Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2 2 NášþÚJEZDEC SLOVO STAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte mi, abych v našem obecním zpravodaji krátce zhodnotil osmimìsíèní èinnost zastupitelstva obce Újezdec. Pøipomínám, že v komunálních volbách 2002 kandidovaly v Újezdci dvì volební seskupení KDU-ÈSL a skupina nezávislých kandidátù Obec obèanùm. Po vytvoøení nového zastupitelstva obce bylo prioritou sformovat souèinnost mezi obìma volebními seskupeními a vytvoøit výbory a komise, které by pracovaly na patøièné úrovni. Tento zámìr se podaøilo uskuteènit. Na druhém veøejném zasedání byly schváleny dva výbory a to kontrolní a finanèní, dále komuse kulturní a sportovní, sociální a životního prostøedí. Pøedsedy jednotlivých výborù a komisí jsou zastupitelé obce. Dalším hlavním úkolem zastupitelstva obce bylo vytvoøení programu na pololetí roku 2003, se zámìrem dùslednì jej realizovat. Prvním bode, a to základním, se stal rozpoèet na rok 2003 a novelizace èi schválení nových obecnì závazných vyhlášek. Bodem programu byla i výsadba zelenì v horní èásti zmoly a její následná údržba. Pozornost byla také zamìøena na èásteènou rekonstrukci výletištì Hliník, kde byla provedena generální oprava taneèního kola v hodnotì nìkolika desítek tisíc korun. Zde patøí podìkování hlavnímu sponzorovi, který si díky své skromnosti nepøál být jmenován. Vìtšina obèanù ale zøejmì ví, o koho se jedná. Podìkování si rovnìž zaslouží ostatní obèané, kteøí svojí brigádnickou èinností pomohli pøi betonáži a úpravì Hliníku. Pracovní výpomoc v souèasné dobì pøichází od obèanù ze sousedních obcí, kteøí u nás vykonávají obecnì prospìšné práce. Chtìl bych podìkovat za práci èlenùm kulturní a sportovní komise, za jejich aktivitu pøi poøádání již nìkolika kulturních a sportovních akcí. Pøipomenu napø. Košt vína, taneèní zábava, Petropavlovské hodky a další. Namístì je rovnìž podìkování èlenùm sociální komise za jejich èinnost a také èlenùm komise životního prostøedí, kteøí se nám starají o zeleò a výsadbu v naší obci. Co nás èeká v blízké budoucnosti? Pøedevším se potýkáme s nedostatkem financí, kdy již nemùžeme plánovat velké projekty, ale musíme se spíše zamìøit na vzhled a údržbu obce ( v neposlední øadì to bude autobusová zastávka a její okolí). Seznámil jsem vás a našimi pøedstavami o tom, jak by se život v Újezdci mohl odvíjet v dalším období. Dìkuji vám za vaši podporu, pomoc a pochopení. Zdenìk Gottwald, starosta obce SLOVO MÍSTOSTAROSTY Milí obèané, v uplynulých mìsících jsem byl zamìøen na pokraèování v Programu obnovy venkova, kde jsme shromáždili podklady na dotace pro etapu Dolní èást zmoly. Finanèní prostøedky nám nakonec nebyly pøidìleny s tím, že je nutno nejprve vytvoøit pøíjezdovou cestu. Proto je do prostoru pod Tesaøíkovým navážena vhodná stavební su. Zamìøíme se také na dotažení hlavní vìtve obecní kanalizace u Matušákového. V rámci našich aktivit v horní èásti zmoly jsme vysadili stromky a keøe a pokraèujeme v udržování tohoto prostoru. V souladu s pùvodním zámìrem by celé snažení mìlo vyústit až ke kolaudaci. V naší kapli jsem pomáhal pøi údržbì automatického zvonìní a nyní jsem zapojen do vyøizování pøedìlávky elektro vedení na tøífázový proud. Nejvìtší rozsah prací byl však vykonán ve výletišti Hliník. Pøi obnovì taneèního kola a údržbì celého prostoru v rámci pøíprav na Petropavlovské hodky. Odmìnou všem, kteøí pomohli je velká úèast a dobré pobavení našich spoluobèanù a jejich hostù. Mimo bìžné zastupitelské úkoly mohu dále uvést pomoc pøi kategorizaci dalších vinièních tratí a propagaci cyklostezek. Ne všechno naše snažení pøineslo ovoce, takže zlepšení bude našim úkolem v následujících mìsících. František Polášek, místostarosta Úøední hodiny Obecního úøadu v Újezdci: PO ST hod hod hod. Starosta obce PO hod. Místostarosta obce ST hod. MATRIKA Osvìtimany Tel. è. 572/ Úøední hodiny PO hod. ST hod hod.

3 NášþÚJEZDEC 3 ZPRÁVA ZE 3. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Zasedání se uskuteènilo v pøísálí kulturního domu. Zastupitelstvo obce vzalo na vìdomí: - posouzení finanèního pøíspìvku na charitativní èinnost. - složení jednotlivých komisí spolu s plánem jejich èinnosti na rok návrh na doplnìní OZV o pohybu psù - žádost obce o pomoc v rámci veøejnì prospìšných prací. Zastupitelstvo obce schválilo: - sestavení kontrolního a finanèního výboru spolu s plánem èinnosti na rok rozpoèet obce na rok nový jednací øád zastupitelstva obce Újezdec. - dohodu o provozování obecní knihovny. - starostu obce p. Gottwalda jako zmocnìnce pro zastupování obce ve sdružení Osvìtimansko. - splátku na dopravní obslužnost. Ukládá: - vypracování OZV o poplatku za provozování výherních hracích automatù. ZPRÁVA ZE 4. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Zasedání se uskuteènilo v pøísálí kulturního domu. Zastupitelstvo obce schválilo: - obecnì závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný automat. - OZV novelizaci a regulaci pohybu psù a jiného zvíøectva na veøejných prostranství. - OZV novelizaci požární øád obce Újezdec. - pokraèování v aktivitách smìøujících k realizaci rekonstrukce polní cesty Újezdec Vážany. - registraci rozšíøení vinièní tratì dolní èást Padìlky. - Opravu odmìn èlenùm zastupitelstva obce Újezdec v souladu s naøízením vlády è. 37/ Pronájem èásti budovy zastávky ÈSAD paní Štìpánové pro úèely provozu prodeje odìvù. Zastupitelstvo obce vzalo na vìdomí: - informaci o naší obci v publikaci Zlínský kraj. - sdìlení o stanovisku Agentury ochrany pøírody a krajiny Brno ve vztahu k dotacím na dolní èást zmoly. - informaci k výletišti Hliník. - zprávu o zahájení prací v horní èásti zmoly. ZPRÁVA Z 5. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Zasedání se uskuteènilo v pøísálí kulturního domu. Zastupitelstvo obce vzalo na vìdomí: - zprávu o rozpoètu a plnìní za rok Zastupitelstvo obce uložilo: - komisi kontrolní a finanèní, dále starostovi a místostarostovi zajistit odstranìní nedostatkù v hospodaøení a úèetnictví dle zprávy auditora. Termín vyøešení nedostatkù do 15. Srpna Zastupitelstvo obce vzalo na vìdomí: - smlouvu k tvorbì techn. digit. mapy Zlínského kraje s obcí a krajem Zlín.

4 4 NášþÚJEZDEC Z ÈINNOSTI SOCIÁLNÍ KOMISE Nezapomínáme na naše jubilanty Nejstarší obèanka Újezdce paní Rozálie Kubíèková oslavila krásné 93. narozeniny. Foto: ZG Sociální komise pøi Obecním úøadì v Újezdci je tøíèlenná. Pøedsedou komise je èlen zastupitelstva Jiøí Pohanka, èlenové p. Šestáková a p. Mackù. V prvním pololetí letošního roku se dle plánu provádìlo místním rozhlasem blahopøání jubilantùm k 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 a více let. V mìsíci bøeznu byla navštívena v naší obci nejstarší spoluobèanka paní Rozálie Kubíèková, která v plné svìžesti dovršila 93 let. Byl jí pøedán dárek s blahopøáním pevného zdraví. V dubnu byl nejstarší z mužù pan František Duda, který oslavil 89 narozeniny. Rovnìž i jemu komise pøedala dárek a pøání. Každý poslední týden v mìsíci jsou navštíveni spoluobèané, kteøí se dožívají 70, 75, 80 a více let a je jim pøedán dárek s pøáním pevného zdraví a spokojenosti v kruhu svých blízkých. Do dnešního dne èlenové sociální komise navštívili deset spoluobèanù naší obce. V èervnu byl také uspoøádán zájezd na Sv. Kopeèek, zoologické zahrady v Olomouci a okrasné zahrady v Horizontu. V druhé polovinì roku budeme pokraèovat dle plánu a také pøipravujeme besedu s dùchodci. Pøejeme všem spoluobèanùm pevné zdraví, abychom i jim v budoucnu mohli blahopøát. Za sociální komisi Františka Šestáková Z návštìvy zoo byly nadšeny pøedevším dìti. Na snímku ukazuje svou krásu pelikán. Foto: MP

5 NášþÚJEZDEC 5 ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ Nebuïme lhostejní k životnímu prostøedí! Naše obec i její širší okolí netrpí vìtší ekologickou závadou. Nemáme poblíž žádné zdroje škodlivých emisí, ani nás nic neohrožuje nadmìrným hlukem. Neležíme u rušné komunikace ani v dosahu škodlivých provozù. Zdálo by se tedy, že životní prostøedí je dobré a není si na co stìžovat. Z hlediska celostátního je to témìø pravda. Obèané však berou tuto skuteènost jako samozøejmost a vùbec si tohoto stavu neváží. Je sice pravda, že vše to má øadu odvrácených stránek. Jsou jimi dopravní nedostupnost, nedostatek pracovních pøíležitostí a s tím spojené další okolnosti, jako je odliv obèanù do atraktivnìjších míst a koneènì i malý zájem potencionálních podnikatelù. Srovnáme-li však rozvoj ochrany životního prostøedí s jinými obcemi, máme co dohánìt. Je to pøedevším oblast nakládání a likvidace odpadù všeho druhu. Ekologickou zátìží zaèíná být naše zmola. Za 300 let bezstarostného odkládání odpadù (sice vesmìs nezávadných) se vžilo mínìní, že je to možné dìlat poøád. Dnešní skladba odpadu Rybníèek v dolní èásti zmoly. Foto: AH odpovídá i životní úrovni. Odpad je nebezpeènìjší a závadnìjší a pøíroda ho sama nedokáže likvidovat. Životní prostøedí u nìkterých obèanù konèí za jejich prahem, bytem èi zahradou. V obcích, kde není možné ukládat odpad na èerných divokých skládkách je v tomto smìru uvìdomìní obèanù již na vyšší úrovni. Za 12 let úsilí a odstranìní tohoto stavu se pokrok jeví jako nedostateèný. Naše životní prostøedí je nutno chápat jako celek. Zmola je souèástí zastavìné èásti obce. Mìla by vypadat aspoò tak, aby se zde dalo projít a vyhlížela trochu esteticky. Pøíštì nìco o stavbách, stavebním øádu, územním plánu, povolování staveb a jejich opravách. Za komisi životního prostøedí Alois Hromada Vážení obèané... Kulturní a sportovní komise má pìt èlenù a pracuje v tomto složení první rok. Nìkteré z níže uvedených akcí se vydaøily více, jiné ménì. Mimo vystoupení skupiny Reflexy a Petropavlovských hodkù byly ostatní akce bohužel ztrátové. Doufáme, že komise bude i nadále fungovat ke spokojenosti obèanù a že se nám podaøí po dlouhé dobì osvìžit spoleèenský život v Újezdci. Výšlapu pøálo poèasí V sobotu 8. února se konal výšlap na Vlèák. Sraz byl v devìt hodin ráno pøed kulturním domem. I když akci pøálo poèasí a ukázalo se sluníèko, úèast byla malá. Protáhnout tìlo si pøišli pouze èlenové komise s rodinami a navíc pan Èernoch. Doufáme, že pøíštího výšlapu se zúèastní více zájemcù a udìlá tak nìco málo pro své zdraví. Z KULTURNÍHO DÌNÍ Výšlap na Vlèák. Foto: KSK Skupina Reflexy to rozjela! Dvacet let trvalo, než v sále kulturního domu v Újezdci opìt vystoupila skupina Reflexy. V sobotu 26. dubna zaèaly pøípravy na veèerní vystoupení. O tom, že muzika této stálice na hudebním poli má stále své fanoušky, svìdèí vysoká návštìvnost koncertu. Reflexy to zkrátka rozjeli a dali do pohybu sto padesát tøi platících. Všichni se velmi dobøe bavili. Trochu zklamání pøineslo poøadatelùm ale zjištìní, že do zajištìného autobusu, který mìl svážet fanoušky z okolí, nasedli pouze tøi cestující.

6 6 NášþÚJEZDEC Košt vína se líbil Po nìkolika letech se v nedìli 13. Dubna setkali vinaøi a znalci dobrého vína. V kulturním domì se podaøilo poøadatelùm nashromáždit celkem 229 vzorkù vína, z Újezdce 36. Výsledky nároèné práce místních a pøespolních vinaøù hodnotilo šestnáct degustátorù. S pøípravou akce nemalou mìrou pomohl komisi Josef Novák ze Skalky, kterému touto cestou posílají poøadatelé podìkování. Dík patøí ale také všem, kteøí se koštu úèastnili. I tato akce s sebou nesla malou úèast veøejnosti, kdy bylo pouze osmdesát platících. Z KULTURNÍHO DÌNÍ Po nìkolika letech se probudil košt vína. Foto: KSK Ženský zákon nejen pro ženy 25. kvìtna pøijeli do sálu kulturního domu v Újezdci èlenové divadelního ochotnického spolku z Osvìtiman. Vystoupili tady s nastudovanou hrou Ženský zákon. I když bylo vystoupení velmi zdaøilé a ochotníci divákùm zajistili dobou náladu, návštìvnost byla velmi malá. Hru pøišlo zhlédnout jen dvacet obèanù. Pøíjemný zážitek jim ostatní však mohou urèitì závidìt. Úspìšné hodky Jako každý rok, tak se i letos uskuteènily ve dnech èervna Petropavlovské hodky. Na výletištì Hliník se v sobotu vydalo za zábavou dvì stì sedmnáct místních i pøespolních obèanù. K tanci a poslechu vyhrávala Staromìstská kapela, kterou doplòoval svými historkami lidový vypravìè. Poøadatele zaskoèila vysoká návštìvnost a chvilkami se u stánkù s obèerstvením dokonce tvoøily fronty. Pøesto se všichni velmi dobøe bavili. S úspìchem se setkala i pøipravená bohatá tombola. Následující den zaèal program v Hliníku v 15. hodin. I v nedìli vylákalo pìkné poèasí na vystoupení skupiny Trinom pomìrnì hodnì obèanù. Do areálu výletištì pøišlo ètyøiapadesát platících. Trinom se postaral o perfektní atmosféru a pøidával jeden hit za druhým. Pøespolním se muzika natolik zalíbila, že se složili a zaplatili hudebníkùm za další sady navíc. Petropavlovské hodky se vydaøily a na ty pøíští, v roce 2004, se už teï tìšíme. Doufáme, že vy také! Dìti si hrály i mlsaly První kvìtnový den byl v Újezdci urèen dìtem. Kulturní a sportovní komise uspoøádala pro nejmenší Dìtský den. Dìti neodradilo ani tropické vedro a s chutí se pustily do pøipravené hry: Boj o poklad. Následovaly soutìže v Hliníku se sladkými odmìnami. Završení akce byl táborák s opékáním špekáèkù. Dìtský den provázela tropická vedra. Foto: KSK Pøipravujeme: 26. srpna opìt vystoupí skupina Trinom Za KSK Stanislav Štìpán

7 NášþÚJEZDEC 7 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ Hasièi získali v okrskové soutìži 4. místo Sbor dobrovolných hasièù má k nešnímu dne sedmadvacet èlenù, z toho sedmnáct èlenù ve vìku pod 25 let. Z toho je zøejmé, že jsme sbor mladý. V letošním roce jsme organizovali okrskovou soutìž v požárním sportu. Vzhledem k prostorovým požadavkùm jsme byli nuceni ji uspoøádat na høišti v Medlovicích. Soutìže se zúèastnilo osm družstev, z toho pìt z okrsku Osvìtimany a tøi družstva z okrsku Buchlov. V celkovém poøadí jsme se umístili v rámci okrsku na 4. Místì. Výroèní valná hromada sboru podala návrh smìrem k obecnímu úøadu, aby se v poøádání Petropavlovských hodek støídal SDH s obcí. Zároveò sbor pøislíbil pomoc s úklidem a pøípravì výletištì Hliník na tuto akci. Sbor dobrovolných hasièù spolupracuje s obcí v úseku požární ochrany. Zabezpeèuje základní školení èlenù JPO, provozuschopnost a pøipravenost požární techniky. V nejbližším období nás èeká okrskové provìøovací námìtové cvièení s vyhlášením ostrého poplachu pøes ohlašovny požáru. Dále se musíme pøipravit na období žní, které je považováno za období se zvýšeným požárním nebezpeèím. Chtìl bych tímto požádat obèany, aby dbali opatrnosti a nezavdali pøíèinu ke vzniku požáru. Hlavnì mám na mysli neuvážené pálení slámy, které bylo vloni pøíèinou požáru suché Hasièi SDH Újezdec pøi okrskové soutìži v požárním sportu v Medlovicích. Foto: archiv SDH trávy pod obcí. Vìøím, že v letošním roce budou hasièi jen cvièit a nebudou muset použít svých znalostí a dovedností pøi hašení skuteèného požáru. Petr Sovek, starosta SDH VINAØI Bude výstava vín! Zájmová organizace Èeský zahrádkáøský svaz èítá v souèasné dobì ètyøiadvacet èlenù z øad vinaøù, kteøí obhospodaøují vinice ve vinaøské osadì Pod stránìmi. Veškerá èinnost je zamìøena na udržování vinaøské osady. V pøíštím roce hodláme uspoøádat místní výstavu vín. Dìkujeme rovnìž touto cestou panu Aloisi Luòákovi za dlouhodobou èinnost ve funkci pøedsedy této organizace. František Šesták MYSLIVOST Zajícù je málo Myslivecké sdružení (MS) Újezdec vzniklo zákonnou delimitací v r. 1992, kdy se vyèlenilo z mysliveckého sdružení Osvìtimany. K dnešnímu dni má MS Újezdec celkem deset èlenù. Naší hlavní náplní èinnosti je výkon práva myslivosti, který v sobì zahrnuje péèi, chov a lov zvìøe a ochranu a zvelebování pøírody. Hospodaøíme na 544 ha, které si pronajímáme od honebního spoleèenstva Újezdec, Medlovice, Hostìjov. S politováním musíme konstatovat, že od r dochází v celé ÈR k úbytku zejména drobné užitkové zvìøe (bažant), a u nás pøedevším zajíce, který se vùbec neloví. Stav srnèí zvìøe je ustálený a roènì se odlovuje v prùmìru patnáct kusù. K pøemnožení však doznalo divoké prase, které mùže páchat velké školy na zemìdìlských plodinách. Antonín Bureš, pøedseda Mysliveckého sdružení Újezdec Habáni v Újezdci...Také Habáni (novokøtìnci) v Újezdci bydleli. Donedávna byly po tìchto Habánech a možná, že ještì jsou, podzemní chodby, lidovì zvané lochy. Lochy byly dlouhé metrù a konèily malými komùrkami, v nichž novokøtìnci konávali pobožnosti. Název loch byl pøejat z nìmèiny, ponìvadž novokøtìnecké hnutí vzniklo nìkde v západním Nìmecku. Díky, lochy, byly na Brèkovì pod domy è. 35 a 37 a pod do- ÈTEME Z KRONIKY mem è. 68 Jaroslava Èecha. Nejdelší však, asi 150 metrù dlouhý, vybílený tunel byl pod zahradou a domem è. 16. Obèané však v dírách nepátrali, i když se tam pøi orání proboøili, ze strachu, aby je nestihlo neštìstí. Já sám si pamatuji, že v roce 1922 po ujetí èásti svahu humna, kde døív stával dùm è. 21, se objevila podobná chodba, kde jsme jako kluci nahlíželi, ovšem jenom na kraj, dále jsme se báli. Dalším sesunutím se pak díra uzavøela. V tìchto místech také stávalo sídlištì mladohradištní... Zápisy kronikáøe Josefa Hromady Újezdec èp. 20, z 29. února 1972.

8 8 NášþÚJEZDEC Jubilanti Únor: Polášková Helena 60 let MUDr. Mlèák Jaroslav 65 let Ingrová Zdeòka 75 let Bøezen: Nejstarší obèanka paní Kubíèková 93 let Hromada Antonín 55 let Duben: Nejstarší obèan Duda František 89 let Pokorák Jar. 75 let Dobešek Mir. 85 let Kvìten: Machalová Alena 55 let Hromadová Marie 81 let Èerven: Šustr Josef 50 let Juráková M. 65 let Hulínová Ant. 75 let Paní Frelichová 83 let Èervenec: Pavlíèek Jar. 70 let SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Úmrtí Èernošová Marie Hrkalík Jan Sòatek Manželé Plahe è. 12 Újezdec Pøihlášení spoluobèané Manželé Poláškovi è dìti Stanislav Horák ml. È. 56 Vrba z Hliníku tøikrát pøežila svou smrt Nežádoucí vrba i tak by se dal nazvat mohutný strom, který je dnes dominantou výletištì Hliník. Její osud byl od poèátku nejistý. Z osvìtimanského rybníka si ji pøivezl a pøesadil do své zahrady pan Josef Hromada èp. 13. Jenomže vrba rostla rychleji, než si majitel pøedstavoval. Chtìl ji odstranit, protože mu zaèala zavazet. V likvidaci mu ale zabránil jeho bratr František, vzpomíná pan Matìj Èechál. A tak bratøi naložili asi v roce 1930 vzrostlou vrbu na tragaè a vydali se s ní na Hliník, kde se už tenkrát poøádali zábavy a tancovaèky. Vrbì se na novém stanovišti daøilo velmi dobøe, protože pod Hliníkem jsou silné prameny spodní vody. Rostla o sto šest. V roce 1940 ale pøišla silná vichøice, která vrbu velmi poškodila. Tenkrát se vlastnì už podruhé ZAJÍMAVOST uvažovalo o tom, že se strom odstraní. Nakonec byly ale jen zøezány polámané vìtve. Staèilo uplynout jen nìkolik let a opìt se nad Újezdcem pøehnala smrš. Vybrala si na vrbì další daò a poškodila ji témìø ze ètyøiceti procent. Opìt si vedení obce kladlo otázku, jestli vrbu ponechat nebo ne. Lidé byli ale proti. Poskytovala jim pøíjemné posezení pøi letních zábavách. Stopy po uøezaných haluzích ale najdeme na vrbì ještì dnes, dokonèil vyprávìní pan Èechál. Letos byl pøed Petropavslovskými hodkami strom proøezán a zbaven uschlých vìtví. Do koruny stromu zasáhl èlovìk, snad tomu už tak bude napoøád a naší vrbì se další kalamity vyhnou. Vzpomínky pana Matìje Èechála zpracovala Karin Horáková Kam za vodou? KOUPALIŠTÌ OSVÌTIMANY Otevøeno: Èervenec srpen od do hodin. Vstupné: Dìti do 5 let zdarma Od 5 do 15 let 10,- Kè Od 15 let 15,- Kè V areálu najdete: Bazén pro plavce, bazén pro neplavce, brouzdalištì, høištì pro plážový volejbal. Koupalištì dále nabízí obèerstvení. KAM VE VOLNÉM ÈASE Kulturní akce ZÁMECKÝ AMFITEÁTR Buchlovské hudební léto: Monkey Business (pá 1. 8.), Chinaski (so 9.8), Buchlovská svíca (so 16.8.) a Èechomor (so 30.8.) Bøestek Vaøení trnek (9.9.) sportovní areál Bøestek. Co dávají v kinì? KINOKAVÁRNA OSVÌTIMANY Srpen 1.8. Taxi Johny English X-Men Pinocio Pianista Záøí 5.9. Nuda v Brnì Osmá míle Chicago The Matrix Reload

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník DLOUHOÒOVICKÝ obèasník cena 6 Kè leden - únor - bøezen 007 è. 3 ètvrtletník obce Dlouhoòovice Podìkování a k tomu pár slov nového starosty obce Vážení spoluobèané, chvíli jsem pøemýšlel, jakými slovy zaèít

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio davedesign - SL zpravodaj str 1., 12. o zpestøení ve formì ukázky latinskoamerických tancù se postaral Martin Høivnáè s partnerkou. Nejen bohatá tombola a široká nabídka barù pøispìla k dobré zábavì do

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

J U B I L A N T I. Odpady:

J U B I L A N T I. Odpady: Vážení obèané, zimní období je snad zdárnì za námi a s ním také první ètvrtina nového roku 2012. Tento rok jsme si pøedsevzali, že bude klidnìjší oproti tìm minulým a že budeme realizovat jen nutné investièní

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio davedesign - SL zpravodaj str 1., 16. Sucholazecká hasièárna dostala nový kabát v podobì fasády, plastová okna a byly provedeny drobné stavební úpravy v interiéru. Hrstka tìch, kteøí mìli èas a chu, se

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2014

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2014 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2014 3. 1. 2015 Vážení bratři hasiči, sestry hasičky, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2014. K dnešnímu dni má náš

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007

o b o D Volby 2006 Ètvrtletník roèník I. èíslo 1 leden - bøezen 2007 Z pravo d a leden - bøezen 2007 j o b lo plazy Vážení spoluobèané, dostáváte do rukou první èíslo místního zpravodaje, prozatím zamýšleného jako ètvrtletník. Dovoluji si Vás oslovit touto, pro Doloplazy

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Obce Štítná nad Vláøí - Popov è. 47 PROSINEC 2011 Obce Štítná nad Vláøí - Popov Roèník XII. Vánoèní píseò Už se zase tìšíme na Ježíška, copak nám asi nadìlí, copak asi dostanem od Ježíška, to bychom všichni rádi vìdìli Hlavnì a jsou

Více

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------ Obec Skalièka è. 25 duben 2011 Vážení obèané, zimní období nás snad koneènì opustilo a s jarem pøichází nový elán, optimismus a

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Kulturní akce za rok 2008 str. 4-6 Draní peøí v Centru str. 8 Vážení spoluobèané, Rok s osmičkou na konci je minulostí. Stojíme na prahu roku 2009 s očekáváním. Mnozí z nás, ohlédneme

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2010 roèník 4, èíslo 12 CO JE U NÁS NOVÉHO Altánek, høištì a veranda Na zahradì v Pøemyšlenské ulici mohou dìti využívat

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

6. Z Chodova do Kunratic

6. Z Chodova do Kunratic 6. Z Chodova do Kunratic Celková délka trasy: 8,2 km Poèet stromù: 8 Poèet informaèních tabulí: 1 Vycházka má jako výchozí bod zastávku autobusù MHD Chodovská tvrz, kde je možné vystoupit z linek è. 125,

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Majetkoprávní vypoøádání areálu høi tì (str.4) 100 let SDH Strá ovice (str.8-9) Úvodem Vá ení spoluobèané, opìt po roce mám pøíle itost Vás pozdra- vit a seznámit se v ím, co se

Více

Král je mrtev - ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVI l ZDARMA 5 / 2006 http://www.michalkovice.cz. Volby skonèily - zastupitelé zvoleni!

Král je mrtev - ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVI l ZDARMA 5 / 2006 http://www.michalkovice.cz. Volby skonèily - zastupitelé zvoleni! MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVI l ZDARMA 5 / 2006 http://www.michalkovice.cz Král je mrtev - a žije král! volám po volbách do našeho zastupitelstva. Patnáct stateèných je zvoleno a odhodláno dát své

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

è. 29 èerven 2012 Vážení obèané,

è. 29 èerven 2012 Vážení obèané, è. 29 èerven 2012 Vážení obèané, v letošním roce Vás chceme co nejvíce informovat o dìní v obci a tak jsme po delší odmlce pøistoupili k vydávání obecního zpravodaje ètyøikrát roènì. Budete mít èerstvé

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Spoleènì pro Suché Lazce

Spoleènì pro Suché Lazce davedesign - program str 12., 1. Volte è. 2. Volte è. 2. Spoleènì pro Suché Lazce Suché Lazce Spoleènì jist, že každý státní zamìstnanec je tu pro nás, slovo nejde neznám, diktát z moci úøední pro mì není

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

MNOHÉ SE PODAØILO, ALE JEŠTÌ NA NÁS ÈEKÁ HODNÌ PRÁCE Vladimír Kapal

MNOHÉ SE PODAØILO, ALE JEŠTÌ NA NÁS ÈEKÁ HODNÌ PRÁCE Vladimír Kapal Roèník: V Èíslo: 8 Vydáno v Nehvizdech 16.8.2010 ZDARMA MNOHÉ SE PODAØILO, ALE JEŠTÌ NA NÁS ÈEKÁ HODNÌ PRÁCE Vladimír Kapal Rozhovor se starostou Foto Miroslava Kvasnièková Starosta Antonín Bendl je ve

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

MÌSTA TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ

MÌSTA TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ Z P R AVO DA J MÌSTA TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ ÈERVENEC 010 Zábìr týniš ského kostela sv. Mikuláše z titulní strany, který Vás bude provázet po celý rok, je z luk mezi albrechtickou hrázkou a øekou Orlicí. Hrázka,

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO VLKOLÍNEC Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko VLKOLÍNEC 3 SK STØEDNÍ SLOVENSKO Památková rezervace lidové architektury Vlkolínec byla

Více

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2005 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

PORUBA SE MÌNÍ. MÌNÍ SE I JEJÍ OBYVATELÉ?

PORUBA SE MÌNÍ. MÌNÍ SE I JEJÍ OBYVATELÉ? Bezplatný èasopis pro obèany mìstského obvodu Poruba Èas se ve svém toku podobá øece. Nedá se zastavit, pouze zanechává v krajinì i v lidech stopy a odrazy dìní. Stejné platí i o našem mìstském obvodu:

Více

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 2003 Výroèní zpráva Výroèní zpráva za rok 2003 Vydala ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová Táborská 689 560 02 Èeská Tøebová únor 2004 náklad 100 ks Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 24 1 obsah

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. PF 2016 lampionový prùvod - str. 8. Obec Høensko POZVÁNKA

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. PF 2016 lampionový prùvod - str. 8. Obec Høensko POZVÁNKA www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO PROSINEC 2015 rozsvícení vánoèního stromu na Mezné - str. 6 Obec Høensko POZVÁNKA vánoce na Mezné - str. 3 v Edmundovì soutìsce zakonèení

Více

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád = 1 = O B E C P U S T I N A Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád Zastupitelstvo obce Pustina se na svém zasedání dne 3.6.2005 usneslo usnesením č. 2/2005 vydat na

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

------------------------------------------------------ Obec Skalièka

------------------------------------------------------ Obec Skalièka Zpravodaj ------------------------------------------------------ Obec Skalièka è. 27 prosinec 2011 Milí obèané, letošní konec roku se nezadržitelnì blíží a každému z nás se zdá, ten aktuální kalendáøní

Více

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje

LHOTECKÝ. Úvodní slovo: Krásné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2016 Vám přeje LHOTECKÝ 11/2015 ZPRAVODAJ Úvodní slovo: Vážení spoluobčané, máme tu opět konec kalendářního roku, kdy bývá dobrým zvykem bilancovat. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za rokem 2015. Tento rok byl prvním

Více

MÌSÍÈNÍK OBCE BOROVNICE. Øíjen 2006

MÌSÍÈNÍK OBCE BOROVNICE. Øíjen 2006 Brodík MÌSÍÈNÍK OBCE BOROVNICE 10 Øíjen 2006 Slovo úvodem Vážení obèané obce Borovnice, mìsíc utekl jako voda a je tu další èíslo obecního zpravodaje. Toto èíslo je opìt plné informací z obecního dìní

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Kulturní akce za rok 2009 str. 8-10

Kulturní akce za rok 2009 str. 8-10 Informace obèanùm obce Kulturní akce za rok 2009 str. 8-10 Ženský sbor RADOST str. 11 Vážení spoluobèané, jsme na prahu roku začínající už desítkou, do kterého vstupu jeme s novými tužbami a myšlen kami.

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Zastupitelstvo obce Kornatice se na svém zasedání dne 12.5.2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

Naše hody. POZVÁNKA NA HODY Obecní úřad v Ostopovicích pořádá 24. června t.r. tradiční MLADÉ HODY, na něž zve všechny naše občany

Naše hody. POZVÁNKA NA HODY Obecní úřad v Ostopovicích pořádá 24. června t.r. tradiční MLADÉ HODY, na něž zve všechny naše občany ČÍSLO 2 ROČNÍK X. ČERVEN 2001 ZDARMA Naše hody Èerven mìní slunovratem jaro v léto. Je mìsícem tøešní, jahod, rùží, kvetoucích luk i senoseèe. V naší obci se koncem èervna konají Mladé hody s dlouholetou

Více

Zveme Vás na vánoèní akce

Zveme Vás na vánoèní akce Zveme Vás na vánoèní akce 20. 12. 2010 Vánoèní koncert žákù ZŠ Mìš anská v Husovì sboru v 17 hodin roèník XlX. prosinec 2010 èíslo 5 23. 12. 2010 Rozsvícení Vánoèního stromu u hasièské zbrojnice v Br.

Více

Chvalte léto! lesních malin zrajících. tìhotných klasù obilných èas touhy po objetí vodní hladì. a jejich dotekù vášnivé dlanì. B.

Chvalte léto! lesních malin zrajících. tìhotných klasù obilných èas touhy po objetí vodní hladì. a jejich dotekù vášnivé dlanì. B. ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 18., LÉTO 2002 Chvalte léto Chvalte léto, èas motýlých køídel barevných lesních malin zrajících vùnì košatých lip staletých bzukotu èmelákù bruèivých vonících

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA

Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Èíslo 2-2010 VÝTISK ZDARMA Dne 8. února se uskuteèní jednání zastupitelstva, které bude volit nového èlena rady za zemøelého Mgr. Rudolfa Ondøicha a projednávat definitivní verzi rozpoètu mìsta na letošní

Více

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení

11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5 Pøíklady realizací zahrad speciálních zaøízení 11.5. 1 Royal school for the Deaf Manchester, Velká Británie ahrada se nachází v centru školního areálu pro dìti s postižením sluchu,. Byla navržena

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 40 Èerven 2010 Vá ení spoluobèané, setkáváme se nad stránkami našeho zpravodaje po delší dobì trvajícího nepøíznivého poèasí, které tyto letošní jarní

Více

Vážení spoluobèané, S pøáním pøíjemného ètení za ZO ÈSOP Køižánky Jièín. Vojtìch Drahoòovský koordinátor projektu

Vážení spoluobèané, S pøáním pøíjemného ètení za ZO ÈSOP Køižánky Jièín. Vojtìch Drahoòovský koordinátor projektu Informaèní materiál pro obèany o projektu Vážení spoluobèané, pøedkládáme Vám informace o biostanici, kterou jako Základní organizace Èeského svazu ochráncù pøírody Køižánky Jièín pøipravujeme na okraji

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 158 10/2014 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Nové povrchy dalších komunikací V souèasné dobì pøibyla opìt øada spokojených spoluobèanù, kterým

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, zpráva obecní policie, narozeniny a další zprávy MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÚNOR 2015

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, zpráva obecní policie, narozeniny a další zprávy MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÚNOR 2015 www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÚNOR 2015 nové kotle v provozu - strana 5 Ferdinandova soutìska - strana 6 výstavba zátìžových bariér - strana 6 pozor na netopýry - strana

Více