mimoøádná 7. schùze dne Vzala na vìdomí:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí:"

Transkript

1 Roèník VII - èíslo 5: kvìten 2001 Noviny mìstské èásti Praha - Letòany Poslední dobou se stále více zamýšlím nad morální úrovní èeské politické scény na všech stupních. Pamatuji èasy krátce po prvních volbách v roce 1990, kolik v každém z nás bylo odhodlání pracovat ve prospìch celku a vìøím, že vìtšina to tak skuteènì myslela. Politické strany byly v poèátcích zrodu, anebo hledaly svoji tváø. Ve svém prvním projevu k zastupitelùm, krátce po zvolení starostou, jsem kromì jiného øekl, že bych si pøál, aby i v budoucnosti, až budeme v rùzných politických stranách, jsme rozhodovali ve prospìch Letòan na základì váhy argumentù a nikoliv podle pøíslušnosti k politickým stranám. Jako pøíklad jsem uvádìl, že pùjde-li kdokoliv z nás na operaci, nebude se zajímat v jaké politické stranì je operující lékaø, ale zda je dobrý chirurg. S potìšením mohu konstatovat, že po celých jedenáct let, co mám tu èest být letòanským starostou, jsme takto pøi rozhodování v radì i zastupitelstvu postupovali. Toto mé konstatování platí pro celé spektrum politických stran v našem zastupitelstvu a všem minulým i souèasným zastupitelùm za to dìkuji. Samozøejmì byly (hlavnì v období okolo voleb) tlaky na èleny nìkterých stran, aby se pokusili ovládnout radnici, ale krátce po volbách se vše vrátilo do vìcného a pracovního prostøedí. A hlavnì ty tlaky byly ojedinìlé. Mnozí stále ještì nechápou, že obèanùm se již na radnici nevládne, že práce na radnici by nemìla být zdrojem rùzných vedlejších pøíjmù ani pro jednotlivce, ani pro strany. Svìøená lokalita se spravuje (nìkdy se znaènými problémy) ve prospìch obèanù v ní žijících. Situace èakovických obèanù je dostateènì známá i z denního tisku, pøesto si dovolím nìkolik vìt k ní. Požadavek èakovického zastupitelstva i obèanù vyjádøený v petici, kde ze dvou možností patøit do správního obvodu è. 18 (Úøad MÈ Praha-Letòany), nebo do správního obvodu è. 19 (Úøad MÈ Praha-Kbely) si vybrali patøit do správního obvodu è. 18, kde výkon svìøené státní správy vykonává Úøad MÈ Praha-Letòany). V poslední dobì kdosi aktivoval další petici, kde se mají èakoviètí obèané vyjádøit, zda chtìjí, aby MÈ Praha-Èakovice byla samostatným správním obvodem (což není možné, nebo Radou ZHMP bylo rozhodnuto o zøízení pouze 22 obvodù) a souèasnì tím zrušit svùj podpis na petici první. Chytré, až podezøele chytré. Má skuteènì být výsledkem konstatování, že èakoviètí nevìdí, co vlastnì chtìjí? Skuteènost, že nebyli dostateènì a úplnì informováni mùže vést k domnìnce, zda se nejedná o cílenou manipulaci. Závìr si mùže každý udìlat sám. Další otázkou je, proè je tak velký zájem o výkon státní správy na území MÈ Praha-Èakovice? Již døíve jsem napsal, že by pøece mìlo být jedno, který stavební úøad vydá stavební povolení, jsou-li splnìny všechny zákonem dané podmínky. Výkon státní správy skuteènì není za normálních podmínek finanènì zajímavý, stát na nìj pouze pøispívá, takže za normálních podmínek by mìlo být pøání èakovických zastupitelù a obèanù respektováno. Takže bychom mìli sledovat, jak se jednotlivé strany k požadavku zastupitelù a obèanù Èakovic zachovají a i když je do voleb ještì víc než rok, mìli bychom si to pamatovat. Pøeji všem dobré zdraví. Ing. Josef Dobrý starosta mimoøádná 7. schùze dne Vzala na vìdomí: q informaci o výbìrovém øízení na nebytový prostor v Malkovského 608, budova B. Pan Petr Doucha písemnì oznámil odstoupení od svého zámìru a o pronájem výše uvedených prostor již nemá zájem. Proto rada MÈ využila možnosti vybrat ze dvou zbývajících zájemcù a vyjádøila souhlas s pronájmem nebytového prostoru paní Šarlotì Makalové s platností od za úèelem zøízení prodejny textilu a doplòkù. 8. schùze dne Schválila: q zvýšení rozpoètu na rok 2001 o úèelové dotace na rekonstrukci veøejného høištì v ul. Pøíborská ve výši ,- Kè a neinvestièní dotace na výdaje spojené se sèítáním lidu ve výši 1 400,- Kè, q vzor kupní smlouvy na pøevod podílu na pozemku pod schodišti v Kladrubské ul., q kauci ve výši 1 000,- Kè za jednu vypùjèenou knihu pøi výpùjèce knihy v knihovnì MÈ Praha Letòany cizím státním pøíslušníkùm bez trvalého pobytu v ÈR. Souhlasila: q s pøevedením nebytových prostorù v Malkovského 608 a èásti dvora na firmu MA- XIMO, s.r.o., na základì výbìrového øízení s platností od za úèelem zøízení velkoobchodu a maloobchodu zabývajícím se vybavením koupelen, q s udìlením výjimky manželùm Kapounovým a schvaluje vyplacení pøíspìvku pøi narození dcery ve výši 5 tis. Kè, q s udìlením výjimky manželùm Hickmanovým a schvaluje vyplacení pøíspìvku pøi narození dvou synù ve výši 10 tis. Kè, q s doplnìním dvou svítidel veøejného osvìtlení na pozemku MÈ v prostoru pìší cesty z ulice Vamberská k ulici Køivoklátská spoleèností ELTODO, q s uspoøádáním pietního aktu dne od hod. u pomníku padlých z obou svìtových válek, q s vypsáním veøejné zakázky formou výzvy jednomu zájemci na stavební úpravy objektu Rokycanská pod nástavbami zasláním výzvy firmì Letòanská realitní, s.r.o., q se zámìrem výstavby Obchodního centra Klíèov na ploše bývalého areálu ÈSAD Klíèov v souvislosti s posouzením vlivù na životní prostøedí. Ustavila: q komisi pro pøípravu založení právnické osoby na správu bytového fondu spol. s r.o. Èinnost komise bude ukonèena podáním návrhu notáøi na sepsání zakladatelské listiny spoleènosti. Doporuèila zastupitelstvu MÈ: q schválit výsledky hospodaøení základních škol za rok 2000 zøízených MÈ Praha Letòany, q schválit zvýšení rozpoètu ZŠ Fryèovická o 100 tis. Kè, ZŠ Tupolevova o 100 tis. Kè, ZŠ Rychnovská o 100 tis. Kè a MŠ Pøíborská o 50 tis. Kè na rok Pøíspìvky budou poskytnuty úèelovì na údržbu školních høiš pro ZŠ a údržbu školní zahrady pro MŠ. Vzala na vìdomí: q informaci o akci Radar zamìøené na kontrolu dodržování rychlosti v ulici Tupolevova. Akce se uskuteènila dne v souèinnosti místních okrskáøù Mìstské policie hl.m. Prahy, MO Policie ÈR v Letòanech a Vojenské policie.

2 V prùbìhu tøí hodin bylo kontrolováno 390 vozidel. Za pøestupek zaplatilo 42 øidièù pokutu na místì. Celkem bylo na pokutách vybráno cca 11 tis. Kè. Akce se osvìdèila a bude prùbìžnì opakována na území naší MÈ. q zámìr hl.m. Prahy vydat Vyhlášku hl.m. Prahy o omezujících opatøeních k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku pøi poøádání kulturních a jiných aktivit. Vzhledem k tomu, že zabezpeèení veøejného poøádku v hl.m. Praze patøí mezi základní a trvalé úkoly, patøící do samosprávy hl.m. Prahy a mìstských èástí, považuje rada MÈ její vydání za mimoøádnì potøebné a úèelné. Rezignace Pan Zdenìk Šlejtr oznámil, že z osobních a pracovních dùvodù rezignuje na funkci èlena rady MÈ. Rada MÈ vzala tuto informaci na vìdomí s tím, že bude pøedložena na nejbližším zasedání zastupitelstva MÈ. 9. schùze dne Schválila: q konání 7. roèníku sportovních soutìží u pøíležitosti Mezinárodního dne dìtí o Pohár letòanských škol. Soutìže se uskuteèní ve ètvrtek na høištích a v tìlocviènách letòanských ZŠ. Vítìzné škole bude pøedán putovní pohár. Souhlasila: q s uspoøádáním celodenního výletu pro dùchodce a zdravotnì postižené obèany dne na hrad Èeský Šternberk a zámek Jemništì, Vážení obèané, dne v rámci reformy veøejné správy schválilo pražské zastupitelstvo nový Statut hl. mìsta. Praha se od novì èlení na 22 správních obvodù. Znamená to, že k Praze 1 15, vykonávající státní správu v plném rozsahu, pøibylo v okrajových mìstských èástech sedm dalších správních obvodù: Praha 16 Radotín, Praha 17 Øepy, Praha 18 Letòany, Praha 19 Kbely, Praha 20 Horní Poèernice, Praha 21 - Újezd nad Lesy a Praha 22 - Uhøínìves. Statut zaène platit od zejména proto, aby mìlo sedm nových správních obvodù dostateèný prostor na pøípravu. Prakticky to znamená, že od 1.7. t.r. bude Úøad mìstské èásti Praha Letòany vykonávat i ty èinnosti, které do t.r. vykonává Úøad MÈ Praha 9. Novì si vyøídíte pøímo v Letòanech dávky státní sociální podpory, rovnìž se zde budou vydávat obèanské prùkazy a cestovní pasy. Od bude na našem úøadu také matrika v plném rozsahu spolu se státoobèanskou agendou. Kromì tìchto vyjmenovaných agend jsou ještì další dotýkající se životního prostøedí vèetnì vydávání loveckých lístkù. Rozšiøují se pravomoci v dopravì, v sociální a zdravotní oblasti, dále v oblasti civilní vojenské služby, civilní ochrany (CO) a branné agendy. V souvislosti se vznikem nového správního obvodu è. 18, který tvoøí MÈ Praha Letòany, dochází ke zmìnì organizaèního øádu našeho úøadu. Pro nedostatek místa v budovì úøadu se poèítá s vytvoøením odlouèených pracoviš dávek státní sociální podpory a živnostenského odboru v obchodním støedisku Šumperka, Rychnovská 651. Na dalším odlouèeném pracovišti je již v provozu odbor vedlejší hospodáøské èinnosti (VHÈ), spravující obecní domy a byty, a to v budovì bývalých jeslí, Havíøovská 476. Do uvolnìných prostor v budovì úøadu MÈ budou z dùvodu nárùstu agendy umístìny odbory sociální a zdravotní a dále bude rozšíøen odbor obèanských záležitostí o nové agendy vydávání obèanských prùkazù a cestovních pasù. Po dokonèení dostavby budovy radnice a pošty budou opìt všechny odbory pod jednou støechou. Dostavba radnice bude také znamenat výrazné zlepšení podmínek pro èinnost Policie ÈR a Mìstské policie hl.m. Prahy. Tìšíme se na setkání s Vámi na našich nových pracovištích. Milena Králíková tajemnice Úøadu MÈ Praha - Letòany q s poøádáním výstavy o projektu Regenerace sídlištì Letòany urbanistická a architektonická stavební èást ve velké zasedací síni Úøadu MÈ v dobì od 7.6. do Požádala: q o písemné pozvání námìstka primátora hl.m. Prahy Ing. Hejla, radního hl.m. Prahy Ing. Kováøíka a øeditele Inženýrskodopravních staveb Ing. Kvasnièky na jednání Zastupitelstva MÈ Praha Letòany, aby zdùvodnili umístìní koneèné stanice metra IV.C2 v Letòanech, q o písemné pozvání øeditele odboru mìstského investora Ing. Macko na jednání Zastupitelstva MÈ Praha Letòany, aby vysvìtlil postup pøíprav na stavbu mimoúrovòové køižovatky Beranových pøemostìní (prùmyslový polookruh). Zároveò uložila tajemnici zajistit vypracování petice, aby obèané Letòan mohli vyjádøit svùj nesouhlas v souvislosti s dopravním zatížením pøi poøádání výstav v PVA Letòany. Uložila: q tajemnici zpracovat návrh na zmìnu dopravní obslužnosti v ulici Malkovského tak, aby provoz v ulici byl jednosmìrný a bylo povoleno šikmé stání po jedné stranì vozovky. Zhodnotila: q celkovou situaci týkající se zmìny Statutu hl.m. Prahy a tím i výkonu státní správy i pro obèany MÈ Praha Èakovice a konstatovala, že od bude Úøad MÈ Praha Letòany pøipraven vykonávat Statutem svìøené pravomoci minimálnì stejnì tak dobøe jako ostatní úøady novì vytvoøených obvodù státní správy è Vzala na vìdomí: q informaci o maximální výši regulovaného nájemného stanoveného Radou hl.m. Prahy pro obecní byty na území hl.m. Prahy od a urèila výši mìsíèního nájemného v bytových domech spravovaných MÈ Praha Letòany takto: I. kategorie 35,64 Kè /1 m 2 II. kategorie 26,72 Kè /1 m 2 III. kategorie 20,77 Kè/1 m 2 IV. kategorie 14,85 Kè/1 m 2 Považuje: q rozhodnutí firmy BPT Prague, a.s., odstoupit od privatizace bytù na sídlišti Avia za neš astný krok. Proto jí doporuèila pøehodnotit své stanovisko a do první fáze privatizace po dostateèném informování nájemníkù zpracovat konkrétní nabídku pro dva až tøi domy a postupnì pøipravovat k prodeji byty v dalších domech. Vytvoøení odlouèeného pracovištì úøadu MÈ Od pátku je již v provozu první odlouèené pracovištì úøadu naší mìstské èásti odbor vedlejší hospodáøské èinnosti (VHÈ), který se zabývá správou obecních domù a bytù. Najdete jej v budovì bývalých jeslí v Havíøovské 476. Zároveò dochází ke zmìnì telefonních èísel na všechny pracovníky odboru: Zuzana Gladišová, ved. odboru tel fax Lucie Slavíèková tel Zdeòka Myslivcová tel Magdalena Sandtmannová tel Ing. Lenka Hrdinová tel Hana Stádníková tel Libor Kuthan tel Václav Juránek tel Hana Vykouková tel Cyklistické závody Z+K Kaòka servis, s.r.o, CK Motol ve spolupráci s mìstskou èástí poøádají dne 12. èervna 2001 od 14.00hod sportovnì-kulturní odpoledne pod heslem Ve sportu je síla, v drogách smrt. Souèástí odpoledne bude III. roèník cyklistických závodù žákù základních škol o Pohár starosty Letòan a vyvrcholením bude kriterium dorostu a elitní kategorie, ve které se pøedstaví nejlepší domácí cyklisté. Závody budou probíhat na uzavøeném okruhu v prostoru ulic Šumperská, Rychnovská, Tvrdého a Køivoklátská. Start a cíl je umístìn u obchodního støediska Šumperka. Jménem poøadatelù Vás srdeènì zveme. Václav Polena místostarosta Moudré myšlenky Svìt je pìkný a stojí za to o nìj bojovat. E. Hemingway

3 ZŠ Fryèovická se pøedstavuje Ve své každodenní práci s dìtmi se snažíme realizovat tuto myšlenku: Solidní vzdìlání a výchova jsou nenahraditelným vkladem do budoucího života našich dìtí. Nìkolik základních informací Škola byla postavena s kapacitou 18 tøíd. Poèet tøíd: 17, poèet žákù: 422, prùmìrný poèet žákù na tøídu: 25, poèet integrovaných žákù: 58, školní družina: 102 žáci ve 4 oddìleních, školní jídelna: 395 strávníkù Vzdìlávací program Základní škola Výchovnì vzdìlávací èinnost školy zajiš uje 23 pedagogických pracovníkù s 93 % kvalifikovaností. V našem sboru máme dokonce 4 pedagogy muže. Vyuèujeme tøem svìtovým jazykùm: angliètinì, nìmèinì a ruštinì. Naše technické a odborné zázemí Odborné pracovny: chemie, fyziky, šití, výpoèetní techniky, cvièná kuchynì, cizích jazykù Pracovny: hudební výchovy, pøírodopisu, 4 herny školní družiny, dále knihovny a dílny Co je pro nás rozhodující Ve vzdìlávání: - nauèit všechny žáky základní uèivo daných pøedmìtù ve škole - pomoci tìm, kteøí mají problémy a zaostávají - rozvíjet talentované žáky - pøipravit na solidní úrovni všechny dìti podle jejich možností pro uplatnìní v dalším životì Ve výchovì - dáváme pøednost tradièním hodnotám pøed tzv. volnou výchovou, nebo jsme pøesvìdèeni, že každý žák se musí nauèit znát, používat a respektovat základní pravidla morálky - cílem našeho snažení je jasný systém a øád spolu s pøimìøenou nároèností na jednotlivce i tøídní spoleèenství V mimoškolní èinnosti - umožnit dìtem podle jejich zájmu co nejširší nabídku zájmových kroužkù Co konkrétnì Technický kroužek: informatika a programování, internet, papírové modeláøství Umìní: výtvarný, dramatický a keramický kroužek, sborový zpìv, hra na flétnu Rukodìlný kroužek: ruèní práce, strojové šití Sportovní kroužky: pohybové hry, volejbal, jóga, vybíjená, turistický Zdravotnický kroužek: první pomoc Co u nás poskytujeme navíc proti bìžné školní praxi Logopedickou péèi, douèování zaostávajících žákù, dyslektické nápravy, práci s výpoèetní technikou, pøípravu žákù na pøijímací øízení, pøijímací zkoušky naneèisto, pùjèování knih a možnost práce s informacemi v žákovské knihovnì (studovnì), výuka cizích jazykù od 1. tøídy (zájmovì), klub mladých divákù, bezbariérový pøístup (k využití tìlocvièen), vydávání žákovského èasopisu Fryèováèek, vydávání bulletinu pro rodièe, spolupráci s MŠ Pøíborská. Další aktivity Stejnì jako na jiných školách jezdí naši žáci do škol v pøírodì a úèastní se i dalších akcí ozdravného programu, vyjíždìjí každoroènì na lyžaøské výcvikové kurzy, úèastní se plaveckého výcviku, peèují o svou školu vlastní výtvarnou tvorbou Pøi škole pracuje SRPŠ. Pro dìti poøádáme pravidelnì sportovní a kulturní akce. Naši žáci dosahují ve školních i obvodních soutìžích dobrých výsledkù, stejnì tak jako naši žáci 9. tøíd v pøijímacím øízení na støední školy. Ti se každoroènì louèí v závìru školního roku pøi Posledním zvonìní. Závìrem V roce 1999 hodnotila Èeská školní inspekce èinnost školy ve vybraných èástech s následujícím závìrem: Podmínky a jimi ovlivnitelný prùbìh vzdìlávání jsou hodnoceny nadprùmìrnì Pokud jste po pøeètení tìchto øádek získali pocit, že naše pøedstavy o vzdìlání a výchovì mají mnoho spoleèného s Vašimi, máte možnost pøijít se podrobnìji seznámit s naší školou v dobì Dnù otevøených dveøí i mimo nì. Rádi Vás uvítáme. Mgr. Karel Vrána øeditel školy Ulice Tupolevova Podle ÈTK v kvìtnu t.r. zemøel ve vìku 76 let ruský letecký konstruktér Alexej Tupolev, syn známého leteckého konstruktéra Andreje Tupoleva. Byl generálním konstruktérem letadla TU 204. Slávu tùèek založil Andrej Tupolev ( ). Na konstrukcích letadel zaèal pracovat od roku Od roku 1922 byl vedoucím konstrukèní kanceláøe pro tìžká námoøní, bojová a dopravní letadla, torpédové èluny a aerosánì. Pod jeho vedením bylo navrženo a postaveno na 100 prototypù letadel, z nichž 70 bylo vyrábìno sériovì. Byl èlenem Akademie vìd SSSR (1953), èestným èlenem britské Královské letecké spoleènosti (1970) a Amerického institutu letectví a kosmonautiky (1971). Byl nositelem øady státních vyznamenání. (red) Pøejeme do dalších let dny plné pohody a dobré zdraví. V dubnu oslavili 75 let Eva Deylová 80 let Marie Frydrychová Viktor Matièka Albína Pøíbková 90 let Marie Vokurková 91 let Anna Mráèková Emil Veverka Karate, sport pro každého Rùzné formy boje holýma rukama, pocházející z Asie, se v souèasné dobì tìší velkému zájmu v zemích celého svìta. Karate (prázdná ruka) je staré bojové umìní, jež vzniklo na Okinawì jako obrana tamních obyvatel proti ozbrojeným útokùm. Zakladatelem moderního sportovního pojetí karate byl Gièin Funakoši, který jej v r pøedvedl v Tokiu pøed japonským císaøem. U nás se zaèalo rozvíjet v 70. letech, první karatisté se uèili pøímo od japonských mistrù. Tìlovýchovná jednota Karate Praha za více než 20 let své existence vychovala øadu vynikajících závodníkù, kteøí uspìli i v mezinárodních pohárových soutìžích a i na mistrovstvích Evropy. Nicménì v tomto oddíle se mùže uplatnit každý bez ohledu na vìk, kdo chce zlepšit svou kondici, udìlat nìco pro své zdraví a v neposlední øadì i zvýšit možnosti sebeobrany. Hlavní trenér a zároveò pøedseda TJ ing. Jiøí Fuchs, nositel 5. danu, se tomuto sportu vìnuje již více než 30 let. Oddíl TJ Karate Praha - Letòany funguje od roku 1992 pod vedením trenérù, kteøí jsou jak technicky, tak i pedagogicky na výši (VŠ pedagogického zamìøení). Za tuto dobu navštìvovalo tréninky mnoho dìtí a mládeže, v drtivé vìtšinì z Letòan. Dìti jsou vedeny vedle technického aspektu i k obecnì uznávaným hodnotám a svým zpùsobem jsou pøipravovány na budoucí život. Jsou vedeny k úctì k druhým, k sebekontrole, k sebeovládání a v neposlední øadì i ke kázni. Ta je pøi trénování karate nezbytná. Karate je velmi úèinné a v nesprávných rukou i nebezpeèné, nicménì v TJ Karate Praha se ještì nikdy nevyskytl pøípad zneužití tohoto sportu. Tìlovýchovný aspekt výchovy je nespornì vedle vlivù rodiny a pedagogických institucí nedílnou souèástí výchovy a vzdìlávání dìtí. A o to se TJ Karate Praha po celou dobu své existence snaží a zdá se, že úspìšnì. Scházíme se pravidelnì každé úterý a ètvrtek od do hod. v tìlocviènì ZŠ Tupolevova. Pøijïte se podívat, rádi Vás mezi sebou uvítáme. Jan Dvoøák trenér støediska

4 Støíhání a úprava srsti psù Lenka Slavatová Praha-Letòany, Køivokládská 258 Tel.: 02/ mobil: 0603/ OPRAVY CHLADNIÈEK A MRAZNIÈEK v bytech zákazníkù PS SERVIS Praha 9 - Èakovice tel.: 02/ mobil: 0603/ A U T O Š K O L A Babèák Výcvik skupiny B (os. auto), kondièní jízdy, školení øidièù, vše na vozech Škoda - Felicia, Ford - Escort Úøední hod.: Po - St - Pá hod Út - Èt hod Adresa: Tupolevova 516, Praha - Letòany Tel.: , 0603/ Privat: U Sluncové 606/3, Praha 8 Tel./zázn.: Koupím byt v Letòanech nebo garsoniéru všechny druhy vlastnictví Tel.: 02/ , 0604/ Seznamovací cestovní Agentura nabízí své služby v Pavilonu Havana, stanice metra Hloubìtín Tel.: Letòanské listy vydává: Mìstská èást Praha - Letòany v nákladu 6000 ks mìsíènì. Distribuce zdarma do každé domácnosti mìstské èásti Praha - Letòany, volná èísla jsou k dispozici v podatelnì ÚMÈ. Z povìøení mìstské èásti Praha - Letòany vydává: Ing. Miloš Chlup MCH-TECH. Redakèní rada: Ing. Josef Dobrý, Oldøich Miffek, Vìra Cempírková, PaedDr. Josef Kuneš, Pavel Štìdrý. Foto: Milena Baborovská. Pøíjem inzerce: MCH-TECH, Vítkovická 378, Praha - Letòany, tel.: , 0602/ , fax: ,

5 KOUPÌ BYTU NEMUSÍ BÝT TAK VELKÝ PROBLÉM Èeká mì velice závažné rozhodnutí. Koupit byt, pøípadnì èlenský podíl v družstvu, nebo si radìji poèkat až jak to všechno dopadne? Rozhodnì není dobré vyèkávat. Souèasná doba je pøíznivá pro koupi jakékoli nemovitosti, a do osobního nebo družstevního vlastnictví. Podle informací, které mám k dispozici bude cena asi 350 až 400 tisíc korun? Jak mnì mùže spoøitelna pomoci? Záleží na tom, zda budete kupovat byt do osobního vlastnictví nebo èlenský podíl v družstvu. Pokud by se jednalo o koupi èlenského podílu v družstvu, lze doporuèit úvìr tzv. spotøebitelský, který je splatný až do 10 let. Podle výše lze tento úvìr zajistit ruèitelskými závazky, popø. jinou nemovitostí v osobním vlastnictví. Výhodou tohoto úvìru je, že lze kdykoli doplatit. Pokud by se jednalo o koupi bytu do osobního vlastnictví, doporuèujeme hypoteèní úvìr. Tento úvìr by byl zajištìn zástavním právem ke kupované nemovitosti. Výhodou je nižší úroková sazba a dlouhá doba splatnosti, až 25 let. Je rozdíl v tom, zda kupuji byt do osobního vlastnictvím nebo èlenský podíl v družstvu z hlediska financování? Porovnáním stejného bytu v osobním vlastnictví a v družstevním vlastnictví lze øíci, že byt v osobním vlastnictví na trhu vyjde dráž. Avšak z hlediska financování úvìrem (hypoteèním) vyjde levnìji. Klient má možnost státní finanèní podpory (u nových bytù) a odeèet úrokù ze základu danì. Nehledì na to, že byt v osobním vlastnictví je majetkem klienta. Oproti tomu družstevní byt financovaný úvìrem nemá výše uvedené výhody a klient není vlastníkem. Na jak dlouho mi mùžete peníze pùjèit, napø. 400 tisíc korun, jak velké by byly v tom pøípadì splátky a jaký by mìl být náš pøíjem, abychom úvìr získali? Délka splatnosti úvìru se odvíjí od pøíjmù a vìku klienta. Pøi koupi družstevního podílu pøi max. dobì splatnosti 10 let by mìsíèní splátka èinila pøibližnì 6.100,- Kè. Èistý pøíjem ètyøèlenné rodiny (2 dospìlí + 2 dìti ve vìku do 10 let) by mìl být cca ,- Kè. V pøípadì koupì bytu do osobního vlastnictví klienta by délka hypoteèního úvìru byla až 25 let (nesmí pøesáhnout dùchodový vìk). Splátka by byla ve výši cca 3.065,- Kè. Èistý pøíjem stejné rodiny by v tomto pøípadì mìl být cca ,- Kè. Èím bych vùbec mìl u vás zaèít a jaké doklady budu potøebovat? Mám velice málo èasu, a proto se obávám, že budu muset neustále nìkam chodit a vy vždycky zjistíte, že mi ještì nìco chybí. Dostavte se do naší poboèky, nejlépe po telefonické domluvì, pracovnice se vám ráda bude vìnovat, sdìlí vám veškeré podrobné informace a pøedá seznam podkladù k vyøízení úvìru. Je nìco, co by mohlo zpùsobit, že byste mi úvìr neposkytli? Pokud finanèní situace žadatele bude vyhovující, schválení úvìru by mohla ohrozit pouze negativní zkušenost s klientem v minulosti. Kam se mohu obrátit? Nejlepší je domluvit si telefonicky schùzku s nìkterým z našich pracovníkù a podrobnì projednat své potøeby a možnosti. Teprve potom na základì konkrétních informací mùže úvìrový pracovník doporuèit nejvýhodnìjší zpùsob financování vlastní koupì bytu. Adresy: Èeská spoøitelna, a.s., poboèka Verneøická 408, Praha 9 - Prosek, tel , Èeská spoøitelna, a.s., poboèka Sokolovská 1, Praha 8, tel , , Na otázky odpovídaly pracovnice komerèního bankovnictví obvodní poboèky v Praze 8.

6 VÝSTAVA A DISKUZE S OBÈANY KE ZPRACOVANÉMU PROJEKTU REGENERACE SÍDLIŠTÌ LETÒANY SE KONÁ NA ÚMÈ BECHYÒSKÁ 369 V PROSTORÁCH VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI VE DNECH OD HOD. (pøed regenerací) PØÍKLADY REGENERACE (pøed regenerací) BYTOVÝCH DOMÙ (po regeneraci) (po regeneraci) PØÍKLADY ÚPRAV V OKOLÍ DOMU

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3.

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3. 6/bøezen/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 26. bøezna 2004 Sloučení mateřských škol na Špičáku Slouèení ètyø špièákovských mateøinek, jejichž zøizovatelem

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil.

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil ÈERVENEC 6 roèník XV/2005 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI Je to neuvìøitelné, ale je to tak. V tìchto dnech je to pøesnì 10 let co byla založena tato zájmová

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší ZPRAVODAJ č. 3/2006 Děčín Město čtrnáctideník DISTRIBUUJE SE ZDARMA DO VŠECH SCHRÁNEK V DĚČÍNĚ A JEHO OKOLÍ NEPRODEJNÝ VÝTISK - VYTIŠTĚNO V NÁKLADU 25 000 KS Jednání na úøadì bude pohodlnìjší Nová pravidla

Více

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce Zwww.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Na stranì 4 se mùžete podívat, co se dìje s novou správní budovou, kam se bude družstvo stìhovat.

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ OLYMPIA Péèe o zdraví Eva Blahušová: PILATESOVA METODA I / Cviète jako superhvìzdy Pilatesova cvièební metoda oslovila i takové hvìzdy, jako je Madonna, Dustin Hoffman, Patrick

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII

KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII KNIŽNÍ NOVINKY V OLYMPII Dick Francis: AŽ ZA HROB Dotisk 2. vyd., 240 s., cena brož. 299 Kè Samotáøský podivín Alexander Kinloch žije ve zchátralé pastoušce na úboèí skotského pohoøí, kde maluje obrazy.

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA!

AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA! PROSINEC 2013 www.top09.cz Pražský kurýr AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA! UVNITŘ: ROZHOVOR S TOMÁŠEM BÖHMEM O NÁRODNÍ KNIHOVNĚ SOUTĚŽ O CENY OBSAH MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 A MĚSTSKÁ POLICIE OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více