Princip racionality je formální nevypovídá nic o cílech a motivech jednání, ale charakterizuje způsob hosp. jednání.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Princip racionality je formální nevypovídá nic o cílech a motivech jednání, ale charakterizuje způsob hosp. jednání."

Transkript

1 I. PODNIK A PODNIKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 1. Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality = Princip hospodárností (ekonomický princip) hodnotově: a. Princip maxima daná spotřeba peněz nejvyšší výnos b. Princip minima daný výnos minimum peněz Princip racionality = Princip hospodárností (ekonomický princip) kvantitativně: a. Princip maxima daná spotřeba VF nejvyšší produkce b. Princip minima daná produkce nejnižší spotřeba VF Princip racionality je formální nevypovídá nic o cílech a motivech jednání, ale charakterizuje způsob hosp. jednání. 2. Pojetí podniku Samostatně hospodařící jednotky: a. produkční hospodářství (podniky) plánovitě organizovaná jednotka, v niž se produkují statky a služby. Podnik je zkušenostní objekt ne předmět zkoumání PH. Předmětem zkoumání PH je chování podniku a jeho rozhodovací procesy o cílech, výstavbě, způsobu zhotovování, zhodnocování výkonů. b. spotřební hospodářství (domácnosti a veř.rozpočty) nejsou prvotním objektem zkoumání PH, ale jsou součásti zkoumaných problému. 3. Podnik a hospodářský systém Znaky systémově indiferentní Kombinace VF Princip hospodárnosti Princip finanční rovnováhy Podnik Znaky systémově závislé Princip autonomie Podnik v tržním Ziskový princip systému Princip soukromého vlastnictví Princip orgánu Podnik v centrálně Princip společenského plánovacím hosp. vlastnictví systému Princip plnění plánu Slabiny tržního systému: 1. tendence ke koncentraci - úspěšný podnik roste a vytlačuje konkurenty tím omezuje soutěž 2. tendence k nerovnému rozdělování - příjmové rozdíly mezi jednotlivci vznik soc. napětí 3. tendence ke konjunkturním výkyvům což je růst cen, přezaměstnanost, inflace atd. 4. Typologie podniku Podle sektoru a hospodářských odvětví se podniky dělí na: sektory zemědělství, průmysl, služby taky primární, sekundární a terciární hosp. odvětví určitá skupina výrobku či služeb - zemědělství (3 hosp. odvětví), průmysl (17 odvětví), služby (9 odvětví) Podle druhu výkonu se dělí na podniky produkující: hmotné statky služby sbírají a přerozdělují hmotné statky 1

2 Podle způsobu zhotovování výkonu: podle výrobního principu výroba kusová, hromadná nebo sériová podle výrobního způsobu výroba proudová, dílenská, skupinová, Podle převládajícího výrobního faktoru: pracovně intenzivní velký podíl mzdových nákladů investičně náročné velký kapitál materiálově intenzivní velké náklady na suroviny Podle velikosti: malé střední velké kriterium: počet zaměstnanců, obrat, velikost majetku Specifickým dělením je rozlišení podniku podle: závislostí na stanovišti o závislé na surovině (cementárna) o energii (vodní elektrárna) o pracovní síle (zakládání v oblastech s volnou pracovní sílou) o odbytu (pekárna v dosahu koncentrace obyvatelstva) pohyblivost o zcela nebo zčásti vázané na stanoviště o cestující podniky Podle právní formy: podniky fyzických osob podniky právnických osob kapitálové podniky atd. 2

3 II. PODNIKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A JEHO METODY 1. Teoretické a aplikované hospodářství Předmět zkoumání PH je souhrn všech rozhodnutí v podniku o: cílech výběr požadovaných stavů, jež podnik chce dosáhnout výstavbě volba výrobních faktorů, stanoviště, právní formy způsobu výroby a zhodnocování výkonů výr. programy, opatřování vstupů, odbytová politika PH má dvě části: teoretické PH čisté poznání objektu PH, nezaměřuje se na určitý účel, je zde logická provázanost aplikované PH popis a zhodnocení empiricky zjištěných rozhodovacích procesů PH má dvě stránky: existencionální stránku to, co je na ní je zaměřená empiricko-realistická PH teorie logickou stránku to, co má být exaktní PH teorie 2. PH modely Členíme podle: původu premis o reduktivní modely o konstruktivní modely druhu výpovědí o popisné jen popisují, neanalyzují, nevysvětlují, neříkají co se má dělat o vysvětlovací vysvětlují příčiny podnikových procesů, patří sem i prognostické modely o rozhodovací usnadňují výběr optimální varianty hospodářského jednání podle druhu předpokladu o tom, jaký bude výsledek o deterministické vyjadřují rozhodnutí v podmínkách plné informovaností o stochastické rozhodnutí v podmínkách rizika o modely her pro výsledek není možné stanovit žádné pravděpodobnosti 3. Princip výběru zkoumaných problému v aplikovaném PH Zaznamenává cíle, aniž by je soc. a eticky hodnotilo značí se jako prakticko-normativní PH Dlouhodobá max. zisku se uplatňuje jako jediný princip výběru zkoumaných problému v PH Potíže při určení podnikatelského chování působí následující souvislosti: o pojem zisku není jednoznačně určen, hodně významu (bilanční zisk, kalkulační, zisk po zdanění) rozdílné varianty dosažení max. zisku. o podnikatel zohledňuje vnější prostředí i přes to, že nemají všechny informace potřebné k max. zisku, a usilují o max. zisku až po splnění vedlejších podmínek 3

4 4. Ukazatelé hospodářské úspěšnosti: zisk, rentabilita, hospodárnost, produktivita Podnikový výsledek = oceněný výnos oceněná spotřeba výrobních faktorů Zisk: výnos > spotřeba Ztráta: výnos < spotřeba Vyrovnaný výsledek: výnos = spotřebě Zisk se v praxi objevuje prostřednictvím dvou ukazatelů: Bilanční zisk kladný rozdíl mezi výnosy a náklady za období Kalkulační zisk kladný rozdíl mezi kalkulačními výnosy a náklady za období Rentabilitu (výnosnost) rozlišujeme na: Rentabilitu celkového kapitálu = ( zisk + úroky z cizího kapitálu / cizí kapitál ) x 100 Rentabilitu vlastního kapitálu = ( zisk / vlastní kapitál ) x 100 Rentabilitu obratu = ( zisk / obrat ) x 100 Rentabilita kapitálu udává velikost zúročení kapitálu v % za sledované období Rentabilita obratu říká kolik v % tvoří zisk z docílených tržeb za období Produktivita = vyrobené množství produkce/vynaložené množství výrobních faktorů - ukazatel má materiální, objemový charakter. Hospodárnost = výnos/náklad 4

5 III. PODNIKOVÉ VÝROBNÍ FAKTORY A PODNIKOVÉ ŘÍZENÍ JAKO VÝROBNÍ FAKTOR 1. Systém podnikových výrobních faktorů NOP rozlišuje 4 výrobní faktory: Výkonná práce Materiál Hmotný investiční majetek (pozemky, půda) Disponibilní práce o originální vedení podniku o odvozené plánování, organizace, dohled elementární faktory mají bezprostřední vztah k předmětu výroby; Národohospodářská teorie rozlišuje: původní výrobní faktory o práce o půda odvozený výrobní faktor o kapitál 2. Funkce podnikového řízení Úlohy dispozitivního faktoru: Stanovení cílů o horizontální systém dělí se na hlavní a vedlejší cíle o vertikální systém dělí se na hlavní cíle, mezicíle a dílčí cíle Plánování hledání alternativních cest k dosažení cílů Rozhodování o tom, kterou z alternativních variant je třeba vybrat Realizování = organizování uskutečňování vybrané varianty Kontrolování pomáhá určit do jaké míry jsou cíle dosahovány a jakým způsobem 3. Strategické řízení Strategické řízení řízení a koordinace dlouhodobého vývoje podniku, při niž jsou rozhodnutí přijímána nejen na základě racionálně ekonomických úvah, ale jsou určována i sociologickým a sociálním okolím. Je to rozvinutá koncepce řízení. Klasické řízení je statické a adoptivní Strategické řízení je dynamické a agresivní 4. Nositelé řídicích rozhodnutí v podniku Podniky dělíme na: vlastnické podniky vlastníci nesou kapitálové riziko a řídí podnik (v.o.s., kap.spol, pod. FO) manažerské podniky vlastníci pouze nesou kapitálové riziko, řídí a rozhodují manažeři, kteří jsou zaměstnanci. (s.r.o, a.s.) Principy řízení (při řízení několika osobami): Direktoriální jedna vybrána osoba může rozhodovat, nemůže být přehlasována, nevýhodou je riziko snížení kvality rozhodování Kolegiální každý člen skupiny má stejné oprávnění při rozhodování. Je tady vyšší odbornost přijatých rozhodnutí. 5

6 IV. SYSTÉM PODNIKOVÝCH CÍLŮ, NÁSTROJE A PŘÍČINY ŘÍZENÍ 1. Typologie podnikových cílů Hlavní cíl: dlouhodobá maximalizace zisku Další cíle: sledování zisku nebo rentability co nejvyšší obrat ovládnutí trhu, pozice na trhu dlouhodobé zajištění podniku zajištění pracovních míst důraz na nezávislost podniku zajištění ochrany životního prostředí Základní dělení cílů: monetární dají se měřit penězi, třeba zisk, obrat atd. nemonetární nedají se vyjádřit v penězích o ekonomické ovládnutí trhu, dlouhodobé zajištění produkce o mimoekonomické sociologické, etické: ochrana živ. prostředí, získání polit. vlivu Druhy vztahů mezi cíle: Komplementárnost C 1 C 2 Cílová konkurence C 1 C 2 Cílová protikladnost C 1 zamezuje uskutečnění C 2 Cílová indiference C 1 nemá vliv na plnění C 2 Z časového hlediska cíle dělíme na: krátkodobé do 1 roku; střednědobé 1 3 roky; dlouhodobé nad 3 roky statické se nebere v úvahu vývoj v čase; dynamické; 2. Cílové konflikty Cílové konflikty se dělí na: individuální konkurence mezi cílem organizace a cílem zaměstnance hierarchicky podmíněné vznikají když cíl není možné měřit nedá se plnění kontrolovat cílové konflikty uvnitř organizace útvary organizace mají spolupracovat, ale sledují různé cíle 3. Cílový systém strategického řízení vymezuje vrcholový cíl obsáhleji ( často: vrcholový cíl = vize podniku) podniková kultura to, co se děje v podniku = vztahy v podniku 6

7 4. Systematizace nástrojů řízení Úkolem vedení je motivovat pracovníky využitím objektivně hodnotitelných materiálních nástrojů řízení odměna za práci, vhodné pracovní podmínky atd. Nemateriálních nástrojů řízení se využívá k spokojenosti v práci a s práci svých pracovníků. Opatření ve strukturování práce pro zlepšení pracovní pohody: Rozšíření práce pracovníkovi se svěří celý balík práce odstranění roztříštěností pr. procesů Pracovní rotace rozšíření horizontu pracovníka brání monotonii a frustraci Obohacení práce pracovní náplň se rozšiřuje, používá se zejména ve strukturaci práci Autonomní pracovní skupiny ve skupině je větší samostatnost Řídicí styly: Patriarchální řídicí pracovník má autoritu otce v rodině, který se stará o svoje podřízené, podřízené se nemohou podílet na řízení; Charismatický odvozuje se od osobnosti vedoucího pracovníka, jeho charismatu, podobá se patriarchálnímu stylu, ale chybí u péče o podřízené; Autokratický využívá hierarchický řídicí aparát, sám přijímá rozhodnutí, říká, že vše vyžaduje organizaci; Byrokratický jsou to instance, které řídí a mají přesně vymezené pravomocí, orientují se na disciplinu pracovníků; Kooperace zaměstnanci se podílí na rozhodování 5. Principy řízení Principy pro delegování pravomocí: Řízení podle výjimek management by exception vedení omezuje svá rozhodnutí na výjimečné případy, rutinní řízení je delegováno; Řízení podle rozhodovacích pravidel m. by decision rules rozhodování pouze na základě přísných pravidel; Řízení podle úkolů m. by delegation na zaměstnance jsou přenášeny jasné úkoly s odpovědnosti a rozhodovací kompetenci; Řízení pomoci regulace systému m. by systems delegací úkolu se snaží řídit pomoci systému využívajícího počítače; Principy orientované na cíle a výsledky: Řízení podle cílů m. by objectives určuje se cíl, kterého má pracovník dosáhnout podle splnění je i odměněn; Řízení podle výsledků m. by results nadřízení stanoví výsledky, kterých se má dosáhnout hodnotí se pouze výsledky, nikoli způsoby jejich dosažení; 7

8 V. PLÁNOVÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ V PODNIKU 1. Úkoly a struktura plánování 4 komplexy plánovacího systému: Plánování vize podniku formulování podnikových principů, cílů, zásadních rozhodnutí Strategické plánování dlouhodobé plánování strategii pro určité kombinace výrobku a trhu označované jako strategické oblasti či strategické obchodní jednotky Operativní plánování vychází ze strategických plánu, obsahuje krátkodobé a střednědobé plánovací programy Plánování výsledků a likvidity musí být v souladu s předchozími položkami, hlavní nástroje: plánovací výsledky za podnik jako celek, plánovací bilance a finanční plány Členění podle úrovní: Retrográdní plánování top-down plány nižších úrovní se odvozují od plánů vyšších úrovní Progresivní plánování bottom-up začíná na nejnižší úrovní, od nižších plánů se odvozují vyšší úrovní Protisměrné plánování top-down/bottom-up nejprve se sestavuje předběžný rámcový plán, od něj se odvozují dílčí plány pro nižší úrovně. Nezávazně se pak plány prozkoumávají odspoda nahoru 2. Strategické plánování Životní cyklus výrobku: 1. Uvedení na trh; 2. Nárůst prodeje; 3.Nasycení trhu; 4. Stažení z trhu Matice Boston profolia Vysoký tržní Otazníky tady společnost růst začíná,má nízký tržní podíl na to aby se z ní staly hvězdy, ale další vývoj je libovolný Nízký tržní růst Psy problémový výrobky, málo atraktivní; Nízký rel. tržní podíl Hvězdy dočasná oblast, potom jde podnik do dojných krav ; jsou zdrojem cash-flow pro budoucnost Dojné krávy přináší vysoké příjmy Vysoký rel. tržní podíl 3. Takticko-operativní plánování Členění podle předmětu plánování: Plánování výstavby podniku ovlivněno strategickým plánováním Programové plánování určuje výrobní program a možnosti Plánování podnikových procesů vychází z programového plánování; jeho úkolem je sladit výrobní faktory a efektivně je využit Podle času jsou plány: dlouhodobé nad 3 5 let; střednědobé od 1 roku do 3 5 let; krátkodobé do 1 roku 4. Rozhodnutí, rozhodovací podle a hodnocení výsledků Rozhodování: výběr alternativ Akční prostor = rozhodovací pole souhrn možností Rozhodovací situace: 1) za podmínek jistoty, 2) za podmínek rizika, 3) za podmínek nejistoty 8

9 VI. PODNIKOVÁ ORGANIZACE 1. Úkoly organizace jako činnosti a stavu Organizace znamená: vytváření řádu podnikových činností souhrn všech pravidel výsledek vytváření řadu Dispozice jednorázově platné uspořádaní Improvizace dočasné uspořádaní Organizace trvalé účinné úpravy 2. Formální a neformální organizační struktura Máme dva druhy podnikové organizace: 1. Útvarová organizace spojuje a tvoří základní organizační prvky (instance, oddělení) Musí proběhnout: analýza úkolu a syntéza úkolu. Obsahuje 3 základní kompetencí: a. liniový systém každý podřízený může dostávat příkazy pouze od jednoho nadřízeného, je založená na instancích; b. liniově štábní systém podporuje instance, štáby nemají právo příkazy, jsou to pomocné jednotky; c. víceliniový systém jednotlivá místa mohou dostávat příkazy od více nadřízených, výhodou je kratší komunikační cesta, nebezpečí vzniku konfliktů; Organizační struktury: a. funkcionální organizace pracovně sdružuje dílčí úkoly a využívá štábně liniový systém; b. divizionální organizace provádí sdružení úkolů podle principu, využívá štábně liniový systém, je hodně autonomní; c. maticová organizace moderní struktura, která je celkově propojená; 2. Procesní organizace cílem je dosáhnout co největšího využití hmotného investičního majetku a pracovníků; 3. Dohled Dohled: Kontrola forma dohledu, provádí zaměstnanec podniku, který je přímo nebo nepřímo zainteresován na sledované odpovědnostní oblasti; Revize forma dohledu, vykonává interní odborní, který není zainteresován na dané oblasti; Audit vzniká jestli je dohled prováděn osobou, která není zainteresována a je externím odborníkem; 9

10 VII. LIDSKÝ PRACOVNÍ VÝKON A ČINITELE JEJ OVLIVŇUJÍCÍ Faktory ovlivňující pracovní výkon Člověk je hybatel podnikových procesů; Kvalita lidského potenciálu podniků je dána schopností jeho lidských zdrojů podávat pracovní výkon; Lidská práce vyvíjí a konstruuje, vyrábí a produkuje, prodává; Lidský pracovní výkon závisí na: Výkonnosti způsobilost pr. síly k výkonu, která je dána: tělesnou konstituci, nadáním, odbornou výchovou, věkem, zkušenostmi. Snaze o výkon motivovanosti pr. síly, závisí na 4 faktorech: o Person ální výběr je to rozhodovací proces, jehož obsahem je vybrat kandidáta, který nejlépe vyhovuje požadavkům kladeným obsazovaným místem. Dělí se na interní a externí výběr; o Pracovní podmínky dělí se na dvě velké oblasti: Vztah pracovníka k práci a pracovišti Vztah pracovníka k nadřízenému a spolupracovníkům o Výše odměny pracovník má být placen podle svého výkonu; máme mzdy a odměny není totéž!!! ; pod pojmem mzda rozumíme: časové mzdy a platy, výkonové mzdy, prémie, příplatky, gratifikace, provize; Odměny: podíly na zisku a tantiémy o Dobrovolné podnikové sociální požitky jejich prostřednictvím zaměstnanec dostává pocit, že podnik pečuje o své zaměstnanci; lze je rozdělit do 4 skupin: Hospodářská přilepšení vánoční příspěvek, příspěvky na podnikové stravování, příspěvek na dopravu, na dovolenou, bytová pomoc, dárky jubilantům, atd. Zajištění proti životním a pracovním rizikům penzijní připojištění, sociální výpomoci atd. Vyrovnání rozdílného zatížení rodin podpora při narození dítěte, při svatbě, při úmrtí v rodině atd. Podpora duševních a sportovních zájmů podniková knihovna, podniková školení, sportoviště, poskytování studijních výhod atd. Motivy poskytování dobrovolných podnikových sociálních požitků růst pracovních výkonů zaměstnanců připoutání zaměstnance k podniků argument při získávaní pracovníků vytvoření možnosti ovlivňovat zaměstnance úspory daní a daňové odpisy 10

11 VIII. ODMĚŇOVÁNÍ PRÁCE není úplná, je to na zbláznění 1. Metody hodnocení práce Obecně uznávaná struktura hodnocení práce je Ženevské schéma skládá se z: Skupina: Hlavní druh požadavků I. 1. odborné znalosti = duševní požadavky 2. dovednosti = tělesné požadavky II. 3. zátěž smyslová a nervová = duševní nároky 4. zátěž tělesná = tělesné nároky III. 5. odpovědnost IV. 6. pracovní podmínky Metody hodnocení: Způsob kvantifikace Druh kvalitativní analýzy Sumární popis Analytický popis řazení 1) Metoda pořadí 2) Metoda řad odstupňování 3) Metoda mzdových tříd 4) Stupňovité číselné hodnocení 2. Mzdové formy Mzdová forma vztah mezi výší odměny za práci a výkonem při stejné obtížnosti práce; do nich patří: Základní formy mzdy: Časová mzda odměňuje se podle délky pr. doby (za hodinu, měsíc, směnu, týden, den atd.), při této mzdě platí dva vztahy: 1. mzda za časovou jednotku je konstantní celková mzda roste bez ohledu na to zda je výkonnost pod či nad průměrem; 2. mzdové náklady na kus se mění podle výkonnosti a spotřeby času; Oblast použití časové mzdy: využívá se u činností, kde není vhodné podněcovat výkon, tj. tak, kde je důležitější pečlivost, přesnost atd. a když výkon není měřitelný; předností je jednoduchost evidence a kvantifikace; nedostatkem je riziko, že nižší pracovní výkon povede k zvýšení nákladů na jednotku produkce; tuto nevýhodu lze odstranit příplatkem (časová mzda s výkonnostním příplatkem) od prémiové mzdy se liší tím, že prémiová mzda se kvantifikuje podle míry plnění předem stanovených veličin. Úkolová mzda výše mzdy je závislá na výkonu vyjádřeném výsledkem práce: platí se za kus na reálný čas potřebný na výrobu; uplatňuje se tam, ke jsou předem určeny normy, postupy; podmínkou je, že zaměstnanec může ovlivnit výsledek své práce. Úkolová mzda má 2 možnosti: 1. časový úkol předem se urči čas, jestli se tento čas nespotřebuje hodinová mzda pracovníka; 2. peněžní úkol za jednotku výkonu se stanoví určitá sazba; Přednost této mzdy: je podněcování vyššího výkonu; nevýhodou: je nebezpečí příliš vysokého pr. tempa opotřebení hmotného majetku, rychlé spotřebě sil, snížení kvality postupu; 11

12 Formy doplňkové mzdy: Prémie doplňují zákl. formy mzdy při stimulaci pracovníka, prémie se mohou kombinovat; prémie lze rozdělit na: 1. p. za vyšší výkon 2. p. za kvalitu 3. p. za úsporu 4. p. za využití Prémiové mzdové systémy: 1. Halseyův prémiový systém za každou jednotku výsledku práce přesahující normální výkon se vyplatí prémie ve výší 50% jednotkových mzdových nákladů(při norm.výkonu); p. s výkonu roste lineárně 2. Rowanův prémiový mzdový systém p. činí tolik %, o kolik byl uspořen normovány čas, p. zde s růstem výkonu roste degresivně; 3. Diferenciální kusová mzda podle Taylora vychází z úkolové mzdy; musí se určit normální výkon k němu se přiřadí sazba; pracovník má výkon má mzdu a naopak; progresivní růst mzdy; 4. Prémiový mzdový systém podle Bedauxe výkon se měří jednotkami výkon 60B za hod. je normální. Odměny forma doplňkové mzdy; pomoci níž se odměňuje pr. výkon; Účast na hospodářských výsledcích není součásti mzdy!!! Ale je součásti odměny za práci, počítá se do celkové odměny, nemusí se vyplácet v hotovosti, ale zůstat v podniku jako účast na vlastním kapitálu nebo jako cizí kapitálová účast (potom zaměstnanec dostává dividendy nebo úroky) Mzdový systém podniku cíle mzdové politiky: Získat a udržet kvalifikované pracovníky Stimulovat výkon a chování Udržet objem mzdových prostředků Zajistit zdůvodněnou mzdovou diferenciaci 12

13 IX. HMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK JAKO VÝROBNÍ FAKTORY 1. Hmotný investiční majetek HIM HIM soubor věcných prostředků, které nejsou spotřebovávány v jednom výrobním cyklu, ale slouží podniku delší dobu. V účetnictví je pro jejich vymezení stanovena i minimální cena. (jsou to: pozemky, budovy, stavby, stroje a výrobní zařízení, nástroje, dopravní prostředky, zařízení kanceláře atd.) Životnost HIM: Ekonomická životnost doba, po kterou lze zařízení hospodářsky využívat; je kratší než technická; Technická životnost doba, během niž může zařízení poskytovat nezávadný užitek; Hodnota HIM: Užitá hodnota v prvních letech klesá pomalu, pak rychle; Tržní hodnota klesá hned po uvedení do chodu; Hodnotu snižují: opotřebení, přírodní vlivy, technický pokrok; Snižuje se pomoci bilančních odpisu; Kapacita HIM: je výkonová schopnost v kvantitativním a kvalitativním smyslu; Technická kapacita dosažitelné maximální produkční množství; Ekonomická kapacita množství produkce v příslušné kvalitě, které j optimální z ek. hlediska; Stupeň využití kapacity = ( skutečná výroba / dosažitelná výroba ) x 100 Časové fondy výrobního zařízení: plánovaný počet dnů nebo hodin jeho činnosti za rok; Kalendářní časový fond: 365 dní Nominální časový fond: 365 dní nepracovní dny (SO, NE, svátky, dovolená atd.) Využitelný časový fond: nomin. časový fond plánované prostoje (plánované opravy, přemístění, výroba zmetků) 2. Materiál Materiál všechny statky, z nichž vznikají konečné výrobky změnou jejich tvaru, substance, zabudováním; Výrobní materiál se dělí na: Suroviny látka, která je přetvářena a vchází do výrobku jako jeho hlavní část Pomocné látky nejsou hlavní častí výrobku, Provozní látky se při výrobě spotřebovávají, ale do výrobku nevstupují, (mazadla, palivo atd.) Hotové součástky statky, které se zabudovávají do výrobku nepřetvářejí se; Materiálové časy: v materiálu je vázán značný kapitál, proto pro podnik má velký význam, aby doba mezi pořízením materiálu, výrobou a prodejem hotových výrobku byla co nejkratší; Nástrojem je koncepce just-in-time-produktion odbyt se řídí tak, aby nevznikaly žádné zásoby; Využití materiálu: je tu problém materiálových ztrát (zmetky a odpad); Opatření pro předcházení vzniků zmetků a odpadu: Účelný nákup materiálu Využívání racionálních a technicky vyspělých technologií Zainteresovanost pracovníků na úspoře mat. a kvalitě práce Ztráty, které podniku způsobí zmeky a mat. odpad lze snižovat: Prodejem odpadů a zmetků Zpracováním odpadů na vedlejší výrobky Recyklaci odpadů 13

14 X. PRÁVNÍ FORMA PODNIKU Podnikání soustavná činnost prováděna podnikatelem pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku; Podnik je soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání; Dělí se na: Podniky jednotlivců, podniky ve vlastnictví společníků, společnosti, družstva, veřejné (státní) podniky 1. Podnik jednotlivce: historicky nejstarší a nejjednodušší; nemusí být zapsán v Obch.R; počtem převládají; jsou nezastupitelné pro národní hospodářství; Výhody: snadnost a nízké náklady při založení; volné disponování se ziskem; flexibilita (rychle přijetí rozhodnutí); daňová výhoda; snadnost utajení obch. tajemství; Nevýhody: neomezené ručení; existence podniku je spojená s konkrétním vlastníkem; limitovaná schopnost získání úvěru; omezené zkušenosti; nedostatek příležitostí pro zaměstnance; 2. Osobní společností: Veřejná obchodní společnost v.o.s. má nejméně 2 společníky, nemají povinnost vložit vklad, ale společenská smlouva jim tu povinnost může uložit; zapsaná v Obch.R.; je PO; za závazky ručí společníci neomezeně a nerozdílně; každý ze společníků může vest společnost každý z nich je statutárním orgánem; zisk si rozdělí rovným dílem pokud ve smlouvě není uvedeno jinak; zisk je pak zdaňován; jestli společníci jsou FO zisk se zdaňuje jen jednou daní z příjmu FO; Komanditní společnost k.s. vše jako u v.o.s. kromě: společníci jsou komanditisté(jako společníci u s.r.o. min.vklad je 5000,- mají kontrolní pravomoc, ale neřídí podnik, zisk se zdaňuje 2x: daní z příjmu PO rozdělí se mezi komanditisté a zdaní se daní z příjmu FO) a komplementáři(jako společníci u v.o.s., zdaní se jen jednou a to daní z příjmu FO) Zisk se rozdělí rovnoměrně; 3. Osobní společností: Společnost s ručením omezeným s.r.o. má povinný základní kapitál (200tis. peněžité i nepeněžité vklady, min vklad společníka je 20 tis); zapisuje se do Obch.R.; za závazky odpovídá spol. svým majetkem; společníci ručí společně a nerozdílně do výše nesplaceného vkladu (1000 jeden hlas); Nejvyšším orgánem je valná hromada rozhodování závisí na výši vkladu společníka, statutární orgánem je (jsou) jednatel(e). Zisk se zdaňuje 2x jako u komanditistů; Akciová společnost a.s. základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité hodnotě; může být založená jedním zakladatelem je-li PO; ZK = 2 mil (bez veřejné nabídky akcií) nebo 20 mil (s veř. nabídkou akcií); akcionáři neručí; výhoda: neomezená životnost; snadná převoditelnost vlastnictví; snadnost zvýšení kapitálu; nevýhody: obtížnost a náklady na založení, 2x se zdaňuje; statutární orgán: představenstvo (jmenuje vedení společností) a dozorčí rada vrcholní kontrolní orgán; 4. Družstva: organizace, jejímž cílem není vytvářet zisk, ale podpora nebo zajištění hosp. zájmů svých členů; Existují družstva: spotřební, nákupní, úvěrová, výrobní, velkoobchodní atd. Má nejméně 5 členů; min ZK = 50 tis; Vrcholový orgán = členská schůze; Statutární orgán = představenstvo; kontrolní orgán = kontrolní komise; o rozdělení zisku rozhoduje členská schůze; 2x se zdaňuje; 5. Veřejné podniky: zajišťují významné služby, produkcí významných statků; jsou buď plně patří státu nebo územně správním celkům nebo jsou ve smíšeném vlastnictví; Privatizace: transformace podniků do soukromého vlastnictví; Rozpočtové organizace financovány ze státního rozpočtu nebo rozpočtu územně správních celků, kam odvádějí i své příjmy; příklad: školy, státní zdrav. zařízení, soudy atd.; Příspěvkové organizace financovány z příjmů vlastních činností, zbytek z rozpočtu; divadla, knihovny, atd.; Občanská sdružení vznikají registrací na Ministerstvu vnitra ČR; Zdroj příjmu: členské příspěvky, dary aj. př.: spolky, hnutí, svazy atd. Nadace založeny pro podporu obecně prospěšných cílů; Jsou to PO; finanční prostředky poskytuje zakladatel; př.: fond Nobelových cen, Český literární fond aj. 14

15 XI. ŽIVNOSTENSKÉ PODNIKÁNÍ A MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Živnost soustavná činnost provozována podnikatelem samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku; 1. Živnosti, jejich provozování a členění Podmínky, které musí splnit FO: věk nad 18 let, právní způsobilost, bezúhonnost; Živnosti se dělí: Živnosti koncesované mohou být provozovány pouze na základě státního povolení - koncese Živnosti ohlašovací: o řemeslné živnosti podmínkou je odborná způsobilost získaná vyučením v oboru (kovářství, zámečnictví, řeznictví, uzenářství, zednictví atd.) o vázané živnosti výroba slitin, drahých kovů, výroba oprava atd. tlakových zařízení; o volné živnosti ty obory, které nepatří mezi výše uvedené živnosti; Z hlediska předmětu podnikání se živností dělí na: obchodní živnosti koupě za účelem dalšího prodeje; prodej, pronájem, montáž atd. výrobní živnosti výroba, nákup za účelem prodeje, pronájem výrobků; živnosti poskytující služby opravy, údržby věci, přeprava osob a zboží, atd.; 2. Malé a střední podnikání Kritérium posouzení velikosti podniku: počet zaměstnanců, obrat, bilanční suma; Výhody: pružné reagování na změny, inovativnost, nové pracovní příležitosti, odolnost proti recesi, rychlost přijímaní podnikatelských rozhodnutí; Nevýhody: omezené možností zaměstnávání odborníků, vyšší intenzita práce a méně příznivé pracovní podmínky, omezené možnosti získávaní výhod z rozsahu produkce, omezené prostředky na propagaci a reklamu; 3. Podpora malého a středního podnikání Podpora malých a středních podniku státem: Českomoravská záruční a rozvojová banka plošné programy: START vstup do podnikání, ZÁRUKA A KREDIT rozvojový kapitál, TRH úhrada certifikátu - příspěvek, KOOPERACE úhrada nákladu spojených s vytvářením kooperačních sdružení příspěvek; regionální programy: REGIOZÁRUKA, PROVOZ A REGION zvýšení přitažlivosti podnikání v oblastech vysoké nezaměstnanosti, VESNICE podpora podnikání v malých obcích, REGENERACE usnadnění podnikání v památkových rezervacích; Česká agentura pro podporu obchodu programy: MARKETING - usnadnění pronikání produktů na trh, MALÉ PŮJČKY zvýšení dostupností malých úvěrů, PORADENSTVÍ úhrada nákladu spojených s využitím speciálních služeb; 15

16 XII. SDRUŽOVÁNÍ PODNIKŮ Přirozený růst podniků: na základě rostoucí poptávky nebo růstu podílu na trhu Růst sdružením podniků: podniky se spojují za určitým účelem a v určité formě spolupracují; tyto sdružení mohou mít charakter: Kooperace zůstává zachována právní a hospodářská suverenita; vzniká pro plnění dočasných i dlouhodobých úkolů; Koncentrace v důsledku sdružení zaniká hospodářská samostatnost nebo i právní 1. Cíle sdružování podniků: zvýšení hospodárností, posílení konkurenční schopností, snížení podnikatelského rizika, získání silné pozice na trhu, vytváření hospodářských svazů; Důvodem může být i dosažení výhod v oblastí: nákupu, výroby, odbytu, výzkumu, financí, atd. 2. Druhy sdružování podniků: Horizontální s. podniky na stejném výrobním nebo obchodním stupni: několik automobilek Vertikální s. podniky následních výrobních nebo obchodních stupňů: obuv a podrážky Diagonální s. také neorganické, podniky rozdílný odvětví; důvody: finanční, politické, atd. 3. Formy sdružování podniků: Trvání Druh Samostatnost trvalé dočasné horizon vertikál diagon Hospod. Právní Ano Ne Ano Ne Konsorcium Kartel Zájmové sdružení Koncern Trust Joint Venture Franchising 16

17 XIII. VOLBA STANOVIŠTĚ 1. Mezistátní volba stanoviště daňové rozdíly mezi státy (daňové ráje, oázy): Nákupní společnost pořizuje materiál pro domácí společnost za běžné ceny a prodává ji za co nejvyšší. vyšší domácí náklady menší zisk vyšší zisk u zahraniční společnosti, tam kde jsou nižší daně; Odbytová společnost společnost nakupuje výstupy od domácího podniku za co nejvyšší ceny a prodává na zahraničních trzích za tržní ceny část zisku jde do zahraničí Holdingová společnost domácí podnik provozuje dceřiny společnosti převádí své účastí do zahraničí uniká daním v zemí s vysokým zdaněním; Majetek v cenných papírech domácí podnik ho převádí na základovou společnost to umožňuje výhodnější zdanění příjmů; Patenty vlastní podnik v zemí s nižším zdaněním Společnost pro zhodnocování patentů domácí podnik je převádí na základovou společnost protože je chce využívat uzavírá s touto společnosti společnost pro zhodnocování patentů 2. Vnitrostátní volba na prácí, materiál, odbyt, životní prostředí Faktory lokalizace orientované na práci výše mzdových nákladů, kvalifikace a dostupnost pracovních sil; (továrny) Faktory lokalizace orientované na materiál nízké dopravní náklady, jistota dodávek, druh produktů; (naftové podniky) Faktory lokalizace orientované na dopravu a energii dopravní náklady, ušetření času, (naftové podniky, obchod s bavlnou, pražírny, balírny kávy atd.) Faktory lokalizace orientované na životní prostředí síla veřejného mínění, Faktory lokalizace orientované na odbyt blízkost zákazníků 3. Regionální volba volí obec nebo město 4. Lokální volba vybírá nejvýhodnější stanoviště v rámci města 17

18 XIV. SANACE A ZÁNIK PODNIKU 1. Krize a sanace Krize podniku stadium jeho života, v niž po delší dobu dochází k nepříznivému vývoji výkonnostního potenciálu, čistého obchodního majetku a likvidity; příčiny kt. vyvolaly krizi: Vnitřní příčiny kvalita výrobků, nedostatečná inovace, úvěrové zatížení atd. Vnější příčiny situace na trhu práce, vývoj měnových kurzů atd. V prvním okamžiku se zjišťuje povaha krizi: Strategická krize ztráta výkonnostního potenciálu v podniku; chybná rozhodnutí při zakládaní podniku, nesprávná volba stanoviště, atd. Krize vyvolána VH nízká konkurenceschopnost výrobků, vysoké ceny, chybné nasměrování investic atd. Krize likvidity podnik není schopen se zbavit svých platebních závazků v stanovených termínech; Sanace soubor opatření přijímá vedení podniků za účelem finančního ozdravení a obnovy výkonnosti; Sanace autonomní rozpuštění existujících tichých rezerv, snížení základního kapitálu nebo jeho zvýšení atd. Sanace heterogenní je založena na účasti subjektů z okolí; 2. Zánik podniku: uskutečňuje se vymazáním spol. z Obch.R. 3. Zrušení společnosti: Zrušení s likvidací postup vyrovnávání majetkových vztahu je řízen zákonem Zrušení bez likvidace obchodní jmění přechází na právního nástupce Důvody zrušení společnosti: uplynutí doby na kterou byla založena; dosažení účelu pro který byla založena; rozhodnutí společníku o zrušení; rozhodnutí soudu o zrušení; rozhodnutí společníku o fúzi, rozdělení nebo změně právní formy; Zvláštní důvody: smrt společníka, zánik PO, zbavení nebo omezení právní způsobilosti společníka; 4. Likvidace: zákonem řízený postup; má 3 etapy: Identifikace a soupis majetku Sestavení likvidačního plánu Realizace plánu likvidátorem Likvidátor: je FO, n kterou přechází působnost statutárního orgánu v rozsahu omezeném na likvidaci společnosti; 5. Konkurz a vyrovnání: proces jehož cílem je dosáhnout poměrného uspokojené věřitelů z majetku úpadce; 18

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené)

Testy k předmětu Nauka o podniku I. TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) Testy k předmětu Nauka o podniku I TEST 1 (Správné (ale není jisté, že jsou správné) odpovědi jsou červené) 1. Které znaky podniku jsou závisle na hospodářském systému: a. Výdělečný princip b. Princip

Více

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace

Právní forma organizace. Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma organizace Právní formy podniku Veřejnoprávní organizace Právní forma podniku Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná podnikatelem samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost,

Více

Možné vztahy mezi cíly se označují jako diferencované sbíhavé kompletní konkurenční

Možné vztahy mezi cíly se označují jako diferencované sbíhavé kompletní konkurenční Strategické řízení odvozuje rozhodnutí o vývoji nových výrobků hlavně od produktů, které uspěly v minulosti zohledňuje i sociologické a sociální okolí podniku je dynamické a adaptivní je vhodné pro malé

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Obecná úprava obchodních společností a družstev. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná úprava obchodních společností a družstev JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. Obecná charakteristika 1. Právní subjektivita, jsou právnické osoby 2. Založení na účelem podnikání (a.s. a s.r.o. mohou být

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Mezi kvalitativní metody analýzy práce nepatří: a) sumární metoda b) metoda pořadí c) metoda odstupňování d) analytická metoda

Mezi kvalitativní metody analýzy práce nepatří: a) sumární metoda b) metoda pořadí c) metoda odstupňování d) analytická metoda NAUKA O PODNIKU I TEST 1: Řídící systém podniku, při němž cesta příkazů a doporučení není určována instanční cestou, ale druhem daných úkolů, označujeme jako (zaškrtněte správné řešení): a) maticová organizace

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním

DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním Otázka: Právní formy podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Verun DEFINICE PODNIKÁNÍ činnost, která je soustavná, samostatná, vedená pod vlastním jménem na vlastní účet a za účelem dosažení zisků (soustavná

Více

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti.

Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost mít práva a povinnosti. 2 2. O b č a n s k é p r á v o I I P r á v n i c k á o s o b a P r á v n í o s o b n o s t a u s t a v e n í Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, tj. způsobilost

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy

Podnikový management. Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Podnikový management Právní formy podnikání, kritéria rozhodování o volbě právní formy Právní úprava Zakládání, provozování i zánik podnikatelských aktivit v ČR upravuje především živnostenský zákon (zákon

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Typologie podniků Přednáška č. 2 27. září 2011 Osnova přednášky 1. Podniky dle právní formy 2. Podniky dle hospodářských sektorů a hospodářských odvětví 3. Podniky dle velikosti 4. Podniky dle převládajícího

Více

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz

SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název SSOS_EK 2.20 Podnikání - kvíz CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

IEKPO Testové zadání A

IEKPO Testové zadání A IEKPO Testové zadání A 1. Prostřednictvím bodu zvratu lze stanovit: a. Minimální úroveň využití výrobní kapacity podniku b. Maximální úroveň ceny výrobku při jeho prodeji c. Vliv substituce fixních nákladů

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2.

1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. 1. K morálnímu opotřebení dlouhodobého majetku nedochází: Vlivem vědeckotechnického pokroku Růstem produkce práce Intenzivním využíváním 2. Neomezené ručení znamená, že podnikatel ručí za závazky podniku:

Více

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ Podniky podle právní formy Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - podniky jednotlivce Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích - obchodní korporace, tj.

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Podnikové hospodářství

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Podnikové hospodářství Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Podnikové hospodářství Podnik a jeho okolí Podnikání jeho rysy: Zisk - Uspokojení potřeb zákazníků - Výrobky

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Malé a střední podnikání na venkově. 2. Přednáška

Malé a střední podnikání na venkově. 2. Přednáška Malé a střední podnikání na venkově 2. Přednáška Vymezení základních pojmů Podnikání Podnik Venkov Podnikání Podnikání jako činnost, kterou uspokojujeme cizí potřeby, přičemž se snažíme dosáhnout zisk

Více

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu

3) osoby podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): barrcusik Charakteristika podnikání podnikání je soustavná činnost samostatně provozovaná podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Management podniku - VŽ 1 Znalosti vztahující se k podnikání patří k základním právním a ekonomickým znalostem občana České republiky. Téměř každý občan je buď podnikatelem

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

EKONOMIKA KAPITÁL a FINANCOVÁNÍ. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová

EKONOMIKA KAPITÁL a FINANCOVÁNÍ. Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ Ing. Viera Sucháčová EKONOMIKA KAPITÁL a FINANCOVÁNÍ Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Ing. Viera Sucháčová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_EKO-11

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku

Podnikání soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní účet a s cílem dosahovat zisku Otázka: Podnik a podnikání Předmět: Ekonomie Přidal(a): Luu Podnikání, právní úprava podnikání, vznik podniku, podnikatelský záměr, druhy živností, obchodní společnosti Podnikání soustavná činnost, provozovaná

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Organizační struktury. 3. cvičení

Organizační struktury. 3. cvičení Organizační struktury 3. cvičení Organizační výstavba podniku Poslání organizování = vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

SII - Ekonomika a management

SII - Ekonomika a management SII - Ekonomika a management Způsob vyhodnocení: Při vyhodnocení budou za nesprávné odpovědi strhnuty body. 1. Mezi sekvenční funkce nepatří: a) implementace, b) kontrola. c) personalistika a vedení, d)

Více

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/

OKO občanské kompetence občanům. registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/ OKO občanské kompetence občanům registrační číslo :CZ.1.07/3.1.00/50.0009 Drobné podnikání Historie drobného podnikání první písemné zmínky je možné najít z doby starší než 4.000 let, rozkvétalo ve starověkých

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Podnik jako předmět ocenění

Podnik jako předmět ocenění Oceňování podniku Podnik jako předmět ocenění Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli

Více

Otázka: Výroba a výrobní faktory. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Kristýna. Výroba a výrobní faktory

Otázka: Výroba a výrobní faktory. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Kristýna. Výroba a výrobní faktory Otázka: Výroba a výrobní faktory Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kristýna Výroba a výrobní faktory většina statků existuje v omezeném množství Výrobní proces: sled vzájemně souvisejících

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky Nauka o podniku I. 1. Podnik jako součást národního hospodářství a předmět podnikového práva Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality určitého cíle (užitku) je třeba dosáhnout s co nejmenší

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Otázka: Podnikání právnických osob. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Krakatit. *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku.

Otázka: Podnikání právnických osob. Předmět: Ekonomie. Přidal(a): Krakatit. *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku. Otázka: Podnikání právnických osob Předmět: Ekonomie Přidal(a): Krakatit *Právnické osoby podnikají na základě obchodního zákoníku. * Forma podnikání právnických osob =jsou obchodní společnosti. Zahájení

Více

Příklad dobré praxe V

Příklad dobré praxe V Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe V pro průřezové téma Člověk a svět práce Richard Samec 2010

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Vstupní test. vyhodnocení

Vstupní test. vyhodnocení Vstupní test vyhodnocení Jaké obchodní společnosti umožňuje zakládat Obchodní zákoník? Uveďte orgány obchodních společností a družstva a vyznačte statutární orgán. Obchodní společnost je právnickou osobou

Více

Finanční zdroje obchodní korporace

Finanční zdroje obchodní korporace Finanční zdroje obchodní korporace Vycházíme z členění finančních zdrojů z hlediska vlastnictví využívá se pro členění finančních zdrojů v rozvaze, navazuje tedy na účetnictví. Zdroje: Vlastní (vlastní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Výroba a výrobní faktory

Výroba a výrobní faktory Výroba a výrobní faktory Výrobní proces Výroba neboli výrobní proces představuje sled vzájemně souvisejících a na sebe navazujících činností, které přetvářejí přírodu, její předměty a síly v užitečné věci

Více

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola

Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola 1 Minimální úloha státu 1) Vnitřní bezpečnost 2) Vnější bezpečnost 3) Nezávislé soudní instituce 4) Financování státní správy, školství, vědy, kontrola zdravotnictví 5) a) Stanovit pravidla hospodářské

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

1. VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

1. VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ 1. VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ PŘÍKLAD 1: Podnikatelským záměrem je zřízení restaurace na základě těchto předpokladů: - kapacita restaurace bude 60 míst, - předpokládá se celodenní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky. Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvičení Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY. Jiří Zahradník Říjen 2013

FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY. Jiří Zahradník Říjen 2013 FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH SPOLEČNOSTÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY Jiří Zahradník Říjen 2013 FORMY VLASTNICTVÍ PODNIKU Ve většině vyspělých zemí se vyvinuli 4 formy vlastnictví podniku podnik jednotlivce

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více