DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE"

Transkript

1 DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 2014 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

2 DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC Rok 2014 byl posledním rokem, kdy Hygienická služba v rámci Národní strategie protidrogové politiky vlády sbírala data o uživatelích drog kontaktujících L/K centra evidovaná Hygienickou službou R. Od b ezna 2015 je spušt n Národní registr lé by uživatel drog (NRLUD), který je dle zákona. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování sou ástí Národního zdravotnického systému. Údaje do n j budou p edávat dle 70 odst.4, písm.f) citovaného zákona krom zdravotnických za ízení též za ízení poskytující služby sociální prevence a programy sociálního poradenství a sociálních služeb, jejichž cílovou skupinou jsou osoby závislé na návykových látkách. Nov bude za základní drogu možno uvést i alkohol a tabák. Hygienická služba bude pokra ovat ve sledování intoxikací drogou nebo léky, ve výjime ných p ípadech zakládat data získaná v listinné podob do NRLUD. Od roku 1995 se monitorovala incidence, následn od r i prevalence uživatel drog žadatel o lé bu. Každý uživatel byl ve sledovaném období (roce) zapo ten pouze jednou bez ohledu na po et návšt v v jednom nebo více L/K centrech (pr žn byly vy azovány duplicitní záznamy). Klienti byli hlášeni na eské verzi standardizovaného formulá e, eská verze byla navíc rozší ena o testování klient na virové hepatitidy a HIV. Posbíraná data byla a jsou sledovaná Evropským monitorovacím centrem pro drogy a uživatele drog (EMCDDA) v Lisabonu a sou asn jsou využívána Národním monitorovacím st ediskem pro drogy a drogové závislosti. KHS Libereckého kraje spolupracuje i na poli primární prevence. Zpráva obsahuje kapitoly : 1. Drogová epidemiologie - p ehled za Liberecký kraj 2. Podíl KHS Libereckého kraje na primární prevenci 3. Shrnutí 1. DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE Drogový informa ní systém je založen na pr žném monitorování 1.1. Incidence a prevalence uživatel drog žadatel o lé bu" v síti lé ebn -kontaktních center (LK) evidovaných Hygienickou službou R 1.2. Sledování akutních intoxikací 1.3. Hlášené p ípady virové hepatitidy typu A, B a C u injek ních uživatel drog 1.4. íležitostné studie 1.1. REGISTR UŽIVATEL DROG ŽADATEL O LÉ BU Metodika V kontaktních a lé ebných centrech v okresech Libereckého kraje jsou získávána data od uživatel drog, kte í se obrátí na centrum o pomoc. Jedná se o registr tzv. uživatel drog žadatel o lé bu, kte í tvo í pouze zlomek všech uživatel drog. Systém sleduje incidenci (všechny nov evidované uživatele drog žadatele o první lé bu v život v pr hu sledovaného roku - dále jen incidence ) a od r také prevalenci (všechny uživatele drog žadatele o lé bu, kte í v pr hu sledovaného roku alespo jedenkrát navštívili n které ze za ízení, která poskytují pé i osobám užívajícím drogy dále jen prevalence ). Anonymita systému je zaru ena, zaznamenává se pouze první ást rodného ísla klienta a dále 1

3 tzv. identifikátor (iniciály rodného jména klientovy matky, i p ezdívka klienta, kterou dál uvádí i v dalších LK centrech), což umožní vylou it opakované záznamy stejného klienta. Veškerá data za kraj jsou tvrtletn odesílána Centrálnímu pracovišti drogové epidemiologie i Hygienické stanici hl. m sta Prahy. Z hlediska kraje, ale zejména jeho jednotlivých okres, je d ležitý fakt, že registr zahrnuje všechny uživatele, kte í se obrátili na centra, bez ohledu na místo bydlišt, tj. i s bydlišt m mimo sledovaný okres/kraj. Tento systém poskytuje pom rn kvalitní data o drogové scén (v okrese Liberec sledujeme samostatn od r.1996, v celém Libereckém kraji od r.2002), zejména o jejím vývoji a trendech. LIBERECKÝ KRAJ V roce 2014 bylo z 9 L/K míst Libereckého kraje posbíráno celkem 282 vypln ných formulá Registru uživatel drog žadatel o lé bu, po vy azení duplicitních hlášení (klient navštívil více míst v kraji) bylo následn vykázáno 263 osob spl ujících definici uživatele drog žadatele o lé bu. Jednalo se o 183 muž (69,6%) a 80 žen (30,4%). Z hlediska charakteru kontaktu 135 osob 51,3% (88 muž, 47 žen) nebylo dosud nikde lé eno incidence 30,8/100 tis. obyvatel (o 6,8/100 tis. obyvatel mén oproti minulému roku). po et osob Osoby, které vyhledaly pomoc v L/K centrech Liberecký kraj celkem muži ženy osob (38 muž, 16 žen) navštívilo již jiné L/K místo, 64 osob (49 muž, 15 žen) v minulosti kontaktovalo toto L/K místo, u 8 osob (7 muž a 1 ženy) se jednalo o opakovaný záchyt v rámci R ve sledovaném období, u 2 osob šlo o novou epizodu lé ení, tj. lé ení zahájené po uplynutí 6 m síc od p edchozí lé by (1 muž, 1 žena). Bydlišt v LK uvád lo 212 osob (80,6%) 142 muž a 70 žen, ostatní m li bydlišt v jiných krajích R. 2 muži byli cizinci (SR - nyní bezdomovec, Belgie p echodn okr. Semily). Sociální struktura Nejvíce uživatel žilo s rodi i - 81 osob (30,8%), samostatn žilo 75 osob (28,5%), s partnerem 39 osob (14,8%), s p áteli 30 osob (11,4%), 10 osob s partnerem a dít tem (3,8%), 7 osob (ženy) samy s dít tem (2,7%), u 21 osob uvedena jiná možnost (8%). Incidence: Nejvíce uživatel žilo s rodi i) - 46 osob (34,1%), samostatn žilo 32 osob (23,7%), s partnerem 23 osob (17%), s p áteli 21 osob (15,6%), 6 osob s partnerem a dít tem (4,4%), 4 osoby (ženy) samy s dít tem (3%), u 3 osob uvedena jiná možnost (2,2%). S uživatelem drogy žilo 57 osob (21,7%), tj. o 1,3% více než v r. 2013, 35 muž a 22 žen. U 21 osob (8%) tento údaj není znám (13 muž, 8 žen). 2

4 Incidence: S uživatelem drogy žilo 41 osob (30,4%) - 26 muž a 15 žen. U 16 osob (11,9%) tento údaj není znám (9 muž, 7 žen). Stálé bydlišt m lo 129 osob (49%), p echodné 74 osob (28,1%), v za ízení žilo 25 osob (squat 9, ubytovna 7, chrán né bydlení - 4, po 1 osob DVÚ, azylový d m, TK White light, internát, u 1 osoby neuvedeno) 9,5%, bezdomovc bylo 33 (12,5%) 29 muž, 4 ženy. Incidence: Stálé bydlišt m lo 78 osob (57,8%), p echodné 22 osob (16,3%), v za ízení žilo 16 osob (squat 8, ubytovna 7, DVÚ - 1) 11,9%, bezdomovc bylo 19 (14,1%) 17 muž 2 ženy. % Zam stnání klient L/K center Liberecký kraj neznámo nezam./p íl.práce inv.d ch./v domác pravidelné stud./žák Nejv tší skupinu tvo ili stejn jako v p edchozích letech nezam stnaní nebo osoby s p íležitostnou prací 172 (65,4%). Pravidelné zam stnání m lo 60 uživatel (22,8%), student /žák bylo 18 (6,8%), v inv. d chodu nebo v domácnosti 4 osoby (1,5%), u 9 osob (3,4%) jiná možnost. Incidence: Nejv tší skupinu tvo ili nezam stnaní nebo osoby s p íležitostnou prací 100 (74,1%). Pravidelné zam stnání m lo 17 uživatel (12,6%), student /žák bylo 13 (9,6%), v inv. d chodu nebo v domácnosti 2 osoby (1,5%), u 3 osob (2,2%) jiná možnost. % Nejvyšší dosažené vzd lání klient L/K center Liberecký kraj ZŠ SŠ bez mat. SŠ s mat. VOŠ VŠ neznámo

5 Vzd lání: základní dokon ené a nedokon ené m lo 140 osob (53,2%), st ední bez maturity 88 osob (33,5%), st ední s maturitou 24 osob (9,1%), vysokoškolské 5 osob (1,9%), údaj o dosaženém vzd lání nezjišt n u 6 osob (2,3%). Incidence: základní dokon ené a nedokon ené m lo 85 osob (62,9%), st ední bez maturity 41 osob (30,4%), st ední s maturitou 7 osob (5,2%), vysokoškolské 1 osoba (0,7%), údaj o dosaženém vzd lání nezjišt n u 1 osoby (0,7%). ková struktura Nejvíce kontakt tvo ila stejn jako v p edchozím roce skupina uživatel ve v ku let (59,3% - 156), dále skupina letých (23,6% - 62) a nad 40 let (8,4% - 22). Mladistvých ve v ku let bylo 8% (21), do 15 let 0,8% (2). Podle pohlaví: muži ve v k. skupin do 15 let 1 chlapec (0,5%), ve skupin let 12 muž (6,6%), ve skupin let 38 muž (20,8%), ve skupin let 112 muž (61,2%) a nad 40 let 20 muž (10,9%). Ženy - ve v k. skupin do 15 let 1 dívka (1,3%), ve skupin let 9 žen (11,3%), ve skupin let 24 žen (30%), ve skupin let 44 žen (55%), nad 40 let 2 ženy (2,5%). Klienti L/K center podle v kových skupin Liberecký kraj po et osob < 15 let let let let >40 let ková struktura - incidence: Nejvíce kontakt tvo ila skupina uživatel ve v ku let (51,1% - 69), dále skupina letých (28,1% - 38) a na t etím míst skupina let (11,9% - 16). Nad 40 let bylo 7,4% (10), do 15 let 1,5% (2). Podle pohlaví: muži ve v k. skupin do 15 let 1 chlapec (1,1%), ve skupin let 10 muž (11,4%), ve skupin let 23 muž (26,1%), ve skupin let 45 muž (51,1%) a nad 40 let 9 muž (10,2%). Ženy - ve v k. skupin do 15 let 1 dívka (2,1%), ve skupin let 6 žen (12,8%), ve skupin let 15 žen (31,9%), ve skupin let 24 žen (51,1%), nad 40 let 1 žena (2,1%). Pr rný v k uživatel v LK neustále mírn stoupá, v r byl již 28,5 let (r.13 28,2 4

6 let, r.12 27,3 let, r.11-26,9 let, 10-25,5 let, r.09-24,9 let, r.08-25,3 let, r.07-24,7 let, r.06-24,3 let, r.05-23,9 let). Podle pohlaví: pr rný v k muž byl 29,5 let (14-72 let) a pr rný v k žen 26,4 let (14-48 let). Incidence: Pr rný v k uživatel byl v r ,1 let, pr rný v k muž 27,8 let (14-72 let) a pr rný v k žen 25,7 let (14-43 let). Pr rný v k uživatel kontaktujících L/K centra Liberecký kraj celkem muži ženy Pr rný v k uživatel marihuany v LK byl 23,7 let 24,8 let u muž (14-38) a 19,3 let u žen (14-34). Pr rný v k uživatel pervitinu byl 28,8 let - 29,9 let u muž (17-50), 26,6 let u žen (16-43). Pr rný k uživatel heroinu byl 30,7 let - pouze muži. Pr rný v k i. v. uživatel drogy byl 29,2 let - u muž 30,2 let (17-50), u žen 27,1 let (16-43). Pr rný uvedený v k prvního užití drogy byl 16,1 let - 16,3 let u muž (8-71), 15,5 let u žen (10-40 let). Pr rný v k první injek ní aplikace drogy byl 20 let 20,1 let u muž (rozmezí 12 36) a 19,7 let u žen (12-36). Incidence: Pr rný v k i. v. uživatel drogy byl 27,8 let - u muž 28,3 let (17-48), u žen 27 let (20-43). Pr rný uvedený v k prvního užití drogy byl 16,5 let - 16,7 let u muž (8-71), 15,9 let u žen (10-28 let). Pr rný v k první injek ní aplikace drogy byl 20,6 let 20,7 let u muž (12 36) a 20,4 let u žen (13-36). Typ drogy Nejužívan jší drogou byl stále pervitin, v r ho užívalo 80,6% (212) uživatel (v r.13 83,9%, r.12 81,7%, r.11-80%, r.10-81,6%, v r.09-81%, r.08-67,3%, r.07-66,8%, r.06-52,7%, r.05-58,8%). Marihuanu uvád lo 11,8% (31) uživatel (v r.13 9,1%, r.12 12,2%, r.11-15%, r.10-11,2%, r.09-7,5%, r.08-18,3%, r.07-14,3%, r.06-22,6%, r.05-21,2%), heroin - 2,7% (7) uživatel (v r.13 4,1%, r.12 4,9%, r.11-2,9%, r.10-3,9%, r.09-6,9%,r.08-10,4%, r.07-11,5% r.06-14,4%, r.05-8%). 5

7 Podle pohlaví: pervitin užívalo 76% (139) muž a 91,3% (73) žen, marihuanu 13,7% (25) muž a 7,5% (6) žen, heroin 3,8% (7) muž. Incidence: Pervitin užívalo 80,7% (109) uživatel (76,1% muž 67, 89,4% žen 42), marihuanu uvád lo 15,6% (21) uživatel (18,2% muž 16, 10,6% žen - 5). 300 Nejužívan jší skupiny základní drogy Liberecký kraj 250 po et osob heroin,opiáty pervitin,stimulancia kanabinoidy Injek si v r aplikovalo drogu 66,9% (176) uživatel (o 3,6% mén než v r.2013) - podle pohlaví 65% (119) muž (o 5,3% mén než v r.2013) a 71,3% (57) žen (o 0,3% více než v r.2013) Injek ní uživatelé drog (% uživatel ) Liberecký kraj 0 muži ženy celkem Tímto zp sobem si aplikovalo drogu 77,8% uživatel pervitinu (165), 100% uživatel heroinu (7), 33,3% uživatel ostatních opiát (1) a 100% uživatel buprenorfinu (3). Incidence: Injek si v r aplikovalo drogu 60% (81) uživatel 56,8% (50) muž a 66% (31) žen. Tímto zp sobem si aplikovalo drogu 73,4% uživatel pervitinu (80), 100% uživatel heroinu (1). Frekvence užívání drogy - nejpo etn jší skupinu tvo ily osoby, které v posledním m síci neužily drogu 36,1% (95), denn užívalo drogu 24,3% osob (64), 2-6 dní v týdnu 20,2% osob (53), 1 x týdn a mén asto 17,1% osob (45), zbylé procento etnost 6

8 neuvedlo. Frekvence užívání drogy incidence: nejpo etn jší skupinu tvo ili denní uživatelé 36,3% (49), 2-6 dní v týdnu užívalo drogu 24,4% osob (33), 1 x týdn a mén asto 22,2% osob (30), neužili drogu v minulém m síci 15,6% osob (21), zbylé procento etnost užívání neuvedlo. Frekvence užívání drogy Liberecký kraj 100% 80% 60% 40% 20% 0% x týdn a mén 2-6 dní v týdnu denn neužita v posl.m s. neznámá Jiná droga 1 Vedle základní drogy uvedlo zkušenost s další drogou 193 uživatel (73,4% ze všech uživatel ) muž, 55 žen. Nej ast ji to byla marihuana (135 osob), pervitin (18), alkohol (18), heroin (8). Incidence: Vedle základní drogy uvedlo další drogu 101 uživatel (38,4% ze všech uživatel ) - 69 muž, 32 žen. Nej ast ji to byla marihuana (76 osob), alkohol (9), pervitin (8), heroin (3). Z t ch, co udali užívání základní drogy v sou asnosti = v posledních 30 dnech (162 osob 111 M, 51 Ž) užívá v sou asnosti další drogu (jiná droga 1) 101 osob 74 muž, 27 žen. Nej ast ji se jednalo o marihuanu (87 osob), alkohol (7 osob) a pervitin (4 osoby). Denn další drogu užívalo 54 osob (40 muž, 14 žen), 2 6 dní v týdnu 22 osob (17 muž, 5 žen), 1 x týdn a mén asto 25 osob (17 muž, 8 žen). Incidence: Z t ch, co udali užívání základní drogy v sou asnosti = v posledních 30 dnech (112 osob 72 M, 40 Ž), uvedlo zkušenost s další drogou 88 osob (60 muž, 28 žen). Vedle základní drogy užívá v sou asnosti další drogu (jiná droga 1) 72 osob 51 muž, 21 žen. Jednalo o marihuanu (63 osob 44 M, 19 Ž), alkohol (6 osob 4 M, 2 Ž), pervitin (2 muži) a extázi (1 muž). Denn další drogu užívalo 41 osob (30 muž, 11 žen), 2 6 dní v týdnu 13 osob (9 muž, 4 ženy), 1 x týdn a mén asto 18 osob (12 muž, 6 žen). Jiná droga 2 Zkušenost s další drogou (jiná droga 2) uvedlo 69 uživatel (26,2% ze všech uživatel ) - 49 muž, 20 žen. Nej ast ji se jednalo o alkohol (22), marihuanu (9), extázi (9) a heroin (5). Z t ch, co udali užívání základní drogy i jiné drogy 1 v sou asnosti (v posledních 30 dnech) užívá ješt další drogu (jiná droga 2) v sou asnosti 21 osob 15 muž, 6 žen. Nej ast ji se jednalo o alkohol (11 osob). Denn další drogu2 užívalo 6 osob (4 muž, 2 ženy), 2 6 dní v týdnu 1 muž, 1 x týdn a

9 mén asto 14 osob (10 muž, 4 ženy). Všichni jsou klienty KC Most k nad ji, Terénního programu KC Most k nad ji, Detoxu a CAS ADVAITA. Hodn klient hlavn K-center a TK má zkušenosti ješt s dalšími drogami, ale drogová epidemiologie umož ovala zaznamenat pouze základní drogu + maximáln další 2 drogy. OKRES LIBEREC Informace v okrese poskytují tvrtletn : K-centrum pro lidi ohrožené drogou Most k nad ji, o. s., Terénní program Most k nad ji, o. s., ambulantní psychiatrické ordinace v Liberci, psychiatrické odd. nemocnice Liberec odd. Detoxu, ADVAITA, z.ú.. - Terapeutická komunita pro drogov závislé v Nové Vsi a ADVAITA, z.ú. Centrum ambulantních služeb v Liberci, které slouží k dolé ování a též jako ambulance pro drogov závislé a St edisko výchovné pé e p i DDÚ Liberec. Analýza dat V roce 2014 bylo posbíráno celkem 207 vypln ných formulá Registru uživatel drog žadatel o lé bu, po vy azení duplicitních hlášení (klient navštívil více míst nebo byl vykázán vícekrát) bylo následn vykázáno 189 osob spl ujících definici uživatele drog žadatele o lé bu. Jednalo se o 127 muž (67,2%) a 62 žen (32,8%). 186 osob m lo eskou státní p íslušnost, 1 byl Slovák, 1 Belgi an, u 1 národnost ani íslušnost neuvedena. Osoby, které vyhledaly pomoc v L/K centrech okres Liberec po et osob celkem muži ženy Charakter kontaktu: 97 osob (61 muž, 36 žen) nebylo dosud nikde lé eno incidence 56,5/100 tis.obyvatel (v r ,8/100 tis.obyvatel), 52 osob (37 muž ) již bylo lé eno v jiném L/K centru, 32 osob (23 muž ) v minulosti kontaktovalo toto L/K místo, u 7 osob (6 muž ) se jednalo o opakovaný záchyt v rámci R ve sledovaném období, u 1 ženy o novou epizodu (tj. lé ení zahájené po uplynutí 6 m síc od p edchozí lé by). Bydlišt v okrese Liberec udávalo 105 osob (55,6%), v okr. Jablonec n.n. 29 osob (15,3%), v okr. Semily 2 osoby (1,1%), v okr. eská Lípa 3 osoby (1,6%), mimo LK 49 osob (25,9%), u 1 osoby neuvedeno. Doporu ení: 54 (28,6%) klient p išlo z vlastního rozhodnutí, 18 (9,5%) na doporu ení rodiny, 43 (22,8%) na základ doporu ení jiného L/K centra, 1 poslal praktický léka (0,5%), 8

10 4 (2,1%) l žkové zdravotnické za ízení, 2 (1,1%) sociální služby, 10 (5,3%) soud nebo P R, 6 (3,2%) z jiných d vod, u 51 (27%) d vod není znám (p evážn klienti K-centra Most k nad ji, o. s., kde se údaj nesleduje). Sociální struktura Nejvíce uživatel žilo s rodi i - 61 osob (32,3%), samostatn žilo 51 osob (27%), s partnerem 26 osob (13,8%), s p áteli 22 osob (11,6%), 5 osob s partnerem a dít tem (2,6%), 3 osoby (ženy) samy s dít tem (1,6%), u 21 osob uvedena jiná možnost (11,1%). Incidence: Nejvíce uživatel žilo s rodi i) - 35 osob (36,1%), samostatn žilo 22 osob (22,7%), s partnerem 18 osob (18,6%), s p áteli 15 osob (15,5%), 3 osoby s partnerem a dít tem (3,1%), 1 žena sama s dít tem (1%), u 3 osob uvedena jiná možnost (3,1%). S uživatelem drogy žilo 34 osob (18%), tj. o 1,4% mén než v r. 2013, 20 muž a 14 žen. U 20 osob (10,6%) tento údaj není znám (12 muž, 8 žen). Incidence: S uživatelem drogy žilo 25 osob (25,8%) - 16 muž a 9 žen. U 16 osob (16,5%) tento údaj není znám (9 muž, 7 žen). Stálé bydlišt m lo 93 osob (49,2%), p echodné 54 osob (28,6%), v za ízení žilo 25 osob (squat 9, ubytovna 7, chrán né bydlení - 4, po 1 osob DVÚ, azylový d m, TK White light, internát, 1x neuvedeno) 13,2%, bezdomovc bylo 16 (8,5%) 14 muž, 2 ženy. Incidence: Stálé bydlišt m lo 61 osob (62,9%), p echodné 12 osob (12,4%), v za ízení žilo 16 osob (squat 8, ubytovna 7, DVÚ - 1) 16,5%, bezdomovc bylo 8 (8,2%) 7 muž, 1 žena. Zam stnání: Nejv tší skupinu tvo ili stejn jako v p edchozích letech nezam stnaní nebo osoby s p íležitostnou prací 115 (60,8%). Pravidelné zam stnání m lo 47 uživatel (24,9%), student /žák bylo 16 (8,5%), v inv. d chodu nebo v domácnosti 3 osoby (1,6%), u 8 osob (4,2%) jiná možnost. Incidence: Nejv tší skupinu tvo ili nezam stnaní nebo osoby s p íležitostnou prací 68 (70,1%). Pravidelné zam stnání m lo 14 uživatel (14,4%), student /žák bylo 11 (11,3%), v inv. d chodu/v domácnosti 1 osoba (1%), u 3 osob (3,1%) jiná možnost. Vzd lání: základní dokon ené a nedokon ené m lo 103 osob (54,5%), st ední bez maturity 60 osob (31,7%), st ední s maturitou 17 osob (9%), vysokoškolské 4 osoby (2,1%), údaj o dosaženém vzd lání nezjišt n u 5 osob (2,6%). Incidence: základní dokon ené a nedokon ené m lo 60 osob (61,9%), st ední bez maturity 31 osob (32%), st ední s maturitou 5 osob (5,2%), vysokoškolské 1 osoba (1%). ková struktura Nejvíce kontakt (107 56,6%) tvo ila skupina uživatel ve v ku let (nejv tší skupina již od r. 2005), dále skupina letých (45-23,8%) a mladistvých ve v ku let (19 10,1%). Nad 40 let bylo 16 osob (8,5%), a do 15 let 2 osoby (1,1%). Podle pohlaví: muži - ve v kové skupin do 15 let 1 osoba (0,8%), ve skupin let 11 osob (8,7%), ve skupin let 25 osob (19,7%), ve skupin let 76 osob (59,8%) a nad 40 let 14 osob (11%). 9

11 Ženy - v kové skupin do 15 let byla 1 osoba (1,6%), ve skupin let 8 osob (12,9%), ve skupin let 20 osob (32,3%), ve skupin let 31 osob (50%) a nad 40 let 2 osoby (3,2%). po et osob Klienti L/K center podle v kových skupin okres Liberec do 15 let let let let 40 a více neznámá ková struktura - incidence: Nejvíce kontakt tvo ila skupina uživatel ve v ku let (44-45,4%), dále skupina letých (27-27,8%) a na t etím míst skupina let (14-14,4%). Nad 40 let bylo 10 osob (10,3%), do 15 let 2 osoby (2,1%). Podle pohlaví: muži ve v k. skupin do 15 let 1 chlapec (1,6%), ve skupin let 9 muž (14,8%), ve skupin let 15 muž (24,6%), ve skupin let 27 muž (44,3%) a nad 40 let 9 muž (14,8%). Ženy - ve v k. skupin do 15 let 1 dívka (2,8%), ve skupin let 5 žen (13,9%), ve skupin let 12 žen (33,3%), ve skupin let 17 žen (47,2%), nad 40 let 1 žena (2,8%). Pr rný v k uživatel drog v roce 2014 byl stejný jako v p edchozím roce - 28,2 let (v r.12 26,6 let, r.11 26,4 let, r ,9 let, r.09 24,6 let, r.08 25,4 let, r.07 24,7 let). Nejmladší osob bylo 14 let, nejstarší 72 let. Podle pohlaví: pr rný v k muž byl 29,3 let (14-72 let) a pr rný v k žen 25,8 let (14 48 let). Incidence: Pr rný v k uživatel byl 27,2 let, pr rný v k muž 28,3 let (14-72 let) a pr rný v k žen 25,3 let (14-43 let). Pr rný v k uživatel marihuany v okr. Liberec byl 22,4 let 23,7 let u muž (14-38) a 16,3 let u žen (14-17). Pr rný v k uživatel pervitinu byl 28,3 let - 29,7 let u muž (17-48), 26,1 let u žen (16-43). Pr rný k uživatel heroinu byl 32,5 let - pouze muži. Pr rný v k i. v. uživatel drogy byl 28,8 let - u muž 30,1 let (17-48), u žen 26,5 let (16-43). Pr rný uvedený v k prvního užití jakékoliv drogy byl 16,2 let - 16,5let u muž (8-71), 15,7 let u žen (10-40 let). Pr rný v k první injek ní aplikace drogy byl 19,9 let 20,0 let u muž (rozmezí 12 36) a 19,6 let u žen (13-33). 10

12 Incidence: Pr rný v k i. v. uživatel drogy byl 28,1 let - u muž 29,1 let (17-48), u žen 26,7 let (20-43). Pr rný uvedený v k prvního užití jakékoliv drogy byl 16,8 let - 17,3 let u muž (8-71), 16 let u žen (10-28 let). Pr rný v k první injek ní aplikace drogy byl 20,4 let 20,6 let u muž (rozmezí 12 36), u žen 20 let (13-33). Typ drogy Nejužívan jší základní drogou byl stále pervitin 147 uživatel (77,8%), dále marihuana 24 uživatel (12,7%) a heroin 6 uživatel (3,2%). Podle pohlaví: pervitin užívalo 90 (70,9%) muž a 57 (91,9%) žen, marihuanu 20 (15,7%) muž a 4 (6,5%) ženy, heroin 6 (4,7%) muž. Incidence: Nejužívan jší základní drogou byl pervitin 77 uživatel (79,4%) a marihuana 16 uživatel (16,5%). Podle pohlaví: pervitin užívalo 44 (72,1%) muž a 33 (91,7%) žen, marihuanu 13 (21,3%) muž a 3 (8,3%) ženy. Nejužívan jší základní drogou uživatel s bydlišt m v okrese Liberec byl v r pervitin 80 (76,2%) uživatel a marihuana 19 (18,1%) uživatel. Podle pohlaví: pervitin užívalo 48 (69,6%) muž a 32 (88,9%) žen, marihuanu 15 (21,7%) muž a 4 ženy (11,1%). Incidence: Nejužívan jší základní drogou uživatel s bydlišt m v okrese Liberec byl pervitin 56 (76,7%) uživatel a marihuana 15 (20,5%) uživatel. Podle pohlaví: pervitin užívalo 34 (70,8%) muž a 22 (88%) žen, marihuanu 12 (25%) muž a 3 ženy (12%) Injek ní uživatelé drog (% uživatel ) okr. Liberec celkem muži ženy Injek si drogu aplikovalo v r % (121) uživatel, podle pohlaví: 61,4% (78) muž (o 9,8% mén než v p edchozím roce) a 69,4% (43) žen (o 1,2% více než v r.2013). Tímto zp sobem si aplikovalo drogu 75,5% uživatel pervitinu (111), 100% uživatel heroinu (6), 33,3% uživatel ostatních opiát (1) a 100% uživatel buprenorfinu (3). Incidence: Injek si drogu aplikovalo 57,7% (56) uživatel, podle pohlaví: 54,1% (33) muž a 63,9% (23) žen. Tímto zp sobem si aplikovalo pervitin 72,7% uživatel (56). Frekvence užívání základní drogy - nejpo etn jší skupinu stále tvo ily osoby, které neužily drogu v posledním m síci 44,4% (84), druhou nejpo etn jší skupinou byly osoby užívající drogu denn - 23,8% (45), dále osoby užívající drogu 2 6 dní v týdnu 16,4% (31). Jedenkrát týdn a mén asto užívalo drogu 13,2% (25), u 4 osob etnost užití drogy není 11

13 známá. Frekvence užívání drog osobami kontaktujícími L/K místa okres Liberec 100% 80% 60% 40% 20% 0% xtýdn a mén 2-6 dní v týdnu denn neužita v posl.m s. neznámá Incidence: Frekvence užívání základní drogy - nejpo etn jší skupinu tvo ili denní uživatelé 39,2% (38), druhou nejpo etn jší skupinou byly osoby užívající drogu 2 6 dní v týdnu 23,7% (23), dále osoby užívající drogu 1x týdn a mén asto 20,6% (20). V posledním m síci neužilo drogu 15,5% (15), u 1 osoby etnost užití drogy není známá. Jiná droga 1 Vedle základní drogy uvedlo zkušenost s další drogou 142 uživatel (75,1% ze všech uživatel ) - 94 muž, 48 žen. Nej ast ji to byla marihuana (92 osob), pervitin (16), alkohol (16), heroin (7). Incidence: Vedle základní drogy uvedlo zkušenost s další drogou 72 uživatel (38,1% ze všech uživatel ) - 44 muž, 28 žen. Nej ast ji to byla marihuana (53 osob), alkohol (7), pervitin (6), heroin (3). Z t ch, co udali užívání základní drogy v sou asnosti = v posledních 30 dnech (101 osob 65 M, 36 Ž) užívá v sou asnosti další drogu (jiná droga 1) 64 osob 42 muž, 22 žen. Nej ast ji se jednalo o marihuanu (51 osob), alkohol (7 osob) a pervitin (4 osoby). Denn další drogu užívalo 34 osob (22 muž, 12 žen), 2 6 dní v týdnu 12 osob (8 muž, 4 ženy), 1 x týdn a mén asto 18 osob (12 muž, 6 žen). Incidence: Z t ch, co udali užívání základní drogy v sou asnosti = v posledních 30 dnech (81 osob 51 M, 30 Ž), uvedlo zkušenost s další drogou 65 osob (41 muž, 24 žen). Vedle základní drogy užívá v sou asnosti další drogu (jiná droga 1) 51osob 33 muž, 18 žen. Jednalo o marihuanu (42), alkohol (6 osob), pervitin (2 muži) a extázi (1 muž). Denn další drogu užívalo 26 osob (17 muž, 9 žen), 2 6 dní v týdnu 10 osob (6 muž, 4 ženy), 1 x týdn a mén asto 15 osob (10 muž, 5 žen). Jiná droga 2 Zkušenost s další drogou (jiná droga 2) uvedlo 65 uživatel (34,4% ze všech uživatel ) - 46 muž, 19 žen. Nej ast ji se jednalo o alkohol (20), marihuanu (9), extázi (9) a heroin (5). Z t ch, co udali užívání základní drogy i jiné drogy 1 v sou asnosti (v posledních 30 dnech) užívá ješt další drogu (jiná droga 2) v sou asnosti 19 osob 14 muž, 5 žen. Nej ast ji se 12

14 jednalo o alkohol (10 osob). Denn další drogu2 užívalo 5 osob (4 muži, 1 žena), 1 x týdn a mén asto 14 osob (10 muž, 4 ženy). Typ kontaktního za ízení Data byla sbírána z 8 lé ebn /kontaktních míst: nízkoprahových za ízení - Most k nad ji, o.s. a Terénní program Most k nad ji, o.s., žkových za ízení - ADVAITA, z.ú., Terapeutická komunita Nová Ves a Detoxifika ní jednotka psychiatrického odd. Krajské nemocnice Liberec, a.s., ambulantních za ízení ADVAITA, z.ú., Centrum ambulantních služeb (dolé ovací program), psychiatrické ambulance MUDr. Tržického a MUDr. Vorlové, St edisko výchovné pé e detašované pracovišt DDÚ v Liberci. OKRES ESKÁ LÍPA Informace v okrese poskytovalo tvrtletn K-centrum pro drogové závislosti Most k nad ji, o.s. v eské Líp. Analýza dat V roce 2014 bylo vybráno 75 vypln ných formulá Registru uživatel drog žadatel o lé bu, po vy azení 1 duplicitního hlášení (klient navštívil další L/K místo v Libereckém okrese) bylo následn vykázáno 74 osob spl ujících definici uživatele drog žadatele o lé bu. Jednalo se o 56 muž (75,7%) a 18 žen (24,3%). Všichni m li eskou státní p íslušnost. Charakter kontaktu: 38 osob (27 muž, 11 žen) nebylo dosud nikde lé eno incidence 37/100 tis. obyvatel (v r ,5/100 tis. obyvatel), 32 osob (26 muž ) již v minulosti kontaktovalo toto LK místo, 2 osoby (1 muž) již byly lé eny v jiném L/K centru, u 1 muže se jednalo o opakovaný záchyt v rámci R ve sledovaném období, u 1 muže o novou epizodu (tj. lé ení zahájené po uplynutí 6m síc od p edchozí lé by). 64 klient p išlo z vlastního rozhodnutí (86,5%), 2 na doporu ení rodiny, 1 poslalo jiné L/K centrum, 1 sociální služba, u 6 klient d vod není znám. Sociální struktura Nejvíce uživatel žilo samostatn (sám/sama) 24 osob (32,4%), s rodi i 20 osob (27%), s partnerem 13 osob (17,6%), s p áteli 8 osob (10,8%), s partnerem a dít tem 5 osob (6,8%), 4 osoby ( ženy) samy s dít tem (5,4%). Incidence: Nejvíce uživatel žilo s rodi i 11 osob (28,9%), samostatn (sám/sama) 10 osob (26,3%), s p áteli 6 osob (15,8%), s partnerem 5 osob (13,2%), s partnerem a dít tem 3 osoby (7,9%) a 3 osoby ( ženy) samy s dít tem (7,9%), S uživatelem drogy žilo 23 osob (31,1%), tj. o 7,6% více než v r muž a 8 žen. U 1 muže tento údaj není znám. Incidence: S uživatelem drogy žilo 16 osob (42,1%) -10 muž a 6 žen. Charakter bydlení: 36 osob (48,6%) m lo stálé bydlišt, 20 osob (27%) uvád lo p echodné bydlišt, 17 osob (23%) byli bezdomovci (15 muž, 2 ženy), u 1 osoby údaj není znám. Incidence: Stálé bydlišt m lo 17 osob (44,7%), echodné 10 osob (26,3%), bezdomovc bylo 11 (28,9%) 10 muž, 1 žena. Zam stnání: Nejv tší skupinu tvo ily stejn jako v p edchozích letech nezam stnaní nebo osoby s p íležitostnou prací 77% (57), pravidelné zam stnání m lo 17,6% uživatel (13), student /žák bylo 2,7% (2), 1 osoba byla v d chodu/v domácnosti, u 1 osoby jiná možnost. 13

15 Incidence: Nejv tší skupinu tvo ily nezam stnaní nebo osoby s p íležitostnou prací 84,2% (32), pravidelné zam stnání m lo 7,9% uživatel (3), student /žák bylo 5,3% (2), 1 osoba v d chodu/v domácnosti. Vzd lání: základní dokon ené m lo 50% uživatel (37), st ední bez maturity 37,8% uživatel (28), st edoškolské s maturitou 9,5% uživatel (7), vysokoškolské 1uživatel, údaj o dosaženém vzd lání nebyl znám u 1 osoby. Incidence: základní nedokon ené a dokon ené m lo 65,8% uživatel (25), st ední bez maturity 26,3% uživatel (10), st edoškolské s maturitou 5,3% uživatel (2), údaj neznámý u 1 osoby. ková struktura Nejvíce kontakt (49 66,2%) tvo ila skupina 25 39letých, dále skupina 20-24letých (17-23%). Nad 40 let bylo 6 osob (8,1%), ve skupin let byly 2 osoby (2,7%), do 15 let nikdo. Podle pohlaví: muži ve v kové skupin let 1 osoba, ve skupin let 13 osob (23,2%), ve skupin osob 36 osob (64,3%), nad 40 let 6 osob (10,7%). Ženy ve v kové skupin let 1 osoba, ve skupin let 4 osoby (22,2%), ve skupin let 13 osob (72,2%). Incidence: nejvíce kontakt (25 65,8%) tvo ila skupina 25 39letých,dále skupina letých (11 28,9%), ve skupin let byly 2 osoby (5,3%). Podle pohlaví: muži ve v kové skupin let 1 osoba, ve skupin let 8 osob, ve skupin osob 18 osob. Ženy ve v kové skupin let 1 osoba, ve skupin let 3 osoby, ve skupin let 7 osob. Pr rný v k uživatel drog byl v r ,5 let 29,9 let u muž (17 50let) a 28,1 let u žen (17 37 let). Pr rný uvedený v k prvního užití drogy byl 15,7 let 15,9 let u muž (9 28 let) a 15 let u žen (12 19 let). Pr rný v k i. v. uživatel drog byl v r ,1 let 30,4 let u muž (17 50) a 28,9 let u žen (21 37 let). Pr rný uvedený k první injek ní aplikace byl 20,3 let 20,5 let u muž (12 33 let) a 19,4 let u žen (12 36 let). Incidence: Pr rný v k uživatel byl 26,8 let 26,7 let u muž (17 35let) a 26,9 let u žen (17 37 let). Pr rný uvedený v k prvního užití drogy byl 15,6 let 15,6 let u muž (10 28 let) a 15,5 let u žen (13 19 let). Pr rný v k i. v. uživatel drog byl v r ,2 let 26,8 let u muž (17 34) a 27,9 let u žen (21 37 let). Pr rný uvedený k první injek ní aplikace byl 21,0 let 20,8 let u muž (12 33 let) a 21,6 let u žen (15 36 let). Typ drogy Nejužívan jší základní drogou byl op t pervitin 87,8% uživatel (65). Marihuanu užívalo 7 osob (9,5%), heroin 1 osoba (1,4%), jiné drogy/léky 1 osoba (1,4%). Podle pohlaví: pervitin užívalo 87,5% muž (49) a 88,9% žen (16), marihuanu 8,9% muž (5) a 11,1% žen (2), heroin užíval 1 muž 1,8%, jiné drogy/léky 1 muž 1,8%. 14

16 Injek si drogu aplikovalo 74,3% uživatel (55) 73,2% muž (41) a 77,8% žen (14). Jednalo se o pervitin, který si takto aplikovalo 54 uživatel (83,1% ze všech uživatel pervitinu) 40 muž, 14 žen a heroin 1 muž (100%). Incidence: Nejužívan jší základní drogou byl pervitin 84,2% uživatel (32). Marihuanu užívalo 5 osob (13,2%), heroin 1 osoba (2,6%). Podle pohlaví: pervitin užívalo 85,2% muž (23) a 81,8% žen (9), marihuanu 3 muži a 2 ženy, heroin užíval 1 muž. Injek si drogu aplikovalo 65,8% uživatel (25) 63% muž (17) a 72,7% žen (8). Jednalo se o pervitin, který si takto aplikovalo 24 uživatel (75% ze všech uživatel pervitinu) 16 muž, 8 žen a heroin 1 muž (100%). Frekvence užívání základní drogy v roce 2014 byly nejpo etn jší skupiny osob užívajících drogu 2 6 dní v týdnu 29,7% (22) a osob užívajících drogu 1x týdn a mén asto 27% (20). Denních uživatel bylo 25,7% (19), osob, které neužily drogu v posledním m síci 14,9% (11), u 1 osoby údaj neuveden. Incidence: nejpo etn jší byli denní uživatelé - 28,9% (11), dále osoby užívajících drogu 2 6 dní v týdnu 26,3% (10) a 1x týdn a mén asto 26,3% (10), co neužily drogu v posledním m síci 15,8% (6), u 1 osoby údaj neuveden. Jiná droga 1 Vedle základní drogy uvedlo zkušenost s další drogou 51 uživatel (68,9% ze všech uživatel ) - 44 muž, 7 žen. Nej ast ji to byla marihuana (43 osob). Incidence: Vedle základní drogy uvedlo zkušenost s další drogou 29 uživatel (39,2% ze všech uživatel ) - 25 muž, 4 ženy. Nej ast ji to byla marihuana (23 osob). Z t ch, co udali užívání základní drogy v sou asnosti = v posledních 30 dnech (61 osob 46 M, 15 Ž) užívá v sou asnosti další drogu (jiná droga 1) 37 osob 32 muž, 5 žen. Nej ast ji se jednalo o marihuanu (36 osob). Denn další drogu užívalo 20 osob (18 muž, 2 ženy), 2 6 dní v týdnu 10 osob (9 muž, 1 žena), 1 x týdn a mén asto 7 osob (5 muž, 2 ženy). Incidence: Z t ch, co udali užívání základní drogy v sou asnosti = v posledních 30 dnech (31 osob 21 M, 10 Ž), uvedlo zkušenost s další drogou 23 osob (19 muž, 4 ženy). Vedle základní drogy užívá v sou asnosti další drogu (jiná droga 1) 21osob 18 muž, 3 ženy. Jednalo o marihuanu. Denn ji užívalo 15 osob (13 muž, 2 ženy), 2 6 dní v týdnu 3 muži, 1 x týdn a mén asto 3 osoby (2 muži, 1 žena). Jiná droga 2 Zkušenost s další drogou (jiná droga 2) uvedli 4 uživatelé 3 muži, 1 žena. Jednalo se o alkohol (2), psilocybin (1) a jiné drogy/léky (1). Denní užívání uvedla 1 osoba (jiné drogy/léky), 2-6 dní v týdnu 1 osoba (alkohol). OKRES JABLONEC NAD NISOU V okrese není v sou asné dob za ízení, kam by se uživatelé drog mohli obrátit o pomoc. V terénu (Jablonec n. N., Tanvald, Železný Brod) se pohybují pracovníci libereckého Terénního programu Most k nad ji, o.s. a poskytují základní služby. 15

17 OKRES SEMILY Také v okrese Semily není v sou asné dob za ízení, kam by se uživatelé drog mohli obrátit o pomoc. V terénu (Turnov, Semily, Jilemnice) poskytují základní služby pracovníci libereckého Terénního programu Mostu k nad ji, o. s AKUTNÍ INTOXIKACE DROGOU A LÉKY Drogový informa ní systém sleduje akutní intoxikace systémem sentinelových pracoviš. Informace jsou poskytovány na formulá ích Hlášení o intoxikaci". Intoxikace jsou hlášeny pouze z okresu Liberec a Jablonec n.n. OKRES LIBEREC V roce 2014 poskytovala data o intoxikaci drogou odd. ARO a ambulance interního odd. Krajské nemocnice Liberec, a.s. Celkem bylo hlášeno 21 intoxikací - u 11 muž a 10 žen. Ve 20 p ípadech se jednalo o edávkování, v 1 p ípad p ina neznámá. Stálé bydlišt m lo 18 osob (85,7%), echodné 3 osoby. 16 osob bylo z okresu Liberec, po 2 osobách z okresu Jablonec n.n. a Semily, 1 osoba z okresu eská Lípa. Pr rný v k intoxikovaných osob byl 40,5 let 38,4 let u muž (19-68 let), 42,8 let u žen (23-84 let). 9 osob bylo ve v kové skupin nad 40 let, 7 osob ve v k. skupin let, 4 osoby ve skupin let, 1 ve skupin let. Zam stnání pravidelné m lo 8 osob, 2 ženy byly na MD, 3 osoby jiná možnost/d chodce, 4 osoby nezam stnané nebo s p íležitostnou prací, u 4 osob údaj neznám. Nej ast ji byly akutní intoxikace zp sobeny léky: sedativy, hypnotiky, analgetiky (7), benzodiazepiny (6), jinými drogami a léky (5), amfetaminem (2) a jinými rozpustidly (1). 8 osob m lo uvedenou ješt druhou drogu pervitin (1), sedativa (1), jiné drogy a léky (2), alkohol (4), 1 osoba ješt t etí drogu marihuanu, 1 osoba tvrtou drogu alkohol. Frekvence - v 10 p ípadech se jednalo o opakovaný abusus, u 5 osob to byla první intoxikace, u 6 osob je frekvence neznámá. 10 osob bylo hospitalizováno od 2 do 11 dní (ARO, interní JIP, interní odd., psychiatrické odd. KNL), 5 osob byly ješt týž den propušt no dom, u 6 osob nebyl záv r uveden. Úmrtí bylo 1-31 letá žena ze Smržovky, na MD, otrávila se metanolem po vypití vody do ost ikova. OKRES JABLONEC N.N. V r byly Nemocnicí v Jablonci n.n., p.o. hlášeny pouze 2 akutní intoxikace u žen s bydlišt m v Tanvaldu. Jednu hlásilo d tské odd. u 17 leté dívky, jednalo se o marihuanu, frekvence neznámá, po dvou dnech byla propušt na dom. Druhou intoxikaci psychotropními léky hlásilo ARO u 58 leté ženy, frekvence abusu neznámá, následn byla p eložena na interní odd. Nemocnice v Jablonci n.n., p.o. Zam stnání obou žen nebylo známé HLÁŠENÉ P ÍPADY VIROVÉ HEPATITIDY TYPU A, B A C Virové hepatitidy jsou jedním z hlavních zdravotních indikátor v oblasti drogové epidemiologie, mají souvislost s injek ním užíváním drog. Incidence je zjiš ována z hlášení o infek ních onemocn ních. OKRES LIBEREC V r bylo prokázáno onemocn ní virovou hepatitidou u 12 uživatel drog všichni v sou asnosti nebo v minulosti užívali drogu intravenózn. 16

18 V 1 p ípad se jednalo o ženu s onemocn ním VHA - tj. 11,1% z celkového po tu hlášených VHA. V 1 p ípad se jednalo o ženu s chronickým onemocn ním VHB - tj. 12,5% z celkového po tu hlášených chronických VHB. Ve 4 p ípadech (2 muži, 2 ženy) se jednalo o akutní onemocn ní VHC - tj. 66,7% z celkového po tu hlášených akutních VHC. V 6 p ípadech (4 muži, 2 ženy) se jednalo o chronické onemocn ní VHC - tj. 46,2% z celkového po tu hlášených chronických VHC. OKRES ESKÁ LÍPA V r bylo prokázáno onemocn ní virovou hepatitidou u 3 uživatel drog (1 muže, 2 žen), jednalo o chronické onemocn ní VHC - tj. 33,3% z celkového po tu hlášených chronických VHC. OKRES JABLONEC N.N. V r bylo prokázáno onemocn ní virovou hepatitidou u 1 uživatelky drog, (intravenózní aplikace), jednalo o akutní onemocn ní VHC - tj. 100% z celkového po tu hlášených akutních VHC. OKRES SEMILY V r nebylo prokázáno onemocn ní virovou hepatitidou u žádného uživatele drog. V souvislosti s možností darování plazmy za peníze se stále setkáváme s tím, že tato centra navšt vují velmi rizikoví dárci, asto práv uživatelé drog. eská legislativa má nastavena relativn p ísná opat ení, aby nedošlo k p enosu infek ních onemocn ní cestou krevních preparát. Velká pozornost je v nována vyšet ování dárc, ale ani p ísná pravidla nemohou zcela vylou it p enos onemocn ní, pokud je dárce v imunologickém okénku. Rizikoví dárci toto riziko ješt zvyšují. V roce 2014 byla v souvislosti s dárcovstvím krve zjišt na pozitivita u 15 osob (11 muž a 4 ženy). U 14 osob pozitivní markery VHC (z toho u 4 osob nejasný výsledek konfirmace z NRL) a u 1 osoby opakovaná reaktivita na anti HIV 1/2 (konfirmace NRL Praha pozitivní). 2 osoby s rizikových chováním (i.v.narkoman, promiskuita). 1.4 P ÍLEŽITOSTNÉ STUDIE V roce 2014 se šet ení životního stylu ani jiná studie neuskute nily. 2. PODÍL KHS NA PRIMÁRNÍ PREVENCI V TSKÉ POPULACI V pr hu roku byly na vyžádání distribuovány zdravotn výchovné materiály prevence kou ení, alkohol, drogy, HIV/AIDS, pohlavní nákazy (školám, lé ebn kontaktním míst m, Rozkoš bez rizika...). Zprost edkovali jsme p edání 500 ks prezervativ Terénnímu programu KC Most k nad ji od SZÚ Praha, dislokovaného pracovišt Liberec. 17

19 3. SHRNUTÍ drogová epidemiologie: v roce 2014 bylo z 9 L/K míst Libereckého kraje vykázáno 263 osob spl ujících definici uživatele drog žadatele o lé bu (prevalence 59,9/100 tis. obyvatel tj. o 5/100 tis. obyv. mén než v roce 2013); 183 muž (69,6%) a 80 žen (30,4%) 135 osob (88 muž, 47 žen) nebylo dosud nikde lé eno = incidence 30,8/100 tis. obyvatel, tj. o 6,8/100 tis. obyvatel mén oproti edchozímu roku. nejvíce uživatel bylo ve kové skupin let (156-59,3%), dále ve v ku let (62 23,6%) a nad 40 let (22 8,4%), do 15 let byli 2 (0,8%). Stejné po adí bylo u muž, u žen byla etí nejpo etn jší v ková skupina let (9 osob). Incidence: nejvíce uživatel bylo ve v kové skupin let (69-51,1%), dále ve ku let (38 28,1%) a na t etím míst k. skupina let (16 11,9%), do 15 let byli 2 (1,5%). Toto po adí platí pro ob pohlaví. pr rný v k uživatel drog kontaktujících LK centra se neustále zvyšuje, v r byl 28,5 let (nejvyšší od r. 2003) u muž 29,5 let, u žen 26,4 let Incidence: pr rný v k dosud nelé ených uživatel drog kontaktujících L/K centra v roce 2014 byl 27,1 let (o 0,5 roku nižší než v r.2013) - u muž 27,8 let (14-72 let), u žen 25,7 let (14-43 let) pr rný v k i. v. uživatel drog v kraji byl 29,2 let - u muž 30,2 let (17 50), u žen 27,1 let (16-43 let) Incidence: pr rný v k i.v. uživatel byl 27,8 let (o 1,2 roku nižší než v r.2013) - u muž 28,3 let (17-48 let) a u žen 27 let (20-43 let) pr rný v k udaného prvního užití drogy byl 16,1 let 16,3 let u muž (8-71) a 15,5 let u žen (10-40 let) pr rný v k první injek ní aplikace drogy byl 20 let 20,1 let u muž (12 36) a 19,7 let u žen (12 36) nejvíce uživatel žilo s rodi i 81 osob (30,8%), samostatn žilo 75 osob (28,5%), dále s partnerem 39 osob (14,8%) v r bylo mezi uživateli drog již 33 bezdomovc (18% - o 7,5% více než v p edchozím roce) 29 muž (15,8%), 4 ženy (5%) Incidence: mezi nov lé enými uživateli bylo 19 bezdomovc (14,1%) s uživatelem drogy žilo 57 osob (21,7%) 35 muž (18,9%) a 22 žen (22%) Incidence: s uživatelem drogy žilo 41 osob (30,4%) 26 muž a 15 žen nejv tší skupinu tvo ily stejn jako v p edchozích letech osoby nezam stnané nebo s íležitostnou prací (65,4%) Incidence: nejv tší skupinu tvo ily osoby nezam stnané nebo s p íležitostnou prací (74,1%) 18

20 nejvíce uživatel má ukon ené a neukon ené základní vzd lání 140 (53,2%) nejužívan jší drogou mezi klienty L/K center v LK byl stále pervitin, užívalo ho 212 (80,6%) uživatel, dále marihuana (31 uživatel 11,8%) a heroin (7 uživatel 2,7%) pr rný v k uživatel marihuany jako základní drogy byl v r ,7 let, pervitinu 28,8 let, heroinu 30,7 let. injek ních uživatel bylo v r (66,9% ze všech uživatel kontaktujících L/K centra) 119 muž (65%) a 57 žen (71,3%) injek si drogu aplikuje 100% uživatel heroinu (7), 77,8% uživatel pervitinu (165), 33,3% uživatel ostatních opiát (1) a 100% uživatel buprenorfinu (3) nejpo etn jší skupinu tvo ily osoby, které neužily drogu v posledním m síci (36,1% - 95), denních uživatel bylo 24,3% (64), ch, co užívali drogu 2 6 dní v týdnu 20,2% (53) Incidence: nejpo etn jší skupinu tvo ili denní uživatelé - 36,3% (49), 2 6 dní v týdnu užívalo drogu 24,4% osob,(33), 1x týdn a mén asto 22,2% osob (30) spole né užívání jehel v posledním m síci potvrdilo 26 i. v. uživatel (14,8% ze všech i. v. uživatel ) 14 muž a 12 žen, u 9 osob údaj neznámý Incidence: spole né užívání jehel v posledním m síci potvrdilo 21 i. v. uživatel (25,9% ze všech nov lé ených i. v. uživatel ) 11 muž a 10 žen, u 9 osob údaj neznámý sdílení jehly v minulosti potvrdilo 44 i. v. uživatel (25% ze všech i. v. uživatel ) 35 muž a 9 žen, u 11 osob údaj neznámý Incidence: sdílení jehly v minulosti potvrdili 2 i. v. uživatelé (2,5% ze všech i. v. uživatel ) 2 muži, u 2 osob údaj neznámý MUDr. Jana Prattingerová vedoucí protiepidemického odboru Zpracovala: I. Suková V Liberci:

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 213 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 213 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS)

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Historie: Vládní usnesení. 446/1993 Úkol. 24: Vypracovat a realizovat projekt drogové epidemiologie Termín: projekt

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

uživatelu MUDr. Lidmila Hamplová stavu příprava prava prezentace: IT oddělen lení KHS

uživatelu MUDr. Lidmila Hamplová stavu příprava prava prezentace: IT oddělen lení KHS Krajská hygienická stanice Stč.kraje se sídlem s v Praze Oddělen lení zdravotního stavu Sledování incidence a prevalence léčených l uživatelu ivatelů drog ve Stč.. kraji Měřín 27.-28. 28. listopadu 2003

Více

Výroč ní zpráva ČR 2012

Výroč ní zpráva ČR 2012 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Výroč ní zpráva ČR 20 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA červen 2013 Referát drogové

Více

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013 Výročnízpráva Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce20 HygienickástanicehlavníhoměstaPrahy Referátdrogovéepidemiologie H y g i e n i c k á s t a n i c e

Více

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy v České

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141 Regionální program řešení problematiky HIV/AIDS v Libereckém kraji pro rok 2007 s výhledem

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Vládním usnesením č. 446/1993 ke koncepci a programu protidrogové politiky byl

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Hodnocení kvality sbíraných dat. obsah 1 ÚVOD

Hodnocení kvality sbíraných dat. obsah 1 ÚVOD ZAOSTŘENO NA DROGY 1 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Žádosti o léčbu spojenou s užíváním drog v ČR Hodnocení kvality sbíraných dat obsah 1 ÚVOD 2 KRITÉRIA HODNOCENÍ KVALITY

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

3.11 Ob anská vybavenost

3.11 Ob anská vybavenost 3.11 Ob anská vybavenost Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména za ízení charakteru ve ejných služeb, která z podstatné ásti jsou zabezpe ována ve ejnou správou (stát, kraj, obec). Za ízení republikové

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky

Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Zapojení obcí Libereckého kraje do financování služeb z pohledu neziskovky Olga Merglová David Adameček Obsah prezentace: Představení organizace Členění služeb v kraji Klíč financování Poznatky z jednání

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově

1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově 1. ročník odborné konference: Společně proti drogám konané dne 2. 10. 2014 v Kyjově Osnova prezentace Kontakty - Oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ KrÚ JMK Charakteristika drogové scény JMK (Výroční

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogovč závislé. 10. Obsah a prĥbčh programu

1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogovč závislé. 10. Obsah a prĥbčh programu Obsah 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogovč závislé 4. Obsah a prĥbčh programu 5. Kvantitativní a kvalitativní údaje o KC 6. Hodnocení a výsledky KC 7. Statistika projektu 8. Finanþní

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

lní drogy vstupenkou do K-centra? K

lní drogy vstupenkou do K-centra? K Je tvrzení užívám m nelegáln lní drogy vstupenkou do K-centra? K Mgr. Dagmar Randákov ková Mgr. Daniel Randák KC Prevent OBSAH 1. Úvod do problematiky 2. Cíl workshopu 3. Stručná teorie 4. Vyzkoušen ené

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov

Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Analýza zdravotního stavu obyvatel okresu Prostějov Květen 212 Vypracovali: Mgr. Dana Strnisková, MUDr. Zdeněk Nakládal, Ph.D. Krajská hygienická stanice Olomouckého e se sídlem v Olomouci Předmluva

Více

Město Turnov období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

Město Turnov období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 Zpráva o realizaci sekundární protidrogové prevence ve městě Turnov Město Turnov období 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 Autorský tým (věcná část): Bc. Pavel Pech Ivona Vendégová Alena Havelková Komentáře a

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K.

Ve sledovaném období naše spole nost dosáhla zisku po zdan ní podle IAS/IFRS 122,61 mil. K. MERO R, a.s. Kralupy nad Vltavou I : 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 m síc roku 2009 podle 119 zákona. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4 Demografické, epidemiologické a virologické charakteristiky populace uživatelů drog srovnání let 2005 a 2006 h MUDr. Vratislav Řehák, MUDr. Laura Krekulová, PhD Program komplexní léčby somatických komplikací

Více

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

MŠMT 20.10.2010. MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D. Dotační program MZ ČR Národní program řešení problematiky HIV/AIDS odborný seminář Výchova ke zdraví, prevence vrozených vývojových vad a reprodukční zdraví MŠMT 20.10.2010 MUDr. Lidmila Hamplová, Ph.D.

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek Sociální pojistné Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová 23.Pečenkovy epidemiologické dny Jihlava 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE

OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ A HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ V PRAXI A VE VÝUCE Ladislav Karda Abstrakt: Ochrana obyvatelstva, v d ív jší terminologii civilní ochrana/obrana a k ní p istupující krizové a havarijní

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009

Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009. MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce a riziko infekčních onemocnění aneb FIS MS LIBEREC 2009 MUDr. Jana Prattingerová MEDICINA KATASTROF HRADEC KRÁLOVÉ 2009 Masové akce (Olympijské hry,hajj ) WHO Technical workshop Communicable

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011

ZNALECKÝ POSUDEK . 547/021/2011 ZNALECKÝ POSUDEK. 547/021/2011 o cen obvyklé rodinného domu.p. 53, na pozemku. parc. St. 86. p íslušenství a pozemk. parc. St. 86,. parc. 335/1,. parc. 336/1, k.ú. Ho in ves, obec Ho in ves, zapsáno na

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 5 Textová ást 2004 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7

CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7 CENOVÁ MAPA STAVEBNÍCH POZEMK M STA OSTRAVY. 7 Textová ást 2006 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Sou ásti cenové mapy... 3 3. Instrukce k použití cenové mapy... 4 4. Stru ná charakteristika m sta... 5 5. Metodika

Více

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at

PRACOVNÍ INSPEKCE. Organizace, práva a povinnosti. www.arbeitsinspektion.gv.at P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O V N Í I N S P E K C E P R A C O

Více

Surveillance infekčních nemocí v ČR

Surveillance infekčních nemocí v ČR Kyjevská 44, 532 03 Pardubice Tel. 465 352 040, Fax: 465 524 328 podatelna@zupu.cz, www.zupu.cz Surveillance infekčních nemocí v ČR MUDr. Pavel Slezák VI. konference Medicína katastrof, traumatologické

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje 2006 Obsah Úvodní slovo 1 Souhrn... 4 1.1 Drogová scéna kraje a rizikové lokality... 4 1.2 Trendy v uţívání návykových látek a rizikové

Více

Ing. Ji í Vojt ch Ing. Daniela Chamoutová

Ing. Ji í Vojt ch Ing. Daniela Chamoutová Vývoj vzd lanostní a oborové struktury žák a student ve st edním a vyšším odborném vzd lávání v R a v krajích R a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2007/08 Ing.

Více

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM

M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM M STO DV R KRÁLOVÉ NAD LABEM PR MYSLOVÁ ZÓNA SYLVÁROV Adresa: nám stí T. G. Masaryka 38, 544 01 Dv r Králové nad Labem I O: 277 819 Telefon/Fax: 499 320 111 / 499 320 134 www: www.mudk.cz, www.dvurkralove.cz

Více

Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci

Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci Průběžná zpráva k 30. 6. 2012 Centrum drogové pomoci Služby sociální prevence Kontaktní centra IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 8008943 VEDOUCÍ: Mgr. Michal Fabian, DiS. KONTAKT: Tel. č.: 596884854, 602715805 Adresa:

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti

Rámcová smlouva v trvání 4 let od její ú innosti OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo - Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. - Popis p edm tu ve

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 6. 2012 Bod pořadu jednání: Aktualizace indikativního seznamu projektů IPRM Liberec - zóna "Lidové sady" Zpracoval:

Více

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007

A Kluby Č R Výro č ní zpráva 2007 A Kluby R Výro ní zpráva 2007 Obsah Poslání Slovo úvodem Poskytované slu by A Poradna Kontaktní centrum Následná pé e Pomoc v krizi Linka d v ry Internetová Poradna Krizová intervence Svépomocné terapeutické

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více