Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18"

Transkript

1 Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, po tøech mìsících dostáváte do rukou opìt Letòanské listy. Èervenec a srpen byly pro dìti mìsíce prázdnin a pro nás, dospìlé, hlavní doba dovolených. Jistì to byly mìsíce plné zážitkù a dlouho na nì budeme vzpomínat. Ke sportu a kultuøe v Letòanech Koncem kvìtna a v èervnu letošního roku zažily Letòany celou øadu sportovních akcí urèených dìtem a mládeži. Nìkteré soutìže jsou již tradièní, jiné by se mohly letòanskou tradicí stát. O všechny byl zájem a to je dobøe. Akce, které znamenají smysluplné využití zejména volného èasu mládeže, mají vždy podporu naší radnice. Výsledky cyklistického závodu O pohár starosty Letòan, který probìhl , byly známy až po uzávìrce èervnového èísla LL. Potìšilo mì, že se jej opìt zúèastnili i ti nejmenší na kolobìžkách. Vítìzem se opìt stala ZŠ Gen. Fajtla, Rychnovská. O den pozdìji to byl letos poprvé poøádaný šachový turnaj letòanských škol. Pøipravila jej Euroškola Praha (Tupolevova) a konal se za finanèní pomoci a pod patronací naší radnice. Z turnaje vyšla vítìznì letòanská Integrovaná støední škola technická. Podle pøání úèastníkù by se mìl turnaj zopakovat v pøíštím roce. Všichni byli pozváni na šachovou simultánku s mezinárodním mistrem v šachu p. Josefem Pøibylem, která probìhne letos na podzim. Úèastníkùm Nové byty na Staré Návsi všech soutìží dìkuji za reprezentaci Letòan. Sláva vítìzùm, èest poraženým. Pátek je dnem, kdy oslavíme v prostorách Aqua Centra Letòany Lagoon a jeho okolí 5. výroèí položení základního kamene jeho výstavby. Dìti i dospìlé zvu na spoleènou akci naší MÈ, firmy TESCO, OC Letòany a Plaveckého areálu, která bude doprovázena mnoha soutìžemi. Akce se koná od hod. a pro úèastníky soutìží budou pøipraveny pamìtní medaile, dárky od sponzorù, úspìšní závodníci získají potištìná trièka a vìcné ceny. Ve vestibulu bude pro všechny malé obèerstvení. Rádi jsme pøijali nabídku firmy TESCO pøevzít záštitu nad poøádáním Týdne pro dìti, mládež a rodiny ve dnech Cílem akce je bìhem jednoho týdne pøedstavit veøejnosti pøibližnì dvacet neziskových organizací z Prahy a Støedoèeského kraje. O víkendu èeká návštìvníky zajímavý program na pódiu parkovištì OC Letòany vèetnì možnosti zakoupit si výrobky z chránìných dílen. Neziskové organizace poskytnou i poradenství v oblasti osobních a pracovních problémù. Stavební aktivity Ve ètvrtek jsme od zhotovitele stavby firmy SMO, a.s., zahájili pøevzetí 61 malometrážní bytù ve ètyøech domech na Staré Návsi, které byly financovány s pøispìním Státního fondu rozvoje bydlení. Protože jsou v lokalitì, se kterou se po dokonèení všech prací budeme moci chlubit, navrhl jsem na 11. jednání rady MÈ, aby tyto domy byly pøihlášeny do dvou soutìží. Rada mùj návrh pøijala. Pøihláška do soutìže Ministerstva pro místní rozvoj ÈR Nový domov roku mùže být podána spolu s projektovou dokumentací nejpozdìji do Pøihláška do architektonické soutìže Stavba roku mùže být podána nejpozdìji do kvìtna 2005 (více v èlánku zástupce starosty). Rada MÈ se dále zabývala øešením lokality v ulici Pøíborské (doèasnì plechové garáže) a sousedního pozemku, nabídla podmínky, za kterých by na základì pøedložené studie podporovala investièní zámìr. O øešení zatím mají zájem firmy Bess Building, s.r.o., a Výstavba garáží, s.r.o., které v souladu s našimi požadavky poèítají èásteènì s bytovou zástavbou, ale hlavnì s garážovými stáními (kterých je v Letòanech stále citelný nedostatek) i v podzemí. Firma Bess Building, s.r.o., bude realizovat svùj projekt bytových domù v ulici Chlebovické. Víme, že nìkteøí obèané zde bydlící tento názor nesdílí, ale koneèné øešení bude ku prospìchu Letòan. Hl. m. Praha se odvolalo proti vydání územního rozhodnutí ke stavbì Polyfunkèní garážového a obytného domu JUNION pøi ul. Tupolevova s tím, že zde uvažuje podle lokalizaèní studie se stavbou parkovacích míst na celé ploše parkovištì (vèetnì volných parkovacích míst). Rada MÈ na jednání podpoøila výstavbu domu JUNION financované pouze investorem, pøi níž je poèítáno s minimalizací záporných vlivù na životní prostøedí v této lokalitì. Je plánováno 63 bytù a 234 parkovacích míst realizovaných pouze na polovinì hlídaného parkovištì. Pokud to bude ekonomicky pøijatelné, mùže být podobnou stavbou využita i druhá polovina hlídaného parkovištì. Volná parkovištì zùstanou zachována. Pokraèujeme v rekonstrukci chodníkù, jejichž povrch byl porušen pokládkou kabelù Èeského Telecomu v ulicích nebo èástech ulic Kopøivnická, Prachatická, Hronovská a Velhartická s celkovými náklady ,- Kè. S Telecomem pøipravujeme smlouvu na poskytnutí pøíspìvku na zmínìnou rekonstrukci. Rekonstrukce jídelny v MŠ Pøíborská a ZŠ Tupolevova. S odkazem na jiný èlánek i my musíme respektovat normy a pravidla EU pøi úpravì dìtských høiš i pøi rekonstrukci školních jídelen. Máme pøipravenu generální rekonstrukci jídelen v MŠ Pøíborská v ZŠ Tupolevova, která probìhne v mìsících øíjnu a listopadu. Konkrétnì napø. u ZŠ Tupolevova na základì pøedbìžných propoètù projektant

2 pøedpokládanou cenu stanovil na 6 mil. Kè. Po zpracování projektové dokumentace, která respektovala požadavky EU, byla výsledná cena 12 mil. Kè. Èást žákù ZŠ Tupolevova bude chodit na obìdy do ZŠ Fryèovická a èást do ZŠ Gen. Fajtla, Rychnovská. Pro dìti v mateøince bude jídlo dováženo, èást dìtí se bude stravovat v ZŠ Gen. Fajtla, Rychnovská. Rozvrhy budou upraveny tak, aby mohlo být zajištìno stravování všech dìtí. Od dubna 2004 platí nový zákon o veøejných zakázkách, proto nebylo možné zahájit pøestavbu o letních prázdninách. Odkládat rekonstrukce nelze nejen pro havarijní stav zaøízení, ale i proto, že úèelová dotace hl. m. Prahy ve výši 5,5 mil. Kè je urèena pro rok Vìøíme, že toto složitìjší období pøekonají rodièe žákù, žáci i uèitelé s dostateèným pochopením a trpìlivostí. Nové ulice v Letòanech Výstavbou Nového Proseka II (na území Letòan) vznikly dvì nové ulice. Navržené názvy, schválené radou MÈ , jsou odvozeny z názvù obcí Støedoèeského kraje v oblasti Mìlnicka: Chlumínská od obce Chlumín, která leží v polabské nížinì pøi silnici z Neratovic na Kralupy nad Vltavou. První písemné zmínky o ní jsou z poèátku 14. století, kdy byla sídlem bohatého pražského mìš anského rodu Velfovicù. Název ulice Nelahozeveská je odvozen od obce Nelahozeves, rodištì Antonína Dvoøáka ( Praha). Je na místì pøipomenout názvy nových letòanských ulic na Novém Proseku I Terezínská, Chotìšovská a Kostomlatská (jsou odvozeny z názvù obcí Ústeckého kraje, stejnì jako názvy sousedních ulic v této oblasti). Další je ul. Stará Náves, která vznikla pøi výstavbì nových bytových domù ve stejnojmenné lokalitì. Roste nám poèet obyvatel. Na sídlišti Nový Prosek dosud bylo zkolaudováno 380 bytù. V pøíštím roce bude dokonèeno dalších 510 bytù. Do nových bytù se zatím pøihlásilo k trvalému pobytu 233 obyvatel. Do bytù Na Staré návsi se nastìhují obèané do 61 bytù, další se stìhují do budovaných nástaveb. K aktualizaci orientaèního plánu Letòany bude nutno pøistoupit právì i k výše uvedeným zmìnám. Poèítáme se ètyømi tabulemi umístìnými na nejvíce frekventovaných místech Letòan. Poøádání svateb po 50 a více letech. Jsme rádi, když mùžeme uspoøádat zlatou (po 50 letech) nebo diamantovou svatbu (po 60 letech spoleèného života manželù). Mezi obèany je zájem i o poøádání dalších svateb. Je možné poøádat i svatby po 55 letech smaragdovou, po 65 letech kamennou a po 70 letech platinovou. Je to tak vzácná pøíležitost, že jsem navrhl radì MÈ, abychom v Letòanech tyto svatby poøádali i pro mimoletòanské. Staèí tento zájem ohlásit vèas na matrice letòanské radnice a o ostatní se postaráme. Pøeji všem jen dobré. Ing. Josef Dobrý Moudré myšlenky Rozvažováním se èasto ztrácí pøíležitost. Ještì dvì poznámky Co bylo: V dobì letošních dovolených a prázdnin žádná okurková sezona nebyla. Zmìn a událostí bylo mnoho a dokonce se nám zmìnila vláda. Zda a jak zlepší postavení ÈR na mezinárodním poli se teprve ukáže. Hlavnì by mìla prospìt té vìtší èásti obèanù naší zemì. Zdá se, že od listopadu až dosud vlády prospívaly více té menší èásti obyvatel, i když mnozí z té menšiny by mìli být spíše trestáni. Ve staronové vládì je nìkolik nových tváøí a hodnocení si necháme na pozdìji. Jen bych si pro nás pro všechny pøál podstatnì ménì slov, nákladných kampaní a o to více dobrých pøíkladù v èinech a rozhodnutích. Dobrých a prospìšných èinù je v dnešních podmínkách stále více tøeba, ale chybí k nim motivace. Dokonce motivace, která je nezbytným motorem každého úspìchu, je stále více potlaèována. Prospìch obèanù nebo podnikatelù je stále ještì více závislý na státu než na nich samých. Zmíním se o situaci v komunální politice. Bylo by pøirozené, aby výši odmìn pøedstavitelù samosprávy (starostù, jejich zástupcù, radních atd.) mohla ovlivòovat rada obce nebo mìsta podle toho, jak je jejich èinnost a práce prospìšná. Do roku 2000 tomu tak bylo. Po tomto roce to platí pouze pro funkcionáøe neuvolnìné, kde je výše stanovena až do, ale u uvolnìných je výše odmìny stanovena pevnou èástkou. Každý nech sám posoudí, zda je správné, aby na tom byli stejnì ti, kteøí se o svìøenou obec starají jako ti, kteøí mají zájmy jiné a jejich obce chøadnou a jsou dokonce zadlužovány. (A pak jim na zaplacení dluhu dokonce stát tøeba peníze dá.) Jednám s mnoha obèany a musím uznat, že nìkterá jednání mì utvrzují v poznání, že dobrá práce nebo chytrý nápad stále ještì nejsou nejlepší cestou ke zbohatnutí. Co je a bude: Pøejímání technických norem EU na naši ekonomiku by mìlo být pøijímáno s ohledem na obecný zájem a mìla by být potlaèena škodlivá horlivost a hlavnì nesmí být respektovány úzké zájmy lobbystických skupin. Pouhý výèet rùzných zatím známých èi možných problémù je velmi rozsáhlý. Jedná se o dìtská høištì, školní jídelny, výtahy, rozvody plynu, elektøiny, vody, energetické audity a zateplení domù, ekologické limity nejen u kotelen, ale i hluk, certifikace všech výrobkù užívaných ve stavebnictví, obecné požadavky na stavby, vynucování nových a nových studií, revizních zpráv, posudkù, odhadù atd. Nyní s odvoláním na EU již platí nové normy, které jsou podstatnì pøísnìjší. Odhaduje se, že europizace výtahù v ÈR bude stát 60 mld. Kè a provoz výtahù se podstatnì zdraží. Pøitom bychom se mìli držet zásady, že pokud zaøízení vyhovovalo normám v minulosti, mìlo by vyhovovat i nyní. Ve Švédsku, pokud vím, byly požadavky výtaháøù odmítnuty, v Nizozemí jezdí neeuropizované výtahy atp. Se svými požadavky se tu a tam pøidávají další skupiny (i reprezentující orgány státní správy - mnohdy pro zdùraznìní dùležitosti svých pravomocí). Patøí sem nìkteøí hygienici, požárníci, výtaháøi, plynaøi, elektrikáøi, ekologové a další. Pøíklad ze života. Hygienici zaèali požadovat, aby zaøízení hospod bylo vybaveno bezdotykovými bateriemi, nerezovými stoly, speciálními místnostmi apod. s odùvodnìním, že to požaduje EU. Po 1. dubnu (kvìtnu) 2004 se ukázalo, že tomu tak není. Zanikla spousta hospod a nìkolik tisíc pracovních pøíležitostí. Celkové škody jsou mnoho desítek èi stovek mil. korun. Dodnes se vlastníkùm ani hospodským nikdo neomluvil. Prostì jen nìkdo špatnì pøeložil pøíslušnou smìrnici EU, bezdotykové zamìnil s tìmi, kde pustit vodu dotykem lze a ona pøestane sama téct. Ing. Josef Dobrý 9. schùze dne Schválila: q zvýšení rozpoètu MÈ Praha 18 na rok 2004 o úèelové dotace z rozpoètu hl. m. Prahy a státního rozpoètu ve výši ,- Kè. Jde zejména o dotace na rekonstrukci pìších komunikací v ul. Rýmaøovská, na rekonstrukci školní kuchynì a jídelny v ZŠ Tupolevova a ZŠ Gen. Fajtla, Rychnovská, dále o úèelovou neinvestièní dotaci na krytí pøímých nákladù na vzdìlávání pro pøedškolní zaøízení, školy a školská zaøízení. Souhlasila: q s pøíspìvkem 6 000,- Kè pro oddíl futsalu Rohožník Letòany. V sezonì 2003/2004 oddíl pùsobil v 2. celostátní lize, B tým sestoupil z krajského pøeboru do nižší soutìže a po reorganizaci se úèastní pražských soutìží. Seznámila se: q s výsledky roèní kontroly dìtských høiš a pískoviš ve správì MÈ Praha 18 a uložila odboru technické správy obce provést v pískovištích výmìnu písku a zajistit nutné drobné opravy. Vzala na vìdomí: q informaci o rezignaci pøedsedy komise pro rozvoj Letòan. Pan Stanislav Tomášek odstoupil z funkce k z dùvodu vysokého pracovního vytížení. q informaci o termínech jednání rady MÈ v II. pololetí 2004: 28.7., 1.9., 22.9., , 3.11., a schùze dne Schválila: q celkovou rekonstrukci chodníkù v ul. Beranových, Kopøivnická, Prachatická, Hronovská a Velhartická s pøedpokládanými náklady do 2 mil. Kè, q rekonstrukci dvou výtahù v bytových domech v ul. Tupolevova a dvou výtahù v bytových domech Dobratická za tis. Kè.

3 Souhlasila: q s úpravou cen parkovného na parkovišti v ul. Tupolevova. Dùvodem zvýšení ceny je skuteènost, že se nájemce stane plátcem DPH. Nová cena za soukromé osobní vozidlo vèetnì DPH bude èinit 550,- Kè/ mìsíènì, nová cena za firemní osobní vozidlo vèetnì DPH bude 730,- Kè/mìsíènì. q s návrhem na výstavbu sedmipodlažního bytového domu v ul. Tupolevova (za plaveckým bazénem) s 88 bytovými jednotkami, podzemními garážemi, komunikacemi a venkovními parkovacími místy s podmínkou, že parková úprava pøed plánovaným objektem bude doøešena v návaznosti na park u plaveckého bazénu. Vzala na vìdomí: q informaci o návrhu na øešení dopravní obsluhy pøi konání výstav v PVA Letòany. Dopravní znaèení na vjezdech do Letòan bude provádìt na své náklady PVA po odsouhlasení Policií ÈR Dopravním inspektorátem. Jde o dopravní znaèení zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou mimo dopravní obsluhu. Znaèka bude pevnì nainstalována a po skonèení výstav bude sklopena. q informaci o vybudování chodníku pro pìší ze zastávky Krausova do kolonky U Avie. Dokonèení chodníku se pøedpokládá poèátkem záøí q informaci o uložení výkopkù z metra v prostoru severnì od ul. Toužimská. Vážení spoluobèané, jistì víte, že se nám v Letòanech podaøilo postavit pìkné bytové domy na Staré Návsi, v lokalitì, která o øešení již dlouhá léta pøímo volala. Vìøím, že i mnozí z vás si již všimli, že domy, které tam stojí spoleènì s jezírkem a rodícím se parkem, budou jednou z nejhezèích èástí Letòan. Je nám však smutno, když zjistíme, že jezírko, které ještì ani není dokonèené, je již nìkterými našimi spoluobèany nebo jejich dìtmi demontováno a odnáší se z nìj okrasné valouny. Nepomohl ani hlídaè, kterého jsme najali, aby k poškozování jezírka nedocházelo. Samozøejmì osadíme výstražné cedule a pøestože valouny zabezpeèíme stavební úpravou, není vylouèeno, že nìkteøí z našich spoluobèanù budou nadále jezírko i jeho okolí nièit. Vyzývám Vás, abychom si všichni vzali za své a nepøipustili, aby pár jedincù vandalskými èiny vytahovali peníze z naší obecní pokladny. Važme si, prosím, prostøedí, ve kterém žijeme, všímejme si více poèínání nìkterých spoluobèanù, ale i školních dìtí a mládeže. V pøípadì potøeby volejte strážníky mìstské policie, tel Ing. Josef Dobrý 3. zasedání dne Schválilo: q zøizovací listiny základních škol s dodatky ke smlouvám o výpùjèce, q závìreèný úèet MÈ Praha 18 za rok 2003, a to bez výhrad, q výsledky hospodaøení ZŠ a MŠ za rok 2003 zøízených MÈ Praha 18 a rozdìlení výsledku hospodaøení do fondù, q poskytnutí pøíspìvku ,- Kè Sboru dobrovolných hasièù Letòany pro rok 2004 na zajištìní jejich èinnosti a èinnosti oddílu mladých hasièù, q na základì platných právních pøedpisù mìsíèní odmìny èlenùm zastupitelstva MÈ neuvolnìným pro výkon funkce. Souhlasilo: q s poskytnutím pøíspìvku ,- Kè obèanskému sdružení HC Letci Letòany na dalších devìt dìtí s trvalým pobytem v Letòanech., q s prodejem zastavìných pozemkù pod dvìma garážemi v ul. Kladrubská. Zvolilo: q v souladu se zákonem è. 436/1991 Sb. paní Mgr. Danielu Kulíkovou za pøísedící Obvodního soudu pro Prahu 9. Vzalo na vìdomí: q informaci o výmìnì povrchù chodníkù. Je pøipravován projekt na chodník v ul. Toužimská (od ul. Kleneèská po odboèku k betonárce) s termínem dokonèení v podzimních mìsících. q informaci o zmìnì rozpoètu MÈ Praha 18 v souvislosti s výší pøíspìvku na lékaøskou službu první pomoci, q informaci o autobusovém spojení ke stanici metra Ládví, které je nedostaèující. Podrobnìjší informace najdete na Nové byty na Staré Návsi stavba roku V roce 1999 rozhodlo Zastupitelstvo MÈ Praha 18 o realizaci výstavby malometrážních bytù v této lokalitì Letòan. O státní dotaci na výstavbu bylo požádáno již v roce Byla zpracována veškerá dokumentace pro územní øízení a stavební povolení. Souèasnì probíhala jednání s možnými spoluinvestory, zástupci letòanské radnice objíždìli již uskuteènìné stavby, aby se mohli na místì pøesvìdèit, v jaké kvalitì jsou stavby odevzdávány. Pøíprava stavby byla administrativnì nároèná vzhledem k nutnému splnìní množství podmínek s ohledem na možnost pøiznání státní dotace. Ještì v roce 2000 bylo vydáno stavební povolení a probìhla veøejná obchodní soutìž na zhotovitele díla, která byla ukonèena uzavøením smlouvy o dílo na konci února V tuto dobu již mohla být stavba zahájena, avšak výrazné zmìny podmínek pøiznání státních dotací to neumožnily. Radnice tak získala èas na peèlivý výbìr spoluinvestora v dobì, kdy byl znám rozsah stavby, její cena a zhotovitel díla. Smlouva se spoluinvestorem byla schválena zastupitelstvem MÈ v listopadu Smlouva o poskytnutí státní dotace byla však uzavøena až na podzim 2002 po mnoha intervencích zástupcù mìstské èásti. Stavba byla zahájena ještì v prosinci Zimní období není sice obvyklé, ani nejvhodnìjší, ale hrozilo nebezpeèí z prodlení a ztráta platnosti stavebních povolení. Hlavní stavební práce zaèaly v bøeznu 2003, ve velmi slušném tempu i kvalitì pokraèovaly až do èervna letošního roku. V èervenci probíhalo pøejímací a kolaudaèní øízení a od srpna se již stìhovali první zájemci do nových bytù. Pøednost mìli obèané s trvalým pobytem v Letòanech. Obytný soubor na Staré Návsi výraznì zmìnil lokalitu bývalého zaøízení staveništì, pozdìji pusté louky v centru mìstské èásti. Na území Letòan tak vzniklo celkem 61 pøevážnì malometrážních bytù, z nichž 58 bylo vystavìno se státní dotací od Státního fondu rozvoje bydlení. Jedná se o 21 bytù typu 1 + kk o výmìøe 32,5 m 2, 2 byty bezbariérové typu 1 + kk o výmìøe 31 m 2, dále 38 bytù typu 2 + kk o výmìøe 46 až 53 m 2, z nichž 3 byty byly postaveny bez státní dotace. Nové dva nebytové prostory o výmìøe 70 a 80 m 2 mohou vhodnì doplnit nabídku služeb v této lokalitì. Vlastníkem stavby je MÈ Praha 18 a Stavební bytové družstvo Stará Náves. Po dobu 20 let musí být zachován nájemní vztah. Vybraný zhotovitel stavby, Stavební montáže Otrokovice, a.s., odevzdal dílo ve sjednaném termínu a ve velmi dobré kvalitì. V prùbìhu výstavby bytù rozhodla mìstská èást o vybudování parku v tìsném sousedství obytného souboru. Park po svém dokonèení letos na podzim doplní novou výstavbu a vìøíme, že se stane pøíjemnou odpoèinkovou zónou v Letòanech. Oldøich Miffek, zástupce starosty Dìtská høištì jejich další existence Úøad MÈ Praha 18 a komise ochrany životního prostøedí informují rodièe dìtí o dùvodu pøechodného omezení provozu nìkterých dìtských høiš v Letòanech. Jde o høištì, která nevyhovují normám Evropské unie. Podle finanèních možností mìstské èásti budou dìtská høištì postupnì obnovována.v pøimìøeném rozsahu a vybavení. Rozhodující pro to bude posouzení potøebnosti na základì poètu dìtí v urèité lokalitì Letòan. Jan Ladýø, radní MÈ Praha 18, pøedseda komise ochrany životního prostøedí

4 Zaèal nový školní rok MÈ Praha 18 je zøizovatelem obecních škol, tj. mateøských a základních. Ve støedu 1. záøí 2004 jsme slavnostnì zahájili školní rok 2004/2005 v našich školách. Máme jednu mateøinku v Pøíborské a tøi základní školy. Ve školách v Rychnovské a v ul. Tupolevova jsou pøi ZŠ ještì tøídy mateøské školy. MŠ Pøíborská postupuje podle vzdìlávacího programu se zamìøením na estetickou výchovu s nabídkou øady mimoškolních aktivit, základní školy vyuèují podle vzdìlávacího programu Základní škola a každá má svou profilaci (zamìøení na estetiku nebo sport, výuku cizích jazykù, informatiku vèetnì nabídky zájmových aktivit). Pøipravovaný nový školský zákon poèítá s tím, že každá škola bude mít svùj vlastní vzdìlávací program ušitý na míru. Na území naší mìstské èásti máme již nìkolik støedoškolských subjektù. Dne zahájilo èinnost ve volných prostorách ZŠ Fryèovická Soukromé reálné gymnázium Pøírodní škola, o.p.s. Dále je to Euroškola Praha ESO Støední odborná škola, s.r.o., v budovì ZŠ Tupolevova a Øemeslná škola odìvní, Odborné uèilištì a Uèilištì, o.p.s., v Havíøovské ul. Z veøejných škol jde o Integrovanou støední školu technickou Centrum odborné pøípravy v ul. Beranových. Všem uèitelùm i žákùm pøeji úspìšný start do nového školního roku, dobré zdraví a hodnì úspìchù. PaedDr. Vìra Ježková 15. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2004 Uskuteèní se ve dnech v Pražském veletržním areálu (PVA) Letòany od do hod. (v sobotu hod.). Návštìvníkùm pøedstaví v plné šíøi souèasné možnosti a schopnosti celého oboru, obsáhlou a ucelenou nabídku výrobkù, technologií a služeb ve stavebnictví. Významný prostor bude patøit problematice krajù i komunální sféøe celkovì. Další informace najdete na Podle sdìlení PVA, a.s., jsou pøipravena dopravní opatøení pro veletrh FOR ARCH 2004 a další výstavy. Dopravní znaèení na vjezdech do Letòan provedla na své náklady firma PVA po schválení Policií ÈR DI. Jde o dopravní znaèení zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou mimo dopravní obsluhu. Znaèka bude trvale umístìna a po skonèení výstav bude sklopena. Pokraèuje prodej pohlednic a knihy o Letòanech Všem zájemcùm sdìlujeme, že pohlednice Letòan a reprezentativní knihu o historii a souèasnosti Letòan si mohou zakoupit v podatelnì Úøadu MÈ Praha 18, Bechyòská 639. Cena jedné pohlednice je 2,- Kè, cena knihy 152,- Kè. Katalog služeb pro letòanské Informovali jsme vás o zámìru zpracovat a vydat katalog obchodù a poskytovaných služeb. Bohužel se zatím pøihlásilo pouze osm zájemcù. Uvažujeme o tom, že by se tohoto úkolu mohla ujmout nìjaká firma, která se touto èinností zabývá. V prùbìhu naší nabídky obcházel podnikatele p. Šembera, který nabízel vydání katalogu se sdìlením, že jeho vydání projednal s naší mìstskou èástí. Pan Šembera skuteènì se mnou jednal a pøedložil urèitou nabídku, ale žádný pøíslib neobdržel. Protože od podnikatelù vybíral i poplatek, mají nyní dotyèní zájem postupovat vùèi nìmu spoleènì. Postižení se proto mohou obrátit na paní Vìru Sládkovou, tel Oldøich Miffek, zástupce starosty Dùm v Místecké v novém kabátì Dny seniorù 2004 v Praze Ve dnech 30. záøí 2. øíjna 2004 probìhne již 13. roèník Dnù seniorù v Paláci Žofín a na Slovanském ostrovì. Jeho souèástí je také Celosvìtový den seniorù, který pøipadá na 1. øíjen Bìhem tìchto dnù se uskuteèní mnoho akcí pro seniory, napø. mimoøádné benefièní pøedstavení opery Francesca Cilei ADRIANA LECOUVREUR pod záštitou paní Livie Klausové nebo akce Cukrovka není handicap. Ze sportovních akcí to je již 3. roèník Seniorské míle bìhu seniorù m pod patronátem Èeského olympijského výboru a další. Poøadatelem akce je obèanské sdružení ŽIVOT 90, Karolíny Svìtlé 18/286, Praha 1, tel , 581 nebo 555, fax , Den otevøených dveøí Již poètvrté je možné navštívit Archivní areál v Praze na Chodovci letos by to mìl být den plný zábavy a pouèení pro malé i velké návštìvníky. Dne od do hod. mohou návštìvníci pøijít na obì pracovištì Státního ústøedního archivu v Praze: Archivní 4, Praha 4 Chodovec a Milady Horákové 133, Praha 6 Dejvice, kde je pro nì pøipraven bohatý program. Další informace jsou na archiv/index.htm. Šachový turnaj letòanských škol Deratizace na severní terase V souvislosti s výstavbou metra se zvýšil výskyt potkanù na Proseku a v Letòanech. Komise ochrany životního prostøedí Rady MÈ Praha 18 doporuèila provést deratizaci. Letòanští radní na svém jednání 1. záøí 2004 požádali hl. m. Prahu, aby vydala obecnì závaznou vyhlášku, která by øešila nadmìrný výskyt potkanù na celém území metropole. Využívání velkoobjemových kontejnerù Odbor technické správy obce oznamuje obèanùm stanovištì a termíny pøistavení velkoobjemových kontejnerù od záøí do prosince Stanovištì Termíny pøistavení kontejnerù IX X XI XII 1 Velhartická x Prachatická Vratimovská x Chlebovická Kolonie u AVIE Kolonie u Proseka Místecká x Jablùnkovská Bukovecká x Tupolevova Ostravská Letovská Žádáme obèany, aby kontejnery zbyteènì nepøeplòovali a neskládali odpad mimo nì, což vede k zbyteènému rùstu nákladù na likvidaci. Upozoròujeme na ZÁKAZ odkládání nebezpeèných složek odpadù jako jsou napø. barvy, øedidla, léky, baterie, oleje, brzdové kapaliny apod.

5 V èervnu 2004 oslavili 75 let Anna Brtnová Jiøí Hora Vìra Pfauová Jindøich Polívka 80 let Marta Koudelková 90 let Ludmila Mandová Jan Sádovský 91 let Marie Krunpechová 92 let Anežka Veverková V èervenci 2004 oslavili 75 let Marta Müllerová Marie Nováková Ing. Alois Škrabal Josef Žalud 80 let Olga Zùchová Stanislav Zùcha 90 let Blažena Junková Na radnici v Letòanech uzavøeli manželství dne 18. èervna 2004 snoubenci Martina Vorlíèková a Boøek Holubec, Iveta Sebestyénová a Václav Jonák, dne 2. èervence 2004 Kateøina Veselá a Jan Chlumský, dne 6. srpna 2004 Helena Straková a Jaroslav Navrátil. Novomanželùm upøímnì blahopøejeme. Zlatá svatba Manželé Marie a Jaroslav Prokopovi oslavili padesát let spoleèného života. Zlatá svatba se konala dne 2. èervence 2004 v obøadní síni letòanské radnice. Diamantová svatba Manželé Vlasta a Viktor Matièkovi oslavili šedesát let spoleèného života. Diamantová svatba se konala dne 16. èervence 2004 v obøadní síni letòanské radnice. Do dalších let pøejeme dobré zdraví a pohodu. Granty hl. m. Prahy Celomìstské programy podpory sportu a tìlovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2005 Jsou urèeny pro mìstské èásti hl. m. Prahy, školy a školská zaøízení. Jde o granty, tj. finanèní prostøedky z rozpoètu hl. m. Prahy, které se poskytují na schválené projekty. Programy nejsou urèeny pro subjekty pùsobící v oblasti sportu a tìlovýchovy. Termín uzávìrky je Celomìstské programy podpory prevence kriminality v hl. m. Praze pro rok 2005 Jsou urèeny pro subjekty pùsobící v oblasti prevence kriminality v hl. m. Praze. Projekty se pøijímají od do Celomìstské programy podpory vzdìlávání na území hl. m. Prahy pro rok 2005 Jsou urèeny pro školy a školská zaøízení, obèanská sdružení, obecnì prospìšné spoleènosti, církevní právnické osoby a další právnické a fyzické osoby. Termín uzávìrky je Další informace vèetnì formuláøe žádosti o grant jsou k dispozici ke stažení na mìstském informaèním serveru Výzva urèená zájmovým organizacím, které pùsobí v Letòanech Rada MÈ Praha 18 na svém jednání dne 23. èervna 2004 vyzvala všechny zájmové subjekty pùsobící na území Letòan, aby prùbìžnì zasílaly do sekretariátu starosty informace o své èinnosti. K poskytovaným informacím bude rada MÈ pøihlížet pøi projednávání žádostí o finanèní pøíspìvek na èinnost a pokud tyto informace rada MÈ nebude mít, nemusí žádost projednávat. Informace zasílejte na adresu: Sekretariát starosty MÈ Praha 18, Bechyòská 639, Praha Letòany. Poslední zprávy 23. øíjna 2004 Probìhne 6. roèník veøejné soutìže v plastikovém modeláøství tradiènì na letòanské radnici, která bude opìt sponzorem dvou prestižních kategorií. Je to cena O nejlepší model spojeneckého letounu a cena O nejlepší model letounu èeskoslovenského pilota. Kontakt: Ing. Michal Ovèáèík, tel./ fax , www: Letòanská radnice pøipravuje na poèátek roku 2005 zavedení elektronické spisové služby. Nìkolik úøadù MÈ se již úspìšnì podílí na realizaci projektu hl. m. Prahy. Na jednání rada MÈ rozhodne o uskuteènìní tohoto zámìru podle cenové nabídky, kterou pøedloží tajemnice úøadu. Z cvièení letòaských hasièù

6 Škola Taekwon-do Dan-Gun V ÈR se Taekwon-do ITF cvièí od roku Jednou z nejstarších škol je Škola Taekwondo Dan-Gun, která vznikla v øíjnu Najdete ji v Gymnáziu Litomìøická 726 na Proseku. Trénink dìtí a dospìlých vedou nositelé mistrovských páskù pod dohledem korejského instruktora Hwang-Ho-Yonga, nositele 8.Danu, druhého nejvyššího dosaženého stupnì na svìtì. Škola se v soutìžích umis uje na pøedních místech. Ve svých øadách má i letòanské cvièence. Pøíkladem úspìšnosti školy je Petr Kutílek, èlen èeské státní reprezentace, který bìhem letošních prázdnin závodil za ÈR na 6. juniorském MS v Malajsii v prestižní disciplínì tradièní boj. Bližší informace o škole, pøípadnì o náboru (konec záøí), získáte na tel./fax , , Ragbyový klub Sparta Praha pøijme nové talenty Nezkrotné a odvážné chlapce, ale i dívky, kteøí již chodí do první tøídy a výš, pøijme od 7. záøí 2004 sportovní klub RC Sparta Praha, jehož høištì se nachází v areálu Podvinný mlýn v Kovanecké ulici Praha 9. Trénovat ragby mohou i ženy Sportovní klub RC Sparta Praha poøádá od letošního záøí i nábor dívek a žen na ragby. Zájemkynì se mohou vìnovat atraktivnímu kolektivnímu sportu s šišatým míèem a udržet si tak dobrou fyzickou kondici. Kontakt: Radka Waitová, RC Sparta Praha, Praha 9, Kovanecká ul., tel , Letòanské D Genere Rada MÈ schválila pøíspìvek ,- Kè pro spoleèenské sdružení Rubín na zajištìní amatérského divadelního souboru D Genere. Soubor si pro svou èinnost pronajímá nebytový prostor bývalého kina ZK Letov v ul. Køivoklátská 302, za který musí mìsíènì platit nájemné 7 500,- Kè. Divadelní soubor již rok prostory využívá a provozuje v nich amatérské divadlo s pravidelnými pøedstaveními každou støedu. Nájemné je hrazeno ze vstupného a z èlenských pøíspìvkù èlenù souboru, které èiní nìkterý mìsíc i 500,- Kè. Èleny souboru jsou studenti, kteøí nemají žádné pøíjmy a situace byla pro nì neúnosná. Vizí sdružení je vybudovat stálý kulturní stánek nabízející alternativní využití volného èasu v Letòanech pro mladé i starší pøíznivce divadla. Komise pro kulturu a sport a radní považují nápad skupiny mladých lidí za pøínosný a jejich úsilí podporují. Program divadla a další informace naleznete na adrese tel Sri Chinmoy Koncert meditativní hudby Uskuteèní se v nedìli 3. øíjna 2004, zaèátek v hod. v T - Mobile Arénì na Výstavišti v Holešovicích. Vstup zdarma. Vstupenky si mùžete vyzvednout v síti Ticketpro, Ticketportal, nebo rezervovat na tel nebo na infolinka (8 20 hod.). Sri Chinmoy je indický hudebník žijící více než 40 let v New Yorku. Jeho prostá, intuitivní hra na rùzné východní a západní nástroje pøesvìdèivì vypráví o vìèném hledání pravdy, harmonie a štìstí. Støední školy v Letòanech Integrovaná støední škola technická Centrum odborné pøípravy (veøejná) Beranových 140, tel./fax , Euroškola Praha ESO Støední odborná škola, s.r.o., Tupolevova 525, tel./fax Øemeslná škola odìvní, odborné uèilištì a uèilištì, o.p.s., Havíøovská 476, tel./fax Soukromé reálné gymnázium Pøírodní škola, o.p.s., Fryèovická 462. tel , Ze školního plesu ZŠ Gen. Fajtla, Rychnovská Ulièník aneb Jak vznikaly názvy ulic v Letòanech BECHYÒSKÁ Bechynì, mìsto v jižních Èechách ležící na øece Lužnici jihozápadnì od Tábora. BÌLOVESKÁ Bìloves, pùvodnì samostatná ves ve východních Èechách, ležící východnì od Náchoda, dnes souèást Náchoda. K pøejmenování obou ulic došlo po pøipojení Letòan k Praze v roce BERANOVÝCH Beranovi, místní rodina, obìti represí za 2. svìtové války. Základ ulice vznikl slouèením ulic Pražské a Gottwaldovy po pøipojení Letòan k Praze v roce Ulice ještì v 80. letech a na poèátku 90. let 20. století vedla až do Èakovic, navazovala na ulici Tryskovickou. Dnes konèí v místì napojení na Veselskou, èást zrušeného úseku od konce Tryskovické ulice k jihozápadnímu cípu ulice K Avii se totiž stala roku 1993 samostatnou ulicí Za Avií.

7 Pražské mažoretky Hledají nové dìti a dívky ve vìku 5-18 let, které mají rády pohyb a chtìjí se stát mažoretkou. Zúèastòujeme se mnoha spoleèenských, kulturních a sportovních akcí v Èechách i v zahranièí. Jsme kolektiv dívek, které mezi sebe rády pøijmou nové kamarádky!!! Bližší informace: Denisa Bøízová tel.: , Blanka Musilová tel.: Pražské mažoretky

8 Letòanské listy vydává: Mìstská èást Praha 18 v nákladu 6500 ks mìsíènì. Distribuce zdarma do každé domácnosti mìstské èásti Praha 18, volná èísla jsou k dispozici v podatelnì ÚMÈ. Z povìøení mìstské èásti Praha 18 vydává: Ing. Miloš Chlup MCH-TECH. Roènì vychází 10 èísel s výjimkou mìsícù èervenec - srpen. Uzávìrka je vždy 15. den v mìsíci. Redakèní rada: Ing. Josef Dobrý, Oldøich Miffek, PaedDr. Josef Kuneš, Pavel Štìdrý. Foto: Milena Baborovská. Pøíjem inzerce: MCH-TECH, Vítkovická 378, Praha 18, tel.: , , fax: ,

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, mám nìkolik poznámek. První: Ministr pro místní rozvoj ÈR Ing. Jiøí Paroubek navštíví 25. února v 11. hod. Letòany. Návštìvu

Více

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí:

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí: Roèník VII - èíslo 5: kvìten 2001 Noviny mìstské èásti Praha - Letòany Poslední dobou se stále více zamýšlím nad morální úrovní èeské politické scény na všech stupních. Pamatuji èasy krátce po prvních

Více

Roèník VIII - èíslo 10: prosinec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 10: prosinec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 10: prosinec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Úvaha pøedvánoèní i novoroèní Vážení letòanští, píši tento sloupek v sobotu 14. prosince a již zaèalo pøedvánoèní období, hlavnì v obchodech.

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji

Náchodský zpravodaj 1. Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj 1 Poctivým dìkuji Náchodský zpravodaj únor 2003 Obsah Zprávy z radnice... str. 2 Vánoce v MŠ Plhov... str. 4 Kronika... str. 4 Poplatky za komunální odpad... str. 5 Informace technických

Více

Na zimním stadionu v Porubì je živo

Na zimním stadionu v Porubì je živo Pozvání Zveme porubské obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu Poruba, které se koná dne 23. 9. 2003 od 9,00 hodin ve spoleèenském sále objektu ALPEX, ul. Nad Porubkou 1085, Ostrava-Poruba.

Více

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto Náchodský zpravodaj 1 Obsah 1. èerven Den dìtí Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Komorní hudba Náchod... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì

Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì ský zpravodaj 1 Nová tváø Mìstské knihovny v ì ský zpravodaj Obsah Slavnostním otevøením nových prostor pøízemí a mezipatra v budovì mìstské knihovny 17. 10. 2003 byla dovršena první etapa probíhajících

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2007 Vážení spoluobèané, každoroèní vydání obecního zpravodaje má za úkol Vám pøiblížit práci obecního úøadu. Jsme malá obec a veškeré dìní je spojeno právì s obecním úøadem.

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

U NÁS. Hasiči hlídali beachvolejbal Kalibro a Helpík v Písnici Na Libuši? V Libuši?

U NÁS. Hasiči hlídali beachvolejbal Kalibro a Helpík v Písnici Na Libuši? V Libuši? ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI www.praha-libus.cz U NÁS L I B U Š a P Í S N I C E Foto z karnevalu v Písnici archív Sokola Písnice Hasiči hlídali beachvolejbal Kalibro a Helpík v Písnici Na Libuši? V Libuši?

Více

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní ZRCADLO ZRCADLO9 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Oslavy 750. výroèí budou gigantické

Oslavy 750. výroèí budou gigantické ÚNOR 2007 èíslo 2 V. roèník Oslavy 750. výroèí budou gigantické Silvestrovským ohòostrojem vstoupilo mìsto Moravská Tøebová do významného roku, v nìmž slaví 750 let od svého vzniku. Právì silvestrovské

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela.

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela. http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4 Španìlský sál Praāského hradu slavnostní setkání pøedstavitelù mìst a obcí soutìāících o Cenu za nejlepší pøípravu

Více

Kdy budou prázdniny? První Písnicko-libušská drakiáda Pětiletý Senior Z Božejovické na autobus suchou nohou Libušský fotbal na celou sezónu Setkání s

Kdy budou prázdniny? První Písnicko-libušská drakiáda Pětiletý Senior Z Božejovické na autobus suchou nohou Libušský fotbal na celou sezónu Setkání s ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI www.praha-libus.cz U NÁS L I B U Š a P Í S N I C E Kdy budou prázdniny? První Písnicko-libušská drakiáda Pětiletý Senior Z Božejovické na autobus suchou nohou Libušský fotbal na

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVII / 104 l ZDARMA 3 / 2008 http://www.michalkovice.cz J sou urèitá data v historickém kalendáøi, která mo ná s postupujícím èasem není nutno pompéznì oslavovat, ale spí

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová

vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Foto K. Amrichová 15/záøí/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. záøí 2007 Začal nový školní rok a na všech českolipských školách přívítali nové žáky prvních tříd.

Více

rozdávání propagaèních materiálù pøi vstupu nebo umístìním informaèní tabule, prozradil plány na další rozvoj turismu starosta mìsta Josef Oš ádal.

rozdávání propagaèních materiálù pøi vstupu nebo umístìním informaèní tabule, prozradil plány na další rozvoj turismu starosta mìsta Josef Oš ádal. LEDEN 2007 èíslo 1 V. roèník Nové projekty nakopnou cestovní ruch ve mìstì Právì dokonèeny jsou dva rozsáhlé projekty na podporu rozvoje cestovního ruchu. Regionální projekt i projekt mìsta Turistický

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

Bøezen mìsíc knihy. Obsah. Náchodský zpravodaj bøezen 2007. 1 bøezen 2007

Bøezen mìsíc knihy. Obsah. Náchodský zpravodaj bøezen 2007. 1 bøezen 2007 1 bøezen 2007 Náchodský zpravodaj bøezen 2007 Obsah Zprávy z radnice... 2, 3 Kronika, Komunitní plánování...4 Ze života náchodských škol... 5 Studentský filmový klub, Skautky... 6 Bøeznová výroèí... 6

Více