DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE"

Transkript

1 DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 2014 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

2 DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC Rok 2014 byl posledním rokem, kdy Hygienická služba v rámci Národní strategie protidrogové politiky vlády sbírala data o uživatelích drog kontaktujících L/K centra evidovaná Hygienickou službou R. Od b ezna 2015 je spušt n Národní registr lé by uživatel drog (NRLUD), který je dle zákona. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování sou ástí Národního zdravotnického systému. Údaje do n j budou p edávat dle 70 odst.4, písm.f) citovaného zákona krom zdravotnických za ízení též za ízení poskytující služby sociální prevence a programy sociálního poradenství a sociálních služeb, jejichž cílovou skupinou jsou osoby závislé na návykových látkách. Nov bude za základní drogu možno uvést i alkohol a tabák. Hygienická služba bude pokra ovat ve sledování intoxikací drogou nebo léky, ve výjime ných p ípadech zakládat data získaná v listinné podob do NRLUD. Od roku 1995 se monitorovala incidence, následn od r i prevalence uživatel drog žadatel o lé bu. Každý uživatel byl ve sledovaném období (roce) zapo ten pouze jednou bez ohledu na po et návšt v v jednom nebo více L/K centrech (pr žn byly vy azovány duplicitní záznamy). Klienti byli hlášeni na eské verzi standardizovaného formulá e, eská verze byla navíc rozší ena o testování klient na virové hepatitidy a HIV. Posbíraná data byla a jsou sledovaná Evropským monitorovacím centrem pro drogy a uživatele drog (EMCDDA) v Lisabonu a sou asn jsou využívána Národním monitorovacím st ediskem pro drogy a drogové závislosti. KHS Libereckého kraje spolupracuje i na poli primární prevence. Zpráva obsahuje kapitoly : 1. Drogová epidemiologie - p ehled za Liberecký kraj 2. Podíl KHS Libereckého kraje na primární prevenci 3. Shrnutí 1. DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE Drogový informa ní systém je založen na pr žném monitorování 1.1. Incidence a prevalence uživatel drog žadatel o lé bu" v síti lé ebn -kontaktních center (LK) evidovaných Hygienickou službou R 1.2. Sledování akutních intoxikací 1.3. Hlášené p ípady virové hepatitidy typu A, B a C u injek ních uživatel drog 1.4. íležitostné studie 1.1. REGISTR UŽIVATEL DROG ŽADATEL O LÉ BU Metodika V kontaktních a lé ebných centrech v okresech Libereckého kraje jsou získávána data od uživatel drog, kte í se obrátí na centrum o pomoc. Jedná se o registr tzv. uživatel drog žadatel o lé bu, kte í tvo í pouze zlomek všech uživatel drog. Systém sleduje incidenci (všechny nov evidované uživatele drog žadatele o první lé bu v život v pr hu sledovaného roku - dále jen incidence ) a od r také prevalenci (všechny uživatele drog žadatele o lé bu, kte í v pr hu sledovaného roku alespo jedenkrát navštívili n které ze za ízení, která poskytují pé i osobám užívajícím drogy dále jen prevalence ). Anonymita systému je zaru ena, zaznamenává se pouze první ást rodného ísla klienta a dále 1

3 tzv. identifikátor (iniciály rodného jména klientovy matky, i p ezdívka klienta, kterou dál uvádí i v dalších LK centrech), což umožní vylou it opakované záznamy stejného klienta. Veškerá data za kraj jsou tvrtletn odesílána Centrálnímu pracovišti drogové epidemiologie i Hygienické stanici hl. m sta Prahy. Z hlediska kraje, ale zejména jeho jednotlivých okres, je d ležitý fakt, že registr zahrnuje všechny uživatele, kte í se obrátili na centra, bez ohledu na místo bydlišt, tj. i s bydlišt m mimo sledovaný okres/kraj. Tento systém poskytuje pom rn kvalitní data o drogové scén (v okrese Liberec sledujeme samostatn od r.1996, v celém Libereckém kraji od r.2002), zejména o jejím vývoji a trendech. LIBERECKÝ KRAJ V roce 2014 bylo z 9 L/K míst Libereckého kraje posbíráno celkem 282 vypln ných formulá Registru uživatel drog žadatel o lé bu, po vy azení duplicitních hlášení (klient navštívil více míst v kraji) bylo následn vykázáno 263 osob spl ujících definici uživatele drog žadatele o lé bu. Jednalo se o 183 muž (69,6%) a 80 žen (30,4%). Z hlediska charakteru kontaktu 135 osob 51,3% (88 muž, 47 žen) nebylo dosud nikde lé eno incidence 30,8/100 tis. obyvatel (o 6,8/100 tis. obyvatel mén oproti minulému roku). po et osob Osoby, které vyhledaly pomoc v L/K centrech Liberecký kraj celkem muži ženy osob (38 muž, 16 žen) navštívilo již jiné L/K místo, 64 osob (49 muž, 15 žen) v minulosti kontaktovalo toto L/K místo, u 8 osob (7 muž a 1 ženy) se jednalo o opakovaný záchyt v rámci R ve sledovaném období, u 2 osob šlo o novou epizodu lé ení, tj. lé ení zahájené po uplynutí 6 m síc od p edchozí lé by (1 muž, 1 žena). Bydlišt v LK uvád lo 212 osob (80,6%) 142 muž a 70 žen, ostatní m li bydlišt v jiných krajích R. 2 muži byli cizinci (SR - nyní bezdomovec, Belgie p echodn okr. Semily). Sociální struktura Nejvíce uživatel žilo s rodi i - 81 osob (30,8%), samostatn žilo 75 osob (28,5%), s partnerem 39 osob (14,8%), s p áteli 30 osob (11,4%), 10 osob s partnerem a dít tem (3,8%), 7 osob (ženy) samy s dít tem (2,7%), u 21 osob uvedena jiná možnost (8%). Incidence: Nejvíce uživatel žilo s rodi i) - 46 osob (34,1%), samostatn žilo 32 osob (23,7%), s partnerem 23 osob (17%), s p áteli 21 osob (15,6%), 6 osob s partnerem a dít tem (4,4%), 4 osoby (ženy) samy s dít tem (3%), u 3 osob uvedena jiná možnost (2,2%). S uživatelem drogy žilo 57 osob (21,7%), tj. o 1,3% více než v r. 2013, 35 muž a 22 žen. U 21 osob (8%) tento údaj není znám (13 muž, 8 žen). 2

4 Incidence: S uživatelem drogy žilo 41 osob (30,4%) - 26 muž a 15 žen. U 16 osob (11,9%) tento údaj není znám (9 muž, 7 žen). Stálé bydlišt m lo 129 osob (49%), p echodné 74 osob (28,1%), v za ízení žilo 25 osob (squat 9, ubytovna 7, chrán né bydlení - 4, po 1 osob DVÚ, azylový d m, TK White light, internát, u 1 osoby neuvedeno) 9,5%, bezdomovc bylo 33 (12,5%) 29 muž, 4 ženy. Incidence: Stálé bydlišt m lo 78 osob (57,8%), p echodné 22 osob (16,3%), v za ízení žilo 16 osob (squat 8, ubytovna 7, DVÚ - 1) 11,9%, bezdomovc bylo 19 (14,1%) 17 muž 2 ženy. % Zam stnání klient L/K center Liberecký kraj neznámo nezam./p íl.práce inv.d ch./v domác pravidelné stud./žák Nejv tší skupinu tvo ili stejn jako v p edchozích letech nezam stnaní nebo osoby s p íležitostnou prací 172 (65,4%). Pravidelné zam stnání m lo 60 uživatel (22,8%), student /žák bylo 18 (6,8%), v inv. d chodu nebo v domácnosti 4 osoby (1,5%), u 9 osob (3,4%) jiná možnost. Incidence: Nejv tší skupinu tvo ili nezam stnaní nebo osoby s p íležitostnou prací 100 (74,1%). Pravidelné zam stnání m lo 17 uživatel (12,6%), student /žák bylo 13 (9,6%), v inv. d chodu nebo v domácnosti 2 osoby (1,5%), u 3 osob (2,2%) jiná možnost. % Nejvyšší dosažené vzd lání klient L/K center Liberecký kraj ZŠ SŠ bez mat. SŠ s mat. VOŠ VŠ neznámo

5 Vzd lání: základní dokon ené a nedokon ené m lo 140 osob (53,2%), st ední bez maturity 88 osob (33,5%), st ední s maturitou 24 osob (9,1%), vysokoškolské 5 osob (1,9%), údaj o dosaženém vzd lání nezjišt n u 6 osob (2,3%). Incidence: základní dokon ené a nedokon ené m lo 85 osob (62,9%), st ední bez maturity 41 osob (30,4%), st ední s maturitou 7 osob (5,2%), vysokoškolské 1 osoba (0,7%), údaj o dosaženém vzd lání nezjišt n u 1 osoby (0,7%). ková struktura Nejvíce kontakt tvo ila stejn jako v p edchozím roce skupina uživatel ve v ku let (59,3% - 156), dále skupina letých (23,6% - 62) a nad 40 let (8,4% - 22). Mladistvých ve v ku let bylo 8% (21), do 15 let 0,8% (2). Podle pohlaví: muži ve v k. skupin do 15 let 1 chlapec (0,5%), ve skupin let 12 muž (6,6%), ve skupin let 38 muž (20,8%), ve skupin let 112 muž (61,2%) a nad 40 let 20 muž (10,9%). Ženy - ve v k. skupin do 15 let 1 dívka (1,3%), ve skupin let 9 žen (11,3%), ve skupin let 24 žen (30%), ve skupin let 44 žen (55%), nad 40 let 2 ženy (2,5%). Klienti L/K center podle v kových skupin Liberecký kraj po et osob < 15 let let let let >40 let ková struktura - incidence: Nejvíce kontakt tvo ila skupina uživatel ve v ku let (51,1% - 69), dále skupina letých (28,1% - 38) a na t etím míst skupina let (11,9% - 16). Nad 40 let bylo 7,4% (10), do 15 let 1,5% (2). Podle pohlaví: muži ve v k. skupin do 15 let 1 chlapec (1,1%), ve skupin let 10 muž (11,4%), ve skupin let 23 muž (26,1%), ve skupin let 45 muž (51,1%) a nad 40 let 9 muž (10,2%). Ženy - ve v k. skupin do 15 let 1 dívka (2,1%), ve skupin let 6 žen (12,8%), ve skupin let 15 žen (31,9%), ve skupin let 24 žen (51,1%), nad 40 let 1 žena (2,1%). Pr rný v k uživatel v LK neustále mírn stoupá, v r byl již 28,5 let (r.13 28,2 4

6 let, r.12 27,3 let, r.11-26,9 let, 10-25,5 let, r.09-24,9 let, r.08-25,3 let, r.07-24,7 let, r.06-24,3 let, r.05-23,9 let). Podle pohlaví: pr rný v k muž byl 29,5 let (14-72 let) a pr rný v k žen 26,4 let (14-48 let). Incidence: Pr rný v k uživatel byl v r ,1 let, pr rný v k muž 27,8 let (14-72 let) a pr rný v k žen 25,7 let (14-43 let). Pr rný v k uživatel kontaktujících L/K centra Liberecký kraj celkem muži ženy Pr rný v k uživatel marihuany v LK byl 23,7 let 24,8 let u muž (14-38) a 19,3 let u žen (14-34). Pr rný v k uživatel pervitinu byl 28,8 let - 29,9 let u muž (17-50), 26,6 let u žen (16-43). Pr rný k uživatel heroinu byl 30,7 let - pouze muži. Pr rný v k i. v. uživatel drogy byl 29,2 let - u muž 30,2 let (17-50), u žen 27,1 let (16-43). Pr rný uvedený v k prvního užití drogy byl 16,1 let - 16,3 let u muž (8-71), 15,5 let u žen (10-40 let). Pr rný v k první injek ní aplikace drogy byl 20 let 20,1 let u muž (rozmezí 12 36) a 19,7 let u žen (12-36). Incidence: Pr rný v k i. v. uživatel drogy byl 27,8 let - u muž 28,3 let (17-48), u žen 27 let (20-43). Pr rný uvedený v k prvního užití drogy byl 16,5 let - 16,7 let u muž (8-71), 15,9 let u žen (10-28 let). Pr rný v k první injek ní aplikace drogy byl 20,6 let 20,7 let u muž (12 36) a 20,4 let u žen (13-36). Typ drogy Nejužívan jší drogou byl stále pervitin, v r ho užívalo 80,6% (212) uživatel (v r.13 83,9%, r.12 81,7%, r.11-80%, r.10-81,6%, v r.09-81%, r.08-67,3%, r.07-66,8%, r.06-52,7%, r.05-58,8%). Marihuanu uvád lo 11,8% (31) uživatel (v r.13 9,1%, r.12 12,2%, r.11-15%, r.10-11,2%, r.09-7,5%, r.08-18,3%, r.07-14,3%, r.06-22,6%, r.05-21,2%), heroin - 2,7% (7) uživatel (v r.13 4,1%, r.12 4,9%, r.11-2,9%, r.10-3,9%, r.09-6,9%,r.08-10,4%, r.07-11,5% r.06-14,4%, r.05-8%). 5

7 Podle pohlaví: pervitin užívalo 76% (139) muž a 91,3% (73) žen, marihuanu 13,7% (25) muž a 7,5% (6) žen, heroin 3,8% (7) muž. Incidence: Pervitin užívalo 80,7% (109) uživatel (76,1% muž 67, 89,4% žen 42), marihuanu uvád lo 15,6% (21) uživatel (18,2% muž 16, 10,6% žen - 5). 300 Nejužívan jší skupiny základní drogy Liberecký kraj 250 po et osob heroin,opiáty pervitin,stimulancia kanabinoidy Injek si v r aplikovalo drogu 66,9% (176) uživatel (o 3,6% mén než v r.2013) - podle pohlaví 65% (119) muž (o 5,3% mén než v r.2013) a 71,3% (57) žen (o 0,3% více než v r.2013) Injek ní uživatelé drog (% uživatel ) Liberecký kraj 0 muži ženy celkem Tímto zp sobem si aplikovalo drogu 77,8% uživatel pervitinu (165), 100% uživatel heroinu (7), 33,3% uživatel ostatních opiát (1) a 100% uživatel buprenorfinu (3). Incidence: Injek si v r aplikovalo drogu 60% (81) uživatel 56,8% (50) muž a 66% (31) žen. Tímto zp sobem si aplikovalo drogu 73,4% uživatel pervitinu (80), 100% uživatel heroinu (1). Frekvence užívání drogy - nejpo etn jší skupinu tvo ily osoby, které v posledním m síci neužily drogu 36,1% (95), denn užívalo drogu 24,3% osob (64), 2-6 dní v týdnu 20,2% osob (53), 1 x týdn a mén asto 17,1% osob (45), zbylé procento etnost 6

8 neuvedlo. Frekvence užívání drogy incidence: nejpo etn jší skupinu tvo ili denní uživatelé 36,3% (49), 2-6 dní v týdnu užívalo drogu 24,4% osob (33), 1 x týdn a mén asto 22,2% osob (30), neužili drogu v minulém m síci 15,6% osob (21), zbylé procento etnost užívání neuvedlo. Frekvence užívání drogy Liberecký kraj 100% 80% 60% 40% 20% 0% x týdn a mén 2-6 dní v týdnu denn neužita v posl.m s. neznámá Jiná droga 1 Vedle základní drogy uvedlo zkušenost s další drogou 193 uživatel (73,4% ze všech uživatel ) muž, 55 žen. Nej ast ji to byla marihuana (135 osob), pervitin (18), alkohol (18), heroin (8). Incidence: Vedle základní drogy uvedlo další drogu 101 uživatel (38,4% ze všech uživatel ) - 69 muž, 32 žen. Nej ast ji to byla marihuana (76 osob), alkohol (9), pervitin (8), heroin (3). Z t ch, co udali užívání základní drogy v sou asnosti = v posledních 30 dnech (162 osob 111 M, 51 Ž) užívá v sou asnosti další drogu (jiná droga 1) 101 osob 74 muž, 27 žen. Nej ast ji se jednalo o marihuanu (87 osob), alkohol (7 osob) a pervitin (4 osoby). Denn další drogu užívalo 54 osob (40 muž, 14 žen), 2 6 dní v týdnu 22 osob (17 muž, 5 žen), 1 x týdn a mén asto 25 osob (17 muž, 8 žen). Incidence: Z t ch, co udali užívání základní drogy v sou asnosti = v posledních 30 dnech (112 osob 72 M, 40 Ž), uvedlo zkušenost s další drogou 88 osob (60 muž, 28 žen). Vedle základní drogy užívá v sou asnosti další drogu (jiná droga 1) 72 osob 51 muž, 21 žen. Jednalo o marihuanu (63 osob 44 M, 19 Ž), alkohol (6 osob 4 M, 2 Ž), pervitin (2 muži) a extázi (1 muž). Denn další drogu užívalo 41 osob (30 muž, 11 žen), 2 6 dní v týdnu 13 osob (9 muž, 4 ženy), 1 x týdn a mén asto 18 osob (12 muž, 6 žen). Jiná droga 2 Zkušenost s další drogou (jiná droga 2) uvedlo 69 uživatel (26,2% ze všech uživatel ) - 49 muž, 20 žen. Nej ast ji se jednalo o alkohol (22), marihuanu (9), extázi (9) a heroin (5). Z t ch, co udali užívání základní drogy i jiné drogy 1 v sou asnosti (v posledních 30 dnech) užívá ješt další drogu (jiná droga 2) v sou asnosti 21 osob 15 muž, 6 žen. Nej ast ji se jednalo o alkohol (11 osob). Denn další drogu2 užívalo 6 osob (4 muž, 2 ženy), 2 6 dní v týdnu 1 muž, 1 x týdn a

9 mén asto 14 osob (10 muž, 4 ženy). Všichni jsou klienty KC Most k nad ji, Terénního programu KC Most k nad ji, Detoxu a CAS ADVAITA. Hodn klient hlavn K-center a TK má zkušenosti ješt s dalšími drogami, ale drogová epidemiologie umož ovala zaznamenat pouze základní drogu + maximáln další 2 drogy. OKRES LIBEREC Informace v okrese poskytují tvrtletn : K-centrum pro lidi ohrožené drogou Most k nad ji, o. s., Terénní program Most k nad ji, o. s., ambulantní psychiatrické ordinace v Liberci, psychiatrické odd. nemocnice Liberec odd. Detoxu, ADVAITA, z.ú.. - Terapeutická komunita pro drogov závislé v Nové Vsi a ADVAITA, z.ú. Centrum ambulantních služeb v Liberci, které slouží k dolé ování a též jako ambulance pro drogov závislé a St edisko výchovné pé e p i DDÚ Liberec. Analýza dat V roce 2014 bylo posbíráno celkem 207 vypln ných formulá Registru uživatel drog žadatel o lé bu, po vy azení duplicitních hlášení (klient navštívil více míst nebo byl vykázán vícekrát) bylo následn vykázáno 189 osob spl ujících definici uživatele drog žadatele o lé bu. Jednalo se o 127 muž (67,2%) a 62 žen (32,8%). 186 osob m lo eskou státní p íslušnost, 1 byl Slovák, 1 Belgi an, u 1 národnost ani íslušnost neuvedena. Osoby, které vyhledaly pomoc v L/K centrech okres Liberec po et osob celkem muži ženy Charakter kontaktu: 97 osob (61 muž, 36 žen) nebylo dosud nikde lé eno incidence 56,5/100 tis.obyvatel (v r ,8/100 tis.obyvatel), 52 osob (37 muž ) již bylo lé eno v jiném L/K centru, 32 osob (23 muž ) v minulosti kontaktovalo toto L/K místo, u 7 osob (6 muž ) se jednalo o opakovaný záchyt v rámci R ve sledovaném období, u 1 ženy o novou epizodu (tj. lé ení zahájené po uplynutí 6 m síc od p edchozí lé by). Bydlišt v okrese Liberec udávalo 105 osob (55,6%), v okr. Jablonec n.n. 29 osob (15,3%), v okr. Semily 2 osoby (1,1%), v okr. eská Lípa 3 osoby (1,6%), mimo LK 49 osob (25,9%), u 1 osoby neuvedeno. Doporu ení: 54 (28,6%) klient p išlo z vlastního rozhodnutí, 18 (9,5%) na doporu ení rodiny, 43 (22,8%) na základ doporu ení jiného L/K centra, 1 poslal praktický léka (0,5%), 8

10 4 (2,1%) l žkové zdravotnické za ízení, 2 (1,1%) sociální služby, 10 (5,3%) soud nebo P R, 6 (3,2%) z jiných d vod, u 51 (27%) d vod není znám (p evážn klienti K-centra Most k nad ji, o. s., kde se údaj nesleduje). Sociální struktura Nejvíce uživatel žilo s rodi i - 61 osob (32,3%), samostatn žilo 51 osob (27%), s partnerem 26 osob (13,8%), s p áteli 22 osob (11,6%), 5 osob s partnerem a dít tem (2,6%), 3 osoby (ženy) samy s dít tem (1,6%), u 21 osob uvedena jiná možnost (11,1%). Incidence: Nejvíce uživatel žilo s rodi i) - 35 osob (36,1%), samostatn žilo 22 osob (22,7%), s partnerem 18 osob (18,6%), s p áteli 15 osob (15,5%), 3 osoby s partnerem a dít tem (3,1%), 1 žena sama s dít tem (1%), u 3 osob uvedena jiná možnost (3,1%). S uživatelem drogy žilo 34 osob (18%), tj. o 1,4% mén než v r. 2013, 20 muž a 14 žen. U 20 osob (10,6%) tento údaj není znám (12 muž, 8 žen). Incidence: S uživatelem drogy žilo 25 osob (25,8%) - 16 muž a 9 žen. U 16 osob (16,5%) tento údaj není znám (9 muž, 7 žen). Stálé bydlišt m lo 93 osob (49,2%), p echodné 54 osob (28,6%), v za ízení žilo 25 osob (squat 9, ubytovna 7, chrán né bydlení - 4, po 1 osob DVÚ, azylový d m, TK White light, internát, 1x neuvedeno) 13,2%, bezdomovc bylo 16 (8,5%) 14 muž, 2 ženy. Incidence: Stálé bydlišt m lo 61 osob (62,9%), p echodné 12 osob (12,4%), v za ízení žilo 16 osob (squat 8, ubytovna 7, DVÚ - 1) 16,5%, bezdomovc bylo 8 (8,2%) 7 muž, 1 žena. Zam stnání: Nejv tší skupinu tvo ili stejn jako v p edchozích letech nezam stnaní nebo osoby s p íležitostnou prací 115 (60,8%). Pravidelné zam stnání m lo 47 uživatel (24,9%), student /žák bylo 16 (8,5%), v inv. d chodu nebo v domácnosti 3 osoby (1,6%), u 8 osob (4,2%) jiná možnost. Incidence: Nejv tší skupinu tvo ili nezam stnaní nebo osoby s p íležitostnou prací 68 (70,1%). Pravidelné zam stnání m lo 14 uživatel (14,4%), student /žák bylo 11 (11,3%), v inv. d chodu/v domácnosti 1 osoba (1%), u 3 osob (3,1%) jiná možnost. Vzd lání: základní dokon ené a nedokon ené m lo 103 osob (54,5%), st ední bez maturity 60 osob (31,7%), st ední s maturitou 17 osob (9%), vysokoškolské 4 osoby (2,1%), údaj o dosaženém vzd lání nezjišt n u 5 osob (2,6%). Incidence: základní dokon ené a nedokon ené m lo 60 osob (61,9%), st ední bez maturity 31 osob (32%), st ední s maturitou 5 osob (5,2%), vysokoškolské 1 osoba (1%). ková struktura Nejvíce kontakt (107 56,6%) tvo ila skupina uživatel ve v ku let (nejv tší skupina již od r. 2005), dále skupina letých (45-23,8%) a mladistvých ve v ku let (19 10,1%). Nad 40 let bylo 16 osob (8,5%), a do 15 let 2 osoby (1,1%). Podle pohlaví: muži - ve v kové skupin do 15 let 1 osoba (0,8%), ve skupin let 11 osob (8,7%), ve skupin let 25 osob (19,7%), ve skupin let 76 osob (59,8%) a nad 40 let 14 osob (11%). 9

11 Ženy - v kové skupin do 15 let byla 1 osoba (1,6%), ve skupin let 8 osob (12,9%), ve skupin let 20 osob (32,3%), ve skupin let 31 osob (50%) a nad 40 let 2 osoby (3,2%). po et osob Klienti L/K center podle v kových skupin okres Liberec do 15 let let let let 40 a více neznámá ková struktura - incidence: Nejvíce kontakt tvo ila skupina uživatel ve v ku let (44-45,4%), dále skupina letých (27-27,8%) a na t etím míst skupina let (14-14,4%). Nad 40 let bylo 10 osob (10,3%), do 15 let 2 osoby (2,1%). Podle pohlaví: muži ve v k. skupin do 15 let 1 chlapec (1,6%), ve skupin let 9 muž (14,8%), ve skupin let 15 muž (24,6%), ve skupin let 27 muž (44,3%) a nad 40 let 9 muž (14,8%). Ženy - ve v k. skupin do 15 let 1 dívka (2,8%), ve skupin let 5 žen (13,9%), ve skupin let 12 žen (33,3%), ve skupin let 17 žen (47,2%), nad 40 let 1 žena (2,8%). Pr rný v k uživatel drog v roce 2014 byl stejný jako v p edchozím roce - 28,2 let (v r.12 26,6 let, r.11 26,4 let, r ,9 let, r.09 24,6 let, r.08 25,4 let, r.07 24,7 let). Nejmladší osob bylo 14 let, nejstarší 72 let. Podle pohlaví: pr rný v k muž byl 29,3 let (14-72 let) a pr rný v k žen 25,8 let (14 48 let). Incidence: Pr rný v k uživatel byl 27,2 let, pr rný v k muž 28,3 let (14-72 let) a pr rný v k žen 25,3 let (14-43 let). Pr rný v k uživatel marihuany v okr. Liberec byl 22,4 let 23,7 let u muž (14-38) a 16,3 let u žen (14-17). Pr rný v k uživatel pervitinu byl 28,3 let - 29,7 let u muž (17-48), 26,1 let u žen (16-43). Pr rný k uživatel heroinu byl 32,5 let - pouze muži. Pr rný v k i. v. uživatel drogy byl 28,8 let - u muž 30,1 let (17-48), u žen 26,5 let (16-43). Pr rný uvedený v k prvního užití jakékoliv drogy byl 16,2 let - 16,5let u muž (8-71), 15,7 let u žen (10-40 let). Pr rný v k první injek ní aplikace drogy byl 19,9 let 20,0 let u muž (rozmezí 12 36) a 19,6 let u žen (13-33). 10

12 Incidence: Pr rný v k i. v. uživatel drogy byl 28,1 let - u muž 29,1 let (17-48), u žen 26,7 let (20-43). Pr rný uvedený v k prvního užití jakékoliv drogy byl 16,8 let - 17,3 let u muž (8-71), 16 let u žen (10-28 let). Pr rný v k první injek ní aplikace drogy byl 20,4 let 20,6 let u muž (rozmezí 12 36), u žen 20 let (13-33). Typ drogy Nejužívan jší základní drogou byl stále pervitin 147 uživatel (77,8%), dále marihuana 24 uživatel (12,7%) a heroin 6 uživatel (3,2%). Podle pohlaví: pervitin užívalo 90 (70,9%) muž a 57 (91,9%) žen, marihuanu 20 (15,7%) muž a 4 (6,5%) ženy, heroin 6 (4,7%) muž. Incidence: Nejužívan jší základní drogou byl pervitin 77 uživatel (79,4%) a marihuana 16 uživatel (16,5%). Podle pohlaví: pervitin užívalo 44 (72,1%) muž a 33 (91,7%) žen, marihuanu 13 (21,3%) muž a 3 (8,3%) ženy. Nejužívan jší základní drogou uživatel s bydlišt m v okrese Liberec byl v r pervitin 80 (76,2%) uživatel a marihuana 19 (18,1%) uživatel. Podle pohlaví: pervitin užívalo 48 (69,6%) muž a 32 (88,9%) žen, marihuanu 15 (21,7%) muž a 4 ženy (11,1%). Incidence: Nejužívan jší základní drogou uživatel s bydlišt m v okrese Liberec byl pervitin 56 (76,7%) uživatel a marihuana 15 (20,5%) uživatel. Podle pohlaví: pervitin užívalo 34 (70,8%) muž a 22 (88%) žen, marihuanu 12 (25%) muž a 3 ženy (12%) Injek ní uživatelé drog (% uživatel ) okr. Liberec celkem muži ženy Injek si drogu aplikovalo v r % (121) uživatel, podle pohlaví: 61,4% (78) muž (o 9,8% mén než v p edchozím roce) a 69,4% (43) žen (o 1,2% více než v r.2013). Tímto zp sobem si aplikovalo drogu 75,5% uživatel pervitinu (111), 100% uživatel heroinu (6), 33,3% uživatel ostatních opiát (1) a 100% uživatel buprenorfinu (3). Incidence: Injek si drogu aplikovalo 57,7% (56) uživatel, podle pohlaví: 54,1% (33) muž a 63,9% (23) žen. Tímto zp sobem si aplikovalo pervitin 72,7% uživatel (56). Frekvence užívání základní drogy - nejpo etn jší skupinu stále tvo ily osoby, které neužily drogu v posledním m síci 44,4% (84), druhou nejpo etn jší skupinou byly osoby užívající drogu denn - 23,8% (45), dále osoby užívající drogu 2 6 dní v týdnu 16,4% (31). Jedenkrát týdn a mén asto užívalo drogu 13,2% (25), u 4 osob etnost užití drogy není 11

13 známá. Frekvence užívání drog osobami kontaktujícími L/K místa okres Liberec 100% 80% 60% 40% 20% 0% xtýdn a mén 2-6 dní v týdnu denn neužita v posl.m s. neznámá Incidence: Frekvence užívání základní drogy - nejpo etn jší skupinu tvo ili denní uživatelé 39,2% (38), druhou nejpo etn jší skupinou byly osoby užívající drogu 2 6 dní v týdnu 23,7% (23), dále osoby užívající drogu 1x týdn a mén asto 20,6% (20). V posledním m síci neužilo drogu 15,5% (15), u 1 osoby etnost užití drogy není známá. Jiná droga 1 Vedle základní drogy uvedlo zkušenost s další drogou 142 uživatel (75,1% ze všech uživatel ) - 94 muž, 48 žen. Nej ast ji to byla marihuana (92 osob), pervitin (16), alkohol (16), heroin (7). Incidence: Vedle základní drogy uvedlo zkušenost s další drogou 72 uživatel (38,1% ze všech uživatel ) - 44 muž, 28 žen. Nej ast ji to byla marihuana (53 osob), alkohol (7), pervitin (6), heroin (3). Z t ch, co udali užívání základní drogy v sou asnosti = v posledních 30 dnech (101 osob 65 M, 36 Ž) užívá v sou asnosti další drogu (jiná droga 1) 64 osob 42 muž, 22 žen. Nej ast ji se jednalo o marihuanu (51 osob), alkohol (7 osob) a pervitin (4 osoby). Denn další drogu užívalo 34 osob (22 muž, 12 žen), 2 6 dní v týdnu 12 osob (8 muž, 4 ženy), 1 x týdn a mén asto 18 osob (12 muž, 6 žen). Incidence: Z t ch, co udali užívání základní drogy v sou asnosti = v posledních 30 dnech (81 osob 51 M, 30 Ž), uvedlo zkušenost s další drogou 65 osob (41 muž, 24 žen). Vedle základní drogy užívá v sou asnosti další drogu (jiná droga 1) 51osob 33 muž, 18 žen. Jednalo o marihuanu (42), alkohol (6 osob), pervitin (2 muži) a extázi (1 muž). Denn další drogu užívalo 26 osob (17 muž, 9 žen), 2 6 dní v týdnu 10 osob (6 muž, 4 ženy), 1 x týdn a mén asto 15 osob (10 muž, 5 žen). Jiná droga 2 Zkušenost s další drogou (jiná droga 2) uvedlo 65 uživatel (34,4% ze všech uživatel ) - 46 muž, 19 žen. Nej ast ji se jednalo o alkohol (20), marihuanu (9), extázi (9) a heroin (5). Z t ch, co udali užívání základní drogy i jiné drogy 1 v sou asnosti (v posledních 30 dnech) užívá ješt další drogu (jiná droga 2) v sou asnosti 19 osob 14 muž, 5 žen. Nej ast ji se 12

14 jednalo o alkohol (10 osob). Denn další drogu2 užívalo 5 osob (4 muži, 1 žena), 1 x týdn a mén asto 14 osob (10 muž, 4 ženy). Typ kontaktního za ízení Data byla sbírána z 8 lé ebn /kontaktních míst: nízkoprahových za ízení - Most k nad ji, o.s. a Terénní program Most k nad ji, o.s., žkových za ízení - ADVAITA, z.ú., Terapeutická komunita Nová Ves a Detoxifika ní jednotka psychiatrického odd. Krajské nemocnice Liberec, a.s., ambulantních za ízení ADVAITA, z.ú., Centrum ambulantních služeb (dolé ovací program), psychiatrické ambulance MUDr. Tržického a MUDr. Vorlové, St edisko výchovné pé e detašované pracovišt DDÚ v Liberci. OKRES ESKÁ LÍPA Informace v okrese poskytovalo tvrtletn K-centrum pro drogové závislosti Most k nad ji, o.s. v eské Líp. Analýza dat V roce 2014 bylo vybráno 75 vypln ných formulá Registru uživatel drog žadatel o lé bu, po vy azení 1 duplicitního hlášení (klient navštívil další L/K místo v Libereckém okrese) bylo následn vykázáno 74 osob spl ujících definici uživatele drog žadatele o lé bu. Jednalo se o 56 muž (75,7%) a 18 žen (24,3%). Všichni m li eskou státní p íslušnost. Charakter kontaktu: 38 osob (27 muž, 11 žen) nebylo dosud nikde lé eno incidence 37/100 tis. obyvatel (v r ,5/100 tis. obyvatel), 32 osob (26 muž ) již v minulosti kontaktovalo toto LK místo, 2 osoby (1 muž) již byly lé eny v jiném L/K centru, u 1 muže se jednalo o opakovaný záchyt v rámci R ve sledovaném období, u 1 muže o novou epizodu (tj. lé ení zahájené po uplynutí 6m síc od p edchozí lé by). 64 klient p išlo z vlastního rozhodnutí (86,5%), 2 na doporu ení rodiny, 1 poslalo jiné L/K centrum, 1 sociální služba, u 6 klient d vod není znám. Sociální struktura Nejvíce uživatel žilo samostatn (sám/sama) 24 osob (32,4%), s rodi i 20 osob (27%), s partnerem 13 osob (17,6%), s p áteli 8 osob (10,8%), s partnerem a dít tem 5 osob (6,8%), 4 osoby ( ženy) samy s dít tem (5,4%). Incidence: Nejvíce uživatel žilo s rodi i 11 osob (28,9%), samostatn (sám/sama) 10 osob (26,3%), s p áteli 6 osob (15,8%), s partnerem 5 osob (13,2%), s partnerem a dít tem 3 osoby (7,9%) a 3 osoby ( ženy) samy s dít tem (7,9%), S uživatelem drogy žilo 23 osob (31,1%), tj. o 7,6% více než v r muž a 8 žen. U 1 muže tento údaj není znám. Incidence: S uživatelem drogy žilo 16 osob (42,1%) -10 muž a 6 žen. Charakter bydlení: 36 osob (48,6%) m lo stálé bydlišt, 20 osob (27%) uvád lo p echodné bydlišt, 17 osob (23%) byli bezdomovci (15 muž, 2 ženy), u 1 osoby údaj není znám. Incidence: Stálé bydlišt m lo 17 osob (44,7%), echodné 10 osob (26,3%), bezdomovc bylo 11 (28,9%) 10 muž, 1 žena. Zam stnání: Nejv tší skupinu tvo ily stejn jako v p edchozích letech nezam stnaní nebo osoby s p íležitostnou prací 77% (57), pravidelné zam stnání m lo 17,6% uživatel (13), student /žák bylo 2,7% (2), 1 osoba byla v d chodu/v domácnosti, u 1 osoby jiná možnost. 13

15 Incidence: Nejv tší skupinu tvo ily nezam stnaní nebo osoby s p íležitostnou prací 84,2% (32), pravidelné zam stnání m lo 7,9% uživatel (3), student /žák bylo 5,3% (2), 1 osoba v d chodu/v domácnosti. Vzd lání: základní dokon ené m lo 50% uživatel (37), st ední bez maturity 37,8% uživatel (28), st edoškolské s maturitou 9,5% uživatel (7), vysokoškolské 1uživatel, údaj o dosaženém vzd lání nebyl znám u 1 osoby. Incidence: základní nedokon ené a dokon ené m lo 65,8% uživatel (25), st ední bez maturity 26,3% uživatel (10), st edoškolské s maturitou 5,3% uživatel (2), údaj neznámý u 1 osoby. ková struktura Nejvíce kontakt (49 66,2%) tvo ila skupina 25 39letých, dále skupina 20-24letých (17-23%). Nad 40 let bylo 6 osob (8,1%), ve skupin let byly 2 osoby (2,7%), do 15 let nikdo. Podle pohlaví: muži ve v kové skupin let 1 osoba, ve skupin let 13 osob (23,2%), ve skupin osob 36 osob (64,3%), nad 40 let 6 osob (10,7%). Ženy ve v kové skupin let 1 osoba, ve skupin let 4 osoby (22,2%), ve skupin let 13 osob (72,2%). Incidence: nejvíce kontakt (25 65,8%) tvo ila skupina 25 39letých,dále skupina letých (11 28,9%), ve skupin let byly 2 osoby (5,3%). Podle pohlaví: muži ve v kové skupin let 1 osoba, ve skupin let 8 osob, ve skupin osob 18 osob. Ženy ve v kové skupin let 1 osoba, ve skupin let 3 osoby, ve skupin let 7 osob. Pr rný v k uživatel drog byl v r ,5 let 29,9 let u muž (17 50let) a 28,1 let u žen (17 37 let). Pr rný uvedený v k prvního užití drogy byl 15,7 let 15,9 let u muž (9 28 let) a 15 let u žen (12 19 let). Pr rný v k i. v. uživatel drog byl v r ,1 let 30,4 let u muž (17 50) a 28,9 let u žen (21 37 let). Pr rný uvedený k první injek ní aplikace byl 20,3 let 20,5 let u muž (12 33 let) a 19,4 let u žen (12 36 let). Incidence: Pr rný v k uživatel byl 26,8 let 26,7 let u muž (17 35let) a 26,9 let u žen (17 37 let). Pr rný uvedený v k prvního užití drogy byl 15,6 let 15,6 let u muž (10 28 let) a 15,5 let u žen (13 19 let). Pr rný v k i. v. uživatel drog byl v r ,2 let 26,8 let u muž (17 34) a 27,9 let u žen (21 37 let). Pr rný uvedený k první injek ní aplikace byl 21,0 let 20,8 let u muž (12 33 let) a 21,6 let u žen (15 36 let). Typ drogy Nejužívan jší základní drogou byl op t pervitin 87,8% uživatel (65). Marihuanu užívalo 7 osob (9,5%), heroin 1 osoba (1,4%), jiné drogy/léky 1 osoba (1,4%). Podle pohlaví: pervitin užívalo 87,5% muž (49) a 88,9% žen (16), marihuanu 8,9% muž (5) a 11,1% žen (2), heroin užíval 1 muž 1,8%, jiné drogy/léky 1 muž 1,8%. 14

16 Injek si drogu aplikovalo 74,3% uživatel (55) 73,2% muž (41) a 77,8% žen (14). Jednalo se o pervitin, který si takto aplikovalo 54 uživatel (83,1% ze všech uživatel pervitinu) 40 muž, 14 žen a heroin 1 muž (100%). Incidence: Nejužívan jší základní drogou byl pervitin 84,2% uživatel (32). Marihuanu užívalo 5 osob (13,2%), heroin 1 osoba (2,6%). Podle pohlaví: pervitin užívalo 85,2% muž (23) a 81,8% žen (9), marihuanu 3 muži a 2 ženy, heroin užíval 1 muž. Injek si drogu aplikovalo 65,8% uživatel (25) 63% muž (17) a 72,7% žen (8). Jednalo se o pervitin, který si takto aplikovalo 24 uživatel (75% ze všech uživatel pervitinu) 16 muž, 8 žen a heroin 1 muž (100%). Frekvence užívání základní drogy v roce 2014 byly nejpo etn jší skupiny osob užívajících drogu 2 6 dní v týdnu 29,7% (22) a osob užívajících drogu 1x týdn a mén asto 27% (20). Denních uživatel bylo 25,7% (19), osob, které neužily drogu v posledním m síci 14,9% (11), u 1 osoby údaj neuveden. Incidence: nejpo etn jší byli denní uživatelé - 28,9% (11), dále osoby užívajících drogu 2 6 dní v týdnu 26,3% (10) a 1x týdn a mén asto 26,3% (10), co neužily drogu v posledním m síci 15,8% (6), u 1 osoby údaj neuveden. Jiná droga 1 Vedle základní drogy uvedlo zkušenost s další drogou 51 uživatel (68,9% ze všech uživatel ) - 44 muž, 7 žen. Nej ast ji to byla marihuana (43 osob). Incidence: Vedle základní drogy uvedlo zkušenost s další drogou 29 uživatel (39,2% ze všech uživatel ) - 25 muž, 4 ženy. Nej ast ji to byla marihuana (23 osob). Z t ch, co udali užívání základní drogy v sou asnosti = v posledních 30 dnech (61 osob 46 M, 15 Ž) užívá v sou asnosti další drogu (jiná droga 1) 37 osob 32 muž, 5 žen. Nej ast ji se jednalo o marihuanu (36 osob). Denn další drogu užívalo 20 osob (18 muž, 2 ženy), 2 6 dní v týdnu 10 osob (9 muž, 1 žena), 1 x týdn a mén asto 7 osob (5 muž, 2 ženy). Incidence: Z t ch, co udali užívání základní drogy v sou asnosti = v posledních 30 dnech (31 osob 21 M, 10 Ž), uvedlo zkušenost s další drogou 23 osob (19 muž, 4 ženy). Vedle základní drogy užívá v sou asnosti další drogu (jiná droga 1) 21osob 18 muž, 3 ženy. Jednalo o marihuanu. Denn ji užívalo 15 osob (13 muž, 2 ženy), 2 6 dní v týdnu 3 muži, 1 x týdn a mén asto 3 osoby (2 muži, 1 žena). Jiná droga 2 Zkušenost s další drogou (jiná droga 2) uvedli 4 uživatelé 3 muži, 1 žena. Jednalo se o alkohol (2), psilocybin (1) a jiné drogy/léky (1). Denní užívání uvedla 1 osoba (jiné drogy/léky), 2-6 dní v týdnu 1 osoba (alkohol). OKRES JABLONEC NAD NISOU V okrese není v sou asné dob za ízení, kam by se uživatelé drog mohli obrátit o pomoc. V terénu (Jablonec n. N., Tanvald, Železný Brod) se pohybují pracovníci libereckého Terénního programu Most k nad ji, o.s. a poskytují základní služby. 15

17 OKRES SEMILY Také v okrese Semily není v sou asné dob za ízení, kam by se uživatelé drog mohli obrátit o pomoc. V terénu (Turnov, Semily, Jilemnice) poskytují základní služby pracovníci libereckého Terénního programu Mostu k nad ji, o. s AKUTNÍ INTOXIKACE DROGOU A LÉKY Drogový informa ní systém sleduje akutní intoxikace systémem sentinelových pracoviš. Informace jsou poskytovány na formulá ích Hlášení o intoxikaci". Intoxikace jsou hlášeny pouze z okresu Liberec a Jablonec n.n. OKRES LIBEREC V roce 2014 poskytovala data o intoxikaci drogou odd. ARO a ambulance interního odd. Krajské nemocnice Liberec, a.s. Celkem bylo hlášeno 21 intoxikací - u 11 muž a 10 žen. Ve 20 p ípadech se jednalo o edávkování, v 1 p ípad p ina neznámá. Stálé bydlišt m lo 18 osob (85,7%), echodné 3 osoby. 16 osob bylo z okresu Liberec, po 2 osobách z okresu Jablonec n.n. a Semily, 1 osoba z okresu eská Lípa. Pr rný v k intoxikovaných osob byl 40,5 let 38,4 let u muž (19-68 let), 42,8 let u žen (23-84 let). 9 osob bylo ve v kové skupin nad 40 let, 7 osob ve v k. skupin let, 4 osoby ve skupin let, 1 ve skupin let. Zam stnání pravidelné m lo 8 osob, 2 ženy byly na MD, 3 osoby jiná možnost/d chodce, 4 osoby nezam stnané nebo s p íležitostnou prací, u 4 osob údaj neznám. Nej ast ji byly akutní intoxikace zp sobeny léky: sedativy, hypnotiky, analgetiky (7), benzodiazepiny (6), jinými drogami a léky (5), amfetaminem (2) a jinými rozpustidly (1). 8 osob m lo uvedenou ješt druhou drogu pervitin (1), sedativa (1), jiné drogy a léky (2), alkohol (4), 1 osoba ješt t etí drogu marihuanu, 1 osoba tvrtou drogu alkohol. Frekvence - v 10 p ípadech se jednalo o opakovaný abusus, u 5 osob to byla první intoxikace, u 6 osob je frekvence neznámá. 10 osob bylo hospitalizováno od 2 do 11 dní (ARO, interní JIP, interní odd., psychiatrické odd. KNL), 5 osob byly ješt týž den propušt no dom, u 6 osob nebyl záv r uveden. Úmrtí bylo 1-31 letá žena ze Smržovky, na MD, otrávila se metanolem po vypití vody do ost ikova. OKRES JABLONEC N.N. V r byly Nemocnicí v Jablonci n.n., p.o. hlášeny pouze 2 akutní intoxikace u žen s bydlišt m v Tanvaldu. Jednu hlásilo d tské odd. u 17 leté dívky, jednalo se o marihuanu, frekvence neznámá, po dvou dnech byla propušt na dom. Druhou intoxikaci psychotropními léky hlásilo ARO u 58 leté ženy, frekvence abusu neznámá, následn byla p eložena na interní odd. Nemocnice v Jablonci n.n., p.o. Zam stnání obou žen nebylo známé HLÁŠENÉ P ÍPADY VIROVÉ HEPATITIDY TYPU A, B A C Virové hepatitidy jsou jedním z hlavních zdravotních indikátor v oblasti drogové epidemiologie, mají souvislost s injek ním užíváním drog. Incidence je zjiš ována z hlášení o infek ních onemocn ních. OKRES LIBEREC V r bylo prokázáno onemocn ní virovou hepatitidou u 12 uživatel drog všichni v sou asnosti nebo v minulosti užívali drogu intravenózn. 16

18 V 1 p ípad se jednalo o ženu s onemocn ním VHA - tj. 11,1% z celkového po tu hlášených VHA. V 1 p ípad se jednalo o ženu s chronickým onemocn ním VHB - tj. 12,5% z celkového po tu hlášených chronických VHB. Ve 4 p ípadech (2 muži, 2 ženy) se jednalo o akutní onemocn ní VHC - tj. 66,7% z celkového po tu hlášených akutních VHC. V 6 p ípadech (4 muži, 2 ženy) se jednalo o chronické onemocn ní VHC - tj. 46,2% z celkového po tu hlášených chronických VHC. OKRES ESKÁ LÍPA V r bylo prokázáno onemocn ní virovou hepatitidou u 3 uživatel drog (1 muže, 2 žen), jednalo o chronické onemocn ní VHC - tj. 33,3% z celkového po tu hlášených chronických VHC. OKRES JABLONEC N.N. V r bylo prokázáno onemocn ní virovou hepatitidou u 1 uživatelky drog, (intravenózní aplikace), jednalo o akutní onemocn ní VHC - tj. 100% z celkového po tu hlášených akutních VHC. OKRES SEMILY V r nebylo prokázáno onemocn ní virovou hepatitidou u žádného uživatele drog. V souvislosti s možností darování plazmy za peníze se stále setkáváme s tím, že tato centra navšt vují velmi rizikoví dárci, asto práv uživatelé drog. eská legislativa má nastavena relativn p ísná opat ení, aby nedošlo k p enosu infek ních onemocn ní cestou krevních preparát. Velká pozornost je v nována vyšet ování dárc, ale ani p ísná pravidla nemohou zcela vylou it p enos onemocn ní, pokud je dárce v imunologickém okénku. Rizikoví dárci toto riziko ješt zvyšují. V roce 2014 byla v souvislosti s dárcovstvím krve zjišt na pozitivita u 15 osob (11 muž a 4 ženy). U 14 osob pozitivní markery VHC (z toho u 4 osob nejasný výsledek konfirmace z NRL) a u 1 osoby opakovaná reaktivita na anti HIV 1/2 (konfirmace NRL Praha pozitivní). 2 osoby s rizikových chováním (i.v.narkoman, promiskuita). 1.4 P ÍLEŽITOSTNÉ STUDIE V roce 2014 se šet ení životního stylu ani jiná studie neuskute nily. 2. PODÍL KHS NA PRIMÁRNÍ PREVENCI V TSKÉ POPULACI V pr hu roku byly na vyžádání distribuovány zdravotn výchovné materiály prevence kou ení, alkohol, drogy, HIV/AIDS, pohlavní nákazy (školám, lé ebn kontaktním míst m, Rozkoš bez rizika...). Zprost edkovali jsme p edání 500 ks prezervativ Terénnímu programu KC Most k nad ji od SZÚ Praha, dislokovaného pracovišt Liberec. 17

19 3. SHRNUTÍ drogová epidemiologie: v roce 2014 bylo z 9 L/K míst Libereckého kraje vykázáno 263 osob spl ujících definici uživatele drog žadatele o lé bu (prevalence 59,9/100 tis. obyvatel tj. o 5/100 tis. obyv. mén než v roce 2013); 183 muž (69,6%) a 80 žen (30,4%) 135 osob (88 muž, 47 žen) nebylo dosud nikde lé eno = incidence 30,8/100 tis. obyvatel, tj. o 6,8/100 tis. obyvatel mén oproti edchozímu roku. nejvíce uživatel bylo ve kové skupin let (156-59,3%), dále ve v ku let (62 23,6%) a nad 40 let (22 8,4%), do 15 let byli 2 (0,8%). Stejné po adí bylo u muž, u žen byla etí nejpo etn jší v ková skupina let (9 osob). Incidence: nejvíce uživatel bylo ve v kové skupin let (69-51,1%), dále ve ku let (38 28,1%) a na t etím míst k. skupina let (16 11,9%), do 15 let byli 2 (1,5%). Toto po adí platí pro ob pohlaví. pr rný v k uživatel drog kontaktujících LK centra se neustále zvyšuje, v r byl 28,5 let (nejvyšší od r. 2003) u muž 29,5 let, u žen 26,4 let Incidence: pr rný v k dosud nelé ených uživatel drog kontaktujících L/K centra v roce 2014 byl 27,1 let (o 0,5 roku nižší než v r.2013) - u muž 27,8 let (14-72 let), u žen 25,7 let (14-43 let) pr rný v k i. v. uživatel drog v kraji byl 29,2 let - u muž 30,2 let (17 50), u žen 27,1 let (16-43 let) Incidence: pr rný v k i.v. uživatel byl 27,8 let (o 1,2 roku nižší než v r.2013) - u muž 28,3 let (17-48 let) a u žen 27 let (20-43 let) pr rný v k udaného prvního užití drogy byl 16,1 let 16,3 let u muž (8-71) a 15,5 let u žen (10-40 let) pr rný v k první injek ní aplikace drogy byl 20 let 20,1 let u muž (12 36) a 19,7 let u žen (12 36) nejvíce uživatel žilo s rodi i 81 osob (30,8%), samostatn žilo 75 osob (28,5%), dále s partnerem 39 osob (14,8%) v r bylo mezi uživateli drog již 33 bezdomovc (18% - o 7,5% více než v p edchozím roce) 29 muž (15,8%), 4 ženy (5%) Incidence: mezi nov lé enými uživateli bylo 19 bezdomovc (14,1%) s uživatelem drogy žilo 57 osob (21,7%) 35 muž (18,9%) a 22 žen (22%) Incidence: s uživatelem drogy žilo 41 osob (30,4%) 26 muž a 15 žen nejv tší skupinu tvo ily stejn jako v p edchozích letech osoby nezam stnané nebo s íležitostnou prací (65,4%) Incidence: nejv tší skupinu tvo ily osoby nezam stnané nebo s p íležitostnou prací (74,1%) 18

20 nejvíce uživatel má ukon ené a neukon ené základní vzd lání 140 (53,2%) nejužívan jší drogou mezi klienty L/K center v LK byl stále pervitin, užívalo ho 212 (80,6%) uživatel, dále marihuana (31 uživatel 11,8%) a heroin (7 uživatel 2,7%) pr rný v k uživatel marihuany jako základní drogy byl v r ,7 let, pervitinu 28,8 let, heroinu 30,7 let. injek ních uživatel bylo v r (66,9% ze všech uživatel kontaktujících L/K centra) 119 muž (65%) a 57 žen (71,3%) injek si drogu aplikuje 100% uživatel heroinu (7), 77,8% uživatel pervitinu (165), 33,3% uživatel ostatních opiát (1) a 100% uživatel buprenorfinu (3) nejpo etn jší skupinu tvo ily osoby, které neužily drogu v posledním m síci (36,1% - 95), denních uživatel bylo 24,3% (64), ch, co užívali drogu 2 6 dní v týdnu 20,2% (53) Incidence: nejpo etn jší skupinu tvo ili denní uživatelé - 36,3% (49), 2 6 dní v týdnu užívalo drogu 24,4% osob,(33), 1x týdn a mén asto 22,2% osob (30) spole né užívání jehel v posledním m síci potvrdilo 26 i. v. uživatel (14,8% ze všech i. v. uživatel ) 14 muž a 12 žen, u 9 osob údaj neznámý Incidence: spole né užívání jehel v posledním m síci potvrdilo 21 i. v. uživatel (25,9% ze všech nov lé ených i. v. uživatel ) 11 muž a 10 žen, u 9 osob údaj neznámý sdílení jehly v minulosti potvrdilo 44 i. v. uživatel (25% ze všech i. v. uživatel ) 35 muž a 9 žen, u 11 osob údaj neznámý Incidence: sdílení jehly v minulosti potvrdili 2 i. v. uživatelé (2,5% ze všech i. v. uživatel ) 2 muži, u 2 osob údaj neznámý MUDr. Jana Prattingerová vedoucí protiepidemického odboru Zpracovala: I. Suková V Liberci:

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 213 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 213 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 27 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 1 DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 27 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky

Více

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie Možnosti sb ru dat o uživatelích MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy referát drogové epidemiologie V ý r oční zpráva Praha 2009 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA březen 2010 referát

Více

Drogový informační systém v ČR

Drogový informační systém v ČR Drogový informační systém v ČR MUDr. Běla Studničková Centrální pracoviště drogové epidemiologie Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze Ukazatelé drogové scény: 1. populační studie o drogách

Více

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS)

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Historie: Vládní usnesení. 446/1993 Úkol. 24: Vypracovat a realizovat projekt drogové epidemiologie Termín: projekt

Více

Pokyny pro zdravotnické z a ízení poskytující substitu ní lé bu (papírové hlá enky)

Pokyny pro zdravotnické z a ízení poskytující substitu ní lé bu (papírové hlá enky) Pokyny pro zdravotnické z a ízení poskytující substitu ní lé bu (papírové hlá enky) Registrace zdravotnického za ízení, které poskytuje substitu ní lé bu, do Národního registru u ivatel léka sky indikované

Více

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013 Výročnízpráva Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce20 HygienickástanicehlavníhoměstaPrahy Referátdrogovéepidemiologie H y g i e n i c k á s t a n i c e

Více

Výroč ní zpráva ČR 2012

Výroč ní zpráva ČR 2012 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Výroč ní zpráva ČR 20 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA červen 2013 Referát drogové

Více

Z Á V Ě R E Č N Á Z P R Á V A o realizaci protidrogové politiky v Jablonci nad Nisou v roce 2006

Z Á V Ě R E Č N Á Z P R Á V A o realizaci protidrogové politiky v Jablonci nad Nisou v roce 2006 Město Jablonec nad Nisou Městský úřad Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb a zdravotnictví Z Á V Ě R E Č N Á Z P R Á V A o realizaci protidrogové politiky v Jablonci nad Nisou

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

Město Jilemnice období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Město Jilemnice období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 Zpráva o realizaci sekundární protidrogové prevence v okrese Semily Město Jilemnice období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 Autorský tým (věcná část): Bc. Pavel Pech Ivona Vendégová Komentáře a prognózy: Lubomír

Více

uživatelu MUDr. Lidmila Hamplová stavu příprava prava prezentace: IT oddělen lení KHS

uživatelu MUDr. Lidmila Hamplová stavu příprava prava prezentace: IT oddělen lení KHS Krajská hygienická stanice Stč.kraje se sídlem s v Praze Oddělen lení zdravotního stavu Sledování incidence a prevalence léčených l uživatelu ivatelů drog ve Stč.. kraji Měřín 27.-28. 28. listopadu 2003

Více

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy v České

Více

V ý r o č n í z p r á v a ČR 2011

V ý r o č n í z p r á v a ČR 2011 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie V ý r o č n í z p r á v a ČR 2011 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA duben 2012

Více

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji KRA J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Závěrečná

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce Středočeský kraj

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce Středočeský kraj Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce Středočeský kraj Září 2013 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 9 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 11. 2014 29 Souhrn Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334, FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální

Více

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji

Závěrečná zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu HIV/AIDS v Karlovarském kraji K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Závěrečná

Více

Velikost pracovní síly

Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly v kraji rostla obdobně jako na celorepublikové úrovni. Velikost pracovní síly 1 na Vysočině se v posledních letech pohybuje v průměru kolem 257 tisíc osob

Více

Zdravotní stav seniorů

Zdravotní stav seniorů Zdravotní stav seniorů Předkládaný text se zabývá nemocemi seniorů, které jsou nejvíce obávané. Lidé mají obavy většinou ze zhoubných nádorů, z toho, že se vyskytne v jejich životě demence, např. Alzheimerova

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Trh práce ovlivňuje ekonomická situace Ekonomika rostla do roku, zaměstnanost však takový trend nevykazovala...podobný ne však stejný vývoj probíhal i v Libereckém kraji Situaci

Více

5. Pohlaví: Muž Žena. 8. Kontaktní adresa: kraj:

5. Pohlaví: Muž Žena. 8. Kontaktní adresa: kraj: 2 Předvstupní dotazník Předvstupní dotazník k žádosti o léčbu v TK (předvstupní dotazník zasílejte společně s formální žádostí a životopisem na adresu: Kostelní Vydří 64, 38001 Dačice) Vyplňuje TK: Kód

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2013 31.12.2013 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20. 10. 2014 9 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Olomouckém

Více

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Podklady na zasedání ZM dne: 28.01.2016 OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Předkládá: Mgr. Petra Houšková Vypracoval: Mgr. Petra Houšková Bc.

Více

OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ...

OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ... OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ... 3 2. TYPY SLUŽEB, POČTY POSKYTOVATELŮ A ZAŘÍZENÍ... 4 3. PODROBNÝ POPIS POSKYTOVATELŮ... 8 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY A JEJICH POSKYTOVATELÉ (poskytovatelé, kteří

Více

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny.

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny. Podklad č. 3 ke Koncepci prevence kriminality hl.m. Prahy na léta 2009 až 2012 Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI

KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI KOMENTÁŘ K SLDB 2011 V PLZEŇSKÉM KRAJI Definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011 jsou poprvé zpracovány podle místa obvyklého bydliště sčítaných osob. Při porovnávání s předchozími sčítáními

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2010: Sladění pracovního a rodinného života

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2010: Sladění pracovního a rodinného života 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2010: Sladění pracovního a rodinného života Ad hoc modul 2010 bude šetřen na 1. vlně (resp. podle čtvrtletí zařazení sčítacího obvodu) v domácnosti ve všech čtvrtletích

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Incidence léčených uživatelů drog (Praha - 1. pololetí 2012) a prevalence léčených uživatelů drog (Praha, 1.1. 30.6.2012)

Incidence léčených uživatelů drog (Praha - 1. pololetí 2012) a prevalence léčených uživatelů drog (Praha, 1.1. 30.6.2012) H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy referát drogové epidemiologie Incidence léčených uživatelů drog () a prevalence léčených uživatelů drog (Praha, 1.1. 30.6.2012) PRAHA srpen 2012 Hygienická

Více

INFORMAČNÍ MAPA EPIDEMIOLOGICKÝCH

INFORMAČNÍ MAPA EPIDEMIOLOGICKÝCH NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 INFORMAČNÍ MAPA

Více

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 45 Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních

Více

Press kit Ochrana před pohlavními chorobami musí být povinností

Press kit Ochrana před pohlavními chorobami musí být povinností Press kit Ochrana před pohlavními chorobami musí být povinností 1 Světový den boje proti AIDS nám připomíná důležitost prevence V prosinci si svět připomíná Světový den boje proti AIDS a také to, jak je

Více

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Výroční zpráva 1998 ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Základním cílem K-Centra je psychosociální pomoc lidem užívající drogy. Kateřina Chlumská Kontaktní centrum je specializovaným nízkoprahovým

Více

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Vládním usnesením č. 446/1993 ke koncepci a programu protidrogové politiky byl

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012

Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012 Signální zpráva o průběhu realizace projektu Postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky 12/2012 Předmětem signální zprávy o průběhu realizace projektu

Více

1. Souhrn. 1.1 Drogová scéna kraje a rizikové lokality

1. Souhrn. 1.1 Drogová scéna kraje a rizikové lokality 1. Souhrn...1 1.1Drogová scéna kraje a rizikové lokality... 1 1.2Trendy v užívání návykových látek... 2 2. Charakteristika kraje Vysočina...5 2.1 Územní členění... 6 2.2 Stav a pohyb obyvatelstva... 7

Více

Nejasné limity v otázce testování na infekční nemoci v protidrogových. Bc. Kamil Podzimek, Mgr. et Bc. Olga Hynoušová

Nejasné limity v otázce testování na infekční nemoci v protidrogových. Bc. Kamil Podzimek, Mgr. et Bc. Olga Hynoušová Nejasné limity v otázce testování na infekční nemoci v protidrogových službách Bc. Kamil Podzimek, Mgr. et Bc. Olga Hynoušová Testování v nízkoprahových programech Rychlé testy jsou účinná metoda diagnostiky

Více

M sto Uherský Brod Zastupitelstvo m sta Uherský Brod

M sto Uherský Brod Zastupitelstvo m sta Uherský Brod M sto Uherský Brod Zastupitelstvo m sta Uherský Brod M sto Uherský Brod vydává v souladu s ustanovením 27 odstavce 2 zák.. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t, ve zn ní pozd jších

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014 Č. j.: 2014/25669-652 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění

Více

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU Magistrát města Jablonec nad Nisou Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb Mírové náměstí 19, 467 51 - Jablonec nad Nisou Zpracovatel: oddělení

Více

Hodnocení kvality sbíraných dat. obsah 1 ÚVOD

Hodnocení kvality sbíraných dat. obsah 1 ÚVOD ZAOSTŘENO NA DROGY 1 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Žádosti o léčbu spojenou s užíváním drog v ČR Hodnocení kvality sbíraných dat obsah 1 ÚVOD 2 KRITÉRIA HODNOCENÍ KVALITY

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Domovní fond Olomouckého kraje zahrnoval podle sčítání lidu,

Více

Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006 Souhrn výroční zprávy

Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006 Souhrn výroční zprávy Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006 Souhrn výroční zprávy Obsah 1 ORGANIZAČNÍ RÁMEC PROTIDROGOVÉ POLITIKY 2 UŽÍVÁNÍ DROG A JEHO DŮSLEDKY 2/1 Užívání drog v obecné populaci 2/2 Problémové

Více

Zdravotní zabezpečení v přijímacích střediscích a zařízeních pro zajištění cizinců

Zdravotní zabezpečení v přijímacích střediscích a zařízeních pro zajištění cizinců Zdravotní zabezpečení v přijímacích střediscích a zařízeních pro zajištění cizinců Mgr. Monika Pálková, MPA, náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce sociálního, zdravotnického a právního zabezpečení,

Více

Údaje o terénním programu Kontaktního centra Litoměřice

Údaje o terénním programu Kontaktního centra Litoměřice Údaje o terénním programu Kontaktního centra Litoměřice Vzhledem k potřebnosti aktivního vyhledává toxikomanů v jejich přirozeném prostředí, byl v Kontaktním centru Litoměřice sestaven tým terénních pracovníků

Více

záv re ná zpráva pro Klastr bioplyn, z.s.p.o. Tres consulting s.r.o. Výzkum bioplynových stanic pro Klastr bioplyn, z.s.p.o.

záv re ná zpráva pro Klastr bioplyn, z.s.p.o. Tres consulting s.r.o. Výzkum bioplynových stanic pro Klastr bioplyn, z.s.p.o. Výzkum bioplynových stanic záv re ná zpráva pro Klastr bioplyn, z.s.p.o. strana 1 Obsah Metodika Shrnutí výsledk Podrobné vyhodnocení Kvalitativní zjišt ní Analýza závislostí Hlavní zjišt ní strana 2 Metodika

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní. Aktivační centra vzdělávání pro těţce zdravotně postiţené Zahájení 1.3.2012 Ukončení 30.10.

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní. Aktivační centra vzdělávání pro těţce zdravotně postiţené Zahájení 1.3.2012 Ukončení 30.10. Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 33 Název výzvy: Prioritní osa: 4.1 Oblast podpory: Systémový rámec celoţivotního

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování LORM Společnost pro hluchoslepé z.s. TLUMOČNICKÉ SLUŽBY PRO OSOBY

Více

POSEC Výroční zpráva 2006

POSEC Výroční zpráva 2006 POSEC Výroční zpráva 2006 Úvodník Poradní a setkávací centrum - projekt Města Frýdlant je místem pro setkávání odborné i laické veřejnosti nejen nad tématy sociálně patologických jevů a primární prevence,

Více

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT V roce 2012 byli v rámci výběrového šetření pracovních sil dotazováni respondenti ve věku 50-69 let na téma jejich odchodu do důchodu. Přechod mezi aktivitou

Více

Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo 2002 2704 7,0 9,3 2003 2100 10,0 12,4 2004 2207 10,4 12,5 2005 1 2192 9,6 8,6 2006 1 3817 5,1 6,1

Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo 2002 2704 7,0 9,3 2003 2100 10,0 12,4 2004 2207 10,4 12,5 2005 1 2192 9,6 8,6 2006 1 3817 5,1 6,1 Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2006 činila míra v Pardubickém kraji 7,4 % 1 a celkový počet dosahoval 19 653 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2005 je zaznamenán

Více

bv Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza zdrojů systému

Více

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141 Regionální program řešení problematiky HIV/AIDS v Libereckém kraji pro rok 2007 s výhledem

Více

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015

ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 ZÁPIS ze zasedání Komise sociální a bytová dne 13.07.2015 Celkový počet členů komise: 17 Přítomno dle prezenční listiny: 10 Hosté: Klára Vlková, Jana Čejková Omluveni: p. Chuchlíková, p. Jansa, p. Kotrmanová,

Více

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s.

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s. Zpracoval Jméno, funkce Ing. Lenka Stránská Manager kvality Datum, podpis 10.dubna 2012 Vydání: 1 Strana: 1/8 Jméno, funkce Datum,

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání. Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 8. 29 45 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ROK 2007 Předkládá: Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch organizační složka státu Název zpracovatele Ústav sociální péče pro tělesně

Více

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.10.2004 63 Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004 Substituční léčba je typem léčby závislosti na opiátech,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY LIBERECKÉHO KRAJE ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY LIBERECKÉHO KRAJE ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY LIBERECKÉHO KRAJE ZA ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Březen 2011 Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje Schváleno Radou

Více

STATISTICKÝ ZPRAVODAJ

STATISTICKÝ ZPRAVODAJ ÚŘAD PRÁCE V JESENÍKU STATISTICKÝ ZPRAVODAJ Květen 28 Bílá Voda Javorník Bernartice Základní údaje regionu Jeseník Celkový počet obyvatel Počet EAO Celková výměra okresu Počet obcí Nejvýše položená obec

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

MLADÝ KLIENT A CO S NÍM LUCIE ŠTOLCOVÁ KC SANANIM LŠHR 2014

MLADÝ KLIENT A CO S NÍM LUCIE ŠTOLCOVÁ KC SANANIM LŠHR 2014 MLADÝ KLIENT A CO S NÍM LUCIE ŠTOLCOVÁ KC SANANIM LŠHR 2014 DEFINICE A JINÉ MLADISTVÝ 15 18 let ADOLESCENT 15 20 / 22 / 25 let MLADÝ DOSPĚLÝ 18 30 let VYŽIVOVAC IVOVACÍ POVINNOST Do 18 let věku dítěte

Více

1.1 Příloha č. 1 Dotazník. jmenuji se Eva Přibylová a studuji adiktologii (léčba závislostí) na 1. LF UK.

1.1 Příloha č. 1 Dotazník. jmenuji se Eva Přibylová a studuji adiktologii (léčba závislostí) na 1. LF UK. 1 Přílohy 1.1 Příloha č. 1 Dotazník Dobrý den, jmenuji se Eva Přibylová a studuji adiktologii (léčba závislostí) na 1. LF UK. Tento dotazník, který se týká metanolové kauzy, bude využit pro potřeby mé

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Liberec 7 12.7.2005 Psychiatrie včetně AT a sexuologie - činnost v Libereckém kraji v roce 2004

Více

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Olga Merglová David Adameček Obsah prezentace: Představení organizace Členění služeb v kraji Klíč financování Poznatky z jednání

Více

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN

MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN MĚSTSKÁ POLICIE HODONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Zpracoval: Mgr. Jindřich Vašíček Únor 2010 Zpráva o činnosti Městské policie Hodonín za rok 20079 Strana 2 Obsah 1. Úvod 3 2. Personální obsazení 3 3. Činnosti

Více

Nástroje pro prevenci rizik sebepoškození pacientů.

Nástroje pro prevenci rizik sebepoškození pacientů. Mgr. Tomáš Petr ÚVN Praha 25.3.2013 NCO NZO Brno Nástroje pro prevenci rizik sebepoškození pacientů. Akreditace Poskytování kvalitní a bezpečné péče Účel standardu č. 46 - Vedení nemocnice zajišťuje bezpečné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing.

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing. PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE Struktura vyu ovací hodiny Plán Struktura vyu ovací vyu ovací hodiny hodiny Plán Metodický vyu ovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch

Více

1. Prevence zubního kazu

1. Prevence zubního kazu NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ SZÚ 1. Prevence zubního kazu ZDRAVÝ ZOUBEK interaktivní preventivní program Program ZDRAVÝ ZOUBEK je určen pro děti MŠ a 1. - 4. třídu ZŠ (4 10 let). Zahrnuje interaktivní

Více

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE SEKCE Q ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Tato sekce zahrnuje poskytování služeb zdravotní a sociální péče. Tyto činnosti sahají od lékařské péče v nemocnicích a jiných zařízeních přes ústavní péči s určitým podílem

Více

S T L IBE M Ě C S T O. her. opatření ke snížen. pořádku. vedoucí. Poznámka: Předkládá: oddělení. telefon:

S T L IBE M Ě C S T O. her. opatření ke snížen. pořádku. vedoucí. Poznámka: Předkládá: oddělení. telefon: S T A T U T Á R N Í L IBE RE M Ě C S T O 6. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 6. 2016 Bod pořadu jednání: Záměr k regulaci sázkových her, loterií a jiných podobných her Cílem předloženého záměru je

Více

Shrnující zpráva ze sociologického výzkumu NEJDEK

Shrnující zpráva ze sociologického výzkumu NEJDEK UNIVERSITAS, s.r.o. Borovská 1425, 190 16 Praha 9 Tel.: 281972182 www.universitas.cz IČO: 274 17 719 Sociální služby: Potřeby a názory občanů v Karlovarském kraji 2007 Shrnující zpráva ze sociologického

Více

Dokončení přesídlení Přesídlení krajanů z Kazachstánu v roce 2007

Dokončení přesídlení Přesídlení krajanů z Kazachstánu v roce 2007 Dokončení přesídlení Přesídlení krajanů z Kazachstánu v roce 27 V úvodu projektu byly v únoru 27 uspořádány tzv. konzulární dny přímo u krajanské komunity v Aktjubinsku. V rámci této akce byli na místě

Více

PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ

PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ snižování ZDRAVOTNÍCH NEROVNOSTÍ-PODPORA ZDRAVÍ VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ OBSAH Cíle projektu... 1

Více

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry

Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Tab. 111 Obyvatelstvo podle pohlaví a podle druhu pobytu, státního občanství, způsobu bydlení, národnosti a náboženské víry Druh pobytu, státní občanství, způsob bydlení, národnost, náboženská víra Obyvatelstvo

Více

Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové

Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové Minimální preventivní program OU 17. listopadu Hradec Králové OBSAH 1) Úvod 2) Charakter školy 3) Cíl MPP 4) Realizace 5) Vlastní program 5.1) Vzdělávání pedagogických pracovníků 5.2) Vzdělávání žáků OU

Více

Hygiena a epidemiologie

Hygiena a epidemiologie Hygiena a epidemiologie Hygiena - obor, který se zabývá zdravým způsobem života z hlediska jedince i společnosti a dodržováním pravidel tohoto způsobu. Epidemiologie - je vědy, která se zabývá výskytem

Více

Drogy v českých věznicích - stav v r. 2007 a další vybrané aspekty dané problematiky. Roman Pešek

Drogy v českých věznicích - stav v r. 2007 a další vybrané aspekty dané problematiky. Roman Pešek Drogy v českých věznicích - stav v r. 2007 a další vybrané aspekty dané problematiky Roman Pešek Struktura prezentace VZ o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2007 http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy/...

Více

Systém adiktologické péče v síti služeb na okresním městě

Systém adiktologické péče v síti služeb na okresním městě Systém adiktologické péče v síti služeb na okresním městě AT konference Seč 2016 Mgr. Josef Soukal Síť adiktologických služeb Primární prevence (všeobecná a selektivní) AT ordinace (do 12/2015), nyní jen

Více

2002 93322 14,8% 8,8% 2003 102495 16,1% 9,6% 2004 106239 17,0% 10,2% 2005 1 94529 14,9% 8,9% 2006 1 88301 13,7% 8,3%

2002 93322 14,8% 8,8% 2003 102495 16,1% 9,6% 2004 106239 17,0% 10,2% 2005 1 94529 14,9% 8,9% 2006 1 88301 13,7% 8,3% Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2006 činila míra v Moravskoslezském kraji 13,7 % 1 a celkový počet dosahoval 88 301 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2005 je zaznamenán

Více

Názory na bankovní úvěry

Názory na bankovní úvěry INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2007 DLUHY NÁM PŘIPADAJÍ NORMÁLNÍ. LIDÉ POKLÁDAJÍ ZA ROZUMNÉ PŮJČKY NA BYDLENÍ, NIKOLIV NA VYBAVENÍ DOMÁCNOSTI. Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na zadlužení a přijatelnost

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Kokory

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Kokory Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Kokory V průběhu října a listopadu 2011 bylo v obci Kokory provedeno anonymní dotazníkové šetření. V náhodně vybraných domácnostech tazatelka zjišťovala zkušenosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA CESTUJÍCÍCH 2013 Společný evropský indikátor A.3 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting s.r.o.

Více

PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU

PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ AKTUALIZACE KOMUNITNÍHO PLÁNU Název projektu: Zefektivnění systému projektového řízení a strategického plánování ve městě Český Těšín Registrační číslo projektu:

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, 656 53 Brno Léčba zářením dětských pacientů se zhoubnými nádory v Masarykově onkologickém ústavu na Klinice radiační onkologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity TK 15. 8. Léčba dětských pacientů ozařováním má

Více