ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno"

Transkript

1 ZPRAVODAJ Základní škola Horácké nám. 13 Brno

2 Úvod Školní rok se nachýlil a už se zaèíná s pøípravou toho dalšího, ale bez obav, o tom tento Zpravodaj nebude. Ohlížíme se za uplynulým pùlrokem - co se podaøilo, co se líbilo a èím vším vlastnì naše škola žije. První pøíspìvek už se do minulého èísla nedostal, ale popisovaná akce byla natolik zdaøilá, že by bylo škoda, i když s pùlroèním zpoždìním, ji nezmínit.

3 Haloween ve škole Každý podzim si v hodinách angliètiny pøipomínáme Halloween èili veèer svìtel, který se slaví tradiènì v anglicky mluvících zemích. Je zøejmé, že si tento svátek získává rostoucí oblibu i u nás, tak jsme se rozhodli oslavit ho tentokrát i ve škole. A v rámci výuky pìknì po anglicku a v maskách. Na tìch si daly dìti (a jejich maminky) pìknì záležet a jak se dalo pøedpokládat, inspirace u Harryho Pottera jasnì pøevládla. V podveèer 6. listopadu se tak pøi hojné úèasti rodièù zaplnily chodby školy (v budovì na Uprkové) èernými obleèky. Program zahájila dvì krátká divadelní vystoupení dìtí v angliètinì. Stejný pøíbìh pøedvedla každá skupinka trochu jiným zpùsobem a s jinou písnièkou na konci. A když zazpívaly dìti potmì, jen pøi svíèkách, vytvoøilo to tu správnou tajemnou atmosféru. Po divadle a zpívání se dìti prostøídaly v pøipravených dílnièkách", kde si vytiskly obrázek na trièko, zahrály si hru, pøi níž se podle anglické tradice ústy vytahují jablíèka z vody, soutìžily ve vzájemném hádání, pøedvádìní a popisování symbolù na svých zádech nebo stateènì procházely strašidelnou, jen dýòovými svìtýlky vyznaèenou, stezkou ve školní zahradì a z nalezených písmenek sestavovaly tajenku. Pøi závìreèném hromadném fotografování se zjistilo, že i když na zahradì byla tma tmoucí a koncentrace èarodìjù a jiných temných sil byla neobyèejnì vysoká, nikdo se neztratil, nebyl zaèarován ani promìnìn. A tak úsmìv zùstal na tváøích dìtí, rodièù i uèitelek, které to všechno zavinily. Velikonoèní dílny..koulelo se, koulelo, køehounké vajíèko, kampak ty se uhnízdíš, malé kuøátko... Mohla bych pokraèovat dále v øíkance, ale v našich Velikonoèních dílnách se nejen recituje, nýbrž i vyrábí. Na jeden den se ze tøíd vykouzlí výtvarné dílnièky, kde se dìti pokoušejí o velikonoèní výzdobu, dárky, pøání atd. Všechny vìci si donesou s sebou do školy podle pøedem daných instrukcí. Samozøejmì, že v dílnách nejsou samotné. V každé dílnì je jedna paní uèitelka, která celý den pomáhá a podává pomocné ruce, aby se díla zdaøila co nejlépe. Letos si dìti mohly vyzkoušet motat proutky, obalovat vajíèka v rùzných materiálech, aranžovat velikonoèní kvìtináè, pøání, kornout a polepená vajíèka ozdobným papírem. Myslíme si, že se aktivity dìtem vydaøily, pøevládala dobrá nálada, která je pøece vždy nejdùležitìjší...uhnízdím se na dvorku, u mé mámy slepièky, nejlíp je mi, když vidím hodné dìtièky... P. Oprchalová Projekt ESF Bohužel první výzva pro projekt na èerpání penìz ze strukturálních fondù nám nevyšla, ale protože nám k úspìšnosti nechybìlo moc bodù, rozhodli jsme se jít s projektem do druhé výzvy. Po pøepracování dle pøipomínek hodnotitelù jsme podali projekt 3. èervna. Je zamìøený na prohloubení projektové výuky, vytvoøení výukových materiálù, zahranièní výjezdy žákovských kolektivù, vzdìlávání uèitelù, e-learning, E-twinning a v neposlední øadì na vybudování jazykových uèeben a poèítaèovou techniku. Pokud budeme úspìšní, zahájíme projekt v lednu I.Melichárková

4 Valèík tuèòákù krátce o letošním divadle Majitel továrny na boty Morini poøádá veèírek. Majordomus je navleèen do livreje, z Paøíže pøijedou umìlci a manželka chystá na zahradì ohòostroj - zlatý høeb veèera. Musí to mít úroveò, musí to mít šmrnc! Vždy pøijde hrabì de Lagardiere a jeho peníze by mohly splnit Moriniho sen o uvedení epochálního vynálezu - samovyzouvacích bot. Jenže se to všechno nìjak kazí. Samovyzouvací boty nejdou vyzout, umìlci pøijeli jen s bleším cirkusem, manželka má oèi jen pro hlavního inženýra, hlavní inženýr má oèi jen pro továrníkovu dceru Anabellu, ohòostroj vybuchuje, kdy nemá, a ke všemu se domem potuluje uprchlá gorila, která má oèi jen pro hrabìte. Jak tohle mùže dopadnout? Samozøejmì, že dobøe. Hrabì usíná po zásahu uspávací støelou, gorila mu zuje boty, hlavní inženýr požádá Anabellu o ruku a paní továrníková je nadšena, že jej bude mít pìknì doma na oèích. Majordomus koneènì odpálí ohòostroj ve správný okamžik, a až uhasí doutnající livrej, mùže si tu škrtící parádu koneènì sundat. A kde jsou ti tuèòáci? Schválnì, jestli na to pøijdete. Za ochotnickou sebranku Havlíèkùv brod Bøetislav Ouplnìk Granty Naše škola se i v letošním roce úspìšnì úèastnila dvou grantových øízení podporujících environmentální výchovu na školách. Z Rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdìlávání, výchovy a osvìty (EVVO) jsme získali dotaci na obnovu školní zahrady, výukové programy, exkurze a dále na výlety pro naše i zahranièní žáky zapojené do projektu E-twinning - mezinárodní spolupráce škol s názvem Nine wonders of our region" (Devìt divù našeho kraje). Z fondu dárcù Spoleènì pro Brno jsme získali dotaci na nákup výukových pomùcek a literatury pro praktickou výuku pøírodopisu na školní zahradì zamìøenou na chápání ekosystémových vztahù. S.Kubešová Karneval Dne probìhl na naší škole zvíøecí karneval pro dìti z prvního stupnì. Žáci 7.C za pomocí žákù z osmých tøíd pøipravili tøi hodiny her, písnièek a tancování. Dìti pøišly v maskách zvíøátek, pirátù a kovbojù podpoøit náš zvíøetník. Na zvíøátka se podaøilo vybrat pøes tisíc korun. Všem, kteøí pøispìli, moc dìkují: králíci, osmáci, pískomilové, køeèci a velice rozmlsaná vodní želva Jitka. Já pøedevším dìkuji všem dìtem, které se vzornì celý rok o zvíøata staraly. J.Vlachová

5 Paøíž - Brighton - Londýn 2009 Rok se s rokem sešel a 24 dìtí z pátých až sedmých tøíd ZŠ Horácké námìstí se v kvìtnu opìt vypravilo na týdenní studijnì pobytový zájezd do Anglie. Podstatou této školní akce, organizované už pátým rokem, je nìkolikadenní pobyt v nìkterém z nevelkých, ale pùvabných mìst na jihu Anglie, pøi nìmž jsou dìti ubytovány po dvojicích pøímo v anglických rodinách. Dìti tak mají možnost vyzkoušet si zcela samostatnì svoje znalosti angliètiny a pøitom i pøíležitost nahlédnout do zpùsobu života anglických domácností. Dopoledne mají v místní škole vyuèování vedené tamními uèiteli, kteøí pro nì pøipravují speciální program a hry. Odpoledne jsou pak vìnována prohlídce mìsta a okolním výletùm po jihoanglickém pobøeží, jež má ve spojení nádherné pøírody s pùvabnou architekturou mìsteèek nezamìnitelnou atmosféru. Aby cesta z Brna do Anglie nebyla tak dlouhá, vkládáme do ní už tradiènì první zastávku - nocleh ještì na kontinentu. Letos jsme vybrali.paøíž, jež nás pøivítala sluníèkem, a i za ten jediný den nás stihla okouzlit atmosférou ulic a nábøeží, soužitím historické a moderní architektury. Prošli jsme se Latinskou ètvrtí, prohlédli si gotickou nádheru chrámu Notre Dame i technickou krásu budovy Centre Pompidou, pøikrèili se pod Vítìzným obloukem, nakoukli na sklenìnou pyramidu muzea Louvre a potom si krásnì odpoèinuli pøi plavbì na výletní lodi. A pak to celé sjeli" ještì jednou z vršku Eiffelovky. Následujícího dne jsme podmoøským tunelem pøekonali prùliv La Manche a stanuli na anglické pùdì ve Folkestone. Pravda, nebylo to poetické jako plavba po moøi, ale za to opravdu rychlé, sotva pùl hodiny. Naše první zastávka patøila mìsteèku Cantenbury s kouzelnými historickými ulièkami a velkolepou gotickou katedrálou. Prohlídkou Leed s Castle, rozlehlého zámeckého komplexu romanticky zasazeného do nádherné pøírody, jsme už zcela propadli kouzlu anglické krajiny. Naveèer dorazila naše výprava k pobøeží do mìsta Brighton, kde již èekali hostitelé, aby si nás rozvezli do svých rodin k ubytování na pøíští ètyøi noci. Tøi následující dopoledne jsme strávili spoleènì v místní, pøekvapivì veliké škole. V nìkolika budovách byly tøídy pro dìti od 5ti do 16ti let. Veliké travnaté plochy se o pøestávkách mìnily na sportovištì a místa pro sendvièové pikniky"( školní jídelny nejsou ). Brighton je oblíbenéné lázeòské místo s podmanivou náladou - dlouhé pláže s daleko do moøe vybíhajícím døevìným molem, zastavìným smìsí všelijakých stánkù a zábavních pavilonù, které teprve èekaly na hlavní sezónu. Ulice v centru mìsta se støídavým rytmem barevných fasád a s elegantními vývìsními štíty obchùdkù jsou jako stvoøené k procházkám. Ovšem hlavní atrakcí Brightonu pro nás suchozemce je podmoøské akvárium se žraloky, obøími želvami a rejnoky. Letos nás zaskoèilo trochu studenìjší, sychravé a vìtrné poèasí. To ale ke zdejšímu pobøeží patøí a bìhem výletu k útesùm Beachy Head a Seven Sisters ještì umocnilo náš dojem z drsné krásy bílých skal, strmì se tyèících nad úzkým bøehem oceánu a vysoko nad ním pøecházejících do sytì zelených planin. K nejromantiètìjším zážitkùm patøila prohlídka 200 let staré plachetnice Victory, s neuvìøitelnì složitým systémem lan, plachet a provazových žebøíkù. Pøi prolézání její dokonale zrestaurované paluby se snadno vcítíte do kùže námoøníka sloužícího v posádce admirála Nelsona. Do temné minulosti jsme se pøenesli i v pašeráckých jeskyních v nedalekém mìsteèku Hastings upravených jako muzeum. Jako perlu na závìr jsme si nechali návštìvu Londýna. Pøi sledování výmìny stráží pøed Buckinghamským palácem, pohledu na slavný Tower, Westminster Abbey èi budovu parlamentu s neustávajícím proudem èervených doubledeckerù, nás prostoupil pocit všudypøítomné imperiální tradice. Ale souèasnì nás zasáhl i dynamický tep rušné svìtové metropole, pyšnící se odvážnými moderními stavbami. K úspìchu letošního zájezdu a zjevné spokojenosti dìtí pøispìli nepochybnì oba zkušení a ochotní øidièi, kteøí nám všestrannì vycházeli vstøíc a dovezli nás bezpeènì domù. Snad jen to ostrovní poèasí mohlo být trochu vlídnìjší. Když nás anglický uèitel tìlocviku odìný jen v trièku a kra asech provádìl po všech tìch chodbách a nádvoøích školního areálu a usilovnì pøitom vtipkoval, my jen potichu cvakali zuby. Pochopili jsme, že Anglièané budou asi otužilejší než my, ale co si teï oni myslí o našem smyslu pro humor, nevíme. J.Gregorová

6 Sázení stromkù V rámci Dne Zemì se žáci 8.B a 8.C zúèastnili zajímavé akce, která rozvíjela jejich praktické schopnosti. Pod dozorem lesníkù a studentù Lesnické fakulty VŠZ sázeli mladé stromky. Ze zaèátku s nevelkým úspìchem, což bylo patrné na poètu uspìní založených sazenic. S postupem èasu získali cvik pøi práci s krumpáèem a zvládli sazenice zasadit dostateènì hluboko a pevnì. Bìhem dopoledne si vyplnili i menší test týkajících se pøírodopisných, hlavnì botanických, vìdomostí. Prožili jsme spoleènì pøíjemné dopoledne na èerstvém vzduchu a v pohodì. I.Nesòalová a R. Matulíková Ve støedu 1.dubna 2009 se naše tøída 8.B vydala sázet mladé duby do Medlánek. Sotva jsme opustili pøecpané autobusy, dýchl na nás les a pøivítala nás skupina zhruba dvaceti støedoškolákù. Ti nám jako mìli pomáhat. Poté jsme šli ještì kus lesem, až jsme koneènì dorazili na místo. Tam jsme se rozdìlili do dvojic a ještì každé dvojièce šupli jednoho pracanta ze støední. Tak tøeba mnì s Andreou pøiøadili jednoho kluka. Naštìstí nám hodnì pomáhal, takže nám to s Andrejkou dost usnadnilo práci. Co se týèe sázení, musí se vykopat díra 35 cm hluboká, pak se do ní dá stromeèek a hlínou se zahrabou koøínky a zadupe se to. Na práci dostanete spešl" rukavice, motyku, sekyrku a jde se na to. Byla to docela fuška, zvláštì když pracujete v prudkém kopci. Všichni jsme se zapotili a nadøeli jak šroubci, ale stálo to za to. Tady èlovìk vidí, jak ti pøedci makali, když sázeli lesy. Na svaèinu byla jedna pøestávka, to si èlovìk trochu odpoèal, a šlo se zase. Pøi sázení jsem se dozvìdìla spoustu zajímavých vìcí, tak napøíklad, že když sázíte celý den s menšími pøestávkami, zasadíte až 250 stromkù! Myslím si, že jako tøída jsme vysázeli nejmíò 100 dubù!!! Byl to hustý výkon. Urèitì to naší tøídì prospìlo po všech stránkách a doufám, že za dvacet let už tam budou stát poøádné stromy, které budeme moct ukazovat svým dìtem. V.Nekudová, VIII.B

7 Dalton od A po Z Pedagogický sbor naší školy se pravidelnì úèastní daltonských konferencí. Navštìvuje semináøe, ale také aktivnì vystupuje a semináøe vede. Na daltonské konferenci vystoupily jako lektorky paní uèitelky Jarmila Lukášová a Jana Pašková. Pøednášely na téma Dalton od A po Z". O semináø byl velký zájem, proto ho zopakovaly i na jarní daltonské konferenci 5. kvìtna Nabídly zde praktické rady a podìlily se s ostatními o získané zkušenosti z práce ve všech roènících I. stupnì vèetnì 1. tøídy. Pøedvedly zájemcùm možnosti motivace daltonských blokù, zpùsoby práce, námìty pro úkoly základní a rozšiøující, využívání encyklopedií, internetu Hovoøily o rùzných možnostech rozdìlení dìtí do skupin, o skupinovém, kooperativním a projektovém vyuèování, o hodnocení a sebehodnocení na konci daltonských blokù. Lektorky prakticky pøedvedly nìkteré práce, fotodokumentaci daltonského vyuèování, videodokumentaci projektù. Souèástí semináøe byla i ukázka vydaných materiálù pro práci s dìtmi. J.Pašková Anglický èasopis nejen ke ètení Již druhým rokem používají žáci 7. A z jazykové skupiny Aleny Krejèí anglický èasopis R & R v hodinách anglického jazyka. Èasopis je vydáván v Èesku a kromì pøíjemného ètení je plný rùzných soutìží. Žáci jej mají pøedplacený na celý rok a každý mìsíc dostávají nové èíslo. Nìkteré soutìže zadávám i dìtem z 5. tøíd, protože pro sedmáky jsou pøíliš jednoduché. Vyøešené hádanky a kvízy a odpovìdi na soutìže odesíláme na konci mìsíce do redakce èasopisu. V letošním roce se nás usmálo štìstí v podobì výher - v lednu vyhrál Obrázkový anglicko-èeský slovník Karel Beníšek z 5.A. S dubnovým èíslem pøišly výhry dvì - Obrázkový anglicko-èeský slovník tentokrát obdržela za správné øešení Terezka Jedlièková z 5. D a knížka se dvìmi kazetami od britského spisovatele, zoologa a popularizátora ochrany pøírody Geralda Durrella, putovala do 7. A. Dìti s èasopisem pracují rády, ale až skuteèné výhry je motivovaly k tomu, že jsme minulý mìsíc odeslali rekordní poèet odpovìdí na soutìže. Co kdybychom zase vyhráli? A. Krejèí Mladý Demosthenés Naše škola se letošní školní rok opìt zapojila do 2. roèníku celostátní soutìže v umìní komunikace. Mladí a nadaní øeèníci spolu zápolili nejprve ve školním kole. Vítìzkou první kategorie se stala Tereza Pospíšilová ze 6. A, vítìzem v druhé kategorii Andrej Kalashnyk z 8.C. Cenu divákù obdržel Michal Dvoøák ze 6.A. Desátého února 2009 se stala naše škola hostitelkou regionálního kola. I zde obstáli naši žáci se ctí. Tereza Pospíšilová ve své kategorii zvítìzila, Andrej Kalashnyk se umístil na krásném 2. místì. Tereza poté vyhrála i neveøejné krajské kolo soutìže, zúèastnila se pøípravného soustøedìní v Hojsovì Stráži na Šumavì a zápasila v Emauzích v Praze spolu s ostatními úspìšnými øeèníky. Umístila se na místì. Všem našim úspìšným žákùm gratulujeme. Z.Bendová Sportovci v Jihlavì Jihlava, pìkné mìsto plné zelenì, se stalo cílem jednodenního výletu sportovních tøíd. Když nás vlak dovezl na místo urèení, nevìdìli jsme, kam jít døíve - zda po prohlídce historického námìstí navštívit jihlavské podzemí, zoologickou zahradu nebo místní aquapark. Podzemí jsme absolvovali všichni, další atrakce si dìti vybraly podle vlastního výbìru. Výlet se všem líbil a v pøíštích letech plánujeme v rámci akcí sportovních tøíd návštìvu nìjakého dalšího krásného mìsta. V. Kováø

8 Biologická olympiáda I v letošním roce probíhalo na naší škole školní kolo biologické olympiády, kterého se zúèastnilo 37 žákù. Tito žáci soutìžili ve dvou kategoriích - žáci 6. a 7. roèníku v kategorii D a žáci 8. a 9. roèníku v kategorii C. Do mìstského kola, které se konalo v DDM Lužánky, v kategorii D postoupili dva žáci ze 7. roèníku, Hana Kubátová a Ondøej Strmiska. V kategorii C postoupily stejného kola dvì žákynì z 8. roèníku, Anna Tišnovská a Eva Helánová. Soutìž probíhala dne v DDM Lužánky a Anna Tišnovská se i pøes velkou konkurenci umístila na 5. místì a postoupila tak do kola krajského. Její úspìch je o to výraznìjší, že na místì se umístili jen studenti víceletých gymnázií. Následnì dne probìhlo v areálu Mendlovy vysoké školy zemìdìlské a lesnické v Brnì krajské kolo biologické olympiády. Naše zástupkynì Anna Tišnovská se v konkurenci žákù z celého Jihomoravského kraje umístila na velmi pìkném 13. místì. Moc gratulujeme a dìkujeme za úèast. S.Kubešová Letošní pøíjimaèky Zmìny v pøijímacím øízení, které s sebou pøinesl nový školský zákon, byly pøijímány rozporuplnì. Žáci i rodièe se radovali z navýšení poètu pøihlášek, základním školám odpadla povinnost pøihlášky odesílat a evidovat, a na støedních školách si zaèali lámat hlavy, jak vše administrativnì zvládnou. Ve skuteènosti strach nemusel mít nikdo, protože poèet míst na SŠ je cca o tøetinu vyšší než poèet absolventù ZŠ. Po všech peripetiích (minimálnì dvoje pøijímaèky v jednom týdnu, rozhodování kam se zápisovým lístkem, podávání odvolání, nové a nové pøihlášky ) jsou témìø všichni žáci pøijati, vìtšinou i na preferované obory. Zjednodušenì lze konstatovat, že žáci výborní a ti, kteøí se spokojí s výuèním listem, si mohli vybírat. Ostatní museli èekat, co na nì zbude. U víceletých gymnázií v letošním roce dalo letos více než v jiných letech pøednost soukromým školám. Jednu z pøihlášek si vìtšina dìtí dala pro jistotu tam a pøi neúspìchu na státní škole zvolila tuto variantu. Pro další rok se nepoèítá se zásadnìjšími zmìnami. Pro žáky osmých roèníkù z toho vyplývá, že je tøeba se zamìøit na co nejlepší výsledný prospìch. A.Khazalová Školní web Webové stránky jsou jednou z možností prezentace školy. Oproti loòským letùm se zaèalo daøit, že kromì stále platných informací, jako jsou dokumenty, kontakty a všeobecné informace, se objevují v aktualitách minimálnì každý týden nové zprávy a informace ze života školy, èasto i s fotografiemi. Obèas se podaøí získat pøíspìvek od žákù. Na rozdíl do bìžného ètenáøe mají všichni administrátoøi možnost vidìt sledovanost jednotlivých pøíspìvkù. Pro zajímavost uvádím, že nejètenìjší byl èlánek Mistrovství ÈR 2009 Pavla Kuèery ze dne 8.3. pøeètený 409krát. Kroniky už pøeèetlo pøes tisíc návštìvníkù. Na stránkách <http://www.zshoracke.org/> najdete i tento text Zpravodaje. Jsme si vìdomi, že je stále co zlepšovat. Pøivítali bychom proto námìty návštìvníku z øad rodièù i žákù. Buï si mùžete na našem webu založit úèet, nebo své návrhy a pøipomínky mùžete zasílat na moji adresu. A.Khazalová

9 Superhorák Konec školního roku s sebou pøináší kromì nekoneèného zkoušení a uzavírání známek i vìci pøíjemné - školní výlety, Den dìtí a v posledních letech i pìveckou soutìž. Letos byla vyhlášena již v dubnu pod názvem SUPERHORÁK. Organizaci mìly na starost paní uèitelky Michaela Lánová a Ilona Nesòalová a žáci IX. C. Pøihlásilo se cca 30 dìtí od první až do deváté tøídy. Soutìž mìla celkem tøi kola a dvì kategorie. První kolo probìhlo v pondìlí v hudebnì a o úvodní píseò od skupiny Metallica se postarali žáci IX.C, Stanislav Èerkasov (zpìv) a Jan Gavenda (hra na kytaru), kteøí byli také v porotì spolu s paní uèitelkou Oprchalovou z prvního stupnì a paní uèitelkou Lánovou. Druhé kolo soutìže, kam postoupila polovina zpìvákù, se uskuteènilo opìt v pondìlí v hudebnì a soutìžící mìli za úkol zazpívat jednu písnièku s doprovodem a choreografií. O úvodní píseò od skupiny Nirvana se postarali Martin Tesaø (kytara) a Stanislav Èerkasov (zpìv). Do posledního kola postoupilo už jen šest soutìžících a jaksi navíc skupina DOUBLE-MIX, jež sice svým vystoupením nevyhovìla zcela regulím soutìže, ale jejíž zaøazení do finále se nakonec ukázalo jako prozíravé. Finálové klání se konalo 1. èervna na Den dìtí ve školní jídelnì, která má bohužel omezenou kapacitu, a proto mohly pøijít jen tøídy, z jejichž øad pocházeli finalisté. Do poroty zasedli zástupci uèitelù, žákù a populární skupina ALL X. Ptáte se, jak je to možné? Velký dík za tuto nevšední událost patøí panu Gardášovi, který je èlenem školské rady a pracuje v Mìstském divadle, kde èlenové této vokální skupiny pùsobí. A urèitì dalším dùvodem, proè se to podaøilo, je fakt, že jeden z èlenù skupiny, Alan Novotný, je absolventem naší školy (však se taky v porotì potkal s bývalou spolužaèkou). A pak už to jelo. Každý zpìvák èi zpìvaèka po dvou písnièkách, hodnocení a komentáøe poroty, hlasování divákù Vítìzem však mohl být v každé kategorii jen jeden, respektive jedna, protože holky to tentokrát vyhrály. V mladších žácích Klára Pajerová z I. A a ve starších Lenka Skarupová z VIII.A, která získala i Cenu divákù. Nejen porotu nadchli svým vystoupením kluci z VIII. B, Adam, Kristián a Petr. Prokázali schopnosti pìvecké, taneèní, básnické i choreografické. Tøešnièkou na dortu pak byl výstup ALL X. Na závìr si pak pøišly na své hlavnì fanynky, které ze závìreèné autogramiády odcházely s podepsanými fotografiemi zpìvákù. M.Lánová Vybíjená pátých a šestých tøíd Dne 9.6. se uskuteènila vybíjená pátých a šestých tøíd. Organizace se ujali žáci 6.B. První místo obsadila tøída 6.B, 2.místo tøída 5.C, 3. místo tøída 6.C, 4.místo 5.B, 5. místo 5.D a 6. místo 6.A. Pá áci bojovali stateènì a ukázali všem šes ákùm, že se jich nebojí a dokážou nad nimi i vyhrát. Rugbykošíková Bìhem školního roku probìhly dvì soutìže v rugbykošíkové. Bojovaly mezi sebou šesté a sedmé tøídy. V této kategorii vyhrála tøída 7.C. V rugbykošíkové osmých a devátých tøíd vybojovala 1. místo tøída 8.C. Všem zúèastnìným tøídám dìkujeme. BBM V letošním školním roce jsme se opìt zúèastnili Bìhù brnìnské mládeže. Soutìžilo vždy šest dìtí z roèníku i pøes rùzné problémy s nemocemi, termínem pøijímaèek atd. Dìti byly skvìlé a obhájily 3. místo v této nároèné soutìži. Popravdì, komu by se chtìlo, jen tak pro radost bìhat 1500 m v deštivém poèasí. Proto velký dík všem, kteøí to s námi vydrželi až do konce. J.Vlachová, P.Kuèera

10 E-Twining mezinárodní spolupráce evropských škol Naše škola se do projektu E-twinning zapojila pøed tøemi lety a naší první partnerskou školou se stalo Gymnázium v Konínì v Polsku. Náš projekt se jmenoval School life" (Život ve škole) a pracovali na nìm žáci ze 6. tøídy (dnes 8. A). Po celý školní rok probíhala mezi žáky obou škol výmìna dopisù, posílaných v obálkách poštou. Celá tøída žila oèekáváním další zásilky dopisù, a sotva jsme jednu odeslali, už jsme netrpìlivì èekali na odpovìdi. V následujícím školním roce jsem projekt pøedala p. uè. Janì Hutínové, která se ale rozhodla v nìm nepokraèovat, takže projekt nebyl dokonèen a spolupráce s polským gymnáziem skonèila. Noví šes áci (dnes 7. A) ale rozjíždìli nový projekt se Základní školou ve Spišské Nové Vsi na Slovensku s názvem Nine wonders of our region" (Devìt divù našeho regionu). Cílem projektu bylo zmapovat nejzajímavìjší místa v našem bydlišti, pøitažlivé bylo zajímavé zejména to, že zatímco Slováci mapovali Slovenský ráj, my jsme pracovali na území druhého nejvìtšího mìsta v ÈR. Pozdìji se k nám pøidala další, tentokrát základní škola Scola Dalaro ze Švédska. Na výlety jsme vyjíždìli pøevážnì o sobotách a navštívili jsme pøitom Kamenný vrch, centrum Brna, Hrobku Kapucínù, Petrov. V letošním roce jsme na projektu pokraèovali se Soòou Kubešovou, která se k nám pøidala. Strávili jsme hezká odpoledne na Stránské skále a u Jehnických rybníkù. S partnerskými školami jsme se setkávali také na videokonferencích, kde jsme se vzájemnì informovali o prùbìhu projektu, a v pøípadì setkání se švédskou školou to byla také výborná pøíležitost procvièit si angliètinu. Se Švédy se setkávali v hodinách anglického jazyka i naši žáci z 9. C, kteøí tím také dostali pøíležitost zkusit si, jak jsou na tom s angliètinou. V listopadu jsme se vydali na první setkání se žáky slovenské školy do Prahy, kde jsme se blíže seznámili a ukázali Slovákùm Prahu. V lednu se švédská škola rozhodla ukonèit spolupráci, ale my a Slováci projekt dokonèíme a pak požádáme Národní støedisko E-twinningu o udìlení Certifikátu kvality. Naší poslední akcí do terénu bylo natáèení videopohlednice z Brna, kdy jsme natoèili a anglicky pøedstavili všechna zajímavá místa a objekty na cestì z Øeèkovic až na Brnìnskou pøehradu. Tam na nás èekalo pøíjemné zakonèení dne grilováním na chatì prarodièù Kristýny Èechové, kteøí nás pozvali a pohostili. Upøímnì jim za to dìkujeme. Náš dík patøí také rodièùm Vojty Pospíšila, že pùjèují Vojtovi kameru a natoèený materiál s ním také sestøíhají. Nyní se pøipravujeme na poslední velkou akci, která náš dvouletý projekt ukonèí - setkání tøí škol u nás v Brnì. Tøí škol proto, že se k nám po dvou letech vrátila partnerská škola z polského Konína, což bude pro naše osmáky pøíležitost osobnì se setkat s tìmi, s nimiž si pøed dvìma lety dopisovali. Díky grantu, který získala p. uè. Soòa Kubešová, budeme moci strávit celý jeden den v Moravském krasu, prohlédnout si jeskynì i z lodièek a navštívit všechna unikátní místa, které Poláci ani Slováci ve svém regionu nemají. Setkání probìhne ve dnech 5., 6. a 7. èervna a rádi bychom pozvali také zástupce z vedení naší školy, naší obce, regionální televize a samozøejmì také rodièe. Náš projekt má vlastní webové stránky <http://www.wonders.sk/>, které jsou pøístupné veøejnosti na nichž dokumentujeme fotky a videa z našich akcí. A.Krejèí E-twinnig - Víkend s návštìvou ze Slovenska O víkendu naši školu navštívili žáci i uèitelé ze slovenské Spišské Nové Vsi. Program jejich návštìvy byl velmi nabitý, žáci a uèitelé si ho užili do poslední minuty, prožili mnoho pìkných chvil a získali množství úžasných zážitkù. Po pøíjezdu do Brna jsme se stali jejich prùvodci a ukázali slovenským kamarádùm historickou èást Brna, výstavu o Vesmíru pøed Mahelovým divadlem a dále vojenské ležení brnìnského Technického muzea na Moravském námìstí. Po návratu do školy a chvilkovém odpoèinku jsme se rozhýbali pøi míèových hrách. Chlapci se utkali ve fotbalu a basketbalu, dívky za asistence pedagogù v pøehazované. Den plný zážitkù zakonèil piknik v Zamilovaném hájku, kde se podávaly vlastnoruènì opeèené špekáèky s chlebem a hoøèicí. Hlavním programem na sobotní den byl výlet do Moravského krasu. Zhlédli jsme Rudické propadání, prošli nádherné Punkevní jeskynì a plavili se v nich na lodièkách, jeli vláèkem a lanovkou a naši návštìvu Moravského krasu zakonèili prohlídkou Kateøinské jeskynì. Po pøíjezdu a krátkém odpoèinku následovaly opìt sportovní hry. Veèer byl vyplnìn prezentací projektù a výmìnou materiálù jak z èeské, tak i ze slovenské strany. Na nedìli byla naplánována prohlídka historické èásti mìsta a nákupy v Galerii Vaòkovka. Žáci i uèitelé považují akci za velmi zdaøilou. Na tomto místì bych ještì jednou ráda podìkovala všem rodièùm, uèitelùm, vedení školy a jejím dalším zamìstnancùm, kteøí se na organizaci akce podíleli a umožnili tak její zdárný prùbìh ke spokojenosti všech stran. S. Kubešová

11 Poznávací zájezd do Berlína a letní radovánky v Tropical Islands Je krátce po pùlnoci, schyluje se k bouøce a zaèínají již padat první deš ové kapky... To však nìkterým žákùm pøevážnì jazykových tøíd roèníkù vùbec nevadí, shromažïují se totiž k odjezdu na dvoudenní poznávací zájezd do Berlína. Rodièe se snaží zakrýt únavu i starost o své ratolesti a udìlují jim ještì poslední rady. Vìtšina dìtí je však již témìø nevnímá, protože se tìší na koupání na Tropických ostrovech" - a snad i na prohlídku mìsta. Po menším zdržení (úprk jednoho z tatínkù pro doma zapomenutý pas) vyrážíme smìrem na hlavní mìsto Nìmecka Berlín. Šestihodinová jízda autobusem, provázená hustým deštìm i blesky, ubíhala pozvolna. Vìtšina osazenstva autobusu, odpoèatá ještì z domova, odmítala i pøes rady dospìlých spát. To se jim samozøejmì vymstilo hned následující den pøi pìší prohlídce mìsta. Ráno kolem osmé hodiny jsme byli vysazeni v blízkosti kostela postaveného na památku císaøe Wilhelma. Tato památka byla bìhem druhé svìtové války témìø znièena, její torzo bylo ponecháno jako varování pøed hrùzami války pro pøíští generace. 68 metrù vysokou zøíceninu kostela lemují dvì moderní stavby pøezdívané Rtìnka" a Pudøenka", které jsme si prohlédli i zevnitø. Po pùlhodinovém rozchodu jsme vyrazili autobusem na druhé stanovištì, a to k budovì Øíšského snìmu se svou prosklenou kopulí. Budova i celé prostranství pøed ní s vlajkami v nìmeckých barvách pùsobí majestátnì tak, aby reprezentovaly sídlo parlamentu této mnohamilionové zemì. Zaøadili jsme se do fronty za návštìvníky èekající spoleènì s námi na prohlídku budovy parlamentu. Fronta se zkracovala velmi pomalu, z bezpeènostních dùvodù bylo tøeba projít dùkladnou kontrolou u vstupu do budovy. I když svítilo sluníèko, foukal nepøíjemnì studený vítr, takže jsme si návštìvu budovy po více jak hodinovém èekání opravdu zasloužili. Pùvodnì jsme byli paní prùvodkyní navnadìni, že pøi prohlídce uvidíme také nìmecké poslance pøi jejich práci, ale nakonec byla zpøístupnìna jen samotná sklenìná kopule nad budovou s vyhlídkou na Berlín. Bylo sluneèno, takže jsme si mohli pohled na všechny svìtové strany vychutnat. A tady se naplno projevila únava vìtšiny žákù, kteøí v autobusu proklábosili polovinu noci. Mnozí z nich už ztráceli síly i chu zhlédnout další památky Berlína, i když nás autobus vždy na dané místo pøevezl, abychom se nachodili co nejménì a vidìli toho co nejvíce. Snahu paní prùvodkynì nìkteøí žáci (vìtšinou žáci 9. roèníku) ocenili" svým nezaujatým a bohužel mnohdy i otráveným oblièejem. Jejich nejèastìjší otázkou bylo: Kam to ještì jdeme a kde je náš autobus?" Naopak mnozí mladší žáci, dokonce i ti, kteøí vùbec nìmèinu nemají, pochopili, že tu nejsou jen za nákupem suvenýrù, ale pøedevším proto, aby si prohlédli evropské velkomìsto, a tak sebrali poslední síly a pochodovali dále. Z dalších zastávek mìstem je tøeba zmínit Braniborskou bránu, která tvoøila jednu z hranic mezi západní a východní èástí Berlína. Prohlédli jsme si zbytky zdi rozdìlující toto mìsto, nìkteøí žáci si nechali vystavit vízum pro vstup do západní èásti mìsta, které bylo tøeba ještì pøed rokem Prošli jsme se po nejznámìjší berlínské ulici Unter den Linden" a smìøovali kolem Èervené radnice" a Berlínského chrámu" k televizní vìži, jejíž slibovaná návštìva držela mnohé ještì na dosti unavených nohou. Vyjeli jsme výtahem nahoru, prohlédli si a vyfotografovali Berlín ze všech stran a rozešli se na hodinu za nákupem suvenýrù nebo nìèeho teplého k jídlu. V sedm hodin veèer pøišel pro mnohé vytoužený okamžik - odjezd na ubytování do hotelu F1, sprcha a zhlédnutí finálového zápasu Ligy mistrù. Už nìkolik okamžikù po odjezdu z Brna se totiž uzavíraly sázky (a nejen mezi hochy) na to, kdo bude vítìzem tohoto finále. Po pøíjezdu do F1 byla veškerá únava dìtí pryè; do žákù jako by nalil novou energii. Nìkterým dìlalo problémy udržet své nervy na uzdì v momentu, kdy jejich tým dostal, nebo naopak vsítil první gól, jiní se oddávali hazardu v podobì hry karet apod. A pak to bylo koneènì tady! Hned po snídani jsme vyjeli smìrem k umìlým tropickým ostrovùm Tropical Islands". Venku pršelo, foukal vítr a byla zima, ale my jsme si navzdory poèasí nabalili do tašek plavky, potápìcí brýle a laèni tepla a vody jsme vstoupili do ráje". Pøivítaly nás laguny s vodopády a tropickými rostlinami, víøivky, tobogány a jiné atrakce, které naše dìti, ale i nás dospìlé, doèista pohltily. Kluci i holky bìhali z jednoho místa na druhé, oèi jim jen záøily, protože se opravdu bylo na co koukat a lákadel bylo všude nespoèet. Už jen ta chùze v písku a poležení na lehátku pod palmami, v dálce umìlá blankytnì modrá obloha a teplá voda všude, kam se èlovìk odhodlal! Doèista vydovádìní a relaxovaní jsme o pùl páté odpoledne usedli do autobusu a tìšili se domù. Cesta zpìt kolem Labe ubíhala pøíjemnìji, protože bylo svìtlo a mohli jsme se dívat z oken ven na okolní krajinu. V jedenáct veèer jsme všichni š astnì dorazili na místo srazu a odebrali se smìrem k domovu plni dojmù a s nadìjí, že se pøíští rok na tato místa podíváme znovu. M. Draèková

12 Projekt voda Dne probìhl na naší škole celoškolní projekt na téma, které si vybírali sami žáci prostøednictvím žákovské rady. Na II. stupni projekt Voda probíhal jako praktikum v terénu, kde žáci ve skupinkách plnili praktické úkoly a zpracovávali pracovní list. Start stezky byl u Jehnických rybníkù. Odtud žáci pokraèovali po vyznaèené trase a øešili úkoly na jednotlivých tematicky zamìøených stanovištích, napø. Život v øekách", Charakteristika øeky Ponávky", Voda a èlovìk" apod. Stanoviš bylo celkem devìt, tøi z nich byly orientované na tìlovýchovu. Velmi nápomocni byli na jednotlivých stanovištích žáci 9. roèníku, kteøí se velkou mìrou podíleli na organizaci celého dne, a nutno dodat, že pøidìlenou práci vykonávali velmi zodpovìdnì. Za toto jim i všem ostatním, kteøí se na projektu podíleli, patøí velký dík. S.Kubešová Názory nìkterých žákù na projekt: Projekt voda se nám vcelku líbil. Bylo to pøíjemné zpestøení výuky, ale bohužel nám nevyšlo poèasí. Rozšíøili jsme si obzor a získali nové zkušenosti. Tøídy si vyzkoušely týmovou spolupráci, což je dobré pro jejich další komunikaci. Tereza Káèerková a Eliška Horáková, IX. A Už první nadšení bylo z toho, že v Jehnicích máme být až na desátou. Po pøíjezdu do Jehnic k rybníkùm na startu jsme se rozdìlili do skupin a šli jsme na vìc". Cesta byla dlouhá, ale zábavná. Po pøíchodu na høištì na Horáckém námìstí jsme splnili poslední úkol, odevzdali pracovní listy a šli na obìd. Rádi bychom pøíští rok zažili víc takových projektù. Dìkujeme tøídám 9. roèníku, kteøí se podíleli na organizaci, celému uèitelskému sboru a pøedevším paní uèitelce Kubešové. Kamila Hošková a Marie Kopèáková,VIII. A Projekt voda se odehrával v pøírodì. Úkoly byly pøírodopisné a zemìpisné. Byli jsme rozdìleni do skupinek. Skupinky chodily jednotlivì po úkolech. Líbilo se nám to, protože se to odehrávalo v pøírodì. Kristýna Èechová a Lenka Doláková,VII. A Projekt byl velmi zábavný. Nìkteré úkoly byly tìžké, ale nìkteré i lehèí. Bylo na tom ale trochu horší, že dìcka daly jiný smìr šipek a nìkteøí zabloudili. Na druhou stranu to byla sranda. Celkovì to bylo celkem dobrý. Veronika Èardášová, VI. C

13 Akce II.stupnì ve školním roce 2008/2009 Tak jako každý školní rok, tak jsme i ten letošní nestrávili s našimi žáky jen nad knihami, ale snažili jsme se pro nì pøipravit i jiné aktivity, které by je všestrannì rozvíjely a snad i trošku bavily. Jednou z prvních akcí školního roku byl tradièní seznamovací výlet šestých roèníkù. Následovala akce ke Dni jazykù, do kterého se zapojili žáci nejen jazykových tøíd. Velmi úspìšná je na naší škole tradice øeènické soutìže Mladý Demosthenes", ve které jsme i letos zopakovali úspìch z minulého roku, když se naše žákynì 6.roèníku probojovala až do celostátního kola. Sociální cítìní jsme se snažili v našich žácích posilovat napø. pøi spoleèném setkání v rámci Týdne pro inkluzi, tj. na mezinárodní akci, jejíž hlavní myšlenkou je sblížení dìtí zdravých s dìtmi s postižením prostøednictvím spoleèných zážitkù. Jiní žáci 8. roèníku byli spolu s tøídní uèitelkou iniciátory finanèní sbírky Dìti v Kongu", když pomáhali s výbìrem penìžních prostøedkù na školní potøeby a ošacení. Co se týèe sportovních akcí, tak se naši žáci zúèastnili Bìhu brnìnské mládeže, v lednu uspoøádali žáci 7. roèníku turnaj O pohár øeditelky ZŠ", který byl složen ze dvou soutìží - pøekážkové dráhy a zápasnického boje. Vybraní žáci a žákynì našich sportovních tøíd nás úspìšnì reprezentovali na domácích soutìžích, ale i v zahranièí, napø. na klání Mistr a Mistrynì Berlína 2009", ze kterého pøivezli titul a zlatou medaili. Následovaly další úspìchy našich zápasníkù i zápasnic, a to na Mistrovství Èeské republiky v Ostravì, na Mezinárodním mistrovství Polska", odkud naše kadetky opìt neodjely s prázdnou. Z menších sportovních akcí je tøeba zmínit napø. turnaj ve vybíjené, který uspoøádali sportuchtiví" žáci 6. roèníku. Vzájemnou spolupráci a spojení teorie s praxí si mohli naši žáci ovìøit v celoškolních projektech pod názvy Pohádka" a Voda". Ekologickým otázkám a vztahu k životnímu prostøedí byla vìnována exkurze pro žáky naší školy do Sbìrného støediska odpadù v Brnì-Øeèkovicích, kde byli žáci obeznámeni s hospodaøením s odpady v naší mìstské èásti. V rámci ekologizace provozu školy jsme se zapojili do projektu pro školy pod záštitou ministra školství Ondøeje Lišky Recyklohraní" a v dubnu 2009 se naše tøída 8.B vydala sázet mladé duby do Medlánek. Z akcí žákù II. stupnì je dále tøeba zmínit velmi úspìšný projekt kroužku E-twinning, který rozbìhl velmi plodnou spolupráci i komunikaci s partnerskou školou ve Švédsku a se slovenskými žáky i uèiteli ze Spišské Nové Vsi. Ke spoleèným výletùm patøil výlet do Prahy, exkurze po brnìnských památkách a spousta jiných akcí. V kvìtnu nás navštívili žáci a èlenové pedagogického sboru z Maïarska, kteøí na naší škole uspoøádali v anglickém jazyce prezentaci své školy. Naši žáci je na oplátku doprovázeli na prohlídce mìstem, pøièemž si opìt ovìøili své znalosti angliètiny. Neménì úspìšný byl týdenní výjezdy do Anglie spojený s výukou angliètiny na britské škole a letos poprvé také dvoudenní vzdìlávací zájezd do Berlína, kde si mohli žáci pøedevším jazykových tøíd ovìøit svou úroveò jazykových dovedností. Z dalších akcí II. stupnì je tøeba zmínit namátkou napø. pouènou, ale hlavnì dojemnou akci dokreslující pøedvánoèní atmosféru "Støípky umìní", dále pak netradièní "Noèní spaní ve škole", Utajený Den matek" uspoøádaný dìvèaty 6.A ve spolupráci se svou uèitelkou hudební výchovy, a v neposlední øadì také pìveckou soutìž "Superhorák", která umožnila vyniknout žákùm i v jiných oblastech než jen ve vìdomostních nebo sportovních kláních. Opominout nelze také spoustu na první pohled drobnìjších akcí, jako jsou návštìvy knihoven, Anthroposu, pøírodovìdných výukových programù v Domì dìtí a mládeže, exkurzí a besed, rùzná sportovní klání tøídního nebo celoškolního charakteru, více èi ménì úspìšnou úèast v olympiádách, výjezdy sportovních tøíd, školní výlety apod. Pøi bilanci uplynulého školního roku 2008/09 nebylo naším cílem vyjmenovat všechny akce, kterých se naši žáci zúèastnili, chtìli jsme jen ukázat, že víme, že nejen vìdomostmi živ je èlovìk - a to se snažíme také pøedat našim dìtem. M.Draèková

14 Spolupráce 1. a 2. tøídy Již druhým rokem úspìšnì probíhá spolupráce mezi Jarmilou Lukášovou a Petrou Oprchalovou a jejich tøídami. Obì se navzájem doplòují. Spoleènì uskuteèòují øadu projektù, které vymýšlí dohromady. Druháci uèí prvòáky spolupracovat ve skupinách a prvòáci ukazují, že umí naslouchat. Vìtšinou jsou projekty zamìøeny výtvarnì s prvky literatury, matematiky, hudební výchovy a prvouky. Spoleèná díla jsou vystavena na chodbì a v mezipatøe. A o jaké projekty se letos jednalo? 10.øíjna - Princové jsou na draka. 26.listopadu - Cesta k Betlému. 22.ledna - Zimní peøina února - Pohádkové vloèky. 25.bøezna - Jarní hrátky. 13.kvìtna - 30.èervna - Indiánské léto. Vše vyvrcholí spoleèným spaním ve škole. Dìti nejvíce bavilo vyrábìt postavièky z Betlému, skládat matematická vajíèka a šít indiánské ozdoby. Na závìr bych dodala, že vést školní rok, obohacený projekty, je více než pøíjemné. P. Oprchalová

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 Vážení ètenáøi, máme za sebou další pololetí a s ním opìt pøichází náš Zpravodaj, který vám pøináší informace o nìkterých událostech a akcích ze školního života. Uèebna chemie

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno ZPRAVODAJ Základní škola Horácké nám. 13 Brno ZPRÁVY Prvòáèci z øeditelny Jako každý r ok probìhl v lednu zápi s do 1. tøí d. V letošním roce pøiš el k zápisu velký poè et dìt í. Celkem jich pøišlo 143.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno ZPRAVODAJ Základní škola Horácké nám. 13 Brno Úvod S blížícím se vysvìdèením k vám pøichází nový Zpravodaj. Bohužel je to vždy naèasované tak, že v dobì, kdy je ve škole nejvíc práce, zaèneme sbírat pøíspìvky.

Více

K O U M E S. Bøezen 2015

K O U M E S. Bøezen 2015 Bøezen 2015 K O U M E S Milí ètenáøi, Opìt je tu další vydání èasopisu Koumes a s ním i spousta nových zajímavostí a to nejen z naší školy. V bøeznovém èísle se zamìøíme na téma kyberšikany a šikany jako

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Pøipravujeme. Opìt se vrátíme do prostor Stadionu na Kounicovì ulici. Zaèátek ve 13 hod. Podrobnìjší informace na jiném místì Zpravodaje.

Pøipravujeme. Opìt se vrátíme do prostor Stadionu na Kounicovì ulici. Zaèátek ve 13 hod. Podrobnìjší informace na jiném místì Zpravodaje. SPOLEÈNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1 /2012 Vážení rodièe, mládeži,

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

Vymlácené zrno se namele na mouku (obrázek 3) a z mouky se uhnìte tìsto (obrázek 4). Tìsto nám pomalu kyne a nastává vhodný èas na malé zopakování programu pomocí pracovních listù (obrázek 5). Vykynuté

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Žižkova 16, 591 01 Žïár nad Sázavou +420 566 620 098, +420 608 816 721 spektrum@kolping.cz http://www.spektrum.kolping.cz IÈO: 433 79 729 Bankovní

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 2 vyšlo: øíjen 2010 C O J E U N Á S N O V É H O ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH

Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 OBSAH Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 41 ze dne 12. 3. 2000 Informace o LT 2000 OBSAH Vydává a tiskne

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

R A N Ž Á D A. Sešli jsme se na novoroèním táboøe. Šili jsme panenky pro dìtský úsmìv. Užili jsme si další Listování tentokrát s Kamarády

R A N Ž Á D A. Sešli jsme se na novoroèním táboøe. Šili jsme panenky pro dìtský úsmìv. Užili jsme si další Listování tentokrát s Kamarády R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2014 roèník 8, èíslo 6 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Sešli jsme se na novoroèním táboøe Hned na zaè? tku nového roku

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

o b o D Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 duben - èerven 2015

o b o D Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 duben - èerven 2015 Z pravo d a duben - èerven 2015 j o b c e o D lo plazy Ètvrtletník roèník IX. èíslo 2 Vážení spoluobèané, je to už taková tradice, že si v témìø každém zpravodaji dovoluji apelovat na šetøení s naší pitnou

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 ÚVODNÍ SLOVO Milí ètenáøi, na jaøe uplynulého roku ubìhlo právì 10 let od založení I MY. Výroèí jsme oslavili na Podzimní tancovaèce ve Skalici, nechybìl dort, pøípitek a pøítomní mohli

Více

1/2010 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2010. Leden

1/2010 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na leden duben 2010. Leden SPOLEÈNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1/2010 Milí pøátelé, kamarádi.

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 2003 Výroèní zpráva Výroèní zpráva za rok 2003 Vydala ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová Táborská 689 560 02 Èeská Tøebová únor 2004 náklad 100 ks Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 24 1 obsah

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice OBÈASNÍK CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 Hasièský ples 19. 1. 2013 probìhl Hasièský ples. Na letošní ples pøišlo trochu ménì návštìvníkù než

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

EKO. Kamarád s prírodou ˇ. průzkumník

EKO. Kamarád s prírodou ˇ. průzkumník EKO Kamarád s prírodou ˇ průzkumník Máš zájem o přírodu a životní prostředí vůbec? Pokud ano, bude pro tebe snadné splnit všechny mise, které si vybereš. Po jejich dosažení se staneš hrdým držitelem eko-certifikátu

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000.

kdo jsme I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. 2007 kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Posláním "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých

Více

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra

Nízkoprahové služby pro uživatele drog terénní programy a kontaktní centra 2014/ 14 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA NETAD Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoètu Èeské republiky. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza pøipravenosti institucionální

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

K O U M E S. Více uvnitø èasopisu

K O U M E S. Více uvnitø èasopisu Prosinec 2014 K O U M E S Milí ètenáøi, opìt je tu školní rok a s ním i naše nové èíslo èasopisu Koumes. S novým èíslem školního èasopisu pøichází i nìkolik zmìn. Tou první je grafická úprava a také logo

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin.

Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 POSLÁNÍ Posláním obèanského sdružení I MY je pomáhat prosazovat zájmy dìtí a dospìlých s postižením a jejich rodin. ÚVODNÍ SLOVO Vážení pøátelé, rodièe, pøíznivci našeho obèanského

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

3 /2010 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na záøí prosinec 2010

3 /2010 BRNO. Pøipravujeme. Co jsme pøipravili na záøí prosinec 2010 SPOLEÈNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 3 /2010 Milí pøátelé, kamarádi.

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì ÚVODNÍK Milí studenti, dovolte mi tak, jako každým rokem, abych Vás struènì pozdravil prostøednictvím tohoto prvního výtisku školních novin ve šk. roce 2002/2003. Vstupujeme do druhé desítky let existence

Více

ZPRAVODAJ OBCE LOBODICE

ZPRAVODAJ OBCE LOBODICE ZPRAVODAJ OBCE LOBODICE 1/ 2015 Vydává obec Lobodice, nákladem 250 ks, ZDARMA do Vaší schránky. Zveme Vás na HODY 2015 18. - 20. 9. 2015 www.lobodice.cz Slovo starosty Vážení obèané, dovolte mi jako novì

Více

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2007 Vážení spoluobèané, každoroèní vydání obecního zpravodaje má za úkol Vám pøiblížit práci obecního úøadu. Jsme malá obec a veškeré dìní je spojeno právì s obecním úøadem.

Více

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané,

Zpravodaj obce Lobodice ÚVOD. Vážení spoluobèané, ÚVOD Vážení spoluobèané, dostává se vám do rukou první, zkušební èíslo Zpravodaje obce. Rádi bychom Vás prostøednictvím tohoto Zpravodaje informovali o dìní v obci, o událostech, které se staly, o tom,

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

KVĚTEN Jarní měsíc byl ve znamení výjezdů a výletů tříd a také sportovních úspěchů. Naši žáci úspěšně završili projekt Comenius v Polsku. COMENIUS V POLSKU Na začátku května proběhl poslední výměnný pobyt

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více