DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE"

Transkript

1 DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 2014 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

2 DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC Rok 2014 byl posledním rokem, kdy Hygienická služba v rámci Národní strategie protidrogové politiky vlády sbírala data o uživatelích drog kontaktujících L/K centra evidovaná Hygienickou službou R. Od b ezna 2015 je spušt n Národní registr lé by uživatel drog (NRLUD), který je dle zákona. 372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování sou ástí Národního zdravotnického systému. Údaje do n j budou p edávat dle 70 odst.4, písm.f) citovaného zákona krom zdravotnických za ízení též za ízení poskytující služby sociální prevence a programy sociálního poradenství a sociálních služeb, jejichž cílovou skupinou jsou osoby závislé na návykových látkách. Nov bude za základní drogu možno uvést i alkohol a tabák. Hygienická služba bude pokra ovat ve sledování intoxikací drogou nebo léky, ve výjime ných p ípadech zakládat data získaná v listinné podob do NRLUD. Od roku 1995 se monitorovala incidence, následn od r i prevalence uživatel drog žadatel o lé bu. Každý uživatel byl ve sledovaném období (roce) zapo ten pouze jednou bez ohledu na po et návšt v v jednom nebo více L/K centrech (pr žn byly vy azovány duplicitní záznamy). Klienti byli hlášeni na eské verzi standardizovaného formulá e, eská verze byla navíc rozší ena o testování klient na virové hepatitidy a HIV. Posbíraná data byla a jsou sledovaná Evropským monitorovacím centrem pro drogy a uživatele drog (EMCDDA) v Lisabonu a sou asn jsou využívána Národním monitorovacím st ediskem pro drogy a drogové závislosti. KHS Libereckého kraje spolupracuje i na poli primární prevence. Zpráva obsahuje kapitoly : 1. Drogová epidemiologie - p ehled za Liberecký kraj 2. Podíl KHS Libereckého kraje na primární prevenci 3. Shrnutí 1. DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE Drogový informa ní systém je založen na pr žném monitorování 1.1. Incidence a prevalence uživatel drog žadatel o lé bu" v síti lé ebn -kontaktních center (LK) evidovaných Hygienickou službou R 1.2. Sledování akutních intoxikací 1.3. Hlášené p ípady virové hepatitidy typu A, B a C u injek ních uživatel drog 1.4. íležitostné studie 1.1. REGISTR UŽIVATEL DROG ŽADATEL O LÉ BU Metodika V kontaktních a lé ebných centrech v okresech Libereckého kraje jsou získávána data od uživatel drog, kte í se obrátí na centrum o pomoc. Jedná se o registr tzv. uživatel drog žadatel o lé bu, kte í tvo í pouze zlomek všech uživatel drog. Systém sleduje incidenci (všechny nov evidované uživatele drog žadatele o první lé bu v život v pr hu sledovaného roku - dále jen incidence ) a od r také prevalenci (všechny uživatele drog žadatele o lé bu, kte í v pr hu sledovaného roku alespo jedenkrát navštívili n které ze za ízení, která poskytují pé i osobám užívajícím drogy dále jen prevalence ). Anonymita systému je zaru ena, zaznamenává se pouze první ást rodného ísla klienta a dále 1

3 tzv. identifikátor (iniciály rodného jména klientovy matky, i p ezdívka klienta, kterou dál uvádí i v dalších LK centrech), což umožní vylou it opakované záznamy stejného klienta. Veškerá data za kraj jsou tvrtletn odesílána Centrálnímu pracovišti drogové epidemiologie i Hygienické stanici hl. m sta Prahy. Z hlediska kraje, ale zejména jeho jednotlivých okres, je d ležitý fakt, že registr zahrnuje všechny uživatele, kte í se obrátili na centra, bez ohledu na místo bydlišt, tj. i s bydlišt m mimo sledovaný okres/kraj. Tento systém poskytuje pom rn kvalitní data o drogové scén (v okrese Liberec sledujeme samostatn od r.1996, v celém Libereckém kraji od r.2002), zejména o jejím vývoji a trendech. LIBERECKÝ KRAJ V roce 2014 bylo z 9 L/K míst Libereckého kraje posbíráno celkem 282 vypln ných formulá Registru uživatel drog žadatel o lé bu, po vy azení duplicitních hlášení (klient navštívil více míst v kraji) bylo následn vykázáno 263 osob spl ujících definici uživatele drog žadatele o lé bu. Jednalo se o 183 muž (69,6%) a 80 žen (30,4%). Z hlediska charakteru kontaktu 135 osob 51,3% (88 muž, 47 žen) nebylo dosud nikde lé eno incidence 30,8/100 tis. obyvatel (o 6,8/100 tis. obyvatel mén oproti minulému roku). po et osob Osoby, které vyhledaly pomoc v L/K centrech Liberecký kraj celkem muži ženy osob (38 muž, 16 žen) navštívilo již jiné L/K místo, 64 osob (49 muž, 15 žen) v minulosti kontaktovalo toto L/K místo, u 8 osob (7 muž a 1 ženy) se jednalo o opakovaný záchyt v rámci R ve sledovaném období, u 2 osob šlo o novou epizodu lé ení, tj. lé ení zahájené po uplynutí 6 m síc od p edchozí lé by (1 muž, 1 žena). Bydlišt v LK uvád lo 212 osob (80,6%) 142 muž a 70 žen, ostatní m li bydlišt v jiných krajích R. 2 muži byli cizinci (SR - nyní bezdomovec, Belgie p echodn okr. Semily). Sociální struktura Nejvíce uživatel žilo s rodi i - 81 osob (30,8%), samostatn žilo 75 osob (28,5%), s partnerem 39 osob (14,8%), s p áteli 30 osob (11,4%), 10 osob s partnerem a dít tem (3,8%), 7 osob (ženy) samy s dít tem (2,7%), u 21 osob uvedena jiná možnost (8%). Incidence: Nejvíce uživatel žilo s rodi i) - 46 osob (34,1%), samostatn žilo 32 osob (23,7%), s partnerem 23 osob (17%), s p áteli 21 osob (15,6%), 6 osob s partnerem a dít tem (4,4%), 4 osoby (ženy) samy s dít tem (3%), u 3 osob uvedena jiná možnost (2,2%). S uživatelem drogy žilo 57 osob (21,7%), tj. o 1,3% více než v r. 2013, 35 muž a 22 žen. U 21 osob (8%) tento údaj není znám (13 muž, 8 žen). 2

4 Incidence: S uživatelem drogy žilo 41 osob (30,4%) - 26 muž a 15 žen. U 16 osob (11,9%) tento údaj není znám (9 muž, 7 žen). Stálé bydlišt m lo 129 osob (49%), p echodné 74 osob (28,1%), v za ízení žilo 25 osob (squat 9, ubytovna 7, chrán né bydlení - 4, po 1 osob DVÚ, azylový d m, TK White light, internát, u 1 osoby neuvedeno) 9,5%, bezdomovc bylo 33 (12,5%) 29 muž, 4 ženy. Incidence: Stálé bydlišt m lo 78 osob (57,8%), p echodné 22 osob (16,3%), v za ízení žilo 16 osob (squat 8, ubytovna 7, DVÚ - 1) 11,9%, bezdomovc bylo 19 (14,1%) 17 muž 2 ženy. % Zam stnání klient L/K center Liberecký kraj neznámo nezam./p íl.práce inv.d ch./v domác pravidelné stud./žák Nejv tší skupinu tvo ili stejn jako v p edchozích letech nezam stnaní nebo osoby s p íležitostnou prací 172 (65,4%). Pravidelné zam stnání m lo 60 uživatel (22,8%), student /žák bylo 18 (6,8%), v inv. d chodu nebo v domácnosti 4 osoby (1,5%), u 9 osob (3,4%) jiná možnost. Incidence: Nejv tší skupinu tvo ili nezam stnaní nebo osoby s p íležitostnou prací 100 (74,1%). Pravidelné zam stnání m lo 17 uživatel (12,6%), student /žák bylo 13 (9,6%), v inv. d chodu nebo v domácnosti 2 osoby (1,5%), u 3 osob (2,2%) jiná možnost. % Nejvyšší dosažené vzd lání klient L/K center Liberecký kraj ZŠ SŠ bez mat. SŠ s mat. VOŠ VŠ neznámo

5 Vzd lání: základní dokon ené a nedokon ené m lo 140 osob (53,2%), st ední bez maturity 88 osob (33,5%), st ední s maturitou 24 osob (9,1%), vysokoškolské 5 osob (1,9%), údaj o dosaženém vzd lání nezjišt n u 6 osob (2,3%). Incidence: základní dokon ené a nedokon ené m lo 85 osob (62,9%), st ední bez maturity 41 osob (30,4%), st ední s maturitou 7 osob (5,2%), vysokoškolské 1 osoba (0,7%), údaj o dosaženém vzd lání nezjišt n u 1 osoby (0,7%). ková struktura Nejvíce kontakt tvo ila stejn jako v p edchozím roce skupina uživatel ve v ku let (59,3% - 156), dále skupina letých (23,6% - 62) a nad 40 let (8,4% - 22). Mladistvých ve v ku let bylo 8% (21), do 15 let 0,8% (2). Podle pohlaví: muži ve v k. skupin do 15 let 1 chlapec (0,5%), ve skupin let 12 muž (6,6%), ve skupin let 38 muž (20,8%), ve skupin let 112 muž (61,2%) a nad 40 let 20 muž (10,9%). Ženy - ve v k. skupin do 15 let 1 dívka (1,3%), ve skupin let 9 žen (11,3%), ve skupin let 24 žen (30%), ve skupin let 44 žen (55%), nad 40 let 2 ženy (2,5%). Klienti L/K center podle v kových skupin Liberecký kraj po et osob < 15 let let let let >40 let ková struktura - incidence: Nejvíce kontakt tvo ila skupina uživatel ve v ku let (51,1% - 69), dále skupina letých (28,1% - 38) a na t etím míst skupina let (11,9% - 16). Nad 40 let bylo 7,4% (10), do 15 let 1,5% (2). Podle pohlaví: muži ve v k. skupin do 15 let 1 chlapec (1,1%), ve skupin let 10 muž (11,4%), ve skupin let 23 muž (26,1%), ve skupin let 45 muž (51,1%) a nad 40 let 9 muž (10,2%). Ženy - ve v k. skupin do 15 let 1 dívka (2,1%), ve skupin let 6 žen (12,8%), ve skupin let 15 žen (31,9%), ve skupin let 24 žen (51,1%), nad 40 let 1 žena (2,1%). Pr rný v k uživatel v LK neustále mírn stoupá, v r byl již 28,5 let (r.13 28,2 4

6 let, r.12 27,3 let, r.11-26,9 let, 10-25,5 let, r.09-24,9 let, r.08-25,3 let, r.07-24,7 let, r.06-24,3 let, r.05-23,9 let). Podle pohlaví: pr rný v k muž byl 29,5 let (14-72 let) a pr rný v k žen 26,4 let (14-48 let). Incidence: Pr rný v k uživatel byl v r ,1 let, pr rný v k muž 27,8 let (14-72 let) a pr rný v k žen 25,7 let (14-43 let). Pr rný v k uživatel kontaktujících L/K centra Liberecký kraj celkem muži ženy Pr rný v k uživatel marihuany v LK byl 23,7 let 24,8 let u muž (14-38) a 19,3 let u žen (14-34). Pr rný v k uživatel pervitinu byl 28,8 let - 29,9 let u muž (17-50), 26,6 let u žen (16-43). Pr rný k uživatel heroinu byl 30,7 let - pouze muži. Pr rný v k i. v. uživatel drogy byl 29,2 let - u muž 30,2 let (17-50), u žen 27,1 let (16-43). Pr rný uvedený v k prvního užití drogy byl 16,1 let - 16,3 let u muž (8-71), 15,5 let u žen (10-40 let). Pr rný v k první injek ní aplikace drogy byl 20 let 20,1 let u muž (rozmezí 12 36) a 19,7 let u žen (12-36). Incidence: Pr rný v k i. v. uživatel drogy byl 27,8 let - u muž 28,3 let (17-48), u žen 27 let (20-43). Pr rný uvedený v k prvního užití drogy byl 16,5 let - 16,7 let u muž (8-71), 15,9 let u žen (10-28 let). Pr rný v k první injek ní aplikace drogy byl 20,6 let 20,7 let u muž (12 36) a 20,4 let u žen (13-36). Typ drogy Nejužívan jší drogou byl stále pervitin, v r ho užívalo 80,6% (212) uživatel (v r.13 83,9%, r.12 81,7%, r.11-80%, r.10-81,6%, v r.09-81%, r.08-67,3%, r.07-66,8%, r.06-52,7%, r.05-58,8%). Marihuanu uvád lo 11,8% (31) uživatel (v r.13 9,1%, r.12 12,2%, r.11-15%, r.10-11,2%, r.09-7,5%, r.08-18,3%, r.07-14,3%, r.06-22,6%, r.05-21,2%), heroin - 2,7% (7) uživatel (v r.13 4,1%, r.12 4,9%, r.11-2,9%, r.10-3,9%, r.09-6,9%,r.08-10,4%, r.07-11,5% r.06-14,4%, r.05-8%). 5

7 Podle pohlaví: pervitin užívalo 76% (139) muž a 91,3% (73) žen, marihuanu 13,7% (25) muž a 7,5% (6) žen, heroin 3,8% (7) muž. Incidence: Pervitin užívalo 80,7% (109) uživatel (76,1% muž 67, 89,4% žen 42), marihuanu uvád lo 15,6% (21) uživatel (18,2% muž 16, 10,6% žen - 5). 300 Nejužívan jší skupiny základní drogy Liberecký kraj 250 po et osob heroin,opiáty pervitin,stimulancia kanabinoidy Injek si v r aplikovalo drogu 66,9% (176) uživatel (o 3,6% mén než v r.2013) - podle pohlaví 65% (119) muž (o 5,3% mén než v r.2013) a 71,3% (57) žen (o 0,3% více než v r.2013) Injek ní uživatelé drog (% uživatel ) Liberecký kraj 0 muži ženy celkem Tímto zp sobem si aplikovalo drogu 77,8% uživatel pervitinu (165), 100% uživatel heroinu (7), 33,3% uživatel ostatních opiát (1) a 100% uživatel buprenorfinu (3). Incidence: Injek si v r aplikovalo drogu 60% (81) uživatel 56,8% (50) muž a 66% (31) žen. Tímto zp sobem si aplikovalo drogu 73,4% uživatel pervitinu (80), 100% uživatel heroinu (1). Frekvence užívání drogy - nejpo etn jší skupinu tvo ily osoby, které v posledním m síci neužily drogu 36,1% (95), denn užívalo drogu 24,3% osob (64), 2-6 dní v týdnu 20,2% osob (53), 1 x týdn a mén asto 17,1% osob (45), zbylé procento etnost 6

8 neuvedlo. Frekvence užívání drogy incidence: nejpo etn jší skupinu tvo ili denní uživatelé 36,3% (49), 2-6 dní v týdnu užívalo drogu 24,4% osob (33), 1 x týdn a mén asto 22,2% osob (30), neužili drogu v minulém m síci 15,6% osob (21), zbylé procento etnost užívání neuvedlo. Frekvence užívání drogy Liberecký kraj 100% 80% 60% 40% 20% 0% x týdn a mén 2-6 dní v týdnu denn neužita v posl.m s. neznámá Jiná droga 1 Vedle základní drogy uvedlo zkušenost s další drogou 193 uživatel (73,4% ze všech uživatel ) muž, 55 žen. Nej ast ji to byla marihuana (135 osob), pervitin (18), alkohol (18), heroin (8). Incidence: Vedle základní drogy uvedlo další drogu 101 uživatel (38,4% ze všech uživatel ) - 69 muž, 32 žen. Nej ast ji to byla marihuana (76 osob), alkohol (9), pervitin (8), heroin (3). Z t ch, co udali užívání základní drogy v sou asnosti = v posledních 30 dnech (162 osob 111 M, 51 Ž) užívá v sou asnosti další drogu (jiná droga 1) 101 osob 74 muž, 27 žen. Nej ast ji se jednalo o marihuanu (87 osob), alkohol (7 osob) a pervitin (4 osoby). Denn další drogu užívalo 54 osob (40 muž, 14 žen), 2 6 dní v týdnu 22 osob (17 muž, 5 žen), 1 x týdn a mén asto 25 osob (17 muž, 8 žen). Incidence: Z t ch, co udali užívání základní drogy v sou asnosti = v posledních 30 dnech (112 osob 72 M, 40 Ž), uvedlo zkušenost s další drogou 88 osob (60 muž, 28 žen). Vedle základní drogy užívá v sou asnosti další drogu (jiná droga 1) 72 osob 51 muž, 21 žen. Jednalo o marihuanu (63 osob 44 M, 19 Ž), alkohol (6 osob 4 M, 2 Ž), pervitin (2 muži) a extázi (1 muž). Denn další drogu užívalo 41 osob (30 muž, 11 žen), 2 6 dní v týdnu 13 osob (9 muž, 4 ženy), 1 x týdn a mén asto 18 osob (12 muž, 6 žen). Jiná droga 2 Zkušenost s další drogou (jiná droga 2) uvedlo 69 uživatel (26,2% ze všech uživatel ) - 49 muž, 20 žen. Nej ast ji se jednalo o alkohol (22), marihuanu (9), extázi (9) a heroin (5). Z t ch, co udali užívání základní drogy i jiné drogy 1 v sou asnosti (v posledních 30 dnech) užívá ješt další drogu (jiná droga 2) v sou asnosti 21 osob 15 muž, 6 žen. Nej ast ji se jednalo o alkohol (11 osob). Denn další drogu2 užívalo 6 osob (4 muž, 2 ženy), 2 6 dní v týdnu 1 muž, 1 x týdn a

9 mén asto 14 osob (10 muž, 4 ženy). Všichni jsou klienty KC Most k nad ji, Terénního programu KC Most k nad ji, Detoxu a CAS ADVAITA. Hodn klient hlavn K-center a TK má zkušenosti ješt s dalšími drogami, ale drogová epidemiologie umož ovala zaznamenat pouze základní drogu + maximáln další 2 drogy. OKRES LIBEREC Informace v okrese poskytují tvrtletn : K-centrum pro lidi ohrožené drogou Most k nad ji, o. s., Terénní program Most k nad ji, o. s., ambulantní psychiatrické ordinace v Liberci, psychiatrické odd. nemocnice Liberec odd. Detoxu, ADVAITA, z.ú.. - Terapeutická komunita pro drogov závislé v Nové Vsi a ADVAITA, z.ú. Centrum ambulantních služeb v Liberci, které slouží k dolé ování a též jako ambulance pro drogov závislé a St edisko výchovné pé e p i DDÚ Liberec. Analýza dat V roce 2014 bylo posbíráno celkem 207 vypln ných formulá Registru uživatel drog žadatel o lé bu, po vy azení duplicitních hlášení (klient navštívil více míst nebo byl vykázán vícekrát) bylo následn vykázáno 189 osob spl ujících definici uživatele drog žadatele o lé bu. Jednalo se o 127 muž (67,2%) a 62 žen (32,8%). 186 osob m lo eskou státní p íslušnost, 1 byl Slovák, 1 Belgi an, u 1 národnost ani íslušnost neuvedena. Osoby, které vyhledaly pomoc v L/K centrech okres Liberec po et osob celkem muži ženy Charakter kontaktu: 97 osob (61 muž, 36 žen) nebylo dosud nikde lé eno incidence 56,5/100 tis.obyvatel (v r ,8/100 tis.obyvatel), 52 osob (37 muž ) již bylo lé eno v jiném L/K centru, 32 osob (23 muž ) v minulosti kontaktovalo toto L/K místo, u 7 osob (6 muž ) se jednalo o opakovaný záchyt v rámci R ve sledovaném období, u 1 ženy o novou epizodu (tj. lé ení zahájené po uplynutí 6 m síc od p edchozí lé by). Bydlišt v okrese Liberec udávalo 105 osob (55,6%), v okr. Jablonec n.n. 29 osob (15,3%), v okr. Semily 2 osoby (1,1%), v okr. eská Lípa 3 osoby (1,6%), mimo LK 49 osob (25,9%), u 1 osoby neuvedeno. Doporu ení: 54 (28,6%) klient p išlo z vlastního rozhodnutí, 18 (9,5%) na doporu ení rodiny, 43 (22,8%) na základ doporu ení jiného L/K centra, 1 poslal praktický léka (0,5%), 8

10 4 (2,1%) l žkové zdravotnické za ízení, 2 (1,1%) sociální služby, 10 (5,3%) soud nebo P R, 6 (3,2%) z jiných d vod, u 51 (27%) d vod není znám (p evážn klienti K-centra Most k nad ji, o. s., kde se údaj nesleduje). Sociální struktura Nejvíce uživatel žilo s rodi i - 61 osob (32,3%), samostatn žilo 51 osob (27%), s partnerem 26 osob (13,8%), s p áteli 22 osob (11,6%), 5 osob s partnerem a dít tem (2,6%), 3 osoby (ženy) samy s dít tem (1,6%), u 21 osob uvedena jiná možnost (11,1%). Incidence: Nejvíce uživatel žilo s rodi i) - 35 osob (36,1%), samostatn žilo 22 osob (22,7%), s partnerem 18 osob (18,6%), s p áteli 15 osob (15,5%), 3 osoby s partnerem a dít tem (3,1%), 1 žena sama s dít tem (1%), u 3 osob uvedena jiná možnost (3,1%). S uživatelem drogy žilo 34 osob (18%), tj. o 1,4% mén než v r. 2013, 20 muž a 14 žen. U 20 osob (10,6%) tento údaj není znám (12 muž, 8 žen). Incidence: S uživatelem drogy žilo 25 osob (25,8%) - 16 muž a 9 žen. U 16 osob (16,5%) tento údaj není znám (9 muž, 7 žen). Stálé bydlišt m lo 93 osob (49,2%), p echodné 54 osob (28,6%), v za ízení žilo 25 osob (squat 9, ubytovna 7, chrán né bydlení - 4, po 1 osob DVÚ, azylový d m, TK White light, internát, 1x neuvedeno) 13,2%, bezdomovc bylo 16 (8,5%) 14 muž, 2 ženy. Incidence: Stálé bydlišt m lo 61 osob (62,9%), p echodné 12 osob (12,4%), v za ízení žilo 16 osob (squat 8, ubytovna 7, DVÚ - 1) 16,5%, bezdomovc bylo 8 (8,2%) 7 muž, 1 žena. Zam stnání: Nejv tší skupinu tvo ili stejn jako v p edchozích letech nezam stnaní nebo osoby s p íležitostnou prací 115 (60,8%). Pravidelné zam stnání m lo 47 uživatel (24,9%), student /žák bylo 16 (8,5%), v inv. d chodu nebo v domácnosti 3 osoby (1,6%), u 8 osob (4,2%) jiná možnost. Incidence: Nejv tší skupinu tvo ili nezam stnaní nebo osoby s p íležitostnou prací 68 (70,1%). Pravidelné zam stnání m lo 14 uživatel (14,4%), student /žák bylo 11 (11,3%), v inv. d chodu/v domácnosti 1 osoba (1%), u 3 osob (3,1%) jiná možnost. Vzd lání: základní dokon ené a nedokon ené m lo 103 osob (54,5%), st ední bez maturity 60 osob (31,7%), st ední s maturitou 17 osob (9%), vysokoškolské 4 osoby (2,1%), údaj o dosaženém vzd lání nezjišt n u 5 osob (2,6%). Incidence: základní dokon ené a nedokon ené m lo 60 osob (61,9%), st ední bez maturity 31 osob (32%), st ední s maturitou 5 osob (5,2%), vysokoškolské 1 osoba (1%). ková struktura Nejvíce kontakt (107 56,6%) tvo ila skupina uživatel ve v ku let (nejv tší skupina již od r. 2005), dále skupina letých (45-23,8%) a mladistvých ve v ku let (19 10,1%). Nad 40 let bylo 16 osob (8,5%), a do 15 let 2 osoby (1,1%). Podle pohlaví: muži - ve v kové skupin do 15 let 1 osoba (0,8%), ve skupin let 11 osob (8,7%), ve skupin let 25 osob (19,7%), ve skupin let 76 osob (59,8%) a nad 40 let 14 osob (11%). 9

11 Ženy - v kové skupin do 15 let byla 1 osoba (1,6%), ve skupin let 8 osob (12,9%), ve skupin let 20 osob (32,3%), ve skupin let 31 osob (50%) a nad 40 let 2 osoby (3,2%). po et osob Klienti L/K center podle v kových skupin okres Liberec do 15 let let let let 40 a více neznámá ková struktura - incidence: Nejvíce kontakt tvo ila skupina uživatel ve v ku let (44-45,4%), dále skupina letých (27-27,8%) a na t etím míst skupina let (14-14,4%). Nad 40 let bylo 10 osob (10,3%), do 15 let 2 osoby (2,1%). Podle pohlaví: muži ve v k. skupin do 15 let 1 chlapec (1,6%), ve skupin let 9 muž (14,8%), ve skupin let 15 muž (24,6%), ve skupin let 27 muž (44,3%) a nad 40 let 9 muž (14,8%). Ženy - ve v k. skupin do 15 let 1 dívka (2,8%), ve skupin let 5 žen (13,9%), ve skupin let 12 žen (33,3%), ve skupin let 17 žen (47,2%), nad 40 let 1 žena (2,8%). Pr rný v k uživatel drog v roce 2014 byl stejný jako v p edchozím roce - 28,2 let (v r.12 26,6 let, r.11 26,4 let, r ,9 let, r.09 24,6 let, r.08 25,4 let, r.07 24,7 let). Nejmladší osob bylo 14 let, nejstarší 72 let. Podle pohlaví: pr rný v k muž byl 29,3 let (14-72 let) a pr rný v k žen 25,8 let (14 48 let). Incidence: Pr rný v k uživatel byl 27,2 let, pr rný v k muž 28,3 let (14-72 let) a pr rný v k žen 25,3 let (14-43 let). Pr rný v k uživatel marihuany v okr. Liberec byl 22,4 let 23,7 let u muž (14-38) a 16,3 let u žen (14-17). Pr rný v k uživatel pervitinu byl 28,3 let - 29,7 let u muž (17-48), 26,1 let u žen (16-43). Pr rný k uživatel heroinu byl 32,5 let - pouze muži. Pr rný v k i. v. uživatel drogy byl 28,8 let - u muž 30,1 let (17-48), u žen 26,5 let (16-43). Pr rný uvedený v k prvního užití jakékoliv drogy byl 16,2 let - 16,5let u muž (8-71), 15,7 let u žen (10-40 let). Pr rný v k první injek ní aplikace drogy byl 19,9 let 20,0 let u muž (rozmezí 12 36) a 19,6 let u žen (13-33). 10

12 Incidence: Pr rný v k i. v. uživatel drogy byl 28,1 let - u muž 29,1 let (17-48), u žen 26,7 let (20-43). Pr rný uvedený v k prvního užití jakékoliv drogy byl 16,8 let - 17,3 let u muž (8-71), 16 let u žen (10-28 let). Pr rný v k první injek ní aplikace drogy byl 20,4 let 20,6 let u muž (rozmezí 12 36), u žen 20 let (13-33). Typ drogy Nejužívan jší základní drogou byl stále pervitin 147 uživatel (77,8%), dále marihuana 24 uživatel (12,7%) a heroin 6 uživatel (3,2%). Podle pohlaví: pervitin užívalo 90 (70,9%) muž a 57 (91,9%) žen, marihuanu 20 (15,7%) muž a 4 (6,5%) ženy, heroin 6 (4,7%) muž. Incidence: Nejužívan jší základní drogou byl pervitin 77 uživatel (79,4%) a marihuana 16 uživatel (16,5%). Podle pohlaví: pervitin užívalo 44 (72,1%) muž a 33 (91,7%) žen, marihuanu 13 (21,3%) muž a 3 (8,3%) ženy. Nejužívan jší základní drogou uživatel s bydlišt m v okrese Liberec byl v r pervitin 80 (76,2%) uživatel a marihuana 19 (18,1%) uživatel. Podle pohlaví: pervitin užívalo 48 (69,6%) muž a 32 (88,9%) žen, marihuanu 15 (21,7%) muž a 4 ženy (11,1%). Incidence: Nejužívan jší základní drogou uživatel s bydlišt m v okrese Liberec byl pervitin 56 (76,7%) uživatel a marihuana 15 (20,5%) uživatel. Podle pohlaví: pervitin užívalo 34 (70,8%) muž a 22 (88%) žen, marihuanu 12 (25%) muž a 3 ženy (12%) Injek ní uživatelé drog (% uživatel ) okr. Liberec celkem muži ženy Injek si drogu aplikovalo v r % (121) uživatel, podle pohlaví: 61,4% (78) muž (o 9,8% mén než v p edchozím roce) a 69,4% (43) žen (o 1,2% více než v r.2013). Tímto zp sobem si aplikovalo drogu 75,5% uživatel pervitinu (111), 100% uživatel heroinu (6), 33,3% uživatel ostatních opiát (1) a 100% uživatel buprenorfinu (3). Incidence: Injek si drogu aplikovalo 57,7% (56) uživatel, podle pohlaví: 54,1% (33) muž a 63,9% (23) žen. Tímto zp sobem si aplikovalo pervitin 72,7% uživatel (56). Frekvence užívání základní drogy - nejpo etn jší skupinu stále tvo ily osoby, které neužily drogu v posledním m síci 44,4% (84), druhou nejpo etn jší skupinou byly osoby užívající drogu denn - 23,8% (45), dále osoby užívající drogu 2 6 dní v týdnu 16,4% (31). Jedenkrát týdn a mén asto užívalo drogu 13,2% (25), u 4 osob etnost užití drogy není 11

13 známá. Frekvence užívání drog osobami kontaktujícími L/K místa okres Liberec 100% 80% 60% 40% 20% 0% xtýdn a mén 2-6 dní v týdnu denn neužita v posl.m s. neznámá Incidence: Frekvence užívání základní drogy - nejpo etn jší skupinu tvo ili denní uživatelé 39,2% (38), druhou nejpo etn jší skupinou byly osoby užívající drogu 2 6 dní v týdnu 23,7% (23), dále osoby užívající drogu 1x týdn a mén asto 20,6% (20). V posledním m síci neužilo drogu 15,5% (15), u 1 osoby etnost užití drogy není známá. Jiná droga 1 Vedle základní drogy uvedlo zkušenost s další drogou 142 uživatel (75,1% ze všech uživatel ) - 94 muž, 48 žen. Nej ast ji to byla marihuana (92 osob), pervitin (16), alkohol (16), heroin (7). Incidence: Vedle základní drogy uvedlo zkušenost s další drogou 72 uživatel (38,1% ze všech uživatel ) - 44 muž, 28 žen. Nej ast ji to byla marihuana (53 osob), alkohol (7), pervitin (6), heroin (3). Z t ch, co udali užívání základní drogy v sou asnosti = v posledních 30 dnech (101 osob 65 M, 36 Ž) užívá v sou asnosti další drogu (jiná droga 1) 64 osob 42 muž, 22 žen. Nej ast ji se jednalo o marihuanu (51 osob), alkohol (7 osob) a pervitin (4 osoby). Denn další drogu užívalo 34 osob (22 muž, 12 žen), 2 6 dní v týdnu 12 osob (8 muž, 4 ženy), 1 x týdn a mén asto 18 osob (12 muž, 6 žen). Incidence: Z t ch, co udali užívání základní drogy v sou asnosti = v posledních 30 dnech (81 osob 51 M, 30 Ž), uvedlo zkušenost s další drogou 65 osob (41 muž, 24 žen). Vedle základní drogy užívá v sou asnosti další drogu (jiná droga 1) 51osob 33 muž, 18 žen. Jednalo o marihuanu (42), alkohol (6 osob), pervitin (2 muži) a extázi (1 muž). Denn další drogu užívalo 26 osob (17 muž, 9 žen), 2 6 dní v týdnu 10 osob (6 muž, 4 ženy), 1 x týdn a mén asto 15 osob (10 muž, 5 žen). Jiná droga 2 Zkušenost s další drogou (jiná droga 2) uvedlo 65 uživatel (34,4% ze všech uživatel ) - 46 muž, 19 žen. Nej ast ji se jednalo o alkohol (20), marihuanu (9), extázi (9) a heroin (5). Z t ch, co udali užívání základní drogy i jiné drogy 1 v sou asnosti (v posledních 30 dnech) užívá ješt další drogu (jiná droga 2) v sou asnosti 19 osob 14 muž, 5 žen. Nej ast ji se 12

14 jednalo o alkohol (10 osob). Denn další drogu2 užívalo 5 osob (4 muži, 1 žena), 1 x týdn a mén asto 14 osob (10 muž, 4 ženy). Typ kontaktního za ízení Data byla sbírána z 8 lé ebn /kontaktních míst: nízkoprahových za ízení - Most k nad ji, o.s. a Terénní program Most k nad ji, o.s., žkových za ízení - ADVAITA, z.ú., Terapeutická komunita Nová Ves a Detoxifika ní jednotka psychiatrického odd. Krajské nemocnice Liberec, a.s., ambulantních za ízení ADVAITA, z.ú., Centrum ambulantních služeb (dolé ovací program), psychiatrické ambulance MUDr. Tržického a MUDr. Vorlové, St edisko výchovné pé e detašované pracovišt DDÚ v Liberci. OKRES ESKÁ LÍPA Informace v okrese poskytovalo tvrtletn K-centrum pro drogové závislosti Most k nad ji, o.s. v eské Líp. Analýza dat V roce 2014 bylo vybráno 75 vypln ných formulá Registru uživatel drog žadatel o lé bu, po vy azení 1 duplicitního hlášení (klient navštívil další L/K místo v Libereckém okrese) bylo následn vykázáno 74 osob spl ujících definici uživatele drog žadatele o lé bu. Jednalo se o 56 muž (75,7%) a 18 žen (24,3%). Všichni m li eskou státní p íslušnost. Charakter kontaktu: 38 osob (27 muž, 11 žen) nebylo dosud nikde lé eno incidence 37/100 tis. obyvatel (v r ,5/100 tis. obyvatel), 32 osob (26 muž ) již v minulosti kontaktovalo toto LK místo, 2 osoby (1 muž) již byly lé eny v jiném L/K centru, u 1 muže se jednalo o opakovaný záchyt v rámci R ve sledovaném období, u 1 muže o novou epizodu (tj. lé ení zahájené po uplynutí 6m síc od p edchozí lé by). 64 klient p išlo z vlastního rozhodnutí (86,5%), 2 na doporu ení rodiny, 1 poslalo jiné L/K centrum, 1 sociální služba, u 6 klient d vod není znám. Sociální struktura Nejvíce uživatel žilo samostatn (sám/sama) 24 osob (32,4%), s rodi i 20 osob (27%), s partnerem 13 osob (17,6%), s p áteli 8 osob (10,8%), s partnerem a dít tem 5 osob (6,8%), 4 osoby ( ženy) samy s dít tem (5,4%). Incidence: Nejvíce uživatel žilo s rodi i 11 osob (28,9%), samostatn (sám/sama) 10 osob (26,3%), s p áteli 6 osob (15,8%), s partnerem 5 osob (13,2%), s partnerem a dít tem 3 osoby (7,9%) a 3 osoby ( ženy) samy s dít tem (7,9%), S uživatelem drogy žilo 23 osob (31,1%), tj. o 7,6% více než v r muž a 8 žen. U 1 muže tento údaj není znám. Incidence: S uživatelem drogy žilo 16 osob (42,1%) -10 muž a 6 žen. Charakter bydlení: 36 osob (48,6%) m lo stálé bydlišt, 20 osob (27%) uvád lo p echodné bydlišt, 17 osob (23%) byli bezdomovci (15 muž, 2 ženy), u 1 osoby údaj není znám. Incidence: Stálé bydlišt m lo 17 osob (44,7%), echodné 10 osob (26,3%), bezdomovc bylo 11 (28,9%) 10 muž, 1 žena. Zam stnání: Nejv tší skupinu tvo ily stejn jako v p edchozích letech nezam stnaní nebo osoby s p íležitostnou prací 77% (57), pravidelné zam stnání m lo 17,6% uživatel (13), student /žák bylo 2,7% (2), 1 osoba byla v d chodu/v domácnosti, u 1 osoby jiná možnost. 13

15 Incidence: Nejv tší skupinu tvo ily nezam stnaní nebo osoby s p íležitostnou prací 84,2% (32), pravidelné zam stnání m lo 7,9% uživatel (3), student /žák bylo 5,3% (2), 1 osoba v d chodu/v domácnosti. Vzd lání: základní dokon ené m lo 50% uživatel (37), st ední bez maturity 37,8% uživatel (28), st edoškolské s maturitou 9,5% uživatel (7), vysokoškolské 1uživatel, údaj o dosaženém vzd lání nebyl znám u 1 osoby. Incidence: základní nedokon ené a dokon ené m lo 65,8% uživatel (25), st ední bez maturity 26,3% uživatel (10), st edoškolské s maturitou 5,3% uživatel (2), údaj neznámý u 1 osoby. ková struktura Nejvíce kontakt (49 66,2%) tvo ila skupina 25 39letých, dále skupina 20-24letých (17-23%). Nad 40 let bylo 6 osob (8,1%), ve skupin let byly 2 osoby (2,7%), do 15 let nikdo. Podle pohlaví: muži ve v kové skupin let 1 osoba, ve skupin let 13 osob (23,2%), ve skupin osob 36 osob (64,3%), nad 40 let 6 osob (10,7%). Ženy ve v kové skupin let 1 osoba, ve skupin let 4 osoby (22,2%), ve skupin let 13 osob (72,2%). Incidence: nejvíce kontakt (25 65,8%) tvo ila skupina 25 39letých,dále skupina letých (11 28,9%), ve skupin let byly 2 osoby (5,3%). Podle pohlaví: muži ve v kové skupin let 1 osoba, ve skupin let 8 osob, ve skupin osob 18 osob. Ženy ve v kové skupin let 1 osoba, ve skupin let 3 osoby, ve skupin let 7 osob. Pr rný v k uživatel drog byl v r ,5 let 29,9 let u muž (17 50let) a 28,1 let u žen (17 37 let). Pr rný uvedený v k prvního užití drogy byl 15,7 let 15,9 let u muž (9 28 let) a 15 let u žen (12 19 let). Pr rný v k i. v. uživatel drog byl v r ,1 let 30,4 let u muž (17 50) a 28,9 let u žen (21 37 let). Pr rný uvedený k první injek ní aplikace byl 20,3 let 20,5 let u muž (12 33 let) a 19,4 let u žen (12 36 let). Incidence: Pr rný v k uživatel byl 26,8 let 26,7 let u muž (17 35let) a 26,9 let u žen (17 37 let). Pr rný uvedený v k prvního užití drogy byl 15,6 let 15,6 let u muž (10 28 let) a 15,5 let u žen (13 19 let). Pr rný v k i. v. uživatel drog byl v r ,2 let 26,8 let u muž (17 34) a 27,9 let u žen (21 37 let). Pr rný uvedený k první injek ní aplikace byl 21,0 let 20,8 let u muž (12 33 let) a 21,6 let u žen (15 36 let). Typ drogy Nejužívan jší základní drogou byl op t pervitin 87,8% uživatel (65). Marihuanu užívalo 7 osob (9,5%), heroin 1 osoba (1,4%), jiné drogy/léky 1 osoba (1,4%). Podle pohlaví: pervitin užívalo 87,5% muž (49) a 88,9% žen (16), marihuanu 8,9% muž (5) a 11,1% žen (2), heroin užíval 1 muž 1,8%, jiné drogy/léky 1 muž 1,8%. 14

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013 Výročnízpráva Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce20 HygienickástanicehlavníhoměstaPrahy Referátdrogovéepidemiologie H y g i e n i c k á s t a n i c e

Více

Výroč ní zpráva ČR 2012

Výroč ní zpráva ČR 2012 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Výroč ní zpráva ČR 20 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA červen 2013 Referát drogové

Více

1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogovč závislé. 10. Obsah a prĥbčh programu

1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogovč závislé. 10. Obsah a prĥbčh programu Obsah 1. Úvod 2. Kontaktní údaje 3. Kontaktní centrum pro drogovč závislé 4. Obsah a prĥbčh programu 5. Kvantitativní a kvalitativní údaje o KC 6. Hodnocení a výsledky KC 7. Statistika projektu 8. Finanþní

Více

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Vládním usnesením č. 446/1993 ke koncepci a programu protidrogové politiky byl

Více

uživatelu MUDr. Lidmila Hamplová stavu příprava prava prezentace: IT oddělen lení KHS

uživatelu MUDr. Lidmila Hamplová stavu příprava prava prezentace: IT oddělen lení KHS Krajská hygienická stanice Stč.kraje se sídlem s v Praze Oddělen lení zdravotního stavu Sledování incidence a prevalence léčených l uživatelu ivatelů drog ve Stč.. kraji Měřín 27.-28. 28. listopadu 2003

Více

ESET HELP 2008 VÝRO NÍ ZPRÁVA

ESET HELP 2008 VÝRO NÍ ZPRÁVA ESET HELP 2008 VÝRO NÍ ZPRÁVA - 2 - Vznik, poslání a cíle... 5 Hlavní cílové skupiny... 5 Lidé s dlouhodobým duševním onemocn ním... 5 Osoby závislé nebo ohrožené závislostí na drogách a osoby s tzv. duální

Více

Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vliv na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje

Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vliv na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje Návod pro posuzování koncepcí v Libereckém kraji z hlediska hodnocení vliv na zdraví a porovnání se Zdravotní politikou Libereckého kraje Ing. Jana Ku erová, MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Krajská hygienická

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA KOSTELECKU Srpen 2014 1 2 Vážení ob ané, p edkládáme Vám již III. aktualizovaný Adresá sociálních služeb a služeb navazujících, které jsou

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje 2006 Obsah Úvodní slovo 1 Souhrn... 4 1.1 Drogová scéna kraje a rizikové lokality... 4 1.2 Trendy v uţívání návykových látek a rizikové

Více

Návod pro posuzování koncepcí z hlediska hodnocení vliv na zdraví a v návaznosti na Zdraví 2020 (pop ípad regionální zdravotní politiku)

Návod pro posuzování koncepcí z hlediska hodnocení vliv na zdraví a v návaznosti na Zdraví 2020 (pop ípad regionální zdravotní politiku) Návod pro posuzování koncepcí z hlediska hodnocení vliv na zdraví a v návaznosti na Zdraví 2020 (pop ípad regionální zdravotní politiku) Ing. Jana Ku erová, Ph.D., MUDr. Bohumil Havel Publikace byla vydána

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Katedra k es anské sociální práce. Charitativní a sociální práce

Katedra k es anské sociální práce. Charitativní a sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometod jská teologická fakulta Katedra k es anské sociální práce Charitativní a sociální práce Jitka Horáková Proces odebrání dít te z rodiny a možnosti následné pé

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2012 Kraj: Praha Výroční zpráva za rok: 2012 Zpracoval /jméno a funkce/: Mgr. Nina Janyšková Odbor zdravotnictví, sociální péče

Více

Vítejte v České Republice

Vítejte v České Republice Vítejte v České Republice 4. doplněné a rozšířené vydání 2010 1. ÚVOD 2 2. VÍTEJTE V ČESKÉ REPUBLICE 3 2.1. Česká republika 3 2.2. Největší města ČR 3 2.3. Typy pobytů v ČR 4 2.4. Vývoj uprchlické problematiky

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM

PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav sociálních studií PRO SENIORY DOBROVOLNICKÝ PROGRAM V ÚSTÍ NAD LABEM DIPLOMOVÁ PRÁCE AUTOR: DANA URBANOVÁ Studijní obor: sociální práce Konzultant práce:

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Úvod. [cit. 2010-02-06]. Dostupný na World Wide Web: .

Úvod. [cit. 2010-02-06]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.czso.cz>. Úvod Zam stnávání osob se zdravotním postižením tvo í nedílnou sou ást eského právního ádu a zárove je jedním ze základních znak demokratické právní spole nosti. V sou asné dob se s touto problematikou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový koordinátor Schválil:

Více

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání

MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání MŮJ ŽIVOT V ČESKÉ REPUBLICE 2. aktualizované a doplněné vydání M J ŽIVOT V R Pr vodce pro nezletilé bez doprovodu 2. aktualizované a dopln né vydání Petra Khollová Gabriela Kopuletá Lenka Svobodová Zuzana

Více

Události ve Šluknovském výb žku. Ministerstvo vnitra, 2011

Události ve Šluknovském výb žku. Ministerstvo vnitra, 2011 Události ve Šluknovském výb žku Ministerstvo vnitra, 2011 P edkládaný text popisuje pouze aktivity Ministerstva vnitra a Policie R v souvislosti s událostmi ve Šluknovském výb žku. Nepopisuje aktivity

Více

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta

Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Ekonomická fakulta Platební karty a jejich využití Bakalá ská práce Vedoucí práce: Autor práce: Ing. Lib na Kantnerová 2011 Jaroslava Petrová Prohlášení Prohlašuji,

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. ÚVODNÍ SLOVO

MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO Člověk ve svém životě jde různými cestami. Některé z těchto cest jsou rovné a krátké, některé jsou naopak klikaté a dlouhé. Co je rozhodující je to, kam nás zavedou, Jaký mají cíl? Zda to

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2013 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský protidrogový koordinátor Schválil:

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice

Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Krom íži obor: sociální pedagogika Absolventská práce Rozvoj a koordinace dobrovolnictví v eské republice Zpracovala: Anna Kola íková Vedoucí absolventské práce:

Více

Univerzita Pardubice. Filozofická fakulta

Univerzita Pardubice. Filozofická fakulta Univerzita Pardubice Filozofická fakulta Život v m st budoucnosti Milovice-Mladá Petra Gon arovová Bakalá ská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatn. Veškeré literární prameny

Více