Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2 2 NášþÚJEZDEC SLOVO STAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte mi, abych v našem obecním zpravodaji krátce zhodnotil osmimìsíèní èinnost zastupitelstva obce Újezdec. Pøipomínám, že v komunálních volbách 2002 kandidovaly v Újezdci dvì volební seskupení KDU-ÈSL a skupina nezávislých kandidátù Obec obèanùm. Po vytvoøení nového zastupitelstva obce bylo prioritou sformovat souèinnost mezi obìma volebními seskupeními a vytvoøit výbory a komise, které by pracovaly na patøièné úrovni. Tento zámìr se podaøilo uskuteènit. Na druhém veøejném zasedání byly schváleny dva výbory a to kontrolní a finanèní, dále komuse kulturní a sportovní, sociální a životního prostøedí. Pøedsedy jednotlivých výborù a komisí jsou zastupitelé obce. Dalším hlavním úkolem zastupitelstva obce bylo vytvoøení programu na pololetí roku 2003, se zámìrem dùslednì jej realizovat. Prvním bode, a to základním, se stal rozpoèet na rok 2003 a novelizace èi schválení nových obecnì závazných vyhlášek. Bodem programu byla i výsadba zelenì v horní èásti zmoly a její následná údržba. Pozornost byla také zamìøena na èásteènou rekonstrukci výletištì Hliník, kde byla provedena generální oprava taneèního kola v hodnotì nìkolika desítek tisíc korun. Zde patøí podìkování hlavnímu sponzorovi, který si díky své skromnosti nepøál být jmenován. Vìtšina obèanù ale zøejmì ví, o koho se jedná. Podìkování si rovnìž zaslouží ostatní obèané, kteøí svojí brigádnickou èinností pomohli pøi betonáži a úpravì Hliníku. Pracovní výpomoc v souèasné dobì pøichází od obèanù ze sousedních obcí, kteøí u nás vykonávají obecnì prospìšné práce. Chtìl bych podìkovat za práci èlenùm kulturní a sportovní komise, za jejich aktivitu pøi poøádání již nìkolika kulturních a sportovních akcí. Pøipomenu napø. Košt vína, taneèní zábava, Petropavlovské hodky a další. Namístì je rovnìž podìkování èlenùm sociální komise za jejich èinnost a také èlenùm komise životního prostøedí, kteøí se nám starají o zeleò a výsadbu v naší obci. Co nás èeká v blízké budoucnosti? Pøedevším se potýkáme s nedostatkem financí, kdy již nemùžeme plánovat velké projekty, ale musíme se spíše zamìøit na vzhled a údržbu obce ( v neposlední øadì to bude autobusová zastávka a její okolí). Seznámil jsem vás a našimi pøedstavami o tom, jak by se život v Újezdci mohl odvíjet v dalším období. Dìkuji vám za vaši podporu, pomoc a pochopení. Zdenìk Gottwald, starosta obce SLOVO MÍSTOSTAROSTY Milí obèané, v uplynulých mìsících jsem byl zamìøen na pokraèování v Programu obnovy venkova, kde jsme shromáždili podklady na dotace pro etapu Dolní èást zmoly. Finanèní prostøedky nám nakonec nebyly pøidìleny s tím, že je nutno nejprve vytvoøit pøíjezdovou cestu. Proto je do prostoru pod Tesaøíkovým navážena vhodná stavební su. Zamìøíme se také na dotažení hlavní vìtve obecní kanalizace u Matušákového. V rámci našich aktivit v horní èásti zmoly jsme vysadili stromky a keøe a pokraèujeme v udržování tohoto prostoru. V souladu s pùvodním zámìrem by celé snažení mìlo vyústit až ke kolaudaci. V naší kapli jsem pomáhal pøi údržbì automatického zvonìní a nyní jsem zapojen do vyøizování pøedìlávky elektro vedení na tøífázový proud. Nejvìtší rozsah prací byl však vykonán ve výletišti Hliník. Pøi obnovì taneèního kola a údržbì celého prostoru v rámci pøíprav na Petropavlovské hodky. Odmìnou všem, kteøí pomohli je velká úèast a dobré pobavení našich spoluobèanù a jejich hostù. Mimo bìžné zastupitelské úkoly mohu dále uvést pomoc pøi kategorizaci dalších vinièních tratí a propagaci cyklostezek. Ne všechno naše snažení pøineslo ovoce, takže zlepšení bude našim úkolem v následujících mìsících. František Polášek, místostarosta Úøední hodiny Obecního úøadu v Újezdci: PO ST hod hod hod. Starosta obce PO hod. Místostarosta obce ST hod. MATRIKA Osvìtimany Tel. è. 572/ Úøední hodiny PO hod. ST hod hod.

3 NášþÚJEZDEC 3 ZPRÁVA ZE 3. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Zasedání se uskuteènilo v pøísálí kulturního domu. Zastupitelstvo obce vzalo na vìdomí: - posouzení finanèního pøíspìvku na charitativní èinnost. - složení jednotlivých komisí spolu s plánem jejich èinnosti na rok návrh na doplnìní OZV o pohybu psù - žádost obce o pomoc v rámci veøejnì prospìšných prací. Zastupitelstvo obce schválilo: - sestavení kontrolního a finanèního výboru spolu s plánem èinnosti na rok rozpoèet obce na rok nový jednací øád zastupitelstva obce Újezdec. - dohodu o provozování obecní knihovny. - starostu obce p. Gottwalda jako zmocnìnce pro zastupování obce ve sdružení Osvìtimansko. - splátku na dopravní obslužnost. Ukládá: - vypracování OZV o poplatku za provozování výherních hracích automatù. ZPRÁVA ZE 4. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Zasedání se uskuteènilo v pøísálí kulturního domu. Zastupitelstvo obce schválilo: - obecnì závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný automat. - OZV novelizaci a regulaci pohybu psù a jiného zvíøectva na veøejných prostranství. - OZV novelizaci požární øád obce Újezdec. - pokraèování v aktivitách smìøujících k realizaci rekonstrukce polní cesty Újezdec Vážany. - registraci rozšíøení vinièní tratì dolní èást Padìlky. - Opravu odmìn èlenùm zastupitelstva obce Újezdec v souladu s naøízením vlády è. 37/ Pronájem èásti budovy zastávky ÈSAD paní Štìpánové pro úèely provozu prodeje odìvù. Zastupitelstvo obce vzalo na vìdomí: - informaci o naší obci v publikaci Zlínský kraj. - sdìlení o stanovisku Agentury ochrany pøírody a krajiny Brno ve vztahu k dotacím na dolní èást zmoly. - informaci k výletišti Hliník. - zprávu o zahájení prací v horní èásti zmoly. ZPRÁVA Z 5. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Zasedání se uskuteènilo v pøísálí kulturního domu. Zastupitelstvo obce vzalo na vìdomí: - zprávu o rozpoètu a plnìní za rok Zastupitelstvo obce uložilo: - komisi kontrolní a finanèní, dále starostovi a místostarostovi zajistit odstranìní nedostatkù v hospodaøení a úèetnictví dle zprávy auditora. Termín vyøešení nedostatkù do 15. Srpna Zastupitelstvo obce vzalo na vìdomí: - smlouvu k tvorbì techn. digit. mapy Zlínského kraje s obcí a krajem Zlín.

4 4 NášþÚJEZDEC Z ÈINNOSTI SOCIÁLNÍ KOMISE Nezapomínáme na naše jubilanty Nejstarší obèanka Újezdce paní Rozálie Kubíèková oslavila krásné 93. narozeniny. Foto: ZG Sociální komise pøi Obecním úøadì v Újezdci je tøíèlenná. Pøedsedou komise je èlen zastupitelstva Jiøí Pohanka, èlenové p. Šestáková a p. Mackù. V prvním pololetí letošního roku se dle plánu provádìlo místním rozhlasem blahopøání jubilantùm k 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 a více let. V mìsíci bøeznu byla navštívena v naší obci nejstarší spoluobèanka paní Rozálie Kubíèková, která v plné svìžesti dovršila 93 let. Byl jí pøedán dárek s blahopøáním pevného zdraví. V dubnu byl nejstarší z mužù pan František Duda, který oslavil 89 narozeniny. Rovnìž i jemu komise pøedala dárek a pøání. Každý poslední týden v mìsíci jsou navštíveni spoluobèané, kteøí se dožívají 70, 75, 80 a více let a je jim pøedán dárek s pøáním pevného zdraví a spokojenosti v kruhu svých blízkých. Do dnešního dne èlenové sociální komise navštívili deset spoluobèanù naší obce. V èervnu byl také uspoøádán zájezd na Sv. Kopeèek, zoologické zahrady v Olomouci a okrasné zahrady v Horizontu. V druhé polovinì roku budeme pokraèovat dle plánu a také pøipravujeme besedu s dùchodci. Pøejeme všem spoluobèanùm pevné zdraví, abychom i jim v budoucnu mohli blahopøát. Za sociální komisi Františka Šestáková Z návštìvy zoo byly nadšeny pøedevším dìti. Na snímku ukazuje svou krásu pelikán. Foto: MP

5 NášþÚJEZDEC 5 ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ Nebuïme lhostejní k životnímu prostøedí! Naše obec i její širší okolí netrpí vìtší ekologickou závadou. Nemáme poblíž žádné zdroje škodlivých emisí, ani nás nic neohrožuje nadmìrným hlukem. Neležíme u rušné komunikace ani v dosahu škodlivých provozù. Zdálo by se tedy, že životní prostøedí je dobré a není si na co stìžovat. Z hlediska celostátního je to témìø pravda. Obèané však berou tuto skuteènost jako samozøejmost a vùbec si tohoto stavu neváží. Je sice pravda, že vše to má øadu odvrácených stránek. Jsou jimi dopravní nedostupnost, nedostatek pracovních pøíležitostí a s tím spojené další okolnosti, jako je odliv obèanù do atraktivnìjších míst a koneènì i malý zájem potencionálních podnikatelù. Srovnáme-li však rozvoj ochrany životního prostøedí s jinými obcemi, máme co dohánìt. Je to pøedevším oblast nakládání a likvidace odpadù všeho druhu. Ekologickou zátìží zaèíná být naše zmola. Za 300 let bezstarostného odkládání odpadù (sice vesmìs nezávadných) se vžilo mínìní, že je to možné dìlat poøád. Dnešní skladba odpadu Rybníèek v dolní èásti zmoly. Foto: AH odpovídá i životní úrovni. Odpad je nebezpeènìjší a závadnìjší a pøíroda ho sama nedokáže likvidovat. Životní prostøedí u nìkterých obèanù konèí za jejich prahem, bytem èi zahradou. V obcích, kde není možné ukládat odpad na èerných divokých skládkách je v tomto smìru uvìdomìní obèanù již na vyšší úrovni. Za 12 let úsilí a odstranìní tohoto stavu se pokrok jeví jako nedostateèný. Naše životní prostøedí je nutno chápat jako celek. Zmola je souèástí zastavìné èásti obce. Mìla by vypadat aspoò tak, aby se zde dalo projít a vyhlížela trochu esteticky. Pøíštì nìco o stavbách, stavebním øádu, územním plánu, povolování staveb a jejich opravách. Za komisi životního prostøedí Alois Hromada Vážení obèané... Kulturní a sportovní komise má pìt èlenù a pracuje v tomto složení první rok. Nìkteré z níže uvedených akcí se vydaøily více, jiné ménì. Mimo vystoupení skupiny Reflexy a Petropavlovských hodkù byly ostatní akce bohužel ztrátové. Doufáme, že komise bude i nadále fungovat ke spokojenosti obèanù a že se nám podaøí po dlouhé dobì osvìžit spoleèenský život v Újezdci. Výšlapu pøálo poèasí V sobotu 8. února se konal výšlap na Vlèák. Sraz byl v devìt hodin ráno pøed kulturním domem. I když akci pøálo poèasí a ukázalo se sluníèko, úèast byla malá. Protáhnout tìlo si pøišli pouze èlenové komise s rodinami a navíc pan Èernoch. Doufáme, že pøíštího výšlapu se zúèastní více zájemcù a udìlá tak nìco málo pro své zdraví. Z KULTURNÍHO DÌNÍ Výšlap na Vlèák. Foto: KSK Skupina Reflexy to rozjela! Dvacet let trvalo, než v sále kulturního domu v Újezdci opìt vystoupila skupina Reflexy. V sobotu 26. dubna zaèaly pøípravy na veèerní vystoupení. O tom, že muzika této stálice na hudebním poli má stále své fanoušky, svìdèí vysoká návštìvnost koncertu. Reflexy to zkrátka rozjeli a dali do pohybu sto padesát tøi platících. Všichni se velmi dobøe bavili. Trochu zklamání pøineslo poøadatelùm ale zjištìní, že do zajištìného autobusu, který mìl svážet fanoušky z okolí, nasedli pouze tøi cestující.

6 6 NášþÚJEZDEC Košt vína se líbil Po nìkolika letech se v nedìli 13. Dubna setkali vinaøi a znalci dobrého vína. V kulturním domì se podaøilo poøadatelùm nashromáždit celkem 229 vzorkù vína, z Újezdce 36. Výsledky nároèné práce místních a pøespolních vinaøù hodnotilo šestnáct degustátorù. S pøípravou akce nemalou mìrou pomohl komisi Josef Novák ze Skalky, kterému touto cestou posílají poøadatelé podìkování. Dík patøí ale také všem, kteøí se koštu úèastnili. I tato akce s sebou nesla malou úèast veøejnosti, kdy bylo pouze osmdesát platících. Z KULTURNÍHO DÌNÍ Po nìkolika letech se probudil košt vína. Foto: KSK Ženský zákon nejen pro ženy 25. kvìtna pøijeli do sálu kulturního domu v Újezdci èlenové divadelního ochotnického spolku z Osvìtiman. Vystoupili tady s nastudovanou hrou Ženský zákon. I když bylo vystoupení velmi zdaøilé a ochotníci divákùm zajistili dobou náladu, návštìvnost byla velmi malá. Hru pøišlo zhlédnout jen dvacet obèanù. Pøíjemný zážitek jim ostatní však mohou urèitì závidìt. Úspìšné hodky Jako každý rok, tak se i letos uskuteènily ve dnech èervna Petropavlovské hodky. Na výletištì Hliník se v sobotu vydalo za zábavou dvì stì sedmnáct místních i pøespolních obèanù. K tanci a poslechu vyhrávala Staromìstská kapela, kterou doplòoval svými historkami lidový vypravìè. Poøadatele zaskoèila vysoká návštìvnost a chvilkami se u stánkù s obèerstvením dokonce tvoøily fronty. Pøesto se všichni velmi dobøe bavili. S úspìchem se setkala i pøipravená bohatá tombola. Následující den zaèal program v Hliníku v 15. hodin. I v nedìli vylákalo pìkné poèasí na vystoupení skupiny Trinom pomìrnì hodnì obèanù. Do areálu výletištì pøišlo ètyøiapadesát platících. Trinom se postaral o perfektní atmosféru a pøidával jeden hit za druhým. Pøespolním se muzika natolik zalíbila, že se složili a zaplatili hudebníkùm za další sady navíc. Petropavlovské hodky se vydaøily a na ty pøíští, v roce 2004, se už teï tìšíme. Doufáme, že vy také! Dìti si hrály i mlsaly První kvìtnový den byl v Újezdci urèen dìtem. Kulturní a sportovní komise uspoøádala pro nejmenší Dìtský den. Dìti neodradilo ani tropické vedro a s chutí se pustily do pøipravené hry: Boj o poklad. Následovaly soutìže v Hliníku se sladkými odmìnami. Završení akce byl táborák s opékáním špekáèkù. Dìtský den provázela tropická vedra. Foto: KSK Pøipravujeme: 26. srpna opìt vystoupí skupina Trinom Za KSK Stanislav Štìpán

7 NášþÚJEZDEC 7 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ Hasièi získali v okrskové soutìži 4. místo Sbor dobrovolných hasièù má k nešnímu dne sedmadvacet èlenù, z toho sedmnáct èlenù ve vìku pod 25 let. Z toho je zøejmé, že jsme sbor mladý. V letošním roce jsme organizovali okrskovou soutìž v požárním sportu. Vzhledem k prostorovým požadavkùm jsme byli nuceni ji uspoøádat na høišti v Medlovicích. Soutìže se zúèastnilo osm družstev, z toho pìt z okrsku Osvìtimany a tøi družstva z okrsku Buchlov. V celkovém poøadí jsme se umístili v rámci okrsku na 4. Místì. Výroèní valná hromada sboru podala návrh smìrem k obecnímu úøadu, aby se v poøádání Petropavlovských hodek støídal SDH s obcí. Zároveò sbor pøislíbil pomoc s úklidem a pøípravì výletištì Hliník na tuto akci. Sbor dobrovolných hasièù spolupracuje s obcí v úseku požární ochrany. Zabezpeèuje základní školení èlenù JPO, provozuschopnost a pøipravenost požární techniky. V nejbližším období nás èeká okrskové provìøovací námìtové cvièení s vyhlášením ostrého poplachu pøes ohlašovny požáru. Dále se musíme pøipravit na období žní, které je považováno za období se zvýšeným požárním nebezpeèím. Chtìl bych tímto požádat obèany, aby dbali opatrnosti a nezavdali pøíèinu ke vzniku požáru. Hlavnì mám na mysli neuvážené pálení slámy, které bylo vloni pøíèinou požáru suché Hasièi SDH Újezdec pøi okrskové soutìži v požárním sportu v Medlovicích. Foto: archiv SDH trávy pod obcí. Vìøím, že v letošním roce budou hasièi jen cvièit a nebudou muset použít svých znalostí a dovedností pøi hašení skuteèného požáru. Petr Sovek, starosta SDH VINAØI Bude výstava vín! Zájmová organizace Èeský zahrádkáøský svaz èítá v souèasné dobì ètyøiadvacet èlenù z øad vinaøù, kteøí obhospodaøují vinice ve vinaøské osadì Pod stránìmi. Veškerá èinnost je zamìøena na udržování vinaøské osady. V pøíštím roce hodláme uspoøádat místní výstavu vín. Dìkujeme rovnìž touto cestou panu Aloisi Luòákovi za dlouhodobou èinnost ve funkci pøedsedy této organizace. František Šesták MYSLIVOST Zajícù je málo Myslivecké sdružení (MS) Újezdec vzniklo zákonnou delimitací v r. 1992, kdy se vyèlenilo z mysliveckého sdružení Osvìtimany. K dnešnímu dni má MS Újezdec celkem deset èlenù. Naší hlavní náplní èinnosti je výkon práva myslivosti, který v sobì zahrnuje péèi, chov a lov zvìøe a ochranu a zvelebování pøírody. Hospodaøíme na 544 ha, které si pronajímáme od honebního spoleèenstva Újezdec, Medlovice, Hostìjov. S politováním musíme konstatovat, že od r dochází v celé ÈR k úbytku zejména drobné užitkové zvìøe (bažant), a u nás pøedevším zajíce, který se vùbec neloví. Stav srnèí zvìøe je ustálený a roènì se odlovuje v prùmìru patnáct kusù. K pøemnožení však doznalo divoké prase, které mùže páchat velké školy na zemìdìlských plodinách. Antonín Bureš, pøedseda Mysliveckého sdružení Újezdec Habáni v Újezdci...Také Habáni (novokøtìnci) v Újezdci bydleli. Donedávna byly po tìchto Habánech a možná, že ještì jsou, podzemní chodby, lidovì zvané lochy. Lochy byly dlouhé metrù a konèily malými komùrkami, v nichž novokøtìnci konávali pobožnosti. Název loch byl pøejat z nìmèiny, ponìvadž novokøtìnecké hnutí vzniklo nìkde v západním Nìmecku. Díky, lochy, byly na Brèkovì pod domy è. 35 a 37 a pod do- ÈTEME Z KRONIKY mem è. 68 Jaroslava Èecha. Nejdelší však, asi 150 metrù dlouhý, vybílený tunel byl pod zahradou a domem è. 16. Obèané však v dírách nepátrali, i když se tam pøi orání proboøili, ze strachu, aby je nestihlo neštìstí. Já sám si pamatuji, že v roce 1922 po ujetí èásti svahu humna, kde døív stával dùm è. 21, se objevila podobná chodba, kde jsme jako kluci nahlíželi, ovšem jenom na kraj, dále jsme se báli. Dalším sesunutím se pak díra uzavøela. V tìchto místech také stávalo sídlištì mladohradištní... Zápisy kronikáøe Josefa Hromady Újezdec èp. 20, z 29. února 1972.

8 8 NášþÚJEZDEC Jubilanti Únor: Polášková Helena 60 let MUDr. Mlèák Jaroslav 65 let Ingrová Zdeòka 75 let Bøezen: Nejstarší obèanka paní Kubíèková 93 let Hromada Antonín 55 let Duben: Nejstarší obèan Duda František 89 let Pokorák Jar. 75 let Dobešek Mir. 85 let Kvìten: Machalová Alena 55 let Hromadová Marie 81 let Èerven: Šustr Josef 50 let Juráková M. 65 let Hulínová Ant. 75 let Paní Frelichová 83 let Èervenec: Pavlíèek Jar. 70 let SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Úmrtí Èernošová Marie Hrkalík Jan Sòatek Manželé Plahe è. 12 Újezdec Pøihlášení spoluobèané Manželé Poláškovi è dìti Stanislav Horák ml. È. 56 Vrba z Hliníku tøikrát pøežila svou smrt Nežádoucí vrba i tak by se dal nazvat mohutný strom, který je dnes dominantou výletištì Hliník. Její osud byl od poèátku nejistý. Z osvìtimanského rybníka si ji pøivezl a pøesadil do své zahrady pan Josef Hromada èp. 13. Jenomže vrba rostla rychleji, než si majitel pøedstavoval. Chtìl ji odstranit, protože mu zaèala zavazet. V likvidaci mu ale zabránil jeho bratr František, vzpomíná pan Matìj Èechál. A tak bratøi naložili asi v roce 1930 vzrostlou vrbu na tragaè a vydali se s ní na Hliník, kde se už tenkrát poøádali zábavy a tancovaèky. Vrbì se na novém stanovišti daøilo velmi dobøe, protože pod Hliníkem jsou silné prameny spodní vody. Rostla o sto šest. V roce 1940 ale pøišla silná vichøice, která vrbu velmi poškodila. Tenkrát se vlastnì už podruhé ZAJÍMAVOST uvažovalo o tom, že se strom odstraní. Nakonec byly ale jen zøezány polámané vìtve. Staèilo uplynout jen nìkolik let a opìt se nad Újezdcem pøehnala smrš. Vybrala si na vrbì další daò a poškodila ji témìø ze ètyøiceti procent. Opìt si vedení obce kladlo otázku, jestli vrbu ponechat nebo ne. Lidé byli ale proti. Poskytovala jim pøíjemné posezení pøi letních zábavách. Stopy po uøezaných haluzích ale najdeme na vrbì ještì dnes, dokonèil vyprávìní pan Èechál. Letos byl pøed Petropavslovskými hodkami strom proøezán a zbaven uschlých vìtví. Do koruny stromu zasáhl èlovìk, snad tomu už tak bude napoøád a naší vrbì se další kalamity vyhnou. Vzpomínky pana Matìje Èechála zpracovala Karin Horáková Kam za vodou? KOUPALIŠTÌ OSVÌTIMANY Otevøeno: Èervenec srpen od do hodin. Vstupné: Dìti do 5 let zdarma Od 5 do 15 let 10,- Kè Od 15 let 15,- Kè V areálu najdete: Bazén pro plavce, bazén pro neplavce, brouzdalištì, høištì pro plážový volejbal. Koupalištì dále nabízí obèerstvení. KAM VE VOLNÉM ÈASE Kulturní akce ZÁMECKÝ AMFITEÁTR Buchlovské hudební léto: Monkey Business (pá 1. 8.), Chinaski (so 9.8), Buchlovská svíca (so 16.8.) a Èechomor (so 30.8.) Bøestek Vaøení trnek (9.9.) sportovní areál Bøestek. Co dávají v kinì? KINOKAVÁRNA OSVÌTIMANY Srpen 1.8. Taxi Johny English X-Men Pinocio Pianista Záøí 5.9. Nuda v Brnì Osmá míle Chicago The Matrix Reload

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník DLOUHOÒOVICKÝ obèasník cena 6 Kè leden - únor - bøezen 007 è. 3 ètvrtletník obce Dlouhoòovice Podìkování a k tomu pár slov nového starosty obce Vážení spoluobèané, chvíli jsem pøemýšlel, jakými slovy zaèít

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio davedesign - SL zpravodaj str 1., 12. o zpestøení ve formì ukázky latinskoamerických tancù se postaral Martin Høivnáè s partnerkou. Nejen bohatá tombola a široká nabídka barù pøispìla k dobré zábavì do

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio davedesign - SL zpravodaj str 1., 16. Sucholazecká hasièárna dostala nový kabát v podobì fasády, plastová okna a byly provedeny drobné stavební úpravy v interiéru. Hrstka tìch, kteøí mìli èas a chu, se

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 2003 Výroèní zpráva Výroèní zpráva za rok 2003 Vydala ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová Táborská 689 560 02 Èeská Tøebová únor 2004 náklad 100 ks Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 24 1 obsah

Více

J U B I L A N T I. Odpady:

J U B I L A N T I. Odpady: Vážení obèané, zimní období je snad zdárnì za námi a s ním také první ètvrtina nového roku 2012. Tento rok jsme si pøedsevzali, že bude klidnìjší oproti tìm minulým a že budeme realizovat jen nutné investièní

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Informace obèanùm obce

Informace obèanùm obce Informace obèanùm obce Kulturní akce za rok 2008 str. 4-6 Draní peøí v Centru str. 8 Vážení spoluobèané, Rok s osmičkou na konci je minulostí. Stojíme na prahu roku 2009 s očekáváním. Mnozí z nás, ohlédneme

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Spoleènì pro Suché Lazce

Spoleènì pro Suché Lazce davedesign - program str 12., 1. Volte è. 2. Volte è. 2. Spoleènì pro Suché Lazce Suché Lazce Spoleènì jist, že každý státní zamìstnanec je tu pro nás, slovo nejde neznám, diktát z moci úøední pro mì není

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Kulturní akce za rok 2009 str. 8-10

Kulturní akce za rok 2009 str. 8-10 Informace obèanùm obce Kulturní akce za rok 2009 str. 8-10 Ženský sbor RADOST str. 11 Vážení spoluobèané, jsme na prahu roku začínající už desítkou, do kterého vstupu jeme s novými tužbami a myšlen kami.

Více

Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Obce Štítná nad Vláøí - Popov è. 47 PROSINEC 2011 Obce Štítná nad Vláøí - Popov Roèník XII. Vánoèní píseò Už se zase tìšíme na Ježíška, copak nám asi nadìlí, copak asi dostanem od Ježíška, to bychom všichni rádi vìdìli Hlavnì a jsou

Více

Naše hody. POZVÁNKA NA HODY Obecní úřad v Ostopovicích pořádá 24. června t.r. tradiční MLADÉ HODY, na něž zve všechny naše občany

Naše hody. POZVÁNKA NA HODY Obecní úřad v Ostopovicích pořádá 24. června t.r. tradiční MLADÉ HODY, na něž zve všechny naše občany ČÍSLO 2 ROČNÍK X. ČERVEN 2001 ZDARMA Naše hody Èerven mìní slunovratem jaro v léto. Je mìsícem tøešní, jahod, rùží, kvetoucích luk i senoseèe. V naší obci se koncem èervna konají Mladé hody s dlouholetou

Více

MÌSTA TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ

MÌSTA TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ Z P R AVO DA J MÌSTA TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ ÈERVENEC 010 Zábìr týniš ského kostela sv. Mikuláše z titulní strany, který Vás bude provázet po celý rok, je z luk mezi albrechtickou hrázkou a øekou Orlicí. Hrázka,

Více

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2007 Vážení spoluobèané, každoroèní vydání obecního zpravodaje má za úkol Vám pøiblížit práci obecního úøadu. Jsme malá obec a veškeré dìní je spojeno právì s obecním úøadem.

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

MÌSÍÈNÍK OBCE BOROVNICE. Øíjen 2006

MÌSÍÈNÍK OBCE BOROVNICE. Øíjen 2006 Brodík MÌSÍÈNÍK OBCE BOROVNICE 10 Øíjen 2006 Slovo úvodem Vážení obèané obce Borovnice, mìsíc utekl jako voda a je tu další èíslo obecního zpravodaje. Toto èíslo je opìt plné informací z obecního dìní

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO BØEZEN 2015 lišák v komínì - strana 8 pozvánka na taneèní zábavu - strana 3 stavba zátìžových bariér pokraèuje zahájení sezóny v Soutìskách

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Chvalte léto! lesních malin zrajících. tìhotných klasù obilných èas touhy po objetí vodní hladì. a jejich dotekù vášnivé dlanì. B.

Chvalte léto! lesních malin zrajících. tìhotných klasù obilných èas touhy po objetí vodní hladì. a jejich dotekù vášnivé dlanì. B. ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 6., VYDÁNÍ 18., LÉTO 2002 Chvalte léto Chvalte léto, èas motýlých køídel barevných lesních malin zrajících vùnì košatých lip staletých bzukotu èmelákù bruèivých vonících

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

è. 29 èerven 2012 Vážení obèané,

è. 29 èerven 2012 Vážení obèané, è. 29 èerven 2012 Vážení obèané, v letošním roce Vás chceme co nejvíce informovat o dìní v obci a tak jsme po delší odmlce pøistoupili k vydávání obecního zpravodaje ètyøikrát roènì. Budete mít èerstvé

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 NADÌJE, otrokovická o.p.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014 ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE má za sebou další období své èinnosti. Hodnotíme a vyjadøujeme se k celému pøedešlému roku. Pro nás to byl první souvislý rok plné èinnosti. Zatìžkávacím obdobím

Více

Hejkal. prosinec 2006 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná

Hejkal. prosinec 2006 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná nový nový Hejkal 4. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2006 cena 5 Vážení spoluobèané, od posledního vydání obecního obèasníku uteklo více jak 5 mìsícù. A to je doba natolik dlouhá, že jsme

Více

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník X - èíslo 7: srpen - záøí 2004 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, po tøech mìsících dostáváte do rukou opìt Letòanské listy. Èervenec a srpen byly pro dìti mìsíce prázdnin a pro nás,

Více

MÌSTA TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ

MÌSTA TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ Z P R AVO DA J MÌSTA TÝNIŠTÌ NAD ORLICÍ ÈERVEN 2010 Zábìr týniš ského kostela sv. Mikuláše z titulní strany, který Vás bude provázet po celý rok, je z luk mezi albrechtickou hrázkou a øekou Orlicí. Hrázka,

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 130 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Kvìten 2013 Aktuálnì z bloku starosty Obec zrealizuje investièní zámìry všech stran v obci Dle našich pøedpokladù k navýšení pøíjmù obce se již v 1. ètvrtletí t.r. ukazuje

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice OBÈASNÍK CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 Hasièský ples 19. 1. 2013 probìhl Hasièský ples. Na letošní ples pøišlo trochu ménì návštìvníkù než

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Volby 2014 Nová elektroinstalace ve škole Tøi poháry v pétanque pro seniory Vizovice v Orelské florbalové lize 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané, když píši tyto øádky, je za oknem krásný, teplý

Více

Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit.

Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit. Výroční zpráva 2000 Kdyby byl ûivot jako tanec, protanëila bych celou noc. Kdyby byl tanec jako ûivot, nenauëila bych se tanëit. Slovo pøedsedy výkonného výboru Vážení pøátelé, Vdobì dnešního uspìchaného

Více

J a r o Co jarní vánek?

J a r o Co jarní vánek? ÈTVRTLETNÍK OBCE NEZAMYSLICE, ROÈNÍK 5., VYDÁNÍ 13., JARO 2001 J a r o Co jarní vánek? Ten støíbøité kožíšky koèièkám hladí. Co tažní ptáci? Ti korálky tónù ve vìtvích ladí. Co bílé snìženky? Tichounce

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA

NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA NADAÈNÍ FOND NA PODPORU ROZVOJE HOSPICOVÉHO HNUTÍ V ÈR VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Správní rada Motto Slovo pøedsedkynì správní rady Hany Harákové Poslání a cíle nadaèního fondu Historie a souèasnost Naše

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

poøádá semináøe n e j e n pro èleny Profesního spoleèenství autoškol ÈR Zveme i ostatní autoškoly a zájemce z øad autodopravcù

poøádá semináøe n e j e n pro èleny Profesního spoleèenství autoškol ÈR Zveme i ostatní autoškoly a zájemce z øad autodopravcù poøádá semináøe n e j e n pro èleny Profesního spoleèenství autoškol ÈR Zveme i ostatní autoškoly a zájemce z øad autodopravcù 29.3.2007 BØEST, motorest s parkovištìm leží na silnici è. 55, Pøerov-Hulín

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Úvodník: Bìhem prázdninových mìsícù mìsto nezahálelo

Úvodník: Bìhem prázdninových mìsícù mìsto nezahálelo Èíslo 9 - Záøí 2012 - Roèník XXII - Cena 5 Kè - Úvodník: Bìhem prázdninových mìsícù mìsto nezahálelo Zatímco v loòském roce jsme v prázdninových mìsících rekonstruovali prostory rodinného centra a mateøské

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník DLOUHOÒOVICKÝ obèasník cena 6 Kè leden - únor - bøezen 2011 è. 48 ètvrtletník obce Dlouhoòovice Informace z radnice Napsali o nás Sudé zastupitelstvo nikdy neskonèilo patovou situací Dlouhoòovice: Nezávislí

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXI l ZDARMA l ÈÍSLO 134 9/2012 www.michalkovice.cz Prázdniny skonèily... Ano, prázdniny skonèily, skonèila doba dovolených, naèerpali jsme nové síly a dobrou náladu, máme spoustu

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník XI - èíslo 2: únor 2005 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, mám nìkolik poznámek. První: Ministr pro místní rozvoj ÈR Ing. Jiøí Paroubek navštíví 25. února v 11. hod. Letòany. Návštìvu

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

ZPRAVODAJ OBCE LOBODICE

ZPRAVODAJ OBCE LOBODICE ZPRAVODAJ OBCE LOBODICE 1/ 2015 Vydává obec Lobodice, nákladem 250 ks, ZDARMA do Vaší schránky. Zveme Vás na HODY 2015 18. - 20. 9. 2015 www.lobodice.cz Slovo starosty Vážení obèané, dovolte mi jako novì

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více