Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu,"

Transkript

1 příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (12 / 2007) www. premium.prosperita.info Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, řekl Ing. Zdeněk Juračka, prezident COOP Centra družstva v rozhovoru o prestižní ceně, která od listopadu provází podnikání spotřebního družstevnictví M lem jste udïlala koment za mne, ale od v s to beru. Vöechny vzpomìnky budou jistï dobrè, i kdyû rychle vyblednou. Na nestabilnìm a tvrdèm ËeskÈm trhu to ani jinak nejde. Samoz ejmï si velice cenìme toho, ûe jsme prvnì obchodnì organizacì, kter toto ocenïnì zìskala. OsobnÏ to beru i z titulu viceprezidenta Svazu obchodu a cestovnìho ruchu»r jako vyznamen nì pro cel obchodnì systèm v»eskè republice, na kterèm zejmèna novin - i (moûn mimo v s, panì Brixi) nenech vajì nit suchou. Byl bych r d, kdyby toto ocenïnì p ispïlo ke zv öenì pr vï objektivnosti pohledu na obchodnì podnik nì na ËeskÈm trhu. T k se to p edevöìm hodnocenì mnohdy konfliktnìch, nikoliv vöak objektivnï posuzovan ch vztah mezi prvov robou, zpracovateli a n mi, tedy obchodem. Druhou vïcì, kterou jste naznaëila v ot zce, je samoz ejmï zviditelnïnì druûstev jako podnikatelskèho subjektu. Ta jsou jiû dlouhou dobu, pro mne z nezn mèho d vodu, povaûov na za nechtïnou Popelku ËeskÈho trhu. P itom je zn mo, ûe za 130 let svè existence druûstva dok zala a st le dokazujì, ûe jsou zcela plnohodnotn m obchodnìm subjektem na ËeskÈm trhu, ûe se vûdy chovala na tomto trhu korektnï a mohla by b t mnohdy vzorem jin m, a to nejen obchodnìm organizacìm. Zvýšit výkonnost - to chce také nápad a pak ho uvést do života. Novinek v COOP Centru družstvu je stále hojnost. Co patří k těm posledním? Zv öenì naöì prestiûe, a to jak v Ëi naöim dodavatel m, tak i z kaznìk m, tj. spot ebnìm druûstv m, je jednou z priorit, ale z roveú i cìlem naöich sluûeb. Cesty k tomuto trvalèmu a nikdy na sto procent nedostiûitelnèmu cìli jsou klikatè a mnohdy velmi sloûitè. Stabilizace Ëinnosti COOP Centra a samoz ejmï i zv öenì jeho prestiûe souvisely v poslednì dobï p edevöìm s p evzetìm spr vcovstvì dvou nejsilnïjöìch maloobchodnìch etïzc v systèmu spot ebnìch druûstev, a to etïzc TUTY a TIP. Po roce p sobenì v tèto roli se jednoznaënï ukazujì v hody propojenì n kupnì centr ly s vedenìm maloobchodnì sìtï. Jenom finanënì efekt pro druûstva, kter majì v etïzcìch svè prodejny, se zv öil oproti p edchozìmu obdobì zhruba trojn sobnï. Je pravdou, ûe finanënì str nka vïci nenì vûdy p Ìmo mïrn kvalitï sluûeb, nicmènï je zejmèna ze strany naöich odbïratel hodnocena velmi pozitivnï. My bereme kvalitu jako ohodnocenì naöì pr ce ve smyslu zìsk nì adekv tnìch n kupnìch podmìnek od dodavatel pro naöe Ëleny, tj. spot ebnì druûstva, s tìm, ûe respektujeme roli n kupnì centr ly v podobï tvrdèho vyjednavaëe, ovöem p i zachov nì veöker ch korektnìch a etick ch vztah mezi trûnìmi subjekty. Vykazujeme p itom dle cenovèho monitoringu zcela srovnatelnè n kupnì podmìnky s nejvïtöìmi zahraniënìmi obchodnìmi etïzci a to svïdëì o tom, ûe nejen tvrdost, ale i etika a korektnost mohou pozitivnï p sobit na zìsk nì dobrè trûnì pozice. Jste největší nákupní centrálou v republice. To je také o kvalitě, o vztazích a serióznosti. Co dál je za tímto výsledkem? B t nejvïtöì n kupnì centr lou v republice je p edevöìm z vazek. Pr vï tìm, ûe jsme nejvïtöì, jsme takè nejvìce na oëìch konkurent, dozorov ch org n, ale i naöich Ëlen, kte Ì bedlivï zkoumajì jednotlivè kroky, kterè ËinÌme, a hodnotì je velmi d slednï a nekompromisnï. Vypl v z toho fakt, ûe spïch, jak jsem uvedl jiû v p edchozì odpovïdi, nenì jen balancovat na hranï z kona p i sjedn v nì n kupnìch podmìnek, ale je to i o seriûznosti a kvalitï vztah mezi subjekty na trhu. Pokud by naöe ocenïnì za kvalitu p ispïlo k jejich zlepöenì, velmi by mne to potïöilo a povaûoval bych to za jeden z dobr ch v sledk, ke kter m naöe spoleënost na ËeskÈm trhu p ispïla. Jak pečujete o své odběratele, převážně Jednoty? Ne všechno, jak jste naznačil, je mezi obchodními partnery o cenách. Naöe Ëleny p Ìmo h Ëk me. Samoz ejmï to neberte doslova, ale skuteënï se snaûìme hledat nejsch dnïjöì cesty k prosazenì obchodnìch spïch spot ebnìch druûstev na trhu ke stabilitï jejich Ëinnosti, ale z roveú i k jejich zviditelnïnì. pokraëov nì na stranï 26 Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní strategie a než se ohlásí první velké úspěchy, chce to pravděpodobně jistý čas, odvahu a silné osobnosti. I když odborníci tvrdí, že je vhodné položit základy ke kvalitě řízení a kvalitě obecně již v prvotních tezích při vzniku společnosti, ať v jakémkoli oboru, není to zas až tak jednoduché. I firma, družstvo, živnostník se musí vyprofilovat, uzrát, vytříbit ve svém postavení na trhu i vůči sobě. Pak i myšlenky o kvalitě dospějí své váhy a získají prostor k expanzi. Nevím, jak to bylo v případě COOP Centra družstva, každopádně již pěknou řádku let stojí v čele obchodního podnikání. A bez uplatňování přísných měřítek kvality by asi nezářilo. Letos v listopadu dosáhlo COOP Centrum družstvo mety úžasné a hodnot, na nichž se dá i v příštím období významně stavět. O tom však již podrobně Ing. Zdeněk Juračka, prezident jmenované společnosti: Na letošní listopad bude jistě celý tým COOP Centra družstva pěkně vzpomínat. Získali jste ocenění v programu Národní ceny ČR za jakost v podnikatelském sektoru, a to za zlepšení výkonnosti organizace. Navíc jde o první firmu z odvětví obchodu. Jaký je váš komentář?

2 ZRCADLO prosinec 2007 Vítejte na www. Na přelomu 2007 a 2008 UrËitÏ si d v te dohromady, co byste r di ve vaöì firmï p ÌötÌ rok zmïnili. Jestli spoleënost, v nìû p sobìte, dospïla do vïku, kdy je pot eba jì po Ìdit novè öaty, pak nev hejte. Logo zcela jistï pot ebuje redesign, a s tìm vlastnï i cel firemnì grafika, vizitkami poëìnaje a ob lkami konëe. S takov m krokem souvisejì i zmïny na vaöich webov ch str nk ch. Mohou b t radik lnì, nebo jen nepatrnè, k jednomu aû dvïma web m m ûe p ib t dalöì v souvislosti s vaöì specializacì. V h te, na koho se se sv mi poûadavky obr tit? Firma RIX, kter pod ochrannou zn mkou Prosperita nevyd v jen Ëasopis stejnèho n zvu, ale provozuje i adu dalöìch sluûeb, nap Ìklad od designu aû po spr vu webov ch str nek, v m r da a rychle vyjde vst Ìc. Martin äimek, autor internetov ch projekt mobil: Nejhezčí pozvánka na tiskovku Prosperita je mïsìënì periodikum o podnik nì a vz jemnè komunikaci mezi firmami a jejich velk mi skupinami, mezi profesnìmi uskupenìmi a navz jem v prost edì ËeskÈho trhu. P ednostnï informuje svè Ëten e o dïnì v ËeskÈ ekonomice p edevöìm oëima jednotliv ch podnikatelsk ch subjekt a svaz, asociacì, sdruûenì, uniì, komor a Konfederace zamïstnavatelsk ch a podnikatelsk ch svaz»r. Velk prostor je vïnov n prezentacìm formou Ël nk a rozhovor anebo klasickè reklamï, kter je jedin m zdrojem financov nì tohoto Ëasopisu. CÌlem je oslovit öirokè spektrum podnikatel a manaûer s tìm, ûe p ednost majì informace o aktivnìm postoji k podnik nì a vytv enì trval ch hodnot. 2 Z obsahu: str. 3 Ceny zemědělských výrobců v ČR působí jako protiinflační polštář str. 5 Ve firemní strategii máme, že budeme vyvíjet nadčasové produkty a služby str. 7 Snažíme se být pro klienty srozumitelní str. 12 Dokázali jsme se na probíhající procesy podívat bez emocí a tlaku str. 24 Potravinářská komora: zneužití tržní síly má postihovat nový zákon Sympatické mikrofony Pozv nek na tiskovè konference chodì vûdy p ed z vïrem roku hojnost a nejinak je tomu i letos. Pro urychlenì komunikace se vïtöina po dajìcìch firem spolèh na ovou poötu, ostatnï i zde se m ûe texta a zdatn PRista a takè grafik Ëi designèr dob e vy dit. A tak za jednoduch, ale Ëinn trik tentokr t vyhodnocujeme spoleënost BH Securities a jejì agenturu New Deal Communications. Pozvaly n s na tiskovku BHS v Praze 27. listopadu 2007 "mailem pln m mikrofon "Ö (rix) Dobrá rada nad zlato O kreditkách pro firmy UniCredit Bank rozöì ila nabìdku p ÌmÈho bankovnictvì o nov produkt Online Card. Jde o modernì, jednoduch a bezpeën zp sob zìsk v nì informacì o kreditnìch kart ch vydan ch UniCredit Bank, a to 24 hodin dennï, 7 dnì v t dnu prost ednictvìm internetu. Aplikaci Online Card mohou vyuûìvat drûitelè kreditnìch karet bez dalöìch produkt v bance. Klienti Uni- Credit Bank s Ëtem a kreditnì kartou v bance majì totoûnè informace o kreditnì kartï automaticky v menu aplikacì internetovèho bankovnictvì Online Banking nebo BusinessNet. Aplikace Online Card poskytuje uûivateli jednoduch m a p ehledn m zp sobem informace o kreditnìch kart ch a karetnìch transakcìch. Drûitel karty m ûe nap Ìklad sledovat historii karetnìch transakcì zpïtnï aû 15 mïsìc vëetnï jejich detail s moûnostì filtrovat a vyhled - vat dle zadan ch kritèriì. Online Card je souë stì "rodiny internetovèho bankovnictvì" UniCredit Bank spolu s Online Banking (aplikace urëen zejmèna pro fyzickè osoby nepodnikajìcì a podnikatele) a Business- V čele SINDAT Karel Havlíček Valn hromada SINDAT, mate skè spoleënosti pr myslovèho holdingu Sindat Group, rozhodla, ûe nov m gener lnìm editelem se od ledna 2008 stane Karel HavlÌËek. SINDAT ÌdÌ svoje strategickè majetkovè Ëasti zejmèna ve v robnìch spoleënostech, Ëleny skupiny jsou mj. TECHNISTONE, jeden z nejvïtöìch svïtov ch producent konglomerovanèho kamene, d le textilky SINTEX, TYLEX a SPOLSIN nebo v robci finalizovanè chemie a stavebnìch prvk SINCOLOR a SINPOL. Skupina SINDAT, kterou doplúuje ada sluûbov ch firem, celkem exportuje vlastnì v robky do tèmï stovky zemì. Karel HavlÌËek (1969) vystudoval»vut, titul MBA obh jil na PIBS, doktor t zìskal na VäE. Od poë tku 90. let je aktivnì v priv tnì sfè e, deset let byl editelem spoleënosti ElCom, od roku 2001 je na pozici editele obchodu a marketingu Sindat Group. Zased v org nech podnikatelsk ch asociacì v»r a EU, p edn öì na evropsk ch a americk ch univerzit ch, publikuje, hovo Ì öesti svïtov mi jazyky. Na pozici gener lnìho editele st Ìd Bo ivoje Fr berta, kter st l v Ëele SINDAT vìce jak 16 let a kter z st v p edsedou spr vnì rady. Karel HavlÌËek jmenoval souëasnï nov manaûersk t m skupiny. ÿeditelem divize textil se st v Ji Ì Zdraûil, editelem divize chemie a stavebnìch prvk Pavel P paj, editelem divize speci lnìch trh Ivo Zav el a editelem pro controlling skupiny Kate ina Lajblov. VladimÌra Z tvrsk z st - v editelkou financì a spr vy majetku. Dovröila se tak tìm z sadnì zmïna ÌzenÌ aktivit holdingu, kdy dosavadnì funkcion lnì systèm nahrazuje systèm diviznì, odpovìdajìcì orientaci SINDAT na speci lnì komodity. RedakËnÌ rada pracuje ve sloûenì: Ing. Jaroslav Hába, člen představenstva a ředitel úseku Správa společnosti, Západočeská energetika, a. s. Václav Kadlus, specializovaný poradce Ing. Vladimír Feix, generální ředitel společnosti Český porcelán, a. s. Dubí Jan Wiesner, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev Ing. Milan Gerža, poradce společnosti CAC LEASING, a. s. Ing. Tomáš Nidetzký, místopředseda představenstva a 1. náměstek gen. ředitele Stavební spořitelny České spořitelny PhDr. Hana Vaněčková, tisková mluvčí Modré pyramidy stavební spořitelny, a. s. Ing. Eva Zámostná, ředitelka společnosti Bohemia Regia Net (aplikace urëen zejmèna pro firmy), kterè jsou ve stejnèm designu a vyuûìvajì stejnè ovl - dacì prvky. Aplikace Online Card nevyûaduje û dnou instalaci a k plnè funkënosti postaëuje bïûnï dostupn software a hardware. Pro p ihl öenì do systèmu klient zad uûivatelskè ËÌslo a vstupnì bezpeënostnì kûd, kter m ûe kdykoli zmïnit. DalöÌm bezpeënostnìm prvkem je öifrov nì datovè komunikace, kterè chr nì data bïhem p enosu. UniCredit Bank takè novï p ebìr zodpovïdnost za transakce platebnì kartou bez pouûitì PIN p esahujìcì 4500 KË jiû 48 hodin p ed nahl öenìm p ÌpadnÈ ztr ty/odcizenì platebnì karty. S tužkou za uchem Hezké Vánoce! A je tu p edv noënì Ëas. MÏla jsem den volna. Par da, p ipravìm se na V noce! UklidÌm cel byt, umyji okna, nazdobìm pokoje jehliëìm a svìcny ve tvaru stromk a zvoneëk Ö UpeËu nïjakè cukrovì a uva Ìm manûelovi v teënou veëe i. VeËer ho budu Ëekat kr snï nalìëen ve sv dnèm spodnìm pr dle, v bytï provonïnèm V nocemi. Brzy r no jsem vyrazila na n kupy. Byla jsem tak natïöen, ûe jsem se po d usmìvala na vöechny kolemjdoucì. Jak kr sn je v noënì Ëas! V nïkolika obchodech jsem ale nepochodila. Uû jen samè zbytky v noënì dekorace. é dnè pïknè v noënìch svìcny, ani ubrousky se snïhul ky a zasnïûen mi domeëky, ale zato hodnï moc lidì. I co, nebudu si kazit radost, radöi koupìm pïknè kr tì maso na veëe i. V masnï jsem se ani nedostala k pultu, jak dav lidì tu byl. A maëkali se a strkali. LidÈ zkr tka zase v p edv noënìm Ëase zahltili ulice. Dom jsem se dostala aû odpoledne. Hladov, zamraëen, naötvan. "Hur do peëenì cukrovì, to mi zvedne n ladu!" ekla jsem si. Sotva jsem pustila teplou vodu, ûe si umyji ruce, ozvala se r na. Bouchla karma a zaëala ho et... Rychle jsem vypnula plyn. P n, kter p ijel na opravu, si karmu hned odvezl a p islìbil: "Po NovÈm roce jsem tu, i s novou karmou." Zbytek dne zabralo uklìzenì zane dïnè koupelny. K peëenì ani k va enì jsem se uû nedostala. Tak jsem se aspoú navlèkla do toho sv dnèho pr dla. Kdyû p iöel dom manûel, mìsto toho, aby si vöimnul, jak mi to sluöì, byl otr ven, ûe nenaöel nic k veëe i. NavÌc se po celodennìm lopocenì nem ûe ani vysprchovat v teplè vodï. I p es vöechny nesn ze je tu opït p edv noënì Ëas. A je jen na n s, jestli jej dok ûeme pokojnï vychutn vat. Bez ohlìûenì na to, co bychom mïli Ëi nemïli udïlat, kolik druh cukrovì napèct, jakè vöemoûnè d rky nakoupit. Tak se nechme un öet tìm jedineënï romantick m ËasemÖ Jeho melodiemi. HezkÈ V noce! MarkÈta BartÌkov Účetní a poradenská firma Ing. Mojmír Průša vám nabízí: vedenì jednoduchèho i podvojnèho ËetnictvÌ zpracov nì ËetnictvÌ za cel rok, mzdy, DPH, daúov p izn nì vöeho druhu a adu dalöìch sluûeb ekonomick ch a daúov ch (podnikatelskè pl ny, vïry, ekonomickè vedenì firem, krizovè ÌzenÌ apod.) Kontakt: Gorazdova 16, Praha 2 tel.: , fax: , Ing. Irena Vlčková, vedoucí sekretariátu a PR manager Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Mgr. Václav Kolombo, předseda Družstva umělecké výroby Granát v Turnově Marek Vích, tiskový mluvčí a vedoucí odboru PR, Kooperativa, pojišťovna, a. s. Mgr. Pavel Šefl, CSc., odborný konzultant agentury V.I.A. PRAHA Ing. Josef Bratršovský, obchodní ředitel společnosti GMAC, a. s. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA., ředitel pro obchodní a marketingovou strategii společnosti Sindat Group, 1. místopředseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Prof. Ing. Jaroslav Antonín Jirásek, DrSc., předseda dozorčí rady, Strojírny Tatra Praha Marta Šnoblová, generální ředitelka, TOP HOTEL Praha, s. r. o. Našimi stálými partnery jsou: Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Unie zaměstnavatelských svazů ČR Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Družstevní Asociace ČR Zemědělský svaz ČR Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Sdružení podnikatelů ČR Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství Česká manažerská asociace Manažerský svazový fond Český svaz zaměstnavatelů v energetice Svaz českých a moravských výrobních družstev Svaz českých a moravských spotřebních družstev Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení Sdružení automobilového průmyslu Svaz dovozců automobilů Svaz průmyslu a dopravy ČR Česká společnost pro jakost Sdružení pro cenu ČR za jakost Czech Made Asociace podnikatelek a manažerek ČR Asociace inovačního podnikání ČR Euro Info Centrum Praha Sdružení pro informační společnost Svaz zdravotních pojišťoven ČR Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace českých pojišťovacích makléřů Svaz průmyslu papíru a celulózy Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade Česká leasingová a finanční asociace Hospodářská komora České republiky Český svaz pivovarů a sladoven Sdružení Korektní podnikání Komora auditorů ČR Gender Studies Česká asociace pro soutěžní právo Agrární komora ČR Svaz chemického průmyslu ČR Potravinářská komora ČR Česká asociace pojišťoven Komora certifikovaných účetních Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR Mediální partnerství v roce N rodnì politika podpory jakosti 2. Auto roku»eskè republiky Akce»eskÈ manaûerskè asociace a ManaûerskÈho svazovèho fondu 4. Znojemsk hrozen MarketÈr roku 6. Motocykl roku St echy Praha 8. CLUTEX - Klastr TechnickÈ textilie na veletrhu Styl 2007 ( nor) 9. Semin e AMSP»R 10. Konference Nov Evropa 11. Pojiöùovna roku kongres EOQ v Praze 13. Konference LinuxExpo Accenture Zlat koruna Konference Business Solutions 16. Konference Data workshop 17. SvÏtovÈ setk nì kouë v Praze Prosperita Vyd v : RIX, s. r. o. SÌdlo vydavatelstvì a redakce Ocel sk 2274/1, Praha 9 I»: DI»: CZ tel., fax: Datum tisku: Datum distribuce: PhDr. Eva Brixi-äimkov, öèfredaktorka mobil: Martin äimek, obchodnì editel mobil: MarkÈta BartÌkov, redaktorka, internetov komunikace mobil: Ing. Jan Taraba, odborn obchodnì komunikace mobil: Jarmila NedvÏdov, odborn komunikace mobil: InternetovÈ str nky: P Ìjem inzerce: Ocel sk 2274/1, Praha 9 PlacenÈ textovè materi ly jsou na str nk ch Ëasopisu oznaëenè grafick m symbolem. Bez oznaëenì jsou publikov ny materi ly poskytnutè redakci d vïryhodn mi zdroji. Materi ly oznaëenè jsou p evzatè, p ÌpadnÏ redakënï upravenè tiskovè zpr vy. Scan, grafickè pravy: Ëep, mobil: Miloö Krm öek, ilustr tor mobil: Korektury: Mgr. Pavla RoûnÌËkov Tisk: Moravsk typografie Heröpick 6, Brno (zak zkov kancel T: ) Distribuce: 5 P Agency, s. r. o. Masarykova 118 Business Park Mod ice Mod ice»asopis je v roce 2007 rozöi ov n dle vlastnìho adres e redakce. Registrace MK»R E 8255 Mezin rodnì standardnì ËÌslo sèriov ch publikacì ISSN

3 prosinec 2007 ZEMĚDĚLSKÝ SVAZ ČR Ceny zemědělských výrobců v ČR působí jako protiinflační polštář Stanovisko Zemědělského svazu ČR k situaci okolo zvyšování cen potravin Zemědělský svaz ČR reaguje na stále více se rozvíjející diskuzi o zvyšování cen potravin. Hlavní vina za toto zvýšení je připisována zemědělcům, resp. růstu cen zemědělských výrobců. Dlouhodobé analýzy ale jasně ukazují, že současný růst cen je jen u některých zemědělských komodit (obiloviny, řepka, mléko), na druhé straně je výrazný pokles cen prasat, skotu i cukrovky. Podle ČSU průměrné ceny za leden až září 2007 ještě nedosáhly průměrných cen před vstupem do Evropské unie (rok 2001) - index je 98,2 %. Vývoj cen v posledních měsících zatím vyrovnával dlouhodobý pokles cen zemědělských výrobců za posledních 10 let. Jiû od roku 1990 p sobì ceny zemïdïlsk ch v robc v»r jako protiinflaënì polöt. ZatÌmco ceny vstup do zemïdïlstvì se od tohoto roku zv öily na 397 % v polovinï roku 2007, ceny zemïdïlsk ch v robc vzrostly pouze na 160 % ve stejnèm obdobì. R st n klad tak ËeötÌ zemïdïlci nesli na sv ch bedrech a v koneënèm d sledku to znamenalo v znamn pokles zemïdïlskè produkce aû na 80 % dom cì spot eby, pokles zamïstnanosti z 500 tis. na cca 130 tis. pracovnìk, ztr tu sobïstaënosti v komodit ch naöeho podnebnèho p sma, zastar nì techniky a technologiì a p edevöìm ve vysokè podkapitalizovanosti a zadluûenì zemïdïlc. TakÈ mzdy jsou v zemïdïlstvì hluboko pod rovnì n rodnìho hospod stvì a vïkov struktura zemïdïlc se nad le zhoröuje. V roce 2006 celkov spot eba potravin vëetnï tab ku a alkoholu dos - hla 235 mld. KË, z toho z dom cì produkce je bohuûel jiû jen za 141 mld. KË, tedy pouze 60 % spot eby. KaûdoroËnÏ se podìl sniûuje. Tato negativa zatìm udrûovala pro obyvatelstvo nìzkè ceny potravin, z hlediska ËeskÈho zemïdïlstvì ale znamenala niûöì konkurenceschopnost na evropskèm trhu. R st podìlu dovezen ch potravin bude rychleji srovn vat ceny potravin na ËeskÈm a evropskèm trhu. PodÌl potravin ve spot ebnìm koöi zatìm dlouhodobï klesal. ZatÌmco nap Ìklad v roce 1990 Ëinil podìl v daj dom cnostì za potraviny a nealkoholickè n poje 32 %, v roce 2001 Ëinil podìl v daj v»r 24,1 %, v roce 2006 se tento podìl snìûil aû na roveú 20 %. Tento fakt svïdëì o tom, ûe ceny potravin v»r v û dnèm p ÌpadÏ nemohou b t faktorem ohroûujìcìm ûivotnì roveú obyvatelstva»r. Z tohoto d vodu nelze neû vnìmat slova ministra zemïdïlstvì Mgr. Petra GandaloviËe, kter p ipustil moûnost, ûe pokud bude zvyöov nì cen zemïdïlsk ch v robc pokraëovat, zaëne uvaûovat o snìûenì tzv. n rodnìch doplúkov ch plateb a n rodnìch dotacì, jako nepodloûenou vahu. Zvl ötï pak v situaci, kdy ËeötÌ zemïdïlci dost vajì mnohem niûöì podpory neû jejich kolegovè v p vodnìch zemìch EU 15. Nap Ìklad v Rakousku zemïdïlci v roce 2006 obdrûeli dotace z evropsk ch i n rodnìch zdroj na 1 hektar ve v öi 243 % proti zemïdïlc m v»eskè republice, kte Ì navìc musì v kr tkè dobï v raznï investovat, aby splnili podmìnky EvropskÈ unie. V roce 2007 doölo k v znamnïjöìmu r stu cen zemïdïlsk ch v robc obilovin a zejmèna pöenice. Ceny ostatnìch komodit buô stagnovaly, nebo dokonce klesaly, jako nap. vep ovè maso, jehoû cena se v souëasnosti pohybuje hluboko pod rovnì v robnìch n klad a cen minul ch let. Pokles trûeb za vep ovè maso proti roku 2001 bude letos cca 9 mld. KË. Z roveú je t eba Ìci, ûe podìl ceny zemïdïlsk ch komodit je v koneënè spot ebitelskè cenï nìzk. Nap Ìklad cena pöenice v kilogramu bìlèho peëiva za prvnì pololetì 2007 ËinÌ pouh ch 3,42 KË, zatìmco v obchodï si z kaznìk koupì tento kilogram peëiva za cenu 41,8 KË. Cena pöenice tak ËinÌ pouh ch 8 % v cenï tohoto peëiva. Dnes uv dïn n r st cen bìlèho peëiva tedy i n r st ceny pöenice o 50 % m ûe ovlivnit pouze o 1,70 KË na 1 kg peëiva, respektive u ceny rohlìku je n r st pouze o 6 halè. V raznï dnes rostou u potravin marûe obchodnìk. ZatÌmco v roce 1997 nap. marûe obchodnìk Ëinily u vep ovè öunky 38,8 KË/kg, v z Ì roku 2007 dos hly jiû 44,8 KË/kg. V p ÌpadÏ m sla Ëinila marûe obchodnìk 15 KË/l v roce 1997 a v z Ì 2007 je to 28,2 KË/kg. Ani konkurenënì prost edì tedy neznamen, ûe by obchodnì etïzce byly ochotny sniûovat ceny na kor sv ch marûì, n brû tento tlak p en öì do dalöìch Ël nk v robnì vertik ly tj. na potravin e a zemïdïlce. Je tedy nutnè konstatovat, ûe v»eskè republice zatìm nedoölo k û dnèmu v znamnèmu pr mïrnèmu n r stu cen zemïdïlsk ch komodit, neboù r st ceny pöenice a mlèka je kompenzov n poklesem cen jin ch komodit. PodÌl v daj dom cnostì na potraviny se nezvyöuje, naopak dlouhodobï kles. R st cen potravin v»eskè republice je daleko vìce ovlivúov n cenou energiì, pohonn ch hmot, mezd, sazbou DPH a marûemi obchodnìk. Tyto marûe se dlouhodobï nejen nesniûujì, ale naopak rostou, a to i v prost edì konkurenënìho boje obchodnìch etïzc. Praha, ZemÏdÏlsk svaz»r 3

4 PRO VAŠE PODNIKÁNÍ prosinec 2007 Známe fondy a programy Evropské unie? CEBRE - Česká podnikatelské reprezentace při EU uspořádala ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz v průběhu září a října letošního roku anketu "Znáte fondy a programy EU?" ve formě interaktivního elektronického dotazníku. Jejím cílem bylo zmapovat, jaké fondy a programy EU firmy a podnikatelé znají, jaké jsou nejužívanější informační zdroje, jaké mají zkušenosti s podáváním žádostí, jaká je jejich úspěšnost nebo jakou pomoc by při přípravě a realizaci projektů uvítali. Mediálními partnery ankety byl informační portál EurActiv.cz a měsíčník DOTACE. Kdo se ankety z Ëastnil? DÌky organiz tor m, zakladatel m CEBRE (Svaz pr myslu a dopravy»r, Hospod sk komora»r a Konfederace zamïstnavatelsk ch a podnikatelsk ch svaz»r), medi lnìm partner m a adï dalöìch se do ankety na port lu BusinessInfo.cz zapojilo vìce neû 550 respondent. NejËastÏji se jednalo o malè a st ednì firmy do 10 zamïstnanc (31 %) nebo zamïstnanc (19 %). Mnoho respondent poch zelo i z firem o zamïstnanc (17 %). NejËastÏji se jednalo o podnikatele a firmy p sobìcì v oblasti sluûeb (27 %) nebo o firmy zamï enè na v robnì Ëinnost (14 %). JakÈ jsou nejbïûnïjöì informaënì zdroje? V r mci ankety jsme odliöili informaënì zdroje pro zìsk nì vöeobecn ch informacì o fondech a programech EU od informacì o konkrètnìch informacìch o v zv ch k p edkl d nì projekt. NejbÏûnÏjöÌm vöeobecn m informaënìm mèdiem jsou internetovè str nky Ministerstva pro mìstnì rozvoj (42 %), n sledovanè Agenturou pro podporu podnik nì a investic CzechInvest (35 %), internetov mi str nkami jednotliv ch ministerstev (34 %) a dennìm tiskem (32 %). Informace ofici lnìho port lu pro podnik nì a export BusinessInfo.cz vyuûìv 29 % respondent, u ostatnìch partner ankety je jiû procento niûöì - internetovè str nky CEBRE 13 % a mïsìënìk DOTACE 12 %. Informace o konkrètnìch v zv ch k p edkl d nì projekt ËerpajÌ podnikatelè a firmy opït p edevöìm z internetov ch str nek Ministerstva pro mìstnì rozvoj (29 %), od Agentury pro podporu podnik nì a investic CzechInvest (26 %) nebo z internetov ch str nek jednotliv ch ministerstev (rovnïû 26 %), p ÌpadnÏ od sv ch krajsk ch ad (21 %). Všeobecné informační zdroje Z jem podnikatel o fondy a programy EU Asi pro v s nebude û dn m p ekvapenìm, ûe naprost vïtöina respondent ankety (95 %) se o Ëerp nì z fond a program EU zajìm nebo uvaûuje o jejich vyuûitì do budoucna. ProË by se takè jinak do ankety zapojovali, ûe? Ti, co z jem nemïli, vïtöinou vych zeli z neznalosti poûadavk a podmìnek fond a program (26 %), ob vali se jejich n roënosti (19 %) nebo dle svè znalosti nespadali do û dnèho z dostupn ch program (19 %). Nejzn mïjöì fondy a programy EU Anketa se dotazovala na nejzn mïjöì operaënì programy z programovacìho obdobì a novèho programovacìho obdobì , ale i na nejzn mïjöì komunit rnì programy a programy zahraniënì rozvojovè spolupr ce. AËkoli by bylo moûnè srovn vat vöeobecnè povïdomì o fondech a programech EU pro kaûdou z v öe uveden ch kategoriì zvl öù, povaûujeme za zajìmavïjöì provèst absolutnì srovn nì. Vzhledem ke struktu e respondent nenì p ekvapenìm, ûe nejzn mïjöìm programem v bec byl OperaËnÌ program pr mysl a podnik nì (43 %) n sledovan podp rn m n strojem na vzdïl v nì a rozvoj lidsk ch zdroj OperaËnÌm programem rozvoj lidsk ch zdroj (40 %). StejnÈ oblasti, tedy obecn podpora podnik nì a rozvoje lidsk ch zdroj v novèm programovacìm obdobì, obsadily i t etì a Ëtvrtou pozici - OperaËnÌ program podnik nì pro inovace (39 %) a OperaËnÌ program lidskè zdroje a zamïstnanost (35 %). Mil m p ekvapenìm je dobrè povïdomì o komunit rnìch vzdïl vacìch programech, tedy o programech jako Socrates/Erasmus, Leonardo da Vinci a jejich novèm zast eöenì v r mci Programu celoûivotnìho uëenì (35 %). Z existujìcìch program zahraniënì rozvojovè spolupr ce je nejzn mïjöì Evropsk rozvojov fond (17 %), d leûitïjöì je ale vysokè procento respondent, kterè o zahraniënì rozvojovè spolupr - ci nikdy neslyöelo (46 %). OperaËnÌ program pr mysl a podnik nì OperaËnÌ program rozvoj lidsk ch zdroj OperaËnÌ program podnik nì pro inovace OperaËnÌ program lidskè zdroje a zamïstnanost Komunit rnì vzdïl vacì programy (Socrates, Leonardo apod.) P edvstupnì programy (Phare, Sapard nebo ISPA) Respondenti dle velikosti firmy Nejznámější fondy a programy EU Region lnì operaënì programy Firma do 10 zamïstnanc Firma s zamïstnanci Firma s zamïstnanci Firma s zamïstnanci Firma nad 501 zamïstnanc OstatnÌ Zkuöenosti a obtìûe S evropsk mi fondy a programy m zkuöenost vìce neû 45 % respondent ankety. AËkoli jsme se dotazovali i na spïönost jejich projektov ch û dostì, tuto ot zku zodpovïdïlo jen 40 % respondent, coû n m nedovoluje z nì vyvodit jakèkoli z vïry. PodnikatelÈ a firmy ale byli sdìlnïjöì co do problèm p i p ÌpravÏ projekt. NejobtÌûnÏjöÌ je podle podnikatel zpracov nì projektovè û dosti se vöemi pot ebn mi n leûitostmi (26 %) kombinovanè s Ëasovou n roënostì p ÌpravnÈ f ze projektu (20 %) a dlouh mi lh tami ke schv - lenì projektu, podpisu smlouvy a zaë tku realizace (19 %) nebo zajiötïnì spolufinancov nì (10 %) Jak bïûnè je vyuûìvat externì konzultantskè firmy? Na ot zku o vyuûìv nì sluûeb externìch konzultantsk ch firem nebo poradc odpovïdïla jen polovina respondent, coû jejì odpovïdi trochu relativizuje. P esto vöak stojì za zmìnku: KonzultaËnÌ firmy nebo poradce vyuûilo p ekvapivï jen malè procento podnikatel (15 %), ale mïli s jejich sluûbami p ekvapivï dobrè zkuöenosti. Vöe nasvïdëuje tomu, ûe kvalitnì poradenskè firmy se jiû na ËeskÈm trhu pevnï etablovaly. Spokojeno bylo vìce neû t i Ëtvrtiny respondent (spokojeno 32 % a spìöe spokojeno 47 %, naproti tomu zcela nespokojeno jen 1 % a spìöe nespokojeno jen 8 %). Pro»R je docela typick i nejëastïjöì zp sob v bïru poradenskè firmy. TÈmÏ polovina respondent se spolehla na dobrè reference obchodnìch partner (48 %), velk Ë st pak vypsala na poradenskou firmu v bïrovè ÌzenÌ (18 %). Chcete o fondech a programech EU vìce informacì? Problémy s přípravou projektů N roënè zpracov nì projektovè û dosti s n leûitostmi»asov n roënost p Ìpravy projektu DlouhÈ schvalov nì projektu ObtÌûnÈ pod nì ûìdosti Spolufinancov nì Nedostatek podkladov ch dokument Neochota ad poskytnout informace nebo pomoc S pln mi v sledky ankety "Zn te fondy a programy EU?" se m ûete sezn mit na internetov ch str nk ch CEBRE -»eskè podnikatelskè reprezentace p i EU (www.cebre.cz), na port lu BusinessInfo.cz nebo port lu EurActiv.cz. Michal Kadera, CEBRE -»esk podnikatelsk reprezentace p i EU Dotace CEBRE jinè zdroje na internetu DennÌ tisk Jednotliv ministerstva CzechInvest CEBRE - Czech Business Representation to the EU Czech House, level 6 60, rue du Trone 1050 Bruxelles tel.: fax: Zetor - výplata dividend pro akcionáře schválena V sìdle akciovè spoleënosti Zetor se dne 6. listopadu 2007 konala jejì mimo dn valn hromada, kter podobnï jako dn valn hromada konan na konci kvïtna letoönìho roku schv lila v platu dividend pro svè akcion e. DHL Express má nové call centrum SpoleËnost DHL Express otev ela po Praze jiû druhè call centrum z kaznickèho servisu DHL Express v»r. Nach zì se v Olomouci v historickè budovï b valèho LidovÈho domu na t ÌdÏ 1. M je. OlomouckÈ pracoviötï bude soubïûnï zabezpeëovat se st vajìcìm z kaznick m servisem v Praze agendu oddïlenì call centra, vyhled v nì z silek, e-commerce, reklamace a stìûnostì. Nová generace modelu Superb otestována V extrèmnìch podmìnk ch americkè pouötï probïhl test dvou prototyp novè generace modelu äkoda Superb. PoprvÈ v historii znaëky äkoda byli na akci p izv nì i z stupci mèdiì jeötï p ed ofici lnì premièrou p ipravovanèho modelu. Prototypy n stupce spïönè ady, vybavenè lehkou kamufl ûì, p edstavil Ëlen p edstavenstva äkoda Auto, a. s., odpovïdn za oblast technickèho v voje Dr. Eckhard Scholz. ICZ - deset let na trhu ObecnÌ d m v Praze byl dne 30. Ìjna 2007 svïdkem oslav desetiletèho v roëì zaloûenì spoleënosti ICZ, v znamnèho ËeskÈho dodavatele integrovan ch softwarov ch a sìùov ch eöenì. Zlat m h ebem veëera se stal koncert Lucie BÌlÈ, kterou na klavìr doprovodil Petr Mal sek. NÏkolikan sobn Zlat slavice vystoupila v öatech, kterè speci lnï pro tuto p Ìleûitost vytvo ila LibÏna Rochov, jejì dvornì mûdnì n vrh ka. Lucie BÌl n slednï spoleënï s gener lnìm editelem ICZ Bohuslavem CempÌrkem symbolicky nakrojila narozeninov dort.

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

Úspěch má v sobě zakódován. ročník 8 (6 / 2006) KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY. Kde můžete naše výrobky použít?

Úspěch má v sobě zakódován. ročník 8 (6 / 2006) KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY. Kde můžete naše výrobky použít? ročník 8 (6 / 2006) www. premium.prosperita.info Za pár let ještě více vyrosteme a já se do Monte Carla zkusím zase vrátit, rozhodl se Radim Jančura, majitel a ředitel společnosti Student Agency, Podnikatel

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky LIBOR DUäEK LIBER LNÕ INSTITUT»ERVEN 1998 KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 2 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA

ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA Partnerem čísla je společnostpolečnost ŽDB GROUP ROČNÍK XI ČÍSLO 7/2007 ZDARMA Akademický rok zahájen str. 4 5 Slavnostní veřejné zasedání Vědecké rady FBI str. 6 7 Hodnocení projektu INTERREG IIIA str.

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah RADNICE......................................... 2 Slovo starostky.................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva.......................... 3 ZastupitelÈ informujì..............................

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

Praha hostí zasedání. UITP pracuje pro lepöì mobilitu na celèm svïtï

Praha hostí zasedání. UITP pracuje pro lepöì mobilitu na celèm svïtï DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost kontakt Ìjen 2001 ï roënìk 6 ï ËÌslo 10 ï zdarma Praha hostí zasedání Řídícího výboru UITP Na pozv nì p edsedy p edstavenstva a gener lnìho editele DopravnÌho

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

ADRESA REDAKCE: CzSTT, Bezov 1658/1, 147 14 Praha 4 Tel./fax: 244 062 722 E-mail: czstt@czn.cz, office@czstt.cz http://www.czstt.

ADRESA REDAKCE: CzSTT, Bezov 1658/1, 147 14 Praha 4 Tel./fax: 244 062 722 E-mail: czstt@czn.cz, office@czstt.cz http://www.czstt. 10. JUBILEJNÍ ROČNÍK /3/ 2004 NO DIG VYCH ZÕ»TYÿIKR T RO»NÃ Toto ËÌslo vyölo se sponzorsk m p ispïnìm firmy WOMBAT s.r.o. dne 30. srpna 2004 RedakËnÌ uz vïrka: 29. Ëervna 2004 REDAK»NÕ RADA PÿEDSEDA: Ing.

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera

Vánoční čas Zdeněk H. Kučera 49 PROSINEC 2008 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, cel naöe spoleënost (i ta vinohradsk ) kr ËÌ v ne prosnï plynoucìm toku Ëasu k z vïru roku 2008. StojÌme v Ëase adventnìm, p edv noënìm a v oëek v nì v

Více

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010

Ohlédnutí za XVIII. vinohradským koštem. Jak se změnily Vinohrady ČERVEN 2010 SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 21. Ëervna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické

POZVÁNKA. Projekt Ovoce do škol na Mutěnické 87 KVĚTEN 2012 Dne 27. b ezna p evzali na brnïnskè radnici ocenïnì za z chranu ûivota dva vinohradötì uëitelè, Mgr. Eva MalanÌkov a PaedDr. Ji Ì Boudn. PodÏkoval jim i starosta mïstskè Ë sti PhDr. Ji Ì»ejka.

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

Hospodaření v obci řeší kriminálka JIŘÍ LUKEŠ

Hospodaření v obci řeší kriminálka JIŘÍ LUKEŠ Moravský jih tento týden přináší: Zrod nového Územního plánu kraje provázejí další skandály.»tïte na stranï 3. MikulovskÈ VinnÈ trhy nabìdnou nejen vìno.»tïte na stranï 3 NejvyööÌ soud znovu otev el kauzu

Více

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo

O prázdninách bude na ZŠ Mutěnická opět živo SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. Setk nì se uskuteënì v pondïlì 18. kvïtna v 17 hodin v zasedacì mìstnosti Zastupitelstva mïstskè Ë sti Brno-Vinohrady (v p ÌzemÌ budovy

Více

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

Září. na Vinohradech. Bavíme se

Září. na Vinohradech. Bavíme se 112 ZÁŘÍ 2014 Září na Vinohradech 13. 9. 2014 Bavíme se na Vinohradech Akce pro malè i velkè za are lem b valè Zä Bzeneck 23. S ponzorem akce je VII. výstava hub v Brně po d Mykologick klub Brno ve spolupr

Více