Analýza trhu a marketingová strategie vybrané firmy MSP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza trhu a marketingová strategie vybrané firmy MSP"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu a marketingová strategie vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Petra Capoušková Ekonomika a management malého a středního podnikání Vedoucí práce: Ing. Helena Cetlová Praha Duben, 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne

3 Poděkování: Děkuji paní Ing. Heleně Cetlové za její trpělivost, odborné rady a poznatky, které přispěly ke zpracování této práce. Dále děkuji své rodině za podporu a obětavost, především pak sestře Kateřině Capouškové. A v neposlední řadě patří mé díky firmě HAMR Sport, a.s. za poskytnuté informace a nabytí praktických dovedností.

4 Anotace Bakalářská práce Analýza trhu a marketingová strategie vybrané firmy analyzuje trh sportovních zařízení v Praze. Vybranou firmu HAMR Sport, a.s. analyzuje a porovnává s nejbliţšími konkurenty z hlediska vybraných marketingových a finančních ukazatelů. Součástí aplikační části práce je návrh marketingového plánu a komunikační strategie s vyţitím nových marketingových směrů pro získání nových zákazníků analyzované firmy. Klíčová slova Marketing, marketingový mix, náklady a výnosy, zisk, nabízené sluţby, členské příspěvky, event marketing, trh sportovních sluţeb, cena pronájmu kurtu Annotation Bachelor thesis Market Analysis and Marketing Strategy of Selected Company analyses the market of sport s centres in Prague. It analyses the selected company HAMR Sport, a.s., and compares it with the closest competitors from the aspect of marketing and financial pointers. Part of the applications section of the thesis forms a proposal of marketing plan and communication strategy with usage of new marketing trends, which serves as an instrument for recruiting new customers of the analysed company. Key words: Marketing, marketing mix, expenditure and earnings, profit, offered services, member s subsidies, event marketing, the market of sport services, the price of court s hire

5 Obsah Úvod Literární rešerše Základy teorie marketingu Definice marketingu Marketing sluţeb Rozvoj sluţeb Kvalita sluţeb Marketingový mix Nástroje marketingového mixu Event marketing Definice pojmu event marketing Typologie event marketingu Klíčové otázky plánování eventu SWOT analýza Obecný postup zpracování marketingového plánu Metodika zpracování práce Podnikání v oblasti poskytování sportovních služeb v ČR Analýza trhu sportu v Praze Hlavní konkurenti Vrša sport centrum Hotel Čechie Praha, a.s Fitclub Kozák Porovnání konkurentů s firmou HAMR Sport, a.s Základní údaje o vybrané firmě HAMR Sport, a.s

6 4.1. Cíle firmy Finanční údaje Marketingový mix Nabízené sluţby Ceny Distribuce Marketingová komunikace Event marketing SWOT analýza komunikace firmy HAMR Sport, a.s Segmentace zákazníků Sportovní areály Hamr Hamr sport Záběhlice Hamr sport Braník Hamr sport Štěrboholy Partneři Návrh marketingového plánu firmy HAMR Sport, a.s Odhad budoucího vývoje trhu sportovních sluţeb v ČR Návrh marketingového plánu vybrané firmy pro rok Výsledky Závěr Seznam literatury Seznam příloh Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků Přílohy

7 Úvod Marketing jako takový je ve firmách zaměřených na poskytování sportovních sluţeb v České republice ještě ne zcela běţný. Vedení většiny sportovních zařízení se spokojí s provozováním internetových stránek jako s jediným nástrojem komunikace se zákazníkem. Jenomţe nárůst trhu sportovních sluţeb je v posledních letech rapidní, tudíţ nemá firma v tomto odvětví šanci uspět v tak veliké konkurenci bez aplikace marketingových metod. Lidé stále více ve svém volném čase preferují sport před ostatními aktivitami, ale zároveň se parametry pro posuzování kvality těchto sluţeb stávají náročnější. V zahraničí vznikají nové trendy v oblasti sportu a veřejnost očekává, ţe se jim sportovní zařízení v České republice přizpůsobí a ţe firmy se svojí nabídkou sluţeb nezůstanou pozadu. Dokud bude poptávka po sportu stále velká, do trhu budou pronikat nové firmy a konkurence poroste. Marketingová činnost firem se tak posouvá dál, nejrůznější reklamní upoutávky a způsoby marketingové komunikace začínají být stále zřetelnější. Hlavním cílem této bakalářské práce je zanalyzovat trh sportovních zařízení v Praze a poznatky z teoretické části aplikovat na konkrétním případu firmy HAMR Sport, a.s. SWOT analýzou popsat silné i slabé stránky firmy a její příleţitosti a hrozby, marketingovým mixem zhodnotit úroveň komunikačních aktivit této firmy a podle dosaţených výsledků analýz navrhnout marketingový plán firmy pro rok

8 1. Literární rešerše Ke zpracování této bakalářské práce byla pouţita základní odborná literatura: Kotler a Keller: Marketing management, Zamazalová: Marketing, Cetlová: Marketing služeb, Kotler: Moderní marketing. Dále byla také pouţita odborná literatura zabývající se strategickými přístupy: Zyman: Konec marketingu, jak jsme jej dosud znali. Zejména pro aplikační část práce byla pouţita literatura zaměřená na marketingový výzkum: Kozel, Mynářová, Svobodová: Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Také byla pouţita literatura týkající se moderních marketingových směrů: Přikrylová a Jahodová: Moderní marketingová komunikace. Další materiály, které byly vyuţity k vypracování práce, poskytla firma HAMR Sport, a.s Základy teorie marketingu Definice marketingu Marketing a jeho nástroje nás v dnešní době obklopují prakticky všude. Lidé se s nimi setkávají při nejrůznějších všedních činnostech a ovlivňuje je více, neţ si uvědomují. Média jsou doslova zahlcena reklamními spoty, firmy se předbíhají v propagačních akcích a bez propracované marketingové strategie nemá firma v konkurenčním boji téměř ţádné šance. Marketing se stal jednou z nejsledovanějších a nejvíce se rozvíjejících ekonomických disciplín. Podle Kottlera a Kellera (2007, str. 40) je podstatou marketingu myšlenka, ţe úspěch vychází z porozumění potřebám a přáním okolí a z vytváření myšlenek, sluţeb nebo produktů, které tyto potřeby a přání naplňují. Dnešní marketing nelze chápat pouze jako schopnost - přesvědčit a prodat - ale v novém významu uspokojování potřeb zákazníka. Marketing totiţ začíná dávno předtím, neţ má firma produkt k prodeji. Marketing představuje úkol pro manaţery, aby zjistili, jaké jsou potřeby cílové skupiny, určili jejich rozsah a intenzitu, a rozhodli, zda se naskýtá zisková příleţitost. 8

9 Marketing pokračuje po celou dobu ţivotnosti produktu, snaţí se přilákat nové zákazníky a udrţet si ty stávající tím, ţe inovuje produkt, učí se z výsledků prodeje a dosaţené úspěchy se snaţí zopakovat. Firmy se pomocí různých marketingových nástrojů a metod snaţí nabídnout zákazníkovi produkt či sluţbu na nejlepším místě, v nejvhodnější dobu, za nejpříznivější cenu a ideálně ještě s přidanou hodnotou. V odborné literatuře se mezi tyto nástroje a metody nejčastěji řadí marketingová strategie, segmentace trhu, marketingový mix, SWOT analýza, marketingový výzkum a mnoho dalších. Komplexní marketing slouţí k úspěšnému uvedení produktu/sluţby na trh a poté jeho udrţení. Trh je sloţen z nabídky a poptávky. Poptávka je potřeba realizující se prostřednictvím směn na trhu a závisí na celé řadě faktorů. Nabídka jsou dodavatelské zdroje určených k uspokojení poptávky. Úspěšné podnikání vyţaduje nejen schopnost přizpůsobit se sloţitým a velmi proměnným podmínkám fungování trhu, ale současně i aktivně působit na dynamické vztahy mezi nabídkou a poptávkou. A právě k tomu slouţí marketingové metody, principy a nástroje. (ZAMAZALOVÁ M., Marketing. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, ISBN str. 3) Hlavním cílem marketingu je co nejlépe uspokojit potřeby zákazníka a tím dosáhnout co největší prodejnosti výrobků či sluţeb Marketing služeb Lidé buď uspokojují své potřeby předměty, které se nazývají statky, nebo pomocí činností, ty se označují jako služby. Z důvodu odlišných vlastností sluţeb je potřeba rozdílně aplikovat některé marketingové prvky a strategie. Pod pojmem sluţby obecně rozumíme nehmotné výsledky cílevědomé produkční činnosti, resp. užitečné efekty, které můţe jedna strana nabídnout druhé k uspokojení její určité potřeby. (CETLOVÁ, H. Marketing služeb. 3, aktualizované vydání. Praha: Bankovní institut vysoká škola, ISBN str. 15) Kaţdý trh se skládá z nabídky a poptávky, ty jsou hmotné nebo nehmotné. Právě podle toho, o kterou nabídku a poptávku jde, se rozlišuje trh zboží a trh služeb. Následkem zvyšující se konkurenceschopnosti firem se sluţby staly významným nástrojem ve všech podnikatelských sférách. Produkty nabývají na hodnotách, jsou-li rozšířeny o 9

10 dodatkové sluţby, a tím se dosahuje konkurenční výhody. Mezi takovéto sluţby, doplňující výrobní produkty, patří např. instalace produktu, poradenské sluţby, smlouvy o technické podpoře a zaškolení pracovníků. V odborné literatuře jsou sluţby odlišovány od hmotných výrobků čtyřmi vlastnostmi tzv. 4 I. Jsou to: Intangibility (nehmotnost) nemají určitou podobu, tvar, chuť, barvu, Inconsistency (nestálost) kvalita a realizace sluţeb jsou proměnlivé, Inseparability (neoddělitelnost) sluţba je spjata s místem, časem a osobou, která ji zajišťuje, Inventory (neskladovatelnost) sluţbu nelze skladovat. Sluţbu lze klasifikovat různými způsoby, podle Ch. Lovelocka je klíčových sedm kritérií: 1. Stupeň hmotnosti sluţby některé sluţby jsou více vázány na hmotnou stránku neţ jiné. 2. Osobní účast zákazníka zákazník buďto musí být fyzicky přítomen nebo nemusí. 3. Místo a čas doručení sluţby zákazník musí jít za sluţbou nebo sluţba přijde za zákazníkem. 4. Individualizace versus standardizace sluţby jsou přesně stanovené a všichni mají stejné podmínky, nebo se individuálně přizpůsobí zákazníkovi. 5. Vztah se zákazníky u některých sluţeb je vtah se zákazníkem důleţitější a osobnější neţ u jiných sluţeb. 6. Význam sezonnosti poptávky nejvíce ve sluţbách spjatých s cestovním ruchem. 7. Znalost výbavy a personálu poskytovatele zákazník se seznamuje s budovou a jejím technickým vybavením a osobně se setkává s personálem. Dělení sluţeb podle poskytovatele je třídí do tří skupin. První skupinou jsou státní orgány poskytující sluţby ve veřejném zájmu. Patří sem například policie, školství, zdravotnictví, soudnictví a armáda. Další skupinou jsou neziskové organizace, které jsou v některých případech se státem tak spjaty, ţe se navzájem přerývají. To záleţí na poli působnosti, jasné je to zejména u charitativních organizací, muzeí či u církví. Třetí skupinou jsou pak komerční firmy, které patří do soukromého sektoru. Mezi něţ patří hotely, realitní a reklamní agentury, obchody, restaurace i sportovní a rekreační zařízení. 10

11 Členění podle příjemce: Celá společnost (státní správa, policie) Jednotlivec (individuální vyuţívání sluţeb obyvatelstvem v nejširším smyslu) Kategorizace sluţeb z podnikového hlediska: Procesy produkce sluţeb (například kdyţ výsledek závisí na pouţité technologii) Uskutečňování činností specifickými postupy, které vytvářejí uţitek jiţ během průběhu (například sportovní činnost) Sluţba, kde je výsledkem nehmotný uţitečný efekt (například jazykové kurzy) Rozvoj služeb Jednou z nejvýraznějších charakteristik současného světa je vysoký nárůst ve sféře sluţeb. Sluţby pronikají do všech ekonomických oblastí a do celého společenského vývojového procesu. V ekonomicky rozvinutých zemích zastávají sluţby vysoký ekonomicky podíl v tvorbě hrubého domácího produktu, zaměstnanosti a na výdajích domácností, právě díky svému dynamickému rozvoji. Příkladem mohou poslouţit Spojené státy, které ekonomové v posledních desetiletích 20. století označovali jako společnost sluţeb. Sluţby se dnes v USA podílejí na tvorbě 70 % HDP a pracují v této oblasti tři čtvrtiny ekonomicky aktivního obyvatelstva. Je mnoho faktorů, které vyvolávají růst sluţeb. Mezi tyto hlavní vlivy patří demografické, ekonomické, sociální a politické. Nejdůleţitější proměny sféry sluţeb popisují autoři Ch. Lovelock, S. Vandermoerweová a B. Lewisová jako: 1. Privatizaci nejen v Evropě, ale v mnoha zemích světa dochází k nárůstu soukromých firem, které působí v oblasti sluţeb, nebo probíhá privatizace dříve státem vlastněných poskytovatelů sluţeb. 2. Nové technologie různé inovační změny, zejména informačních a komunikačních technologií. 3. Vytváření řetězců a franchisingových sítí stále více sluţeb je poskytováno nadnárodními společnostmi, které vytvářejí franchisingové řetězce. 11

12 4. Internacionalizace a globalizace sluţeb původně domácí firmy pronikají do zahraničí, jsou to především cestovní kanceláře, mobilní operátoři a dopravní firmy. 5. Zvyšování produktivity díky vzrůstající konkurenci dochází ke zvyšování produktivity a lidská práce se nahrazuje novými technologiemi. 6. Zlepšování kvality především s ohledem na poţadavky zákazníků. 7. Vyuţívání platebních výhod v podobě elektronických platebních karet, půjček a leasingu prostřednictvím bezhotovostních plateb. 8. Pronikání velkých výrobců do oblasti sluţeb, jako například společnost General Electric do finančních sluţeb. 9. Nápor veřejných a neziskových organizací na získání nových finančních zdrojů, jako jsou prodejny suvenýrů v muzeích a prodej předmětů ve sportovních klubech. 10. Získávání kvalifikovaných manaţerů, přinášejících do oblasti sluţeb nové inovace Kvalita služeb Otázkou kvality sluţeb se v posledních desetiletích věnuje velká pozornost, a to jak ze strany teorie, tak i praxe. Obtíţnost posuzování kvality sluţeb je zejména z důvodu subjektivnosti. Sluţba je nehmotného charakteru a kaţdý zákazník vnímá její kvality jinak. Jedno z moţných posuzování kvality sluţeb je podle úrovně průběhu poskytování sluţeb. Jiné hodnocení jsou před skutečným poskytnutím, v průběhu poskytování a následně po uskutečnění sluţby. Jiný pohled posuzování kvality člení metody posuzování do dvou skupin: 1. Metody, které vycházejí ze stanovení atributů kvality sluţeb tyto metody jsou nejrozšířenější, jejich podstatou je formulace atributů kvality a posouzení kvality sluţeb pomocí těchto atributů. 2. Metody vycházející z popisu událostí, které tvoří součást procesu poskytování sluţby východiskem je analýza průběhu poskytování sluţby z pohledu zákazníka a snaha o stanovení ukazatelů charakterizujících průběh sluţby. (ZAMAZALOVÁ, M. Marketing. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, ISBN str. 354) Do první skupiny těchto metod se řadí metoda SERVQUAL (Servis Quality), vypracovaná Zeithamlovou, Parasuramanem, a Berrym. V průběhu 80. let tito autoři vypracovali metodu, kterou je moţné posoudit širokou škálu sluţeb. Jako atributy kvality sluţeb uvedli: Spolehlivost Ochotu 12

13 Kompetence Přístupnost Bezpečnost Komunikativnost Dojem Porozumění zákazníka Z těchto poloţek se v podobě stupnice soustřeďuje pouze na pět následujících dimenzí, u kterých jsou vyjádřeny v procentech empiricky zjištěné podíly na celkovém hodnocení kvality: o Spolehlivost 32% o Pohotovost 22% o Jistota 19% o Empatie 16% o Hmatatelnost 11% V modelu SERVQUAL ovšem chybí vlastnosti jako působivost, jedinečnost, krása apod., které mohou být klíčové v oblastech, jako jsou zábava, historické památky, kultura nebo umění. Mezi metody druhé skupiny patří takové metody, které vycházejí z popisu událostí. Metody, označované jako metody analýzy postupných událostí (sequential incident technique) či metody analýzy kritických střetů (critical incident technique), jsou uplatňovány podle toho, zda se ptáme na průběh celého sletu událostí během poskytování sluţby, nebo se zajímáme jen o negativní zkušenosti zákazníků Marketingový mix Marketing, chápán jako samostatná ekonomická disciplína, vnitřně strukturovaná na trh výrobků a trh sluţeb, se za posledních desítek let intenzivně rozvíjí. Zdokonaluje metody a nástroje přístupu k definování specifik jednotlivých trhů. Postupně byl identifikován soubor marketingových nástrojů marketingový mix -, který se v praxi ukázal jako vysoce efektivní při ovlivňování prodejní politiky. 13

14 Marketingový mix je soubor opatření a nástrojů, uţívaných samostatně i ve vzájemné závislosti, v přímé či nepřímé vazbě. Slouţí k lepšímu prosazení subjektu a jeho produktu na trhu, k lepšímu uspokojení poţadavků zákazníků a k dosaţení cílů podnikání. Marketingový mix je zbraň, která můţe být účinně vyuţita v konkurenčním boji a základem její teorie je předpoklad, ţe se marketingové nástroje vyuţívají jako vnitřně sladěný celek. (CETLOVÁ, H. Marketing služeb. 3, aktualizované vydání. Praha: Bankovní institut vysoká škola, ISBN str. 49) Úspěch na trhu se odvíjí od správné kombinace, neboli namixování prvků, ale také je důleţité neporušit vzájemné vazby jednotlivých prvků při sestavování marketingového mixu. Jelikoţ je zákazník vnímá ve vzájemné provázanosti, můţe jen pár nevhodně nastavených prvků ohrozit i velmi kvalitně připravenou nabídku. Při vytváření marketingového mixu se v podstatě volí ze dvou základních přístupů. Buď se začne tvořením marketingového mixu a aţ kdyţ je hotový hledá se nejvhodnější cílový segment, nebo firma jiţ naopak má zajímavý segment a jemu přizpůsobí tvorbu marketingového mixu co nejvíce. Z toho je zcela evidentní, ţe mezi segmentací trhu a vytvářením marketingového mixu je velmi úzká propojenost. V základní koncepci marketingového mixu jsou marketingové nástroje uspořádány do čtyř skupin product, price, place a promotion. Účinný marketingový program spojuje prvky marketingového mixu do koordinovaného programu, který je nastaven tak, aby dosahoval stanovených cílů společnosti. Marketingový mix tvoři soubor taktických nástrojů společnosti, které ji pomáhají dosáhnout silné pozice na cílových trzích. Nesmíme však zapomínat, ţe čtyři P" představují pohled prodávajícího na marketingové nástroje dostupných k ovlivnění kupujících. Z pohledu zákazníka musí kaţdý marketingový nástroj přinášet výhodu. Jeden marketingový expert navrhl, aby společnosti čtyři sloţky marketingového mixu (4P) vnímaly jako čtyři faktory na straně zákazníka (4C): Tabulka 1: Sloţky marketingového mixu 4P a 4C 4P 4C Produkt (product) Cena (price) Distribuce (place) Komunikace (promotion) Potřeby a přání zákazníka (customer needs and wants) Náklady na straně zákazníka (costs to the customer) Dostupnost (convenience) Komunikace (communication) 14

15 Zdroj: KOTLER, P. Moderní marketing, 4. evropské vydání. Praha: Grada Publishing ISBN str. 71 Vítězí ty společnosti, které uspokojí potřeby zákazníka ekonomicky, dostupně a s vyuţitím efektivní komunikace. (KOTLER, P. Moderní marketing, 4. evropské vydání. Praha: Grada Publishing ISBN str. 71) Podle Cetlové (2007, str. 51) se časem v oblasti sluţeb mixování pouhých čtyř nástrojů ukázalo jako nedostatečné, a tak byly do marketingového mixu postupně zařazeny další, které rovněţ výrazně ovlivňují činnost firmy podnikající ve sluţbách. Koncepce 7P kromě základních 4P obsahuje navíc ještě - Participants, Proces, Physical evidence. Čím dál více se v marketingu sluţeb začíná uţívat koncepce 3C Client, Competitor, Coast. Z hlediska kategorií 3C se jednotlivé marketingové nástroje posuzují systematičtěji a s moţností získat vzájemně porovnatelné výsledky, zejména při rozhodování o variantách produktů, distribučních kanálů, cen a marketingové komunikace. Marketingové nástroje jsou více či méně ovlivňovány procesy zpracování a pouţitých technologií, které má kaţdá konkrétní výroba i poskytnutá sluţba. Ve firmě by proto všechna rozhodnutí o systémech, technologiích, procesech apod. měla být podřízena marketingovým cílům. Marketingový mix se vţdy liší podle celé řady vnitřních i vnějších faktorů, proto ani dvě na první pohled téměř shodné firmy se stejným předmětem podnikání dost dobře nemohou mít stejné strategie, politiky a marketingový mix. Unikátní vybalancování jednotlivých nástrojů ve vzájemném vztahu, neboli přesný marketingový mix, je povaţováno za marketingové umění vyţadující globální znalosti Nástroje marketingového mixu Podle Kottlera (2007, str. 70) je marketing realizován pomocí čtyř sloţek marketingového mixu: výrobkové politiky, komunikační politiky, cenové politiky a distribuční politiky. Produkt výrobek/sluţba Price cena Place distribuce Promotion marketingová komunikace. 15

16 Product výrobek/služba Pod společným názvem produkt je zahrnuta skupina nástrojů, která představuje objekt vlastního podnikání, tedy všechno, co lze nabízet na trhu k uspokojení určité potřeby, poţadavku, přání či očekávání toho, kdo kupuje. (CETLOVÁ, H. Marketing služeb. 3, aktualizované vydání. Praha: Bankovní institut vysoká škola., ISBN str. 53) Marketing se zaměřuje na analýzu produktů a sluţeb, které buď firma sama vlastní, nebo je prodává ve své síti, či v síti jiných firem. Jedním z mnoha hledisek, pomocí kterého marketing analyzuje produkt a sluţbu je: o Rozsah, šíře spektra o Ţivotní cyklus o Kvalita o Ziskovost o Vzájemná substituce o Konkurence na trhu Důleţitým marketingovým rysem je komplexní chápání výrobku, protoţe vychází z předpokladu, ţe zákazník produkt nenakupuje pouze pro jeho základní funkci, ale celé spektrum jeho vlastností a atributů. Proto v marketingu vzniká řada schémat, kde je zobrazován klíčový pojem komplexní, resp. totální výrobek. Nejznámějším je Kottlerův totální výrobek, který je znázorněn na následujícím obrázku. 16

17 Obrázek 1: Struktura komplexního výrobku Zdroj: (ZAMAZALOVÁ M., Marketing. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, ISBN str. 166) Jádro výrobku představuje souhrn základních fyzikálních a chemických charakteristik, které jsou objektivně měřitelné a které zajišťují základní funkci produktu. Druhá vrstva bývá označována jako vnímatelný, resp. zhmotněný produkt a vrchní vrstvu (rozšířený produkt) tvoří sluţby. (ZAMAZALOVÁ M., Marketing. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, ISBN str. 166) I kdyţ je produkt vţdy základním prvkem marketingového mixu, protoţe nelze dělat dobrý marketing se špatným produktem, v současnosti jiţ není tím nejvýznamnějším. Není to produkt (sluţba) co nejzásadněji ovlivňuje rozhodnutí stát se zákazníkem té které konkrétní firmy, protoţe firmy, které podnikají ve stejné oblasti, nabízejí obdobné spektrum produktů a sluţeb. Price cena Cena produktu/služby je hodnota vyjádřena v penězích, kterou akceptují účastníci trhu. Její výše by měla být taková, aby reprezentovala hodnotu, jakou účastníci trhu povaţují za reálnou. (CETLOVÁ, H. Marketing služeb. 3, aktualizované vydání. Praha: Bankovní institut vysoká škola, ISBN str. 54) Cena je významným nástrojem marketingového mixu, ovšem hlavní roli hraje dnes uţ většinou jen u ekonomicky slabší sociální vrstvy. Cena má velký vliv na velikosti trţního podílu a také na ziskovosti nejen konkrétního produktu/sluţby, ale i firmy jako celku. 17

18 Cena jako jediný prvek marketingového mixu představuje pro firmu zdroj příjmů, všechny ostatní sloţky naopak značí výdaje. Ze všech prvků marketingového mixu se dá právě cena nejlépe přizpůsobit firemní strategii. Vyniká mimořádnou flexibilitou, lze ji okamţitě změnit. Za určitých okolností můţe sama o sobě ovlivnit chování trhu. Příkladem můţe být mimořádné sníţení ceny a tím zvednutí nárůstu prodeje. V odborné literatuře se uvádí jako účelné při stanovování ceny vycházet z pěti základních zdrojů (5C): o Cost o Competence o Comparability o Competition o Communication Cost náklady Při nejdůslednější tvorbě cenové koncepce se vychází z prognózy ekonomického vývoje a strategických úvah o umístění výrobku na trhu, analyzují se marginální náklady. Počítá se přitom s různou variabilitou dílčích poloţek a definuje se break even (hranice zisku). Zároveň je potřeba brát v úvahu náklady na vývoj a uvedení výrobku na trh. Competence Analýza toho, co produkt umí, jeho morfologie a k čemu je vhodný. Zkoumání situací, ve kterých bude fungovat, v jakých aktivitách se bude vyskytovat a v jakém sociálním prostředí bude jeho místo. Tento aspekt souvisí i s definicí cílové skupiny. Comparability srovnatelnost Hodnocení vlastnosti výrobku v širokém slova smyslu ve srovnání s konkurenčním setem produktů/sluţeb a hodnocení jeho předností a nedostatků (SWOT). Podle Fishbeinově tezi je moţné srovnatelnost docílit vyhodnocením několika málo podstatných rysů. Jednodušším prostředkem pro analýzu komparability můţe být Sémantický diferenciál. Competition Je potřeba znát, jakou cenovou strategii volí konkurenti a jak se celkově chovají. Získání většího podílu na trhu můţe být realizováno různou cenovou strategií. Mezi ty hraniční patří 18

19 Price leader (značka, která určuje horní hranici cen v dané komoditě) a Cost leader (určuje dolní hranici cen a zaměřuje se na maximální úspory). Communication Sledování jak výrobek komunikuje svými znaky s kupujícími. Moderní teorie marketingových nástrojů nehovoří o samostatné promotion, ale hovoří o komunikaci, na které se podílí jak produkt, tak i logistika, cena i vlastní promotion aktivita. Place distribuce Cetlová říká ţe: distribuce jako nástroj marketingového mixu představuje souhrn činností a procesů, které vedou k rozhodování o optimálním výběru cesty zboţí, resp. sluţby k zákazníkovi (CETLOVÁ, H. Marketing služeb. 3, aktualizované vydání. Praha: Bankovní institut vysoká škola, ISBN str. 55) Všechna místa, kde dochází ke kontaktu mezi firmou a zákazníkem jsou vlastně distribuční sítě. Marketing se soustřeďuje na efektivní vyuţívání diferencovaných distribučních kanálů a na vývoj nových či rozvoj stávajících prodejních kanálů. Distribuci nelze chápat pouze jako fyzický přesun hmotného zboţí, ale také jako pohyb nehmotných toků, které jsou její nedílnou součástí. Součástí distribuce je jak dokončování produktu, tak zprostředkování informačního a peněţního toku. Distribuční cesty jsou všechny organizace, které zaručují pohyb produktu v daném výrobním odvětví od prodejce (výrobce) ke spotřebiteli. Součást distribuční cesty je souhrn tzv. mezičlánků, čili prostředníků a zprostředkovatelů, výrobců a konečných zákazníků. Zajišťují dostupnost produktu ve správném čase, na správném místě, v očekávané kvalitě a ve správném mnoţství. V rámci distribuční cesty firmy pouţívají různý počet mezičlánků. Z tohoto hlediska rozeznáváme tři distribuční strategie, a to selektivní, intenzivní a exkluzivní. Mezičlánky vykonávají funkce logistické, obchodní a doplňkové. Náklady na distribuci bývají často vysoké, proto je třeba počítat se značnými investicemi a s tím, ţe se tyto náklady projeví na prodejní ceně produktu. 19

20 Promotion marketingová komunikace Marketingová komunikace je souborem nástrojů, nosných a podpůrných činností, jichţ firmy pouţívají k reklamě, podpoře prodeje a přesvědčivé komunikaci se zákazníkem i jeho okolím a které vedou k rozhodnutí o koupi zboţí či sluţby. (CETLOVÁ, H. Marketing služeb. 3, aktualizované vydání. Praha: Bankovní institut vysoká škola, ISBN str. 55) Kotler (2007, str. 70) definuje marketingovou komunikaci spíše jako placenou či neplacenou formu jak osobní, tak neosobní prezentace a podpory produktů, sluţeb i dalších nehmotných statků. Marketingová komunikace zahrnuje: propagaci výrobku či sluţby, nástroje k budování důvěry a dobrých vztahů k trhu a ostatní veřejnosti, vnitřní komunikaci (vůči zaměstnancům), sponzoring, budování značky, corporate image atd. Pro stanovení cílů marketingové komunikace marketingoví pracovníci činí pět rozhodnutí, tzv. 5 M: Tabulka 2: Koncepce 5M MISSION MONEY MESSAGE MEDIA MEASUREMENT Koncepce 5M poslání co je cílem propagace peníze kolik prostředků mám a mohu investovat sdělení co chci zákazníkům, veřejnosti sdělit média jaké sdělovací prostředky pouţiji měření výsledků čeho jsme dosáhli Zdroj: (CETLOVÁ, H. Marketing služeb. 3, aktualizované vydání. Praha: Bankovní institut vysoká škola, ISBN str. 56) Konkrétní zabezpečování všech aktivit souvisejících s marketingovou komunikací lze zajišťovat dodavatelským způsobem (outsourcing), nebo spoluprací s reklamní agenturou, která zajišťuje jen část marketingové komunikace, např. jen reklamní kampaně (co- 20

21 sourcing). (CETLOVÁ, H. Marketing služeb. 3, aktualizované vydání. Praha: Bankovní institut vysoká škola, ISBN str. 56) Z pohledu firmy jako komunikátora dělí odborná literatura komunikaci na vnitřní a vnější. Vnitřní komunikace je přenos informací uvnitř společnosti, mezi zaměstnanci. Při vnější komunikaci firma komunikuje se svým okolím, do kterého patří převáţně řada partnerů (dodavatelů, zákazníků, veřejnost). Firma prostřednictvím propagace sděluje informace o svých produktech, jejich cenách a prodejních místech především zákazníkům a obchodním partnerům. Způsoby a prostředky propagace se liší v tom, zda jsou závislé na: cíli, kterého se má dosáhnout, segmentu klientely, finančních moţnostech firmy Event marketing Definice pojmu event marketing Existuje mnoho forem, jak realizovat event marketing, proto se jedinci nabízí moţnost chápat samotný pojem jako charakteristiku jedné z jeho aktivit. V obecném slova smyslu je event něco, co se odehrává v daném čase na určitém místě. Hlavní důraz se při eventu klade na prožitek. Eventy působí na všechny lidské vjemy najednou, to tvoří hlavní důvod úspěšnosti, co se zapamatování týče. Zvýšení efektivity na zákazníka je dáno aktivním zapojením a podílením se na těchto záţitcích. Eventem se chápe organizovaná událost danou firmou, která je obvykle společenského a zábavného charakteru. Plánované výstupy pro firmu jsou: navazování dobrých vztahů s klienty i širokou veřejností, oslovení nové klientely, zlepšování image firmy a jejích jednotlivých produktů či sluţeb. Někteří odborníci od sebe oddělují pojmy event a event marketing. Eventem pak nazývají komunikační nástroj a konkrétní událost, kdeţto event. Marketing slouţí jako dlouhodobý koncept komunikace integrovaný do celkové komunikace firmy, kdy vyuţívá celou řadu různých eventů, kaţdý pro jinou příleţitost, zaměřený na jiný produkt/sluţbu a cílený na jiný segment lidí. S tím je spojeno i to, ţe firma od kaţdého eventu očekává různý výsledek. 21

22 Event marketing se opírá zejména o emoce. Emocím se v poslední době v marketingu přikládá stále větší význam. Díky vyvolaným emocím dochází u účastníka akce ke zvýšení pozornosti a následně i nějaké odezvě. Cílem je tedy v návštěvníkovi vyvolat pozitivní emoce, které si pak asociuje s danou akcí, a tím pádem i firmou Typologie event marketingu Nástroj marketingové komunikace event marketing je ještě stále povaţován za něco nového, ne specificky kategorizovaného. Komplikované je to z důvodu snahy kaţdého, kdo event pořádá, aby byla akce co nejoriginálnější a aby působila na lidi naprosto odlišně od akcí konkurenčních firem. Event marketingové akce lze však členit dle následujících faktorů: jaký má být obsah, jaké jsou cílové skupiny, jaké je místo konání, jaký je koncept a také jaký je pro akci vyhraněn čas. Dělení dle obsahu 1. Firemní eventy akce pořádané v rámci firmy pro zaměstnance, dodavatele, obchodní partnery apod. Účel je šíření informací, obvykle o nových produktech, sluţbách a vlastně o všem novém co se ve firme děje. 2. Eventy sdělující informace v hlavním programu, ale i doprovodných akcích musí být jasně patrné klíčové sdělení. Tyto akce by měly zábavnou formou upoutat zákazníkovu pozornost, vyvolat v něm emoce a předat mu nějaké informace. 3. Eventy orientované na pobavení ideální nástroj pro firmu při budování image firmy. Kladné emoce, vyvolané záţitkem z akce, jsou pak asociovány s danou firmou, tudíţ si návštěvník vytvoří k firmě důvěru. Do těchto akcí patří většinou sportovní akce, koncerty, maškarní atd. Dělení dle cílových skupin 1. Interní eventy akce pořádané v rámci firmy, orientované především pro zaměstnance. Patří sem například vánoční večírky, sportovní firemní akce a různé gala večery. Cílem je obvykle zlepšení vztahů ve firmě a lepší týmová práce. 2. Eventy pro veřejnost cílovou skupinou je široká veřejnost, kdy se firma svojí akcí snaţí oslovit co nejvíce lidí. 22

23 Dělení dle konceptu 1. Event marketing organizovaný k rozdílným příleţitostem buď bývá spojován s pravidelně se opakujícími akcemi, nebo s mimořádnými událostmi ve firmě. Můţe to být třeba den otevřených dveří, akce na zahájení provozu firmy, slavnostní otevření nové pobočky atd. 2. Event vytvářející vztah ke značce klient má moţnost si sám produkt vyzkoušet, odborně vyškolený personál mu vysvětlí, jak se produkt pouţívá a poradí mu. co je konkrétně pro něj nejlepší. 3. Eventy podporující image firmy (produktu) zákazník je seznámen s poselstvím, etickým kodexem a prioritami firmy. Téma by mělo korespondovat s povahou firmy. 4. Event marketing prezentující know-how předmětem akce je inovativní technologie či vlastnosti určitého produktu, se kterými chce firma prorazit na trhu jako první. 5. Kombinovaný event spojení více účelů a více náplní v jedné akci. Dělení dle místa konání 1. Akce pořádané venku výhodou těchto eventů bývá kapacita, která je díky otevřeném prostoru větší neţ u eventů konaných uvnitř. Nevýhodou pak je proměnlivost počasí. 2. Akce pořádané uvnitř veškeré eventy situované pod střechou Klíčové otázky plánování eventu Proč firma event pořádá musí být jasně stanovený záměr, kterého chce firma pomocí akce docílit. Výběr vhodného data špatné načasování akce můţe být velkým nedostatkem. Pro koho firma event pořádá výběr, na koho pořádanou akci zacílit úzce souvisí s důvodem, proč akci firma pořádá. Cílovou skupinu je potřeba definovat z několika různých úhlů (věk, příjmová kategorie, důleţitost pro firmu) Pozvat či nepozvat na event média a jaká tato otázka je velice důleţitá, spjatá s rozhodnutími PR oddělení firmy. Rozhodování záleţí na typu a prestiţi akce, ale ve většině případů jsou média pro komunikaci s veřejností vhodná. Jak na akci pozvat a upozornit pokud se firma rozhodne poslat pozvánky, měla by tak učinit s dostatečným časovým předstihem a nesmí do nich zapomenout napsat veškeré 23

24 důleţité informace o události. Pro oslovení veřejnosti mohou být pouţity prostředky, jako jsou plakáty, letáky, formy direct mailingu, média a další. Na konci kaţdého eventu se vyhodnocuje úspěšnost akce (počet návštěvníků), výsledky (některé vyjdou najevo aţ s odstupem času) a splnění či nesplnění předpokládaného rozpočtu SWOT analýza SWOT je zkratka pro vnitřní silné a slabé stránky firmy, příležitosti a ohrožení identifikované ve vnějším prostředí. 1. Analýza vnějšího prostředí: Opportunities příleţitosti, Threats hrozby, 2. Analýza vnitřního prostředí: Strengths silné stránky, Weaknesses slabé stránky. Smyslem SWOT analýzy je určení reálné pozice firmy vzhledem ke svému vztahu k vnějšímu a vnitřnímu prostředí. V této etapě je moţné určit, jaké jsou skutečné moţnosti dosaţení cílů podniku. Výsledné informace se dále zpracovávají a vrcholovému managementu slouţí k efektnímu rozhodování. Sestavení SWOT matice zahrnuje vytvoření 4 kvadrantů, kde jsou příleţitosti, hrozby, silné stránky a slabé stránky. Poloţky jsou do nich zapsané podle důleţitosti a ze strategického hl Analýza vnější situace Tato analýza je posouzení příleţitostí a hrozeb neboli analýza makroekonomických sil. Zkoumá prostředí, ve kterém se firma nachází. Jsou to zejména ekonomické podmínky, ţivotní prostředí, demografické faktory, technologie, politickou situaci a sociálně kulturní prostředí. Vnější situaci analyzuje metoda TEMPLES, která odhaluje vnější faktory ovlivňující chování podniku. Příležitosti - jsou to takové situace nebo události, které firmu zvýhodňují před konkurencí. Hrozby - jsou pro firmu situace nebo událost, které na ni můţou mít negativní vliv. Analýza vnitřní situace Jde o identifikaci silných a slabých stránek firmy, coţ je analýza mikroekonomických sil. Pro analýzu vnitřního prostředí se pouţívá například metoda 12M, tj. rozhodovacích faktorů, které můţe podnik ovlivňovat. Silná stránka je výhodná vlastnost firmy či její výjimečný faktor, kterých lze vyuţít k dosaţení převahy nad ostatními firmami působícími na stejném trhu. 24

25 Slabá stránka je nepříznivá vlastnost či neţádoucí faktor dané firmy. Ve vztahu k jiným firmám, které působí na stejném trhu, sniţují její konkurenceschopnost Obecný postup zpracování marketingového plánu Zamazlová (2010, str. 28) charakterizuje marketingový plán jako ústřední nástroj pro řízení a koordinování marketingového úsilí. Vychází z marketingové strategie a je určen k její implementaci a praktickému ověření. Marketingový plán převádí strategické záměry do konkrétních úkolů, které jsou vymezeny časovými a personálními vazbami. Marketingový plán vytyčuje jednotlivé kroky, které musí firma úspěšně zvládnout, aby dosáhla svých cílů, stanovených v marketingové strategii. Jeho hlavní funkcí je určit, kde se firma z hlediska trhu nachází, kam v budoucnu směřuje a co je pro dosaţení cílů potřeba učinit. Základní funkce marketingového plánu jsou: 1. Komunikační prostředek 2. Koordinace jednotlivých kroků 3. Prostředek pro delegování pravomocí 4. Alokační prostředek Samotný proces plánování vytváří prostor pro jiný pohled na moţnosti firmy, protoţe by se do plánování měli zapojit všichni zaměstnanci organizace. Jejich podněty a zkušenosti by měly být zohledňovány, protoţe zaměstnanci na niţších úrovních řízení občas dokáţou lépe posoudit konkrétní moţnosti naplňování vytyčených cílů. Obecně lze říci, ţe správně zpracovaný marketingový plán je pro firmu prospěšný především tím, ţe pomáhá zlepšovat efektivitu marketingového procesu a umoţňuje zvyšovat celkovou výkonnost všech jeho oddělení. Je důleţité okamţitě upravit a uskutečnit některé kroky, které povedou k nápravě situace, pokud se změní kterýkoliv faktor marketingového prostředí firmy. Marketingový plán tedy musí flexibilně a operativně reagovat na aktuální situaci trhu. Obsah marketingového plánu skládá z několika na sebe navzájem navazujících oddílů, které jsou seřazeny v následující podobě: Celkové shrnutí zde se shrnou hlavní cíle a strategie marketingového plánu firmy pro dané období, pro které je plán připravován. 25

26 Aktuální marketingová strategie v této části se vychází z údajů získaných analýzou silných a slabých stránek, zákazníků, konkurence a dále z informací o dodavatelích a odběratelích a dalších sloţkách mikroprostředí. Situační analýza rozbor příleţitostí a očekávaných situací v makroprostředí, jako například podle faktorů PEST. Identifikace rizik, které mohou negativně ovlivnit podnikatelskou činnost firmy v rámci makroprostředí. SWOT analýza a analýza souvislostí stanovení silných a slabých stránek, identifikace ohroţení a příleţitostí pro firmu. Údaje o trhu segmentace trhu, číselná sumarizace informací o produktu/sluţbě na daném cílovém trhu. Postavení firmy a její konkurence na trhu. Marketingové cíle stanovení jasně definovaných cílů, kterých chce firma v daném období dosáhnout. Na základě předchozích poznatků se určí základní typy cílů, jako jsou ekonomické, marketingové, finanční, sociální a další. Je ale velmi důleţité, aby kaţdý cíl splňoval následující kritéria: musí být jednoznačně definován a kvantifikován, včetně jasně stanoveného časového horizontu, jednotlivé cíle se nesmí navzájem vylučovat, je třeba je hierarchicky seřadit, samozřejmě musí být cíle reálné i mobilizující a konečnou podobou cílů jsou přiřazené úkoly odpovědným pracovníkům. Marketingová strategie zvolení marketingového přístupu jak dosáhnout stanovených cílů. Je moţná kombinace více strategií. Komunikační mix vytvoření struktury komunikačního mixu, do kterého patří reklama, PR, podpora prodeje, přímý marketing aj. Rozpočet předpokládané výsledky a náklady podle jednotlivých marketingových aktivit, plánovaný zisk (ztráta), porovnání strany příjmů, kde jsou trţby z prodejů a strany výdajů, kam patří vedle fixních nákladů částky očekávané na distribuci, propagaci a ostatní poloţky. Kontrola sledování plnění úkolů, popis způsobu realizace časového intervalu vyhodnocování výsledků a kontrola dodrţování rozpočtu. Příloha doplnění marketingového plánu například o harmonogram úkolů s termíny jejich plnění a jmény odpovědných pracovníků, výsledky výzkumů, organizační schémata a návrhy. 26

27 2. Metodika zpracování práce Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část práce, se zabývá teorií marketingu a všech jeho nástrojů. Jsou zde zpracovány definice a poznatky z odborné literatury k danému tématu, které jsou nezbytné pro následnou aplikační část. Obsahuje stručné informace o marketingu sluţeb, marketingovém mixu, event marketingu a o zpracování návrhu marketingového plánu. V této kapitole byla pouţita metoda deskripce. Aplikační část práce je rozdělena do tří kapitol (kapitoly č. 3, 4 a 5). Třetí kapitola popisuje podnikatelské prostředí v oblasti poskytování sportovních sluţeb. Analýza trhu v Praze vyhodnocuje analýzu rostoucího trhu v této oblasti. Porovnání firmy Hamr Sport s hlavní konkurencí z hlediska rozmanitosti nabízených sluţeb, výše cen těchto sluţeb a umístění firem, určuje její výhody a nevýhody v konkurenčním boji. Při zpracování této kapitoly byly pouţity metody analýza a komparace. Čtvrtá kapitola podává základní informace o firmě Hamr Sport. Na grafech je znázorněna finanční situace firmy z posledních let. Jsou zde popsané jednotlivé areály, které firma provozuje. Dále je v této kapitole zpracovaný marketingový mix, včetně marketingové komunikace, kde je analyzován event marketing firmy. Zároveň je v této kapitole graficky znázorněna segmentace zákazníků firmy Hamr Sport. V páté kapitole je vypracovaný návrh marketingového plánu firmy pro rok 2014, a to na základě poznatků z předešlých kapitol, především SWOT analýzy. Na závěr v této kapitole autorka práce metodou prognózy odhaduje budoucí vývoj trhu firem poskytujících sportovní sluţby. 27

28 3. Podnikání v oblasti poskytování sportovních služeb v ČR Sport má na území České republiky dlouholetou tradici, na kterou firma Hamr navazuje. Díky globalizaci se k nám dostávají i různé sporty, které nově vznikají v zahraničí (např. longboard, různé adrenalinové sporty jako wing suit létání, exotické a fitness tance jako zumba atp.). Také je jednodušší pořádat a účastnit se mezinárodních mistrovství. Sportu se dá věnovat profesionálně, rekreačně nebo pasivně. Vrcholový sport disponuje velkými finančními prostředky proto, ţe je oblíbený u pasivních sportovců neboli fanoušků. Čím je sport oblíbenější, tím více peněz se na něj váţe a tím rostou mzdy těchto vrcholových profesionálních sportovců. Aby byl sport dostupnější i lidem s niţšími příjmy, dotuje stát různá sportoviště, a díky tomu byly ceny akceptovatelné pro většinu zájemců o sportovní vyţití. Důvody, proč lidi chodí sportovat, jsou různé. Mohou je motivovat například úspěchy sportovců v televizi. Další motivací můţe být odpočinek od mnohdy hektického způsobu ţivota, vybití přebytečné energie, vlastní fyzický prospěch a sportovní vyţití při týmových sportech, které podporuje sociální kontakty. Obdobně jako v jiných odvětvích mají i na sport velký vliv technické vynálezy a inovace. Ať uţ se jedná o nové či vylepšené povrchy, zařízení a zázemí sportovišť, vybavení sportovců (rakety, fotbalové míče, hokejky) či měřící a kontrolní zařízení (videozáznamy v hokeji, jestřábí oko v tenise). Díky tomu, ţe se lidé většinou nevěnují pouze jednomu sportu, dají se díky pestřejší nabídce sportů zákazníci přilákat i z konkurenčních sportovišť. Při vyuţití zákaznické karty poté mohou mít slevu i na sport, který dříve provozovali u konkurence, a tím můţe ten konkrétní areál získat nové věrné klienty. Jelikoţ sport pro mnoho lidí není jednorázová záleţitost, daří se lepším sportovištím drţet si vysoké procento návštěvnosti. Nejvíce sportovišť se nachází ve velkých městech. Drtivá většina z nich je ovšem specificky zaměřená pouze na jeden sport (golfové areály a kluby) nebo na druh sportovního odvětví (fitness posilovna + sály s programy zaměřenými na fitness). Konkurence na trhu se dělí na multifunkční sportovní areály s pestrou nabídkou sportů (5 a více), kterých je ale méně a na 28

29 monotematická zařízení (zaměřená na jeden sport), do kterých mimo jiné patří oblíbené sítě posiloven, tenisové kurty, fotbalová hřiště a golfové kluby. U těch je uţ konkurence mnohonásobně větší. Trh sportu se člení následovně: 1. Sportoviště tento pojem zahrnuje všechna zařízení, která poskytují jakýkoliv sport pro širokou veřejnost. To znamená, ţe můţe kdokoliv přijít a budou mu na místě poskytnuty sluţby v oblasti sportu. Zákazník nemusí být člen a nezáleţí na tom, jestli praktikuje sport amatérsky či na vrcholové úrovni. Ve většině případů je součástí sportoviště i sportovní klub, ovšem není to podmínkou. 2. Sportovní kluby převáţně právní forma občanského sdruţení (zákon č. 83/1990 Sb. o sdruţování občanů) působící v oblasti sportu. Tento pojem v sobě zahrnuje další výrazy, jako například tělovýchovný nebo sportovní spolek, sdruţení a tělovýchovná jednota. Sportovní klub je vţdy zaměřen na závodní činnost v jednom či více sportů. Členové sportovního klubu musí být zaregistrováni u vedení klubu a ve většině případů musí mít i registraci u příslušného svazu či federaci (např. český tenisový svaz) Analýza trhu sportu v Praze Trh firem, které nabízejí sportovní sluţby je v Praze relativně přesycený. I přesto do něj ale stále vstupují nové firmy a tím ještě více zvyšují konkurenci. V následujících tabulkách je porovnání, jaký byl počet jednotlivých sportovních zařízení v roce 2012 a v roce 2013: Tabulka 3: Stav sportovních zařízení v celé Praze Sportoviště Sportovní kluby Tenisové kluby Zdroj: Údaje poskytnuté firmou HAMR Sport, a.s. Z těchto údajů vyplývá, ţe v roce 2012 na jedno sportoviště v Praze připadalo 1595 lidí a v roce 2013 o 99 lidí méně, tedy 1496 obyvatel Prahy. 29

30 Tabulka 4: Stav sportovních zařízení pro Prahu Sportoviště Sportovní kluby Tenisové kluby Zdroj: Údaje poskytnuté firmou HAMR Sport, a.s. Tabulka 5: Stav sportovních zařízení pro Prahu Sportoviště Sportovní kluby Tenisové kluby Zdroj: Údaje poskytnuté firmou HAMR Sport, a.s. Největší nárůst se za rok 2013 týkal sportovišť a to o 52 zařízení v celé Praze. Na Praze 4 narostla za rok 2013 konkurence o 11 nových sportovišť, coţ je o 6 více neţ na Praze 10. Sportovních klubů bylo v roce 2013 jen o 9 více neţ v roce 2012, z toho 2 kluby tenisové Hlavní konkurenti Vrša sport centrum Sportovní centrum se nachází v praţských Kunraticích. Je zde dobrá dostupnost MHD a sport centrum má i vlastní parkoviště. Sportcentrum nabízí celoroční zázemí pro několik druhů sportů. Zákazníci zde najdou 5 kurtů na badminton v pevné hale, 4 vnější antukové kurty, 2 hřiště na beachvolejball a 1 travnaté hřiště na malou kopanou. Tabulka 6: Otevírací doba Vrša sport centrum Po Ne Zdroj: [ ] Tabulka 7: Ceník sluţeb Vrša sport centrum Sport Cena Počet kurtů Tenis kurty Badminton kurtů Beachvolejball hřiště 30

31 Malá kopaná hřiště Zdroj: [ ] Další sluţby: - Restaurace - Půjčovna sportovního vybavení - Prodej sportovního vybavení Adresa: Areál VŠCHT, Technologická 956, , Praha 4 Kunratice Web: Hotel Čechie Praha, a.s. Hotel Čechie Praha, a.s. provozuje sportoviště a prostory pro celoroční sportovní vyuţití. Dále je tam moţné pořádat sportovně zaměřené společenské akce. Otevírací doba: Tabulka 8: Otevírací doba Hotel Čechie Praha, a.s. Po Čt Pá So Ne Zdroj: [ ] Tabulka 9: Ceník sluţeb Hotel Čechie Praha, a.s. Golf Tenis kurtů Squash dvorce Fitness za 3 hodiny Masáţe a terapie 950 za 60 minut Zdroj: [ ] Další sluţby: - Restaurace - Bowling - Bazén - Sauny - Solárium 31

32 Adresa: Hotel Čechie Praha, U Sluncové 618, , Praha 8 Karlín Web: Fitclub Kozák Fitclub Kozák nabízí 1 tenisový a 3 squashové kurty, volejbalové, basketbalové a fotbalové hřiště. Dále také posilovnu, finskou saunu a masáţe. Prodávají zde nápoje a fitness doplňky. Tabulka 10: Otevírací doba Fitclub Kozák Po Pá So Ne Zdroj: [ ] Tabulka 11: Ceník sluţeb Fitclub Kozák Fitness 75 jednorázové vstupné Squash dvorce Tenis kurt Beachvolejball kurty Volejbal kurt Fotbal hřiště Zdroj: [ ] Další sluţby: - Prodej sportovního vybavení a doplňků - Sauna - Masáţe Adresa: Fitclub Kozák, Budějovická 680/17, , Praha 4 Michle Porovnání konkurentů s firmou HAMR Sport, a.s. Služby V porovnání s vybranými konkurenčními komplexy má Hamr - sport, a.s. největší počet tenisových, squashových i badmintonových kurtů. Na venkovních kurtech se nachází osvětlení, které umoţňuje hru i ve večerních hodinách. Všechny venkovní kurty se na zimu zakrývají nafukovacími halami, tudíţ je moţné je vyuţívat celoročně, zato většina 32

33 konkurenčních kurtů jsou zavřené. Navíc na rozdíl od vybraných konkurentů ještě nabízí sály pro různá cvičení (tanec, aerobic atd.) a florbalová hřiště. Služby konkurentů, které Hamr sport, a.s. nenabízí - Hotel Čechie: golf, bazén a dvě bowlingové dráhy - Fitclub Kozák: atletický ovál a basketbalové hřiště Tabulka 12: Přehled nabízených sluţeb v jednotlivých areálech Hamr - sport, a.s. Vrša sport centrum Fitclub Kozák Beachvolejbal X X X Cvičení X Hotel Čechie Fitness centrum X X X Fyzioterapie a masáţe X X X Squash X X X Stolní tenis X Tenis X X X X Badminton X X Florbal Fotbal X X X Volejbal / nohejbal X X Basketbal Vyplétání raket X X Golf Atletika Bazén X Bowling X Půjčovna sportovního vybavení X X X Prodej sportovního vybavení X X Restaurace / občerstvení X X X Zdroj: Vlastní zpracování z podkladů porovnávaných firem [ ] X X X X Porovnání počtu a dostupnosti tenisových kurtů včetně zimní sezony: - Hamr sport, a.s.: celkem 29 kurtů, všechny jsou na zimu kryté nafukovacími halami - Vrša sport centrum: 4 kurty, které jsou přes zimu zavřené - Fitclub Kozák: 1 kurt, na zimu krytý 33

34 - Hotel Čechie: celkem 10 kurtů, z nich jsou 2 v pevné hale a 2 celoročně v nafukovací hale. Dalších 6 je venkovních a přes zimu zavřených. Ceny V následujícím grafu jsou porovnané ceny některých sportů Hamr sportu a konkurentů. Ceny jsou uvedeny v korunách a platí pro nejfrekventovanější dobu (po-čt, 16:00-21:00). Graf 1: Porovnání cen v Kč Porovnání cen Tenis Squash Fitness Beachvolejbal Hamr Vrša Čechie Kozák Zdroj: Vlastní zpracování Ceny společnosti Hamr jsou sice vyšší neţ u konkurence, ale dle návštěvnosti je patrné, ţe je zákazníkům kompenzuje šířka nabídky, rozsáhlost zázemí a kvalitní vybavení. Umístění a dostupnost areálů Hamr sport, a.s. a vybrané konkurence Hamr sport, a.s.: Hamr sport, a.s. Záběhlice Areál leţí v hustě obydlené oblasti mezi Spořilovem, Michlí a Vršovicemi. Lze se k němu dopravit třemi autobusy 188, 196 a 101 na zastávku V korytech a dvěma tramvajemi č. 11 a 6 na zastávku Spořilov. Hamr sport, a.s. Braník Areál se nachází nedaleko centra města. Nejbliţší čtvrti jsou Braník, Hodkovičky a Modřany. K areálu se lze dopravit dvěma tramvajovými linkami č. 3 a 17 do zastávky Nádraţí Braník a třemi autobusovými spoji č. 106, 121 a 253 taktéţ na zastávku Nádraţí Braník. Hamr sport, a.s. Štěrboholy Areál leţí kousek od Europarku uprostřed Štěrbohol a u Dolních a Horních Měcholup. Vedou k němu 3 autobusové linky č. 163, 263 a 296 na zastávku Škola Štěrboholy. 34

35 Všechna sportoviště Hamr sport, a.s. jsou dobře dostupná pomocí MHD a jsou u nich velká parkoviště. U všech komplexů Hamr sport, a.s. jsou dětská hřiště a restaurace disponující rozlehlými venkovními terasami. Kromě sportovních aktivit je zde tedy moţné i příjemně strávit volnou chvíli. Zmíněné je atraktivní zejména pro rodiny s dětmi. Vedle záběhlického areálu je Hamerský rybník. Areál v Braníku se nachází hned vedle Vltavy. Okolo obou vedou hojně vyuţívané cyklostezky. Hotel Čechie je umístěn v praţském Karlíně hned vedle Sídliště Invalidovna, nedaleko od Palmovky. Před hotelem se nachází parkoviště pro klienty a návštěvníky sportovního centra hotelu. Nejbliţším dopravním spojením je stanice metra B, Invalidovna. Vrša sport centrum leţí v praţských Kunraticích přímo u autobusové zastávky Koleje Jiţní město, kde jezdí autobus č Sportcentrum se nachází hned vedle vysokoškolských kolejí a téţ disponuje několika parkovacími místy pro své klienty. V okolí je plno zeleně a nedaleko leţí také Hornomlýnský rybník. Fitclub Kozák je situován v hustě obydlené a frekventované oblasti na Praze 4, u stanice metra C Budějovická a zastávky autobusu Poliklinika Budějovická, kudy vedou 4 autobusové linky č. 121, 193, 205 a 293. Moţnosti parkování jsou zde značně omezené, jelikoţ u fitclubu jsou jen 3 parkovací místa. 35

36 4. Základní údaje o vybrané firmě HAMR Sport, a.s. Akciová společnost HAMR Sport, a.s. byla zapsaná Městským soudem v Praze dne v čele se třemi členy statutárního orgánu představenstva. Společnost prvně provozovala pouze sportovní areál Hamr v Záběhlicích, který nabízí sportovní vyţití, zábavu a relaxaci pro celou rodinu. Celý komplex se rozkládá na rozsáhlé ploše v okolí Hamerského rybníka. Nabídka sportovních sluţeb v tomto areálu je jedna z největších v České republice, coţ se dá povaţovat za hlavní prvek úspěšnosti společnosti. Díky tomu se společnost v roce 2004 rozhodla postavit další areál, ve stejném stylu jako byl ten původní. Vhodnou lokalitu našla v Braníku a o rok později uţ zde otevírala nový Hamr, se stejně širokou nabídkou sluţeb jako v Záběhlicích. Některé sporty kopírují nabídku Záběhlic, ale většina sportů je jiná. Jako poslední přibyl v roce 2013 areál ve Štěrboholech. Tyto prostory vyhrála firma ve výběrovém řízení a poté je zrekonstruovala, aby odpovídaly kvalitě ostatních areálů. Tabulka 13: Obecné údaje o firmě HAMR Sport, a.s. Obchodní jméno: HAMR - Sport, a. s. Sídlo: K Prádelně 1/183 Právní forma: akciová společnost Zápis společnosti v OR: 16. října 1996, společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vloţka 4358 Reklamní činnost Marketing Hostinská činnost Předmět podnikání: Koupě zboţí za účelem dalšího prodeje a prodej Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a sluţeb Poskytování sportovních sluţeb Pořádání tělovýchovných kursů a činnost sportovních instruktorů Pořádání dětských rekreačních a rekreačně-vzdělávacích akcí Účetní závěrka: Sestavena k

37 Zdroj: Údaje poskytnuté firmou HAMR Sport, a.s. Základní kapitál společnosti je Kč. Akcie - 15 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč v listinné podobě. Ostatní skutečnosti - převoditelnost akcií je omezena stanovami Cíle firmy Cílem společnosti HAMR Sport, a.s. je vybudovat profesionální sportoviště včetně zázemí, které splňuje ta nejpřísnější kvalitativní a estetická kritéria. Cílem je přijít na trh s nabídkou těch nejkvalitnějších podmínek pro příjemné, aktivní a bezpečné proţití volného času. Hlavní prioritou je, aby zákaznici odcházeli spokojení a těšili se na další návštěvu. O tom, ţe se areály HAMR staly velmi oblíbenými, svědčí i jejich současná návštěvnost. Za loňský rok jimi prošlo cca 1 milion lidí. Dle vedení tato skutečnost motivuje všechny zaměstnance k dalšímu rozvoji sluţeb a sportovních aktivit na špičkové úrovni Finanční údaje Společnost HAMR Sport, a.s. zaznamenala v roce 2012 pokles trţeb za sluţby, a to o tis. Kč. Náklady vynaloţené na výkony společnosti dosáhly výše tis. Kč., coţ je o tis. Kč méně neţ v minulém roce. Tyto skutečnosti ovlivnila smlouva o sdruţení ve smyslu ustanovení 829 a násl. Zákona č. 40/1964 Sb. Ve znění p.p. mezi společností HAMR Sport, a.s. a SK Hamr, o.s. Hospodaření společnosti za období 2012 skončilo výsledným ziskem ve výši tis. Kč. Výsledek hospodaření příznivě ovlivňuje výši vlastního kapitálu, a tím také podíl vlastních zdrojů na krytí aktiv společnosti. Negativní vývoj pro společnost představuje zatíţení bankovními úvěry a jinými finančními výpomocemi. Společnost k eviduje bankovní úvěry či jiné finanční výpomoci ve výši tis. Kč. Oproti minulému období je to pokles o tis. Kč. Ekonomické ukazatele v grafech: 37

38 Graf 2: Vývoj celkových výnosů a v letech , údaje jsou uvedeny v tis. Kč. Zdroj: Výroční zpráva společnosti HAMR Sport, a.s. Graf 3: Vývoj celkových nákladů a v letech , údaje jsou uvedeny v tis. Kč. Zdroj: Výroční zpráva společnosti HAMR Sport, a.s. Tabulka 14: Vývoj výše obchodních pohledávek a závazků , údaje v tis. Kč Zdroj: Výroční zpráva společnosti HAMR Sport, a.s. 38

39 Graf 4: Vývoj obchodních pohledávek a závazků Zdroj: Výroční zpráva společnosti HAMR Sport, a.s. Tabulka 15: Skladba aktiv v letech , údaje jsou uvedeny v tis. Kč. Zdroj: Výroční zpráva společnosti HAMR Sport, a.s. Graf 5: Graf skladby aktiv Zdroj: Výroční zpráva společnosti HAMR Sport, a.s. 39

40 Informace o budoucím vývoji: Management společnosti předpokládá, ţe v období pro rok 2013 dojde k mírnému poklesu trţeb za prodej sluţeb, a to v důsledku záplav, které postihly společnost a způsobily značné materiální škody. Předpokládá se, ţe situace společnosti bude v průběhu léta stabilizovaná a ţe bude nadále zajištěno splácení závazků v dohodnutých lhůtách Marketingový mix Hlavní prioritou firmy HAMR Sport, a.s. jsou spokojení zákazníci, kteří se budou do areálů rádi vracet. Pro uspokojování potřeb svých klientů firma pouţívá následující nástroje marketingového mixu Nabízené služby Firma HAMR Sport, a.s. nabízí ve svých areálech pronájem sportovišť, vypůjčení či prodej sportovního vybavení a doplňkové sluţby jako jsou masáţe, fyzioterapii a vyplétání raket. K pronájmu sportoviště si můţe zákazník připlatit trenéra, coţ je dle údajů poskytnutých firmou nejvíce obvyklé u tenisu. V následující tabulce jsou vypsané všechny nabízené sluţby v jednotlivých areálech. Tabulka 16: Sluţby společnosti HAMR Sport, a.s. Záběhlice Braník Štěrboholy o Beachvolejbal o Badminton o Badminton o Cvičení o Beachvolejbal o Fotbal o Fitness a Masáţe o Florbal o Tenis o Squash o Fotbal o Půjčovna a servis lyţí o Stolní tenis o Tenis o Tenis o Petanque o Indoor cycling o Půjčovna in-line o Petanque o Půjčovna kol o Půjčovna kol o Volejbal/Nohejbal o Restaurace o Restaurace Zdroj: Vlastní zpracování 40

41 Ceny Ceny za sluţby jsou v areálech v konkurenčním prostředí mezi těmi vyššími, ale to je způsobeno vysokými náklady na provoz. Hamr Sport chce nabízet co nejvyšší kvalitu za co moţná nejniţší ceny. Na následujících obrázcích je znázorněno rozhraní cen nejhlavnějších sportů firmy. Obrázek 2: Ceny pronájmu tenisového kurtu v Kč platné od Zdroj: [ ] 41

42 Obrázek 3: Ceny za pronajmutí squashového kurtu v Kč platné od Zdroj: [ ] Obrázek 4: Ceny za vstup do posilovny v Kč platné od Zdroj: [ ] 42

43 U totoţných sportů jsou ve všech třech areálech stejné ceny. Firma HAMR Sport zvolila strategii, kdy jsou ceny v různých denních dobách rozdílné. Dopolední hodiny jsou levnější, protoţe bývají méně navštěvované, na rozdíl od odpoledních a večerních hodin. Speciální zlevněné ceny jsou pro členy SK Hamr a pro klienty (členy) HAMR Sport, a.s. Dále jsou slevové akce pro studenty, kaţdý student můţe uplatnit slevu ve výši 10% na všechny sluţby po předloţení studentské průkazky a to v době PO-PÁ 7:00-16:00. Další moţnost pro klienty nabízí permanentka. Permanentka představuje předplacený přesný počet návštěv daného sportu v určenou dobu. Kaţdý klient sportovních areálů HAMR, který má zaloţen účet v hamerském rezervačním systému, má moţnost na recepci získat čárový kód. Jsou dvě moţnosti - samolepka s čárovým kódem, nebo si můţe objednat plastovou kartu s čárovým kódem. Na tento čarový kód si pak můţe dobýt kredit, kterým pak platí všechny sluţby v areálech Distribuce Sluţby nabízené firmou HAMR Sport, a.s. jsou zákazníkům poskytovány ve třech lokalitách. Kaţdá z těchto lokalit je dobře dostupná, a to jak MHD, tak automobilem. Areály se nachází v místech s atraktivním okolím, kde lidé rádi tráví svůj volný čas. Nevýhodou lokalit areálů v Záběhlicích a Braníku je fakt, ţe jsou tyto oblasti v záplavové zóně. V minulosti byly oba tyto areály zaplaveny a finanční škody byly vysoké. Ţádnou ze sluţeb není moţné poskytnout on-line, je moţná pouze on-line rezervace. Zákazník musí osobně přijít na místo, kde se sluţby uskutečňují Marketingová komunikace Marketingová aktivita v této společnosti velice schází. Firma má sice velice dobře propracované webové stránky a také má profil na sociální síti Facebook, ale marketing by mohl být mnohem rozsáhlejší a propracovanější. Hlavní činnosti marketingové komunikace firmy Hamr jsou: Internetové stránky kde jsou veškeré informace o sportovištích, které firma provozuje. Dále je zde rezervační systém pro klienty, upoutávky na akce pořádané v areálech, fotogalerie z těchto akcí a další. 43

44 Nástěnky s informačními letáky. Tyto nástěnky jsou umístěné v okolí areálů. Letáky a plakáty jsou vytvořené tak, aby co nejvíce upoutávaly pozornost kolemjdoucích a nalákali je na návštěvu. Profil na sociální síti Facebook. Pod názvem Sportovní Areály Hamr je zde moţné najít stránku, kde jsou napsané všechny novinky a fotky, které sem mohou přidávat sami zákazníci. Facebookový profil tedy slouţí interaktivně ke sdělení připomínek a doporučení lidí, kteří některý z areálů navštívili. V poslední době jsou sociální sítě velmi populární a díky moţné kooperaci se zákazníci cítí být součástí komunity, která tento profil i areály navštěvuje. Jako nástroj pro budování dobrých vztahů firmy s veřejností pořádá Hamr akce ve svých areálech. Kaţdá akce je cílená pro jiný segment zákazníků. Více o akcích viz. kapitola Event marketing Event marketing Společnost Hamr pořádá ve svých areálech aţ 150 akcí ročně. Některé jsou opravdu veliké, s kapacitou aţ pro tisíce návštěvníků, jiné jsou jen pro malé skupinky lidí, ale všechny mají stejný cíl dobré vztahy firmy s veřejností. Pomocí záţitků z těchto akcí si firma zajišťuje dobré vztahy s klienty a zároveň je to efektivní nástroj při získávání nových zákazníků. Firma Hamr Sport se ve svých areálech orientuje na následující eventy: Produktový event tyto akce jsou zaměřené na jeden produkt (sluţbu). Cílem je zákazníkovi ukázat, jak daná sluţba funguje a to tak, ţe si jí můţe sám vyzkoušet. Osobní účast přispívá k většímu vnímání a pozornosti návštěvníka, a díky tomu bude v budoucnu preferovat sluţby této firmy před konkurencí. Produktový event pořádá firma Hamr především prostřednictvím turnajů od kaţdého míčového sportu minimálně jednou ročně (například Hamerský tenisový okruh) -, různých exhibic vrcholových sportovců a dnů otevřených dveří (moţnost vyzkoušet si nějaký sport zadarmo). Záţitkový event hlavní úlohou těchto akcí je zábava a program pro návštěvníky všech věkových kategorií. Cílem je pak celkové budování image firmy. Z této události si musí zákazníci odnášet samé kladné záţitky o dojmy. Právě emoce, vyvolané tímto eventem, jsou klíčovým nástrojem k vytvoření dobrého vztahu mezi firmou a klientem. 44

45 Akce pořádané v areálech Hamr Akce pro veřejnost Kaţdoročně se v prostorách Hamr sportu pořádají minimálně čtyři akce pro děti a jejich rodiče, mezi něţ patří Masopust, Dětský Den, Loučení s prázdninami, Lampionový průvod a Mikuláš. Ve spolupráci s městskou částí Praha 10 pořádá firma pravidelně v areálu Hamr Záběhlice Májové slavnosti Prahy 10. Například v roce 2004 byly tyto slavnosti spojené s návštěvou prezidenta Václava Klause i s chotí a návštěvnost se vyšplhala na neuvěřitelné tři tisíce lidí. V roce 2005 se zase podíleli na organizaci koncertu a křtu nové desky MAXIM TURBULENC, který se konal v areálu Hamr Záběhlice. Součástí letní nabídky pro veřejnost je taneční zábava v rámci vinobraní. Tato akce bývá naplněna kapacitou cca 400 návštěvníků. Pro zákazníky jsou také lákavé exhibice úspěšných českých sportovců, jako například nejlepšího českého badmintonového hráče Petra Koukala či beachvolejbalová exhibice Kristýny Kolocové a Markéty Slukové. Sportovně-vrcholové akce V areálech Hamr se pořádají oficiální tenisové turnaje pořádané pod hlavičkou Českého tenisového svazu. Těchto turnajů pořádá Hamr aţ 17 za rok a pro všech moţné věkové kategorie, jako jsou dorost, starší ţactvo, mladší ţactvo, děti atd. Nechybějí ani soutěţe druţstev, kterých je kaţdoročně okolo čtrnácti. Jsou také ve všech věkových kategoriích a pod hlavičkou Českého tenisového svazu. Kaţdým rokem se zde koná turnaj Českého tenisového svazu vozíčkářů BOWE Systec Tour. V roce 2007 proběhlo ve sportovním areálu Hamr Záběhlice 30. Mistrovství světa novinářů v tenise, kterého se zúčastnilo 250 novinářů z celého světa. Tento turnaj se v České republice konal pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy a dalších partnerů. Největší házenkářskou mládeţnickou akci v Praze pořádala Dukla Praha společně s Českým svazem házené a Hlavním městem Prahou ve sportovním areálu Hamr Braník 18. ročník mezinárodního turnaje v házené PRAGUE HANDBALL CUP Pravidelně od roku 2007 pořádají Mistrovské squashové turnaje kategorie C pořádané pod hlavičkou ČASQ. 45

46 Spolupráce na velkých florbalových akcích započatá v roce Turnaje jako jsou Prague Games a Czech Open odehrávající se v areálu Hamr Braník znamenají pro florbalisty vyvrcholení sezóny. Z dalších akcí lze uvést například: - v roce 2009 extraligový beachvolejbalový turnaj juniorek a muţů - v květnu 2010 Mistrovství Evropy juniorů ve squashi - v roce 2012 klubové Mistrovství Světa ve squashi - SPORŤÁČEK 2012 zaměřený na výběr vhodného sportu pro různé věkové kategorie Sportovně-rekreační akce Velkou doménou se stal Hamerský tenisový okruh, který se pravidelně kaţdou zimní sezónu pořádá jiţ od roku Tohoto turnaje se pokaţdé účastní aţ sto hráčů. Jedna z největších amatérských squashových lig v České republice je Hamr squash liga. V 10. ročníku této ligy, který proběhl v roce 2012, bylo 260 účastníků rozděleno ve 44. skupinách. I pořádání amatérských turnajů má v areálech Hamr sportu velký úspěch, proto se například squashové amatérské turnaje konají aţ šestkrát za rok. Od roku 2009 Hamr organizuje amatérské badmintonové turnaje a vedou Hamerskou badmintonovou ligu, která měla v 7. ročníku 250 hráčů ve 41. skupinách. Nesmí chybět ani beachvolejbalové turnaje smíšených dvojic, muţů a ţen s frekvencí dvakrát měsíčně a beachvolejbalové tréninkové kempy pro dospělé, mládeţ i děti. Od roku 2012 vedou Hamerskou beachvolejbalovou ligu smíšených dvojic. Hráči stolního tenisu se mohou zúčastnit připravovaných turnajů pro dospělé i děti. Populární jsou víkendové akce aerobiku pro veřejnost (Hubneme do plavek, Tae bo day, celoroční kurzy dětského aerobiku apod.), které se odehrávají většinou pětkrát za rok. Organizace pro vzdělávání v oblasti aerobiku a fitness FACE vyuţívá prostory Hamr sportu pro pořádání workshopů a seminářů pro instruktory. Soukromé akce V prostorách sportovních areálů Hamr je moţné pořádání soukromých firemních, sportovních a společenských akcí. Personál je schopný zajistit kompletní organizační servis od 46

47 organizačních pracovníků a rozhodčích aţ po sběrače míčků. Dá se také objednat catering, distribuovaný Hamerskou restaurací, nebo třeba program pro děti a diváky. Společnost má s organizováním takovýchto akcí zkušenosti, probíhá jich zde cca 50 ročně uţ řadu let SWOT analýza komunikace firmy HAMR Sport, a.s. Silné stránky - Propracované webové stránky, kde zákazník najde přehledně strukturované informace o všech areálech firmy a v on-line rezervačním systému má moţnost rezervovat si některý z nabízených sportů. - V kaţdém areálu jsou po čas celé otvírací doby na recepci k dispozici recepční, které mimo jiné vyřizují telefonické rezervace a odpovídají na veškeré dotazy zákazníků. - Doplňkové sluţby pro zákazníky zdarma. Mezi tyto sluţby patří například parkoviště a šatny s bezpečnostními skříňkami. - Akce pořádané firmou ve svých areálech, které jsou doprovázené zábavným či tématickým programem a na kterých je kapacita pro tisíce návštěvníků. - Areál je komplexní, nabízí celou řadu sluţeb na jednom místě. - Zákazníci si mohou zaplatit sluţby profesionálních trenérů, kteří jsou u firmy zaměstnáni a jsou pod neustálým dohledem vedení firmy. Slabé stránky - Firma málo vyuţívá marketingové činnosti, nemá téměř ţádné reklamní aktivity a nevyuţívá nové marketingové trendy pro propagaci svých sluţeb. - Některé sluţby nabízí za vyšší ceny neţ konkurence. - Vysoká návštěvnost areálů ubírá na osobním přístupu zaměstnanců ke kaţdému klientovi. Příležitosti - Příleţitost expandovat do jiného města. - Zvýšená snaha lidí provozovat aktivně sport a pečovat tak o své zdraví. - Zlepšující se ekonomická situace rodin a tím moţnost vydávat více prostředků na zbytné potřeby jako je sport. 47

48 - Prosperita firem a větší moţnosti nabízet svým zaměstnancům benefity ve formě vstupenek do sportovních areálů a poskytování sponzorských darů. - Inovace a nové moderní technologie v oblasti vybavení sportovišť. - Moţnost spolupráce se sportovními svazy v České republice. - Rozvoj komunikačních nástrojů, které přispějí k šíření kladných recenzí zákazníků. Hrozby - Politická nejistota v zemi, zhoršená mezinárodní situace. - Vysoká inflace, odkládání výdajů za zbytné potřeby jako je sport. - Zhoršení ekonomické situace stávajících zákazníků. - Přírodní katastrofy, především záplavy (Záběhlice a Braník jsou v záplavové oblasti). - Vstup nových firem na trh, nárůst konkurence. Tabulka 17: SWOT analýza firmy HAMR Sport, a.s. Silné stránky Slabé stránky malé vyuţití nových marketingových směrů webové stránky s rezervačním systémem téměř ţádná reklamní činnost sluţby recepce včetně telefonického spojení vyšší ceny doplňkové sluţby zdarma (parkoviště, aj.) vysoká návštěvnost ubírá na osobním akce pořádané v areálech přístupu ke klientům rozmanitost nabízených sluţeb na jednom místě sluţby profesionálních trenérů Příležitosti příleţitost expandovat zvýšená snaha lidí provozovat aktivně sport zlepšující se ekonomická situace rodin prosperita firem a z toho vyplívající benefity pro zaměstnance ve formě permanentek inovace a moderní technologie v oblasti vybavení sportovišť spolupráce se sportovními svazy v ČR rozvoj komunikačních nástrojů pro šíření recenzí Zdroj: Vlastní zpracování Hrozby politická nejistota v zemi vysoká inflace a s tím spojené sníţení prostředků vynakládaných lidmi na sport zhoršení ekonomické situace stávajících zákazníků přírodní katastrofy příliv nových firem, růst konkurence 48

49 4.5. Segmentace zákazníků Klienti sportovních areálů Hamr jsou velmi různorodí. Proto jsou rozděleni do několika následujících kategorií: Graf 6: Rozdělení klientů podle věku Podle věku 7% 21% 32% 40% do 15 let let let 60 a více let Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů zpracovaných firmou k datu Graf 7: Rozdělení klientů podle pohlaví Podle pohlaví 42% 58% Muži Ženy Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů zpracovaných firmou k datu Graf 8: Rozdělení klientů podle příjmových tříd Podle příjmových tříd 30% 12% 58% Nižší Střední Vyšší Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů zpracovaných firmou k datu

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU

MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE NA INTERNETU Seminární práce OBSAH Úvod... 3 1 Elektronická komunikace... 3 2 Marketing... 4 2.1 Marketing na internetu... 4 2.2 Nástroje internetového marketingu... 5 2.3 Budoucnost

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje Seminární práce Marketingové a manažerské nástroje 1 OBSAH ÚVOD...3 MARKETINGOVÉ A MANAŢERSKÉ NÁSTROJE 1. Marketingové nástroje...4 1. 1. Marketingový mix 4P...4 1. 2. Portfolio analýza BCG (Boston Consulting

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6

ÚROVEŇ REKLAMNÍCH STUDIE A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005. Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 ÚROVEŇ REKLAMNÍCH A MARKETINGOVÝCH SLUŢEB V ČESKÉ REPUBLICE 2005 STUDIE Studie: Úroveň reklamních a marketingových služeb v ČR 2005 1/6 REKLAMNÍ A MARKETINGOVÝ TRH V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2005 Sektor

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení

M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení. M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení Marketingové řízení podniku Transakční marketing Vztahový marketing Základní literatura M. Kašík, K. Havlíček: Podnikový marketing, VŠFS europress, 2004 M. Kašík, K. Havlíček: Marketingové řízení podniku,

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Marketing neziskových organizací

Marketing neziskových organizací Marketing neziskových organizací Finanční zdroje NO Samofinancování Vnější zdroje dotace, dárci Mnohdy malá úspěšnost při získávání finančních zdrojů - chybějící národní a nadnárodní programy zaměřené

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

Marketingová koncepce Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a spolupracujících knihoven 2013-2016

Marketingová koncepce Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a spolupracujících knihoven 2013-2016 Marketingová koncepce Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a spolupracujících knihoven 2013-2016 Moravskoslezská vědecká knihovna, příspěvková organizace Úvodem Knihovny slouží jako prostředek naplňování

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Dagmar Jakubíková. v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci

Dagmar Jakubíková. v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci Dagmar Jakubíková v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové konkurenci Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Dagmar Jakubíková Marketing v cestovním ruchu Jak uspět v domácí i světové

Více

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH

OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI DRUHY PODNIKOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ SPOTŘEBITELSKÝ TRH OBSAH KAPITOLY PODNIKOVÍ ZÁKAZNÍCI Ing. Lukáš Kučera druhy podnikových zákazníků spotřebitelský trh a jeho chování průmyslový trh a jeho chování nákupní rozhodovací proces spotřebitele životní cyklus produktu

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.19 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management Anotace předmětu: Předmět rozšiřuje poznatky základního kurzu managementu o témata zaměřená na management změny, prosperitu organizace, výkonnost organizace, strategický management a podnikatelský plán,

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU Bankovní institut vysoká škola Martin Dobyáš ANALÝZA REALITNÍHO TRHU PRAHA ZÁPAD Vedoucí práce : Ing. Petr Ort Ph.D. 2009-1 - OBSAH ANALÝZA REALITNÍHO TRHU... 1 OBSAH... 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU...

Více

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ OBRANA A STRATEGIE Anotace: VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ Ing. Monika Grasseová, Ph.D. Cílem příspěvku je informovat o praktickém postupu použití SWOT analýzy při dlouhodobém plánování,

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Tvorba marketingového mixu pro konkrétní subjekt

Tvorba marketingového mixu pro konkrétní subjekt Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Tvorba marketingového mixu pro konkrétní subjekt Bakalářská práce Autor: Simona Lacinová Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Václav

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu)

TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) nabídka. poptávka. Tržní subjekty (=účastníci trhu) JAK SE VYVINUL MARKETING A V ČEM JE JEHO PODSTATA TRH (= místo, kde se setkává nabídka s poptávkou) Podnikatelé (výrobci a prodejci) cíl: max. zisk nabídka poptávka Kupující Cíl: max uspokojení potřeb

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011

Tomáš Hájek. Direct marketing 2011 Tomáš Hájek Direct marketing 2011 Co je ADMAZ??? Profesní sdružení firem Lobbystická organizace Organizátor konferencí a soutěží Nositel etických standardů www.admaz.cz Historie za minutku Nejbližší budoucnost?

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA

EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA EKONOMICKÁ STUDIA NA FF UP V OLOMOUCI SWOT ANALÝZA Východisko rozvojového projektu č. 11 Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru Aplikovaná ekonomická studia Vnitřní podmínky

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE?

KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? KDE KOUPIT TY NEJLEPŠÍ DATABÁZE? Praha, 16. dubna 2010 Úvod - obsah Hodnocení kvality dat mýty a realita Význam DM roste získávání nových zákazníků, i CRM K čemu se DM pouţívá? Zdroje dat: vlastní x veřejné

Více