TrzHOVOJVINENf KE. Ceryen 2000 Cislo 2 Rocnik X. Nase mesto navstivil prezident republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TrzHOVOJVINENf KE. Ceryen 2000 Cislo 2 Rocnik X. Nase mesto navstivil prezident republiky"

Transkript

1 TrzHOVOJVINENf KE LIlY ZPMVODAJ OBV1NLJ MEJTA TRHOWCH JVINLJ A OKOLr Ceryen 2000 Cislo 2 Rocnik X. Nase mesto navstivil prezident republiky Ye ctvrtek 6. dubna 2000 pi'ijel do naseho mesta prezident Ceske republiky Yaelav Havel s manzelkou Dagmar. Tato navsteva byla soucasti pracovni cesty na Ceskobudejovicko a Trhove Sviny byly jeho prvni zastavkou. Po pi'ijezdu na namesti byl pan prezident s chot! pl'ivitan prednostkou Okresniho Madu v CeskYch Budejovicich I UDr. Renatou Frelichovou a slaro Lou m sta Ing. Radislavem Bu~kcm. Yzacnou nav~t~ VLl. nlecne pozdravili i b cane naseho mest. Nasleune probehla v za dad m! lno ti m ~ t. keho Madu prac vni scht zka za ucasti pani prcdnostky. primulora Ceskych Budejovic Doc. Miroslava Tcttera a slarostu poverenych mestskycb Maull okresu - Trhovych Svini'I, Novych Hradu, Hillboke nad mimo jine zased[i panove Ivo Yltavou, Lisova, Zlivi a Tyna Mathe - vedoucl Kancelai'e nad Yltavou. Z doprovodll pana pr.ddenta za jednaci stul -1 prezidenta repltbliky - a prezi dentilv mlllvci Ladislav Spacek. Na livod pani prednostka sezmimila pana prezidenta s okresem Ceske Budejovice a pote probehla diskuze na tema refonna vei'ejne spravy. Pan prezident se zajimal 0 nalory slarostu na reformll, dale se hovofilo 0 navrhll zakona o rozpol'tovem ureeni dani a zukonu 0 vd'lbach do krajskych zastupitelstev. Po pracovnim jednani se pan prezident zapsal do kroniky mesta a obdrzel upominkove darky. Pani Dagmer Havlova zatim navstivila v doprovodu zastupkyne star ty Ing. I vany Bozako ve technick u pamatku BuiSklIV hamr. kde se sezn{lmila s historii hamru a hamer Ilietv! nn C skobudejovieku. Take si prohjedla ukazky Jidovych i'emesel. Po navratu na radnici s i ona zapsala do kroniky mesta. Po ukonceni pracovni n{ivstevy odjej prezidentsky p,'tr jeste ryz den do Svateho Jana nad MaW a navstivil Jihoceskou univerzilu v Ceo kych Budejovicich. lng. Radislav Bu ek, starosta F% : Petr Hni/icka

2 Z jednani zastupitelstva Z jednani zastupitelstva Usneseni.,. IX. zasedani Mestskeho zastupitelstva, ktere se konalo v utery 2. kvetna 2000 Mestske zastupitelstvo rozhodlo: I) Udelit mandat mestske rade k provadeni zmen v rozpoctu mesta na rok 2000 do vyse 10 % rozpoctu. 2) Pi'ijmout pujcky na vystavbu bytoveho domu na Zizkove n<imesti v Trhovych Svinech od teehto vei'itelu: manzele Spergerovi, Budovatelska 918, Trhove Sviny (byt (:. I 0 velikosti 4+0) Romana Kojanov{l, Na Vyhlidee 926. Trhove Sviny (byt c. 2 0 velikosti 3+0) Miroslav Majer, Budovatelskd 918, Trhove Sviny, a PavIa SchwarzmUllerov{l, Sidliste 7W, Trhove Sviny (byt C. 3 0 velikosti 2+0, lodiie) Miroslav KolaI', Nove Mesto 187, Trhove Sviny (byt C. 4 0 velikosti 2+0, lodzie) manzele Becvai'ikovi, Kondrac 74 (byt C. 5 0 velikosti 1+ I, balkon) pan Hromadka, Na Oborach 411, Ledenice (byt c. 60 velikosti J+O, balkon) Jana MikHkova, Zahradni ctvri, Nove Hrady (byt c ) Tomas Korcak. Na Sporilove 869, Trhove Sviny (byt c. 80 velikosti 2+1) Gertnida Formankova, Kondrai': 74 (byt C. 90 velikosti 1+0. lodzie) Jan Valenta. Milesov 97. Pribram (byt c. no velikosti 2+0, lodiie) Pavel Vitli, Nesmen 6 (byt C velikosti 2+0) Eva Linhartova, Nove Mesto 22, Trhove Sviny (byt C. 140 velikosti I + I, balkon) maniele!ir<imkovi, Okruzni 825, Trhove Sviny (byt c. 150 velikosti J+O, balkon) MUDr. Havlikova, Okruzni 825, Trhove Sviny (byt C. 16 () velikosti 1+0) Michal Imber, Trocnovska 318, Trhove Sviny (byt C velikosti 2+ I) Petr KiCinka, Nova 327, Borovany (by! c. 180 velikosti 1+0, lodzie) die pfflohy v celkove castce Kc. 3) Prodat stavebni parcelu c v k.u. Trhove Sviny za cenu 371 Keirn' a pozemek parc. e. 12g 1122 Y k.u. Trhove Sviny za cenu 70 KClm) panu Davidu Roskovi, bytem Trhove Sviny, Delnicka 876, a sleene R en al~ Havlove, bytem U Strop nice 334, Borovany. Naklady spojene s ptevodem uhradi zadatel. 4) Prodat Stavebnimu bytovemu druzstvu parcely pod bytovymi domy cp. 717, 718, 719, 72e v Trhovych Svinech za eenu odhadni. Naklady spojene s pi'evodem uhradi zadatel. 5) 'Pozadat OkU Ceske Budejoviee 0 bezuplatny pfcvod komunikaci v obei Otevek a Cerejov na mesto Trhove Sviny, ktcre jsou pouzivany jako phstup k trvale obydlenym objektum. 6) Prodat pi'edzahradku cpo vymei'e ' v k.li. Rankov panu Milanu Spackovi, Rankov 42, za cenu odhadni. Naklady spojene s pi'evodem uhradi zadatel. 7) Prodat panu Janu Jindrovi, Bfezi 34, pozemek cp. 714 v k.u. Bfezi za cenu odhadni, n{lklady spojen~ s pi'evodem uhradi zadatel. 8) Prodat panu ZbYllku Pichovi, Budovatelska 969, Trhove Sviny, cast pozemku p.c a 3390/2 v k.u. Trhove Sviny za cenu 70 KUm', na-. klady spojene s pi'evodem uhradi zudatel. 9) Prodat pozemek p.c v Cefejove v k.u. Otevek za crnu odhadni manzelum Tumov)lm, Lhenicka 3, Ceske Budejovice, stirn. ze cast pozemku se studnou zustane v majetku mesta. Naklady spojene s pfevodem uhradi zadatele. lo)prodat rybnicek na p.p.c V)lmere 2464 m' v k.u. Otevek panu Petru Mnizovi, bytern Otevek 67, za oeenu odhadni, naklady. pojene s prevodem uhradi Zadatel. II)Prodat rybni(;ek na p.p.c vymere 2875 m' v k.u. Otevck panu Michalu Pancirovi, bytern Otevek 64, za cenu odhadni, naklady spojene s prevodem uhradi zadatel. 12)Podat zadost 0 bezuplatny pi'evod pozemkll z Pozemkoveho fondu na mesto v k.u. Trhove Sviny, ktere jsou v uzemnim planu rezervovany pro vystavbu rodinnych domku nebo pro v)lstavbu vefejne prospesne stavby v lokalite Kojzrok, u DPS, u Levacku a v arealu cenlralni kotelny die navrhu OSMM. 13)Podat zadost 0 bezuplaln)' prevod pozemkl\ v eelkove vymhe SOOO m', c. pare. PK 746,747,748,749 a KN 757/4 z Pozemkoveho fondu na mesto v k.u. Trhove Sviny, kten S byly zrekultivovany po skladee. 14)Postoupit odstupne ve vysi Kc pani Hane KIoupove a panu -2 Bedi'ichu Kroupovi, ZiLkovo namesti 42, Trhove Sviny. stirn, ze bude uzm\no v)llucne vlastnictvi mcsta k pozemkum pare. c a 3943/8 v k.u. Trhove Sviny 0 celkove vymere 139 m". 15)Prodat byt C. 797/5 v Trhovych Svinech pani Dzitonicke za cenu konm. 16)Pi'ijmout pfispevek ve vysi I Kc na vystavbu kanalizacniho sberace "B" od firmy Greiner S.r.O. Mestske zastupitelstvo schvalilo: I) Rozbor hospodareni mesta k a finani:ni vypoi'adani mesta za rok ) Rozpocet mesta pro rok 2000 die navrhu mestske rady bez vyhrad. 3) Rozpocet bytoveho hospod,\fstv[ na rok 2000: Prijmy I Kc Zustalek Kc YVdaje I Kc. 4) Srnlouvu 0 plljcce a smlouve budoud mezi mestem a budoucim najemni kern byloveho domu na Zizkove namesti I' Trhovych Svinech bez v)'hrad. 5) Vypol'ad,jni obchodniho majetku zrusene pi'ispevkove organizace Spolecna Iesni sprava obel Trhove Sviny a Besednice ve vysi Kc s tim, ze z(lstatek bude rozdelen mezi obee v pomeru 75 % Trhove Sviny a 25 % Besednice. 6) Bezuplatny prevod majetku spolernosti Lesy obci Trhove Sviny a Besednil:e S. r.o. v celkove ucetni hodnore I ,80 Kc. 7) DOlaci spolecnosti Lesy obel Trhov~ Sviny a Besednice s.r.o. v celkove vysi ,97 Ke. 8) Financni podil mesta na opravu kultumi pamatky kostela Nejsvetejsi Trojice ve vysi Kc. 9) Dodatek c. 2 ke zi'izovaci listine le dne zakladni skoly, Skolni ulice 713, v Trhov)lch Svinech. 10)Dodatek ke smlouvc 0 budouci smlouv!: 0 uplalnem pi'evodu akcii JCE. a.s., a.rcp, a.s., meli mestem a Kvintou podilnickou S.r.O. II) Schvalilo realizaci v)lstavby kanalizacniho sberace,,.8" k i'irme Greiner v roce Mestske zastupitelsh'o vzalo na vedomi: I) Over-cni hospodafeni mesta Trhove sviti. ~ rok 1999 e. za~erem bez v)' hrady provedene fi nancnim refe r~! eld Ok Ceske Bud~l ovl ce. Mestske zastupitclstvo ru!i: I) Usneseni ze dne mestske zaslupitelstvo rozhodlo - bod 3. 2) Usneseni ze dne 29. II m ~ tske zastupitelstvo rozhodlo - bod 2. Mestske zastupitelstvo uklada:.. I) MeU pfipravit smlouvu 0 smlouv6 budouoi mezi mestem a 12. PS Lldlce tykajki se prodlouzeni pronajmu byvale ~ kol \' Pecine.... Nezamestnanost ve meste k Pocet evidovanyeh ucljazecu eelkern 88 z toho: - zen: 39 - osob sc ZPS: 3 - osob s ~<islccl1ym invalidnim duchodem (tid): 16 - absolventll I'l - dlouhodobe nczamcstnanych (dele nez 6 meslcu) t4 Vzdelanostni struktura - bez vzeicl{tni a se zakladnim vzdel,inim 26 - vyul'enl 39 - S5 bez maturily I - vyuceni s maturitou 5 - OSV (gymmll.ium) 3 -usa (SO~s maturitoul 13 - vs I Vyvoj nezamestnanosti - ve meste T. Sviny Wkova struktura: do 19 lel lei let S let let let let let let 4 k k k k k k k t Mira nezamestnanosti (v o/r) 2.1 2,7 3,9 3, ,0 3.5 Pacet evid. uchazecu '

3 Dalsi nove byty v nasem meste Z<1jemce 0 moderni, kvalitni a hlavne brzke nastehovani do noveho bytu ehceme informovat 0 pripravovane vystavbe bytoveho domu v lokalite kfizovatky ulic Nove Mesto a Budovatelska, v prostoru vedle novostavby pneuservisu. Ve spolupraci!\1estskeho Ufadu v Trhovych Svinech a projekt:ni kancelare HZ z Ceskych Budejovic bylo navrzeno vyuziti zminene 10 kality ke stavbe 3podlazniho bytoveho domu s predpokhidanymi 15 bytovymi jednotkami. Z architektonickeho hlediska je objekt koneipovan tak, aby vhodne doplnoval okolni zastavbu radovych rodinnych domu a vytvarel nenasilny prechod mezi objektem pneuservisu a navazujici zastavby rodinnych domu a vytvarel nenasilny pfechod me zi objektem pneuservisu a navazujici z;]stavby rodinnych domu. Zameremje realizace bytovychjednotek,jejichz velikost bude vych<1zet ze z<1jmu obt:anu ve spadovcm (Izemi a jejichz cena popfipade zpusob financovani bude soucasne maximalni merou respektovat indjvidualni moznosti kazdeho zajemce 0 toto bydleni. Tato variabilita je umqz,nena pokrokovou technologii navrzene konstrukce pl<inovaneho objektu a zpusob financov:!ni positivne ovlivnuje kratk{1 doba realizace. Budoucimu uzivateli se tfmto nabizi moznost zisbni bytu s nadstandartnimi uzitnymi vlastnostmi a vybavenim. Objekt je koncipovan jako nizkoenergetick<i stavba. a tim je zaruceno vynakllidani nizkych castek za vytapeni jednotlivych bytll. Kazd); z bytii bude vybayen kuchynskou Iinkou sc zakladnimi elektrospotrebici. Dispozicni i'c eni jednotlivych kategorii bytll klade duraz na dostatek ulozn 'ho prostoru a kazdy byt je resen s vlastnim balk6nem. Pro ty, k!efi maj i l tijem 0 blizsi infonnaee, na tumto miste jenom to ne ' d ulczi t ~.i i - predpoklad:m y ternlin zahajell i sl av by je bf'ezen 2001 a byty budou k nastchovdnl konccm srpna tehoz roku. V n{tsleduj icich tydnech se bude mozne dolvil dt'h blib i infonnace na vyvesk:i.ch MU a zajcmci budou mit moznost <ie prihlasit formou odpovm [li ho kuponu informacn fho Ictilku. Jak si obcane naseho mesta mohli v~imnout, v kvetnu zacala vystavba noveho bytoveho domu v proluce po demolici byvale LSU v severovychodni casti centra mesta. Pocita se zde s dvaceti bytovymi jednotkami a komercnimi plochami. V prizemi objektu vedle komercniho vyuziti budoll vystaveny ganize a z<izemi bytu, pro nez bude vyuzito i podkrovi. Ve schvalenem navrhu bytoveho domu by meld byt realizovano sest typl1 bytu, tj. 3 bytove jednotky 0 velikosti 4+ I, 3 bytovc jednotky 0 velikosti 3+ I, 4 Ibytove jednotky 0 velikosti 2+ I, 4 bytove jednotky 0 velikosti 2+0 a 6 bytovych jednotek 0 velikosti 1 + I. Nektere byty (pod Ie jejich polohy) by mely byt vybaveny balk6nem, lodzii t:i zimn! zahradou. Celkove stavebn! nakjady byly vycisleny na zhruba 21,5 mili6nu korun, investorem akce je mesto Trhove Sviny. Petra Vickova vy.\'tal'ha byto vd!zo domu 11(1 mimes/f byia z({" cijena. Pro ziep.feni stclvu Ziikova mimes/( za{aiy take lipravy c1lodn{ku pfed ial/bfm {j radnice, ktery je suite phijfiden vozidly zcisobovcini. SOUG'dsti s/({vby je tef. advodneni ploch. -3 Okresni urad c. Budejovice, referat stalni soci3lni podpory, kontaktni misto Trhove Sviny oznu muje, ze uz je mozno si na kontaktnim miste Trbove Sviny vyzvedn ut tiskopisy k yftzeni pndavku na dite a pfispevku na dopravu. Vzbledem k vysokym nakladum na po ~tovne se liskopl y nebudou rozesilat postou. Tyto davky se budou prepocitivat k 1. 10, 2000 na prfjmy roku 1999,

4 INFORMACE 0 ZMENAcH CEN VODNEHO A STOCNEHO Od l. dubna zacaly ve va~em mestc platit nove ceny vodneho a stocneho. Domacnosti Ostatni Vodne (KNm') 14,91 17,01 Stocne (KNm') 10,72 12,31 Ceny jsou uvedeny bez dane z pridane hodnoty (5% ). Pohyb cen je zpusoben zmenou podminek statni cenove regulace: ktere smei'uji k postupncmu vyrovnavani cenovych disproporcf mezl jednotlivymi kategoriemi spotrebitelu. Z tohoto duvodu zaplati domacnosti za vodne a stoene v tomto roce 0 10 % vice nez v roce minulem, cena pro ostatni spotfebitele se oproti lonskemu roku naclpak snizuje, a to 0 temer 4 eyc. Na zaklade rozhodnuti Ministerstva finand CR tak dochazi k postupnemu prechodu na spravedlivcjsi system, ve ktert!m nebude jednostranne zv)'hodnov,ina cast spotfebite]ll na (Ikor ostarn fch. Tato standarclizace prostrecli je jednim zc dtkladnich pf'edpokladu pro vstup Ceske republiky do EU. ]. JVS bude i v roce 2000 nad;:1ie llsilovat 0 zvyseni efektivity a racionalizace provozovatelsk)'ch cinnosti. Pfedpokladem pro zajisteni pozadovane kvality poskytovanycb sluzeb pfi optimalni urovni.mi.kladll je realizace cele fady opatfeni, zamef'en)ich na modemlz3ci spravovancho majetku. Proto se i v lonskem roce, mimo bezne cinnosti spojene s provozem vodovodni a kanalizacni site, podil ' la I.' JYS a. s. na provadeni praci investicniho char'lkteru..tednalo se zejmena o spoluprad pri sta be vodovodu pro obec Rejta, kde bylo polozeno 2700 m vodovoddlho potrubi a provcdeno 62 ks DOV'cb \'0 dovodnich pi'ipojek.. Kvalita vody je dlouhodobe na velmi dobre (Irovni, kontroly Jakosti neprokazaly hygienicke zavady. Minim~i1ni najemne, k ten~ bude " roce 2000 odvedeno do rozpoetu mesta Trhon~ Sviny spoleenosti J.,JVS a. s., pi'esah. ne Kc. CUe 1. JVS a. s. bezcbybne plneni povinnosti provozovatele vodovodu a kanalizaci ve VaSem meste zajisteni cadoe a 6Cione pece 0 svereoy vodohospodafskj majetek, poskytovani sluzeb k pine spokojeoosti z8kazoiku a to ph optimatni urovni oakladu. Vase dilvera je pro na zavazkem! AA ~~IRSTVI A SALEK PRO SVE lakaznfkv PAIPRA'ilLO AKCI " TOPTELEVNE tel.: 038/ / DNES rnci!ete zakoupit nate hnede uhli, koks brikety a l:eme uhli NEJLEVNEn VROCE nav1c muiete ziskat u ob}ednavek na vice net 30 q paliva SLEVlJ 100,- Kc ob)edn'vily den~po ndeli ai patek 7.00'15.00 h _ PO PAEDLOZENi TOHOTO KUPONU PAl PLACENI SLEVA 100 Kc 1. JV S a. s. up ozornuje tuky do kanalizace nepatri S koncicim zimnim obdohim se pri tani soehu a caslej~ich desfovych razkach zvy~uj i prutoky v kanalizacni siti. Dochazi k vyplachovani ruz.nych skrytych zcikouti, hran a zahybu, ve kterych se bezne usazuji teg i nesplaven ~ materialy a tuky. Zvysene mnozstvi vody tyto latky uoasi az na misto. kde odpadni vody opoustf kanalizaci. tedy k n[noku na cistirnu nebo do vodotece. Kazdy ctenar jiste vi, ze prave tuky a mastne lat y zpusobuji velke hygienickc a ekologicke zavady v pffrode, veclouci mnohdy az k havariim Ci dokonce ke katastrofam. SOllvisla nepropllstn{t vrstva. kter{t se vytvofi na vodni hladine, nici vsechno zive vcetne zivota na okolnich bfezich. Velmi podobny dop'ld m'lji tuky i na proces v cistirne odpadnich vod. Poklld nedojde k jejich vcasnemll zachyceni v lapaci tllku, proniknou prak1icky do vsech nadrzi a nasledne pres odtokove potrubi do reky Ci potoka. Ph prov{tdenych namatkovych kontrolach tukovych lapacli u jeclnotlivych producentu, zejmena restau raci a vyvai-oven, zji. fuje me neclobry stav. Lapace nejsoll vyvazeny, jsou preplnene, vrstva tu ku dosahuje az k odtokovemu potrubf do kanalizace. Jakozto provozovatel 'rejne kanalizacni site ve mestc llpozornlljeme touto cestou ~echny producenty odpadnich vod na plalnost kanalizaeniho i'actu. V nem jc lanovena maximalni prip~ rn!'i ko n centrace tuku odpadnich vodach. vypolistenych do kanalizace, na 50 mgt!. Plati obecne pravidlo, ze objekty, kde se vari 30 a vice jidel denn~, tento limit bez predchoziho zachyceni tukll v lapolu nesplnlljf. V pripade. ze hodnoty extrah()vatelnych Jatek (tllku) v odebranem vz.orku jsoll vyssi, muze byt prouucent posti zen die uzavren~ Smlollvy 0 dodavce a odvl\deni vocly p kutou e vysi 5000 KI!. Spolecnost I. JV S by louto ce~toll chtela oslovit v ~ ec b n majitele restauracf a vyvafoven, aby dbali na racine provozov ~li1i tu kov)'ch Japolu. Nabizi pi-itom pomoc formou hromacln)'ch svozu od vice producentu zarovcn a nasleclnou likvicla i na cistirne odpaclnfch vod. K 'ko!i j me oell tni posk yln mt inc rmac' 0 zpa ~o bu provozovani tukovych lapolu v ~elne pi emm!bo m1vodu na jejich obsluhu. K dispozic i V{UTI j pracovnik trediska p. Hobizal na tel. 'i' le TAl{ DOPADLA LETOSN1.TARNt ZELEZNA NEDELE? Mn Li l vas <lsi vi, te ld Vite, ie: 14. kv~tna do 5. cervna probihnl prac vnfci uddby mesta r.l 7 v na!lem Illest/! :l v 0 ndfu:h odvoz prac() 'nilh dn i nalozil i.1 ldzclezn 'ho Y.rolU a velkoobjcmo vezl! 140 tun odpadu \'&0 oupmju ()d domu obcanu. pan Hucker ve sbem m dv fe Zu IUIO <.lnbll oovcl.la llul'zt>a za!>tejnou dobu pre[]"fdil 33 me~ta pi'fmo od obc'lnll nfle uvc tun zeleza a vyti'fdil il nalozil dene odpady: 17 tun pneumillik. led.nic. lelevil i a <lulob t IiI Produkce odpadu ve sbernem \talhlicky k<tidy obcan (vccldvore 14. kvhna 5. ecrm3 ne k()jenc(j) oillo/j I pred uj, tudlich dum 30 kg odpadu. Pr()to vyse citovani pracov ni Zelezo 33 ci za:-.luhuji <llespofl na lomto Objemny odpad 85 mist/! Ulllani a p cli!kpva ni. Pneumalik), 6 Mno/.Mvi oct e7.eneho dpadu Lednke. televize 7 ocl dol11u ukazuje, ze likvid ce Autobaterie 4 oupadu timlo Zp llsobem bude mil DalSl odpady 5 smysl i v d al ~ ic h letech. Slejne akce se ~ ak doi:kame jeste leto. Je potesujici. ze narostlo na podzim od 15. fijna do 5. Iismnozstvi zelcza (za lonsky rok lopadu. hyl a celk lv,\ produkce zele z.a 40 t). h er bude mit vyu7 iti jako Ing. Jan epcas druhotm't 5ufo vina. odbor iivotniho prostredi -4

5 Kveta Prochazkov;1 Materska laska dokaz Vlastne az do triatl'iceti let fu a pani Ladislava Hermanova jako kter{lkoliv jiml zena. Vystudovala, vdala sc a privedla na svet nejdrive Pavlika a za tn roky Petra. AI': inzenyrka, delala radeji pisafku a u 'lilecku, jen aby byla s detmi co liejdcle domn. Dneska je tomu r{lda. Pavl ika postihly ve tfech letech po o~k o v ni krece a blouznil o bilyeh lonech. "Tro hu bouflivejsi angina," diagno 'tikovala to I kafka. Na anginy toti i Pavlik trpel. Jinak ale by! Pavli k dit, za nerni se lide ohlizeli: 1II0drooky bloncfaeek v zime bronzov!! hned)', v letc za dva dny na slunieku 6.plne cerny, Opaloval se kupodivu i pod plavkami. "A i ma po dcdovi dost pigmentu," vysvetlovala si to matka. Co si vsak nedovedla vysvetlit. byly z{lhadne mapy na Pavlikove telicku. Kdyz zaeal chodit do : koly. j 'ho vyeerpano t vzro ua. "Vydrz do Vanoc." po zpulovala matka kluka...pak si odpocines." Jenze o svatcfch dostal Pavlik vir6lu. JeSt 0 plilnoci mu mama sahala na ~ l o - ' pal a zd li lo se, ze \(~ky zabraly. 0 pill ' Cl te r, no byl promodraly a na nic nereagoval. V n motnic i mu dali kapacky H nikoho nenapad!o. '-e maly pacient pn'ive prod!!j[lv;i kri zi vel ice zl'fdka se vys.kytujici Addi 'onovy choroby kt ra o v ~ em byla literature popsana uz v roee I R85. Je zpusobefu1 tim, ~ e kura nadledvinek ne!voff dva dulezite harmony: cortisol a aldosteron. Pokud se na p ruchu yeas pi'ijde a paeient do 'tavj pravidelnou nahradu hormonu. mufe pri setmem zivotnim srylu oslavit i sedmde Sitk''lL Ale vratme se k Pavlfkovi. V detske casti vinohradske nemoen ice se nechali ukolebat tim. ze po trallsfuzich se jeho slav zjcpsil a vnitili ho domu. Chvili byl pokoj, zanedlouho se rodice opet vydesili. Pavlik nejak divne nas!apoval a septave mluvil. Svaly se mu ztrkely jako snih na jal'e. k podzimu nebyl schopen delsi ehuze, ani sc sam nenajedl. V l'ijnu. pfi dalsi tezke infekci, nasadili v kri'ske nemocnici barbituraty a tim se vseehno jeste zhorsilo. Pavlik dostal zaludeeni sondu a pjenkove kalhotky. O. etfujfd Ickalka presvedcovala rodiee. ze nema cenu nechat dite dal trapit. Eutan{lzie injekcf je milosrdn{1 a pri pitve pak budou hledat odpovedi na vsechlly otazk y medicfny. Bylo pfed v{moenfmi valk), a matka souhlas s pitvou odepi'ela. V nemocnici ~e l aridili po ' vem: vysadili Pavlikovi lek, a omezili jidlo. Ai MUDr. Hadae pomohl matce dostat na sviltky Pav!ib, kostl'icku potazenoll kuzl. domu. Kluk za tfi dny prfbral pfes tn kilogramy. Po I1::lvratu do nemocnice je opet ryehle ztratil a tak sf ho matka vzala domu u7 natrvalo. Od te do by ma z nemoenic hrlizu. Nemoc sveho bratra sledoval petilety Pera s rozsffcnyma oeima. Ukal'i ho pro jistotu vysetfi Ii a prohlasili:..mladsi dite je zdrave l " AJe nebylo tomu tak. Perova hypofyza neprodukovala jiny horman, ACTH. ktery take ovlivlluje tvorbu cortisolu, ale neprozrazuje to pigmentovymi skvrnami. Pern nestonal, ale do roka i jemu zacaly slabnout svaly. V lete dostal ki'ece a zvracel. po hormonajni infuzi to vsak odeznelo a Petr Se l do drum ti'i- dy. N,lsledoval dalsi zachvat H pobyt v nemocnici v Katerinske ul.ici. Ani zde nezjistib, co klukovi je. Matka v. ak pojala podezreni, ie v jine podobe se i u Peti hhlsf Addisonova choroba a nasadila mu Pavlikovy leky. I ten tokrat bylo pozde a do tnctvrte roku po prvnfm zachvatu ulehl Perr vedle sveho bratra. Na pfelomu let 1996/97 odvysilala Ce.'j(a televize v cykju Ego por-ad D na DOC. Ihned po jeho hlelillurf jsem napsaia ing. Hermano edopis. n mf jsem jf vyjadl'ila svllj obdiv, ale i podporu. Tehdy zacala nase korespondence. K memu prekvapenf znali osud bratri Hermanovych i mnozi tudenti naseho gy rnnazia a pfinesji i pro ostatnf deti cl{mky z n znych casopi (I, ktere se tohuto tematl! tykaly. Casto j ~ me d.i skutovali 0 postaveni telesne postizenych a nemocnych lidi u n ~. DHi pri. ly s navrhem nahral na magnetofonove pasky ceske pohiidky, aby Pera s Pavlikem mohli poslouchat. To bylo pred ti'emi roky. V dalsich dvou letech 5e studenti rozhodli venovat cast vytezku z Vanoenihl) lrhu na GT S. Poslali na praz. kol! adresu pokazde 2000 Kc a udelali by to i kdyby o tom nepsaly Trhovosvinenske listy. Velice mne proto mrzi. ie zprava 0 financnim daru nemoe nym sourozendlm Hefmanovym z Prahy (Trh. Jisty C. 1 brezen 2000) zpusobila neprijemnosti manzeillm Hermanovym z Trhovyeh Svinu. Velmi 5e jim omlouvam a preji jejic:h synum pevne zdravi! Marie Polakova, ucitelka GTS K om/live mgllzellil1l HdmC/novym z Trhovych Svil'lli se pi'ipojllje I i /lase redakce. -5

6 I I LtllllilEt10f Provozovna: Otivek, tel.: 0335/ opravy tuzemsk}/ch i zahranicnrch vozidel vcetne prodeje dnu a autopotreb Pripravlme: a zajistlme STK + em'ise Serldlme: geometrie, svetla Vymenlme: tlumice MONROE a oleje TOTAL. -=--=--=-=--====-=-=-=-=~s =-:e=-=rv...::...=..is~: Zn: v koda, Lada, Fiat, Ford, Citroen, Peugeot, VW a dalsf. Otevfeno: Po - Pa bodin Lh<AVEC JOSEF Trocnovsk~ 83, Trhov6 Sviny, tel. 0335/ po hod. -6

7 Kam za kulturou Kam za kulturou Kam za kulturou NA5E '.'MOVE r,py 17. II 18. ~ervellc e 29. ~rvence 8. ai 9. srpna 10. a 11. srpna 22. srpnll 31. srpnll a I. 1.M) 16. az 18. zari PLAt. Podle stcjnojmcnneho bestselleru natocil Danny Boyle (Trainspotting. Extra zivot). Sam jc prcsvcdcen. ze si di vaci odnesou z fijmu dva druhy :diitkil - prvni: midhernou rolllantickou c e ~ t u do r!lje (po torn dychti Illnoho z nas) a druhy: hledan ( ~ p lct ilos ti mcmilnich l asad a protikladci. kterc obklopuji pojeti dje. Hraji: Leonardo DiCaprio. Tilda Swintonova a dalsi. TALENTO ANY PAN RIPLEY B)it Illlad): a bohaly a naplni ~i u1iva.t, to.ie.i.iivclt. po kte rem Torn Ripley ( 1att Damon) touli a playboy Dickie Greenland (Jude Law) ma. Dickieho otec si najille clludt' 110 Toma a poveri 110 rl clchk)' rn Llkolcm - doslal sveho syna Diekieho domu ze slunne It:ilie. Pohadkovy 2ivot a krasna Dicl<:ieho pfitclk y n ~ (Gwyneth Paltrow) vsak Toma naprosto okouzli. POSIUene se rnu podafi ziskat pliteistvi obou snou oencu. Kdyz v sa~ jednoho dne Dickie TOIll()I'J namaci. Ie je ~as. aby se vratil domll. Tom zpanikafi. Je Chopen zajit do extrernu, Jen aby si uclrzel ziskanc vysady a mist{) ve spolecnosl.i. do ktere by se normalnc neclostal. GLADIATOR General M a..imu p ivedl filllske legic znovu ke slavncmu vi t ~7..> tvi a lea uz jen ceka na zenu a syna, aby ~ c spolec'ne mobli vrati t c10mu a zapomenout na valku. Smn cisafe Marka Aurelia zmeni ncjcn pl{my na navrat. ale I na zbytek l ivota. Zarli v ' n{lslcdnik trlinli Com mod LIS vyda rozkaz k poprave gcncnila i jeho rodin)' a jen Maximovi sc podafj zachranit hoi)! Ii vol. Jako otrok jc pal: vyc vic'en pro gladiatorske hry. Uspcchy v arene rfivedoll n ~kdejsiho generala zpet do Rima. 1cnl.e ted' mu ncjdc jen 0 vitclstvi nad protivnikcm v nclitostncm boji. ale 0 pomstu na cisah Commodovi. Je sj vedom. Ie existlljc jen jedin.i sila moen~j~1 ne2 cf.af"ova a tou je moe fi mskeho lidu. Hraji: Russel l row~ Joaquin Pbocni:, Connie Nielsenova a dalsi. KRAL SOKOLO Do ccskycl1 kin phch:1zi nova rohmka Vaclava Vorlic ka KriJi $okolll, Jei' je merna ncjsi rsil11u filmovcmu publiku. Sv)'m modcrnim zpracov:inim z.jujme pi: deti tak i starsi J d u ~ peil' di vaky, kter,i zde moi1ou naiezt vsechny atribut.y k1asicke poh{ldky. iakymi jsou boj dobr.; se zlem. lasku a velke pr{nelstv l., ale navic i dobmdruzstvi a romantiku. Hrali: Brano Holicek, Juraj Kukura, Klilra.fandovfl a dais!. KLUCINEPLACou Pravd i,'y pribel1 0 nalezen! odval1y hyt ~a!tl scbou. Debulllj ici reiiserka Kimoerly Peirceova sama komen tujc SVLI) fil m:.. Byla Jsem ohromena pfibehcm divky z maleho Illesta, bez pene?: a S ma lo, pokud ni'jakymi, vzory, kten' by jf ukazaly cesul jak: naii t ~e b e sama v osobnostl, lrtorou chee byl. Osobnost. kter{l chee b),t milovanu proto. I.e nasla odvahu m6nit svoje sny ve skutecnosl. Tedy odvahu zmenit sc skrz vlastni fantazii v ide:ilniho kluka". Hi.lary Swankova ziskala za roli v tom to filmu Oscara jako nejlep~i hcrecka. Hraji: Hilary Swankova, Chloe Sevignyova a dalsi. o PALA OIRA Kultovni rezi, ertim Burton (pfipomeiime filmy Ed Wood, Batman, Mars utoci atd.) milovnij.i horonl. so inspiroval povidkou Washingtona Irvinga (zpracovanou filmafi jii nekolikr:it), aby klasickcltiu hruzostrasnemu pfib6ilu 0 ta~ Jemncm jcl.dci bez hlavy dodal daisi - komcdialni - lanro vy rozlner a znovu nas prcsvedcil, I.e jc skutccnym mist rem sveho oboru. Hraji: Johny Depp, Christina RicciOI'd a dalsi. 60 SE K ljnd Ziodej aut (Cage) souhlasi slim, ze naposledy povede svou partu a pfijme vy;;:vu ukrast 50 aut bi'hem jedne noei. Jedine tak zachr:ini zivot $v,'ho bratra a dostanc ho ze zajcti nepfatelskeho gangu. Problem spoeiv:i \' tom, ze u tuto kotist usiluji i oni. A vsechny dohromady honi poliele... IHraji: Nicolas Cage, Angelina jolietova, Giovanni Ribi si TRHOVE SVINY SOBE Kulturni dllm v Trhovych Svinech letos oslavi male j ubileum. Sestnacteho cervence totii IIp!yne 40 let od otevreni a zahajeni provow v tomto kul turnim ~ t ankll. eel)! objekt, v jehoi prostorach se nachazi velky saj (kinosal, divadelni a konccrtni sat), mala sc6na, klubo na a m~ s ts k a knihovna vcetne potrebneho 18.zemi, navrhl arch. ing. Skarda, ZAkladni kamcn byl polozen v roce 195 a cela stavba dokoncena a pfedana k uzivani 16. lcervence Od te doby pro ~ ly dvefmi kultllll1iho domll desetitisice n a v ~ tevoikll at LIZ filmovych. koncertnich. divadelnich pfedstaveni nebo ruzn);ch besed, vystav, setkani a podobnych dalsich akci. Na "mi tnich prknech. J..1er{\ znamenaji w et" se vystridala cel[t fad a umelcli zvucnych j men mezi kterymi nechybely osobnosti, jako nap!'. Ladi slav Pesek, Oromar Korbelar. Dana Medficka, Josef Kemr, VladimIr Mensik nebo Jil'ina Bohdalov{l. Kulrurn! dum neslouzi jen pro tz " "dovozovou kulturu", ale poskytuje take zazemi mistnfm kapelam, hudebnim s kupin~im a divadelnimu oehotnickemu souboru. Pr{lve S Lemito soubory jsme pfipravili program k pmezitosti 40. vy'rocl KlIlturniho domll v Trhovych Svinch. Od patku 7. cervence do oedele 9. cervence 2000 se postupne pfedstavi na letni scene KD se sv)!m programem soubory a skupiny pusobiei v kulturnim dome. V c-efvcnci a srpnu mohou nav ~t~ vn ci shlednout ve fo yer v)!stavu tabel divadelnich predstaveni, kronik a dal ~ ich dokument C! tykajic[ch se cinnosti kulturniho domu. Z{!\'crem si Ize jen phil, aby kutturni dum byl i nadale stredi.. kcm kulturniho iivota Trhovych Svinll a okoti a aby divaci odchazeli z kai deho pfedstaveni vzcjy s hezkym pocitem na dusi. Za vsechn pracovniky M!! KS T. Sviny FrantiSek Herbst PROGRAM: Patek 7. 7, od hod.: Rockove kapely Trip, Troodon, The Rozladen - vystoupi jako host. Come-Die Sobota od hod.: Cern!. vi ilaci - country skupina, S.A,M, - l<lnecnl 'kupina Nedele od bod.: Meslsky komorni orchestr zus T. Sviny. detsk Cl dechova k ap ~l a zus T. Svi ny. Podhoranka - dechova kapela, o Casey -. Jan Werich USPORENA LIBRA - divadelnl jednoaktovkat llcinkuji berci Di vadelniho ocbotoickeho souboru MeKS T. Sviny. Vstl~Plli lid vsec/my dny zdarma. V pffpacle nepffznivello pocas i se program pfescune do sal u KD. Na oslavu srdeene zveme v~ e chn y spoluobcany a kulturni n ad ~ e n c e. M~s t s ke kulturni slf'edisko Trhove S iny upozori'iuje, Ze od 1. do 16. cervence 2000 kino nepromitcl z duvodu d v o leo ~. Mestska I,:.oi hovna bude take uzavrena v dobe dovokne od L do 3 L cervence 2()00. Nezapomente! Porad "Kaficko. sere" I. N,lhlovskeho aj. Mladeho, kte ry se nekonai z duvodu nemoci I I. k r~ tna 2000, bud livede'n ve ~tvrt e k IO. ~er venee od hod. v Kulturnim dome Trhove Sviny. Vstupenky ZD sulvaji v plal nosti. Zakladnf nmelecka skola v Tl'hovYch Svinech si dovoluj e pozvat Viis V soboru 19. srpna 2000 V 19 hodin do KOSTELA SVATE TROJICE na koncert "POCTA J. S. BACHOVI" u prfleiitosti 250. vyroci umrti skladatele UCinkuje Orchestr ZUS T. Sviny - dirigent P. Pisa Vytl!zek ze vstupneho bude venovan na obnovu kostela. -7

~1j;iY. JRJ10VOJVINtNJKE. o Infocentrum informuj"e ~~~~~~~~~ii~~k~~~nam, 117 0 ROZPOCET MESTA. NA ROK 1999 (vtis.kc)

~1j;iY. JRJ10VOJVINtNJKE. o Infocentrum informuje ~~~~~~~~~ii~~k~~~nam, 117 0 ROZPOCET MESTA. NA ROK 1999 (vtis.kc) JRJ10VOJVINtNJKE ~1j;iY ZPRAVODAJ OBV1NLJ MEfTI1 TRHOvYCH JVINLJ 11 OKOLr Cerven 1999 Cislo 2 Rocnik IX. ROZPOCET MESTA NA ROK 1999 (vtis.kc) Zernedelstvl a obeenl rybniky Promijern lesu Doprava celkern

Více

LlfTY TR.HOVOJVI E:NJKE ZPRAVODAJ OBV1NLJ MEJTA. TRHOWCH JVINLJ A OKOLr

LlfTY TR.HOVOJVI E:NJKE ZPRAVODAJ OBV1NLJ MEJTA. TRHOWCH JVINLJ A OKOLr TR.HOVOJVI E:NJKE LlfTY ZPRAVODAJ OBV1NLJ MEJTA TRHOWCH JVINLJ A OKOLr Brezen 2001 Cislo 1 Rocnik XI. JAK BUDEME HOSPODARIT V LETOSNIM ROCE? Nejvfce prostfedku vydame na Cistfrnu odpadnfch vod ZaSlllpile!stvo

Více

LLfT,( - dostavba LSU (dvorn i cast domu sluzeb) - rekonstrukce samoobsluhy

LLfT,( - dostavba LSU (dvorn i cast domu sluzeb) - rekonstrukce samoobsluhy TrZHOVOJVINtNJKE LLfT,( ZPMVODAJ OBV1N O MtfTA TRHOWC H JVINO I~ OKOLr Duben 1993 CIslo 1 Rocnik TII. Slrucni hospodaren' misla 0 Jaro je pravidelne pro samospravu obce, tedy meslskou radu a mestske zastupltel

Více

8LAVI11 J8ME 560 LET ME8TA

8LAVI11 J8ME 560 LET ME8TA H\HOVOJV NtNJKE 11 ZPRAVOD!1J OBCANLJ MtfT!1 TfZHOWCH JVINO 11 OKOU Zari 1997 Cislo 3 Rocnik VII. v 8LAVI11 J8ME 560 LET ME8TA "My, Oldrich z Rozmberka, vyznavame tim to!istem vsem nynejsim i budoucim,

Více

Tr\HOVOJV NeNJKE. TfZHOWC H JVINLJ 11 OKOU. Duben 1996 (:{ 10 1 Rocnik VI.

Tr\HOVOJV NeNJKE. TfZHOWC H JVINLJ 11 OKOU. Duben 1996 (:{ 10 1 Rocnik VI. Tr\HOVOJV NeNJKE LlfTY ZPRAVODAJ OB~ N LJ MEJTA TfZHOWC H JVINLJ 11 OKOU Duben 1996 (:{ 10 1 Rocnik VI. TRI INFORMACE 0 ZIVOTNiM PROSTREDi Mozna. ie si to ani neuvedom ujem. ale rozsah zelene v Trhovych

Více

LL 17 / 2006 STRANA 1 LAUDON 2006

LL 17 / 2006 STRANA 1 LAUDON 2006 LL 17 / 2006 STRANA 1 17. číslo 8. září 2006 Ročník VI. Cena 10 Kč Dnes si přečtěte: Blíží se nedožité devadesáté narozeniny legendárního brankáře Bóži Modrého jaké budou oslavy? Str. 12 a 13 LAUDON 2006

Více

lily 555 LET M ESTEM TR.HOVOJVIN t NJKE ZPRAVODAJ OBV1NLJ MtrTA TrzH'OvYCH JVINLJ 11 OKOLr 6. i'ijen 1992 CIslo 5 Rocnik II.

lily 555 LET M ESTEM TR.HOVOJVIN t NJKE ZPRAVODAJ OBV1NLJ MtrTA TrzH'OvYCH JVINLJ 11 OKOLr 6. i'ijen 1992 CIslo 5 Rocnik II. TR.HOVOJVIN t NJKE lily ZPRAVODAJ OBV1NLJ MtrTA TrzH'OvYCH JVINLJ 11 OKOLr 6. i'ijen 1992 CIslo 5 Rocnik II. "V 555 LET M ESTEM My Oldi'lch z Rotmberka, vyznavame timto listam vsem nynejsim i budeucfm,

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ E.ON Energy Globe Award 2012 už zná celkového vítěze Tepelné hospodářství Trhové Sviny skončilo těsně na 2.

listy TRHOVOSVINENSKÉ E.ON Energy Globe Award 2012 už zná celkového vítěze Tepelné hospodářství Trhové Sviny skončilo těsně na 2. TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com listy E.ON Energy Globe Award 2012 už zná celkového vítěze Tepelné hospodářství Trhové Sviny skončilo těsně na 2. místě Michael

Více

Pod jednou střechou - společnou oblohou aneb Kdo má rád tu českou písničku

Pod jednou střechou - společnou oblohou aneb Kdo má rád tu českou písničku Září 2007 Číslo 9 Ročník XVII. Pod jednou střechou - společnou oblohou aneb Kdo má rád tu českou písničku I takto by se dala nazvat hezká atmosféra jubilejního 10. ročníku Mezinárodního festivalu dechových

Více

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč

10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč LISTY LANŠKROUNSKA Strana 1 10 / 2005 10. číslo 20. května 2005 Ročník V. Cena 10 Kč Dnes si přečtete: Lanškrounští v Landskroně Str. 7 Co se děje v regionu Str. 8 Fotoreportáž z majálesu Str. 11 V sobotu

Více

radniční listy 2 DŮLEŽITÁ JE TÝMOVÁ PRÁCE A STANOVENÍ PRIORIT důležité je stanovení priorit a podobně.

radniční listy 2 DŮLEŽITÁ JE TÝMOVÁ PRÁCE A STANOVENÍ PRIORIT důležité je stanovení priorit a podobně. KARLOVARSKÉ radniční listy 2 2. číslo VI. ročník únor 2001 zdarma Na opravu kolonád město vyčlenilo během dvou let 45 mil. Kč (viz příloha o rozpočtu) Foto: Radek Kletečka V LISTĚ Rozpočet města na rok

Více

Kdo hraje, pomáhá! Sbírka pro fond Sidus

Kdo hraje, pomáhá! Sbírka pro fond Sidus 7. číslo červenec 2009 X. ročník cena 6 Kč Kdo hraje, pomáhá! Sbírka pro fond Sidus Základní škola v Pečkách se v mě sících květnu a červnu zúčastnila pro jektu pro školy s názvem Kdo hraje, pomáhá! Zakoupením

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ŘÍJEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU SAMETOVÝ DEN STR. 5 17. LISTOPAD 1989 STR. 13 15 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 17 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Jaro k nám dorazilo až na druhý pokus I když letošní Velikonoce a dny po nich následující vzbuzovaly představu, že je opět

Více

Chráněné bydlení. Pf2006 OBČASNÍK OBCE CERHENICE PROSINEC 2005

Chráněné bydlení. Pf2006 OBČASNÍK OBCE CERHENICE PROSINEC 2005 OBČASNÍK OBCE CERHENICE PROSINEC 2005 Pf2006 Vážení a milí spoluobčané, rok 2005 uplynul jako voda, a tak je na místě jednak rekapitulace, ale také nastínění pracovních priorit Obecního úřadu na rok následující.

Více

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY ZPRAVODAJ OBČANŮ MĚSTA TRHOVÝCH SVINŮ A OKOLÍ TRHOVOSVINENSKÉ LISTY Duben 2011 Číslo 4 Ročník XXI Cena vodného a stočného schválena * * * Zastupitelstvo města Trhové Sviny na svém řádném zasedání dne 28.

Více

ZUŠ OSLAVILA ŠEDESÁTKU

ZUŠ OSLAVILA ŠEDESÁTKU LL 21 / 2007 STRANA 1 21 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník VII. 2. listopadu 2007 Cena 12 Kč ZUŠ OSLAVILA ŠEDESÁTKU Město předalo pamětní medaile str. 12 Pavel Šporcl zahrál v Lanškrouně

Více

Co se bude dít v Třeboni? 15 Kč 10 / 2010. Zpravodaj města Třeboně

Co se bude dít v Třeboni? 15 Kč 10 / 2010. Zpravodaj města Třeboně T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2010 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Asketické divadlo MALÉhRY uvede hru Peklo Koncert Christiane Engel vnučky dr. A. Schweitzera Dny otevřených ateliérů

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Zveme Vás Africa Alive

listy TRHOVOSVINENSKÉ Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Zveme Vás Africa Alive TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com listy Město čerpá dotace z Regionálního operačního programu Po čase začíná být město opět úspěšné při ucházení se o dotace

Více

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com

Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com listy pf 2012 12 2 0 1 1 Ročník XXI AKTUÁLNÍ TÉMA Rozhovor Rozšíření sběrného dvora Sviny, Schmied, Silhouette Příjemné prožití

Více

Teplo domacnostem znacne podrazi

Teplo domacnostem znacne podrazi 4. cislo - njen 1996 SLOVO predsedy DRUZSTVA Vazent clenove druzstva, ostatnf ctenari, v prubehu zili t. r. dmlo na lirovni politick9ch stran, parlamentu a vtady k fade jednani jejichz rysledkem je pravdepodobne

Více

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... www.vamberk-city.cz

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... www.vamberk-city.cz Vamberecký zpravodaj 1 2014 51. ročník Váže Vá žení ní a mili í sp poluo uobčan ané, é, na pra rah hu prá rávě vě začčín ínaj ajíc aj ícíh íc ího íh o roku ro ku 2014 014 přřej ejii Vám Vám vš všem em

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ A nová škola bude Rekonstrukce rybníka Hájek Krav maga Ohlédnutí za sezónou na Buškově hamru

listy TRHOVOSVINENSKÉ A nová škola bude Rekonstrukce rybníka Hájek Krav maga Ohlédnutí za sezónou na Buškově hamru A nová škola bude TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Budova základní školy v T. Svinech slaví 50. narozeniny A nová škola bude. Právě pod tímto titulkem vyšel

Více

Výběr z obsahu čísla. Příloha. 29. května 2003 Ročník IX Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4 Kč

Výběr z obsahu čísla. Příloha. 29. května 2003 Ročník IX Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4 Kč 29. května 2003 Ročník IX Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4 Kč Velvyslanec Evropské unie Ramiro Cibrian s představiteli našeho města. foto D. Kubica Majálesový rej čarodějnic se houfuje

Více

Ročník XIII ZDARMA číslo 3 / březen 2009 Starostův sloupek. Vyhrazená parkovací místa v Kaplici doplňující informace. Rekonstrukce Tržní ulice

Ročník XIII ZDARMA číslo 3 / březen 2009 Starostův sloupek. Vyhrazená parkovací místa v Kaplici doplňující informace. Rekonstrukce Tržní ulice Ročník XIII ZDARMA číslo 3 / březen 2009 Starostův sloupek Loňská inflace ve výši 6,3 % by měla za následek výrazné navýšení nájmů v pronajatých prostorách městem. Vzhledem k současné zhoršené ekonomické

Více

Město opravilo bývalé kino Vlast a budovu dalo do užívání Městské knihovně

Město opravilo bývalé kino Vlast a budovu dalo do užívání Městské knihovně Květen 2002 č. 5 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Město opravilo bývalé kino Vlast a budovu dalo do užívání Městské knihovně Slavnostního otevření knihovny v nově zrekonstruované budově

Více

BŘEZEN 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 3

BŘEZEN 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 3 BŘEZEN 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 3 Návštěva předškoláčků z mateřských škol mezi budoucími spolužáky v 1. základní škole Sedlčany. Halový turnaj TATRAN Sedlčany 2015 V neděli 1. února jsme v tělocvičně SOU

Více

DUBSKÝ ZPRAVODAJ. Dnes v čísle ZDARMA. Listopad 2004. ročník třináctý. Strana 1. Optimalizace dopravní obslužnosti. Úprava místního poplatku za odpad

DUBSKÝ ZPRAVODAJ. Dnes v čísle ZDARMA. Listopad 2004. ročník třináctý. Strana 1. Optimalizace dopravní obslužnosti. Úprava místního poplatku za odpad Listopad 2004 ročník třináctý ZDARMA Dnes v čísle Optimalizace dopravní obslužnosti Úprava místního poplatku za odpad Povrchové deratizace Slovo starostky Dubí žije stavebním ruchem Měření rychlosti v

Více

Těsně před dokončením Poradna pro stomiky v Sušici Jedna z nejvýznamnějších investičních

Těsně před dokončením Poradna pro stomiky v Sušici Jedna z nejvýznamnějších investičních 6/2002 22. března 2002 Cena 5,80 Kč Ptáme se starostky Vstupte, prosím Ve středu 13. března 2002 byly zahájeny Dny otevřených dveří starostky města pro ty, kteří mají zájem přijít a promluvit si o našem

Více

RADA MÌSTA PØELOUČE. 10.545 Kč bez DPH z důvodu změny povrchové úpravy omítky.

RADA MÌSTA PØELOUČE. 10.545 Kč bez DPH z důvodu změny povrchové úpravy omítky. Zprávy z radnice RADA MÌSTA PØELOUČE 20. schůze Rady města Pře lou - če se konala v pondělí 1. 6. 2015. Radní na ní doporučili zastupitelstvu schválit účetní uzávěrku města Pře - louče za rok 2014 a souhlasit

Více