Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2 2 NášþÚJEZDEC SLOVO STAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte mi, abych v našem obecním zpravodaji krátce zhodnotil osmimìsíèní èinnost zastupitelstva obce Újezdec. Pøipomínám, že v komunálních volbách 2002 kandidovaly v Újezdci dvì volební seskupení KDU-ÈSL a skupina nezávislých kandidátù Obec obèanùm. Po vytvoøení nového zastupitelstva obce bylo prioritou sformovat souèinnost mezi obìma volebními seskupeními a vytvoøit výbory a komise, které by pracovaly na patøièné úrovni. Tento zámìr se podaøilo uskuteènit. Na druhém veøejném zasedání byly schváleny dva výbory a to kontrolní a finanèní, dále komuse kulturní a sportovní, sociální a životního prostøedí. Pøedsedy jednotlivých výborù a komisí jsou zastupitelé obce. Dalším hlavním úkolem zastupitelstva obce bylo vytvoøení programu na pololetí roku 2003, se zámìrem dùslednì jej realizovat. Prvním bode, a to základním, se stal rozpoèet na rok 2003 a novelizace èi schválení nových obecnì závazných vyhlášek. Bodem programu byla i výsadba zelenì v horní èásti zmoly a její následná údržba. Pozornost byla také zamìøena na èásteènou rekonstrukci výletištì Hliník, kde byla provedena generální oprava taneèního kola v hodnotì nìkolika desítek tisíc korun. Zde patøí podìkování hlavnímu sponzorovi, který si díky své skromnosti nepøál být jmenován. Vìtšina obèanù ale zøejmì ví, o koho se jedná. Podìkování si rovnìž zaslouží ostatní obèané, kteøí svojí brigádnickou èinností pomohli pøi betonáži a úpravì Hliníku. Pracovní výpomoc v souèasné dobì pøichází od obèanù ze sousedních obcí, kteøí u nás vykonávají obecnì prospìšné práce. Chtìl bych podìkovat za práci èlenùm kulturní a sportovní komise, za jejich aktivitu pøi poøádání již nìkolika kulturních a sportovních akcí. Pøipomenu napø. Košt vína, taneèní zábava, Petropavlovské hodky a další. Namístì je rovnìž podìkování èlenùm sociální komise za jejich èinnost a také èlenùm komise životního prostøedí, kteøí se nám starají o zeleò a výsadbu v naší obci. Co nás èeká v blízké budoucnosti? Pøedevším se potýkáme s nedostatkem financí, kdy již nemùžeme plánovat velké projekty, ale musíme se spíše zamìøit na vzhled a údržbu obce ( v neposlední øadì to bude autobusová zastávka a její okolí). Seznámil jsem vás a našimi pøedstavami o tom, jak by se život v Újezdci mohl odvíjet v dalším období. Dìkuji vám za vaši podporu, pomoc a pochopení. Zdenìk Gottwald, starosta obce SLOVO MÍSTOSTAROSTY Milí obèané, v uplynulých mìsících jsem byl zamìøen na pokraèování v Programu obnovy venkova, kde jsme shromáždili podklady na dotace pro etapu Dolní èást zmoly. Finanèní prostøedky nám nakonec nebyly pøidìleny s tím, že je nutno nejprve vytvoøit pøíjezdovou cestu. Proto je do prostoru pod Tesaøíkovým navážena vhodná stavební su. Zamìøíme se také na dotažení hlavní vìtve obecní kanalizace u Matušákového. V rámci našich aktivit v horní èásti zmoly jsme vysadili stromky a keøe a pokraèujeme v udržování tohoto prostoru. V souladu s pùvodním zámìrem by celé snažení mìlo vyústit až ke kolaudaci. V naší kapli jsem pomáhal pøi údržbì automatického zvonìní a nyní jsem zapojen do vyøizování pøedìlávky elektro vedení na tøífázový proud. Nejvìtší rozsah prací byl však vykonán ve výletišti Hliník. Pøi obnovì taneèního kola a údržbì celého prostoru v rámci pøíprav na Petropavlovské hodky. Odmìnou všem, kteøí pomohli je velká úèast a dobré pobavení našich spoluobèanù a jejich hostù. Mimo bìžné zastupitelské úkoly mohu dále uvést pomoc pøi kategorizaci dalších vinièních tratí a propagaci cyklostezek. Ne všechno naše snažení pøineslo ovoce, takže zlepšení bude našim úkolem v následujících mìsících. František Polášek, místostarosta Úøední hodiny Obecního úøadu v Újezdci: PO ST hod hod hod. Starosta obce PO hod. Místostarosta obce ST hod. MATRIKA Osvìtimany Tel. è. 572/ Úøední hodiny PO hod. ST hod hod.

3 NášþÚJEZDEC 3 ZPRÁVA ZE 3. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Zasedání se uskuteènilo v pøísálí kulturního domu. Zastupitelstvo obce vzalo na vìdomí: - posouzení finanèního pøíspìvku na charitativní èinnost. - složení jednotlivých komisí spolu s plánem jejich èinnosti na rok návrh na doplnìní OZV o pohybu psù - žádost obce o pomoc v rámci veøejnì prospìšných prací. Zastupitelstvo obce schválilo: - sestavení kontrolního a finanèního výboru spolu s plánem èinnosti na rok rozpoèet obce na rok nový jednací øád zastupitelstva obce Újezdec. - dohodu o provozování obecní knihovny. - starostu obce p. Gottwalda jako zmocnìnce pro zastupování obce ve sdružení Osvìtimansko. - splátku na dopravní obslužnost. Ukládá: - vypracování OZV o poplatku za provozování výherních hracích automatù. ZPRÁVA ZE 4. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Zasedání se uskuteènilo v pøísálí kulturního domu. Zastupitelstvo obce schválilo: - obecnì závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný automat. - OZV novelizaci a regulaci pohybu psù a jiného zvíøectva na veøejných prostranství. - OZV novelizaci požární øád obce Újezdec. - pokraèování v aktivitách smìøujících k realizaci rekonstrukce polní cesty Újezdec Vážany. - registraci rozšíøení vinièní tratì dolní èást Padìlky. - Opravu odmìn èlenùm zastupitelstva obce Újezdec v souladu s naøízením vlády è. 37/ Pronájem èásti budovy zastávky ÈSAD paní Štìpánové pro úèely provozu prodeje odìvù. Zastupitelstvo obce vzalo na vìdomí: - informaci o naší obci v publikaci Zlínský kraj. - sdìlení o stanovisku Agentury ochrany pøírody a krajiny Brno ve vztahu k dotacím na dolní èást zmoly. - informaci k výletišti Hliník. - zprávu o zahájení prací v horní èásti zmoly. ZPRÁVA Z 5. ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Zasedání se uskuteènilo v pøísálí kulturního domu. Zastupitelstvo obce vzalo na vìdomí: - zprávu o rozpoètu a plnìní za rok Zastupitelstvo obce uložilo: - komisi kontrolní a finanèní, dále starostovi a místostarostovi zajistit odstranìní nedostatkù v hospodaøení a úèetnictví dle zprávy auditora. Termín vyøešení nedostatkù do 15. Srpna Zastupitelstvo obce vzalo na vìdomí: - smlouvu k tvorbì techn. digit. mapy Zlínského kraje s obcí a krajem Zlín.

4 4 NášþÚJEZDEC Z ÈINNOSTI SOCIÁLNÍ KOMISE Nezapomínáme na naše jubilanty Nejstarší obèanka Újezdce paní Rozálie Kubíèková oslavila krásné 93. narozeniny. Foto: ZG Sociální komise pøi Obecním úøadì v Újezdci je tøíèlenná. Pøedsedou komise je èlen zastupitelstva Jiøí Pohanka, èlenové p. Šestáková a p. Mackù. V prvním pololetí letošního roku se dle plánu provádìlo místním rozhlasem blahopøání jubilantùm k 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 a více let. V mìsíci bøeznu byla navštívena v naší obci nejstarší spoluobèanka paní Rozálie Kubíèková, která v plné svìžesti dovršila 93 let. Byl jí pøedán dárek s blahopøáním pevného zdraví. V dubnu byl nejstarší z mužù pan František Duda, který oslavil 89 narozeniny. Rovnìž i jemu komise pøedala dárek a pøání. Každý poslední týden v mìsíci jsou navštíveni spoluobèané, kteøí se dožívají 70, 75, 80 a více let a je jim pøedán dárek s pøáním pevného zdraví a spokojenosti v kruhu svých blízkých. Do dnešního dne èlenové sociální komise navštívili deset spoluobèanù naší obce. V èervnu byl také uspoøádán zájezd na Sv. Kopeèek, zoologické zahrady v Olomouci a okrasné zahrady v Horizontu. V druhé polovinì roku budeme pokraèovat dle plánu a také pøipravujeme besedu s dùchodci. Pøejeme všem spoluobèanùm pevné zdraví, abychom i jim v budoucnu mohli blahopøát. Za sociální komisi Františka Šestáková Z návštìvy zoo byly nadšeny pøedevším dìti. Na snímku ukazuje svou krásu pelikán. Foto: MP

5 NášþÚJEZDEC 5 ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ Nebuïme lhostejní k životnímu prostøedí! Naše obec i její širší okolí netrpí vìtší ekologickou závadou. Nemáme poblíž žádné zdroje škodlivých emisí, ani nás nic neohrožuje nadmìrným hlukem. Neležíme u rušné komunikace ani v dosahu škodlivých provozù. Zdálo by se tedy, že životní prostøedí je dobré a není si na co stìžovat. Z hlediska celostátního je to témìø pravda. Obèané však berou tuto skuteènost jako samozøejmost a vùbec si tohoto stavu neváží. Je sice pravda, že vše to má øadu odvrácených stránek. Jsou jimi dopravní nedostupnost, nedostatek pracovních pøíležitostí a s tím spojené další okolnosti, jako je odliv obèanù do atraktivnìjších míst a koneènì i malý zájem potencionálních podnikatelù. Srovnáme-li však rozvoj ochrany životního prostøedí s jinými obcemi, máme co dohánìt. Je to pøedevším oblast nakládání a likvidace odpadù všeho druhu. Ekologickou zátìží zaèíná být naše zmola. Za 300 let bezstarostného odkládání odpadù (sice vesmìs nezávadných) se vžilo mínìní, že je to možné dìlat poøád. Dnešní skladba odpadu Rybníèek v dolní èásti zmoly. Foto: AH odpovídá i životní úrovni. Odpad je nebezpeènìjší a závadnìjší a pøíroda ho sama nedokáže likvidovat. Životní prostøedí u nìkterých obèanù konèí za jejich prahem, bytem èi zahradou. V obcích, kde není možné ukládat odpad na èerných divokých skládkách je v tomto smìru uvìdomìní obèanù již na vyšší úrovni. Za 12 let úsilí a odstranìní tohoto stavu se pokrok jeví jako nedostateèný. Naše životní prostøedí je nutno chápat jako celek. Zmola je souèástí zastavìné èásti obce. Mìla by vypadat aspoò tak, aby se zde dalo projít a vyhlížela trochu esteticky. Pøíštì nìco o stavbách, stavebním øádu, územním plánu, povolování staveb a jejich opravách. Za komisi životního prostøedí Alois Hromada Vážení obèané... Kulturní a sportovní komise má pìt èlenù a pracuje v tomto složení první rok. Nìkteré z níže uvedených akcí se vydaøily více, jiné ménì. Mimo vystoupení skupiny Reflexy a Petropavlovských hodkù byly ostatní akce bohužel ztrátové. Doufáme, že komise bude i nadále fungovat ke spokojenosti obèanù a že se nám podaøí po dlouhé dobì osvìžit spoleèenský život v Újezdci. Výšlapu pøálo poèasí V sobotu 8. února se konal výšlap na Vlèák. Sraz byl v devìt hodin ráno pøed kulturním domem. I když akci pøálo poèasí a ukázalo se sluníèko, úèast byla malá. Protáhnout tìlo si pøišli pouze èlenové komise s rodinami a navíc pan Èernoch. Doufáme, že pøíštího výšlapu se zúèastní více zájemcù a udìlá tak nìco málo pro své zdraví. Z KULTURNÍHO DÌNÍ Výšlap na Vlèák. Foto: KSK Skupina Reflexy to rozjela! Dvacet let trvalo, než v sále kulturního domu v Újezdci opìt vystoupila skupina Reflexy. V sobotu 26. dubna zaèaly pøípravy na veèerní vystoupení. O tom, že muzika této stálice na hudebním poli má stále své fanoušky, svìdèí vysoká návštìvnost koncertu. Reflexy to zkrátka rozjeli a dali do pohybu sto padesát tøi platících. Všichni se velmi dobøe bavili. Trochu zklamání pøineslo poøadatelùm ale zjištìní, že do zajištìného autobusu, který mìl svážet fanoušky z okolí, nasedli pouze tøi cestující.

6 6 NášþÚJEZDEC Košt vína se líbil Po nìkolika letech se v nedìli 13. Dubna setkali vinaøi a znalci dobrého vína. V kulturním domì se podaøilo poøadatelùm nashromáždit celkem 229 vzorkù vína, z Újezdce 36. Výsledky nároèné práce místních a pøespolních vinaøù hodnotilo šestnáct degustátorù. S pøípravou akce nemalou mìrou pomohl komisi Josef Novák ze Skalky, kterému touto cestou posílají poøadatelé podìkování. Dík patøí ale také všem, kteøí se koštu úèastnili. I tato akce s sebou nesla malou úèast veøejnosti, kdy bylo pouze osmdesát platících. Z KULTURNÍHO DÌNÍ Po nìkolika letech se probudil košt vína. Foto: KSK Ženský zákon nejen pro ženy 25. kvìtna pøijeli do sálu kulturního domu v Újezdci èlenové divadelního ochotnického spolku z Osvìtiman. Vystoupili tady s nastudovanou hrou Ženský zákon. I když bylo vystoupení velmi zdaøilé a ochotníci divákùm zajistili dobou náladu, návštìvnost byla velmi malá. Hru pøišlo zhlédnout jen dvacet obèanù. Pøíjemný zážitek jim ostatní však mohou urèitì závidìt. Úspìšné hodky Jako každý rok, tak se i letos uskuteènily ve dnech èervna Petropavlovské hodky. Na výletištì Hliník se v sobotu vydalo za zábavou dvì stì sedmnáct místních i pøespolních obèanù. K tanci a poslechu vyhrávala Staromìstská kapela, kterou doplòoval svými historkami lidový vypravìè. Poøadatele zaskoèila vysoká návštìvnost a chvilkami se u stánkù s obèerstvením dokonce tvoøily fronty. Pøesto se všichni velmi dobøe bavili. S úspìchem se setkala i pøipravená bohatá tombola. Následující den zaèal program v Hliníku v 15. hodin. I v nedìli vylákalo pìkné poèasí na vystoupení skupiny Trinom pomìrnì hodnì obèanù. Do areálu výletištì pøišlo ètyøiapadesát platících. Trinom se postaral o perfektní atmosféru a pøidával jeden hit za druhým. Pøespolním se muzika natolik zalíbila, že se složili a zaplatili hudebníkùm za další sady navíc. Petropavlovské hodky se vydaøily a na ty pøíští, v roce 2004, se už teï tìšíme. Doufáme, že vy také! Dìti si hrály i mlsaly První kvìtnový den byl v Újezdci urèen dìtem. Kulturní a sportovní komise uspoøádala pro nejmenší Dìtský den. Dìti neodradilo ani tropické vedro a s chutí se pustily do pøipravené hry: Boj o poklad. Následovaly soutìže v Hliníku se sladkými odmìnami. Završení akce byl táborák s opékáním špekáèkù. Dìtský den provázela tropická vedra. Foto: KSK Pøipravujeme: 26. srpna opìt vystoupí skupina Trinom Za KSK Stanislav Štìpán

7 NášþÚJEZDEC 7 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ Hasièi získali v okrskové soutìži 4. místo Sbor dobrovolných hasièù má k nešnímu dne sedmadvacet èlenù, z toho sedmnáct èlenù ve vìku pod 25 let. Z toho je zøejmé, že jsme sbor mladý. V letošním roce jsme organizovali okrskovou soutìž v požárním sportu. Vzhledem k prostorovým požadavkùm jsme byli nuceni ji uspoøádat na høišti v Medlovicích. Soutìže se zúèastnilo osm družstev, z toho pìt z okrsku Osvìtimany a tøi družstva z okrsku Buchlov. V celkovém poøadí jsme se umístili v rámci okrsku na 4. Místì. Výroèní valná hromada sboru podala návrh smìrem k obecnímu úøadu, aby se v poøádání Petropavlovských hodek støídal SDH s obcí. Zároveò sbor pøislíbil pomoc s úklidem a pøípravì výletištì Hliník na tuto akci. Sbor dobrovolných hasièù spolupracuje s obcí v úseku požární ochrany. Zabezpeèuje základní školení èlenù JPO, provozuschopnost a pøipravenost požární techniky. V nejbližším období nás èeká okrskové provìøovací námìtové cvièení s vyhlášením ostrého poplachu pøes ohlašovny požáru. Dále se musíme pøipravit na období žní, které je považováno za období se zvýšeným požárním nebezpeèím. Chtìl bych tímto požádat obèany, aby dbali opatrnosti a nezavdali pøíèinu ke vzniku požáru. Hlavnì mám na mysli neuvážené pálení slámy, které bylo vloni pøíèinou požáru suché Hasièi SDH Újezdec pøi okrskové soutìži v požárním sportu v Medlovicích. Foto: archiv SDH trávy pod obcí. Vìøím, že v letošním roce budou hasièi jen cvièit a nebudou muset použít svých znalostí a dovedností pøi hašení skuteèného požáru. Petr Sovek, starosta SDH VINAØI Bude výstava vín! Zájmová organizace Èeský zahrádkáøský svaz èítá v souèasné dobì ètyøiadvacet èlenù z øad vinaøù, kteøí obhospodaøují vinice ve vinaøské osadì Pod stránìmi. Veškerá èinnost je zamìøena na udržování vinaøské osady. V pøíštím roce hodláme uspoøádat místní výstavu vín. Dìkujeme rovnìž touto cestou panu Aloisi Luòákovi za dlouhodobou èinnost ve funkci pøedsedy této organizace. František Šesták MYSLIVOST Zajícù je málo Myslivecké sdružení (MS) Újezdec vzniklo zákonnou delimitací v r. 1992, kdy se vyèlenilo z mysliveckého sdružení Osvìtimany. K dnešnímu dni má MS Újezdec celkem deset èlenù. Naší hlavní náplní èinnosti je výkon práva myslivosti, který v sobì zahrnuje péèi, chov a lov zvìøe a ochranu a zvelebování pøírody. Hospodaøíme na 544 ha, které si pronajímáme od honebního spoleèenstva Újezdec, Medlovice, Hostìjov. S politováním musíme konstatovat, že od r dochází v celé ÈR k úbytku zejména drobné užitkové zvìøe (bažant), a u nás pøedevším zajíce, který se vùbec neloví. Stav srnèí zvìøe je ustálený a roènì se odlovuje v prùmìru patnáct kusù. K pøemnožení však doznalo divoké prase, které mùže páchat velké školy na zemìdìlských plodinách. Antonín Bureš, pøedseda Mysliveckého sdružení Újezdec Habáni v Újezdci...Také Habáni (novokøtìnci) v Újezdci bydleli. Donedávna byly po tìchto Habánech a možná, že ještì jsou, podzemní chodby, lidovì zvané lochy. Lochy byly dlouhé metrù a konèily malými komùrkami, v nichž novokøtìnci konávali pobožnosti. Název loch byl pøejat z nìmèiny, ponìvadž novokøtìnecké hnutí vzniklo nìkde v západním Nìmecku. Díky, lochy, byly na Brèkovì pod domy è. 35 a 37 a pod do- ÈTEME Z KRONIKY mem è. 68 Jaroslava Èecha. Nejdelší však, asi 150 metrù dlouhý, vybílený tunel byl pod zahradou a domem è. 16. Obèané však v dírách nepátrali, i když se tam pøi orání proboøili, ze strachu, aby je nestihlo neštìstí. Já sám si pamatuji, že v roce 1922 po ujetí èásti svahu humna, kde døív stával dùm è. 21, se objevila podobná chodba, kde jsme jako kluci nahlíželi, ovšem jenom na kraj, dále jsme se báli. Dalším sesunutím se pak díra uzavøela. V tìchto místech také stávalo sídlištì mladohradištní... Zápisy kronikáøe Josefa Hromady Újezdec èp. 20, z 29. února 1972.

8 8 NášþÚJEZDEC Jubilanti Únor: Polášková Helena 60 let MUDr. Mlèák Jaroslav 65 let Ingrová Zdeòka 75 let Bøezen: Nejstarší obèanka paní Kubíèková 93 let Hromada Antonín 55 let Duben: Nejstarší obèan Duda František 89 let Pokorák Jar. 75 let Dobešek Mir. 85 let Kvìten: Machalová Alena 55 let Hromadová Marie 81 let Èerven: Šustr Josef 50 let Juráková M. 65 let Hulínová Ant. 75 let Paní Frelichová 83 let Èervenec: Pavlíèek Jar. 70 let SPOLEÈENSKÁ KRONIKA Úmrtí Èernošová Marie Hrkalík Jan Sòatek Manželé Plahe è. 12 Újezdec Pøihlášení spoluobèané Manželé Poláškovi è dìti Stanislav Horák ml. È. 56 Vrba z Hliníku tøikrát pøežila svou smrt Nežádoucí vrba i tak by se dal nazvat mohutný strom, který je dnes dominantou výletištì Hliník. Její osud byl od poèátku nejistý. Z osvìtimanského rybníka si ji pøivezl a pøesadil do své zahrady pan Josef Hromada èp. 13. Jenomže vrba rostla rychleji, než si majitel pøedstavoval. Chtìl ji odstranit, protože mu zaèala zavazet. V likvidaci mu ale zabránil jeho bratr František, vzpomíná pan Matìj Èechál. A tak bratøi naložili asi v roce 1930 vzrostlou vrbu na tragaè a vydali se s ní na Hliník, kde se už tenkrát poøádali zábavy a tancovaèky. Vrbì se na novém stanovišti daøilo velmi dobøe, protože pod Hliníkem jsou silné prameny spodní vody. Rostla o sto šest. V roce 1940 ale pøišla silná vichøice, která vrbu velmi poškodila. Tenkrát se vlastnì už podruhé ZAJÍMAVOST uvažovalo o tom, že se strom odstraní. Nakonec byly ale jen zøezány polámané vìtve. Staèilo uplynout jen nìkolik let a opìt se nad Újezdcem pøehnala smrš. Vybrala si na vrbì další daò a poškodila ji témìø ze ètyøiceti procent. Opìt si vedení obce kladlo otázku, jestli vrbu ponechat nebo ne. Lidé byli ale proti. Poskytovala jim pøíjemné posezení pøi letních zábavách. Stopy po uøezaných haluzích ale najdeme na vrbì ještì dnes, dokonèil vyprávìní pan Èechál. Letos byl pøed Petropavslovskými hodkami strom proøezán a zbaven uschlých vìtví. Do koruny stromu zasáhl èlovìk, snad tomu už tak bude napoøád a naší vrbì se další kalamity vyhnou. Vzpomínky pana Matìje Èechála zpracovala Karin Horáková Kam za vodou? KOUPALIŠTÌ OSVÌTIMANY Otevøeno: Èervenec srpen od do hodin. Vstupné: Dìti do 5 let zdarma Od 5 do 15 let 10,- Kè Od 15 let 15,- Kè V areálu najdete: Bazén pro plavce, bazén pro neplavce, brouzdalištì, høištì pro plážový volejbal. Koupalištì dále nabízí obèerstvení. KAM VE VOLNÉM ÈASE Kulturní akce ZÁMECKÝ AMFITEÁTR Buchlovské hudební léto: Monkey Business (pá 1. 8.), Chinaski (so 9.8), Buchlovská svíca (so 16.8.) a Èechomor (so 30.8.) Bøestek Vaøení trnek (9.9.) sportovní areál Bøestek. Co dávají v kinì? KINOKAVÁRNA OSVÌTIMANY Srpen 1.8. Taxi Johny English X-Men Pinocio Pianista Záøí 5.9. Nuda v Brnì Osmá míle Chicago The Matrix Reload

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2007 Vážení spoluobèané, každoroèní vydání obecního zpravodaje má za úkol Vám pøiblížit práci obecního úøadu. Jsme malá obec a veškeré dìní je spojeno právì s obecním úøadem.

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

Kulturní akce za rok 2009 str. 8-10

Kulturní akce za rok 2009 str. 8-10 Informace obèanùm obce Kulturní akce za rok 2009 str. 8-10 Ženský sbor RADOST str. 11 Vážení spoluobèané, jsme na prahu roku začínající už desítkou, do kterého vstupu jeme s novými tužbami a myšlen kami.

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Obce Štítná nad Vláøí - Popov

Obce Štítná nad Vláøí - Popov è. 47 PROSINEC 2011 Obce Štítná nad Vláøí - Popov Roèník XII. Vánoèní píseò Už se zase tìšíme na Ježíška, copak nám asi nadìlí, copak asi dostanem od Ježíška, to bychom všichni rádi vìdìli Hlavnì a jsou

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Na apríla, ve støedu

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

MICHÁLKOVICKÝ ZPRAVODAJ ROÈNÍK XVII / 104 l ZDARMA 3 / 2008 http://www.michalkovice.cz J sou urèitá data v historickém kalendáøi, která mo ná s postupujícím èasem není nutno pompéznì oslavovat, ale spí

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

Veøejné osvìtlení Zmìna systému parkování Osobnosti mìsta Vizovice Nové høištì u MŠ 2 Vizovské noviny Vážení spoluobèané, ètyøleté volební období se pomalu chýlí ke konci a na podzim nás èekají další volby

Více

informaèní ètvrtletník o událostech v našem mìsteèku Kvasická pou od 9 do 12

informaèní ètvrtletník o událostech v našem mìsteèku Kvasická pou od 9 do 12 strana 1 Kvasické noviny informaèní ètvrtletník o událostech v našem mìsteèku Tak jako každý rok, tak i letos se v našem mìsteèku konala tradièní Kvasická pou. Letos rok pøipadlo její konání na sobotu

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio davedesign - SL zpravodaj str 1., 16. Sucholazecká hasièárna dostala nový kabát v podobì fasády, plastová okna a byly provedeny drobné stavební úpravy v interiéru. Hrstka tìch, kteøí mìli èas a chu, se

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více

Úvodník: Bìhem prázdninových mìsícù mìsto nezahálelo

Úvodník: Bìhem prázdninových mìsícù mìsto nezahálelo Èíslo 9 - Záøí 2012 - Roèník XXII - Cena 5 Kè - Úvodník: Bìhem prázdninových mìsícù mìsto nezahálelo Zatímco v loòském roce jsme v prázdninových mìsících rekonstruovali prostory rodinného centra a mateøské

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

Volby 2014 Nová elektroinstalace ve škole Tøi poháry v pétanque pro seniory Vizovice v Orelské florbalové lize 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané, když píši tyto øádky, je za oknem krásný, teplý

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky ÈERVENEC 2007 ZPRAVODAJ 7 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Øevnice pøivítaly Karla IV. Novinky z mateøské školky ZUŠ pøedstavila mladé talenty 2 Ruch 7/2007 Z RADY MÌSTA EKOS Øevnice Ing. Zdráhal informoval

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena ZÁØÍ 006 èíslo 9 IV. roèník Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena Pøipravte se na dlouhé období, kdy o ulici Zámecké a Zámeckém námìstí neuslyšíte. Investièní akce Rekonstrukce pøístupové cesty

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí

mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 5 ² KVÌTEN 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Do Evropské unie se staromìstským elánem V sobotu 1.kvìtna 2004 se staneme èleny Evropské

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela.

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4. starostou Velkých Hydèic Jaroslavem Portášikem lávku otevøela. http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. DUBNA 2007 ČÍSLO 4 Španìlský sál Praāského hradu slavnostní setkání pøedstavitelù mìst a obcí soutìāících o Cenu za nejlepší pøípravu

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 130 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Kvìten 2013 Aktuálnì z bloku starosty Obec zrealizuje investièní zámìry všech stran v obci Dle našich pøedpokladù k navýšení pøíjmù obce se již v 1. ètvrtletí t.r. ukazuje

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více