ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno"

Transkript

1 ZPRAVODAJ Základní škola Horácké nám. 13 Brno

2 Úvod Školní rok se nachýlil a už se zaèíná s pøípravou toho dalšího, ale bez obav, o tom tento Zpravodaj nebude. Ohlížíme se za uplynulým pùlrokem - co se podaøilo, co se líbilo a èím vším vlastnì naše škola žije. První pøíspìvek už se do minulého èísla nedostal, ale popisovaná akce byla natolik zdaøilá, že by bylo škoda, i když s pùlroèním zpoždìním, ji nezmínit.

3 Haloween ve škole Každý podzim si v hodinách angliètiny pøipomínáme Halloween èili veèer svìtel, který se slaví tradiènì v anglicky mluvících zemích. Je zøejmé, že si tento svátek získává rostoucí oblibu i u nás, tak jsme se rozhodli oslavit ho tentokrát i ve škole. A v rámci výuky pìknì po anglicku a v maskách. Na tìch si daly dìti (a jejich maminky) pìknì záležet a jak se dalo pøedpokládat, inspirace u Harryho Pottera jasnì pøevládla. V podveèer 6. listopadu se tak pøi hojné úèasti rodièù zaplnily chodby školy (v budovì na Uprkové) èernými obleèky. Program zahájila dvì krátká divadelní vystoupení dìtí v angliètinì. Stejný pøíbìh pøedvedla každá skupinka trochu jiným zpùsobem a s jinou písnièkou na konci. A když zazpívaly dìti potmì, jen pøi svíèkách, vytvoøilo to tu správnou tajemnou atmosféru. Po divadle a zpívání se dìti prostøídaly v pøipravených dílnièkách", kde si vytiskly obrázek na trièko, zahrály si hru, pøi níž se podle anglické tradice ústy vytahují jablíèka z vody, soutìžily ve vzájemném hádání, pøedvádìní a popisování symbolù na svých zádech nebo stateènì procházely strašidelnou, jen dýòovými svìtýlky vyznaèenou, stezkou ve školní zahradì a z nalezených písmenek sestavovaly tajenku. Pøi závìreèném hromadném fotografování se zjistilo, že i když na zahradì byla tma tmoucí a koncentrace èarodìjù a jiných temných sil byla neobyèejnì vysoká, nikdo se neztratil, nebyl zaèarován ani promìnìn. A tak úsmìv zùstal na tváøích dìtí, rodièù i uèitelek, které to všechno zavinily. Velikonoèní dílny..koulelo se, koulelo, køehounké vajíèko, kampak ty se uhnízdíš, malé kuøátko... Mohla bych pokraèovat dále v øíkance, ale v našich Velikonoèních dílnách se nejen recituje, nýbrž i vyrábí. Na jeden den se ze tøíd vykouzlí výtvarné dílnièky, kde se dìti pokoušejí o velikonoèní výzdobu, dárky, pøání atd. Všechny vìci si donesou s sebou do školy podle pøedem daných instrukcí. Samozøejmì, že v dílnách nejsou samotné. V každé dílnì je jedna paní uèitelka, která celý den pomáhá a podává pomocné ruce, aby se díla zdaøila co nejlépe. Letos si dìti mohly vyzkoušet motat proutky, obalovat vajíèka v rùzných materiálech, aranžovat velikonoèní kvìtináè, pøání, kornout a polepená vajíèka ozdobným papírem. Myslíme si, že se aktivity dìtem vydaøily, pøevládala dobrá nálada, která je pøece vždy nejdùležitìjší...uhnízdím se na dvorku, u mé mámy slepièky, nejlíp je mi, když vidím hodné dìtièky... P. Oprchalová Projekt ESF Bohužel první výzva pro projekt na èerpání penìz ze strukturálních fondù nám nevyšla, ale protože nám k úspìšnosti nechybìlo moc bodù, rozhodli jsme se jít s projektem do druhé výzvy. Po pøepracování dle pøipomínek hodnotitelù jsme podali projekt 3. èervna. Je zamìøený na prohloubení projektové výuky, vytvoøení výukových materiálù, zahranièní výjezdy žákovských kolektivù, vzdìlávání uèitelù, e-learning, E-twinning a v neposlední øadì na vybudování jazykových uèeben a poèítaèovou techniku. Pokud budeme úspìšní, zahájíme projekt v lednu I.Melichárková

4 Valèík tuèòákù krátce o letošním divadle Majitel továrny na boty Morini poøádá veèírek. Majordomus je navleèen do livreje, z Paøíže pøijedou umìlci a manželka chystá na zahradì ohòostroj - zlatý høeb veèera. Musí to mít úroveò, musí to mít šmrnc! Vždy pøijde hrabì de Lagardiere a jeho peníze by mohly splnit Moriniho sen o uvedení epochálního vynálezu - samovyzouvacích bot. Jenže se to všechno nìjak kazí. Samovyzouvací boty nejdou vyzout, umìlci pøijeli jen s bleším cirkusem, manželka má oèi jen pro hlavního inženýra, hlavní inženýr má oèi jen pro továrníkovu dceru Anabellu, ohòostroj vybuchuje, kdy nemá, a ke všemu se domem potuluje uprchlá gorila, která má oèi jen pro hrabìte. Jak tohle mùže dopadnout? Samozøejmì, že dobøe. Hrabì usíná po zásahu uspávací støelou, gorila mu zuje boty, hlavní inženýr požádá Anabellu o ruku a paní továrníková je nadšena, že jej bude mít pìknì doma na oèích. Majordomus koneènì odpálí ohòostroj ve správný okamžik, a až uhasí doutnající livrej, mùže si tu škrtící parádu koneènì sundat. A kde jsou ti tuèòáci? Schválnì, jestli na to pøijdete. Za ochotnickou sebranku Havlíèkùv brod Bøetislav Ouplnìk Granty Naše škola se i v letošním roce úspìšnì úèastnila dvou grantových øízení podporujících environmentální výchovu na školách. Z Rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdìlávání, výchovy a osvìty (EVVO) jsme získali dotaci na obnovu školní zahrady, výukové programy, exkurze a dále na výlety pro naše i zahranièní žáky zapojené do projektu E-twinning - mezinárodní spolupráce škol s názvem Nine wonders of our region" (Devìt divù našeho kraje). Z fondu dárcù Spoleènì pro Brno jsme získali dotaci na nákup výukových pomùcek a literatury pro praktickou výuku pøírodopisu na školní zahradì zamìøenou na chápání ekosystémových vztahù. S.Kubešová Karneval Dne probìhl na naší škole zvíøecí karneval pro dìti z prvního stupnì. Žáci 7.C za pomocí žákù z osmých tøíd pøipravili tøi hodiny her, písnièek a tancování. Dìti pøišly v maskách zvíøátek, pirátù a kovbojù podpoøit náš zvíøetník. Na zvíøátka se podaøilo vybrat pøes tisíc korun. Všem, kteøí pøispìli, moc dìkují: králíci, osmáci, pískomilové, køeèci a velice rozmlsaná vodní želva Jitka. Já pøedevším dìkuji všem dìtem, které se vzornì celý rok o zvíøata staraly. J.Vlachová

5 Paøíž - Brighton - Londýn 2009 Rok se s rokem sešel a 24 dìtí z pátých až sedmých tøíd ZŠ Horácké námìstí se v kvìtnu opìt vypravilo na týdenní studijnì pobytový zájezd do Anglie. Podstatou této školní akce, organizované už pátým rokem, je nìkolikadenní pobyt v nìkterém z nevelkých, ale pùvabných mìst na jihu Anglie, pøi nìmž jsou dìti ubytovány po dvojicích pøímo v anglických rodinách. Dìti tak mají možnost vyzkoušet si zcela samostatnì svoje znalosti angliètiny a pøitom i pøíležitost nahlédnout do zpùsobu života anglických domácností. Dopoledne mají v místní škole vyuèování vedené tamními uèiteli, kteøí pro nì pøipravují speciální program a hry. Odpoledne jsou pak vìnována prohlídce mìsta a okolním výletùm po jihoanglickém pobøeží, jež má ve spojení nádherné pøírody s pùvabnou architekturou mìsteèek nezamìnitelnou atmosféru. Aby cesta z Brna do Anglie nebyla tak dlouhá, vkládáme do ní už tradiènì první zastávku - nocleh ještì na kontinentu. Letos jsme vybrali.paøíž, jež nás pøivítala sluníèkem, a i za ten jediný den nás stihla okouzlit atmosférou ulic a nábøeží, soužitím historické a moderní architektury. Prošli jsme se Latinskou ètvrtí, prohlédli si gotickou nádheru chrámu Notre Dame i technickou krásu budovy Centre Pompidou, pøikrèili se pod Vítìzným obloukem, nakoukli na sklenìnou pyramidu muzea Louvre a potom si krásnì odpoèinuli pøi plavbì na výletní lodi. A pak to celé sjeli" ještì jednou z vršku Eiffelovky. Následujícího dne jsme podmoøským tunelem pøekonali prùliv La Manche a stanuli na anglické pùdì ve Folkestone. Pravda, nebylo to poetické jako plavba po moøi, ale za to opravdu rychlé, sotva pùl hodiny. Naše první zastávka patøila mìsteèku Cantenbury s kouzelnými historickými ulièkami a velkolepou gotickou katedrálou. Prohlídkou Leed s Castle, rozlehlého zámeckého komplexu romanticky zasazeného do nádherné pøírody, jsme už zcela propadli kouzlu anglické krajiny. Naveèer dorazila naše výprava k pobøeží do mìsta Brighton, kde již èekali hostitelé, aby si nás rozvezli do svých rodin k ubytování na pøíští ètyøi noci. Tøi následující dopoledne jsme strávili spoleènì v místní, pøekvapivì veliké škole. V nìkolika budovách byly tøídy pro dìti od 5ti do 16ti let. Veliké travnaté plochy se o pøestávkách mìnily na sportovištì a místa pro sendvièové pikniky"( školní jídelny nejsou ). Brighton je oblíbenéné lázeòské místo s podmanivou náladou - dlouhé pláže s daleko do moøe vybíhajícím døevìným molem, zastavìným smìsí všelijakých stánkù a zábavních pavilonù, které teprve èekaly na hlavní sezónu. Ulice v centru mìsta se støídavým rytmem barevných fasád a s elegantními vývìsními štíty obchùdkù jsou jako stvoøené k procházkám. Ovšem hlavní atrakcí Brightonu pro nás suchozemce je podmoøské akvárium se žraloky, obøími želvami a rejnoky. Letos nás zaskoèilo trochu studenìjší, sychravé a vìtrné poèasí. To ale ke zdejšímu pobøeží patøí a bìhem výletu k útesùm Beachy Head a Seven Sisters ještì umocnilo náš dojem z drsné krásy bílých skal, strmì se tyèících nad úzkým bøehem oceánu a vysoko nad ním pøecházejících do sytì zelených planin. K nejromantiètìjším zážitkùm patøila prohlídka 200 let staré plachetnice Victory, s neuvìøitelnì složitým systémem lan, plachet a provazových žebøíkù. Pøi prolézání její dokonale zrestaurované paluby se snadno vcítíte do kùže námoøníka sloužícího v posádce admirála Nelsona. Do temné minulosti jsme se pøenesli i v pašeráckých jeskyních v nedalekém mìsteèku Hastings upravených jako muzeum. Jako perlu na závìr jsme si nechali návštìvu Londýna. Pøi sledování výmìny stráží pøed Buckinghamským palácem, pohledu na slavný Tower, Westminster Abbey èi budovu parlamentu s neustávajícím proudem èervených doubledeckerù, nás prostoupil pocit všudypøítomné imperiální tradice. Ale souèasnì nás zasáhl i dynamický tep rušné svìtové metropole, pyšnící se odvážnými moderními stavbami. K úspìchu letošního zájezdu a zjevné spokojenosti dìtí pøispìli nepochybnì oba zkušení a ochotní øidièi, kteøí nám všestrannì vycházeli vstøíc a dovezli nás bezpeènì domù. Snad jen to ostrovní poèasí mohlo být trochu vlídnìjší. Když nás anglický uèitel tìlocviku odìný jen v trièku a kra asech provádìl po všech tìch chodbách a nádvoøích školního areálu a usilovnì pøitom vtipkoval, my jen potichu cvakali zuby. Pochopili jsme, že Anglièané budou asi otužilejší než my, ale co si teï oni myslí o našem smyslu pro humor, nevíme. J.Gregorová

6 Sázení stromkù V rámci Dne Zemì se žáci 8.B a 8.C zúèastnili zajímavé akce, která rozvíjela jejich praktické schopnosti. Pod dozorem lesníkù a studentù Lesnické fakulty VŠZ sázeli mladé stromky. Ze zaèátku s nevelkým úspìchem, což bylo patrné na poètu uspìní založených sazenic. S postupem èasu získali cvik pøi práci s krumpáèem a zvládli sazenice zasadit dostateènì hluboko a pevnì. Bìhem dopoledne si vyplnili i menší test týkajících se pøírodopisných, hlavnì botanických, vìdomostí. Prožili jsme spoleènì pøíjemné dopoledne na èerstvém vzduchu a v pohodì. I.Nesòalová a R. Matulíková Ve støedu 1.dubna 2009 se naše tøída 8.B vydala sázet mladé duby do Medlánek. Sotva jsme opustili pøecpané autobusy, dýchl na nás les a pøivítala nás skupina zhruba dvaceti støedoškolákù. Ti nám jako mìli pomáhat. Poté jsme šli ještì kus lesem, až jsme koneènì dorazili na místo. Tam jsme se rozdìlili do dvojic a ještì každé dvojièce šupli jednoho pracanta ze støední. Tak tøeba mnì s Andreou pøiøadili jednoho kluka. Naštìstí nám hodnì pomáhal, takže nám to s Andrejkou dost usnadnilo práci. Co se týèe sázení, musí se vykopat díra 35 cm hluboká, pak se do ní dá stromeèek a hlínou se zahrabou koøínky a zadupe se to. Na práci dostanete spešl" rukavice, motyku, sekyrku a jde se na to. Byla to docela fuška, zvláštì když pracujete v prudkém kopci. Všichni jsme se zapotili a nadøeli jak šroubci, ale stálo to za to. Tady èlovìk vidí, jak ti pøedci makali, když sázeli lesy. Na svaèinu byla jedna pøestávka, to si èlovìk trochu odpoèal, a šlo se zase. Pøi sázení jsem se dozvìdìla spoustu zajímavých vìcí, tak napøíklad, že když sázíte celý den s menšími pøestávkami, zasadíte až 250 stromkù! Myslím si, že jako tøída jsme vysázeli nejmíò 100 dubù!!! Byl to hustý výkon. Urèitì to naší tøídì prospìlo po všech stránkách a doufám, že za dvacet let už tam budou stát poøádné stromy, které budeme moct ukazovat svým dìtem. V.Nekudová, VIII.B

7 Dalton od A po Z Pedagogický sbor naší školy se pravidelnì úèastní daltonských konferencí. Navštìvuje semináøe, ale také aktivnì vystupuje a semináøe vede. Na daltonské konferenci vystoupily jako lektorky paní uèitelky Jarmila Lukášová a Jana Pašková. Pøednášely na téma Dalton od A po Z". O semináø byl velký zájem, proto ho zopakovaly i na jarní daltonské konferenci 5. kvìtna Nabídly zde praktické rady a podìlily se s ostatními o získané zkušenosti z práce ve všech roènících I. stupnì vèetnì 1. tøídy. Pøedvedly zájemcùm možnosti motivace daltonských blokù, zpùsoby práce, námìty pro úkoly základní a rozšiøující, využívání encyklopedií, internetu Hovoøily o rùzných možnostech rozdìlení dìtí do skupin, o skupinovém, kooperativním a projektovém vyuèování, o hodnocení a sebehodnocení na konci daltonských blokù. Lektorky prakticky pøedvedly nìkteré práce, fotodokumentaci daltonského vyuèování, videodokumentaci projektù. Souèástí semináøe byla i ukázka vydaných materiálù pro práci s dìtmi. J.Pašková Anglický èasopis nejen ke ètení Již druhým rokem používají žáci 7. A z jazykové skupiny Aleny Krejèí anglický èasopis R & R v hodinách anglického jazyka. Èasopis je vydáván v Èesku a kromì pøíjemného ètení je plný rùzných soutìží. Žáci jej mají pøedplacený na celý rok a každý mìsíc dostávají nové èíslo. Nìkteré soutìže zadávám i dìtem z 5. tøíd, protože pro sedmáky jsou pøíliš jednoduché. Vyøešené hádanky a kvízy a odpovìdi na soutìže odesíláme na konci mìsíce do redakce èasopisu. V letošním roce se nás usmálo štìstí v podobì výher - v lednu vyhrál Obrázkový anglicko-èeský slovník Karel Beníšek z 5.A. S dubnovým èíslem pøišly výhry dvì - Obrázkový anglicko-èeský slovník tentokrát obdržela za správné øešení Terezka Jedlièková z 5. D a knížka se dvìmi kazetami od britského spisovatele, zoologa a popularizátora ochrany pøírody Geralda Durrella, putovala do 7. A. Dìti s èasopisem pracují rády, ale až skuteèné výhry je motivovaly k tomu, že jsme minulý mìsíc odeslali rekordní poèet odpovìdí na soutìže. Co kdybychom zase vyhráli? A. Krejèí Mladý Demosthenés Naše škola se letošní školní rok opìt zapojila do 2. roèníku celostátní soutìže v umìní komunikace. Mladí a nadaní øeèníci spolu zápolili nejprve ve školním kole. Vítìzkou první kategorie se stala Tereza Pospíšilová ze 6. A, vítìzem v druhé kategorii Andrej Kalashnyk z 8.C. Cenu divákù obdržel Michal Dvoøák ze 6.A. Desátého února 2009 se stala naše škola hostitelkou regionálního kola. I zde obstáli naši žáci se ctí. Tereza Pospíšilová ve své kategorii zvítìzila, Andrej Kalashnyk se umístil na krásném 2. místì. Tereza poté vyhrála i neveøejné krajské kolo soutìže, zúèastnila se pøípravného soustøedìní v Hojsovì Stráži na Šumavì a zápasila v Emauzích v Praze spolu s ostatními úspìšnými øeèníky. Umístila se na místì. Všem našim úspìšným žákùm gratulujeme. Z.Bendová Sportovci v Jihlavì Jihlava, pìkné mìsto plné zelenì, se stalo cílem jednodenního výletu sportovních tøíd. Když nás vlak dovezl na místo urèení, nevìdìli jsme, kam jít døíve - zda po prohlídce historického námìstí navštívit jihlavské podzemí, zoologickou zahradu nebo místní aquapark. Podzemí jsme absolvovali všichni, další atrakce si dìti vybraly podle vlastního výbìru. Výlet se všem líbil a v pøíštích letech plánujeme v rámci akcí sportovních tøíd návštìvu nìjakého dalšího krásného mìsta. V. Kováø

8 Biologická olympiáda I v letošním roce probíhalo na naší škole školní kolo biologické olympiády, kterého se zúèastnilo 37 žákù. Tito žáci soutìžili ve dvou kategoriích - žáci 6. a 7. roèníku v kategorii D a žáci 8. a 9. roèníku v kategorii C. Do mìstského kola, které se konalo v DDM Lužánky, v kategorii D postoupili dva žáci ze 7. roèníku, Hana Kubátová a Ondøej Strmiska. V kategorii C postoupily stejného kola dvì žákynì z 8. roèníku, Anna Tišnovská a Eva Helánová. Soutìž probíhala dne v DDM Lužánky a Anna Tišnovská se i pøes velkou konkurenci umístila na 5. místì a postoupila tak do kola krajského. Její úspìch je o to výraznìjší, že na místì se umístili jen studenti víceletých gymnázií. Následnì dne probìhlo v areálu Mendlovy vysoké školy zemìdìlské a lesnické v Brnì krajské kolo biologické olympiády. Naše zástupkynì Anna Tišnovská se v konkurenci žákù z celého Jihomoravského kraje umístila na velmi pìkném 13. místì. Moc gratulujeme a dìkujeme za úèast. S.Kubešová Letošní pøíjimaèky Zmìny v pøijímacím øízení, které s sebou pøinesl nový školský zákon, byly pøijímány rozporuplnì. Žáci i rodièe se radovali z navýšení poètu pøihlášek, základním školám odpadla povinnost pøihlášky odesílat a evidovat, a na støedních školách si zaèali lámat hlavy, jak vše administrativnì zvládnou. Ve skuteènosti strach nemusel mít nikdo, protože poèet míst na SŠ je cca o tøetinu vyšší než poèet absolventù ZŠ. Po všech peripetiích (minimálnì dvoje pøijímaèky v jednom týdnu, rozhodování kam se zápisovým lístkem, podávání odvolání, nové a nové pøihlášky ) jsou témìø všichni žáci pøijati, vìtšinou i na preferované obory. Zjednodušenì lze konstatovat, že žáci výborní a ti, kteøí se spokojí s výuèním listem, si mohli vybírat. Ostatní museli èekat, co na nì zbude. U víceletých gymnázií v letošním roce dalo letos více než v jiných letech pøednost soukromým školám. Jednu z pøihlášek si vìtšina dìtí dala pro jistotu tam a pøi neúspìchu na státní škole zvolila tuto variantu. Pro další rok se nepoèítá se zásadnìjšími zmìnami. Pro žáky osmých roèníkù z toho vyplývá, že je tøeba se zamìøit na co nejlepší výsledný prospìch. A.Khazalová Školní web Webové stránky jsou jednou z možností prezentace školy. Oproti loòským letùm se zaèalo daøit, že kromì stále platných informací, jako jsou dokumenty, kontakty a všeobecné informace, se objevují v aktualitách minimálnì každý týden nové zprávy a informace ze života školy, èasto i s fotografiemi. Obèas se podaøí získat pøíspìvek od žákù. Na rozdíl do bìžného ètenáøe mají všichni administrátoøi možnost vidìt sledovanost jednotlivých pøíspìvkù. Pro zajímavost uvádím, že nejètenìjší byl èlánek Mistrovství ÈR 2009 Pavla Kuèery ze dne 8.3. pøeètený 409krát. Kroniky už pøeèetlo pøes tisíc návštìvníkù. Na stránkách <http://www.zshoracke.org/> najdete i tento text Zpravodaje. Jsme si vìdomi, že je stále co zlepšovat. Pøivítali bychom proto námìty návštìvníku z øad rodièù i žákù. Buï si mùžete na našem webu založit úèet, nebo své návrhy a pøipomínky mùžete zasílat na moji adresu. A.Khazalová

9 Superhorák Konec školního roku s sebou pøináší kromì nekoneèného zkoušení a uzavírání známek i vìci pøíjemné - školní výlety, Den dìtí a v posledních letech i pìveckou soutìž. Letos byla vyhlášena již v dubnu pod názvem SUPERHORÁK. Organizaci mìly na starost paní uèitelky Michaela Lánová a Ilona Nesòalová a žáci IX. C. Pøihlásilo se cca 30 dìtí od první až do deváté tøídy. Soutìž mìla celkem tøi kola a dvì kategorie. První kolo probìhlo v pondìlí v hudebnì a o úvodní píseò od skupiny Metallica se postarali žáci IX.C, Stanislav Èerkasov (zpìv) a Jan Gavenda (hra na kytaru), kteøí byli také v porotì spolu s paní uèitelkou Oprchalovou z prvního stupnì a paní uèitelkou Lánovou. Druhé kolo soutìže, kam postoupila polovina zpìvákù, se uskuteènilo opìt v pondìlí v hudebnì a soutìžící mìli za úkol zazpívat jednu písnièku s doprovodem a choreografií. O úvodní píseò od skupiny Nirvana se postarali Martin Tesaø (kytara) a Stanislav Èerkasov (zpìv). Do posledního kola postoupilo už jen šest soutìžících a jaksi navíc skupina DOUBLE-MIX, jež sice svým vystoupením nevyhovìla zcela regulím soutìže, ale jejíž zaøazení do finále se nakonec ukázalo jako prozíravé. Finálové klání se konalo 1. èervna na Den dìtí ve školní jídelnì, která má bohužel omezenou kapacitu, a proto mohly pøijít jen tøídy, z jejichž øad pocházeli finalisté. Do poroty zasedli zástupci uèitelù, žákù a populární skupina ALL X. Ptáte se, jak je to možné? Velký dík za tuto nevšední událost patøí panu Gardášovi, který je èlenem školské rady a pracuje v Mìstském divadle, kde èlenové této vokální skupiny pùsobí. A urèitì dalším dùvodem, proè se to podaøilo, je fakt, že jeden z èlenù skupiny, Alan Novotný, je absolventem naší školy (však se taky v porotì potkal s bývalou spolužaèkou). A pak už to jelo. Každý zpìvák èi zpìvaèka po dvou písnièkách, hodnocení a komentáøe poroty, hlasování divákù Vítìzem však mohl být v každé kategorii jen jeden, respektive jedna, protože holky to tentokrát vyhrály. V mladších žácích Klára Pajerová z I. A a ve starších Lenka Skarupová z VIII.A, která získala i Cenu divákù. Nejen porotu nadchli svým vystoupením kluci z VIII. B, Adam, Kristián a Petr. Prokázali schopnosti pìvecké, taneèní, básnické i choreografické. Tøešnièkou na dortu pak byl výstup ALL X. Na závìr si pak pøišly na své hlavnì fanynky, které ze závìreèné autogramiády odcházely s podepsanými fotografiemi zpìvákù. M.Lánová Vybíjená pátých a šestých tøíd Dne 9.6. se uskuteènila vybíjená pátých a šestých tøíd. Organizace se ujali žáci 6.B. První místo obsadila tøída 6.B, 2.místo tøída 5.C, 3. místo tøída 6.C, 4.místo 5.B, 5. místo 5.D a 6. místo 6.A. Pá áci bojovali stateènì a ukázali všem šes ákùm, že se jich nebojí a dokážou nad nimi i vyhrát. Rugbykošíková Bìhem školního roku probìhly dvì soutìže v rugbykošíkové. Bojovaly mezi sebou šesté a sedmé tøídy. V této kategorii vyhrála tøída 7.C. V rugbykošíkové osmých a devátých tøíd vybojovala 1. místo tøída 8.C. Všem zúèastnìným tøídám dìkujeme. BBM V letošním školním roce jsme se opìt zúèastnili Bìhù brnìnské mládeže. Soutìžilo vždy šest dìtí z roèníku i pøes rùzné problémy s nemocemi, termínem pøijímaèek atd. Dìti byly skvìlé a obhájily 3. místo v této nároèné soutìži. Popravdì, komu by se chtìlo, jen tak pro radost bìhat 1500 m v deštivém poèasí. Proto velký dík všem, kteøí to s námi vydrželi až do konce. J.Vlachová, P.Kuèera

10 E-Twining mezinárodní spolupráce evropských škol Naše škola se do projektu E-twinning zapojila pøed tøemi lety a naší první partnerskou školou se stalo Gymnázium v Konínì v Polsku. Náš projekt se jmenoval School life" (Život ve škole) a pracovali na nìm žáci ze 6. tøídy (dnes 8. A). Po celý školní rok probíhala mezi žáky obou škol výmìna dopisù, posílaných v obálkách poštou. Celá tøída žila oèekáváním další zásilky dopisù, a sotva jsme jednu odeslali, už jsme netrpìlivì èekali na odpovìdi. V následujícím školním roce jsem projekt pøedala p. uè. Janì Hutínové, která se ale rozhodla v nìm nepokraèovat, takže projekt nebyl dokonèen a spolupráce s polským gymnáziem skonèila. Noví šes áci (dnes 7. A) ale rozjíždìli nový projekt se Základní školou ve Spišské Nové Vsi na Slovensku s názvem Nine wonders of our region" (Devìt divù našeho regionu). Cílem projektu bylo zmapovat nejzajímavìjší místa v našem bydlišti, pøitažlivé bylo zajímavé zejména to, že zatímco Slováci mapovali Slovenský ráj, my jsme pracovali na území druhého nejvìtšího mìsta v ÈR. Pozdìji se k nám pøidala další, tentokrát základní škola Scola Dalaro ze Švédska. Na výlety jsme vyjíždìli pøevážnì o sobotách a navštívili jsme pøitom Kamenný vrch, centrum Brna, Hrobku Kapucínù, Petrov. V letošním roce jsme na projektu pokraèovali se Soòou Kubešovou, která se k nám pøidala. Strávili jsme hezká odpoledne na Stránské skále a u Jehnických rybníkù. S partnerskými školami jsme se setkávali také na videokonferencích, kde jsme se vzájemnì informovali o prùbìhu projektu, a v pøípadì setkání se švédskou školou to byla také výborná pøíležitost procvièit si angliètinu. Se Švédy se setkávali v hodinách anglického jazyka i naši žáci z 9. C, kteøí tím také dostali pøíležitost zkusit si, jak jsou na tom s angliètinou. V listopadu jsme se vydali na první setkání se žáky slovenské školy do Prahy, kde jsme se blíže seznámili a ukázali Slovákùm Prahu. V lednu se švédská škola rozhodla ukonèit spolupráci, ale my a Slováci projekt dokonèíme a pak požádáme Národní støedisko E-twinningu o udìlení Certifikátu kvality. Naší poslední akcí do terénu bylo natáèení videopohlednice z Brna, kdy jsme natoèili a anglicky pøedstavili všechna zajímavá místa a objekty na cestì z Øeèkovic až na Brnìnskou pøehradu. Tam na nás èekalo pøíjemné zakonèení dne grilováním na chatì prarodièù Kristýny Èechové, kteøí nás pozvali a pohostili. Upøímnì jim za to dìkujeme. Náš dík patøí také rodièùm Vojty Pospíšila, že pùjèují Vojtovi kameru a natoèený materiál s ním také sestøíhají. Nyní se pøipravujeme na poslední velkou akci, která náš dvouletý projekt ukonèí - setkání tøí škol u nás v Brnì. Tøí škol proto, že se k nám po dvou letech vrátila partnerská škola z polského Konína, což bude pro naše osmáky pøíležitost osobnì se setkat s tìmi, s nimiž si pøed dvìma lety dopisovali. Díky grantu, který získala p. uè. Soòa Kubešová, budeme moci strávit celý jeden den v Moravském krasu, prohlédnout si jeskynì i z lodièek a navštívit všechna unikátní místa, které Poláci ani Slováci ve svém regionu nemají. Setkání probìhne ve dnech 5., 6. a 7. èervna a rádi bychom pozvali také zástupce z vedení naší školy, naší obce, regionální televize a samozøejmì také rodièe. Náš projekt má vlastní webové stránky <http://www.wonders.sk/>, které jsou pøístupné veøejnosti na nichž dokumentujeme fotky a videa z našich akcí. A.Krejèí E-twinnig - Víkend s návštìvou ze Slovenska O víkendu naši školu navštívili žáci i uèitelé ze slovenské Spišské Nové Vsi. Program jejich návštìvy byl velmi nabitý, žáci a uèitelé si ho užili do poslední minuty, prožili mnoho pìkných chvil a získali množství úžasných zážitkù. Po pøíjezdu do Brna jsme se stali jejich prùvodci a ukázali slovenským kamarádùm historickou èást Brna, výstavu o Vesmíru pøed Mahelovým divadlem a dále vojenské ležení brnìnského Technického muzea na Moravském námìstí. Po návratu do školy a chvilkovém odpoèinku jsme se rozhýbali pøi míèových hrách. Chlapci se utkali ve fotbalu a basketbalu, dívky za asistence pedagogù v pøehazované. Den plný zážitkù zakonèil piknik v Zamilovaném hájku, kde se podávaly vlastnoruènì opeèené špekáèky s chlebem a hoøèicí. Hlavním programem na sobotní den byl výlet do Moravského krasu. Zhlédli jsme Rudické propadání, prošli nádherné Punkevní jeskynì a plavili se v nich na lodièkách, jeli vláèkem a lanovkou a naši návštìvu Moravského krasu zakonèili prohlídkou Kateøinské jeskynì. Po pøíjezdu a krátkém odpoèinku následovaly opìt sportovní hry. Veèer byl vyplnìn prezentací projektù a výmìnou materiálù jak z èeské, tak i ze slovenské strany. Na nedìli byla naplánována prohlídka historické èásti mìsta a nákupy v Galerii Vaòkovka. Žáci i uèitelé považují akci za velmi zdaøilou. Na tomto místì bych ještì jednou ráda podìkovala všem rodièùm, uèitelùm, vedení školy a jejím dalším zamìstnancùm, kteøí se na organizaci akce podíleli a umožnili tak její zdárný prùbìh ke spokojenosti všech stran. S. Kubešová

11 Poznávací zájezd do Berlína a letní radovánky v Tropical Islands Je krátce po pùlnoci, schyluje se k bouøce a zaèínají již padat první deš ové kapky... To však nìkterým žákùm pøevážnì jazykových tøíd roèníkù vùbec nevadí, shromažïují se totiž k odjezdu na dvoudenní poznávací zájezd do Berlína. Rodièe se snaží zakrýt únavu i starost o své ratolesti a udìlují jim ještì poslední rady. Vìtšina dìtí je však již témìø nevnímá, protože se tìší na koupání na Tropických ostrovech" - a snad i na prohlídku mìsta. Po menším zdržení (úprk jednoho z tatínkù pro doma zapomenutý pas) vyrážíme smìrem na hlavní mìsto Nìmecka Berlín. Šestihodinová jízda autobusem, provázená hustým deštìm i blesky, ubíhala pozvolna. Vìtšina osazenstva autobusu, odpoèatá ještì z domova, odmítala i pøes rady dospìlých spát. To se jim samozøejmì vymstilo hned následující den pøi pìší prohlídce mìsta. Ráno kolem osmé hodiny jsme byli vysazeni v blízkosti kostela postaveného na památku císaøe Wilhelma. Tato památka byla bìhem druhé svìtové války témìø znièena, její torzo bylo ponecháno jako varování pøed hrùzami války pro pøíští generace. 68 metrù vysokou zøíceninu kostela lemují dvì moderní stavby pøezdívané Rtìnka" a Pudøenka", které jsme si prohlédli i zevnitø. Po pùlhodinovém rozchodu jsme vyrazili autobusem na druhé stanovištì, a to k budovì Øíšského snìmu se svou prosklenou kopulí. Budova i celé prostranství pøed ní s vlajkami v nìmeckých barvách pùsobí majestátnì tak, aby reprezentovaly sídlo parlamentu této mnohamilionové zemì. Zaøadili jsme se do fronty za návštìvníky èekající spoleènì s námi na prohlídku budovy parlamentu. Fronta se zkracovala velmi pomalu, z bezpeènostních dùvodù bylo tøeba projít dùkladnou kontrolou u vstupu do budovy. I když svítilo sluníèko, foukal nepøíjemnì studený vítr, takže jsme si návštìvu budovy po více jak hodinovém èekání opravdu zasloužili. Pùvodnì jsme byli paní prùvodkyní navnadìni, že pøi prohlídce uvidíme také nìmecké poslance pøi jejich práci, ale nakonec byla zpøístupnìna jen samotná sklenìná kopule nad budovou s vyhlídkou na Berlín. Bylo sluneèno, takže jsme si mohli pohled na všechny svìtové strany vychutnat. A tady se naplno projevila únava vìtšiny žákù, kteøí v autobusu proklábosili polovinu noci. Mnozí z nich už ztráceli síly i chu zhlédnout další památky Berlína, i když nás autobus vždy na dané místo pøevezl, abychom se nachodili co nejménì a vidìli toho co nejvíce. Snahu paní prùvodkynì nìkteøí žáci (vìtšinou žáci 9. roèníku) ocenili" svým nezaujatým a bohužel mnohdy i otráveným oblièejem. Jejich nejèastìjší otázkou bylo: Kam to ještì jdeme a kde je náš autobus?" Naopak mnozí mladší žáci, dokonce i ti, kteøí vùbec nìmèinu nemají, pochopili, že tu nejsou jen za nákupem suvenýrù, ale pøedevším proto, aby si prohlédli evropské velkomìsto, a tak sebrali poslední síly a pochodovali dále. Z dalších zastávek mìstem je tøeba zmínit Braniborskou bránu, která tvoøila jednu z hranic mezi západní a východní èástí Berlína. Prohlédli jsme si zbytky zdi rozdìlující toto mìsto, nìkteøí žáci si nechali vystavit vízum pro vstup do západní èásti mìsta, které bylo tøeba ještì pøed rokem Prošli jsme se po nejznámìjší berlínské ulici Unter den Linden" a smìøovali kolem Èervené radnice" a Berlínského chrámu" k televizní vìži, jejíž slibovaná návštìva držela mnohé ještì na dosti unavených nohou. Vyjeli jsme výtahem nahoru, prohlédli si a vyfotografovali Berlín ze všech stran a rozešli se na hodinu za nákupem suvenýrù nebo nìèeho teplého k jídlu. V sedm hodin veèer pøišel pro mnohé vytoužený okamžik - odjezd na ubytování do hotelu F1, sprcha a zhlédnutí finálového zápasu Ligy mistrù. Už nìkolik okamžikù po odjezdu z Brna se totiž uzavíraly sázky (a nejen mezi hochy) na to, kdo bude vítìzem tohoto finále. Po pøíjezdu do F1 byla veškerá únava dìtí pryè; do žákù jako by nalil novou energii. Nìkterým dìlalo problémy udržet své nervy na uzdì v momentu, kdy jejich tým dostal, nebo naopak vsítil první gól, jiní se oddávali hazardu v podobì hry karet apod. A pak to bylo koneènì tady! Hned po snídani jsme vyjeli smìrem k umìlým tropickým ostrovùm Tropical Islands". Venku pršelo, foukal vítr a byla zima, ale my jsme si navzdory poèasí nabalili do tašek plavky, potápìcí brýle a laèni tepla a vody jsme vstoupili do ráje". Pøivítaly nás laguny s vodopády a tropickými rostlinami, víøivky, tobogány a jiné atrakce, které naše dìti, ale i nás dospìlé, doèista pohltily. Kluci i holky bìhali z jednoho místa na druhé, oèi jim jen záøily, protože se opravdu bylo na co koukat a lákadel bylo všude nespoèet. Už jen ta chùze v písku a poležení na lehátku pod palmami, v dálce umìlá blankytnì modrá obloha a teplá voda všude, kam se èlovìk odhodlal! Doèista vydovádìní a relaxovaní jsme o pùl páté odpoledne usedli do autobusu a tìšili se domù. Cesta zpìt kolem Labe ubíhala pøíjemnìji, protože bylo svìtlo a mohli jsme se dívat z oken ven na okolní krajinu. V jedenáct veèer jsme všichni š astnì dorazili na místo srazu a odebrali se smìrem k domovu plni dojmù a s nadìjí, že se pøíští rok na tato místa podíváme znovu. M. Draèková

12 Projekt voda Dne probìhl na naší škole celoškolní projekt na téma, které si vybírali sami žáci prostøednictvím žákovské rady. Na II. stupni projekt Voda probíhal jako praktikum v terénu, kde žáci ve skupinkách plnili praktické úkoly a zpracovávali pracovní list. Start stezky byl u Jehnických rybníkù. Odtud žáci pokraèovali po vyznaèené trase a øešili úkoly na jednotlivých tematicky zamìøených stanovištích, napø. Život v øekách", Charakteristika øeky Ponávky", Voda a èlovìk" apod. Stanoviš bylo celkem devìt, tøi z nich byly orientované na tìlovýchovu. Velmi nápomocni byli na jednotlivých stanovištích žáci 9. roèníku, kteøí se velkou mìrou podíleli na organizaci celého dne, a nutno dodat, že pøidìlenou práci vykonávali velmi zodpovìdnì. Za toto jim i všem ostatním, kteøí se na projektu podíleli, patøí velký dík. S.Kubešová Názory nìkterých žákù na projekt: Projekt voda se nám vcelku líbil. Bylo to pøíjemné zpestøení výuky, ale bohužel nám nevyšlo poèasí. Rozšíøili jsme si obzor a získali nové zkušenosti. Tøídy si vyzkoušely týmovou spolupráci, což je dobré pro jejich další komunikaci. Tereza Káèerková a Eliška Horáková, IX. A Už první nadšení bylo z toho, že v Jehnicích máme být až na desátou. Po pøíjezdu do Jehnic k rybníkùm na startu jsme se rozdìlili do skupin a šli jsme na vìc". Cesta byla dlouhá, ale zábavná. Po pøíchodu na høištì na Horáckém námìstí jsme splnili poslední úkol, odevzdali pracovní listy a šli na obìd. Rádi bychom pøíští rok zažili víc takových projektù. Dìkujeme tøídám 9. roèníku, kteøí se podíleli na organizaci, celému uèitelskému sboru a pøedevším paní uèitelce Kubešové. Kamila Hošková a Marie Kopèáková,VIII. A Projekt voda se odehrával v pøírodì. Úkoly byly pøírodopisné a zemìpisné. Byli jsme rozdìleni do skupinek. Skupinky chodily jednotlivì po úkolech. Líbilo se nám to, protože se to odehrávalo v pøírodì. Kristýna Èechová a Lenka Doláková,VII. A Projekt byl velmi zábavný. Nìkteré úkoly byly tìžké, ale nìkteré i lehèí. Bylo na tom ale trochu horší, že dìcka daly jiný smìr šipek a nìkteøí zabloudili. Na druhou stranu to byla sranda. Celkovì to bylo celkem dobrý. Veronika Èardášová, VI. C

13 Akce II.stupnì ve školním roce 2008/2009 Tak jako každý školní rok, tak jsme i ten letošní nestrávili s našimi žáky jen nad knihami, ale snažili jsme se pro nì pøipravit i jiné aktivity, které by je všestrannì rozvíjely a snad i trošku bavily. Jednou z prvních akcí školního roku byl tradièní seznamovací výlet šestých roèníkù. Následovala akce ke Dni jazykù, do kterého se zapojili žáci nejen jazykových tøíd. Velmi úspìšná je na naší škole tradice øeènické soutìže Mladý Demosthenes", ve které jsme i letos zopakovali úspìch z minulého roku, když se naše žákynì 6.roèníku probojovala až do celostátního kola. Sociální cítìní jsme se snažili v našich žácích posilovat napø. pøi spoleèném setkání v rámci Týdne pro inkluzi, tj. na mezinárodní akci, jejíž hlavní myšlenkou je sblížení dìtí zdravých s dìtmi s postižením prostøednictvím spoleèných zážitkù. Jiní žáci 8. roèníku byli spolu s tøídní uèitelkou iniciátory finanèní sbírky Dìti v Kongu", když pomáhali s výbìrem penìžních prostøedkù na školní potøeby a ošacení. Co se týèe sportovních akcí, tak se naši žáci zúèastnili Bìhu brnìnské mládeže, v lednu uspoøádali žáci 7. roèníku turnaj O pohár øeditelky ZŠ", který byl složen ze dvou soutìží - pøekážkové dráhy a zápasnického boje. Vybraní žáci a žákynì našich sportovních tøíd nás úspìšnì reprezentovali na domácích soutìžích, ale i v zahranièí, napø. na klání Mistr a Mistrynì Berlína 2009", ze kterého pøivezli titul a zlatou medaili. Následovaly další úspìchy našich zápasníkù i zápasnic, a to na Mistrovství Èeské republiky v Ostravì, na Mezinárodním mistrovství Polska", odkud naše kadetky opìt neodjely s prázdnou. Z menších sportovních akcí je tøeba zmínit napø. turnaj ve vybíjené, který uspoøádali sportuchtiví" žáci 6. roèníku. Vzájemnou spolupráci a spojení teorie s praxí si mohli naši žáci ovìøit v celoškolních projektech pod názvy Pohádka" a Voda". Ekologickým otázkám a vztahu k životnímu prostøedí byla vìnována exkurze pro žáky naší školy do Sbìrného støediska odpadù v Brnì-Øeèkovicích, kde byli žáci obeznámeni s hospodaøením s odpady v naší mìstské èásti. V rámci ekologizace provozu školy jsme se zapojili do projektu pro školy pod záštitou ministra školství Ondøeje Lišky Recyklohraní" a v dubnu 2009 se naše tøída 8.B vydala sázet mladé duby do Medlánek. Z akcí žákù II. stupnì je dále tøeba zmínit velmi úspìšný projekt kroužku E-twinning, který rozbìhl velmi plodnou spolupráci i komunikaci s partnerskou školou ve Švédsku a se slovenskými žáky i uèiteli ze Spišské Nové Vsi. Ke spoleèným výletùm patøil výlet do Prahy, exkurze po brnìnských památkách a spousta jiných akcí. V kvìtnu nás navštívili žáci a èlenové pedagogického sboru z Maïarska, kteøí na naší škole uspoøádali v anglickém jazyce prezentaci své školy. Naši žáci je na oplátku doprovázeli na prohlídce mìstem, pøièemž si opìt ovìøili své znalosti angliètiny. Neménì úspìšný byl týdenní výjezdy do Anglie spojený s výukou angliètiny na britské škole a letos poprvé také dvoudenní vzdìlávací zájezd do Berlína, kde si mohli žáci pøedevším jazykových tøíd ovìøit svou úroveò jazykových dovedností. Z dalších akcí II. stupnì je tøeba zmínit namátkou napø. pouènou, ale hlavnì dojemnou akci dokreslující pøedvánoèní atmosféru "Støípky umìní", dále pak netradièní "Noèní spaní ve škole", Utajený Den matek" uspoøádaný dìvèaty 6.A ve spolupráci se svou uèitelkou hudební výchovy, a v neposlední øadì také pìveckou soutìž "Superhorák", která umožnila vyniknout žákùm i v jiných oblastech než jen ve vìdomostních nebo sportovních kláních. Opominout nelze také spoustu na první pohled drobnìjších akcí, jako jsou návštìvy knihoven, Anthroposu, pøírodovìdných výukových programù v Domì dìtí a mládeže, exkurzí a besed, rùzná sportovní klání tøídního nebo celoškolního charakteru, více èi ménì úspìšnou úèast v olympiádách, výjezdy sportovních tøíd, školní výlety apod. Pøi bilanci uplynulého školního roku 2008/09 nebylo naším cílem vyjmenovat všechny akce, kterých se naši žáci zúèastnili, chtìli jsme jen ukázat, že víme, že nejen vìdomostmi živ je èlovìk - a to se snažíme také pøedat našim dìtem. M.Draèková

14 Spolupráce 1. a 2. tøídy Již druhým rokem úspìšnì probíhá spolupráce mezi Jarmilou Lukášovou a Petrou Oprchalovou a jejich tøídami. Obì se navzájem doplòují. Spoleènì uskuteèòují øadu projektù, které vymýšlí dohromady. Druháci uèí prvòáky spolupracovat ve skupinách a prvòáci ukazují, že umí naslouchat. Vìtšinou jsou projekty zamìøeny výtvarnì s prvky literatury, matematiky, hudební výchovy a prvouky. Spoleèná díla jsou vystavena na chodbì a v mezipatøe. A o jaké projekty se letos jednalo? 10.øíjna - Princové jsou na draka. 26.listopadu - Cesta k Betlému. 22.ledna - Zimní peøina února - Pohádkové vloèky. 25.bøezna - Jarní hrátky. 13.kvìtna - 30.èervna - Indiánské léto. Vše vyvrcholí spoleèným spaním ve škole. Dìti nejvíce bavilo vyrábìt postavièky z Betlému, skládat matematická vajíèka a šít indiánské ozdoby. Na závìr bych dodala, že vést školní rok, obohacený projekty, je více než pøíjemné. P. Oprchalová

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 Vážení ètenáøi, máme za sebou další pololetí a s ním opìt pøichází náš Zpravodaj, který vám pøináší informace o nìkterých událostech a akcích ze školního života. Uèebna chemie

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno ZPRAVODAJ Základní škola Horácké nám. 13 Brno ZPRÁVY Prvòáèci z øeditelny Jako každý r ok probìhl v lednu zápi s do 1. tøí d. V letošním roce pøiš el k zápisu velký poè et dìt í. Celkem jich pøišlo 143.

Více

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová Milým pøekvapením pro nás byl první výtisk naeho èasopisu, který potìil nejen nás, ale i nae rodièe, známe, kamarády. S nadením jsme se vrhli na druhý díl, ve kterém Vám popíeme ná výlet do Èeského Krumlova,

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Následujícího dne jsme podmořským tunelem překonali průliv La Manche a stanuli na anglické půdě ve Folkestone. Pravda, nebylo to poetické jako plavba

Následujícího dne jsme podmořským tunelem překonali průliv La Manche a stanuli na anglické půdě ve Folkestone. Pravda, nebylo to poetické jako plavba Na úvod Školní rok se nachýlil a už se začíná s přípravou toho dalšího, ale bez obav, o tom tento Zpravodaj nebude. Ohlížíme se za uplynulým půlrokem co se podařilo, co se líbilo a čím vším vlastně naše

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013

ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 ČTRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č.4 ZÁŘÍ-LISTOPAD 2013 !! $ % &!"!#!!!! ' "( '$ ' $ ' "!"" "#" ") % " ÚVODNÍK Vítáme Vás v novém školním roce. Věříme, že jste si o prázdninách dostatečně odpočinuli

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno ZPRAVODAJ Základní škola Horácké nám. 13 Brno Úvod S blížícím se vysvìdèením k vám pøichází nový Zpravodaj. Bohužel je to vždy naèasované tak, že v dobì, kdy je ve škole nejvíc práce, zaèneme sbírat pøíspìvky.

Více

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás

ŽIVOT NEJEN NA KOLECH. 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás ŽIVOT NEJEN NA KOLECH 7. ledna - 17. února 2009, Galerie Teiresiás Život nejen na kolech V roce 2008 se již po dvanácté konala soutìž profesionálních i amatérských fotografù, s postižením i bez nìj. Organizátorem

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO NĚMECKA S VÝUKOU (DRÁŽĎANY, BERLÍN A POSTUPIM) 27.10. 31.10.2015 1. den (27.10.2015) Během cesty do Berlína jsme navštívili Drážďany. Nejdříve jsme si prohlédli namalované panorama

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny

cvièebních jednotek hipoterapie i léèebnì jako v roce 2004. odjezdili 1020 cvièebních Ekonomická stránka S klienty vyjíždíme do krásné krajiny VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2005 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice CO JE U NÁS NOVÉHO. Altánek, høištì a veranda R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: kvìten 2010 roèník 4, èíslo 12 CO JE U NÁS NOVÉHO Altánek, høištì a veranda Na zahradì v Pøemyšlenské ulici mohou dìti využívat

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

K O U M E S. Bøezen 2015

K O U M E S. Bøezen 2015 Bøezen 2015 K O U M E S Milí ètenáøi, Opìt je tu další vydání èasopisu Koumes a s ním i spousta nových zajímavostí a to nejen z naší školy. V bøeznovém èísle se zamìøíme na téma kyberšikany a šikany jako

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

Vymlácené zrno se namele na mouku (obrázek 3) a z mouky se uhnìte tìsto (obrázek 4). Tìsto nám pomalu kyne a nastává vhodný èas na malé zopakování programu pomocí pracovních listù (obrázek 5). Vykynuté

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 1 vyšlo: záøí 2010 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Milé dìti, vážení rodièe, vìøíme, že jste pøíjemnì strávili

Více

Zájezd do Anglie ( 26.5. 2014 30.5. 2014) V ranních hodinách ( cca. v 5 hodin ) jsme vyrazili do vytoužené Anglie. Ještě jsme se zastavili v Praze na

Zájezd do Anglie ( 26.5. 2014 30.5. 2014) V ranních hodinách ( cca. v 5 hodin ) jsme vyrazili do vytoužené Anglie. Ještě jsme se zastavili v Praze na Zájezd do Anglie ( 26.5. 2014 30.5. 2014) V ranních hodinách ( cca. v 5 hodin ) jsme vyrazili do vytoužené Anglie. Ještě jsme se zastavili v Praze na Zličíně pro naši paní průvodkyni. Všichni jsme se moc

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Pøipravujeme. Opìt se vrátíme do prostor Stadionu na Kounicovì ulici. Zaèátek ve 13 hod. Podrobnìjší informace na jiném místì Zpravodaje.

Pøipravujeme. Opìt se vrátíme do prostor Stadionu na Kounicovì ulici. Zaèátek ve 13 hod. Podrobnìjší informace na jiném místì Zpravodaje. SPOLEÈNOST PRO PODPORU LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V ÈESKÉ REPUBLICE, O.S. BRNO MÌSTSKÁ ORGANIZACE SPMP BRNO HELFERTOVA 7c, 613 00 BRNO tel. +420 545 581 458, ièo: 64326837 1 /2012 Vážení rodièe, mládeži,

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Environmentální výchova v Národním parku a chránìné krajinné oblasti Šumava

Environmentální výchova v Národním parku a chránìné krajinné oblasti Šumava Environmentální výchova v Národním parku a chránìné krajinné oblasti Šumava STØEDISKO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY HORSKÁ KVILDA Novì otevøené støedisko v malé šumavské obci Horská Kvilda, která leží v nejkrásnìjší

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999. Obsah

Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 39 ze dne 21. 11. 1999 Obsah Pozvánka na Koulovaèku 1999 Jaké

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. císlo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 EXKURZE Č. 8 HARRACHOV 16. 6. 2014 Realizační tým v rámci projektu ŽVP PaedDr.

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky

Zaèínáme hrát Souèástí hry je herní deska (japonsky goban) se ètvercovou sítí 19 19. Pro zaèáteèníky PRAVIDLA GO Japonské slovo go znamená sílu, tvrdost, protiúder. GO je 4000 let stará, pùvodnì èínská, stolní hra pro dva hráèe. Pøed více než 1300 lety se rozšíøila do Japonska, kde byla její pravidla

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Škola je místem, kde dìti žijí.

Škola je místem, kde dìti žijí. Škola je místem, kde dìti žijí. Základní škola, Dobrovské ul. 630 563 01 Lanškroun tel.: 465 321 099, 465 323 818 e-mail: zslado@lanskroun.cz www.zslado.cz Foto: pracovníci školy Texty: pracovníci školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním

Obsah. Naposledy jsme se vidìli na táboøe. Prázdniny jsou fuè, takže se pokusíme pøipomenout atmosféru tábora nìkolika obrázky a krátkým povídáním Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 32 ze dne 1. 10. 1998 Pozvánka na podzimní akci Informace pro

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

R A N Ž Á D A roèník 4, èíslo 2

R A N Ž Á D A roèník 4, èíslo 2 R A N Ž Á D A roèník 4, èíslo 2 Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: øíjen 2009 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Navštívili jsme tu nejkouzelnìjší zahradu Letos poprvé jsme spoleènì s dìtmi

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

R A N Ž Á D A. Pøiletìla Bílá Vrána 2010. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Pøiletìla Bílá Vrána 2010. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: duben 2010 roèník 4, èíslo 11 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Pøiletìla Bílá Vrána 2010 O již tradièní zimní pobyt na horách pro lyžaøe

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 1 5 U doc. PhDr. Štefan Vendel,

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

R A N Ž Á D A. Sešli jsme se na novoroèním táboøe. Šili jsme panenky pro dìtský úsmìv. Užili jsme si další Listování tentokrát s Kamarády

R A N Ž Á D A. Sešli jsme se na novoroèním táboøe. Šili jsme panenky pro dìtský úsmìv. Užili jsme si další Listování tentokrát s Kamarády R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2014 roèník 8, èíslo 6 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Sešli jsme se na novoroèním táboøe Hned na zaè? tku nového roku

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Stručný popis jazykového kurzu:

Stručný popis jazykového kurzu: Zpráva z jazykově-vzdělávacího pobytu (Šablona č. 4 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky) Základní informace o projektu Číslo Prioritní osy: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.1 Příjemce:

Více

R A N Ž Á D A roèník 6, èíslo 3

R A N Ž Á D A roèník 6, èíslo 3 R A N Ž Á D A roèník 6, èíslo 3 Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: listopad 2011 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Probìhl první roèník KobylaFestu KobylaFestu nebude urèitì roèníkem posledním.

Více