âeská asociace pro geoinformace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "âeská asociace pro geoinformace"

Transkript

1 V roãní zpráva 2004

2

3 âeská asociace pro geoinformace V roãní zpráva za rok 2004 Úvodní slovo VáÏené kolegynû a kolegové, Období od poslední Valné hromady na í asociace bylo bez nadsázky obdobím pln m zmûn aè jiï plánovan ch ãi vynucen ch a vyïadovalo od v ech aktivních ãlenû zv ené úsilí a kreativní fie ení pfiicházejících úkolû a problémû spojen ch s dal í existencí a ãinností CAGI. V souladu s plánem ãinnosti se pokraãovalo s reorganizací aktivit na í asociace uvnitfi i ve vztahu ke ãlensk m organizacím a firmám s cílem zv it a zkvalitnit pfiedev ím interaktivní komunikaci a informovanost na ich ãlenû jako základního pfiedpokladu k dal ímu zvy ování úrovnû a ífie odborn ch aktivit asociace. Mezi plánované zmûny patfiilo pfiedev ím pfiesídlení asociace na novou adresu, do domu âeského svazu vûdeckotechnick ch spoleãností, na Novotného lávku v Praze 1, kde se, jiï podruhé, scházíme na na í Valné hromadû. Tato zásadní zmûna v Ïivotû asociace, spojená s celou fiadou nezbytn ch vyvolan ch administrativních problémû jako pfieregistrování sídla na nejrûznûj ích úfiadech, ministerstvech, po tû, ale i v bance a dal- ích institucích zabrala ãlenûm VV a tajemníkovi neskuteãné mnoïství ãasu. Obdobnû jsme pro li i personálními zmûnami, kdy místo v konného fieditele, respektive fieditelky, máme tajemníka, kter má za úkol zajistit bûïn denní chod asociace vãetnû administrativních záleïitostí. Je potû ujícím zji tûním, Ïe v souãasné dobû je jiï na e nová kanceláfi plnû funkãní a v echny úfiední náleïitosti, spojené s pfiesídlením, jsou uzavfieny. Neplánovanou událostí, která velmi zasáhla Ïivot na í asociace, byl náhl odchod na eho pfiedsedy, pana Josefa Falta. Tato smutná událost ovlivnila nejen bûïn chod asociace, ale i fiadu aktivit, které CAGI realizovala buì pfiímo pod jeho patronací a nebo i pod jeho vlivem. V souvislosti s tím bylo tfieba vyfie it nejen otázku zastupování, ale i fiadu organizaãních a jin ch opatfiení pro zaji tûní kontinuity Ïivota CAGI. Tyto nenadálé problémy bylo tfieba fie it velmi operativnû a tzv.»za pochodu«. Jsem osobnû velmi rád, Ïe mohu konstatovat, Ïe za pfiispûní nûkter ch ãlenû pfiedsednictva a VV, se tento nelehk úkol podafiilo splnit a na e organizace fungovala i nadále. V tomto svûtle je velmi potû itelné, Ïe i pfies uvedené problémy je CAGI stále více vnímána jako v znaãn odborn partner, a to i na nejvy í státní úrovni, jako nestranná objektivní profesní organizace, pfiedstavující odbornou vefiejnost geoinformatikû nejen u nás, ale i za hranicemi na í republiky. S tím souvisí i na e ãlenství v EUROGI, které je pro na i organizaci velmi finanãnû nároãné, av ak na jehoï poli jsme dosáhli nûkolika v znamn ch úspûchû v oblasti spolupráce na mezinárodních projektech, které bychom rádi nadále rozvíjeli. Závûrem dovolte, abych konstatoval, Ïe pfies naznaãené problémy jsme v na í ãinnosti obstáli se ctí, podafiilo se udr- Ïet dobré jméno na í asociace zejména u odborné vefiejnosti a pevnû vûfiím, Ïe na i ãlenové podpofií i nadále sv m osobním zapojením a entusiasmem dal í rozvíjení na ich aktivit ve smyslu zvy ování prestiïe na í organizace u orgánû státní správy i soukromého sektoru pfii dosaïení dal ího rozvoje geoinformatiky v na í republice jako ãlenu EU. Petr Kubíãek místopfiedseda 3

4 2. Návrh programu IX. valné hromady âeské asociace pro geoinformace konané dne Program: 1. Zahájení 2. V roãní zpráva o ãinnosti za rok Volba návrhové komise 4. Volba volební komise 5. Kooptace dvou ãlenû pfiedsednictva CAGI 6. Zpráva revizní komise o hospodafieni CAGI za rok Projednání návrhu rozpoãtu CAGI na rok Zpráva volební komise 9. Návrh a schválení usnesení VH 10. RÛzné 11. Závûr 4

5 Valná hromada zvolila volební komisi ve sloïení: Brabec Petr Horák Jifií Zedníãková Draha Valná hromada zvolila návrhovou komisi ve sloïení: Bene Tomá Kubíãek Petr Hiess Jifií Valná hromada schvaluje: 3. Návrh usnesení IX. valné hromady âeské asociace pro geoinformace konané dne Program jednání valné hromady 2. Zprávu o ãinnosti âeské asociace pro geoinformace za období roku Zprávu o hospodafiení âeské asociace pro geoinformace za rok 2004 Valná hromada bere na vûdomí: 1. Zprávu revizní komise ke zprávû o hospodafiení CAGI za rok Zprávu volební komise o doplàovacích volbách pfiedsednictva CAGI Valná hromada ukládá: 1. Tajemníkovi CAGI seznámit detailnû pfiedsednictvo s poïadavky MV pro získání akreditace vzdûlávacího pracovi tû pro pracovníky státní správy v oboru geoinformatika 2. Pfiedsednictvu CAGI ve spolupráci s tajemníkem zabezpeãit splnûní podmínek MV âr pro akreditaci 3. Pfiedsednictvu CAGI zvolit fiádného pfiedsedu asociace 5

6 4. Program âeské asociace pro geoinformace na období Podporovat rozvoj geoinformaãní infrastruktury v âr a zabezpeãit úkoly CAGI vypl vající z Programu rozvoje NGII v âr v letech Iniciovat a koordinovat projekt CZ-INSPIRE. 2. UdrÏet dosaïenou úroveà komunikace a spolupráce jak v rámci âr (orgány vefiejné správy, SdruÏení Nemoforum, odborné svazy apod.), tak ve vztahu k zahraniãí (ãlenství v EUROGI, spolupráce s národními AGI, v rámci rûzn ch evropsk ch a svûtov ch iniciativ a projektû). 3. Zajistit selektivní informaãní servis pro ãleny CAGI a podporovat ãinnosti a iniciativy smûfiující k popularizaci a informovanosti v oblasti geoinformací (ãasopisy, webové informace apod.). 4. Dbát na zájmy ãlenû se zvlá tním pfiihlédnutím k zájmûm kolektivních ãlenû, zji Èovat je a vyuïít pro zlep ování ãinnosti CAGI. Roz ífiit odbornou pûsobnost i do sfér prûmyslu, obchodu a správy technického vybavení. Tím mj. roz ífiit i ãlenskou základnu a zv it pfiíjmy z ãlensk ch pfiíspûvkû. 5. Usilovat o vyuïití zdrojû grantov ch programû a fondû a vyuïít je vûcnû pro plnûní cílû CAGI, ale i ke zv ení pfiíjmové stránky rozpoãtu CAGI. 6. Usilovat o vyuïitelnost a dostupnost geodat pofiízen ch a spravovan ch orgány a úfiady vefiejné správy âr v souladu se zpracovanou studií a koordinovan m fie ením popsan ch problémov ch okruhû. 7. Usilovat o koordinované celorepublikové fie ení problematiky státem garantovan ch registrû adres (adresace). 6

7 Komentáfi: Vzhledem k tomu, Ïe v e uveden program byl souãástí v roãní zprávy CAGI za rok 2003, cítí se autofii zprávy povinováni podat alespoà struãn vysvûtlující komentáfi k aktuálnímu stavu jeho plnûní. Posuzujeme-li plnûní tohoto dlouhodobého programu rámcovû v celém jeho kontextu, pak zde lze konstatovat, Ïe bod 1 byl splnûn beze zbytku, bod 2, t kající se sdruïení Nemoforum je plnûn prûbûïnû, komunikace mezi CAGI a tímto sdruïením je trvale na velmi dobré úrovni. Pfiímo ve sdruïení má na e asociace svého zástupce, takïe je zaji tûna velmi dobrá úroveà informovanosti mezi obûma subjekty navzájem. Mimoto ãlenové CAGI a ãlenové Nemofora vystupují se sv mi prezentacemi na akcích druhé strany, takïe i informovanost o dûní v obou subjektech je zabezpeãena i pro ir í odbornou vefiejnost. Naproti tomu zatím ponûkud pokulhává spolupráce s ostatními národními AGI a úãast na svûtov ch projektech, coï je limitováno voln mi finanãními prostfiedky na akce, kde se tyto aktivity prezentují, nebo kde se o nich pfiímo rozhoduje. K bodu 3, t kajícího se informovanosti ãlenské základny, do lo ke zlep ení obsahu a aktuálnosti webov ch stránek asociace, poãítá se v ak v prûbûhu leto ního a pfií tího roku s jejich dal ím zdokonalováním tak, aby co nejlépe odpovídaly potfiebám geoinformaãní komunity. Pro naplnûní podmínek lep í spolupráce se zahraniãními AGI je v pfiípravû i jejich anglická mutace. Pokud se t ká oblasti tisku, byla sice vytvofiena OS, která v ak s odchodem b valé v konné fieditelky nevyvíjí Ïádnou podstatnou ãinnost. Podafiilo se navázat úzkou spolupráci s ãasopisem Geoinformace, kter pravidelnû informuje o novinkách a akcích pofiádan ch CAGI. Odbûr zahraniãních ãasopisû z branïe je opût limitován finanãními zdroji. Bod 4 roz ífiení pûsobnosti asociace i do dal ích sfér prûmyslu, obchodu a sluïeb se pfiíli nedafií, v tomto smûru bude pravdûpodobnû zorganizována anketa mezi ãleny, jak m zpûsobem tento úkol fie it a zabezpeãovat. Body 5 a 6 dlouhodobého programu se dafií plnit rozdílnû, zatímco úsilí o vyuïitelnost geodat v celorepublikovém rámci se dafií vcelku plnit, v oblasti vyuïívání grantov ch zdrojû a fondû napfiíklad i EU jsou veliké rezervy. V nejbliï ím období bude tfieba se touto problematikou podrobnûji zab vat zejména cestou speciálního zasedání pfiedsednictva CAGI. Na druhou stranu je tfieba konstatovat, Ïe nûkteré moïnosti, pfies jejich zvefiejnûní na webu CAGI, byly ãlenskou základnou zcela nebo ãásteãnû ignorovány. Bod 7 Státem garantované registry, v prûbûhu roku se ukázalo, Ïe problém je natolik závaïn, Ïe k jeho fie ení, respektive ke spolupráci na jeho fie ení byla v rámci CAGI vytvofiena zvlá tní ad hoc komise, o jejíï ãinnosti je pojednáno na jiném místû této v roãní zprávy. Jedná se o velmi závaïn problém, jehoï fie ení je podmínkou takfika nezbytnou k dal ímu rozvoji geoinformaãních technologií u nás, mimo jiné i k funkãnosti portálu vefiejné správy. 7

8 5. Zpráva o ãinnosti iroké spektrum aktivit na í asociace nab valo v uplynulém roce rûzn ch podob. Proto je zde uveden pfiehled vybran ch akcí CAGI, ukazující, v jak ch oblastech geoinformatiky pfiedev ím v uplynulém období pûsobila. 5.1 Konference V uplynulém období CAGI podpofiila nebo za títila nûkteré odborné konference jako napfiíklad: Mezinárodní symposium GIS Ostrava, leden 2004, Ostrava; Informaãní systémy v zemûdûlství a lesnictví, duben 2004, Seã; Internet ve státní správû a samosprávû, duben 2004, Hradec Králové (sekce CAGI a soutûï»geoaplikace roku«); GIS ve vefiejné správû a samosprávû, ãerven 2004, Seã; Územní plánování a GIS, ãerven 2004, Vranov-Bítov; Konference»Partnerství mûst âeské republiky a Nizozemí«, záfií 2004, Praha; Nizozemsko-ãeská konference druïebních mûst, kterou zaãátkem záfií pofiádala Skupina pfiátel NL-âR Poslanecké snûmovny PâR ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a Ministerstvem pro místní rozvoj. Konferenci, které se zúãastnilo asi 200 úãastníkû, pfiedsedala ing. Nedvûdová, s prezentací o Nemoforu vystoupil ing. Pa ek; Konference»Pût let ãinnosti Nemofora«, listopad 2004; Jubilejní konferenci zahájila pfiedsedkynû Nemofora, poslankynû Parlamentu âr ing. Veronika Nedvûdová. Na konferenci vystoupil ministr informatiky âr Vladimír Mlynáfi, pfiedseda âeského úfiadu zemûmûfiického a katastrálního ing. Karel Veãefie, prof. Bas Kok z RAVI, Holandsko a Karel Welter z Kadaster International, Holandsko. V programu dále vystoupili odborníci z fiady institucí. V závûru byly pfiedstaveny vize sdruïení Nemoforum na dal í období, pfiednesené místopfiedsedou Nemofora ing. Oldfiichem Pa kem. Konference se uskuteãnila s laskavou podporou agentury Kadaster International, Nizozemsko. 5.2 Semináfie, workshopy a dal í Semináfi workshop k problematice studie»podmínky dostupnosti a vyuïitelnosti geodat vefiejné správy âr«, únor 2004, Praha (ve spolupráci s Nemoforem); Valná hromada CAGI, kvûten 2004; Semináfie Nemofora v roce 2004: Semináfi k tematice dopravní telematiky, leden 2004; Pozemkové úpravy X., duben 2004 (MZe a Spolek zemûmûfiiãû Brno); Jak dále v dani z nemovitostí?, ãerven Pfiehled ãinnosti odborn ch komisí, ad hoc komisí a odborn ch skupin V hodnoceném roce 2004 se na hlavních aktivitách âeské asociace pro geoinformace podílely zejména následující odborné komise, skupiny a ad hoc skupiny: 8

9 Komise OK1/3 Pfienosov formát DTTM (Z. Hoffmann) Informace o ãinnosti v roce 2004: Problematika DTTM je projednávána prûbûïnû s MI âr a dal ími zainteresovan mi stranami. Standard by mûl b t aktualizován, na jeho aktualizaci se prûbûïnû pracuje. V hodnoceném období roku 2004 komise jiné speciální aktivity nevyvíjela. Plán ãinnosti na rok 2005: V generelu bude celá skupina standardû pfiesouvána smûrem k doporuãen m technologick m postupûm. Komise OK2 MIDAS, metadatov systém CAGI (B. Horáková) Informace o ãinnosti v roce 2004: 1. Správa a údrïba systému MIDAS (sdruïené pracovi tû CAGI a V B-TU Ostrava, Institut geoinformatiky); 2. Import datov ch sad ze systému MIDASkraj provozovaného Krajsk m úfiadem ve Zlínû; 3. Technická a metodická podpora uïivatelû MIDAS a MIDASLite; 4. Metodická podpora vefiejné správy mezinárodní standardizace metadat geodat; 5. V zkum a v voj v oblasti metadat a metainformaãních systémû; 6. Spolupráce na projektu GINIE (EUROGI). V voj a provoz metainformaãního systému WebCastle. ( 7. Úãast v procesu tvorby a pfiipomínkování novely zákona 365/2000 Sb.; 8. Úzká spolupráce s OK6 pfii pfiípravû projektu CZ-INSPIRE; 9. Vytvofiení a zpfiístupnûní nové verze systému MIDASLite (fiíjen 2004); 10. Intenzivní jednání s MIâR o pfievodu stávajícího Standardu ISVS metadat na metodick pokyn-pfiechod na normu ISO (v souvislosti s novelou 365/2000 Sb.); 11. Osvûta a informování o ãinnosti CAGI v pfiedmûtné oblasti pûsobnosti OK2 na konferencích a jin ch odborn ch akcích; 12. Projekt WebCastle v voj a provoz metais pro pfiípadové studie EU ( 13. Spolupráce pfii zpracování pfiehledû o stavu SDI v âr pro potfieby projektû GINIE a INSPIRE (OK6) ( Zahájení v zkumu a testování technologií vyuïiteln ch pro fie ení MetaPortálu (distribuované fie ení pfiístupu k popisu geodat, geoinformací a sluïeb); 15. Snaha o zavedení problematiky metadat do legislativy âr v souladu s principy INSPIRE. ( bohuïel dosud neúspû ná. Plán ãinnosti na rok 2005: Strategick m cílem komise je pfiipravit prototyp MetaPortálu v souladu s pfiipravovan mi implementaãními pravidly INSPIRE a jeho propojení s EU Geo-Portal ( MetaPortál nahradí stávající systém MIDAS. Cílem je vytvofiit jeden pfiístupov nod v rámci âr, kter umoïní distribuovan pfiístup k metadatûm uloïen m v rûzn ch systémech nebo portálech vefiejné správy na rûzn ch úrovních od národní aï k lokální. NejbliÏ ím úkolem je pfiipravit SDIC pro INSPIRE a zapojit se aktivnû do ãinností v oblasti metadat a sluïeb. To znamená úzká vazba a spolupráce s OK6 a spoleãnû pak pfiedev ím se subjekty vefiejné správy, které participují za âr na projektu INSPIRE. 9

10 Komise OK3 Konference, akce, soutûïe, ceny (T. Bene, P. Brabec) Informace o ãinnosti v roce 2004: Komise OK 3 se nadále zab vala spoluprácí s pofiadateli konferencí (semináfiû, kongresû atd. dále jen konferencí), prozatím v rozsahu stejném jako v minul ch letech. Název akce GIS Ostrava GIS ve vefiejné správû 2004 (Seã ãervnová) Územní plánování a geografické informaãní systémy (Vranov) Pofiadatel P. Rapant (J. RÛÏiãka) J. Falt J. Hiess, D. Zedníãková Konference Informaãní systémy v zemûdûlství a lesnictví (zimní SEâ) v roce 2004, pofiádaná v tradiãní podobû naposledy, v ak z dûvodu zmûny organizátora probûhla aï v dubnu GIS v podnikání v uplynulém období nebyl ve vztahu k CAGI Ïádn v voj. V rámci ISSS 2004 byla ve spolupráci s CAGI zafiazena sekce GIS ve vefiejné správû vãetnû diskusního stolu a téï tradiãnû soutûï»geoaplikace roku«. Jednání o odvodech z konferenãních poplatkû pfiíslu n ch podporovan ch konferencí prozatím nemá v sledek, fie ením je hledat formy podpory konferencí, které budou pro jejich pofiadatele pfiínosné. Plán ãinnosti na rok 2005: Prozkoumává se moïnost, Ïe by CAGI získalo akreditaci vzdûlávací organizace nebo by ji získal cyklus konferencí za títûn ch CAGI. Po vyïádání podkladû z obou státních institucí o podmínkách získání akreditace vyplynulo, Ïe pro získání akreditace vzdûlávací instituce pro pracovníky státní správy je rozhodující ministerstvo vnitra. Druh m pracovi tûm, udílejícím akreditaci je ministerstvo kolství, mládeïe a tûlov chovy, které v ak akreditaci pro vzdûlávání pracovníkû státní správy neudílí. Pfiedpokládá se prozkoumání podkladû, které má CAGI k dispozici a jejich adaptace na podmínky asociace tak, aby do konce roku 2006 bylo moïno akreditaci získat. Tradiãní podpora vybran ch akcí v kalendáfii CAGI jejich zá tita s v jimkou nejstar í a nejvût í akce GIS Seã ve státní správû a samosprávû. Pravdûpodobná varianta uspofiádání zcela nové akce, nikoliv pod zá titou, ale pfiímo organizovanou CAGI ve spolupráci se specializovanou firmou z dûvodu nedostatku lidsk ch zdrojû pro její samostatnou organizaci. Zmûnûn název Geoinformatika ve vefiejné správû, termín: tradiãní tj. poãátek ãervna. Komise zcela váïnû uvaïuje o organizování jednodenních monotematick ch semináfiû pro detailní rozpracování dûleïit ch témat geoinformatiky v na í republice. V hody detailní vyhodnocení souãasného stavu fie eného nebo diskutovaného problému, mal poãet odborníkû specialistû na dané téma tj. max. 50, jednodenní semináfi nebo workshop, nízké organizaãní náklady protoïe místo by bylo sídlo kanceláfie CAGI Novotného lávka. 10

11 Komise OK5 Vzdûlávání a osvûta (V. VoÏenílek, E. Pauknerová) Informace o ãinnosti v roce 2004 Vzdûlávání V BUDE JE Tù DOPLNùNO VÍTKEM V rámci ãinnosti OK 6 probûhla dvû setkání GIS Tour, na kter ch mûli zástupci V pracovi È, zab vajících se geoinformacemi a GIT, moïnost seznámit se prostfiedím a v sledky sv ch kolegû v Pardubicích a Brnû. Vzdûlávání a osvûta vefiejná správa V rámci projektû MIDAS a PAN se uskuteãnily vzdûlávací a osvûtové akce pod vedením pracovníkû Institutu GIT na V B TU Ostrava (viz OK2 a AHOK 12). Mezi klasické osvûtové akce CAGI jiï tradiãnû patfiila soutûï Geoaplikace roku a návazné publikaãní a prezentaãní aktivity. V roce 2004 byla soutûï aktuálnû zamûfiena na problematiku povodní (viz obrazové ilustrace V roãní zprávy CAGI za rok 2003). V sledky byly vyhlá eny a prezentovány v rámci konference Internet ve státní správû a samosprávû. Ocenûné projekty byly pfiedstaveny v odborném tisku, na konferenci GIS Seã a zahraniãním expertûm na workshopu GINIE v ímû. Osvûta pro dûti, mládeï a vefiejnost Gisáãek CAGI se pfii organizaci této akce nepodílela nijak aktivnû. V plánu na rok 2004 byla dohodnuta forma podílu CAGI a zpûsob jejího naplnûní, kter se v ak podafiilo splnit jen z ãásti. Tato velmi uïiteãná soutûï pro studenty stfiedních kol je bohuïel dosud omezena vût inou pouze na moravskoslezsk kraj co do pfiíslu nosti úãastníkû, i kdyï v leto ním roce se CAGI snaïila pomoci alespoà propagovat tuto akci i na ãesk ch kolách. GIS Day 17. listopad 2004 Je akcí celostátního charakteru, nad kterou poprvé CAGI vzala zá titu, jako nad akcí, která má b t nekonkurenãního a technologicky nezávazného charakteru. GIS Day má za úkol propagaci GIS technologií pfiedev ím mezi Ïáky nebo studenty kol. CAGI tuto akci podpofiila aktivitami sv ch ãlenû, pracujících pfiedev ím v oblasti kolství, vefiejné správy i komerãní sféry.tradiãní realizace aktivit spojen ch s touto akcí byla uskuteãnûna na 12 místech ãeské republiky. Jmenovitû v: Bílinû (SD a.s. Doly Bílina), Brnû (Mendelova zemûdûlská a lesnická univerzita, provoznû ekonomická fakulta a Masarykova univerzita FPe, kat. geografie), Liberci (Technická univerzita Liberec, Fpe), Novém Jiãínû (fy GISPo Poradenství a sluïby GIS spolu s Mûstsk m úfiadem Nov Jiãín), Olomouci (Univerzita Palackého, pfiírodovûdecká fak.), Ostravû (V B Technická univerzita, Hornicko-geologická fak.), Pardubicích (fak. Ekonomicko správní), Plzni (Krajsk úfiad PlzeÀského kraje spolu se Záapadoãeskou univerzitou v Plzni, FPe), Pfiíbrami (Krajsk úfiad Stfiedoãeského kraje a Stfiední prûmyslová kola Hrabákova), Praze (Karlova univerzita v Praze spolu s ARCDATA PRAHA, s.r.o.), Slaném (Mûsto Slan a Gymnázium Slan ), Ústí nad Labem (Univerzita Jana Evangelisty Purkynû, fak. Îivotního prostfiedí), i kdyï nejen zde byla tato celosvûtová akce na na em území podpofiena. 11

12 Komise OK6 Geoinformaãní infrastruktura (P. Kubíãek, J. Hojdar) Informace o ãinnosti v roce 2004 V roce 2004 se podafiilo získat grant Global Spatial Data Infrastructure (GSDI Small Grant), kter je zamûfien na prosazování my lenek geoinformaãní infrastruktury na národní úrovni. Dále probûhly zejména následující akce a ãinnosti: 1. Rozsáhlá diskuze s MIâR nad pfiipravovanou novelou zákona 365/2000 a její návaznosti na studii Podmínky dostupnosti a vyuïitelnosti geodat pofiízen ch a spravovan ch orgány a úfiady vefiejné správy âr". Pfiipomínky byly vzaty do úvahy pouze v oblasti zmûny standardû na metodické pokyny. 2. Pfiíprava spoleãného postupu CAGI a Nemoforum pfii prosazování závûrû smûrnice INSPIRE v rámci âr. 3. Semináfie a odborná vystoupení na akcích pofiádan ch a za títûn ch CAGI na téma Projekt INSPIRE a jeho rozvoj v âr. Plán ãinnosti na rok 2005: V roce 2005 bude ãinnost zamûfiena zejména do dvou oblastí: 1. Spolupráce s Ministerstvem informatiky nad zákonem 365/2000, a to zejména v oblastech pfievodu standardû na metodické pokyny (územní identifikace, metadata, územní plánování, technická mapa mûsta). 2. Pfiíprava spoleãného projektu CZ-INSPIRE ve spolupráci s Nemoforum, MÎP a MI v úzké vazbû na ãinnost OK2. Komise OS 21 GIS a územní plánování V ãervnu 2004 âeská asociace pro geoinformace, Odborná skupina 21 pro GIS v územním plánování uspofiádala sedm roãník odborného semináfie ÚP a GIS Místo konání: hotel Bítov (obec Bítov) u Vranovské pfiehrady. Úãastníky byli zástupci projekãních urbanistick ch firem, firmy zab vající se geografick mi informaãními systémy, zástupci ze kol, z obcí, mûst, krajû, centrálních úfiadû a odborn ch institucí. Na semináfii probûhla soutûïní v stava posterû. V stava byla následnû vystavena na Hradãanech (ve spolupráci s praïsk m magistrátem), na Slovenské technické univerzitû v Bratislavû a na TU v Ostravû. Na podzim 2004 ing. Skalická z OS21 zorganizovala v Praze odborn semináfi Územní plánování mûst urãen pro magistrátní mûsta. Opût napomohla kolektivnímu ãlenu CAGI, spoleãnosti Arcdata, pfii organizaci v stavy GIS prezentací na ÚRM hl.m. Prahy v Martinickém paláci. 12

13 Komise AHOK14 Adresace bodû Ad hoc komise ã.14 pro GIS v adresovacích systémech byla formálnû vytvofiena na jafie Její ãlenové soustavnû monitorují situaci v âr v oblasti adresování a adresních bodû, v voje registrû a produktû spravovan ch centrálnû na národní úrovni v gesci Ministerstev práce a sociálních vûcí, informatiky a místního rozvoje, âeského statistického úfiadu, âeského úfiadu zemûmûfiického a katastrálního. A to s ohledem na zájmy sv ch ãlenû v oblasti produkce geodat a uïití geoinformaãních technologií a GIS ve vefiejném zájmu. AHOK14 pfiipravila a v pracovní skupinû pro mapové sluïby portálu vefiejné správy MIâR pfiedloïila iniciativní návrh fie ení harmonizace adresních bodû âr jak rychle a kvalitnû doplnit existující ÚIR-ADR, RSO a dal í podle principû národní geoinformaãní infrastruktury. AHOK14 pfiipomínkovala návrh direktivy INSPIRE pfii projednávaní ve v borech Evropského parlamentu, kde podpofiila ponechání adresovacích systémû v taxativním v ãtu v annexech direktivy. AHOK14 koresponduje s iniciativní pracovní skupinou v rámci UDMS a EUROGI s cílem propagovat dosaïen stav v âr na mezinárodní úrovni a zpûtnû informovat ãeskou odbornou vefiejnost a geoinformaãní komunitu o trendech a v voji v zahraniãí. 13

14 6. âlenská základna a organizaãní uspofiádání CAGI umoïàuje ãlenství jak fyzick m, tak právnick m osobám (individuální a kolektivní ãlenství). V znamn mi kolektivními ãleny se staly i nûkteré odborné specializované spoleãnosti a odborná sdruïení i pracovi tû vysok ch kol. Pfies provedenou revizi ãlenské databáze v roce 2002 a následnou v roce 2003 se stále nedafií zlep it pfiíspûvkovou morálku nûkter ch ãlenû CAGI. Proto do lo, zejména pfii revizi v roce 2002, ke zru ení ãlenství nûkter ch, zejména individuálních ãlenû pro opakované neplacení pfiíspûvkû pfies nûkolikerou urgenci ze strany pfiedsednictva i hospodáfiky. Obdobn proces probíhal i na konci roku 2004 a mûl bezprostfiední dopady na stav ãlenské základny. Dokladem nezbytnosti provedení této revize je souãasná v e nezaplacen ch ãlensk ch pfiíspûvkû ke konci roku 2004, která dosahuje bezmála Kã tedy pfiibliïnû 38,5 % v ech ãlensk ch pfiíspûvkû CAGI za cel rok. V roce 2003 byla zavedena i kategorie strategick ch ãlenû. CAGI mûla ke dni ãtyfii strategické ãleny, kter mi jsou firmy GEPRO, spol. s r.o., INTERGRAPH âr, T-Mapy, spol. s r.o. a CEDA, a.s. Individuálními ãleny se zpravidla stávají pracovníci státní správy.. Ke dni byla ãlenská základna CAGI tvofiena celkem 33 kolektivními (Foresta SG ukonãila s koncem roku své ãlenství v CAGI) a 135 individuálními ãleny. 6.1 Bilance ãlensk ch pfiíspûvkû v roce 2004 Následující tabulka názornû dokumentuje strukturu i v i vybran ch ãlensk ch pfiíspûvkû v roce âlenské pfiíspûvky rok 2004 Individuální ãlenové Kolektivní ãlenové Strategiãtí ãlenové Celkem DluÏníci kolektivní ãlenové

15 6.1.1 Abecední seznam kolektivních ãlenû ARCDATA PRAHA, spol. s r.o. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. AUTODESK, spol. s r.o. Bentley Systems âr, spol. s r.o. BERIT, spol. s r.o. âesk svaz geodetû a kartografû Data Systém, spol. s r.o. DIGIS, spol. s r.o. Foresta SG, a.s. GEOS, spol. s r.o. GEODING, spol. s r.o. GEPRO, spol. s r.o. GISoft, v.o.s. HSI, spol. s r.o. Hydrosoft Praha, spol. s r.o. Institut mûstské informatiky HMP Intergraph âr, spol. s r.o. Kartografická spoleãnost âr Katedra informaãních systémû, FES UP Katedra mapování a kartografie FS âvut Katedra geoinformatiky FÎP UJEP Laboratofi GIS PfiF UK LGC Katedra geografie PfiF MU Mûsto Pardubice Oddûlení GIS, Institut ekonomiky a systémû fiízení V B-TU OK system, spol. s r.o. PVT, a.s. T-Mapy, spol. s r.o. Topol Pro, spol. s r.o. TopoL Software, spol. s r.o. T-SOFT, spol. s r.o. Ústav pro hospodáfiskou úpravu lesû Ústav územního rozvoje Brno V zkumn ústav geodetick, topografick a kartografick (VÚGTK). V konní pracovníci Tajemník: RNDr. Tomá Bene Hospodáfika: Vûra Pfievrátilová Webmaster: Mgr. Jan Kuranda Revizní komise Ing. Lena Halounová, CSc. ãlen RNDr. Jan VodÀansk ãlen Ing. RÛÏena Zimová, PhD. ãlen 6.2 Organizaãní ãlenûní 15

16 Organizaãní struktura Organizaãní struktura nedoznala Ïádn ch podstatn ch zmûn oproti roku 2002, jejíï stav je uveden ve v roãní zprávû za rok 2002, a proto zde není detailnû publikována. Odborné komise a skupiny OK1 Standardizace OK1/1 Standardizace Terminologie OK1/2 Standardizace Metapopis pfienosov ch formátû, technick formát OK1/3 Standardizace Pfienosov formát DTTM OK1/4 Standardizace Pfienosov formát DfÚPD OK1/5 Standardizace Pfienosov formát metadat popisu datov ch souborû OK2 Metainformaãní systémy OK3 Konference, akce, soutûïe, ceny OK4 Redakãní a publikaãní ãinnost OK5 Vzdûlávání a osvûta OK5/1 Vysoké kolství OK5/2 Vefiejná správa OK5/2/1 PANEL GI OK6 Geoinformaãní infrastruktura OK7 Obchodní aspekty GIT OK8 Národní komitét (zahraniãní aktivity) OK8/1 Networking OK8/2 GINIE srovnávací studie a pfieklady OK8/3 GINIE WebCastle OK9 Vefiejná správa OK10 Primární zdroje geodat AHOK 10 Geoaplikace soutûï, publikace AHOK 11 Podmínky dostupnosti geodat veden ch a spravovan ch orgány a úfiady âr AHOK 12 Prostorová anal za nezamûstnanosti AHOK 14 Adresace bodû AHOK 1/1 Struktura a VF DTMM AHOK 1/2 Sjednocení standardû OS21 GIS v územním plánování OS23 GIS v dopravû OS26 GIS v Îivotním prostfiedí OS29 GIS/PTIS pro utilities, Outsourcing ICT OS30 GIS v zemûdûlství a lesnictví 16

17 ídící orgány CAGI Pfiedseda: Josef Falt, Magistrát mûsta Hradec Králové, V konn v bor: Josef Falt, Magistrát mûsta Hradec Králové, Doc. Ing. Petr Rapant, CSc., VSB-TU Ostrava, RNDr. Petr Kubíãek, CSc., INTERGRAPH âr, spol. s r.o., RNDr. Jifií Hiess, Krajsk úfiad kraje Vysoãina, Ing. Zdenek Hoffmann, GEPRO, spol. s r.o., Pfiedsednictvo: RNDr. Tomá Bene (Ústav pro hospodáfiskou úpravu lesû) âlen pfiedsednictva ( Ing. Václav âada, CSc. (âesk svaz geodetû a kartografû) âlen pfiedsednictva ( Prof. Ing. Jan âapek, CSc. (Kat. informaãních systémû, FES UP) âlen pfiedsednictva ( Josef Falt (Magistrát mûsta Hradec Králové) Pfiedseda ( Ing. Miroslav Fanta (ARCDATA PRAHA, spol. s r.o.) âlen pfiedsednictva ( Ing. Josef Hava, MBA (Intergraph âr, spol. s r.o.) âlen pfiedsednictva ( RNDr. Jifií Hiess (Krajsk úfiad kraje Vysoãina) âlen pfiedsednictva ( Ing. Zdenek Hoffmann (GEPRO, spol. s r.o.) âlen pfiedsednictva ( Doc. Dr. Ing. Jifií Horák (V B-TU Ostrava) âlen pfiedsednictva ( Dr. Ing. Bronislava Horáková (V B-TU Ostrava) âlen pfiedsednictva ( Ing. Jitka Komárková. Ph.D. (Kat. informaãních systémû, FES UP) âlen pfiedsednictva ( RNDr. Petr Kubíãek, CSc. (Intergraph âr, spol. s r.o.) Místopfiedseda ( Ing. Eva Pauknerová, CSc. âlen pfiedsednictva ( Ing. Radek Petr (KLAUDIÁN Praha, spol. s r.o.) âlen pfiedsednictva ( Doc. Ing. Petr Rapant, CSc. (V B-TU Ostrava) Místopfiedseda ( Ing. Václav Slaboch, CSc. (VÚGTK) âlen pfiedsednictva ( Ing. Jaroslav olc (Magistrát hl. mûsta Prahy) âlen pfiedsednictva ( Doc. RNDr. Vít VoÏenílek, CSc. (Palackého univerzita Olomouc) âlen pfiedsednictva ( Drahomíra Zedníãková (Krajsk úfiad Jihomoravského kraje) âlen pfiedsednictva ( 17

18 7. Finanãní zpráva 7.1 ROZVAHA k Aktiva Stálá aktiva stav k stav k nehmotn investiãní majetek 0 0 oprávky k nehm.investiãnímu majetku 0 0 hmotn investiãní majetek 0 0 oprávky k hmotnému investiãnímu majetku 0 0 ostatní finanãní investice 0 0 Stálá aktiva celkem 0 0 ObûÏná aktiva zásoby 0 0 bankovní úãty pohledávky 0 0 pokladna odbûratelé ObûÏná aktiva celkem Aktiva celkem Pasiva Vlastní zdroje vlastní jmûní 0 0 hospodáfisk v sledek roku nerozdûlen zisk / neuhrazená ztráta minul ch let Vlastní zdroje celkem Cizí zdroje závazky z obchodního styku pfiijaté zálohy zamûstnanci ostatní závazky k zamûstnancûm 0 0 závazky k soc. + zdr. poji tûní 0 0 ostatní pfiímé danû V nosy pfií tích období Cizí zdroje celkem Pasiva celkem

19 7.2 V sledovka 2004 za období: V nosy nezdaàovaná zdaàovaná celkem trïby za prodeje sluïeb pfiijaté úroky kurzové zisky zúãtování fondû pfiijaté ãlenské pfiíspûvky ostatní v nosy grantové prostfiedky V nosy celkem Náklady Materiálové spotfieba materiálu Materiálové náklady celkem SluÏby prodané zboïí oprava a údrïba HIM cestovné náklady na reprezentaci ostatní sluïby SluÏby celkem Osobní náklady mzdové náklady sociální poji tûní ostatní sociální poji tûní Osobní náklady celkem Ostatní kursové ztráty poskytnuté pfiíspûvky jiné ostatní náklady penále daà z pfiíjmu Ostatní celkem Náklady celkem Zisk

20 8. Zpráva revizní komise CAGI ke kontrole hospodafiení za rok 2004 Revizní komise âagi ve schváleném sloïení prostudovala poskytnuté podkladové materiály k hospodafiení asociace za rok Hospodáfika paní Pfievrátilová spolu s tajemníkem RNDr. Bene em podaly k dokladûm vysvûtlení a zodpovûdûly doplàující dotazy ãlenû revizní komise âagi. Revizní komise neshledala pfii proveden ch kontrolách Ïádné závady. Bilance rozpoãtu CAGI za rok 2004 P ÍJMY V DAJE âlenské pfiíspûvky: Kanceláfi Kolektivní ãlenové: Mzdy: Individuální ãlenové: Administrativa: DluÏníci: Materiál: DluÏníci kolektivní: ReÏie kanceláfie: DluÏníci individuální: Zúãtování zakázek Projekty a zakázky: EUROGI: Sekretariát + ostatní âlensk pfiíspûvek: Odborná komise Akce: Dostupnost geodat GINIE GINIE Ostrava Pfiíjmy z akcí CAGI: SluÏební cesty: Vranov Zahraniãní: Ostatní: Ostatní pfiíjmy: Ostatní v daje: CELKEM CELKEM

21 8.1 Návrh rozpoãtu CAGI pro rok 2005 Návrh rozpoãtu CAGI pro rok 2005 P ÍJMY V DAJE âlenské pfiíspûvky: Kanceláfi Kolektivní ãlenové: Mzdy: Individuální ãlenové: Administrativa: DluÏníci kolektivní: Materiál: DluÏníci individuální: ReÏie kanceláfie: Projekty a zakázky: EUROGI: Sekretariát + ostatní âlensk pfiíspûvek: Geoaplikace Akce: Ostatní Dal í (GINIE atp.) Pfiíjmy z akcí CAGI: SluÏební cesty: Vranov Zahraniãní: Ostatní: Ostatní pfiíjmy: Ostatní v daje: CELKEM CELKEM Závûr a podûkování Rok 2004 byl pfiedev ím rokem oãekávan ch i neoãekávan ch zmûn v Ïivotû na í asociace, tak jak jiï bylo fieãeno v úvodním slovû. Podafiilo se dokonãit pfiestûhování kanceláfie CAGI na novou adresu, která je daleko operativnûj í, dostupnûj í a zejména dûstojnûj ím prostfiedím pro kaïdodenní ãinnost, s prostory pro konání rûzn ch tematick ch akcí i schûzí pfiedsednictva atd. Bylo s tím spojeno i fie ení rûzn ch administrativních problémû súfiady, institucemi, bankou apod. V dané chvíli jiï kanceláfi je plnû funkãní a na kaïdodenním Ïivotû CAGI se to také projevilo prakticky neprodlenû. Celá fiada vyt ãen ch programov ch úkolû se podafiila vyfie it a dokonãit, za coï patfií zejména jejich zpracovatelûm a fie itelûm díky a uznání. V odborné oblasti se prohlubovalo a pokraãovalo úsilí o zpfiístupnûní geodet co nej ir ímu okruhu uïivatelû, na i ãlenové se podíleli i na tvorbû a zpfiístupnûní portálu vefiejné správy, vyvíjeli aktivity ve smûru fie ení nejdûleïitûj ích problémû v na em oboru dne ka, jako napfiíklad adresace bodû, standardizace dat, na mezinárodním poli jsme byli zapojeni do projektu INSPIRE a spolupracovali jsme i na fie ení konkrétních úkolû praxe. To v e jsou velmi potû itelná fakta. Naproti tomu konec roku byl poznamenán neoãekávanou událostí úmrtím na eho pfiedsedy Josefa Falta, kter byl osobou na svém místû. Tato událost donutila ostatní ãleny zejména pfiedsednictva k vy ímu úsilí a operativnímu fie ení problémû, které následnû vznikly a je jim ke cti, Ïe se jich zhostili tak, aby Ïivot asociace byl minimálnû naru en. Pfiesto i na tomto místû si dovolujeme vyslovit podûkování a úctu panu Faltovi za jeho práci pro na i asociaci. RovnûÏ je tfieba podûkovat ãlenûm pfiedsednictva, vedoucím odborn ch komisí, ad hoc komisí a odborn ch skupin, tedy v em aktivním ãlenûm âeské asociace pro geoinformace, aè jiï kolektivním, nebo individuálním, ktefií svojí dobrovolnou prací podpofiili rozvoj a váïnost úlohy na í asociace v Ïivotû geoinformaãní komunity v na í republice i za jejími hranicemi. 21

22 Obsah Foto 2 1. Úvodní slovo 3 2. Návrh programu IX. valné hromady CAGI konané dne Návrh usnesení IX. valné hromady CAGI konané dne Program âeské asociace pro geoinformace na období Zpráva o ãinnosti Konference Semináfie, workshopy a dal í Pfiehled ãinností odborn ch komisí, ad hoc komisí a odborn ch skupin 8 Komise OK1/3 9 Komise OK2 9 Komise OK3 10 Komise OK5 11 Komise OK6 12 Komise OS Komise AHOK âlenská základna a organizaãní uspofiádání Bilance ãlensk ch pfiíspûvkû v roce Abecední seznam kolektivních ãlenû Organizaãní ãlenûní Finanãní zpráva Rozvaha k V sledovka 2004 za období: Zpráva revizní komise CAGI ke kontrole hospodafiení za rok Návrh rozpoãtu CAGI pro rok Závûr a podûkování 21 Foto 22 V roãní zprávu zpracoval xxx. Zprávu vydala âeská asociace pro geoinformace v nákladu 200 v tiskû. Zlom, sazbu a tisk zajistil Klaudian Praha, s.r.o. 22

23

24 âeská asociace pro geoinformace, Novotného lávka Praha 1 Strategiãtí ãlenové CAGI v roce 2004: Mediální partnefii CAGI:

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 MESADA, obãanské sdruïení Na e poslání a cíl Posláním a cílem MESADY je respektovat a prosazovat práva lidí s handicapem a podporovat je pfii integraci do spoleãnosti. Jak byl rok 2006

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

âeská poji Èovna a.s.

âeská poji Èovna a.s. âeská poji Èovna a.s. V roãní zpráva 1998 Obsah Základní charakteristiky 3 Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 4 Profil spoleãnosti 7 Poskytované druhy poji tûní 7 Rating âeské poji Èovny 7 Pfiipravenost

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1

ÚČE Účetnictví a DPH str. 1 ÚČE str. 1 V obecném hesle Evidence DPH uvádíme základní podmínky, které stanoví pro tzv. záznamní evidenci zákon o dani z přidané hodnoty. Konkrétní účetní operace, příslušné účetní souvztažnosti je však

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 1 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Vznikla CHKO âesk les Vzdûlávání 2004 Lesní kolkafii diskutovali MoÏnosti v roby tûpky v lese Biosférická rezervace Dolní Morava Lípa Dfievina roku 2005

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Obsah: 1. Úvodní slovo pfiedsedy sdruïení 2. Vznik, poslání a cíle organizace 3. Z historie sdruïení OkamÏik 4. Zpráva o ãinnosti za kalendáfiní rok 2005 4.1. Osobní asistence

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 17 27. B EZNA 2006 Snûm âmkos na svém zasedání v listopadu 2004 rozhodl o svolání IV. sjezdu âmkos v termínu 7. - 8. dubna 2006. Sjezd se uskuteãní v TOP hotelu Praha v Praze-Chodovû a pro

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní: zpráva auditora / 47 Zpráva auditora Auditorská zpráva pro akcionáfie spoleãnosti Metrostav a.s. Na základû provedeného auditu jsme dne 16. bfiezna 2001 vydali k úãetní závûrce zprávu následujícího znûní:

Více

G apeloval na zamûstnance Bytová politika LâR prochází korekcí Z obchodníkû budou kontrolofii Akãní plán EU pro lesnictví Na náv tûvû ve Fr dku-místku

G apeloval na zamûstnance Bytová politika LâR prochází korekcí Z obchodníkû budou kontrolofii Akãní plán EU pro lesnictví Na náv tûvû ve Fr dku-místku 9 â a s o p i s l e s n í k Û a p fi á t e l l e s a www.lesycr.cz roãník 12 2006 G apeloval na zamûstnance Bytová politika LâR prochází korekcí Z obchodníkû budou kontrolofii Akãní plán EU pro lesnictví

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Fond národního majetku České republiky

Fond národního majetku České republiky Fond národního majetku České republiky Obsah Úvod.................................................... 3 I. Hlavní aktivity a vûcné okruhy ãinnosti..................... 11 II. Stav realizace privatizaãních

Více

13. konference uživatelů geografických informačních systémů ESRI a Leica Geosystems v České republice PROGRAM

13. konference uživatelů geografických informačních systémů ESRI a Leica Geosystems v České republice PROGRAM 13. konference uživatelů geografických informačních systémů ESRI a Leica Geosystems v České republice PROGRAM 4. 5. listopadu 2004 Kongresové centrum Praha čtvrtek 4.11. J I Ž N Í S Á L 10.00 Úvodní informace

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU Petra Rydvalová, Radka Pittnerová Úvod Lze pomoci rozvoji skláfiství (tradiãnímu odvûtví âech) pfiípravou inovaãních

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671

ISÚ KONTAKTY: Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, 110 00 Praha 1 ã. úãtu: 0208280005/2700. Iâ: 26497671 DIâ: CZ26497671 ISÚ KONTAKTY: Institut Svazu úãetních, a.s. V TÛních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz vzdelavani@svaz-ucetnich.cz certifikace@svaz-ucetnich.cz www.svaz-ucetnich.cz

Více

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A V ZNAMNÁ V ROâÍ Miroslav Houska: Blahopfiejeme spfiátelen m zemím... 18

OBSAH. STÁTNÍ SVÁTKY A V ZNAMNÁ V ROâÍ Miroslav Houska: Blahopfiejeme spfiátelen m zemím... 18 OBSAH Z NA Í âinnosti Z Valné hromady Spoleãnosti pfiátel Afriky.................. 3 Deset let Spoleãnosti pfiátel Afriky........................... 3 Zpráva o ãinnosti Spoleãnosti pfiátel Afriky v roce

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc

âeská spoleãnost AIDS pomoc âeská spoleãnost AIDS pomoc V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 OBSAH 1. Základní údaje o spoleãnosti 2 2. Organizaãní struktura spoleãnosti 3 3. Hospodafiení 4 3.1 pfiíjmy za rok 2005 4 3.2 v daje za rok 2005 4 3.3 kontrolní

Více

/1 0. âeská MANAÎERSKÁ ASOCIACE CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION Z OBSAHU:

/1 0. âeská MANAÎERSKÁ ASOCIACE CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION Z OBSAHU: âeská MANAÎERSKÁ ASOCIACE CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION 3 /1 0 Z OBSAHU: Informace z ãinnosti v boru âma Informace o ãinnosti âma ManaÏersk svazov fond Kluby manaïerû RÛzná sdûlení Odborné akce ManaÏefii

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1261 ze dne 17.8.2010 k Strategii rozvoje Geografického informačního systému hlavního města Prahy Rada hlavního města

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. V ROâNÍ ZPRÁVA 2007 RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S. STEJNù JAKO SE DYNAMICKY VYVÍJÍ BYDLENÍ A VA E POÎADAVKY NA NùJ, TAK SE JIÎ 15 LET VYVÍJÍ RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPO ITELNA A.S., ABY CO NEJLÉPE USPOKOJOVALA

Více

/1 1. âeská MANAÎERSKÁ ASOCIACE CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION Z OBSAHU:

/1 1. âeská MANAÎERSKÁ ASOCIACE CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION Z OBSAHU: âeská MANAÎERSKÁ ASOCIACE CZECH MANAGEMENT ASSOCIATION 1 /1 1 Z OBSAHU: Dopis prezidenta âma ãlenûm Informace z ãinnosti v boru âma Informace o ãinnosti âma ManaÏersk svazov fond Kluby manaïerû RÛzná sdûlení

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM

20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM 20 LET V VOJE âeské EKONOMIKY SROVNÁNÍ SE SLOVENSKEM Ladislav Hájek, Luká ReÏn Úvod Do roku 1993 se rozvíjela ãeská ekonomika ve spoleãném státû se Slovenskem. Od roku 1993 se vznikem âeské republiky (âr)

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A

PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A PROFIL SPOLEâNOSTI VYBRANÉ ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE KOMERâNÍ BANKY, A. S. ROZHOVOR S PANEM ALEXISEM JUANEM, P EDSEDOU P EDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍM EDITELEM ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA NEJV ZNAMNùJ Í UDÁLOSTI

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní)

âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) âeská poji Èovna a.s. v roãní zpráva 2003 (prezentaãní) Chceme vycházet zákazníkûm vstfiíc zfiídili jsme Klientsk servis, jehoï obsluïnost stabilnû pfiesahuje 95 % a dennû vyfiídí pfies 10 000 telefonátû.

Více

âeské vzdûlání a Evropa

âeské vzdûlání a Evropa âeské vzdûlání a Evropa Strategie rozvoje lidsk ch zdrojû v âeské republice pfii vstupu do Evropské unie Program Phare, projekt ã. CZ 9405-01-03-01 SDRUÎENÍ PRO VZDùLÁVACÍ POLITIKU PRAHA 1999 ZÁKLADNÍ

Více

Navštivte nás na veletrhu URBIS 24. -28. 4. 2001 v Brně na výstavišti BVV. RENAULT V.I.: Biologicky rozložitelný odpad RENAULT MASCOTT.

Navštivte nás na veletrhu URBIS 24. -28. 4. 2001 v Brně na výstavišti BVV. RENAULT V.I.: Biologicky rozložitelný odpad RENAULT MASCOTT. CENA 55 KČ 4 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY DUBEN 2001 odpad měsíce Biologicky rozložitelný odpad Odpady na skládkách a plány OH Spalovat, kompostovat nebo skládkovat? Anketa k nakládání

Více

Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu

Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu základní informace o průzkumu vzorek: manažefii/ky a fieditelé/ky personálních oddělení a fieditelé/ky společností velikost vzorku: 46 období dotazování: 24.8.2005

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy.

Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy. Základním strategick m cílem spoleãnosti je zajistit nadprûmûrnou v nosnost základního jmûní a trval rûst trïní hodnoty firmy. zpráva pfiedstavenstva o podnikatelské ãinnosti a stavu majetku spoleãnosti

Více

: v roãní zpráva 2002

: v roãní zpráva 2002 : v roãní zpráva 2002 Základem úspûchu je vybrat si prav ãas. Pfiijít s nûãím moc brzo je stejnû patné jako pfiijít moc pozdû. Lee Iacocca (*1924) americk obchodník, prezident Ford Motor Company : obsah

Více

Tematický obsah ročníku 2013

Tematický obsah ročníku 2013 Tematický obsah ročníku 2013 âíslo pfied lomítkem oznaãuje ãíslo ãasopisu, ãíslo za lomítkem oznaãuje stranu. DaÀ z pfiíjmû Zmûny u danû z pfiíjmû od 1. 1. 2013...1/2 DaÀová úskalí pûjãek...1/9 OECD: Nízké

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více