Chcete si půjčit levné peníze? Str. 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chcete si půjčit levné peníze? Str. 4"

Transkript

1 Jízdní řády: odjezdy autobusů ze zastávek v Holešově. Str. 13, 14, 15 a 16 Chcete si půjčit levné peníze? Str. 4 Nový seriál: Historické zajímavosti města. Str. 28 2/ ledna 2010 roãník XVI. Hole ovsko cena 12,- Kã Regionální ãtrnáctideník mûsta Hole ova Jaký je rozpočet v krizi? Co vy na to, pane starosto? Rozpočet města na rok 2010 byl připravován uprostřed hluboké celosvětové recese. Jak se to na něm projevilo? Co vy na to, pane starosto? Rozpočet města pro letošní rok je pochopitelně kvůli celkové situaci ve světě hodně napjatý. Při jeho sestavování jsme byli velmi zdrženliví jak v oblasti příjmů, tak v oblasti výdajů. Museli jsme bohužel oželet celou řadu projektů, o nichž jsme si mysleli, že by měly být realizovány, a to především v oblasti budování chodníků a komunikací. Ne všechny akce ovšem budou zastaveny. Budeme například rozšiřovat prostřednictvím naší společnosti Technické služby Holešov parkovací místa na sídlišti Novosady a Na Letišti. Zároveň se zaměříme na řešení strategických projektů, kterými jsou pro letošní rok definitivní sanace Školní ulice a jihovýchodní obchvat města. Rozpočet na rok 2010 REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA. Vrcholem 2. reprezentačního plesu města byla půlnoční tombola. Losování společně provedli starosta města Zdeněk Janalík a moderátor večera Jan Čenský. Více na str. 11 a 12. Desítky fotografií z plesu naleznete na internetových stránkách města Příjmy rozpočtu města na rok 2010 byly zastupitelstvem schváleny ve výši Kč, celkové výdaje pak v částce Kč. Financování celkem je ve výši Kč. (Podrobný rozpočet města na str. 6, 7 a 8) KOSMETIKA Hana Kolaříková Otevřena v nových prostorách - Palackého 522, Holešov (vedle pošty v prvním patře) klasické ošetření dle typu pleti masáže, depilace úprava, barvení obočí a řas poradenství a prodej kosmetiky Tel.: Na bývalém letišti by mělo podnikat 30 až 40 firem Další z besed o strategické průmyslové zóně uspořádali představitelé společnosti Industry Servis ZK v sala terreně holešovského zámku. Několika desítkám přítomných občanů prezentovali dosavadní postup prací a dále informovali o jednáních s případnými investory. Žádné konkrétní jméno nepadlo, nicméně první firmy by měly podle slov předsedy představenstva společnosti Jiřího Němce začít v Holešově stavět už v letošním roce. Konkrétně se zatím rýsuje technologický park, který má vzniknout ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati. V rámci něho budou nabídnuty startovací kanceláře a také poradenská činnost pro začínající firmy. Podle odhadů výkonného ředitele Jakuba Černocha se zóna zaplní postupně do roku Prostor je rozdělen pro 30 až 40 firem. Postupné zaplňování zóny by přivítal i starosta města Zdeněk Janalík, který se besedy rovněž zúčastnil. Jak uvedl, s jednorázovým příchodem větších investorů by město mohlo mít problémy. Velkou neznámou je zatím napojení rychlostní komunikace R49. Její dotažení do Holešova je prioritou Zlínského kraje, stát však zatím nemá dostatek financí. Podle odhadu Jiřího Němce by mohla být komunikace dovedena do Holešova někdy v roce (frs)

2 Pravidla pro udělování Ceny města Holešova - osobnost města Holešova I. Podmínky udělení ceny O udělení Ceny města Holešova - Osobnost města Holešova - rozhoduje Zastupitelstvo města Holešova 1x ročně. Nositelem ceny se může stát na základě podaného návrhu fyzická osoba starší 40 let, která žije či žila v Holešově (popř. může být ocenění uděleno in memoriam) a která významným způsobem ovlivnila některé obory lidské činnosti a významně působila ve prospěch občanů města, šířila či šíří jméno Holešova doma i ve světě. Nositelem ocenění nemůže být současný člen Zastupitelstva města Holešova a vedoucí zaměstnanci města. V každém roce může být cena města udělena nejvýš jedné navržené osobě. Cenu předává starosta města Holešova nebo jím pověřený zástupce za účasti pozvaných hostů. II. Podání návrhů Návrhy mohou podávat fyzické a právnické osoby. Informace o možnosti podávat návrhy na udělení ceny budou zveřejněny v regionálním čtrnáctideníku Holešovsko a na webových stránkách města Holešova od do Podání musí být písemné, podepsané a adresované (odboru školství a kultury nebo kanceláři starosty). Za správnost údajů odpovídá navrhovatel. Z podání musí být jasné, koho a proč na ocenění navrhuje a adresa pro doručování. Informace o nominované osobě musí obsahovat: jméno, datum narození, trvalé bydliště, případně jinou adresu pro doručování, stručný životopis a popis jejího přínosu k rozvoji města Holešova. Podání musí být učiněno nejpozději do aktuálního roku, k později podaným nominacím nebude přihlíženo. Návrh na udělení ceny může být podán opakovaně, pokud ocenění navrhované osobě již nebylo uděleno. Všechny údaje obsažené v podání jsou považovány za důvěrné - zák. č. 101/2000, o ochraně osobních údajů. III. Vyhodnocení návrhů Návrhy na udělení Ceny města Holešova - Osobnost města Holešova - zpracuje Komise pro udělení cen města jmenovaná radou a předá je nejpozději do radě města a ta svůj návrh předloží na nejbližším jednání zastupitelstva města. Hlasování o udělení ocenění (výběr kandidátů) může též proběhnout na zastupitelstvu formou tajné volby (v případě více srovnatelných návrhů), kdy si každý zastupitel z navržených vybere jednoho kandidáta (nejvíce však dva) a formou hlasovacího lístku jeho jméno vhodí do hlasovací urny. Cena je potom udělena tomu, kdo získá největší počet hlasů. IV. Ostatní ustanovení Vyznamenaná - nominovaná - osobnost bude v den udělení ocenění pozvána starostou města Holešova na slavnostní akt předání tohoto vyznamenání. Účast dalších osob (blízkých, spolupracovníků či příbuzných) musí být z organizačních důvodů předem nahlášena. Slavnostní ceremoniál předávání Ceny města Holešova - Osobnost města Holešova organizačně zajišťuje odbor (školství a kultury; kancelář starosty). Zásady pro vyhlašování nejúspěšnějších sportovců města Holešova Čl. I Úvodní ustanovení (1) Město Holešov bude každoročně do vyhlašovat nejúspěšnější sportovce z řad občanů města Holešova, a to na základě dosažených sportovních výsledků v předchozím kalendářním roce. (2) Cílem vyhlašování nejúspěšnějších sportovců města je podpořit veškeré aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu ve městě, seznamovat s nimi širokou veřejnost, a snažit se tak o dobrou propagaci sportu. (3) Tyto zásady určují postup pro předkládání návrhů, organizační zajištění a vyhodnocení nominací. Čl. II Předkládání návrhů (1) Výzva k předkládání návrhů bude zveřejněna vždy do roku, ve kterém bude vyhlašování probíhat, a to v místním tisku a na internetových stránkách města. (2) Návrh na ocenění může podat každá fyzická a právnická osoba, která zašle řádně vyplněný nominační formulář na adresu: Městský úřad Holešov, odbor školství a kultury, Masarykova 628, Holešov. Počet návrhů na ocenění v jednotlivých kategoriích není omezen, každý návrh na ocenění musí být podán na samostatném formuláři. Údaje uvedené ve formuláři musí být ověřitelné (např. u představitelů klubu nebo oddílu, na internetu apod.). (3) Termín pro zaslání návrhů: do konce měsíce února roku, ve kterém bude vyhlašování probíhat, je nutno předložit návrhy na ocenění za sportovní úspěchy v předchozím kalendářním roce (4) Vyhlašované kategorie (věk k hodnoceného roku): sportovní naděje (do 15 let), jednotlivci za sportovní úspěchy do 20 let věku včetně, jednotlivci za sportovní úspěchy od 20 let, sportovní kolektiv, trenér či organizační pracovník. (5) Kdo může být navržen na ocenění: Do hodnocení budou zařazeni: v kategorii sportovních nadějí a jednotlivců členové těch oddílů a klubů, které působí na území města Holešova, za výrazné sportovní úspěchy i ostatní sportovci, kteří mají trvalé bydliště v Holešově, v kategorii sportovní kolektivy, kolektivy, které reprezentují sportovní kluby působící na území města Holešova. Čl. III Hodnocení předložených návrhů (1) Rada města Holešova pověřuje Komisi pro občanská sdružení zpracováním návrhu na vyhlášení nejúspěšnějších sportovců. (2) Komise posoudí všechny návrhy na ocenění, které došly ve stanoveném termínu a na stanovených formulářích. Dle vlastního uvážení ověří údaje v jednotlivých návrzích. (3) Komise posuzuje jednotlivé návrhy podle údajů v nich uvedených. Do návrhu na ocenění nemusí zahrnout veškeré obdržené návrhy, rovněž nemusí být každoročně oceněni sportovci a osobnosti ve všech kategoriích. (4) Komise zpracuje a Radě města Holešova předloží návrh na vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města za příslušný kalendářní rok, a to nejpozději na zasedání rady města do příslušného roku. (5) Rada města po projednání, případném ověření, doplnění apod. vyhlásí nejúspěšnější sportovce v oblasti sportu za předchozí kalendářní rok. Čl. IV Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města (1) Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Holešova za daný kalendářní rok se koná nejpozději do konce měsíce května. (2) Na slavnostní vyhlášení jsou zváni: všichni nominovaní sportovci, trenéři, případně zástupci oddílů nebo klubů oceněných sportovců, předsedové sportovních klubů ve městě, členové Zastupitelstva města Holešova, členové Komise pro občanská sdružení. Na slavnostní vyhlášení může být pozván některý z významných sportovců ČR. Slavnostní vyhlášení je veřejné a účastnit se ho může široká veřejnost, která bude informována prostřednictvím místního tisku, webových stránek města, případně plakáty. Na slavnostní vyhlášení budou pozváni zástupci sdělovacích prostředků. (3) První tři ocenění v každé kategorii obdrží věcné ceny a diplomy. (4) Seznam vyhodnocených sportovců a osobností v oblasti sportu bude poskytnut ke zveřejnění v médiích, zveřejněn v místním tisku a na webových stránkách města Holešov. Zásady pro vyhlašování nejvýznamnějších osobností Čl. I Úvodní ustanovení (1) Město Holešov bude každoročně do vyhlašovat nejvýznamnější osobnosti aktivní v kultuře a volnočasových organizacích z řad občanů města Holešova, a to na základě dosažených výsledků a jejich činností v předchozím kalendářním roce. (2) Cílem vyhlašování osobností města je podpořit veškeré aktivity v oblasti kulturního a společenského života ve městě, seznamovat s nimi širokou veřejnost. (3) Tyto zásady určují postup pro předkládání návrhů, organizační zajištění a vyhodnocení nominací. Čl. II Předkládání návrhů (1) Výzva k předkládání návrhů bude zveřejněna vždy do roku, ve kterém bude vyhlašování probíhat, a to v místním tisku a na internetových stránkách města. (2) Návrh na ocenění může podat každá fyzická a právnická osoba, která zašle řádně vyplněný nominační formulář na adresu: Městský úřad Holešov, odbor školství a kultury, Masarykova 628, Holešov. Počet návrhů na ocenění v jednotlivých kategoriích není omezen, každý návrh na ocenění musí být podán na samostatném formuláři. Údaje uvedené ve formuláři musí být ověřitelné (např. u představitelů klubu nebo spolku, na internetu apod.). (3) Termín pro zaslání návrhů: do konce měsíce února roku, ve kterém bude vyhlašování probíhat, je nutno předložit návrhy na ocenění v předchozím kalendářním roce. (4) Vyhlašované kategorie (věk k hodnoceného roku): osobnost v oblasti kultury, osobnost v oblasti volnočasových aktivit, kolektivy působící v obl. kultury či volnočasových aktivit. (5) Kdo může být navržen na ocenění: Do hodnocení budou zařazeni: v kategorii osobnost v oblasti kultury - pouze osobnosti působící na území města Holešova, které mají nebo měly trv. bydliště v Holešově, v kategorii osobnost v oblasti volnočasových aktivit - pouze osobnosti působící na území města Holešova a mají trvalé bydliště v Holešově, v kategorii kolektivy působící v obl. kultury či volnočasových aktivit - pouze kolektivy působící na území města Holešova. (Pokračování na str. 3) 2

3 Zastupitelstvo zvolilo nové přísedící okresního soudu Zastupitelstvo města zvolilo na svém posledním zasedání přísedící Okresního soudu v Kroměříži na další čtyři roky. K výkonu této funkce bylo za Holešov navrženo a zvoleno 9 kandidátů, z nichž šest je stávajících a zbývající tři jsou noví přísedící. Jsou mezi nimi JUDr. Vladimír Martínek z Holešova, JUDr. Vlastislav Pacík z Bystřice p. Host., pracoviště Holešov, JUDr. Alena Přikrylová z Holešova, Mgr. Zdeňka Konopecká z Holešo- va, Libor Klíma z Holešova, Eva Pilařová z Holešova, Mgr. František Kulhavý, Dr., z Rymic, pracoviště Holešov, PhDr. Viera Horáková z Kroměříže, pracoviště Holešov, a Věra Lišková z Holešova. Zastupitelstvo města, ve smyslu 64 ods. 1 zákon č. 6/2002 Sb., volí přísedící okresního soudu v obvodu příslušného soudu. Přísedící jsou voleni na období čtyř let. Předešlá volba přísedících proběhla 23. února (sov) ŘÁDKOVÁ INZERCE Prodám starší televizi a dvě horská kola, vše za Kč. Tel.: Koupím jakékoliv staré motocykly zn. JAWA a ČZ. Tel Prodám dveře plastové vchodové masivní, 4 panty, 5bodý zámek, částečně prosklené, pravé a levé, rozměr 90x200, 100x200 cm vč. zárubně. Bílé a hnědé. Nové z neuskutečněné stavby. Cena 7800 Kč/ks. Dopravu zajistím zdarma. Tel: Pronajmu byt 2+ kk s balkonem na nových Novosadech. Tel Pronajmu byt 2+1 v Holešově U Letiště. Volný od března Tel.: Stříhání a úprava psů. Pivovarská 676, Holešov. Tel , Prodám Škodu Octavia 1,6, r.v. 1998, centrál, el. okna i zrcátka, dva airbagy, rádio, 2. majitel, najeto 135 tis. km, cena 75 tis. Kč. Tel.: Město Holešov ZÁPIS do prvního ročníku základních škol v Holešově pro školní rok 2010/2011 se koná v pátek od do hodin. Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě, které se narodilo do Zákonný zástupce může požádat o zápis dítěte, které se narodilo od do Doporučení: Doklady vhodné k zápisu: - občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, - rodný list dítěte. Dítě se spolu se zákonným zástupcem dostaví k zápisu do základní školy, v jejímž školském obvodu má místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou školu. Na základě obecně závazné vyhlášky města Holešova č. 1/2007, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Holešov, jsou s účinností od školské obvody určeny takto: 1. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 630, Holešov) Bezručova, Boženy Němcové, Drásalova, Dvořákova, Jarošova, Jiráskova, Komenského, Květná, K Větřáku, Luhy, Masarykova, Osvobození, Partyzánská, Pivovarská, Plajnerova, Sadová, Sportovní, Tovární, Tyršova, U Kasáren, Újezd, Větřák, Zlínská. Místní části: Dobrotice, Tučapy, Žopy. 2. Základní škola Holešov (Smetanovy sady 625, Holešov) Bořenovská, Dělnická, Dlažánky, Grohova, Hankeho, Holajka, Horní, Malá, Nábřeží, nám. Dr. E. Beneše, nám. F. X. Richtera, nám. Sv. Anny, nám. Svobody, Nerudova, Očadlíkova, Palackého (od nám. Dr. E. Beneše po křižovatku s ulicí Školní), Plačkov, Přerovská, Příční, Samostatnost, Smetanovy sady, Střelnice, Sušilova, Třešňové sady, Tučapská, U Letiště, U Potoka, U Rusavy, Vítězství, Za Drahou, Zámecká, Želkov. 3. Základní škola Holešov (Družby 329, Holešov) 6. května, Bartošova, Družby, Dukelská, Hanácká, Havlíčkova, Kráčiny, Krátká, Míru, Nádražní, Národních bojovníků, Novosady, Ovocná, Palackého (od křižovatky s ulicí Školní směrem na Hulín), Polní, Růžičkova, Rymická, Slovenská, Sokolská, Školní, Za Cukrovarem, Za Vodou, Zahradní. Místní část: Količín. Ve školním roce bude opět otevřena při 3. Základní škole Holešov 1. třída pro děti s vadami řeči. Současně se zápisem do prvního ročníku proběhne i zápis do školních družin. Holešov, leden 2010 Mgr. Rudolf Seifert místostarosta města v oblasti kultury a volnočasových aktivit (Dokončení ze str. 2) Čl. III Hodnocení předložených návrhů (1) Rada města Holešova pověřuje Komisi kultury zpracováním návrhu na vyhlášení nejvýznamnějších osobností města Holešova v oblasti kultury a volnočasových aktivit. (2) Komise posoudí všechny návrhy na ocenění, které došly ve stanoveném termínu a na stanovených formulářích. Dle vlastního uvážení ověří údaje v jednotlivých návrzích. (3) Komise posuzuje jednotlivé návrhy podle údajů v nich uvedených. Do návrhu na ocenění nemusí zahrnout veškeré obdržené návrhy, rovněž nemusí být každoročně oceněny všechny tři kategorie. (4) Komise zpracuje a Radě města Holešova předloží návrh na vyhlášení nejvýznamnějších osobností města Holešova v oblasti kultury a volnočasových aktivit za příslušný kalendářní rok, a to nejpozději na zasedání rady města do příslušného roku. (5) Rada města po projednání, případném ověření, doplnění apod. vyhlásí nejvýznamnější osobnosti města Holešova v oblasti kultury a volnočasových aktivit za předchozí kalendářní rok. Čl. IV Vyhlášení nejvýznamnějších osobností města Holešova v oblasti kultury a volnočasových aktivit (1) Slavnostní vyhlášení nejvýznamnějších osobností města Holešova v oblasti kultury a volnočasových aktivit za daný kalendářní rok se koná nejpozději do konce měsíce května. (2) Na slavnostní vyhlášení jsou zváni: všichni nominovaní, zástupci organizací nebo klubů oceněných osobností, zástupci významných kulturních institucí a spolků ve městě, členové Zastupitelstva města Holešova, členové Komise kultury. Slavnostní vyhlášení je veřejné a účastnit se může široká veřejnost, která bude informována prostřednictvím místního tisku, webových stránek města, případně plakáty. Na slavnostní vyhlášení budou pozváni zástupci sdělovacích prostředků. (3) První tři ocenění v každé kategorii obdrží věcné ceny a diplomy. (4) Seznam vyhodnocených osobností a kolektivů v oblasti kultury a volnočasových aktivit bude poskytnut ke zveřejnění v médiích, zveřejněn v místním tisku a na webových stránkách města Holešova. 3

4 Město opět půjčuje peníze z Fondu rozvoje bydlení Město Holešov vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení. Podmínky pro účast ve výběrovém řízení: 1. Žadatelé mohou získat půjčku z fondu na základě žádosti o zařazení do výběrového řízení. 2. Žádost o poskytnutí půjčky bude doručena na podatelnu MěÚ Holešov do do hod. Žádost musí obsahovat: a) jméno nebo název žadatele, b) adresu bydliště nebo sídla u právnické osoby, příp. IČO, č. tel., c) přesné označení předmětu půjčky (adresa, číslo popisné, číslo parcely, doklad o vlastnictví - ne starší než 3 měsíce, u členů byt. družstev kopii nájemní smlouvy a kopii OP, stavební povolení či jiný příslušný doklad, u členů byt. družstev souhlas bytového družstva, nezbytnou projektovou dokumentaci, d) cenu akce, při svépomoci odhad nákladů, které budou při realizaci dokladovány fakturami a účty, e) předpokládanou dobu dokončení akce, f) požadovanou částku úvěru, g) popis účelu, na který je půjčka žádána (druhy půjček), h) potvrzení o výši příjmu žadatele o půjčku. Z fondu se poskytují tyto druhy půjček: A) Rodinné domy A1 - účel (obnova střechy, případně přestavba ploché na šikmou starší 10 let), splatnost 4 roky, úrok 5 %, do ,- Kč na jeden dům. A2 - (vybudování přípojky na stávající kanalizační řad v délce víc než 30 m) splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do ,- Kč. A3 - (zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu tam, kde nelze provést napojení na centrální ČOV), splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do ,- Kč na jeden dům. A4 - (dodatečná izolace domu staršího 30 let), splatnost 4 roky, úrok 5 %, částka do ,- Kč na jeden dům. A5 - (provedení zateplení nebo obnova fasády včetně oplechování), splatnost 4 roky, úrok 5 %, částka do ,- Kč na jeden dům. A6 - (modernizace nebo zřízení nového hygienického zařízení), splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do ,- Kč na jeden dům. A7 - (rekonstrukce rozvodů vody, odpadní sítě, elektroinst. či plynoinst.), splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do ,- Kč na jeden byt. A8 - (zřízení nového systému vytápění (plynové, elektrické, tepelné čerpadlo, případně rekonstrukce stávajícího), splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do ,- Kč na jeden byt. A9 - (půdní nástavba bytu rušící plochou střechu - min. 50 m 2 užit. plochy), splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do ,- Kč na jeden byt. A10 - (nástavba a vestavba bytu v klasickém půdním prostoru), splatnost 4 roky, úroky 5 % do ,- Kč na jeden byt. A 11 - (zřízení nové bytové jednotky z nebytového prostoru), splatnost 4 roky, úroky 5 %, do ,- Kč na jeden byt. A12 - (výměna výplní otvorů domu staršího 20 let), splatnost 4 roky, úroky 5 %, do Kč na jeden dům. B) Bytové domy B1 - (obnova střechy, případně přestavba ploché na šikmou starší 10 let), splatnost 4 roky, úroky 5 %, do ,- Kč na jeden dům. B2 - (vybudování přípojky na stávající kanalizační řad v délce víc než 30 m), splatnost 4 roky, úroky 5 %, do ,- Kč. B3 - (dodatečná izolace domu staršího 30 let), splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do ,- Kč na jeden dům. B4 - (provedení zateplení nebo obnova fasády domu včetně oplechování), splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do ,- Kč na jeden dům. B5 - (modernizace nebo zřízení nového hygienického zařízení), splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do ,- Kč na jeden byt. B6 - (rekonstrukce rozvodů vody, odpadní sítě, elektroinst. či plynoinst.), splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do ,- Kč na jeden byt. B7 - (zřízení nového systému vytápění (plynové, elektrické, tepelné čerpadlo, případně rekonstrukce stávajícího), splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do ,- Kč na jeden byt. B8 - (půdní nástavba bytu rušící plochou střechu - nad 50 m 2 užitné plochy), splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do ,- Kč na jeden byt. B9 - (nástavba a vestavba bytu v klasickém půdním prostoru - nad 50 m 2 užitné plochy), splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do ,- Kč na jeden byt. B10 - (půdní nástavba bytu rušící plochou střechu - do 50 m 2 užitné plochy), splatnost 4 roky, úrok 5 %, částka do ,- Kč na jeden byt. B11 - (nástavba a vestavba bytu v klasickém půdním prostoru - do 50 m 2 užitné plochy), splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do ,- Kč na jeden byt. B12 - (provedení fasády na novém domě), splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do ,- Kč na jeden dům. B13 - (zřízení nové bytové jednotky z nebytového prostoru), splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do ,- Kč na jeden byt. B14 - (výměna výplní otvorů domu staršího 20 let), splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do ,- Kč na jeden byt. B15 - (obnova a statické zajištění balkónů), splatnost 4 roky, úroky 5 %, částka do ,- Kč na jeden byt. C) Ostatní (slouží pouze pro účely města Holešova) C1 - (výkupy pozemků v rámci rozvoje města), splatnost 4 roky, částka do ,- Kč. C2 - (budování infrastruktury), splatnost 4 roky, částka do ,- Kč. Jednotlivé účely půjček lze kumulovat. Stejný účel nelze použít opakovaně. O výsledku výběrového řízení budou všichni žadatelé vyrozuměni a vyzváni k dodání dalších potřebných dokladů a následnému uzavření smlouvy o půjčce. Ing. Stanislav Julíček vedoucí odboru investic, silničního hospodářství a údržby města Maškarní ples v Jankovicích V sobotu 30. ledna 2010, hodin, kulturní dům. Účastníci v maskách mají 50% slevu na vstupném. K poslechu i tanci hraje Rytmix. Bohatá tombola a občerstvení Prodejna a půjčovna el. nářadí značky BOSCH Vám nabízí ke koupi nebo pronájmu široký sortiment elektrického ručního nářadí. Tel.: , Najdete nás v Holešově v ulici Nerudova 325 v přízemí budovy firmy RAPOS, spol. s r. o. 4

5 Na Holešovsku koledníci vybrali statisíce pro potřebné I navzdory nepříznivému počasí se také letos uskutečnila Tříkrálová sbírka, která byla započata již v pátek 8.1. V ulicích Holešova jste mohli spatřit otce děkana P. Františka Cincialu, ředitele Charity Holešov Mgr. Milana Jelínka a zaměstnance Charity pana Františka Pirkla, kteří tvořili speciální tříkrálovou skupinku. Tito tři králové objížděli na bryčce tažené koňmi místní úřady a také firmy. Díky ochotě a štědrosti jejich zaměstnanců vykoledovali celkem Kč. Dalšího dne, v sobotu 9.1., se konala samotná sbírka. I když byly ulice plné čerstvě napadlého sněhu a nepříjemného náledí, neodradilo to nadšené koledníky ani vedoucí skupinek od toho, aby se dostavili ke sv. Martinovi. Tam je čekaly milé dobrovolnice, které jim pomohly převléci se do tříkrálového kostýmu a nabídly jim pohoštění na posilnění. Poté se všichni účastníci sbírky přemístili v průvodu do kostela, kde jim otec děkan P. Cinciala dal požehnání a posvětil jejich křídy. Vzápětí se všichni koledníci spolu s vedoucími skupinek rozběhli do víru koledování ulicemi Holešova, aby mohli svým zpěvem a úsměvem požádat o příspěvek do kasičky. Během několika hodin se postupně všichni vraceli v pořádku Odmyslíme-li si pár detailů, pak můžeme klidně konstatovat, že byla tato fotografie pořízena například v roce Jako obvykle začíná Tříkrálová sbírka na holešovském městském úřadu. zpátky za námi ke sv. Martinovi, aby odevzdali ke spočítání kasičky a promrzlí se šli občerstvit čajem a teplým jídlem. Touto cestou bych ráda poděkovala všem, kteří se podíleli na realizaci letošní Tříkrálové sbírky - všem dobrovolnicím, zaměstnancům Charity, členům Skauta, Junáka, červeného kříže, žákům a studentům místních škol a dalším ochotným lidem, kteří se zhostili role koledníka nebo vedoucího skupinky. Dále patří dík našim sponzorům - firmě Wastex, Sfinx, Jospos a pekárně Espreso, kteří nám poskytli občerstvení pro účastníky sbírky, poté také všem starostům okolních obcí a předsedům osadních výborů za bezproblémový průběh Tříkrálové sbírky a také otci děkanovi za aktivní účast na sbírce a zapůjčení prostor U sv. Martina. Největší poděkování patří ovšem lidem, kteří nenechali svá srdce ani dveře před koledníky zavřené a díky kterým se vybralo při letošní sbírce celkem Kč. Bc. Michaela Konečná, místní koordinátorka TS 2010 Výprodej zbylých látek Charita Holešov nabízí k doprodeji různé druhy látek, které zbyly z činností Chráněných dílen. V případě zájmu o látky je možnost jejich zakoupení za velmi nízké ceny. Více informací na tel nebo v budově Charity Holešov, nám. Svobody 97. Charita Holešov Pronajmu nebo prodám nově zrekonstruovaný, atypicky řešený rodinný dům na náměstí Svobody v Holešově. Tel.: Zmrzlí koledníci v holešovském kostele. Počasí příliš nepřálo, ale co také čekat v lednu? Výsledky Tříkrálové sbírky 2010 v Holešově a okolních obcích Obec Výtěžek Kurovice Kč Roštění Kč Bořenovice Kč Ludslavice Kč Rymice Kč Dobrotice Kč Martinice Kč Třebětice Kč Holešov Kč Němčice Kč Tučapy Kč Horní Lapač Kč Pacetluky Kč Zahnašovice Kč Jankovice Kč Prusinovice Kč Žeranovice Kč Količín Kč Přílepy Kč Žopy Kč Kostelec u Hol Kč Racková Kč CELKEM Kč 5

6 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy Popis Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků schválený rozpočet ZM Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů z právnických osob za obec 0 Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů 220 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií 600 Správní poplatky Souhrnný dotační vztah Úroky z účtů 200 Celkem kapitola Odbor kultury a školství - kap. 13 Platby od obcí za náklady na žáky Příjmy z prodeje zboží 100 Příjmy čtrnáctideníku Holešovsko 600 Celkem kapitola Odbor investic, silničního hospodářství a údržby města - kap. 14 Správní poplatky 60 Poplatek za užívání veřejného prostranství 250 Pronájem zahrádek 200 Příjmy ze hřbitovních míst 500 Pronájem pozemků 350 Prodej majetku (TS) 477 Prodej nemovitostí Pronájem sloupů VO 45 Fond rozvoje bydlení Příjmy z věcného břemene 50 Celkem kapitola Odbor obecní živnostenský úřad - kap. 15 Správní poplatky 250 Pokuty a náklady řízení 60 Celkem kapitola Odbor správní a vnitřních věcí - kap. 16 Správní poplatky Pokuty a náklady řízení 25 Rozvoz stravy a prádla 160 Pronájem kanceláří v Tovární ulici 270 Sociální fond 30 Celkem kapitola Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - kap. 18 Dotace sociální dávky 0 Splátky sociálních půjček 30 Průkazy ZTP 5 Celkem kapitola Odbor územního plánování a stavebního řádu - kap. 19 Správní poplatky 300 Změny územního plánu 70 Pokuty a náklady řízení 50 Celkem kapitola Odbor životního prostředí - kap. 20 Poplatky za znečišťování ovzduší 10 Poplatek za odnětí zemědělské půdy 100 Správní poplatky 100 Příjmy z EKOKOMu 500 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 175 Čištění vtokových vpustí 15 Pokuty a náklady řízení 10 Celkem kapitola Odbor kancelář starosty - kap. 22 Příjmy přestupkové komise 100 Pronájem Sádku Dobrotice 25 Pronájem kulturního domu Tučapy 20 Pronájem kotelen Příjmy z pronájmu bytů a nebytových prostor Částečná úhrada nákladů od HZS Zlínského kraje 170 Celkem kapitola Odbor dopravně správních agend - kap. 23 Příjmy za zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění 600 Správní poplatky Pokuty a náklady řízení 700 Celkem kapitola Městská policie - kap. 31 Pokuty Celkem kapitola Mateřské centrum Srdíčko - kap. 61 Příjmy z činnosti centra 150 Celkem kapitola Příjmy celkem

7 Výdaje Popis Odbor finanční - kap. 11 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Grohova Neinvestiční zřízeným příspěvky příspěvkovým organizacím - MŠ Havlíčkova Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Masarykova Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 1. ZŠ Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 2. ZŠ Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 3. ZŠ Neinvestiční zřízeným příspěvky příspěvkovým organizacím - ÚŠJ Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS Neinvestiční účelový příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS na zabezpečení provozu zámku Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - MKS vybavení zámku Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - SVČ schválený rozpočet ZM Pojištění majetku města Úroky z úvěrů Ostatní 150 Platba DPH 500 Všeobecná rezerva města 100 Celkem kapitola Odbor školství a kultury - kap. 13 Dotace Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Kroměřížska Dotace Cyklistickému klubu Drásal 100 Dotace občanským sdružením - festival židovské kultury Dotace na podporu tzv. Akce milion Dotace občanskému sdružení Moravské děti na soutěž v Číně Dotace občanskému sdružení Rottal klub Holešov na přípravu plesu Příspěvek Mikroregionu Holešovsko 180 Cestovní ruch a propagace města 400 Vedení kronik 40 Obnova památek 300 Vydávání čtrnáctideníku Holešovsko 700 Sportovní den města, zabezpečení společenských akcí Neinvestiční transfery občanským sdružením (tělocvičny) Oslavy Dne učitelů 10 Celkem kapitola Odbor investic, silničního hospodářství a údržby města - kap. 14 Dotace Židovské obci Brno na úklid židovského 10 hřbitova Neinvestiční transfer kraji na zajištění dopravní obslužnosti 860 Rekonstrukce zámku Odpadové centrum Technických služeb Cyklostezka Holešov - doplatek 200 Městský kamerový systém Stavební úpravy odloučeného pracoviště MŠ Sluníčko ve Všetulích Drobné investice a opravy 250 Poplatky k investicím a opravám 10 Údržba silnic Údržba ostatních pozemních komunikací 250 Údržba autobusových zastávek 30 Dopravní značení 250 Rozbory odpadních vod 14 Údržba sportovních zařízení v majetku obce 100 Provoz koupaliště 450 Provoz stadionu Míru 150 Provoz hřbitova 800 Provoz veřejného WC 400 Komunální služby - výdaje spojené s prodejem majetku Provoz a údržba veřejného osvětlení Aktualizace digitální mapy 37 Údržba veřejné zeleně Úklid města Fond rozvoje bydlení Služby realitní kanceláře - výkupy pozemků Centrum volnočasových aktivit Americký park 288 Kanalizace Tučapy - Količín 600 Jihovýchodní obchvat 0 Celkem kapitola Odbor správní a vnitřních věcí - kap. 16 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím - Svaz měst a obcí Neinvestiční transfery občanským sdružením - Sdružení tajemníků Sbory pro občanské záležitosti 60 Náklady na provoz úřadu Výdaje sociálního fondu Celkem kapitola Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - kap. 18 Neinvestiční dotace Charitě Holešov

Věra Špinarová zazpívá v Holešově Rozhovor čtěte na str. 17. Historická chvíle pro Holešov. O víkendu se otevírá zámek

Věra Špinarová zazpívá v Holešově Rozhovor čtěte na str. 17. Historická chvíle pro Holešov. O víkendu se otevírá zámek Podrobný rozpočet města na stranách 6, 7 a 8 Věra Špinarová zazpívá v Holešově Rozhovor čtěte na str. 17 Svatební obřady se vracejí do sala terreny 2/2009 29. ledna 2009 roãník XV. Hole ovsko cena 10,-

Více

1/2012 12. ledna 2012 roãník XVIII.

1/2012 12. ledna 2012 roãník XVIII. Rozpočet Holešova na rok 2012. Str. 4, 5 a 6 Moravské děti se staly sborem roku. Str. 16 Michal David bude zpívat na plese města. Str. 17 1/2012 12. ledna 2012 roãník XVIII. Hole ovskowww.holesov.cz cena

Více

5/2011 10. bfiezna 2011 roãník XVII.

5/2011 10. bfiezna 2011 roãník XVII. Arnošt Lustig a Holešov. Str. 16 Rozhovor se zpěvačkou Alenou Kurečkovou. Str. 17 V Prusinovicích běžela řada Holešovanů. Str. 24 a 25 5/2011 10. bfiezna 2011 roãník XVII. Hole ovskowww.holesov.cz cena

Více

HOLEŠOVSKO AKTUÁLNĚ 21. LEDNA 2015. Tříkrálová sbírka oslavila patnácté výročí. Holešov vstoupil do roku 2015 tradičním novoročním ohňostrojem

HOLEŠOVSKO AKTUÁLNĚ 21. LEDNA 2015. Tříkrálová sbírka oslavila patnácté výročí. Holešov vstoupil do roku 2015 tradičním novoročním ohňostrojem 21. LEDNA 2015 HOLEŠOVSKO REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA HOLEŠOVA ročník 21, číslo 1 Holešov vstoupil do roku 2015 tradičním novoročním ohňostrojem Holešov - Letos již po patnácté přivítali občané z Holešova

Více

KRONIKA MĚSTA HOLEŠOVA

KRONIKA MĚSTA HOLEŠOVA KRONIKA MĚSTA HOLEŠOVA 2007 starosta města PaedDr. Zdeněk Janalík kronikář města Jiřina Šašková Kronika byla schválena Radou města Holešova dne 23. 11. 2009 Kronika města Holešova 2007 Většinu podkladů

Více

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18

Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Zastupitel Urban: Oprava nádraží možná začne už letos. Str. 5 Autobusové jízdní řády Holešova a místních částí. Str. 15, 16, 17 a 18 Závěr seriálu Pověsti a legendy Holešova. Str. 22-23 1/2009 15. ledna

Více

5/2013 7. bfiezna 2013 roãník XIX.

5/2013 7. bfiezna 2013 roãník XIX. V Holešově se opět hledá talent. Str. 9 Konec vyprávění o hraběti z Rottalu. Str. 17 Historie a proměny muzea a galerie. Str. 20 5/2013 7. bfiezna 2013 roãník XIX. Hole ovskowww.holesov.cz cena 12,- Kã

Více

Operace srdce našeho města začala. Str. 10 a 11

Operace srdce našeho města začala. Str. 10 a 11 Cenu Salvator obdržel Holešovan Martin Horňák. Str. 5 Operace srdce našeho města začala. Str. 10 a 11 Karel Jakóbek v galerii holešovských výtvarníků. Str. 18 a 19 8/2009 23. dubna 2009 roãník XV. Hole

Více

9/2011 5. kvûtna 2011 roãník XVII.

9/2011 5. kvûtna 2011 roãník XVII. Školáci vysadili muchovníky. Str. 11 Divadlo 6. května slaví 65 let své existence. Str. 16 Proměny Holešova v historickém seriálu. Str. 19 9/2011 5. kvûtna 2011 roãník XVII. Hole ovskowww.holesov.cz cena

Více

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol

Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14. Chystá se zápis do škol Neopatrnost za volantem Uprostřed Holešova hořelo auto Str. 4 Baví mě swing Rozhovor s Petrou Kuciánovou Str. 14 Zaniklé stavby v Holešově Nový seriál Patrika Trnčáka Str. 18 1/2008 10. ledna 2008 roãník

Více

Je to běh na dlouhou trať, říká ředitelka školy Drahomíra Konvalinková Str. 12

Je to běh na dlouhou trať, říká ředitelka školy Drahomíra Konvalinková Str. 12 Rozhovor na téma zvláštní úkoly a krizové řízení města Str. 7 Je to běh na dlouhou trať, říká ředitelka školy Drahomíra Konvalinková Str. 12 David Kraus měl úspěch v Drive Clubu Str. 17 20/2008 30. fiíjna

Více

3/2012 9. února 2012 roãník XVIII.

3/2012 9. února 2012 roãník XVIII. Město opět půjčuje peníze. Str. 2 Historie vagónové kolonie. Str. 11 V TYMY zvolili dívku roku. Str. 20 3/2012 9. února 2012 roãník XVIII. Hole ovskowww.holesov.cz cena 12,- Kã Regionální ãtrnáctideník

Více

Kde a jak probíhají obřady Rozhovor s matrikářkou Jarmilou Medkovou. Str. 11. Holešov a chorvatský Desinič podepsaly smlouvu o spolupráci

Kde a jak probíhají obřady Rozhovor s matrikářkou Jarmilou Medkovou. Str. 11. Holešov a chorvatský Desinič podepsaly smlouvu o spolupráci Zdravotně postižení rekapitulovali Aktivity sdružení neutuchají. Str. 7 Kde a jak probíhají obřady Rozhovor s matrikářkou Jarmilou Medkovou. Str. 11 Jaroslava Obermaierová pro Holešovsko Je fajn poznat

Více

Hole ovsko. 11/2010 3. ãervna 2010 roãník XVI. Ničila velká voda? Co vy na to, pane starosto? V Holešově zvítězila ČSSD před ODS a komunisty

Hole ovsko. 11/2010 3. ãervna 2010 roãník XVI. Ničila velká voda? Co vy na to, pane starosto? V Holešově zvítězila ČSSD před ODS a komunisty Válečné osudy romské rodiny Heráků. Str. 10 a 11 Rozhovor se zpěvákem skupiny Motus. Str. 16 a 17 Slavný rodák František Křupala se vrací. Str. 19 11/2010 3. ãervna 2010 roãník XVI. Hole ovsko cena 12,-

Více

Kumštýři malovali venku Výtvarníci z Holešova reprezentovali v Polsku. Str. 15

Kumštýři malovali venku Výtvarníci z Holešova reprezentovali v Polsku. Str. 15 Na slovíčko s ředitelkou TYMY Nejen o práci s dětmi a mládeží. Str. 17 a 19 Kumštýři malovali venku Výtvarníci z Holešova reprezentovali v Polsku. Str. 15 Seriál k výročí Všetul Z historie cukrovaru a

Více

Vlastimil Matulík v galerii holešovských výtvarníků. Str. 18 a 19

Vlastimil Matulík v galerii holešovských výtvarníků. Str. 18 a 19 Do zámecké zahrady přijelo na 200 veteránů. Str. 11 Vlastimil Matulík v galerii holešovských výtvarníků. Str. 18 a 19 V Rymicích zněla ryčná dechovka. Str. 20 14/2009 23. ãervence 2009 roãník XV. Hole

Více

22/2011 1. prosince 2011 roãník XVII.

22/2011 1. prosince 2011 roãník XVII. Zastupitelka dostala ocenění. Str. 9 Když kolaboranti vládli Holešovu. Str. 11 Dvojí tvář Gabriely Gunčíkové. Str. 24 22/2011 1. prosince 2011 roãník XVII. Hole ovskowww.holesov.cz cena 12,- Kã Regionální

Více

8/2011 21. dubna 2011 roãník XVII.

8/2011 21. dubna 2011 roãník XVII. Jarní motovyjížďka 7. 5. v 11.45 u kostela v Holešově. Pokračuje seriál historických zajímavostí. Str. 19 Rozhovor nejen na téma Máj. Str. 20 8/2011 21. dubna 2011 roãník XVII. Hole ovskowww.holesov.cz

Více

Úspěchy pěveckého sboru Plamínek. Str. 22

Úspěchy pěveckého sboru Plamínek. Str. 22 Rozhovor s muzikantem Karlem Markytánem. Str. 19 Úspěchy pěveckého sboru Plamínek. Str. 22 Satisfakce pro vítěze Drásala. Str. 31 14/2010 22. ãervence 2010 roãník XVI. Hole ovsko cena 12,- Kã Regionální

Více

16/2012 6. záfií 2012 roãník XVIII.

16/2012 6. záfií 2012 roãník XVIII. Výsledek inventarizace: 2425 stromů. Str. 3 Turnaj v pétanque vyhráli Bílí lvi. Str. 4 Rozhovor s ředitelem Charity. Str. 12 a 18 16/2012 6. záfií 2012 roãník XVIII. Hole ovsko cena 12,- Kã Regionální

Více

Dvacet let, co odešel Vzpomínka na P. Františka Alexe str. 17

Dvacet let, co odešel Vzpomínka na P. Františka Alexe str. 17 Hvězda na festivalu Herečka Tereza Kostková nejen o divadle str. 16 Dvacet let, co odešel Vzpomínka na P. Františka Alexe str. 17 Seriál o Všetulích pokračuje Tentokrát o sportovních aktivitách str. 18

Více

Grygera se loučil s kariérou aktivního fotbalisty

Grygera se loučil s kariérou aktivního fotbalisty 19. ČERVNA 2015 HOLEŠOVSKO REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA HOLEŠOVA ročník 21, číslo 6 Chystá se 22. ročník bikemaratonu Drásal. Str. 4 Revitalizace ulic je u konce. Str. 10 Holešovské kostely se otevřely. Str.

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje M A G A Z Í N zlín 7 â E R V E N E C 2 0 0 9 R O â N Í K X V Stavba roku 2008 Zlínského kraje VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, rok se s rokem sešel a já mám opět milou, a pro mne i tak trochu vzácnou příležitost vás

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

20/2011 3. listopadu 2011 roãník XVII.

20/2011 3. listopadu 2011 roãník XVII. Setkání se seniory v Dobroticích. Str. 9 Soubor Banana Vox uspěl v Kroměříži. Str. 12 Blíží se Bluesový podzimek. Str. 16 20/2011 3. listopadu 2011 roãník XVII. Hole ovskowww.holesov.cz cena 12,- Kã Regionální

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Hole ovsko. 6/2010 25. bfiezna 2010 roãník XVI. Velikonoční jarmark v Holešově. Co vy na to, pane starosto? Noční prohlídka zámku

Hole ovsko. 6/2010 25. bfiezna 2010 roãník XVI. Velikonoční jarmark v Holešově. Co vy na to, pane starosto? Noční prohlídka zámku Zahrádkáři v Dobroticích slavili. Str. 4 Vlaďka Dvořáková o Žebrácké opeře. Str. 17 Orfeus vyvolal bouřlivé ovace. Str. 18 a 19 6/2010 25. bfiezna 2010 roãník XVI. Hole ovsko cena 12,- Kã Regionální ãtrnáctideník

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více