiří Vrba, CSc., Středisko DiV AJAK v Praze, Centrum DiV VUT v Brně, Referát DiV při TU v Liberci. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D. - participace na Phare Multicountry Programme for Distance Education, v projektu Studijních center distančního vzdělávání (CODV UP Olomouc studijní centrum M-C P PHARE) jako metodička distančního vzdělávání CODV UP. Název projektu: DEALL - Distance Education about Lifelong Learning Identifikace: Projekt Socrates-Grundtvig č. No CP CZ-Grundtvig-G1/03/CZ Rok: Koordinátor: ČVUT v Praze, fakulta strojní Partner 03 - Centrum pro studium vysokého školství (CSVŠ) Spoluřešitelé: RNDr. Helena Zlámalová, CSc. ředitelka Národního centra distančního vzdělávání při CSVŠ, Praha a PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D. odborná asistentka katedry pedagogiky PedF UP v Olomouci - autorky modulu 3 Practices and Procedures for Adult Education

4 Název projektu: Standardy a metodika vzdělávání pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Identifikace: Program OP RLZ esf, Projekt CZ / /0002, KP 2/003 Rok: 2006 Koordinátor: EUROCONSULTANTS Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj Spoluřešitelé: PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D., doc. PhDr. Jaroslav Muţík, DrSc., JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D., RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. Název projektu: Příprava a proškolení lektorů a konzultantů pro práci s lidskými zdroji Identifikace: Program OP RLZ esf, Projekt CZ / /0020 Rok: Hlavní řešitel: Vysoká škola polytechnická Jihlava (Institut CŢV Ing. Vladimír Křesťan) Spoluřešitelé: PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D. autorka modulŧ 2, 3, 6, JUDr. PhDr. Antonín Komenda, Ph.D. autor modulu 4 Název projektu: Projekt VZEDOS Systém vzdělávání vzdělavatelů dospělých Identifikace: Projekt ESF č. CZ / /0213 Rok: Hlavní řešitel: Technická univerzita v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Partner: CSVŠ v Praze, Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, Psychiatrické centrum 3. LF UK Praha, Škoda Auto Vysoká škola. Spoluřešitelé: RNDr. Helena Zlámalová, CSc. ředitelka NCDiV při CSVŠ, Praha, PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D. odborná asistentka katedry pedagogiky PedF UP v Olomouci Název projektu: Projekt DETVET Development of Educational Techniques in Vocational Education and Training Identifikace: Projekt Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci, Application form 2009 for PARTNERSHIP, č. CZ/09/LLP-PS/P/LdV/001 Rok: Hlavní řešitel: University of Klaipeda, Litevsko, na PedF UP Mgr. Jana Vašťatková, Ph.D., Partneři: Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta (ÚPSS), Folkuniversitetet Švédsko, CDE College Dánsko, TAMK univerzita Finsko, Magistrát města Sant Angelo - Itálie Spoluřešitelé: prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D., doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D., PhDr. Michaela Prášilová, Ph.D. Publikační činnost BEDNAŘÍKOVÁ, I. Distanční vzdělávání. Profil, 6, 1995, č. 2, s. 3. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Nové přístupy ve výchově a vzdělávání budoucích vojenských profesionálŧ. Vojenský profesionál, 1995, č. 5, s BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vysokoškolský učitel a jeho pedagogická kompetence. Pedagogická orientace, 1996, č , s

5 BEDNAŘÍKOVÁ, I. Pedagogické vzdělávání vysokoškolských učitelŧ přeţitek minulosti nebo potřeba současnosti? In: Připravujeme učitele pro 21. století a vstup do Evropy? Sborník referátŧ z mezinárodní konference konané na UP v Olomouci Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Komunikativní dovednosti. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Metodika distančních programŧ. In: Otevřené a distanční vzdělávání na vysokých školách. Sborník referátů z celostátního semináře konaného na UP v Olomouci Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2000, s BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vzdělávací programy pro absolventy středních škol. Andragogika, 2000, č. 4, s. 3. ISSN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Příprava realizátorŧ distančního vzdělávání pohled z obou stran. In: Distanční vzdělávání v České republice současnost a budoucnost. Sborník příspěvků z II. Národní konference v Jindřichově Hradci Praha: CSVŠ - NCDiV, BEDNAŘÍKOVÁ, I. Didaktické aspekty učiva a e-learning. In: Sborník příspěvků z mezinárodního semináře a soutěže e learning Hradec Králové: Gaudeamus 2003, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Měnící se role vysokoškolského učitele v kontextu distančního vzdělávání. In: Historie a perspektivy didaktického myšlení. Sborník příspěvků z vědecké konference na Karlově univerzitě v Praze Praha: Karolinum, 2004, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Distanční a kombinované studium aneb Konec dálkového studia na českých vysokých školách? In: Distanční vzdělávání v České republice současnost a budoucnost. Uplatnění distanční formy pro vzdělávání dospělých. Sborník příspěvků z III. Národní konference pořádané v Brně Praha: CSVŠ - NCDiV, 2004, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I., ZLÁMALOVÁ, H. Metody a praktiky ve vzdělávání dospělých-modul vzdělávacího kurzu DEALL. In: Distanční vzdělávání v České republice současnost a budoucnost. Sborník příspěvků z III. Národní konference konané v Brně Praha: CSVŠ a NVF, 2004, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Výhody distančního studia pro vzdělávání dospělých. In: Vzdělávání vedoucích pracovníků současnost a budoucnost. Soubor příspěvků z konference v Telči Telč: Vzdělávací a konferenční centrum MŠMT, 2004, s BEDNAŘÍKOVÁ, I. Pedagogická kompetence vysokoškolského učitele v kontextu distančního vzdělávání. In: SCHOLA Sborník příspěvků z mezinárodní konference v Bratislavě Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2004, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. ISBN X. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Připravujeme učitele i pro potřeby celoţivotního vzdělávání? [cit ]Dostupné na WWW:<http://ucitelskelisty.ceskaskola.cz/Ucitelskelisty/AR.asp?ARI=102077&CAI=2154.htm>. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Připravujeme učitele i pro potřeby celoţivotního vzdělávání? [cit ] Dostupné nawww:<http://www.ceskaskola.cz/ceskaskola/default.asp?cai=2124.htm>.

6 BEDNAŘÍKOVÁ, I. Pedagogická role tutora v e-learningu. In: Od programovaného učení k e- learningu. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v Brně-Šlapanicích Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2005, s ISBN X. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Proč právě distanční vzdělávání? Personál, 2005, č. 5, s ISSN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Specifika a zvláštnosti studijního textu distančního vzdělávání. Andragogika, 2005, č. 1, s ISSN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Image školy. In: Škola očami dnešného sveta. Sborník příspěvků z mezinárodní konference organizované Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove a Katedrou pedagogiky FF PU Prešov: Rokus, 2005, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Tutor distančního vzdělávání. Andragogika, 2005, č. 3, s ISSN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN X. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Indikátory didaktické kvality studijního textu distančního vzdělávání. In: SCHOLA Sborník příspěvků z mezinárodní konference v Bratislavě Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Sociální komunikace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Míra distančnosti ve studijních programech kombinovaného studia. In: Distanční vzdělávání v České republice současnost a budoucnost. IV. Národní konference v Ostravě Sborník anotací (tištěný) a příspěvků (na CD ROM). Praha: NCDiV, 2006 a Ostrav: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2006, s. 11. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Pedagogická kompetence vysokoškolského učitele pod vlivem moderních informačních a vzdělávacích technologií. In: Vzdelávanie v zrkadle doby. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference v Nitře Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. E-learning z hlediska komfortu pro učení. In: elearning Sborník příspěvků z odborného semináře v Hradci Králové Hradec Králové: Gaudeamus, 2006, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Distanční vzdělávání. In: PODŠKUBKOVÁ, J., POSPÍŠIL, J. et al. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, 1. kapitola, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Klíčové kompetence tutora v distančním vzdělávání. In: Kľúčové kompetencie andragóga a ďalších profesionálov v oblasti edukácie dospelých. Sborník příspěvků z mezinárodní konference v Banské Bystrici Banská Bystrica: Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, s ISBN

7 BEDNAŘÍKOVÁ, I. Jak psát distančně. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Psychologické základy vzdělávání dospělých. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, s. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Metodika vzdělávání dospělých. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, s. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Umění přednášet a komunikovat. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, s. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Distanční vzdělávání a učitelé jako cílová skupina. In: Ako sa učitelia učia? Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference organizované Metodickopedagogickým centrom v Prešove a Fakultou humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove Prešov: Rokus, 2007, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I., ZLÁMALOVÁ, H. Tutorská práce v elektronickém kurzu dalšího vzdělávání dospělých. In: elearning Sborník příspěvků z konference a soutěže v Hradci Králové Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Didaktické aspekty tvorby studijního textu a role tutora v distančním vzdělávání. Habilitační práce. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, s. práce obhájena ZLÁMALOVÁ, H., BEDNAŘÍKOVÁ, I. Distanční vzdělávací modul Vzdělávání dospělých. In: Distanční vzdělávání v České republice-současnost a budoucnost. Sborník anotací a příspěvků na CD z V. národní konference v Ústí nad Labem Praha: NCDiV, 2008 a Ústí nad Labem: CCV PF UJEP, 2008, 7 s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Role tutora distančního vzdělávání reflexe aktérŧ této činnosti. In: Distanční vzdělávání v České republice-současnost a budoucnost. Sborník anotací a příspěvků na CD z V. národní konference v Ústí nad Labem Praha: NCDiV, 2008 a Ústí nad Labem: CCV PF UJEP, 2008, 16 s. ISBN ZLÁMALOVÁ, H., BEDNAŘÍKOVÁ, I., DVOŘÁKOVÁ, E. Introduction to issues of adult education. In: New Learning Cultures. EDEN Annual Conference. Lisbon: Universidade Aberta, June Poster. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Specifika učení dospělých východisko pro kvalitní elearning. In: elearning Sborník příspěvků z konference a soutěže elearning Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2008, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Bariéry sociální komunikace v současné rodině. In: ŠVRČINOVÁ, L., HOFERKOVÁ, S., PAPŠO, P. Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče. Sborník příspěvků z konference v Olomouci 24. a Brno: Tribun EU, 2009, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Profesionalismus a kvalita vysokoškolské výuky. Technológia vzdelávania, roč. XVII., 2009, č. 9, s ISSN X. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Nástroje motivace v elearningu. In: elearning Sborník příspěvků z konference a soutěže. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Klíčové aktivity tutora při řízení učení v distančním vzdělávání. Andragogika, 2010, č. 2, s ISSN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Profesionalismus a kvalita vysokoškolské výuky. e-pedagogium, 2010, roč. 10, č. 1. mimořádné číslo, s ISSN

8 BEDNAŘÍKOVÁ, I. Struktura studijního textu distančního vzdělávání. In: Sborník příspěvků 6. mezinárodní konference o distančním vzdělávání DisCo 2010 konané v Plzni, Plzeň: ZČU v Plzni, Ústav celoţivotního vzdělávání, 2010, 223 s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Celoţivotní vzdělávání povinnost nebo poslání vysokých škol? In: Sborník příspěvků z odborných konferencí Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2010, konaného v Olomouci (CD-ROM). Olomouc: Univerzita Palackého, ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. E-learning a vzdělávání seniorŧ. In: elearning Sborník příspěvků z konference a soutěže elearning 2010, konané v Hradci Králové Hradec Králové: Gaudeamus, 2010, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Profesionalismus a kvalita vysokoškolské výuky. [online].[cit ]. Dostupné z: http//www.ucitelske-listy.cz/2010/05/iveta-bednarikovaprofesionalismus.html. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Celoţivotní vzdělávání povinnost nebo poslání vysokých škol? Technológia vzdelávania, roč. XVIII., 2010, č. 10, s ISSN X. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Senioři a jejich edukace očima vysokoškolských studentŧ. In: Sborník příspěvků z odborných konferencí 7. ročníku Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2011, konaného v Olomouci (CD-ROM). Olomouc: Univerzita Palackého, ISBN: BEDNAŘÍKOVÁ, I. The tutor in the e-learning. The specifics of the educational activity of the tutor in the controlling of learning in the distance education. In: DETVET Methodology framework. Tampere: TAMK University of Applied Sciences, Series B. Reports 45, s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. U3V a e-learning ve vzdělávání seniorŧ prognózy, moţnosti a bariéry. In: ADAMEC, P., KRYŠTOF, D. (eds.) Univerzity třetího věku na vysokých školách. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, s. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Měnící se role vysokoškolského učitele v kontextu společenských změn. AULA. 2012, roč. XX, č. 2, s ISSN Seznam ohlasů (citací) 1. BEDNAŘÍKOVÁ, I. osobní heslo CIPRO, M. Slovník pedagogů. Praha: Miroslav Cipro, 2001, s. 44. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. EGER, L. Kompetence-startovní bod studia? In EGER, L. (ed.) Příprava tutorů pro distanční výuku s využitím online formy studia. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002, s. 53. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Komunikativní dovednosti. Olomouc: UP, ISBN PRŦCHA, J. Akreditace v distančním vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003, s. 56. ISBN

9 4. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. EGER, L., BARTOŇKOVÁ, H. Studijní texty v distančním vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003, s. 35. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. KVĚTOŇ, K. Základy distančního a online vzdělávání. In: Konference BELCOM 03. Praha: ČVUT, 2003, s BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. ČERNÁ, M. Australia Discovering Past and Present. In: elearning Sborník příspěvků ze semináře a soutěže pořádaných5. a 6. listopadu v rámci mezinárodního festivalu TECHFILM Hradec Králové: Gaudeamus, 2003, s. 29. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. ŠIMONOVÁ, I. Angličtina pro informatiky distanční kurz. In: elearning Sborník příspěvků ze semináře a soutěže pořádaných 5. a 6. listopadu v rámci mezinárodního festivalu TECHFILM Hradec Králové: Gaudeamus, 2003, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. ISBN X. OBST, O., PRÁŠILOVÁ, M. Distanční forma doplňujícího pedagogického studia pro absolventy vysokých škol. In: SCHOLA Sborník příspěvkŧ z mezinárodní konference. Bratislava Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2004, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. EGER, L. Technologie vzdělávání dospělých. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005, s. 88. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. ZLÁMALOVÁ, H. Příručka pro autory distančních vzdělávacích opor. Praha: CSVŠ Národní centrum distančního vzdělávání, 2006, s , s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Příprava realizátorŧ distančního vzdělávání pohled z obou stran. In: Distanční vzdělávání v České republice současnost a budoucnost. Sborník příspěvků z II. Národní konference v Jindřichově Hradci Praha: CSVŠ - NCDiV, PODŠKUBKOVÁ, J. Výhody a nevýhody distanční formy studia v komparaci s prezenční formou. In: PODŠKUBKOVÁ, J., POSPÍŠIL, J. et al. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, 4. kapitola, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky 1. Olomouc: Univerzita Palackého, ISBN X. SMÉKALOVÁ, L. Didaktika distančního vzdělávání. In: PODŠKUBKOVÁ, J., POSPÍŠIL, J. et al. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, 3. kapitola, s. 51. ISBN

10 13. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, ISBN SMÉKALOVÁ, L. Didaktika distančního vzdělávání. In: PODŠKUBKOVÁ, J., POSPÍŠIL, J. et al. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, 3. kapitola, s. 59. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN PIROHOVÁ, I. Kariérové poradenstvo v organizácii z aspektu andragogickej diagnostiky. In: Úloha andragogiky v spoločnosti založenej na vedomostiach. Zborník príspevkov zo slovensko-českej vedeckej konferencie v Drienici Lysej. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2007, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. ČERNÁ, M., MALÝ, Z. Čeština pro cizince. In: elearning Sborník příspěvků z konference a soutěže. Hradec Králové Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. ISBN X. OUJEZDSKÝ, A., GROBELNÝ, D. On-line kurz Multimédia v prostředí Moodle. In: elearning Sborník příspěvků z konference a soutěže. Hradec Králové Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. ŠIMONOVÁ, I. Tvorba a vedení kurzu ve VLE WEBCT. In: elearning Sborník příspěvků z konference a soutěže. Hradec Králové Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Didaktické aspekty učiva a e-learning. In: Sborník příspěvků z mezinárodního semináře a soutěže e learning Hradec Králové: Gaudeamus 2003, s ISBN HORVÁTHOVÁ, B. Organizácia výučbových stratégiívo výučbe pomocou e-learningu. In: elearning Sborník příspěvků z konference a soutěže. Hradec Králové Hradec Králové: Gaudeamus, 2007, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textů pro distanční vzdělávání. KŘESŤAN, V. Celoživotní vzdělávání dospělých a distanční formy studia. Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 2007, s BEDNAŘÍKOVÁ, I. Jak psát distančně. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, ISBN ZLÁMALOVÁ, H. Distanční vzdělávání včera, dnes a zítra. E-pedagogium, 2007, roč. 7, č. 3, s. 39, s. 44. ISSN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky 2. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN ZLÁMALOVÁ, H. Edukační kompetence akademických pracovníkŧ pro distanční vzdělávání. In: VETEŠKA a kol. Nové paradigma v kurikulu vzdělávání dospělých. Praha: EDUCA SERVICE, 2009, s ISBN

11 22. BEDNAŘÍKOVÁ, I. Specifika učení dospělých východisko pro kvalitní e- learning. In: SEDLÁČEK, J., ŠAFRÁNKOVÁ, H. elearning Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s ISBN EGER, L. Nový náhled na vzdělávání dospělého (jako subjektu a objektu) z hlediska vlivu ICT. In VETEŠKA a kol. Nové paradigma v kurikulu vzdělávání dospělých. Praha: EDUCA SERVICE, 2009, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Vytváření studijních textŧ pro distanční vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN ŠIMONOVÁ, I., BÍLEK, M. O roli moderních technologií při vytváření studijních opor pro kombinovanou a distanční formu dalšího vzdělávání dospělých. In: VETEŠKA a kol. Nové paradigma v kurikulu vzdělávání dospělých. Praha: EDUCA SERVICE, 2009, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Specifika učení dospělých východisko pro kvalitní e- learning. In: SEDLÁČEK, J., ŠAFRÁNKOVÁ, H. elearning Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s ISBN ŠIMONOVÁ, I., BÍLEK, M. O roli moderních technologií při vytváření studijních opor pro kombinovanou a distanční formu dalšího vzdělávání dospělých. In: VETEŠKA a kol. Nové paradigma v kurikulu vzdělávání dospělých. Praha: EDUCA SERVICE, 2009, s ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN POSPÍŠILOVÁ, L., KRČMÁŘ, P. e-learning as a tool for distance language teaching. In: Sborník příspěvků 6. mezinárodní konference o distančním vzdělávání DisCo 2010 konané v Plzni, Plzeň: ZČU v Plzni, Ústav celoţivotního vzdělávání, 2010, s. 126 a 129. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Jak psát distančně. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, ISBN LANGER, T. Modulární systém kurzŧ distančního vzdělávání. In: Sborník příspěvků 6. mezinárodní konference o distančním vzdělávání DisCo 2010 konané v Plzni, Plzeň: ZČU v Plzni, Ústav celoţivotního vzdělávání, 2010, s. 154 a 156. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Profesionalismus a kvalita vysokoškolské výuky. [online].[cit ]. Dostupné z: http//www.ucitelskelisty.cz/2010/05/iveta-bednarikova-profesionalismus.html. ČERNOTOVÁ, M. Vznik, vývin a zánik pedagogiky vysokých škôl na FF UPJŠ v Prešove (Košiciach) v rokoch , s In: Zborník z medzinárodnej vedeckej elektronickej konferencie Quo vadis vysokoškolská pedagogika. Minulosť, súčasnosť a budúcnosť vysokoškolskej pedagogiky. Trnava: FF Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2010, s. 18 a s. 19. ISBN BEDNAŘÍKOVÁ, I. Jak psát distančně. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, ISBN ORTANČÍKOVÁ, H., KÚTNA, A., ČERMÁK, I. Úloha dištančného vzdelávania v predmete Počítačové siete, s In: Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Inovačný proces v e-learningu konanej na Ekonomickej univerzite v Bratislave 5. marca Bratislava: Ekonomická univerzita, s. 75. ISBN

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ Curriculum Vitae Jméno a příjmení: Titul: Email: Linda Švrčinová PhDr. linda.svrcinova@upol.cz Vzdělání:

Více

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis Osobní údaje Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. Rooseveltova 84 779 00 Olomouc helena.grecmanova@seznam.cz 777 578 494

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 Kvalita kultura akademického života 30 4. Internacionalizace

O B S A H 1. Úvod  3 2. Kvalita a excelence akademických činností  7 Kvalita kultura akademického života 30 4. Internacionalizace O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 8 2.2 Infrastruktura 20 2.3 Univerzitní knihovna 23 2.4 Vydavatelství 25 3. Kvalita

Více

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. FUNKCE: docent TELEFON: 585635212 E-MAIL: eva.urbanovska@upol.cz ČÍSLO PRACOVNY: ZI 4.42 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ: psychická zátěž studentů ve školním prostředí a formy

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014]

PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014] PUBLIKAČNÍ AKTIVITY A PŘEDNÁŠKY [celkem 91, za období 2004 2014] ČLÁNEK 2004 [1] SMÉKALOVÁ, L. Vzdělávací politika EU a srovnání trendů vzdělávacího systému ČR se zeměmi EU. Paidagogos, 2004, roč. 2004,

Více

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e-

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e- CITACE DOMÁCÍ DOULÍK, P., ŠKODA, J. Metoda učení jako aktivní konstrukce poznatků žáka aplikovaná ve výuce chemie. Biologie, chemie, zeměpis, 3, (2001) 125-130. ISSN 1210-3349 1. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 Národní vzdělávací fond Národní informační středisko pro poradenství ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A TRH PRÁCE v roce 2002 BIBLIOGRAFIE Praha, červen 2003 Odborné vzdělávání a trh práce v roce 2002. Bibliografie.

Více

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová

ŽIVOTOPIS. Jitka Nábělková, rozená Šlímová ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Jitka Nábělková, rozená Šlímová Mgr., Ph.D. jitka.nabelkova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) 2003-2005 Vykonávaná

Více

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

1. CURICULUM VITAE. Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC.

1. CURICULUM VITAE. Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC. 3 1. CURICULUM VITAE Jméno a příjmení: PROF. PHDR. KAREL K A M I Š, CSC. Trvalý pobyt: Šumavská 4, Praha 2, PSČ 120 00 tel.: 224251912 mobil: 736741822 Česká republika E-mail: kamis@mybox.cz KamisK@seznam.cz

Více

Profesní životopis Anna Martinková

Profesní životopis Anna Martinková Profesní životopis Anna Martinková Osobní informace: Získané tituly: Mgr., PaedDr., PhD. Datum narození: 23. 10. 1967 Místo narození: Karviná Ráj, ČR Bydliště: ul. Ciolkovského 624, Karviná Ráj, 734 01

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

O B S A H. 1. Úvod 3. 2. Základní údaje o vysoké škole 5. 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 12. 4.

O B S A H. 1. Úvod 3. 2. Základní údaje o vysoké škole 5. 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 12. 4. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 12 4. Studenti 18 5. Absolventi 21 6. Zájem o studium 23 7. Akademičtí pracovníci 26

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty veřejných politik v Opavě za rok 2011 OPAVA 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Mgr. Petr Hlaďo, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Balcar, Jiří 33% - Havlena, Jan 33% - Hlaďo, Petr 34%: Zvolil jsem si techniku. Proč?

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze za školní rok 2009/2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky...

Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky... Všeobecné informace o Univerzitě Hradec Králové... 2 Fakulta informatiky a managementu... 3 Katedry: Katedra aplikované lingvistiky... 5 Katedra ekonomie... 9 Katedra informačních technologií... 12 Katedra

Více

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD.

Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, PhD. ředitel Výzkumného centra integrace zdravotně postižených v Olomouci, vysokoškolský učitel, odborník na právní úpravu postavení občanů se zdravotním postižením, člen

Více

ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2012

ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2012 ZPRÁVY ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2012 Dana Linhartová, Lenka Danielová Ve dnech 18. a 19. září 2012 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 4.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech (Publications in International Scientific Journals) 1.Mandysová I.: Providing services in the region. Acta Oeconomica Cassoviensia No 6.Košice 2002, s.98-105,

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PEDAGOGICKÁ FAKULTA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 013 Pedagogická fakulta 2013 Výroční zpráva byla schválena Akademickým senátem PF UJEP dne 22. dubna 2014. ÚVOD Výroční zpráva o činnosti Pedagogické

Více