Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami konaného v klubovně č.p. 480

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480"

Transkript

1 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami konaného v klubovně č.p. 480 Přítomni: Dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Přítomno celkem 58 vlastníků jednotek, což reprezentuje 77,42 % všech vlastníků jednotek v domě, počítáno podle velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu. Podle Stanov Společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) čl.v. odst. 8 se vedení schůze SVJ ujal dosavadní výbor SVJ. Jednání zahájila paní Ing. Markéta Kohoutková, pověřená výborem SVJ. Po konstatování, že shromáždění je usnášeníschopné, navrhla program shromáždění obsahující tyto body: Volba výboru SVJ Schválení plánu oprav Schválení hospodářského plánu Hlasování o záboru části společných prostor pro správu domu Informace o prošetření činnosti výboru SVJ Užívání společných prostor Úpravy bytů Změny a úpravy v užívání nebytových prostor Realizace rekonstrukce domu Informace o dotaci Zelená úsporám a jejím využití Funkční odměny výboru Hospodaření SVJ a přiměřenost vynaložených nákladů Hlasování o vyčlenění a pronájmu parkovacího stání na stanovišti pro popelnice Ostatní Diskuse O takto navrženém programu bylo hlasováno a program byl přítomnými schválen s výsledkem: Účastník shromáždění pan Boris Vlnas vznesl námitku proti pořizování videozáznamu shromáždění SVJ. Videozáznam výbor SVJ navrhl pořizovat zejména z toho důvodu, že psaná forma zápisu nemůže postihnout podrobně a vše, o čem se na shromáždění hovořilo. V případě pochybností lze proto videozáznam použít dodatečně jako důkazní materiál o průběhu shromáždění. Proto proběhlo hlasování o pořízení videozáznamu s výsledkem: pro 72,02 proti 5,40 Dále proběhlo hlasování o návrhu, aby zápis ze shromáždění provedla paní RNDr. Olga Šedivá, s výsledkem: pro 77,42 1

2 Slova se ujal pan Ing. Zdeněk Hrušák, člen kontrolní komise výboru SVJ, a informoval shromáždění o výsledku kontroly práce a hospodaření výboru SVJ za uplynulé 4 roky jeho funkčního období. Podrobná kontrola byla provedena na podnět pana Borise Vlnase a pana Ctirada Smékala, kteří zpochybnili platnost funkcí jednotlivých členů výboru SVJ a také jeho hospodaření v průběhu rekonstrukce. Pan Ing. Zdeněk Hrušák při podrobné kontrole neshledal pochybení výboru SVJ. Na základě svého šetření doporučil shromáždění SVJ: 1. stanovit zásady pro užívání společných prostor domu 2. stanovit zásady pro stavební úpravy v bytech 3. nechat odsouhlasit schvalovací kompetenci výboru SVJ do výše ,-Kč. O přijetí doporučení č. 3 proběhlo hlasování s výsledkem: Pro 70,74 Proti 2,70 zdržel se 3,98 4. rozesílat zápisy ze společenství vlastníků em 5. zveřejňovat rekapitulaci hospodaření 6. vyplatit výboru SVJ mimořádnou odměnu ,-Kč za zdárné dokončení rekonstrukce domu; tato odměna, v případě odsouhlasení, bude zahrnuta do rozpočtu na rok Dále pan Ing. Zdeněk Hrušák seznámil shromáždění s čerpáním a výší funkčních odměn výboru SVJ v období 2008 až Celková částka použitá na odměny za výkon funkce činí ,- Kč pro 3 členy výboru za 4 roky. S ohledem na počet hodin, které jednotliví členové výboru SVJ rekonstrukci domu věnovali, i odpovědnosti za jejich rozhodování, není tato částka v porovnání s jinými profesemi nepřiměřená, ale lze ji naopak chápat jako nízkou. Výbor samosrávy zajistil pro financování rekonstrukce našeho domu tyto zdroje: 6,690 mil. Kč z programu Zelená úsporám 15 mil. Kč z úvěru poskytnutého ČSOB, délka splácení 15let a již dva roky splácíme. zhruba 10 mil. Kč pro rekonstrukci bylo k dispozici ve fondu dlouhodobé zálohy celkem cca 32 mil. Kč Všechny provedené dodávky a činnosti náležející mezi části rekonstrukce byly vždy plánované a společně s příslušnými náklady každý rok schválené na shromáždění vlastníků. Dodavatelé pro jednotlivé části rekonstrukce byli vždy vybíráni prostřednicyvím výběrového řízení, výbor vždy zodpovědně vyhodnotil nejlepší nabídku s ohledem na cenu, záruku, reference. Kontrolních dnů se výbor účastnil spolu se stavebním dozorem, ani v této oblasti nebylo shledáno žádné pochybení výboru SVJ. Účetní evidence SVJ je zajišťována prostřednictvím SBD Stavbař na základě smlouvy, účetní uzávěrky z let 2008 až 2011 nevykazují žádné nedostatky. Shromážění bylo také seznámeno s částkami za jednotlivé části rekonstrukce. Celková cena rekonstrukce v období 2009 až 2011 byla cca 24,3 mil. Kč včetně DPH. Z dotace Zelená úsporám, kterou SVJ obdrželo budou provedeny platby za rekonstrukci společných prostor - chodeb domu, terénní úpravy v okolí domu, hydroizolace a bezbariérové vstupy. Likvidita, jakožto hospodářský ukazatel SVJ, byla shledána jako uspokojivá. Měsíčně SVJ vytváří ,- Kč, z toho ,- Kč je použito pro měsíční splátku úvěru, 2

3 26 875,- Kč je určeno pro fond oprav. Kromě toho na účtu SVJ je jisticí zůstatek ,- Kč pro splátky úvěru. Výbor SVJ informoval shromáždění o výsledku rekonstrukce: Rekonstrukcí se výrazně zvýšila kvalita bydlení v domě, došlo ke zhodnocení všech bytů. Díky energetickému auditu zpracovanému v roce 2009 má dům již nyní platný energetický štítek budovy Zateplením obvodového pláště, výměnou oken a úpravou systému regulace zdroje tepla (kotelny) bylo dosaženo v průměru 20 % úspory tepla ve finančním vyjádření (Kč) a téměř 40 % v technických jednotkách (m3 ZP, GJ), vše ve srovnání s rokem SVJ byla poskytnuta 10 let záruka na střechu, zateplení obvodového pláště, okna, chodby-zábradlí, terénní úpravy). Výbor SVJ navrhl dodržování klidu v domě a hlučnější úpravy provádět především v pracovních dnech v době od 8 do 18 hod. O víkendech navíc respektovat klid především v poledních a odpoledních hodinách. O chystaných stavebních úpravách by měli být informováni obyvatelé všech vchodů s předstihem. Výbor SVJ představil návrhy na užívání v současné době nevyužitých nebytových prostor herny 1, 2 a prostor bývalé bojlerové stanice. Prostory by bylo možné využít např. jako společenskou místnost a hernu pro obyvatele domu, se zpoplatněným vstupem, v další místnosti zřídit např. posilovnu se cvičebními stroji a v další pak umístit vybavení na stolní tenis (stůl + příslušenství). Proběhlo hlasování o tom, zda se výbor SVJ má vůbec zabývat průzkumem pro zřízení herny pro děti v místnosti herna č.1 pro 50,44,55 zdržel se 26,43 Výsledek hlasování ohledně zahájení činností (průzkumu) souvisejích s pořízením vybavení pro stolní tenis v herně č. 2 pro 65,28 zdržel se 11,59 V diskuzi byl vznesen podnět k ověření hlučnosti míčků na stolní tenis při hře a případného rušení obyvatel bytů nad hernou. Výsledek hlasování ohledně zahájení činností (průzkumu) souvisejích se zřízením posilovny v místnosti bývalé bojlerové stanice: pro 62,58 zdržel se 13,74 3

4 Účastníci shromáždění byli seznámeni s plánem oprav pro rok 2013 (viz příloha č. 2 originálu tohoto zápisu uloženého v kanceláři SVJ) a proběhlo schvalovací hlasování. pro 100,00 Účastníci shromáždění byli seznámeni s návrhem rozpočtu nákladů Hospodářského plánu pro rok 2013 (viz příloha č. 3 originálu tohoto zápisu uloženého v kanceláři SVJ) a proběhlo schvalovací hlasování. zdržel se 3,98 Společenství bylo informováno o výsledovce za uplynulý rok 2011, a poté ji schválilo. Pro 73,44 Proti 0 zdržel se 3,98 Pro lepší využití nebytových prostor v domě bylo hlasováno pro zábor prostoru pod schody v suterénu s výsledkem: pro 73,30 zdržel se 4,12 V rámci diskuze vystoupil pan Boris Vlnas a podrobně společenství seznámil se svými výhradami k činnosti a hospodaření výboru SVJ, které shledal natolik závažnými, že společně s panem Ctiradem Smékalem podali podnět k zahájení trestního stíhání jednotlivých členů výboru SVJ. Volba nového výboru SVJ. Do výboru byly navrženy paní Ing. Markéta Kohoutková, paní Alena Kordačová a paní Ing. Lucie Röslerová. Výsledek hlasování pro paní Ing. Markétu Kohoutkovou: 4

5 Výsledek hlasování pro paní Alenu Kordačovou: Výsledek hlasování pro paní Ing. Lucii Rösslerovou: Nový výbor SVJ, tvořený paní Ing. Markétou Kohoutkovou, paní Alenou Kordačovou a paní Ing. Lucií Rösslerovou, byl potřebným počtem účastníků shromáždění zvolen a získal tak mandát pro další čtyřleté funkční období počínaje dnem Volba kontrolní komise Do kontrolní komise výboru SVJ byli navrženi pan Martin Turek a paní Marie Hurychová. Výsledek hlasování pro pana Martina Turka: pro 77,42 Výsledek hlasování pro paní Marii Hurychovou: pro 76,0 zdržel se 1,42 Nová kontrolní komise, tvořená paní Marií Hurychovou a panem Martinem Turkem, byl potřebným počtem účastníků shromáždění zvolen a získal tak mandát pro další čtyřleté funkční období počínaje dnem Proběhlo hlasování pro přípravu návrhu jednotné politiky pro stavební úpravy bytů výborem SVJ. pro 77,42 5

6 Pan Ing. Zdeněk hrušák navrhl jednorázovou odměnu pro výbor SVJ za zdárné dokončení rekonstrukce domu ve výši ,- Kč. Na námitku zástupce SBD Stavbař byla částka odměny zahrnuta do rozpočtu na rok Následně proběhlo hlasování o schválení této částky v rozpočtu pro rok 2013, s výsledkem: pro 74,72 proti 2,7 Pan Boris Vlnas vznesl námitku proti schvalování této částky. Proběhlo hlasování o vylepení jednotné výzvy pro všechny schránky v domě k nevhazování reklamy do schránek. pro 65,97 proti 6,33 Účastníci shromáždění byli inforváni o vybavení a možnosti využití sušáren vybavených novými sušičkami prádla od počátku roku Zájemci budou v lednu zaškoleni do obsluhy sušiček. Společenství bylo informováno o možnosti vyčlenění a pronájmu parkovacího stání na stanovišti pro popelnice. Veškeré podklady jsou součástí originálu zápisu shromáždění a jsou k nahlédnutí v kanceláři výboru SVJ v 8. patře vchodu 480/16 v úředních hodinách výboru SVJ. Zapsala: RNDr. Olga Šedivá Ověřili: Alena Kordačová Ing. Lucie Rösslerová Ing. Markéta Kohoutková V Praze dne:

Hlasováno: pro 97,73% proti 2,27% zdrželo se 0 %

Hlasováno: pro 97,73% proti 2,27% zdrželo se 0 % Zápis ze schůze shromáždění vlastníků jednotek Společenství pro dům Růženínská 909, 910, Praha 4, IČ: 24784893 konané dne 4.5 2011 ve jídelně Základní školy Zárubova ul. 977/17, Praha 4 Schůze shromáždění

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

ZÁPIS ze schůze shromáždění vlastníků a nájemců jednotek domu čp. 1233 až 1241, Kaňkovského, Praha 8

ZÁPIS ze schůze shromáždění vlastníků a nájemců jednotek domu čp. 1233 až 1241, Kaňkovského, Praha 8 ZÁPIS ze schůze shromáždění vlastníků a nájemců jednotek domu čp. 1233 až 1241, Kaňkovského, Praha 8 datum konání: 11. března 2013 místo: velký sál KD Ládví od: 18,15 hod. přítomno dle prezenční listiny:

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Úvodem předseda představenstva družstva pan Ing. Ivan Šrajbr přivítal přítomné členy

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Zápis. Ad 2) Počtem hlasů 12 pro byli schváleni zapisovatelem zápisu ing. Spusta a ověřovatele zápisu pan Himlar.

Zápis. Ad 2) Počtem hlasů 12 pro byli schváleni zapisovatelem zápisu ing. Spusta a ověřovatele zápisu pan Himlar. Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků Malý Koloredov 852 se sídlem Malý Koloredov 852, 738 02 Frýdek-Místek konaného dne 5.11. 2014 v 17.00 hod. v místnosti sušárny objektu Malý Koloredov 852 ve

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6. Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.2014 Schůzi zahájil předseda výboru p.deršák. Konstatoval,

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014 Účast: SA

Více

ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. Termín konání: 7. června 2014 Místo konání: Praha, sídlo Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR - budova Družstevní asociace,

Více

Z Á P I S. Přítomni vlastníci potvrdili svoji účast podpisem na prezenční listině, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Z Á P I S. Přítomni vlastníci potvrdili svoji účast podpisem na prezenční listině, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu. Z Á P I S z jednání shromáždění Společenství domu č.p. 3024, Ostrava, Moravská Ostrava (dále jen společenství ), se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Na Jízdárně 3024/14, PSČ 702 00, IČ 28591658, konaného

Více

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007

Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 Zápis ze schůze SVJ Krčínova 50 a 52, konané dne 20. 12. 2007 od 18 hodin v zasedací místnosti KD Vltava. 1. Zahájení schůze Předseda výboru Ing. Kuncl přivítal 47 přítomných vlastníků bytů. Po seznámení

Více

Zápis ze shromáždění SVJ Makovského 1339-1341, Řepy konané 22.5.2013 ve velkém sále ZUŠ Blatiny Španielova 1124/50, 163 00 Praha 6- Řepy

Zápis ze shromáždění SVJ Makovského 1339-1341, Řepy konané 22.5.2013 ve velkém sále ZUŠ Blatiny Španielova 1124/50, 163 00 Praha 6- Řepy Zápis ze shromáždění SVJ Makovského 1339-1341, Řepy konané 22.5.2013 ve velkém sále ZUŠ Blatiny Španielova 1124/50, 163 00 Praha 6- Řepy Za Výbor: Přítomni: předseda - Miroslav Škoda, místopředseda Jiří

Více

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis Zápis z aktivu předsedů samospráv a zástupců domů ve správě SBD Šumperk konaného dne 4.11.2010 v 16.oo hod. v zasedací místnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, M.R.Štefánika 20, Šumperk

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI DNE 16.6.2013 OD 18HODIN

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI DNE 16.6.2013 OD 18HODIN ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM NÝŘANSKÁ 2, 4 V PLZNI DNE 16.6.2013 OD 18HODIN Místo shromáždění: Sokolovna CENTRUM, Ledecká ulice, Plzeň 1. PREZENTACE A KONTROLA USNÁŠENÍSCHOPNOSTI 2. ZAHÁJENÍ

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353 S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A URBÁNKOVA 3349-3353 Praha 3.3.2002 2 Obsah: I. Obecná ustanovení a vymezení pojmů...4 II. Obchodní jméno a sídlo...4 III. Účel založení Družstva a předmět

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva Hostinského 1537-1540 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických

Více

Stavební bytové družstvo občanů P R Ů K O P N Í K Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf. Zpráva o hospodaření. Rok 2013

Stavební bytové družstvo občanů P R Ů K O P N Í K Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf. Zpráva o hospodaření. Rok 2013 Stavební bytové družstvo občanů P R Ů K O P N Í K Štefánikova 454, 47 47 Varnsdorf Zpráva o hospodaření Rok 213 Datum : 6. května 214 OBSAH: Informace o družstvu 3 Zpráva představenstva za rok 213 4 Zpráva

Více

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek

Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Zápis ze schůze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Datum schůze: 23.9.2009 19.00 hod. Místo schůze: vestibul domu Litoměřická 405/9, Praha 9 Prosek Schůzi

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis č. 7 ze schůze výboru SVJ ze dne 5.2.2007

Zápis č. 7 ze schůze výboru SVJ ze dne 5.2.2007 Zápis č. 7 ze schůze výboru SVJ ze dne 5.2.2007 Přítomni: p.machníková, Boušová, Anýž, Vondráčková, Korejsová za kontrolní komisi p. Uglaj (viz presenční listina v příloze zápisu) Schůzi výboru zahájila

Více

- Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568

- Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 - Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice, IČO 283 568 č.j.: 14/2012/Z Zápis z jednání zastupitelstva obce Rakvice konaného dne 27.2.2012 v 18:30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu, Náměstí 22 v

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno. Nová tepelně-izolační fasáda bloku K8 ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 4 červenec 2005 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 4 léto 2005 4 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři, dovolte nám, abychom

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA TROJA konané dne 26.10.2010

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA TROJA konané dne 26.10.2010 ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA TROJA konané dne 26.10.2010 Místo konání: aukční síň společnosti BUSSMARK s.r.o., Štúrova 1701/55, Praha 4 - Krč Datum konání: 26.10.2010 Členská schůze byla zahájena v

Více