POJISTNÝ OBZOR 12/2001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJISTNÝ OBZOR 12/2001"

Transkript

1 POJISTN OBZOR RO»NÕK LXXVIII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Ing. Martin Diviö, Ing. VladimÌr HavlÌËek, Dr. Ivo HavlÌk, RNDr. Marcela Havlov, Mgr. Jan Hora, PhDr. Jan K brt, Andrea Kubcov, Martina Kurfirstov, Mgr. Miroslav Langhammer, Ing. Jaroslav MesrömÌd, CSc. (p edseda), Kate ina Piro, Ing. Eva Rojkov äèfredaktorka: Mgr. Eva Trojanov Adresa: Praha 1, Na Po ÌËÌ 12 Telefon: (02) , Fax: (02) Grafick prava, sazba, lito: GrafickÈ studio Weber Tisk:»eskÈ tisk rny s.r.o., Pardubice ISSN Rozöi uje: distribuënì firma A.L.L. PRODUCTION PodÏbradsk 24, Praha 9. Tel.: (02) , fax: (02) Objedn vky a p edplatnè na adrese: A.L.L. PRODUCTION, box 732, Praha 1, (nebo P edplatitelè ve SlovenskÈ republice si mohou Pojistn obzor objednat u distribuënì firmy L. K. PER- MANENT, PP 4, Bratislava 34. Telefon: , fax: ( Pod v nì novinov ch z silek povoleno ÿeditelstvìm poötovnì p epravy Praha, Ëj. 1692/94 ze dne ;»eskou poötou, s.p. OZSe» stì nad Labem, dne , j.zn.p ñ 330/98. Inzerce: VeökerÈ informace pod redakce. Nevyû danè rukopisy a fotografie nevracìme. P etisk: Povolen pouze se souhlasem redakce a p i zachov nì autorsk ch pr v.»esk asociace pojiöùoven Internet: Cena: 25 KË (30 Sk)»Ìslo bylo p ed no do v roby: Pojistn obzor je Ëlenem Mezin rodnì organizace odbornèho pojiöùovacìho tisku. OBSAH PojiötÏnÌ majetku podraûì nejen u n s (Eva Trojanov )... 3 K problematice pr vnì pravy pojistnè smlouvy (JUDr. VÏra äkopov )... 5 Z nov ch pr vnìch p edpis (JUDr. Ji ina Kotrbat )... 8 POOL pro zajiötïnì z ruky pro p Ìpad padku cestovnì kancel e (Ing. Tom ö K Ìû)... 9 Statistiky na konci t etìho ËtvrtletÌ 2001 potvrzujì konjunkturu leasingu v»r (JUDr. Ji Ì Pulz) Projekt BezpeËn lokalita (JUDr. Pavel Koc bek, JUDr. Tom ö KonÌËek) Spolupr ce ËeskÈho a nïmeckèho dozorovèho org nu v pojiöùovnictvì (Ing. VojtÏch Bidrman) Vozidlo a pojiötïnì: NovÈ dopravnì znaëky (JUDr. Pavel Buöta) Kvalita v bezpeënostnìm pr myslu (Ing. ZdenÏk Veiner) Nov verze webu Komory pojiöùovacìch maklè (Ing. Ivan äpirakus) Kr tce z»eskè asociace pojiöùoven (ËÌû) Setk nì redakënìch rad (Eva Trojanov ) Fond pomoci, vzdïl nì, jakosti a prevence AGA (Zä) Telegraficky (et) Ze ûivota pojiöùoven»ap:»sob pojiöùovna, a.s., podporuje zdravotnï postiûenè spoluobëany Nov n mïstek v»eskè pojiöùovnï (er) Inzerce PojistnÈ podvody: äkodn ve vlastnìch ad ch (JUDr. Aleö»erm k) P Ìloha: CeloroËnÌ obsah PojistnÈho obzoru 2001 CONTENTS Property insurance costlier not only in our country (Eva Trojanov ) On the issue of codification of the insurance contract (JUDr. VÏra äkopov ) From new legal provisions (JUDr. Ji ina Kotrbat ) POOL to operate in suretyship insurance covering travel agency bankruptcy (Ing. Tom ö K Ìû) Statistics at the end of the third quarter of 2001 confirm leasing boom in the Czech Republic (JUDr. Ji Ì Pulz) Project Safe site (JUDr. Pavel Koc bek, JUDr. Tom ö KonÌËek) Cooperation between Czech and German supervisory authorities (VojtÏch Bidrman) Motor vehicles and insurance: New traffic signs (JUDr. Pavel Buöta) Quality in the security business (Ing. ZdenÏk Veiner) A new version of the Insurance Brokers Chamber web site (Ing. Ivan äpirakus) In brief from the»ap (ËÌû) Meeting of the editorial boards (Eva Trojanov ) AGA aid, education, quality and prevention fund (Zä) By telegraph (eva) From»AP insurance companiesí life Advertisement Insurance fraud: Vermin within our own ranks (JUDr. Aleö»erm k) Supplement: 2001 annual index of Pojistn obzor (Eva Trojanov ) CALLING TO YOUR ATTENTION The article Property insurance costlier not only in our country reproduces an interview given to the editor by Mr Mr z, the President of the Czech Insurance Association, in which he explained the overall situation on the global insurance/reinsurance market, with its business cycle, its soft and hard episodes, general trend of increasing losses both in scope and frequency, and last, but not least, the September terrorist attack on the WTC. All these factors were reflected at the annual Baden Baden meeting, where usually the reinsurers discuss the concrete terms and conditions for renewal of reinsurance treaties. This year, the reinsurers only made clear that non-life premiums will have to go up and there will be no special exceptions. In the Czech Republic, premiums have been stagnating for the last three years due to intense competition; there can be no doubt, therefore, that prices will have to increase. Although, of course, insurers may use diverse strategies and vary in their approach according to their economic results and possibilities, a raise of % on the average can be expected. UPOZORNÃNÕ Dovolujeme si V s upozornit, ûe se kvapem p ibliûuje konec roku, a pokud jste tak jiû neuëinili, v z jmu plynulosti dod vek PojistnÈho obzoru je t eba obnovit objedn vku novèho roënìku PojistnÈho obzoru. UËinit tak m ûete telefonicky (02ñ ), em faxem (02ñ ), p ÌpadnÏ internetem: POJISTNÝ OBZOR 12/2001

2 PojiötÏnÌ majetku podraûì nejen u n s V ûenì Ëten i a spolupracovnìci, do konce roku 2001 zb v, obraznï eëeno, uû jen p r okamûik. Dovolte mi, jmènem redakënì rady i sv m jmènem, podïkovat za pozornost a spolupr ci, pop t pevnè zdravì, spoustu pracovnìch i soukrom ch spïch, a splnïnì vöech Vaöich p edsevzetì. RedakËnÌ rada PojistnÈho obzoru se jiû v p edstihu zam ölì nad obsahem Ëasopisu pro dalöì obdobì a pevnï douf, ûe se jì poda Ì nejen udrûet pozornost dosavadnìch vïrn ch Ëten, ale ûe se bude Ëten sk obec d le rozöi ovat. Co n s Ëek v nadch zejìcìm roce 2002? NepochybnÏ hodnï pr ce. KromÏ dennìch rutinnìch kol to bude jeötï spousta pracovnìho silì na n vrzìch a projedn - v nì d leûit ch legislativnìch zmïn v pojiöùovnictvì. NemÏli bychom zapomenout i na v znamnè v roëì PojistnÈho obzoru ñ nejstaröìho odbornèho Ëasopisu, kter bez p eruöenì vych zì tak ka osm desìtek rok. 1. kvïtna 2002 oslavì Pojistn obzor svè osmdes tiny. To uû je vïk, kter rozhodnï stojì za rekapitulaci, zamyölenì i v zvu k pokraëov nì v dalöìch spïön m roënìcìch. UvÌt me Vaöe p nì, p ipomìnky i n mïty tèmat. V ûìme si VaöÌ p ÌznÏ a tïöìme se z nì. Mgr. Eva Trojanov, öèfredaktorka Eva Trojanov» esk asociace pojiöùoven uspo dala 24. Ìjna 2001 p i p Ìleûitosti 10ti let trv nì novodobèho komerënìho pojiöùovacìho trhu v»r a 10ti let od zaloûenì»esko-slovenskè asociace pojiöùoven spoleëenskè setk nì Ëlen prezidia»ap a z stupc odborn ch org n asociace s novin i. Prezident»AP Ing. VladimÌr Mr z ve svèm vodnìm proslovu pohovo il o stavu a v voji v pojiöùovnictvì a o oëek van ch zmïn ch v pojiöùov nì majetku, zejmèna podnikatel. Svoje vystoupenì konëil slovy, ûe Ño nïco moud ejöì snad budeme po pr vï probìhajìcìm setk nì zajiöùoven s pojiöùovnami v Baden- Badenuì. Dohodli jsme se proto, ûe po skonëenì tïchto jedn nì ing. Mr z poskytne PojistnÈmu obzoru rozhovor, v nïmû zrekapituluje informace ze setk nì s novin i, obohacenè o v sledky jedn nì pojiöùoven se zajiöùovnami. * NenÌ û dn m tajemstvìm, ûe r znè p ÌrodnÌ katastrofy a dalöì nep edvìdatelnè ökody poslednìch deseti let, ÑkorunovanÈì teroristick m tokem 11. z Ì t.r. na SvÏtovÈ obchodnì centrum a Pentagon v USA, nastartovaly a v raznï ovlivúujì v voj cen pojiötïnì majetku na celèm svïtï. M ûete naöim Ëten m podrobnïji p iblìûit tento proces? Na setk nì s novin i, kterè»ap uspo dala 24. Ìjna 2001, byli novin m p ipraveni zodpovïdït vöe kolem pojiöùovnictvì osobnosti nad jinè povolanè ñ ËlenovÈ prezidia»ap (zprava): JUDr. VladimÌr KrajÌËek, gener lnì editel EvropskÈ CestovnÌ Pojiöùovny a.s., Ing. Marek Venuta, gener lnì editel UNIQA pojiöùovny, a.s., Ing. Tom ö Nidetzk, gener lnì editel Pojiöùovny»eskÈ spo itelny, a.s., Ing. Ji Ì Mor vek, gener lnì editel IPB Pojiöùovny, a.s., Ing. VladimÌr Mr z, gener lnì editel Kooperativy, pojiöùovny, a.s., a Ing. Jaroslav MesrömÌd, CSc., gener lnì tajemnìk»ap. Obchod mezi zajiöùovnami a pojiöùovnami probìh podle bïûn ch trûnìch pravidel ñ je to ot zka nabìdky a popt vky. Je tedy z konitè, ûe z hlediska celkov ch v sledk pojiöùoven a zajiöùoven nem ûe b t ziskovost trhu stabilnï line rnì, ale pohybuje se v k ivk ch, v jak chsi sinusoid ch.»etnost a rychlost zmïn hlavnìch parametr pohyb trhu (sazeb) ovliv- ÚujÌ ökodnè pr bïhy. Svoji roli v tom hrajì takè ËasovÈ z konitosti. Zajiöùovny na sebe p ebìrajì a d le diverzifikujì rizika pojiöùoven, kterè jsou p Ìliö ÑchudÈì na to, aby za jednotliv rizika mohly samy ruëit. Tento obchod mezi pojiöùovnami a zajiöùovnami m dlouhodobou tradici. BÏhem Ëasu bylo vypozorov no, ûe se st ÌdajÌ obdobì, kdy je trh tzv. mïkk a kdy je tvrd. MÏkk trh je ve chvìli, kdy se zajiöùovny snaûì z r zn ch d vod zìskat vïtöì podìl na trhu, kdyû POJISTNÝ OBZOR 12/2001 3

3 nap Ìklad pronikajì na novè trhy a kdy v voj nenì zatìûen mnoûstvìm katastrof, velk mi ztr tami a velk mi platbami, tzn. ûe mohou p edpokl dat svoji mìru zisku a jsou ochotnì ji snìûit tìm, ûe pojiöùovn m nabìzejì lepöì podmìnky. A to zejmèna v tom, kter rizika p ebìrajì, jakè v luky uplatúujì v tom kterèm pojiötïnì a zajiötïnì, a takè ve v öi provize. Pojiöùovny samoz ejmï majì podobn postup i problèmy, svè podìly na trhu ve sv ch teritoriìch, snaûì se o soupe enì mezi sebou. KonkurenËnÌ tlak s m o sobï vyvol v snahu o potlaëenì pohledu na riziko. Tento proces zaëìn uû u obchodnìka, kter se snaûì zìskat obchod za kaûdou cenu, aby zìskal provizi, pokraëuje to p es management a pracovnìky, kte Ì majì na starost kontrolu rizik v tïchto mïkk ch obdobìch. P edpokl dajì-li vìce pozitivnìch faktor, a tìm i p ÌznivÏjöÌ v voj, totiû, ûe pravdïpodobnost ökody nenì tak velk, jak by se dalo za jin ch okolnostì teoreticky oëek vat, vede to k tomu, ûe jsou sniûov ny sazby a zvïtöov ny rozsahy pojiötïnì, respektive rozsahy krytì. A zajiöùovny to respektujì. Pokud se uk ûe, ûe tento p edpoklad byl öpatn a ûe se ökodnè pr bïhy zhoröujì, zajiöùovny zaënou b t ostraûitè, protoûe mìra jejich hospod sk ch v sledk se zhoröuje, mnohdy aû na nulu, nebo dokonce do mìnusu. A zaëne-li b t trh ztr tov, okamûitï vyvìjejì tlak na Ñp itvrzenìì podmìnek zajiötïnì. Je nutnè vidït, ûe cel princip zajiötïnì je princip sdìlenì osudu. Zajiöùovny vï Ì, ûe pojiöùovny dodrûujì urëit pravidla, ale samoz ejmï to takè kontrolujì. Jakmile vöak nejsou v sledky, logicky zpozornì. A to je pr vï situace, kter nastala v roce VÏtöÌ ËeskÈ pojiöùovny jsou zajiötïny u svïtov ch zajiöùoven, kterè podnikajì nejen na evropskèm, ale i na americkèm trhu. Ne snad, ûe by rok 2000 byl tak dramaticky propadov, ale byl to jist p elom, kdy zajistitelè usoudili, ûe je nutn zmïna trendu a ûe musì vìce hledït na profit ze sv ch obchod. A do toho p iöel teroristick tok na USA 11. z Ì letoönìho roku. Pr vï ve chvìli, kdy trh byl tak jako tak oslaben a smï oval k obratu z tohoto bodu, se z nïho n hle propadl jeötï nìû, protoûe utrpïl koncentrovanou a multidisciplin rnì ztr tu. Ke ztr t m doölo v pojiötïnì leteckèho provozu, letadel, zajiötïnì leteckèho provozu, p edevöìm vöak odpovïdnosti z provozu, doölo k nenahraditeln m ökod m na zdravì a k obrovsk m majetkov m ökod m, o jejichû dimenzìch se experti st le jeötï dohadujì. Pro pojiöùovacì trh se odhady ökod pohybujì mezi 40 aû 80 miliardami dolar. Velk v znam na v öi ztr t m druhotn vliv, kter se neprojevuje u velk ch katastrof Ëasto. Na teroristick tok totiû zareagovaly finanënì trhy poklesem hodnoty cenn ch papìr, a protoûe pojiöùovny a zajiöùovny majì znaënou Ë st sv ch technick ch finanënìch rezerv v cenn ch papìrech, utrpïly dalöì v raznè ztr ty. Pr vï toto znaënè oslabenì je impulzem, kter nutì zajiöùovny ke zmïnï trendu. Aû budou zajiöùovny dïlat bilanci za rok 2001, budou muset poëìtat nejen p ÌmÈ ökody, ale hlavnï pr vï ty nep ÌmÈ. Samoz ejmï, ûe s takov m stavem nejsou spokojeni akcion i zajiöùoven ani pojiöùoven a tuto ztr tu chtïjì co nejrychleji dorovnat. Proto existuje jednotn pl n pro cel zajiöùovacì trh, kter vnìm ztr ty jako omezenì svè kapacity, a bude zajiöùovat ostraûitï a v bïrovï. To samoz ejmï nenì navûdy, je to zase na nïjakou urëitou dobu, ale p i tè p Ìleûitosti bych r d upozornil na jin aspekt. Vedou se velmi teoretickè a uëenè diskuze o d vodech a n sledcìch na zmïnu klimatu na zemïkouli, glob lnìho oteplov nì, zv öenèho poëtu hurik n i tam, kde se nikdy nevyskytovaly, p ib vajìcìch zemït esenì, velk ch povodnì a deöù. Zd se, ûe jsme v dek dï, kdy ûivelnì katastrofy jsou ËetnÏjöÌ neû kdykoliv d Ìv. NahlÈdneme-li do statistik, zjistìme, ûe celosvïtovï doch zì k n r stu tïchto nebezpeëì, co do poëtu i co do rozsahu. Nezanedbateln je i vliv lidskè populace. Lidstvo vyr bì, stavì, vyvìjì st le modernïjöì a draûöì technologie, st le ËastÏji se jedn o vïtöìch a vïtöìch hodnot ch, ËÌmû se ovöem st v z roveú zranitelnïjöì, a pot eba pojiötïnì roste rychleji, neû jsou moûnosti pojiöùoven a zajiöùoven. Ty jsou schopny pokr vat zv öen rizika jen za p edpokladu, ûe najdou ekvivalenci mezi v öì pojistnèho a ökodami. Z roveú vzr st tlak ve vöech pojiöùovn ch i zajiöùovn ch na sniûov nì vlastnìch reûiì, to je celosvïtov trend. Kdyû to vöechno seëteme ñ katastrof je vìce, expozice zajiöùoven je vïtöì neû byla, ökody jsou vïtöì, podniky komplikovanïjöì, technologie jsou draûöì, z Ëehoû vypl v, ûe se pojiöùujì st le vïtöì a vïtöì hodnoty a do toho vöeho je teô t eba zahrnout i riziko teroristick ch tok. V sledkem je nïco, co zajiöùovacì a pojiöùovacì trh prostï nenì schopen zvl dnout a kr t. Ukazuje se, ûe z ruky za tak velk rizika se musì st t politickou odpovïdnostì vl d jednotliv ch st t. V»esku nebyl rok 2000, z hlediska efektivnosti celkov ch hospod sk ch v sledk pojiöùoven p sobìcìch na ËeskÈm trhu, zvl öù dobr. SpÌö se d Ìci, ûe rok 2000 z tohoto pohledu znamenal pro celou adu pojiöùoven podstatnè ztr ty, respektive menöì zisk. Znamen to, ûe nejenom svïtov zajiöùovacì trh pot ebuje, aby se zv öily sazby, ale i n ö vlastnì trh. Dodnes n ö trh nesplatil to, co zajistitelè zaplatili v roce 1997 za z plavy. Pojiöùovny i klienti se musejì vyrovnat s tìm, ûe u n s ËastÏji pröì, ûe se tu vyskytujì lok lnì z plavy, ûe ËastÏji ho Ì a ökody z tïchto poû r jsou st le vyööì.»esk pojiöùovacì trh, zejmèna v oblasti pojiöùov nì pr myslu a podnikatel pot ebuje zpevnit. Zpevnit bude t eba i havarijnì pojiötïnì, protoûe seëteme-li v sledky vöech pojiöùoven, vych zì n m, ûe jde o dost riskantnì byznys, vykazujìcì relativnï öpatnè v sledky. Debata m ûe samoz ejmï b t i o tom, jak si kdo p edstavuje mìru zisku. Pojiöùovny jsou zaloûenè na komerënìm principu, takûe musì b t ve svèm d sledku ziskovè. * V polovinï Ìjna se konalo v nïmeckèm Baden-Badenu setk - nì zajistitel s pojistiteli. M ûete blìûe okomentovat Ëel takovèho setk nì, jeho pr bïh a hlavnï konkrètnì letoönì z vïry z tohoto setk nì? Uû lèta se tradiënï dvakr t roënï setk vajì z stupci pojiöùoven a zajiöùoven, aby si nastavovali parametry svè spolupr ce a uzav eli smlouvy o zajiötïnì pro n sledujìcì rok. ZaËÌn to z ijov m setk - nìm v Monte Carlu, kterè m ovöem spìö spoleëensk v znam. Je p ÌleûitostÌ k setk nì se öpiëkami zajiöùovacìho a pojiöùovacìho trhu. KonajÌ se zde p edbïûn jedn nì, vyhled vajì novì partne i a prezentujì v sledky za prvnì pololetì. Zhruba o mïsìc pozdïji n - sleduje setk nì v Baden-Badenu, kde uû jde o konkrètnì technickè z leûitosti. Sem p ijìûdïjì specialistè zajiöùoven a pojiöùoven a p ipravujì v p edstihu konkrètnì podmìnky dohod a smluv pro nadch - zejìcì rok, protoûe vïtöina smluv zpravidla konëì LetoönÌ Baden-Baden se liöil od p edchozìch setk nìch v tom smïru, ûe v minul ch letech b valy podmìnky vöem jasnè a n sledovaly jen form lnì kroky. Tentokr t nikoliv. Pojiöùovny se vlastnï pouze dozvïdïly pouze to, ûe situace je komplikovan a zatìm nenì jasnè jak a zda smlouvy uzavìrat. ZajiöùovacÌ trh je nechal v nejistotï s tìm, ûe byly potvrzeny obecnè trendy: ceny pojistnèho v neûivotnìm pojiötïnì se musejì zv öit a nebudou povolov ny zvl ötnì v jimky. Z jmem pojiöùoven je udrûet co nejp ijatelnïjöì podmìnky na trhu a neztratit klienty, z roveú ale respektovat podmìnky zajiöùoven, takûe jedn nì budou jeötï do konce roku pokraëovat. Z toho vöeho je patrnè, ûe zajistitelè sami nemajì jeötï jasno, jak velkè ztr ty a dopady skuteënï budou. Pot ebujì jeötï Ëas. * Jak je v ö soukrom odhad ve zv öenì cen v neûivotnìm pojiötïnì, p jde o nïkolikan - sobky? Nemluvil bych o nïjak ch n - sobcìch. Prov zanost Ëesk ch pojiöùoven na svïtov trh p es zajistitele je tak v razn, ûe se nem ûeme pohybovat jenom v zkè oblasti, kterou bychom si dïlali tak 4 POJISTNÝ OBZOR 12/2001

4 nïjak Ñpo svèmì. P izp sobit se budou muset vöechny pojiöùovny. Ot zkou je, v kter ch odvïtvìch, o kolik a jak m zp sobem. To souvisì i se skuteën mi v sledky jednotliv ch pojiöùoven v jednotliv ch obdobìch. V nïkter ch druzìch pojiötïnì t eba ke zv öenì sazby ani nemusì dojìt, protoûe ökodn pr bïh byl dobr a odvïtvì samo o sobï vykazovalo dobrè hospod skè v sledky. Ale to asi budou spìöe v jimky. A kromï toho se to m ûe liöit i u jednotliv ch pojiöùoven. Bylo by p Ìliö zjednoduöenè uvèst, ûe nap Ìklad vöichni zv öì ceny o 60 %. Ale v pr mïru bych odhadl, ûe ke zv öenì dojde v neûivotnìch druzìch pojiötïnì o 10 aû 40 %, v nïkter ch p Ìpadech moûn i vìc. ProblÈm je v tom, ûe r zn mi pojiöùovnami byly uzav eny smlouvy na extrèmnï nìzkè aû dumpingovè Ë stky pojistnèho a to uû zajistitelè nep ipustì. Neexistuje û dn jednotn sazebnìk, kter by napovïdïl, jak ceny nastavovat. ExistujÌ jen parametry trhu. PodÌv me-li se na pojiötïnì pr myslu a podnikatel objemovï, zjistìme, ûe p i st le rostoucìm riziku pojistnè uû t i roky v podstatï stagnuje. Nech me-li stranou pojiötïnì motorov ch vozidel, je zjevnè, ûe nap Ìklad p irozen n r st hodnoty majetku se nepromìtnul v p edepsanèm pojistnèm. * Co tento v voj znamen pro Ëesk pojistn trh, respektive pro klienta? Pro klienta tento v voj bude znamenat, ûe pojiöùovny budou daleko peëlivïji zkoumat zabezpe- ËenÌ jeho majetku, ale zamï Ì se vìce t eba i na to, zda nemìv Ëasto ökody atp. Na druhè stranï samoz ejmï nelze pouûìt nïjakè öablony, pojiöùovny budou postupovat r znï, podle sv ch moûnostì. NicmÈnÏ vöichni pojistitelè cìtì, ûe p iöla doba, kdy je nutnè pojistnè zvyöovat, protoûe boj o trh ho v mnoha p Ìpadech stlaëil aû na ne- nosnï nìzkè ceny. * DÏkuji za rozhovor. Eva Trojanov K problematice pr vnì pravy pojistnè smlouvy JUDr. VÏra äkopov,»esk pojiöùovna a.s., p edsedkynï legislativnì sekce»ap V souëasnè dobï probìh mimo dnï sloûit legislativnì proces t kajìcì se novè pr vnì pravy pojistnè smlouvy. Tato z sadnì zmïna pro celè pojiöùovnictvì byla do Parlamentu»R p edloûena v r mci novely obëanskèho soudnìho du, p i nìû byl souëasnï novelizov n obchodnì z konìk a v nïm pod jednìm ËÌslem paragrafu (ß 728) ËlenÏnÈho aû t emi pìsmeny, byla novï formulov na cel pr vnì prava pojistnè smlouvy. Poslaneck snïmovna dne 25. Ìjna 2001 vr tila n vrh k p epracov nì do podoby novelizace obëanskèho z konìku a doufejme, ûe i v pojetì pojiötïnì jako absolutnìho neobchodu ve smyslu pr vnì teorie. V tèto souvislosti vyvst v ada ot zek i ada odpovïdì, a proto by jistï bylo ËelnÈ alespoú struënï si p ipomenout nïkterè skuteënosti, t kajìcì se tèto z vaûnè a sloûitè problematiky, kter by mïla nalèzt novou podobu pr vnì pravy pojistnè smlouvy. I kdyû jsou n vrhy tohoto pr vnìho p edpisu oznaëov ny jako prava pojistnè smlouvy, ve skuteënosti jde o soukromopr vnì pravu pojiötïnì jako z vazkovèho synallagmatickèho pr vnìho vztahu s adou jeho ËastnÌk v r znèm postavenì, s r zn mi moûnostmi jejich chov nì tvo ÌcÌho p edmït tohoto vztahu a s velik m mnoûstvìm jejich pr v a povinnostì tvo ÌcÌch jeho obsah. Pojistn smlouva je pak pouze pr vnì skuteënostì, na z kladï kterè smluvnì pojiötïnì vznik a trv, a pokud pr vnì p edpisy upravujìcì z konnè pojiötïnì nestanovì jinak, platì i pro toto pojiötïnì, i kdyû se zde pojistn smlouva neuzavìr. A nejen to, tato prava musì zahrnovat a takè zahrnuje pravidla a specifika pro adu z kladnìch odvïtvì pojiötïnì, jak vypl vajì z pr vnì pravy pojiöùovnictvì obsaûenè v souëasnè dobï zejmèna v z konï Ë. 363/1999 Sb., ve znïnì novel. Jde tedy o pravu atypickou, nesrovnatelnou s pr vnì pravou kterèkoliv jinè smlouvy. Jen pro ilustraci z hlediska Ëlenitosti ËastnÌk pojiötïnì, tedy nositel pr v a povinnostì z tohoto vztahu vznikajìcìch, je ËelnÈ si p ipomenout jejich v Ëet. Pat Ì mezi nï ñ pojistitel ñ pr vnick osoba, kter m povolenì provozovat v»eskè republice pojiöùovacì Ëinnost. M pr vo na pojistnè a povinnost poskytnout pojistnè plnïnì v p ÌpadÏ pojistnè ud losti; ñ pojistnìk ñ je tìm, kdo s pojistitelem uzav e pojistnou smlouvu a tvo Ì s nìm jejì smluvnì strany. M pr vo disponovat s pojistnou smlouvou a povinnost platit pojistnè; ñ pojiötïn ñ je tìm, na jehoû pojistnè riziko se pojiötïnì vztahuje. M pr vo na pojistnè plnïnì v p ÌpadÏ pojistnè ud losti (nestanovì-li pojistn smlouva jinak) a povinnost odpovïdït pravdivï na dotazy t kajìcì se pojiötïnì i pojistnè ud losti; ñ obmyölen ñ ten, kterèmu v p ÌpadÏ pojiötïnì ve prospïch t etì osoby vznikne pr vo na pojistnè plnïnì, kdyû nastane pojistn ud lost; ñ poökozen ñ ten, komu vznikne z pojiötïnì odpovïdnosti za ökodu p Ìm n rok na plnïnì pojistitele, stanovì-li tak pr vnì p edpis. Uveden v Ëet pr v a povinnostì vznikajìcìch ËastnÌk m pojiötïnì obsahuje jen ty nejz kladnïjöì, demonstrujìcì charakteristiku ËastnÌk, ale jejich mnoûstvì je mnohon sobnï vyööì. Toto struënè vymezenì ËastnÌk mïlo jen naznaëit, jak öirokè spektrum vztah zaloûen ch pojistnou smlouvou m ûe vznikat a vznik a jakè mnoûstvì osob aù pr vnick ch Ëi fyzick ch, jak podnikatel Ëi nepodnikatel se v jednom pojiötïnì na z kladï jednè pojistnè smlouvy m ûe vyskytnout, a jak je takè nezbytnè, aby p i tvorbï pr vnìch p edpis upravujìcìch tuto soukromopr vnì oblast tak v znamnèho oboru, jak m je pojiöùovnictvì, byla tato specifika br na v vahu. Je takè ada doklad, jak naöi p edkovè t ic - t ch let minulèho stoletì p ivedli pravu pojistnèho pr va na öpiëkovou evropskou roveú, s kvalifikovanou znalostì problematiky tuto pr vnì pravu projedn vali a p ipravili. Jak vypad v voj legislativnìho procesu t kajìcì se soukromopr vnì pravy pojiötïnì v souëasnè dobï charakterizovanè p etrûen m v vojem z doby totalitnìho reûimu s monopolnìm p sobenìm jednè pojiöùovny a bez vìcemènï kvalifikovan ch odbornìk teoretickè sfèry a p i nezbytnè pot ebï implementace evropskèho pr va? V roce 1990, kdy se urychlenï p edevöìm v z jmu odstranïnì monopolu p ipravoval nov z kon o pojiöùovnictvì, kter pod Ë. 185/1991 Sb. nabyl Ëinnosti 28. kvïtna 1991 a jehoû des tè v roëì si pr vï p ipomìn me, existovala soukromopr vnì prava pojiötïnì ve t ech kodexech, a to pro pojiötïnì obëan v obëanskèm z konìku, pro pojiötïnì socialistick ch organizacì v hospod skèm z konìku a pro pojiötïnì s mezin rodnìm prvkem v z konìku mezin rodnìho obchodu. V tè dobï proch zela i prava obsaûen v tïchto kodexech z sadnìmi zmïnami a bylo nezbytnè takè rozhodnout o z sadnì zmïnï pr vnì pravy pojiötïnì, zejmèna spìöe o za azenì pr vnì pravy pojistnè smlouvy. P vodnì n vrhy obsahovaly tuto pravu jednak v p ipravovanèm obchodnìm z konìku, a to pro pojiötïnì podnikatel a jednak v novele obëanskè- POJISTNÝ OBZOR 12/2001 5

5 ho z konìku, a to pro pojiötïnì ob- Ëan. Po öirok ch diskuzìch odbornìk, mezi nimiû naötïstì nïkte Ì znali i oblast pojistnèho pr va, doölo k jednoznaënèmu konstatov nì, ûe pojiötïnì je absolutnì neobchod a jeho cel prava pat Ì do obëanskopr vnì sfèry s celkov m napojenìm na tento p edpis. ProvedenÌ tohoto fundovanèho rozhodnutì se pak promìtlo do z k. Ë. 509/1991 Sb., kter novelizoval obëansk z konìk, a s ËinnostÌ od upravil pojistnou smlouvu a jejì za azenì pouze do obëanskopr vnì sfèry. Tato prava bez jak chkoli komplikacì platì dodnes. ProblÈm vöak byl v tom, ûe jejì rozsah ani z hlediska kodifikacì EU nebyl dostaëujìcì a postr dal i adu d leûit ch pravidel, kterè obsahovaly prov dïcì vyhl öky k p vodnì pravï, jeû stanovily pojistnè podmìnky pro tehdy monopolnì pojiöùovnu a postupnï byly zruöeny. Z tohoto d vodu bylo nepochybnè, ûe bude t eba tuto pravu pojiötïnì co nejd Ìve novelizovat. Na z - kladï doporuëenì expert na pojistnè pr vo a s pomocì PHARE bylo vl dnìmi mìsty rozhodnuto, ûe p Ìsluön ministerstva p ipravì n vrh z kona o pojistnè smlouvï. Jedin problèm v tèto dobï p ed rozdïlenìm»eskè a SlovenskÈ federativnì republiky byl, zda to m b t z kon feder lnì Ëi zda budou v kaûdè republice tyto z kony samostatnè. V roce 1992 za Ëasti expert EU (zejmèna p. prof. Fontaina z Belgie LíUniversite Catholique de Louvain) a dalöìch odbornìk na pojistnè pr - vo z»r i SR (prof. Plank, JUDr. Fekete, CSc.) byly zah jeny pr ce na z konu o pojistnè smlouvï. S menöìmi p est vkami a po nïkolika oponentur ch vyvrcholily p edloûenìm n vrhu tohoto z kona vl dï»eskè republiky v lednu tohoto roku. P i projedn v nì v legislativnì radï vl dy»r byl vysloven zcela neëekanï n zor, ûe pojiötïnì m b t absolutnìm obchodem a tedy, co nebude obsaûeno v z konï o pojistnè smlouvï, m se Ìdit obchodnìm z konìkem. Takto upraven n vrh z kona byl p edloûen do PoslaneckÈ snïmovny Parlamentu, kde p i prvnìm ËtenÌ nebyl z - sadnï rozporov n vlastnì obsah, ale bylo rozhodnuto o za azenì tèto pravy v souladu s kodifikacì obëanskèho z konìka. S tìmto pokynem byl n vrh vr cen p edkladateli k dopracov nì. Kdyû v souladu s tìmto rozhodnutìm PoslaneckÈ snïmovny Parlamentu byl dopracovan n vrh jako novela obë. z k. p edloûen dne LegislativnÌ radï vl dy»r k posouzenì, ta p ekvapivï a zcela v rozporu s poûadavkem Parlamentu uloûila zpracovatel m p epracovat n vrh do podoby novely obchodnìho z konìku. Po mnoha letech usilovnè pr ce odbornìk, jsme tedy vlastnï na zaë tku a stojì tady znovu dva problèmy: I. Je pojiötïnì absolutnì obchod Ëi absolutnì neobchod? II. Pat Ì pr vnì prava pojiötïnì, resp. pojistnè smlouvy, do obëanskèho Ëi obchodnìho z konìku, nebo m b t obsaûena v samostatnèm z konï o pojistnè smlouvï? PokusÌm se s uvedenìm konkrètnìch fakt a pramen na tyto ot zky odpovïdït. Ad I. AbsolutnÌ obchod Ëi absolutnì neobchod Argumenty, kterè by mïly podpo it, proë je pojiötïnì absolutnì obchod jsou dajnï tyto: a) za azenì pojiötïnì do obëanskèho z konìku je poz statek totalitnì pr vnì pravy; b) ve vyspïl ch evropsk ch zemìch (nap. v NÏmecku) jde u pojiötïnì o absolutnì obchod ve sfè e obchodnìho pr va; c) napojenì na obchodnì z konìk je ve prospïch klient. NenÌ mi zn m û dn kvalifikovan rozbor konkrètnìch fakt pro a proti tïmto tvrzenìm, nevìm o û dnèm stanovisku expert EU, kterè by tato tvrzenì obhajovalo a potvrzovalo, p esto povaûuji za nezbytnè k nim sdïlit tato fakta. Ad a) Pokud jde o tvrzenì, ûe za- azenì pr vnì pravy pojistnè smlouvy do obëanskèho z konìku a tedy jeho pojetì jako absolutnìho neobchodu je z doby totalitnìho obdobì (tedy pokud tìm bylo mìnïno obdobì od roku 1948 do konce roku 1989), je t eba konstatovat, ûe jde o z sadnì nep esnost Ëi o omyl. V nejdelöì Ë sti tohoto obdobì tj. od za- Ë tku öedes t ch let, se vytvo ila trojì pr vnì prava pojiötïnì obsaûen ve t ech jiû zmìnïn ch kodexech a tato rozt ÌötÏnost byla odstranïna aû od roku 1992 sjednocenìm a za azenìm tèto pravy do obëanskèho z konìku s jednoznaën m kodifikov nìm pojiötïnì jako absolutnìho neobchodu, jak jiû v öe bylo uvedeno. Ke zjiötïnì, kde jsou tradiënì ko eny tèto pravy, je vöak t eba se alespoú struënï vr tit zpït do historie. RozhodujÌcÌm obdobìm pro eöenì tèto problematiky jsou t ic t lèta rozkvïtu pr vnì teorie i praxe za prvnì republiky. ZejmÈna pro pojistnè pr vo m toto obdobì rozhodujìcì a urëujìcì v znam a to p edevöìm dìky mezin rodnï uzn van m odbornìk m, kte Ì se na tèto tvorbï podìleli. Byl vyd n nap. z kon o podpo e zahraniënìho obchodu (r. 1931), kter m bylo upraveno pojiöùov nì v voznìch vïr, z kon Ë. 147/1934 Sb., o zabezpeëenì n rok pojistnìk v pojiötïnì soukromèm a o st tnìm dozoru na soukromè pojiöùovny. Avöak nejv znamnïjöìm z konem tohoto obdobì byl z kon Ë. 145/ 1934 Sb., o pojistnè smlouvï, kter tvo il vrchol a pilì tèto tak fundovanè a vyspïlè pr vnì pravy. Obsahoval 164 ustanovenì, kter upravovala z kladnì pravidla pro soukromè pojiötïnì a stala se urëujìcìmi pro navazujìcì pr vnì pravu. Na jeho tvorbï se podìlel, vedle dalöìch uzn - van ch odbornìk, i pan JUDr. Josef Horn, kter takè v tèto souvislosti vydal vynikajìcì publikaci ÑPojistnÈ pr voì (Pr vnickè knihkupectvì a nakladatelstvì, Praha, 1934), kde v vodnì pas ûi o historickèm v voji z kona o pojistnè smlouvï v I. kapitole nazvanè V dëì myölenky z konnè pravy rozebìr nezbytnost vyd nì tohoto novèho z kona ve srovn nì s kusou pravou ve VöeobecnÈm obëanskèm z konìku, kde pojistn smlouva byla povaûov na za Ñsmlouvu odv ûnouì, analogicky jako hra a s zka, p es Ël. 271 ËÌsl. 3 obecnèho z kona obchodnìho Ë. 1/ 1863.z. Toto ustanovenì, kterè prohl silo p evzetì pojiötïnì za prèmii za absolutnì obchod, charakterizuje jako d vno zastaralè a podrobnï zd vodúuje, proë pojiötïnì nem ûe b t absolutnìm obchodem. Uv dì zejmèna argumenty t kajìcì se fungov nì vz jemn ch pojiöùoven (v naöem pojetì zatìm nahrazen ch druûstvy) a d le celou ök lou problèm vypl vajìcìch z aplikace obchodnìch zvyklostì. PojiötÏnÌ na z - kladï tohoto z kona o pojistnè smlouvï dost v charakter absolutnìho neobchodu, coû podtrhuje i ta skuteënost, ûe p i odstranïnì dualismu pr va platnèho pro zemi»eskou a Moravskoslezskou (tj. z kon o smlouvï pojistnè Ë. 501/1917.z. v rozsahu ß 167 a vöeobecnèho ob- ËanskÈho z konìku ñ ß 1288 ñ 1291) a pr va platnèho na Slovensku a PodkarpatskÈ Rusi (na z kladï uherskèho z konod rstvì, tj. uhersk obchodnì z kon Ë. XXXVII. z roku 1875 ß 453ñ514) doölo takè k vynïtì pr vnì pravy pojistnè smlouvy z obchodnìho z kona, i kdyû byla platn pouze pro d ÌvÏjöÌ zemï uherskè. Vyd nìm cit. z kona o pojistnè smlouvï a za azenìm pojiötïnì do sfèry obëanskopr vnì bylo potvrzeno jeho definov nì jako absolutnì neobchod. Pokud bychom se tedy k p ekonanè a odmìtnutè pravï chtïli vr - tit, znamen to skok do pravy rakouskouherskè p i naprostèm pop enì nejkvalifikovanïjöìho obdobì pojistnèho pr va z let t ic t ch. P itom nenì bez v znamu ani ta skuteënost, ûe v dobï, kdy bylo v uhersk ch zemìch pojiötïnì povaûov no za absolutnì obchod (r. 1875), bylo z hlediska ekonomickèho i politickèho pojiötïnì na poë tku svèho rozvoje a to nejen mal m objemem, ale i hospod sk m v znamem. P edevöìm existovala pojiötïnì majetku proti n sledk m r zn ch ûiveln ch pohrom, zejmèna proti ökod m zp soben mi poû ry. éivotnì pojiötïnì Ëi v bec pojiötïnì osob bylo z mïrnï potlaëov no s odkazem na moûnè spekulace (sebevraûdy Ëi sebepoökozov nì). N vrat k uvedenèmu pojetì v dneönìch podmìnk ch svïtovèho rozvoje pojiöùovnictvì a jeho ekonomickè i ochrannè funkce nem opodstatnïnì. Ad b) OhlednÏ argumentace t kajìcì se obdobnè pravy v evropsk ch st tech, zejmèna v NÏmecku, byly k jejìmu posouzenì vyû - d ny podklady, kterè se t kaly pr vnì pravy pojistnè smlouvy Ëi pojiötïnì, zhruba u dvan cti st t. Z rozboru vyplynulo, ûe v p ev ûnè vïtöinï p Ìpad existuje prava pojistnè smlouvy v samostatnèm z konï a to v obëanskopr vnì sfè- e (nap. NÏmecko, Belgie, D nsko, Francie, Lucembursko, äpanïlsko). U nïkter ch z tïchto st - t existuje sice vazba na obchodnì 6 POJISTNÝ OBZOR 12/2001

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 1 2005 RO»NÕK LXXXII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Jana Burdov, prof. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda), Jaroslava

Více

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS

POJISTN OBZOR 6 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS POJISTN OBZOR 6 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION

POJISTN OBZOR 2 2000 OBSAH RO»NÕK LXXVII CONTENTS CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 2 2000 RO»NÕK LXXVII Vyd v :»esk asociace pojiöùoven jako odborn mïsìënìk ËeskÈho pojiöùovnictvì. RedakËnÌ rada: Ing. Petr Bl ha, Otokar Cudlman, doc. Ing. Jaroslav DaÚhel, CSc. (mìstop edseda),

Více

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007

PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 PojistnÈ rozpravy 21 POJISTNÃ TEORETICK BULLETIN 2007 ISSN 0862-6162 OBSAH Semin pr vnìk»ap ñ letos jiû patn ct roënìk... 4 Workshop of the lawyers of Czech insurance Association ñ 15th Anniversary Ing.

Více

Jak udělat šikovnou penzijní reformu?

Jak udělat šikovnou penzijní reformu? Rád bych jménem našich členů - výrobních družstev poděkoval všem, kteří s námi v letošním roce úspěšně spolupracovali, za jejich přízeň, a popřál jim hodně příjemných zpráv a dobré podmínky pro podnikání

Více

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29)

Napsat pár řádek úvodního. ročník 8 (3 / 2006) Procenta, která mají zvuk. Svět podnikatelek a manažerek (str. 26-29) Vaöi spoleënost prov zì spïchy, v znamnè v roëì, vìtïzstvì v soutïûìch, hodnï se o v s vì, jste dob e vidït. MyslÌm, ûe je to velmi p Ìjemn pocit, kter d le motivujeö spïch vt hne mnohè do z huby. VÌte,

Více

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky

KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V ROBÃ A SPOTÿEBÃ ELEKTRICK ENERGIE N vrh Liber lnìho institutu na deregulaci ËeskÈ energetiky LIBOR DUäEK LIBER LNÕ INSTITUT»ERVEN 1998 KONKURENCE ñ CESTA K EFEKTIVNÕ V

Více

Češi mají auta v genech

Češi mají auta v genech www.prosperita.info ročník 8 (5 / 2006) www. premium.prosperita.info Češi mají auta v genech MyslÌm, ûe doba, kdy budeme vìce a vìce hledat pravdu, aù v ekonomickèm snaûenì podnik nebo v sobï sam ch veëer,

Více

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky

ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky ObecnÈ hodnocenì vybran ch n stroj bytovè politiky CÌlem tèto kapitoly je obecnï shrnout vybranè v hody a nev hody, praktickè p Ìnosy a negativa r zn ch z kladnìch n stroj Ëi p Ìstup bytovè politiky v

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

Úspěch má v sobě zakódován. ročník 8 (6 / 2006) KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY. Kde můžete naše výrobky použít?

Úspěch má v sobě zakódován. ročník 8 (6 / 2006) KLIMATIZOVANÉ SKŘÍNĚ NA VÍNO A DOUTNÍKY. Kde můžete naše výrobky použít? ročník 8 (6 / 2006) www. premium.prosperita.info Za pár let ještě více vyrosteme a já se do Monte Carla zkusím zase vrátit, rozhodl se Radim Jančura, majitel a ředitel společnosti Student Agency, Podnikatel

Více

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu Návštěva mezinárodního prezidenta C. Kusiaka Informace o návrhu nových stanov S čím přijde nový guvernér? Akce a projekty klubů 2005 - jaro N vötïva mezin rodnìho prezidenta LCI C. Kusiaka v naöem distriktu

Více

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu,

Než se zrodí názor na věc, filozofie podnikání firmy, než se vyjasní. Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, příloha Prosperita Madam Business Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 9 (12 / 2007) www. premium.prosperita.info Nikdo nepřerostl práh nebes na tomto kolísavém a riskantním českém trhu, řekl

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005

ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 ZPR VA O»INNOSTI»ESK HO TELEKOMUNIKA»NÕHO ÿadu ZA ROK 2005 KVÃTEN 2006 Zpr va o Ëinnosti za rok 2005 1 Obsah vod... Kapitola I. IMPLEMENTACE NOV HO REGULA»NÕHO R MCE EVROPSK UNIE... RegulaËnÌ pravidla

Více

Praha hostí zasedání. UITP pracuje pro lepöì mobilitu na celèm svïtï

Praha hostí zasedání. UITP pracuje pro lepöì mobilitu na celèm svïtï DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost kontakt Ìjen 2001 ï roënìk 6 ï ËÌslo 10 ï zdarma Praha hostí zasedání Řídícího výboru UITP Na pozv nì p edsedy p edstavenstva a gener lnìho editele DopravnÌho

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK..................................................... 2 V ûenì..................................................... 2 Slovo starostky...............................................

Více

ADRESA REDAKCE: CzSTT, Bezov 1658/1, 147 14 Praha 4 Tel./fax: 244 062 722 E-mail: czstt@czn.cz, office@czstt.cz http://www.czstt.

ADRESA REDAKCE: CzSTT, Bezov 1658/1, 147 14 Praha 4 Tel./fax: 244 062 722 E-mail: czstt@czn.cz, office@czstt.cz http://www.czstt. 10. JUBILEJNÍ ROČNÍK /3/ 2004 NO DIG VYCH ZÕ»TYÿIKR T RO»NÃ Toto ËÌslo vyölo se sponzorsk m p ispïnìm firmy WOMBAT s.r.o. dne 30. srpna 2004 RedakËnÌ uz vïrka: 29. Ëervna 2004 REDAK»NÕ RADA PÿEDSEDA: Ing.

Více

Co najdete v tomto ËÌsle?

Co najdete v tomto ËÌsle? OBSAH Co najdete v tomto ËÌsle? VODNÕK............................................. 2 Slovo starostky........................................ 2 RADNICE.............................................. 3 Ze

Více

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou.

ÚNOR 2009. SrdeËnÏ zveme na besedu obëan Vinohrad se starostou PhDr. Ji Ìm»ejkou. 51 ÚNOR 2009 Ve dnech 15. aû 17. ledna probïhl na Zä MutÏnick 23 z pis p edökol k do prvnìch t Ìd. DÏti mïly moûnost zasednout do ökolnìch lavic, vyzkouöet si pozn v nì pìsmenek, ËÌslic, barev a geometrick

Více

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY...

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY... OBSAH Obsah RADNICE......................................... 2 Slovo starostky.................................. 2 Ze zased nì Zastupitelstva.......................... 3 ZastupitelÈ informujì..............................

Více

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï

äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï äpatnè zach zenì se seniory a n silì v rodinï Pr vodce pro zdravotnìky a profesion lnì peëovatele Ambulance pro poruchy pamïti stav lèka skè etiky 3. LF UK Praha Praha, listopad 2002 Tato publikace byla

Více

P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! ÿõjen 1998

P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! ÿõjen 1998 Z PAS P jëuj, rozmnoûuj, rozöi uj! OBSAH Uk iûov n svïtu 1 ExistujÌ z zraky? 4 Transcendent lnì meditace 9 Dve e do kr lovstvì 12 PouËenÌ 13 Duhov festival 16 Larry Flynt 17 Zatloukat 18 Volba ûivotnìho

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY. SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč OBSAH V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY R O Č N Í K LIX SEŠIT 11 Vydáno: LISTOPAD 2003 Cena: 143 Kč» st normativnì OBSAH ñ ñ ñ Ujedn nì o ökolsk ch v mïn ch mezi Ministerstvem

Více

Třikrát zlato pro Vinohrady

Třikrát zlato pro Vinohrady 89 V ûenì vinohradötì spoluobëanè, p ich zì p Ìjemn Ëas pr zdnin a dovolen ch, na kter se vïtöina z n s po cel rok up ÌmnÏ tïöì. Snad nejvïtöì radost z voln ch letnìch dn zaûìvajì naöe dïti. Pr vï ony

Více

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na

Adobe noviny. V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho. Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3. Adobe Photoshop m novou verzi: 5.5. P ijôte za n mi na Adobe noviny Z Ì 1999 RoËnÌk 1999,»Ìslo 3 InformaËnÌ zpravodaj vyd van spoleënostì AMOS Software pro uûivatele produkt firmy Adobe Systems V ûenì p telè, vodem t etìho letoönìho ËÌsla Adobe novin dovolte

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA

MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA MÌSÍÈNÍK ROÈNÍK XI. ZÁØÍ 2004 ZDARMA T ikr t o partnerstvì Vinohrad Historicky prvnì n vötïva v Srbsku SpoleËnou fotografiì se vracìme k zaë tku Ëervence do okamûik v bec prvnì historickè n vötïvy delegace

Více

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech

Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech 120 KVĚTEN 2015 Vítání jara aneb Kulturní víkend na Vinohradech Na poslednì b eznov vìkend p ipravilo v prostor ch spoleëenskèho s lu KulturnÌ, vzdïl vacì a informaënì centrum spoleëensko-kulturnì program

Více

FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT

FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT FrÈdÈric Bastiat CO JE VIDÃT A CO NENÕ VIDÃT LIBER LNÕ INSTITUT a CENTRUM LIBER LNÕCH STUDIÕ dïkujì za podporu, kterou jim p i vyd nì tèto knihy poskytla CREDIT LYONNAIS BANK PRAHA, a.s. a ATLAS ECONOMIC

Více