Roèník IX - èíslo 7: srpen - záøí 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roèník IX - èíslo 7: srpen - záøí 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18"

Transkript

1 Roèník IX - èíslo 7: srpen - záøí 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, píši tento sloupek v pùli záøí, kdy již školáci chodí do školy a pilnì se (doufám) uèí. V letòanských školách se nestávkovalo nikoliv proto, že by uèitelé byli spokojeni se svými platy, ale nechtìli dìlat problémy rodièùm dìtí. V Letòanech jsme si vìdomi dùležitosti vzdìlávání, a proto naše školy ve vzdìlávání podporujeme. Vìdìl jsem pøedem, že uèitelé v Letòanech stávkovat nebudou a byl jsem tomu rád. Pokud by uèitelé po informaci o pøidání policistùm do stávky pøece jenom šli, dokázal bych to pochopit a vìøím, že rodièe dìtí také. V pøipravované reformì veøejných financí se na školství nedostává penìz (a nejen na školství). Policisté, patøící pod silové Ministerstvo vnitra, pøidáno však dostali, a to bez ohledu na úsporná opatøení vyplývající z reformy veøejných financí. To považuji za nesystémové a nespravedlivé øešení. Pøes všechny závažné problémy se vzdìláváním je naše budoucnost velmi závislá na kvalitì vzdìlání a šikovnosti našich lidí. To je jedna z mála deviz, kterou mùžeme pro vstup do EU mít. Všem žákùm pøeji dobré uèitele a chu do uèení, pedagogùm pøeji zdraví, pevné nervy a hodnì sil v nároèné a odpovìdné práci. Pokraèování metra. Èakovické zastupitelstvo vypovìdìlo smlouvu s naší mìstskou èástí o spoleèném postupu pøi prosazování koneèné stanice metra 4C2 pro obèany. V poøadu rádia REGINA Mezi námi to kolegynì, èakovická starostka, zdùvodòovala mimo jiné tím, že jsme navrhovali trasu metra ukonèit na Ládví a napojení Letòan a Èakovic tramvají, což by pøišlo podstatnì levnìji (místo stanice metra v polích nesloužící obèanùm). Metro by mìlo sloužit obèanùm, protože je stavìné za jejich peníze. Stavìt stanici metra v polích pro výstavištì, které ale není schopna spoleènost ABF (89 %) s Prahou (11 %) v dohledném i nedohledném horizontu vybudovat, je hazardování s veøejnými financemi (se zmìnou její polohy musel být ještì navíc projekt budoucího výstavištì za velké peníze pøepracován). Mimochodem odùvodnìní její polohy požadavkem pøípražského regionu nebylo doloženo. Napsal jsem dva dopisy panu primátorovi, ale odpovìdi mi vysvìtlení nepøinesly. Když vidím krásné (a pro nás letòanské potøebné) pøemostìní, vybudované za cca 150 milionù, vedoucí k provizorním halám, mám pocit, že zodpovìdným politikùm ještì stále nedošlo, že naše ekonomická lodièka už nabírá vodu pøes okraje a zatím co normální obèané vylévají vodu seè mohou, politici se s vážnými výrazy dohadují o barvách jednotlivých dresù. Naše zastupitelstvo pøijalo usnesení è. 32/Z3/03, ve kterém vyzývá èakovické zastupitelstvo k podpisu smlouvy o vzájemném úsilí a podpoøe ve snaze dosáhnout prodloužení trasy metra 4C2 ze stanice v blízkosti budoucího výstavištì na katastru Letòan do stanice metra uvnitø Letòan v prostoru køižovatky ulic Rýmaøovská Tupolevova jako souèást této stavby s budoucím pokraèováním do Èakovic. V Ostravské ulici se nám koneènì podaøilo dosáhnout dohody s vlastníky pozemkù. Byly podepsány nájemní smlouvy, které umožòují úpravy terénu. Bude odstranìno parkování automobilù v bahnì a hlavnì bude upravena jedna z nejvíce ostudných èástí Letòan. Nebylo to jednoduché, ale povedlo se. Pražský veletržní areál (PVA) se objevil i v našem diskusním fóru. Obèanùm, kteøí kritizovali souèasný stav (ale i ostatním) sdìluji, že i letòanská radnice má silné výhrady k tomuto zaøízení v této formì a ke zpùsobùm jednání jeho zodpovìdných èinitelù. Nevyjímám ani vedení hl. m. Prahy, které nehledá øešení, které by smìøovalo k realizaci kamenného výstavištì. Praha podporuje v rozporu s koncepcí výstavnictví v Holešovicích a svoji neèinnost v Letòanech odùvodòuje nedostatkem finanèních prostøedkù firmy ABF, majoritního vlastníka PVA. Chybí prý finanènì silný zájemce, který by kamenné výstavištì v Letòanech postavil. Není to pravda. Jsou to Veletrhy Brno, a.s., majoritnì vlastnìné Messe Düsseldorf, které zájem mají, ale Praha však, zdá se, nikoliv. Není to proto, že vstupem do Letòan chtìjí realizaci znemožnit (to by staèilo nevstupovat), ale oni vìdí, že tento projekt je dlouhodobì výhodný. Co v tom mùže vìzet? Èeši po získaných zkušenostech si najdou odpovìï sami. Obecnì. Nìkolik slov na závìr. Stále více se utvrzuji v pøesvìdèení, že vrcholoví politici, ale bohužel i mnoho komunálních politikù, nedoceòují vážnost ekonomické situace. Jako by existoval jen dnešek a osobní popularita (kdyby jen), slibují a konají bez ohledu na to, jaké dùsledky budou mít jejich rozhodnutí v budoucnosti. Snaha na sebe upozornit populistickými postoji, mnohdy destruktivními, zatlaèuje do pozadí vìdomí zodpovìdnosti (pokud vùbec nìjaká je). V této souvislosti bych rád (s poukazem na èást sloupku minulých LL ceny prodávaných bytù) pozval obèany na jednání našeho zastupitelstva. Stává se totiž, že nìkteøí zastupitelé chtìjí pøedvést pozvaným obèanùm, jak se bijí za jejich zájmy, bohužel bez ohledu, zda tím budou, èi nebudou poškozeny zájmy obecné. Po žádných volbách netrval tento stav destrukce tak dlouho. Snaha ovládnout radnici byla koncem roku 2002 obzvláštì silná. Možnost ovlivòování a následných výhod z nìj plynoucích byla pøíliš lákavá. V praxi však rozvoj Letòan prokázal, že jen správa veøejných vìcí v obecný prospìch je tou správnou cestou. Záleží na morálních a profesionálních kvalitách lidí v zastupitelstvu (i v úøadu) a nikoliv na stranické pøíslušnosti. Jen je smùla, že to národ ještì zcela nepochopil (soudì podle výsledkù komunálních voleb však obèané v Letòanech ano). Pøeji nám (i sobì jako obèanovi, nikoliv starostovi), aby - øeèeno obraznì - stranická trièka zùstala v šatnách a všichni jsme mìli dres obecného zájmu, zájmu letòanských obèanù jako celku. Ing. Josef Dobrý 9. schùze dne Schválila: q zmìnu Pravidel pro poskytnutí pøíspìvku pøi narození dítìte s platností od Podle platných podmínek mají mít oba rodièe státní obèanství ÈR a matka alespoò dva roky trvalý pobyt v MÈ Praha 18. V pøípadì, že matka v dobì narození dítìte je již trvale hlášena v Letòanech, ale

2 nesplòuje podmínku dvou let trvalého pobytu, požádá o pøíspìvek teprve tehdy, až splní podmínku dvou let trvalého pobytu. q úpravu vzorové smlouvy o nájmu nebytových prostor, q zmìnu Pravidel pro pronájem bytù svìøených MÈ Praha 18 Letòany. Souhlasila: q s povolením vyhrazeného parkovacího místa pro osobu tìlesnì postiženou v ul. Tupolevova, q s využitím èásti komunikace pro pìší jako stezky pro cyklisty vedoucí od køižovatky Beranových Tupolevova k hranicím katastrálního území Letòany Prosek. Novì vybudovaná cyklistická stezka bude sloužit k propojení stezek Prosek Letòany Ïáblice a dále na Pražský okruh. q s umístìním solárních panelù na budovách ZŠ Tupolevova a ZŠ Fryèovická v rámci programu Slunce do škol, q se zmìnou Pravidel pro poskytování odmìn øeditelùm škol a pøedškolních zaøízení zøizovaných MÈ Praha 18. Hodnocení øeditelù škol bude provádìno v tìchto oblastech: 1. významné výchovnì vzdìlávací a mimoškolní aktivity 2. zvýšené nároky na odbornou a pedagogickou práci 3. plnìní mimoøádných a jednorázových úkolù 4. nadstandardní aktivity nebo významná prezentace školy 5. výsledky kontrolních èinností ve škole Nesouhlasila: q s prodloužením smlouvy o pronájmu nebytových prostor mezi ZŠ Fryèovická a Prvním èesko ruským gymnáziem, s.r.o., do èervna 2007 vzhledem k tomu, že nebyla doložena zmìna v rozhodnutí o zaøazení do sítì škol ze Støedoèeského kraje do kraje Praha. Vzala na vìdomí: q informaci o termínech jednání rady MÈ ve 2. pololetí 2003: 30.7., 3.9., 24.9., , 5.11., a schùze dne Schválila: q úèelovou dotaci ve výši 65 tis. Kè na zájezd školního orchestru ZŠ Gen. F. Fajtla, D.F.C., Rychnovská, do Slovinska poøádaného ve dnech Škola má právo upravit pøíspìvek pro jednotlivé žáky podle jejich sociální potøebnosti. Souhlasila: q se zmìnou využití pozemkù bratrù Kuèerových (firma ICE CZECH Letòany, a.s.) v k. ú. Letòany. Jde o realizaci bytových a ubytovacích kapacit v souvislosti s výstavbou Støední internátní sportovní školy do výše 8. podlaží. q se zmìnou využití pozemkù firmy Groub BESS v k. ú. Letòany na úpravu územního plánu pro bytovou výstavbu do výše 6. podlaží, q s poskytnutím úèelové dotace ZŠ Fryèovická ve výši 60 tis. Kè na nákup dvou výdejních ohøívacích vozíkù, q s poskytnutím pøíspìvku ve výši 10 tis. Kè CK Motol sdružení na zajištìní dìtských cyklistických závodù v roce Uložila: q tajemnici zajistit kontrolu dopravního znaèení na všech komunikacích na katastru Letòan. Rada MÈ požádala o pøedložení návrhu optimalizace dopravního znaèení a využití ulic v Letòanech s ohledem na trvalý nedostatek parkovacích míst. Odvolala: Doporuèila zastupitelstvu MÈ: q schválit nová Pravidla pro prodej bytù v domech s realizací nástaveb nebo vestaveb svìøených MÈ Praha 18 s platností od , q schválit zvýšení rozpoètu MÈ na rok 2003 o ,- Kè o úèelové dotace z rozpoètu hl. m. Prahy, ze státního rozpoètu a ze Státního fondu rozvoje bydlení v celkové výši ,- Kè. 11. schùze dne Schválila: q zmìnu Pravidel pro doplòkovou èinnost škol zøizovaných MÈ Praha 18, q rozšíøení dotace MÈ základním školám na školní mléko i pro ostatní druhy mléka a dále zmìnu Pravidel pro poskytování dotace na školní mléko platných od Pro školní rok 2003/2004 na jedno odebrané školní mléko ve výši 2,- Kè (dvakrát týdnì), na tøetí odebrané mléko v týdnu dotaci ve výši 5,- Kè. q finanèní pøíspìvek klubu futsalu Rohožník Letòany Praha ve výši ,- Kè a zároveò podìkovala za dobrou reprezentaci MÈ, q finanèní pøíspìvek Domu dìtí a mládeže Praha 9 ve výši ,- Kè s podmínkou, že bude použit na propagaci èinnosti DDM v MÈ Praha 18. Souhlasila: q s návrhem na øešení dopravní situace v ul. Novosvìtská, Žamberská, Choceòská, Bìloveská a Trutnovská zjednosmìrnìním tìchto ulic. Toto dopravní opatøení bylo schváleno Policií ÈR Cenové náklady pøedpokládané na úpravy komunikací èiní ,- Kè vèetnì DPH. q se zvýšením nákladu zpravodaje MÈ Praha 18 Letòanských listù z poètu ks na ks mìsíènì. Navrhovaná zmìna maximální èástky za vydávání zpravodaje pøi zvýšení nákladu na ks a pro základní rozsah 4 stran po projednání s firmou MCH-TECH èiní ,- Kè. Dùvodem pro zvýšení nákladu je nárùst poètu obyvatel v bytových nástavbách, na sídlišti Nový Prosek (k.ú. Letòany), v nových bytových jednotkách na Staré Návsi a zvýšený zájem jednotlivcù a institucí, kterým jsou jednotlivá èísla LL zasílá na poštou. q se slevami ze základního nájmu pro byty v domì Tvrdého 259 ve výši 25 % pro byty v 1. NP a ve výši 30 % pro byty v 2.NP. Slevy budou poprvé uplatnìny za mìsíc, ve kterém bylo vydáno stavební povolení a naposledy v mìsíci, ve kterém probìhne kolaudace bytù v nástavbách. Sleva ve výši 70 % bude pøiznána pro byty, kde již byly zahájeny pøípravné práce, tj. statické zabezpeèení konstrukce dalšího podlaží, a to ode dne prvního zásahu do bytu až do posledního dne, kdy budou úpravy probíhat. Doporuèila zastupitelstvu MÈ: q souhlasit s pøedloženým návrhem finanèního zajištìní cesty delegace MÈ Praha 18 do mìsta Beautor ve Francii, s nímž má MÈ smlouvu o pøátelství uzavøenou dne Návštìva se uskuteèní ve dnech Rada MÈ navrhla schválit úpravu rozpoètu na tuto cestu ve výši ,- Kè (pro 4 osoby). Uložila: q tajemnici zjistit stav ve vìci zmìny územního plánu hl. m. Prahy v souvislosti s navrhovanou pøechodnì chránìnou plochou pro ochranu sysla obecného, který se vyskytuje na letòanském letišti a v jeho okolí, q starostovi požádat primátora hl. m. Prahy, aby hl. m. Praha iniciovalo zmìnu energetického zákona pøedevším v tìch ustanoveních, které stejnì jako v roce 1957 umožòují bezplatnì využívat cizí majetek. Požádala: q hl. m. Prahu, aby iniciovalo opakované projednání vyhlášky hl. m. Prahy k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku v souvislosti s pohybem psù na veøejnì pøístupných místech na území Prahy, a to vèetnì pøipomínek z mìstských èástí a odborníkù zabývajících se touto problematikou. Podrobnìjší informace najdete na webových stránkách MÈ, K èesko ruskému gymnáziu Dne jsem obdržel dopis Jana Slezáka, radního hl. m. Prahy pro oblast školství. Cituji z jeho obsahu: Z jednání, které jsem s touto soukromou školou vedl, je zøejmé, že škola nemá oprávnìní pùsobit na území Prahy, nebo v rozhodnutí o zaøazení do sítì škol, pøedškolních a školských zaøízení má tato soukromá škola adresu Chráš any ve Støedoèeském kraji. Podle ustanovení 13b, odst. 1, písm. p) zákona è. 564/1990 Sb. ve znìní pozdìjších pøedpisù není pøípustné zøizování odlouèeného pracovištì mimo kraj pøíslušný sídlu školy. V dùsledku toho je pùsobení Prvního èesko ruského gymnázia na území hl. m. Prahy v rozporu se zákonem. Soukromá škola nedostane na tyto žáky dotaci ze státního rozpoètu. Též velmi spornou zùstává otázka oprávnìnosti školy vydávat tìmto žákùm vysvìdèení. Oldøich Miffek Moudré myšlenky Malá zdržení mívají nìkdy velké výhody.

3 Letòanské letištì a pøilehlé pozemky V Letòanech je témìø 76 hektarù pozemkù ve vlastnictví ÈKD Dopravní systémy, a.s., (v konkurzu). ÈKD si je zapsalo do svého kmenového jmìní v hodnotì asi 1300,- Kè/ m 2, aèkoliv je na velké èásti této plochy od roku 1922 letištì a na zbývajících plochách byla a je zeleò. Jak mohly banky na pozemek v hodnotì 5 až 7 milionù korun pùjèovat ÈKD stovky a stovky milionù neví ani bùh, ale kapitáni bank a prùmyslových gigantù to vìdí. I správce konkurzní podstaty Ing. Petr Dostál bude veden snahou tyto pozemky prodat za nejvyšší možnou cenu, avšak tu bude moci budoucí kupec zaplatit jedinì tehdy, pokud má a nebo doufá, že bude mít dostateènì velký politický vliv, aby dosáhl v budoucnosti zmìny územního plánu a zvýšení ceny na pøíklad na 2500,-Kè/m 2. Cena pozemku by se pohybovala kolem 1,9 miliardy Kè. Kupní cena se vyplatí i za 500 milionù, vždy zmìnit územní plán je tak snadné (když je vùle), staèí mít jistotu 36 zvednutých rukou pražských zastupitelù. Podle letòanských starousedlíkù se sysel obecný, který je nyní kriticky ohrožený, na území Letòan hojnì vyskytuje již nejménì 70 let, a tudíž není pravdivé tvrzení Dr. Dobiášové z odboru životního prostøedí magistrátu, že zde byl umìle vysazen èlovìkem. Agentura ochrany pøírody a krajiny ÈR navrhla vyhlášení pøechodnì chránìné plochy na pozemcích letòanského letištì a v jeho bezprostøedním okolí. Tento institut za souèasného stavu zcela vystihuje význam dané lokality v národním i evropském mìøítku. Správní øízení již probíhá, ale rada MÈ nemá nárok být jeho úèastníkem, zastupuje nás moudré hl. m. Praha. Proto jsem na jednání rady MÈ dne navrhl, aby èlenové rady založili obèanské sdružení podle zákona è. 83/1990 Sb., o sdružování obèanù, s cílem hájit zájmy Letòan a jejich obèanù zejména v oblasti rozvoje demokracie, otevøené obèanské spoleènosti, ochrany lidských a obèanských práv a ochrany pøírody. Sdružení nám umožní úèastnit se správních øízení. Jeho èlenem se mùže stát každý obèan Letòan. Pøípravný výbor sdružení urèil starostu Ing. J. Dobrého svým zmocnìncem a uložil mu, aby pøipravil návrh stanov a po jejich schválení pøípravným výborem registroval sdružení na Ministerstvu vnitra ÈR. Nemáme-li právo být úèastníkem správního øízení jako rada MÈ, budeme jej mít jako obèanské sdružení. Nevyluèuji, že tento model použijí i další MÈ, které se zpùsobem zastupování hl. m. Prahou nejsou spokojeni. Letòanské zastupitelstvo usiluje o pøevedení tìchto pozemkù do vlastnictví MÈ Praha 18 a jejich reálnou cenu 7,5 milionu korun zaplatit. Ing. Josef Dobrý Zástupce starosty Oldøich Miffek se 19. èervna 2003 zúèastnil pravidelného setkání zástupcù starostù pro sociální oblast, které se uskuteènilo na radnici MÈ Praha 9. Hlavním bodem jednání byla nová koncepce poskytování Lékaøské služby první pomoci (LSPP). Dosud službu zajiš- ovaly správní obvody a od letošního roku je povinno tuto službu zajiš ovat podle zákona hl. m. Praha. Mìsto považuje poèet 15 míst za nadbyteèný a neekonomický. Proto pøipravilo jejich redukci na 8 míst. Pro Letòany to znamená zrušení LSPP na Poliklinice Prosek a její poskytování pro letòanské obèany ve Fakultní nemocnici Bulovka. Pøes vyjádøený nesouhlas naší mìstské èásti s tímto øešením k této zmìnì dojde. Vyjádøily se pro ni MÈ Praha 9, která je zøizovatelem prosecké polikliniky, tak i MÈ Praha 19 Kbely. Dále bylo pøi jednání konstatováno, že hl. m. Praha zvažuje zmìnu v obsazování domovù dùchodcù tak, že každému správnímu obvodu bude stanovena kvóta poskytnutých míst. Zástupce starosty Oldøich Miffek se 24. èervna 2003 zúèastnil pravidelného setkání zástupcù starostù pro oblast bydlení, které se uskuteènilo na radnici MÈ Praha 12 Modøany. Projednávána byla problematika bytù poskytovaných z nové výstavby hl. m. Prahy. Bylo konstatováno, že tyto byty nejsou vhodné pro øešení sociálních pøípadù a navíc mají mìstské èásti velmi krátký èas na výbìr vhodných nájemcù. Zástupkynì starosty PaedDr. Vìra Ježková se 19. èervna 2003 zúèastnila pravidelného setkání zástupcù starostù pro oblast školství, které se uskuteènilo na Støedním odborném uèilišti, U Krbu 521, Praha 10. Zástupci starostù pro školství doporuèují magistrátu umožnit 100 % zvýšení pøíspìvkù na èásteènou úhradu neinvestièních nákladù mateøských škol (nyní 300,- Kè mìsíènì), školních družin a školních klubù (nyní 100,- Kè mìsíènì) s podmínkou, že bude v pravomoci jednotlivých mìstských èástí poskytovat úlevu. Dále doporuèují, aby vyhláška hl. m. Prahy ošetøila i úhrady za MŠ s celotýdenním provozem. Rada MÈ na svém jednání vzala pøedložené informace na vìdomí. O reformì základního školství Pokud se ministerstvu školství podaøí prosadit navrhovanou reformu, otøese se vzdìlávací systém v základech. Školy si totiž budou muset zvyknout na úplnì nový styl uèení takový, který bude vyhovovat individuálním potøebám jednotlivých dìtí. Snaha ministerstva je jasná. Nynìjší školský systém vyhovuje jen dìtem prùmìrným. Nadané i ty opoždìné jsou z bìžného školství systematicky vyèleòovány (do víceletých gymnázií nebo do zvláštních škol). V budoucnu by to mìlo být naopak. Základní škola bude muset dokázat vyhovìt potøebám všech dìtí. Víme, že k integraci smìøují školské systémy v celé Evropì. Zmìny na základních školách od záøí 2003: Šance pro talenty Mimoøádnì nadané dítì bude moci studovat pøedmìt podle individuálního vzdìlávací plánu. Bude chodit do základní školy, ale napø. matematiku bude studovat na univerzitì. Více hodin Na 2. stupni ZŠ pøibudou dvì hodiny týdnì navíc. Poèet vyuèovacích hodin se tak sjednotí s víceletými gymnázii. Jedna hodina se pøidá žákùm 8. tøíd a jedna žákùm 9. tøíd. Je na øeditelích škol, jak tyto hodiny využijí (opakování uèiva, výuka moderních dìjin, výuka jazykù, informatika). Návrat branné výchovy V každé tøídì se bude uèit šest hodin branné výchovy roènì. Dìti se nauèí zásady první pomoci nebo jak se chovat pøi živelní katastrofì. Za velký pøínos reformy považuji skuteènost, že základní školy získají vìtší samostatnost. Své vzdìlávací programy si budou sepisovat samy. Nabídnou dìtem rozšíøenou výuku cizích jazykù, informatiky, nebo se soustøedí na pøedmìty nové, jako je výchova demokratického èlovìka. PaedDr. Vìra Ježková Poslední zvonìní na ZŠ Fryèovická

4 Francouzský Beautor Ve dnech navštíví delegace MÈ Praha 18 spøátelené mìsto Beautor ve Francii. Letòany mají s tímto mìstem uzavøenou dohodu o družebních vztazích, kterou slavnostnì podepsali dne starosta MÈ Praha 18 Ing. Josef Dobrý a starosta Beautoru Léon Maitrepierre. Od té doby se uskuteènilo nìkolik vzájemných návštìv pøedstavitelù obou stran, probíhala i výmìna školních dìtí. Po komunálních volbách ve Francii v roce 1996 však nové vedení Beautoru nemìlo zájem pokraèovat v partnerství. Až po dalších komunálních volbách projevili pøedstavitelù Beautoru zájem obnovit pøátelské vztahy, ve kterých chce mìstská èást také pokraèovat. Pozvání platí pro starostu s manželkou, zástupce starosty s manželkou, dva èleny zastupitelstva MÈ, øeditelku ZŠ Gen. F. Fajtla, D.F.C., Rychnovská, a tlumoèníka. Bude se jednat hlavnì o možnostech další spolupráce (s dùrazem na výmìny dìtí), cílem návštìvy je výmìna zkušeností a vzájemné poznávání života v obou zemích. Vyšla kniha o Letòanech Máme dobrou zprávu pro všechny zájemce a sbìratele pragensií. Dne 1. záøí 2003 vyšla publikace Letòany Kniha o Praze 18. Vydalo ji MILPO MEDIA, s.r.o., ve spolupráci s Vydavatelstvím a nakladatelstvím MILPO. Jde o reprezentativní knihu o historii a souèasnosti Letòan. Zájemci si ji mohou zakoupit pøímo na letòanské radnici za 152,- Kè. Firmou MILPO bude nabídnuta všem pražským knihkupcùm. Poznámka ke kácení stromù Z dùvodu generální opravy teplovodu v ulici Tupolevova dochází ke kácení døevin pøi výkonu oprávnìní podle zvláštních pøedpisù dle 8 odst. 2 zákona è. 114/1992 Sb. o ochranì pøírody a krajiny. Dodavatel energie je ze zákona oprávnìn odstraòovat a okleš ovat stromoví a jiné porosty ohrožující bezpeèný a spolehlivý provoz rozvodných zaøízení. Pøed 20 lety se výsadba stromù provádìla neplánovanì, každý mohl zasadit strom podle svého uvážení. V dnešní dobì peèlivì vybí- ráme pozemky, na kterých lze výsadbu realizovat. Nechceme, aby se budoucí generace musela dívat, jak dochází k nièení zdravých stromù. Zmìny v MHD Rada MÈ souhlasila se zmìnou trasy linky MHD è. 140 z Proseka na Èeskomoravskou pøes Palmovku. V návaznosti na to souhlasila rada se zmìnou parametrù linek è. 140, 233 a 274 za pøedpokladu, že nedojde ke snížení jejich pøepravní kapacity. Rada MÈ dále souhlasila se zmìnou trasy linky è. 195 tak, že z Fryèovické pojede dále po trase Krausova Avia Letòany, kde bude koneèná stanice a nesouhlasila s navrhovanými provozními parametry linek è. 156 a è. 210, které neberou ohled na nárùst cestujících Veøejná soutìž v plastikovém modeláøství Pražský magistr Jde již o pátý roèník soutìže, poøádané za spoluúèasti letòanské mìstské èásti, která se uskuteèní v sobotu 25. øíjna 2003 v budovì radnice MÈ Praha 18. Poøádá ji Klub plastikového modeláøství IPMS ÈR Praha. Vznikl v lednu 2003 jako právní nástupce pùvodního poøádajícího Klubu plastikových modeláøù, který zanikl na konci roku Nový klub je souèástí mezinárodní prestižní asociace IPMS (Internacional Plastic Models Society) se sídlem ve Velké Británii. Souèástí veøejné soutìže jsou i dvì prestižní kategorie, jejichž sponzorem je tradiènì MÈ Praha 18: Cena O nejlepší model spojeneckého letounu a cena O nejlepší model letounu èeskoslovenského pilota. Souèástí soutìže bude výstava soutìžních i nesoutìžních modelù, která bude otevøena pro veøejnost letos novì v prùbìhu celé akce. Ceny tradiènì pøedává starosta Letòan Ing. Josef Dobrý za úèasti váleèných veteránù letcù RAF. Akce zaène v sobotu 25. øíjna 2003 v 9.00 hod. pøejímkou modelù a ukonèena bude téhož dne kolem hod., kdy bude vyhodnocení a slavnostní zakonèení soutìže. V pøípadì zájmu je možné kontaktovat pana Ing. Michala Ovèáèíka, tel Organizace školního roku 2003/2004 v základních, støedních a speciálních školách Školní vyuèování zaèíná v pondìlí 1. záøí Podzimní prázdniny pøipadnou na pondìlí 27. øíjna a støedu 29. øíjna Vánoèní prázdniny budou zahájeny v pondìlí 22. prosince 2003 a skonèí v pátek 2. ledna Vyuèování zaène v pondìlí 5. ledna Jednodenní pololetní prázdniny pøipadnou na pátek 30. ledna Jarní prázdniny: Praha 1 Praha 5: Praha 6 Praha 10: Velikonoèní prázdniny pøipadnou na ètvrtek 8. dubna a pátek 9. dubna Hlavní prázdniny budou trvat od ètvrtka 1. èervence do úterý 31. srpna Zápis do 1. roèníku základních škol probìhne podle 3, odst. 1 vyhlášky MŠMT ÈR è. 291/1991 Sb., o základní škole, v platném znìní ve dnech 15. ledna až 15. února Místo a dobu stanoví øeditel školy a oznámí to zpùsobem v místì obvyklým. Plavecký klub Delfínek poøádá: Kurzy kojeneckého plavání Výukové kurzy plavání Zdokonalovací kurzy Cvièení a plavání pro tìhotné ženy Aqua aerobic Cvièení rodièù s dìtmi Kurzy probíhají v prostorách plaveckých bazénù Letòany Lagoon a Hotel Floret Prùhonice. Kontakt: tel , , Pìvecké sdružení pražských uèitelek pøijímá nové èlenky. Hledáme nadané zpìvaèky do všech hlasových skupin. Požadujeme pouze pravidelnou docházku a radost ze zpìvu. Podrobnìjší informace vám rády podají Petra Klugová, tel nebo Magdaléna Servítová, tel Tìšíme se na vás. Manželství uzavøeli na radnici naší mìstské èásti dne snoubenci Lucie Ladislavová a Miloslav Kurz, Jitka Vondráková a Jiøí Reichl a Helena Zelinková a Jiøí Svoboda. Novomanželùm upøímnì blahopøejeme. Pøejeme do dalších let dny plné pohody a dobré zdraví. V èervnu oslavili 75 let Olga Brožová 80 let Alois Klauda Ing. Viktor Kováø, CSc. 90 let Marie Krúnpechová 91 let Anežka Veverková V èervenci oslavili 75 let Libuše Èapková Anna Frková Pavel Horák Božena Stránská Miroslav Veselý 80 let Anna Èechová František Kubrycht Marie Peøinová Bedøich Rozum

5 Z vítání obèánkù Z redakèní pošty Pøedpokládám za úèelné podìlit se s letòanskou veøejností o dobré poznatky a zkušenosti získané dlouholetým vývojem obce Letòan. Bydlím zde pøes 60 rokù a je mi již pøes 80 let. Pamatuji zde dva obchody, jedno øeznictví a malou cukrárnu. K lékaøi se chodilo do Èakovic a bylo zde obyvatel. Kromì dalších pozitivních vìcí bych se soustøedil na téma lékaøi specialisté v Letòanech. Uvítal jsem, že naši radní vèetnì pana starosty umožòují otevírání lékaøských specializovaných ordinací v naší obci a také to zdùvodním. Starší a nemocní lidé, mezi které se poèítám již i já, velice uvítají, že nemusí dojíždìt k tìmto specialistùm na Polikliniku Prosek, kde bývají plné èekárny a dlouhé èekání. Vzhledem k mému zhoršenému zdravotnímu stavu, který zapøíèinila cukrovka, jsem již využil nìkterých specialistù s dobrými zkušenostmi. Pøivítal jsem novì otevøenou ordinaci urologie. Tam musím èasto docházet. Pøi první návštìvì jsem byl pøekvapen již pøi vstupu do èekárny, která je elegantnì vybavena. V ordinaci mì uvítal sympatický lékaø se zdravotní sestrou. Dalším pøekvapením bylo technické vybavení ordinace, které umožòuje provést vyšetøení mé nemoci bìhem pùl hodiny. To je skuteèná pomoc nemocným. Na stejné vyšetøení jsem docházel tøikrát na polikliniku. Další výhodou je, že u všech specialistù je možné si návštìvu naèasovat a nemusí se vysedávat v plných èekárnách. Jsem pøesvìdèen, že øada pacientù má také své poznatky, ale ne každý se o nì podìlí s veøejností. Myslím si, že uznání potìší konkrétnì každého, kdo pomáhá uskuteèòovat dobré a prospìšné vìci. František Novotný DÙM DÌTÍ A MLÁDEŽE INFORMUJE Praha 9 - Prosek, Mìšická 720, tel./fax , , tel , Pro školní rok 2003/2004 pøipravujeme tyto zájmové kroužky: Kroužky na 1. pololetí: Sport aerobic (dìti, dospìlí), aikido (dìti, dospìlí), florbal, fotbal, jóga dospìlí, kalanetika, Mamèo, pojï si hrát (cvièení rodièù s dìtmi), moderní tanec, pohybové hry, square dance, stìnolezení, stolní tenis, støelba, šachy, šprtec (billiard hokej), hakisak - footbag Jazyky a uèení angliètina (pøedškoláci, školáci, dospìlí, nìkolik úrovní), èeština na pøijímací zkoušky, francouzština (rùzné úrovnì), italština, matematika na pøijímací zkoušky, kroužek matematikù, nìmèina (dìti, dospìlí, rùzné úrovnì), ruština zaèáteèníci, španìlština, Brána jazykù Program Rady Evropy uvedení do svìta jazykù Pøírodovìdné astronomie, akvaristika, antropo (vše o èlovìku), bylinkáøství, teraristika, zoologie-chovatelství, pøírodovìdné hrátky, rybáøství, zdravovìda, zvíøecí kamarádi, kaktusáøství Hudba a divadlo dramatický kroužek, hudebnì dramatický, divadýlko, flétna (zaèáteèníci, pokroèilí), kytara (zaèáteèníci, pokroèilí), pìvecký, keyboard Poèítaèe PC grafici, PC Linux zaèáteèníci, PC pro nejmenší, PC programátoøi, PC tvorba WWW, PC Computer Profi Club, PC zaèáteèníci (dìti, dospìlí), PC Webaøi (popis jako tvorba WWW) Estetika, tvoøení keramika (dìti, dospìlí), grafický, Cesty za poznáním, kroužek kresby a malování, výtvarné hry (pøedškoláci, školáci), øezbáøství, dekorace Modeláøi železnièní, letecký, plastikový (zaèáteèníci, pokroèilí), Klub plastikových modeláøù, elektrokroužek Ostatní: deskové hry, magie a kouzla (zaèáteèníci, pokroèilí), psychohrátky V 1. pololetí školního roku 2003/2004 plánujeme tyto dìtské tábory: Podzimní tábor: Zimní tábor: Jarní lyžaøský tábor: KLUBY Internet Klub: po-èt h, pá h, so a ne h, cena pro dìti 5 Kè/15 min., pro dospìlé 8 Kè/15 min. Zmìna cen vyhrazena. Street club: otevøený klub pro mládež kuleèník, fotbálek (pouze 5 Kè za hru), šipky, hudba, video, TV, deskové hry, èasopisy, knihy, venku: streetballový koš, stolní tenis, petanque vstup zdarma Chcete-li dostávat informace o akcích DDM em, napište na DDM pøijme vedoucí zájmových kroužkù. Zájemci, volejte na tel. uvedený výše. Èlovìk v rytmu èasu ÈERVEN, ÈERVENEC mìsíce sbìru èervce (èervotoèe) barvit èervcem látky na èerveno SRPEN mìsíc žòový, srpný - døíve se žalo srpem ZÁØÍ lidovì záøit od slova zaøijen malý øíjen, za øuje (za øíje). Podle øímského kalendáøe to byl 7. mìsíc (september). Souvisí s dobou podzimní øíje jelenù, která už mùže koncem záøí zaèínat (zralost k páøení). V tomto mìsíci se slavily skliznì, lidé tak vyjadøovali úctu k plodùm pøírody (posvícení, dožínky).

6 Golf Driving range Driving Range Letòany je umístìn pøímo na letišti na okraji mìstské èásti v pøírodì - ul. Toužimská. Nabídka je zajímavá. Tvoøí ji: 1) Firemní Demo kurzy Cílem kurzu je seznámit zájemce se základy golfu zábavnou formou. Souèástí kurzu je vyzkoušení golfových úderù v prostorách Driving Range. Kurz je vhodný zejména pro malé skupiny, jednotlivce, zamìstnance, management. Po dohodì je možné i uspoøádání golfové kliniky, speciálních lekcí i dlouhodobé výuky. 2) Golfové firemní dny Je možné uspoøádat napø. firemní miniturnaje, soutìže pro dìti apod. V tìsné blízkosti drivingu je sportovní letištì. Prezentace je možné spojit s vyhlídkovými lety, leteckou školou, pro dìti je možné využít motokár. Na pøání lze zajistit raut teplou i studenou kuchyni, kryté stany v pøípadì nepøíznivého poèasí atd. 3) Golfové kurzy Souèástí Driving Range je i výuka golfové hry vedená zkušenými golfovými profesionály a instruktory. Kurzy jsou rozdìleny do ètyø kategorií: TEACH IN Kurz zamìøený na nové zájemce, kteøí ještì nedrželi golfovou hùl. BASIC Kurz je zamìøen na základní golfové návyky. Je urèen pro zaèáteèníky a hráèe, kteøí prošli kurzem teach in. Absolvování kurzu basic je dobrou prùpravou pro kurz pøíprava na zelenou kartu. GREEN CARD Cílem kurzu je pøipravit zájemce, kteøí chtìjí získat zelenou kartu. Úèastníci trénují údery. Trénink doplòuje intenzivní výklad golfových pravidel a etiky. 4) Ostatní služby Souèástí nabídky služeb je pùjèovna golfových holí i obchod s golfovými potøebami a dále pak malé zázemí s teplými i chlazenými nápoji vèetnì drobného obèerstvení. 5) Možnost reklamy Po dohodì je možné využít reklamních ploch k tomu urèených pro komerèní prezentaci. Kontakt: P. Pokorný, tel , TJ Karate Praha opìt poøádá nábor od zaèátku záøí každé úterý a ètvrtek od do hod. v ZŠ Tupolevova. Vyhlášení grantù pro oblast volného èasu dìtí a mládeže a oblast tìlovýchovy na rok 2004 Rada hl. m. Prahy vyhlásila dne roèník Celomìstských programù podpory využití volného èasu dìtí a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2004 a 10. roèník Celomìstských programù podpory sportu a tìlovýchovy v hl. m. Praze pro rok Znìní vyhlášených programù vèetnì formuláøù je k dispozici na internetových stránkách hl. m. Prahy /chci vìdìt/výchova a vzdìlávání/granty/. Projekty na získání grantu pro oblast volného èasu se pøijímají do , projekty na získání grantu pro oblast sportu a tìlovýchovy do (pro mìstské èásti hl. m. Prahy, školy a školská zaøízení zøizovaná hl. m. Prahou nebo mìstskými èástmi hl. m. Prahy), dále pro subjekty pùsobící v oblasti sportu a tìlovýchovy jsou termíny uzávìrek a Historický kvíz Do èeského království se Karel IV. vrátil na žádost èeské šlechty na podzim roku a)1333 b)1348 c)1325 Karel IV. byl i literárnì èinný. K jeho nejznámìjším dílùm patøí autobiografie nazvaná pozdìji a)vita et mort Caroli b)vita Caroli c)dolce Vita Prvním titulem, který Karel IV. obdržel v èeském království, byl titul a)král èeský b)markrabì moravský c)kníže velkomoravský (a,b,b) Je ráno pondìlí 26. kvìtna Pøed budovu školy Generála F. Fajtla, D.F.C., Rychnovská, pøijíždí autobus. Dìti, které stojí pøed budovou, netrpìlivì pøešlapují. Dveøe autobusu se otvírají, dìti a jejich uèitelé nastupují. Ovšem není to pouze obyèejný výlet. Vyjíždìjí dìti ze tøíd se zamìøením na výuku výtvarné výchovy. Autobus jede smìr Litomyšl a široké okolí. První zastávka Kuks, nádherné barokní sochy, Betlém. Následuje Litomyšl, kde máme svou základnu. Druhý den opìt vyjíždíme Dobruška, Nové Mìsto nad Metují, Èeská Skalice, Ratiboøice a zpìt do Litomyšle. Poèasí nám pøeje a tøetí den patøí pouze krásám Litomyšle. Dìti poznávají architekturu a významná výtvarná díla své vlasti. Jsou velmi spokojeny a se zájmem si vše prohlížejí. Ve volném èase si sedají, berou do ruky papír a tužku a malují. Cestou zpìt do Prahy ještì zastávka ve Žïáru nad Sázavou (zde opìt umìní, ale i hodný dìdeèek našeho žáka s plnou taškou závinu pro celý autobus) a v 19 hod. nás již vítá silueta domova Praha Letòany. Celý výlet znamenal obohacení výtvarných znalostí dìtí se zájmem o umìní. Takovéto poznávací výlety pro malé výtvarníky na konci školního roku, speciálnì zamìøené na výtvarné umìní, se stanou novou tradicí školy. Na tomto prvním výletu mladých výtvarníkù se velkou mìrou finanènì podílel tatínek sponzor pan Ing. Vladimír Joza. Dìkujeme. Mgr. Ivana Hymplová Dìtské høištì - èervenec 2003

7 Letòanské listy vydává: Mìstská èást Praha 18 v nákladu 6000 ks mìsíènì. Distribuce zdarma do každé domácnosti mìstské èásti Praha 18, volná èísla jsou k dispozici v podatelnì ÚMÈ. Z povìøení mìstské èásti Praha 18 vydává: Ing. Miloš Chlup MCH-TECH. Roènì vychází 10 èísel s výjimkou mìsícù èervenec -srpen. Uzávìrka je vždy 15. den v mìsíci. Redakèní rada: Ing. Josef Dobrý, Oldøich Miffek, PaedDr. Josef Kuneš, Pavel Štìdrý. Foto: Milena Baborovská. Pøíjem inzerce: MCH-TECH, Vítkovická 378, Praha 18, tel.: , , fax: ,

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Roèník IX - èíslo 1: leden 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník IX - èíslo 1: leden 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník IX - èíslo 1: leden 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení letòanští, na Nový rok 1. ledna jsme si pøipomnìli 10. výroèí rozdìlení èeskoslovenské federace a vznik Èeské republiky. Tento den je

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Roèník X - èíslo 8: øíjen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 8: øíjen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 8: øíjen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, dovolte mi, abych se s vámi podìlil o nìkolik zajímavých poznámek a postøehù z dìní v Letòanech. Oslava 5. výroèí položení

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, po tøech mìsících dostáváte do rukou opìt Letòanské listy. Èervenec a srpen byly pro dìti mìsíce prázdnin a pro nás,

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, mám nìkolik poznámek. První: Ministr pro místní rozvoj ÈR Ing. Jiøí Paroubek navštíví 25. února v 11. hod. Letòany. Návštìvu

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Roèník XI - èíslo 8: øíjen 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník XI - èíslo 8: øíjen 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník XI - èíslo 8: øíjen 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, mám nìkolik poznámek. Mìstská policie. Èlánek v MF Dnes ze dne 30. záøí mne svou neseriózností nepøekvapil, a proto jen

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí:

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí: Roèník VII - èíslo 5: kvìten 2001 Noviny mìstské èásti Praha - Letòany Poslední dobou se stále více zamýšlím nad morální úrovní èeské politické scény na všech stupních. Pamatuji èasy krátce po prvních

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 1 vyšlo: záøí 2010 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Milé dìti, vážení rodièe, vìøíme, že jste pøíjemnì strávili

Více

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky 40/1993 Sb. ZÁKON Èeské národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky Zmìna: 272/1993 Sb. Zmìna: 337/1993 Sb. Zmìna: 140/1995 Sb. Zmìna: 139/1996 Sb. Zmìna:

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Zámìr: Rekonstrukce a dostavba Køemencova 18, è.p. 164/11, Praha 1, k.ú. Nové Mìsto

Zámìr: Rekonstrukce a dostavba Køemencova 18, è.p. 164/11, Praha 1, k.ú. Nové Mìsto pro HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-34921 O/2007/00PNI/EIA/456-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 07.11.2007 podle 7 zákona

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

Roèník X - èíslo 3: bøezen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 3: bøezen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 3: bøezen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, nìkolik slov k záležitostem Letòan. O Národní pøírodní památce (NPP) Letòanské letištì. Podporujeme ochranu území letištì

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí. Zámìr: Office Centrum Triangl, ul. Jeremiášova, Praha 13, k. ú. Stodùlky

ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí. Zámìr: Office Centrum Triangl, ul. Jeremiášova, Praha 13, k. ú. Stodùlky PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis ln. SZn. S-M H M P-548552/2007/00 P NI/EIA/505-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 26.05.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku KATALOG poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku Naplánujme spoleènì služby takové, jaké skuteènì chceme a potøebujeme To je úvodní motto k projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),který

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Prodejna potravin, Tupolevova ul., Praha 18, k.ú. Letòany

Prodejna potravin, Tupolevova ul., Praha 18, k.ú. Letòany HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØED( Váš dopis zn. È.j. MHM P-O24686/2005/0ZPNI/EIA/122-2/Be Vyøizuje/ linka Datum Ing. Beranová/4443 18.5.2005 podle 7 zákona è.

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

Roèník IX - èíslo 2: únor 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník IX - èíslo 2: únor 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník IX - èíslo 2: únor 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení letòanští, pøemýšlel jsem o politické situaci v naší zemi a myslím, že by bylo by prospìšné, aby si naši vysoce postavení politiètí spoluobèané

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Roèník IX - èíslo 3: bøezen 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník IX - èíslo 3: bøezen 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník IX - èíslo 3: bøezen 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Výstavba polyfunkèního vícepodlažního domu v ul. Tupolevova. V Letòanech máme deficit cca 2000 parkovacích míst. A protože máme omezenou délku

Více

Roèník XI - èíslo 1: leden 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník XI - èíslo 1: leden 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník XI - èíslo 1: leden 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, vánoèní svátky i Silvestr jsou již za námi a já vìøím, že jste tyto poslední dny roku 2004 prožili ve štìstí a v kruhu

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù

ZÁKON. ze dne 13. èervna 2002. o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù 320/2002 Sb. ZÁKON ze dne 13. èervna 2002 o zmìnì a zrušení nìkterých zákonù v souvislosti s ukonèením èinnosti okresních úøadù Zmìna: 426/2002 Sb. Zmìna: 518/2002 Sb. Zmìna: 354/2003 Sb. Zmìna: 22/2004

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Roèník VIII - èíslo 7: srpen - záøí 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 7: srpen - záøí 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 7: srpen - záøí 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, píši tento sloupek v pùli srpna, kdy èeská republika je tìžce zkoušena povodnìmi. Vltavská kaskáda sice postupnì

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Statutární mìsto Frýdek-Místek Magistrát mìsta Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radnièní 1148 738 22 Frýdek-Místek

Statutární mìsto Frýdek-Místek Magistrát mìsta Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radnièní 1148 738 22 Frýdek-Místek Statutární mìsto Frýdek-Místek Magistrát mìsta Frýdku-Místku Odbor sociálních služeb Radnièní 1148 738 22 Frýdek-Místek úvodní slovo Vážení spoluobèané, je mi ctí pøipojit pár úvodních slov k pøedkládanému

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více