PŘEHLED DOPORUČENÍ PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEHLED DOPORUČENÍ PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ"

Transkript

1 NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 24 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU PŘEHLED DOPORUČENÍ PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichţ zástupci jsou členy autorského týmu a byl schválen Národním referenčním centrem. Národní referenční centrum Odborná část Stránka 1 z 6

2 Vývojové týmy Klinický standard (KS) vyvíjel autorský tým Redakční rady doporučených postupů při výboru České chirurgické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi, za metodické pomoci a vedení pracovníků Národního referenčního centra a Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity Brno, s pouţitím literárních pramenů a zahraničních guidelines. Autorský tým Hlavní autor Redakční rada doporučených postupů České chirurgické společnosti ČLS JEP zastoupená Doc. MUDr. Jaromírem Šimšou, Ph.D. Česká chirurgická společnost ČLS JEP Spoluautoři MUDr. Pavel Jandík, Ph.D. Česká chirurgická společnost ČLS JEP Garant MUDr. Jiří Gatěk, Ph.D. Redakční rada doporučených postupů České chirurgické společnosti ČLS JEP zastoupená Doc. MUDr. Jaromírem Šimšou, Ph.D. Česká chirurgická společnost ČLS JEP Česká chirurgická společnost ČLS JEP Oponenti Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Česká onkologická společnost ČLS JEP Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP Interní garant MUDr. Jana Nováková Národní referenční centrum Vydání dokumentů klinického standardu KS je vydáván ve čtyřech částech a to části odborné, technické, určené pro pacienty a přehled doporučení. Všechny doposud vydané části naleznete na https://kvalita.nrc.cz/standardy/. Prohlášení o účelu, autorských právech a podmínkách distribuce klinického standardu Dokument byl vytvářen a formulován jako soubor doporučení vycházejících z nejnovějších vědeckých poznatků a s cílem podpořit zvyšování kvality péče. V důsledku toho není vhodné jej pouţívat jako právně závazný dokument, protoţe se zabývá problematikou přirozeně variabilní s výskytem četných výjimek. Klinický standard je předmětem autorských práv dle Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění. Souhlas s pouţíváním a šířením souvisejících dokumentů o klinickém standardu je upraven dohodou mezi autorským týmem a Národním referenčním centrem. Klinický standard byl vytvořen s podporou projektu Interní grantové agentury MZ ČR (IGA, č ). Národní referenční centrum Přehled doporučení Stránka 2 z 6

3 ÚVOD Tento dokument vznikl pro moţnost snadného a přehledného přístupu ke klíčovým doporučením dokumentu KKCHI0024 Klinický standard komplexního ošetření zhoubného onemocnění prsu, který je v plné odborné verzi dostupný na HTTPS://KVALITA.NRC.CZ/STANDARDY/. Dokument je určen lékařům níţe uvedených oborů, dále pracovníkům zdravotních pojišťoven, studentům zdravotnických oborů. Obory, kterých se KS týká: 501 chirurgie, 402 klinická onkologie, 403 radiační onkologie, 601 plastická chirurgie, 603 gynekologie a porodnictví, 809 radiologie a zobrazovací metody, 807 patologická anatomie. Doporučená doba účinnosti dokumentu je dva roky od data vydání, kterým je u tohoto dokumentu prosinec V případě potřeby můţe být dokument aktualizován dříve. Za sledování aktuálnosti KS je po dobu této účinnosti odpovědný jeho garant, Redakční rada doporučených postupů České chirurgické společnosti ČLS JEP zastoupená Doc. MUDr. Jaromírem Šimšou, Ph.D. KLASIFIKACE VYDANÝCH DOPORUČENÍ Ke klasifikaci vydaných doporučení terapeutických intervencí byl pouţit systém doporučený podle oxfordského systému EBM [Sackett DJ: Oxford Centre for Evidence-Based Medicine]: 1A 1B 2A 2B 2C Stupně důkazů (kvalita vědeckého důkazu doporučení) Systematické přehledy randomizovaných kontrolovaných studií s konzistentními výsledky z jednotlivých studií Kvalitní randomizované kontrolované studie Systematické přehledy nerandomizovaných studií (kohortové studie, studie případů a kontrol) s konzistentními výsledky jednotlivých studií Randomizované kontrolované studie horší kvality, kohortové studie a studie typu případů a kontrol Průřezové studie 3 Méně kvalitní kohortové studie nebo studie případů a kontrol 4 Odborný konsenzus, názory expertů, obecně akceptované postupy A B Úroveň (síla) doporučení Tvrzení podpořeno systematickými přehledy a/nebo alespoň dvěma studiemi úrovně I. stupně důkazů 1A, 1B Tvrzení podpořeno kvalitními kohortovými studiemi a studiemi případů a kontrol stupně důkazů 2A, 2B C Tvrzení podpořeno studiemi úrovně 2C a 3 D Názory expertů a odborný konsenzus přes neexistující důkazy stupně důkazů 4 Národní referenční centrum Přehled doporučení Stránka 3 z 6

4 PŘEHLED DOPORUČENÍ Pořadí Doporučení Klasifikace Kvalifikační a technické požadavky na poskytovatele 1. Přednemocniční péči je vhodné koncentrovat do specializované ambulance mamologické poradny, zaměřené na diagnostiku a léčbu onemocnění prsu. 2. Podmínkou je úzká návaznost na radiologické pracoviště, které je schopné poskytovat kompletní diagnostikou (USG, mamografie), moţnost odběru biopsie a provádění předoperačního značení nehmatných lézí (USG, RTG). Podmínkou je také úzká návaznost na pracoviště onkologické. Z pohledu operace je podmínkou dostupnost peroperační histologie a biopsie sentinelové uzliny. Odkaz na literaturu 4/D [3, 11] 4/D [2, 3, 4, 11] 3. Operace prsu pro zhoubný nádor provádí plně kvalifikovaný chirurg, který má s tímto typem operativy zkušenosti. Pod jeho dohledem můţe operace provádět lékař v přípravě k atestaci. 4/D [3, 4] Popis nemoci a její začátek 4. V rámci primární prevence je důleţitá redukce nadváhy a omezení nadměrného příjmu alkoholu. 2A B/B [3, 4, 6] 5. Protektivní efekt byl popsán u časné první gravidity. 2AB [3, 4, 6] 6. Za rizikový faktor pro vznik karcinomu prsu je také povaţována dlouhodobá postmenopauzální hormonální substituce estrogeny. 7. V rámci sekundární prevence se doporučuje pravidelné samovyšetřování obou prsů. 8. Ţenám od 45. roku ţivota se doporučuje provedení screeningového mamografického vyšetření obou prsů jedenkrát za dva roky. Proces péče 9. Léčebný plán má být pro kaţdou pacientku stanoven individuálně, a to na základě společné mezioborové rozvahy chirurga, onkologa a radiologa. 10. Pacientky s časným invazivním karcinomem mají být poučeny o moţnosti prs zachovávající operace. 11. Před definitivním rozhodnutím o rozsahu výkonu je kromě klinického vyšetření a zobrazovacích metod doporučována histologická verifikace. 12. Součástí BCS i mastektomie pro invazivní karcinom je v obou případech exenterace axilárních uzlin I. a II. etáţe. V případě časného karcinomu je v indikovaných případech uznanou alternativou axilární disekce biopsie sentinelové uzliny. Pacientky mají být plně poučeny o všech variantách léčby. 13. Po prs zachovávajícím výkonu (BCS) pro invazivní karcinom následuje pooperační radioterapie. 3/C [4, 6] 4/D [4, 6] 4/D [3, 1] 1A/A [3, 4, 6, 11] 1A/A [7, 8, 9, 15, 19, 21] 4/D [3, 4] 1A/A [5, 10, 20, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 34] 1A/A [6 7, 9, 15, 18, 22] Národní referenční centrum Přehled doporučení Stránka 4 z 6

5 Pořadí Doporučení Klasifikace 14. Chirurgická léčba DCIS spočívá v radikální excizi nebo mastektomii, bez exenterace axily. V indikovaných případech SLNB. 15. Trvalá psychologická podpora je klíčovou součástí léčby pacientek s karcinomem prsu ve všech jejích fázích. 16. Pacientky s karcinomem prsu by měly mít na konci chirurgické léčby zhojenou operační ránu na prsu i v oblasti axily a vytaţené drény. 17. Po skončení chirurgické péče rozhodne onkolog podle definitivní histologie, rozsahu nádoru i typu operačního výkonu o další léčbě onkologické. 18. Léčba onkologická probíhá dle platných doporučení viz Zásady cytostatické léčby. 19. Léčba radioterapií je provedena v Komplexním onkologickém centru, event. na pracovišti s ekvivalentním vybavením. Po ukončení radioterapie je pacientka pravidelně na tomto pracovišti sledována. Výsledky 20. Z pohledu chirurgické léčby je vhodné sledovat perioperační morbiditu a frekvenci reoperací pro pozitivitu nádoru v resekční linii většinou po BCS. 21. Dlouhodobě se doporučuje sledovat výskyt lymfedému horní končetiny. 22. Pro hodnocení onkologického výsledku léčby se doporučuje sledovat počet lokálních recidiv nádoru a délku přeţívání pacientek bez známek recidivy onemocnění disease free survival. Odkaz na literaturu 2A B/B [4, 5, 6] 4/D [3, 4, 6] 4/D [4] 4/D [3, 4, 6] 1A/A [23] 1A/A [20] 4/D [3, 6, 11, 16] 4/D [3, 6, 11, 16] 4/D [3, 6, 11, 16] Národní referenční centrum Přehled doporučení Stránka 5 z 6

6 ODKAZY NA LITERATURU 1. Věstník MZ ČR 04/2010 obsahující Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v České republice 2. Abrahámová J. a kol.: Atlas nádorů prsu, Grada, 2000, 325 s. 3. Adam Z., Vorlíček J., Vaníček J. a kol: Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob, Grada - Avicenum 2004, s Becker H. D., Hohenberger W., Junginger T., Schlag P.M. et al: Chirurgická onkologie, Grada Avicenum, 2005, s Dunne C, Burke J, Morrow M et al; Effect of margin status on local recurrence after breast conservation and radiation therapy for ductal carcinoma in situ J Clin Oncol EORTC Manuál pro klinický výzkum a léčbu karcinomu prsu pracovní skupina pro karcinom prsu 5. vydání, 2004 s Fisher B., Anderson S.,Bryant J. et al: Twenty-year follow up of a randomized trial comparing total mastectomy, lumpectomy and lumpectomy plus irradiation for the treatment of invasive breast cancer. N Engl J Med,2002,347: Fisher B.,Digman J.,Wolmark N. et al: Lumpectomy and radiation therapy for the treatment of intraductal breast cancer: findigs from the NSABBP-B-17 J Clin Oncol,1998,16: Kaufmann M, Morrow M, Minckwitz G; Locoreagional Treatment of Primary Breast Cancer Cancer Kiricuta Ch., Tausch J. A Mathematical Model of Axillyry Lymph Node Involvement Based on 1446 Complete Axillary Dissesctions in Patients With Breast Carcinoma Cancer Konopásek B., Petruţelka L.: Karcinom prsu, Galén, 1997, 125 s. 12. Krag D, Anderson S, Julian T et al; Primary outcome results of NSAPB B-32 a randomized phaze III clinical trial to compare sentinel node resection to conventional axillary dissection in clinicali node negative breast cancer patients Abstract LBA 505 ASCO 2010 Journal of Clinical Oncology Supplement Mathiesen O., Carl J., Bonderup O., Panduro J., Axillary Sampling and The Risk of Erroneous Staging of Breast Cancer Acta Onkol Moore M, Kinne D, Axillary Lymphadenectomy: Diagnostic and Therapeutic procedure J Surg Oncol NIH Concensus Conference Treatment of Early-Stage Breast Cancer JAMA Schwartz G., Veronesi U, Clouhg K, et al. Proceedings of the Consensus Conference on Breast Conservation, April 28 to May 1,2005, Milan, Italy Cancer Rutgers E. J. T.: Quality control in the locoregional treatment of breast cancer. EUSOMA Guidelines. EUR J Cancer, 2001, 37(8): Samphao S, Eremin J, El-Sheemy M et al; Management of the Axilla in Woman With Breast Cancer: Current Clinical Practice and New Selective Targeted Approach Ann Surg Oncol Schwartz G., Giuliano A., Veronesi U., et al.: Preceedings of the Consensus Conference on the Role of Sentinel Lymph Node Biopsy in Carcinoma of the Breast April 19-22, 2001 Philadelphia Pennsylvania Cancer Schwartz G., Veronesi U, Clouhg K, et al. Proceedings of the Consensus Conference on Breast Conservation, April 28 to May 1,2005, Milan, Italy Cancer Šlampa P., Petera J. a kol. Radiační onkologie. Galén-Karolinum, 1. vydání, 2007, 457 s. ISBN Veronesi U, Paganelli G, Viale G, et al: A randomized comparison of sentinel-node biopsy with routine axillary dissection in breast cancer. N Engl Med 2003; 349: Veronesi U, Salvadori A, Luini A et al; Concervative Treatment of Early Breast cancer. Long term result of 1232 Cases Treated with Quadrantectomy, Axillary Dissection and Radiotherapy Ann Surg VYZULA, Rostislav, et al. Zásady cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění [online]. Vyd. 12. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2011, [cit ]. Dostupné z WWW: <http://www.linkos.cz/odbornici/info_praxe/standardy.php?t=1/>. ISBN Národní referenční centrum Přehled doporučení Stránka 6 z 6

ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 24 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ PRSU ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

Poznámky k chirurgické léãbû. karcinomu prsu. MUDr. Pavel Jandík, Ph.D. Chirurgická klinika FN a Komplexní onkologické centrum, Hradec Králové

Poznámky k chirurgické léãbû. karcinomu prsu. MUDr. Pavel Jandík, Ph.D. Chirurgická klinika FN a Komplexní onkologické centrum, Hradec Králové Název ãlánku Poznámky k chirurgické léãbû karcinomu prsu MUDr. Pavel Jandík, Ph.D. Chirurgická klinika FN a Komplexní onkologické centrum, Hradec Králové Z chirurgického pohledu urazily nutné zásahy do

Více

ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ JÍCNU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ JÍCNU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 26 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ JÍCNU ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 9 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu 9 KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 11 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů: Standard Komplexní léčba zhoubných nádorů endometria

Guideline gynekologických zhoubných nádorů: Standard Komplexní léčba zhoubných nádorů endometria Guideline gynekologických zhoubných nádorů: Standard Komplexní léčba zhoubných nádorů endometria Guideline of gynaecological malignancies: Standard of comprehensive care of endometrial cancer Chovanec

Více

2/2008 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: LÉČBA KARCINOMU PRSU KMENOVÉ BUŇKY A ONKOLOGIE POVINNÁ MLČENLIVOST ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

2/2008 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: LÉČBA KARCINOMU PRSU KMENOVÉ BUŇKY A ONKOLOGIE POVINNÁ MLČENLIVOST ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ POD ZÁŠTITOU ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2/2008 TÉMA: LÉČBA KARCINOMU PRSU KMENOVÉ BUŇKY A ONKOLOGIE C A S POVINNÁ

Více

NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ KLINICKÝ STANDARD FYZIOTERAPIE STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI ŽEN

NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ KLINICKÝ STANDARD FYZIOTERAPIE STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI ŽEN NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 34 KLINICKÝ STANDARD FYZIOTERAPIE STRESOVÉ INKONTINENCE MOČI ŽEN ODBORNÁ ČÁST LEDEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichţ

Více

ODBORNÁ ČÁST KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU

ODBORNÁ ČÁST KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 3 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST (PRO VEŘEJNOU OPONENTURU) ŘÍJEN 2011 Národní referenční centrum Odborná část Stránka 1 z 53

Více

Aktuální gynekologie a porodnictví

Aktuální gynekologie a porodnictví Aktuální gynekologie a porodnictví Karcinom prsu jak spolehlivá jsou předoperační vyšetření Dušan Kolařík 1, Jelena Vitalijevna Levá 1, Petr Křepelka 1, Miroslav Verner 1, Markéta Trnková 2, Hana Kolářová

Více

Vydání podpořily společnosti

Vydání podpořily společnosti Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS

VÝKONNÁ REDAKČNÍ RADA MANAGING EDITORS VEDOUCÍ REDAKTOR EDITOR-IN-CHIEF VÝKONNÝ REDAKTOR DEPUTY EDITOR REDAKTOŘI ASSOCIATE EDITORS klinická onkologie 4/2008 ROČNÍK / VOLUME 21 15. srpna 2008 VYDÁVÁ / PUBLISHER ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ CZECH MEDICAL ASSOCIATION J. E. PURKYNĚ IČO 444359 ČASOPIS ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů /GZN/ I. Standard Komplexní léčba ovariálních epiteliálních zhoubných nádorů

Guideline gynekologických zhoubných nádorů /GZN/ I. Standard Komplexní léčba ovariálních epiteliálních zhoubných nádorů Guideline gynekologických zhoubných nádorů /GZN/ I. Standard Komplexní léčba ovariálních epiteliálních zhoubných nádorů Robová H., Rob L., Svoboda B., Finek J.,Šafář P., Špaček J., Petruželka L., Chovanec

Více

MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Platnost od 1. 3. 2015. 20. aktualizace

MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Platnost od 1. 3. 2015. 20. aktualizace 2015 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. aktualizace Platnost od 1. 3. 2015 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. aktualizace 2015 Modrá kniha České onkologické společnosti Vydal: Masarykův

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO FARMAKOTERAPII NEUROPATICKÉ BOLESTI

KLINICKÝ STANDARD PRO FARMAKOTERAPII NEUROPATICKÉ BOLESTI NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 29 KLINICKÝ STANDARD PRO FARMAKOTERAPII NEUROPATICKÉ BOLESTI ODBORNÁ ČÁST ŘÍJEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Národní referenční centrum

Národní referenční centrum Závěrečná zpráva o řešení projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb.

Více

VČASNÝ ZÁCHYT A MANAGEMENT ONEMOCNĚNÍ PRSU

VČASNÝ ZÁCHYT A MANAGEMENT ONEMOCNĚNÍ PRSU VČASNÝ ZÁCHYT A MANAGEMENT ONEMOCNĚNÍ PRSU Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. 2005 Autoři: Pavel Strnad Zuzana Miškovská Otto Herber Marcela Bradáčová Karel Linhart

Více

Národní referenční centrum

Národní referenční centrum Příloha 1d Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb

Více

Karcinom pankreatu. Chirurgická strategie léčby. Hlavní téma. Miroslav Ryska Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha

Karcinom pankreatu. Chirurgická strategie léčby. Hlavní téma. Miroslav Ryska Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha 333 Karcinom pankreatu Chirurgická strategie léčby Miroslav Ryska Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha Radikální resekce je jedinou metodou léčby, která u nemocných s karcinomem pankreatu dává reálnou

Více

Věstník OBSAH: 3. Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v České republice...

Věstník OBSAH: 3. Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v České republice... Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 26. BŘEZNA 2010 Cena: 84 Kč OBSAH: 1. Vydaná osvědčení o způsobilosti k provádění klinického hodnocení a klinických zkoušek

Více

Samovyšetření prsu u žen po klimakteriu

Samovyšetření prsu u žen po klimakteriu MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Bc. Kateřina Pavlasová Samovyšetření prsu u žen po klimakteriu Diplomová práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Garant teoretické

Více

Lékový registr YONDELIS. stav registru k datu 1.7. 2013

Lékový registr YONDELIS. stav registru k datu 1.7. 2013 Lékový registr YONDELIS stav registru k datu 1.7. 2013 Základní informace o projektu Odborná garance Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D, CSc.; doc. RNDr. Ladislav Dušek,

Více

Kolorektální karcinom screening, diagnostika, léčba

Kolorektální karcinom screening, diagnostika, léčba Kolorektální karcinom screening, diagnostika, léčba Směrnice (guidelines) efektivní léčebně preventivní péče Směrnice vymezují úlohu sekundární prevence kolorektálního karcinomu (KR-CA) jako nejvýznamnějšího

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: 20. BŘEZNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Zveřejnění seznamu subjektů, kterým byl pro rok 2014 vydán souhlas s distribucí transfuzních

Více

Současný staging zhoubných nádorů děložního těla a jeho význam pro klinickou praxi

Současný staging zhoubných nádorů děložního těla a jeho význam pro klinickou praxi Z KLINICKÉHO POHLEDU Současný staging zhoubných nádorů děložního těla a jeho význam pro klinickou praxi Borek Sehnal¹, Kamila Benková 2, Emanuela Kmoníčková 3, Daniel Driák¹, Zuzana Špůrková 2, Kateřina

Více

Halámka M. 1, Feltl D. 1, Cvek J. 1, Dušek L. 2. 274 Klin Onkol 2012; 25(4): 274 281 PŮVODNÍ PRÁCE

Halámka M. 1, Feltl D. 1, Cvek J. 1, Dušek L. 2. 274 Klin Onkol 2012; 25(4): 274 281 PŮVODNÍ PRÁCE PŮVODNÍ PRÁCE Projekt HARDROCK: parametrický sběr a analýza dat pacientů s nádory hlavy a krku na Klinice onkologické FN Ostrava důraz na význam frakcionace a definice cílového objemu v radioterapii HARDROCK

Více

obecnými erige Tocikiston Turkiye Ukraïna United Kingdom Belaru

obecnými erige Tocikiston Turkiye Ukraïna United Kingdom Belaru larus Belgique Bǎlgariya Ceská Republika Danmark eutschland Eesti España France Hellas Hrvatska Ireland and Israel Italia Kazakhstan Kirgiz Respublikası Kypro tvija Leituva Luxembourg Makedonija Magyarorszá

Více