Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18"

Transkript

1 Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, po tøech mìsících dostáváte do rukou opìt Letòanské listy. Èervenec a srpen byly pro dìti mìsíce prázdnin a pro nás, dospìlé, hlavní doba dovolených. Jistì to byly mìsíce plné zážitkù a dlouho na nì budeme vzpomínat. Ke sportu a kultuøe v Letòanech Koncem kvìtna a v èervnu letošního roku zažily Letòany celou øadu sportovních akcí urèených dìtem a mládeži. Nìkteré soutìže jsou již tradièní, jiné by se mohly letòanskou tradicí stát. O všechny byl zájem a to je dobøe. Akce, které znamenají smysluplné využití zejména volného èasu mládeže, mají vždy podporu naší radnice. Výsledky cyklistického závodu O pohár starosty Letòan, který probìhl , byly známy až po uzávìrce èervnového èísla LL. Potìšilo mì, že se jej opìt zúèastnili i ti nejmenší na kolobìžkách. Vítìzem se opìt stala ZŠ Gen. Fajtla, Rychnovská. O den pozdìji to byl letos poprvé poøádaný šachový turnaj letòanských škol. Pøipravila jej Euroškola Praha (Tupolevova) a konal se za finanèní pomoci a pod patronací naší radnice. Z turnaje vyšla vítìznì letòanská Integrovaná støední škola technická. Podle pøání úèastníkù by se mìl turnaj zopakovat v pøíštím roce. Všichni byli pozváni na šachovou simultánku s mezinárodním mistrem v šachu p. Josefem Pøibylem, která probìhne letos na podzim. Úèastníkùm Nové byty na Staré Návsi všech soutìží dìkuji za reprezentaci Letòan. Sláva vítìzùm, èest poraženým. Pátek je dnem, kdy oslavíme v prostorách Aqua Centra Letòany Lagoon a jeho okolí 5. výroèí položení základního kamene jeho výstavby. Dìti i dospìlé zvu na spoleènou akci naší MÈ, firmy TESCO, OC Letòany a Plaveckého areálu, která bude doprovázena mnoha soutìžemi. Akce se koná od hod. a pro úèastníky soutìží budou pøipraveny pamìtní medaile, dárky od sponzorù, úspìšní závodníci získají potištìná trièka a vìcné ceny. Ve vestibulu bude pro všechny malé obèerstvení. Rádi jsme pøijali nabídku firmy TESCO pøevzít záštitu nad poøádáním Týdne pro dìti, mládež a rodiny ve dnech Cílem akce je bìhem jednoho týdne pøedstavit veøejnosti pøibližnì dvacet neziskových organizací z Prahy a Støedoèeského kraje. O víkendu èeká návštìvníky zajímavý program na pódiu parkovištì OC Letòany vèetnì možnosti zakoupit si výrobky z chránìných dílen. Neziskové organizace poskytnou i poradenství v oblasti osobních a pracovních problémù. Stavební aktivity Ve ètvrtek jsme od zhotovitele stavby firmy SMO, a.s., zahájili pøevzetí 61 malometrážní bytù ve ètyøech domech na Staré Návsi, které byly financovány s pøispìním Státního fondu rozvoje bydlení. Protože jsou v lokalitì, se kterou se po dokonèení všech prací budeme moci chlubit, navrhl jsem na 11. jednání rady MÈ, aby tyto domy byly pøihlášeny do dvou soutìží. Rada mùj návrh pøijala. Pøihláška do soutìže Ministerstva pro místní rozvoj ÈR Nový domov roku mùže být podána spolu s projektovou dokumentací nejpozdìji do Pøihláška do architektonické soutìže Stavba roku mùže být podána nejpozdìji do kvìtna 2005 (více v èlánku zástupce starosty). Rada MÈ se dále zabývala øešením lokality v ulici Pøíborské (doèasnì plechové garáže) a sousedního pozemku, nabídla podmínky, za kterých by na základì pøedložené studie podporovala investièní zámìr. O øešení zatím mají zájem firmy Bess Building, s.r.o., a Výstavba garáží, s.r.o., které v souladu s našimi požadavky poèítají èásteènì s bytovou zástavbou, ale hlavnì s garážovými stáními (kterých je v Letòanech stále citelný nedostatek) i v podzemí. Firma Bess Building, s.r.o., bude realizovat svùj projekt bytových domù v ulici Chlebovické. Víme, že nìkteøí obèané zde bydlící tento názor nesdílí, ale koneèné øešení bude ku prospìchu Letòan. Hl. m. Praha se odvolalo proti vydání územního rozhodnutí ke stavbì Polyfunkèní garážového a obytného domu JUNION pøi ul. Tupolevova s tím, že zde uvažuje podle lokalizaèní studie se stavbou parkovacích míst na celé ploše parkovištì (vèetnì volných parkovacích míst). Rada MÈ na jednání podpoøila výstavbu domu JUNION financované pouze investorem, pøi níž je poèítáno s minimalizací záporných vlivù na životní prostøedí v této lokalitì. Je plánováno 63 bytù a 234 parkovacích míst realizovaných pouze na polovinì hlídaného parkovištì. Pokud to bude ekonomicky pøijatelné, mùže být podobnou stavbou využita i druhá polovina hlídaného parkovištì. Volná parkovištì zùstanou zachována. Pokraèujeme v rekonstrukci chodníkù, jejichž povrch byl porušen pokládkou kabelù Èeského Telecomu v ulicích nebo èástech ulic Kopøivnická, Prachatická, Hronovská a Velhartická s celkovými náklady ,- Kè. S Telecomem pøipravujeme smlouvu na poskytnutí pøíspìvku na zmínìnou rekonstrukci. Rekonstrukce jídelny v MŠ Pøíborská a ZŠ Tupolevova. S odkazem na jiný èlánek i my musíme respektovat normy a pravidla EU pøi úpravì dìtských høiš i pøi rekonstrukci školních jídelen. Máme pøipravenu generální rekonstrukci jídelen v MŠ Pøíborská v ZŠ Tupolevova, která probìhne v mìsících øíjnu a listopadu. Konkrétnì napø. u ZŠ Tupolevova na základì pøedbìžných propoètù projektant

2 pøedpokládanou cenu stanovil na 6 mil. Kè. Po zpracování projektové dokumentace, která respektovala požadavky EU, byla výsledná cena 12 mil. Kè. Èást žákù ZŠ Tupolevova bude chodit na obìdy do ZŠ Fryèovická a èást do ZŠ Gen. Fajtla, Rychnovská. Pro dìti v mateøince bude jídlo dováženo, èást dìtí se bude stravovat v ZŠ Gen. Fajtla, Rychnovská. Rozvrhy budou upraveny tak, aby mohlo být zajištìno stravování všech dìtí. Od dubna 2004 platí nový zákon o veøejných zakázkách, proto nebylo možné zahájit pøestavbu o letních prázdninách. Odkládat rekonstrukce nelze nejen pro havarijní stav zaøízení, ale i proto, že úèelová dotace hl. m. Prahy ve výši 5,5 mil. Kè je urèena pro rok Vìøíme, že toto složitìjší období pøekonají rodièe žákù, žáci i uèitelé s dostateèným pochopením a trpìlivostí. Nové ulice v Letòanech Výstavbou Nového Proseka II (na území Letòan) vznikly dvì nové ulice. Navržené názvy, schválené radou MÈ , jsou odvozeny z názvù obcí Støedoèeského kraje v oblasti Mìlnicka: Chlumínská od obce Chlumín, která leží v polabské nížinì pøi silnici z Neratovic na Kralupy nad Vltavou. První písemné zmínky o ní jsou z poèátku 14. století, kdy byla sídlem bohatého pražského mìš anského rodu Velfovicù. Název ulice Nelahozeveská je odvozen od obce Nelahozeves, rodištì Antonína Dvoøáka ( Praha). Je na místì pøipomenout názvy nových letòanských ulic na Novém Proseku I Terezínská, Chotìšovská a Kostomlatská (jsou odvozeny z názvù obcí Ústeckého kraje, stejnì jako názvy sousedních ulic v této oblasti). Další je ul. Stará Náves, která vznikla pøi výstavbì nových bytových domù ve stejnojmenné lokalitì. Roste nám poèet obyvatel. Na sídlišti Nový Prosek dosud bylo zkolaudováno 380 bytù. V pøíštím roce bude dokonèeno dalších 510 bytù. Do nových bytù se zatím pøihlásilo k trvalému pobytu 233 obyvatel. Do bytù Na Staré návsi se nastìhují obèané do 61 bytù, další se stìhují do budovaných nástaveb. K aktualizaci orientaèního plánu Letòany bude nutno pøistoupit právì i k výše uvedeným zmìnám. Poèítáme se ètyømi tabulemi umístìnými na nejvíce frekventovaných místech Letòan. Poøádání svateb po 50 a více letech. Jsme rádi, když mùžeme uspoøádat zlatou (po 50 letech) nebo diamantovou svatbu (po 60 letech spoleèného života manželù). Mezi obèany je zájem i o poøádání dalších svateb. Je možné poøádat i svatby po 55 letech smaragdovou, po 65 letech kamennou a po 70 letech platinovou. Je to tak vzácná pøíležitost, že jsem navrhl radì MÈ, abychom v Letòanech tyto svatby poøádali i pro mimoletòanské. Staèí tento zájem ohlásit vèas na matrice letòanské radnice a o ostatní se postaráme. Pøeji všem jen dobré. Ing. Josef Dobrý Moudré myšlenky Rozvažováním se èasto ztrácí pøíležitost. Ještì dvì poznámky Co bylo: V dobì letošních dovolených a prázdnin žádná okurková sezona nebyla. Zmìn a událostí bylo mnoho a dokonce se nám zmìnila vláda. Zda a jak zlepší postavení ÈR na mezinárodním poli se teprve ukáže. Hlavnì by mìla prospìt té vìtší èásti obèanù naší zemì. Zdá se, že od listopadu až dosud vlády prospívaly více té menší èásti obyvatel, i když mnozí z té menšiny by mìli být spíše trestáni. Ve staronové vládì je nìkolik nových tváøí a hodnocení si necháme na pozdìji. Jen bych si pro nás pro všechny pøál podstatnì ménì slov, nákladných kampaní a o to více dobrých pøíkladù v èinech a rozhodnutích. Dobrých a prospìšných èinù je v dnešních podmínkách stále více tøeba, ale chybí k nim motivace. Dokonce motivace, která je nezbytným motorem každého úspìchu, je stále více potlaèována. Prospìch obèanù nebo podnikatelù je stále ještì více závislý na státu než na nich samých. Zmíním se o situaci v komunální politice. Bylo by pøirozené, aby výši odmìn pøedstavitelù samosprávy (starostù, jejich zástupcù, radních atd.) mohla ovlivòovat rada obce nebo mìsta podle toho, jak je jejich èinnost a práce prospìšná. Do roku 2000 tomu tak bylo. Po tomto roce to platí pouze pro funkcionáøe neuvolnìné, kde je výše stanovena až do, ale u uvolnìných je výše odmìny stanovena pevnou èástkou. Každý nech sám posoudí, zda je správné, aby na tom byli stejnì ti, kteøí se o svìøenou obec starají jako ti, kteøí mají zájmy jiné a jejich obce chøadnou a jsou dokonce zadlužovány. (A pak jim na zaplacení dluhu dokonce stát tøeba peníze dá.) Jednám s mnoha obèany a musím uznat, že nìkterá jednání mì utvrzují v poznání, že dobrá práce nebo chytrý nápad stále ještì nejsou nejlepší cestou ke zbohatnutí. Co je a bude: Pøejímání technických norem EU na naši ekonomiku by mìlo být pøijímáno s ohledem na obecný zájem a mìla by být potlaèena škodlivá horlivost a hlavnì nesmí být respektovány úzké zájmy lobbystických skupin. Pouhý výèet rùzných zatím známých èi možných problémù je velmi rozsáhlý. Jedná se o dìtská høištì, školní jídelny, výtahy, rozvody plynu, elektøiny, vody, energetické audity a zateplení domù, ekologické limity nejen u kotelen, ale i hluk, certifikace všech výrobkù užívaných ve stavebnictví, obecné požadavky na stavby, vynucování nových a nových studií, revizních zpráv, posudkù, odhadù atd. Nyní s odvoláním na EU již platí nové normy, které jsou podstatnì pøísnìjší. Odhaduje se, že europizace výtahù v ÈR bude stát 60 mld. Kè a provoz výtahù se podstatnì zdraží. Pøitom bychom se mìli držet zásady, že pokud zaøízení vyhovovalo normám v minulosti, mìlo by vyhovovat i nyní. Ve Švédsku, pokud vím, byly požadavky výtaháøù odmítnuty, v Nizozemí jezdí neeuropizované výtahy atp. Se svými požadavky se tu a tam pøidávají další skupiny (i reprezentující orgány státní správy - mnohdy pro zdùraznìní dùležitosti svých pravomocí). Patøí sem nìkteøí hygienici, požárníci, výtaháøi, plynaøi, elektrikáøi, ekologové a další. Pøíklad ze života. Hygienici zaèali požadovat, aby zaøízení hospod bylo vybaveno bezdotykovými bateriemi, nerezovými stoly, speciálními místnostmi apod. s odùvodnìním, že to požaduje EU. Po 1. dubnu (kvìtnu) 2004 se ukázalo, že tomu tak není. Zanikla spousta hospod a nìkolik tisíc pracovních pøíležitostí. Celkové škody jsou mnoho desítek èi stovek mil. korun. Dodnes se vlastníkùm ani hospodským nikdo neomluvil. Prostì jen nìkdo špatnì pøeložil pøíslušnou smìrnici EU, bezdotykové zamìnil s tìmi, kde pustit vodu dotykem lze a ona pøestane sama téct. Ing. Josef Dobrý 9. schùze dne Schválila: q zvýšení rozpoètu MÈ Praha 18 na rok 2004 o úèelové dotace z rozpoètu hl. m. Prahy a státního rozpoètu ve výši ,- Kè. Jde zejména o dotace na rekonstrukci pìších komunikací v ul. Rýmaøovská, na rekonstrukci školní kuchynì a jídelny v ZŠ Tupolevova a ZŠ Gen. Fajtla, Rychnovská, dále o úèelovou neinvestièní dotaci na krytí pøímých nákladù na vzdìlávání pro pøedškolní zaøízení, školy a školská zaøízení. Souhlasila: q s pøíspìvkem 6 000,- Kè pro oddíl futsalu Rohožník Letòany. V sezonì 2003/2004 oddíl pùsobil v 2. celostátní lize, B tým sestoupil z krajského pøeboru do nižší soutìže a po reorganizaci se úèastní pražských soutìží. Seznámila se: q s výsledky roèní kontroly dìtských høiš a pískoviš ve správì MÈ Praha 18 a uložila odboru technické správy obce provést v pískovištích výmìnu písku a zajistit nutné drobné opravy. Vzala na vìdomí: q informaci o rezignaci pøedsedy komise pro rozvoj Letòan. Pan Stanislav Tomášek odstoupil z funkce k z dùvodu vysokého pracovního vytížení. q informaci o termínech jednání rady MÈ v II. pololetí 2004: 28.7., 1.9., 22.9., , 3.11., a schùze dne Schválila: q celkovou rekonstrukci chodníkù v ul. Beranových, Kopøivnická, Prachatická, Hronovská a Velhartická s pøedpokládanými náklady do 2 mil. Kè, q rekonstrukci dvou výtahù v bytových domech v ul. Tupolevova a dvou výtahù v bytových domech Dobratická za tis. Kè.

3 Souhlasila: q s úpravou cen parkovného na parkovišti v ul. Tupolevova. Dùvodem zvýšení ceny je skuteènost, že se nájemce stane plátcem DPH. Nová cena za soukromé osobní vozidlo vèetnì DPH bude èinit 550,- Kè/ mìsíènì, nová cena za firemní osobní vozidlo vèetnì DPH bude 730,- Kè/mìsíènì. q s návrhem na výstavbu sedmipodlažního bytového domu v ul. Tupolevova (za plaveckým bazénem) s 88 bytovými jednotkami, podzemními garážemi, komunikacemi a venkovními parkovacími místy s podmínkou, že parková úprava pøed plánovaným objektem bude doøešena v návaznosti na park u plaveckého bazénu. Vzala na vìdomí: q informaci o návrhu na øešení dopravní obsluhy pøi konání výstav v PVA Letòany. Dopravní znaèení na vjezdech do Letòan bude provádìt na své náklady PVA po odsouhlasení Policií ÈR Dopravním inspektorátem. Jde o dopravní znaèení zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou mimo dopravní obsluhu. Znaèka bude pevnì nainstalována a po skonèení výstav bude sklopena. q informaci o vybudování chodníku pro pìší ze zastávky Krausova do kolonky U Avie. Dokonèení chodníku se pøedpokládá poèátkem záøí q informaci o uložení výkopkù z metra v prostoru severnì od ul. Toužimská. Vážení spoluobèané, jistì víte, že se nám v Letòanech podaøilo postavit pìkné bytové domy na Staré Návsi, v lokalitì, která o øešení již dlouhá léta pøímo volala. Vìøím, že i mnozí z vás si již všimli, že domy, které tam stojí spoleènì s jezírkem a rodícím se parkem, budou jednou z nejhezèích èástí Letòan. Je nám však smutno, když zjistíme, že jezírko, které ještì ani není dokonèené, je již nìkterými našimi spoluobèany nebo jejich dìtmi demontováno a odnáší se z nìj okrasné valouny. Nepomohl ani hlídaè, kterého jsme najali, aby k poškozování jezírka nedocházelo. Samozøejmì osadíme výstražné cedule a pøestože valouny zabezpeèíme stavební úpravou, není vylouèeno, že nìkteøí z našich spoluobèanù budou nadále jezírko i jeho okolí nièit. Vyzývám Vás, abychom si všichni vzali za své a nepøipustili, aby pár jedincù vandalskými èiny vytahovali peníze z naší obecní pokladny. Važme si, prosím, prostøedí, ve kterém žijeme, všímejme si více poèínání nìkterých spoluobèanù, ale i školních dìtí a mládeže. V pøípadì potøeby volejte strážníky mìstské policie, tel Ing. Josef Dobrý 3. zasedání dne Schválilo: q zøizovací listiny základních škol s dodatky ke smlouvám o výpùjèce, q závìreèný úèet MÈ Praha 18 za rok 2003, a to bez výhrad, q výsledky hospodaøení ZŠ a MŠ za rok 2003 zøízených MÈ Praha 18 a rozdìlení výsledku hospodaøení do fondù, q poskytnutí pøíspìvku ,- Kè Sboru dobrovolných hasièù Letòany pro rok 2004 na zajištìní jejich èinnosti a èinnosti oddílu mladých hasièù, q na základì platných právních pøedpisù mìsíèní odmìny èlenùm zastupitelstva MÈ neuvolnìným pro výkon funkce. Souhlasilo: q s poskytnutím pøíspìvku ,- Kè obèanskému sdružení HC Letci Letòany na dalších devìt dìtí s trvalým pobytem v Letòanech., q s prodejem zastavìných pozemkù pod dvìma garážemi v ul. Kladrubská. Zvolilo: q v souladu se zákonem è. 436/1991 Sb. paní Mgr. Danielu Kulíkovou za pøísedící Obvodního soudu pro Prahu 9. Vzalo na vìdomí: q informaci o výmìnì povrchù chodníkù. Je pøipravován projekt na chodník v ul. Toužimská (od ul. Kleneèská po odboèku k betonárce) s termínem dokonèení v podzimních mìsících. q informaci o zmìnì rozpoètu MÈ Praha 18 v souvislosti s výší pøíspìvku na lékaøskou službu první pomoci, q informaci o autobusovém spojení ke stanici metra Ládví, které je nedostaèující. Podrobnìjší informace najdete na Nové byty na Staré Návsi stavba roku V roce 1999 rozhodlo Zastupitelstvo MÈ Praha 18 o realizaci výstavby malometrážních bytù v této lokalitì Letòan. O státní dotaci na výstavbu bylo požádáno již v roce Byla zpracována veškerá dokumentace pro územní øízení a stavební povolení. Souèasnì probíhala jednání s možnými spoluinvestory, zástupci letòanské radnice objíždìli již uskuteènìné stavby, aby se mohli na místì pøesvìdèit, v jaké kvalitì jsou stavby odevzdávány. Pøíprava stavby byla administrativnì nároèná vzhledem k nutnému splnìní množství podmínek s ohledem na možnost pøiznání státní dotace. Ještì v roce 2000 bylo vydáno stavební povolení a probìhla veøejná obchodní soutìž na zhotovitele díla, která byla ukonèena uzavøením smlouvy o dílo na konci února V tuto dobu již mohla být stavba zahájena, avšak výrazné zmìny podmínek pøiznání státních dotací to neumožnily. Radnice tak získala èas na peèlivý výbìr spoluinvestora v dobì, kdy byl znám rozsah stavby, její cena a zhotovitel díla. Smlouva se spoluinvestorem byla schválena zastupitelstvem MÈ v listopadu Smlouva o poskytnutí státní dotace byla však uzavøena až na podzim 2002 po mnoha intervencích zástupcù mìstské èásti. Stavba byla zahájena ještì v prosinci Zimní období není sice obvyklé, ani nejvhodnìjší, ale hrozilo nebezpeèí z prodlení a ztráta platnosti stavebních povolení. Hlavní stavební práce zaèaly v bøeznu 2003, ve velmi slušném tempu i kvalitì pokraèovaly až do èervna letošního roku. V èervenci probíhalo pøejímací a kolaudaèní øízení a od srpna se již stìhovali první zájemci do nových bytù. Pøednost mìli obèané s trvalým pobytem v Letòanech. Obytný soubor na Staré Návsi výraznì zmìnil lokalitu bývalého zaøízení staveništì, pozdìji pusté louky v centru mìstské èásti. Na území Letòan tak vzniklo celkem 61 pøevážnì malometrážních bytù, z nichž 58 bylo vystavìno se státní dotací od Státního fondu rozvoje bydlení. Jedná se o 21 bytù typu 1 + kk o výmìøe 32,5 m 2, 2 byty bezbariérové typu 1 + kk o výmìøe 31 m 2, dále 38 bytù typu 2 + kk o výmìøe 46 až 53 m 2, z nichž 3 byty byly postaveny bez státní dotace. Nové dva nebytové prostory o výmìøe 70 a 80 m 2 mohou vhodnì doplnit nabídku služeb v této lokalitì. Vlastníkem stavby je MÈ Praha 18 a Stavební bytové družstvo Stará Náves. Po dobu 20 let musí být zachován nájemní vztah. Vybraný zhotovitel stavby, Stavební montáže Otrokovice, a.s., odevzdal dílo ve sjednaném termínu a ve velmi dobré kvalitì. V prùbìhu výstavby bytù rozhodla mìstská èást o vybudování parku v tìsném sousedství obytného souboru. Park po svém dokonèení letos na podzim doplní novou výstavbu a vìøíme, že se stane pøíjemnou odpoèinkovou zónou v Letòanech. Oldøich Miffek, zástupce starosty Dìtská høištì jejich další existence Úøad MÈ Praha 18 a komise ochrany životního prostøedí informují rodièe dìtí o dùvodu pøechodného omezení provozu nìkterých dìtských høiš v Letòanech. Jde o høištì, která nevyhovují normám Evropské unie. Podle finanèních možností mìstské èásti budou dìtská høištì postupnì obnovována.v pøimìøeném rozsahu a vybavení. Rozhodující pro to bude posouzení potøebnosti na základì poètu dìtí v urèité lokalitì Letòan. Jan Ladýø, radní MÈ Praha 18, pøedseda komise ochrany životního prostøedí

4 Zaèal nový školní rok MÈ Praha 18 je zøizovatelem obecních škol, tj. mateøských a základních. Ve støedu 1. záøí 2004 jsme slavnostnì zahájili školní rok 2004/2005 v našich školách. Máme jednu mateøinku v Pøíborské a tøi základní školy. Ve školách v Rychnovské a v ul. Tupolevova jsou pøi ZŠ ještì tøídy mateøské školy. MŠ Pøíborská postupuje podle vzdìlávacího programu se zamìøením na estetickou výchovu s nabídkou øady mimoškolních aktivit, základní školy vyuèují podle vzdìlávacího programu Základní škola a každá má svou profilaci (zamìøení na estetiku nebo sport, výuku cizích jazykù, informatiku vèetnì nabídky zájmových aktivit). Pøipravovaný nový školský zákon poèítá s tím, že každá škola bude mít svùj vlastní vzdìlávací program ušitý na míru. Na území naší mìstské èásti máme již nìkolik støedoškolských subjektù. Dne zahájilo èinnost ve volných prostorách ZŠ Fryèovická Soukromé reálné gymnázium Pøírodní škola, o.p.s. Dále je to Euroškola Praha ESO Støední odborná škola, s.r.o., v budovì ZŠ Tupolevova a Øemeslná škola odìvní, Odborné uèilištì a Uèilištì, o.p.s., v Havíøovské ul. Z veøejných škol jde o Integrovanou støední školu technickou Centrum odborné pøípravy v ul. Beranových. Všem uèitelùm i žákùm pøeji úspìšný start do nového školního roku, dobré zdraví a hodnì úspìchù. PaedDr. Vìra Ježková 15. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2004 Uskuteèní se ve dnech v Pražském veletržním areálu (PVA) Letòany od do hod. (v sobotu hod.). Návštìvníkùm pøedstaví v plné šíøi souèasné možnosti a schopnosti celého oboru, obsáhlou a ucelenou nabídku výrobkù, technologií a služeb ve stavebnictví. Významný prostor bude patøit problematice krajù i komunální sféøe celkovì. Další informace najdete na Podle sdìlení PVA, a.s., jsou pøipravena dopravní opatøení pro veletrh FOR ARCH 2004 a další výstavy. Dopravní znaèení na vjezdech do Letòan provedla na své náklady firma PVA po schválení Policií ÈR DI. Jde o dopravní znaèení zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou mimo dopravní obsluhu. Znaèka bude trvale umístìna a po skonèení výstav bude sklopena. Pokraèuje prodej pohlednic a knihy o Letòanech Všem zájemcùm sdìlujeme, že pohlednice Letòan a reprezentativní knihu o historii a souèasnosti Letòan si mohou zakoupit v podatelnì Úøadu MÈ Praha 18, Bechyòská 639. Cena jedné pohlednice je 2,- Kè, cena knihy 152,- Kè. Katalog služeb pro letòanské Informovali jsme vás o zámìru zpracovat a vydat katalog obchodù a poskytovaných služeb. Bohužel se zatím pøihlásilo pouze osm zájemcù. Uvažujeme o tom, že by se tohoto úkolu mohla ujmout nìjaká firma, která se touto èinností zabývá. V prùbìhu naší nabídky obcházel podnikatele p. Šembera, který nabízel vydání katalogu se sdìlením, že jeho vydání projednal s naší mìstskou èástí. Pan Šembera skuteènì se mnou jednal a pøedložil urèitou nabídku, ale žádný pøíslib neobdržel. Protože od podnikatelù vybíral i poplatek, mají nyní dotyèní zájem postupovat vùèi nìmu spoleènì. Postižení se proto mohou obrátit na paní Vìru Sládkovou, tel Oldøich Miffek, zástupce starosty Dùm v Místecké v novém kabátì Dny seniorù 2004 v Praze Ve dnech 30. záøí 2. øíjna 2004 probìhne již 13. roèník Dnù seniorù v Paláci Žofín a na Slovanském ostrovì. Jeho souèástí je také Celosvìtový den seniorù, který pøipadá na 1. øíjen Bìhem tìchto dnù se uskuteèní mnoho akcí pro seniory, napø. mimoøádné benefièní pøedstavení opery Francesca Cilei ADRIANA LECOUVREUR pod záštitou paní Livie Klausové nebo akce Cukrovka není handicap. Ze sportovních akcí to je již 3. roèník Seniorské míle bìhu seniorù m pod patronátem Èeského olympijského výboru a další. Poøadatelem akce je obèanské sdružení ŽIVOT 90, Karolíny Svìtlé 18/286, Praha 1, tel , 581 nebo 555, fax , Den otevøených dveøí Již poètvrté je možné navštívit Archivní areál v Praze na Chodovci letos by to mìl být den plný zábavy a pouèení pro malé i velké návštìvníky. Dne od do hod. mohou návštìvníci pøijít na obì pracovištì Státního ústøedního archivu v Praze: Archivní 4, Praha 4 Chodovec a Milady Horákové 133, Praha 6 Dejvice, kde je pro nì pøipraven bohatý program. Další informace jsou na archiv/index.htm. Šachový turnaj letòanských škol Deratizace na severní terase V souvislosti s výstavbou metra se zvýšil výskyt potkanù na Proseku a v Letòanech. Komise ochrany životního prostøedí Rady MÈ Praha 18 doporuèila provést deratizaci. Letòanští radní na svém jednání 1. záøí 2004 požádali hl. m. Prahu, aby vydala obecnì závaznou vyhlášku, která by øešila nadmìrný výskyt potkanù na celém území metropole. Využívání velkoobjemových kontejnerù Odbor technické správy obce oznamuje obèanùm stanovištì a termíny pøistavení velkoobjemových kontejnerù od záøí do prosince Stanovištì Termíny pøistavení kontejnerù IX X XI XII 1 Velhartická x Prachatická Vratimovská x Chlebovická Kolonie u AVIE Kolonie u Proseka Místecká x Jablùnkovská Bukovecká x Tupolevova Ostravská Letovská Žádáme obèany, aby kontejnery zbyteènì nepøeplòovali a neskládali odpad mimo nì, což vede k zbyteènému rùstu nákladù na likvidaci. Upozoròujeme na ZÁKAZ odkládání nebezpeèných složek odpadù jako jsou napø. barvy, øedidla, léky, baterie, oleje, brzdové kapaliny apod.

5 V èervnu 2004 oslavili 75 let Anna Brtnová Jiøí Hora Vìra Pfauová Jindøich Polívka 80 let Marta Koudelková 90 let Ludmila Mandová Jan Sádovský 91 let Marie Krunpechová 92 let Anežka Veverková V èervenci 2004 oslavili 75 let Marta Müllerová Marie Nováková Ing. Alois Škrabal Josef Žalud 80 let Olga Zùchová Stanislav Zùcha 90 let Blažena Junková Na radnici v Letòanech uzavøeli manželství dne 18. èervna 2004 snoubenci Martina Vorlíèková a Boøek Holubec, Iveta Sebestyénová a Václav Jonák, dne 2. èervence 2004 Kateøina Veselá a Jan Chlumský, dne 6. srpna 2004 Helena Straková a Jaroslav Navrátil. Novomanželùm upøímnì blahopøejeme. Zlatá svatba Manželé Marie a Jaroslav Prokopovi oslavili padesát let spoleèného života. Zlatá svatba se konala dne 2. èervence 2004 v obøadní síni letòanské radnice. Diamantová svatba Manželé Vlasta a Viktor Matièkovi oslavili šedesát let spoleèného života. Diamantová svatba se konala dne 16. èervence 2004 v obøadní síni letòanské radnice. Do dalších let pøejeme dobré zdraví a pohodu. Granty hl. m. Prahy Celomìstské programy podpory sportu a tìlovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2005 Jsou urèeny pro mìstské èásti hl. m. Prahy, školy a školská zaøízení. Jde o granty, tj. finanèní prostøedky z rozpoètu hl. m. Prahy, které se poskytují na schválené projekty. Programy nejsou urèeny pro subjekty pùsobící v oblasti sportu a tìlovýchovy. Termín uzávìrky je Celomìstské programy podpory prevence kriminality v hl. m. Praze pro rok 2005 Jsou urèeny pro subjekty pùsobící v oblasti prevence kriminality v hl. m. Praze. Projekty se pøijímají od do Celomìstské programy podpory vzdìlávání na území hl. m. Prahy pro rok 2005 Jsou urèeny pro školy a školská zaøízení, obèanská sdružení, obecnì prospìšné spoleènosti, církevní právnické osoby a další právnické a fyzické osoby. Termín uzávìrky je Další informace vèetnì formuláøe žádosti o grant jsou k dispozici ke stažení na mìstském informaèním serveru Výzva urèená zájmovým organizacím, které pùsobí v Letòanech Rada MÈ Praha 18 na svém jednání dne 23. èervna 2004 vyzvala všechny zájmové subjekty pùsobící na území Letòan, aby prùbìžnì zasílaly do sekretariátu starosty informace o své èinnosti. K poskytovaným informacím bude rada MÈ pøihlížet pøi projednávání žádostí o finanèní pøíspìvek na èinnost a pokud tyto informace rada MÈ nebude mít, nemusí žádost projednávat. Informace zasílejte na adresu: Sekretariát starosty MÈ Praha 18, Bechyòská 639, Praha Letòany. Poslední zprávy 23. øíjna 2004 Probìhne 6. roèník veøejné soutìže v plastikovém modeláøství tradiènì na letòanské radnici, která bude opìt sponzorem dvou prestižních kategorií. Je to cena O nejlepší model spojeneckého letounu a cena O nejlepší model letounu èeskoslovenského pilota. Kontakt: Ing. Michal Ovèáèík, tel./ fax , www: Letòanská radnice pøipravuje na poèátek roku 2005 zavedení elektronické spisové služby. Nìkolik úøadù MÈ se již úspìšnì podílí na realizaci projektu hl. m. Prahy. Na jednání rada MÈ rozhodne o uskuteènìní tohoto zámìru podle cenové nabídky, kterou pøedloží tajemnice úøadu. Z cvièení letòaských hasièù

6 Škola Taekwon-do Dan-Gun V ÈR se Taekwon-do ITF cvièí od roku Jednou z nejstarších škol je Škola Taekwondo Dan-Gun, která vznikla v øíjnu Najdete ji v Gymnáziu Litomìøická 726 na Proseku. Trénink dìtí a dospìlých vedou nositelé mistrovských páskù pod dohledem korejského instruktora Hwang-Ho-Yonga, nositele 8.Danu, druhého nejvyššího dosaženého stupnì na svìtì. Škola se v soutìžích umis uje na pøedních místech. Ve svých øadách má i letòanské cvièence. Pøíkladem úspìšnosti školy je Petr Kutílek, èlen èeské státní reprezentace, který bìhem letošních prázdnin závodil za ÈR na 6. juniorském MS v Malajsii v prestižní disciplínì tradièní boj. Bližší informace o škole, pøípadnì o náboru (konec záøí), získáte na tel./fax , , Ragbyový klub Sparta Praha pøijme nové talenty Nezkrotné a odvážné chlapce, ale i dívky, kteøí již chodí do první tøídy a výš, pøijme od 7. záøí 2004 sportovní klub RC Sparta Praha, jehož høištì se nachází v areálu Podvinný mlýn v Kovanecké ulici Praha 9. Trénovat ragby mohou i ženy Sportovní klub RC Sparta Praha poøádá od letošního záøí i nábor dívek a žen na ragby. Zájemkynì se mohou vìnovat atraktivnímu kolektivnímu sportu s šišatým míèem a udržet si tak dobrou fyzickou kondici. Kontakt: Radka Waitová, RC Sparta Praha, Praha 9, Kovanecká ul., tel , Letòanské D Genere Rada MÈ schválila pøíspìvek ,- Kè pro spoleèenské sdružení Rubín na zajištìní amatérského divadelního souboru D Genere. Soubor si pro svou èinnost pronajímá nebytový prostor bývalého kina ZK Letov v ul. Køivoklátská 302, za který musí mìsíènì platit nájemné 7 500,- Kè. Divadelní soubor již rok prostory využívá a provozuje v nich amatérské divadlo s pravidelnými pøedstaveními každou støedu. Nájemné je hrazeno ze vstupného a z èlenských pøíspìvkù èlenù souboru, které èiní nìkterý mìsíc i 500,- Kè. Èleny souboru jsou studenti, kteøí nemají žádné pøíjmy a situace byla pro nì neúnosná. Vizí sdružení je vybudovat stálý kulturní stánek nabízející alternativní využití volného èasu v Letòanech pro mladé i starší pøíznivce divadla. Komise pro kulturu a sport a radní považují nápad skupiny mladých lidí za pøínosný a jejich úsilí podporují. Program divadla a další informace naleznete na adrese tel Sri Chinmoy Koncert meditativní hudby Uskuteèní se v nedìli 3. øíjna 2004, zaèátek v hod. v T - Mobile Arénì na Výstavišti v Holešovicích. Vstup zdarma. Vstupenky si mùžete vyzvednout v síti Ticketpro, Ticketportal, nebo rezervovat na tel nebo na infolinka (8 20 hod.). Sri Chinmoy je indický hudebník žijící více než 40 let v New Yorku. Jeho prostá, intuitivní hra na rùzné východní a západní nástroje pøesvìdèivì vypráví o vìèném hledání pravdy, harmonie a štìstí. Støední školy v Letòanech Integrovaná støední škola technická Centrum odborné pøípravy (veøejná) Beranových 140, tel./fax , Euroškola Praha ESO Støední odborná škola, s.r.o., Tupolevova 525, tel./fax Øemeslná škola odìvní, odborné uèilištì a uèilištì, o.p.s., Havíøovská 476, tel./fax Soukromé reálné gymnázium Pøírodní škola, o.p.s., Fryèovická 462. tel , Ze školního plesu ZŠ Gen. Fajtla, Rychnovská Ulièník aneb Jak vznikaly názvy ulic v Letòanech BECHYÒSKÁ Bechynì, mìsto v jižních Èechách ležící na øece Lužnici jihozápadnì od Tábora. BÌLOVESKÁ Bìloves, pùvodnì samostatná ves ve východních Èechách, ležící východnì od Náchoda, dnes souèást Náchoda. K pøejmenování obou ulic došlo po pøipojení Letòan k Praze v roce BERANOVÝCH Beranovi, místní rodina, obìti represí za 2. svìtové války. Základ ulice vznikl slouèením ulic Pražské a Gottwaldovy po pøipojení Letòan k Praze v roce Ulice ještì v 80. letech a na poèátku 90. let 20. století vedla až do Èakovic, navazovala na ulici Tryskovickou. Dnes konèí v místì napojení na Veselskou, èást zrušeného úseku od konce Tryskovické ulice k jihozápadnímu cípu ulice K Avii se totiž stala roku 1993 samostatnou ulicí Za Avií.

7 Pražské mažoretky Hledají nové dìti a dívky ve vìku 5-18 let, které mají rády pohyb a chtìjí se stát mažoretkou. Zúèastòujeme se mnoha spoleèenských, kulturních a sportovních akcí v Èechách i v zahranièí. Jsme kolektiv dívek, které mezi sebe rády pøijmou nové kamarádky!!! Bližší informace: Denisa Bøízová tel.: , Blanka Musilová tel.: Pražské mažoretky

8 Letòanské listy vydává: Mìstská èást Praha 18 v nákladu 6500 ks mìsíènì. Distribuce zdarma do každé domácnosti mìstské èásti Praha 18, volná èísla jsou k dispozici v podatelnì ÚMÈ. Z povìøení mìstské èásti Praha 18 vydává: Ing. Miloš Chlup MCH-TECH. Roènì vychází 10 èísel s výjimkou mìsícù èervenec - srpen. Uzávìrka je vždy 15. den v mìsíci. Redakèní rada: Ing. Josef Dobrý, Oldøich Miffek, PaedDr. Josef Kuneš, Pavel Štìdrý. Foto: Milena Baborovská. Pøíjem inzerce: MCH-TECH, Vítkovická 378, Praha 18, tel.: , , fax: ,

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Roèník X - èíslo 8: øíjen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 8: øíjen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 8: øíjen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, dovolte mi, abych se s vámi podìlil o nìkolik zajímavých poznámek a postøehù z dìní v Letòanech. Oslava 5. výroèí položení

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, mám nìkolik poznámek. První: Ministr pro místní rozvoj ÈR Ing. Jiøí Paroubek navštíví 25. února v 11. hod. Letòany. Návštìvu

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí:

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí: Roèník VII - èíslo 5: kvìten 2001 Noviny mìstské èásti Praha - Letòany Poslední dobou se stále více zamýšlím nad morální úrovní èeské politické scény na všech stupních. Pamatuji èasy krátce po prvních

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Roèník X - èíslo 3: bøezen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 3: bøezen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 3: bøezen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, nìkolik slov k záležitostem Letòan. O Národní pøírodní památce (NPP) Letòanské letištì. Podporujeme ochranu území letištì

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Roèník IX - èíslo 1: leden 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník IX - èíslo 1: leden 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník IX - èíslo 1: leden 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení letòanští, na Nový rok 1. ledna jsme si pøipomnìli 10. výroèí rozdìlení èeskoslovenské federace a vznik Èeské republiky. Tento den je

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Roèník VIII - èíslo 9: listopad 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 9: listopad 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 9: listopad 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení letòanští, dovolte mi nìkolik poznámek k výsledkùm voleb. Nejprve chci upøímnì vyjádøit radost, že letòanští obèané ocenili práci

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Roèník VIII - èíslo 10: prosinec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 10: prosinec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 10: prosinec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Úvaha pøedvánoèní i novoroèní Vážení letòanští, píši tento sloupek v sobotu 14. prosince a již zaèalo pøedvánoèní období, hlavnì v obchodech.

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Roèník VIII - èíslo 7: srpen - záøí 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 7: srpen - záøí 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 7: srpen - záøí 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, píši tento sloupek v pùli srpna, kdy èeská republika je tìžce zkoušena povodnìmi. Vltavská kaskáda sice postupnì

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku KATALOG poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku Naplánujme spoleènì služby takové, jaké skuteènì chceme a potøebujeme To je úvodní motto k projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),který

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18

ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 MČ Praha 18 Úřad MČ Praha 18 Bechyňská 639, Praha 9 - Letňany Telefon 284028195 www.letnany.cz ZÁKLADNÍ ŠKOLY Průvodce základními školami, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 18 OBSAH Obsah Seznam základních

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ KOLENO, HLEZNO, ZADONOŽÍ REKONSTRUKCE a MINIINVAZIVITA BRNO 16.10. - 17.10.2013 Místo konání: Anatomický

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 45 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 HARMONOGRAM VÝZEV ROP SEVEROZÁPAD NA ROK 2011 Úøad regionální rady regionu soudržnosti NUTS 2 Severozápad

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více