/1 1. âeská MANAÎERSKÁ ASOCIACE CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION Z OBSAHU:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "/1 1. âeská MANAÎERSKÁ ASOCIACE CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION Z OBSAHU:"

Transkript

1 âeská MANAÎERSKÁ ASOCIACE CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION 1 /1 1 Z OBSAHU: Dopis prezidenta âma ãlenûm Informace z ãinnosti v boru âma Informace o ãinnosti âma ManaÏersk svazov fond Kluby manaïerû RÛzná sdûlení Odborné akce Recenze ManaÏefii dnes Rozhovor

2

3 1/2011 INFORMAâNÍ BULLETIN âma CO VÁM NABÍZÍ âlenství V âma OvlivÀování ekonomického dûní z pozice a role manaïera pfiípadnû vlastníka Osobní podíl na vytváfiení manaïerské spoleãenské prestiïe Seznámení s vládními návrhy zákonû pfiedkládan ch legislativû a osobní podíl na jejich pfiipomínkování prostfiednictvím âma MoÏnost úãastnit se práce Rady expertû âma posuzující závaïné materiály hospodáfiské a sociální povahy Úãast na setkáních, semináfiích a dal ích aktivitách pofiádan ch âma ke zvy ování Va í profesionality MoÏnost odborné prezentace Va í firmy v regionálních klubech Pomoc pfii propagaci dobré ãi vynikající ãinnosti firem a úspû n ch manaïerû ve sdûlovacích prostfiedcích Prezentaci Va ich názorû v ekonomickém tisku (úãasti na besedách u kulatého stolu ) i v dal ích odborn ch periodikách Bezplatn Informaãní Bulletin âma Zlevnûnou inzerci Va í firmy v Informaãním Bulletinu âma DUBEN

4 INFORMAâNÍ BULLETIN âma 1/2011 Summary Letter from New President of CMA, Ing. Pavel Kafka, dr.h.c. to Association Members Mr. Kafka thanked for the trust given to him as the new president of the Association. He outlined his vision of the Association s future direction. He would like to build on all the positive things achieved over the past 20 years of CMA s existence. He would especially like to focus on the Association s educational and learning role in an area, which is common to all managers people management. It should be CMA s priority to build a competitive advantage in this area. While doing so, CMA should also develop cooperation with all its partners, both local and foreign. The Association s natural activity platform are its clubs and a natural goal is to further develop knowledge and experience of each member, either by means of structured education or by sharing know-how and experience with colleagues. However, for the coming weeks, CMA s main interest lies in successful management of its biggest project contest Manager of the Year and its grand finale which will take place on Aug. 14 th in Prague s Îofín. Information from Dec. 16 t h 2010 Extraordinary Committee Meeting The Committee met to ensure proper functioning of the Association after the resignation of Ing. Zbynûk Eiselt from the position of CMA president. The Committee coopted three new members. The three were chosen out of nine candidates by secret vote. They are prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h.c., rector of V E in Prague, Ing. Tomá MackÛ, Research and Consulting Director for Czech and Slovak Republic of Ipsos Tambor s.r.o., and PhDr. Milan Most n, PR manager and spokesman of Confederation of Industry of the Czech Republic. Ing. Eiselt remains a representative of the Association in the Managerial Unions Fund s board and in the Management Committee of Manager of the Year until a new CMA president is elected. Information from Jan. 18 t h 2011 Committee Meeting The Committee accepted a proposal by Working Group regarding a long term development of the Association. The proposal included the following recommendations include Managerial Unions Fund as part of CMA, decrease the size of its Committee from 15 to more operational number of 5 7, activate/reconstruct CMA s Council of Experts of and balance clubbing and educational activities. The Committee unanimously supported the candidacy of Ing. Pavel Kafka, dr.h.c. as the only candidate for CMA president. He was elected per rollam. The Committee discussed preliminary economic results for the year 2010 and received an interim report about the ongoing preparations for the Manager of the Year. Information from March 15 t h 2011 Committee Meeting The Committee congratulated Ing. Kafka for being elected the new president of the Association. The Committee appointed Ing. Kafka as a replacement of Ing. Eiselt in the Board of Managerial Unions Fund, and Dr. Lukoviã as a replacement of PhDr. Holub. The Committee approved negative economic results for year 2010 and decided that the incurred loss will be paid from reserve fund. The Committee also approved a lowcost budget for year The Committee took note of three new educational projects, where CMA acts as a partner. With consideration to the conducted and prepared changes, the Committee decided to organise an extraordinary assembly of CMA members to discuss personnel changes in the Association s electoral bodies, possible change of strategy, fusion with Managerial Unions Fund, update of the Association s statutes and a report by Controlling Committee. Report on CMA activities The Association starts an internet presentation with a new design and a more user-friendly environment. 2 DUBEN 2010

5 1/2011 INFORMAâNÍ BULLETIN âma The Association acted as a partner in three projects initiated by Brno Management Club. These are: Development and Modernisation of Civil Engineering Educational Programme, University Preschools and Technical Preschools. Organisers requested sponsoring from ESF. Managerial Unions Fund (MUF) List of events for managers for year 2011 includes Manager of the Year and accompanying events, national professional conferences and seminars, and relaxation and sports events. Manager of the Year Club met before the end of last year in Linet Îelevãice. The host was Zbynûk Frolík, Manager of the Year The club members discussed management, leadership, education and its connection to practical issues, science and research in the conditions of current crisis. In February 2011, Vodafone hosted meeting with Female Manager of the Year 2009, Mrs. Muriel Anton, general director of Vodafone Czech Republic. The theme of the meeting was ICT and its effectiveness in managerial work. On the initiative of the Club in April 2011 have been sent a letter to the Prime Minister calling for a rapid and vigorous implementatiton of necessary reforms. 7 th year of traditional Christmas tennis tournament for managers took place in December Management Clubs All CMA management clubs were meeting regularly on various professional and relaxation events. Prague Management Club continued in the tradition of meeting with managers awarded in the Manager of the Year contest. Club of Pedagogical Managers informs about its seminar titled Emotional Dimension of Teamwork and Emotional Leadership in Teams. Club of Female Managers met, for example, with chairwoman of the Chamber of Deputies of the Czech Parliament or with general commissioner for EXPO 2010 in Shanghai. Club of Senior Managers, among others, introduces discussion titled What can we expect from the revolutions in Arabic World. Brno Management Club is especially active in projects which focus on development of technical thinking among the youngest generation. Professional Events A national conference of CMA and Confederation of Industry of the Czech Republic titled Meeting the Obligations of Corporate Social Responsibility searched for answer to the following question: Do we manage to bring social and business interests of our companies to harmony? Part of the conference also included presentation of practical approaches to CSR. Review Review of three new publications that focus on modern trends in management: V. Bure Systemic Thinking for Managers, E. Grublová a Z. Pitra Socialy Psychological Aspects of Inovations Management, J. St blo Management of World Class Business. Managers today How to fix capitalism? A shortened liberal translation of article by PORTER, M.E. KRAMER, M.R.: How to Fix Capitalism? Creating Shared Value Harvard Business Review, January-February 2011, pp A reference to article by prof. Jaroslava Jirásek The Scientific Management in Europe presented at the beginning of the year at international conference in Belgrade. Interview An interview with Pavel Markalous, director of WEBCOM a.s., partner of CMA for IT. Supplement: Manager of the Year 2010 DUBEN

6 INFORMAâNÍ BULLETIN âma 1/2011 DOPIS PREZIDENTA âma âlenòm VPraze 25. bfiezna 2011 VáÏené ãlenky a ãlenové âeské manaïerské asociace, je tomu jen pár dní, co jsem byl zvolen do ãela âma. Chtûl bych touto cestou jednak podûkovat za dûvûru tûm, ktefií mi dali hlas a jednak Vás v echny co nejsrdeãnûji pozdravit. Ve funkci prezidenta bych chtûl navázat a rozvíjet v e pozitivní, co se za 20 let existence âma podafiilo. ZároveÀ je pochopitelnû tfieba si trvale klást otázku o cíli na eho snaïení aocestách k nûmu vedoucích. Strategie pfiijatá na poslední Valné hromadû je takov m dokumentem, nicménû je tfieba neustále pfiem let o tom, jak se nám ji dafií plnit a jaké nové akcenty je tfieba sledovat. Dne ní svût je pln tak rychl ch zmûn, Ïe jedna generace jich musí zvládnout tolik jako Ïádna jiná v minulosti management lidsk ch ãinností proto logicky nab vá na v znamu. Toho chceme a musíme v rozvoji âma vyuïít. Se ãleny v boru jsme si zajedno v tom, Ïe po jakémsi lehkém útlumu ãinnosti âma v posledním období bude vhodné svolat letos na podzim mimofiádnou Valnou hromadu a spoleãnû se podívat kam a jak âma kráãí resp. kam chce dále jít. Já sám bych chtûl akcentovat vzdûlávací ãi poznávací zamûfiení, zejména v oblastech, které jsou pro v echny manaïery, aè uï pûsobí kdekoli, spoleãné to je fiízení lidí. âma musí v tomto smûru cílenû budovat svoji kompetitivní pfiednost. Na této cestû je také tfieba rozvíjet spolupráci se v emi partnery, domácími ale i zahraniãními. Pfiirozenou platformou ãinnosti âma je klubová ãinnost a pfiirozen m cílem je dal í rozvoj znalostí a osobnosti kaïdého na eho ãlena, aè uï cestou prvoplánového vzdûlávání nebo získávání zku eností a znalostí od jin ch kolegû. Stále aktuální je téma konkurenceschopnosti âeské republiky a toto téma je natolik v eobjímající, Ïe v bornû koreluje s platformou âma. Je tomu tak proto, Ïe konkurenceschopnost zemû a její civilizaãní úroveà ovlivàují nejen v kony firem, ale i v kony její státní správy, vefiejn ch institucí ãi i neziskov ch organizací a za v emi tûmito v kony stojí manaïerská práce. V nadcházejících dnech bude na e ve kerá pozornost upfiena na úspû né zvládnutí na eho nejvût ího projektu soutûïe ManaÏera roku a jeho vyvrcholení 14. dubna na praïském Îofínû. Nûkolik následujících mûsícû bych chtûl vyuïít k v eobecné diskusi svámi o nápravû a dal ím rozvoji na ich vûcí. VÏdyÈ kdo jin by mûl excelentnû fungovat, neï asociace tûch nejlep ích manaïerû. ZpÛsob práce a obraz âma navenek je vizitkou nás v ech. Jedním z pfiedpokladû na eho transparentního obrazu je i integrace ManaÏerského svazového fondu do âma, která má v eobecnou podporu a bude do konce tohoto kalendáfiního roku realizována. VáÏené ãlenky a ãlenové âma, rád bych zdûraznil, Ïe na spolupráci s Vámi v emi se velmi tû ím a zároveà Vás prosím, abychom se spoleãnû soustfiedili také na roz ífiení na ich fiad, na získávání nov ch aktivních a zajímav ch ãlenû. Srdeãnû Vás zdravím. Pavel Kafka 4 DUBEN 2010

7 1/2011 INFORMAâNÍ BULLETIN âma INFORMACE Z âinnosti V BORU âma M IMO ÁDNÉ ZASEDÁNÍ V BORU DNE 16. PROSINCE 2010 S ohledem na mimofiádnou situaci vzniklou rezignací Ing. Eiselta na funkci prezidenta âma i ãlenství ve v boru âma svolalo prezidium na mimofiádné jednání v boru. Cílem jednání bylo zajistit normální fungování asociace a rychl návrat ke standardnímu stavu. Prioritou bylo obnovit plné obsazení v boru a zvolit prezidenta âma, provést asociaci tímto obdobím bez negativních dopadû do ãinnosti a prestiïe asociace, neohrozit prûbûh soutûïe ManaÏer roku 2010 (MR 2010). Po záfiijové rezignaci Ing. MackÛ a listopadové rezignaci Ing. Eiselta poïádala z dûvodu pracovního zaneprázdnûní o uvolnûní z v boru Ing. Hrstková. Prvním krokem proto bylo doplnûní v boru na pln poãet ãlenû, tj. 15 osob. Ke kooptaci bylo navrïeno 9 kandidátû. Z nich v bor tajn m hlasováním zvolil prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., dr.h.c., rektora V E v Praze, Ing. Tomá e MackÛ, Research & Consulting fieditele firmy Ipsos Tambor s.r.o. pro âr a SR, a PhDr. Milana Most na, PR manaïera a tiskového mluvãího SP âr. Struãné medailonky kooptovan ch ãlenû v boru naleznete na âma je dále sv m prezidentem zastoupena ve Správní radû MSF a ídícím v boru soutû- Ïe ManaÏer roku. Aby nebyla ohroïena pfiíprava soutûïe bylo dohodnuto, Ïe Ing. Eiselt v tûchto funkcích setrvá dokud âma nezvolí nového prezidenta. Pfiíprava volby prezidenta byla naplánována na lednov v bor. Z ASEDÁNÍ V BORU 18. LEDNA 2011 V bor pfiijal doporuãení pracovní skupiny ve sloïení Gajdo, Hnátová, Kafka, Majer k zaji tûní dlouhodobého rozvoje asociace: organizaãnû zaãlenit MSF pod âma sníïit velikost v boru na akceschopnûj í poãet 5 7 osob posílit reprezentativní poradní sbor âma zaktivizovat/rekonstruovat Radu expertû vyváïit klubové a vzdûlávací aktivity âma. V bor obdrïel dva návrhy kandidátû na prezidenta âma: Ing. Jifiího Majera a Ing. Pavla Kafku. Ing. Majer kandidaturu odmítl z dûvodu svého vysokého pracovního vytíïení. Ing. Kafka svoji kandidaturu podmínil dohodou se SP âr o redukci svého dal- ího pûsobení v orgánech SP âr a o zaãlenûní MSF do âma. V bor jednomyslnû podpofiil kandidaturu Ing. Kafky jako jediného kandidáta na prezidenta âma. Rozhodl v pfiípadû jeho souhlasu (v závislosti na v sledcích jednání se SP âr) provést volbu per rollam. DUBEN

8 INFORMAâNÍ BULLETIN âma 1/2011 V bor projednal pfiedbûïné v sledky hospodafiení asociace za rok 2010 a uloïil prezidiu spoleãnû se sekretariátem pfiipravit návrh úsporného rozpoãtu na rok V bor vyslechl prûbûïnou zprávu o pfiípravû soutûïe MR Z ASEDÁNÍ V BORU 15. B EZNA 2011 V bor vzal na vûdomí, Ïe nov m prezidentem âma byl zvolen Ing. Pavel Kafka, dr.h.c. V bor schválil, Ïe z úsporn ch dûvodû pro nejbliï í období nebude obsazena pozice v konného fieditele. Po tu dobu Ing. Kafka pfiebírá pravomoci a odpovûdnosti v konného fieditele âma vypl vající ze stanov. Jednáním s právníky a specialisty viceprezidentka Hnátová ovûfiila, Ïe spojení âma a MSF je moïné formou slouãení. Byly stanoveny postupné kroky, které se zaãnou realizovat po MR. V bor stanovil postup jednání s finalisty soutûïe MR 2009 o fiádném ãlenství v asociaci. V první fázi byli finalisté osloveni dopisem prezidenta âma. V bor jmenoval do Správní rady MSF namísto Ing. Eiselta Ing. Kafku. Namísto PhDr. Holuba jmenoval, po dohodû se SP âr, dr. Lukoviãe. V bor projednal ztrátu hospodafiení âma za rok Zab val se jejími pfiíãinami. V souladu s doporuãením Revizní a kontrolní komise âma v sledek hospodafiení schválil. Ztráta bude uhrazena z rezervního fondu asociace. V bor projednal a na doporuãení Revizní a kontrolní komise schválil návrh úsporného rozpoãtu âma na rok Bude v ak prûbûïnû hledat cesty k nav ení pfiíjmû, aby byl umoïnûn rozvoj asociace. V bor vyslechl informaci o moïnostech zapojení do projektû podporovan ch z ESF. Aktuálnû je âma partnerem zahájeného projektu Rozvoj a modernizace studijního programu Stavební inïen rství. Jako partner rovnûï figuruje v pfiihlá kách dvou dal- ích projektû (viz samostatná informace v tomto ãísle). Nové moïnosti bude v bor prûbûïnû vyhledávat a vyhodnocovat. Garanci za tuto oblast pfievzal viceprezident Gajdo. V bor vzal na vûdomí prûbûïnou informaci o vrcholící pfiípravû soutûïe MR a ocenil, Ïe se t m MSF i pfies to, Ïe je redukovan na polovinu, vypofiádává s pfiípravou úspû nû. Dr. Lukoviã potvrdil, Ïe MSF nebude po vyhla ovatelích poïadovat dotaci soutûïe jako v minulém roce. Zámûry pro rozvoj ãinnosti âma v následujícím období: akcent klást na vzdûlávání vã. klubové a mezinárodní ãinnosti. e ená témata podrobit diskusi v men ím kolektivu a následnû pfiedloïit ir ímu plénu na konferenci. Aktuálním tématem jsou nekvalitní instituce. Téma bude na programu Klubu manaïera roku 14. dubna Probíhající i pfiipravované zmûny v asociaci jsou takového v znamu, Ïe v bor pova- Ïuje za Ïádoucí získat akceptaci valné hromady. Mimofiádná valná hromada bude svolána na fiíjen Mûla by projednat pfiedev ím personální zmûny ve volen ch orgánech, event. korekci strategie, fúzi s MSF, aktualizaci stanov, zprávu Revizní a kontrolní komise. 6 DUBEN 2010

9 1/2011 INFORMAâNÍ BULLETIN âma INFORMACE O âinnosti âma S POU TÍME NOVOU WEBOVOU PREZENTACI âma Grafické fie ení zajistila spoleãnost Prosperita, prezentaci vytvofiila spoleãnost Webcom a. s., partner âma pro IT. Od nového provedení si slibujeme lep í pfiehlednost a vstfiícnûj í uïivatelské prostfiedí. Web bude i nadále informovat o aktuálním dûní v asociaci. Souãástí je archiv dûleïit ch asociaãních dokumentû nebo v znamn ch akcí. âlenové si mohou v interní sekci vymûàovat vzájemné kontakty. Ve vefiejné ãásti webu budou prezentováni kolektivní ãlenové sv m logem s prolinkem na firemní web. Stávající pfiístupové údaje ãlenû zûstávají v platnosti. âma V PROJEKTECH PODPOROVAN CH Z E VROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU (ESF) âma aktuálnû figuruje jako partner ve tfiech projektech. V echny byly iniciovány brnûnsk mi ãleny. Na fie ení se budou podílet ãlenové Brnûnského manaïerského klubu, PraÏského manaïerského klubu a ManaÏerského seniorského klubu a to napfi. na oponenturách a koleních. První z projektû je Rozvoj a modernizace studijního programu Stavební inïen rství. Îádost o podporu projektu z ESF byla pfiijata. Nositelem projektu je VUT Brno. Práce byly zahájeny koncem minulého roku. Cílem dal ích dvou projektû s názvy Vysoké kolky a Technické kolky je podpofiit rozvoj technického my lení jiï u nejmlad í generace. Na oba projekty byla podána Ïádost o podporu z ESF poãátkem leto ního roku. Pfiedpokládaná doba fie ení je do konce roku Více o projektu Technické kolky. V Brnû byl nedávno odstartován a spu tûn vzdûlávací projekt z iniciativy ãlenû brnûnského klubu âma, pracovníkû spoleãností Prefa Kompozity a EGPI Uhersk Brod avneposlední fiadû vedení matefiské kolky a koly Pramínek v Brnû Bystrci. Projekt Technické kolky je zaloïen pfiedev ím na spolupráci pedagogû z VUT Brno a matefisk ch kolek. Cílem projektu je hravou formou, pfiimûfienou vûkov m moïnostem dûtí, podporovat a rozvíjet jejich technické my lení, tvofiivost, manuální zruãnost a verbální schopnosti. Snahou je dokázat, Ïe pro malé dûti mûïe b t zajímavé to, Ïe si podle sv ch pfiedstav sami vyrobí nûco funkãního, mohou to vyuïít ke hfie a mají moïnost o tom hovofiit s ostatními. Jde o spojení a souvislosti takov ch dûjû, jaké jsou bûïné u nûkter ch inovaãních procesû: pfiedstava návrh (zobrazení) v roba prezentace Rozvíjí se tak my lení, fantazie, zruãnost a verbální projev. DUBEN

10 INFORMAâNÍ BULLETIN âma 1/2011 V rámci projektu bude vytvofieno nûkolik základních úloh se zamûfiením na technické obory stavebnictví, strojírenství a elektrotechniky. KaÏdá úloha bude navrïena, odlaìována, oponována a v stupem bude podrobn metodick materiál urãen pro pedagogy. Pfiedpokládáme, Ïe jeho obsah nebude nemûnn, ale Ïe ve spolupráci s vysoko kolsk mi pedagogy se na základû zku eností bude po ãase aktualizovat. ZdÛvodnûní projektu: Poãet celkovû vzdûlan ch absolventû V roste v posledních desetiletích velmi rychle, ov em s tím, Ïe nárûst zaznamenávají pfiedev ím netechnické obory, pfiedev ím humanitní a ekonomické. Technické a pfiírodovûdné jako by v tomto ohledu stagnovaly, ãímï se jejich podíl na celkové vzdûlanosti sniïuje. S nedostatkem technicky vzdûlan ch mlad ch lidí se pot ká nejen âr, ale prakticky celá Evropa. Je tak ohroïena budoucí konkurenceschopnost mnoha evropsk ch zemí. Ukazuje se, Ïe pfiedmûty jako je matematika, fyzika nebo chemie zajímají u nás ménû ÏákÛ, neï by odpovídalo jejich dûleïitosti. DÛvodÛ tohoto stavu mûïe b t nûkolik: v médiích nejsou technické obory propagovány, vût í obdiv sklízí úspû ní lidé v oboru IT, bankovnictví, reklamních agentur a dal ích, dále je to vût í pohodlnost (technická a pfiírodovûdná studia vyïadují pomûrnû znaãné úsilí), pfiíli velká nabídka jin ch moïností, malá motivovanost, ale také pfiirozené pfiedpoklady. V lidské populaci je jen omezené procento lidí s technick mi vlohami. Na ím cílem je nejen vzbudit u dûtí zájem o techniku a vést je dál, ale chceme podpofiit celkovou technickou a vûdeckou gramotnost, tedy schopnost v ech ÏákÛ pfiijímat s porozumûním základní poznatky vûdy a techniky a uvûdomovat si, jak ovlivàují Ïivot kaïdého z nás. âeská republika je a jistû dlouho bude prûmyslovou zemí. Na odborn ch semináfiích a konferencích, které pofiádá âeská manaïerská asociace, uï mnohokrát vystoupili manaïefii nejvût ích prûmyslov ch podnikû s problematikou nedostatku technicky vzdûlan ch a hlavnû pouïiteln ch odborníkû. Navíc, v nejbliï ích letech se v mnoha mûstech âr spustí provoz vûdeckotechnick ch center, která budou pracovat pod vedením vysok ch kol a univerzit. Otevfie se tak prostor pro zamûstnání nûkolika tisícû mlad ch technikû, vûdcû a za naprosto nov ch podmínek bude umoïnûno dát zelenou inovaãním procesûm. Partnefii projektu DÛleÏitou roli hraje v projektu brnûnské VUT. Asistenti a dal í pracovníci, ktefií se pfiípravou a odlaìováním technick ch úloh zab vají, totiï pfieklápûjí své vûdecké znalosti a praktické zku enosti do svûta dûtí. Napfiíklad znám a ve svûtû cenûn návrháfi mostû se mûïe s dûtmi bavit o tom, jak taková stavba vzniká. Od pfiedstav, pfies v robu modelu aï po realizaci. A pokud jim takov most mûïe ukázat in natura a uvést nûjaké zajímavosti z jeho v stavby, musí tím zákonitû nadchnout i netechnicky nadané jedince. V znamn m ãlenem projektu je i âma, která se jiï nûkolik let velmi podrobnû zab vá tématem znalostní spoleãnost a kde tato pûvodní my lenka vznikla. Projektem se budou konkrétnû zab vat ãlenové tfií manaïersk ch klubû âma brnûnského, praïského a seniorského a to jako konzultanti a oponenti jednotliv ch technick ch úloh. âlenové brnûnského a praïského klubu jsou aktivní manaïefii úspû n ch firem, seniorsk 8 DUBEN 2010

11 1/2011 INFORMAâNÍ BULLETIN âma klub pfiedstavuje b valé v znamné manaïery, ktefií jsou sice na odpoãinku, ale chtûjí dál pfiispívat sv mi radami ke zlep ení technické vzdûlanosti a konkurenceschopnosti. Spoleãnosti Prefa Kompozity, a.s. a EGP Invest jsou vzájemnû propojené jak s âma, tak i s VUT a to v oblasti spoleãného v zkumu, v voje a inovací, v oblasti inovací ve v uce, úãastí v rûzn ch komisích a vûdeck ch radách. Obû spoleãnosti v souãasné dobû financují a zaji Èují funkãnost alespoà základních ãástí projektu i bez státních dotací. Základní kola a kolka Pramínek v Brnû Bystrci byla vytipována z nûkolika dûvodû. Je to nejen kvûli nestandardnímu zamûfiení ale i pro vstfiícn pfiístup vedení této instituce k projektu. kolka má sv m programem velmi blízko ke zpracovávanému projektu, uãí dûti komunikovat, získávat vûdomosti, dovednosti a návyky ve speciálních centrech aktivit. Inovace v procesu vzdûlávání Projekt Technické kolky je inovativní v tom, Ïe se v nûm jedná o propojení odborn ch pracovníkû vysok ch kol, manaïerû prûmyslu, pedagogû, dûtsk ch psychologû za úãelem najít a podpofiit pfiirozené pfiedpoklady pro technické my lení u nejmlad ích ÏákÛ a dûtí pfied kolního vûku v matefisk ch kolkách. Potfiebnost tohoto projektu vypl vá ze skuteãnosti, jaká dnes ve spoleãnosti je. Mladí technicky vzdûlaní pracovníci jsou ve firmách Ïádáni, je jich nedostatek a konkrétní fie ení je v nedohlednu. Technické my lení se mûïe rozvíjet uï v pfied kolním vûku (dûti z matefiské kolky Pramínek, Brno) Ing. Milo Filip a Ing. Petr Sláãala, Brnûnsk manaïersk klub DUBEN

12 INFORMAâNÍ BULLETIN âma 1/2011 MANAÎERSK SVAZOV FOND P LÁN âinnosti MSF NA ROK 2011 SoutûÏ ManaÏer roku (MR) Setkání Klubu manaïerû roku s MR 2009 Tisková konference k MR a Dni úspû n ch manaïerû a firem Den úspû n ch manaïerû a firem: setkání Klubu MR slavnostní vyhlá ení v sledkû soutûïe za rok 2010 vyhlá ení 19. roãníku soutûïe o titul MR 2011 Setkání Klubu manaïerû roku pfii pfiíleïitosti MSV Setkání Klubu manaïerû roku s MR únor, Vodafone Czech Republic, Praha 30. bfiezen, SPâR 14. duben, palác Îofín, Praha 3. fiíjen, MSV v Brnû 22. listopad Setkání manaïerû ocenûn ch v soutûïi MR s hejtmany Královéhradeck a Pardubick kraj 7. ãerven, Hradec Králové Libereck kraj záfií, Liberec Jihomoravsk kraj fiíjen, Brno Moravskoslezsk kraj listopad, Ostrava Konference, semináfie a odborné akce dle objednávky zakladatelû Celostátní konference âma a SPâR 1. k.: Leadership v globální spoleãnosti 21.století 24. kvûten, Praha 2. k.: Nehmotná aktiva firemní v chodisko ze souãasné krize 20. fiíjen Mezinárodní konference vítûzû národ. cen kvality (partnerství s âsj) 14. ãerven, Praha Semináfi: ManaÏefii a finance 5. kvûten, Praha Semináfi: ManaÏefii a média 22. záfií, Praha Semináfi: ManaÏefii a etika 15. listopad, Praha Neformální setkání manaïerû ManaÏefii trochu jinak (MTJ) ManaÏefii na dráze v let salonním vozem 28. kvûtna, PlzeÀsko MTJ vodní sporty, kola, in-line, tenis ãerven, Slapy/Orlík MTJ golf, kola, turistika záfií, Mladé Buky MTJ láznû, procedury, kultura listopad, Luhaãovice 10 DUBEN 2010

13 1/2011 INFORMAâNÍ BULLETIN âma ManaÏerské sportovní turnaje MGT AâN MSF CUP 22. ãerven, Mladá Boleslav 8. roãník ManaÏerského tenisového turnaje 10. prosinec, Praha S ETKÁNÍ K LUBU MANAÎERÒ ROKU Jak jsme Vás informovali v minulém vydání Bulletinu, v listopadu 2010 se uskuteãnilo velice zajímavé setkání ãlenû Klubu MR a dal ích hostû ve spoleãnosti Linet Îelevãice na pozvání ManaÏera roku 2009 pana Ing. ZbyÀka Frolíka. Úãastníci byli spokojeni s moïností velice otevfienû prodiskutovat problematiku managementu, leadershipu, vzdûlávání a jeho propojení na VaV praxi z pohledu souãasné krize a jejich finanãních, ekonomick ch, sociálních a ekologick ch dopadû na firmy. Následná exkurze byla ukázkou toho, Ïe i v âr najdeme piãkovou firmu svûtov ch parametrû. Jak si v tomto smûru vede ManaÏerka roku 2009, byla pfiíleïitost vidût a posoudit v únoru tohoto roku ve spoleãnosti Vodafone Czech Republic, kde se uskuteãnilo dal- í klubové setkání. Paní Muriel Anton jako generální fieditelka a hostitelka více neï 30 manaïerû a manaïerek si poãínala skvûle a se sv mi spolupracovníky pfiipravila zajímav program. Prezentace firmy i následná diskuse se logicky vztahovala k problematice informaãních a komunikaãních technologií a jejich efektivnosti v manaïerské práci. Úãastníci byli seznámeni s high-tech v oboru komunikace. RovnûÏ mûli moïnost poznat nejenom pracovní, ale i relaxaãní firemní zázemí. Viceprezident âma a zároveà mluvãí Klubu MR pan Ing. Jifií Majer v závûru za v echny úãastníky vyjádfiil podûkování hostitelce za péãi, kterou se jim vûnovala. Plán dal ích setkání Klubu manaïerû roku, ale i dal ích doprovodn ch akcí k soutûïi MANAÎER ROKU najdete v tomto ãísle v plánu aktivit MSF, nebo na DUBEN

14 INFORMAâNÍ BULLETIN âma 1/2011 Na setkání Klubu manaïera roku 14. dubna 2011 na praïském Îofínû byla za moderace Pfiemysla âecha a pfiítomnosti televizních kamer diskutována témata kvality ãeského kolství a kvality ãi spí e nekvality ãesk ch institucí v kontextu globální konkurenceschopnosti ekonomiky. K diskusi byli téï pfiizváni jako hosté prof. Michal Mejstfiík a PhDr. Miroslava Kopicová. Ze setkání vyplynul podnût oslovit vládu, aby razantnû a rychle pfiistoupila k realizaci nutn ch a jiï dlouhou dobu diskutovan ch reforem. Struãnû souãasnou situaci charakterizoval prezident âma ing. Pavel Kafka jsme díky kontinuální anal ze pfiedurãeni k trvalé paral ze. Následnû se vyhla ovatelé soutûïe ManaÏer roku âeská manaïerská asociace, Svaz prûmyslu a dopravy âr a Konfederace zamûstnavatelsk ch a podnikatelsk ch svazû âr dohodly oslovit pfiedsedu vlády RNDr. Petra Neãase spoleãn m dopisem, kter pfietiskujeme: ManaÏersk svazov fond Podolská 50, Praha 4 VáÏen pan RNDr. Petr Neãas pfiedseda vlády âeské republiky Úfiad vlády âr NábfieÏí Edvarda Bene e Praha 1 VáÏen pane premiére, V Praze dne 26. dubna 2011 ve ãtvrtek 14. dubna tohoto roku se konal v paláci Îofín v Praze Den úspû n ch manaïerû a firem a slavnostní vyhlá ení v sledkû 18. roãníku soutûïe ManaÏer roku Jsem si vûdom, Ïe souãasná politická situace vyïaduje Va e aktivní zapojení a vyïaduje i mimofiádné úsilí. Nesmírnû si proto váïím, Ïe jste nad touto soutûïí pfievzal zá titu a zaslal pozdravn dopis úãastníkûm na eho setkání, kter jsme s potû ením pfieãetli celému shromáïdûní. Pfii pfiíleïitosti této události se ke svému zasedání se el i Klub manaïerû roku. Tato diskusní platforma se za úãasti piãkov ch manaïerû a pfiedních odborníkû z rûzn ch oborû pravidelnû zab vá otázkami fiízení firem a souãasnû i stavem a v vojem ekonomiky a celé spoleãnosti, které se ve firemním managementu zpûtnû odráïejí. Na na em zasedání byly tentokrát diskutovány otázky konkurenceschopnosti, institucionálního prostfiedí a rozvoje lidsk ch zdrojû. Úãastníci jednání se znepokojením vyslechli informace o souãasném stavu a zhor ené pozici republiky mûfienou ukazateli mezinárodní konkurenceschopnosti a o niï ím stupni vyu- Ïívání potencionálu zemû tak, jak vyplynuly ze zprávy Rámec strategie konkurenceschopnosti, zvefiejnûné Národní ekonomickou radou vlády dne 28. bfiezna t. r. Diskutující se shodli, Ïe je nejvy í ãas pfiikroãit k jednoznaãn m krokûm, které povedou k posílení konkurenceschopnosti ekonomiky, a to jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém v hledu. Shodli se také v tom, Ïe jedním z brzdících elementû je neutû ená politická situace, která oddaluje pfiípravu nezbytn ch reforem a znovu si potvrdili, Ïe dûleïitou okolností, která brání posilování konkurenceschopnosti zemû, je efektivita v konu státní správy. 12 DUBEN 2010

15 1/2011 INFORMAâNÍ BULLETIN âma VáÏen pane premiére, dovolte, abych se na Vás obrátil jménem âeské manaïerské asociace, a to nejen jako na pfiedsedu vlády, ale také uznávanou osobnost, které záleïí na tom, aby zapojení âeské republiky do globálního prostfiedí nabíralo efektivnûj í smûr a zahájením realizace nezbytn ch reforem a odstartováním ozdravn ch procesû ve spoleãnosti pfiibliïovalo na i zemi k dosaïení mezinárodního postavení, které jí právem náleïí. Obracíme se na Vás proto s v zvou, abyste se plnou vahou svého úfiadu a osobnosti zasadil pokraãování v pfiípravû a hlavnû urychlenou realizaci zásadních a racionálnû zpracovan ch reforem. Velmi se pfiimlouváme, abyste podpofiil Ministerstvo prûmyslu a obchodu v pfiípravû Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti âr a vedl vládu k nalezení konsensu v tak dûleïit ch otázkách, kter mi se tento dokument zab vá. Za stejnû dûleïité také povaïujeme nezbytnost vytvofiení pfiedpokladû pro její realizaci. Realizace takovéto strategie si vyïádá nemalé úsilí od v ech sloïek ekonomiky. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe manaïefii, ktefií stojí v ãele podnikû svoji roli zvládnou, tak jak to nejednou dokázali ve sloïitém období polistopadové historie. Jedním z velmi nároãn ch úkolû vypl vajících ze strategie, kter má stûïejní v znam pro dal- í úspû n v voj spoleãnosti, a kter leïí mimo pûsobnost a vliv podnikové sféry, je v kon státní správy a její efektivita. BohuÏel musíme konstatovat, Ïe se jedná o oblast, kde lze ve srovnání s jin mi obory pozorovat stagnaci a v poslední dobû v nûkter ch momentech dokonce zhor ení. Proto Vás Ïádáme, abyste se ve kerou vahou zasadil o zahájení procesû vedoucích ke zv - ení úrovnû práce centrálních úfiadû, zejména ministerstev, o profesionalizaci jejich v konu a v neposlední fiadû o odpolitizování, ãi omezení vlivu politiky na v konné souãásti tûchto orgánû. Stejnû tak vás naléhavû Ïádáme, aby se politická garnitura sjednotila na realizaci jednotliv ch resortních politik, aby se posílila horizontální spolupráce mezi ministerstvy a dal ími centrálními úfiady, která by smûfiovala ke stanoven m cílûm a k pfiekonání neïádoucích, úzce resortní pohledû na fie ení na ich spoleãn ch problémû. Pfiíprava hlavních reforem je nezbytná a vûfiíme, Ïe pfii souãasném rozloïení politick ch sil mimofiádnû nároãná, a Ïe si je tû vyïádá mnoho ãasu a mnoho úsilí. Jsme v ak pfiesvûdãeni, Ïe v znamného posunu zemû k vy í konkurenceschopnosti mûïeme dosáhnout v oblastech, kde se v pfiípravû zásadní zmûny dosáhlo jiï znaãného pokroku, a které jsou naprosto klíãové pro ná dal í v voj. Jedná se oblast vûdy a v zkumu a oblast kolství. Otázky spojené s touto problematikou byly mnohokrát diskutovány, byly zpracovány návrhy vládních reforem a nejspí lze odhadnout, Ïe dal í diskuse vût í zmûny jiï nepfiinese. Odkládání realizace tûchto jiï pfiipraven ch reforem nás oddaluje od cílového stavu. Îádáme Vás proto, aby vláda co nejdfiíve pfiikroãila k realizaci jiï pfiipravené reformy vûdy a v zkumu formulované v dokumentu Národní politika v zkumu, v voje a inovací âeské republiky na léta a projednala zákon o terciárním vzdûlávání, vycházející z principû tzv. Bílé knihy. VáÏen pane premiére, váïíme si Va eho osobního nasazení v zápasu o reformy, které jsou pro na i zemi nezbytné a uvûdomujeme si, Ïe souãasná situace znamená jejich oddalování. DUBEN

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na

âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck pohled na 2 â a s o p i s l e s n í k Û a p fi á t e l l e s a roãník 12 2006 âeské lesy se pfiedstaví na videu Odboráfii vybojovali zamûstnancûm v hody Profil LZ Kladská X. reprezentaãní lesnick ples Mysliveck

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

ab PROSINEC 2007 FOTO: JI Í PETERKA, ARCHIV BC AV âr

ab PROSINEC 2007 FOTO: JI Í PETERKA, ARCHIV BC AV âr bulletin 12 akademick Kapr obecn je vítan m úlovkem sportovních rybáfiû, ale z hlediska vlivu na kvalitu vody není nijak uïiteãn. (O skuteãném obrazu rybích obsádek se dozvíte na str. 4 5.) ab PROSINEC

Více

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ

Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ Domluvit se a nezapomenout Sborník pfiíspûvkû ze semináfie Men inová politika v zemích EU 25 ve vztahu k men inû RomÛ a SintÛ To Reach Agreement and Never Forget Proceedings from the seminar Minority Policy

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

Chcete se zapojit do aktivit NESEHNUTÍ? Loì plná uprchlíkû a uprchlic. Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 24/fiíjen 2004

Chcete se zapojit do aktivit NESEHNUTÍ? Loì plná uprchlíkû a uprchlic. Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 24/fiíjen 2004 Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 24/fiíjen 2004 Loì plná uprchlíkû a uprchlic Spolu s brnûnskou Amnesty International (AI) jsme vzali 13. ãervna skupinu asi 60 obyvatelû/ek uprchlick ch zafiízení v

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost.

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA. Rok 2009. Od Nového roku platí novela vyhlášky o hracích automatech O P R A V A. Slovo úvodem. Výročí. Společnost. 01_2009:NP2_ 23.12.2008 11:47 Stránka 1 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROČNÍK 11 LEDEN 2009 VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ ZDARMA Z obsahu Téma měsíce str. 2 PRAHA 2 V ROCE 2008 Co pfiinesl osmiãkov rok do Ïivota

Více

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10

OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE... 7 BANKOVNÍ RADA... 9 EDITELÉ SEKCÍ A SAO... 10. EDITELÉ POBOâEK... 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA............................................................................................................... 4 I. ÍZENÍ A ORGANIZACE....................................................................................................................

Více

Ochrana pfiírody: partnerství místo paternalismu

Ochrana pfiírody: partnerství místo paternalismu Ochrana pfiírody: partnerství místo paternalismu Souãasná historie ochrany pfiírody v âeské republice zaãala 1.1.1990, kdy bylo zfiízeno Ministerstvo Ïivotního prostfiedí a pfievzalo kompetenci v ochranû

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 4/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Certifikace podle norem ISO PERSONALISTIKA est let práce s lidmi NÁ PORTRÉT Henk Weijers ZAJÍMAV PRODUKT Olejové hydrogenáty LITVÍNOV

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006. Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč. Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2006 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník VIII. Vyšlo 8. 12. 2006 Cena 10 Kč Poslední leto ní vítání dûtí se uskuteãnilo u vánoãního stromeãku Kam a kdy do specializovan ch zdravotnick

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

1+2. Patent Josefa II. na CD-ROMu Zeměměřictví a katastr IV

1+2. Patent Josefa II. na CD-ROMu Zeměměřictví a katastr IV ROâNÍK 14 /LEDEN 2007 54 Kã / 64 Sk / 2,5 Euro 1+2 Patent Josefa II. na CD-ROMu Zeměměřictví a katastr IV 2Nabídka firmy GEOTRONICS 4Geomatika a geoinformatika v moderní informaãní spoleãnosti 5Nov m

Více

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8

Listy. Prahy. ãervenec/srpen / 2010. mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 Listy Prahy 14 mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic 7/8 ãervenec/srpen / 2010 aktuality Den dûtí I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na í mûstské ãásti na fiadû míst a v nûkolika

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 8/2006 ročník LXXVIII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

Îenu ani kvûtinou neuhodí

Îenu ani kvûtinou neuhodí Ti tûná verze: ISSN 1214-9632, online verze: ISSN 1801-0415 cena 5 Kã Informaãní zpravodaj NESEHNUTÍ ãíslo 25 + 26/prosinec 2004 Sloupek redaktora Cena ALARMu Milí ãtenáfii a ãtenáfiky, je na mnû, abych

Více

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Pfiípravn v bor redakãní rady: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek,

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK 22/ Č.2 / 2012 www.jundrov.brno.cz ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Mistfii tanenãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. První jundrovsk ples

Více

TRÁPÍ NÁS PROBLÉM FOTOVOLTAIKY. Právo. Finance. Dodávky. Plynafii. Europarlament. Co dûlají europoslanci. Cestovatelsk manuál V e, co byste mûli vûdût

TRÁPÍ NÁS PROBLÉM FOTOVOLTAIKY. Právo. Finance. Dodávky. Plynafii. Europarlament. Co dûlají europoslanci. Cestovatelsk manuál V e, co byste mûli vûdût Cover EZ410 hrbet 3mm:NEW 11/26/10 6:49 PM Stránka 1 EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis IX. ROâNÍK â. 4/2010 EVROPA A MY Europarlament UÏ i ekologiãtí nad enci pfiipou tûjí, Ïe zelené zdroje

Více

3/2000. Ekologické centrum Most. Milena Pencová. Co je to visbreaking? Kralupy mûsto sportu. INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ AKTUÁLNÍ TÉMA

3/2000. Ekologické centrum Most. Milena Pencová. Co je to visbreaking? Kralupy mûsto sportu. INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ AKTUÁLNÍ TÉMA INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 3/2000 AKTUÁLNÍ TÉMA Ekologické centrum Most PORTRÉT Milena Pencová SPOLUPRÁCE BEZ HRANIC Euroregion Kru nohofií TRENDY Co je to visbreaking? FOTOREPORTÁÎ

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 8 ROâNÍK 16 21. ÍJNA 2005 Mûsíãník Odborového svazu UNIOS Odbory a Evropa Pro nás, Evropany (asi bude chvíli trvat, neï si zvykneme, Ïe nejsme jenom âe i, Slováci, nebo Nûmci ãi Francouzi, ale Ïe

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více