ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno"

Transkript

1 ZPRAVODAJ Základní škola Horácké nám. 13 Brno

2 Úvod Školní rok se nachýlil a už se zaèíná s pøípravou toho dalšího, ale bez obav, o tom tento Zpravodaj nebude. Ohlížíme se za uplynulým pùlrokem - co se podaøilo, co se líbilo a èím vším vlastnì naše škola žije. První pøíspìvek už se do minulého èísla nedostal, ale popisovaná akce byla natolik zdaøilá, že by bylo škoda, i když s pùlroèním zpoždìním, ji nezmínit.

3 Haloween ve škole Každý podzim si v hodinách angliètiny pøipomínáme Halloween èili veèer svìtel, který se slaví tradiènì v anglicky mluvících zemích. Je zøejmé, že si tento svátek získává rostoucí oblibu i u nás, tak jsme se rozhodli oslavit ho tentokrát i ve škole. A v rámci výuky pìknì po anglicku a v maskách. Na tìch si daly dìti (a jejich maminky) pìknì záležet a jak se dalo pøedpokládat, inspirace u Harryho Pottera jasnì pøevládla. V podveèer 6. listopadu se tak pøi hojné úèasti rodièù zaplnily chodby školy (v budovì na Uprkové) èernými obleèky. Program zahájila dvì krátká divadelní vystoupení dìtí v angliètinì. Stejný pøíbìh pøedvedla každá skupinka trochu jiným zpùsobem a s jinou písnièkou na konci. A když zazpívaly dìti potmì, jen pøi svíèkách, vytvoøilo to tu správnou tajemnou atmosféru. Po divadle a zpívání se dìti prostøídaly v pøipravených dílnièkách", kde si vytiskly obrázek na trièko, zahrály si hru, pøi níž se podle anglické tradice ústy vytahují jablíèka z vody, soutìžily ve vzájemném hádání, pøedvádìní a popisování symbolù na svých zádech nebo stateènì procházely strašidelnou, jen dýòovými svìtýlky vyznaèenou, stezkou ve školní zahradì a z nalezených písmenek sestavovaly tajenku. Pøi závìreèném hromadném fotografování se zjistilo, že i když na zahradì byla tma tmoucí a koncentrace èarodìjù a jiných temných sil byla neobyèejnì vysoká, nikdo se neztratil, nebyl zaèarován ani promìnìn. A tak úsmìv zùstal na tváøích dìtí, rodièù i uèitelek, které to všechno zavinily. Velikonoèní dílny..koulelo se, koulelo, køehounké vajíèko, kampak ty se uhnízdíš, malé kuøátko... Mohla bych pokraèovat dále v øíkance, ale v našich Velikonoèních dílnách se nejen recituje, nýbrž i vyrábí. Na jeden den se ze tøíd vykouzlí výtvarné dílnièky, kde se dìti pokoušejí o velikonoèní výzdobu, dárky, pøání atd. Všechny vìci si donesou s sebou do školy podle pøedem daných instrukcí. Samozøejmì, že v dílnách nejsou samotné. V každé dílnì je jedna paní uèitelka, která celý den pomáhá a podává pomocné ruce, aby se díla zdaøila co nejlépe. Letos si dìti mohly vyzkoušet motat proutky, obalovat vajíèka v rùzných materiálech, aranžovat velikonoèní kvìtináè, pøání, kornout a polepená vajíèka ozdobným papírem. Myslíme si, že se aktivity dìtem vydaøily, pøevládala dobrá nálada, která je pøece vždy nejdùležitìjší...uhnízdím se na dvorku, u mé mámy slepièky, nejlíp je mi, když vidím hodné dìtièky... P. Oprchalová Projekt ESF Bohužel první výzva pro projekt na èerpání penìz ze strukturálních fondù nám nevyšla, ale protože nám k úspìšnosti nechybìlo moc bodù, rozhodli jsme se jít s projektem do druhé výzvy. Po pøepracování dle pøipomínek hodnotitelù jsme podali projekt 3. èervna. Je zamìøený na prohloubení projektové výuky, vytvoøení výukových materiálù, zahranièní výjezdy žákovských kolektivù, vzdìlávání uèitelù, e-learning, E-twinning a v neposlední øadì na vybudování jazykových uèeben a poèítaèovou techniku. Pokud budeme úspìšní, zahájíme projekt v lednu I.Melichárková

4 Valèík tuèòákù krátce o letošním divadle Majitel továrny na boty Morini poøádá veèírek. Majordomus je navleèen do livreje, z Paøíže pøijedou umìlci a manželka chystá na zahradì ohòostroj - zlatý høeb veèera. Musí to mít úroveò, musí to mít šmrnc! Vždy pøijde hrabì de Lagardiere a jeho peníze by mohly splnit Moriniho sen o uvedení epochálního vynálezu - samovyzouvacích bot. Jenže se to všechno nìjak kazí. Samovyzouvací boty nejdou vyzout, umìlci pøijeli jen s bleším cirkusem, manželka má oèi jen pro hlavního inženýra, hlavní inženýr má oèi jen pro továrníkovu dceru Anabellu, ohòostroj vybuchuje, kdy nemá, a ke všemu se domem potuluje uprchlá gorila, která má oèi jen pro hrabìte. Jak tohle mùže dopadnout? Samozøejmì, že dobøe. Hrabì usíná po zásahu uspávací støelou, gorila mu zuje boty, hlavní inženýr požádá Anabellu o ruku a paní továrníková je nadšena, že jej bude mít pìknì doma na oèích. Majordomus koneènì odpálí ohòostroj ve správný okamžik, a až uhasí doutnající livrej, mùže si tu škrtící parádu koneènì sundat. A kde jsou ti tuèòáci? Schválnì, jestli na to pøijdete. Za ochotnickou sebranku Havlíèkùv brod Bøetislav Ouplnìk Granty Naše škola se i v letošním roce úspìšnì úèastnila dvou grantových øízení podporujících environmentální výchovu na školách. Z Rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdìlávání, výchovy a osvìty (EVVO) jsme získali dotaci na obnovu školní zahrady, výukové programy, exkurze a dále na výlety pro naše i zahranièní žáky zapojené do projektu E-twinning - mezinárodní spolupráce škol s názvem Nine wonders of our region" (Devìt divù našeho kraje). Z fondu dárcù Spoleènì pro Brno jsme získali dotaci na nákup výukových pomùcek a literatury pro praktickou výuku pøírodopisu na školní zahradì zamìøenou na chápání ekosystémových vztahù. S.Kubešová Karneval Dne probìhl na naší škole zvíøecí karneval pro dìti z prvního stupnì. Žáci 7.C za pomocí žákù z osmých tøíd pøipravili tøi hodiny her, písnièek a tancování. Dìti pøišly v maskách zvíøátek, pirátù a kovbojù podpoøit náš zvíøetník. Na zvíøátka se podaøilo vybrat pøes tisíc korun. Všem, kteøí pøispìli, moc dìkují: králíci, osmáci, pískomilové, køeèci a velice rozmlsaná vodní želva Jitka. Já pøedevším dìkuji všem dìtem, které se vzornì celý rok o zvíøata staraly. J.Vlachová

5 Paøíž - Brighton - Londýn 2009 Rok se s rokem sešel a 24 dìtí z pátých až sedmých tøíd ZŠ Horácké námìstí se v kvìtnu opìt vypravilo na týdenní studijnì pobytový zájezd do Anglie. Podstatou této školní akce, organizované už pátým rokem, je nìkolikadenní pobyt v nìkterém z nevelkých, ale pùvabných mìst na jihu Anglie, pøi nìmž jsou dìti ubytovány po dvojicích pøímo v anglických rodinách. Dìti tak mají možnost vyzkoušet si zcela samostatnì svoje znalosti angliètiny a pøitom i pøíležitost nahlédnout do zpùsobu života anglických domácností. Dopoledne mají v místní škole vyuèování vedené tamními uèiteli, kteøí pro nì pøipravují speciální program a hry. Odpoledne jsou pak vìnována prohlídce mìsta a okolním výletùm po jihoanglickém pobøeží, jež má ve spojení nádherné pøírody s pùvabnou architekturou mìsteèek nezamìnitelnou atmosféru. Aby cesta z Brna do Anglie nebyla tak dlouhá, vkládáme do ní už tradiènì první zastávku - nocleh ještì na kontinentu. Letos jsme vybrali.paøíž, jež nás pøivítala sluníèkem, a i za ten jediný den nás stihla okouzlit atmosférou ulic a nábøeží, soužitím historické a moderní architektury. Prošli jsme se Latinskou ètvrtí, prohlédli si gotickou nádheru chrámu Notre Dame i technickou krásu budovy Centre Pompidou, pøikrèili se pod Vítìzným obloukem, nakoukli na sklenìnou pyramidu muzea Louvre a potom si krásnì odpoèinuli pøi plavbì na výletní lodi. A pak to celé sjeli" ještì jednou z vršku Eiffelovky. Následujícího dne jsme podmoøským tunelem pøekonali prùliv La Manche a stanuli na anglické pùdì ve Folkestone. Pravda, nebylo to poetické jako plavba po moøi, ale za to opravdu rychlé, sotva pùl hodiny. Naše první zastávka patøila mìsteèku Cantenbury s kouzelnými historickými ulièkami a velkolepou gotickou katedrálou. Prohlídkou Leed s Castle, rozlehlého zámeckého komplexu romanticky zasazeného do nádherné pøírody, jsme už zcela propadli kouzlu anglické krajiny. Naveèer dorazila naše výprava k pobøeží do mìsta Brighton, kde již èekali hostitelé, aby si nás rozvezli do svých rodin k ubytování na pøíští ètyøi noci. Tøi následující dopoledne jsme strávili spoleènì v místní, pøekvapivì veliké škole. V nìkolika budovách byly tøídy pro dìti od 5ti do 16ti let. Veliké travnaté plochy se o pøestávkách mìnily na sportovištì a místa pro sendvièové pikniky"( školní jídelny nejsou ). Brighton je oblíbenéné lázeòské místo s podmanivou náladou - dlouhé pláže s daleko do moøe vybíhajícím døevìným molem, zastavìným smìsí všelijakých stánkù a zábavních pavilonù, které teprve èekaly na hlavní sezónu. Ulice v centru mìsta se støídavým rytmem barevných fasád a s elegantními vývìsními štíty obchùdkù jsou jako stvoøené k procházkám. Ovšem hlavní atrakcí Brightonu pro nás suchozemce je podmoøské akvárium se žraloky, obøími želvami a rejnoky. Letos nás zaskoèilo trochu studenìjší, sychravé a vìtrné poèasí. To ale ke zdejšímu pobøeží patøí a bìhem výletu k útesùm Beachy Head a Seven Sisters ještì umocnilo náš dojem z drsné krásy bílých skal, strmì se tyèících nad úzkým bøehem oceánu a vysoko nad ním pøecházejících do sytì zelených planin. K nejromantiètìjším zážitkùm patøila prohlídka 200 let staré plachetnice Victory, s neuvìøitelnì složitým systémem lan, plachet a provazových žebøíkù. Pøi prolézání její dokonale zrestaurované paluby se snadno vcítíte do kùže námoøníka sloužícího v posádce admirála Nelsona. Do temné minulosti jsme se pøenesli i v pašeráckých jeskyních v nedalekém mìsteèku Hastings upravených jako muzeum. Jako perlu na závìr jsme si nechali návštìvu Londýna. Pøi sledování výmìny stráží pøed Buckinghamským palácem, pohledu na slavný Tower, Westminster Abbey èi budovu parlamentu s neustávajícím proudem èervených doubledeckerù, nás prostoupil pocit všudypøítomné imperiální tradice. Ale souèasnì nás zasáhl i dynamický tep rušné svìtové metropole, pyšnící se odvážnými moderními stavbami. K úspìchu letošního zájezdu a zjevné spokojenosti dìtí pøispìli nepochybnì oba zkušení a ochotní øidièi, kteøí nám všestrannì vycházeli vstøíc a dovezli nás bezpeènì domù. Snad jen to ostrovní poèasí mohlo být trochu vlídnìjší. Když nás anglický uèitel tìlocviku odìný jen v trièku a kra asech provádìl po všech tìch chodbách a nádvoøích školního areálu a usilovnì pøitom vtipkoval, my jen potichu cvakali zuby. Pochopili jsme, že Anglièané budou asi otužilejší než my, ale co si teï oni myslí o našem smyslu pro humor, nevíme. J.Gregorová

6 Sázení stromkù V rámci Dne Zemì se žáci 8.B a 8.C zúèastnili zajímavé akce, která rozvíjela jejich praktické schopnosti. Pod dozorem lesníkù a studentù Lesnické fakulty VŠZ sázeli mladé stromky. Ze zaèátku s nevelkým úspìchem, což bylo patrné na poètu uspìní založených sazenic. S postupem èasu získali cvik pøi práci s krumpáèem a zvládli sazenice zasadit dostateènì hluboko a pevnì. Bìhem dopoledne si vyplnili i menší test týkajících se pøírodopisných, hlavnì botanických, vìdomostí. Prožili jsme spoleènì pøíjemné dopoledne na èerstvém vzduchu a v pohodì. I.Nesòalová a R. Matulíková Ve støedu 1.dubna 2009 se naše tøída 8.B vydala sázet mladé duby do Medlánek. Sotva jsme opustili pøecpané autobusy, dýchl na nás les a pøivítala nás skupina zhruba dvaceti støedoškolákù. Ti nám jako mìli pomáhat. Poté jsme šli ještì kus lesem, až jsme koneènì dorazili na místo. Tam jsme se rozdìlili do dvojic a ještì každé dvojièce šupli jednoho pracanta ze støední. Tak tøeba mnì s Andreou pøiøadili jednoho kluka. Naštìstí nám hodnì pomáhal, takže nám to s Andrejkou dost usnadnilo práci. Co se týèe sázení, musí se vykopat díra 35 cm hluboká, pak se do ní dá stromeèek a hlínou se zahrabou koøínky a zadupe se to. Na práci dostanete spešl" rukavice, motyku, sekyrku a jde se na to. Byla to docela fuška, zvláštì když pracujete v prudkém kopci. Všichni jsme se zapotili a nadøeli jak šroubci, ale stálo to za to. Tady èlovìk vidí, jak ti pøedci makali, když sázeli lesy. Na svaèinu byla jedna pøestávka, to si èlovìk trochu odpoèal, a šlo se zase. Pøi sázení jsem se dozvìdìla spoustu zajímavých vìcí, tak napøíklad, že když sázíte celý den s menšími pøestávkami, zasadíte až 250 stromkù! Myslím si, že jako tøída jsme vysázeli nejmíò 100 dubù!!! Byl to hustý výkon. Urèitì to naší tøídì prospìlo po všech stránkách a doufám, že za dvacet let už tam budou stát poøádné stromy, které budeme moct ukazovat svým dìtem. V.Nekudová, VIII.B

7 Dalton od A po Z Pedagogický sbor naší školy se pravidelnì úèastní daltonských konferencí. Navštìvuje semináøe, ale také aktivnì vystupuje a semináøe vede. Na daltonské konferenci vystoupily jako lektorky paní uèitelky Jarmila Lukášová a Jana Pašková. Pøednášely na téma Dalton od A po Z". O semináø byl velký zájem, proto ho zopakovaly i na jarní daltonské konferenci 5. kvìtna Nabídly zde praktické rady a podìlily se s ostatními o získané zkušenosti z práce ve všech roènících I. stupnì vèetnì 1. tøídy. Pøedvedly zájemcùm možnosti motivace daltonských blokù, zpùsoby práce, námìty pro úkoly základní a rozšiøující, využívání encyklopedií, internetu Hovoøily o rùzných možnostech rozdìlení dìtí do skupin, o skupinovém, kooperativním a projektovém vyuèování, o hodnocení a sebehodnocení na konci daltonských blokù. Lektorky prakticky pøedvedly nìkteré práce, fotodokumentaci daltonského vyuèování, videodokumentaci projektù. Souèástí semináøe byla i ukázka vydaných materiálù pro práci s dìtmi. J.Pašková Anglický èasopis nejen ke ètení Již druhým rokem používají žáci 7. A z jazykové skupiny Aleny Krejèí anglický èasopis R & R v hodinách anglického jazyka. Èasopis je vydáván v Èesku a kromì pøíjemného ètení je plný rùzných soutìží. Žáci jej mají pøedplacený na celý rok a každý mìsíc dostávají nové èíslo. Nìkteré soutìže zadávám i dìtem z 5. tøíd, protože pro sedmáky jsou pøíliš jednoduché. Vyøešené hádanky a kvízy a odpovìdi na soutìže odesíláme na konci mìsíce do redakce èasopisu. V letošním roce se nás usmálo štìstí v podobì výher - v lednu vyhrál Obrázkový anglicko-èeský slovník Karel Beníšek z 5.A. S dubnovým èíslem pøišly výhry dvì - Obrázkový anglicko-èeský slovník tentokrát obdržela za správné øešení Terezka Jedlièková z 5. D a knížka se dvìmi kazetami od britského spisovatele, zoologa a popularizátora ochrany pøírody Geralda Durrella, putovala do 7. A. Dìti s èasopisem pracují rády, ale až skuteèné výhry je motivovaly k tomu, že jsme minulý mìsíc odeslali rekordní poèet odpovìdí na soutìže. Co kdybychom zase vyhráli? A. Krejèí Mladý Demosthenés Naše škola se letošní školní rok opìt zapojila do 2. roèníku celostátní soutìže v umìní komunikace. Mladí a nadaní øeèníci spolu zápolili nejprve ve školním kole. Vítìzkou první kategorie se stala Tereza Pospíšilová ze 6. A, vítìzem v druhé kategorii Andrej Kalashnyk z 8.C. Cenu divákù obdržel Michal Dvoøák ze 6.A. Desátého února 2009 se stala naše škola hostitelkou regionálního kola. I zde obstáli naši žáci se ctí. Tereza Pospíšilová ve své kategorii zvítìzila, Andrej Kalashnyk se umístil na krásném 2. místì. Tereza poté vyhrála i neveøejné krajské kolo soutìže, zúèastnila se pøípravného soustøedìní v Hojsovì Stráži na Šumavì a zápasila v Emauzích v Praze spolu s ostatními úspìšnými øeèníky. Umístila se na místì. Všem našim úspìšným žákùm gratulujeme. Z.Bendová Sportovci v Jihlavì Jihlava, pìkné mìsto plné zelenì, se stalo cílem jednodenního výletu sportovních tøíd. Když nás vlak dovezl na místo urèení, nevìdìli jsme, kam jít døíve - zda po prohlídce historického námìstí navštívit jihlavské podzemí, zoologickou zahradu nebo místní aquapark. Podzemí jsme absolvovali všichni, další atrakce si dìti vybraly podle vlastního výbìru. Výlet se všem líbil a v pøíštích letech plánujeme v rámci akcí sportovních tøíd návštìvu nìjakého dalšího krásného mìsta. V. Kováø

8 Biologická olympiáda I v letošním roce probíhalo na naší škole školní kolo biologické olympiády, kterého se zúèastnilo 37 žákù. Tito žáci soutìžili ve dvou kategoriích - žáci 6. a 7. roèníku v kategorii D a žáci 8. a 9. roèníku v kategorii C. Do mìstského kola, které se konalo v DDM Lužánky, v kategorii D postoupili dva žáci ze 7. roèníku, Hana Kubátová a Ondøej Strmiska. V kategorii C postoupily stejného kola dvì žákynì z 8. roèníku, Anna Tišnovská a Eva Helánová. Soutìž probíhala dne v DDM Lužánky a Anna Tišnovská se i pøes velkou konkurenci umístila na 5. místì a postoupila tak do kola krajského. Její úspìch je o to výraznìjší, že na místì se umístili jen studenti víceletých gymnázií. Následnì dne probìhlo v areálu Mendlovy vysoké školy zemìdìlské a lesnické v Brnì krajské kolo biologické olympiády. Naše zástupkynì Anna Tišnovská se v konkurenci žákù z celého Jihomoravského kraje umístila na velmi pìkném 13. místì. Moc gratulujeme a dìkujeme za úèast. S.Kubešová Letošní pøíjimaèky Zmìny v pøijímacím øízení, které s sebou pøinesl nový školský zákon, byly pøijímány rozporuplnì. Žáci i rodièe se radovali z navýšení poètu pøihlášek, základním školám odpadla povinnost pøihlášky odesílat a evidovat, a na støedních školách si zaèali lámat hlavy, jak vše administrativnì zvládnou. Ve skuteènosti strach nemusel mít nikdo, protože poèet míst na SŠ je cca o tøetinu vyšší než poèet absolventù ZŠ. Po všech peripetiích (minimálnì dvoje pøijímaèky v jednom týdnu, rozhodování kam se zápisovým lístkem, podávání odvolání, nové a nové pøihlášky ) jsou témìø všichni žáci pøijati, vìtšinou i na preferované obory. Zjednodušenì lze konstatovat, že žáci výborní a ti, kteøí se spokojí s výuèním listem, si mohli vybírat. Ostatní museli èekat, co na nì zbude. U víceletých gymnázií v letošním roce dalo letos více než v jiných letech pøednost soukromým školám. Jednu z pøihlášek si vìtšina dìtí dala pro jistotu tam a pøi neúspìchu na státní škole zvolila tuto variantu. Pro další rok se nepoèítá se zásadnìjšími zmìnami. Pro žáky osmých roèníkù z toho vyplývá, že je tøeba se zamìøit na co nejlepší výsledný prospìch. A.Khazalová Školní web Webové stránky jsou jednou z možností prezentace školy. Oproti loòským letùm se zaèalo daøit, že kromì stále platných informací, jako jsou dokumenty, kontakty a všeobecné informace, se objevují v aktualitách minimálnì každý týden nové zprávy a informace ze života školy, èasto i s fotografiemi. Obèas se podaøí získat pøíspìvek od žákù. Na rozdíl do bìžného ètenáøe mají všichni administrátoøi možnost vidìt sledovanost jednotlivých pøíspìvkù. Pro zajímavost uvádím, že nejètenìjší byl èlánek Mistrovství ÈR 2009 Pavla Kuèery ze dne 8.3. pøeètený 409krát. Kroniky už pøeèetlo pøes tisíc návštìvníkù. Na stránkách <http://www.zshoracke.org/> najdete i tento text Zpravodaje. Jsme si vìdomi, že je stále co zlepšovat. Pøivítali bychom proto námìty návštìvníku z øad rodièù i žákù. Buï si mùžete na našem webu založit úèet, nebo své návrhy a pøipomínky mùžete zasílat na moji adresu. A.Khazalová

9 Superhorák Konec školního roku s sebou pøináší kromì nekoneèného zkoušení a uzavírání známek i vìci pøíjemné - školní výlety, Den dìtí a v posledních letech i pìveckou soutìž. Letos byla vyhlášena již v dubnu pod názvem SUPERHORÁK. Organizaci mìly na starost paní uèitelky Michaela Lánová a Ilona Nesòalová a žáci IX. C. Pøihlásilo se cca 30 dìtí od první až do deváté tøídy. Soutìž mìla celkem tøi kola a dvì kategorie. První kolo probìhlo v pondìlí v hudebnì a o úvodní píseò od skupiny Metallica se postarali žáci IX.C, Stanislav Èerkasov (zpìv) a Jan Gavenda (hra na kytaru), kteøí byli také v porotì spolu s paní uèitelkou Oprchalovou z prvního stupnì a paní uèitelkou Lánovou. Druhé kolo soutìže, kam postoupila polovina zpìvákù, se uskuteènilo opìt v pondìlí v hudebnì a soutìžící mìli za úkol zazpívat jednu písnièku s doprovodem a choreografií. O úvodní píseò od skupiny Nirvana se postarali Martin Tesaø (kytara) a Stanislav Èerkasov (zpìv). Do posledního kola postoupilo už jen šest soutìžících a jaksi navíc skupina DOUBLE-MIX, jež sice svým vystoupením nevyhovìla zcela regulím soutìže, ale jejíž zaøazení do finále se nakonec ukázalo jako prozíravé. Finálové klání se konalo 1. èervna na Den dìtí ve školní jídelnì, která má bohužel omezenou kapacitu, a proto mohly pøijít jen tøídy, z jejichž øad pocházeli finalisté. Do poroty zasedli zástupci uèitelù, žákù a populární skupina ALL X. Ptáte se, jak je to možné? Velký dík za tuto nevšední událost patøí panu Gardášovi, který je èlenem školské rady a pracuje v Mìstském divadle, kde èlenové této vokální skupiny pùsobí. A urèitì dalším dùvodem, proè se to podaøilo, je fakt, že jeden z èlenù skupiny, Alan Novotný, je absolventem naší školy (však se taky v porotì potkal s bývalou spolužaèkou). A pak už to jelo. Každý zpìvák èi zpìvaèka po dvou písnièkách, hodnocení a komentáøe poroty, hlasování divákù Vítìzem však mohl být v každé kategorii jen jeden, respektive jedna, protože holky to tentokrát vyhrály. V mladších žácích Klára Pajerová z I. A a ve starších Lenka Skarupová z VIII.A, která získala i Cenu divákù. Nejen porotu nadchli svým vystoupením kluci z VIII. B, Adam, Kristián a Petr. Prokázali schopnosti pìvecké, taneèní, básnické i choreografické. Tøešnièkou na dortu pak byl výstup ALL X. Na závìr si pak pøišly na své hlavnì fanynky, které ze závìreèné autogramiády odcházely s podepsanými fotografiemi zpìvákù. M.Lánová Vybíjená pátých a šestých tøíd Dne 9.6. se uskuteènila vybíjená pátých a šestých tøíd. Organizace se ujali žáci 6.B. První místo obsadila tøída 6.B, 2.místo tøída 5.C, 3. místo tøída 6.C, 4.místo 5.B, 5. místo 5.D a 6. místo 6.A. Pá áci bojovali stateènì a ukázali všem šes ákùm, že se jich nebojí a dokážou nad nimi i vyhrát. Rugbykošíková Bìhem školního roku probìhly dvì soutìže v rugbykošíkové. Bojovaly mezi sebou šesté a sedmé tøídy. V této kategorii vyhrála tøída 7.C. V rugbykošíkové osmých a devátých tøíd vybojovala 1. místo tøída 8.C. Všem zúèastnìným tøídám dìkujeme. BBM V letošním školním roce jsme se opìt zúèastnili Bìhù brnìnské mládeže. Soutìžilo vždy šest dìtí z roèníku i pøes rùzné problémy s nemocemi, termínem pøijímaèek atd. Dìti byly skvìlé a obhájily 3. místo v této nároèné soutìži. Popravdì, komu by se chtìlo, jen tak pro radost bìhat 1500 m v deštivém poèasí. Proto velký dík všem, kteøí to s námi vydrželi až do konce. J.Vlachová, P.Kuèera

10 E-Twining mezinárodní spolupráce evropských škol Naše škola se do projektu E-twinning zapojila pøed tøemi lety a naší první partnerskou školou se stalo Gymnázium v Konínì v Polsku. Náš projekt se jmenoval School life" (Život ve škole) a pracovali na nìm žáci ze 6. tøídy (dnes 8. A). Po celý školní rok probíhala mezi žáky obou škol výmìna dopisù, posílaných v obálkách poštou. Celá tøída žila oèekáváním další zásilky dopisù, a sotva jsme jednu odeslali, už jsme netrpìlivì èekali na odpovìdi. V následujícím školním roce jsem projekt pøedala p. uè. Janì Hutínové, která se ale rozhodla v nìm nepokraèovat, takže projekt nebyl dokonèen a spolupráce s polským gymnáziem skonèila. Noví šes áci (dnes 7. A) ale rozjíždìli nový projekt se Základní školou ve Spišské Nové Vsi na Slovensku s názvem Nine wonders of our region" (Devìt divù našeho regionu). Cílem projektu bylo zmapovat nejzajímavìjší místa v našem bydlišti, pøitažlivé bylo zajímavé zejména to, že zatímco Slováci mapovali Slovenský ráj, my jsme pracovali na území druhého nejvìtšího mìsta v ÈR. Pozdìji se k nám pøidala další, tentokrát základní škola Scola Dalaro ze Švédska. Na výlety jsme vyjíždìli pøevážnì o sobotách a navštívili jsme pøitom Kamenný vrch, centrum Brna, Hrobku Kapucínù, Petrov. V letošním roce jsme na projektu pokraèovali se Soòou Kubešovou, která se k nám pøidala. Strávili jsme hezká odpoledne na Stránské skále a u Jehnických rybníkù. S partnerskými školami jsme se setkávali také na videokonferencích, kde jsme se vzájemnì informovali o prùbìhu projektu, a v pøípadì setkání se švédskou školou to byla také výborná pøíležitost procvièit si angliètinu. Se Švédy se setkávali v hodinách anglického jazyka i naši žáci z 9. C, kteøí tím také dostali pøíležitost zkusit si, jak jsou na tom s angliètinou. V listopadu jsme se vydali na první setkání se žáky slovenské školy do Prahy, kde jsme se blíže seznámili a ukázali Slovákùm Prahu. V lednu se švédská škola rozhodla ukonèit spolupráci, ale my a Slováci projekt dokonèíme a pak požádáme Národní støedisko E-twinningu o udìlení Certifikátu kvality. Naší poslední akcí do terénu bylo natáèení videopohlednice z Brna, kdy jsme natoèili a anglicky pøedstavili všechna zajímavá místa a objekty na cestì z Øeèkovic až na Brnìnskou pøehradu. Tam na nás èekalo pøíjemné zakonèení dne grilováním na chatì prarodièù Kristýny Èechové, kteøí nás pozvali a pohostili. Upøímnì jim za to dìkujeme. Náš dík patøí také rodièùm Vojty Pospíšila, že pùjèují Vojtovi kameru a natoèený materiál s ním také sestøíhají. Nyní se pøipravujeme na poslední velkou akci, která náš dvouletý projekt ukonèí - setkání tøí škol u nás v Brnì. Tøí škol proto, že se k nám po dvou letech vrátila partnerská škola z polského Konína, což bude pro naše osmáky pøíležitost osobnì se setkat s tìmi, s nimiž si pøed dvìma lety dopisovali. Díky grantu, který získala p. uè. Soòa Kubešová, budeme moci strávit celý jeden den v Moravském krasu, prohlédnout si jeskynì i z lodièek a navštívit všechna unikátní místa, které Poláci ani Slováci ve svém regionu nemají. Setkání probìhne ve dnech 5., 6. a 7. èervna a rádi bychom pozvali také zástupce z vedení naší školy, naší obce, regionální televize a samozøejmì také rodièe. Náš projekt má vlastní webové stránky <http://www.wonders.sk/>, které jsou pøístupné veøejnosti na nichž dokumentujeme fotky a videa z našich akcí. A.Krejèí E-twinnig - Víkend s návštìvou ze Slovenska O víkendu naši školu navštívili žáci i uèitelé ze slovenské Spišské Nové Vsi. Program jejich návštìvy byl velmi nabitý, žáci a uèitelé si ho užili do poslední minuty, prožili mnoho pìkných chvil a získali množství úžasných zážitkù. Po pøíjezdu do Brna jsme se stali jejich prùvodci a ukázali slovenským kamarádùm historickou èást Brna, výstavu o Vesmíru pøed Mahelovým divadlem a dále vojenské ležení brnìnského Technického muzea na Moravském námìstí. Po návratu do školy a chvilkovém odpoèinku jsme se rozhýbali pøi míèových hrách. Chlapci se utkali ve fotbalu a basketbalu, dívky za asistence pedagogù v pøehazované. Den plný zážitkù zakonèil piknik v Zamilovaném hájku, kde se podávaly vlastnoruènì opeèené špekáèky s chlebem a hoøèicí. Hlavním programem na sobotní den byl výlet do Moravského krasu. Zhlédli jsme Rudické propadání, prošli nádherné Punkevní jeskynì a plavili se v nich na lodièkách, jeli vláèkem a lanovkou a naši návštìvu Moravského krasu zakonèili prohlídkou Kateøinské jeskynì. Po pøíjezdu a krátkém odpoèinku následovaly opìt sportovní hry. Veèer byl vyplnìn prezentací projektù a výmìnou materiálù jak z èeské, tak i ze slovenské strany. Na nedìli byla naplánována prohlídka historické èásti mìsta a nákupy v Galerii Vaòkovka. Žáci i uèitelé považují akci za velmi zdaøilou. Na tomto místì bych ještì jednou ráda podìkovala všem rodièùm, uèitelùm, vedení školy a jejím dalším zamìstnancùm, kteøí se na organizaci akce podíleli a umožnili tak její zdárný prùbìh ke spokojenosti všech stran. S. Kubešová

11 Poznávací zájezd do Berlína a letní radovánky v Tropical Islands Je krátce po pùlnoci, schyluje se k bouøce a zaèínají již padat první deš ové kapky... To však nìkterým žákùm pøevážnì jazykových tøíd roèníkù vùbec nevadí, shromažïují se totiž k odjezdu na dvoudenní poznávací zájezd do Berlína. Rodièe se snaží zakrýt únavu i starost o své ratolesti a udìlují jim ještì poslední rady. Vìtšina dìtí je však již témìø nevnímá, protože se tìší na koupání na Tropických ostrovech" - a snad i na prohlídku mìsta. Po menším zdržení (úprk jednoho z tatínkù pro doma zapomenutý pas) vyrážíme smìrem na hlavní mìsto Nìmecka Berlín. Šestihodinová jízda autobusem, provázená hustým deštìm i blesky, ubíhala pozvolna. Vìtšina osazenstva autobusu, odpoèatá ještì z domova, odmítala i pøes rady dospìlých spát. To se jim samozøejmì vymstilo hned následující den pøi pìší prohlídce mìsta. Ráno kolem osmé hodiny jsme byli vysazeni v blízkosti kostela postaveného na památku císaøe Wilhelma. Tato památka byla bìhem druhé svìtové války témìø znièena, její torzo bylo ponecháno jako varování pøed hrùzami války pro pøíští generace. 68 metrù vysokou zøíceninu kostela lemují dvì moderní stavby pøezdívané Rtìnka" a Pudøenka", které jsme si prohlédli i zevnitø. Po pùlhodinovém rozchodu jsme vyrazili autobusem na druhé stanovištì, a to k budovì Øíšského snìmu se svou prosklenou kopulí. Budova i celé prostranství pøed ní s vlajkami v nìmeckých barvách pùsobí majestátnì tak, aby reprezentovaly sídlo parlamentu této mnohamilionové zemì. Zaøadili jsme se do fronty za návštìvníky èekající spoleènì s námi na prohlídku budovy parlamentu. Fronta se zkracovala velmi pomalu, z bezpeènostních dùvodù bylo tøeba projít dùkladnou kontrolou u vstupu do budovy. I když svítilo sluníèko, foukal nepøíjemnì studený vítr, takže jsme si návštìvu budovy po více jak hodinovém èekání opravdu zasloužili. Pùvodnì jsme byli paní prùvodkyní navnadìni, že pøi prohlídce uvidíme také nìmecké poslance pøi jejich práci, ale nakonec byla zpøístupnìna jen samotná sklenìná kopule nad budovou s vyhlídkou na Berlín. Bylo sluneèno, takže jsme si mohli pohled na všechny svìtové strany vychutnat. A tady se naplno projevila únava vìtšiny žákù, kteøí v autobusu proklábosili polovinu noci. Mnozí z nich už ztráceli síly i chu zhlédnout další památky Berlína, i když nás autobus vždy na dané místo pøevezl, abychom se nachodili co nejménì a vidìli toho co nejvíce. Snahu paní prùvodkynì nìkteøí žáci (vìtšinou žáci 9. roèníku) ocenili" svým nezaujatým a bohužel mnohdy i otráveným oblièejem. Jejich nejèastìjší otázkou bylo: Kam to ještì jdeme a kde je náš autobus?" Naopak mnozí mladší žáci, dokonce i ti, kteøí vùbec nìmèinu nemají, pochopili, že tu nejsou jen za nákupem suvenýrù, ale pøedevším proto, aby si prohlédli evropské velkomìsto, a tak sebrali poslední síly a pochodovali dále. Z dalších zastávek mìstem je tøeba zmínit Braniborskou bránu, která tvoøila jednu z hranic mezi západní a východní èástí Berlína. Prohlédli jsme si zbytky zdi rozdìlující toto mìsto, nìkteøí žáci si nechali vystavit vízum pro vstup do západní èásti mìsta, které bylo tøeba ještì pøed rokem Prošli jsme se po nejznámìjší berlínské ulici Unter den Linden" a smìøovali kolem Èervené radnice" a Berlínského chrámu" k televizní vìži, jejíž slibovaná návštìva držela mnohé ještì na dosti unavených nohou. Vyjeli jsme výtahem nahoru, prohlédli si a vyfotografovali Berlín ze všech stran a rozešli se na hodinu za nákupem suvenýrù nebo nìèeho teplého k jídlu. V sedm hodin veèer pøišel pro mnohé vytoužený okamžik - odjezd na ubytování do hotelu F1, sprcha a zhlédnutí finálového zápasu Ligy mistrù. Už nìkolik okamžikù po odjezdu z Brna se totiž uzavíraly sázky (a nejen mezi hochy) na to, kdo bude vítìzem tohoto finále. Po pøíjezdu do F1 byla veškerá únava dìtí pryè; do žákù jako by nalil novou energii. Nìkterým dìlalo problémy udržet své nervy na uzdì v momentu, kdy jejich tým dostal, nebo naopak vsítil první gól, jiní se oddávali hazardu v podobì hry karet apod. A pak to bylo koneènì tady! Hned po snídani jsme vyjeli smìrem k umìlým tropickým ostrovùm Tropical Islands". Venku pršelo, foukal vítr a byla zima, ale my jsme si navzdory poèasí nabalili do tašek plavky, potápìcí brýle a laèni tepla a vody jsme vstoupili do ráje". Pøivítaly nás laguny s vodopády a tropickými rostlinami, víøivky, tobogány a jiné atrakce, které naše dìti, ale i nás dospìlé, doèista pohltily. Kluci i holky bìhali z jednoho místa na druhé, oèi jim jen záøily, protože se opravdu bylo na co koukat a lákadel bylo všude nespoèet. Už jen ta chùze v písku a poležení na lehátku pod palmami, v dálce umìlá blankytnì modrá obloha a teplá voda všude, kam se èlovìk odhodlal! Doèista vydovádìní a relaxovaní jsme o pùl páté odpoledne usedli do autobusu a tìšili se domù. Cesta zpìt kolem Labe ubíhala pøíjemnìji, protože bylo svìtlo a mohli jsme se dívat z oken ven na okolní krajinu. V jedenáct veèer jsme všichni š astnì dorazili na místo srazu a odebrali se smìrem k domovu plni dojmù a s nadìjí, že se pøíští rok na tato místa podíváme znovu. M. Draèková

12 Projekt voda Dne probìhl na naší škole celoškolní projekt na téma, které si vybírali sami žáci prostøednictvím žákovské rady. Na II. stupni projekt Voda probíhal jako praktikum v terénu, kde žáci ve skupinkách plnili praktické úkoly a zpracovávali pracovní list. Start stezky byl u Jehnických rybníkù. Odtud žáci pokraèovali po vyznaèené trase a øešili úkoly na jednotlivých tematicky zamìøených stanovištích, napø. Život v øekách", Charakteristika øeky Ponávky", Voda a èlovìk" apod. Stanoviš bylo celkem devìt, tøi z nich byly orientované na tìlovýchovu. Velmi nápomocni byli na jednotlivých stanovištích žáci 9. roèníku, kteøí se velkou mìrou podíleli na organizaci celého dne, a nutno dodat, že pøidìlenou práci vykonávali velmi zodpovìdnì. Za toto jim i všem ostatním, kteøí se na projektu podíleli, patøí velký dík. S.Kubešová Názory nìkterých žákù na projekt: Projekt voda se nám vcelku líbil. Bylo to pøíjemné zpestøení výuky, ale bohužel nám nevyšlo poèasí. Rozšíøili jsme si obzor a získali nové zkušenosti. Tøídy si vyzkoušely týmovou spolupráci, což je dobré pro jejich další komunikaci. Tereza Káèerková a Eliška Horáková, IX. A Už první nadšení bylo z toho, že v Jehnicích máme být až na desátou. Po pøíjezdu do Jehnic k rybníkùm na startu jsme se rozdìlili do skupin a šli jsme na vìc". Cesta byla dlouhá, ale zábavná. Po pøíchodu na høištì na Horáckém námìstí jsme splnili poslední úkol, odevzdali pracovní listy a šli na obìd. Rádi bychom pøíští rok zažili víc takových projektù. Dìkujeme tøídám 9. roèníku, kteøí se podíleli na organizaci, celému uèitelskému sboru a pøedevším paní uèitelce Kubešové. Kamila Hošková a Marie Kopèáková,VIII. A Projekt voda se odehrával v pøírodì. Úkoly byly pøírodopisné a zemìpisné. Byli jsme rozdìleni do skupinek. Skupinky chodily jednotlivì po úkolech. Líbilo se nám to, protože se to odehrávalo v pøírodì. Kristýna Èechová a Lenka Doláková,VII. A Projekt byl velmi zábavný. Nìkteré úkoly byly tìžké, ale nìkteré i lehèí. Bylo na tom ale trochu horší, že dìcka daly jiný smìr šipek a nìkteøí zabloudili. Na druhou stranu to byla sranda. Celkovì to bylo celkem dobrý. Veronika Èardášová, VI. C

13 Akce II.stupnì ve školním roce 2008/2009 Tak jako každý školní rok, tak jsme i ten letošní nestrávili s našimi žáky jen nad knihami, ale snažili jsme se pro nì pøipravit i jiné aktivity, které by je všestrannì rozvíjely a snad i trošku bavily. Jednou z prvních akcí školního roku byl tradièní seznamovací výlet šestých roèníkù. Následovala akce ke Dni jazykù, do kterého se zapojili žáci nejen jazykových tøíd. Velmi úspìšná je na naší škole tradice øeènické soutìže Mladý Demosthenes", ve které jsme i letos zopakovali úspìch z minulého roku, když se naše žákynì 6.roèníku probojovala až do celostátního kola. Sociální cítìní jsme se snažili v našich žácích posilovat napø. pøi spoleèném setkání v rámci Týdne pro inkluzi, tj. na mezinárodní akci, jejíž hlavní myšlenkou je sblížení dìtí zdravých s dìtmi s postižením prostøednictvím spoleèných zážitkù. Jiní žáci 8. roèníku byli spolu s tøídní uèitelkou iniciátory finanèní sbírky Dìti v Kongu", když pomáhali s výbìrem penìžních prostøedkù na školní potøeby a ošacení. Co se týèe sportovních akcí, tak se naši žáci zúèastnili Bìhu brnìnské mládeže, v lednu uspoøádali žáci 7. roèníku turnaj O pohár øeditelky ZŠ", který byl složen ze dvou soutìží - pøekážkové dráhy a zápasnického boje. Vybraní žáci a žákynì našich sportovních tøíd nás úspìšnì reprezentovali na domácích soutìžích, ale i v zahranièí, napø. na klání Mistr a Mistrynì Berlína 2009", ze kterého pøivezli titul a zlatou medaili. Následovaly další úspìchy našich zápasníkù i zápasnic, a to na Mistrovství Èeské republiky v Ostravì, na Mezinárodním mistrovství Polska", odkud naše kadetky opìt neodjely s prázdnou. Z menších sportovních akcí je tøeba zmínit napø. turnaj ve vybíjené, který uspoøádali sportuchtiví" žáci 6. roèníku. Vzájemnou spolupráci a spojení teorie s praxí si mohli naši žáci ovìøit v celoškolních projektech pod názvy Pohádka" a Voda". Ekologickým otázkám a vztahu k životnímu prostøedí byla vìnována exkurze pro žáky naší školy do Sbìrného støediska odpadù v Brnì-Øeèkovicích, kde byli žáci obeznámeni s hospodaøením s odpady v naší mìstské èásti. V rámci ekologizace provozu školy jsme se zapojili do projektu pro školy pod záštitou ministra školství Ondøeje Lišky Recyklohraní" a v dubnu 2009 se naše tøída 8.B vydala sázet mladé duby do Medlánek. Z akcí žákù II. stupnì je dále tøeba zmínit velmi úspìšný projekt kroužku E-twinning, který rozbìhl velmi plodnou spolupráci i komunikaci s partnerskou školou ve Švédsku a se slovenskými žáky i uèiteli ze Spišské Nové Vsi. Ke spoleèným výletùm patøil výlet do Prahy, exkurze po brnìnských památkách a spousta jiných akcí. V kvìtnu nás navštívili žáci a èlenové pedagogického sboru z Maïarska, kteøí na naší škole uspoøádali v anglickém jazyce prezentaci své školy. Naši žáci je na oplátku doprovázeli na prohlídce mìstem, pøièemž si opìt ovìøili své znalosti angliètiny. Neménì úspìšný byl týdenní výjezdy do Anglie spojený s výukou angliètiny na britské škole a letos poprvé také dvoudenní vzdìlávací zájezd do Berlína, kde si mohli žáci pøedevším jazykových tøíd ovìøit svou úroveò jazykových dovedností. Z dalších akcí II. stupnì je tøeba zmínit namátkou napø. pouènou, ale hlavnì dojemnou akci dokreslující pøedvánoèní atmosféru "Støípky umìní", dále pak netradièní "Noèní spaní ve škole", Utajený Den matek" uspoøádaný dìvèaty 6.A ve spolupráci se svou uèitelkou hudební výchovy, a v neposlední øadì také pìveckou soutìž "Superhorák", která umožnila vyniknout žákùm i v jiných oblastech než jen ve vìdomostních nebo sportovních kláních. Opominout nelze také spoustu na první pohled drobnìjších akcí, jako jsou návštìvy knihoven, Anthroposu, pøírodovìdných výukových programù v Domì dìtí a mládeže, exkurzí a besed, rùzná sportovní klání tøídního nebo celoškolního charakteru, více èi ménì úspìšnou úèast v olympiádách, výjezdy sportovních tøíd, školní výlety apod. Pøi bilanci uplynulého školního roku 2008/09 nebylo naším cílem vyjmenovat všechny akce, kterých se naši žáci zúèastnili, chtìli jsme jen ukázat, že víme, že nejen vìdomostmi živ je èlovìk - a to se snažíme také pøedat našim dìtem. M.Draèková

14 Spolupráce 1. a 2. tøídy Již druhým rokem úspìšnì probíhá spolupráce mezi Jarmilou Lukášovou a Petrou Oprchalovou a jejich tøídami. Obì se navzájem doplòují. Spoleènì uskuteèòují øadu projektù, které vymýšlí dohromady. Druháci uèí prvòáky spolupracovat ve skupinách a prvòáci ukazují, že umí naslouchat. Vìtšinou jsou projekty zamìøeny výtvarnì s prvky literatury, matematiky, hudební výchovy a prvouky. Spoleèná díla jsou vystavena na chodbì a v mezipatøe. A o jaké projekty se letos jednalo? 10.øíjna - Princové jsou na draka. 26.listopadu - Cesta k Betlému. 22.ledna - Zimní peøina února - Pohádkové vloèky. 25.bøezna - Jarní hrátky. 13.kvìtna - 30.èervna - Indiánské léto. Vše vyvrcholí spoleèným spaním ve škole. Dìti nejvíce bavilo vyrábìt postavièky z Betlému, skládat matematická vajíèka a šít indiánské ozdoby. Na závìr bych dodala, že vést školní rok, obohacený projekty, je více než pøíjemné. P. Oprchalová

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno ZPRAVODAJ Základní škola Horácké nám. 13 Brno Úvod S blížícím se vysvìdèením k vám pøichází nový Zpravodaj. Bohužel je to vždy naèasované tak, že v dobì, kdy je ve škole nejvíc práce, zaèneme sbírat pøíspìvky.

Více

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 Vážení ètenáøi, máme za sebou další pololetí a s ním opìt pøichází náš Zpravodaj, který vám pøináší informace o nìkterých událostech a akcích ze školního života. Uèebna chemie

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Ostrovský mìsíèník. Internet se stává souèástí našeho života

Ostrovský mìsíèník. Internet se stává souèástí našeho života u í s e m c brezen I n t e r n e t 3 VIII. roèník Internet se stává souèástí našeho života Mladí vèetnì dìtí a lidé støedního vìku, kteøí jsou zapojeni do pracovního procesu, vìtšinou dobøe vìdí, co to

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 6 IX. roèník Mezinárodní taneèní soutìž v Ostrovì Pro obyvatele mìsta Ostrova se již pomalu stává všední záležitostí, že se v místním Domì kultury konají nejrùznìjší mezinárodní setkání. Nedávno to byl

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

U NÁS kvìten 2005 kvìten 2005

U NÁS kvìten 2005 kvìten 2005 ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI www.praha-libus.cz U NÁS a P Í S N I C E Snímek z Modøanské rokle k tématu cyklistika: archívu Nadace Partnerství projekty Greenways L I B U Š C 7. května se u nás oslavuje C Jak

Více

Ostrovský mìsíèník. Jáchymovské peklo. Z obsahu: City lze vyznat kvìtinami. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Ostrovský mìsíèník. Jáchymovské peklo. Z obsahu: City lze vyznat kvìtinami. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce Jáchymovské peklo Jáchymovské peklo? To asi øíkali o svém zamìstnání horníci, kteøí mìli pøíliš tìžkou práci, odhaduje dvacetiletý technik z Ostrova. Nìkdy lidé uvádìjí, že se jednalo o trpící vìznì, ale

Více

ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE

ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE 131 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Èervenec 2013 Aktuálnì z bloku starosty Nìkteré aktuální postøehy z období pøed prázdninami Letošní poèasí nám pøipomnìlo ve své drsné realitì i trvající potenciální ohrožení

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

Z obsahu: Š astný nový rok pøeje ètenáøùm redakèní rada OM. Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 9. ledna! XII. roèník

Z obsahu: Š astný nový rok pøeje ètenáøùm redakèní rada OM. Redakèní uzávìrka pøíspìvkù do pøíštího èísla je 9. ledna! XII. roèník Novoroèní projev starosty mìsta Vážení spoluobèané, milí ètenáøi Ostrovského mìsíèníku, stalo se již tradicí, že v prvním lednovém èísle našeho zpravodaje se k vám obracím s malou rekapitulací toho, co

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

NOVÍ STUDENTI CHORVATSKO PETRA KAMENCOVÁ. Milí studenti, více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali,

NOVÍ STUDENTI CHORVATSKO PETRA KAMENCOVÁ. Milí studenti, více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali, ÚVODNÍK Milí studenti, školní rok se nám rozbìhl a už více než jednu desetinu školního roku máme za sebou. Studenti prvních roèníkù se rozkoukali, loòští tøe áci jsou rázem tìmi, na které za dveømi èeká

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Povodeň 2002 - koupaliště 201 2. Kompozitní fotografie. Foto: www. janpirgl. net 10 LET OD POVODNÍ WWW.HLUBOKA.CZ 1

Povodeň 2002 - koupaliště 201 2. Kompozitní fotografie. Foto: www. janpirgl. net 10 LET OD POVODNÍ WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 7-8 - červenec-srpen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ 10 LET OD POVODNÍ Povodeň 2002 - koupaliště 201 2. Kompozitní fotografie. Foto: www. janpirgl. net WWW.HLUBOKA.CZ 1 Mùj muž je Vodnáø,

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty

Zpravodaj. obce Nenkovice. za rok 2007. Slovo starosty Zpravodaj obce Nenkovice za rok 2007 Vážení spoluobèané, každoroèní vydání obecního zpravodaje má za úkol Vám pøiblížit práci obecního úøadu. Jsme malá obec a veškeré dìní je spojeno právì s obecním úøadem.

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Na apríla, ve støedu

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky

ÈERVENEC 2007 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ. ZUŠ pøedstavila mladé talenty. Novinky z mateøské školky ÈERVENEC 2007 ZPRAVODAJ 7 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Øevnice pøivítaly Karla IV. Novinky z mateøské školky ZUŠ pøedstavila mladé talenty 2 Ruch 7/2007 Z RADY MÌSTA EKOS Øevnice Ing. Zdráhal informoval

Více

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit è.13vprosinec è.14vvroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Poslední letošní výstava v Kapli v netradièním duchu 29. listopadu se ve výstavní síni - Kapli

Více

informaèní ètvrtletník o událostech v našem mìsteèku Kvasická pou od 9 do 12

informaèní ètvrtletník o událostech v našem mìsteèku Kvasická pou od 9 do 12 strana 1 Kvasické noviny informaèní ètvrtletník o událostech v našem mìsteèku Tak jako každý rok, tak i letos se v našem mìsteèku konala tradièní Kvasická pou. Letos rok pøipadlo její konání na sobotu

Více

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce

ŠLUKNOVSKÉ NOVINY. Je tu jaro, èas mláïat... Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku všem ètenáøùm pøeje redakce ŠLUKNOVSKÉ NOVINY Redakce: : MěÚ Šluknov, telefon: 412 386 968, 412 386 219, e.mail: sluknovak@seznam vak@seznam.cz.cz DUBEN 2004 ÈÍSLO 4 CENA 5.- Kè Mùže mìsto zamìstnat více lidí bez práce? Proè mìstský

Více

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním

doprovod k lékaøi, zajištìní praní, práce spojené s udržováním ZRCADLO ZRCADLO12 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo Místo pro vaši reklamu Ètete-li tyto øádky, by za použití lupy, budiž Vám to dùkazem, že naši ètenáøi pøeètou cokoliv. volejte: 608

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více