O informacích a také informacích v Èeské televizi LISTOPAD. Pozvání na výstavku. 7. zasedání zastupitelstva MÈ. Telefonní seznam služeb v Bystrci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O informacích a také informacích v Èeské televizi LISTOPAD. Pozvání na výstavku. 7. zasedání zastupitelstva MÈ. Telefonní seznam služeb v Bystrci"

Transkript

1 LISTOPAD 9 roèník XIII/2003 Pozvání na výstavku Zveme všechny pøíznivce na veøejnou výstavku ruèních prací klientù Domova penzionu pro dùchodce, Foltýnova 21, která se uskuteèní ve dnech prosince v relaxaèním centru pøízemí bloku B našeho domova. PhDr. Kvìta Šoupalová, øeditelka 7. zasedání zastupitelstva MÈ Dne regionální zprávy ÈT Televizní studio Brno odvysílaly v Jihomoravském veèerníku zprávu, kterou jste nìkteøí shlédli a která byla v titulcích uvedena pod názvem Podvody s byty v Bystrci. Název a zpùsob, který ÈT TS Brno zvolilo Podvody s byty v Bystrci se nás dotýká. Podvod je dle zákona è. 140/1961 Sb. (trestní zákoník) trestným èinem. Protože MÈ Brno Bystrc nebyla odsouzena, ani žalována, ani vyšetøována v souvislosti s tímto trestným èinem, domáhali jsme se u øeditele TS Brno oprávnìné zákonné nápravy formou zveøejnìní odpovìdi ve vysílání Za titulek s názvem Podvody s byty v Bystrci se Mìstské èásti Brno Bystrc omlouváme. Øeditel TS Brno slíbil vìc øešit s redaktorkou, která zprávu natoèila, po jejím návratu z dovolené. Do dnešního dne jsme se nápravy nedoèkali. Proto jsme odpovìï u øeditele ÈT TS Brno urgovali. I nadále bezúspìšnì. Dne jsme požádali o øe- V mìsíci záøí se zrealizoval projekt Poprvé do školy - poprvé do knihovny, který byl zamìøen na podporu dìtského ètenáøství. V prùbìhu záøí mìli prvòáèci možnost bezplatné registrace na všech provozech Knihovny Jiøího Mahena v Brnì. Akce urèené prvòáèkùm a jejich rodièùm probìhly také na bystrcké poboèce, svojí pøítomností je zaštítil starosta Bystrce Ing. Svatopluk Beneš. Dne 4. záøí 2003 probíhalo od 13 do 18 hodin slavnostní pasování prvòáèkù na ètenáøe knihovny tìmito slovy: Za Tvou odvahu usednout do školní lavice a zaèít se uèit èíst Tì tímto meèem pasuji na rytíøe knih a pøede všemi Tì prohlašuji za ètenáøe knihovny. Nech je Ti kniha moudrým rádcem a Ty buï jejím dobrým ètenáøem a vìrným ochráncem. Dìti tento slavnostní akt prožívaly s patøiènou vážností a nejednomu rodièi se v oèích objevila slza dojetí. V úterý 16. záøí 2003 od 14 do 17 hodin probìhla další akce Malování POPRVÉ DO ŠKOLY - POPRVÉ DO KNIHOVNY na chodníku která byla urèena nejen žákùm prvních tøíd. Pøišlo celkem 85 dìtí, nìkteré samostatnì, jiné v doprovodu rodièù, èi prarodièù. Zúèastnily se také dìti ze školních družin ZŠ Vejrostova, Heyrovského a Laštùvkova. Tématem dìtské tvorby byly oblíbené pohádkové postavièky, které ztváròovaly s velkým zaujetím. Odmìnou jim nebyl jenom obdiv dospìlých, ale i drobný dárek od KJM v Brnì. Libuše Pelánová O informacích a také informacích v Èeské televizi šení generálního øeditele ÈT v Praze. Protože žádné sdìlení nepøicházelo, dne byla žádost o nápravu u GØ ÈT pøipomenuta. Dne jsme obdrželi zprávu od GØ ÈT, ze které se dozvídáme, že - jednak uvedená reportáž byla po opìtovném ovìøení...vyhodnocena jako zcela objektivní a vyvážená a nebyl nalezen dùvod pro uveøejnìní odpovìdi..., - jednak...odpovìdným pracovníkùm bylo toto pochybení (rozumí se oznaèení, titulek reportáže Podvody s byty v Bystrci )...pøísnì vytknuto a rovnìž navržen postih..., - souèasnì odvysílaná sdìlení obsahovala pouze objektivní a vyvážené informace a neobsahovala žádná skutková tvrzení, která by se dotýkala jména èi dobré povìsti MÈ Brno - Bystrc a že tedy ÈT TS Brno není povinna požadovanou odpovìï uveøejnit. V pøípadì, že opravdu byl nìkdo podveden, má každý, i Èeská televize, povinnost tuto skuteènost oznámit. V pøípadì, že se Èeská televize nièeho nedopustila, není žádný dùvod pracovníky ÈT postihovat. Televize je mocný sdìlovací prostøedek a má vliv na morálku. Názor, že sice dìláme Podvody s byty v Bystrci, ale pøesto máme dobrou povìst, je dost zvláštní pohled na morálku. Dne oddìlení stížností odboru kontroly Magistrátu mìsta Brna prošetøilo podnìt èlena zastupitelstva mìstské èásti Ing. Víta Špaèka z poloviny záøí na prošetøení zpùsobu pøidìlování obecních bytù Radou MÈ Brno-Bystrc. Výsledek šetøení je, že - kritéria pro pøidìlování bytù byla pøijata v souladu s vyhláškou è. 4/ 1996 mìsta Brna, - byty jsou pøidìlovány na základì pøijatých kritérií. Z tohoto dùvodu se Rada mìstské èásti Brno Bystrc rozhodla zveøejnit skuteènosti týkající se žádosti o omluvu adresovanou Èeské televizi Brno a výsledek šetøení podnìtu Ing. Víta Špaèka kontrolním odborem MMB. Ing. Svatopluk Beneš, starosta Dne se uskuteènilo jednání zastupitelù mìstské èásti Brno Bystrc. l V hlavním jednání pøi pravidelné návštìvì zástupcù Policie ÈR a MP se zastupitelé podrobnì zajímali o akci Kryštof a vandalismus v Bystrci. l Následnì byla projednána prùbìžná zpráva k plnìní Programového prohlášení RMÈ Brno Bystrc pro volební období 2002 až 2006 bez pøipomínek. l Zastupitelstvo projednalo a pøijalo 1. návrh rozpoètu MÈ Brno Bystrc na rok l Zastupitelstvo schválilo finanèní dary pro Sdružení zdravotnì postižených v ÈR ve výši 5.000,- Kè na provozní èinnost a TJ Lokomotiva Ingstav Brno - oddíl ragby, ve výši 4.000,- Kè také na provozní èinnost. l Zastupitelé podrobnì projednali návrh nové vyhlášky mìsta Brna o místních poplatcích a návrh s nìkterými zmìnami doporuèili Zastupitelstvu mìsta Brna. l Zastupitelstvo MÈ doporuèilo Zastupitelstvu mìsta Brna doplnit Vyhlášku mìsta Brna è. 12/2000 ve smyslu zákazu provozu výherních hracích pøístrojù o okolí ve vzdálenosti do 100 m od školského a zdravotnického zaøízení umístìného v areálu nákupního centra MAX na Kubíèkovì ulici. l Zastupitelstvo MÈ schválilo zákres hranic ploch, které budou obsaženy v aktualizované pøíloze è. 1 Seznamu nejvýznamnìjší zelenì. l V rùzném se zastupitelé na základì videozáznamu seznámili se skuteènostmi a projednali podrobnì tak zvanou kauzu ÈT Podvody s byty v Bystrci, podrobnìji o tom na jiném místì v BN. Telefonní seznam služeb v Bystrci Redakèní rada BN se obrací na všechny živnostníky, podnikatele, kteøí chtìjí své služby nabídnout obyvatelùm Bystrce. Následnì vyjde v prvním èísle BN r telefonní seznam, který by mìl obsahovat minimálnì jméno, živnost nebo název firmy, èinnost a telefonní èíslo. Tyto informace budou otištìny v rámci øádkové inzerce s 50% slevou, tj. 1 øádek = 30 znakù vèetnì mezer za 10,- Kè. Uzávìrka inzerce do telefonního seznamu je Pozvánka na 1. mimoøádné zasedání Zastupitelstva mìstské èásti Brno-Bystrc, které se uskuteèní ve støedu 26. listopadu 2003 v 16 hod. ve Spoleèenském centru. Program jednání: Rychlostní komunikace R43, problematika emisí a hluku Obèané Bystrce mohou k tomuto bodu jednání zastupitelstva vyjádøit na jednání svá stanoviska Srdeènì zve

2 2 Bystrcké noviny è. 9 / 2003 INFOSERVIS Moravský rybáøský svaz MO Brno 2 poøádá pro dìti od 8 do 15 let rybáøský kurz za úèelem získání rybáøského lístku. Kurz se koná každou støedu od 17 hodin na ZŠ Vejrostova 1. Bližší informace vám podá Ing. Havlík, tel.: Veèer hudby a historie Ve ètvrtek 13. listopadu 2003 se v obøadní síni Spoleèenského centra uskuteèní zajímavý kulturní projekt koncert vážné hudby, spojený s poutavým vyprávìním o hradu Veveøí i zajímavostech z hudebních dìjin zdejšího regionu nazvaný Veèer hudby a historie. Na programu budou ukázky barokní hudby (G. F. Handl), italského klasicismu (F. Gragnani, D. F. Molino), chybìt nebude ani hudba soudobá (M. C. Tedesco). Úèinkují: Mgr. Vítìzslav Drápal flétna, Libor Janeèek kytara, pøednáší: Mgr. Dalibor Hodeèek. Zaèátek v 19:30 hod. Srdeènì zveme nejen pøíznivce vážné hudby! Odbor kultury MÈ Brno Bystrc Dìtské sdružení RADOST si dovoluje pozvat malé i velké na zábavné dopoledne HRÁTKY S ÈER- TEM - ALE HLAVNÌ S MIKULÁŠEM, které se bude konat 6. prosince 2003 v tìlocviènì ZŠ Laštùvkova 77 (vchod od høištì). Pøijít mùžete od 9-9:30 hod. a s sebou si vezmìte pøezùvky, 20 Kè vstupné, dobrou náladu a chu soutìžit. Na programu bude malování, výroba pøáníèek, hry, soutìže, závody a celý program bude ukonèen tombolou okolo 11. hodiny. Za DS Radost se na vás tìší Mirka. Pøípadné dotazy: Waldorfské tøídy pøi ZŠ Jasanová 2 v Brnì Jundrovì a W alternativa Vás zvou na povídání o waldorfské pedagogice CO JE TO WALDORFSKÁ ŠKOLA? aneb odpoledne ve škole o škole, støeda 12. listopadu 2003, hod. Èasový prùbìh: hod. - pøednášky a diskusní fóra hod. - prohlídka interiérù tøíd a neformální diskuse s pedagogy Bližší informace: tel./zázn.: Obèanská demokratická strana v Bystrci upozoròuje své pøíznivce a zájemce o èlenství na webové stránky nebo celostátní stránky ODS ová adresa na bystrcké místní sdružení je Ing. Svatopluk Beneš, pøedseda Místního sdružení ODS KOŽNÍ ORDINACE nákupní centrum AKÁT tel.: Ordinaèní hodiny: Po 8-14 hod. Út 8-13 hod. St hod. Èt 8-12 hod. Pá 8-13 hod. Winston Churchill a hrad Veveøí Winston Churchill, jeden z nejvýznamnìjších státníkù 20. století, navštívil zemì èeské pouze tøikrát a to vždy se zastávkou na hradì Veveøí. Poprvé Churchill navštívil Veveøí bìhem své delší dovolené v srpnu 1906, kdy cestoval do Francie, Švýcarska, Nìmeckého Slezska a Itálie. Poté odjel z Benátek noèním vlakem do Vídnì a odtud pokraèoval na Moravu, kde byl nìjaký èas hostem na hradu Veveøí u barona Foresta. Bìhem jiné cesty pøes Francii a Itálii, tentokrát v autì svého pøítele, konzervativního poslance F. E. Smithe, pøijel Churchill v záøí 1907 podruhé k Forestovi na Veveøí, odkud se mj. všichni nìkolikrát vypravili na lov zajícù a køepelek. Odtud Churchill pokraèoval zpìt do Itálie a ihned navázal velkou cestou po východním Støedomoøí a britských koloniích v Africe. 12. záøí 1908 se Churchill oženil a po svatební cestì do Itálie pøivezl svou o deset let mladší manželku pøedstavit pøíteli Forestovi na Veveøí. To je tøetí doložená a poslední návštìva W. Churchilla na Veveøí. Tato návštìva je také nejznámìjší. Aèkoliv se jednalo o pouhé pøátelské návštìvy, vyniká tato skuteènost tím, že se jedná o jediné tøi pobyty W. Churchilla na dnešním území Èeské republiky. Má to tedy svùj nepochybný význam pro postavení hradu Veveøí jako kulturní památky, jejíž památková podstata spoèívá nejen v hmotném objektu, ale i v historické pamìti, jíž ztìlesòuje. Uvedená fakta nabývají, podle mého názoru, na dùrazu vzhledem k tomu, že se za rok a pár mìsícù pøibližuje dvojí životní výroèí W. Churchilla, a to 130. výroèí narození (30. listopadu 2004) a 40.výroèí úmrtí v lednu Mezi obìma jubilei je odstup necelých dvou mìsícù a bylo by tedy možné, aby byla tato výroèí v zimì na pøelomu let pøipomenuta najednou. (Zpracováno dle podkladu historika Ondøeje Koláøe z Písku) MÌLI JSME SE ÈÍM POCHLUBIT! Druhá zleva paní Gabriela Müller Trimbusch Ve dnech až byla u nás na pracovní návštìvì námìstkynì starosty mìsta Stuttgartu paní Gabriela Müller Trimbusch. Pátek strávila v naší mìstské èásti na návštìvì zaøízení sociální péèe MÈ Brno Bystrc. Prohlédla si náš dùm s peèovatelskou službou, pøechodný pobyt a domovinku na Vondrákovì ul. a také Dùm pro matky s dìtmi na Heyrovského. Úrovní obou zaøízení byla velmi mile pøekvapena a myslím, že se opravdu máme èím pyšnit. Den pøedtím navštívila také penzion pro seniory na Foltýnovì ulici. Vymìnily jsme si s paní námìstkyní poznatky ze sociální práce a dohodli se na další spolupráci mezi Stuttgartem a Brnem. Mgr. Eliška Kováøová, místostarosta Co si pøejete vìdìt o EU? Regionální evropské informaèní støedisko (REIS) v Knihovnì Jiøího Mahena (www.kjm.cz) pokraèuje v cyklu besed pro veøejnost o Evropské unii. Diskuse s odborníky na konkrétní témata se konají v úterý v hodin v ústøední knihovnì KJM, Kobližná 4, spoleèenský sál, 5. NP Zastoupení Èeské republiky v institucích EU pracovní pøíležitosti pro èeské obèany Dùsledky vstupu do EU pro malé a støední podniky Co èeká èeské zemìdìlce, lesníky a vinaøe po vstupu do EU? Strategie ochrany životního prostøedí u výrobních procesù Cleaner Production Støedisko je otevøeno dennì Po Pá hod., So hod., Knihovna Jiøího Mahena, Kobližná 4. Zde je Vám k dispozici bohatý fond odborné literatury, periodik a dalších informaèních materiálù, bezplatný pøístup k internetovým zdrojùm a kvalifikované pracovnice. Støedisko zároveò poøádá pøednášky a besedy s odborníky pro školy, zájmové skupiny i širokou veøejnost. Vaše dotazy rádi zodpovíme osobnì na telefonním èísle nebo prostøednictvím ové adresy Tìšíme se na Vaši návštìvu. Amatérské loutkové divadlo BEDRUÒKA Foerstrova 2, Brno Salesiánská oratoø vás zve na divadelní pøedstavení Sama doma, které se koná dne v 15,30 hod. JAZYKOVÉ KURZY V BYSTRCKÉM GYMNÁZIU Od zaèátku øíjna 2003 máte možnost navštìvovat jazykové kurzy, které bystrcké gymnázium otevøelo pro veøejnost. Kromì angliètiny (pondìlí , støeda , ètvrtek ,30 nebo ) nabízíme španìlštinu pro zaèáteèníky (støeda ) nebo francouzštinu (po domluvì s prof. Klímovou). V pøípadì španìlštiny i francouzštiny máme volná místa. V anglických kurzech pouze doplòujeme do maximálního poètu 15 uchazeèù v jedné skupinì. Zájemci mohou volat na telefon , pøípadnì napsat Podrobnìjší informace obdržíte na vývìsní tabuli u vchodu do gymnázia. Srdeènì vás zveme do našich øad. Ludmila Hanzíková, koordinátorka kurzù CVÈ BYSTROUŠKA Fleischnerova 1a, Brno, tel Vás zve: Víkend kurs Taièi (pøihlaste se do Katce Vencálkové nebo na CVÈ) Víkend Víkend pro nováèky Døeváren (šerm døevìnými meèi, kostýmy, luky atd.) - pøihlaste se na Bystroušce Pátek Vazba adventních vìncù (pøihlaste se do na CVÈ) Sobota Vánoèní dílna pro dìti i dospìlé - podrobnìjší informace v pøíštím èísle a na našich plakátech. Michaela Jelenová VINOTÉKA U ZOO 2 Tel.: Po-Pá 13,00-18,00 hod. Prodej kvalitních vín, skla a dárkových balení. Ochutnávka sudových vín zdarma! Koupelny vašich snù rekonstrukce bytových jader dlažby a plovoucí podlahy vyøízení stavebního povolení RADECO s.r.o. Moravany u Brna Tel.: ,

3 Bystrcké noviny è. 9 / 2003 OBYTNÝ SOUBOR BYSTRC-KAMECHY, CESTA BYLA OTEVØENA O bytové výstavbì v místech, kde se rozrùstání mìstské èásti Brna Bystrce zastavilo poèátkem devadesátých let, se hovoøí již dlouho. Jedná se o území v mírném svahu, ze kterého se otevírá kouzelný pohled na Podkomorské lesy. Dnes má toto území, které se rozkládá na katastru mìstské èásti Bystrc a Žebìtín, podobu rozrytého, dlouho opuštìného a zarostlého staveništì. Pøitom velká èást potøebných kanalizaèních sítí a èást teplovodních rozvodù jsou již vybudovány. První podkladový materiál pro Technicko ekonomické zadání investic do infrastruktury potøebné pro bytovou výstavbu byl hotov v záøí roku Tato studie však zahrnovala podmiòující a související investice v takovém rozsahu, že náklady na akci pøesáhly možnosti mìsta Brna. Technicko ekonomické zadání proto nebylo schváleno nejvyššími orgány mìsta. Po komunálních volbách závìru roku 2002 jsme se zamysleli nad otázkou obytného souboru Kamechy s novì zvoleným námìstkem primátora mìsta Brna PhDr. Richardem Svobodou. Shodli jsme se na tom, že je škoda nevyužít pro rozvoj bytové výstavby území, které je již èásteènì pøipraveno a nabízí prostøedí pro budoucí bydlení výjimeèných kvalit. Rada mìsta Brna ustavila pracovní skupinu pro pøípravu rozvojové lokality bydlení Kamechy. Vedoucím skupiny se stal Mgr. Jiøí Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB, Bystrc byla zastoupena místostarostou PhDr. Jiøím Altmanem a patronace nad prací této skupiny se ujal osobnì námìstek primátora PhDr. Richard Svoboda. Ten se úèastnil všech jednání pracovní skupiny a rozhodující mìrou se zasloužil o úspìšný výsledek její práce bylo Technicko ekonomické zadání investice Obytný soubor Kamechy komunikace a technická infrastruktura schváleno Zastupitelstvem mìsta Brna. Výstavba infrastruktury je pøedpokládána ve tøech etapách poèínaje rokem 2004 a konèe rokem 2007 s celkovými náklady ve výši 77 miliónù 940 tisíc korun. V rámci tìchto etap budou rekonstruovány a legalizovány stávající sítì, postavena vnitøní páteøní komunikace napøíè územím Kamech, dobudována stávající páteøní komunikace, dobudovány základní sítì - kanalizace, vodovodní øad, rozvody veøejného osvìtlení a vysokého napìtí. Již v závìru akce na pøelomu roku 2006 a 2007 je pøedpokládáno soubìžné dokonèování první etapy bytové výstavby s cca. 730 byty a dobudování páteøní komunikace. Radnice mìstské èást Brno Bystrc si slibuje od výstavby komunikací a technické infrastruktury Kamech øešení letitého problému se zanedbaným územím. Pøirozené a logické dokonèení obytného celku, postupné øešení nìkterých problémù s parkováním a dopravou. Oèekává nové podnìty rozvoje mìstské èásti v oblasti školství, služeb a obchodu. V neposlední øadì pak posílení hodnoty Bystrce z hlediska prvkù urbanistických i sociálních. Mìstská èást Bystrc vysoce oceòuje práci námìstka primátora PhDr. Richarda Svobody a vedoucího Bytového odboru MMB Mgr. Jiøího Lahody na tomto projektu. PhDr. Jiøí Altman, místostarosta MÈ Brno Bystrc 3 Milí spoluobèané! MÈ Brno-Bystrc chtìla rovnìž pøispìt na záchranu hradu Veveøí a to samostatnou sbírkou do kasièek, které mìly být umístìny ve vstupní hale Radnice a ve vstupní hale Spoleèenského centra. Protože se sbírka do kasièek z technických dùvodù nemùže konat, domluvili jsme se s organizátory sbírky, že pøedepsané složenky budou uloženy jak na radnici MÈ Bystrc na nám. 28. dubna 60, tak i ve Spoleèenském centru na Odbojáøské 2. Všichni, kdo chtìjí dát najevo svùj zájem o obnovu hradu, mohou tak uèinit pøíspìvkem na úèet è /5500, konst. symbol 0308, variabilní symbol Vaše datum narození. Pøíspìvek bude tentokrát použit na obnovu historické výzdoby tehdejší jídelny a nástìnných maleb. Dìkujeme. Mgr. Eliška Kováøová, místostarostka POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL Rodièe èasto prožívají zklamání a úzkost z budoucnosti svých dìtí. Zvláštì pak v pøípadì, že dítì pomalu a špatnì ète, chybuje v opisech a diktátech, nepíše èárky nad samohláskami, písmo je neèitelné Rodièe tak pøicházejí o oèekávané ambice, tápou a hledají odpovìï na otázku: Proè? Na naší Základní škole Laštùvkova 77 již tøetím rokem pracujeme s tìmito dìtmi, které èasto èelí mnoha nedorozumìním, tlakùm a nepochopením. Žáci s tzv. specifickými vývojovými poruchami uèení (dyslexie porucha ètení, dysgrafie porucha psaní, dysortografie porucha pravopisu, dyskalkulie porucha matematických schopností aj.) se jednou týdnì scházejí v hodinách speciální pedagogiky na celém 1. stupni ZŠ. Probíhá zde individuální náprava specifických poruch uèení pod dohledem speciálního pedagoga. Odborná péèe je vìnována i žákùm 2. stupnì, kteøí jsou integrováni v bìžných tøídách ZŠ a plní svùj individuální vzdìlávací program. V hodinách speciální pedagogiky pracujeme nejen s reedukaèními a názornými pomùckami, odbornými uèebnicemi, dyslektickými èítankami, pracovními listy, dysortografickými tabulkami. Prostøednictvím fonaèních, artikulaèních cvièení a mluvních rozcvièek procvièujeme artikulaèní neobratnost a chybnì vyslovované hlásky. Zajiš ujeme tak nápravu øeèi, která je vadná a narušuje proces výuky. Mezi velmi oblíbené patøí hodiny v poèítaèové uèebnì, která je vybavena nejmodernìjšími programy pro reedukaci specifických poruch uèení. Velký dùraz klademe na spolupráci mezi speciálním pedagogem rodièi žákem uèitelem a pedagogicko psychologickou poradnou. ZŠ Laštùvkova tedy pomáhá dìtem, aby ve svém vzdìlávacím procesu neselhávaly. Chrání je pøed obtížnou životní situací, do které by se, bez speciální péèe, v praktickém životì dostaly. Libuše Kocmanová, speciální pedagog Dopolední ŠKOLIÈKA v MŠ LAŠTÙVKOVA 57/59 Upozornìní pro maminky na mateøské dovolené Milé maminky, právì prožíváte krásné období, chvíle, kdy peèujete o své dìti. Pøi veškeré starosti o domácnost se však i Vám obèas mùže vloudit pocit izolovanosti od okolí. Vaše dìti mohou postrádat kontakt s vrstevníky. Naše mateøská škola i v letošním roce nabízí od listopadu maminkám na mateøské dovolené, s dìtmi od 2,5 roku, každý ètvrtek od hod., dopolední docházku do mateøské školy. Pøijïte si k nám se svými dìtmi hrát, malovat, cvièit, kreslit, zpívat a rozvíjet vìdomosti, dovednosti. Maminky, budete mít možnost poznat prùbìh výchovnì vzdìlávacího procesu, formy a metody, jakými s dìtmi pracujeme a nároky, které jsou na dìti kladeny z hlediska samostatnosti, sebeobsluhy, osvojování vìdomostí, dovedností, návykù. Školièka zaèíná ve ètvrtek 13. listopadu 2004, od hodin. Tìšíme se na Vás ve všech tøídách mateøské školy. Informace Vám budou poskytnuty pøi osobním jednání nebo na tel. èísle.: kolektiv MŠ Laštùvkova 57/59 SPOLEÈENSKÉ CENTRUM Odbojáøská 2, Brno-Bystrc st Èaj o pùl páté Taneèní podveèer s kapelou L. Kozderky TO JSME MY, uvádí a zpívají Kvìta Navrátilová a Karel Zelníèek. Zaè.: 16,30 hod. st D. Freeman: POSTEL PRO TØI Vynikající komedie Divadla SKELET Praha. Hrají: Pavel TRÁVNÍÈEK a Markéta HRUBEŠOVÁ, M. Hudeèková, J. Obermaierová, Z. Rumpík a další. Zaè.: 19,00 hod. èt Veèer hudby a historie Koncert vážné hudby a vyprávìní o hradu Veveøí (historie a povìsti). Úèinkují: Vítìzslav Drápal flétna, Libor Janeèek housle, pøednáší Mgr. Dalibor Hodeèek. Zaè.: 19,30 hod. èt Dámský klub Beseda s výtvarnicí Vìrou Jonášovou o technice malování na hedvábí. Zaè.: 18,00 hod. út Toulky Brnem Pøednáška Jaroslavy Vrbické. Zaè.: 17,00 hod. èt Za stromovými lidmi kmene Korroway a Kombay Cestopisná pøednáška RNDr. Aleny Žákovské s promítáním diapozitivù. Zaè.: 19,00 hod. Pøipravujeme: Èeská republika na cestì do Evropské unie - pøednáška s besedou, zaè.: 18,00 hod COUNTRY BÁL - s kapelou Zimour a taneèní skupinou Quadrilla, zaè.: 19,30 hod Mikulášská besídka - zábavný program Studia L. Trnkové, zaè. 16,00 hod. Výstavy: Konfrontace - obrazy a malba na hedvábí Vìry Jonášové PODZIM - výtvarné práce dìtí ze ZŠ Heyrovského 32 Výstavy jsou pøístupné v pondìlí a støedu, hod., dále hodinu pøed zaèátkem kulturní akce, nebo na základì telef. dohody ( , ). *** KLUB MAMINEK každé úterý 9,00-11,30 hod. *** KLUB VÝTVARNÍKÙ každou støedu 8,30-11 hod. *** SETKÁNÍ SENIORÙ , zaè.:14,30 hod. Pøedprodej vstupenek 14 dní pøed jednotlivými poøady v pokladnì Spoleèenského centra po-èt hod., ostatní dny vždy hodinu pøed zaè. pøedstavení (tel.: ). Dále v KIC, Bìhounská 17, po-pá 9-13 a hod. (tel.: ). Doprava tramvají è.1, 3 zast. ZOO, autobusy 50,54 a trolejbus 30, zast. Vondrákova. P O D Ì K O V Á N Í Chtìli bychom touto cestou podìkovat p. Romanovi Šimáèkovi, který provádí úklid veøejné zelenì v Bystrci. Ten velmi ochotnì a hlavnì rychle provedl úklid školní zahrady pøi Mateøské škole Laštùvkova. Práci nabídl škole jako sponzorský dar, což v naší finanèní situaci zvláštì oceòujeme. Doufáme, že naše spolupráce bude pokraèovat. kolektiv zamìstnancù Mateøské školy Laštùvkova 57/59

4 4 Bystrcké noviny è. 9 / 2003 ØÁDKOVÁ INZERCE n Jazyková škola SCHWEIZER NJ, AJ - gramatika, konverzace. Malé skup. Kohoutovice. Tel.: n Obkladaèské práce. Tel.: n PC - opravím, zaškolím WIN, WORD, EXCEL, internet i u Vás doma. Tel.: a n Èištìní kobercù, sedacích souprav, úklid domácností, opravy oken, montáž a servis žaluzií. Tel.: , mob.: n Mytí oken v domácnostech za pøíznivé ceny. Informace a objednávky na tel veèer nebo mobil: n Vymìním velký a slunný DB 1+1 v Bystrci za DB nebo OV 3+1. Rozdíl doplatím. Bez RK, Tel.: n Pronajmeme 80 m 2 kanceláøských prostor. Tel.: n Hledám dlouhodobý pronájem garáže v Bystrci I. (ul. Wollmanova, Laštùvkova, Vìtrná). Tel.: n Pøijmu zdravotní sestru ve vìku let do ordinace praktického lékaøe v Bystrci. Praxe nutná. Tel.: n Pøepisy 8 mm filmù. Tel.: n Koupím byt 1+1 nebo 2+1 Bystrc, Komín, Žabovøesky, Kr. Pole nebo centrum Brna. Na uvolnìní nespìchám. Bez nabídek RK. Tel.: n Plavání pro tìhotné, pøíprava k porodu. Bazén ZŠ Komín. Pøihlášky pí Sušická. Tel.: , n Neúèelové pùjèky pro podnikatele, zamìstnance, dùchodce. Investièní úvìry, úvìry na bydlení. Tel.: n Pronajmu garážové stání na Jakuba Obrovského 5 za 700 Kè mìsíènì. Tel.: n Pronajmu zaøízenou místnost k podnikání. Tel.: n Tisknìte levnìji! Pro obèany Bystrce firma INK-JET Recyklink otevøela nové sbìrny v prodejnách EVA MARKET - ul. Kuršova a nám. 28. dubna. Bližší informace na tel.: Úspora až 80%. n Vymìním SB 1+1 Heyrovského za SB s výtahem v Bystrci. Podmínka 2. patro. Tel.: n Malby, nátìry Onderka - zimní slevy. Tel.: , n Prodám DB 2+1 ul. Èerného. Tel.: po 19 hod. n Prodám plynový sporák MORA nepoužitý. Cena 5.000,- Kè. Tel.: n Prodám levnì 2 gauèe kov+døevo. Tel.: n Jazyková škola SCHWEIZER Kohoutovice - mob.: Konverzaèní kurz NJ, cena 420, , úterý 17,30-19,00 h. Konverzaèní kurz AJ, cena 630, , úterý 17,30-20,00 hod. Individuální výuka AJ pro dospìlé i dìti, 200,- Kè/90 min. nebo 150,- Kè/60 min. Tel.: n Vymìním byt OV 2+1 na ul. Laštùvkova za byt DB/OV 3+1 v Bystrci. Tel.: nebo n Prosím svìdky, zákrok policie ètvrtek v 6,30 Rakovecká. Zavolejte Prosím o pomoc. n Vymìním nebo prodám DB 1+1 Laštùvkova po GO za DB/OV 3+1 Bystrc, È.Pole, Lesná kon. Tel.: n Koupím RD i k rekonstrukci. Tel.: n Prodám DB 3+1 na ul. Jakuba Obrovského - cihlový za cenu 1, ,- Kè! Možnost pøevodu i garážového stání u domu. Volejte tel.: n Koupím DB nebo byt v OV za hotové. Tel.: n Hledám pronájem bytu v Bystrci. Tel.: n Hotovostní pùjèky bez ruèitele IHNED! Tel.: n Poradenství FENG-ŠEEJ, zdravé a harmonické bydlení. Mobil.: n Masáže klasické, aromaterapie a shiatsy u Vás doma nebo na ul. Kuršova è. 6 v Bystrci. Tel.: n S-REALITY RK, tel.: , hledá pro své klienty byty, RD, pozemky v Bystrci a okolí. Nabízejícím služby zdarma. Byty - prodej: DB gars. Opálkova 7.p. 800 tis. DB gars. cihla centrum 780 tis. DB 1+1 Kr.Pole 3.p. 880 tis. OV 1+1 cihla Komárov 810 tis. DB 2+1 Teyschlova 8.p tis. OV 2+1 Laštùvkova 1.p tis. DB 2+1 Eèerova 6.p/ tis. DB 2+1 N.Lískovec 4.p tis. DB 3+1 Èerného 3.p./ tis. DB 3+1 Foltýnova 4.p tis. n Prodám zánovní kameru CANON s pøíslušenstvím a brašnou za 8.000,- Kè. Tel.: do 15 hod. n Vymìním 4+1 2x lodžie, velký, prostorný za dva menší 2+1 a 2+KK. Rodinné dùvody. Tel.: n Finanèní pùjèky pro zamìstnance firmy a podnikatele hypoteèní úvìry. Mob.: n Koupím garáž ve staré Bystrci, ul. Výhon, Pod Horkou, Vondrákova. Platím hotovì, ihned. Tel.: SENIORKLUB BYSTRC Pálkova 6, Brno, Tel.: Program na mìsíc listopad 2003: ètvrtek Vycházka Kohoutovickým polesím a Údolím oddechu. Odjezd A 30 ve 13,26 hod. z koneèné stanice nám. 28 dubna. Výstup u hájenky Kohoutovice úterý Návštìva výstavy v renovovaném Umìleckoprùmyslovém muzeu na Husovì ulici. Sraz ve 14,30 hod. na Šilingrovì námìstí ètvrtek Exkurze do skleníkù Botanické zahrady PøFMU Kotláøská 2. Sraz ve 14,30 hod. na vrátnici Kotláøská ètvrtek BESEDA ve 14,30 hod. ve Spoleèenském centru. Projednáme organizaèní záležitosti a vydáme plán èinnosti na mìsíc prosinec. Upozoròujeme všechny zájemce na tajný výlet dne (ètvrtek), že nejpozdìji do 27. listopadu 2003 musí být uhrazen zájezdový poplatek. Platbu je možno provést i na vycházkách. Na rok 2004 pøipravujeme následující akce: Leden: Budeme prohlížet východoèeské betlémy na výstavì VÈ kraje Únor: Exkurze do mimoøádnì otevøených Šošùvských jeskyní. Tento komplex jsme zatím nenavštívili. Pozor! Nejedná se o Jeskynì sloupské. Bøezen: Zájezd vìnujeme památce prvního prezidenta ÈSR TGM. Hustopeèe, Èejkovice, Mutìnice, resp. Hodonín. Duben: Moravské Podluží. Návštìva význaèných kulturních regionálních a folklórních památek Moravského Podluží. Termíny a ceny jednotlivých zájezdù budou upøesnìny podle podmínek dopravcù v ÈR platných v roce Úplné zveøejnìní lze oèekávat poèátkem mìsíce prosince. Na našich akcích rádi uvítáme i neèleny Seniorklubu. Neseïte doma Seniorklub je tu pro Vás! Vladimír Rajský, pøedseda klubu Indiánské léto aneb IV. bystrcké rýžování zlata Dnes jsme se tu všichni sešli, indiánský velký kmen, nepùjdeme domù s prázdnou, zlato si narýžujem Taková sešlost indiánských kmenù se opravdu uskuteènila a to ve ètvrtek dne 16. øíjna 2003 na prérii MŠ Kachlíkova 17. Celou vyzdobenou zahradu zaplnili malí i velcí Indiáni, zlatokopové a kovbojové, aby po peèlivých pøípravách pøedvedli všem nejen svoje dùmyslné parádní obleèení, ale i písnì a tance za doprovodu hudby. Poté vyzkoušeli svoji sílu a odvahu pøi støílení z luku na medvìda, pøi stopování zvìøe, pøenášení zlatých valounù, jízdì na koni, pøecházení rozbouøené øeky a pøi rýžování zrnek zlata. Za svoji námahu byli všichni úèastníci náležitì odmìnìni a to jak osobním dárkem, tak ochut- návkou indiánských specialit u zapáleného ohnì. Velký zájem byl rovnìž u stanovištì, kde si zájemci mohli vyzkoušet rýžování ryzího zlata s pravým zlatokopeckým náèiním. Za pomoci èlenù Klubu moravsko-slezských zlatokopù se to všem snaživým podaøilo a domù si na památku odnášeli své velké bohatství. Pokud se nám dospìlým podaøilo aspoò na chvíli stát se dìtmi, a dìtem pøipravit pìkný zážitek, stálo to za to. Ludmila Cecavová, øeditelka MŠ Kachlíkova 17 MATEØSKÉ CENTRUM KUØÁTKA Obèanské sdružení, Brno støed, Poštovská 1, tel , Informujte se o naší èinnosti: Program na listopad: èt Kašpárkovo dovádìní, malujeme kamínky od 10:00 Podzimní malování od 16: út Dupy, dup, draka bolí zub od 10: st Obtisky listù, øíkánky a cvièení od 10: èt Kašpárkovo dovádìní od 10:00 Obleèky pro drobeèky p.hanáková od 16: pá Jak pøežít ve zdraví zimu M.Šancová od 10: út Tleskejte ruèièky od 10: st Tvoøení z keramické hlíny od 10: èt Kašpárkovy pohádky a písnì od 10:00 Štíøi slaví - párty pro dìti nejen tohoto znamení od 16: pá Jídlo pro potìšení i zdraví M. Šancová od 10: út O dvanácti mìsíèkách od 10: st Malování sádrových odlitkù, dáreèky pod stromeèek od 10: èt Kašpárkovo dovádìní od 10:00 Hrátky s papírem od 16: pá Pohádková miniškolièka od 10:00 Eliška Bøoušková, Mateøské centrum Kuøátka

5 Bystrcké noviny è. 9 / BYSTRCKÉ GYMNÁZIUM NA POMOC ZRAKOVÌ POSTIŽENÝM Také v letošním školním roce pokraèuje spolupráce mezi Studentským klubem gymnázia, vedeným profesorkou Hanzíkovou, a TyfloServisem Brno, zastoupeným paní Švejdovou. Studenti se aktivnì podíleli na úspìšném prùbìhu dvou významných akcí. Mistrovství republiky v prostorové orientaci zrakovì postižených probíhalo letos v centru mìsta. Bylo organizaènì nároèné a studenti museli projít odborným školením. Pøi této pøíležitosti mìli možnost zhlédnout v prostorách školy výcvik vodicích psù pro slepé. Cvièitelé, pánové Dvoøák a David, ochotnì odpovìdìli na dotazy studentù i uèitelù, kteøí se besedy zúèastnili. Svého úkolu pøi organizaci závodu se studenti zhostili velmi hezky a zodpovìdnì. Nìkteøí z nich, jako Honza Vykydal, Lucka Klímová, Martin Svoboda (maturitní tøída 6A6) se na akci podíleli již potøetí. Uvedení studenti a jejich spolužáci Aleš Kandrnál, Jitka Kalábová èi Kuba Babinec, patøili také k nejaktivnìjším úèastníkùm charitativní celostátní akce Bílá pastelka, jejímž cílem je vybrat dobrovolné pøíspìvky od obèanù na nákup pomùcek pro zrakovì postižené. Spolu se zmínìnými studenty se na Bílé pastelce podílelo dalších 35 žákù gymnázia. Pøíjemným pøekvapením byl spontánní zájem prvního roèníku ètyøletého studia (tøídní profesorka Eva Žáková). Jistì budou v tradici, založené pøed pár lety letošní maturitní tøídou 6A6, dùstojnì pokraèovat. O tom, jak dobøe si studenti v Bílé pastelce poèínali, svìdèí fakt, že mezi 10ti nejúspìšnìjšími dvojicemi v rámci 12ti škol z celého Brna, je šest dvojic právì z bystrckého gymnázia. Absolutní vítìzství pak patøí také naší škole. Díky studentùm naší školy byla vybrána pozoruhodná finanèní èástka, za ní se nakoupí potøebné pomùcky pro nevidomé spoluobèany. Podìkování patøí nejen všem studentùm, kteøí se akce úèastnili, ale také vám všem, kdo jste na konto Bílé pastelky pøispìli. Výsledky budou oficiálnì oznámeny u pøíležitosti Dne nevidomých. Ve dnech 4. až 7. listopadu 2003 se v areálu Brnìnského výstavištì uskuteèní další akce pro postižené spoluobèany REHA PROTEX. Pøi jeho organizaci opìt pomùže skupina našich studentù. Pøedvedou rùzné pomùcky pro nevidomé a nabídnou zájemcùm z øad vidomých návštìvníkù možnost projít vyznaèenou trasu s èernými klapkami na oèích. Sami si tedy mohou vyzkoušet, jak je nároèné pro nevidomé spoluobèany zvládat nástrahy každodenního života. Srdeènì vás na veletrh tímto zveme. Ludmila Hanzíková ŠKOLA V PØÍRODÌ INFORMACE PRO OBÈANY Stejnì jako v loòském roce odjeli i letos žáci ZŠ Heyrovského 32 na školu v pøírodì, aby se zde uèili netradièním zpùsobem zajímavým vìcem dùležitým pro život. Letošní škola se konala ve dnech v rekreaèním zaøízení v Kutinách u Øíkonína. V loòském roce se žáci jedné deváté tøídy seznamovali s problémy partnerského, manželského a rodinného soužití. Letos se dvì tøídy sedmých roèníkù snažily vypoøádat s úskalími komunikace a osvojit si správné postupy pøi øešení konfliktù. Škola v pøírodì trvala osm dní a každý den, nepoèítáme-li pøíjezd a odjezd, byl vìnován jednomu tématu. Nejprve se žáci uèili poznávat sami sebe, kvalitu své osobnosti, své dobré stránky a pøednosti. Poté se zamìøili na partnera v komunikaci. Snažili se vnímat shody a rozdíly mezi lidmi a pracovali s pojmy pøedsudek, diskriminace a stereotyp. V dalším tématu se pokoušeli pomocí správné komunikace efektivnì pùsobit v konfliktní situaci, nauèit se lépe poslouchat, pøesnìji vyjadøovat, rozvíjet dùvìru. Následující lekce vedla dìti k zamyšlení nad koøeny konfliktu a jeho souvislostmi, uvažovali, proè se lidé v konfliktu uchylují k násilí. A protože se øíká konec dobrý, všechno dobré procvièili jsme si na závìr strategii pìti krokù jak vést konflikt a nauèili jsme se, že konflikt nemusí stavìt lidi proti sobì, ale mùže vést i ke spolupráci. Po nároèné dopolední práci následovalo sportovnì rekreaèní odpoledne. Kluci, jak jinak, soupeøili ve fotbalovém turnaji, kdy byli vyzváni k pøátelskému utkání s místními hochy. Dìvèata hrála vybíjenou nebo volejbal. Všichni spoleènì pak soutìžili ve stolním tenise, jezdili na koleèkových bruslích, skateboardu nebo se vydávali na výlety po okolí, pøi kterých museli prokázat i trochu odvahy, když se pøekonávala øeka pøeskakováním po kamenech. Veèery byly vìnovány spoleèenské zábavì. Nejprve jsme se sešli u táborového ohnì, kde jsme se pochválili za dopolední práci, pøipomnìli si, co se nám nepovedlo a proè tomu tak bylo a zazpívali si za kytarového doprovodu paní uèitelky Rùžièkové. Pak následovala diskotéka, jednou dokonce i noèní stezka odvahy, kdy cestu noèního pochodu osvìtlovaly jen svíèky ve sklenicích, rozmístìné kolem lesní pìšiny. V prùbìhu celého pobytu si žáci zasílali i ové zprávy : do papírových obálek si vhazovali rùzné vzkazy. Škole v pøírodì pro žáky pøedcházelo tøídenní setkání rodièù tìchto žákù, kteøí se ve tøídách svých dìtí uèili formou prožitkových aktivit pochopit odlišné názory a postoje mladých lidí a tyto názory i postoje tolerovat, nebo je asertivním zpùsobem, pøedevším argumentací, postupnì a nenásilnì øešit. Obì akce se setkaly s mimoøádnì kladným ohlasem jak u dìtí, tak u rodièù. Na závìr bych ráda podìkovala manželùm Janíkovým, kteøí nám poskytli metodický návod, obèanskému sdružení AISIS za poskytnutí finanèní dotace. Velké podìkování patøí i uèitelùm ZŠ Heyrovského 32 paní Coufalové, Rùžièkové, panu Vrtìnovi a sleènám Petøíkové a Šubrtové, nebo se podíleli na zabezpeèení celé akce. Podìkování patøí i vedení naší školy za podporu netradièního vyuèování. Kateøina Slavíèková, preventista sociálnì patolog. jevù Od v souvislosti se zrušením deseti a dvacetihaléøových mincí mìní se ceny služeb pro obèany poskytovaných v budovì ÚMÈ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno. Souèasnì se mìní provozní hodiny tìchto služeb. Odesílání zpráv faxem: Ceník služby: 1 A4... 8,50 Kè 2-5 A ,00 Kè 5-10 A ,00 Kè Tato služba se poskytuje ve dnech úterý, ètvrtek a pátek vždy od 13 do 15 hod. Kopírování: Ceník služby: kopie formátu A4... 1,00 Kè kopie formátu A4 oboustrannì... 2,00 Kè kopie formátu A3... 2,00 Kè kopie formátu A3 oboustrannì... 3,50 Kè Tato služba se poskytuje v pondìlí a støedu od 8 do 17,30 hod a v úterý, ètvrtek a pátek od 8 do 15 hod. ÚMÈ Brno-Bystrc, odbor vnitøních vìcí Kurz ovládání poèítaèe ZŠ Laštùvkova uspoøádá v mìsíci listopadu poèítaèový kurz pro veøejnost ZÁKLADY MS EXCEL práce s tabulkovým kalkulátorem MS Excel 97 pro Win 98. Konat se bude ve škole v uèebnì informatiky. Každý úèastník bude mít vlastní poèítaè. Kurz je urèen pro zaèáteèníky v práci s tabulkovými editory a je vhodný také pro absolventy pøedcházejících základních kurzù ovládání poèítaèe. Obsahem je seznámení s vytváøením jednoduchých tabulek a jejich formátováním, s vytváøením tabulek s automatickým formátem, s tiskem a vkládáním vytvoøených tabulek do jiných aplikací (napø. MS Word). Termín konání: listopadu 2003 (pondìlí ètvrtek), vždy hodin. Cena kurzu je Kè, platí se na zaèátku první hodiny. Pøihlášky pøijímáme do telefonicky na tel. školy /104 pí. Èechová, nebo pøímo Petr Køivka

6 6 Bystrcké noviny è. 9 / 2003 NABÍZÍME PRONÁJEM KANCELÁØÍ ve vlastním, støeženém objektu, v Královì Poli, Srbská 53, o velikosti 10 a 14 m 2. Možnost parkování. Vstup do budovy zajištìn 24 hod., vèetnì sobot a nedìlí. Cena vèetnì služeb 3100 Kè mìsíènì za 14 m 2 místnost. Informace.: É Jundrovská 20 Brno - Komín Tel Možnost využití dìtského koutku!! Prodejní doba: Po - Pá hod. Po - So hod. Autosedaèky, lehátka, postýlky, cestovní postýlky, ohrádky, koèárky, brusle, koleèkové brusle, lyže, lyžaøská výbava, hraèky, boty, knihy, jízdní kola, cyklistické helmy, chùvièky, obleèení dìtské a kojenecké (èisté a vyprané), kojenecké potøeby (jen nové!!) Pøíjem vìcí do komisního prodeje dle telefonické domluvy. Uzávìrka pøíštího èísla je 14. listopadu 2003 Bystrcké noviny vydává MÈ Brno-Bystrc, reg. è. MK ÈR E Øídí redakèní rada. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: pí Klimešová, tel , fax: Sbìr inzerce na podatelnì ÚMÈ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakèní rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálù. Sazba a tisk BEKROS Brno. Náklad výtiskù. Uzávìrka Zdarma.

AQUAcentrum u pøehrady

AQUAcentrum u pøehrady LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

v v velikonoce BØEZEN Pálení èarodìjnic se blíží SBÌR DROBNÉHO CHEMICKÉHO ODPADU PODÌKOVÁNÍ SPONZORÙM

v v velikonoce BØEZEN Pálení èarodìjnic se blíží SBÌR DROBNÉHO CHEMICKÉHO ODPADU PODÌKOVÁNÍ SPONZORÙM BØEZEN 2 roèník XV/2005 Redakèní rada Bystrckých novin pøeje všem ètenáøùm veselé v v velikonoce SBÌR DROBNÉHO CHEMICKÉHO ODPADU Mobilní sbìr drobného chemického odpadu v roce 2005 probìhne v Bystrci ve

Více

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil.

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil ÈERVENEC 6 roèník XV/2005 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI Je to neuvìøitelné, ale je to tak. V tìchto dnech je to pøesnì 10 let co byla založena tato zájmová

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI 2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI VIII. ROČNÍK www.chrudim-city.cz DUBEN 2005 Prodej budovy bývalého Katastrálního úøadu Zastupitelstvo mìsta na svém posledním zasedání v únoru

Více

Na zimním stadionu v Porubì je živo

Na zimním stadionu v Porubì je živo Pozvání Zveme porubské obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu Poruba, které se koná dne 23. 9. 2003 od 9,00 hodin ve spoleèenském sále objektu ALPEX, ul. Nad Porubkou 1085, Ostrava-Poruba.

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Oslavy 28. října Den vzniku samostatného. Z bloku starostky. èeskoslovenského státu. 18/øíjen/2005. Další vydání MN je 4. 11. Uzávìrka je 25. 10.

Oslavy 28. října Den vzniku samostatného. Z bloku starostky. èeskoslovenského státu. 18/øíjen/2005. Další vydání MN je 4. 11. Uzávìrka je 25. 10. 18/øíjen/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 21. øíjna 2005 Oslavy 28. října Den vzniku samostatného československého státu V letošním roce uplyne

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

Oslavy 750. výroèí budou gigantické

Oslavy 750. výroèí budou gigantické ÚNOR 2007 èíslo 2 V. roèník Oslavy 750. výroèí budou gigantické Silvestrovským ohòostrojem vstoupilo mìsto Moravská Tøebová do významného roku, v nìmž slaví 750 let od svého vzniku. Právì silvestrovské

Více

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským

Michal z Kouzelné školky zahraje dìtem. MICHAL NA HRANÍ také moravskotøebovským BØEZEN 2006 S pøicházejícím jarem budeme v ulicích mìsta stále èastìji vídat strážníky mìstské policie, kteøí budou dùslednì kontrolovat nedodržování pravidel silnièního provozu a zamìøí se na pøekraèování

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

Náchodský zpravodaj 1. Vážení spoluobèané, 1. ledna aktuálního roku? mìsta. Stanovené pøíjmy vycházejí ze skuteènosti

Náchodský zpravodaj 1. Vážení spoluobèané, 1. ledna aktuálního roku? mìsta. Stanovené pøíjmy vycházejí ze skuteènosti Náchodský zpravodaj 1 Organizátoøi a aktéøi lednového literárnì hudebního veèera Setkání s Liborem Volným. Náchodský zpravodaj Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice...

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

únor 2008 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

únor 2008 informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Náchodský únor 2008 Rozpočet 2008 Zprávy Kronika Granty Zápis do škol Školy Únorová výročí Z historie živností SDH Jizbice Policie ČR Obchvat Pivovar Ekoutek Co dýcháme Sport Školské zařízení Muzeum Zubní

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní ZRCADLO ZRCADLO9 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena

Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena ZÁØÍ 006 èíslo 9 IV. roèník Poslední ulice v historickém jádru mìsta opravena Pøipravte se na dlouhé období, kdy o ulici Zámecké a Zámeckém námìstí neuslyšíte. Investièní akce Rekonstrukce pøístupové cesty

Více

rozdávání propagaèních materiálù pøi vstupu nebo umístìním informaèní tabule, prozradil plány na další rozvoj turismu starosta mìsta Josef Oš ádal.

rozdávání propagaèních materiálù pøi vstupu nebo umístìním informaèní tabule, prozradil plány na další rozvoj turismu starosta mìsta Josef Oš ádal. LEDEN 2007 èíslo 1 V. roèník Nové projekty nakopnou cestovní ruch ve mìstì Právì dokonèeny jsou dva rozsáhlé projekty na podporu rozvoje cestovního ruchu. Regionální projekt i projekt mìsta Turistický

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Veøejné osvìtlení Zmìna systému parkování Osobnosti mìsta Vizovice Nové høištì u MŠ 2 Vizovské noviny Vážení spoluobèané, ètyøleté volební období se pomalu chýlí ke konci a na podzim nás èekají další volby

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 153 4/2014 www.michalkovice.cz AKTUALITY z mìstského obvodu Pozvání na dubnové zastupitelstvo Srdeènì zveme obèany na zasedání zastupitelstva mìstského obvodu,

Více

ZPRAVODAJ. Roèník XXVIII Èíslo 3 rok 2007 cena: zdarma. Rada obce vydala na svém zasedání 17. 5. 2007 tuto výzvu VÝZVA.

ZPRAVODAJ. Roèník XXVIII Èíslo 3 rok 2007 cena: zdarma. Rada obce vydala na svém zasedání 17. 5. 2007 tuto výzvu VÝZVA. ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 3 rok 2007 cena: zdarma Rada obce vydala na svém zasedání 17. 5. 2007 tuto výzvu VÝZVA V roce 2005, 2006 a èásteènì v letošním roce 2007 byla v naší obci dokonèena

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì

Nová tváø Mìstské knihovny v Náchodì ský zpravodaj 1 Nová tváø Mìstské knihovny v ì ský zpravodaj Obsah Slavnostním otevøením nových prostor pøízemí a mezipatra v budovì mìstské knihovny 17. 10. 2003 byla dovršena první etapa probíhajících

Více