3-4/2009. základní organizace BRNO OBSAH:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3-4/2009. základní organizace BRNO OBSAH:"

Transkript

1 3-4/2009 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Odborné téma 3. Organizační záležitosti OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: Brno DIČ: CZ Komerční banka Brno, Kobližná 3, číslo účtu: /0100

2 1. SEMINÁŘE 2911 Aplikace vybraných IAS/IFRS v podmínkách českých firem - KPV Lektor: Ing. Hana Bohušová, Ph.D., odborná asistentka PEF MZLU v Brně Dne: 15. dubna ,00 13,30 hod. Obsah: 1. Harmonizace účetních systémů ve světě (IFRS a US GAAP) 2. Konvergence IFRS a US GAAP (postup, cíle) 3. IFRS 4. Koncepční rámec IFRS (účetní závěrka, prvky účetní závěrky, uživatelé finančních výkazů, oceňování) 5. Vybrané okruhy vykazování podle IFRS a) Dlouhodobý majetek (IAS 16, IAS 40, IFRS 5, IAS 38, IAS 17, IAS 36] b] Zachycování a vykazování výnosů (IAS 18, IAS 11) c) Prezentace účetní závěrky a první účetní závěrka podle IFRS (IAS 1, IFRS 1) 6. Otázky a odpovědi Vložné vč.19% DPH: člen/kpv 985 Kč nečlen Kč 2912 Speciální a složité účetní operace a jejich daňové dopady Lektor: Ing. Pavel Novotný, auditor, bilanční účetní Dne: 21. dubna ,00 13,30 hod. Obsah: Seminář je zaměřen na aktuální přístup k vybraným účetním operacím z pohledu novel DPH, o daních z příjmů a o rezervách a metodiky účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. 1. Účtování na účtech vlastního kapitálu 2. Účtování kurzových rozdílů při běžných a uzávěrkových operacích 3. Účtování zákonných a účetních rezerv 4. Tvorba a zúčtování zákonných a účetních opravných položek k majetku 5. Účtování na přechodných účtech aktiva a pasiv (zajištění akruálního principu) 6. Vztah výsledku hospodaření a základu daně 7. Zjišťování, účtování a vykázání odložené daně v účetní závěrce 8. Odpovědi na dotazy Vložné vč.19% DPH: člen 980 Kč nečlen Kč 2913 Účtování společenství vlastníků bytových jednotek Lektor: RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, bilanční účetní, ředitel společnosti ADAR, s.r.o., Praha Dne: 22. dubna ,00 13,30 hod. Seminář se zabývá problémem účtování společenství vlastníků bytových jednotek. Budou probírány variantní případy v závislosti na vzniku společenství (z družstva, obce, jednoho majitele domu) a existence správce domu (mimo společenství). 2

3 Součástí semináře je rozbor situace z příjmů společenství, možností zaměstnávat pracovníky společenství, případně vyvíjet další činnost; vyloženy budou i případné negativní důsledky z hlediska DPH. Vložné vč.19% DPH: člen 990 Kč nečlen Kč 2914 DPH v EU a třetích zemích - novela k 1. lednu KPV Lektor: JUDr. Svatopluk Galočík, specialista na DPH Dne: 29. dubna ,00 13,30 hod. Obsah: 1. Osoba povinná k dani, registrace k dani, osoba identifikovaná k dani, vrácení daně nové definice zejména podle Dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu, zasílání zboží - nová úprava daňové povinnosti podle 16 odst. 4 a Dovoz zboží z třetí země, vývoz zboží do třetí země, základ daně, výpočet daně - nová úprava 23, 38, Poskytování služeb do členského státu, z členského státu do tuzemska, do třetí země a z třetí země do tuzemska - nová úprava služeb podle 10 odst. 6,7,8, 9, 12, Přeprava osob mezi členskými státy a s třetími zeměmi nová úprava podle Přeprava zboží mezi členskými státy a přeprava zboží při vývozu a dovozu, včetně služeb souvisejících s přepravou mezi členskými státy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží. 7. Souhrnná hlášení, daňové doklady a povinnosti plátců při intrakomunitárním plnění a při obchodu s třetími zeměmi - nová úprava příslušných ustanovení. 8. Registrace k dani v členských státech a v tuzemsku pro zahraniční osoby a osoby registrované k dani v jiném členském státě, vrácení daně osobám registrovaným k dani v jiných členských státech a zahraničním osobám a vrácení daně plátcům v jiných členských státech - nová úprava vrácení daně. 9. Vrácení daně podle 82 a 83 podle novely ZDPH. 10. Dotazy a odpovědi Vložné vč.19% DPH: člen/kpv 995 Kč nečlen Kč 2915 Konsolidace účetní závěrky (dvoudenní seminář) - KPV Lektor: Ing. Lubomír Harna, auditor, účetní expert Dne: května ,00 16,00 hod. Určeno: pro všechny, kteří sestavují konsolidovanou účetní závěrku a to jak pro začínající, tak následně pro pokročilé především při prezentaci příkladů z praxe a jejich řešení. Cíl: přednáška bude zaměřena na problematiku konsolidované účetní závěrky a to jak z pohledu české legislativy, tak z pohledu IAS/IFRS vzhledem k možnosti jejich použití pro konsolidace. Obsah: - výklad základních pojmů, problematika stanovení konsolidačního celku, výjimky a doporučení - konsolidační rozdíl, jeho výpočet, problémy a výhled jejich řešení - základní techniky konsolidace, ekvivalenční metoda, plná metoda, poměrná metoda, - prezentace postupů na příkladech včetně příkladů specifik (např. zvyšování a snižování podílů, atd.) - vylučování vzájemných vztahů při konsolidaci - konsolidovaný výkaz o peněžních tocích (cash flow) 3

4 - systém přímé a systém postupné konsolidace pří víceúrovňových vztazích Dotazy Program bude doplněn příklady řešení specifických příkladů z praxe, pomocí nichž bude prohloubeno pochopení specifických technik konsolidace. Vložné vč.19% DPH: člen/kpv Kč nečlen Kč 2916 Zákoník práce v roce KPV Lektor: JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., odborník na pracovní právo Dne: 14. května ,00 13,30 hod. Obsah: 1. Reakce zákoníku práce na ekonomické a provozní problémy 2. Postup zaměstnavatele při pracovní neschopnosti zaměstnance 3. Rozvrhování pracovní doby 4. Konto pracovní doby 5. Překážky v práci, částečná nezaměstnanost 6. Propouštění zaměstnanců a jeho úskalí 7. Připravované změny zákoníku práce 8. Diskuse, řešení praktických příkladů Vložné vč.19% DPH: člen/kpv 990 Kč nečlen Kč 2917 Finanční analýza - úvod do problematiky - KPV Lektor: Ing. Lubomír Harna, auditor, účetní expert Dne: 26. května ,00 16,00 hod. Určeno: finančním manažerům, vedoucím účetním, auditorům, podnikatelům, předpokladem je orientace v podvojném účetnictví Cíl: Přednáška bude zaměřena zejména na problematiku využití údajů účetní závěrky a účetnictví pro analýzu finanční a ekonomické situace podnikatelského subjektu, která je nezbytná pro kvalitní řízení i včasné rozpoznání negativních trendů. Součástí přednášky bude i výklad některých postupů manažerského účetnictví navazujících na finanční analýzu. Přednáška bude doplněna řadou příkladů. Obsah: Finanční analýza (rozbor účetní závěrky) - základní přístupy finanční analýzy a zdroje - stručný výklad klasických metod a problematika jejich použití a interpretace - absolutní a rozdílové ukazatele - způsob financování oběžných prostředků - poměrové ukazatele - syntetické ukazatele - soustavy ukazatelů - nové přístupy - orientace na Cash Flow při finanční analýze - význam výkazu o peněžních tocích, základní metody sestavení - návaznost analýzy na elementární metody manažerského účetnictví - ekonomická velikost objednávky - bod zvratu - využití regresní analýzy Diskuse Vložné vč.19% DPH: člen/kpv Kč nečlen Kč 4

5 Prezence je vždy od 8,30 hod. Přihlášky na semináře přijímáme telefonicky, em nebo faxem nejpozději 7 dní před začátkem semináře. 2. ODBORNÉ TÉMA Nové daňové judikáty Na přelomu roku odbornou veřejnost zaujaly dva nálezy Ústavního soudu, které poměrně významným způsobem změnily pohled na ustálená pravidla, kterými se při daňovém řízení poplatníci i správcové daně doposud řídili. Kdy lze zahájit daňovou kontrolu Až do prosince 2008, kdy byl zveřejněn nález Ústavního soudu č. I. ÚS 1611/07 se při počítání lhůty, kdy lze daňovou kontrolu zahájit, postupovalo podle ustáleného pravidla 3+1. Do tohoto matematického vyjádření bylo převedeno ustanovení 47 zákona č. 337/1992 Sb., které zní Pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nelze daň vyměřit ani doměřit či přiznat nárok na daňový odpočet, po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání. Poplatníci, tedy vždy při počítání lhůty, kdy již správce daně nemůže kontrolu zahájit, počítali tři roky nikoli od doby, za které, ale ve kterém bylo přiznání podáno. Pokud tedy vezmeme, jako příklad rok 2005, kdy daňové přiznání k dani z příjmů bylo podáno v roce 2006, tak podle ustáleného výkladu, mohl správce daně kontrolu zahájit kdykoliv do Výše uvedený nález Ústavního soudu však znamená v uvedených propočtech zásadní obrat. Soud totiž konstatoval následující. Zákonný pojem "konec zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání" se v rozporu s racionálním výkladem neodvíjí ode dne , nýbrž až ode dne , kdy prostředkem k extenzivnímu výkladu je lhůta k podání daňového přiznání, tj. den Tímto výkladem je výslovná tříletá lhůta prodloužena na lhůtu čtyřletou. Přitom již ke dni je zřejmé, zda příjmy za kalendářní rok překročily zákonem určenou hranici, při jejímž překonání vzniká povinnost podat daňové přiznání. Názor Nejvyššího správního soudu, podle něhož by mohlo dojít k absurdním situacím, pokud by byla lhůta počítána jinak než od , neboť do té doby nemůže správce daně činit kroky k jejímu vyměření, dává vzniknout absurditě jiné: složitým výkladem prodlužuje jasně stanovenou tříletou lhůtu na lhůtu čtyřletou. Výsledkem je prodloužení nejistoty daňového subjektu, ačkoli soud tvrdí opak. Jestliže, tedy zůstaneme u příkladu uvedeného výše, tak lhůta, kdy správce daně může kontrolu zahájit, se zkracuje do Závěrem je potřeba zdůraznit, že uvedený závěr byl akceptován již i ze strany správce daně a u daňových řízení, které byly zahájeny podle nového výkladu pozdě, sám řízení ukončil. Způsob, jakým lze daňovou kontrolu zahájit Zatímco výše uvedený nález, byl do daňových řízení aplikován během měsíce února 2009 a řídí se jím všichni účastníci, tak následující nález se s pozitivní odezvou ze strany správce daně nesetkal. 5

6 Jedná se o nález Ústavního soudu č. I.ÚS 1835/07. Podle tohoto nálezu nelze daňovou kontrolu zahájit bez konkrétních důvodů a podezření, které správce daně k zahájení vedou. Důvody a podezření musí existovat v okamžiku zahájení kontroly a musí být správcem daně jednoznačně formulovány a daňovému subjektu sděleny a objektivně zachyceny v protokolu o zahájení kontroly. Podle názoru Ústavního soudu tedy nelze zahájit daňovou kontrolu, aniž by v protokolu o zahájení kontroly jednoznačně ze strany správce daně zazněly konkrétní důvody, pro které kontrolu zahajuje. Jak jsem uvedl výše, uvedený nález správci daně prozatím neakceptují, ale domnívám se, že i tento lze při kontrole jistým způsobem využít a správci daně kontrolu přinejmenším zkomplikovat. Úplná znění zmíněných nálezů je možno prostudovat na adrese 3. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI Členské příspěvky v roce 2009 Děkujeme všem členům, kteří uhradili členský příspěvek v termínu. Členům, kteří nesplnili svoji členskou povinnost a nezaplatili včas, zasíláme v příloze upomínku. Obdržíte-li upomínku a členské příspěvky jste již uhradili, zkontrolujte si, prosím, variabilní symbol, protože Vaše platba nemusela být dobře identifikována. Nahlaste nám, prosím, tuto skutečnost. Členové, kteří mají sjednané zaměstnanecké pojištění a dosud neuhradili částku ročního pojistného ve výši 300 Kč, rovněž obdrží upomínku. Zpravodaj č. 3-4/2009 připravili: Odborné téma - Oldřich Bartušek, daňový poradce Ing. Miroslav Hořický, v. r. předseda Brno, březen

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz 9/2008 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Připravujeme 3. Kurzy 4. Pobytové kurzy 5. Odborné téma OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz

Více

1/2010. základní organizace BRNO OBSAH:

1/2010. základní organizace BRNO OBSAH: 1/2010 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře 2. Informace k pojištění - z prezentace společnosti GrECo 3. 40. výročí založení Svazu účetních 4. Organizační záležitosti Adresa: Veveří 2581/102

Více

Odborné semináře a kurzy

Odborné semináře a kurzy Odborné semináře a kurzy září 2013 únor 2014 INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a.s., je společnost s dlouholetou tradicí v oblasti vzdělávání, zaměřená především na rozvoj profesních účetních, controllerů,

Více

OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: 541 212 681 616 00 Brno mobil: 723 035 947 mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: 541 212 681 616 00 Brno mobil: 723 035 947 mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 2/2010 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře 2. Informace k pojištění 3. Informace České daňové správy 4. Organizační záležitosti 5. Nabídka pracovního místa Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt:

Více

9-10/2009. základní organizace BRNO OBSAH:

9-10/2009. základní organizace BRNO OBSAH: 9-10/2009 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Kurzy 3. Připravujeme 4. Pobytové kurzy 5. Odborné téma 6. Organizační záležitosti OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: Tel./fax: 541 212

Více

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA katalog VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA září 2009 leden 2010 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha Hybernská 24, 110 00 Praha 1, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@isu-praha.cz, e-mail:

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Katalog PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2012 červenec 2012 5981 - ICU-Katalog 2012.indd 1 30.1.2012 11:03:00 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00

Více

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz

OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz www.su-brno.cz 12/2008 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Připravujeme 3. Odborné téma 4. Organizační záležitosti OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ BRNO

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ BRNO katalog VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ BRNO září 2009 leden 2010 kontakty institut svazu účetních BRnO s.r.o. Šumavská 15, 602 00 Brno, telefon: 541 592 384, fax: 541 592 384 Bankovní spojení: ČSOB Brno, číslo účtu:

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH Vážení a milí klienti, dostáváte od nás

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

1-2/2009. základní organizace BRNO OBSAH:

1-2/2009. základní organizace BRNO OBSAH: 1-2/2009 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ 1. Semináře 2. Kurzy 3. Odborné téma 4. Organizační záležitosti OBSAH: Adresa: Bubeníčkova 13 Kontakt: Tel./fax: 545 245 576 615 00 Brno E-mail: su-brno@su-brno.cz

Více

AUDITOR 5/2006. První auditorská sezóna s ISA. @ e-příloha Auditor 5/2006. Obsah č. 5/2006

AUDITOR 5/2006. První auditorská sezóna s ISA. @ e-příloha Auditor 5/2006. Obsah č. 5/2006 AUDITOR 5/2006 Obsah č. 5/2006 AKTUALITY... 2 VZDĚLÁVÁNÍ... 8 NA POMOC AUDITORŮM K problematice podpisování a schvalování účetní závěrky ve společnosti s ručením omezeným (Ing. Vladimír Schiffer)... 8

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy

ODBORNÉ PUBLIKACE. účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní. management rozvoj osobnosti časopisy ODBORNÉ PUBLIKACE účetnictví daně práce mzdy pojištění právo ostatní management rozvoj osobnosti časopisy 2011 NAKLADATELSTVÍ ANAG OBSAH ÚČETNICTVÍ 2 13 DANĚ 14 23 PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ 24 39 PRÁVO OSTATNÍ

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 31.8.2005

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 31.8.2005 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 31.8.2005 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Neuzavřený příspěvek z KV

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek

Účetní zpravodaj 03 IFRS 08 US GAAP. 02 České účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek Keep your head when all around are losing theirs Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Leden 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus

Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů a IFRS volný cyklus TERMÍN: 10. 11. 11. a 16. 17. 12. 2009; 08:30 14:30 URČENO: Tento certifikovaný kurz je určen těm, kteří potřebují sestavovat, ověřovat

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 26.10.2005

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 26.10.2005 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 26.10.2005 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání

Více

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI

ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ODBORNÉ PUBLIKACE 2015 ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ PRÁVO OSTATNÍ CLO MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI NAKLADATELSTVÍ ANAG ÚČETNICTVÍ......................................................................................

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře září prosinec 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Dámy a pánové,

Více

Sestavení účtového rozvrhu podniku

Sestavení účtového rozvrhu podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Sestavení účtového rozvrhu podniku Setting Up the Chart of Accounts Bakalářská práce Veronika Fajtová Vedoucí práce: Ing.

Více