ELEKTRONICKÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ELEKTRONICKÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK"

Transkript

1

2 PRÁVNÍ RUKOVĚŤ ELEKTRONICKÉ ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Michaela Poremská Ukázka knihy z internetového knihkupectví

3

4 Děkuji svým rodičům Aleně a Petru Poremským za soustavnou podporu a péči. Mému manželovi Filipu Kunderovi z Pařezovic za lásku a trpělivost. A nemohu opomenout poděkovat za osmnáctiletou skvělou společnost svému zesnulému psímu kamarádovi Charlesovi zvanému Čajda. U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

5 Předmluva Předkládám vám publikaci, troufám si napsat ojedinělou na trhu, protože poskytuje výklad k elektronickým úkonům ve veřejném zadávání. Opírám se o teoretické znalosti, ale i praktické zkušenosti z elektro nického zadávání veřejných zakázek. Od roku 2009 používám pouze elek tronické nástroje při zadávání veřejných zakázek. Záměrně se vyhýbám slovnímu spojení atestované elektronické nástroje, neboť všechny námitky ve věci elektronizace, které jsem doposud řešila, se většinou týkaly atestace (dnes certifikace). O atestaci (certifikaci) budu mimo jiné podrobněji psát v této knize. Přeji příjemný zážitek z četby. Bude nejspíše trochu kontroverzní, ale snad tímto podnítí plodnou diskusi na téma elektronizace veřejného investování. V Ostravě dne Michaela Poremská

6 Obsah Seznam zkratek XIII Úvod ČÁST I. Aktuální otázky související s elektronizací zadávání veřejných zakázek Kapitola 1 Rozšíření použití elektronických nástrojů Úvod Co je elektronický nástroj? Atestované versus certifikované elektronické nástroje Novela č. 179/2010 Sb. a možnosti elektronizace Vhodné uveřejňování Povinné poskytování zadávací dokumentace v elektronické podobě Rozšíření použití elektronické aukce Novela č. 55/2012 Sb. a možnosti elektronizace Profil zadavatele Nabídky pouze v elektronické podobě Uveřejnění (alespoň textové části) zadávací dokumentace (včetně kvalifikační dokumentace a dodatečných informací) na profilu zadavatele Povinné uveřejňování předběžného oznámení u podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky nejméně jeden měsíc před zahájením včetně odůvodnění veřejné zakázky Uveřejňování písemné zprávy Povinné použití elektronické aukce Uveřejňování Uveřejňování smluv, výše skutečné uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele IX

7 Obsah X 1.6 Závěr Kapitola 2 Elektronické podpisy v elektronických nástrojích Úvod Úvaha nad použitím elektronických podpisů v elektronických nástrojích podle předcházející právní úpravy Zastoupení Uživatelské účty Závěr Kapitola 3 Elektronické nástroje po jejich certifikaci Úvod Posuzování shody Provozovatel versus žadatel Provozní prostředí Řízení přístupu k aktivům v rámci zadávacích postupů (T3) Použití otevřených formátů dokumentů (T4) Archivace dokumentace o veřejné zakázce (T5) Odeslání datové zprávy v rámci organizace zadavatele (T9) Příjem datové zprávy v rámci organizace zadavatele (T10) Jednání komise/poroty/zadavatele (T19) Elektronický podpis dokumentu (T20) Závěr Kapitola 4 E-tržiště Úvod Elektronická tržiště veřejné správy (e-tržiště) Co jsou e-tržiště? Právní úprava e-tržišť Fungování e-tržišť Závěr Kapitola 5 Rámcové smlouvy versus dynamické nákupní systémy Úvod Rámcové smlouvy

8 Obsah Pojem rámcová smlouva Charakteristika rámcové smlouvy Zvláštní postup v zadávacím řízení (část třetí hlava II zákona o veřejných zakázkách) Charakteristika zadávání veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy Postup při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy Postup při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy veřejným zadavatelem Hodnotící kritéria při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy Dynamický nákupní systém Zavedení DNS a zařazení do DNS Zadávání veřejných zakázek v DNS Rámcové smlouvy versus dynamické nákupní systémy Závěr Kapitola 6 Datové schránky versus elektronické nástroje Úvod Datové schránky Doručování prostřednictvím datových schránek Existuje možnost stanovit si způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem ve veřejných zakázkách? Výklad 148 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách o komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem Výklad pojmů povaha dokumentu v 17 odst. 1 zákona o datových schránkách a povaha písemností v 148 odst. 2 zákona o veřejných zakázkách Elektronické podpisy a datové schránky Závěr Kapitola 7 Rozhodovací praxe v elektronizaci veřejných zakázek Úvod Fax a Rozdílná elektronická a listinná podoba zadávacích podmínek Formální zpracování nabídek XI Ukázka knihy z internetového knihkupectví

9 Obsah 7.6 Vhodné uveřejnění na profilu zadavatele Uveřejňování neomezeným a přímým dálkovým přístupem Závěr Kapitola 8 Trestná činnost v elektronizaci veřejných zakázek Úvod Úmluva o kyberktiminalitě Kybernetické trestné činy (angl. cybercrimes) Předcházející trestněprávní úprava v oblasti veřejných zakázek Současný trestní zákoník Závěr ČÁST II. Komentář k vybraným ustanovením zákona o veřejných zakázkách souvisejícím s elektronizací zadávání veřejných zakázek písm. b) Dynamický nákupní systém písm. c) Elektronická aukce písm. x) Profil zadavatele Otevírání nabídek podaných v elektronické podobě Protokol o otevírání obálek Zavedení dynamického nákupního systému Zařazení do dynamického nákupního systému Zadávání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému Podmínky a rozsah použití elektronické aukce Průběh elektronické aukce Elektronické prostředky a elektronické nástroje Shrnutí Resumé Přílohy Seznam literatury Seznam internetových zdrojů Věcný rejstřík O autorce XII

10 Seznam zkratek z. v. z. zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zák. o dat. schránkách novela č. 55/2012 Sb. novela č. 179/2010 Sb. obč. zák. obch. zák. tr. zákoník tr. zákon vyhl. č. 9/2011 Sb. zák. č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 179/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů vyhláška č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody XIII

11 Seznam zkratek vyhl. č. 133/2012 Sb. RS DNS vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele rámcová smlouva dynamický nákupní systém XIV

12 Úvod Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, účinný od 1. července 2006 (dále z. v. z. nebo zákon o veřejných zakázkách ) zavedl elektronický způsob zadávání veřejných zakázek. Stoprocentní elektronizace byla stanovena Akčním plánem provádění právního rámce v oblasti elektronizace zadávání veřejných zakázek ze dne a dále Prohlášením ministrů ze dne přijatém v Manchesteru ve Velké Británii, podle kterého: Do roku 2010 budou všechny orgány veřejné správy v Evropě schopny zadávat 100 % veřejných zakázek elektronicky, pokud to bude právně přípustné, čímž se vytvoří rovnější a průhlednější podmínky jednotného trhu pro všechny společnosti bez ohledu na jejich velikost nebo umístění. Do roku 2010 bude alespoň 50 % veřejných zakázek přesahujících limit pro veřejné zakázky EU vypořádáno elektronicky. 1 Akční plán egovernment v rámci iniciativy i2010 dne uvedené potvrdil. Na dané dokumenty navazují aktuální prohlášení či plány. 3 K elektronické komunikaci ve veřejných zakázkách je třeba zmínit Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015, což je nový strategický dokument pro elektronizaci zadávání veřejných zakázek, který byl přijat usnesením vlády ČR č. 5 ze dne 5. ledna a v němž jsou 1 Prohlášení ministrů přijaté jednomyslně dne 24. listopadu 2005 v Manchesteru ve Velké Británii [cit ], s. 5. Dostupné z: Dokumenty/ Elektronicke- -zadavani/ministerska-deklarace-manchester-preklad-cj. 2 Akční plán egovernment v rámci iniciativy i2010: Urychlování zavádění elektronické veřejné správy v Evropě ve prospěch všech [cit ]. Brusel: Komise Evropských společenství, Dostupné z: society/strategies/l24226j_en.htm. 3 Například prohlášení, podle kterého Komise bude provádět ambiciózní akční plán ekomise na období , včetně plného zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek. Viz Evropský akční plán egovernment na období [cit ]. Brusel: Evropská komise, Dostupné z: LexUriServ.do?uri=COM:2010:0743:FIN:CS:PDF. 4 Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 [cit ]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2011, s. 10. Dostupné z: 1

13 Úvod vymezeny cíle Strategie realizace Smart Administration v období , tedy vazba elektronického zadávání na e-government 5, a kde je mimo jiné uvedeno: Elektronizace zadávání veřejných zakázek povede k výraznému urychlení komunikace v průběhu zadávacích řízení. Dojde ke snížení administrativní zátěže dodavatelů a snížení transakčních nákladů. Domnívám se, že novely zákona o veřejných zakázkách nejprve zákon č. 179/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen novela č. 179/2010 Sb. ) účinný od 15. září 2010, skrytě prosadil nové povinnosti, při jejichž plnění bylo či je nutné používat elektronické nástroje, a následně zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také jen novela č. 55/2012 Sb. ), účinný od 1. dubna 2012, zvýšil tlak na elektronizaci veřejných zakázek. Cílem této knihy (viz ČÁST II. Komentář k vybraným ustanovením zákona o veřejných zakázkách souvisejícím s elektronizací zadávání veřejných zakázek) je komentář ustanovení zákona, která se týkají elektronického zadávání veřejných zakázek. Jedná se konkrétně o 17 (pojmy dynamický nákupní systém, elektronická aukce a profil zadavatele ), 72 73, a 149 z. v. z. Před samotným komentářem však budou v této knize (viz ČÁST I. Aktuální otázky související s elektronizací zadávání veřejných zakázek) rozebrána témata, diskutovaná převážně mezi odbornou veřejností, která se týkají elektronizace veřejného zadávání. Konkrétně jde o následující témata: 1. Rozšíření použití elektronických nástrojů. 2. Elektronické podpisy v elektronických nástrojích. 3. Elektronické nástroje po jejich certifikaci. 4. E-tržiště. 5. Rámcové smlouvy versus dynamické nákupní systémy. 6. Datové schránky versus elektronické nástroje. 7. Rozhodovací praxe v elektronizaci veřejných zakázek. 8. Trestná činnost v elektronizaci veřejných zakázek. V příloze této knihy je dostupný soupis nových povinností ve veřejné zakázce malého rozsahu, zjednodušeném podlimitním řízení, otevřeném řízení a jednacím řízení bez uveřejnění od 1. dubna 2012 podle novely č. 55/2012 Sb. portal-vz.cz/getdoc/8f39cd67-eef6-46ac-9b79-06ed11f5aeb6/strategie-elektronizace- -zadavani-vz E-Government je definován jako transformace vnitřních a vnějších vztahů veřejné správy pomocí informačních a komunikačních technologií s cílem optimalizovat interní procesy. E-Government [cit ]. Praha: Ministerstvo informatiky, Dostupné z: 2

14 Úvod k zákonu o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. a vyhláška č. 9/2011 Sb. Na CD (které je součástí knihy) jsou řazeny vzory zadávacích dokumentací pro elektronické zadávání veřejných zakázek, dále vyhláška č. 9/2011 Sb. a zdroje k elektronickému zadávání veřejných zakázek. 3 Ukázka knihy z internetového knihkupectví

15 ČÁST I. Aktuální otázky související s elektronizací zadávání veřejných zakázek

Národní elektronický nástroj. Základní charakteristika systému

Národní elektronický nástroj. Základní charakteristika systému Národní elektronický nástroj Základní charakteristika systému V1.0 14.5.2014 Obsah 1 Základní charakteristika NEN...... 2 2 Podporované zadávací...... 5 3 Podpora různých rozsahů elektronizace...... 9

Více

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení

Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodika k doručování prostřednictvím datových schránek při provádění úkonů v zadávacím řízení Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného investování Staroměstské

Více

Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele Metodika k vyhlášce o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele Metodický dokument Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor veřejného

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje

Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Pravidla používání národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím národního elektronického nástroje Vydal: Ministerstvo pro místní

Více

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu

Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu. dle opatření J.6 Národního plánu III. Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu dle opatření J.6 Národního plánu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Obor veřejného investování Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 OBSAH

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

Veřejné zakázky Transparentní novela zákona. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Veřejné zakázky Transparentní novela zákona. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Veřejné zakázky Transparentní novela zákona Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Zpracovalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. TRANSPARENTNÍ NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Více

ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZMĚNY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK transparentní novela - zákon č. 55/2012 Sb. Mgr. Markéta Adámková Ing. Mgr. Radek Vršecký, Ph.D. Cíle transparentní novely boj proti korupci transparentnost omezení diskriminace

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 31. března 2014, schválilo usnesením č. 8/VII/2014 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 215 13/24 Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržišť

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 Datum vydání: květen 2015 Verze 1.0 Obsah: 1. Část Obecná ustanovení... 3 1.1 Působnost... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Zásady

Více

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2012

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2012 III. Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování Praha, květen 2013 Obsah 1. Úvod... 4 2. Legislativní a nelegislativní změny v oblasti zadávání veřejných zakázek... 6 2.1. Novela

Více

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3

P R A V I D L A. pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1273 ze dne 17. 8. 2010 P R A V I D L A pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách hlavního města Prahy Obsah HLAVA I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17

OBSAH. Předmluva...XI. Seznam použitých zkratek... XIV. Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách... 17 OBSAH Předmluva.............................................................XI Seznam použitých zkratek................................................ XIV Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.................................

Více

Zpráva o fungování. elektronických tržišť veřejné správy. za rok 2014

Zpráva o fungování. elektronických tržišť veřejné správy. za rok 2014 III. Zpráva o fungování elektronických tržišť veřejné správy za rok 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj duben 2015 Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí Obsah 1. ÚČEL DOKUMENTU... 3 2. SHRNUTÍ

Více

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III.

Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015 III. veřejných zakázek pro období III. OBSAH 1. ÚVOD...4 1.1 ÚČEL DOKUMENTU...4 1.2 OBLAST PŮSOBNOSTI DOKUMENTU...4 1.3 STRUKTURA DOKUMENTU...4 2. VÝCHODISKA STRATEGIE ELEKTRONIZACE...5 2.1 ANALÝZA AKTUÁLNÍHO

Více

DOPAD ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍCH NA KVALITU

DOPAD ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍCH NA KVALITU DOPAD ZÁKONA O VEŘEJNÝCH SOUTĚŽÍCH NA KVALITU VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB Ing. Oldřich Hladký, Ing. Bc. Milan Lindovský, MBA VAE CONTROLS s.r.o. Ostrava nám. Jurije Gagarina 1, 710 00 Ostrava, e-mail: info@vaecontrols.cz

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

ZLÍN. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

ZLÍN. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 ZLÍN Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Analýza právní úpravy veřejných zakázek v ČR po poslední novele k 1. 4. 2012

Analýza právní úpravy veřejných zakázek v ČR po poslední novele k 1. 4. 2012 Pomáháme spojit zájmy zaměstnanců se zájmy zaměstnavatelů Analýza právní úpravy veřejných zakázek v ČR po poslední novele k 1. 4. 2012 Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

K zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

K zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů K zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů I. Úvodem Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách

Více

Veřejné zakázky ČMI. Rozpracování zákona o veřejných zakázkách, souvisejících vyhlášek a usnesení vlády do podmínek ČMI

Veřejné zakázky ČMI. Rozpracování zákona o veřejných zakázkách, souvisejících vyhlášek a usnesení vlády do podmínek ČMI Počet listů: 1/14 Název dokumentu: Veřejné zakázky ČMI Doplňkové údaje (účel a obsah dokumentu), Anotace: Rozpracování zákona o veřejných zakázkách, souvisejících vyhlášek a usnesení vlády do podmínek

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014

ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O B R N O Rada města Brna ÚPLNÉ ZNĚNÍ METODIKY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A KONCESNÍCH SMLUV dle právní úpravy platné od 1. 1.2014 (včetně Dodatku č. 7 schváleného R6/126.

Více

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách

137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006. o veřejných zakázkách 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb.

Více

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj odbor veřejného investování Praha duben 2012 Obsah 1. Úvod... 3 2. Indikátory popisující situaci

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Částka 4 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Strana 58 Sbírka zákonů č.9/2011 9 VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2011, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek

Více