Z Á V Ě R E Č N Á Z P R Á V A o realizaci protidrogové politiky v Jablonci nad Nisou v roce 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á V Ě R E Č N Á Z P R Á V A o realizaci protidrogové politiky v Jablonci nad Nisou v roce 2006"

Transkript

1 Město Jablonec nad Nisou Městský úřad Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb a zdravotnictví Z Á V Ě R E Č N Á Z P R Á V A o realizaci protidrogové politiky v Jablonci nad Nisou v roce 2006 S T R A T E G I E P R O T I D R O G O V É P O L I T I K Y Města Jablonec nad Nisou na rok 2007 Zpracoval: Bc. Jaroslav Cvrček, protidrogový koordinátor tel.: , Jablonec nad Nisou duben

2 Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky v Jablonci nad Nisou v roce 2006 Dne vláda schválila usnesením č. 1305/2004 Národní strategii protidrogové politiky na období 2005 až 2009 jako základní koncepční dokument protidrogové politiky ČR. Vláda se svou protidrogovou politikou hlásí k mezinárodním úmluvám OSN o drogách, k Amsterdamské úmluvě Evropského společenství, k závěrům Dublinské konference o podobě budoucí protidrogové strategie EU Cesta vpřed z května 2004 a k programu Světové zdravotnické organizace Zdraví pro všechny v 2l. století. Ve strategii jsou pod pojmem drogy zahrnuty omamné a psychotropní látky, definované zákonem č. 167/1998 Sb. i látky běžně dostupné (organická rozpouštědla) a společností vysoce tolerované a veřejně propagované (alkohol a tabák). Strategie charakterizuje situaci na drogové scéně v České republice, stanoví cíle, role a odpovědnost klíčových subjektů v protidrogové politice. Dalším důležitým dokumentem je zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, který stanoví: a) opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, b) opatření omezující dostupnost tabákových výrobků a alkoholu, c) působnost správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků při tvorbě a uskutečňování programů ochrany před škodami působenými užíváním tabákových výrobků, alkoholu a jiných návykových látek. Hlavním principem české protidrogové politiky je ochrana veřejného zdraví dle Světové zdravotnické organizace Zdraví pro všechny v 2l. století představuje užívání drog problém ohrožení veřejného zdraví nepříznivé sociální, zdravotní, trestněprávní, bezpečnostní a ekonomické dopady mohou nepříznivě ovlivňovat zdravý vývoj jednotlivců i společnosti v širším společenském kontextu. Protidrogová politika je komplexní a koordinovaný soubor preventivních, vzdělávacích, léčebných, sociálních, regulačních, kontrolních a dalších opatření včetně vymáhání práva, uskutečňovaných na mezinárodní, národní, krajské a na místní úrovni. Jejich konečným cílem je snížit užívání všech typů drog a/nebo potencionální rizika a škody, které jednotlivcům a společnosti mohou v důsledku jejich užívání nastat. Účinná strategie směřující k řešení problémů spojených s užíváním drog musí vycházet ze široké celospolečenské, meziresortní, mezioborové a mezisektorové spolupráce na všech úrovních a je postavena na komplexním a vyváženém uplatňování tří základních strategií moderní protidrogové politiky - snižování nabídky drog (kontrola prodeje a distribuce legálních a potlačování nezákonné distribuce ilegálních drog) - snižování poptávky po drogách (primární prevence,léčba a resocializace uživatelů) - snižování rizik s jejich užíváním spojených 2

3 Národní strategie staví na partnerství a široké spolupráci všech článků veřejné správy a občanské společnosti. Hlavní cíle: 1. snížit užívání všech typů drog a potencionální rizika a škody, které mohou jednotlivcům a společnosti v důsledku jejich užívání nastat 2. potírat organizovaný zločin zapojený do nezákonného nakládání s drogami a vymáhat dodržování zákonů ve vztahu k distribuci legálních drog Specifické cíle: 1. Preventivní programy budou zaměřeny na intenzivní poskytování informací o zdravotní škodlivosti a rizicích spojených s užíváním těchto látek, zejména mladým lidem a širší veřejnosti 2. snižovat počet problémových uživatelů drog a zastavit nárůst experimentálního užívání všech typů návykových látek nebo je posunout do co nejpozdějšího věku 3. snižovat rizika a dopady užívání všech typů návykových látek na jednotlivce a na společnost v oblastech zdravotní, sociální, ekonomické a trestněprávní 4. snižovat dostupnost všech typů návykových látek včetně alkoholu a tabákových výrobků v souladu s platnou legislativou V kapitole role a odpovědnosti klíčových subjektů v protidrogové politice jsou kraje a obce uvedeny jako klíčoví partneři centrálních institucí při přípravě a realizaci národní protidrogové politiky: Kraje a obce uskutečňují opatření a intervence protidrogové politiky v souladu s hlavními cíli, principy a postupy doporučenými národní strategií, přitom zohledňují místní podmínky a potřeby. Klíčovými odbornými partnery institucí veřejné správy jsou odborné společnosti a nestátní neziskové organizace. Národní strategie protidrogové politiky je klíčový dokument, který definuje základní východiska a směry řešení problematiky zneužívání drog. Vláda jím vytváří potřebný metodologický i metodický nástroj pro protidrogové koordinátory při tvorbě strategie protidrogové politiky na krajské i místní úrovni. Základním podkladem pro tvorbu návrhu protidrogové strategie města je analýza a zhodnocení protidrogových aktivit v místních podmínkách s přihlédnutím k metodám, které se osvědčily a jsou pro danou oblast nejvhodnější. 3

4 Analýza drogové scény a protidrogových opatření v Jablonci nad Nisou Charakteristika drogové scény v Jablonci nad Nisou a jeho okolí se již léta dá charakterizovat jako skrytá. Z vyhodnocení poznatků (zejména z průzkumu životního stylu, který zpracovává KHS Liberec viz níže) je patrné, že hlavně žáci ZŠ a SŠ mají velké zkušenosti s kouřením, konzumací alkoholu a drogami. Každoročně se zvyšuje počet tzv. prvokonzumentů, a to především ve vztahu k experimentům s marihuanou. Veřejnost a drogově závislí v současné době mohou v Jablonci n.n. využít nabídky služeb dvou subjektů, a to Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy a terénních pracovníků Kontaktního centra pro lidi ohrožené drogou (viz níže jednotlivé zprávy), popřípadě mohou klienti využít služeb v rámci celého kraje, kdy jednotlivá protidrogová zařízení mají sídlo popřípadě zastoupení v Liberci (např. K-centrum, Detox-nemocnice, Terapeutická komunita pro drogově závislé Nová Ves, Advaita o.s., HIV poradna, linka důvěry). Specifickou primární prevenci zajišťují svými aktivitami DDM Vikýř, Pedagogicko-psychologická poradna, Věznice Rýnovice, Policie ČR, Městská policie a Město Jablonec nad Nisou. Drogová epidemiologie 2005 (dle údajů Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, celá zpráva na ) Již od r provádí Hygienická služba průběžné monitorování incidence uživatelů drog žadatelů o léčbu v L/K centrech (evidovaných Hyg. službou ČR). Tato činnost je prováděna v rámci Národní strategie protidrogové politiky vlády ČR. Počet nově registrovaných uživatelů drog žádajících o léčbu je sledován Evropským monitorovacím centrem pro drogy (EMCDDA) v Lisabonu. Klienti jsou hlášeni na standardizovaném formuláři, jehož česká verze je doplněna o údaje o testování klienta na virové hepatitidy. Současně jsou sledovány akutní intoxikace v souvislosti s užíváním drog. Od r jsou navíc 1 x ročně registrováni všichni uživatelé drog navštěvující L/K centra (evidovaná Hygienickou službou ČR). Tato prevalence zachycuje každého uživatele drog, který alespoň jedenkrát ve sledovaném období (roce) navštívil jedno nebo více L/K center pro osoby užívající drogy. Ve sledovaném období je započten pouze jednou bez ohledu na počet návštěv v jednom nebo více L/K centrech - průběžně jsou vylučovány záznamy klientů, kteří již byli v příslušném roce do prevalence započteni (duplicitní záznamy). Kromě povinností vyplývajících z této koncepce provádíme vlastní sledování v rámci hodnocení vývoje rizikového chování školních dětí a spolupracujeme na poli primární prevence. Metodika V kontaktních a léčebných centrech v okresech Libereckého kraje jsou získávána data od uživatelů drog, kteří se obrátí na centrum o pomoc. Jedná se tedy o registr tzv. uživatelů drog žadatelů o léčbu, kteří tvoří pouze zlomek všech uživatelů drog. Systém sleduje incidenci (výskyt nových případů) a nově od r také prevalenci uživatelů drog navštěvujících L/K centra evidovaná Hygienickou službou. Anonymita systému je zaručena, zaznamenává se pouze první část rodného čísla klienta. Veškerá data za kraj jsou čtvrtletně odesílána na Centrální pracoviště drogové epidemiologie při Hygienické stanici hl. města Prahy. Z hlediska kraje, ale zejména jeho jednotlivých okresů, je důležitý fakt, že registr zahrnuje všechny uživatele, kteří se obrátili na centra, bez ohledu na místo bydliště, tj. i s bydlištěm mimo sledovaný okres. Proto čísla uváděná v této zprávě mohou být vyšší než ve zprávě Centrálního pracoviště drogové epidemiologie v Praze, kde se vyřazují duplicitní 4

5 hlášení v rámci celé republiky. Přes uvedené nedostatky tento systém poskytuje poměrně kvalitní data o drogové scéně, zejména o jejím vývoji a trendech. OKRES JABLONEC NAD NISOU V okrese není v současné době zařízení, které by poskytlo statistická data. V terénu se pohybují streetworkeři z libereckého K-centra a poskytují základní služby. AKUTNÍ INTOXIKACE DROGOU A LÉKY Drogový informační systém sleduje akutní intoxikace systémem Informace jsou poskytovány na formulářích Hlášení o intoxikaci". sentinelových pracovišť. Akutní intoxikace v r hlásilo JIP interního odd. a nemocnice v Jablonci n.n. Zachyceny byly pouze 3 intoxikace (r.05 28, r.04 9, r.03 11) 1 muže a 2 žen. Muž měl bydliště v okrese Jbc, jedna žena v okr. Lbc, u druhé ženy bydliště neudáno. Průměrný věk intoxikovaných osob byl 34,3 let muži bylo 23 let, jedné ženě 31 a druhé 49 let. Muž byl intoxikován pervitinem a efedrinem, jedna žena sedativy, hypnotiky a alkoholem, druhá žena ostatními léky. Úmrtí v důsledku intoxikace drogou nebylo hlášeno žádné. INCIDENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ MEZI UŽIVATELI DROG Incidence, která sleduje zdravotní dopad užívání drogy v oblasti infekčních nemocí, je zjišťována z hlášení o infekčních onemocněních. V roce 2006 bylo prokázáno onemocnění virovou hepatitidou u 2 uživatelů drog. Jednalo se o chronické onemocnění VHC (1x u muže, 1x u ženy) tj. 66% z celkového počtu hlášených chronických VHC. RIZIKOVÉ OBLASTI ŽIVOTNÍHO STYLU ( kouření, alkohol, drogy, gamblerství ) V roce 2006 bylo sledováno celkem 1349 dětí osmých tříd ze 66 základních škol Libereckého kraje, což je 29,7% populace této věkové skupiny. Z okresu Liberec bylo 457 dětí z 23 škol, z okresu Česká Lípa 354 dětí z 17 škol, z okresu Jablonec nad Nisou 274 dětí z 14 škol a z okresu Semily 264 dětí z 12 škol. Dále byly získány údaje od 342 studentů druhých ročníků z 14 středních škol a učilišť Libereckého kraje. Výsledky šetření osmé třídy Kouření: Ze sledovaných žáků 8. tříd zkusilo někdy kouřit 78,4% dětí (76,6% dívek a 80% chlapců). Věková hranice, kdy děti poprvé zkouší kouřit je stále stejná, v průměru 11,3 let. V současné době kouří v osmých třídách v průměru 25,4% dětí, podle pohlaví je to 27,2% dívek a 23,6% chlapců. V okrese Jablonec n. N., se jedná o neustálý nárůst od r představuje skoro dvojnásobek počtu kuřáků a to jak dívek (r ,8%, r ,5%, r %, r %), tak i chlapců (r ,2%, r ,6%, r ,1%, r ,6%) 5

6 Děti, které nyní kouří, vykouří v průměru již 33 cigaret za týden od r stoupá počet vykouřených cigaret za týden; Jbc od r.2003 neustálý nárůst z 20 ks na současných 32 ks (dívky nárůst z 13 ks na 28 ks, chlapci nárůst z 27 ks v r.2004 na 36 ks v současnosti); Alkohol: V 8. třídách zkusilo někdy pít alkohol 95,4% dětí (stejně jako vloni) v Jablonci n.n. 96,4% Průměrný věk, kdy poprvé pily alkohol je 11,2 let, v Jbc je průměrný věk 10,8 let. Jednou a vícekrát týdně pije alkohol 5,5% dětí, v Jbc 6,6% dětí 5,7% dívek a 7,5% chlapců (o 0,4% více než vloni) Jednou a vícekrát měsíčně pije alkohol již 21,1% dětí (od r.2003 trvalý nárůst z 16,9 na 21,1%) v Jbc 26,6% dětí (trvalý nárůst z 15,4% v r. 2003) 27,1% dívek (trvalý nárůst z 13,8% v r. 2003) a 26,1% chlapců (nárůst z 16,9% v r. 2003); 2x a vícekrát za život bylo opilých 14,3% dětí, v Jbc 16,4% dětí (o 3,4% více než vloni) 15% dívek (o 4,6% více než vloni) a 17,9% chlapců (o 2,3% více než vloni) Jiné drogy Droga byla nabídnuta 32,1% dětí 8.tříd základních škol Libereckého kraje (viz graf) - v r.05 31,2%, r.04 34,3%. Nabízena byla z více stran, nejčastěji kamarádem (55%). Drogu někdy zkusilo vzít 16,1% dětí (217) 13,5% dívek ( 88) a 18,5% chlapců (129) Podle okresů: JBC 20,1% dětí (od r.2003 neustálý nárůst: r ,7%, r ,4%, r ,9%) 15,7% dívek (nárůst z 8% v r. 2003) a 24,6% chlapců!! (trvalý nárůst: r ,5%, r ,2%, r ,7%) LBC 14% dětí (od r.2004 trvalý pokles: r ,4%, r %) 11,8% dívek (poprvé pokles od r.2003: r ,4%, r ,3%, r ,7%) a 15,9% chlapců (% kolísá) ČL 16,4% dětí (od r.2003 trvalý pokles: r ,1%, r ,2%, r ,2%) 13,1% dívek (trvalý pokles z 18,6% v r. 2003) a 19,7% chlapců SM 15,2% dětí (% kolísá) 14,6% dívek a 15,6% chlapců.(viz graf) 6

7 Průměrný věk, kdy drogu zkusili, je 13 let - z výsledků šetření v minulých letech se věk zkoušky nemění. Pod hranicí 13 let vyšel pouze okres Jablonec n.n. - 12,9 let a Semily 12,8 let. Nejčastěji děti zkusily marihuanu. Opakované užití drogy potvrdilo 6,7% dětí (90) - % kolísá (r ,2%, r ,9%, r ,5%). Podle pohlaví 5,8% dívek (38) a 7,4% chlapců (52). (viz.graf) Podle okresů: JBC 9,1% (25) dětí 7,1% (10) dívek a 11,2% (15) chlapců (nejvyšší % od r.2003) LBC - 6,6% (30) dětí 5,7% (12) dívek a 7,3% (18) chlapců ČL 4,5% (16) dětí 2,8% (5) dívek a 6,2% (11) chlapců SM 7,2% (19) dětí (nejvyšší % od r.2003) 8,9% (11) dívek a 5,7% (8) chlapců. Z těch, co uvedli opakované užívání drogy, ji denně užívá 7 dětí (7,8%) 3 dívky (7,9% - 1 dívka z Jbc a 2 ze Sm) a 4 chlapci (7,7% - 1 z Lbc, 3 ze Sm). Jednou a vícekrát týdně 12,2% dětí o 9,3% méně než vloni (3 dívky, 8 chlapců), jednou a vícekrát za měsíc 18,9% dětí o 19,6% méně než vloni (8 dívek a 9 chlapců). Pokud užívají drogu jednou za měsíc a častěji, pak víkendové užívání potvrdilo 5 dětí (3 dívky, 2 chlapci), užívání pouze ve dnech školního vyučování 2 chlapci, užívání kdykoliv je příležitost 30 dětí (11 dívek, 19 chlapců). 7

8 Nejčastěji užívají drogu s kamarády potvrdilo 44,4% z opak. uživatelů (40 dětí) 36,8% dívek a 50% chlapců. Toto % oproti předchozímu roku výrazně kleslo, protože na otázku s kým drogu užívá hodně dětí neodpovědělo. Stále stejnou drogu užívá 27,8% (25) z opak. uživatelů (15,8% dívek, 36,5% chlapců), většinou stejnou drogu užívá 12,2% (11) z opak. uživatelů (15,8% dívek, 9,6% chlapců) a pokaždé jinou /experimentuje/ 5,6% (5) z opak. uživatelů (15,8% dívek, 9,6% chlapců). Zbylé % otázku nezodpovědělo. Drogu spolu s alkoholem užívá 11,1% (10) z opak. uživatelů (13,2% dívek, 9,6% chlapců). Za peníze si drogu kupuje 41,1% (37) z opak. uživatelů 36,8% (14) dívek a 44,2% (23) chlapců. Ostatní ji získávají jiným způsobem (od kamaráda, vypěstují apod.). Pokud drogu kupují, utratí za ni v průměru za měsíc 283 Kč ( Kč); podle pohlaví 287 Kč dívky (40 800Kč), 281 Kč chlapci ( Kč). 5% dotazovaných dětí si nemyslí, že je užívání drog škodlivé do těchto odpovědí děti často zahrnují i léčivé drogy (z přírodních lékáren). Pokud drogu vyzkoušely, myslí si, že ji určitě nebo pravděpodobně zkusí znovu 51,2% dětí je to opět mírný nárůst (v r ,5%, r ,8%, r ,2%) - (59,1% dívek, 45,7% chlapců). Pod vlivem alkoholu bylo někdy ve škole 8% dětí (7,1% dívek, 8,9% chlapců), pod vlivem cigaret 15,2% dětí (16,3% dívek, 14,2% chlapců), marihuany 6,3% dětí (4,6% dívek, 7,9% chlapců), jiné drogy 0,7% dětí (0,9% dívek, 0,4% chlapců). VÝSEDKY ŠETŘENÍ 2 ROČNÍKY SŠ Kouření ve 2. ročnících středních škol kouří 38% studentů stejně jako vloni, podle pohlaví 34,3% dívek a 43,1% chlapců Kuřáci ve 2. ročnících středních škol vykouří v průměru již 58 cigaret za týden (o 9 ks více než vloni a vůbec nejvíc od počátku sledování v r. 1995) - dívky průměru 52 cigaret týdně (o 11 ks více než vloni) a chlapci 64 cigaret týdně (o 2 více než vloni) Začíná se objevovat kouření vodní dýmky (uvedlo 9 studentů jedné třídy) Alkohol Studenti 2. ročníků středních škol zkusili pít téměř všichni 100% dívek a 98,6% chlapců. Průměrný věk, kdy údajně pili alkohol poprvé, je 13,1 let (13,3 let dívky, 12,8 let chlapci) Jednou a vícekrát týdně pije alkohol 30,4% studentů (o 1,9% více než vloni) Jednou a vícekrát za měsíc pije alkohol 40,9% studentů (o 5,2% více než vloni) Jiné drogy Nabídku drogy - potvrdilo 67% studentů (o 2% méně než vloni) - 63,6% dívek a 71,5% chlapců. Drogu zkusilo 44,2 % (151) studentů (o 1,8% méně než vloni) 39,4% dívek (o 4,2 % méně než vloni) a 50,7% chlapců (o 1% více než vloni). V naprosté většině (89,4%) ji získali od kamaráda stejně jako v předchozích letech. Většinou zkusili marihuanu, méně studentů extázi, pervitin, lysohlávky, tripy, LSD, hašiš, kokain a po jednom crack, efedrin a toluen. 107 osob zkusilo pouze jednu drogu (většinou marihuanu). 8

9 Opakované užívání drogy v r.2006 potvrdilo 20,5% (70) studentů (o 0,8% méně než v r.05) - 17,7% (35) dívek (o 1,6% méně než v r.05) a 24,3% (35) chlapců (téměř stejně jako v r.05). Z těch, co drogu užívají opakovaně, ji 5 (7,1%) studentů užívá denně (1 dívka a 4 chlapci) o 4,5% více než vloni; 18 studentů (25,7%) jednou a vícekrát týdně téměř stejné % jako vloni - 7 dívek (20 %), tj. o 11% méně než vloni, 11 chlapců (31,4%), tj. o 11,4% více než vloni; jednou a vícekrát za měsíc 15 studentů (21,4%) o 8,5 % méně než vloni - 6 dívek (17,1%), tj. o 11,5% méně než vloni, 9 chlapců (25,7%), tj. o 5,7% méně než vloni. Pokud užívají drogu jednou za měsíc a častěji, pak nejčastěji užívají drogu kdykoliv je příležitost 27 studentů, tj. 38,6 % z opak. uživatelů, a o víkendech 10 studentů, tj. 14,3% z opak. uživatelů (v předchozím roce bylo nejčastější užívání drogy o víkendech). Pouze ve dnech školního vyučování užívají drogu 3 studenti, tj. 4,3 % z opak. uživatelů. Nejčastěji drogu užívají s kamarádem (58,6%) 51,4% dívek a 65,7% chlapců. Stále stejnou drogu užívá 19 studentů (27,1% z opak.uživatelů), většinou stejnou drogu 21 studentů (30% z opak. uživ.), pokaždé jinou (experimentují) 3 studenti (4,3% z opak. uživatelů). Drogu spolu s alkoholem užívá 15 studentů (21,4%z opak. uživatelů) - 4 dívky a 11 chlapců. 26 studentů (37,1% z opak. uživatelů) si drogu kupuje (8 dívek, 18 chlapců) a utratí za ni v průměru za měsíc 640 Kč dívky v průměru 706 Kč ( Kč), chlapci v průměru 611 Kč ( Kč). Zbylé procento získává drogu jiným způsobem, nebo na otázku neodpovědělo. 4,7% dotazovaných studentů si nemyslí, že je užívání drog škodlivé. Z těch, co drogu vyzkoušeli, si 59% studentů myslí, že ji určitě nebo pravděpodobně zkusí znovu (stejné % jako vloni 61,6% dívek, 56,2% chlapců). Pod vlivem alkoholu bylo někdy ve škole 17,8% studentů (8,1% dívek, 31,3% chlapců), pod vlivem cigaret 25,4% studentů (19,2% dívek, 34% chlapců), marihuany 19,6% dětí (12,6% dívek, 29,2% chlapců), jiné drogy 3,5% studentů 9

10 PILOTNÍ STUDIE ZAMĚŘĚNÁ NA GAMBLING Zjištěné údaje uvádíme pro informaci, protože lze předpokládat, že podobná situace bude i v Jablonci nad Nisou. V r.2006 bylo započato se studií, jejímž cílem je snaha zmapovat v Liberci situaci v oblasti gamblingu. Ve spolupráci s Mgr. Igorem Pavelčákem byl vytvořen anonymní dotazník určený pro školy a dotazník pro klienty kontaktních míst, kam dochází drogově závislí. Byl získán vyplněný dotazník od 205 dětí z 5 základních škol (vyplňovali vždy žáci jedné 6. a jedné 9. třídy na škole) a 119 studentů z 5 středních škol a učilišť (vyplňovali vždy v jednom 3. ročníku). Dále se podařilo získat 11 dotazníků (1 žena,10 mužů) ze 3 kontaktních míst, které již vyplňovaly osoby mající problémy s hraním. Školy Ačkoliv byli dotazovaní předem upozorněni na to, co je to gambling, uváděli v odpovědích většinou společenské a stolní hry, karty většinou ne o peníze (prší, kanasta, žolíky.), občas sázky na sportovní utkání. Nejblíže ke klasickému gamblingu mají ti, co uvedli automaty 4 žáci (1D, 2CH) 6. tříd (3,5% z celk. počtu dotazovaných žáků 6. tříd), 6 žáků (1D, 5 CH) 9. tříd (6,5%) a 7 studentů (1D, 6CH) 3. ročníků (5,9%) a ruletu 4 studenti (2D, 2CH) 3. ročníků (3,4%). Denně v průměru tráví hraním na automatech žáci 6. tříd 2,2 hod., žáci 9. tříd 3,1 hod., studenti 3. roč. 3,8 hod. Nejvyšší prohraná částka za celou dobu hraní na automatech 300 Kč v 6. tř., Kč v průměru ( Kč) v 9. tř., 4250 Kč v průměru ( Kč) ve 3. ročníku, hraním rulety 533 Kč ( Kč). L/K centra Nejvíce gamblerů mužů (6) bylo ve věkové skupině let, ve skupině let byli 2 muži, 1 muž ve skupině let a 1 žena a 1 muž nad 50 let. Všichni uváděli hraní na automatech (4 muži a 1 žena pouze automaty), 4 muži hrají navíc ruletu, ostatní dále uváděli sázky, videohry... Průměrný věk, kdy začali s hraním je 23,6 let (8 53 let) 21,4 let u mužů, 46 let žena. Celkovou prohranou částku do 70 tisíc Kč uvedlo 6 mužů, do 150 tisíc Kč 4 muži, nad 150 tisíc Kč žena. Pouze 1 muž nepotvrdil závislost na drogách vč. alkoholu, 1 muž a 1 žena užívají pouze alkohol, ostatní muži i drogy. SHRNUTÍ Za celý Liberecký kraj. Drogová epidemiologie: nejvíce kontaktovaly L/K místa v Libereckém kraji uživatelé věkové skupiny let (37,9%), dále ve věku let (30%) a let (26,3%) průměrný věk uživatelů drog v kraji byl 24,3 let od r.2003 se zvyšuje (r.03 21,8 let, r.04 22,8 let, r.05 23,9 let); u mužů 24,9 let (r.03 22,9 let, r.04 23,2 let, r.05 24,1 let) a u žen 22,9 let (r.03 19,7 let, r.04 22,1 let, r.05 23,4 let) průměrný věk i. v. uživatelů drog v kraji byl 25,4 let (r.05 24,8 let, r.04 23,4 let) - u mužů 26,1 let (r.05 25,4 let, r.04 24,6 let) a u žen 24 let (r.05 23,3 let, r.04 21,2 let, r let) nejvíce uživatelů žije s rodiči 46,9% největší skupinu tvořily osoby nezaměstnané nebo s příležitostnou prací (51,9%) narůstá % uživatelů žijících s uživatelem drogy (z 9% v r.01 na 17,9% v r.06) 10

11 nejužívanější drogou v Libereckém kraji byl pervitin (52,7% uživatelů), marihuana (22,6%) a heroin (14,4% uživatelů) L/K místa kontaktovalo nejvíce osob užívajících drogu denně (29,6%), dále ti, co neužili drogu v posledním měsíci (28,8%) a osoby užívající drogu 2 6 dní v týdnu (23,5%) injekčně si aplikovalo drogu 56,4% uživatelů (v r.05 61,5%) 55,5 % mužů, 58,2% žen injekčně si drogu aplikuje 91,4% uživatelů heroinu, 73,4% uživatelů pervitinu, 87,5% uživatelů ost. opiátů, 80% uživatelů buprenorfinu společné užívání jehel v posledním měsíci potvrdilo 11 uživatelů (11,2% z i.v. uživatelů) 8 (13,2%) mužů a 3 (10%) ženy sdílení jehly v minulosti potvrdilo 64 (50%) i.v. uživatelů 46 (52,9%) mužů a 18 (43,9%) žen Životní styl: průměrný věk zkoušky drogy je 13 let - tato věková hranice se nemění v 8. třídách základních škol v kraji drogu někdy zkusilo 16,1% dětí (13,5% dívek a 18,5% chlapců) - k neustálému nárůstu dochází v okr. Jbc (r.03 8,7%, r.04 15,4%, r.05 16,9%, r.06 20,1%) a to jak u dívek (z 8% v r.03 na 15,7% v r. 06), tak zejména u chlapců (z 9,5% v r. 03 na 24,6% v r. 06) ve 2. ročnících středních škol a učilišť drogu někdy zkusilo 44,2% studentů 39,4% dívek a 50,7% chlapců drogu (převážně marihuanu) získali nejčastěji od kamaráda 79,7% žáků 8. tříd a 89,4% studentů 2. ročníků (% z těch, co drogu zkusili) stejně jako v předchozích letech opakované užití drogy potvrdilo v kraji 90 žáků 8. tříd, t.j. 6,7% (kolísá v průběhu sledování od r. 2003) - 38 dívek (5,8%) a 52 chlapců (7,4%) ve 2. ročnících opakované užití drogy potvrdilo 20,5% (70) studentů 17,7% (35) dívek a 24,3% (35) chlapců nejčastěji drogu užívají s kamarády - potvrdilo 44,4% žáků 8. tříd a 58,6% studentů 2. ročníků (% z opak. uživatelů) v 8. třídách si drogu kupuje 41,1% dětí 8. tříd (% z opak. uživatelů) a utratí za ni v průměru 283 Kč za měsíc ve 2. ročnících si drogu kupuje 37,1% studentů a utratí za ni v průměru 640 Kč za měsíc v době vyučování bylo někdy pod vlivem marihuany 6,3% (85) žáků 8. tříd a 19,6% (67) středoškoláků, pod vlivem jiné drogy 0,7% (9) žáků 8. tříd a 3,5% (12) středoškoláků Pilotní studií zaměřenou na rozšíření gamblingu bylo zjištěno hraní na automatech u 3,5% žáků 6. tříd, 6,5% žáků 9. tříd a 5,9% studentů 3. ročníků. Problematikou se budeme dále zabývat. 11

12 Kontaktní centrum pro lidi ohrožené drogou, Pražská 48, Jablonec n.n. : ( výměnná místnost ) K-centrum poskytuje služby minimalizace zdravotních a sociálních rizik souvisejících s užíváním návykových látek. Do bylo provozovatelem služby Centrum sociálních služeb Libereckého kraje, od služba přechází pod nového zřizovatele občanské sdružení Most k naději se sídlem v Mostě. V roce 2006 realizovali terénní program minimalizace rizik v Jablonci n.n. Cíle terénního programu Vyhledávání latentní populace uživatelů drog Oslovení a navázání vztahů s klienty, kteří ještě nenavštívili žádnou pomáhající instituci Vedení klienta k osvojení si zásad vedoucích ke snižování rizik při užívání drog a přenosu infekčních onemocnění Informace o bezpečném užívání a o bezpečném sexu Informace o infekčních nemocech častých u i.v. uživatelů drog a o šíření těchto chorob Distribuce informačních materiálů Snižování dopadu injekčního užívání drog na širokou veřejnost (sběr pohozeného injekčního materiálu na veřejných místech) Bezpečná likvidace použitého injekčního materiálu Snižování zdravotních a sociálních rizik u injekčních uživatelů Monitoring drogové scény Metody práce Informace o bezpečnějším užívání drog a bezpečnějším sexu, sociálně právní informace. Zprostředkování kontaktu s návaznými zařízeními. Asistenční služba doprovázení klientů na návazné instituce. Situační krizová intervence. Zprostředkování návštěvy kontaktního centra, detoxu, léčebných zařízení, krizových center, zdravotnických institucí, azylových domů. Zprostředkování kontaktu s PMS, policií, soudem, aj. Frekvence terénního programu Terénní program byl v Jablonci n.n. realizován dvakrát v týdnu, vždy v pondělí a středu od 17:00 do 19:00 hod. Rozdělení osob podle užívané drogy Nejčastěji oslovovaní lidé udávají užívání pervitinu a kouření marihuany. Uzavřená drogová scéna Od ledna 2007 začne K-centrum využívat služeb indigenních terénních pracovníků (dále ITP), kdy praxe ukázala, že spolupráce s ITP je jedním z hlavních pilířů terénní sociální práce vůbec. ITP jsou pracovníci pocházející z cílové skupiny stabilizovaní a proškolení uživatele 12

13 drog. Jsou najímáni na dohodu o externí dobrovolné spolupráci (nejsou placeni). Pracují hlavně v uzavřené drogové scéně, kam není z různých důvodů přístup profesionálních TP. Statistické údaje Terénní program Jablonec 2006 počet osoby výměnný program info počet 1. kontakt počet nálezy jehly in jehly out bezpečné bezpečný zdravotní sociálně oslovená kontaktů osob výměn s nálezy braní sex právní veřejnost leden únor březen duben květen červen celkem červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem celkem za rok : Komentář k uvedeným statistikám V roce 2006 se postupně zvyšoval počet vyměněných jehel a počet klientů, kteří služeb terénního programu využívali. Od září 2006 se pracovníci zaměřili i na preventivně informativní činnost. Pravidelně navštěvovali určité části města, kde se snažili oslovit co největší počet potenciální klientely i širokou veřejnost a informovali ji o službách a v případě potřeby odkazovali na další zařízení. 13

14 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence pro alkoholové závislosti (CePAZ) Do poradny pro závislosti přicházejí klienti (i jejich příbuzní, zaměstnavatelé atd.), mající problém se závislostí na alkoholu, ale i na drogách a hráčství a klienti zneužívající léky. Práce s klientem se rozvíjí podle míry a druhu závislosti. Ambulantní terapie - terapeutické pohovory, skupinová terapie - muži, ženy Spolupráce s psychiatrem pokud klienti přicházejí v predeliriantním nebo depresivním stavu Motivace klienta k ústavní léčbě - při selhání ambulantní terapie příprava klienta k ústavní léčbě, zajištění léčby u klientů závislých na hraní (hrací ruleta, sázky) je ústavní léčba nutná téměř vždy Následná péče skupinová terapie trvající nejméně 1 rok Většinu klientů tvoří závislí na alkoholu, docházejí ale i toxikomani a hráči. Na poradnu se obracejí i obvodní lékaři a odborná oddělení, pokud zjistí u svého pacienta problémy se závislostí. Často posílají pacienty z interního oddělení, kde byli hospitalizováni s onemocněním z nadměrného požívání alkoholu. SKUPINOVÁ TERAPIE od do x skupinová terapie ŽENY 18x skupinová terapie MUŽI 90 kontaktů s 15 klientkami 64 kontaktů s 18 klienty CELKEM KONTAKTŮ: MUŽI ALKOHOL 950 ŽENY ALKOHOL 808 MUŽI GEMBLEŘI 30 ŽENY GEMBLEŘI 2 MUŽI DROGY 69 ŽENY DROGY 20 ŽENY DROGY MLADISTVÍ 1 POČET KLIENTŮ CELKEM: MUŽI ALKOHOL 109 ŽENY ALKOHOL 71 MUŽI GEMBLEŘI 10 ŽENY GEMBLEŘI 1 MUŽI DROGY 18 ŽENY DROGY 8 ŽENY DROGY MLADISTVÍ 1 14

15 POLICIE ČR Počet spáchaných trestných činů na úseku nealkoholové toxikomanie: (dle údajů Okresního ředitelství Policie ČR) Trestných činů spácháno: 187 tr.z a tr.z tr.z a tr.z tr.z. 1 Počet celkem realizovaných pachatelů: Celkem: 33 mladistvých: 1 nezletilých: 0 Počet celkem poškozených: celkem: 34 mladistvých: 4 nezletilých: 1 Z celkového počtu uvedených trestných činů, které byly evidovány OŘP Jablonec nad Nisou se : ve 3 případech jednalo o distribuci a pěstování marihuany ve 27 případech jednalo o distribuci a výrobu pervitinu V roce 2006 byl zaznamenán jeden případ, kdy marihuanu prodávaly a zneužívaly děti z druhého stupně ZŠ. Zhodnocením situace v okrese Jablonec nad Nisou je patrné, že se opět zvýšil počet prvokonzumentů z řad mládeže, a to především ve vztahu k experimentům s marihuanou. Tento trend je znatelný, především na základních a středních školách, kde dochází mezi nezletilými a mladistvími k zneužívání této drogy. Co se týká metamfetaminu (pervitin), tento je nadále do Jablonce nad Nisou dovážen z jiných okresů, ale také přímo v okrese vyráběn a to výhradně z běžně dostupných léčiv obsahující pseudoefedrin (Modafen, Nurofen Stopgrip). Jeho zneužívání na sebe váže především majetkovou trestnou činnost, a to zejména vloupání do motorových vozidel. Ostatní drogy (MDMA, heroin a kokain) se v okrese Jablonec nad Nisou vyskytují z cela výjimečně. Dostupnost OPL se i nadále zvyšuje, ceny se v porovnání s rokem 2005 výrazně nezměnily. 15

16 MĚSTSKÁ POLICIE Závěrečná zpráva o realizaci protidrogové politiky Přestupky na úseku veřejného pořádku sledované a řešené v kompetenci strážníků městské policie Přestupky na úseku veřejného pořádku + majetku leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Veřejné pohoršení Znečišťování veřejného prostranství Nepovolená skládka Neoprávněný zábor veřejného prostranství Rušení nočního klidu Občanské soužití Podávání alkoholu osobám mladším 18 let - kouření Zákrok na zvíře - odchyt + předání LOZ Pes na volno Nepovolený výlep plakátu na místech, kde to není OZV povoleno Vraky vozidel Stání vozidla na veřejné zeleni Neuhrazené parkovné na výdejním lístkovém automatu Zloděj na prodejně Celkem: Podávání alkoholu osobám mladším 18 let + kouření ( autobusové zastávky) leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec

17 Profilové aktivity jednotlivých subjektů, podílejících se na specifické primární protidrogové prevenci MĚSTO JABLONEC NAD NISOU V roce 2006 město vyčlenilo na své aktivity částku ,-Kč, ze které byla financována akce Týden proti drogám. Týden proti drogám VI. ročník V týdnu od 2. do 6.října 2006 pořádalo Město Jablonec nad Nisou ve spolupráci s dalšími organizacemi, zabývajícími se primární protidrogovou prevencí, šestý ročník výchovně vzdělávací akce Týden proti drogám. Na programu, který byl zaměřen pro žáky ZŠ, SŠ a SOU, ale i pro laickou a odbornou veřejnost se aktivně podíleli: Spolkový dům, Dům dětí a mládeže Vikýř, Poradna pro manželství a rodinu, Věznice Rýnovice, Pedagogickopsychologická poradna a společnost Medea Kultur, s.r.o. Praha. Program po celý týden probíhal v prostorách Spolkového domu, Domu dětí a mládeže Vikýř a v Kině Radnice. Jednalo se o celou řadu přednášek, besed a komponovaných pořadů, na kterých vystupovali a přednášeli odborníci zabývající se uvedenou problematikou. Akce se zúčastnilo 1388 žáků z 12 ZŠ, 2 SOU a 1 SŠ. Programu pro odbornou a laickou veřejnost se zúčastnilo 9 osob, většinou pracovníků vězeňské služby, Policie ČR a školních metodiků prevence. Program: Pondělí :00 10:00 hod. přednáška s besedou Rodinné vztahy a alkohol pro žáky 8. a 9. tř. ZŠ a SŠ, přednášející PhDr. Pangrácová, Poradna pro manželství a rodinu a pí. Lacinová, Centrum prevence alkoholové závislosti. Místo konání Spolkový dům. 14:00 16:00 hod. přednáška Sociální aspekty drogových závislostí pro laickou i odbornou veřejnost, přednášející PhDr. Sochůrek. Místo konání Spolkový dům. Úterý :00 a 10:30 hod. komponovaný pořad Pozor! Koza nekouří pro děti tř. ZŠ, pořad plný pohádek, her a písniček. Místo konání DDM Vikýř. 10:00 12:00 hod. beseda Pro drogy nemá smysl umírat pro děti 8. a 9. tř. ZŠ a SŠ autentická výpověď p. Hanykovicse, který byl v souvislosti s drogami uvězněn v Thajsku. Místo konání Spolkový dům. 15:00 17:00 hod. přednáška s besedou Drogy pro laickou i odbornou veřejnost, přednášející p. Mgr. Pavelčák. Místo konání Spolkový dům. Středa :00 a 10:30 hod. beseda Jsem debil, mám vymaštěnej mozek autentická výpověď dívky Sabiny, která propadla heroinu, pro žáky 8. a 9. tř. ZŠ a SŠ. Místo konání DDM Vikýř. 9:00 10:00 hod. beseda Drogová závislost pro 8. a 9. tř. ZŠ, SŠ a SOU přednáška odborných pracovníků Věznice Rýnovice o problematice drogových závislostí spojená s osobní výpovědí odsouzeného, který v rámci výkonu trestu prochází ústavní léčbou drogové závislosti. Místo konání Spolkový dům. 17

18 Čtvrtek :00, 09:45 a 11:30 hod. komponovaný pořad Obecná problematika drog s promítnutím tematického filmu Drogy aktuálně - beseda s odborníky doplněná o vystoupení známých osobností naší hudební scény, pro žáky 8. a 9. tř. ZŠ a SŠ. Místo konání Kino Radnice. Pátek :00 a 10:30 hod. beseda Gamblerství pro žáky tř. ZŠ, přednášející M.Tauchmanová, DDM Vikýř. Místo konání Spolkový dům. Pedagogicko psychologická poradna, ul. Palackého 48, Tel.: v rámci programu je po celý týden realizován - Den otevřených dveří, kde mohou zájemci získat od pracovníků poradny informace o problémech spojených s užíváním drog, alkoholu a ostatních patologických jevech. Na činnost NNO ( nestátní neziskové organizace ) i jiných subjektů, poskytujících služby v rámci protidrogové politiky / primární a sekundární prevence / schválilo Město příspěvek ve výši ,-Kč. Tato částka byla rozdělena mezi následující organizace: KOMISE PREVENCE KRIMINALITY (částka k rozdělení pro rok ,- Kč) ORGANIZACE ÚČEL ČÁSTKA 1) ADVAITA, o.s. pro pracovní a Provozní náklady v rámci provozu Centra ambulantních služeb ,- Kč sociální rehabilitaci drogově závislých pro drogově závislé ADVAITA Lbc. při Terapeutické komunitě pro drogově - úpravy prostor Centra závislé v Nové Vsi u Liberce - náklady na supervize, vzdělávání odborných pracovníků a týmu - provozní náklady (telefonní služby, aj.) 3) DDM VIKÝŘ Jablonec n. N., p.o. Program SPIRÁLA IV. roztočme spirálu (programy pro ,- Kč mládež, otevřené skupiny psychoher, forma předávání informací kriminalita mládeže, rasismus, xenofobie, život na záchytce, hrozba AIDS.) 4) DDM VIKÝŘ Jablonec n. N., p.o. Program V.O.D.A. (vrstevnické programy, ochrana drogy, ,- Kč adrenalin) strategie prevence SPJ 5) 303 FM, o.s., Jablonec nad Nisou Projekt GRAFF-I-TY (viz. žádost): ,- Kč - veřejné malování graffiti a street art na panely, výstava fotografií a obrazů malovaných technikou graffiti Projekt J.X. Doležal - beseda s J.X. Doležalem na téma Drogy 6) DDM VIKÝŘ Jablonec n. N., p.o. Spontánní činnost v DDM Vikýř volnočasové aktivity a preventivní péče ve školství se zaměřením na neorganizovanou mládež prevence SPJ ,- Kč 18

19 DUM DĚTÍ A MLÁDEŽE VIKÝŘ Oblast sociálně patologických jevů je v tomto zařízení prvořadá. Pozitivní posun je v oblasti nabídky spontánních aktivit, které nemají pevně stanovený řád a předem stanovený program. Spontánní aktivity pro volně příchozí neorganizované děti tak mají dopad na stále širší okruh dětí a mají zásadní význam v oblasti prevence sociálně patologických jevů. I když nejlepší prevencí je zajistit dětem celoročně finančně přístupnou zájmovou činnost, všechna oddělení si zařazují oblast sociálně patologických jevů do svých plánů. Akce pořádané p. ředitelkou M. Tauchmanovou metodičkou primární prevence: Termín Název akce Počet akcí Počet účastníků 2006 Prevence SPJ Gamblerství SPJ ( sociálně patologické jevy) Zaměření jednotlivých aktivit primární protidrogové prevence: Pátky s Vikýřem program pro minoritní menšiny, nabídka činností pro neorganizovanou mládež Gamblerství program pro 2. stupeň ZŠ, lektor: M. Tauchmanová - v naší zemi jsou rozmístěny stovky hracích automatů, na kterých jsou závislí dospělí i děti - jak vzniká závislost na automatech, co k ní vede, jaké jsou důsledky - doplněno videozáznamem o skutečných příbězích mladých gamblerů Zneužívání mládeže a kriminalita - akce pro 2. stupeň ZŠ, SOU + SOŠ - lektor: Josef Klíma reportér pořadu Na vlastní oči - nejčastější trestné činy mladistvých a jejich právní následky, dopad pro budoucí život mladého člověka (alkohol, drogy, zneužití...) - páchání trestných činů pod vlivem drog a alkoholu, rasismus Šikana program pro SOU + SOŠ - lektor: Dr. Michal Kolář uznávaný odborník a autor knih o šikaně - v poslední době se množí případy šikanování na středních školách hlavně učilištích, jak se bránit šikaně, agresi ze strany spolužáků, kde vyhledat pomoc, jak postupovat, objeví-li se na škole šikana, jak pracovat s takovouto třídou Sekty a jejich nebezpečí akce pro SOU + SOŠ - lektor: Dr. Zdeněk Vojtíšek (Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů) - program je zaměřen na užití nejčastějších technik k získávání dalších členů, co je to vymývání mozků, jak se náboženské sekty rozpoznají, kolik jich je na našem území - program je doplněn autentickými videoukázkami rituálů a seancí Rasismus na TV- program pro SOU a SOŠ - lektor: Motl, reportér TV Nova - program objednaný přímo pro určené učiliště, které řeší aktuální situaci 19

20 PEDAGOGICKO- PSYCHOLOGICKÁ PORADNA Činnost v oblasti primární protidrogové prevence se řídila zásadami, stanovenými v materiálu Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 2009, jejímiž součástmi byly také Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení a Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Bylo realizováno: Peer program pro žáky 6.ZŠ Jablonec n.n. V průběhu května 2006 proveden peer program pro žáky 6.tříd s využitím vyškolených peer aktivistů z 9. tříd 6.ZŠ Jablonec n.n. Jednalo se o tři přípravné hodiny a aplikaci do 6.třídy 3x ( po dvou vyuč. hodinách). Programu se zúčastnilo 8 peer aktivistů. O celém programu a jeho průběhu vyhotovena písemná zpráva, která byla odevzdána ředitelství 6.ZŠ. Vzdělávání a metodické vedení školních metodiků prevence ZŠ a SŠ Odborné semináře.celkem: 10x Vliv prostředí a režimu školy na zdravý vývoj dítěte, Umění komunikace, Sebehodnocení a rušivé chování žáka, Co je šikana, Sám sobě psychiatrem, Hry pro zvládání agresivity a neklidu, Konflikty ve škole, Chyby a nedostatky současného školství, Co víme a nevíme o LMD-ADHD, Osobnost žáka, osobnost učitele Během škol. roku spolupracovala PPP na úseku primární prevence. KÚ LK, PČR, SVP v Liberci, Městem Jablonec,-OSPOD Jablonec n.n. POLICIE ČR OŘ JABLONEC NAD NISOU Oblast práce Preventivně Informační Skupiny: Rok 2006 se nesl v duchu naplňování preventivního záměru PČR a to Zvyšování právního vědomí dětí a mládeže. Naplňování této priority policejní prevence roku 2006 šlo ve značné míře cestou dalších besed v mateřských školách, na základních školách,, ale i ve speciálních základních školách a středních školách. V mateřských školách proběhlo 10 besed na téma Bezpečné chování- účast 280 dětí. Na základních školách proběhlo 25 besed na téma Bezpečné chování a téma Šikana - účast 540 dětí. Speciální základní škola měla jednu besedu na téma Šikana - účast 30 dětí. Střední odborná škola v Rýnovicích beseda na téma Drogy - zúčastnilo se jí 35 učňů. Střední odborné učiliště si vyžádalo 2 besedy na téma Drogy- účast 80 učňů. Kromě besed byla pro děti základních škol připravena v měsíci listopad speciální akce, která nesla název Společné hlídky mládeže a PČR. Akce probíhající v duchu naplňování myšlenek Community policing měla za úkol společné pracovní doby policistů přímo ve výkonu služby se žáky 5. tříd ZŠ. 20

21 Žáci společně s policisty řešili situace, které naplňují pracovní den policisty obvodního oddělení. Děti si mohli vyzkoušet výzbroj a výstroj policisty zařazeného do pořádkových jednotek, vyzkoušet práci kriminalistického technika a další aktivity. Jednou z dalších akcí je,, Sportovní den s PČR. Do sportovního areálu v Jablonci n.n.-břízkách byli pozváni žáci 7. tříd základních škol celého okresu. Děti plnily úkoly na pěti stanovištích (střelba ze vzduchovky, zdravověda, topografie, hod granátem na cíl). Velkou akcí především pro školáky Jablonce n.n. byla akce, která nesla název Den Integrovaného záchranného systému, na které se podílelo téměř 200 aktérů. Na akci se předvedly jednotlivé složky IZS a to jak samostatně, tak v součinnostních akcích. VĚZNICE RÝNOVICE Specializované oddělení ústavní léčby pro výkon ochranného léčení protitoxikomanického Specializované oddělení ústavní léčby protitoxikomanické (dále jen SOÚL ) zřízené pro výkon ochranného léčení protitoxikomanického (dále jen OLP ) v ústavní formě pracuje ve Věznici Rýnovice jako součást Oddělení výkonu trestu. SOÚL má statut léčebny, provádí uvedenou ochrannou léčbu jak ve formě ústavní, tak ambulantní, dle 57, z.č.169/1999 Sb., a to s odsouzenými zařazenými do věznice s ostrahou a dozorem. SOÚL je koncipováno jako izolované, režimové oddělení věznice s ubytovací kapacitou pro 27 odsouzených. Řídí se zvláštním řádem (příloha VŘV) a léčebným programem. Odsouzení jsou na SOÚL zpravidla zařazováni na základě soudem nařízené OLP v ústavní formě, dále při splnění léčebných podmínek. Léčebný program, kterým odsouzení zařazení na SOÚL procházejí, je koncipován na délku léčby 12 měsíců, avšak délka pobytu je posuzována individuálně. graf 1(Informace o propuštěných pacientech byly získávány od protidrog. koordinátorů, doléčovacích center a komunit) Pacienti vyřazení ze SOÚL v roce 2006 na základě výstupu z VTOS a podmínečného propuštění z VTOS - jejich současný vztah 28,0% 20,0% Není přehled Abstinuje a pokračuje v léčbě Relaps 52,0% 21

22 graf 2 Přeměněné a zrušené léčby u vyřazených v roce ,0% Nerealizované přeměny a zrušení Realizovaná zrušení pro neúčelnost 96,0% graf 3 17 Stav SOÚL na konci roku 2006 OLP ústavní Bez léčby - po zrušení 10 Důvody vyřazení a rozbor vyřazených pacientů 10 pacientů mělo výstup z VTOS, všichni po realizaci zrušení OLP (viz grafy 1, 2) 1 pacient měl PP z VTOS, po realizaci zrušení OLP (viz grafy 1, 2) 11 pacientů vyřazeno a přestěhováno na jiný oddíl, všichni po zrušení OLP (viz grafy 1,2) 2 pacienti byli nevratně eskortování do jiné věznice po realizaci zrušení OLP 1 pacient byl nevratně eskortován před výstupem z VTOS do psychiatrické léčebny v Opavě k dokončení OLP v Rýnovicích byl pro dokončení léčby krátkou dobu Stav pacientů na konci roku 2006 (viz. graf 3) 17 pacientů s uloženou OLP v ústavní formě 10 pacientů bez léčby (zrušená ústavní léčba) Kontakty, spolupráce s jinými organizacemi Věznice udržuje kontakt se sdruženími Podané ruce, RIAPS Trutnov, Sananim, Advaita Liberec a dalšími neziskovými organizacemi v tomto oboru. Nově byla navázána spolupráce s K centrem Liberec v oblasti podílu této organizace na preventivní činnosti v oblasti drogové problematiky ve věznici, rozšířena byla spolupráce s Terapeutickou komunitou Nová Ves u Chrastavy formou realizace pracovní návštěvy 2 zaměstnanců společně se dvěma pacienty, kterým bylo pro tento účel uděleno opuštění věznice 22

23 v souvislosti s programem zacházení. Pokračuje spolupráce se základní školou ve Vratislavicích nad Nisou, nově byla navázána spolupráce se základní školou v Lučanech nad Nisou. Již tradičně se zaměstnanci účastnili akce Týden boje proti drogám organizované MěÚ v Jablonci nad Nisou, tentokrát ve Spolkovém domě v Jablonci nad Nisou. Ve školách a ve Spolkovém domě byly v oblasti drogové prevence provedeny zaměstnanci SOÚL přednášky vždy společně s jedním pacientem, kterému bylo pro tento účel uděleno opuštění věznice v souvislosti s programem zacházení. Při žádné z akcí nedošlo k porušení pravidel chování při opuštění věznice. Jsou zváni zástupci doléčovacích zařízení, aby si pracovníci těchto zařízení přímo pohovořili s jejich potenciálními klienty. Problémy, kterými se SOÚL zabývá a které řeší : Nařízením ústavní léčby je v drtivé většině dán přístup pacientů, kteří nejsou pro léčbu motivováni. Realizací vlastního opatření k tomuto stavu (zřízení třetí terapeutické skupiny pro nové pacienty se zaměřením zejména na podnícení jejich motivace) se personálu SOÚL daří tyto pacienty postupem času v řadě případů motivovat a získat alespoň částečný náhled na léčbu a svojí závislost. Dalším vlastním opatřením v této věci je změna Léčebného řádu SOÚL. Podle současně platného znění je možné vyřadit pacienta ze SOÚL na základě rozhodnutí soudu, tj. při změně rozhodnutí o výkonu léčení po výkonu trestu v civilním zařízení (např. po hrubém, nebo opakovaném porušení léčebného řádu, když pacient není schopen adaptovat se a podstoupit OLP v podmínkách výkonu trestu, když odmítne nařízené OLP v ústavní formě, jestliže se během OLP pacientův zdravotní stav zhorší na nevyhovující). V případě zpracování návrhu na vyřazení z léčby se současně pacientovi sestavuje individuální plán, který odpovídá jeho osobnostním předpokladům (obdoba minimálního programu zacházení), se kterým je prokazatelně seznámen. Zároveň je také seznámen s tím, že program individuálního plánu nesplňuje podmínky pro aplikaci 35, odst. 2, písm.d), z.č. 169/1999 Sb. ve znění z.č.52/2004 Sb., tzn., že bude hradit náklady výkonu trestu v plné výši. Přes dodržování podmínek pro spolupráci pacientů s civilními zařízeními, kdy teprve po jejich splnění pacienta do následné léčby doporučujeme, se ne vždy podaří, že doporučený pacient řádně do následné péče dochází. Personál SOÚL se snaží připravovat kontakty pacientů s pracovníky a organizacemi, které jim budou nablízku v případě potřeby, či v případě možného selhání po výstupu z VTOS. Bezprostředně před výstupem pacientů z VTOS zdravotní sestra zasílá komplexní závěrečné hospitalizační zprávy AT poradnám, psychiatrickým ambulancím či jiným zařízením, která po předešlé domluvě budou dále o pacienty pečovat. Toto však naráží na problém, kdy v současné době jsou AT poradny rušeny. Někteří lékaři mají smlouvy pouze s určitými pojišťovnami a někteří další považují tuto léčbu za bezpředmětnou. Dle sdělení Okresního soudu v Jablonci nad Nisou více než ½ pacientů následnou ambulantní léčbu nenastupuje. Soud je potom nucen znovu nařídit léčbu ústavní, a proto uvedený soud již neprovádí přeměňování soudní léčby na ambulantní, i když několikrát bylo z léčebného hlediska pro pacienta smysluplnější navrhnout léčbu přeměnit. Návrhy v tomto smyslu nám byly vráceny s doporučením, že léčba by mohla být zrušena, nikoli přeměněna. Velmi důležitým úkolem, který se koncem roku na SOÚL začal realizovat, je vytvoření nového Léčebného řádu odpovídajícího podmínkám souvisejícím s očekávaným přijetím standardů v léčbě během výkonu trestu, na jejichž základě budou moci být jednotlivé léčebny v rámci VSČR akreditovány. Uvedené standardy nebyly nadřízenými orgány dosud stanoveny, na Léčebném řádu se pracuje podle standard již platných v zařízeních MZ. 23

24 Strategie protidrogové politiky Města Jablonec nad Nisou na rok 2007 Základním podkladem pro tvorbu protidrogové strategie je analýza a zhodnocení protidrogových aktivit v místních podmínkách s přihlédnutím k metodám, které se osvědčily a jsou pro danou oblast nejvhodnější. Předchozí závěrečná zpráva za rok 2006 je zpracována na základě informací a statistik institucí, které se drogovou problematikou v loňském roce zabývaly. Následující cíle a priority protidrogové politiky Města Jablonec nad Nisou vycházejí z cílů a priorit Národní strategie protidrogové politiky na léta Vycházejí zároveň ze situace v Jablonci nad Nisou a navazují na protidrogovou politiku města v minulém období. Priority protidrogové politiky Města Jablonec n.n. : vytvářet podmínky pro předcházení užívání návykových a psychotropních látek rozvíjet komunikaci a spolupráci všech subjektů, které se jakýmkoli způsobem podílejí na prevenci zneužívání drog mediálními prostředky, příp. jiným vhodným způsobem, informovat veřejnost o drogové problematice, významu a nutnosti prevence a léčby drogové závislosti s cílem působit na drogové uvědomění veřejnosti Základní cíle: organizovat, spolupodílet se a podporovat aktivity zaměřené na předcházení užívání drog podporovat aktivity snižování možných zdravotních a sociálních rizik a dopadů užívání drog na uživatele i společnost udržovat současnou úroveň informovanosti veřejnosti, zejména dětí a mládeže o problematice a dopadech zneužívání návykových látek (včetně kouření a alkoholu) Specifické cíle: zorganizovat Týden proti drogám, postavený na spolupráci organizací, zabývajících se ve městě primární protidrogovou prevencí od dotčených institucí a organizací získávat pravidelně kvalitní výstupy v rámci monitoringu drogové scény ve městě, včetně prováděných preventivních aktivit metodicky spolupracovat s krajským protidrogovým koordinátorem a dalšími subjekty, zaměřenými na drogovou problematiku spolupracovat s romskou poradkyní při mapování a řešení drogové problematiky v romské populaci v kontaktu s médii poskytovat aktuální informace z oblasti protidrogové prevence, informace o rizicích zneužívání drog, jednotlivých protidrogových aktivitách, o možnostech a místech poskytování odborné pomoci a to v rámci zvyšování drogového uvědomění veřejnosti 24

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy referát drogové epidemiologie V ý r oční zpráva Praha 2009 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA březen 2010 referát

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 27 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 1 DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 27 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 29 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 29 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky vlády

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 213 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 213 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky

Více

Tisková zpráva. Drogová problematika v Libereckém kraji

Tisková zpráva. Drogová problematika v Libereckém kraji Tisková zpráva Instituce registrovaná Ministerstvem vnitra ČR č.j.: II/s-OS/1-27632/95-R IČO: 63125137 P. Jilemnického 1929 434 01 Most 1 www.mostknadeji.eu Drogová problematika v Libereckém kraji Drogová

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 14. 12. 2015 45. Věc: Informace o stavu a naplňování opatření v rámci Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015 2018 Důvod

Více

Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského

Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na období 2003-2004 Odbor školství, mládeže a sportu,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006

AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006 AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006 ODBOR PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Shrnutí roku 2011 v bílinském terénu (Bílina)

Shrnutí roku 2011 v bílinském terénu (Bílina) Shrnutí roku 2011 v bílinském terénu (Bílina) Cílová skupina se na území města Bílina v zásadě již několik let nemění. Stále převládají muži ve věkovém rozmezí 17-38 let, kteří si drogy aplikují intravenózně

Více

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY KRAJE VYSOČINA NA OBDOBÍ 2016-2019

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY KRAJE VYSOČINA NA OBDOBÍ 2016-2019 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sociálních věcí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY KRAJE VYSOČINA NA OBDOBÍ 2016-2019 tel.: 564 602 820, fax: 564 602 427, e-mail:

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014. ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014. ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 AKČNÍ PLÁN ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský koordinátor

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. AKTUÁLNÍ DROGOVÁ SCÉNA V ČR II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ IV.

Více

Závěrečná zpráva. Programu prevence kriminality města Mělníka. za rok 2015

Závěrečná zpráva. Programu prevence kriminality města Mělníka. za rok 2015 Závěrečná zpráva Programu prevence kriminality města Mělníka za rok 2015 Zpracovala: Bc. Irena Podivínská, DiS. manažerka prevence kriminality 21. ledna 2016 Prevence kriminality ve strategických dokumentech

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. AKTUÁLNÍ DROGOVÁ SCÉNA V ČR II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ IV.

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování na roky 2012 2015 Jednotlivé aktivity a jejich vyhodnocení k 31. 12. 2015 1. Program prevence rizikového chování dotační titul města Pro roky 2012-2015 byla pro oblast

Více

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018 Školní preventivní strategie Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace na roky 2015 2018 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor vzdělání Gymnázium Mgr. Milena

Více

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2015 / 2016 21 OSD/01/2015 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr. Ludmila Drahošová Datum:

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 www. pppsemily.wz.cz tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2007 2008 Zprávu

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. AKTUÁLNÍ DROGOVÁ SCÉNA V ČR II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ DROGOVÁ

Více

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA školní rok 2012-2013 Školní metodik prevence: Výchovný poradce: Mgr. Dana Fraňková Mgr.

Více

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza 4.1 Primární V rámci dotačního řízení Královéhradeckého kraje bylo pro dotační programy Podpora a rozvoj zdravého životního stylu (č. 11SMP02, 12SMP02, 13SMP02) a Programy zaměřené na prevenci rizikového

Více

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK příloha č. 1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK 2016. Priority a aktivity v oblasti protidrogové prevence dle přijatých koncepčních materiálů. 1. Úvod Plán preventivních aktivit

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2015-2016) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program je zaměřen na žáky 1. a 2. stupně ZŠ, žáky se SPU a chování, na pedagogické

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2005-2010

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2005-2010 Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2005-2010 Zpracovala Darina Skokanová, krajský protidrogový koordinátor Olomouc, srpen 2004 Strana 1 (celkem 60) 1 PŘEDMLUVA... 3 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, přispěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Tento program navazuje na koncepci prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Garant programu: Školní metodik prevence: Mgr. Silvie Häuserová Mgr. Renata Řezníčková SITUACE ŠKOLY Ředitel školy:

Více

Koncepce protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014

Koncepce protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 Koncepce protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 Zpracováno: květen - listopad 2010 Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský protidrogový koordinátor Karla Kopečná, metodik

Více

Tomáš Zábranský. Drogová epidemiologie

Tomáš Zábranský. Drogová epidemiologie Tomáš Zábranský Drogová epidemiologie UNIVERZITA PALACKÉHO LÉKAØSKÁ FAKULTA Tomáš Zábranský Drogová epidemiologie OLOMOUC 2003 Věnováno mé Ženě Tomáš Zábranský, 2003 ISBN 80-244-0709-4 TOMÁŠ ZÁBRANSKÝ:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 1. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 1. 2015 Bod pořadu jednání: Program prevence kriminality na rok 2015 pro město Liberec Zpracoval: odbor, oddělení: Bc. Lukáš

Více

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný Strana 1 (celkem 10) Základním strategickým dokumentem Olomouckého

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Prevence rizikového chování Školní rok 2013/2014 Základní škola při psychiatrické nemocnici Ústavní 91, Praha 8 pracoviště Poznaňská Školní metodik prevence 1 Mgr. Zdeňka

Více

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství Preventivní program školy 2015 / 16 I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství 1. Jednorázové aktivity a) činnost výchovné a kariérní poradkyně a metodičky prevence pro 1. stupeň - pomoc

Více

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2005 Viktor

Více

INFORMAČNÍ MAPA EPIDEMIOLOGICKÝCH

INFORMAČNÍ MAPA EPIDEMIOLOGICKÝCH NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 INFORMAČNÍ MAPA

Více

Globální drogová situace z pohledu Policie ČR

Globální drogová situace z pohledu Policie ČR Globální drogová situace z pohledu Policie ČR Situace v České republice v oblasti nezákonných drog v současné době je až na několik výjimek plně srovnatelná se situací se zeměmi, ve kterých měla drogová

Více

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle)

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Školní rok 2014-2015 Hlavní cíle: - prosazování zdravého životního stylu dětí a potažmo jejich rodin - rozvíjení protidrogových postojů

Více

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH . SPEIÁLNÍ ČÁST OSH 1. Detoxifikace 2. Terénní programy 3. Kontaktní a poradenské služby 4. mbulantní léčba 5. Stacionární programy 6. Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba 7. Rezidenční péče v terapeutických

Více

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ PROGRAMY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK

Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ PROGRAMY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ PROGRAMY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 4 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019.

Více

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková Městský úřad Příbram Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002 Vypracovala: Bc. Petra Belková bývalá protidrogová koordinátorka v souč. sociální asistentka

Více

Dotační programy jako efektivní nástroj podpory zdraví Efektivní strategie podpory zdraví IV., Státní zdravotní ústav, 16. 6. 2016

Dotační programy jako efektivní nástroj podpory zdraví Efektivní strategie podpory zdraví IV., Státní zdravotní ústav, 16. 6. 2016 Dotační programy jako efektivní nástroj podpory zdraví Efektivní strategie podpory zdraví IV., Státní zdravotní ústav, 16. 6. 2016 MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Náměstek ministra zdravotnictví a hlavní

Více

Specifika práce s romskou komunitou na malém městě Sadská ADIKTOLOGICKÁ KONFERENCE JIHOČESKÉHO KRAJE, IX. ROČNÍK 5.-6.11.2015

Specifika práce s romskou komunitou na malém městě Sadská ADIKTOLOGICKÁ KONFERENCE JIHOČESKÉHO KRAJE, IX. ROČNÍK 5.-6.11.2015 Specifika práce s romskou komunitou na malém městě Sadská ADIKTOLOGICKÁ KONFERENCE JIHOČESKÉHO KRAJE, IX. ROČNÍK 5.-6.11.2015 Popis Sadské Sadská je bývalé lázeňské město v okrese Nymburk. Leží v Polabské

Více

Minimální preventivní program 2015/ 2016

Minimální preventivní program 2015/ 2016 Minimální preventivní program 2015/ 2016 Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: ZŠ Kopřivnice Lubina, Lubina č. 60, 742 21 Kopřivnice Jméno ředitele: Mgr. Ivana

Více

Návrh modelu sociální služby KONTAKTNÍ CENTRUM

Návrh modelu sociální služby KONTAKTNÍ CENTRUM Návrh modelu sociální služby KONTAKTNÍ CENTRUM Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 4 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Definice a cíle kontaktního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 III. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 (dále jen Národní program HIV/AIDS

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2014/2015

Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2014/2015 Hodnocení MPP ZŠ Bratrství Čechů a Slováků za školní rok 2014/2015 Preventivní aktivity v naší úplné základní škole probíhají ve dvou rovinách jako specifická primární prevence rizikového chování a jako

Více

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI SPJ PRO VYTÝČENÍ CÍLŮ ŠPS

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI SPJ PRO VYTÝČENÍ CÍLŮ ŠPS ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014-2019 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tato školní preventivní strategie (ŠPS) : Základní škola

Více

PŘEHLED INSTITUCÍ. Obsah :

PŘEHLED INSTITUCÍ. Obsah : PŘEHLED INSTITUCÍ Obsah : 1. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností... 2 2. Školská a zdravotnická zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc...

Více

Výroční zpráva o činnosti SVP Domek Zlín

Výroční zpráva o činnosti SVP Domek Zlín Výroční zpráva o činnosti SVP Domek Zlín Za školní rok 20010/2011 Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna, Brno, Veslařská 246 odloučené pracoviště SVP DOMEK Česká ul. 4789

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk tel. : 325 512 747, fax : 325 514 240 IČO 61 63 22 10 Plán práce výchovného poradce na školní rok: 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Marie Stojarová, výchovná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování školní rok 2015/2016 Vzdělávací institut INTEGRA BRNOgymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o., Brno, Rašelinová 11, 628 00 Vypracovala:

Více

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J ÚNOR 2007 ČÍSLO 2 Zpravodaj je vydáván ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností města Železný Brod a Tanvald www.mestojablonec.cz

Více

TERÉNNÍ PROGRAMY A KONTAKTNÍ CENTRA NA MALÝCH MĚSTECH II. Jiří Valnoha, Sdružení Podané ruce, o.s.

TERÉNNÍ PROGRAMY A KONTAKTNÍ CENTRA NA MALÝCH MĚSTECH II. Jiří Valnoha, Sdružení Podané ruce, o.s. TERÉNNÍ PROGRAMY A KONTAKTNÍ CENTRA NA MALÝCH MĚSTECH II. Jiří Valnoha, Sdružení Podané ruce, o.s. Obsah Začínáme Není klient jako klient Kontakt, kontakt, kontakt Harm reduction Sekundární výměnný program

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie (školní preventivní program) ZŠ Štefánikova je dlouhodobým preventivním programem naší školy je součástí školního vzdělávacího programu je přizpůsoben konkrétním podmínkám

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2014 (osnova)

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2014 (osnova) Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2014 (osnova) Kraj: Královéhradecký Zpracoval /jméno a funkce/: Mgr. Zuzana Machová, krajská protidrogová koordinátorka Projednáno a/nebo

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče žáků 2009/2010. Rizika sociálně patologického chování žáků

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče žáků 2009/2010. Rizika sociálně patologického chování žáků SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava Poruba, 7.listopadu, příspěvková organizace Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče žáků 009/00 Rizika sociálně patologického chování žáků Vypracovala: Mgr. M. Janoušková

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Vybrané aktuality z MZ ČR. v oblasti podpory zdraví

Vybrané aktuality z MZ ČR. v oblasti podpory zdraví Vybrané aktuality z MZ ČR v oblasti podpory zdraví MUDr. Stanislav Wasserbauer Ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Centra podpory zdraví CPZ Projektový záměr ve fázi přípravy

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Obsah 1. Základní údaje o škole.......3 2. Základní pojmy...... 4 3. Systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků... 6 3.1.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p.o., 400 11 Ústí nad Labem Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Kamil

Více

Drogy v českých věznicích - stav v r. 2007 a další vybrané aspekty dané problematiky. Roman Pešek

Drogy v českých věznicích - stav v r. 2007 a další vybrané aspekty dané problematiky. Roman Pešek Drogy v českých věznicích - stav v r. 2007 a další vybrané aspekty dané problematiky Roman Pešek Struktura prezentace VZ o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2007 http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy/...

Více

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Popis projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Název projektu: Romský mentor Žadatel : Statuární město Děčín Mírové náměstí 1175/5 406 38 Děčín

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2015 / 2016 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1. ZŠ A MŠ Jubilejní 3,

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

Č. j. KRPA-106119-1/ČJ-2015-0011KR Praha 17. března 2015

Č. j. KRPA-106119-1/ČJ-2015-0011KR Praha 17. března 2015 O BVODNÍ ŘEDITELSTVÍ P OLICIE PRAHA I Kancelář ředitele Č. j. KRPA-106119-1/ČJ-2015-0011KR Praha 17. března 2015 Počet listů: 10 Přílohy: 3/7 Zpráva o bezpečnostní situaci na území MČ Praha 1 za rok 2014

Více

Policie ČR, OOP Frýdlant. Prezentace na téma užívání drog není trestný čin, ale

Policie ČR, OOP Frýdlant. Prezentace na téma užívání drog není trestný čin, ale Policie ČR, OOP Frýdlant Prezentace na téma užívání drog není trestný čin, ale Každou společnost provází negativní jev, a to kriminalita. Účinná kontrola by měla být jednou ze základních funkcí demokratické

Více

1 Statistika kriminality

1 Statistika kriminality POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE kancelář ředitele krajského ředitelství preventivně informační oddělení 1 Statistika kriminality Za dvanáct měsíců loňského roku evidují

Více

Analýza drogové scény v Ostravě

Analýza drogové scény v Ostravě ANALÝZA DROGOVÉSCÉNY V OSTRAVĚ 2015 2015BORISRENNER Analýza drogové scény v Ostravě Zadavatel: Realizátoři: Kontakty: Druh výstupu: Magistrát města Ostravy, Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a vzdělanosti,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Karlovarská 67, Plzeň e-mail: dduplzen@dduplzen.cz web:

Více

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje TISKOVÁ KONFERENCE VYHODNOCENÍ ROKU 2011 Hradec Králové 30. 1. 2012 Dámy a pánové, vážení hosté, začátkem každého roku Vám již tradičně předkládáme informace

Více

Zpracoval: Ondrej Viselka, krajský protidrogový koordinátor

Zpracoval: Ondrej Viselka, krajský protidrogový koordinátor Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky kraje Kraj: Jihomoravský Výroční zpráva za rok: 2007 Zpracoval: Ondrej Viselka, krajský protidrogový koordinátor Dne: 30.4. 2008 Schváleno (kým): 1. Obecná

Více

MINIMÁLNÍ SÍŤ PROTIDROGOVÝCH SLUŽEB

MINIMÁLNÍ SÍŤ PROTIDROGOVÝCH SLUŽEB PŘÍLOHA MATERIÁLU 405/ZK/12 MINIMÁLNÍ SÍŤ PROTIDROGOVÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2012-2014 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Jihočeského kraje Oddělení prevence a humanitních činností

Více

Kvantitativní hodnocení MPP

Kvantitativní hodnocení MPP Kvantitativní hodnocení MPP za školní rok: 2013/2014 Škola: ZŠ a MŠ Vejprty, Moskevská 2 Školní MP (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň): Taťána Svobodarová Počet žáků, studentů: 194 % zapojení žáků (studentů) ve

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2015/2016 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických

Více

Možnosti intervencí u uživatelů nových drog: terénní programy na taneční scéně a propad v jejich financování

Možnosti intervencí u uživatelů nových drog: terénní programy na taneční scéně a propad v jejich financování Projekt: Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou,soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Reg. Číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Bc. Iva Krausová Základní škola a mateřská škola Vrchotovy Janovice 257 53, Vrchotovy Janovice 95 www.vrchotovyjanovice-skola.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2009/2010 Motto: Problém? Společně ho vyřešíme! Zpracoval : Mgr. Petr Šolc Garant programu:

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2005 2006

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2005 2006 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 www. pppsemily.wz.cz tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2005 2006 Zprávu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 2014 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 2014 Rok 2014 byl posledním rokem, kdy Hygienická služba v rámci Národní strategie

Více

Uživatelé drog v ambulantních zdravotnických zařízeních v Jihočeském kraji pohledem oficiálních statistik

Uživatelé drog v ambulantních zdravotnických zařízeních v Jihočeském kraji pohledem oficiálních statistik Uživatelé drog v ambulantních zdravotnických zařízeních v Jihočeském kraji pohledem oficiálních statistik ( a komentáře z terénu) MAREK NERUD ANOTACE Vcelku často slýcháme zjedné strany o dostatečném zajištění

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola praktická, Roudnice nad Labem, Neklanova 1807, příspěvková organizace Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE ČESKÁ LÍPA, NÁM. OSVOBOZENÍ 422, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval školní metodik prevence rizikových jevů: Mgr. Jana Hoskovcová OBSAH:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Jaroměř Josefov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Pavlína Krámová, školní metodik prevence Charakteristika školy ŠVP ZŠ Jaroměř Josefov

Více