TrzHOVOJVINENf KE. Ceryen 2000 Cislo 2 Rocnik X. Nase mesto navstivil prezident republiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TrzHOVOJVINENf KE. Ceryen 2000 Cislo 2 Rocnik X. Nase mesto navstivil prezident republiky"

Transkript

1 TrzHOVOJVINENf KE LIlY ZPMVODAJ OBV1NLJ MEJTA TRHOWCH JVINLJ A OKOLr Ceryen 2000 Cislo 2 Rocnik X. Nase mesto navstivil prezident republiky Ye ctvrtek 6. dubna 2000 pi'ijel do naseho mesta prezident Ceske republiky Yaelav Havel s manzelkou Dagmar. Tato navsteva byla soucasti pracovni cesty na Ceskobudejovicko a Trhove Sviny byly jeho prvni zastavkou. Po pi'ijezdu na namesti byl pan prezident s chot! pl'ivitan prednostkou Okresniho Madu v CeskYch Budejovicich I UDr. Renatou Frelichovou a slaro Lou m sta Ing. Radislavem Bu~kcm. Yzacnou nav~t~ VLl. nlecne pozdravili i b cane naseho mest. Nasleune probehla v za dad m! lno ti m ~ t. keho Madu prac vni scht zka za ucasti pani prcdnostky. primulora Ceskych Budejovic Doc. Miroslava Tcttera a slarostu poverenych mestskycb Maull okresu - Trhovych Svini'I, Novych Hradu, Hillboke nad mimo jine zased[i panove Ivo Yltavou, Lisova, Zlivi a Tyna Mathe - vedoucl Kancelai'e nad Yltavou. Z doprovodll pana pr.ddenta za jednaci stul -1 prezidenta repltbliky - a prezi dentilv mlllvci Ladislav Spacek. Na livod pani prednostka sezmimila pana prezidenta s okresem Ceske Budejovice a pote probehla diskuze na tema refonna vei'ejne spravy. Pan prezident se zajimal 0 nalory slarostu na reformll, dale se hovofilo 0 navrhll zakona o rozpol'tovem ureeni dani a zukonu 0 vd'lbach do krajskych zastupitelstev. Po pracovnim jednani se pan prezident zapsal do kroniky mesta a obdrzel upominkove darky. Pani Dagmer Havlova zatim navstivila v doprovodu zastupkyne star ty Ing. I vany Bozako ve technick u pamatku BuiSklIV hamr. kde se sezn{lmila s historii hamru a hamer Ilietv! nn C skobudejovieku. Take si prohjedla ukazky Jidovych i'emesel. Po navratu na radnici s i ona zapsala do kroniky mesta. Po ukonceni pracovni n{ivstevy odjej prezidentsky p,'tr jeste ryz den do Svateho Jana nad MaW a navstivil Jihoceskou univerzilu v Ceo kych Budejovicich. lng. Radislav Bu ek, starosta F% : Petr Hni/icka

2 Z jednani zastupitelstva Z jednani zastupitelstva Usneseni.,. IX. zasedani Mestskeho zastupitelstva, ktere se konalo v utery 2. kvetna 2000 Mestske zastupitelstvo rozhodlo: I) Udelit mandat mestske rade k provadeni zmen v rozpoctu mesta na rok 2000 do vyse 10 % rozpoctu. 2) Pi'ijmout pujcky na vystavbu bytoveho domu na Zizkove n<imesti v Trhovych Svinech od teehto vei'itelu: manzele Spergerovi, Budovatelska 918, Trhove Sviny (byt (:. I 0 velikosti 4+0) Romana Kojanov{l, Na Vyhlidee 926. Trhove Sviny (byt c. 2 0 velikosti 3+0) Miroslav Majer, Budovatelskd 918, Trhove Sviny, a PavIa SchwarzmUllerov{l, Sidliste 7W, Trhove Sviny (byt C. 3 0 velikosti 2+0, lodiie) Miroslav KolaI', Nove Mesto 187, Trhove Sviny (byt C. 4 0 velikosti 2+0, lodzie) manzele Becvai'ikovi, Kondrac 74 (byt C. 5 0 velikosti 1+ I, balkon) pan Hromadka, Na Oborach 411, Ledenice (byt c. 60 velikosti J+O, balkon) Jana MikHkova, Zahradni ctvri, Nove Hrady (byt c ) Tomas Korcak. Na Sporilove 869, Trhove Sviny (byt c. 80 velikosti 2+1) Gertnida Formankova, Kondrai': 74 (byt C. 90 velikosti 1+0. lodzie) Jan Valenta. Milesov 97. Pribram (byt c. no velikosti 2+0, lodiie) Pavel Vitli, Nesmen 6 (byt C velikosti 2+0) Eva Linhartova, Nove Mesto 22, Trhove Sviny (byt C. 140 velikosti I + I, balkon) maniele!ir<imkovi, Okruzni 825, Trhove Sviny (byt c. 150 velikosti J+O, balkon) MUDr. Havlikova, Okruzni 825, Trhove Sviny (byt C. 16 () velikosti 1+0) Michal Imber, Trocnovska 318, Trhove Sviny (byt C velikosti 2+ I) Petr KiCinka, Nova 327, Borovany (by! c. 180 velikosti 1+0, lodzie) die pfflohy v celkove castce Kc. 3) Prodat stavebni parcelu c v k.u. Trhove Sviny za cenu 371 Keirn' a pozemek parc. e. 12g 1122 Y k.u. Trhove Sviny za cenu 70 KClm) panu Davidu Roskovi, bytem Trhove Sviny, Delnicka 876, a sleene R en al~ Havlove, bytem U Strop nice 334, Borovany. Naklady spojene s ptevodem uhradi zadatel. 4) Prodat Stavebnimu bytovemu druzstvu parcely pod bytovymi domy cp. 717, 718, 719, 72e v Trhovych Svinech za eenu odhadni. Naklady spojene s pi'evodem uhradi zadatel. 5) 'Pozadat OkU Ceske Budejoviee 0 bezuplatny pfcvod komunikaci v obei Otevek a Cerejov na mesto Trhove Sviny, ktcre jsou pouzivany jako phstup k trvale obydlenym objektum. 6) Prodat pi'edzahradku cpo vymei'e ' v k.li. Rankov panu Milanu Spackovi, Rankov 42, za cenu odhadni. Naklady spojene s pi'evodem uhradi zadatel. 7) Prodat panu Janu Jindrovi, Bfezi 34, pozemek cp. 714 v k.u. Bfezi za cenu odhadni, n{lklady spojen~ s pi'evodem uhradi zadatel. 8) Prodat panu ZbYllku Pichovi, Budovatelska 969, Trhove Sviny, cast pozemku p.c a 3390/2 v k.u. Trhove Sviny za cenu 70 KUm', na-. klady spojene s pi'evodem uhradi zudatel. 9) Prodat pozemek p.c v Cefejove v k.u. Otevek za crnu odhadni manzelum Tumov)lm, Lhenicka 3, Ceske Budejovice, stirn. ze cast pozemku se studnou zustane v majetku mesta. Naklady spojene s pfevodem uhradi zadatele. lo)prodat rybnicek na p.p.c V)lmere 2464 m' v k.u. Otevek panu Petru Mnizovi, bytern Otevek 67, za oeenu odhadni, naklady. pojene s prevodem uhradi Zadatel. II)Prodat rybni(;ek na p.p.c vymere 2875 m' v k.u. Otevck panu Michalu Pancirovi, bytern Otevek 64, za cenu odhadni, naklady spojene s prevodem uhradi zadatel. 12)Podat zadost 0 bezuplatny pi'evod pozemkll z Pozemkoveho fondu na mesto v k.u. Trhove Sviny, ktere jsou v uzemnim planu rezervovany pro vystavbu rodinnych domku nebo pro v)lstavbu vefejne prospesne stavby v lokalite Kojzrok, u DPS, u Levacku a v arealu cenlralni kotelny die navrhu OSMM. 13)Podat zadost 0 bezuplaln)' prevod pozemkl\ v eelkove vymhe SOOO m', c. pare. PK 746,747,748,749 a KN 757/4 z Pozemkoveho fondu na mesto v k.u. Trhove Sviny, kten S byly zrekultivovany po skladee. 14)Postoupit odstupne ve vysi Kc pani Hane KIoupove a panu -2 Bedi'ichu Kroupovi, ZiLkovo namesti 42, Trhove Sviny. stirn, ze bude uzm\no v)llucne vlastnictvi mcsta k pozemkum pare. c a 3943/8 v k.u. Trhove Sviny 0 celkove vymere 139 m". 15)Prodat byt C. 797/5 v Trhovych Svinech pani Dzitonicke za cenu konm. 16)Pi'ijmout pfispevek ve vysi I Kc na vystavbu kanalizacniho sberace "B" od firmy Greiner S.r.O. Mestske zastupitelstvo schvalilo: I) Rozbor hospodareni mesta k a finani:ni vypoi'adani mesta za rok ) Rozpocet mesta pro rok 2000 die navrhu mestske rady bez vyhrad. 3) Rozpocet bytoveho hospod,\fstv[ na rok 2000: Prijmy I Kc Zustalek Kc YVdaje I Kc. 4) Srnlouvu 0 plljcce a smlouve budoud mezi mestem a budoucim najemni kern byloveho domu na Zizkove namesti I' Trhovych Svinech bez v)'hrad. 5) Vypol'ad,jni obchodniho majetku zrusene pi'ispevkove organizace Spolecna Iesni sprava obel Trhove Sviny a Besednice ve vysi Kc s tim, ze z(lstatek bude rozdelen mezi obee v pomeru 75 % Trhove Sviny a 25 % Besednice. 6) Bezuplatny prevod majetku spolernosti Lesy obci Trhove Sviny a Besednil:e S. r.o. v celkove ucetni hodnore I ,80 Kc. 7) DOlaci spolecnosti Lesy obel Trhov~ Sviny a Besednice s.r.o. v celkove vysi ,97 Ke. 8) Financni podil mesta na opravu kultumi pamatky kostela Nejsvetejsi Trojice ve vysi Kc. 9) Dodatek c. 2 ke zi'izovaci listine le dne zakladni skoly, Skolni ulice 713, v Trhov)lch Svinech. 10)Dodatek ke smlouvc 0 budouci smlouv!: 0 uplalnem pi'evodu akcii JCE. a.s., a.rcp, a.s., meli mestem a Kvintou podilnickou S.r.O. II) Schvalilo realizaci v)lstavby kanalizacniho sberace,,.8" k i'irme Greiner v roce Mestske zastupitelsh'o vzalo na vedomi: I) Over-cni hospodafeni mesta Trhove sviti. ~ rok 1999 e. za~erem bez v)' hrady provedene fi nancnim refe r~! eld Ok Ceske Bud~l ovl ce. Mestske zastupitclstvo ru!i: I) Usneseni ze dne mestske zaslupitelstvo rozhodlo - bod 3. 2) Usneseni ze dne 29. II m ~ tske zastupitelstvo rozhodlo - bod 2. Mestske zastupitelstvo uklada:.. I) MeU pfipravit smlouvu 0 smlouv6 budouoi mezi mestem a 12. PS Lldlce tykajki se prodlouzeni pronajmu byvale ~ kol \' Pecine.... Nezamestnanost ve meste k Pocet evidovanyeh ucljazecu eelkern 88 z toho: - zen: 39 - osob sc ZPS: 3 - osob s ~<islccl1ym invalidnim duchodem (tid): 16 - absolventll I'l - dlouhodobe nczamcstnanych (dele nez 6 meslcu) t4 Vzdelanostni struktura - bez vzeicl{tni a se zakladnim vzdel,inim 26 - vyul'enl 39 - S5 bez maturily I - vyuceni s maturitou 5 - OSV (gymmll.ium) 3 -usa (SO~s maturitoul 13 - vs I Vyvoj nezamestnanosti - ve meste T. Sviny Wkova struktura: do 19 lel lei let S let let let let let let 4 k k k k k k k t Mira nezamestnanosti (v o/r) 2.1 2,7 3,9 3, ,0 3.5 Pacet evid. uchazecu '

3 Dalsi nove byty v nasem meste Z<1jemce 0 moderni, kvalitni a hlavne brzke nastehovani do noveho bytu ehceme informovat 0 pripravovane vystavbe bytoveho domu v lokalite kfizovatky ulic Nove Mesto a Budovatelska, v prostoru vedle novostavby pneuservisu. Ve spolupraci!\1estskeho Ufadu v Trhovych Svinech a projekt:ni kancelare HZ z Ceskych Budejovic bylo navrzeno vyuziti zminene 10 kality ke stavbe 3podlazniho bytoveho domu s predpokhidanymi 15 bytovymi jednotkami. Z architektonickeho hlediska je objekt koneipovan tak, aby vhodne doplnoval okolni zastavbu radovych rodinnych domu a vytvarel nenasilny prechod mezi objektem pneuservisu a navazujici zastavby rodinnych domu a vytvarel nenasilny pfechod me zi objektem pneuservisu a navazujici z;]stavby rodinnych domu. Zameremje realizace bytovychjednotek,jejichz velikost bude vych<1zet ze z<1jmu obt:anu ve spadovcm (Izemi a jejichz cena popfipade zpusob financovani bude soucasne maximalni merou respektovat indjvidualni moznosti kazdeho zajemce 0 toto bydleni. Tato variabilita je umqz,nena pokrokovou technologii navrzene konstrukce pl<inovaneho objektu a zpusob financov:!ni positivne ovlivnuje kratk{1 doba realizace. Budoucimu uzivateli se tfmto nabizi moznost zisbni bytu s nadstandartnimi uzitnymi vlastnostmi a vybavenim. Objekt je koncipovan jako nizkoenergetick<i stavba. a tim je zaruceno vynakllidani nizkych castek za vytapeni jednotlivych bytll. Kazd); z bytii bude vybayen kuchynskou Iinkou sc zakladnimi elektrospotrebici. Dispozicni i'c eni jednotlivych kategorii bytll klade duraz na dostatek ulozn 'ho prostoru a kazdy byt je resen s vlastnim balk6nem. Pro ty, k!efi maj i l tijem 0 blizsi infonnaee, na tumto miste jenom to ne ' d ulczi t ~.i i - predpoklad:m y ternlin zahajell i sl av by je bf'ezen 2001 a byty budou k nastchovdnl konccm srpna tehoz roku. V n{tsleduj icich tydnech se bude mozne dolvil dt'h blib i infonnace na vyvesk:i.ch MU a zajcmci budou mit moznost <ie prihlasit formou odpovm [li ho kuponu informacn fho Ictilku. Jak si obcane naseho mesta mohli v~imnout, v kvetnu zacala vystavba noveho bytoveho domu v proluce po demolici byvale LSU v severovychodni casti centra mesta. Pocita se zde s dvaceti bytovymi jednotkami a komercnimi plochami. V prizemi objektu vedle komercniho vyuziti budoll vystaveny ganize a z<izemi bytu, pro nez bude vyuzito i podkrovi. Ve schvalenem navrhu bytoveho domu by meld byt realizovano sest typl1 bytu, tj. 3 bytove jednotky 0 velikosti 4+ I, 3 bytovc jednotky 0 velikosti 3+ I, 4 Ibytove jednotky 0 velikosti 2+ I, 4 bytove jednotky 0 velikosti 2+0 a 6 bytovych jednotek 0 velikosti 1 + I. Nektere byty (pod Ie jejich polohy) by mely byt vybaveny balk6nem, lodzii t:i zimn! zahradou. Celkove stavebn! nakjady byly vycisleny na zhruba 21,5 mili6nu korun, investorem akce je mesto Trhove Sviny. Petra Vickova vy.\'tal'ha byto vd!zo domu 11(1 mimes/f byia z({" cijena. Pro ziep.feni stclvu Ziikova mimes/( za{aiy take lipravy c1lodn{ku pfed ial/bfm {j radnice, ktery je suite phijfiden vozidly zcisobovcini. SOUG'dsti s/({vby je tef. advodneni ploch. -3 Okresni urad c. Budejovice, referat stalni soci3lni podpory, kontaktni misto Trhove Sviny oznu muje, ze uz je mozno si na kontaktnim miste Trbove Sviny vyzvedn ut tiskopisy k yftzeni pndavku na dite a pfispevku na dopravu. Vzbledem k vysokym nakladum na po ~tovne se liskopl y nebudou rozesilat postou. Tyto davky se budou prepocitivat k 1. 10, 2000 na prfjmy roku 1999,

4 INFORMACE 0 ZMENAcH CEN VODNEHO A STOCNEHO Od l. dubna zacaly ve va~em mestc platit nove ceny vodneho a stocneho. Domacnosti Ostatni Vodne (KNm') 14,91 17,01 Stocne (KNm') 10,72 12,31 Ceny jsou uvedeny bez dane z pridane hodnoty (5% ). Pohyb cen je zpusoben zmenou podminek statni cenove regulace: ktere smei'uji k postupncmu vyrovnavani cenovych disproporcf mezl jednotlivymi kategoriemi spotrebitelu. Z tohoto duvodu zaplati domacnosti za vodne a stoene v tomto roce 0 10 % vice nez v roce minulem, cena pro ostatni spotfebitele se oproti lonskemu roku naclpak snizuje, a to 0 temer 4 eyc. Na zaklade rozhodnuti Ministerstva finand CR tak dochazi k postupnemu prechodu na spravedlivcjsi system, ve ktert!m nebude jednostranne zv)'hodnov,ina cast spotfebite]ll na (Ikor ostarn fch. Tato standarclizace prostrecli je jednim zc dtkladnich pf'edpokladu pro vstup Ceske republiky do EU. ]. JVS bude i v roce 2000 nad;:1ie llsilovat 0 zvyseni efektivity a racionalizace provozovatelsk)'ch cinnosti. Pfedpokladem pro zajisteni pozadovane kvality poskytovanycb sluzeb pfi optimalni urovni.mi.kladll je realizace cele fady opatfeni, zamef'en)ich na modemlz3ci spravovancho majetku. Proto se i v lonskem roce, mimo bezne cinnosti spojene s provozem vodovodni a kanalizacni site, podil ' la I.' JYS a. s. na provadeni praci investicniho char'lkteru..tednalo se zejmena o spoluprad pri sta be vodovodu pro obec Rejta, kde bylo polozeno 2700 m vodovoddlho potrubi a provcdeno 62 ks DOV'cb \'0 dovodnich pi'ipojek.. Kvalita vody je dlouhodobe na velmi dobre (Irovni, kontroly Jakosti neprokazaly hygienicke zavady. Minim~i1ni najemne, k ten~ bude " roce 2000 odvedeno do rozpoetu mesta Trhon~ Sviny spoleenosti J.,JVS a. s., pi'esah. ne Kc. CUe 1. JVS a. s. bezcbybne plneni povinnosti provozovatele vodovodu a kanalizaci ve VaSem meste zajisteni cadoe a 6Cione pece 0 svereoy vodohospodafskj majetek, poskytovani sluzeb k pine spokojeoosti z8kazoiku a to ph optimatni urovni oakladu. Vase dilvera je pro na zavazkem! AA ~~IRSTVI A SALEK PRO SVE lakaznfkv PAIPRA'ilLO AKCI " TOPTELEVNE tel.: 038/ / DNES rnci!ete zakoupit nate hnede uhli, koks brikety a l:eme uhli NEJLEVNEn VROCE nav1c muiete ziskat u ob}ednavek na vice net 30 q paliva SLEVlJ 100,- Kc ob)edn'vily den~po ndeli ai patek 7.00'15.00 h _ PO PAEDLOZENi TOHOTO KUPONU PAl PLACENI SLEVA 100 Kc 1. JV S a. s. up ozornuje tuky do kanalizace nepatri S koncicim zimnim obdohim se pri tani soehu a caslej~ich desfovych razkach zvy~uj i prutoky v kanalizacni siti. Dochazi k vyplachovani ruz.nych skrytych zcikouti, hran a zahybu, ve kterych se bezne usazuji teg i nesplaven ~ materialy a tuky. Zvysene mnozstvi vody tyto latky uoasi az na misto. kde odpadni vody opoustf kanalizaci. tedy k n[noku na cistirnu nebo do vodotece. Kazdy ctenar jiste vi, ze prave tuky a mastne lat y zpusobuji velke hygienickc a ekologicke zavady v pffrode, veclouci mnohdy az k havariim Ci dokonce ke katastrofam. SOllvisla nepropllstn{t vrstva. kter{t se vytvofi na vodni hladine, nici vsechno zive vcetne zivota na okolnich bfezich. Velmi podobny dop'ld m'lji tuky i na proces v cistirne odpadnich vod. Poklld nedojde k jejich vcasnemll zachyceni v lapaci tllku, proniknou prak1icky do vsech nadrzi a nasledne pres odtokove potrubi do reky Ci potoka. Ph prov{tdenych namatkovych kontrolach tukovych lapacli u jeclnotlivych producentu, zejmena restau raci a vyvai-oven, zji. fuje me neclobry stav. Lapace nejsoll vyvazeny, jsou preplnene, vrstva tu ku dosahuje az k odtokovemu potrubf do kanalizace. Jakozto provozovatel 'rejne kanalizacni site ve mestc llpozornlljeme touto cestou ~echny producenty odpadnich vod na plalnost kanalizaeniho i'actu. V nem jc lanovena maximalni prip~ rn!'i ko n centrace tuku odpadnich vodach. vypolistenych do kanalizace, na 50 mgt!. Plati obecne pravidlo, ze objekty, kde se vari 30 a vice jidel denn~, tento limit bez predchoziho zachyceni tukll v lapolu nesplnlljf. V pripade. ze hodnoty extrah()vatelnych Jatek (tllku) v odebranem vz.orku jsoll vyssi, muze byt prouucent posti zen die uzavren~ Smlollvy 0 dodavce a odvl\deni vocly p kutou e vysi 5000 KI!. Spolecnost I. JV S by louto ce~toll chtela oslovit v ~ ec b n majitele restauracf a vyvafoven, aby dbali na racine provozov ~li1i tu kov)'ch Japolu. Nabizi pi-itom pomoc formou hromacln)'ch svozu od vice producentu zarovcn a nasleclnou likvicla i na cistirne odpaclnfch vod. K 'ko!i j me oell tni posk yln mt inc rmac' 0 zpa ~o bu provozovani tukovych lapolu v ~elne pi emm!bo m1vodu na jejich obsluhu. K dispozic i V{UTI j pracovnik trediska p. Hobizal na tel. 'i' le TAl{ DOPADLA LETOSN1.TARNt ZELEZNA NEDELE? Mn Li l vas <lsi vi, te ld Vite, ie: 14. kv~tna do 5. cervna probihnl prac vnfci uddby mesta r.l 7 v na!lem Illest/! :l v 0 ndfu:h odvoz prac() 'nilh dn i nalozil i.1 ldzclezn 'ho Y.rolU a velkoobjcmo vezl! 140 tun odpadu \'&0 oupmju ()d domu obcanu. pan Hucker ve sbem m dv fe Zu IUIO <.lnbll oovcl.la llul'zt>a za!>tejnou dobu pre[]"fdil 33 me~ta pi'fmo od obc'lnll nfle uvc tun zeleza a vyti'fdil il nalozil dene odpady: 17 tun pneumillik. led.nic. lelevil i a <lulob t IiI Produkce odpadu ve sbernem \talhlicky k<tidy obcan (vccldvore 14. kvhna 5. ecrm3 ne k()jenc(j) oillo/j I pred uj, tudlich dum 30 kg odpadu. Pr()to vyse citovani pracov ni Zelezo 33 ci za:-.luhuji <llespofl na lomto Objemny odpad 85 mist/! Ulllani a p cli!kpva ni. Pneumalik), 6 Mno/.Mvi oct e7.eneho dpadu Lednke. televize 7 ocl dol11u ukazuje, ze likvid ce Autobaterie 4 oupadu timlo Zp llsobem bude mil DalSl odpady 5 smysl i v d al ~ ic h letech. Slejne akce se ~ ak doi:kame jeste leto. Je potesujici. ze narostlo na podzim od 15. fijna do 5. Iismnozstvi zelcza (za lonsky rok lopadu. hyl a celk lv,\ produkce zele z.a 40 t). h er bude mit vyu7 iti jako Ing. Jan epcas druhotm't 5ufo vina. odbor iivotniho prostredi -4

5 Kveta Prochazkov;1 Materska laska dokaz Vlastne az do triatl'iceti let fu a pani Ladislava Hermanova jako kter{lkoliv jiml zena. Vystudovala, vdala sc a privedla na svet nejdrive Pavlika a za tn roky Petra. AI': inzenyrka, delala radeji pisafku a u 'lilecku, jen aby byla s detmi co liejdcle domn. Dneska je tomu r{lda. Pavl ika postihly ve tfech letech po o~k o v ni krece a blouznil o bilyeh lonech. "Tro hu bouflivejsi angina," diagno 'tikovala to I kafka. Na anginy toti i Pavlik trpel. Jinak ale by! Pavli k dit, za nerni se lide ohlizeli: 1II0drooky bloncfaeek v zime bronzov!! hned)', v letc za dva dny na slunieku 6.plne cerny, Opaloval se kupodivu i pod plavkami. "A i ma po dcdovi dost pigmentu," vysvetlovala si to matka. Co si vsak nedovedla vysvetlit. byly z{lhadne mapy na Pavlikove telicku. Kdyz zaeal chodit do : koly. j 'ho vyeerpano t vzro ua. "Vydrz do Vanoc." po zpulovala matka kluka...pak si odpocines." Jenze o svatcfch dostal Pavlik vir6lu. JeSt 0 plilnoci mu mama sahala na ~ l o - ' pal a zd li lo se, ze \(~ky zabraly. 0 pill ' Cl te r, no byl promodraly a na nic nereagoval. V n motnic i mu dali kapacky H nikoho nenapad!o. '-e maly pacient pn'ive prod!!j[lv;i kri zi vel ice zl'fdka se vys.kytujici Addi 'onovy choroby kt ra o v ~ em byla literature popsana uz v roee I R85. Je zpusobefu1 tim, ~ e kura nadledvinek ne!voff dva dulezite harmony: cortisol a aldosteron. Pokud se na p ruchu yeas pi'ijde a paeient do 'tavj pravidelnou nahradu hormonu. mufe pri setmem zivotnim srylu oslavit i sedmde Sitk''lL Ale vratme se k Pavlfkovi. V detske casti vinohradske nemoen ice se nechali ukolebat tim. ze po trallsfuzich se jeho slav zjcpsil a vnitili ho domu. Chvili byl pokoj, zanedlouho se rodice opet vydesili. Pavlik nejak divne nas!apoval a septave mluvil. Svaly se mu ztrkely jako snih na jal'e. k podzimu nebyl schopen delsi ehuze, ani sc sam nenajedl. V l'ijnu. pfi dalsi tezke infekci, nasadili v kri'ske nemocnici barbituraty a tim se vseehno jeste zhorsilo. Pavlik dostal zaludeeni sondu a pjenkove kalhotky. O. etfujfd Ickalka presvedcovala rodiee. ze nema cenu nechat dite dal trapit. Eutan{lzie injekcf je milosrdn{1 a pri pitve pak budou hledat odpovedi na vsechlly otazk y medicfny. Bylo pfed v{moenfmi valk), a matka souhlas s pitvou odepi'ela. V nemocnici ~e l aridili po ' vem: vysadili Pavlikovi lek, a omezili jidlo. Ai MUDr. Hadae pomohl matce dostat na sviltky Pav!ib, kostl'icku potazenoll kuzl. domu. Kluk za tfi dny prfbral pfes tn kilogramy. Po I1::lvratu do nemocnice je opet ryehle ztratil a tak sf ho matka vzala domu u7 natrvalo. Od te do by ma z nemoenic hrlizu. Nemoc sveho bratra sledoval petilety Pera s rozsffcnyma oeima. Ukal'i ho pro jistotu vysetfi Ii a prohlasili:..mladsi dite je zdrave l " AJe nebylo tomu tak. Perova hypofyza neprodukovala jiny horman, ACTH. ktery take ovlivlluje tvorbu cortisolu, ale neprozrazuje to pigmentovymi skvrnami. Pern nestonal, ale do roka i jemu zacaly slabnout svaly. V lete dostal ki'ece a zvracel. po hormonajni infuzi to vsak odeznelo a Petr Se l do drum ti'i- dy. N,lsledoval dalsi zachvat H pobyt v nemocnici v Katerinske ul.ici. Ani zde nezjistib, co klukovi je. Matka v. ak pojala podezreni, ie v jine podobe se i u Peti hhlsf Addisonova choroba a nasadila mu Pavlikovy leky. I ten tokrat bylo pozde a do tnctvrte roku po prvnfm zachvatu ulehl Perr vedle sveho bratra. Na pfelomu let 1996/97 odvysilala Ce.'j(a televize v cykju Ego por-ad D na DOC. Ihned po jeho hlelillurf jsem napsaia ing. Hermano edopis. n mf jsem jf vyjadl'ila svllj obdiv, ale i podporu. Tehdy zacala nase korespondence. K memu prekvapenf znali osud bratri Hermanovych i mnozi tudenti naseho gy rnnazia a pfinesji i pro ostatnf deti cl{mky z n znych casopi (I, ktere se tohuto tematl! tykaly. Casto j ~ me d.i skutovali 0 postaveni telesne postizenych a nemocnych lidi u n ~. DHi pri. ly s navrhem nahral na magnetofonove pasky ceske pohiidky, aby Pera s Pavlikem mohli poslouchat. To bylo pred ti'emi roky. V dalsich dvou letech 5e studenti rozhodli venovat cast vytezku z Vanoenihl) lrhu na GT S. Poslali na praz. kol! adresu pokazde 2000 Kc a udelali by to i kdyby o tom nepsaly Trhovosvinenske listy. Velice mne proto mrzi. ie zprava 0 financnim daru nemoe nym sourozendlm Hefmanovym z Prahy (Trh. Jisty C. 1 brezen 2000) zpusobila neprijemnosti manzeillm Hermanovym z Trhovyeh Svinu. Velmi 5e jim omlouvam a preji jejic:h synum pevne zdravi! Marie Polakova, ucitelka GTS K om/live mgllzellil1l HdmC/novym z Trhovych Svil'lli se pi'ipojllje I i /lase redakce. -5

6 I I LtllllilEt10f Provozovna: Otivek, tel.: 0335/ opravy tuzemsk}/ch i zahranicnrch vozidel vcetne prodeje dnu a autopotreb Pripravlme: a zajistlme STK + em'ise Serldlme: geometrie, svetla Vymenlme: tlumice MONROE a oleje TOTAL. -=--=--=-=--====-=-=-=-=~s =-:e=-=rv...::...=..is~: Zn: v koda, Lada, Fiat, Ford, Citroen, Peugeot, VW a dalsf. Otevfeno: Po - Pa bodin Lh<AVEC JOSEF Trocnovsk~ 83, Trhov6 Sviny, tel. 0335/ po hod. -6

7 Kam za kulturou Kam za kulturou Kam za kulturou NA5E '.'MOVE r,py 17. II 18. ~ervellc e 29. ~rvence 8. ai 9. srpna 10. a 11. srpna 22. srpnll 31. srpnll a I. 1.M) 16. az 18. zari PLAt. Podle stcjnojmcnneho bestselleru natocil Danny Boyle (Trainspotting. Extra zivot). Sam jc prcsvcdcen. ze si di vaci odnesou z fijmu dva druhy :diitkil - prvni: midhernou rolllantickou c e ~ t u do r!lje (po torn dychti Illnoho z nas) a druhy: hledan ( ~ p lct ilos ti mcmilnich l asad a protikladci. kterc obklopuji pojeti dje. Hraji: Leonardo DiCaprio. Tilda Swintonova a dalsi. TALENTO ANY PAN RIPLEY B)it Illlad): a bohaly a naplni ~i u1iva.t, to.ie.i.iivclt. po kte rem Torn Ripley ( 1att Damon) touli a playboy Dickie Greenland (Jude Law) ma. Dickieho otec si najille clludt' 110 Toma a poveri 110 rl clchk)' rn Llkolcm - doslal sveho syna Diekieho domu ze slunne It:ilie. Pohadkovy 2ivot a krasna Dicl<:ieho pfitclk y n ~ (Gwyneth Paltrow) vsak Toma naprosto okouzli. POSIUene se rnu podafi ziskat pliteistvi obou snou oencu. Kdyz v sa~ jednoho dne Dickie TOIll()I'J namaci. Ie je ~as. aby se vratil domll. Tom zpanikafi. Je Chopen zajit do extrernu, Jen aby si uclrzel ziskanc vysady a mist{) ve spolecnosl.i. do ktere by se normalnc neclostal. GLADIATOR General M a..imu p ivedl filllske legic znovu ke slavncmu vi t ~7..> tvi a lea uz jen ceka na zenu a syna, aby ~ c spolec'ne mobli vrati t c10mu a zapomenout na valku. Smn cisafe Marka Aurelia zmeni ncjcn pl{my na navrat. ale I na zbytek l ivota. Zarli v ' n{lslcdnik trlinli Com mod LIS vyda rozkaz k poprave gcncnila i jeho rodin)' a jen Maximovi sc podafj zachranit hoi)! Ii vol. Jako otrok jc pal: vyc vic'en pro gladiatorske hry. Uspcchy v arene rfivedoll n ~kdejsiho generala zpet do Rima. 1cnl.e ted' mu ncjdc jen 0 vitclstvi nad protivnikcm v nclitostncm boji. ale 0 pomstu na cisah Commodovi. Je sj vedom. Ie existlljc jen jedin.i sila moen~j~1 ne2 cf.af"ova a tou je moe fi mskeho lidu. Hraji: Russel l row~ Joaquin Pbocni:, Connie Nielsenova a dalsi. KRAL SOKOLO Do ccskycl1 kin phch:1zi nova rohmka Vaclava Vorlic ka KriJi $okolll, Jei' je merna ncjsi rsil11u filmovcmu publiku. Sv)'m modcrnim zpracov:inim z.jujme pi: deti tak i starsi J d u ~ peil' di vaky, kter,i zde moi1ou naiezt vsechny atribut.y k1asicke poh{ldky. iakymi jsou boj dobr.; se zlem. lasku a velke pr{nelstv l., ale navic i dobmdruzstvi a romantiku. Hrali: Brano Holicek, Juraj Kukura, Klilra.fandovfl a dais!. KLUCINEPLACou Pravd i,'y pribel1 0 nalezen! odval1y hyt ~a!tl scbou. Debulllj ici reiiserka Kimoerly Peirceova sama komen tujc SVLI) fil m:.. Byla Jsem ohromena pfibehcm divky z maleho Illesta, bez pene?: a S ma lo, pokud ni'jakymi, vzory, kten' by jf ukazaly cesul jak: naii t ~e b e sama v osobnostl, lrtorou chee byl. Osobnost. kter{l chee b),t milovanu proto. I.e nasla odvahu m6nit svoje sny ve skutecnosl. Tedy odvahu zmenit sc skrz vlastni fantazii v ide:ilniho kluka". Hi.lary Swankova ziskala za roli v tom to filmu Oscara jako nejlep~i hcrecka. Hraji: Hilary Swankova, Chloe Sevignyova a dalsi. o PALA OIRA Kultovni rezi, ertim Burton (pfipomeiime filmy Ed Wood, Batman, Mars utoci atd.) milovnij.i horonl. so inspiroval povidkou Washingtona Irvinga (zpracovanou filmafi jii nekolikr:it), aby klasickcltiu hruzostrasnemu pfib6ilu 0 ta~ Jemncm jcl.dci bez hlavy dodal daisi - komcdialni - lanro vy rozlner a znovu nas prcsvedcil, I.e jc skutccnym mist rem sveho oboru. Hraji: Johny Depp, Christina RicciOI'd a dalsi. 60 SE K ljnd Ziodej aut (Cage) souhlasi slim, ze naposledy povede svou partu a pfijme vy;;:vu ukrast 50 aut bi'hem jedne noei. Jedine tak zachr:ini zivot $v,'ho bratra a dostanc ho ze zajcti nepfatelskeho gangu. Problem spoeiv:i \' tom, ze u tuto kotist usiluji i oni. A vsechny dohromady honi poliele... IHraji: Nicolas Cage, Angelina jolietova, Giovanni Ribi si TRHOVE SVINY SOBE Kulturni dllm v Trhovych Svinech letos oslavi male j ubileum. Sestnacteho cervence totii IIp!yne 40 let od otevreni a zahajeni provow v tomto kul turnim ~ t ankll. eel)! objekt, v jehoi prostorach se nachazi velky saj (kinosal, divadelni a konccrtni sat), mala sc6na, klubo na a m~ s ts k a knihovna vcetne potrebneho 18.zemi, navrhl arch. ing. Skarda, ZAkladni kamcn byl polozen v roce 195 a cela stavba dokoncena a pfedana k uzivani 16. lcervence Od te doby pro ~ ly dvefmi kultllll1iho domll desetitisice n a v ~ tevoikll at LIZ filmovych. koncertnich. divadelnich pfedstaveni nebo ruzn);ch besed, vystav, setkani a podobnych dalsich akci. Na "mi tnich prknech. J..1er{\ znamenaji w et" se vystridala cel[t fad a umelcli zvucnych j men mezi kterymi nechybely osobnosti, jako nap!'. Ladi slav Pesek, Oromar Korbelar. Dana Medficka, Josef Kemr, VladimIr Mensik nebo Jil'ina Bohdalov{l. Kulrurn! dum neslouzi jen pro tz " "dovozovou kulturu", ale poskytuje take zazemi mistnfm kapelam, hudebnim s kupin~im a divadelnimu oehotnickemu souboru. Pr{lve S Lemito soubory jsme pfipravili program k pmezitosti 40. vy'rocl KlIlturniho domll v Trhovych Svinch. Od patku 7. cervence do oedele 9. cervence 2000 se postupne pfedstavi na letni scene KD se sv)!m programem soubory a skupiny pusobiei v kulturnim dome. V c-efvcnci a srpnu mohou nav ~t~ vn ci shlednout ve fo yer v)!stavu tabel divadelnich predstaveni, kronik a dal ~ ich dokument C! tykajic[ch se cinnosti kulturniho domu. Z{!\'crem si Ize jen phil, aby kutturni dum byl i nadale stredi.. kcm kulturniho iivota Trhovych Svinll a okoti a aby divaci odchazeli z kai deho pfedstaveni vzcjy s hezkym pocitem na dusi. Za vsechn pracovniky M!! KS T. Sviny FrantiSek Herbst PROGRAM: Patek 7. 7, od hod.: Rockove kapely Trip, Troodon, The Rozladen - vystoupi jako host. Come-Die Sobota od hod.: Cern!. vi ilaci - country skupina, S.A,M, - l<lnecnl 'kupina Nedele od bod.: Meslsky komorni orchestr zus T. Sviny. detsk Cl dechova k ap ~l a zus T. Svi ny. Podhoranka - dechova kapela, o Casey -. Jan Werich USPORENA LIBRA - divadelnl jednoaktovkat llcinkuji berci Di vadelniho ocbotoickeho souboru MeKS T. Sviny. Vstl~Plli lid vsec/my dny zdarma. V pffpacle nepffznivello pocas i se program pfescune do sal u KD. Na oslavu srdeene zveme v~ e chn y spoluobcany a kulturni n ad ~ e n c e. M~s t s ke kulturni slf'edisko Trhove S iny upozori'iuje, Ze od 1. do 16. cervence 2000 kino nepromitcl z duvodu d v o leo ~. Mestska I,:.oi hovna bude take uzavrena v dobe dovokne od L do 3 L cervence 2()00. Nezapomente! Porad "Kaficko. sere" I. N,lhlovskeho aj. Mladeho, kte ry se nekonai z duvodu nemoci I I. k r~ tna 2000, bud livede'n ve ~tvrt e k IO. ~er venee od hod. v Kulturnim dome Trhove Sviny. Vstupenky ZD sulvaji v plal nosti. Zakladnf nmelecka skola v Tl'hovYch Svinech si dovoluj e pozvat Viis V soboru 19. srpna 2000 V 19 hodin do KOSTELA SVATE TROJICE na koncert "POCTA J. S. BACHOVI" u prfleiitosti 250. vyroci umrti skladatele UCinkuje Orchestr ZUS T. Sviny - dirigent P. Pisa Vytl!zek ze vstupneho bude venovan na obnovu kostela. -7

8 Me S"t o 1 rhove Sv in v a Agentura Su~ a va Ce S" l<e Bu rj e.iovice po rarjaji III. rocnil< FESTIVALU DECHOVVCH HU EB KAREL VALDAUF 2000 Sobota 12. srpna 2000 Trhove Sviny - namesti PROGRAM: Dechovy orchestr zakti ZUS v Trhovych Svinech, dirigent Petr PiSa Dechovy orchestr Rozmarynka z Rapotina, kapelnik Bohumil Rysavka De Dongelander Muzikanten z Holandska, kapelnik Jan van der Bruggen Dechovy orchestr Krajanka z Prahy, kapelnik Vaclav Hlavacek Dechovy orchestr Slovakia z Bratislavy, kapelnik Emil Culinka Dechovy orchestr Bojane, Dolni Bojanovice - Jizni Morava, kapelnik Stepan Esterka Dechovy orchestr Valdaufinka Ady Skolky z C. Budejovic, kapelnik Ada 8kolka Ledenice Nove Brady Borovany Trhove Sviny Dechovy orchestr Podhoranka z Trh. Svinu, kapelnik Frantisek Chuchel Dechovy orchestr Babouci z Nemcic, kapelnik Frantisek Petnlch Dechovy orchestr Stavovanka z Horsovskeho Tyna, kapelnik Jan Votruba Hotel ATOS -8

9 Nedele 13. srpna 2000 Trhove Sviny - namesti PROGRAM: Budicek mestem - Podhoranka z Trh. Svinu, Rozmarynka z Rapotina, Stavovanka z Horsovskeho Tyna Slavnostni fanfara a uvodni slovo, ing. Radislav Busek, starosta Trhovych Svinu Posadkova hudba z Karlovych Varu, dir. pplk. Jan Pe1c, pplk. Rostislav Synek, mjr. Josef Pytlik Dechovy orchestr Stavovanka z Horsovskeho Tyna, kapelnik Jan Votruba Dechovy orchestr Rozmarynka z Rapotina, kapelnik Bohumil Rysavka Dechovy orchestr Podhoranka z Trh. Svinu, kapelnik Frantisek Chuchel De Dongelander Muzikanten z Holandska, kapelnik Jan van der Bruggen Dechovy orchestr z Rakouska Dechovy orchestr Krajanka z Prahy, kapelnik Va lay Hlavacek Dechovy orchestr Babouci z Nemcic, kapelnfk Frantisek Petracb Dechovy orchestr Slovakia z Bratislavy, kapelnik Elnil Culinka Dechovy orchestr Bojane, Dolni Bojanovice - Jizni Morava, kapelnik Stepan Esterka Srnyccovy orchestr Karla Valdaufa, fieli Ada Skolka Vyvrcholen fm turisticki sezany Ii na.fem lileste bllde i letos festival dechov}ich hi/deb., KAREL VAL DAUF 2000". Prehlidka domddch i zahrani6z{cll soubon i, kfere do Trhovych Svinu ldkaji pfizjlivce (0 horo hudebnfho ieinru se kong.iii po fretf. A jak.ie vidno z prog ramu, take. leto lli robzik slibuje zajimave hudebni zdiitky. Na snimku Pavia BHllkovd s Valdaufinkou ph lof/skim vystoupeni na festivalu dechovych hudeb. - 9

10 DOBRY DEN, SOUSEDE Zajimavy pohled na kraj kolcm nas pfin<isi videokazeta Dobry den, sousede, krera velmi profesiona.lni formou pi'iblizuje krnsy pfirody a zivot ve mestecb a obcich Novohraclska a rakouskeho Horniho Walclvierrelu. Na ceske strane hranice se projdeme mesly Nove Hrady, Trhove Sviny, Boro- Nove 0 nas vany, Ledenice a Horn! Stropnice. Rako llsti 'ousede predstavi St. Marti n, Gro!3sch6nau, Bad GroBpertholz, Weitra, Moorbad Harbach, U nserfraa Altweitra Heinrichs. Videokazetu. kte r{\ vznikta diky podpofe projektu Phar, si mmete zakollpit za 200 Kc v Informac nim centru na Zizkove mimest! v Trhovych Svinech. P. Vickova DOBRY DEN, SOUSE t vitfjte NA NOVOHRADSKU A HORl'fiM. WAIDVIERTELU GUTEN TAG, NACHBARN HERZLICH W1LLKOMMEN IN DEN BERGEN VON NOvt HRADY UND 1M. OBEREN WAIDVlERTEL Platebni karty a my v minutem eisle ZpravodaJe v clankll.,8. y ro ~ i Olevteni expozitury Komercni banky v Trhuvych Svinech" jsme Yam siibili, ze se budeme postupnc venovat rllznym bankovnim prodllktllm, ktere by Vas mohly zaj imat. Vzhledem k probfhajici dube dovolenych by to mohly byt PLATEBNl KARTY. Na cestach je toliz platebni karta primo neocenirelna. Platebni kartll v!<l,stni mnoho z n{ls. Ale vi'!tsinou majitclum louti pouze pro vyb r penez z bankomatu. Aje to skoda, protote platebni karl jsoll mnohem ikovnejsi. Vzdyi \' republice je jiz asi 6500 obchodu. kde i. tou nejjednodussi platebni karrou (VISA Electron nebo Maestro) muzete platit. ZkuSLc to! U mis v Trhuvych Svinech si tak Oluzete koupit benzin. V Ceskych Budejovicichje sir obchodli Sir ~ i. Namatkou jmenllji Prior. OBI. Temo. ard. Byvaj i LO vctsi obchody nebo znackove prodejny. Ti. kteri vlastni tzv. embosovanou platebni kartu (tzn. cislo karty a jmeno majitele z plochy ka rty vystllpuje) Eurocard/MasterCard nebo VISA, maji moznost platit zhruba ve obchodech! Embosovane karty pfijimaji i men:'i obchody. Podivejte se na dvde obchodi'l n<tiem m ~ Le. Takovo u kartu Yam pfijillou u benzinove stanice, v obchode s aurodoplnky pana Trajera, v k1enulech pana Korcaka. v elektru p. Str ~, k e ho, v penzionll Centrum. A In o~ ml ji! i v damch obchodech. protoze sit obchodo. ktere pfijiolaji platebni karty sc neuswlc rozsiruje. Platebni karty prinaseji SVy Ol majitellim i dalsi vyhody. U nas v Komercni bance drzitele elektronickych plat bnich karet maji v cene plaiebni karty zahrnutu Technickou asi stencnl sluzbu ABA (Autoklub Bohemia A istance, a. ~.) navic s ruznymi slevami. Dditele embosovanych karet maji eene karty zahrnuto mezinarodni 11l1lzove a ce ~ tovni v oiist~ni, kdy je poji ~t(l n nejen majitel karty, ale i jeho manzelka a dit(l. K pre. tizn.im mezinarodnim karul.m dostava majitei dalsi doplilkove slllzby. Podivate-li se na SVOll kartu a mare-ii zde uvedeno "VALID ONLY IN CZ "CH REP [", motete ji poul it PC)lIze v eske republicc. enl-li takto oznacena, je to karta rnezin:1rodnf. Ur itc si ji na dovolenou do cizi ny vezmete. Doda Vam pocil jistoty. Kdyz blldete polfeboval. i s elektrouickou mezinarodni kartou i vyberete v bankomatu nebo nakoupite v ozna enem obchode. S embosovanou mezim\rodn[ kartou jsou V~ e 11l0znosti vets(, ii obchod Cl, restauraci. cerpacich stanic j pro V~s mnohem sir. i, nav(c si ltil1i.ele vybrat hotovost v pobockach bank a ve 'm(lnamach (Cash Advance), pouzil kartu pro rez rvaci hotelll, garamovat a plati! kartou v autopujcovnach nebo i telefonovat z vel'ejnych telefonnich auturnlltu L mezin:1rodnich le ri ~ i. VYbery a platby v zahranici e z k runoveho llttu m jitele platebni karty Ceske republice odepisuji ve vy hodnejsfm kurzu (deviza stfed nebo prodej) nez je nakttp hotovosti ciz! meny ve mename banky pfed odjezdem na dovolenoll (valuta prodej). Jakou kartu si vybrat? Maestro. VIS A Electron, Eurocard! lma,tercard, VISA, American xpress? FischerCard se zvl<lstnimi 'I uzbami cest vni kancelare Fischer? Kartu sollkromoll nebo slllzebniry Nebo prestizni stfibrnou ci zlatou kartll ~ Pro manzelku, pro dite~ V 'brat si u mis muzete z 16 drum pla!ebnich karet a my Yam rmy s vyberem pom i eme. Na setk{mi s Vami na ~ trank. ach Zpravod<lje nebo na setkani osobni se tesi pracovnice expozitury Kom.ercni banky v ThhovjclJ SvineclJ. ps: \I dne.fnfm ({ankh js/ile p.miy u Il.v. kartach dehcli1fch. Pozvanka do Kulturniho domu Jilovice CERVENEC 2000 R1TEN sobola, hod DANGER + KISS patek PARKAN nedele, hod TLUSTA BERTA patek O. Riha - KATAPULT SRPEN 2000 LlSTOPAD patek DEBUSTROL 10. II. pfttek ARGEMA zart patek TUBLATANKA Pfedprodej vstupenek - prodejna bizuterie T. Korcak. Zizkovo nam sobota ODYSSEA Trhove Sviny KD JiJovice hod.. tel. 0604/

11 JIHOCESKA ENERGETIKA a.s. vas kazdodenn f partner jii 80 let vam predstavuie novou podobu z6kaznickeho servisu TELEFONNI 5 UIIA ZAKAZNiKUM poskytuje zakaznicjcy servis pracovni doba: pondeli - patek 7.00 az hodin volejte nove telefonni cislo 1043 hovorne ie za mistni te/efonni poplatek z pfevalne casu uzemi Ceske republiky vidy, kdyz potrebujete uzavfit smlouvu na dodavku elekti'iny pro existujici odberne misto pri nezmenenych podminkach odberu elektriny podat zadost 0 zmenu elektrickeho pfikonu u stavajidho odberneho mista podat zadost 0 zfizeni noveho odberneho mista podat zadost 0 ukoflceni dodavky elektfiny provest zmeny ve st:lvajid sm louve na dodavku elektfiny, napi'. pri zmene jmena, adresy apod. dohodnout zmenu vyse zaloh a zpusob jejich uhrady zmenit sazbu za elekti'inu Zrskat informace 0 cenach elektriny a sazbjch reklamovat fakturu nebo platbu za elekti'inu zprostredkovat poradenske informace z oblasti uziti elektfiny dohodnout misto a cas setkani s technikem prodeje ziskat informace 0 case vysilani jednotlivych k6du hromadneho dalkoveho ovladani (HDO) Ziskat informace 0 pracovni dobe obchodnich kancelarich nahlasit poruchu na mei'icim zai'izeni 1 - telelonni sluiba zakaznikum TECHNI poskytuje sluzby spojene s dodavkou elektriny piijima zadosti 0 pripojeni noveho odberneho mista zadosti 0 zmenu elektrickeho pi'ikonu zadosti 0 zmenu sazby zadosti 0 ukonceni odberu zadosti 0 povoleni elektrickeho vytapeni reklamace resi prijimane zadosti od stanoveni pripojovacich podminek, az po uzavreni smlouvy na dodavku ejektriny poskytuje poradenstvi 0 sazbach a cenach 0 llsporach elektriny k vypoctu tepejnych ztrat objektu a pi'ikonu topneho zdroje zprostredkuje vypracovani projektu a v)lstavbu elektricke pfipojky BEIHOlOVOSTNf IPUSOB PLATBY IA ELEKlilNU Vyuzijte zajimave moi:nosti platit za elektfinu modernim a zaroven nejlevnejsirn, nejpohodlnejsim, ekologickym - bezholovostnim (inkasnim) zpusobem, ktery yam usetfi cas a zbytecne starosti. PODIOBNE INFORMACE liskite N telefonni sluibe zakaznikum - telefon: 1043, e--mailu: Internetu: Jsme pouze tak daleko, jak blfzko je vas telefon -11

12 Z TVORBY MLADYCH: Proc j e labu t' hild? Zima tn!ala LIZ nekolik mesi Pryer byly dny, kdy se 111L1 zdd CU:. Pfelrvdvaly Ifeskute mrazy, la zillla llesllesileilld, bu pffmo se v}iude poleloval bi!.\! sllih. Slul1ce jura 7jl(al bdl. Mel Slracir. le pose sidle s hovdval() za Ilekrille( lam 0.l"VOU labllt' pl'ude. nymi kopldemi mrr/(:ell. Kdyz v.{ichni [ide ZG 'ali ra MalOY, devililery chlapec lung, doime v{wl j{!l"o, liial\; lang hol' obyvalel Ilevelke vesllice Ii mes ce zaplakal. ledn({ ze slz. skwlllld ka Chillg, se slejm' jako os/al la /10 ledovelw ptdka, prd\'l? kdvi IIi Ilemohl doc'kat jam. DlouluJ!! lahut' o/)ji/llal. \f tom okall/bkll z.imll lrdvj/ I{m, fe v leple 1111\1- le.do\.'li bild krdsa {liila. Ilosli vyrel dval ~ mekkeilo d fe Potom vernd lahl/( doprovdva kolliky, vojd{ky a jilll! figur zela malil/o langa /1(( kai.dem kyo Nejvice se mu ale s(vskalo po krokl/. zpevu pldkli. ledlloho dll e vy Dd Ie doby jsoll labule bili sel pfed illim a z bilt ho sllehll (! Nkd se I) nidi, i.e dokdl i h,l;1 s/vofil vz/lesenolt labut". verne po eely iivol. K labllli pfichcizel ka!.dy dell, mil/vii rw IIi a hladilji. VII Novj, Iv. A GTS TJ Spartak bilancovala 17. kve:tna 2000e konaja krimimllnf cinnosti. ci konwma VaJna hromada T J partak. na ci drog. ktere se hodnolil a uzaviral C innost TJ nejsou jen treninsky rok. TJ Spartak ma v 10 od ky a souteze. Je to i pravidelna dilech 469 clent!. Telovychovnou a n{lfocna pece 0 udrzbu sportojednotu lvorl oddity: fotbal. ku vist. Vsechny oddily venuji udri ~ elky. nohejbal, sporlovnj gym be nemale prostredky. V soucasna~tika. stol.ni tenis. tenis, volej ne dobe je ve vy lavbe: dalsi bal, CASPV (zeny), so flbal a re hfisle na nohejbal a odhijenou. kreacni spon. Z celkoveho poctu V}'konn}' vybor TJ stale tr<lpi je 287 dop ~ l ych a 182 mladek trenikove a soutezni podminky N ej pocet n ~j ~[m oddilem je fot bal oddilu softbalu. S o ft bali st~ lrt~ se 140 cleny. dale CASPV 90 nuji a hraj! souteze na skvarovem cleny. tenis se 73 ('Ieny. hfisti. Nemaji ani zalim zadne za Nejmensim oddilem je stolni te zemi. Stale hledame moznosti. ni. 8 Cleny a nohejbal s II cle jak ruto sitllaci fe ~il. Bud najit ny. PrObezne vysledky vetsiny vetsi rovnoll plochll na kraji mesoddilu jsou vseobecne: zmimy ta nebo zmenit povrch skv[lrovea i na stninkach tohoto listu se ho hfiste. pravidel n ~ objevuji. Na VH TJ byl zvolen na trile Oddily, 1-.1:ere maji v soutezich te fu nkc:ni obdobi lento vykonny mh\defuic k<l druzstva jsou: fot vybor: Benes Jaros! v. Majer bal. portovni gymnastika. tenis M iroslav (fotbal), $v boy, Eva a softbal. (kuz Iky). Es er Pavel (noht~ Cht(!l bych i touto cesiou po bal). Karba Zde n~k (SG), Levy dekovat v ~ em trenerurn a funk Roman (stolni tenis). Steinbauer cionarum TJ za jejich obetavou Jan (renis). Parizek Pavel (volejpnk i. Zejm ~ na trenefi mladde bal). Juraskovll Alena (CASPV). si za: luhuji obzvlaslni uznani. Bene,' Marek (soflbal), Ebenhoh Praci s rnlactezi je treba videt Jan (rekreacni sport), SvepeS v nekolika rovim\ch. Franti Sek (hospodai'). Pravidelnou pfipravou ml ade Nakonec bych chtel podekoze se zajisiuje kontinuita v soute vat predevsim Met) Trhove zich a dopli'iovani druzste do Svmy, ak i ostatnim podnikiim spe:lych. Tim, ze deti pravidejne a jednollivcum za financni podtrenujf, tav $e pro ne sport sou poru TJ. casti zdravcho zivolniho stylu. A nakonec se pravidelne sporto Jan Steinbauer vani st<lva i prevenci proti nude. pfedseda T.' Spartak Hledam zdravotni sestru do ordinace obvodniho praktickeho lekare v Borovaoech, S vyhledem trvaleho pracovniho pomeru. MUDr. Venccslav Cerny, tel.: 038/ (vzdy dopoledne mimo utery). /Ill trace: Ko-Ce, IV.A CTS (Kal ellllwvd K., Cesdkowi L.) Zacinajici hraci bojovali V utery 0 jarnich prazdninach Vysledky: probehi ve sportovni hale volej I. Gymnaziulll Trhove Sviny balovy tlirnaj sesti drllzstev zacf divky najicich hn\cu. 2. B)vali zaci zs T. Sviny - hosi Soutc7. probihala v prijemne 3. Z5 Trhove Sviny - ho~i spoftovni atmosfefe a ti, 1-.1:efi hrace sleduji delsf dobu. mohli 4. zs H rn Slropnice - hosi 5. zs Trhov ' Sviny - divky zaregistrov<lt dam zlepseni. 6. "Aleny" PEDIKURA MANIKURA v soukromi Pfijdte ulevit svym nobam a zu 'lechtit sve ru e N abizime tyto slnzby: - odstraneni zrohovateie ldlze - oserreni kunch ok zarostlych nehtu - poradenske sluzby - masaze chodidel - uprava nehtu a jejich okoli na rukou - lakovani specialni technikou - prijemne prostredi, priznive ceny a kvalitni sluzby Objedmini na tel.: Tesime se na Vasi navstevu! - 12

13 DOMECEK PO REKONSTRUKCI ZNOVU OTEVREN Domeeek je nazev zafizeni, ktere provozuje Dia ' onie Cirkve ceskoslovenske husitske v ulici Branka v Trhovych Svinech jii od jara roku Nejprve spo III S mistoi organizaci Arpidy, a posleze i samostatn1:, se pomalu zpusobovala mala zanedbaml. chalollpka (drive fara Cirkve eeskoslovenske husitske) k vyuziti pro praci s ruzne handicapovanymi detmi. V probehu let se Domecek upravoval a hlavn ~ narllstal rozsah v n~ m konanych einnostl Kapaeita ani vybavenost jiz nepostaeovaly vsem konanym akcim a iniciativam a proto kdyz se naskylla moznost, zapocala stavebn.i re.k.onstrukce. Ta trvala pfiblizne 6 mesfcu a protoze zas! uholl n rmy Stavitelstvi Duda a Be n e~ Trhove Sviny se pr~ice neprerusily ani v zimnim obdobl mohl byt Domecek znovu slavnostne otevren a zpristllpnen i pro erejnost. Nejprve 25. kverna se konala mala slavnost ZIlovuOlevfenf a to za Cl ~ asti cestnych hoslu, lidi z nejblizsiho okruhll Domeckll, ale i napriklad deli z nckterych "domeekovskych" krouzki'l. Prave deti z dramatickeho krollzkll nacvieily krmkou pohadkll, ale bohllzel pro nemoc predstavitelky oakonec jejich pfedstavenf od, padlo. 0 kl.llturll vsak bylo i tak postarano. Nejprvc vystoupil nevidomy pisnickar Alois Hllde ~ ek doprovazeny mlad "m kytaristoll Virou HeI"l11anem a potom provizorni folklorn i sd ruzeni veden > Rosiou Lounkem, dohrovolnym spolupracovnikem DomeCiku. To vse probehlo na venkovnim podiu 1I Domecku. Pak se vsichni Llcastnici premistili na dvorek a tam po nekolika krcltkych projeyech pan starostn Blisek spolu s dlollholet)'m "navstevnikem" Domeckll Pavlikem S,ilkem rozvazali ~ LU hu na vstupnich dvefich ze dvorku a pote mohli vsiehni shlednout vykonane duo. Diky rekonstrukei vzniklo v tomto objektu odpov[dajici sociajni zarizeni a kuehyn, prostory pro prespani deti a klientu jakoz i lektoru a osobniha asistenta. Nove se otevfela chranena keramicka a texti!ni dona, vy,tvofil se prostor ve spolece nske mistnosti pro muzikoterapii a kout pro lidi se zwitou z.raku, zdvojnasobila se kapacita Denniho eentra aktivit pro tezee handieapo vane... V patek 26. kvetna 2000 byl na Dornecku D 11 otevrenyeh dveri a beh.e m dne proslo timto zafizenim vice nelli dye ste navstcvnik(l, ktdi C aslo po prohlidce jeste chvili posedeli ph kaye nebo caji a pecivu napecenem obetavymi priznivei Dome~ku. V cervnu by jiz mel Domecek naplno obnovit svou cinnost. I pak budou dvefe nada Ie otevtene nejen pro klicnty, ale i pro dalsi ptiznivee, ale take pro ty, ktefi budou mit zajem napfi Had 0 zde vynibene tkane koberee. Vzdyr nove zfizena ehranenn dilna i jiz na svlij provoz bude muset sarna vydelat. Dik za nove zrekonstruovan)" Domecek patti vsem, ktdi pomahali, poskytli sluzbu ci dar. Hlavnimi prispe vateli eeleho projcktll pak by!i: M esto Trhove Sviny, Ostredi D M C SH v Praze. Okresni Llrad (:eske. Budejovice, Orad praee Ceske Blidejoviee a Nadaee Civilia Praha. (m) Koupim pozemek (louka apod,) asi 1000 m 1, Telefon: Obchodni zcistupce: Jose' Syrovcitka Jilovice 45 Tel./zazn.: 0335/ mobil: 0603/

14 Koncert {ljro Mft'u, SET"RtJ a velky sbor 1. veta: Andante se tam projedmlvala otaz a absolvovali jeste take jmenovite rediteli ing. Prosvetleml Pam s roz ka zahranicni turistiky i nekolikahodinovou pmi.t. Bfezinovi a Patriku lehlymi bulvary a temnou Velke Britanie a problemy turu po megalitickych pa Jandovi, za poskytnutf dokatedralou Notre-Dame - s Eurem. mark<1ch v Avebury a okoli. statecneho mnozstvi pitne to byla tfesnicka na dortu Nulty polednik v vody poti'ebne na tak nadevitidenniho maratonu po Greenwich a Britske mu 3. veta: roenou cestu. Dale dekuji evropskych zemich, ktery zeum stejne tak jako Vivace con fuoco ing. Neprasovi, ktery pro studenty gymnazia a Kensingtonsky pahk prin Nejcennejsimi suveny- jmenem MU v T. Svinech zakladni skoly v T. Svinech eezny Diany v tesne bliz ry z jarniho putovani vybavil nasi studentskou phpravily ucitelky anglic kosti Hyde Parku, jizda Evropou byly bezpoehyby expedici velice kvalitnikeho jazyka a MHa Hokr patrovym autobusem i chu kaminky z plaze Omaha mi propagacnimi materi a z N. Hradu. ze po lidmi pfeplnene Beach v Normandii. Cho Iy 0 Trhosv,inensku. 35 dell a 7 dospelych Oxford Street, kde jsme dit v mistech, kde d6~jo Ridici CSAD Jihotrans videio v Bruselu curajiciho potkali byvalou studentku pfed sestapadesati lety C. Budejovice p. J. Brejpanaeka a Atomium, pak GTS, nyni praeujici jako k vylodeni Spojencll, na Z k a V. Novak nas bezgentske sti'edoveke sklady au-pair v Londyne, to vse to se jen tak nezapomina. pecne dovezli, kam bylo a hrad. Setkali se i se zapadlo do mozaiky evrop- Devet set let stara tapi- rreba, za coz jsme jim velslavnymi postavami Canterbur kych povidek G. Chaucer. Vsichni tanuli na miste, kde byl zavrazden Til ma Becker a 0 par hodin p zdeji j ii p Jouchali zvuky 91avneho Big Benu na!ondynskem Parlamentu. V dobe kdy v me te Londyn v zurily prvomajove nepokoje, prohllzcli si v klidu a bezpe C1 lowerskych zdf kobky lavnych emu kralovny Alzbety 1. Brit ke korunovacru klenoty si pro jislotu v. icbni prohledli dvakrclt. 2. veta: Allegro moderato Dam den e studenli vyfotografovali s vo~kovy e,i t vypravy v TilWPrtI, IIprostreti (Jell krci/ovski streiie - beefeater. mi figurinamj v Muzeu ske metropole. Objekti serie v Bayellx, Mona Li. a mi vd~cni. NM nejvct~j dik Madame Tu saud's a sta vum fotoaparatu zfiki1 svi v Louvru, impresioni te vsak: patti paou V. Hokrovi nuli pfed domem S. Hol nen kych sk I neunikjy v Museo (j'orsay, buki mi., ktery SVOll pnrozcnou mese v Baker Street. ani tenisove kurty ve niste na nabi' 1.1 Seiny aut ritou, hlubokymi zna- Hruzostrasny Pes basker Wimbled nu. a vyklus na Ei ffelovu vez, 10 tmi a sannem zna ne viu ky pod. chody domll to bylo finale ce:ty za po prispel ke zdaroemu p ci /B by probudij Rondo Aveburoso znanim i novymi z zjtky. behu ce h~ho zajezdu. Nuti klimbajfci MPs v zaseda Kdyby se yam zdal0, ze no pod tknoul, Z to v~ e eim sale Dolni snemovny. vfce mist a pameltek uz Coda cinil ve svem vol nem case 'nemovnll lordu bohuzel nelze na jednom zeljezdu Organizeltofi zajezdu si a bez l1ftroku na jakoukoliv v den nasi navstevy take navstivit, zaci ZS i GTS dovoluji touto cestou po odmenu. reprezentovalo pouze ne jeste zvleldli Bileho kone dekovat spo)ecnosti DOBkolik jejich clenu, ackoliv u Uffingtonu a Stonehenge RA VODA HBSW a. S., M. Polakova - 14

15 P adayatra Coje padayatra? Padayatra znamena v sanskrtu (staroindick)' jazyk),,~ ~ i festival". V Indii, kde rna sve koreny. je znama jil tisiee let. Navstevovani poutnich mist pesky za doprovodu volskeho sprezeni je vel ice atraktivni zpiisob, jak priblizit c!uchovni poznani. Nejen v Inc!ii, ale i v jinych zem ich sveta se tyto poute tesi velke ucte, at uz. jsou konany za c!uchovnimi cili nebo dobrocinnymi ucely. Evropski m cdlky V roce 1989, kdy situace v sevemim Irsku byla velice napjata a hrozil vulecny konllikt, se clenove hnutf Hare Krsna rozhoc!li uspohidat tento mirov)' pochoc!. Vyrazili z Belfastu (lrsko) napfic Evropou pres Anglii, Nizozemi, Belgii, Francii, Spanelsko. Italii, Recko, Makedonii, Jugoslavii. Chon 'a ko, Rakousko, Madarsko, Siovensko, Ceskou republiku, Polsko, Litvu, LOlyssko a & tonsko al do Rusica, kc!e v foee 1996 c!oratili do Mosby. Na teto ceste pfibliw i lidem ruzneho politickeho a nabozenskeho smysleni. 1idem ruznych kultur, iivotnich sty Iii a zi votnich hodnot navod k mfru, klery je zaznamenan ve splech. mzrovy p och od l moudrosti davne Indie - VCdach. "Vsechny zive by tosti, at pohyblive l,i nehybne, jsou c{\stmi Nejvyssi duse - Boha." Takto, s duchovnim pohlec!em, muze moudr)' clovek videt skutecnou rovnost zivych bytosti bez ohlec!u na jejich telesne (materialni) odlisnosti. Takovy duchovni pohled je mozne ziskat zpivanim svatych jmen Boha, Hare Krsna mahaman try - Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare / Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Harc. Siovo Krsna znamena "ten. kter)' je ncjpfitazlivcjsi svou krasou", slovo Rama zase "ten, ktery je zdroj vecncho pozitku", slovem Hare jsou osloveny neomezene energie Krsny. Tento mirovy priivod buc!e Ictos projizdet oblasti jiznich Cech. Nenechte si ujit podveccmi kulturni program, ktery probi::hne v teehto mistech: By tfiee 5. 6., Marsovice 6. 6., Kl'ecovice Osecany Sedlcany 9. 6., Pocepice , Petrovice , Kr,\sn:l Hora Kamyk n. Vlt , Dolni Hbity , Pfibrarn , Milin , feznice 19.6., Belciee , Lmife , Sveradice , Horazdoviee , Katovice , Strakonice a dale pak Cehnice. Lid 1l10vice, Voc!iJany. Bavorov, Vlachovo Bfezi, Prachatice, Lhenice, Smedec. Chvalciny, Cesky Krumlav, Dol. TIebonin, Velesin, Besec!nice, Trhove Sviny, Borovany, Ledenice, Suche Vrbne. Ceske Budejovice, Hluboka, Zliv, Dr-iterl, Temelin, TYn n. Vlt., Bechyne. A na co se muzete tesi!") Na Historie skateboardingu a zac ~l tku 60. let fi rmy jako Makaha a Habie zacaly v rabet prvni ~katebo rdy. inspirovane urfem. Mezi prvni sponzorovanc skateboardisty patr-ili napf. Bill a Mark Richardsovi, Dany Bearer, B ruce Logan a Togee Johnson. Skateboarding se stal populfunim temei' pres noe a fi r my tezce pracovaly, aby udrzely krok s poptavkou. Jenze v roce 1965 pousta takzvanych "odborniku" na bezpecnost prohlasila skateboarding za nebezpecny sport a presvedcovali obehody k zastaveni prodeje skateboardu a rodice k tomu, aby je svym detem nekupovali. A tak prvni rozvoj skateboardingu skoncil stejne ryehle jako zai:al a tento sport vstoupil do sveho prvniho krizoveho obdobi. Prvni generaee skateboardistu vynalezla zaklad stylu a trikll. V roee 1973 byla vyrobena prvni urethanova kolecka a to vyrazne posunulo vyvoj skateboardingu. Nova kolecka nabizela mnohem lepsi jizdni vlastnosti a v kombinaci s novymi trucky se jezdeni posunulo na dalsi uroven. V te dobe se triky odvijely od surfovyeh zpusobu na pioche zemi nebo na lavii:kac h. Poprv byly jako teren pro jezdeni objeveny i prazdne bazeny (bowl) a valcove trubky (pipe). Moderni skateboarding se dew na tato odvetvi: slalom. sjezd. freestyle a longjump. V teto dobe mel skateboarding take sve hvi::zdy. n~k ten\ opravdu vyznamna jmcna jsou Tony Alva, Jay Adams a Stacey P eralta. Tak jako urethanova kolei:ka ozivila skateboarding v 70. letech, v 80. se to podafilo streetstylu a preklizkove rampe. Donuceni k pokynu "udelej si S,tm" skatei'i zacali stavet vlastni drevene skateparky na dvorcich a prazdnych pareelach. Ze zdi a zabradli se staly free-skateparky. Tato generaee mcla take vlastni skupinu hvezd a nektefi z nich dodnes zavodi - napf. Tony Hawk, Steve Caballero, Andy MacDonald. Ethan Fowler a Sandro Diaz. Tentokrat eyklus vreholil kolem roku 1987, kdy skateri zaca Ii poslouchat tvrdou punkovou hudbu, obh~kali se do tmavyeh odstinll a nosili retro-tenisky. Skateboarding muze byt zabava pro deti od dvou let, ale vetsinou jsou skej(;ki stafi kolem 20 a 30 let. Skateboardisti netrenuji v pravem smyslu toholo slova a dokonce si ani nehlidaji linii a nedrzi diety. Pouze delaji to, co miluji: skejtuji. Skateboarding je zabava a kdyz je diem zabava, tak to nikdy nevypada jako trenink. K ostatn[m sportum tohoto odvetvi patri napi'. snowboarding. in-line skating, surfing atd., eoz jsou extremni sporty a taky se poji se skateboardingem. V historii skateboardingu bylo mnoho organizaci, v dnesni dom je to IASC (Mezinarodni organizace skate firem). V soucasnosti jsou zavodni diseipliny tohoto odv~tvi streetstyle a vertikalni rampa. Zavodnici jsou ve firemnich tymech, ne v narodnieh druzstvech. Svifleflstl skateboardiste dekuji Me) v T. Svinech za zhotovejli U-rampy a jeji umisteni do prostoru klllziste. Rosta Thpy, III, A GTS na j ihu Cech ukazku meditativni hudby c!oprovazene hrou na tradicni indicke hudebnf nastroje. podivanou na spl'ezeni uherskyeh volu a malebny putovni vu z mirovcho pochodu, divadclni vystoupeni, pan tomimu, indicky tanee Bharat nat yam. Behem cesty se vsiehni mllzete k pochodu pi'idat. Vystoupcni v Trho\'ych Svincch bude dne v hodin na lrinici. fluslra ce: Katei'ina Sedldkovd IV. A GTS - IS

16 SPOLECE ska KRONIKA NOV NAROZENI OBCANCI Mml, lav Nova!.. OttvB. ~;i IllIr Baboutek Roman Mlynsk"l'i 538 nar :!OOO Lejrek Tom:i~ 11ebl7skeho 805 nllt loo/} BicuV;l P-<\Vlll Hu ova 148 nar Vllsi~ck David Sitlmte 7 17 nar UOO Hamadej J<lkub Bu<lovatel! nar l OOO RausJa!..ub Na,pol'ilovt' 771 nar PlIeeek Radek BlIdovatel!;Jci 1005 lull :WOO Koliit Franu::ek Siuni! n{) 9()9 nor Ko"a Filip Rejta 42~ 11M Bartyz.alovii Laura BLJdovatelslui 979 nar o MDESATNt 'I Jan Bican t~vtk 39 nar. I I Jan Hale Trocn<w~ka 7Cj/\ nar U Andl!la Balx,rov:\ Jeronymova 459 nar )20 Anna C:ulkova Hynska 197 nar LJEVADE ATNICE Dne :W()() se do2iva YO. lei pam Anna Urbano va. lrhove Sviny 247 R07.WUCTu ) SMF. SF. Binova Hedvlka. JiI Iko\'a 116, zemt.:i" c.!ne :!OOO ve vl!ku 93 let Pavlnv;1 BIl1~na, T(ldn~ 17. lcmfela dtic () VI! \~ku 9U let Duc.! IV' Salena, H11\OVII 147. LCmfcll WOO vc v k.u 90 let Pasek Frantikk. P~\lackeho 555. zemfel dne (] ve vl!ku 1/7 lei Su tro\'~ Allb~ra, N~bi'cti vat. Ca:ha \0:;5. lemrela one ()() ve ~t!],.'1l 80 lei Sedlvu RW.l!lla. 1'<i\cbtw ]~. lelllfeill dill: I ve \'/!ku 7(, let filll(\ Anna, Bfel! 17. l.emfela dn~ () vc v~ ku 74 Jet ~pui:lk(}v;j Frantika, Skoin! 412,.ll!ltlfela dn~ 19. -l ve v~j..li 72 let Homitek Bullumll. R".i1a 463. IcmNI tine 2. 3.!(\()() V~ vcku 1i9 let Jirkli M'llic:. Branka 594, re",rela line:! () vc v~l.u 67 kt B:UIO\':1 Rillena. Ot.!v& 61. lcmfel;j dne :!O. 2. :!!K)I) ve vek II 62 let richy J'iro~lij. v Sltlll~~ 611 I umi'el dne J{) w vi!ku 47 Io:t Dne 6. ledna se dozii 90 let pan FrclIllis'ek Lis'ku z lalovai: Jihocesky tellisovy pfebor opet V Trhovych Svinech Po t~mer patnactilete odmlce se v letosnim roce opet hraje jihocesky prebor v wnise starsich Zakll. Kdyz byly v roce 1996 lrekonstruovany tenisove kurty, zacinal oddll temer od nuly. Od roku 1998 za(;alo druzstvo mulu H zen opet hr :1t okresni prcbor. Zacala ro V tl ~1. intenzivni prace s ml dell. V 100 skem mce sc zaei ucastnili cele rady turnajll a v)'sledkem bylo ulllisteni na celost,\tnim zebficku starsfch z,ikll: Karel Hasek 807, Ondrej Kolar 825. Vit Herman 1008, Michal Kudrna Mladsi laei: Ondrej Kahil' 664. Uvcdem' vysledky umoznily postoupil do Jihoceskeho preboru starsiho zactva. Druzstvo hra' e ve sloz ni: Ha~e k, Kolar, Herman, Ji ndra, Ondokov{\, Kolarov il, Karboy,i a Lenkov{\. Prvni z,ipas s Prachaticemi vyhr,ilo 9'0, s Krumlovem 5:4 a prohralo s Milevskcm 2:7 a s Kaplici 1: 8. Dals.i 3 nipasy jej jeste cekuji. Trcnefi jednotlivych kupin jsou Pavel Ko l<i.t-, Lubos Kudrna, Milada Jindrovu, Jaroslav SalceI' a Jan Steinbauer. Vzltledem ke kap ac i t~ dvorcll bude dalsi nabor 6-8letyeh v dubnu LuboS Kudrna, pi'edseda oddfiu tenisn Devadesdliny oslavil se sv,l'mi l1ejbfiuimi 13. ledlla v Oreveku pan Karel Mikoldf TRHOVOSVINENSKE LlSTY Zpravodaj obcanu mesta Trhove Sviny a okolf Vydava Mestsky urad v Trhovy-ch Svinech Predsedkyne redakcni rady Petra Vickova Technicka redakce Mgr. Marie Duskova Naklad 650 vytisku Tiskne Tiskarna Jarosik, Ceske Budejovice Cena tohoto vytisku 5 Kc - 16

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013

Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013 Závěrečný účet obce Uhřice za rok 2013 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Uhřice závěrečný účet obce za rok 2013. Údaje

Více

Čerpání rozpočtu města k 30. 4. 2005

Čerpání rozpočtu města k 30. 4. 2005 1 Čerpání rozpočtu města k 30. 4. 2005 Upr. rozpočet Plnění % Příjmy: Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin. 6 000 000,- 2 138 652,- 35 Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin. 3 000 000,- 835 516,- 27 Daň z př. fyz.

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené,

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Informační leták 2015 2016 Škola Jaroslava Ježka Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Loretánská 19 Praha 1 118 00 www.skolajj.cz email: info@skolajj.cz

Více

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 10. jednání rady města, které se konalo v pondělí 14. 6. 2010 od 18.00 hodin. Dle prezenční listiny Program jednání: 1. Návrh Územního plánu 2. Žádost o stanovisko fa ENERMA a.s. fotovoltaická

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 23. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 15. 9. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude

Slovo starosty. v havarijním stavu. Zaèala i je dn án í o a rc hi t e kt o n ic k é m zpracování parku, který bude ā ā ā ā ā ā ā ā 2 STUDENSKÝ TEP Slovo starosty Váāení spoluobèané, dovolte, abych Vás seznámil s èinností obce od po sle dní ho vyd án í Te pu. V m ìsí ci l istopad u p ro bì hla kontrola provedení a vyúètování

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel.

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel. Kalendář všech akcí 2016 Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Ples mysliveckého sdružení Dolní Lánov 22. 1. 2016 KD Dolní Lánov Tradiční ples myslivců s bohatou tombolou Pořadatel: MS Malá Sněžka

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Zpráva o plnění ročního plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) za školní rok 2013/2014 1 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

Dům dětí a mládeže Oslavany. pořádá letní tábor

Dům dětí a mládeže Oslavany. pořádá letní tábor Dům dětí a mládeže Oslavany pořádá letní tábor Místo : Westernové městečko Šiklův mlýn Ubytování : stany s podsadou, zděná jídelna a sociální zařízení Strava : 5x denně + celodenní pitný režim Cena : 2950,-

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Mesto Mimon USNESENÍ. z 4. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 27. února 2008 v zasedací místnosti MeÚ Mimon I. patro v 15 : 00 hodin

Mesto Mimon USNESENÍ. z 4. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 27. února 2008 v zasedací místnosti MeÚ Mimon I. patro v 15 : 00 hodin Mesto Mimon Správní odbor, Mírová 120 471 24, Mimon III, e-mail: podatelna~mestomimon.cz. if 487805 001, ~ 487805044 USNESENÍ z 4. zasedání Rady mesta Mimone, které se konalo dne 27. února 2008 v zasedací

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 4 / 2008 o místních poplatcích Město Nejdek na základě usnesení zastupitelstva č. ZM/197/9/08 ze dne 10.4. 2008 v souladu s ustanovením 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 2238-16 - 2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 2238-16 - 2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 2238-16 - 2015 NEMOVITÁ V C: 1.obvyklá ceny pozemku dle LV. 5255 v k.ú. Strá nice 2. 1/2 obvyklé ceny dle LV.153 v k.ú.strá nice Vlastníci pozemku: Paní Lenka Sklenáková,

Více

Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Milovice vydává dne 31.1.2011 podle 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

let kopané mezi vltavou a sázavou

let kopané mezi vltavou a sázavou 40 let kopané mezi vltavou a sázavou Předkládaná publikace se pokusila zdokumentovat historii TJ Krňany od doby jejího založení v roce 1974 včetně zmínky o poválečném období let 1947 1950. Při sestavování

Více

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007

HOSPODAŘENÍ OBCE LUŠTĚNICE ZA ROK 2007 č. 1 / únor 2008 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou první číslo našeho Zpravodaje v roce 2008, ve kterém bychom Vás rádi informovali o dění v naší obci v uplynulých i nadcházejících měsících.

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2008

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2008 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2008 Schváleno na 10. zasedání zastupitelstva města dne 17.12.2007-1- Sumář návrhu rozpočtu na rok 2008 Návrh rozpočtu rok 2008 Rozpočet po schválení

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ

MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 29. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 24. června 2009 (č. usnesení 559/09 č. usnesení 586/09 ) Č. usnesení 559/09 Plnění usnesení Předkládá: Ing.

Více

Klinikum Passau 1.6. - 31. 8. 2010

Klinikum Passau 1.6. - 31. 8. 2010 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Závěrečná zpráva ze zahraniční stáže Klinikum Passau 1.6. - 31. 8. 2010 Eva Paťhová, obor Všeobecná sestra Pasov Pasov je malebné

Více

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012)

Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Závěrečná zpráva (věcný popis činnosti v roce 2012) Ve dnech 12. 15. 1. 2012 se MAS Střední Povltaví prezentovala na společném stánku se Svazkem obcí Milevska na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour

Více

Obec Ludvíkovice rozpočet 2014 -Návrh vyvěšeno : PŘÍJMY v tis. Kč sejmuto :

Obec Ludvíkovice rozpočet 2014 -Návrh vyvěšeno : PŘÍJMY v tis. Kč sejmuto : Obec Ludvíkovice rozpočet 2014 -Návrh vyvěšeno : PŘÍJMY v tis. Kč sejmuto : Par. Pol. Popis Kč tis. komentář 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 1900 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze

Více

Plnění rozpočtu města Heřmanův Městec za 01-06/2007

Plnění rozpočtu města Heřmanův Městec za 01-06/2007 Plnění rozpočtu města Heřmanův Městec za 01-06/2007 Příjmy: rozpočet rozpočet čerpání %čerpání schválený upravený k 30.6. uprav.roz. Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin. 6 200 000 6 200 000 3 796 698 61,2

Více

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Obecně závazná vyhláška města Břidličná č. 4 /2007 O místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo města Břidličná vydává dne 17.12.2007 v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2, písm. i)

Více

Prohlídka zámeckých interiérů

Prohlídka zámeckých interiérů Malebný barokní zámek, který byl postaven hrabětem Janem Ludvíkem Harbuval Chamaré v roce 1749, je ideálním místem pro malé i velké, pro jednotlivce i skupiny, pro ty co hledají historii a kulturu, ale

Více

N á v r h Úprava rozpočtu 2.rozpočtové opatření

N á v r h Úprava rozpočtu 2.rozpočtové opatření Odbor finanční Zastupitelstvo města Dne 17.2.2016 N á v r h Úprava rozpočtu 2.rozpočtové opatření Zpráva se předkládá z důvodu: zákona o obcích 128/2000 Sb. Zprávu vypracoval: ing.ivana Polenová vedoucí

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 18.11. 2007 Přítomni: Hrušková Věra, David František, Kašparová Anna, Ing. Havelda Martin, Ing. David František, Brož Milan,

Více

Září 2014. Měsíčník novoměstského sboru ČCE. Ročník XIII.

Září 2014. Měsíčník novoměstského sboru ČCE. Ročník XIII. ZPRÁVY A OHLASY Září 2014 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIII. Kalendárium akcí v září 2014 a co nás čeká v říjnu: 3.9. NM 18.00 schůze staršovstva 5.9. NM 19.30 schůzka učitelů NŠ 6.9. Seniorátní

Více

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006

Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Zápis z 2. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27. listopadu 2006 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marela Krupicová, Josef Sokolíček

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

Nadační fond Pedagogické školy. v Litomyšli 2015

Nadační fond Pedagogické školy. v Litomyšli 2015 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA, LITOMYŠL, Komenského nám. 22, 570 12 Litomyšl Přidružená škola UNESCO tel.: 461 614 550, fax: 461 615 705, IČO 62032381, DIČ CZ62032381 e-mail:

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

Znalecký posudek číslo 3655 325/07

Znalecký posudek číslo 3655 325/07 Znalecký posudek číslo 3655 325/07 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 48 Moravský Beroun katastrální území: Sedm Dvorů bývalý okres: Olomouc O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA prosinec 2012 Číslo: 8/2012 ZDARMA SPORTOVNÍ ÚSPĚCH MLÁDEŽE V sobotu 1. prosince se konal jeden z turnajů O pohár Králického venkova, který pořádala Komise pro Osadní výbory

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010 USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010 UZMě 27/1/2010 Zahájení, schválení programu, volba komisí Návrhová komise byla zvolena ve složení: Mgr. Jana Veselá,

Více

NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PRO DĚTI MŠ SPORTÍK I PRO VEŘEJNOST:

NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PRO DĚTI MŠ SPORTÍK I PRO VEŘEJNOST: NABÍDKA VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PRO DĚTI MŠ SPORTÍK I PRO VEŘEJNOST: Den Čas Nabídka Pondělí 13:00-14:00 Předškolní příprava ( děti od 5 let) 15:00 15:45 Dětská jóga (děti 3 4let)

Více

Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016

Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016 Strategie rozvoje obce Nová Ves 2011-2016 - zpracováno na základě veřejné diskuse Zpracoval: Miroslav Pokorný Strategie rozvoje obce Nová Ves pro období 2011-2016 Tento materiál je výchozím podkladem pro

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. 1) Tepelné hospodářství. 2) Rozbor hospodaření k 30.6.2007. 3) Vyúčtování položek výpočtu vodného a stočného

Více

Zápis z VII. zasedání zastupitelstva obce Sokoleč, konaného dne 11.6. 2008 na Obecním úřadě v Sokolči

Zápis z VII. zasedání zastupitelstva obce Sokoleč, konaného dne 11.6. 2008 na Obecním úřadě v Sokolči Zápis z VII. zasedání zastupitelstva obce Sokoleč, konaného dne 11.6. 2008 na Obecním úřadě v Sokolči Přítomni : Mráz Jiří, Dymeš František, ing. Sipajda Marian, Junková Eva, Řehák Miloslav, Holan Petr,

Více

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9

Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 Bulletin Dobrovolnického centra České Budějovice 0 4 / 2 0 0 9 2 Bulletin Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice OBSAH Stáří... 3 Hledáme dobrovolníky... 5 Kalendář uskutečněných akcí za 04/2009...

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Veřejné zasedání č. 18/ 2010

Veřejné zasedání č. 18/ 2010 Veřejné zasedání č. 18/ 2010 Dne 15.9.2010 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Co se do Předvolebníků nevešlo.

Co se do Předvolebníků nevešlo. Co se do Předvolebníků nevešlo. Investiční akce od roku 1999 do roku 2010 včetně délky opravených chodníků, plochy vybudovaných parkovišť a délky nových nebo opravených ulic a místních komunikací. 1999

Více

Vypis usnesenf c. 06/2011 ze dne 17.3.2011

Vypis usnesenf c. 06/2011 ze dne 17.3.2011 Vypis usnesenf c. 06/2011 ze dne 17.3.2011 Oredni deska: 62/06/2011 ZO schvaluje program 6. zasedani zastupitelstva obce ze dne 17.3.2011. 63/06/2011 ZO schvaluje overovatele zapisu a usneseni pana Pavla

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

Dotazníkové šetření mezi žáky škol o využívání volného času a nabídky aktivit v regionu

Dotazníkové šetření mezi žáky škol o využívání volného času a nabídky aktivit v regionu Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Dotazníkové šetření mezi

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz

NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek. www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie Krtek www.krtek-nf.cz NadaЛnМ fond dпtskи onkologie KRTEK byl zaloыen 15. listopadu 1999 v BrnП. Jeho posl nмm je napom hat v pїeklenov nм dosavadnмch mezer ve financov nм

Více

AUTODOPRAVA -nonstop-

AUTODOPRAVA -nonstop- 6/2010 KOUPALIŠTĚ ÚVALY přijme brigádníky na pozice: plavčík ( kurz plavčíka nutný) zdravotník (nutno mít zdravotnický kurz) brigádníky do občerstvení. Podmínky: pracovitost, věk 16 let a více. Bližší

Více

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 29.4.

Více

Z á p i s. z 18. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 9. 6. 2015 od 9.00 hod.

Z á p i s. z 18. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 9. 6. 2015 od 9.00 hod. Z á p i s z 18. jednání Finančního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 9. 6. 2015 od 9.00 hod. v ZOO Dvůr Králové nad Labem, a. s. 544 01 Dvůr Králové nad Labem Přítomni: dle prezenční

Více

12. Magdeburský seminář

12. Magdeburský seminář 12. Magdeburský seminář o ochraně vod Rámcová sm o vodách (WFD) směrnice František HLADÍK Povodí Vltavy, státní podnik hladik @ pvl.cz Český Krumlov 10. 13. Října 2006 Hlavní povodí ČR HLAVNÍ TÉMATA SEMINÁŘE

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Pravidla pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory 1 I. Základní ustanovení Domov Pod Lipami Smečno služba Denního stacionáře pro

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Tutleky, konaného 17.3.2014

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Tutleky, konaného 17.3.2014 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Tutleky, konaného 17.3.2014 Pořadové číslo 19/2014 Místo konáni: Termín: Přítomno: Jednáni řídil: hasičárna 17.3.2014 od 19,30 hod. 9 občanů Oldřich Moravec

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

GRAPE SC IPTV. více než televize

GRAPE SC IPTV. více než televize GRAPE SC IPTV více než televize Uz ivatelska pr i rucka TELEVIZE IPTV je digita lni televize, ktera je vzdy o krok napred. Tato televize Va m prina s i nadstandartni funkce a ten nejve ts i komfort pri

Více

Zápis. ze 15. jednání rady města, které se konalo v úterý 6. října 2008 od 14.00 hodin.

Zápis. ze 15. jednání rady města, které se konalo v úterý 6. října 2008 od 14.00 hodin. Zápis ze 15. jednání rady města, které se konalo v úterý 6. října 2008 od 14.00 hodin. Program jednání: 1) Kanalizace Dělnická ulice. 2) Nájemní smlouvy Myslivna Kohout a Hájovna Besednice. 3) Rekonstrukce

Více

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič.

ZÁPIS č.2/2012. Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin. (JN) Vladimír Nič. ZÁPIS č.2/2012 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 17.4.2012 v 19,00 hodin MíSTO KONÁNí v sídle Obecního úřadu-chlumčany čp. 154 PSČ43903 PŘíTOMNI Jarmila Nechanická starostka

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád domova mládeže. domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád domova mládeže. domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou strana: 1/6 PROVOZNÍ ŘÁD domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

Zápis č.26 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 6. 2. 2013

Zápis č.26 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 6. 2. 2013 Zápis č.26 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 6. 2. 2013 dne 6. 2. 2013 začátek: 20.05 hod. místo konání: zasedací místnost OÚ Lužany přítomno 6 zastupitelů (Jínová, Vorlíčková, Dolenská

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE

ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE ČESKÁ KUŽELKÁŘSKÁ ASOCIACE Zátopkova 00/, PS 40, 60 7 Praha 6 Kategorie: Místo konání: Muži Hazlov Datum: 0. -. květen 006 Všeobecná ustanovení. Pořadatel Z pověření VV ČKA uspořádá TJ Jiskra Hazlov..

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Penzion pro důchodce Loštice, příspěvková organizace, IČO 75004020 Hradská 113, 789 83 Loštice Výroční zpráva za rok 2008 V Lošticích dne 7. března 2009 Zpracovala a předkládá: Bc. Jana Fričerová, ředitelka

Více

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: ---

Zápis. z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Zápis z 22. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. 11. 2011 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: --- Program jednání: 1. Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2012

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO Odbor ekonomicky - oddeleni metodiky a kontroly

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO Odbor ekonomicky - oddeleni metodiky a kontroly , 'V ", KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomicky - oddeleni metodiky a kontroly SpZn: CJ: Zprava 0 vysledku prezkoumani hospodareni Obec Krchleby, e: 00579190 za rok 2014 Prezkoumani se uskutecnilo

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334, FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální

Více