mimoøádná 7. schùze dne Vzala na vìdomí:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí:"

Transkript

1 Roèník VII - èíslo 5: kvìten 2001 Noviny mìstské èásti Praha - Letòany Poslední dobou se stále více zamýšlím nad morální úrovní èeské politické scény na všech stupních. Pamatuji èasy krátce po prvních volbách v roce 1990, kolik v každém z nás bylo odhodlání pracovat ve prospìch celku a vìøím, že vìtšina to tak skuteènì myslela. Politické strany byly v poèátcích zrodu, anebo hledaly svoji tváø. Ve svém prvním projevu k zastupitelùm, krátce po zvolení starostou, jsem kromì jiného øekl, že bych si pøál, aby i v budoucnosti, až budeme v rùzných politických stranách, jsme rozhodovali ve prospìch Letòan na základì váhy argumentù a nikoliv podle pøíslušnosti k politickým stranám. Jako pøíklad jsem uvádìl, že pùjde-li kdokoliv z nás na operaci, nebude se zajímat v jaké politické stranì je operující lékaø, ale zda je dobrý chirurg. S potìšením mohu konstatovat, že po celých jedenáct let, co mám tu èest být letòanským starostou, jsme takto pøi rozhodování v radì i zastupitelstvu postupovali. Toto mé konstatování platí pro celé spektrum politických stran v našem zastupitelstvu a všem minulým i souèasným zastupitelùm za to dìkuji. Samozøejmì byly (hlavnì v období okolo voleb) tlaky na èleny nìkterých stran, aby se pokusili ovládnout radnici, ale krátce po volbách se vše vrátilo do vìcného a pracovního prostøedí. A hlavnì ty tlaky byly ojedinìlé. Mnozí stále ještì nechápou, že obèanùm se již na radnici nevládne, že práce na radnici by nemìla být zdrojem rùzných vedlejších pøíjmù ani pro jednotlivce, ani pro strany. Svìøená lokalita se spravuje (nìkdy se znaènými problémy) ve prospìch obèanù v ní žijících. Situace èakovických obèanù je dostateènì známá i z denního tisku, pøesto si dovolím nìkolik vìt k ní. Požadavek èakovického zastupitelstva i obèanù vyjádøený v petici, kde ze dvou možností patøit do správního obvodu è. 18 (Úøad MÈ Praha-Letòany), nebo do správního obvodu è. 19 (Úøad MÈ Praha-Kbely) si vybrali patøit do správního obvodu è. 18, kde výkon svìøené státní správy vykonává Úøad MÈ Praha-Letòany). V poslední dobì kdosi aktivoval další petici, kde se mají èakoviètí obèané vyjádøit, zda chtìjí, aby MÈ Praha-Èakovice byla samostatným správním obvodem (což není možné, nebo Radou ZHMP bylo rozhodnuto o zøízení pouze 22 obvodù) a souèasnì tím zrušit svùj podpis na petici první. Chytré, až podezøele chytré. Má skuteènì být výsledkem konstatování, že èakoviètí nevìdí, co vlastnì chtìjí? Skuteènost, že nebyli dostateènì a úplnì informováni mùže vést k domnìnce, zda se nejedná o cílenou manipulaci. Závìr si mùže každý udìlat sám. Další otázkou je, proè je tak velký zájem o výkon státní správy na území MÈ Praha-Èakovice? Již døíve jsem napsal, že by pøece mìlo být jedno, který stavební úøad vydá stavební povolení, jsou-li splnìny všechny zákonem dané podmínky. Výkon státní správy skuteènì není za normálních podmínek finanènì zajímavý, stát na nìj pouze pøispívá, takže za normálních podmínek by mìlo být pøání èakovických zastupitelù a obèanù respektováno. Takže bychom mìli sledovat, jak se jednotlivé strany k požadavku zastupitelù a obèanù Èakovic zachovají a i když je do voleb ještì víc než rok, mìli bychom si to pamatovat. Pøeji všem dobré zdraví. Ing. Josef Dobrý starosta mimoøádná 7. schùze dne Vzala na vìdomí: q informaci o výbìrovém øízení na nebytový prostor v Malkovského 608, budova B. Pan Petr Doucha písemnì oznámil odstoupení od svého zámìru a o pronájem výše uvedených prostor již nemá zájem. Proto rada MÈ využila možnosti vybrat ze dvou zbývajících zájemcù a vyjádøila souhlas s pronájmem nebytového prostoru paní Šarlotì Makalové s platností od za úèelem zøízení prodejny textilu a doplòkù. 8. schùze dne Schválila: q zvýšení rozpoètu na rok 2001 o úèelové dotace na rekonstrukci veøejného høištì v ul. Pøíborská ve výši ,- Kè a neinvestièní dotace na výdaje spojené se sèítáním lidu ve výši 1 400,- Kè, q vzor kupní smlouvy na pøevod podílu na pozemku pod schodišti v Kladrubské ul., q kauci ve výši 1 000,- Kè za jednu vypùjèenou knihu pøi výpùjèce knihy v knihovnì MÈ Praha Letòany cizím státním pøíslušníkùm bez trvalého pobytu v ÈR. Souhlasila: q s pøevedením nebytových prostorù v Malkovského 608 a èásti dvora na firmu MA- XIMO, s.r.o., na základì výbìrového øízení s platností od za úèelem zøízení velkoobchodu a maloobchodu zabývajícím se vybavením koupelen, q s udìlením výjimky manželùm Kapounovým a schvaluje vyplacení pøíspìvku pøi narození dcery ve výši 5 tis. Kè, q s udìlením výjimky manželùm Hickmanovým a schvaluje vyplacení pøíspìvku pøi narození dvou synù ve výši 10 tis. Kè, q s doplnìním dvou svítidel veøejného osvìtlení na pozemku MÈ v prostoru pìší cesty z ulice Vamberská k ulici Køivoklátská spoleèností ELTODO, q s uspoøádáním pietního aktu dne od hod. u pomníku padlých z obou svìtových válek, q s vypsáním veøejné zakázky formou výzvy jednomu zájemci na stavební úpravy objektu Rokycanská pod nástavbami zasláním výzvy firmì Letòanská realitní, s.r.o., q se zámìrem výstavby Obchodního centra Klíèov na ploše bývalého areálu ÈSAD Klíèov v souvislosti s posouzením vlivù na životní prostøedí. Ustavila: q komisi pro pøípravu založení právnické osoby na správu bytového fondu spol. s r.o. Èinnost komise bude ukonèena podáním návrhu notáøi na sepsání zakladatelské listiny spoleènosti. Doporuèila zastupitelstvu MÈ: q schválit výsledky hospodaøení základních škol za rok 2000 zøízených MÈ Praha Letòany, q schválit zvýšení rozpoètu ZŠ Fryèovická o 100 tis. Kè, ZŠ Tupolevova o 100 tis. Kè, ZŠ Rychnovská o 100 tis. Kè a MŠ Pøíborská o 50 tis. Kè na rok Pøíspìvky budou poskytnuty úèelovì na údržbu školních høiš pro ZŠ a údržbu školní zahrady pro MŠ. Vzala na vìdomí: q informaci o akci Radar zamìøené na kontrolu dodržování rychlosti v ulici Tupolevova. Akce se uskuteènila dne v souèinnosti místních okrskáøù Mìstské policie hl.m. Prahy, MO Policie ÈR v Letòanech a Vojenské policie.

2 V prùbìhu tøí hodin bylo kontrolováno 390 vozidel. Za pøestupek zaplatilo 42 øidièù pokutu na místì. Celkem bylo na pokutách vybráno cca 11 tis. Kè. Akce se osvìdèila a bude prùbìžnì opakována na území naší MÈ. q zámìr hl.m. Prahy vydat Vyhlášku hl.m. Prahy o omezujících opatøeních k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku pøi poøádání kulturních a jiných aktivit. Vzhledem k tomu, že zabezpeèení veøejného poøádku v hl.m. Praze patøí mezi základní a trvalé úkoly, patøící do samosprávy hl.m. Prahy a mìstských èástí, považuje rada MÈ její vydání za mimoøádnì potøebné a úèelné. Rezignace Pan Zdenìk Šlejtr oznámil, že z osobních a pracovních dùvodù rezignuje na funkci èlena rady MÈ. Rada MÈ vzala tuto informaci na vìdomí s tím, že bude pøedložena na nejbližším zasedání zastupitelstva MÈ. 9. schùze dne Schválila: q konání 7. roèníku sportovních soutìží u pøíležitosti Mezinárodního dne dìtí o Pohár letòanských škol. Soutìže se uskuteèní ve ètvrtek na høištích a v tìlocviènách letòanských ZŠ. Vítìzné škole bude pøedán putovní pohár. Souhlasila: q s uspoøádáním celodenního výletu pro dùchodce a zdravotnì postižené obèany dne na hrad Èeský Šternberk a zámek Jemništì, Vážení obèané, dne v rámci reformy veøejné správy schválilo pražské zastupitelstvo nový Statut hl. mìsta. Praha se od novì èlení na 22 správních obvodù. Znamená to, že k Praze 1 15, vykonávající státní správu v plném rozsahu, pøibylo v okrajových mìstských èástech sedm dalších správních obvodù: Praha 16 Radotín, Praha 17 Øepy, Praha 18 Letòany, Praha 19 Kbely, Praha 20 Horní Poèernice, Praha 21 - Újezd nad Lesy a Praha 22 - Uhøínìves. Statut zaène platit od zejména proto, aby mìlo sedm nových správních obvodù dostateèný prostor na pøípravu. Prakticky to znamená, že od 1.7. t.r. bude Úøad mìstské èásti Praha Letòany vykonávat i ty èinnosti, které do t.r. vykonává Úøad MÈ Praha 9. Novì si vyøídíte pøímo v Letòanech dávky státní sociální podpory, rovnìž se zde budou vydávat obèanské prùkazy a cestovní pasy. Od bude na našem úøadu také matrika v plném rozsahu spolu se státoobèanskou agendou. Kromì tìchto vyjmenovaných agend jsou ještì další dotýkající se životního prostøedí vèetnì vydávání loveckých lístkù. Rozšiøují se pravomoci v dopravì, v sociální a zdravotní oblasti, dále v oblasti civilní vojenské služby, civilní ochrany (CO) a branné agendy. V souvislosti se vznikem nového správního obvodu è. 18, který tvoøí MÈ Praha Letòany, dochází ke zmìnì organizaèního øádu našeho úøadu. Pro nedostatek místa v budovì úøadu se poèítá s vytvoøením odlouèených pracoviš dávek státní sociální podpory a živnostenského odboru v obchodním støedisku Šumperka, Rychnovská 651. Na dalším odlouèeném pracovišti je již v provozu odbor vedlejší hospodáøské èinnosti (VHÈ), spravující obecní domy a byty, a to v budovì bývalých jeslí, Havíøovská 476. Do uvolnìných prostor v budovì úøadu MÈ budou z dùvodu nárùstu agendy umístìny odbory sociální a zdravotní a dále bude rozšíøen odbor obèanských záležitostí o nové agendy vydávání obèanských prùkazù a cestovních pasù. Po dokonèení dostavby budovy radnice a pošty budou opìt všechny odbory pod jednou støechou. Dostavba radnice bude také znamenat výrazné zlepšení podmínek pro èinnost Policie ÈR a Mìstské policie hl.m. Prahy. Tìšíme se na setkání s Vámi na našich nových pracovištích. Milena Králíková tajemnice Úøadu MÈ Praha - Letòany q s poøádáním výstavy o projektu Regenerace sídlištì Letòany urbanistická a architektonická stavební èást ve velké zasedací síni Úøadu MÈ v dobì od 7.6. do Požádala: q o písemné pozvání námìstka primátora hl.m. Prahy Ing. Hejla, radního hl.m. Prahy Ing. Kováøíka a øeditele Inženýrskodopravních staveb Ing. Kvasnièky na jednání Zastupitelstva MÈ Praha Letòany, aby zdùvodnili umístìní koneèné stanice metra IV.C2 v Letòanech, q o písemné pozvání øeditele odboru mìstského investora Ing. Macko na jednání Zastupitelstva MÈ Praha Letòany, aby vysvìtlil postup pøíprav na stavbu mimoúrovòové køižovatky Beranových pøemostìní (prùmyslový polookruh). Zároveò uložila tajemnici zajistit vypracování petice, aby obèané Letòan mohli vyjádøit svùj nesouhlas v souvislosti s dopravním zatížením pøi poøádání výstav v PVA Letòany. Uložila: q tajemnici zpracovat návrh na zmìnu dopravní obslužnosti v ulici Malkovského tak, aby provoz v ulici byl jednosmìrný a bylo povoleno šikmé stání po jedné stranì vozovky. Zhodnotila: q celkovou situaci týkající se zmìny Statutu hl.m. Prahy a tím i výkonu státní správy i pro obèany MÈ Praha Èakovice a konstatovala, že od bude Úøad MÈ Praha Letòany pøipraven vykonávat Statutem svìøené pravomoci minimálnì stejnì tak dobøe jako ostatní úøady novì vytvoøených obvodù státní správy è Vzala na vìdomí: q informaci o maximální výši regulovaného nájemného stanoveného Radou hl.m. Prahy pro obecní byty na území hl.m. Prahy od a urèila výši mìsíèního nájemného v bytových domech spravovaných MÈ Praha Letòany takto: I. kategorie 35,64 Kè /1 m 2 II. kategorie 26,72 Kè /1 m 2 III. kategorie 20,77 Kè/1 m 2 IV. kategorie 14,85 Kè/1 m 2 Považuje: q rozhodnutí firmy BPT Prague, a.s., odstoupit od privatizace bytù na sídlišti Avia za neš astný krok. Proto jí doporuèila pøehodnotit své stanovisko a do první fáze privatizace po dostateèném informování nájemníkù zpracovat konkrétní nabídku pro dva až tøi domy a postupnì pøipravovat k prodeji byty v dalších domech. Vytvoøení odlouèeného pracovištì úøadu MÈ Od pátku je již v provozu první odlouèené pracovištì úøadu naší mìstské èásti odbor vedlejší hospodáøské èinnosti (VHÈ), který se zabývá správou obecních domù a bytù. Najdete jej v budovì bývalých jeslí v Havíøovské 476. Zároveò dochází ke zmìnì telefonních èísel na všechny pracovníky odboru: Zuzana Gladišová, ved. odboru tel fax Lucie Slavíèková tel Zdeòka Myslivcová tel Magdalena Sandtmannová tel Ing. Lenka Hrdinová tel Hana Stádníková tel Libor Kuthan tel Václav Juránek tel Hana Vykouková tel Cyklistické závody Z+K Kaòka servis, s.r.o, CK Motol ve spolupráci s mìstskou èástí poøádají dne 12. èervna 2001 od 14.00hod sportovnì-kulturní odpoledne pod heslem Ve sportu je síla, v drogách smrt. Souèástí odpoledne bude III. roèník cyklistických závodù žákù základních škol o Pohár starosty Letòan a vyvrcholením bude kriterium dorostu a elitní kategorie, ve které se pøedstaví nejlepší domácí cyklisté. Závody budou probíhat na uzavøeném okruhu v prostoru ulic Šumperská, Rychnovská, Tvrdého a Køivoklátská. Start a cíl je umístìn u obchodního støediska Šumperka. Jménem poøadatelù Vás srdeènì zveme. Václav Polena místostarosta Moudré myšlenky Svìt je pìkný a stojí za to o nìj bojovat. E. Hemingway

3 ZŠ Fryèovická se pøedstavuje Ve své každodenní práci s dìtmi se snažíme realizovat tuto myšlenku: Solidní vzdìlání a výchova jsou nenahraditelným vkladem do budoucího života našich dìtí. Nìkolik základních informací Škola byla postavena s kapacitou 18 tøíd. Poèet tøíd: 17, poèet žákù: 422, prùmìrný poèet žákù na tøídu: 25, poèet integrovaných žákù: 58, školní družina: 102 žáci ve 4 oddìleních, školní jídelna: 395 strávníkù Vzdìlávací program Základní škola Výchovnì vzdìlávací èinnost školy zajiš uje 23 pedagogických pracovníkù s 93 % kvalifikovaností. V našem sboru máme dokonce 4 pedagogy muže. Vyuèujeme tøem svìtovým jazykùm: angliètinì, nìmèinì a ruštinì. Naše technické a odborné zázemí Odborné pracovny: chemie, fyziky, šití, výpoèetní techniky, cvièná kuchynì, cizích jazykù Pracovny: hudební výchovy, pøírodopisu, 4 herny školní družiny, dále knihovny a dílny Co je pro nás rozhodující Ve vzdìlávání: - nauèit všechny žáky základní uèivo daných pøedmìtù ve škole - pomoci tìm, kteøí mají problémy a zaostávají - rozvíjet talentované žáky - pøipravit na solidní úrovni všechny dìti podle jejich možností pro uplatnìní v dalším životì Ve výchovì - dáváme pøednost tradièním hodnotám pøed tzv. volnou výchovou, nebo jsme pøesvìdèeni, že každý žák se musí nauèit znát, používat a respektovat základní pravidla morálky - cílem našeho snažení je jasný systém a øád spolu s pøimìøenou nároèností na jednotlivce i tøídní spoleèenství V mimoškolní èinnosti - umožnit dìtem podle jejich zájmu co nejširší nabídku zájmových kroužkù Co konkrétnì Technický kroužek: informatika a programování, internet, papírové modeláøství Umìní: výtvarný, dramatický a keramický kroužek, sborový zpìv, hra na flétnu Rukodìlný kroužek: ruèní práce, strojové šití Sportovní kroužky: pohybové hry, volejbal, jóga, vybíjená, turistický Zdravotnický kroužek: první pomoc Co u nás poskytujeme navíc proti bìžné školní praxi Logopedickou péèi, douèování zaostávajících žákù, dyslektické nápravy, práci s výpoèetní technikou, pøípravu žákù na pøijímací øízení, pøijímací zkoušky naneèisto, pùjèování knih a možnost práce s informacemi v žákovské knihovnì (studovnì), výuka cizích jazykù od 1. tøídy (zájmovì), klub mladých divákù, bezbariérový pøístup (k využití tìlocvièen), vydávání žákovského èasopisu Fryèováèek, vydávání bulletinu pro rodièe, spolupráci s MŠ Pøíborská. Další aktivity Stejnì jako na jiných školách jezdí naši žáci do škol v pøírodì a úèastní se i dalších akcí ozdravného programu, vyjíždìjí každoroènì na lyžaøské výcvikové kurzy, úèastní se plaveckého výcviku, peèují o svou školu vlastní výtvarnou tvorbou Pøi škole pracuje SRPŠ. Pro dìti poøádáme pravidelnì sportovní a kulturní akce. Naši žáci dosahují ve školních i obvodních soutìžích dobrých výsledkù, stejnì tak jako naši žáci 9. tøíd v pøijímacím øízení na støední školy. Ti se každoroènì louèí v závìru školního roku pøi Posledním zvonìní. Závìrem V roce 1999 hodnotila Èeská školní inspekce èinnost školy ve vybraných èástech s následujícím závìrem: Podmínky a jimi ovlivnitelný prùbìh vzdìlávání jsou hodnoceny nadprùmìrnì Pokud jste po pøeètení tìchto øádek získali pocit, že naše pøedstavy o vzdìlání a výchovì mají mnoho spoleèného s Vašimi, máte možnost pøijít se podrobnìji seznámit s naší školou v dobì Dnù otevøených dveøí i mimo nì. Rádi Vás uvítáme. Mgr. Karel Vrána øeditel školy Ulice Tupolevova Podle ÈTK v kvìtnu t.r. zemøel ve vìku 76 let ruský letecký konstruktér Alexej Tupolev, syn známého leteckého konstruktéra Andreje Tupoleva. Byl generálním konstruktérem letadla TU 204. Slávu tùèek založil Andrej Tupolev ( ). Na konstrukcích letadel zaèal pracovat od roku Od roku 1922 byl vedoucím konstrukèní kanceláøe pro tìžká námoøní, bojová a dopravní letadla, torpédové èluny a aerosánì. Pod jeho vedením bylo navrženo a postaveno na 100 prototypù letadel, z nichž 70 bylo vyrábìno sériovì. Byl èlenem Akademie vìd SSSR (1953), èestným èlenem britské Královské letecké spoleènosti (1970) a Amerického institutu letectví a kosmonautiky (1971). Byl nositelem øady státních vyznamenání. (red) Pøejeme do dalších let dny plné pohody a dobré zdraví. V dubnu oslavili 75 let Eva Deylová 80 let Marie Frydrychová Viktor Matièka Albína Pøíbková 90 let Marie Vokurková 91 let Anna Mráèková Emil Veverka Karate, sport pro každého Rùzné formy boje holýma rukama, pocházející z Asie, se v souèasné dobì tìší velkému zájmu v zemích celého svìta. Karate (prázdná ruka) je staré bojové umìní, jež vzniklo na Okinawì jako obrana tamních obyvatel proti ozbrojeným útokùm. Zakladatelem moderního sportovního pojetí karate byl Gièin Funakoši, který jej v r pøedvedl v Tokiu pøed japonským císaøem. U nás se zaèalo rozvíjet v 70. letech, první karatisté se uèili pøímo od japonských mistrù. Tìlovýchovná jednota Karate Praha za více než 20 let své existence vychovala øadu vynikajících závodníkù, kteøí uspìli i v mezinárodních pohárových soutìžích a i na mistrovstvích Evropy. Nicménì v tomto oddíle se mùže uplatnit každý bez ohledu na vìk, kdo chce zlepšit svou kondici, udìlat nìco pro své zdraví a v neposlední øadì i zvýšit možnosti sebeobrany. Hlavní trenér a zároveò pøedseda TJ ing. Jiøí Fuchs, nositel 5. danu, se tomuto sportu vìnuje již více než 30 let. Oddíl TJ Karate Praha - Letòany funguje od roku 1992 pod vedením trenérù, kteøí jsou jak technicky, tak i pedagogicky na výši (VŠ pedagogického zamìøení). Za tuto dobu navštìvovalo tréninky mnoho dìtí a mládeže, v drtivé vìtšinì z Letòan. Dìti jsou vedeny vedle technického aspektu i k obecnì uznávaným hodnotám a svým zpùsobem jsou pøipravovány na budoucí život. Jsou vedeny k úctì k druhým, k sebekontrole, k sebeovládání a v neposlední øadì i ke kázni. Ta je pøi trénování karate nezbytná. Karate je velmi úèinné a v nesprávných rukou i nebezpeèné, nicménì v TJ Karate Praha se ještì nikdy nevyskytl pøípad zneužití tohoto sportu. Tìlovýchovný aspekt výchovy je nespornì vedle vlivù rodiny a pedagogických institucí nedílnou souèástí výchovy a vzdìlávání dìtí. A o to se TJ Karate Praha po celou dobu své existence snaží a zdá se, že úspìšnì. Scházíme se pravidelnì každé úterý a ètvrtek od do hod. v tìlocviènì ZŠ Tupolevova. Pøijïte se podívat, rádi Vás mezi sebou uvítáme. Jan Dvoøák trenér støediska

4 Støíhání a úprava srsti psù Lenka Slavatová Praha-Letòany, Køivokládská 258 Tel.: 02/ mobil: 0603/ OPRAVY CHLADNIÈEK A MRAZNIÈEK v bytech zákazníkù PS SERVIS Praha 9 - Èakovice tel.: 02/ mobil: 0603/ A U T O Š K O L A Babèák Výcvik skupiny B (os. auto), kondièní jízdy, školení øidièù, vše na vozech Škoda - Felicia, Ford - Escort Úøední hod.: Po - St - Pá hod Út - Èt hod Adresa: Tupolevova 516, Praha - Letòany Tel.: , 0603/ Privat: U Sluncové 606/3, Praha 8 Tel./zázn.: Koupím byt v Letòanech nebo garsoniéru všechny druhy vlastnictví Tel.: 02/ , 0604/ Seznamovací cestovní Agentura nabízí své služby v Pavilonu Havana, stanice metra Hloubìtín Tel.: Letòanské listy vydává: Mìstská èást Praha - Letòany v nákladu 6000 ks mìsíènì. Distribuce zdarma do každé domácnosti mìstské èásti Praha - Letòany, volná èísla jsou k dispozici v podatelnì ÚMÈ. Z povìøení mìstské èásti Praha - Letòany vydává: Ing. Miloš Chlup MCH-TECH. Redakèní rada: Ing. Josef Dobrý, Oldøich Miffek, Vìra Cempírková, PaedDr. Josef Kuneš, Pavel Štìdrý. Foto: Milena Baborovská. Pøíjem inzerce: MCH-TECH, Vítkovická 378, Praha - Letòany, tel.: , 0602/ , fax: ,

5 KOUPÌ BYTU NEMUSÍ BÝT TAK VELKÝ PROBLÉM Èeká mì velice závažné rozhodnutí. Koupit byt, pøípadnì èlenský podíl v družstvu, nebo si radìji poèkat až jak to všechno dopadne? Rozhodnì není dobré vyèkávat. Souèasná doba je pøíznivá pro koupi jakékoli nemovitosti, a do osobního nebo družstevního vlastnictví. Podle informací, které mám k dispozici bude cena asi 350 až 400 tisíc korun? Jak mnì mùže spoøitelna pomoci? Záleží na tom, zda budete kupovat byt do osobního vlastnictví nebo èlenský podíl v družstvu. Pokud by se jednalo o koupi èlenského podílu v družstvu, lze doporuèit úvìr tzv. spotøebitelský, který je splatný až do 10 let. Podle výše lze tento úvìr zajistit ruèitelskými závazky, popø. jinou nemovitostí v osobním vlastnictví. Výhodou tohoto úvìru je, že lze kdykoli doplatit. Pokud by se jednalo o koupi bytu do osobního vlastnictví, doporuèujeme hypoteèní úvìr. Tento úvìr by byl zajištìn zástavním právem ke kupované nemovitosti. Výhodou je nižší úroková sazba a dlouhá doba splatnosti, až 25 let. Je rozdíl v tom, zda kupuji byt do osobního vlastnictvím nebo èlenský podíl v družstvu z hlediska financování? Porovnáním stejného bytu v osobním vlastnictví a v družstevním vlastnictví lze øíci, že byt v osobním vlastnictví na trhu vyjde dráž. Avšak z hlediska financování úvìrem (hypoteèním) vyjde levnìji. Klient má možnost státní finanèní podpory (u nových bytù) a odeèet úrokù ze základu danì. Nehledì na to, že byt v osobním vlastnictví je majetkem klienta. Oproti tomu družstevní byt financovaný úvìrem nemá výše uvedené výhody a klient není vlastníkem. Na jak dlouho mi mùžete peníze pùjèit, napø. 400 tisíc korun, jak velké by byly v tom pøípadì splátky a jaký by mìl být náš pøíjem, abychom úvìr získali? Délka splatnosti úvìru se odvíjí od pøíjmù a vìku klienta. Pøi koupi družstevního podílu pøi max. dobì splatnosti 10 let by mìsíèní splátka èinila pøibližnì 6.100,- Kè. Èistý pøíjem ètyøèlenné rodiny (2 dospìlí + 2 dìti ve vìku do 10 let) by mìl být cca ,- Kè. V pøípadì koupì bytu do osobního vlastnictví klienta by délka hypoteèního úvìru byla až 25 let (nesmí pøesáhnout dùchodový vìk). Splátka by byla ve výši cca 3.065,- Kè. Èistý pøíjem stejné rodiny by v tomto pøípadì mìl být cca ,- Kè. Èím bych vùbec mìl u vás zaèít a jaké doklady budu potøebovat? Mám velice málo èasu, a proto se obávám, že budu muset neustále nìkam chodit a vy vždycky zjistíte, že mi ještì nìco chybí. Dostavte se do naší poboèky, nejlépe po telefonické domluvì, pracovnice se vám ráda bude vìnovat, sdìlí vám veškeré podrobné informace a pøedá seznam podkladù k vyøízení úvìru. Je nìco, co by mohlo zpùsobit, že byste mi úvìr neposkytli? Pokud finanèní situace žadatele bude vyhovující, schválení úvìru by mohla ohrozit pouze negativní zkušenost s klientem v minulosti. Kam se mohu obrátit? Nejlepší je domluvit si telefonicky schùzku s nìkterým z našich pracovníkù a podrobnì projednat své potøeby a možnosti. Teprve potom na základì konkrétních informací mùže úvìrový pracovník doporuèit nejvýhodnìjší zpùsob financování vlastní koupì bytu. Adresy: Èeská spoøitelna, a.s., poboèka Verneøická 408, Praha 9 - Prosek, tel , Èeská spoøitelna, a.s., poboèka Sokolovská 1, Praha 8, tel , , Na otázky odpovídaly pracovnice komerèního bankovnictví obvodní poboèky v Praze 8.

6 VÝSTAVA A DISKUZE S OBÈANY KE ZPRACOVANÉMU PROJEKTU REGENERACE SÍDLIŠTÌ LETÒANY SE KONÁ NA ÚMÈ BECHYÒSKÁ 369 V PROSTORÁCH VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI VE DNECH OD HOD. (pøed regenerací) PØÍKLADY REGENERACE (pøed regenerací) BYTOVÝCH DOMÙ (po regeneraci) (po regeneraci) PØÍKLADY ÚPRAV V OKOLÍ DOMU

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2006 2007 2008 2009 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 928 3 954 3 957 3 830 2006 2007 2008

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, mám nìkolik poznámek. První: Ministr pro místní rozvoj ÈR Ing. Jiøí Paroubek navštíví 25. února v 11. hod. Letòany. Návštìvu

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Svazek obcí regionu Ruda

Svazek obcí regionu Ruda A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 69601488 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Svazek obcí regionu

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Roèník IX - èíslo 3: bøezen 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník IX - èíslo 3: bøezen 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník IX - èíslo 3: bøezen 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Výstavba polyfunkèního vícepodlažního domu v ul. Tupolevova. V Letòanech máme deficit cca 2000 parkovacích míst. A protože máme omezenou délku

Více

Roèník VIII - èíslo 5: kvìten 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 5: kvìten 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 5: kvìten 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, blíží se volby a dovolím si jen malé zamyšlení nad volebními kampanìmi politických stran. Když si pozornì ètu volební

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Roèník IX - èíslo 7: srpen - záøí 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník IX - èíslo 7: srpen - záøí 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník IX - èíslo 7: srpen - záøí 2003 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, píši tento sloupek v pùli záøí, kdy již školáci chodí do školy a pilnì se (doufám) uèí. V letòanských školách se

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 70887489 Název: Základní škola a Mateøská škola Jistebnice Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00576913 Název: Obec Støítež A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2.

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

a k iè ln o R E C È ie n o k ia D la o k š á k tic k ra p í a ln iá c e p s la o k í š n d la k á, z la ok šák øs te a M

a k iè ln o R E C È ie n o k ia D la o k š á k tic k ra p í a ln iá c e p s la o k í š n d la k á, z la ok šák øs te a M Mateøská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Výroèní zpráva školy školní rok 2016/2017 I. Základní údaje o škole Název školy, sídlo: Mateøská škola, základní škola speciální

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, po tøech mìsících dostáváte do rukou opìt Letòanské listy. Èervenec a srpen byly pro dìti mìsíce prázdnin a pro nás,

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky Systém ASPI - stav k 2.2.2010 do èástky 8/2010 Sb. a 3/2010 Sb.m.s. Obsah a text 66/1988 Sb. - poslední stav textu 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky ze dne 26.dubna

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDEŠ TNÉVORLICKÝCHORÁCH Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Deštné v Orlických

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDOBŘ ANY Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Dobøany 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00635448 Název: Obec Štáblovice A.1. 0 Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více