ZŠ Brno, Horácké námìstí 13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ Brno, Horácké námìstí 13"

Transkript

1 ZŠ Brno, Horácké námìstí 13

2 Vážení ètenáøi, máme za sebou další pololetí a s ním opìt pøichází náš Zpravodaj, který vám pøináší informace o nìkterých událostech a akcích ze školního života.

3 Uèebna chemie Už jste vidìli novou uèebnu chemie na ZŠ Horácké námìstí.to je bomba! sdìlovaly si dìti po první hodinì chemie. Slova nadšení se ozývala i z øad uèitelù. Však je také s èím pracovat!!! Dataprojekce, vizualizér, poèítaèe s internetovým pøipojením, digestoø, DVD pøehrávaè, stoly pro skupinovou práci v podobì benzenových jader.. Všechny tyto vymoženosti usnadòují zaøazení moderních pedagogických metod do výuky. Bezpeènostní vybavení uèebny dává mnohem vìtší prostor pro pokusy ve výuce. Uèebnu mohou využívat všichni vyuèující, nebo je rozdìlena na èást pro chemické pokusy a èást pro skupinovou práci. L. Rovná, uèitelka Ch

4 Na zaèátku školního roku od 18. do 20. záøí probìhl seznamovací pobyt v Prudké u Tišnova, kterého se zúèastnily tøídy 6.A a 6.B se svými tøídními uèitelkami a školní psycholožkou. Cílem tohoto výjezdu bylo stmelení nového kolektivu a vzájemná spolupráce mezi jednotlivými tøídami, které je využíváno pøi projektovém vyuèování. Žáci hráli nejrùznìjší zábavné hry a pøi vzájemných rozhovorech ve skupinkách se zdokonalovali v komunikaèních dovednostech. Sami si pak pøipravovali program na veèer. V areálu støediska byla možnost hrát míèové hry a hru s ringo kroužky, proto byla uspoøádána soutìž mezi tøídami. Podle ohlasù soudím, že se akce vydaøila a pøispìla k utužení kolektivu. Michaela Kadlèíková, uèitelka M

5 Den otevøených dveøí Dne probìhl Den otevøených dveøí. Rodièe mìli možnost vidìt svoje dìti, jak pracují v dobì vyuèování. Vìtšina dìtí pracovala v daltonských blocích s vánoèní tématikou samostatnì nebo ve skupinkách. Pøi práci si pøitom opakovaly probrané uèivo. V prvním roèníku pracovaly na daltonském bloku, ve druhém roèníku vypracovávaly skupinovou práci, ve tøetím, ètvrtém a pátém roèníku si opakovaly uèivo o Èeské republice. Všem dìtem se práce vydaøila. Získaly pochvalu nejenom od paní uèitelky, ale i od svých rodièù. A.Ratajová, uèitelka 1.stupnì Evropská prevence užívání návykových látek V letošním školním roce se žáci 6.C zúèastòují preventivního programu s názvem EU DAP. Tento program probíhá na vybraných èeských školách a ovìøuje se jeho efektivita. Byl pøipraven ve spolupráci sedmi státù Evropské unie a jeho základem je prevence užívání návykových látek. Žáci zde formou situaèních her rozvíjí svou osobnost, komunikaèní schopnosti a sociálních dovednosti. I. Nesòalová, metodik prevence

6 Projektový den Zdravý životní styl na 1. stupni Projektový den probíhal v tìchto kategoriích: 1. tøídy zvláš, 2. a 3. tøídy, 4. a 5. tøídy. Dìti si mohly vybrat z bohaté nabídky dílen. Dozvìdìly se mnoho informací o zdravých a nezdravých jídlech, nápojích, dobrùtkách a svaèinkách. Pøi aktivním zapojení se nauèily jak správnì stolovat, co vše škodí našemu zdraví a jak pøedcházet úrazùm. Projektový den byl pojat velmi prakticky, a tak výsledkem byla pìknì vyzdobená jídelna plakáty, plná zdravých dobrot a š áv, které si postupnì všechny dìti ochutnaly. J.Gregorová, uèitelka 1.stupnì

7 Je ještì hezky, dozrály švestky, jen les èi sad zmìnil se snad a víte, že ano Ono se to sehrálo takhle koncem øíjna, inu byla to døina. Každé naší tøídì vládl veselý zahradník,který malým pomocníkùm rozdával vtipné úkoly. A že se jim daøily: matematické košíky dìti splétaly, lístky z plastelíny tvoøily, èervená jablíèka èi hrušky na stromky vìšely, zeleninu a houby do košíkù dávaly. Nad vším vládl duch chytrého krále, jenž kontroloval barevné mašlièky na proutcích, které malí pomocníci podle své vùle na nì vázali po kouscích. Právì jste si pøeèetli veselé povídání o projektu Tøídy bez hranic, které probìhlo 30. øíjna 2007 na 1.stupni ZŠ Horácké námìstí 13, Brno. Projekt probíhal v rámci Daltonské konference. Už se zase tìšíme, jak si budeme hrát, záøí, øíjen, listopad že by podzim snad P.Oprchalová, uèitelka 1.stupnì

8 V úterý se v Brnì konala mezinárodní Daltonská konference, které se každoroènì úèastní i zástupci naší školy. Nìkteøí jako posluchaèi seznamující se s novými prvky èi trendy v daltonské výuce, nìkteøí jako pøednášející. Paní uèitelky z 1.stupnì Švecová, Lukášová a Košutová si na podzimní setkání daltonských uèitelù pøipravily semináø Tøídy bez hranic, který byl zamìøen na ukázku rozvoje spolupráce žákù nejenom v paralelních tøídách, ale i mezi jednotlivými roèníky. Pomocí videa, fotografií, výkladu, ukázek pracovních listù, tabulek i samotných výsledkù prací chtìly svým posluchaèùm (a nebylo jich málo) poskytnout další inspiraci, jak zpestøit výuku ve škole, pøi které dìti berou vše jako hru a vùbec si neuvìdomují, kolik uèiva vlastnì zvládnou. Celým semináøem prolínala spontánní diskuse o problematice pøípravy a organizace takového dne. Všichni zúèastnìní naznali, že pøíprava celodenního projektu pro cca 200 žákù je velice nároèná, ale výsledek = spokojené a radostné dìti, ten stojí za to. O tøi týdny pozdìji probìhla repríza semináøe pro zájemce z øad uèitelù 2.stupnì naší školy. Na vlastní oèi se kolegové pøesvìdèili o tom, jak žáci všech roèníkù 1.stupnì dokáží s nasazením a nadšením pracovat, spolupracovat, vzájemnì si pomáhat i prezentovat své výsledky. Vidìli, jak touto formou práce plníme cíle základního vzdìlávání dle RVP a rozvíjíme u žákù všechny klíèové kompetence. I.Košutová, uèitelka 1.stupnì

9 Èlovìk a zdraví Celoškolní projekty se staly na ZŠ Horácké námìstí již tradicí, jsou také souèástí Školního vzdìlávacího plánu AMOSEK. V pondìlí se na naší škole uskuteènil projektový den, tentokrát s názvem Jsme to, co jíme!. Inspirováni názvem oblíbeného televizního poøadu a snahou upozornit žáky na zásady zdravého životního stylu, pøipravili uèitelé projekt právì na toto aktuální téma. Dìti na 1. stupni sestavovaly jídelníèek, pøipravily zdravé obèerstvení pro sebe i své spolužáky. Žáci 2. stupnì se rozdìlili do týmù a na den D se pøedem pøipravili. Sbírali informace a materiály, vyplnili anonymní dotazník o svých stravovacích návycích. Èlenové týmù pracovali celý den v jednotlivých dílnách. Napø. v dílnì pøírodopisu zjiš ovali vliv stravy na lidský organismus, v dílnì matematiky a fyziky vyhodnocovali údaje získané zvážením na osobní váze, která poskytuje informace o procentu vody, tuku a svalové hmoty v tìle. V dílnì obèanské a rodinné výchovy se seznámili s pøíbìhy lidí postižených poruchami pøíjmu potravy, hledali možná øešení. Ve výtvarné dílnì navrhli a vyrobili plakát k dané problematice. Èeský a cizí jazyk využili k napsání eseje a k pøekladu termínù a vzorového jídelníèku. V informatice žáci zpracovávali údaje z dotazníkù a vytváøeli grafy. Na závìr projektového dne se týmy žákù sešly se svými tøídními uèiteli a vytvoøily velký informaèní plakát, který zahrnoval výstupy ze všech dílen. Jednotliví èlenové týmu potom pøed svými spolužáky prezentovali svoji celodenní práci. Domnívám se, že projektový den splnil svùj cíl. V týmech spolupracovali žáci nejen rùzných tøíd, ale i roèníkù. Dozvìdìli se množství nových informací, zamysleli se nad svým životním stylem a stravovacími návyky. Rodièe mìli možnost se s výstupy projektového dne seznámit na Dnu otevøených dveøí nebo pøi posledních hovorových hodinách. L.Tocháèková, uèitelka OV

10 Vánoèní besídka Už jste se nìkdy ocitli v pohádce plné andílkù? Že nééé? Tak poslouchejte: Letí bílý andílek s hvìzdièkou na èele, hlásek má jak lehký vánek a kouká vesele. Ve ètvrtek 20. prosince 2007 se naše tøída promìnila do andìlské podoby. Poletovali v ní bílí andílci, skákali po obláècích, prozpìvovali andìlské písnì, ochutnali andìlský mls a rozdávali andìlské úsmìvy. Hádejte komu? Nevíte? Pøece svým nejbližším a nejmilejším na celém andìlském svìtì - maminkám, tatínkùm a sourozencùm, babièkám a dìdeèkùm. Nový rok si všichni pospolu pevným stiskem popøáli, v andìlském pøátelském kruhu postáli. Andìlský den se pøi mihotajícím svìtle svící vydaøil a všechny vánoènì naladil. P.Oprchalová, uèitelka 1.stupnì a dìti 1.A Toho dne 5.prosince 2007 pøišli do školy uèitelky i žáci v maskách Mikulášù, èertù a andìlù. Výuka probíhala celý den v pøevlecích a dìti plnily tzv. Mikulášský dalton. Žáci 5.B si pøipravili opravdu krásné masky a ve tøech skupinách navštìvovali své mladší spolužáky v jejich tøídách. Sehráli pro nì malé pøedstavení o tom, kdo to byl Mikuláš, proè tento svátek slavíme, každoroènì se na nìj tìšíme a pøitom se pøece jen trochu bojíme, zvláštì èerta, který po zásluze odmìní nedobré skutky a chování. Dìti dostaly od školy a od svých tøídních uèitelek malý balíèek sladkostí, spoleènì si zatanèily a pìknì si celý den užily. Ocenili jsme, že v pøevlecích pøišli témìø všichni, tj.dìti, paní uèitelky, a dokonce i paní kuchaøky. Všichni se tak zasloužili o pìkné dopoledne. Michaela Albrechtová, uèitelka 1.stupnì

11

12 Víte, co je T-ball? Pokud ne, zeptejte se našich nejmladších žákù. Naše škola se v rámci projektu T-ball do škol zúèastnila 6. T-ballového turnaje. Vybráni byli žáci 1. až 4. tøíd z pracovištì Uprkova, kteøí bojovali s opravdovým zanícením. Pro získání úspìchu museli pravidelnì a poctivì trénovat. Den pøed turnajem navštívil trénink týmu zkušený hráè Draku Brno, pan Chadim, který hráèe pochválil a povzbudil. 23. listopadu se na brnìnském výstavišti v pavilonu Z sešlo 11 týmù. V naší skupinì byli i favorité celého turnaje, družstvo Dolních Kounic, kterému jsme v úvodním zápase obrovským bodovým rozdílem podlehli. Na tváøích našich hráèù bylo vidìt obrovské zklamání, ale díky týmovému duchu, velké bojovnosti a výbornému kouèi panu Chadimovi, který nás tým celým turnajem provázel, se k nám v dalších zápasech štìstí pøiklonilo a pøišla øada vítìzství. Ze skupiny jsme postupovali do semifinále z druhého místa, pak staèila už jen jedna výhra a rázem jsme byli ve finále. K velkému pøekvapení všech jsme se ve finále sešli opìt s družstvem Dolních Kounic a zaèal tak nejdùležitejší zápas. Našemu týmu bìhem pøedchozích zápasu vzrostlo sebevìdomí a celý zápas tak byl velice vyrovnaný. V poslední výmìnì Kounice využily svých zkušeností a díky dvìma homerunùm nás porazily. V oèích hráèù se objevilo z utrpené porážky zklamání, které rychle vystøídala radost. Nováèci turnaje a hned krásné 2. místo! bylo slyšet jak z øad našeho vyèerpaného, ale spokojeného týmu, tak uznale od soupeøù. Ráda bych podìkovala všem hráèùm a popøála jim mnoho dalších sportovních úspìchù. Velký dík patøí také panu Chadimovi a v neposlední øadì organizátorùm turnaje. Pøíští rok jistì vyhrajeme! Silvie Mudráková, uèitelka 1. stupnì

13 Tohoto výletu se zúèastnily tøídy 8.A a 8.B. Na sraz pøišli kupodivu všichni, a tak jsme sedli do vlaku a odjeli. Po cestì jsme si užili spoustu legrace, ale nìkteré cesta pøece zmohla. Po pøíjezdu jsme zamíøili do Aplus hotelu a rozutíkali se do pokojù. Poté následovala prohlídka Staromìstského námìstí a výstavy modelu Prahy s výhledem. Veèer už na nás èekal program v podobì èinohry Romeo a Julie ve Stavovském divadle. Tìšili jsme se, že na vlastní oèi spatøíme osobnosti jako je Miroslav Donutil, Iva Janžurová nebo Pavel Liška. Bìhem dvou dalších dnù jsme navštívili kapli Betlémskou, kde kázal Jan Hus, Václavské námìstí, Karlùv most. Šli jsme kolem Národního divadla na Pražský hrad, tam jsme navštívili Svatovítský chrám, Zlatou ulièku, výstavu o historii Prahy. Také jsme zašli do 3D kina na film o dinosaurech. Na Petøín jsme vyjeli lanovkou, ale rozhledna i bludištì byly bohužel zavøené. Poté jsme šli na Václavské námìstí a tam se rozešli do všech koutù. Vìtšina dìtí ale stejnì skonèila v McDonaldu. U slavné sochy sv. Václava jsme si dali sraz a pak se zajeli podívat na zastávku metra Vyšehrad, která jako jediná není v podzemí. A pak už jenom alou do hotelu, sebrat zavazadla a frnk rovnou domù. Nìkteøí zmožení, jiní zas plní energie. Domù jsme jeli Brnìnským drakem Kateøina Jílková, 8.A

14 I na školách lze pomáhat jiným Každý rok, ètyøi nedìle pøed Vánocemi, se konají adventní koncerty, které kolem 18. hodiny vysílá Èeská televize. Tyto koncerty uvádí Jan Kaèer, jehož mùžete znát z Rodinných pout, M. Kubišová a T. Fischerová. Trvají vìtšinou hodinu a vybrané peníze putují všem, kteøí to potøebují. A to nemluvím jen o sirotèincích a domovech dùchodcù, ale i o rùzných charitách a dìtech s rakovinou. Právì proto mì napadlo podat ve škole návrh na výbìr penìz na tyto koncerty. Návrh byl pøijat a s kamarádkou Kristýnou Kloudovou jsme pøipravily hlášení do rozhlasu. Hned ve støedu to Kristýna vyhlásila, pøipravila se kasièka a ješte tento týden v pátek jsem s Lucií Kubátovou obešla všechny tøídy, kabinety a uèebny naší školy, kde jsme vybíraly pøíspìvky. A tìch bylo dost! Pøispìlo nám mnoho žákù a i uèitelé s paní øeditelkou Melichárkovou, paní zástupkyní Chalupníkovou a paní hospodáøkou Kadlecovou se èinili. No a po dlouhém poèítání pod dohledem paní øeditelky jsme napoèítali korun, které paní uèitelka Tocháèková odeslala na konto koncertu. Vìøím, že i mnoho mých spolužákù ještì v nedìli odeslalo DMS zprávu. A proto všem, co pøispìli nebo pøispìt chtìli, ale nemohli, protože ve škole nemìli peníze, dìkuji a souèasnì kárám ty, kteøí, i když mohli, nepøispìli, a to vìtšinou se slovy, která naznaèovala jen jediné: Proè bych utrácel za ty ubožáky, když je dole kantýna? Tato slova mì mrzela, a proto doufám, že v roce 2008 se všichni budete dívat na koncerty a pøispìjete, i když jen symbolickou èástkou, protože i ta dokáže rozzáøit malá i velká srdíèka dìtí i dospìlých. A navíc Vánoce jsou èasem, kdy máme hlavnì dávat, a tyto dary potìší i nás. Lucie Puschnerová, 9.B

15 V hodinì nìmèiny nám paní uèitelka Khazalová zaèala vyprávìt o dìtech z ústavu Tereza, s nímž navázala naše škola spolupráci, a o možnosti navštívit je. Vzbudilo to u nás velké ohlasy, a proto jsme se dohodly, že za nimi zajdeme a potìšíme je. Každý donesl nìjakou drobnost, napø. pastelky nebo èasopisy. Už pøi cestì jsme byly plné oèekávání, a také trochu nervózní. Po vstupu z nás spadla nervozita, protože se nás ujaly sympatické vychovatelky. Když jsme vešly do místnosti, rozpaky se opìt vrátily, byly jsme napnuté, jak se bude situace vyvíjet. Naštìstí jsme zachovaly chladnou hlavu a dodaly si navzájem odvahu. Každý šel za nìjakým postiženým kamarádem, dal mu dárek a pøedstavil se. Po chvíli už ze všech opadla veškerá nervozita. Malovaly jsme s nimi, prohlížely èasopisy a zpívaly. Poté jsme se šly podívat do modernì vybavených pokojù a uèeben. Nakonec jsme se rozlouèily, podìkovaly za pøíjemnì prožité odpoledne a slíbily, že jsme zde nebyly naposledy. S høejivým pocitem u srdce jsme se vracely do svých domovù. Byl to opravdu silný zážitek.uvìdomily jsme si, jaký je to dar, že jsme zdravé. Markéta Hu ková a Eliška Horáková, žákynì 8.A

16 Dne se na naší škole konala soutìž v øeènickém projevu Mladý Demosthenes", které se zúèastnili žáci šestých až devátých tøíd. Ve 14 hodin odpoledne, kdy už bylo všechno pøipraveno, se v uèebnì hudební výchovy sešlo 24 soutìžících a malé publikum. A samozøejmì nechybìla ani porota, kterou èinil menší uèitelský sbor v èele s paní øeditelkou Melichárkovou. Nechybìla ani paní uèitelka Charvátová, která byla nejen v porotì, ale i jako uèitelka èeského jazyka zorganizovala školní kolo této soutìže. Na podium pøišly nejprve moderátorky soutìže Lucie Puschnerová a PavlínaTrkanová, které øekly pár slov o Demosthenovi, a zaèalo se soutìžit. Až všichni soutìžící pøednesli svùj øeènický projev, odešla se porota poradit. Mezitím probìhla soutìž "O cenu diváka", kterou zaslouženì vyhrála E. Pospíšilová z 9.C. Po patnácti minutách se porota vrátila a vyhlásila vítìze. Byly rozdány ceny a všichni se rozešli domù. Následující den dostaly ocenìní a pochvalu moderátorky soutìže za velmi pìkný projev a øeènické umìní. Umístìní v kategorii 6. tøíd:1. R. Helánová, 2.O.Strmiska, 3.P.Jordán 7.tøíd: 1. M.Kopèáková, 2. N. Jambor, 3. K. Haièmanová 8. tøíd: 1. M.Hu ková, 2. V.Kluska, 3. M.Mendøec 9. tøíd: 1. P.Trkanová, 2. L.Altrichterová, 3. Z.Marek Lucie Puschnerová, 9.B Doba adventní je pro muzikanty obdobím vìtšího shonu a zvýšeného pracovního úsilí. Nejinak tomu bylo i v prosinci Tøída 6.A nacvièila pásmo vánoèních koled, s nímž vystoupila na námìstí Svobody v rámci akce Tradièní Vánoce v Brnì a na rozsvícení vánoèního stromku u kostela v Øeèkovicích. Dìti zazpívaly i bývalým zamìstnancùm školy na tradièním pøedvánoèním setkání. V podání žákù 6.A, pod pedagogickým vedením paní uèitelky Kunovové a za klavírního doprovodu paní uèitelky Papírníkové, zaznìly koledy moravské, èeské, a dokonce i jedna pùvodem nìmecká (a z hlediska hlasového rozsahu nároèná) Lotrinská píseò o jeslièkách. Zpìv doprovodily dìti hrou na flétnu (Hana Kubátová) a na jednoduché nástroje Orffova instrumentáže (buben, triangl, rourový bubínek, tamburína). Velkého potlesku se na námìstí Svobody dostalo Milanu Hoplíèkovi, žáku 3.C, který si zde sólovì zazpíval obtížnou koledu Já bych rád k Betlému. Dìti èekala za každé vystoupení sladká odmìna, kromì níž si domù odnášely i radost z povedeného vystoupení a aktivního muzicírování. Snad se nám podaøilo pøenést tuto radost i na maminky, tatínky, babièky, dìdeèky a další vìrné posluchaèe držící nám pìsti pod pódiem. V pátek jsme si dopoledne zpøíjemnili zpíváním u stromeèku ve vestibulu školy. 6.A pøedvedla ze svého nacvièeného programu známìjší lidové koledy, po nichž se svým vánoèním vystoupením následoval zpìvácký výbìr žákù 7.A s instrumentálním doprovodem žákù sportovních tøíd (housle, flétna, kytara) pod pedagogickým vedením paní uèitelky Kadlèíkové. Tradièní stromeèkové zpívání se žákùm a uèitelùm I. i II. stupnì líbilo a pomohlo navodit sváteèní náladu. L. Kunovová, uèitelka HV

17 Škola na zkoušku Dne 10. ledna 2008 se konala na pracovišti Uprkova akce pro pøedškoláky s názvem Škola na zkoušku. Dìti si spoleènì s rodièi prohlédly školu, poté usedly do lavic, zazvonilo a zaèalo vyuèování. Skoroškoláci mìli možnost si vyzkoušet, jak vypadá jedna vyuèovací hodina v první tøídì. Nejdøíve jsme se pomocí míèku v kruhu na koberci seznámili. Dìti potom pojmenovávaly obrázky na kartièkách, vytleskávaly a urèovaly poèet slabik, podle poètu je pøiøazovaly ke správnému poètu teèek nebo ke správné èíslici na tabuli. Nìkteré dìti hledaly slova zaèínající stejnou hláskou. Poznávaly, procvièovaly a tøídily tvary písmen a èíslic. Malí školáèci si také vyzkoušeli poèítání do pìti, rozlišovali geometrické tvary, které pak vymalovali na pøipravených pracovních listech nebo je navlékali jako korále. Pomocí øíkanek si procvièili ruce a prstíky, zacvièili si na koberci. Vyuèovací hodina utekla jako voda, nìkterým dìtem se ani nechtìlo domù. Pøejeme všem našim budoucím prvòáèkùm, aby i od záøí, až zasednou do svých školních lavic, byli tak šikovní, bystøí a odvážní jako ve Škole na zkoušku. J.Pašková, uèitelka 1.stupnì ŠvP na lyžích Jako každoroènì poøádáme od do pro žáky prvního stupnì školu v pøírodì s lyžováním. Letos pojedeme do Velkých Karlovic do hotelu Galík, kde jsme byli ubytováni už loni. Velmi se nám líbilo pøíjemné prostøedí hotelu i jeho okolí a dostateèný pøídìl snìhu. Tøešnièkou na dortu byla možnost využití bazénu ve vedlejším hotelu Horal. Kromì sportování se všechny dìti zapojily do celotýdenní hry na zlatokopy tak usilovnì, že už by se mezi tìmi pravými urèitì neztratily. Doufáme, že i letos se nám podaøí prožít skvìlý týden na horách se spoustou veselých zážitkù a dobrodružství. L.Švecová, uèitelka 1.stupnì

18 Novinky z pracovny školního psychologa Školního psychologa získala škola pøed dvìma roky v rámci projektu VIP Kariéra, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem ÈR. Od letošního roku jsem tuto funkci pøevzala po Mgr. Ivanì Chatrné, která se nyní vìnuje charitativní èinnosti v Kongu. Moje èinnost navazuje na její zapoèatou práci a je i nadále zamìøena jak na práci s tøídními kolektivy, tak na individuální konzultace pro žáky, rodièe a uèitele. V prvním pololetí pøedstavovaly velkou èást mé práce také adaptaèní pobyty pro žáky 6. a 7. tøíd na zaèátku školního roku a dále kariérové poradenství pro žáky devátého roèníku. Do druhého pololetí pøipravuji pravidelné rozvíjející skupinky pro prvòáèky a program na rozvoj sociálních dovedností pro žáky druhého stupnì. K individuálním konzultacím jsem k dispozici vždy v konzultacních hodinách nebo dle domluvy a mé dveøe jsou otevøené pro všechny pro smutné, rozpustilé, bezradné, rozzlobené, pro ty co nemají kamarády, co se trápí s uèením pro všechny, kteøí chtìjí pøijít. I. Kolèárková, školní psycholožka odpora talentovaných žákù na ZŠ Horácké nám. Na naší škole vìnujeme pozornost vedle základních cílù výuky i žákùm, u nichž se projevuje talent v nìkteré oblasti jejich školní èinnosti. Jednou z pøíležitostí prezentace jejich nadání je i úèast v rùzných soutìžích. V rámci èeského jazyka byla touto pøíležitostí celostátní literární soutìž Každý jednou zaèíná, do níž zaslalo svoje pøíspìvky dìtí z celé ÈR. Mezi nimi bylo i 28 prací žákù naší školy. Po prvním výbìru poroty postoupilo do dalšího kola 599 pøíspìvkù, mezi kterými bylo i 8 prací našich žákù. Nejvìtšího úspìchu dosáhl Ambrož Dvoøáèek, žák 9.A, jehož práce byla zaøazena mezi nejlepší a postoupila do finále. Ambrož Dvoøáèek prokázal svùj talent v oblasti tvùrèího psaní a po zásluze obdržel diplom za 2. místo a ocenìní poroty Mladý spisovatel. Dagmar Charvátová, uèitelka ÈJ

19 Zkratka EVVO se v poslední dobì èasto objevuje v rùzných školských dokumentech, je souèástí ŠVP a mnoha èlánkù v rùzných pedagogických èasopisech. Pod touto zkratkou se skrývá sousloví environmentální vzdìlávání, výchova a osvìta. Ve školské praxi mùžeme toto vzdìlávání zaèleòovat do rùzných pøedmìtù a projektù, navštìvovat rùzné výukové programy s touto tématikou nebo pøipravit pro žáky celodenní projekty. Všechny tyto aktivity by však mìly u žákù vést k jedinému cíli, a to k vytvoøení myšlení a jednání vedoucího k trvale udržitelnému rozvoji. Na naší škole se environmentální výchova stává pøirozenou souèástí výuky. Žák je již po nástupu do první tøídy seznamován se základy trvale udržitelného rozvoje. Na prvním stupni jde spíše o osvojení praktických návykù, jako napøíklad tøídìní odpadu, šetøení se zdroji (služby pro zhasínání na chodbách a záchodech, o pøestávkách a na zaèátcích vyuèovacích hodin). Žáci se seznamují s pøírodou, organizmy a jejich vztahy k životnímu prostøedí. Poznávají dùsledky èinnosti èlovìka na pøírodu, jak pozitivní, tak i negativní. Na druhém stupni dostávají tyto získané obecné znalosti konkrétní vìdecké podložení v rámci jednotlivých pøedmìtù a jejich mezipøedmìtových vazeb. Environmentální výchova zde probíhá v rámci daltonských blokù, roèníkových i pøedmìtových projektù. V rámci EVVO škola úzce spolupracuje se støedisky ekologické výchovy (mezi jinými Jezírko, Lipka, Rezekvítek), je též zapojena do projektu Ekoškola a na prvním stupni dlouhodobì probíhá projekt Lesní pedagogika. Významné je zapojení školy do projektu M..R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). V plánu je úprava školních zahrad pro hlubší podporu environmentální výchovy a zavedení pravidelných projektových dnù ke Dni Zemì. S.Kubešová, uèitelka Pø

20 Tìlocvièny Tento Mikuláš nebyl pro naše tìlocvièny pøíliš š astný. Ètvrtého prosince došlo k narušení sklenìné kopilitové stìny a po posouzení stavu statikem musely být obì tìlocvièny uzavøeny. Okamžitì byl kontaktován zøizovatel školy a zaèalo se hledat øešení této situace. Celková rekonstrukce, která je nutná, by však znamenala, že si do letních prázdnin moc nezacvièíme ani my, ani sportovní kluby, které si naše tìlocvièny pronajímají. Z toho dùvodu se hledalo jiné øešení. Nakonec bylo pøistoupeno k prozatímnímu zajištìní vnitøních kopilitových blokù silikonovými pásy. Za toto øešení pøevzala záruku provádìcí firma do 30.èervna. Bìhem letních prázdnin bude provedena celková rekonstrukce, kterou zajiš uje zøizovatel školy. Tuto rozsáhlou akci pøipravuje Ing. Eva Malásková. I.Melichárková, ØŠ Akce tøíd 1. stupnì Záøí divadlo Radost Èarodìjná škola, divadlo KejklíøØíjen LŠ Jezírko, Pøíroda ètyø roèních období, výuka na dopravním høišti, projekt Tøídy bez hranic, Žijeme zdravì (pití bylinkových èajù) Listopad výchovný koncert skupiny Réva, projekt Zdravý životní styl, exkurze na výlov Novovesského rybníka, Škola pro rodièe a dìti 1.roè. Prosinec Èertovská škola, návštìva pøedstavení Popelka (dramatický kroužek), Den otevøených dveøí, vánoèní sezení s rodièi Andìlský den, pøedvánoèní putování do Strážnice Leden škola na zkoušku pro budoucí prvòáèky, výukové programy v DDM, ukázkové hodiny pro dìti z MŠ, divadlo Radost, Pá áci baví prvòáky pøehlídka karnevalových kostýmù L. Švecová, uèitelka 1.stupnì

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Výroèní zpráva školy. Kontakt

Výroèní zpráva školy. Kontakt Kontakt MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Mrázkova 700/III, 392 01 Sobìslav Tel: 381 522 054 739 570 420 recepce 739 633 993 øeditelka školy E-mail: skola@rolnicka.cz www.rolnicka.cz

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno ZPRAVODAJ Základní škola Horácké nám. 13 Brno Úvod S blížícím se vysvìdèením k vám pøichází nový Zpravodaj. Bohužel je to vždy naèasované tak, že v dobì, kdy je ve škole nejvíc práce, zaèneme sbírat pøíspìvky.

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno ZPRAVODAJ Základní škola Horácké nám. 13 Brno ZPRÁVY Prvòáèci z øeditelny Jako každý r ok probìhl v lednu zápi s do 1. tøí d. V letošním roce pøiš el k zápisu velký poè et dìt í. Celkem jich pøišlo 143.

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM

ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM ØÍJEN METODIKA 1. LISTNATÉ STROMY 2. JEHLIÈNATÉ STROMY 3. OD SEMÍNKA KE STROMU 4. TØÍDÍME ODPAD 5. PTÁCI NA PODZIM Pozorování pøírody uèitel mùže s dìtmi uskuteènit vycházku do pøírody. Doporuèujeme 4x

Více

OBSAH. I. Základní údaje o škole...2

OBSAH. I. Základní údaje o škole...2 OBSAH I. Základní údaje o škole...2 II. Pøehled oborù vzdìlání...3 Složení tøíd...4 III. Pracovníci školy...5 IV. Vzdìlávání pracovníkù školy...5 V. Zápis a pøijímací øízení...6 VI. Výsledky zkoušek a

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 1 9 9 7 PROGRAM OSLAV dne 7. èervna : 10.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC 12.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

a k iè ln o R E C È ie n o k ia D la o k š á k tic k ra p í a ln iá c e p s la o k í š n d la k á, z la ok šák øs te a M

a k iè ln o R E C È ie n o k ia D la o k š á k tic k ra p í a ln iá c e p s la o k í š n d la k á, z la ok šák øs te a M Mateøská škola, základní škola speciální a praktická škola Diakonie ÈCE Rolnièka Výroèní zpráva školy školní rok 2016/2017 I. Základní údaje o škole Název školy, sídlo: Mateøská škola, základní škola speciální

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová

Autoøi èlánku: Andrea Ouková, árka Lüftnerová Milým pøekvapením pro nás byl první výtisk naeho èasopisu, který potìil nejen nás, ale i nae rodièe, známe, kamarády. S nadením jsme se vrhli na druhý díl, ve kterém Vám popíeme ná výlet do Èeského Krumlova,

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Støední škola potravináøská, obchodu a služeb Brno Charbulova 106, 618 00, Brno Charakteristika školy Jsme státní školou, která vznikla slouèením Støední

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK 2012 Olomouc, 2013 Slovo úvodem Vážení pøátelé, dìkujeme, že jste si ke ètení vybrali právì tuto

Více

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno

ZPRAVODAJ. Základní škola Horácké nám. 13 Brno ZPRAVODAJ Základní škola Horácké nám. 13 Brno Úvod Školní rok se nachýlil a už se zaèíná s pøípravou toho dalšího, ale bez obav, o tom tento Zpravodaj nebude. Ohlížíme se za uplynulým pùlrokem - co se

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli

Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 4 STUDENSKÝ TEP Turnaj ve stolním tenise v Horním Poli 13. 2. 2010 V místní èásti Horní Pole pojali sobotní odpoledne sportovnì. V sále kulturního domu se na tøech stolech utkalo 16 úèastníkù v turnaji

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 1 5 U doc. PhDr. Štefan Vendel,

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

K O U M E S. Bøezen 2015

K O U M E S. Bøezen 2015 Bøezen 2015 K O U M E S Milí ètenáøi, Opìt je tu další vydání èasopisu Koumes a s ním i spousta nových zajímavostí a to nejen z naší školy. V bøeznovém èísle se zamìøíme na téma kyberšikany a šikany jako

Více

Výchova ke zdravému životnímu stylu

Výchova ke zdravému životnímu stylu Výchova ke zdravému životnímu stylu Pøíspìvek pøidal Administrator Wednesday, 12 October 2011 Aktualizováno Monday, 10 December 2012 ZS Purkynova Vyskov Truhlice moudrosti (Filip na ostrovì Š astného života)

Více

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN

PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM ISBN PhDr. Ilona Špaòhelová KOMUNIKACE MEZI RODIÈEM A DÍTÌTEM Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3691. publikaci

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

Èíslo /2013 SVÁTKEM FOTBALU V JIHLAVÌ VYVRCHOLIL 16. ROÈNÍK MC DONALD S CUPU. speciál. speciál

Èíslo /2013 SVÁTKEM FOTBALU V JIHLAVÌ VYVRCHOLIL 16. ROÈNÍK MC DONALD S CUPU. speciál. speciál Èíslo 6-2012/2013 SVÁTKEM FOTBALU V JIHLAVÌ VYVRCHOLIL 16. ROÈNÍK MC DONALD S CUPU 2012013 speciál speciál MC DONALD S CUP LETOS VYVRCHOLIL SVÁTKEM FOTBALU V JIHLAVÌ Drahomíra Jiráková: Poøád mne to strašnì

Více

Středisko výcviku vodicích psů

Středisko výcviku vodicích psů Středisko výcviku vodicích psů Ve čtvrtek 7. října 2010 jsme navštívili Středisko výcviku vodicích psů v Jinonicích. Tento den je Dnem nevidomých a slabozrakých, proto ve středisku probíhal den otevřených

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2017-2018 Vážení rodiče, v letošním školním roce je pro Vaše děti připravena tato nabídka zájmových kroužků. Přihlašování je možné od 5. do 15. září nebo do naplnění kapacity. Kroužky,

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

MASKOT. Listopad 2013

MASKOT. Listopad 2013 MASKOT Listopad 2013 ÚVOD Jak a kde hlasovat pro ná stromek? Hlasovat mùete na webové stránce: www.rozsvitimevasevanoce.cz, a to v naem pøípadì výbìrem ikony Hlasuj pro strom mìsta, vyberte Èeské Velenice

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc 2014

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc 2014 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK 2013 Olomouc 2014 Slovo úvodem Vážení pøátelé, projekt E-Bezpeèí, realizovaný Centrem prevence rizikové

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 1 vyšlo: záøí 2010 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Milé dìti, vážení rodièe, vìøíme, že jste pøíjemnì strávili

Více