ZŠ Brno, Horácké námìstí 13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ Brno, Horácké námìstí 13"

Transkript

1 ZŠ Brno, Horácké námìstí 13

2 Vážení ètenáøi, máme za sebou další pololetí a s ním opìt pøichází náš Zpravodaj, který vám pøináší informace o nìkterých událostech a akcích ze školního života.

3 Uèebna chemie Už jste vidìli novou uèebnu chemie na ZŠ Horácké námìstí.to je bomba! sdìlovaly si dìti po první hodinì chemie. Slova nadšení se ozývala i z øad uèitelù. Však je také s èím pracovat!!! Dataprojekce, vizualizér, poèítaèe s internetovým pøipojením, digestoø, DVD pøehrávaè, stoly pro skupinovou práci v podobì benzenových jader.. Všechny tyto vymoženosti usnadòují zaøazení moderních pedagogických metod do výuky. Bezpeènostní vybavení uèebny dává mnohem vìtší prostor pro pokusy ve výuce. Uèebnu mohou využívat všichni vyuèující, nebo je rozdìlena na èást pro chemické pokusy a èást pro skupinovou práci. L. Rovná, uèitelka Ch

4 Na zaèátku školního roku od 18. do 20. záøí probìhl seznamovací pobyt v Prudké u Tišnova, kterého se zúèastnily tøídy 6.A a 6.B se svými tøídními uèitelkami a školní psycholožkou. Cílem tohoto výjezdu bylo stmelení nového kolektivu a vzájemná spolupráce mezi jednotlivými tøídami, které je využíváno pøi projektovém vyuèování. Žáci hráli nejrùznìjší zábavné hry a pøi vzájemných rozhovorech ve skupinkách se zdokonalovali v komunikaèních dovednostech. Sami si pak pøipravovali program na veèer. V areálu støediska byla možnost hrát míèové hry a hru s ringo kroužky, proto byla uspoøádána soutìž mezi tøídami. Podle ohlasù soudím, že se akce vydaøila a pøispìla k utužení kolektivu. Michaela Kadlèíková, uèitelka M

5 Den otevøených dveøí Dne probìhl Den otevøených dveøí. Rodièe mìli možnost vidìt svoje dìti, jak pracují v dobì vyuèování. Vìtšina dìtí pracovala v daltonských blocích s vánoèní tématikou samostatnì nebo ve skupinkách. Pøi práci si pøitom opakovaly probrané uèivo. V prvním roèníku pracovaly na daltonském bloku, ve druhém roèníku vypracovávaly skupinovou práci, ve tøetím, ètvrtém a pátém roèníku si opakovaly uèivo o Èeské republice. Všem dìtem se práce vydaøila. Získaly pochvalu nejenom od paní uèitelky, ale i od svých rodièù. A.Ratajová, uèitelka 1.stupnì Evropská prevence užívání návykových látek V letošním školním roce se žáci 6.C zúèastòují preventivního programu s názvem EU DAP. Tento program probíhá na vybraných èeských školách a ovìøuje se jeho efektivita. Byl pøipraven ve spolupráci sedmi státù Evropské unie a jeho základem je prevence užívání návykových látek. Žáci zde formou situaèních her rozvíjí svou osobnost, komunikaèní schopnosti a sociálních dovednosti. I. Nesòalová, metodik prevence

6 Projektový den Zdravý životní styl na 1. stupni Projektový den probíhal v tìchto kategoriích: 1. tøídy zvláš, 2. a 3. tøídy, 4. a 5. tøídy. Dìti si mohly vybrat z bohaté nabídky dílen. Dozvìdìly se mnoho informací o zdravých a nezdravých jídlech, nápojích, dobrùtkách a svaèinkách. Pøi aktivním zapojení se nauèily jak správnì stolovat, co vše škodí našemu zdraví a jak pøedcházet úrazùm. Projektový den byl pojat velmi prakticky, a tak výsledkem byla pìknì vyzdobená jídelna plakáty, plná zdravých dobrot a š áv, které si postupnì všechny dìti ochutnaly. J.Gregorová, uèitelka 1.stupnì

7 Je ještì hezky, dozrály švestky, jen les èi sad zmìnil se snad a víte, že ano Ono se to sehrálo takhle koncem øíjna, inu byla to døina. Každé naší tøídì vládl veselý zahradník,který malým pomocníkùm rozdával vtipné úkoly. A že se jim daøily: matematické košíky dìti splétaly, lístky z plastelíny tvoøily, èervená jablíèka èi hrušky na stromky vìšely, zeleninu a houby do košíkù dávaly. Nad vším vládl duch chytrého krále, jenž kontroloval barevné mašlièky na proutcích, které malí pomocníci podle své vùle na nì vázali po kouscích. Právì jste si pøeèetli veselé povídání o projektu Tøídy bez hranic, které probìhlo 30. øíjna 2007 na 1.stupni ZŠ Horácké námìstí 13, Brno. Projekt probíhal v rámci Daltonské konference. Už se zase tìšíme, jak si budeme hrát, záøí, øíjen, listopad že by podzim snad P.Oprchalová, uèitelka 1.stupnì

8 V úterý se v Brnì konala mezinárodní Daltonská konference, které se každoroènì úèastní i zástupci naší školy. Nìkteøí jako posluchaèi seznamující se s novými prvky èi trendy v daltonské výuce, nìkteøí jako pøednášející. Paní uèitelky z 1.stupnì Švecová, Lukášová a Košutová si na podzimní setkání daltonských uèitelù pøipravily semináø Tøídy bez hranic, který byl zamìøen na ukázku rozvoje spolupráce žákù nejenom v paralelních tøídách, ale i mezi jednotlivými roèníky. Pomocí videa, fotografií, výkladu, ukázek pracovních listù, tabulek i samotných výsledkù prací chtìly svým posluchaèùm (a nebylo jich málo) poskytnout další inspiraci, jak zpestøit výuku ve škole, pøi které dìti berou vše jako hru a vùbec si neuvìdomují, kolik uèiva vlastnì zvládnou. Celým semináøem prolínala spontánní diskuse o problematice pøípravy a organizace takového dne. Všichni zúèastnìní naznali, že pøíprava celodenního projektu pro cca 200 žákù je velice nároèná, ale výsledek = spokojené a radostné dìti, ten stojí za to. O tøi týdny pozdìji probìhla repríza semináøe pro zájemce z øad uèitelù 2.stupnì naší školy. Na vlastní oèi se kolegové pøesvìdèili o tom, jak žáci všech roèníkù 1.stupnì dokáží s nasazením a nadšením pracovat, spolupracovat, vzájemnì si pomáhat i prezentovat své výsledky. Vidìli, jak touto formou práce plníme cíle základního vzdìlávání dle RVP a rozvíjíme u žákù všechny klíèové kompetence. I.Košutová, uèitelka 1.stupnì

9 Èlovìk a zdraví Celoškolní projekty se staly na ZŠ Horácké námìstí již tradicí, jsou také souèástí Školního vzdìlávacího plánu AMOSEK. V pondìlí se na naší škole uskuteènil projektový den, tentokrát s názvem Jsme to, co jíme!. Inspirováni názvem oblíbeného televizního poøadu a snahou upozornit žáky na zásady zdravého životního stylu, pøipravili uèitelé projekt právì na toto aktuální téma. Dìti na 1. stupni sestavovaly jídelníèek, pøipravily zdravé obèerstvení pro sebe i své spolužáky. Žáci 2. stupnì se rozdìlili do týmù a na den D se pøedem pøipravili. Sbírali informace a materiály, vyplnili anonymní dotazník o svých stravovacích návycích. Èlenové týmù pracovali celý den v jednotlivých dílnách. Napø. v dílnì pøírodopisu zjiš ovali vliv stravy na lidský organismus, v dílnì matematiky a fyziky vyhodnocovali údaje získané zvážením na osobní váze, která poskytuje informace o procentu vody, tuku a svalové hmoty v tìle. V dílnì obèanské a rodinné výchovy se seznámili s pøíbìhy lidí postižených poruchami pøíjmu potravy, hledali možná øešení. Ve výtvarné dílnì navrhli a vyrobili plakát k dané problematice. Èeský a cizí jazyk využili k napsání eseje a k pøekladu termínù a vzorového jídelníèku. V informatice žáci zpracovávali údaje z dotazníkù a vytváøeli grafy. Na závìr projektového dne se týmy žákù sešly se svými tøídními uèiteli a vytvoøily velký informaèní plakát, který zahrnoval výstupy ze všech dílen. Jednotliví èlenové týmu potom pøed svými spolužáky prezentovali svoji celodenní práci. Domnívám se, že projektový den splnil svùj cíl. V týmech spolupracovali žáci nejen rùzných tøíd, ale i roèníkù. Dozvìdìli se množství nových informací, zamysleli se nad svým životním stylem a stravovacími návyky. Rodièe mìli možnost se s výstupy projektového dne seznámit na Dnu otevøených dveøí nebo pøi posledních hovorových hodinách. L.Tocháèková, uèitelka OV

10 Vánoèní besídka Už jste se nìkdy ocitli v pohádce plné andílkù? Že nééé? Tak poslouchejte: Letí bílý andílek s hvìzdièkou na èele, hlásek má jak lehký vánek a kouká vesele. Ve ètvrtek 20. prosince 2007 se naše tøída promìnila do andìlské podoby. Poletovali v ní bílí andílci, skákali po obláècích, prozpìvovali andìlské písnì, ochutnali andìlský mls a rozdávali andìlské úsmìvy. Hádejte komu? Nevíte? Pøece svým nejbližším a nejmilejším na celém andìlském svìtì - maminkám, tatínkùm a sourozencùm, babièkám a dìdeèkùm. Nový rok si všichni pospolu pevným stiskem popøáli, v andìlském pøátelském kruhu postáli. Andìlský den se pøi mihotajícím svìtle svící vydaøil a všechny vánoènì naladil. P.Oprchalová, uèitelka 1.stupnì a dìti 1.A Toho dne 5.prosince 2007 pøišli do školy uèitelky i žáci v maskách Mikulášù, èertù a andìlù. Výuka probíhala celý den v pøevlecích a dìti plnily tzv. Mikulášský dalton. Žáci 5.B si pøipravili opravdu krásné masky a ve tøech skupinách navštìvovali své mladší spolužáky v jejich tøídách. Sehráli pro nì malé pøedstavení o tom, kdo to byl Mikuláš, proè tento svátek slavíme, každoroènì se na nìj tìšíme a pøitom se pøece jen trochu bojíme, zvláštì èerta, který po zásluze odmìní nedobré skutky a chování. Dìti dostaly od školy a od svých tøídních uèitelek malý balíèek sladkostí, spoleènì si zatanèily a pìknì si celý den užily. Ocenili jsme, že v pøevlecích pøišli témìø všichni, tj.dìti, paní uèitelky, a dokonce i paní kuchaøky. Všichni se tak zasloužili o pìkné dopoledne. Michaela Albrechtová, uèitelka 1.stupnì

11

12 Víte, co je T-ball? Pokud ne, zeptejte se našich nejmladších žákù. Naše škola se v rámci projektu T-ball do škol zúèastnila 6. T-ballového turnaje. Vybráni byli žáci 1. až 4. tøíd z pracovištì Uprkova, kteøí bojovali s opravdovým zanícením. Pro získání úspìchu museli pravidelnì a poctivì trénovat. Den pøed turnajem navštívil trénink týmu zkušený hráè Draku Brno, pan Chadim, který hráèe pochválil a povzbudil. 23. listopadu se na brnìnském výstavišti v pavilonu Z sešlo 11 týmù. V naší skupinì byli i favorité celého turnaje, družstvo Dolních Kounic, kterému jsme v úvodním zápase obrovským bodovým rozdílem podlehli. Na tváøích našich hráèù bylo vidìt obrovské zklamání, ale díky týmovému duchu, velké bojovnosti a výbornému kouèi panu Chadimovi, který nás tým celým turnajem provázel, se k nám v dalších zápasech štìstí pøiklonilo a pøišla øada vítìzství. Ze skupiny jsme postupovali do semifinále z druhého místa, pak staèila už jen jedna výhra a rázem jsme byli ve finále. K velkému pøekvapení všech jsme se ve finále sešli opìt s družstvem Dolních Kounic a zaèal tak nejdùležitejší zápas. Našemu týmu bìhem pøedchozích zápasu vzrostlo sebevìdomí a celý zápas tak byl velice vyrovnaný. V poslední výmìnì Kounice využily svých zkušeností a díky dvìma homerunùm nás porazily. V oèích hráèù se objevilo z utrpené porážky zklamání, které rychle vystøídala radost. Nováèci turnaje a hned krásné 2. místo! bylo slyšet jak z øad našeho vyèerpaného, ale spokojeného týmu, tak uznale od soupeøù. Ráda bych podìkovala všem hráèùm a popøála jim mnoho dalších sportovních úspìchù. Velký dík patøí také panu Chadimovi a v neposlední øadì organizátorùm turnaje. Pøíští rok jistì vyhrajeme! Silvie Mudráková, uèitelka 1. stupnì

13 Tohoto výletu se zúèastnily tøídy 8.A a 8.B. Na sraz pøišli kupodivu všichni, a tak jsme sedli do vlaku a odjeli. Po cestì jsme si užili spoustu legrace, ale nìkteré cesta pøece zmohla. Po pøíjezdu jsme zamíøili do Aplus hotelu a rozutíkali se do pokojù. Poté následovala prohlídka Staromìstského námìstí a výstavy modelu Prahy s výhledem. Veèer už na nás èekal program v podobì èinohry Romeo a Julie ve Stavovském divadle. Tìšili jsme se, že na vlastní oèi spatøíme osobnosti jako je Miroslav Donutil, Iva Janžurová nebo Pavel Liška. Bìhem dvou dalších dnù jsme navštívili kapli Betlémskou, kde kázal Jan Hus, Václavské námìstí, Karlùv most. Šli jsme kolem Národního divadla na Pražský hrad, tam jsme navštívili Svatovítský chrám, Zlatou ulièku, výstavu o historii Prahy. Také jsme zašli do 3D kina na film o dinosaurech. Na Petøín jsme vyjeli lanovkou, ale rozhledna i bludištì byly bohužel zavøené. Poté jsme šli na Václavské námìstí a tam se rozešli do všech koutù. Vìtšina dìtí ale stejnì skonèila v McDonaldu. U slavné sochy sv. Václava jsme si dali sraz a pak se zajeli podívat na zastávku metra Vyšehrad, která jako jediná není v podzemí. A pak už jenom alou do hotelu, sebrat zavazadla a frnk rovnou domù. Nìkteøí zmožení, jiní zas plní energie. Domù jsme jeli Brnìnským drakem Kateøina Jílková, 8.A

14 I na školách lze pomáhat jiným Každý rok, ètyøi nedìle pøed Vánocemi, se konají adventní koncerty, které kolem 18. hodiny vysílá Èeská televize. Tyto koncerty uvádí Jan Kaèer, jehož mùžete znát z Rodinných pout, M. Kubišová a T. Fischerová. Trvají vìtšinou hodinu a vybrané peníze putují všem, kteøí to potøebují. A to nemluvím jen o sirotèincích a domovech dùchodcù, ale i o rùzných charitách a dìtech s rakovinou. Právì proto mì napadlo podat ve škole návrh na výbìr penìz na tyto koncerty. Návrh byl pøijat a s kamarádkou Kristýnou Kloudovou jsme pøipravily hlášení do rozhlasu. Hned ve støedu to Kristýna vyhlásila, pøipravila se kasièka a ješte tento týden v pátek jsem s Lucií Kubátovou obešla všechny tøídy, kabinety a uèebny naší školy, kde jsme vybíraly pøíspìvky. A tìch bylo dost! Pøispìlo nám mnoho žákù a i uèitelé s paní øeditelkou Melichárkovou, paní zástupkyní Chalupníkovou a paní hospodáøkou Kadlecovou se èinili. No a po dlouhém poèítání pod dohledem paní øeditelky jsme napoèítali korun, které paní uèitelka Tocháèková odeslala na konto koncertu. Vìøím, že i mnoho mých spolužákù ještì v nedìli odeslalo DMS zprávu. A proto všem, co pøispìli nebo pøispìt chtìli, ale nemohli, protože ve škole nemìli peníze, dìkuji a souèasnì kárám ty, kteøí, i když mohli, nepøispìli, a to vìtšinou se slovy, která naznaèovala jen jediné: Proè bych utrácel za ty ubožáky, když je dole kantýna? Tato slova mì mrzela, a proto doufám, že v roce 2008 se všichni budete dívat na koncerty a pøispìjete, i když jen symbolickou èástkou, protože i ta dokáže rozzáøit malá i velká srdíèka dìtí i dospìlých. A navíc Vánoce jsou èasem, kdy máme hlavnì dávat, a tyto dary potìší i nás. Lucie Puschnerová, 9.B

15 V hodinì nìmèiny nám paní uèitelka Khazalová zaèala vyprávìt o dìtech z ústavu Tereza, s nímž navázala naše škola spolupráci, a o možnosti navštívit je. Vzbudilo to u nás velké ohlasy, a proto jsme se dohodly, že za nimi zajdeme a potìšíme je. Každý donesl nìjakou drobnost, napø. pastelky nebo èasopisy. Už pøi cestì jsme byly plné oèekávání, a také trochu nervózní. Po vstupu z nás spadla nervozita, protože se nás ujaly sympatické vychovatelky. Když jsme vešly do místnosti, rozpaky se opìt vrátily, byly jsme napnuté, jak se bude situace vyvíjet. Naštìstí jsme zachovaly chladnou hlavu a dodaly si navzájem odvahu. Každý šel za nìjakým postiženým kamarádem, dal mu dárek a pøedstavil se. Po chvíli už ze všech opadla veškerá nervozita. Malovaly jsme s nimi, prohlížely èasopisy a zpívaly. Poté jsme se šly podívat do modernì vybavených pokojù a uèeben. Nakonec jsme se rozlouèily, podìkovaly za pøíjemnì prožité odpoledne a slíbily, že jsme zde nebyly naposledy. S høejivým pocitem u srdce jsme se vracely do svých domovù. Byl to opravdu silný zážitek.uvìdomily jsme si, jaký je to dar, že jsme zdravé. Markéta Hu ková a Eliška Horáková, žákynì 8.A

16 Dne se na naší škole konala soutìž v øeènickém projevu Mladý Demosthenes", které se zúèastnili žáci šestých až devátých tøíd. Ve 14 hodin odpoledne, kdy už bylo všechno pøipraveno, se v uèebnì hudební výchovy sešlo 24 soutìžících a malé publikum. A samozøejmì nechybìla ani porota, kterou èinil menší uèitelský sbor v èele s paní øeditelkou Melichárkovou. Nechybìla ani paní uèitelka Charvátová, která byla nejen v porotì, ale i jako uèitelka èeského jazyka zorganizovala školní kolo této soutìže. Na podium pøišly nejprve moderátorky soutìže Lucie Puschnerová a PavlínaTrkanová, které øekly pár slov o Demosthenovi, a zaèalo se soutìžit. Až všichni soutìžící pøednesli svùj øeènický projev, odešla se porota poradit. Mezitím probìhla soutìž "O cenu diváka", kterou zaslouženì vyhrála E. Pospíšilová z 9.C. Po patnácti minutách se porota vrátila a vyhlásila vítìze. Byly rozdány ceny a všichni se rozešli domù. Následující den dostaly ocenìní a pochvalu moderátorky soutìže za velmi pìkný projev a øeènické umìní. Umístìní v kategorii 6. tøíd:1. R. Helánová, 2.O.Strmiska, 3.P.Jordán 7.tøíd: 1. M.Kopèáková, 2. N. Jambor, 3. K. Haièmanová 8. tøíd: 1. M.Hu ková, 2. V.Kluska, 3. M.Mendøec 9. tøíd: 1. P.Trkanová, 2. L.Altrichterová, 3. Z.Marek Lucie Puschnerová, 9.B Doba adventní je pro muzikanty obdobím vìtšího shonu a zvýšeného pracovního úsilí. Nejinak tomu bylo i v prosinci Tøída 6.A nacvièila pásmo vánoèních koled, s nímž vystoupila na námìstí Svobody v rámci akce Tradièní Vánoce v Brnì a na rozsvícení vánoèního stromku u kostela v Øeèkovicích. Dìti zazpívaly i bývalým zamìstnancùm školy na tradièním pøedvánoèním setkání. V podání žákù 6.A, pod pedagogickým vedením paní uèitelky Kunovové a za klavírního doprovodu paní uèitelky Papírníkové, zaznìly koledy moravské, èeské, a dokonce i jedna pùvodem nìmecká (a z hlediska hlasového rozsahu nároèná) Lotrinská píseò o jeslièkách. Zpìv doprovodily dìti hrou na flétnu (Hana Kubátová) a na jednoduché nástroje Orffova instrumentáže (buben, triangl, rourový bubínek, tamburína). Velkého potlesku se na námìstí Svobody dostalo Milanu Hoplíèkovi, žáku 3.C, který si zde sólovì zazpíval obtížnou koledu Já bych rád k Betlému. Dìti èekala za každé vystoupení sladká odmìna, kromì níž si domù odnášely i radost z povedeného vystoupení a aktivního muzicírování. Snad se nám podaøilo pøenést tuto radost i na maminky, tatínky, babièky, dìdeèky a další vìrné posluchaèe držící nám pìsti pod pódiem. V pátek jsme si dopoledne zpøíjemnili zpíváním u stromeèku ve vestibulu školy. 6.A pøedvedla ze svého nacvièeného programu známìjší lidové koledy, po nichž se svým vánoèním vystoupením následoval zpìvácký výbìr žákù 7.A s instrumentálním doprovodem žákù sportovních tøíd (housle, flétna, kytara) pod pedagogickým vedením paní uèitelky Kadlèíkové. Tradièní stromeèkové zpívání se žákùm a uèitelùm I. i II. stupnì líbilo a pomohlo navodit sváteèní náladu. L. Kunovová, uèitelka HV

17 Škola na zkoušku Dne 10. ledna 2008 se konala na pracovišti Uprkova akce pro pøedškoláky s názvem Škola na zkoušku. Dìti si spoleènì s rodièi prohlédly školu, poté usedly do lavic, zazvonilo a zaèalo vyuèování. Skoroškoláci mìli možnost si vyzkoušet, jak vypadá jedna vyuèovací hodina v první tøídì. Nejdøíve jsme se pomocí míèku v kruhu na koberci seznámili. Dìti potom pojmenovávaly obrázky na kartièkách, vytleskávaly a urèovaly poèet slabik, podle poètu je pøiøazovaly ke správnému poètu teèek nebo ke správné èíslici na tabuli. Nìkteré dìti hledaly slova zaèínající stejnou hláskou. Poznávaly, procvièovaly a tøídily tvary písmen a èíslic. Malí školáèci si také vyzkoušeli poèítání do pìti, rozlišovali geometrické tvary, které pak vymalovali na pøipravených pracovních listech nebo je navlékali jako korále. Pomocí øíkanek si procvièili ruce a prstíky, zacvièili si na koberci. Vyuèovací hodina utekla jako voda, nìkterým dìtem se ani nechtìlo domù. Pøejeme všem našim budoucím prvòáèkùm, aby i od záøí, až zasednou do svých školních lavic, byli tak šikovní, bystøí a odvážní jako ve Škole na zkoušku. J.Pašková, uèitelka 1.stupnì ŠvP na lyžích Jako každoroènì poøádáme od do pro žáky prvního stupnì školu v pøírodì s lyžováním. Letos pojedeme do Velkých Karlovic do hotelu Galík, kde jsme byli ubytováni už loni. Velmi se nám líbilo pøíjemné prostøedí hotelu i jeho okolí a dostateèný pøídìl snìhu. Tøešnièkou na dortu byla možnost využití bazénu ve vedlejším hotelu Horal. Kromì sportování se všechny dìti zapojily do celotýdenní hry na zlatokopy tak usilovnì, že už by se mezi tìmi pravými urèitì neztratily. Doufáme, že i letos se nám podaøí prožít skvìlý týden na horách se spoustou veselých zážitkù a dobrodružství. L.Švecová, uèitelka 1.stupnì

18 Novinky z pracovny školního psychologa Školního psychologa získala škola pøed dvìma roky v rámci projektu VIP Kariéra, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR. Od letošního roku jsem tuto funkci pøevzala po Mgr. Ivanì Chatrné, která se nyní vìnuje charitativní èinnosti v Kongu. Moje èinnost navazuje na její zapoèatou práci a je i nadále zamìøena jak na práci s tøídními kolektivy, tak na individuální konzultace pro žáky, rodièe a uèitele. V prvním pololetí pøedstavovaly velkou èást mé práce také adaptaèní pobyty pro žáky 6. a 7. tøíd na zaèátku školního roku a dále kariérové poradenství pro žáky devátého roèníku. Do druhého pololetí pøipravuji pravidelné rozvíjející skupinky pro prvòáèky a program na rozvoj sociálních dovedností pro žáky druhého stupnì. K individuálním konzultacím jsem k dispozici vždy v konzultacních hodinách nebo dle domluvy a mé dveøe jsou otevøené pro všechny pro smutné, rozpustilé, bezradné, rozzlobené, pro ty co nemají kamarády, co se trápí s uèením pro všechny, kteøí chtìjí pøijít. I. Kolèárková, školní psycholožka odpora talentovaných žákù na ZŠ Horácké nám. Na naší škole vìnujeme pozornost vedle základních cílù výuky i žákùm, u nichž se projevuje talent v nìkteré oblasti jejich školní èinnosti. Jednou z pøíležitostí prezentace jejich nadání je i úèast v rùzných soutìžích. V rámci èeského jazyka byla touto pøíležitostí celostátní literární soutìž Každý jednou zaèíná, do níž zaslalo svoje pøíspìvky dìtí z celé ÈR. Mezi nimi bylo i 28 prací žákù naší školy. Po prvním výbìru poroty postoupilo do dalšího kola 599 pøíspìvkù, mezi kterými bylo i 8 prací našich žákù. Nejvìtšího úspìchu dosáhl Ambrož Dvoøáèek, žák 9.A, jehož práce byla zaøazena mezi nejlepší a postoupila do finále. Ambrož Dvoøáèek prokázal svùj talent v oblasti tvùrèího psaní a po zásluze obdržel diplom za 2. místo a ocenìní poroty Mladý spisovatel. Dagmar Charvátová, uèitelka ÈJ

19 Zkratka EVVO se v poslední dobì èasto objevuje v rùzných školských dokumentech, je souèástí ŠVP a mnoha èlánkù v rùzných pedagogických èasopisech. Pod touto zkratkou se skrývá sousloví environmentální vzdìlávání, výchova a osvìta. Ve školské praxi mùžeme toto vzdìlávání zaèleòovat do rùzných pøedmìtù a projektù, navštìvovat rùzné výukové programy s touto tématikou nebo pøipravit pro žáky celodenní projekty. Všechny tyto aktivity by však mìly u žákù vést k jedinému cíli, a to k vytvoøení myšlení a jednání vedoucího k trvale udržitelnému rozvoji. Na naší škole se environmentální výchova stává pøirozenou souèástí výuky. Žák je již po nástupu do první tøídy seznamován se základy trvale udržitelného rozvoje. Na prvním stupni jde spíše o osvojení praktických návykù, jako napøíklad tøídìní odpadu, šetøení se zdroji (služby pro zhasínání na chodbách a záchodech, o pøestávkách a na zaèátcích vyuèovacích hodin). Žáci se seznamují s pøírodou, organizmy a jejich vztahy k životnímu prostøedí. Poznávají dùsledky èinnosti èlovìka na pøírodu, jak pozitivní, tak i negativní. Na druhém stupni dostávají tyto získané obecné znalosti konkrétní vìdecké podložení v rámci jednotlivých pøedmìtù a jejich mezipøedmìtových vazeb. Environmentální výchova zde probíhá v rámci daltonských blokù, roèníkových i pøedmìtových projektù. V rámci EVVO škola úzce spolupracuje se støedisky ekologické výchovy (mezi jinými Jezírko, Lipka, Rezekvítek), je též zapojena do projektu Ekoškola a na prvním stupni dlouhodobì probíhá projekt Lesní pedagogika. Významné je zapojení školy do projektu M..R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). V plánu je úprava školních zahrad pro hlubší podporu environmentální výchovy a zavedení pravidelných projektových dnù ke Dni Zemì. S.Kubešová, uèitelka Pø

20 Tìlocvièny Tento Mikuláš nebyl pro naše tìlocvièny pøíliš š astný. Ètvrtého prosince došlo k narušení sklenìné kopilitové stìny a po posouzení stavu statikem musely být obì tìlocvièny uzavøeny. Okamžitì byl kontaktován zøizovatel školy a zaèalo se hledat øešení této situace. Celková rekonstrukce, která je nutná, by však znamenala, že si do letních prázdnin moc nezacvièíme ani my, ani sportovní kluby, které si naše tìlocvièny pronajímají. Z toho dùvodu se hledalo jiné øešení. Nakonec bylo pøistoupeno k prozatímnímu zajištìní vnitøních kopilitových blokù silikonovými pásy. Za toto øešení pøevzala záruku provádìcí firma do 30.èervna. Bìhem letních prázdnin bude provedena celková rekonstrukce, kterou zajiš uje zøizovatel školy. Tuto rozsáhlou akci pøipravuje Ing. Eva Malásková. I.Melichárková, ØŠ Akce tøíd 1. stupnì Záøí divadlo Radost Èarodìjná škola, divadlo KejklíøØíjen LŠ Jezírko, Pøíroda ètyø roèních období, výuka na dopravním høišti, projekt Tøídy bez hranic, Žijeme zdravì (pití bylinkových èajù) Listopad výchovný koncert skupiny Réva, projekt Zdravý životní styl, exkurze na výlov Novovesského rybníka, Škola pro rodièe a dìti 1.roè. Prosinec Èertovská škola, návštìva pøedstavení Popelka (dramatický kroužek), Den otevøených dveøí, vánoèní sezení s rodièi Andìlský den, pøedvánoèní putování do Strážnice Leden škola na zkoušku pro budoucí prvòáèky, výukové programy v DDM, ukázkové hodiny pro dìti z MŠ, divadlo Radost, Pá áci baví prvòáky pøehlídka karnevalových kostýmù L. Švecová, uèitelka 1.stupnì

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla

Ostrovský mìsíèník. Program XXIII. jáchymovského pekla Noc s Andersenem v Mìstské knihovnì Ostrov 5 XIII. XIV. roèník Program XXIII. jáchymovského pekla Radùza v divadelním sále DK Ostrov Zdarma 2012 2 3 8 Klášterní slavnosti každoroènì rozšiøují program Je

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

Vùnì perníku v muzeu. Rosa opìt na schodech Cesta do Burgund Hvìzda betlémská Nové jízdní øády vlakù

Vùnì perníku v muzeu. Rosa opìt na schodech Cesta do Burgund Hvìzda betlémská Nové jízdní øády vlakù 12 2006 Vùnì perníku v muzeu Rosa opìt na schodech Cesta do Burgund Hvìzda betlémská Nové jízdní øády vlakù ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Vážení obèané... (O. Vavøínová) ZPRÁVY Z RADNICE...4 Informace o dnu

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mìsto investuje do sportovních zaøízení V O L B Y DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ZPRAVODAJ BENÁTECKA 8. èervna 2004 strana 1 èíslo: 6 roèník: 28 cena: 7 Kè 8. èervna 2004 V tomto èísle najdete: Školáci v Chorvatsku str. 4 K výroèí B. Smetany str. 6 Benátecké jaro str. 7 Výlet do vých.

Více

ÈERVEN. roèník XV/2005

ÈERVEN. roèník XV/2005 ÈERVEN 5 roèník XV/2005 Slavnost v Pohádce máje Vážení spoluobèané, Srdeènì vás zveme na Slavnost v Pohádce máje, která se koná v nedìli 12. èervna 2005 od 15 hodin v areálu Pohádky máje u Podkomorské

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY

ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY ALMANACH K 15. VÝROÈÍ ZALO ENÍ ŠKOLY V letošním roce 2009 si pøipomínáme 15. výroèí zalo ení Soukromé støední školy podnikatelské, s. r. o. v Opavì. Chtìli bychom podìkovat všem uèitelùm, kteøí za tuto

Více

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města

ZPRAVODAJ MALÝ HLUBOCKÝ PRINC HLUBOCKÝ. Nápaditý řezbář, nenápadný herec. S Warholem k šedesátce. Oživené centrum města HLUBOCKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 - ZÁŘÍ 2013 - CENA 15 KČ MALÝ HLUBOCKÝ Šárka Šímová se synem Filipem Řimnáčem. Foto www.janpirgl.net PRINC Nápaditý řezbář, nenápadný herec jubilejní narozeninová inventura S

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 134 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2013 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, blíží se konec roku a s ním atmosféra Vánoc, ale i novoroèních pøedsevzetí. V obci je už sice i cítit pøedvolební

Více

Milé mammahelpky, Milá dìvèata,

Milé mammahelpky, Milá dìvèata, 12 / 2006 PROSINEC Jak jsme prodávaly rùžovou výšivku l Diagnostické metody Herceptin v adjuvantní léèbì l Investujme do svých kostí Tøiadvacet dialogù o rakovinì l Obsah bulletinu 2006 SLOVO DO DUŠE Milé

Více

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì

desetiletí zakonèit dostavbou všech abychom mohli od 1. 9. 2002 zahájit výuku v komplexnì ÚVODNÍK Milí studenti, dovolte mi tak, jako každým rokem, abych Vás struènì pozdravil prostøednictvím tohoto prvního výtisku školních novin ve šk. roce 2002/2003. Vstupujeme do druhé desítky let existence

Více

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Záhada jedné sochy. Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 8 IX. roèník Jak Ostrovští trávili léto v minulosti Doba dnešních prázdnin, výletù a dovolených, èasto velmi nákladných a cizokrajných, probíhala v Ostrovì první tøetiny dvacátého století mnohem prozaiètìji

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì

Ostrovský mìsíèník. Z obsahu: Zdarma 20088X. roèník. Anketa: Cyklistika v Ostrovì Vzácné pamìtní stromy na Ostrovsku Léto se pøehouplo do druhého poloèasu, a abychom do podzimu vpluli øádnì nabití, je nutné zásobit se tolik potøebnou energií. Jestliže chceme stále se zrychlující životní

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

ZPRAVODA OHLASY OBECNÉ A OBECNÍ ÈÍSLO 12 PROSINEC 2010 ZDARMA. Výroba adventních vìncù ve škole

ZPRAVODA OHLASY OBECNÉ A OBECNÍ ÈÍSLO 12 PROSINEC 2010 ZDARMA. Výroba adventních vìncù ve škole TAROBÌLSKÝ ZPRAVODA OHLASY OBECNÉ A OBECNÍ ÈÍSLO 12 PROSINEC 2010 ZDARMA Zamykání lesa ZADNÍ STRANA Tøi králové budou koledovat v Ostravì Charita Ostrava se pravidelnì zúèastòuje celorepublikové Tøíkrálové

Více

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA.

Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš WWW.HLUBOKA. číslo 01 - leden 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Starosta Hluboké Tomáš Jirsa s vnučkami Luisou (v modrých šatečkách) a Emily (ve světlé mikince). Foto: Jiří Gajdoš p.f. 2012 WWW.HLUBOKA.CZ

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více