O informacích a také informacích v Èeské televizi LISTOPAD. Pozvání na výstavku. 7. zasedání zastupitelstva MÈ. Telefonní seznam služeb v Bystrci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O informacích a také informacích v Èeské televizi LISTOPAD. Pozvání na výstavku. 7. zasedání zastupitelstva MÈ. Telefonní seznam služeb v Bystrci"

Transkript

1 LISTOPAD 9 roèník XIII/2003 Pozvání na výstavku Zveme všechny pøíznivce na veøejnou výstavku ruèních prací klientù Domova penzionu pro dùchodce, Foltýnova 21, která se uskuteèní ve dnech prosince v relaxaèním centru pøízemí bloku B našeho domova. PhDr. Kvìta Šoupalová, øeditelka 7. zasedání zastupitelstva MÈ Dne regionální zprávy ÈT Televizní studio Brno odvysílaly v Jihomoravském veèerníku zprávu, kterou jste nìkteøí shlédli a která byla v titulcích uvedena pod názvem Podvody s byty v Bystrci. Název a zpùsob, který ÈT TS Brno zvolilo Podvody s byty v Bystrci se nás dotýká. Podvod je dle zákona è. 140/1961 Sb. (trestní zákoník) trestným èinem. Protože MÈ Brno Bystrc nebyla odsouzena, ani žalována, ani vyšetøována v souvislosti s tímto trestným èinem, domáhali jsme se u øeditele TS Brno oprávnìné zákonné nápravy formou zveøejnìní odpovìdi ve vysílání Za titulek s názvem Podvody s byty v Bystrci se Mìstské èásti Brno Bystrc omlouváme. Øeditel TS Brno slíbil vìc øešit s redaktorkou, která zprávu natoèila, po jejím návratu z dovolené. Do dnešního dne jsme se nápravy nedoèkali. Proto jsme odpovìï u øeditele ÈT TS Brno urgovali. I nadále bezúspìšnì. Dne jsme požádali o øe- V mìsíci záøí se zrealizoval projekt Poprvé do školy - poprvé do knihovny, který byl zamìøen na podporu dìtského ètenáøství. V prùbìhu záøí mìli prvòáèci možnost bezplatné registrace na všech provozech Knihovny Jiøího Mahena v Brnì. Akce urèené prvòáèkùm a jejich rodièùm probìhly také na bystrcké poboèce, svojí pøítomností je zaštítil starosta Bystrce Ing. Svatopluk Beneš. Dne 4. záøí 2003 probíhalo od 13 do 18 hodin slavnostní pasování prvòáèkù na ètenáøe knihovny tìmito slovy: Za Tvou odvahu usednout do školní lavice a zaèít se uèit èíst Tì tímto meèem pasuji na rytíøe knih a pøede všemi Tì prohlašuji za ètenáøe knihovny. Nech je Ti kniha moudrým rádcem a Ty buï jejím dobrým ètenáøem a vìrným ochráncem. Dìti tento slavnostní akt prožívaly s patøiènou vážností a nejednomu rodièi se v oèích objevila slza dojetí. V úterý 16. záøí 2003 od 14 do 17 hodin probìhla další akce Malování POPRVÉ DO ŠKOLY - POPRVÉ DO KNIHOVNY na chodníku která byla urèena nejen žákùm prvních tøíd. Pøišlo celkem 85 dìtí, nìkteré samostatnì, jiné v doprovodu rodièù, èi prarodièù. Zúèastnily se také dìti ze školních družin ZŠ Vejrostova, Heyrovského a Laštùvkova. Tématem dìtské tvorby byly oblíbené pohádkové postavièky, které ztváròovaly s velkým zaujetím. Odmìnou jim nebyl jenom obdiv dospìlých, ale i drobný dárek od KJM v Brnì. Libuše Pelánová O informacích a také informacích v Èeské televizi šení generálního øeditele ÈT v Praze. Protože žádné sdìlení nepøicházelo, dne byla žádost o nápravu u GØ ÈT pøipomenuta. Dne jsme obdrželi zprávu od GØ ÈT, ze které se dozvídáme, že - jednak uvedená reportáž byla po opìtovném ovìøení...vyhodnocena jako zcela objektivní a vyvážená a nebyl nalezen dùvod pro uveøejnìní odpovìdi..., - jednak...odpovìdným pracovníkùm bylo toto pochybení (rozumí se oznaèení, titulek reportáže Podvody s byty v Bystrci )...pøísnì vytknuto a rovnìž navržen postih..., - souèasnì odvysílaná sdìlení obsahovala pouze objektivní a vyvážené informace a neobsahovala žádná skutková tvrzení, která by se dotýkala jména èi dobré povìsti MÈ Brno - Bystrc a že tedy ÈT TS Brno není povinna požadovanou odpovìï uveøejnit. V pøípadì, že opravdu byl nìkdo podveden, má každý, i Èeská televize, povinnost tuto skuteènost oznámit. V pøípadì, že se Èeská televize nièeho nedopustila, není žádný dùvod pracovníky ÈT postihovat. Televize je mocný sdìlovací prostøedek a má vliv na morálku. Názor, že sice dìláme Podvody s byty v Bystrci, ale pøesto máme dobrou povìst, je dost zvláštní pohled na morálku. Dne oddìlení stížností odboru kontroly Magistrátu mìsta Brna prošetøilo podnìt èlena zastupitelstva mìstské èásti Ing. Víta Špaèka z poloviny záøí na prošetøení zpùsobu pøidìlování obecních bytù Radou MÈ Brno-Bystrc. Výsledek šetøení je, že - kritéria pro pøidìlování bytù byla pøijata v souladu s vyhláškou è. 4/ 1996 mìsta Brna, - byty jsou pøidìlovány na základì pøijatých kritérií. Z tohoto dùvodu se Rada mìstské èásti Brno Bystrc rozhodla zveøejnit skuteènosti týkající se žádosti o omluvu adresovanou Èeské televizi Brno a výsledek šetøení podnìtu Ing. Víta Špaèka kontrolním odborem MMB. Ing. Svatopluk Beneš, starosta Dne se uskuteènilo jednání zastupitelù mìstské èásti Brno Bystrc. l V hlavním jednání pøi pravidelné návštìvì zástupcù Policie ÈR a MP se zastupitelé podrobnì zajímali o akci Kryštof a vandalismus v Bystrci. l Následnì byla projednána prùbìžná zpráva k plnìní Programového prohlášení RMÈ Brno Bystrc pro volební období 2002 až 2006 bez pøipomínek. l Zastupitelstvo projednalo a pøijalo 1. návrh rozpoètu MÈ Brno Bystrc na rok l Zastupitelstvo schválilo finanèní dary pro Sdružení zdravotnì postižených v ÈR ve výši 5.000,- Kè na provozní èinnost a TJ Lokomotiva Ingstav Brno - oddíl ragby, ve výši 4.000,- Kè také na provozní èinnost. l Zastupitelé podrobnì projednali návrh nové vyhlášky mìsta Brna o místních poplatcích a návrh s nìkterými zmìnami doporuèili Zastupitelstvu mìsta Brna. l Zastupitelstvo MÈ doporuèilo Zastupitelstvu mìsta Brna doplnit Vyhlášku mìsta Brna è. 12/2000 ve smyslu zákazu provozu výherních hracích pøístrojù o okolí ve vzdálenosti do 100 m od školského a zdravotnického zaøízení umístìného v areálu nákupního centra MAX na Kubíèkovì ulici. l Zastupitelstvo MÈ schválilo zákres hranic ploch, které budou obsaženy v aktualizované pøíloze è. 1 Seznamu nejvýznamnìjší zelenì. l V rùzném se zastupitelé na základì videozáznamu seznámili se skuteènostmi a projednali podrobnì tak zvanou kauzu ÈT Podvody s byty v Bystrci, podrobnìji o tom na jiném místì v BN. Telefonní seznam služeb v Bystrci Redakèní rada BN se obrací na všechny živnostníky, podnikatele, kteøí chtìjí své služby nabídnout obyvatelùm Bystrce. Následnì vyjde v prvním èísle BN r telefonní seznam, který by mìl obsahovat minimálnì jméno, živnost nebo název firmy, èinnost a telefonní èíslo. Tyto informace budou otištìny v rámci øádkové inzerce s 50% slevou, tj. 1 øádek = 30 znakù vèetnì mezer za 10,- Kè. Uzávìrka inzerce do telefonního seznamu je Pozvánka na 1. mimoøádné zasedání Zastupitelstva mìstské èásti Brno-Bystrc, které se uskuteèní ve støedu 26. listopadu 2003 v 16 hod. ve Spoleèenském centru. Program jednání: Rychlostní komunikace R43, problematika emisí a hluku Obèané Bystrce mohou k tomuto bodu jednání zastupitelstva vyjádøit na jednání svá stanoviska Srdeènì zve

2 2 Bystrcké noviny è. 9 / 2003 INFOSERVIS Moravský rybáøský svaz MO Brno 2 poøádá pro dìti od 8 do 15 let rybáøský kurz za úèelem získání rybáøského lístku. Kurz se koná každou støedu od 17 hodin na ZŠ Vejrostova 1. Bližší informace vám podá Ing. Havlík, tel.: Veèer hudby a historie Ve ètvrtek 13. listopadu 2003 se v obøadní síni Spoleèenského centra uskuteèní zajímavý kulturní projekt koncert vážné hudby, spojený s poutavým vyprávìním o hradu Veveøí i zajímavostech z hudebních dìjin zdejšího regionu nazvaný Veèer hudby a historie. Na programu budou ukázky barokní hudby (G. F. Handl), italského klasicismu (F. Gragnani, D. F. Molino), chybìt nebude ani hudba soudobá (M. C. Tedesco). Úèinkují: Mgr. Vítìzslav Drápal flétna, Libor Janeèek kytara, pøednáší: Mgr. Dalibor Hodeèek. Zaèátek v 19:30 hod. Srdeènì zveme nejen pøíznivce vážné hudby! Odbor kultury MÈ Brno Bystrc Dìtské sdružení RADOST si dovoluje pozvat malé i velké na zábavné dopoledne HRÁTKY S ÈER- TEM - ALE HLAVNÌ S MIKULÁŠEM, které se bude konat 6. prosince 2003 v tìlocviènì ZŠ Laštùvkova 77 (vchod od høištì). Pøijít mùžete od 9-9:30 hod. a s sebou si vezmìte pøezùvky, 20 Kè vstupné, dobrou náladu a chu soutìžit. Na programu bude malování, výroba pøáníèek, hry, soutìže, závody a celý program bude ukonèen tombolou okolo 11. hodiny. Za DS Radost se na vás tìší Mirka. Pøípadné dotazy: Waldorfské tøídy pøi ZŠ Jasanová 2 v Brnì Jundrovì a W alternativa Vás zvou na povídání o waldorfské pedagogice CO JE TO WALDORFSKÁ ŠKOLA? aneb odpoledne ve škole o škole, støeda 12. listopadu 2003, hod. Èasový prùbìh: hod. - pøednášky a diskusní fóra hod. - prohlídka interiérù tøíd a neformální diskuse s pedagogy Bližší informace: tel./zázn.: Obèanská demokratická strana v Bystrci upozoròuje své pøíznivce a zájemce o èlenství na webové stránky nebo celostátní stránky ODS ová adresa na bystrcké místní sdružení je Ing. Svatopluk Beneš, pøedseda Místního sdružení ODS KOŽNÍ ORDINACE nákupní centrum AKÁT tel.: Ordinaèní hodiny: Po 8-14 hod. Út 8-13 hod. St hod. Èt 8-12 hod. Pá 8-13 hod. Winston Churchill a hrad Veveøí Winston Churchill, jeden z nejvýznamnìjších státníkù 20. století, navštívil zemì èeské pouze tøikrát a to vždy se zastávkou na hradì Veveøí. Poprvé Churchill navštívil Veveøí bìhem své delší dovolené v srpnu 1906, kdy cestoval do Francie, Švýcarska, Nìmeckého Slezska a Itálie. Poté odjel z Benátek noèním vlakem do Vídnì a odtud pokraèoval na Moravu, kde byl nìjaký èas hostem na hradu Veveøí u barona Foresta. Bìhem jiné cesty pøes Francii a Itálii, tentokrát v autì svého pøítele, konzervativního poslance F. E. Smithe, pøijel Churchill v záøí 1907 podruhé k Forestovi na Veveøí, odkud se mj. všichni nìkolikrát vypravili na lov zajícù a køepelek. Odtud Churchill pokraèoval zpìt do Itálie a ihned navázal velkou cestou po východním Støedomoøí a britských koloniích v Africe. 12. záøí 1908 se Churchill oženil a po svatební cestì do Itálie pøivezl svou o deset let mladší manželku pøedstavit pøíteli Forestovi na Veveøí. To je tøetí doložená a poslední návštìva W. Churchilla na Veveøí. Tato návštìva je také nejznámìjší. Aèkoliv se jednalo o pouhé pøátelské návštìvy, vyniká tato skuteènost tím, že se jedná o jediné tøi pobyty W. Churchilla na dnešním území Èeské republiky. Má to tedy svùj nepochybný význam pro postavení hradu Veveøí jako kulturní památky, jejíž památková podstata spoèívá nejen v hmotném objektu, ale i v historické pamìti, jíž ztìlesòuje. Uvedená fakta nabývají, podle mého názoru, na dùrazu vzhledem k tomu, že se za rok a pár mìsícù pøibližuje dvojí životní výroèí W. Churchilla, a to 130. výroèí narození (30. listopadu 2004) a 40.výroèí úmrtí v lednu Mezi obìma jubilei je odstup necelých dvou mìsícù a bylo by tedy možné, aby byla tato výroèí v zimì na pøelomu let pøipomenuta najednou. (Zpracováno dle podkladu historika Ondøeje Koláøe z Písku) MÌLI JSME SE ÈÍM POCHLUBIT! Druhá zleva paní Gabriela Müller Trimbusch Ve dnech až byla u nás na pracovní návštìvì námìstkynì starosty mìsta Stuttgartu paní Gabriela Müller Trimbusch. Pátek strávila v naší mìstské èásti na návštìvì zaøízení sociální péèe MÈ Brno Bystrc. Prohlédla si náš dùm s peèovatelskou službou, pøechodný pobyt a domovinku na Vondrákovì ul. a také Dùm pro matky s dìtmi na Heyrovského. Úrovní obou zaøízení byla velmi mile pøekvapena a myslím, že se opravdu máme èím pyšnit. Den pøedtím navštívila také penzion pro seniory na Foltýnovì ulici. Vymìnily jsme si s paní námìstkyní poznatky ze sociální práce a dohodli se na další spolupráci mezi Stuttgartem a Brnem. Mgr. Eliška Kováøová, místostarosta Co si pøejete vìdìt o EU? Regionální evropské informaèní støedisko (REIS) v Knihovnì Jiøího Mahena (www.kjm.cz) pokraèuje v cyklu besed pro veøejnost o Evropské unii. Diskuse s odborníky na konkrétní témata se konají v úterý v hodin v ústøední knihovnì KJM, Kobližná 4, spoleèenský sál, 5. NP Zastoupení Èeské republiky v institucích EU pracovní pøíležitosti pro èeské obèany Dùsledky vstupu do EU pro malé a støední podniky Co èeká èeské zemìdìlce, lesníky a vinaøe po vstupu do EU? Strategie ochrany životního prostøedí u výrobních procesù Cleaner Production Støedisko je otevøeno dennì Po Pá hod., So hod., Knihovna Jiøího Mahena, Kobližná 4. Zde je Vám k dispozici bohatý fond odborné literatury, periodik a dalších informaèních materiálù, bezplatný pøístup k internetovým zdrojùm a kvalifikované pracovnice. Støedisko zároveò poøádá pøednášky a besedy s odborníky pro školy, zájmové skupiny i širokou veøejnost. Vaše dotazy rádi zodpovíme osobnì na telefonním èísle nebo prostøednictvím ové adresy Tìšíme se na Vaši návštìvu. Amatérské loutkové divadlo BEDRUÒKA Foerstrova 2, Brno Salesiánská oratoø vás zve na divadelní pøedstavení Sama doma, které se koná dne v 15,30 hod. JAZYKOVÉ KURZY V BYSTRCKÉM GYMNÁZIU Od zaèátku øíjna 2003 máte možnost navštìvovat jazykové kurzy, které bystrcké gymnázium otevøelo pro veøejnost. Kromì angliètiny (pondìlí , støeda , ètvrtek ,30 nebo ) nabízíme španìlštinu pro zaèáteèníky (støeda ) nebo francouzštinu (po domluvì s prof. Klímovou). V pøípadì španìlštiny i francouzštiny máme volná místa. V anglických kurzech pouze doplòujeme do maximálního poètu 15 uchazeèù v jedné skupinì. Zájemci mohou volat na telefon , pøípadnì napsat Podrobnìjší informace obdržíte na vývìsní tabuli u vchodu do gymnázia. Srdeènì vás zveme do našich øad. Ludmila Hanzíková, koordinátorka kurzù CVÈ BYSTROUŠKA Fleischnerova 1a, Brno, tel Vás zve: Víkend kurs Taièi (pøihlaste se do Katce Vencálkové nebo na CVÈ) Víkend Víkend pro nováèky Døeváren (šerm døevìnými meèi, kostýmy, luky atd.) - pøihlaste se na Bystroušce Pátek Vazba adventních vìncù (pøihlaste se do na CVÈ) Sobota Vánoèní dílna pro dìti i dospìlé - podrobnìjší informace v pøíštím èísle a na našich plakátech. Michaela Jelenová VINOTÉKA U ZOO 2 Tel.: Po-Pá 13,00-18,00 hod. Prodej kvalitních vín, skla a dárkových balení. Ochutnávka sudových vín zdarma! Koupelny vašich snù rekonstrukce bytových jader dlažby a plovoucí podlahy vyøízení stavebního povolení RADECO s.r.o. Moravany u Brna Tel.: ,

3 Bystrcké noviny è. 9 / 2003 OBYTNÝ SOUBOR BYSTRC-KAMECHY, CESTA BYLA OTEVØENA O bytové výstavbì v místech, kde se rozrùstání mìstské èásti Brna Bystrce zastavilo poèátkem devadesátých let, se hovoøí již dlouho. Jedná se o území v mírném svahu, ze kterého se otevírá kouzelný pohled na Podkomorské lesy. Dnes má toto území, které se rozkládá na katastru mìstské èásti Bystrc a Žebìtín, podobu rozrytého, dlouho opuštìného a zarostlého staveništì. Pøitom velká èást potøebných kanalizaèních sítí a èást teplovodních rozvodù jsou již vybudovány. První podkladový materiál pro Technicko ekonomické zadání investic do infrastruktury potøebné pro bytovou výstavbu byl hotov v záøí roku Tato studie však zahrnovala podmiòující a související investice v takovém rozsahu, že náklady na akci pøesáhly možnosti mìsta Brna. Technicko ekonomické zadání proto nebylo schváleno nejvyššími orgány mìsta. Po komunálních volbách závìru roku 2002 jsme se zamysleli nad otázkou obytného souboru Kamechy s novì zvoleným námìstkem primátora mìsta Brna PhDr. Richardem Svobodou. Shodli jsme se na tom, že je škoda nevyužít pro rozvoj bytové výstavby území, které je již èásteènì pøipraveno a nabízí prostøedí pro budoucí bydlení výjimeèných kvalit. Rada mìsta Brna ustavila pracovní skupinu pro pøípravu rozvojové lokality bydlení Kamechy. Vedoucím skupiny se stal Mgr. Jiøí Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB, Bystrc byla zastoupena místostarostou PhDr. Jiøím Altmanem a patronace nad prací této skupiny se ujal osobnì námìstek primátora PhDr. Richard Svoboda. Ten se úèastnil všech jednání pracovní skupiny a rozhodující mìrou se zasloužil o úspìšný výsledek její práce bylo Technicko ekonomické zadání investice Obytný soubor Kamechy komunikace a technická infrastruktura schváleno Zastupitelstvem mìsta Brna. Výstavba infrastruktury je pøedpokládána ve tøech etapách poèínaje rokem 2004 a konèe rokem 2007 s celkovými náklady ve výši 77 miliónù 940 tisíc korun. V rámci tìchto etap budou rekonstruovány a legalizovány stávající sítì, postavena vnitøní páteøní komunikace napøíè územím Kamech, dobudována stávající páteøní komunikace, dobudovány základní sítì - kanalizace, vodovodní øad, rozvody veøejného osvìtlení a vysokého napìtí. Již v závìru akce na pøelomu roku 2006 a 2007 je pøedpokládáno soubìžné dokonèování první etapy bytové výstavby s cca. 730 byty a dobudování páteøní komunikace. Radnice mìstské èást Brno Bystrc si slibuje od výstavby komunikací a technické infrastruktury Kamech øešení letitého problému se zanedbaným územím. Pøirozené a logické dokonèení obytného celku, postupné øešení nìkterých problémù s parkováním a dopravou. Oèekává nové podnìty rozvoje mìstské èásti v oblasti školství, služeb a obchodu. V neposlední øadì pak posílení hodnoty Bystrce z hlediska prvkù urbanistických i sociálních. Mìstská èást Bystrc vysoce oceòuje práci námìstka primátora PhDr. Richarda Svobody a vedoucího Bytového odboru MMB Mgr. Jiøího Lahody na tomto projektu. PhDr. Jiøí Altman, místostarosta MÈ Brno Bystrc 3 Milí spoluobèané! MÈ Brno-Bystrc chtìla rovnìž pøispìt na záchranu hradu Veveøí a to samostatnou sbírkou do kasièek, které mìly být umístìny ve vstupní hale Radnice a ve vstupní hale Spoleèenského centra. Protože se sbírka do kasièek z technických dùvodù nemùže konat, domluvili jsme se s organizátory sbírky, že pøedepsané složenky budou uloženy jak na radnici MÈ Bystrc na nám. 28. dubna 60, tak i ve Spoleèenském centru na Odbojáøské 2. Všichni, kdo chtìjí dát najevo svùj zájem o obnovu hradu, mohou tak uèinit pøíspìvkem na úèet è /5500, konst. symbol 0308, variabilní symbol Vaše datum narození. Pøíspìvek bude tentokrát použit na obnovu historické výzdoby tehdejší jídelny a nástìnných maleb. Dìkujeme. Mgr. Eliška Kováøová, místostarostka POMOZ MI, ABYCH TO DOKÁZAL Rodièe èasto prožívají zklamání a úzkost z budoucnosti svých dìtí. Zvláštì pak v pøípadì, že dítì pomalu a špatnì ète, chybuje v opisech a diktátech, nepíše èárky nad samohláskami, písmo je neèitelné Rodièe tak pøicházejí o oèekávané ambice, tápou a hledají odpovìï na otázku: Proè? Na naší Základní škole Laštùvkova 77 již tøetím rokem pracujeme s tìmito dìtmi, které èasto èelí mnoha nedorozumìním, tlakùm a nepochopením. Žáci s tzv. specifickými vývojovými poruchami uèení (dyslexie porucha ètení, dysgrafie porucha psaní, dysortografie porucha pravopisu, dyskalkulie porucha matematických schopností aj.) se jednou týdnì scházejí v hodinách speciální pedagogiky na celém 1. stupni ZŠ. Probíhá zde individuální náprava specifických poruch uèení pod dohledem speciálního pedagoga. Odborná péèe je vìnována i žákùm 2. stupnì, kteøí jsou integrováni v bìžných tøídách ZŠ a plní svùj individuální vzdìlávací program. V hodinách speciální pedagogiky pracujeme nejen s reedukaèními a názornými pomùckami, odbornými uèebnicemi, dyslektickými èítankami, pracovními listy, dysortografickými tabulkami. Prostøednictvím fonaèních, artikulaèních cvièení a mluvních rozcvièek procvièujeme artikulaèní neobratnost a chybnì vyslovované hlásky. Zajiš ujeme tak nápravu øeèi, která je vadná a narušuje proces výuky. Mezi velmi oblíbené patøí hodiny v poèítaèové uèebnì, která je vybavena nejmodernìjšími programy pro reedukaci specifických poruch uèení. Velký dùraz klademe na spolupráci mezi speciálním pedagogem rodièi žákem uèitelem a pedagogicko psychologickou poradnou. ZŠ Laštùvkova tedy pomáhá dìtem, aby ve svém vzdìlávacím procesu neselhávaly. Chrání je pøed obtížnou životní situací, do které by se, bez speciální péèe, v praktickém životì dostaly. Libuše Kocmanová, speciální pedagog Dopolední ŠKOLIÈKA v MŠ LAŠTÙVKOVA 57/59 Upozornìní pro maminky na mateøské dovolené Milé maminky, právì prožíváte krásné období, chvíle, kdy peèujete o své dìti. Pøi veškeré starosti o domácnost se však i Vám obèas mùže vloudit pocit izolovanosti od okolí. Vaše dìti mohou postrádat kontakt s vrstevníky. Naše mateøská škola i v letošním roce nabízí od listopadu maminkám na mateøské dovolené, s dìtmi od 2,5 roku, každý ètvrtek od hod., dopolední docházku do mateøské školy. Pøijïte si k nám se svými dìtmi hrát, malovat, cvièit, kreslit, zpívat a rozvíjet vìdomosti, dovednosti. Maminky, budete mít možnost poznat prùbìh výchovnì vzdìlávacího procesu, formy a metody, jakými s dìtmi pracujeme a nároky, které jsou na dìti kladeny z hlediska samostatnosti, sebeobsluhy, osvojování vìdomostí, dovedností, návykù. Školièka zaèíná ve ètvrtek 13. listopadu 2004, od hodin. Tìšíme se na Vás ve všech tøídách mateøské školy. Informace Vám budou poskytnuty pøi osobním jednání nebo na tel. èísle.: kolektiv MŠ Laštùvkova 57/59 SPOLEÈENSKÉ CENTRUM Odbojáøská 2, Brno-Bystrc st Èaj o pùl páté Taneèní podveèer s kapelou L. Kozderky TO JSME MY, uvádí a zpívají Kvìta Navrátilová a Karel Zelníèek. Zaè.: 16,30 hod. st D. Freeman: POSTEL PRO TØI Vynikající komedie Divadla SKELET Praha. Hrají: Pavel TRÁVNÍÈEK a Markéta HRUBEŠOVÁ, M. Hudeèková, J. Obermaierová, Z. Rumpík a další. Zaè.: 19,00 hod. èt Veèer hudby a historie Koncert vážné hudby a vyprávìní o hradu Veveøí (historie a povìsti). Úèinkují: Vítìzslav Drápal flétna, Libor Janeèek housle, pøednáší Mgr. Dalibor Hodeèek. Zaè.: 19,30 hod. èt Dámský klub Beseda s výtvarnicí Vìrou Jonášovou o technice malování na hedvábí. Zaè.: 18,00 hod. út Toulky Brnem Pøednáška Jaroslavy Vrbické. Zaè.: 17,00 hod. èt Za stromovými lidmi kmene Korroway a Kombay Cestopisná pøednáška RNDr. Aleny Žákovské s promítáním diapozitivù. Zaè.: 19,00 hod. Pøipravujeme: Èeská republika na cestì do Evropské unie - pøednáška s besedou, zaè.: 18,00 hod COUNTRY BÁL - s kapelou Zimour a taneèní skupinou Quadrilla, zaè.: 19,30 hod Mikulášská besídka - zábavný program Studia L. Trnkové, zaè. 16,00 hod. Výstavy: Konfrontace - obrazy a malba na hedvábí Vìry Jonášové PODZIM - výtvarné práce dìtí ze ZŠ Heyrovského 32 Výstavy jsou pøístupné v pondìlí a støedu, hod., dále hodinu pøed zaèátkem kulturní akce, nebo na základì telef. dohody ( , ). *** KLUB MAMINEK každé úterý 9,00-11,30 hod. *** KLUB VÝTVARNÍKÙ každou støedu 8,30-11 hod. *** SETKÁNÍ SENIORÙ , zaè.:14,30 hod. Pøedprodej vstupenek 14 dní pøed jednotlivými poøady v pokladnì Spoleèenského centra po-èt hod., ostatní dny vždy hodinu pøed zaè. pøedstavení (tel.: ). Dále v KIC, Bìhounská 17, po-pá 9-13 a hod. (tel.: ). Doprava tramvají è.1, 3 zast. ZOO, autobusy 50,54 a trolejbus 30, zast. Vondrákova. P O D Ì K O V Á N Í Chtìli bychom touto cestou podìkovat p. Romanovi Šimáèkovi, který provádí úklid veøejné zelenì v Bystrci. Ten velmi ochotnì a hlavnì rychle provedl úklid školní zahrady pøi Mateøské škole Laštùvkova. Práci nabídl škole jako sponzorský dar, což v naší finanèní situaci zvláštì oceòujeme. Doufáme, že naše spolupráce bude pokraèovat. kolektiv zamìstnancù Mateøské školy Laštùvkova 57/59

4 4 Bystrcké noviny è. 9 / 2003 ØÁDKOVÁ INZERCE n Jazyková škola SCHWEIZER NJ, AJ - gramatika, konverzace. Malé skup. Kohoutovice. Tel.: n Obkladaèské práce. Tel.: n PC - opravím, zaškolím WIN, WORD, EXCEL, internet i u Vás doma. Tel.: a n Èištìní kobercù, sedacích souprav, úklid domácností, opravy oken, montáž a servis žaluzií. Tel.: , mob.: n Mytí oken v domácnostech za pøíznivé ceny. Informace a objednávky na tel veèer nebo mobil: n Vymìním velký a slunný DB 1+1 v Bystrci za DB nebo OV 3+1. Rozdíl doplatím. Bez RK, Tel.: n Pronajmeme 80 m 2 kanceláøských prostor. Tel.: n Hledám dlouhodobý pronájem garáže v Bystrci I. (ul. Wollmanova, Laštùvkova, Vìtrná). Tel.: n Pøijmu zdravotní sestru ve vìku let do ordinace praktického lékaøe v Bystrci. Praxe nutná. Tel.: n Pøepisy 8 mm filmù. Tel.: n Koupím byt 1+1 nebo 2+1 Bystrc, Komín, Žabovøesky, Kr. Pole nebo centrum Brna. Na uvolnìní nespìchám. Bez nabídek RK. Tel.: n Plavání pro tìhotné, pøíprava k porodu. Bazén ZŠ Komín. Pøihlášky pí Sušická. Tel.: , n Neúèelové pùjèky pro podnikatele, zamìstnance, dùchodce. Investièní úvìry, úvìry na bydlení. Tel.: n Pronajmu garážové stání na Jakuba Obrovského 5 za 700 Kè mìsíènì. Tel.: n Pronajmu zaøízenou místnost k podnikání. Tel.: n Tisknìte levnìji! Pro obèany Bystrce firma INK-JET Recyklink otevøela nové sbìrny v prodejnách EVA MARKET - ul. Kuršova a nám. 28. dubna. Bližší informace na tel.: Úspora až 80%. n Vymìním SB 1+1 Heyrovského za SB s výtahem v Bystrci. Podmínka 2. patro. Tel.: n Malby, nátìry Onderka - zimní slevy. Tel.: , n Prodám DB 2+1 ul. Èerného. Tel.: po 19 hod. n Prodám plynový sporák MORA nepoužitý. Cena 5.000,- Kè. Tel.: n Prodám levnì 2 gauèe kov+døevo. Tel.: n Jazyková škola SCHWEIZER Kohoutovice - mob.: Konverzaèní kurz NJ, cena 420, , úterý 17,30-19,00 h. Konverzaèní kurz AJ, cena 630, , úterý 17,30-20,00 hod. Individuální výuka AJ pro dospìlé i dìti, 200,- Kè/90 min. nebo 150,- Kè/60 min. Tel.: n Vymìním byt OV 2+1 na ul. Laštùvkova za byt DB/OV 3+1 v Bystrci. Tel.: nebo n Prosím svìdky, zákrok policie ètvrtek v 6,30 Rakovecká. Zavolejte Prosím o pomoc. n Vymìním nebo prodám DB 1+1 Laštùvkova po GO za DB/OV 3+1 Bystrc, È.Pole, Lesná kon. Tel.: n Koupím RD i k rekonstrukci. Tel.: n Prodám DB 3+1 na ul. Jakuba Obrovského - cihlový za cenu 1, ,- Kè! Možnost pøevodu i garážového stání u domu. Volejte tel.: n Koupím DB nebo byt v OV za hotové. Tel.: n Hledám pronájem bytu v Bystrci. Tel.: n Hotovostní pùjèky bez ruèitele IHNED! Tel.: n Poradenství FENG-ŠEEJ, zdravé a harmonické bydlení. Mobil.: n Masáže klasické, aromaterapie a shiatsy u Vás doma nebo na ul. Kuršova è. 6 v Bystrci. Tel.: n S-REALITY RK, tel.: , hledá pro své klienty byty, RD, pozemky v Bystrci a okolí. Nabízejícím služby zdarma. Byty - prodej: DB gars. Opálkova 7.p. 800 tis. DB gars. cihla centrum 780 tis. DB 1+1 Kr.Pole 3.p. 880 tis. OV 1+1 cihla Komárov 810 tis. DB 2+1 Teyschlova 8.p tis. OV 2+1 Laštùvkova 1.p tis. DB 2+1 Eèerova 6.p/ tis. DB 2+1 N.Lískovec 4.p tis. DB 3+1 Èerného 3.p./ tis. DB 3+1 Foltýnova 4.p tis. n Prodám zánovní kameru CANON s pøíslušenstvím a brašnou za 8.000,- Kè. Tel.: do 15 hod. n Vymìním 4+1 2x lodžie, velký, prostorný za dva menší 2+1 a 2+KK. Rodinné dùvody. Tel.: n Finanèní pùjèky pro zamìstnance firmy a podnikatele hypoteèní úvìry. Mob.: n Koupím garáž ve staré Bystrci, ul. Výhon, Pod Horkou, Vondrákova. Platím hotovì, ihned. Tel.: SENIORKLUB BYSTRC Pálkova 6, Brno, Tel.: Program na mìsíc listopad 2003: ètvrtek Vycházka Kohoutovickým polesím a Údolím oddechu. Odjezd A 30 ve 13,26 hod. z koneèné stanice nám. 28 dubna. Výstup u hájenky Kohoutovice úterý Návštìva výstavy v renovovaném Umìleckoprùmyslovém muzeu na Husovì ulici. Sraz ve 14,30 hod. na Šilingrovì námìstí ètvrtek Exkurze do skleníkù Botanické zahrady PøFMU Kotláøská 2. Sraz ve 14,30 hod. na vrátnici Kotláøská ètvrtek BESEDA ve 14,30 hod. ve Spoleèenském centru. Projednáme organizaèní záležitosti a vydáme plán èinnosti na mìsíc prosinec. Upozoròujeme všechny zájemce na tajný výlet dne (ètvrtek), že nejpozdìji do 27. listopadu 2003 musí být uhrazen zájezdový poplatek. Platbu je možno provést i na vycházkách. Na rok 2004 pøipravujeme následující akce: Leden: Budeme prohlížet východoèeské betlémy na výstavì VÈ kraje Únor: Exkurze do mimoøádnì otevøených Šošùvských jeskyní. Tento komplex jsme zatím nenavštívili. Pozor! Nejedná se o Jeskynì sloupské. Bøezen: Zájezd vìnujeme památce prvního prezidenta ÈSR TGM. Hustopeèe, Èejkovice, Mutìnice, resp. Hodonín. Duben: Moravské Podluží. Návštìva význaèných kulturních regionálních a folklórních památek Moravského Podluží. Termíny a ceny jednotlivých zájezdù budou upøesnìny podle podmínek dopravcù v ÈR platných v roce Úplné zveøejnìní lze oèekávat poèátkem mìsíce prosince. Na našich akcích rádi uvítáme i neèleny Seniorklubu. Neseïte doma Seniorklub je tu pro Vás! Vladimír Rajský, pøedseda klubu Indiánské léto aneb IV. bystrcké rýžování zlata Dnes jsme se tu všichni sešli, indiánský velký kmen, nepùjdeme domù s prázdnou, zlato si narýžujem Taková sešlost indiánských kmenù se opravdu uskuteènila a to ve ètvrtek dne 16. øíjna 2003 na prérii MŠ Kachlíkova 17. Celou vyzdobenou zahradu zaplnili malí i velcí Indiáni, zlatokopové a kovbojové, aby po peèlivých pøípravách pøedvedli všem nejen svoje dùmyslné parádní obleèení, ale i písnì a tance za doprovodu hudby. Poté vyzkoušeli svoji sílu a odvahu pøi støílení z luku na medvìda, pøi stopování zvìøe, pøenášení zlatých valounù, jízdì na koni, pøecházení rozbouøené øeky a pøi rýžování zrnek zlata. Za svoji námahu byli všichni úèastníci náležitì odmìnìni a to jak osobním dárkem, tak ochut- návkou indiánských specialit u zapáleného ohnì. Velký zájem byl rovnìž u stanovištì, kde si zájemci mohli vyzkoušet rýžování ryzího zlata s pravým zlatokopeckým náèiním. Za pomoci èlenù Klubu moravsko-slezských zlatokopù se to všem snaživým podaøilo a domù si na památku odnášeli své velké bohatství. Pokud se nám dospìlým podaøilo aspoò na chvíli stát se dìtmi, a dìtem pøipravit pìkný zážitek, stálo to za to. Ludmila Cecavová, øeditelka MŠ Kachlíkova 17 MATEØSKÉ CENTRUM KUØÁTKA Obèanské sdružení, Brno støed, Poštovská 1, tel , Informujte se o naší èinnosti: Program na listopad: èt Kašpárkovo dovádìní, malujeme kamínky od 10:00 Podzimní malování od 16: út Dupy, dup, draka bolí zub od 10: st Obtisky listù, øíkánky a cvièení od 10: èt Kašpárkovo dovádìní od 10:00 Obleèky pro drobeèky p.hanáková od 16: pá Jak pøežít ve zdraví zimu M.Šancová od 10: út Tleskejte ruèièky od 10: st Tvoøení z keramické hlíny od 10: èt Kašpárkovy pohádky a písnì od 10:00 Štíøi slaví - párty pro dìti nejen tohoto znamení od 16: pá Jídlo pro potìšení i zdraví M. Šancová od 10: út O dvanácti mìsíèkách od 10: st Malování sádrových odlitkù, dáreèky pod stromeèek od 10: èt Kašpárkovo dovádìní od 10:00 Hrátky s papírem od 16: pá Pohádková miniškolièka od 10:00 Eliška Bøoušková, Mateøské centrum Kuøátka

5 Bystrcké noviny è. 9 / BYSTRCKÉ GYMNÁZIUM NA POMOC ZRAKOVÌ POSTIŽENÝM Také v letošním školním roce pokraèuje spolupráce mezi Studentským klubem gymnázia, vedeným profesorkou Hanzíkovou, a TyfloServisem Brno, zastoupeným paní Švejdovou. Studenti se aktivnì podíleli na úspìšném prùbìhu dvou významných akcí. Mistrovství republiky v prostorové orientaci zrakovì postižených probíhalo letos v centru mìsta. Bylo organizaènì nároèné a studenti museli projít odborným školením. Pøi této pøíležitosti mìli možnost zhlédnout v prostorách školy výcvik vodicích psù pro slepé. Cvièitelé, pánové Dvoøák a David, ochotnì odpovìdìli na dotazy studentù i uèitelù, kteøí se besedy zúèastnili. Svého úkolu pøi organizaci závodu se studenti zhostili velmi hezky a zodpovìdnì. Nìkteøí z nich, jako Honza Vykydal, Lucka Klímová, Martin Svoboda (maturitní tøída 6A6) se na akci podíleli již potøetí. Uvedení studenti a jejich spolužáci Aleš Kandrnál, Jitka Kalábová èi Kuba Babinec, patøili také k nejaktivnìjším úèastníkùm charitativní celostátní akce Bílá pastelka, jejímž cílem je vybrat dobrovolné pøíspìvky od obèanù na nákup pomùcek pro zrakovì postižené. Spolu se zmínìnými studenty se na Bílé pastelce podílelo dalších 35 žákù gymnázia. Pøíjemným pøekvapením byl spontánní zájem prvního roèníku ètyøletého studia (tøídní profesorka Eva Žáková). Jistì budou v tradici, založené pøed pár lety letošní maturitní tøídou 6A6, dùstojnì pokraèovat. O tom, jak dobøe si studenti v Bílé pastelce poèínali, svìdèí fakt, že mezi 10ti nejúspìšnìjšími dvojicemi v rámci 12ti škol z celého Brna, je šest dvojic právì z bystrckého gymnázia. Absolutní vítìzství pak patøí také naší škole. Díky studentùm naší školy byla vybrána pozoruhodná finanèní èástka, za ní se nakoupí potøebné pomùcky pro nevidomé spoluobèany. Podìkování patøí nejen všem studentùm, kteøí se akce úèastnili, ale také vám všem, kdo jste na konto Bílé pastelky pøispìli. Výsledky budou oficiálnì oznámeny u pøíležitosti Dne nevidomých. Ve dnech 4. až 7. listopadu 2003 se v areálu Brnìnského výstavištì uskuteèní další akce pro postižené spoluobèany REHA PROTEX. Pøi jeho organizaci opìt pomùže skupina našich studentù. Pøedvedou rùzné pomùcky pro nevidomé a nabídnou zájemcùm z øad vidomých návštìvníkù možnost projít vyznaèenou trasu s èernými klapkami na oèích. Sami si tedy mohou vyzkoušet, jak je nároèné pro nevidomé spoluobèany zvládat nástrahy každodenního života. Srdeènì vás na veletrh tímto zveme. Ludmila Hanzíková ŠKOLA V PØÍRODÌ INFORMACE PRO OBÈANY Stejnì jako v loòském roce odjeli i letos žáci ZŠ Heyrovského 32 na školu v pøírodì, aby se zde uèili netradièním zpùsobem zajímavým vìcem dùležitým pro život. Letošní škola se konala ve dnech v rekreaèním zaøízení v Kutinách u Øíkonína. V loòském roce se žáci jedné deváté tøídy seznamovali s problémy partnerského, manželského a rodinného soužití. Letos se dvì tøídy sedmých roèníkù snažily vypoøádat s úskalími komunikace a osvojit si správné postupy pøi øešení konfliktù. Škola v pøírodì trvala osm dní a každý den, nepoèítáme-li pøíjezd a odjezd, byl vìnován jednomu tématu. Nejprve se žáci uèili poznávat sami sebe, kvalitu své osobnosti, své dobré stránky a pøednosti. Poté se zamìøili na partnera v komunikaci. Snažili se vnímat shody a rozdíly mezi lidmi a pracovali s pojmy pøedsudek, diskriminace a stereotyp. V dalším tématu se pokoušeli pomocí správné komunikace efektivnì pùsobit v konfliktní situaci, nauèit se lépe poslouchat, pøesnìji vyjadøovat, rozvíjet dùvìru. Následující lekce vedla dìti k zamyšlení nad koøeny konfliktu a jeho souvislostmi, uvažovali, proè se lidé v konfliktu uchylují k násilí. A protože se øíká konec dobrý, všechno dobré procvièili jsme si na závìr strategii pìti krokù jak vést konflikt a nauèili jsme se, že konflikt nemusí stavìt lidi proti sobì, ale mùže vést i ke spolupráci. Po nároèné dopolední práci následovalo sportovnì rekreaèní odpoledne. Kluci, jak jinak, soupeøili ve fotbalovém turnaji, kdy byli vyzváni k pøátelskému utkání s místními hochy. Dìvèata hrála vybíjenou nebo volejbal. Všichni spoleènì pak soutìžili ve stolním tenise, jezdili na koleèkových bruslích, skateboardu nebo se vydávali na výlety po okolí, pøi kterých museli prokázat i trochu odvahy, když se pøekonávala øeka pøeskakováním po kamenech. Veèery byly vìnovány spoleèenské zábavì. Nejprve jsme se sešli u táborového ohnì, kde jsme se pochválili za dopolední práci, pøipomnìli si, co se nám nepovedlo a proè tomu tak bylo a zazpívali si za kytarového doprovodu paní uèitelky Rùžièkové. Pak následovala diskotéka, jednou dokonce i noèní stezka odvahy, kdy cestu noèního pochodu osvìtlovaly jen svíèky ve sklenicích, rozmístìné kolem lesní pìšiny. V prùbìhu celého pobytu si žáci zasílali i ové zprávy : do papírových obálek si vhazovali rùzné vzkazy. Škole v pøírodì pro žáky pøedcházelo tøídenní setkání rodièù tìchto žákù, kteøí se ve tøídách svých dìtí uèili formou prožitkových aktivit pochopit odlišné názory a postoje mladých lidí a tyto názory i postoje tolerovat, nebo je asertivním zpùsobem, pøedevším argumentací, postupnì a nenásilnì øešit. Obì akce se setkaly s mimoøádnì kladným ohlasem jak u dìtí, tak u rodièù. Na závìr bych ráda podìkovala manželùm Janíkovým, kteøí nám poskytli metodický návod, obèanskému sdružení AISIS za poskytnutí finanèní dotace. Velké podìkování patøí i uèitelùm ZŠ Heyrovského 32 paní Coufalové, Rùžièkové, panu Vrtìnovi a sleènám Petøíkové a Šubrtové, nebo se podíleli na zabezpeèení celé akce. Podìkování patøí i vedení naší školy za podporu netradièního vyuèování. Kateøina Slavíèková, preventista sociálnì patolog. jevù Od v souvislosti se zrušením deseti a dvacetihaléøových mincí mìní se ceny služeb pro obèany poskytovaných v budovì ÚMÈ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno. Souèasnì se mìní provozní hodiny tìchto služeb. Odesílání zpráv faxem: Ceník služby: 1 A4... 8,50 Kè 2-5 A ,00 Kè 5-10 A ,00 Kè Tato služba se poskytuje ve dnech úterý, ètvrtek a pátek vždy od 13 do 15 hod. Kopírování: Ceník služby: kopie formátu A4... 1,00 Kè kopie formátu A4 oboustrannì... 2,00 Kè kopie formátu A3... 2,00 Kè kopie formátu A3 oboustrannì... 3,50 Kè Tato služba se poskytuje v pondìlí a støedu od 8 do 17,30 hod a v úterý, ètvrtek a pátek od 8 do 15 hod. ÚMÈ Brno-Bystrc, odbor vnitøních vìcí Kurz ovládání poèítaèe ZŠ Laštùvkova uspoøádá v mìsíci listopadu poèítaèový kurz pro veøejnost ZÁKLADY MS EXCEL práce s tabulkovým kalkulátorem MS Excel 97 pro Win 98. Konat se bude ve škole v uèebnì informatiky. Každý úèastník bude mít vlastní poèítaè. Kurz je urèen pro zaèáteèníky v práci s tabulkovými editory a je vhodný také pro absolventy pøedcházejících základních kurzù ovládání poèítaèe. Obsahem je seznámení s vytváøením jednoduchých tabulek a jejich formátováním, s vytváøením tabulek s automatickým formátem, s tiskem a vkládáním vytvoøených tabulek do jiných aplikací (napø. MS Word). Termín konání: listopadu 2003 (pondìlí ètvrtek), vždy hodin. Cena kurzu je Kè, platí se na zaèátku první hodiny. Pøihlášky pøijímáme do telefonicky na tel. školy /104 pí. Èechová, nebo pøímo Petr Køivka

6 6 Bystrcké noviny è. 9 / 2003 NABÍZÍME PRONÁJEM KANCELÁØÍ ve vlastním, støeženém objektu, v Královì Poli, Srbská 53, o velikosti 10 a 14 m 2. Možnost parkování. Vstup do budovy zajištìn 24 hod., vèetnì sobot a nedìlí. Cena vèetnì služeb 3100 Kè mìsíènì za 14 m 2 místnost. Informace.: É Jundrovská 20 Brno - Komín Tel Možnost využití dìtského koutku!! Prodejní doba: Po - Pá hod. Po - So hod. Autosedaèky, lehátka, postýlky, cestovní postýlky, ohrádky, koèárky, brusle, koleèkové brusle, lyže, lyžaøská výbava, hraèky, boty, knihy, jízdní kola, cyklistické helmy, chùvièky, obleèení dìtské a kojenecké (èisté a vyprané), kojenecké potøeby (jen nové!!) Pøíjem vìcí do komisního prodeje dle telefonické domluvy. Uzávìrka pøíštího èísla je 14. listopadu 2003 Bystrcké noviny vydává MÈ Brno-Bystrc, reg. è. MK ÈR E Øídí redakèní rada. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: pí Klimešová, tel , fax: Sbìr inzerce na podatelnì ÚMÈ Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakèní rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálù. Sazba a tisk BEKROS Brno. Náklad výtiskù. Uzávìrka Zdarma.

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

PROSINEC roèník XIV/200410

PROSINEC roèník XIV/200410 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii Svoboda je jedním z nejzákladnìjších lidských práv. Nesvoboda èlovìka, zotroèení, nebo již pouhé omezování svobody, vždy vedlo a vede k pošlapání lidské

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Pálení èarodìjnic. Vše se odehraje v podveèer noci tajemných sil 30. 4. 2005 od 17 hod. na pøehradì pøed hotelem Santon. DUBEN

Pálení èarodìjnic. Vše se odehraje v podveèer noci tajemných sil 30. 4. 2005 od 17 hod. na pøehradì pøed hotelem Santon. DUBEN DUBEN 3 roèník XV/2005 60. VÝROÈÍ OSVOBOZENÍ BYSTRCE Mìstská èást Brno-Bystrc uctí 60. výroèí osvobození Bystrce malou oslavou dne 27. 4. 2005 jednak slavnostním aktem u pamìtní desky na nám. 28.dubna

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

David Matoušek UDÌLEJTE SI Z PC generátor, èítaè, pøevodník, programátor Praha 2001 PODÌKOVÁNÍ Chtìl bych podìkovat panu Liboru Kubicovi z nakladatelství BEN technická literatura za cenné pøipomínky pøi

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

9:30 12:00 HapAteliér výtvarná dílna 13:00 15:30 HapAteliér výtvarná dílna NEBUDE!! 9:30 12:00 HapAteliér malá klubovna

9:30 12:00 HapAteliér výtvarná dílna 13:00 15:30 HapAteliér výtvarná dílna NEBUDE!! 9:30 12:00 HapAteliér malá klubovna 41. týden Po 5.10. Út 6.10. St 7.10. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: říjen listopad 2009 12:30 15:00 Fytoterapie návštěva botanické zahrady. Pouze pro pravidelné klienty. 14:30 17:30

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

ØÍJEN. roèník XIV/2004. Ochranné pásmo hradu Veveøí

ØÍJEN. roèník XIV/2004. Ochranné pásmo hradu Veveøí ZAHÁJENÍ TOPNÉ SEZÓNY V dohledné dobì zaène topná sezóna 2004/2005. Dodávka tepelné energie do bytù bude zahájena v otopném období pouze za pøedpokladu splnìní ustanovení vyhlášky è.152/2001 Sb., když:

Více

David Matoušek PRÁCE S INTELIGENTNÍMI LCD DISPLEJI Praha 2005 Komerèní využití stavebních návodù je povoleno jen s písemným souhlasem autora a nakladatelství. Soubory na CD-ROM mající pøímo vztah ke knize,

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2005 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

INFORMAÈNÍ RADAROVÝ MÌØIÈ RYCHLOSTI Preventivní opatøení proti dopravním nehodám

INFORMAÈNÍ RADAROVÝ MÌØIÈ RYCHLOSTI Preventivní opatøení proti dopravním nehodám ØÍJEN 8 roèník XIII/2003 Hledá se kronikáø Bystrce Mìstská èást Bystrc hledá naléhavì kronikáøe (èi kronikáøku), který by byl schopen psát bystrckou kroniku na poèítaèi. Pøihlásit a domluvit si podmínky

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ÚNOR SVAZEK OBCÍ PANSTVÍ HRADU VEVEØÍ NOVÉ BALKONY NA OBECNÍCH DOMECH V BYSTRCI PODÌKOVÁNÍ. roèník XV/2005

ÚNOR SVAZEK OBCÍ PANSTVÍ HRADU VEVEØÍ NOVÉ BALKONY NA OBECNÍCH DOMECH V BYSTRCI PODÌKOVÁNÍ. roèník XV/2005 ÚNOR 1 roèník XV/2005 SVAZEK OBCÍ PANSTVÍ HRADU VEVEØÍ MÈ Brno-Bystrc byla iniciátorem Svazku obcí panství hradu Veveøí. Historické území panství hradu Veveøí zahrnuje katastry souèasných obcí Hvozdec,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

v v velikonoce BØEZEN Pálení èarodìjnic se blíží SBÌR DROBNÉHO CHEMICKÉHO ODPADU PODÌKOVÁNÍ SPONZORÙM

v v velikonoce BØEZEN Pálení èarodìjnic se blíží SBÌR DROBNÉHO CHEMICKÉHO ODPADU PODÌKOVÁNÍ SPONZORÙM BØEZEN 2 roèník XV/2005 Redakèní rada Bystrckých novin pøeje všem ètenáøùm veselé v v velikonoce SBÌR DROBNÉHO CHEMICKÉHO ODPADU Mobilní sbìr drobného chemického odpadu v roce 2005 probìhne v Bystrci ve

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

ZÁØÍ. Informace k posouzení vlivu stavby R 43 na životní prostøedí. Brnìnský plenér 2004 MÌSTSKÁ POLICIE BRNO - POØÍÈNÍ JEDNOTKA.

ZÁØÍ. Informace k posouzení vlivu stavby R 43 na životní prostøedí. Brnìnský plenér 2004 MÌSTSKÁ POLICIE BRNO - POØÍÈNÍ JEDNOTKA. Dne 2. 8. 2004 bylo Mìstské èásti Brno-Bystrc doruèeno Posouzení vlivu stavby rychlostní komunikace R 43 na životní prostøedí. Pùvodní posouzení bylo vráceno k pøepracování. Nyní se jedná o posouzení,

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Obec Ruda nad Moravou

Obec Ruda nad Moravou A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 00303313 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ruda nad Moravou

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00578291 Název: Obec Èervená Tøemešná A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

LISTOPAD. roèník XIV/2004. a organizacím, které pøispìly k úspìšnému prùbìhu Brnìnského. Jihomoravský kraj, Statutární mìsto Brno, Dopravní podnik

LISTOPAD. roèník XIV/2004. a organizacím, které pøispìly k úspìšnému prùbìhu Brnìnského. Jihomoravský kraj, Statutární mìsto Brno, Dopravní podnik PAN PØEMYSL JEŽEK PhDr. Pøemysl Ježek, profesor tìlocviku a zemìpisu, který bydlí v Bystrci, se dožil v tìchto dnech 90 let. Je to vìk úctyhodný a zvláštì, když se dá øíci v plné síle, alespoò dle mého

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 1 vyšlo: záøí 2010 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Milé dìti, vážení rodièe, vìøíme, že jste pøíjemnì strávili

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Konèalová Dagmar Datum zpracování: 12.11.2014 Èas zpracování: 13h41m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

KVÌTEN. roèník XIV/2004

KVÌTEN. roèník XIV/2004 Ve støedu 19. kvìtna jsme spolu s ostatními radními a nìkolika zastupiteli uspoøádali brigádu na hradì Veveøí. Již tradiènì jsme vlastními silami pøispìli k úpravì okolí naší krásné historické památky.

Více

XIV. REPREZENTAÈNÍ PLES ZASTUPITELSTVA, který se koná 20. ledna 2006 (pátek), zaèátek v 19.30 hod. ve Spoleèenském centru, Odbojáøská 2, Brno Bystrc.

XIV. REPREZENTAÈNÍ PLES ZASTUPITELSTVA, který se koná 20. ledna 2006 (pátek), zaèátek v 19.30 hod. ve Spoleèenském centru, Odbojáøská 2, Brno Bystrc. A G A P O pomoc lidem s handicapem Pro lidi, kteøí nemohou pro své zdravotní èi sociální znevýhodnìní dlouhodobì najít práci, funguje v Brnì už pùl roku obèanské sdružení Agapo. Sdružení poskytuje uživatelùm

Více

Úspìch bystrckého vysokoškoláka

Úspìch bystrckého vysokoškoláka ZÁØÍ roèník XIII/2003 7 Všem prvòáèkùm, rodièùm a uèitelùm vše nej do školního roku pøeje redakèní rada Bystrckých novin. Úspìch bystrckého vysokoškoláka Ve dnech 15.-19.6.2003 se konalo v Øímì Mistrovství

Více

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek VŠB-TU Ostrava František Helebrant Mostecká uhelná, a.s., Litvínovská uhelná, a.s.most Antonín Šrédl Asociace technických diagnostikù Èeské republiky Ladislav Hrabec

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

BØEZEN. roèník XIV/2004

BØEZEN. roèník XIV/2004 Paní øeditelka PaedDr. Božena Havelková se svými dìtmi. O C E N Ì N Í Dne 31. 3. 2004 byla ocenìna v kategorii Výrazná pedagogická osobnost PaedDr. Božena Havelková, donedávna øeditelka v MŠ na Heyrovského

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

Øízení a vizualizace technologických procesù Jaroslav Vlach Kniha se zabývá základy techniky øízení technologických procesù, probírá základní pojmy z obvodové techniky systémù pro øízení strojù a technologických

Více

AQUAcentrum u pøehrady

AQUAcentrum u pøehrady LEDEN 1 roèník XIV/2004 Úøad mìstské èásti mìsta Brna, Brno Bystrc, Odbor životního prostøedí a dopravy pøijme na èásteèný pracovní úvazek (cca 4 hod. dennì) fyzicky zdatného dùchodce pro zajištìní operativního

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Odlišné

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00281301 Název: Obec Vysoèany Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008 TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: květen červen 2008 19. týden Po 5.5. Út 6.5. St 7.5. Čt 8.5. 20. týden Po 12.5. Út 13.5. St 14.5. Čt 15.5. 13:00 15:00 Aromaterapie státní svátek 6:00

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více