ZŠ Brno, Horácké námìstí 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ Brno, Horácké námìstí 13"

Transkript

1 ZŠ Brno, Horácké námìstí 13

2 Vážení ètenáøi, máme za sebou další pololetí a s ním opìt pøichází náš Zpravodaj, který vám pøináší informace o nìkterých událostech a akcích ze školního života.

3 Uèebna chemie Už jste vidìli novou uèebnu chemie na ZŠ Horácké námìstí.to je bomba! sdìlovaly si dìti po první hodinì chemie. Slova nadšení se ozývala i z øad uèitelù. Však je také s èím pracovat!!! Dataprojekce, vizualizér, poèítaèe s internetovým pøipojením, digestoø, DVD pøehrávaè, stoly pro skupinovou práci v podobì benzenových jader.. Všechny tyto vymoženosti usnadòují zaøazení moderních pedagogických metod do výuky. Bezpeènostní vybavení uèebny dává mnohem vìtší prostor pro pokusy ve výuce. Uèebnu mohou využívat všichni vyuèující, nebo je rozdìlena na èást pro chemické pokusy a èást pro skupinovou práci. L. Rovná, uèitelka Ch

4 Na zaèátku školního roku od 18. do 20. záøí probìhl seznamovací pobyt v Prudké u Tišnova, kterého se zúèastnily tøídy 6.A a 6.B se svými tøídními uèitelkami a školní psycholožkou. Cílem tohoto výjezdu bylo stmelení nového kolektivu a vzájemná spolupráce mezi jednotlivými tøídami, které je využíváno pøi projektovém vyuèování. Žáci hráli nejrùznìjší zábavné hry a pøi vzájemných rozhovorech ve skupinkách se zdokonalovali v komunikaèních dovednostech. Sami si pak pøipravovali program na veèer. V areálu støediska byla možnost hrát míèové hry a hru s ringo kroužky, proto byla uspoøádána soutìž mezi tøídami. Podle ohlasù soudím, že se akce vydaøila a pøispìla k utužení kolektivu. Michaela Kadlèíková, uèitelka M

5 Den otevøených dveøí Dne probìhl Den otevøených dveøí. Rodièe mìli možnost vidìt svoje dìti, jak pracují v dobì vyuèování. Vìtšina dìtí pracovala v daltonských blocích s vánoèní tématikou samostatnì nebo ve skupinkách. Pøi práci si pøitom opakovaly probrané uèivo. V prvním roèníku pracovaly na daltonském bloku, ve druhém roèníku vypracovávaly skupinovou práci, ve tøetím, ètvrtém a pátém roèníku si opakovaly uèivo o Èeské republice. Všem dìtem se práce vydaøila. Získaly pochvalu nejenom od paní uèitelky, ale i od svých rodièù. A.Ratajová, uèitelka 1.stupnì Evropská prevence užívání návykových látek V letošním školním roce se žáci 6.C zúèastòují preventivního programu s názvem EU DAP. Tento program probíhá na vybraných èeských školách a ovìøuje se jeho efektivita. Byl pøipraven ve spolupráci sedmi státù Evropské unie a jeho základem je prevence užívání návykových látek. Žáci zde formou situaèních her rozvíjí svou osobnost, komunikaèní schopnosti a sociálních dovednosti. I. Nesòalová, metodik prevence

6 Projektový den Zdravý životní styl na 1. stupni Projektový den probíhal v tìchto kategoriích: 1. tøídy zvláš, 2. a 3. tøídy, 4. a 5. tøídy. Dìti si mohly vybrat z bohaté nabídky dílen. Dozvìdìly se mnoho informací o zdravých a nezdravých jídlech, nápojích, dobrùtkách a svaèinkách. Pøi aktivním zapojení se nauèily jak správnì stolovat, co vše škodí našemu zdraví a jak pøedcházet úrazùm. Projektový den byl pojat velmi prakticky, a tak výsledkem byla pìknì vyzdobená jídelna plakáty, plná zdravých dobrot a š áv, které si postupnì všechny dìti ochutnaly. J.Gregorová, uèitelka 1.stupnì

7 Je ještì hezky, dozrály švestky, jen les èi sad zmìnil se snad a víte, že ano Ono se to sehrálo takhle koncem øíjna, inu byla to døina. Každé naší tøídì vládl veselý zahradník,který malým pomocníkùm rozdával vtipné úkoly. A že se jim daøily: matematické košíky dìti splétaly, lístky z plastelíny tvoøily, èervená jablíèka èi hrušky na stromky vìšely, zeleninu a houby do košíkù dávaly. Nad vším vládl duch chytrého krále, jenž kontroloval barevné mašlièky na proutcích, které malí pomocníci podle své vùle na nì vázali po kouscích. Právì jste si pøeèetli veselé povídání o projektu Tøídy bez hranic, které probìhlo 30. øíjna 2007 na 1.stupni ZŠ Horácké námìstí 13, Brno. Projekt probíhal v rámci Daltonské konference. Už se zase tìšíme, jak si budeme hrát, záøí, øíjen, listopad že by podzim snad P.Oprchalová, uèitelka 1.stupnì

8 V úterý se v Brnì konala mezinárodní Daltonská konference, které se každoroènì úèastní i zástupci naší školy. Nìkteøí jako posluchaèi seznamující se s novými prvky èi trendy v daltonské výuce, nìkteøí jako pøednášející. Paní uèitelky z 1.stupnì Švecová, Lukášová a Košutová si na podzimní setkání daltonských uèitelù pøipravily semináø Tøídy bez hranic, který byl zamìøen na ukázku rozvoje spolupráce žákù nejenom v paralelních tøídách, ale i mezi jednotlivými roèníky. Pomocí videa, fotografií, výkladu, ukázek pracovních listù, tabulek i samotných výsledkù prací chtìly svým posluchaèùm (a nebylo jich málo) poskytnout další inspiraci, jak zpestøit výuku ve škole, pøi které dìti berou vše jako hru a vùbec si neuvìdomují, kolik uèiva vlastnì zvládnou. Celým semináøem prolínala spontánní diskuse o problematice pøípravy a organizace takového dne. Všichni zúèastnìní naznali, že pøíprava celodenního projektu pro cca 200 žákù je velice nároèná, ale výsledek = spokojené a radostné dìti, ten stojí za to. O tøi týdny pozdìji probìhla repríza semináøe pro zájemce z øad uèitelù 2.stupnì naší školy. Na vlastní oèi se kolegové pøesvìdèili o tom, jak žáci všech roèníkù 1.stupnì dokáží s nasazením a nadšením pracovat, spolupracovat, vzájemnì si pomáhat i prezentovat své výsledky. Vidìli, jak touto formou práce plníme cíle základního vzdìlávání dle RVP a rozvíjíme u žákù všechny klíèové kompetence. I.Košutová, uèitelka 1.stupnì

9 Èlovìk a zdraví Celoškolní projekty se staly na ZŠ Horácké námìstí již tradicí, jsou také souèástí Školního vzdìlávacího plánu AMOSEK. V pondìlí se na naší škole uskuteènil projektový den, tentokrát s názvem Jsme to, co jíme!. Inspirováni názvem oblíbeného televizního poøadu a snahou upozornit žáky na zásady zdravého životního stylu, pøipravili uèitelé projekt právì na toto aktuální téma. Dìti na 1. stupni sestavovaly jídelníèek, pøipravily zdravé obèerstvení pro sebe i své spolužáky. Žáci 2. stupnì se rozdìlili do týmù a na den D se pøedem pøipravili. Sbírali informace a materiály, vyplnili anonymní dotazník o svých stravovacích návycích. Èlenové týmù pracovali celý den v jednotlivých dílnách. Napø. v dílnì pøírodopisu zjiš ovali vliv stravy na lidský organismus, v dílnì matematiky a fyziky vyhodnocovali údaje získané zvážením na osobní váze, která poskytuje informace o procentu vody, tuku a svalové hmoty v tìle. V dílnì obèanské a rodinné výchovy se seznámili s pøíbìhy lidí postižených poruchami pøíjmu potravy, hledali možná øešení. Ve výtvarné dílnì navrhli a vyrobili plakát k dané problematice. Èeský a cizí jazyk využili k napsání eseje a k pøekladu termínù a vzorového jídelníèku. V informatice žáci zpracovávali údaje z dotazníkù a vytváøeli grafy. Na závìr projektového dne se týmy žákù sešly se svými tøídními uèiteli a vytvoøily velký informaèní plakát, který zahrnoval výstupy ze všech dílen. Jednotliví èlenové týmu potom pøed svými spolužáky prezentovali svoji celodenní práci. Domnívám se, že projektový den splnil svùj cíl. V týmech spolupracovali žáci nejen rùzných tøíd, ale i roèníkù. Dozvìdìli se množství nových informací, zamysleli se nad svým životním stylem a stravovacími návyky. Rodièe mìli možnost se s výstupy projektového dne seznámit na Dnu otevøených dveøí nebo pøi posledních hovorových hodinách. L.Tocháèková, uèitelka OV

10 Vánoèní besídka Už jste se nìkdy ocitli v pohádce plné andílkù? Že nééé? Tak poslouchejte: Letí bílý andílek s hvìzdièkou na èele, hlásek má jak lehký vánek a kouká vesele. Ve ètvrtek 20. prosince 2007 se naše tøída promìnila do andìlské podoby. Poletovali v ní bílí andílci, skákali po obláècích, prozpìvovali andìlské písnì, ochutnali andìlský mls a rozdávali andìlské úsmìvy. Hádejte komu? Nevíte? Pøece svým nejbližším a nejmilejším na celém andìlském svìtì - maminkám, tatínkùm a sourozencùm, babièkám a dìdeèkùm. Nový rok si všichni pospolu pevným stiskem popøáli, v andìlském pøátelském kruhu postáli. Andìlský den se pøi mihotajícím svìtle svící vydaøil a všechny vánoènì naladil. P.Oprchalová, uèitelka 1.stupnì a dìti 1.A Toho dne 5.prosince 2007 pøišli do školy uèitelky i žáci v maskách Mikulášù, èertù a andìlù. Výuka probíhala celý den v pøevlecích a dìti plnily tzv. Mikulášský dalton. Žáci 5.B si pøipravili opravdu krásné masky a ve tøech skupinách navštìvovali své mladší spolužáky v jejich tøídách. Sehráli pro nì malé pøedstavení o tom, kdo to byl Mikuláš, proè tento svátek slavíme, každoroènì se na nìj tìšíme a pøitom se pøece jen trochu bojíme, zvláštì èerta, který po zásluze odmìní nedobré skutky a chování. Dìti dostaly od školy a od svých tøídních uèitelek malý balíèek sladkostí, spoleènì si zatanèily a pìknì si celý den užily. Ocenili jsme, že v pøevlecích pøišli témìø všichni, tj.dìti, paní uèitelky, a dokonce i paní kuchaøky. Všichni se tak zasloužili o pìkné dopoledne. Michaela Albrechtová, uèitelka 1.stupnì

11

12 Víte, co je T-ball? Pokud ne, zeptejte se našich nejmladších žákù. Naše škola se v rámci projektu T-ball do škol zúèastnila 6. T-ballového turnaje. Vybráni byli žáci 1. až 4. tøíd z pracovištì Uprkova, kteøí bojovali s opravdovým zanícením. Pro získání úspìchu museli pravidelnì a poctivì trénovat. Den pøed turnajem navštívil trénink týmu zkušený hráè Draku Brno, pan Chadim, který hráèe pochválil a povzbudil. 23. listopadu se na brnìnském výstavišti v pavilonu Z sešlo 11 týmù. V naší skupinì byli i favorité celého turnaje, družstvo Dolních Kounic, kterému jsme v úvodním zápase obrovským bodovým rozdílem podlehli. Na tváøích našich hráèù bylo vidìt obrovské zklamání, ale díky týmovému duchu, velké bojovnosti a výbornému kouèi panu Chadimovi, který nás tým celým turnajem provázel, se k nám v dalších zápasech štìstí pøiklonilo a pøišla øada vítìzství. Ze skupiny jsme postupovali do semifinále z druhého místa, pak staèila už jen jedna výhra a rázem jsme byli ve finále. K velkému pøekvapení všech jsme se ve finále sešli opìt s družstvem Dolních Kounic a zaèal tak nejdùležitejší zápas. Našemu týmu bìhem pøedchozích zápasu vzrostlo sebevìdomí a celý zápas tak byl velice vyrovnaný. V poslední výmìnì Kounice využily svých zkušeností a díky dvìma homerunùm nás porazily. V oèích hráèù se objevilo z utrpené porážky zklamání, které rychle vystøídala radost. Nováèci turnaje a hned krásné 2. místo! bylo slyšet jak z øad našeho vyèerpaného, ale spokojeného týmu, tak uznale od soupeøù. Ráda bych podìkovala všem hráèùm a popøála jim mnoho dalších sportovních úspìchù. Velký dík patøí také panu Chadimovi a v neposlední øadì organizátorùm turnaje. Pøíští rok jistì vyhrajeme! Silvie Mudráková, uèitelka 1. stupnì

13 Tohoto výletu se zúèastnily tøídy 8.A a 8.B. Na sraz pøišli kupodivu všichni, a tak jsme sedli do vlaku a odjeli. Po cestì jsme si užili spoustu legrace, ale nìkteré cesta pøece zmohla. Po pøíjezdu jsme zamíøili do Aplus hotelu a rozutíkali se do pokojù. Poté následovala prohlídka Staromìstského námìstí a výstavy modelu Prahy s výhledem. Veèer už na nás èekal program v podobì èinohry Romeo a Julie ve Stavovském divadle. Tìšili jsme se, že na vlastní oèi spatøíme osobnosti jako je Miroslav Donutil, Iva Janžurová nebo Pavel Liška. Bìhem dvou dalších dnù jsme navštívili kapli Betlémskou, kde kázal Jan Hus, Václavské námìstí, Karlùv most. Šli jsme kolem Národního divadla na Pražský hrad, tam jsme navštívili Svatovítský chrám, Zlatou ulièku, výstavu o historii Prahy. Také jsme zašli do 3D kina na film o dinosaurech. Na Petøín jsme vyjeli lanovkou, ale rozhledna i bludištì byly bohužel zavøené. Poté jsme šli na Václavské námìstí a tam se rozešli do všech koutù. Vìtšina dìtí ale stejnì skonèila v McDonaldu. U slavné sochy sv. Václava jsme si dali sraz a pak se zajeli podívat na zastávku metra Vyšehrad, která jako jediná není v podzemí. A pak už jenom alou do hotelu, sebrat zavazadla a frnk rovnou domù. Nìkteøí zmožení, jiní zas plní energie. Domù jsme jeli Brnìnským drakem Kateøina Jílková, 8.A

14 I na školách lze pomáhat jiným Každý rok, ètyøi nedìle pøed Vánocemi, se konají adventní koncerty, které kolem 18. hodiny vysílá Èeská televize. Tyto koncerty uvádí Jan Kaèer, jehož mùžete znát z Rodinných pout, M. Kubišová a T. Fischerová. Trvají vìtšinou hodinu a vybrané peníze putují všem, kteøí to potøebují. A to nemluvím jen o sirotèincích a domovech dùchodcù, ale i o rùzných charitách a dìtech s rakovinou. Právì proto mì napadlo podat ve škole návrh na výbìr penìz na tyto koncerty. Návrh byl pøijat a s kamarádkou Kristýnou Kloudovou jsme pøipravily hlášení do rozhlasu. Hned ve støedu to Kristýna vyhlásila, pøipravila se kasièka a ješte tento týden v pátek jsem s Lucií Kubátovou obešla všechny tøídy, kabinety a uèebny naší školy, kde jsme vybíraly pøíspìvky. A tìch bylo dost! Pøispìlo nám mnoho žákù a i uèitelé s paní øeditelkou Melichárkovou, paní zástupkyní Chalupníkovou a paní hospodáøkou Kadlecovou se èinili. No a po dlouhém poèítání pod dohledem paní øeditelky jsme napoèítali korun, které paní uèitelka Tocháèková odeslala na konto koncertu. Vìøím, že i mnoho mých spolužákù ještì v nedìli odeslalo DMS zprávu. A proto všem, co pøispìli nebo pøispìt chtìli, ale nemohli, protože ve škole nemìli peníze, dìkuji a souèasnì kárám ty, kteøí, i když mohli, nepøispìli, a to vìtšinou se slovy, která naznaèovala jen jediné: Proè bych utrácel za ty ubožáky, když je dole kantýna? Tato slova mì mrzela, a proto doufám, že v roce 2008 se všichni budete dívat na koncerty a pøispìjete, i když jen symbolickou èástkou, protože i ta dokáže rozzáøit malá i velká srdíèka dìtí i dospìlých. A navíc Vánoce jsou èasem, kdy máme hlavnì dávat, a tyto dary potìší i nás. Lucie Puschnerová, 9.B

15 V hodinì nìmèiny nám paní uèitelka Khazalová zaèala vyprávìt o dìtech z ústavu Tereza, s nímž navázala naše škola spolupráci, a o možnosti navštívit je. Vzbudilo to u nás velké ohlasy, a proto jsme se dohodly, že za nimi zajdeme a potìšíme je. Každý donesl nìjakou drobnost, napø. pastelky nebo èasopisy. Už pøi cestì jsme byly plné oèekávání, a také trochu nervózní. Po vstupu z nás spadla nervozita, protože se nás ujaly sympatické vychovatelky. Když jsme vešly do místnosti, rozpaky se opìt vrátily, byly jsme napnuté, jak se bude situace vyvíjet. Naštìstí jsme zachovaly chladnou hlavu a dodaly si navzájem odvahu. Každý šel za nìjakým postiženým kamarádem, dal mu dárek a pøedstavil se. Po chvíli už ze všech opadla veškerá nervozita. Malovaly jsme s nimi, prohlížely èasopisy a zpívaly. Poté jsme se šly podívat do modernì vybavených pokojù a uèeben. Nakonec jsme se rozlouèily, podìkovaly za pøíjemnì prožité odpoledne a slíbily, že jsme zde nebyly naposledy. S høejivým pocitem u srdce jsme se vracely do svých domovù. Byl to opravdu silný zážitek.uvìdomily jsme si, jaký je to dar, že jsme zdravé. Markéta Hu ková a Eliška Horáková, žákynì 8.A

16 Dne se na naší škole konala soutìž v øeènickém projevu Mladý Demosthenes", které se zúèastnili žáci šestých až devátých tøíd. Ve 14 hodin odpoledne, kdy už bylo všechno pøipraveno, se v uèebnì hudební výchovy sešlo 24 soutìžících a malé publikum. A samozøejmì nechybìla ani porota, kterou èinil menší uèitelský sbor v èele s paní øeditelkou Melichárkovou. Nechybìla ani paní uèitelka Charvátová, která byla nejen v porotì, ale i jako uèitelka èeského jazyka zorganizovala školní kolo této soutìže. Na podium pøišly nejprve moderátorky soutìže Lucie Puschnerová a PavlínaTrkanová, které øekly pár slov o Demosthenovi, a zaèalo se soutìžit. Až všichni soutìžící pøednesli svùj øeènický projev, odešla se porota poradit. Mezitím probìhla soutìž "O cenu diváka", kterou zaslouženì vyhrála E. Pospíšilová z 9.C. Po patnácti minutách se porota vrátila a vyhlásila vítìze. Byly rozdány ceny a všichni se rozešli domù. Následující den dostaly ocenìní a pochvalu moderátorky soutìže za velmi pìkný projev a øeènické umìní. Umístìní v kategorii 6. tøíd:1. R. Helánová, 2.O.Strmiska, 3.P.Jordán 7.tøíd: 1. M.Kopèáková, 2. N. Jambor, 3. K. Haièmanová 8. tøíd: 1. M.Hu ková, 2. V.Kluska, 3. M.Mendøec 9. tøíd: 1. P.Trkanová, 2. L.Altrichterová, 3. Z.Marek Lucie Puschnerová, 9.B Doba adventní je pro muzikanty obdobím vìtšího shonu a zvýšeného pracovního úsilí. Nejinak tomu bylo i v prosinci Tøída 6.A nacvièila pásmo vánoèních koled, s nímž vystoupila na námìstí Svobody v rámci akce Tradièní Vánoce v Brnì a na rozsvícení vánoèního stromku u kostela v Øeèkovicích. Dìti zazpívaly i bývalým zamìstnancùm školy na tradièním pøedvánoèním setkání. V podání žákù 6.A, pod pedagogickým vedením paní uèitelky Kunovové a za klavírního doprovodu paní uèitelky Papírníkové, zaznìly koledy moravské, èeské, a dokonce i jedna pùvodem nìmecká (a z hlediska hlasového rozsahu nároèná) Lotrinská píseò o jeslièkách. Zpìv doprovodily dìti hrou na flétnu (Hana Kubátová) a na jednoduché nástroje Orffova instrumentáže (buben, triangl, rourový bubínek, tamburína). Velkého potlesku se na námìstí Svobody dostalo Milanu Hoplíèkovi, žáku 3.C, který si zde sólovì zazpíval obtížnou koledu Já bych rád k Betlému. Dìti èekala za každé vystoupení sladká odmìna, kromì níž si domù odnášely i radost z povedeného vystoupení a aktivního muzicírování. Snad se nám podaøilo pøenést tuto radost i na maminky, tatínky, babièky, dìdeèky a další vìrné posluchaèe držící nám pìsti pod pódiem. V pátek jsme si dopoledne zpøíjemnili zpíváním u stromeèku ve vestibulu školy. 6.A pøedvedla ze svého nacvièeného programu známìjší lidové koledy, po nichž se svým vánoèním vystoupením následoval zpìvácký výbìr žákù 7.A s instrumentálním doprovodem žákù sportovních tøíd (housle, flétna, kytara) pod pedagogickým vedením paní uèitelky Kadlèíkové. Tradièní stromeèkové zpívání se žákùm a uèitelùm I. i II. stupnì líbilo a pomohlo navodit sváteèní náladu. L. Kunovová, uèitelka HV

17 Škola na zkoušku Dne 10. ledna 2008 se konala na pracovišti Uprkova akce pro pøedškoláky s názvem Škola na zkoušku. Dìti si spoleènì s rodièi prohlédly školu, poté usedly do lavic, zazvonilo a zaèalo vyuèování. Skoroškoláci mìli možnost si vyzkoušet, jak vypadá jedna vyuèovací hodina v první tøídì. Nejdøíve jsme se pomocí míèku v kruhu na koberci seznámili. Dìti potom pojmenovávaly obrázky na kartièkách, vytleskávaly a urèovaly poèet slabik, podle poètu je pøiøazovaly ke správnému poètu teèek nebo ke správné èíslici na tabuli. Nìkteré dìti hledaly slova zaèínající stejnou hláskou. Poznávaly, procvièovaly a tøídily tvary písmen a èíslic. Malí školáèci si také vyzkoušeli poèítání do pìti, rozlišovali geometrické tvary, které pak vymalovali na pøipravených pracovních listech nebo je navlékali jako korále. Pomocí øíkanek si procvièili ruce a prstíky, zacvièili si na koberci. Vyuèovací hodina utekla jako voda, nìkterým dìtem se ani nechtìlo domù. Pøejeme všem našim budoucím prvòáèkùm, aby i od záøí, až zasednou do svých školních lavic, byli tak šikovní, bystøí a odvážní jako ve Škole na zkoušku. J.Pašková, uèitelka 1.stupnì ŠvP na lyžích Jako každoroènì poøádáme od do pro žáky prvního stupnì školu v pøírodì s lyžováním. Letos pojedeme do Velkých Karlovic do hotelu Galík, kde jsme byli ubytováni už loni. Velmi se nám líbilo pøíjemné prostøedí hotelu i jeho okolí a dostateèný pøídìl snìhu. Tøešnièkou na dortu byla možnost využití bazénu ve vedlejším hotelu Horal. Kromì sportování se všechny dìti zapojily do celotýdenní hry na zlatokopy tak usilovnì, že už by se mezi tìmi pravými urèitì neztratily. Doufáme, že i letos se nám podaøí prožít skvìlý týden na horách se spoustou veselých zážitkù a dobrodružství. L.Švecová, uèitelka 1.stupnì

18 Novinky z pracovny školního psychologa Školního psychologa získala škola pøed dvìma roky v rámci projektu VIP Kariéra, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR. Od letošního roku jsem tuto funkci pøevzala po Mgr. Ivanì Chatrné, která se nyní vìnuje charitativní èinnosti v Kongu. Moje èinnost navazuje na její zapoèatou práci a je i nadále zamìøena jak na práci s tøídními kolektivy, tak na individuální konzultace pro žáky, rodièe a uèitele. V prvním pololetí pøedstavovaly velkou èást mé práce také adaptaèní pobyty pro žáky 6. a 7. tøíd na zaèátku školního roku a dále kariérové poradenství pro žáky devátého roèníku. Do druhého pololetí pøipravuji pravidelné rozvíjející skupinky pro prvòáèky a program na rozvoj sociálních dovedností pro žáky druhého stupnì. K individuálním konzultacím jsem k dispozici vždy v konzultacních hodinách nebo dle domluvy a mé dveøe jsou otevøené pro všechny pro smutné, rozpustilé, bezradné, rozzlobené, pro ty co nemají kamarády, co se trápí s uèením pro všechny, kteøí chtìjí pøijít. I. Kolèárková, školní psycholožka odpora talentovaných žákù na ZŠ Horácké nám. Na naší škole vìnujeme pozornost vedle základních cílù výuky i žákùm, u nichž se projevuje talent v nìkteré oblasti jejich školní èinnosti. Jednou z pøíležitostí prezentace jejich nadání je i úèast v rùzných soutìžích. V rámci èeského jazyka byla touto pøíležitostí celostátní literární soutìž Každý jednou zaèíná, do níž zaslalo svoje pøíspìvky dìtí z celé ÈR. Mezi nimi bylo i 28 prací žákù naší školy. Po prvním výbìru poroty postoupilo do dalšího kola 599 pøíspìvkù, mezi kterými bylo i 8 prací našich žákù. Nejvìtšího úspìchu dosáhl Ambrož Dvoøáèek, žák 9.A, jehož práce byla zaøazena mezi nejlepší a postoupila do finále. Ambrož Dvoøáèek prokázal svùj talent v oblasti tvùrèího psaní a po zásluze obdržel diplom za 2. místo a ocenìní poroty Mladý spisovatel. Dagmar Charvátová, uèitelka ÈJ

19 Zkratka EVVO se v poslední dobì èasto objevuje v rùzných školských dokumentech, je souèástí ŠVP a mnoha èlánkù v rùzných pedagogických èasopisech. Pod touto zkratkou se skrývá sousloví environmentální vzdìlávání, výchova a osvìta. Ve školské praxi mùžeme toto vzdìlávání zaèleòovat do rùzných pøedmìtù a projektù, navštìvovat rùzné výukové programy s touto tématikou nebo pøipravit pro žáky celodenní projekty. Všechny tyto aktivity by však mìly u žákù vést k jedinému cíli, a to k vytvoøení myšlení a jednání vedoucího k trvale udržitelnému rozvoji. Na naší škole se environmentální výchova stává pøirozenou souèástí výuky. Žák je již po nástupu do první tøídy seznamován se základy trvale udržitelného rozvoje. Na prvním stupni jde spíše o osvojení praktických návykù, jako napøíklad tøídìní odpadu, šetøení se zdroji (služby pro zhasínání na chodbách a záchodech, o pøestávkách a na zaèátcích vyuèovacích hodin). Žáci se seznamují s pøírodou, organizmy a jejich vztahy k životnímu prostøedí. Poznávají dùsledky èinnosti èlovìka na pøírodu, jak pozitivní, tak i negativní. Na druhém stupni dostávají tyto získané obecné znalosti konkrétní vìdecké podložení v rámci jednotlivých pøedmìtù a jejich mezipøedmìtových vazeb. Environmentální výchova zde probíhá v rámci daltonských blokù, roèníkových i pøedmìtových projektù. V rámci EVVO škola úzce spolupracuje se støedisky ekologické výchovy (mezi jinými Jezírko, Lipka, Rezekvítek), je též zapojena do projektu Ekoškola a na prvním stupni dlouhodobì probíhá projekt Lesní pedagogika. Významné je zapojení školy do projektu M..R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). V plánu je úprava školních zahrad pro hlubší podporu environmentální výchovy a zavedení pravidelných projektových dnù ke Dni Zemì. S.Kubešová, uèitelka Pø

20 Tìlocvièny Tento Mikuláš nebyl pro naše tìlocvièny pøíliš š astný. Ètvrtého prosince došlo k narušení sklenìné kopilitové stìny a po posouzení stavu statikem musely být obì tìlocvièny uzavøeny. Okamžitì byl kontaktován zøizovatel školy a zaèalo se hledat øešení této situace. Celková rekonstrukce, která je nutná, by však znamenala, že si do letních prázdnin moc nezacvièíme ani my, ani sportovní kluby, které si naše tìlocvièny pronajímají. Z toho dùvodu se hledalo jiné øešení. Nakonec bylo pøistoupeno k prozatímnímu zajištìní vnitøních kopilitových blokù silikonovými pásy. Za toto øešení pøevzala záruku provádìcí firma do 30.èervna. Bìhem letních prázdnin bude provedena celková rekonstrukce, kterou zajiš uje zøizovatel školy. Tuto rozsáhlou akci pøipravuje Ing. Eva Malásková. I.Melichárková, ØŠ Akce tøíd 1. stupnì Záøí divadlo Radost Èarodìjná škola, divadlo KejklíøØíjen LŠ Jezírko, Pøíroda ètyø roèních období, výuka na dopravním høišti, projekt Tøídy bez hranic, Žijeme zdravì (pití bylinkových èajù) Listopad výchovný koncert skupiny Réva, projekt Zdravý životní styl, exkurze na výlov Novovesského rybníka, Škola pro rodièe a dìti 1.roè. Prosinec Èertovská škola, návštìva pøedstavení Popelka (dramatický kroužek), Den otevøených dveøí, vánoèní sezení s rodièi Andìlský den, pøedvánoèní putování do Strážnice Leden škola na zkoušku pro budoucí prvòáèky, výukové programy v DDM, ukázkové hodiny pro dìti z MŠ, divadlo Radost, Pá áci baví prvòáky pøehlídka karnevalových kostýmù L. Švecová, uèitelka 1.stupnì

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno ZPRAVODAJ Základní škola Horácké nám. 13 Brno Úvod S blížícím se vysvìdèením k vám pøichází nový Zpravodaj. Bohužel je to vždy naèasované tak, že v dobì, kdy je ve škole nejvíc práce, zaèneme sbírat pøíspìvky.

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno ZPRAVODAJ Základní škola Horácké nám. 13 Brno ZPRÁVY Prvòáèci z øeditelny Jako každý r ok probìhl v lednu zápi s do 1. tøí d. V letošním roce pøiš el k zápisu velký poè et dìt í. Celkem jich pøišlo 143.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Støední škola potravináøská, obchodu a služeb Brno Charbulova 106, 618 00, Brno Charakteristika školy Jsme státní školou, která vznikla slouèením Støední

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno ZPRAVODAJ Základní škola Horácké nám. 13 Brno Úvod Školní rok se nachýlil a už se zaèíná s pøípravou toho dalšího, ale bez obav, o tom tento Zpravodaj nebude. Ohlížíme se za uplynulým pùlrokem - co se

Více

K O U M E S. Bøezen 2015

K O U M E S. Bøezen 2015 Bøezen 2015 K O U M E S Milí ètenáøi, Opìt je tu další vydání èasopisu Koumes a s ním i spousta nových zajímavostí a to nejen z naší školy. V bøeznovém èísle se zamìøíme na téma kyberšikany a šikany jako

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000.

kdo jsme I MY Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. 2007 kdo jsme "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Posláním "I MY" Spoleènost pro podporu lidí s postižením o.s. je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Evropská prevence užívání návykových látek

Evropská prevence užívání návykových látek Vážení čtenáři, máme za sebou další pololetí a s ním opět přichází náš Zpravodaj, který vám přináší informace o některých událostech a akcích ze školního života. Učebna chemie po 30.letech Už jste viděli

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Vymlácené zrno se namele na mouku (obrázek 3) a z mouky se uhnìte tìsto (obrázek 4). Tìsto nám pomalu kyne a nastává vhodný èas na malé zopakování programu pomocí pracovních listù (obrázek 5). Vykynuté

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 2 vyšlo: øíjen 2010 C O J E U N Á S N O V É H O ØÍJEN 2010 Zaè?n?me v nové budovì: Dolákova 537/26 Praha 8 - Bohnice

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK ZPRÁVA VÝROÈNÍ 2007/2008 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA ŠUMPERK Gen. Krátkého 1, 787 01 Šumperk Tel.: 583 326 111, fax: 583 213 265,

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

è.13 Sportovní družstvo SDH Pøedín v akci

è.13 Sportovní družstvo SDH Pøedín v akci PØEDÍNSKÝ ZPRAVODAJ è.13 Sportovní družstvo SDH Pøedín v akci Informace z Obecního úøadu Pøedín Nejdùležitìjší body programu obecního zastupitelstva za období kvìten øíjen 2004 25. 5. 2004 ZO rozhodlo

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali.

Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Podìkování patøí pøedevším mým žákùm, kteøí mì po nìkolik let svými nápady inspirovali. Dále dìkuji redakci nakladatelství Grada, paní redaktorce Mgr. Danì Trojákové za vstøícnou spolupráci a Bc. Marii

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková

ÚVODNÍ SLOVO. Za o.s. I MY Kateøina Rùžièková VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010 ÚVODNÍ SLOVO Milí ètenáøi, na jaøe uplynulého roku ubìhlo právì 10 let od založení I MY. Výroèí jsme oslavili na Podzimní tancovaèce ve Skalici, nechybìl dort, pøípitek a pøítomní mohli

Více

Slovo starosty. V TOMTO VYDÁNÍ: prosinec 2012/06. zajímavosti z kultury zprávy ze školských zaøízení

Slovo starosty. V TOMTO VYDÁNÍ: prosinec 2012/06. zajímavosti z kultury zprávy ze školských zaøízení V TOMTO VYDÁNÍ: prosinec 2012/06 krátce z radnice kalendáø mìsta 2013 zápis dìtí do 1. tøíd otevøení nového sbìrného dvora spoleèenská kronika zajímavosti z kultury zprávy ze školských zaøízení Slovo starosty

Více

STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace

STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 9- STØEDNÍ PRÙMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, pøíspìvková organizace Výroèní zpráva je zpracována podle 7, vyhlášky 5/5 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 5 8 PhDr. Jan Èinèera, Ph.D.

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

R A N Ž Á D A. Užili jsme si Adventní setkání. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Užili jsme si Adventní setkání. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: leden 2015 roèník 9, èíslo 5 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Užili jsme si Adventní setkání Letošní Adventní setkání se konalo

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Žižkova 16, 591 01 Žïár nad Sázavou +420 566 620 098, +420 608 816 721 spektrum@kolping.cz http://www.spektrum.kolping.cz IÈO: 433 79 729 Bankovní

Více

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech VŠB-TU Ostrava mediální partner 10. - 12. øíjna 2008 TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ 14. - 16. listopadu 2008 POPRVÉ V ÈESKÉ REPUBLICE 12. - 14. prosince 2008

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Na apríla, ve støedu

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice OBÈASNÍK CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 Hasièský ples 19. 1. 2013 probìhl Hasièský ples. Na letošní ples pøišlo trochu ménì návštìvníkù než

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu

Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu Nabídka pro firemní akce a korporátní klientelu Hledáte zajímavý prostor pro své klienty, partnery a zamìstnance? Prostor originální a zároveò poskytující nejvyšší standard služeb? Zajistìte program v

Více

ZPRAVODAJ OBCE LOBODICE

ZPRAVODAJ OBCE LOBODICE ZPRAVODAJ OBCE LOBODICE 1/ 2015 Vydává obec Lobodice, nákladem 250 ks, ZDARMA do Vaší schránky. Zveme Vás na HODY 2015 18. - 20. 9. 2015 www.lobodice.cz Slovo starosty Vážení obèané, dovolte mi jako novì

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová

Výroèní zpráva. Výroèní zpráva ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová. Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 2003 Výroèní zpráva Výroèní zpráva za rok 2003 Vydala ZO ÈSOP 52/01 Èeská Tøebová Táborská 689 560 02 Èeská Tøebová únor 2004 náklad 100 ks Èeský svaz ochráncù pøírody ZO 52/01 Èeská Tøebová 24 1 obsah

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Žižkova 16, 591 01 Žïár nad Sázavou +420 566 620 098, +420 608 816 721 spektrum@kolping.cz http://www.spektrum.kolping.cz IÈO: 433 79 729 Bankovní

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více