mimoøádná 7. schùze dne Vzala na vìdomí:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí:"

Transkript

1 Roèník VII - èíslo 5: kvìten 2001 Noviny mìstské èásti Praha - Letòany Poslední dobou se stále více zamýšlím nad morální úrovní èeské politické scény na všech stupních. Pamatuji èasy krátce po prvních volbách v roce 1990, kolik v každém z nás bylo odhodlání pracovat ve prospìch celku a vìøím, že vìtšina to tak skuteènì myslela. Politické strany byly v poèátcích zrodu, anebo hledaly svoji tváø. Ve svém prvním projevu k zastupitelùm, krátce po zvolení starostou, jsem kromì jiného øekl, že bych si pøál, aby i v budoucnosti, až budeme v rùzných politických stranách, jsme rozhodovali ve prospìch Letòan na základì váhy argumentù a nikoliv podle pøíslušnosti k politickým stranám. Jako pøíklad jsem uvádìl, že pùjde-li kdokoliv z nás na operaci, nebude se zajímat v jaké politické stranì je operující lékaø, ale zda je dobrý chirurg. S potìšením mohu konstatovat, že po celých jedenáct let, co mám tu èest být letòanským starostou, jsme takto pøi rozhodování v radì i zastupitelstvu postupovali. Toto mé konstatování platí pro celé spektrum politických stran v našem zastupitelstvu a všem minulým i souèasným zastupitelùm za to dìkuji. Samozøejmì byly (hlavnì v období okolo voleb) tlaky na èleny nìkterých stran, aby se pokusili ovládnout radnici, ale krátce po volbách se vše vrátilo do vìcného a pracovního prostøedí. A hlavnì ty tlaky byly ojedinìlé. Mnozí stále ještì nechápou, že obèanùm se již na radnici nevládne, že práce na radnici by nemìla být zdrojem rùzných vedlejších pøíjmù ani pro jednotlivce, ani pro strany. Svìøená lokalita se spravuje (nìkdy se znaènými problémy) ve prospìch obèanù v ní žijících. Situace èakovických obèanù je dostateènì známá i z denního tisku, pøesto si dovolím nìkolik vìt k ní. Požadavek èakovického zastupitelstva i obèanù vyjádøený v petici, kde ze dvou možností patøit do správního obvodu è. 18 (Úøad MÈ Praha-Letòany), nebo do správního obvodu è. 19 (Úøad MÈ Praha-Kbely) si vybrali patøit do správního obvodu è. 18, kde výkon svìøené státní správy vykonává Úøad MÈ Praha-Letòany). V poslední dobì kdosi aktivoval další petici, kde se mají èakoviètí obèané vyjádøit, zda chtìjí, aby MÈ Praha-Èakovice byla samostatným správním obvodem (což není možné, nebo Radou ZHMP bylo rozhodnuto o zøízení pouze 22 obvodù) a souèasnì tím zrušit svùj podpis na petici první. Chytré, až podezøele chytré. Má skuteènì být výsledkem konstatování, že èakoviètí nevìdí, co vlastnì chtìjí? Skuteènost, že nebyli dostateènì a úplnì informováni mùže vést k domnìnce, zda se nejedná o cílenou manipulaci. Závìr si mùže každý udìlat sám. Další otázkou je, proè je tak velký zájem o výkon státní správy na území MÈ Praha-Èakovice? Již døíve jsem napsal, že by pøece mìlo být jedno, který stavební úøad vydá stavební povolení, jsou-li splnìny všechny zákonem dané podmínky. Výkon státní správy skuteènì není za normálních podmínek finanènì zajímavý, stát na nìj pouze pøispívá, takže za normálních podmínek by mìlo být pøání èakovických zastupitelù a obèanù respektováno. Takže bychom mìli sledovat, jak se jednotlivé strany k požadavku zastupitelù a obèanù Èakovic zachovají a i když je do voleb ještì víc než rok, mìli bychom si to pamatovat. Pøeji všem dobré zdraví. Ing. Josef Dobrý starosta mimoøádná 7. schùze dne Vzala na vìdomí: q informaci o výbìrovém øízení na nebytový prostor v Malkovského 608, budova B. Pan Petr Doucha písemnì oznámil odstoupení od svého zámìru a o pronájem výše uvedených prostor již nemá zájem. Proto rada MÈ využila možnosti vybrat ze dvou zbývajících zájemcù a vyjádøila souhlas s pronájmem nebytového prostoru paní Šarlotì Makalové s platností od za úèelem zøízení prodejny textilu a doplòkù. 8. schùze dne Schválila: q zvýšení rozpoètu na rok 2001 o úèelové dotace na rekonstrukci veøejného høištì v ul. Pøíborská ve výši ,- Kè a neinvestièní dotace na výdaje spojené se sèítáním lidu ve výši 1 400,- Kè, q vzor kupní smlouvy na pøevod podílu na pozemku pod schodišti v Kladrubské ul., q kauci ve výši 1 000,- Kè za jednu vypùjèenou knihu pøi výpùjèce knihy v knihovnì MÈ Praha Letòany cizím státním pøíslušníkùm bez trvalého pobytu v ÈR. Souhlasila: q s pøevedením nebytových prostorù v Malkovského 608 a èásti dvora na firmu MA- XIMO, s.r.o., na základì výbìrového øízení s platností od za úèelem zøízení velkoobchodu a maloobchodu zabývajícím se vybavením koupelen, q s udìlením výjimky manželùm Kapounovým a schvaluje vyplacení pøíspìvku pøi narození dcery ve výši 5 tis. Kè, q s udìlením výjimky manželùm Hickmanovým a schvaluje vyplacení pøíspìvku pøi narození dvou synù ve výši 10 tis. Kè, q s doplnìním dvou svítidel veøejného osvìtlení na pozemku MÈ v prostoru pìší cesty z ulice Vamberská k ulici Køivoklátská spoleèností ELTODO, q s uspoøádáním pietního aktu dne od hod. u pomníku padlých z obou svìtových válek, q s vypsáním veøejné zakázky formou výzvy jednomu zájemci na stavební úpravy objektu Rokycanská pod nástavbami zasláním výzvy firmì Letòanská realitní, s.r.o., q se zámìrem výstavby Obchodního centra Klíèov na ploše bývalého areálu ÈSAD Klíèov v souvislosti s posouzením vlivù na životní prostøedí. Ustavila: q komisi pro pøípravu založení právnické osoby na správu bytového fondu spol. s r.o. Èinnost komise bude ukonèena podáním návrhu notáøi na sepsání zakladatelské listiny spoleènosti. Doporuèila zastupitelstvu MÈ: q schválit výsledky hospodaøení základních škol za rok 2000 zøízených MÈ Praha Letòany, q schválit zvýšení rozpoètu ZŠ Fryèovická o 100 tis. Kè, ZŠ Tupolevova o 100 tis. Kè, ZŠ Rychnovská o 100 tis. Kè a MŠ Pøíborská o 50 tis. Kè na rok Pøíspìvky budou poskytnuty úèelovì na údržbu školních høiš pro ZŠ a údržbu školní zahrady pro MŠ. Vzala na vìdomí: q informaci o akci Radar zamìøené na kontrolu dodržování rychlosti v ulici Tupolevova. Akce se uskuteènila dne v souèinnosti místních okrskáøù Mìstské policie hl.m. Prahy, MO Policie ÈR v Letòanech a Vojenské policie.

2 V prùbìhu tøí hodin bylo kontrolováno 390 vozidel. Za pøestupek zaplatilo 42 øidièù pokutu na místì. Celkem bylo na pokutách vybráno cca 11 tis. Kè. Akce se osvìdèila a bude prùbìžnì opakována na území naší MÈ. q zámìr hl.m. Prahy vydat Vyhlášku hl.m. Prahy o omezujících opatøeních k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku pøi poøádání kulturních a jiných aktivit. Vzhledem k tomu, že zabezpeèení veøejného poøádku v hl.m. Praze patøí mezi základní a trvalé úkoly, patøící do samosprávy hl.m. Prahy a mìstských èástí, považuje rada MÈ její vydání za mimoøádnì potøebné a úèelné. Rezignace Pan Zdenìk Šlejtr oznámil, že z osobních a pracovních dùvodù rezignuje na funkci èlena rady MÈ. Rada MÈ vzala tuto informaci na vìdomí s tím, že bude pøedložena na nejbližším zasedání zastupitelstva MÈ. 9. schùze dne Schválila: q konání 7. roèníku sportovních soutìží u pøíležitosti Mezinárodního dne dìtí o Pohár letòanských škol. Soutìže se uskuteèní ve ètvrtek na høištích a v tìlocviènách letòanských ZŠ. Vítìzné škole bude pøedán putovní pohár. Souhlasila: q s uspoøádáním celodenního výletu pro dùchodce a zdravotnì postižené obèany dne na hrad Èeský Šternberk a zámek Jemništì, Vážení obèané, dne v rámci reformy veøejné správy schválilo pražské zastupitelstvo nový Statut hl. mìsta. Praha se od novì èlení na 22 správních obvodù. Znamená to, že k Praze 1 15, vykonávající státní správu v plném rozsahu, pøibylo v okrajových mìstských èástech sedm dalších správních obvodù: Praha 16 Radotín, Praha 17 Øepy, Praha 18 Letòany, Praha 19 Kbely, Praha 20 Horní Poèernice, Praha 21 - Újezd nad Lesy a Praha 22 - Uhøínìves. Statut zaène platit od zejména proto, aby mìlo sedm nových správních obvodù dostateèný prostor na pøípravu. Prakticky to znamená, že od 1.7. t.r. bude Úøad mìstské èásti Praha Letòany vykonávat i ty èinnosti, které do t.r. vykonává Úøad MÈ Praha 9. Novì si vyøídíte pøímo v Letòanech dávky státní sociální podpory, rovnìž se zde budou vydávat obèanské prùkazy a cestovní pasy. Od bude na našem úøadu také matrika v plném rozsahu spolu se státoobèanskou agendou. Kromì tìchto vyjmenovaných agend jsou ještì další dotýkající se životního prostøedí vèetnì vydávání loveckých lístkù. Rozšiøují se pravomoci v dopravì, v sociální a zdravotní oblasti, dále v oblasti civilní vojenské služby, civilní ochrany (CO) a branné agendy. V souvislosti se vznikem nového správního obvodu è. 18, který tvoøí MÈ Praha Letòany, dochází ke zmìnì organizaèního øádu našeho úøadu. Pro nedostatek místa v budovì úøadu se poèítá s vytvoøením odlouèených pracoviš dávek státní sociální podpory a živnostenského odboru v obchodním støedisku Šumperka, Rychnovská 651. Na dalším odlouèeném pracovišti je již v provozu odbor vedlejší hospodáøské èinnosti (VHÈ), spravující obecní domy a byty, a to v budovì bývalých jeslí, Havíøovská 476. Do uvolnìných prostor v budovì úøadu MÈ budou z dùvodu nárùstu agendy umístìny odbory sociální a zdravotní a dále bude rozšíøen odbor obèanských záležitostí o nové agendy vydávání obèanských prùkazù a cestovních pasù. Po dokonèení dostavby budovy radnice a pošty budou opìt všechny odbory pod jednou støechou. Dostavba radnice bude také znamenat výrazné zlepšení podmínek pro èinnost Policie ÈR a Mìstské policie hl.m. Prahy. Tìšíme se na setkání s Vámi na našich nových pracovištích. Milena Králíková tajemnice Úøadu MÈ Praha - Letòany q s poøádáním výstavy o projektu Regenerace sídlištì Letòany urbanistická a architektonická stavební èást ve velké zasedací síni Úøadu MÈ v dobì od 7.6. do Požádala: q o písemné pozvání námìstka primátora hl.m. Prahy Ing. Hejla, radního hl.m. Prahy Ing. Kováøíka a øeditele Inženýrskodopravních staveb Ing. Kvasnièky na jednání Zastupitelstva MÈ Praha Letòany, aby zdùvodnili umístìní koneèné stanice metra IV.C2 v Letòanech, q o písemné pozvání øeditele odboru mìstského investora Ing. Macko na jednání Zastupitelstva MÈ Praha Letòany, aby vysvìtlil postup pøíprav na stavbu mimoúrovòové køižovatky Beranových pøemostìní (prùmyslový polookruh). Zároveò uložila tajemnici zajistit vypracování petice, aby obèané Letòan mohli vyjádøit svùj nesouhlas v souvislosti s dopravním zatížením pøi poøádání výstav v PVA Letòany. Uložila: q tajemnici zpracovat návrh na zmìnu dopravní obslužnosti v ulici Malkovského tak, aby provoz v ulici byl jednosmìrný a bylo povoleno šikmé stání po jedné stranì vozovky. Zhodnotila: q celkovou situaci týkající se zmìny Statutu hl.m. Prahy a tím i výkonu státní správy i pro obèany MÈ Praha Èakovice a konstatovala, že od bude Úøad MÈ Praha Letòany pøipraven vykonávat Statutem svìøené pravomoci minimálnì stejnì tak dobøe jako ostatní úøady novì vytvoøených obvodù státní správy è Vzala na vìdomí: q informaci o maximální výši regulovaného nájemného stanoveného Radou hl.m. Prahy pro obecní byty na území hl.m. Prahy od a urèila výši mìsíèního nájemného v bytových domech spravovaných MÈ Praha Letòany takto: I. kategorie 35,64 Kè /1 m 2 II. kategorie 26,72 Kè /1 m 2 III. kategorie 20,77 Kè/1 m 2 IV. kategorie 14,85 Kè/1 m 2 Považuje: q rozhodnutí firmy BPT Prague, a.s., odstoupit od privatizace bytù na sídlišti Avia za neš astný krok. Proto jí doporuèila pøehodnotit své stanovisko a do první fáze privatizace po dostateèném informování nájemníkù zpracovat konkrétní nabídku pro dva až tøi domy a postupnì pøipravovat k prodeji byty v dalších domech. Vytvoøení odlouèeného pracovištì úøadu MÈ Od pátku je již v provozu první odlouèené pracovištì úøadu naší mìstské èásti odbor vedlejší hospodáøské èinnosti (VHÈ), který se zabývá správou obecních domù a bytù. Najdete jej v budovì bývalých jeslí v Havíøovské 476. Zároveò dochází ke zmìnì telefonních èísel na všechny pracovníky odboru: Zuzana Gladišová, ved. odboru tel fax Lucie Slavíèková tel Zdeòka Myslivcová tel Magdalena Sandtmannová tel Ing. Lenka Hrdinová tel Hana Stádníková tel Libor Kuthan tel Václav Juránek tel Hana Vykouková tel Cyklistické závody Z+K Kaòka servis, s.r.o, CK Motol ve spolupráci s mìstskou èástí poøádají dne 12. èervna 2001 od 14.00hod sportovnì-kulturní odpoledne pod heslem Ve sportu je síla, v drogách smrt. Souèástí odpoledne bude III. roèník cyklistických závodù žákù základních škol o Pohár starosty Letòan a vyvrcholením bude kriterium dorostu a elitní kategorie, ve které se pøedstaví nejlepší domácí cyklisté. Závody budou probíhat na uzavøeném okruhu v prostoru ulic Šumperská, Rychnovská, Tvrdého a Køivoklátská. Start a cíl je umístìn u obchodního støediska Šumperka. Jménem poøadatelù Vás srdeènì zveme. Václav Polena místostarosta Moudré myšlenky Svìt je pìkný a stojí za to o nìj bojovat. E. Hemingway

3 ZŠ Fryèovická se pøedstavuje Ve své každodenní práci s dìtmi se snažíme realizovat tuto myšlenku: Solidní vzdìlání a výchova jsou nenahraditelným vkladem do budoucího života našich dìtí. Nìkolik základních informací Škola byla postavena s kapacitou 18 tøíd. Poèet tøíd: 17, poèet žákù: 422, prùmìrný poèet žákù na tøídu: 25, poèet integrovaných žákù: 58, školní družina: 102 žáci ve 4 oddìleních, školní jídelna: 395 strávníkù Vzdìlávací program Základní škola Výchovnì vzdìlávací èinnost školy zajiš uje 23 pedagogických pracovníkù s 93 % kvalifikovaností. V našem sboru máme dokonce 4 pedagogy muže. Vyuèujeme tøem svìtovým jazykùm: angliètinì, nìmèinì a ruštinì. Naše technické a odborné zázemí Odborné pracovny: chemie, fyziky, šití, výpoèetní techniky, cvièná kuchynì, cizích jazykù Pracovny: hudební výchovy, pøírodopisu, 4 herny školní družiny, dále knihovny a dílny Co je pro nás rozhodující Ve vzdìlávání: - nauèit všechny žáky základní uèivo daných pøedmìtù ve škole - pomoci tìm, kteøí mají problémy a zaostávají - rozvíjet talentované žáky - pøipravit na solidní úrovni všechny dìti podle jejich možností pro uplatnìní v dalším životì Ve výchovì - dáváme pøednost tradièním hodnotám pøed tzv. volnou výchovou, nebo jsme pøesvìdèeni, že každý žák se musí nauèit znát, používat a respektovat základní pravidla morálky - cílem našeho snažení je jasný systém a øád spolu s pøimìøenou nároèností na jednotlivce i tøídní spoleèenství V mimoškolní èinnosti - umožnit dìtem podle jejich zájmu co nejširší nabídku zájmových kroužkù Co konkrétnì Technický kroužek: informatika a programování, internet, papírové modeláøství Umìní: výtvarný, dramatický a keramický kroužek, sborový zpìv, hra na flétnu Rukodìlný kroužek: ruèní práce, strojové šití Sportovní kroužky: pohybové hry, volejbal, jóga, vybíjená, turistický Zdravotnický kroužek: první pomoc Co u nás poskytujeme navíc proti bìžné školní praxi Logopedickou péèi, douèování zaostávajících žákù, dyslektické nápravy, práci s výpoèetní technikou, pøípravu žákù na pøijímací øízení, pøijímací zkoušky naneèisto, pùjèování knih a možnost práce s informacemi v žákovské knihovnì (studovnì), výuka cizích jazykù od 1. tøídy (zájmovì), klub mladých divákù, bezbariérový pøístup (k využití tìlocvièen), vydávání žákovského èasopisu Fryèováèek, vydávání bulletinu pro rodièe, spolupráci s MŠ Pøíborská. Další aktivity Stejnì jako na jiných školách jezdí naši žáci do škol v pøírodì a úèastní se i dalších akcí ozdravného programu, vyjíždìjí každoroènì na lyžaøské výcvikové kurzy, úèastní se plaveckého výcviku, peèují o svou školu vlastní výtvarnou tvorbou Pøi škole pracuje SRPŠ. Pro dìti poøádáme pravidelnì sportovní a kulturní akce. Naši žáci dosahují ve školních i obvodních soutìžích dobrých výsledkù, stejnì tak jako naši žáci 9. tøíd v pøijímacím øízení na støední školy. Ti se každoroènì louèí v závìru školního roku pøi Posledním zvonìní. Závìrem V roce 1999 hodnotila Èeská školní inspekce èinnost školy ve vybraných èástech s následujícím závìrem: Podmínky a jimi ovlivnitelný prùbìh vzdìlávání jsou hodnoceny nadprùmìrnì Pokud jste po pøeètení tìchto øádek získali pocit, že naše pøedstavy o vzdìlání a výchovì mají mnoho spoleèného s Vašimi, máte možnost pøijít se podrobnìji seznámit s naší školou v dobì Dnù otevøených dveøí i mimo nì. Rádi Vás uvítáme. Mgr. Karel Vrána øeditel školy Ulice Tupolevova Podle ÈTK v kvìtnu t.r. zemøel ve vìku 76 let ruský letecký konstruktér Alexej Tupolev, syn známého leteckého konstruktéra Andreje Tupoleva. Byl generálním konstruktérem letadla TU 204. Slávu tùèek založil Andrej Tupolev ( ). Na konstrukcích letadel zaèal pracovat od roku Od roku 1922 byl vedoucím konstrukèní kanceláøe pro tìžká námoøní, bojová a dopravní letadla, torpédové èluny a aerosánì. Pod jeho vedením bylo navrženo a postaveno na 100 prototypù letadel, z nichž 70 bylo vyrábìno sériovì. Byl èlenem Akademie vìd SSSR (1953), èestným èlenem britské Královské letecké spoleènosti (1970) a Amerického institutu letectví a kosmonautiky (1971). Byl nositelem øady státních vyznamenání. (red) Pøejeme do dalších let dny plné pohody a dobré zdraví. V dubnu oslavili 75 let Eva Deylová 80 let Marie Frydrychová Viktor Matièka Albína Pøíbková 90 let Marie Vokurková 91 let Anna Mráèková Emil Veverka Karate, sport pro každého Rùzné formy boje holýma rukama, pocházející z Asie, se v souèasné dobì tìší velkému zájmu v zemích celého svìta. Karate (prázdná ruka) je staré bojové umìní, jež vzniklo na Okinawì jako obrana tamních obyvatel proti ozbrojeným útokùm. Zakladatelem moderního sportovního pojetí karate byl Gièin Funakoši, který jej v r pøedvedl v Tokiu pøed japonským císaøem. U nás se zaèalo rozvíjet v 70. letech, první karatisté se uèili pøímo od japonských mistrù. Tìlovýchovná jednota Karate Praha za více než 20 let své existence vychovala øadu vynikajících závodníkù, kteøí uspìli i v mezinárodních pohárových soutìžích a i na mistrovstvích Evropy. Nicménì v tomto oddíle se mùže uplatnit každý bez ohledu na vìk, kdo chce zlepšit svou kondici, udìlat nìco pro své zdraví a v neposlední øadì i zvýšit možnosti sebeobrany. Hlavní trenér a zároveò pøedseda TJ ing. Jiøí Fuchs, nositel 5. danu, se tomuto sportu vìnuje již více než 30 let. Oddíl TJ Karate Praha - Letòany funguje od roku 1992 pod vedením trenérù, kteøí jsou jak technicky, tak i pedagogicky na výši (VŠ pedagogického zamìøení). Za tuto dobu navštìvovalo tréninky mnoho dìtí a mládeže, v drtivé vìtšinì z Letòan. Dìti jsou vedeny vedle technického aspektu i k obecnì uznávaným hodnotám a svým zpùsobem jsou pøipravovány na budoucí život. Jsou vedeny k úctì k druhým, k sebekontrole, k sebeovládání a v neposlední øadì i ke kázni. Ta je pøi trénování karate nezbytná. Karate je velmi úèinné a v nesprávných rukou i nebezpeèné, nicménì v TJ Karate Praha se ještì nikdy nevyskytl pøípad zneužití tohoto sportu. Tìlovýchovný aspekt výchovy je nespornì vedle vlivù rodiny a pedagogických institucí nedílnou souèástí výchovy a vzdìlávání dìtí. A o to se TJ Karate Praha po celou dobu své existence snaží a zdá se, že úspìšnì. Scházíme se pravidelnì každé úterý a ètvrtek od do hod. v tìlocviènì ZŠ Tupolevova. Pøijïte se podívat, rádi Vás mezi sebou uvítáme. Jan Dvoøák trenér støediska

4 Støíhání a úprava srsti psù Lenka Slavatová Praha-Letòany, Køivokládská 258 Tel.: 02/ mobil: 0603/ OPRAVY CHLADNIÈEK A MRAZNIÈEK v bytech zákazníkù PS SERVIS Praha 9 - Èakovice tel.: 02/ mobil: 0603/ A U T O Š K O L A Babèák Výcvik skupiny B (os. auto), kondièní jízdy, školení øidièù, vše na vozech Škoda - Felicia, Ford - Escort Úøední hod.: Po - St - Pá hod Út - Èt hod Adresa: Tupolevova 516, Praha - Letòany Tel.: , 0603/ Privat: U Sluncové 606/3, Praha 8 Tel./zázn.: Koupím byt v Letòanech nebo garsoniéru všechny druhy vlastnictví Tel.: 02/ , 0604/ Seznamovací cestovní Agentura nabízí své služby v Pavilonu Havana, stanice metra Hloubìtín Tel.: Letòanské listy vydává: Mìstská èást Praha - Letòany v nákladu 6000 ks mìsíènì. Distribuce zdarma do každé domácnosti mìstské èásti Praha - Letòany, volná èísla jsou k dispozici v podatelnì ÚMÈ. Z povìøení mìstské èásti Praha - Letòany vydává: Ing. Miloš Chlup MCH-TECH. Redakèní rada: Ing. Josef Dobrý, Oldøich Miffek, Vìra Cempírková, PaedDr. Josef Kuneš, Pavel Štìdrý. Foto: Milena Baborovská. Pøíjem inzerce: MCH-TECH, Vítkovická 378, Praha - Letòany, tel.: , 0602/ , fax: ,

5 KOUPÌ BYTU NEMUSÍ BÝT TAK VELKÝ PROBLÉM Èeká mì velice závažné rozhodnutí. Koupit byt, pøípadnì èlenský podíl v družstvu, nebo si radìji poèkat až jak to všechno dopadne? Rozhodnì není dobré vyèkávat. Souèasná doba je pøíznivá pro koupi jakékoli nemovitosti, a do osobního nebo družstevního vlastnictví. Podle informací, které mám k dispozici bude cena asi 350 až 400 tisíc korun? Jak mnì mùže spoøitelna pomoci? Záleží na tom, zda budete kupovat byt do osobního vlastnictví nebo èlenský podíl v družstvu. Pokud by se jednalo o koupi èlenského podílu v družstvu, lze doporuèit úvìr tzv. spotøebitelský, který je splatný až do 10 let. Podle výše lze tento úvìr zajistit ruèitelskými závazky, popø. jinou nemovitostí v osobním vlastnictví. Výhodou tohoto úvìru je, že lze kdykoli doplatit. Pokud by se jednalo o koupi bytu do osobního vlastnictví, doporuèujeme hypoteèní úvìr. Tento úvìr by byl zajištìn zástavním právem ke kupované nemovitosti. Výhodou je nižší úroková sazba a dlouhá doba splatnosti, až 25 let. Je rozdíl v tom, zda kupuji byt do osobního vlastnictvím nebo èlenský podíl v družstvu z hlediska financování? Porovnáním stejného bytu v osobním vlastnictví a v družstevním vlastnictví lze øíci, že byt v osobním vlastnictví na trhu vyjde dráž. Avšak z hlediska financování úvìrem (hypoteèním) vyjde levnìji. Klient má možnost státní finanèní podpory (u nových bytù) a odeèet úrokù ze základu danì. Nehledì na to, že byt v osobním vlastnictví je majetkem klienta. Oproti tomu družstevní byt financovaný úvìrem nemá výše uvedené výhody a klient není vlastníkem. Na jak dlouho mi mùžete peníze pùjèit, napø. 400 tisíc korun, jak velké by byly v tom pøípadì splátky a jaký by mìl být náš pøíjem, abychom úvìr získali? Délka splatnosti úvìru se odvíjí od pøíjmù a vìku klienta. Pøi koupi družstevního podílu pøi max. dobì splatnosti 10 let by mìsíèní splátka èinila pøibližnì 6.100,- Kè. Èistý pøíjem ètyøèlenné rodiny (2 dospìlí + 2 dìti ve vìku do 10 let) by mìl být cca ,- Kè. V pøípadì koupì bytu do osobního vlastnictví klienta by délka hypoteèního úvìru byla až 25 let (nesmí pøesáhnout dùchodový vìk). Splátka by byla ve výši cca 3.065,- Kè. Èistý pøíjem stejné rodiny by v tomto pøípadì mìl být cca ,- Kè. Èím bych vùbec mìl u vás zaèít a jaké doklady budu potøebovat? Mám velice málo èasu, a proto se obávám, že budu muset neustále nìkam chodit a vy vždycky zjistíte, že mi ještì nìco chybí. Dostavte se do naší poboèky, nejlépe po telefonické domluvì, pracovnice se vám ráda bude vìnovat, sdìlí vám veškeré podrobné informace a pøedá seznam podkladù k vyøízení úvìru. Je nìco, co by mohlo zpùsobit, že byste mi úvìr neposkytli? Pokud finanèní situace žadatele bude vyhovující, schválení úvìru by mohla ohrozit pouze negativní zkušenost s klientem v minulosti. Kam se mohu obrátit? Nejlepší je domluvit si telefonicky schùzku s nìkterým z našich pracovníkù a podrobnì projednat své potøeby a možnosti. Teprve potom na základì konkrétních informací mùže úvìrový pracovník doporuèit nejvýhodnìjší zpùsob financování vlastní koupì bytu. Adresy: Èeská spoøitelna, a.s., poboèka Verneøická 408, Praha 9 - Prosek, tel , Èeská spoøitelna, a.s., poboèka Sokolovská 1, Praha 8, tel , , Na otázky odpovídaly pracovnice komerèního bankovnictví obvodní poboèky v Praze 8.

6 VÝSTAVA A DISKUZE S OBÈANY KE ZPRACOVANÉMU PROJEKTU REGENERACE SÍDLIŠTÌ LETÒANY SE KONÁ NA ÚMÈ BECHYÒSKÁ 369 V PROSTORÁCH VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI VE DNECH OD HOD. (pøed regenerací) PØÍKLADY REGENERACE (pøed regenerací) BYTOVÝCH DOMÙ (po regeneraci) (po regeneraci) PØÍKLADY ÚPRAV V OKOLÍ DOMU

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, mám nìkolik poznámek. První: Ministr pro místní rozvoj ÈR Ing. Jiøí Paroubek navštíví 25. února v 11. hod. Letòany. Návštìvu

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2006 2007 2008 2009 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 928 3 954 3 957 3 830 2006 2007 2008

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, po tøech mìsících dostáváte do rukou opìt Letòanské listy. Èervenec a srpen byly pro dìti mìsíce prázdnin a pro nás,

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Støední škola potravináøská, obchodu a služeb Brno Charbulova 106, 618 00, Brno Charakteristika školy Jsme státní školou, která vznikla slouèením Støední

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Roèník IX - èíslo 1: leden 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník IX - èíslo 1: leden 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník IX - èíslo 1: leden 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení letòanští, na Nový rok 1. ledna jsme si pøipomnìli 10. výroèí rozdìlení èeskoslovenské federace a vznik Èeské republiky. Tento den je

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Roèník X - èíslo 8: øíjen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 8: øíjen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 8: øíjen 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, dovolte mi, abych se s vámi podìlil o nìkolik zajímavých poznámek a postøehù z dìní v Letòanech. Oslava 5. výroèí položení

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Roèník VIII - èíslo 9: listopad 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 9: listopad 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 9: listopad 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení letòanští, dovolte mi nìkolik poznámek k výsledkùm voleb. Nejprve chci upøímnì vyjádøit radost, že letòanští obèané ocenili práci

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Roèník IX - èíslo 5: kvìten 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník IX - èíslo 5: kvìten 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník IX - èíslo 5: kvìten 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení letòanští, mám nìkolik poznámek na úvod: A) Jeden z našich politikù v jednom ze svých bonmotù pravil: Špatného politika poznáte podle

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4

ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 OMNIPOL a. s. Z p r á v a 2 0 0 0 ZPRÁVA 2000 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE................................. 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI...................... 4 STRUKTURA

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Roèník VIII - èíslo 7: srpen - záøí 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 7: srpen - záøí 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 7: srpen - záøí 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, píši tento sloupek v pùli srpna, kdy èeská republika je tìžce zkoušena povodnìmi. Vltavská kaskáda sice postupnì

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více