Nové směry farmakoterapie syndromu demence a poruch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové směry farmakoterapie syndromu demence a poruch"

Transkript

1 1 z :26 Nové směry farmakoterapie syndromu demence a poruch kognitivních funkcí Autoři: I. Holmerová, M. Baumanová, H. Vaňková, B. Jurašková Autoři - působiště: Gerontologické centrum v Praze 8, ředitelka doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Článek: Vnitř Lék, 2011, 57(6): E2010_20 Kategorie: Vychází pouze online Počet zobrazení článku: 66x Souhrn Demence představují závažný problém jak z hlediska zátěže onemocnění, tak subjektivních obav zejména starších lidí a ekonomických nákladů. I proto se stala Alzheimerova choroba a jiná onemocnění způsobující demenci prioritním zdravotnickým problémem Evropské unie. Farmakoterapie demence je dosud pouze symptomatická. V článku se zabýváme jak možnostmi současné farmakoterapie, tak směry, kterými se v současné době ubírá výzkum léků, které by byly schopny významněji oddálit rozvoj tohoto onemocnění. Klíčová slova: demence kognitivní funkce Alzheimerova choroba farmakoterapie Úvod Syndrom demence představuje komplexní zdravotnický, sociální i ekonomický problém. Jedná se o stav, který s sebou nese dlouhodobé zhoršení kvality života nemocného i o něj pečující rodiny a přináší nesmírnou a dosud nedoceněnou zátěž pro systémy zdravotní, sociální i dlouhodobé péče. V rozvinutých zemích jsou Alzheimerova choroba či jiná onemocnění způsobující demenci dokonce 4. nejzávažnějším problémem z hlediska zátěže onemocnění měřené dle DALY (Disability Adjusted Life Years). Tento pojem zahrnuje léta života ztracená v důsledku předčasné mortality (YLL Years of Life Lost), což je dáno faktem, že většina onemocnění způsobujících syndrom demence, zejména pak jeho nejčastější příčina Alzheimerova choroba, jsou onemocnění progresivní a ve své povaze terminální, vedoucí k postupné deterioraci stavu a k předčasné smrti. Jedná se zpravidla o onemocnění, která progredují pomalu, ale výrazně zhoršují kvalitu života pacienta, což je vyjádřeno druhou komponentou měřítka DALY, tedy léty života s disabilitou (YLD Years Lived with Disability) [1]. Alzheimerova choroba a další onemocnění způsobující demenci představují také jeden z největších subjektivně vnímaných problémů, největší obavu, která bezprostředně následuje obavu z onkologických onemocnění a je zpravidla větší než obava z onemocnění jiných, např. kardiovaskulárních [2]. Významné jsou také ekonomické dopady demence, které jsou známy např. ze studie uskutečněné v rámci evropského projektu EuroCoDe (European Collaboration on Dementia). Tento projekt přinesl významné socioekonomické a epidemiologické údaje, které se staly podkladem pro další jednání o problematice Alzheimerovy choroby a jiných demencí v Evropě. Projekt

2 2 z :26 EuroCoDe, jejž koordinovala evropská asociace alzheimerovských společností Alzheimer Europe, prokázal, že počet lidí postižených demencí v Evropě představoval již v době trvání projektu, v roce 2007, asi 7 milionů lidí v zemích Evropské unie a 8,5 milionu ve všech evropských zemích. Tento počet nadále velmi rychle stoupá. Celkové náklady byly jen v zemích evropské sedmadvacítky odhadnuty na 130 miliard eur. Z toho představovala více než polovinu (56 %) neformální, nejčastěji rodinná péče. Studie také prokázala, že se jedná o jedno z nejnákladnějších onemocnění. V zemích Evropské unie bylo v roce 2007 na léčbu jednoho průměrného pacienta s demencí a péči o něj vynaloženo v průměru eur za rok. Vzhledem k tomu, že tyto náklady vyjadřují zejména poskytování péče, byly nejvyšší v zemích staré EU a poněkud nižší v nových zemích Unie [3]. Pro výše uvedené a další souvislosti byla Alzheimerova choroba za francouzského předsednictví Evropské unie (EU) deklarována jako významný společný problém a priorita EU [4,5]. V současné době řeší EU prostřednictvím svých institucí a orgánů, jakož i ve spolupráci s jednotlivými členskými zeměmi, tento problém v oblasti výzkumu [6], výměny zkušeností a excelence ve zdravotní, sociální i dlouhodobé péči [7,8] a v dalších oblastech. Jedním z významných závěrů této iniciativy Evropského parlamentu je doporučení jednotlivým členským zemím EU, aby realizovaly své Plány Alzheimer po vzoru Francie (která na řešení této problematiky alokovala 1,6 miliardy eur), Anglie, Skotska, Walesu a jiných zemí, které již své plány realizují. V České republice žije v současné době asi lidí s demencí a do poloviny století se jejich počet zdvojnásobí. O tom, že bude realizován Plán Alzheimer i v České republice, rozhodla vláda ČR v říjnu roku 2010 [9]. Syndrom demence Syndrom demence charakterizuje postupná deteriorace kognitivních funkcí. Pouze tento pohled však nezahrnuje celou komplexnost syndromu, který postihuje další významné oblasti, a to zejména oblast chování a dalších psychických příznaků (Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia BPSD) a dále zhoršování soběstačnosti jak v tzv. instrumentálních aktivitách (IADL Instrumental Activities of Daily Living), které vyjadřují schopnost člověka žít obvyklým samostatným životem, tak posléze i v základních sebeobslužných aktivitách (ADL Activities of Daily Living), což vede k závislosti na péči [10]. Terapeutické snahy se zaměřují na celé spektrum symptomů, které spolu souvisejí, takže např. zpomalením deteriorace kognitivních funkcí je možné do určité míry zabránit rozvoji některých poruch chování či zhoršení soběstačnosti. Naopak některé psychosociální intervence zaměřené zejména na chování pacienta a jeho soběstačnost mohou přinést určité zlepšení i v oblasti kognitivních funkcí. Kromě výše uvedeného pohledu na jednotlivé okruhy symptomů demence je důležitý také pohled longitudinální, zabývající se celou trajektorií průběhu onemocnění [11]. Zde hovoříme o příkladu Alzheimerovy choroby, která je nejčastější neurodegenerativní příčinou syndromu demence. Toto onemocnění je předcházeno specifickým prodromálním stadiem, mírnou kognitivní poruchou (Mild Cognitive Impairment MCI) [12], a to zpravidla její amnestickou formou, ale vlastní etiopatogenetický proces začíná pravděpodobně 10 či více let před prvními příznaky či pozitivitou biomarkerů (jedná se o preklinické stadium Alzheimerovy choroby) [13]. Vlastní syndrom demence postupně progreduje stadii mírné, rozvinuté a těžké demence, kdy se rozvíjejí různé behaviorální a psychické symptomy za postupné deteriorace kognitivních funkcí a soběstačnosti [14]. Průběh (pokud není narušen jiným onemocněním či událostí) je ukončen terminálním stavem, kdy pacienti potřebují zejména paliativní péči [15] a kdy by měla být pozornost

3 3 z :26 věnována komfortu a zvládání bolesti [16]. Hovořit o farmakoterapii všech těchto stavů a situací v jednom článku není prakticky možné, proto se soustředíme zejména na některé nové směry ve výzkumu farmakoterapie Alzheimerovy choroby, která je zodpovědná za většinu případů demence a je jí věnována také většina výzkumného úsilí v této oblasti. Možnosti managementu BPSD přesahují možnosti a rozsah tohoto článku, proto jim bude věnována jen stručná zmínka. Symptomatická terapie Jak bylo již výše uvedeno, v současné době je v klinické praxi dostupná pouze symptomatická léčba Alzheimerovy choroby. Nejúčinnějšími a v praxi nejvíce používanými léčivy tak stále zůstávají inhibitory acetylcholinesterázy a memantin. Dále existuje spektrum léků užívaných při farmakoterapii poruch chování, významné místo zde mají kromě kognitiv zejména antidepresiva (z nich pak zejména s ohledem na efekt a snášenlivost [17] sertralin, citalopram a escitalopram), a to jak v léčbě deprese, tak některých jiných poruch chování [18]. Mírný efekt těchto léků se popisuje také u některých jiných typů demence, zejména některých forem frontotemporální lobární degenerace. Od užívání neuroleptik se v současné době ustupuje, neboť stále se množící důkazy dokládají, že přinášejí více nežádoucích než žádoucích efektů, a to zejména při dlouhodobém užívání [19]. Inhibitory acetylcholinesterázy (kognitiva) a memantin jsou nejvýznamnější skupinou léků užívaných v klinické praxi léčby Alzheimerovy choroby. Rivastigmin je doporučován i u demence při Parkinsonově chorobě a demence s Lewyho tělísky. Pro účinnost této skupiny léků hovoří dosud nejvíce vědeckých důkazů. Nicméně další výzkum této lékové skupiny je ve srovnání s ostatními skupinami v podstatě minimální. Zkoumán byl ( )enantiomer phenserinu, derivátu fyzostigminu, což je inhibitor acetylcholinesterázy, který pravděpodobně může snížit množství A β proteinu prostřednictvím působení na mrna. Tento lék byl dobře tolerován, měl některé pozitivní efekty na kognitivní funkce u počínající a mírné Alzheimerovy choroby, nicméně klinické výsledky nebyly významné, a tak se další studie neprováděly. Studie s talsaclidinem, M1 muskarinovým agonistou, byla přerušena pro nežádoucí cholinergní vedlejší účinky. Byly také zkoumány možné efekty agonistů nikotinových receptorů, z nichž měl např. ispronicline pozitivní efekt na kognitivní funkce zdravých lidí a starších lidí s mírnou kognitivní poruchou (MCI). Efekt této látky byl v jedné studii srovnatelný s donepezilem [20]. Zkoumá se ještě několik málo molekul z této skupiny, nezdá se však zatím, že by měly nějakou výhodu oproti již používaným preparátům, kterými jsou v podstatě většinou jen donepezil a rivastigmin, neboť ani galanthamin nemá žádné významnější výhody oproti předchozím. Neurotrofiny Neuronální růstový faktor (Neuronal Growth Factor NGF) je faktorem umožňujícím přežití a obnovu neuronů. Studie prokázaly efekt infuzní léčby NGF u pacientů s Alzheimerovou chorobou. Problematická je však aplikace dostatečné dávky účinné látky a její transport přes mozkomíšní bariéru. Intracerebrální infuze měly závažné nežádoucí efekty. V současné době se zvažují možnosti genové terapie s cílem zvýšit NFG v mozku. Zkoušejí se také jiné způsoby přivedení NGF do mozku (stereotaktický implantát buněk produkujících NFG v semipermeabilním pouzdře), stejně tak jako intranazální aplikace roztoku NGF [20]. Prostřednictvím zvýšení NGF lze vysvětlit také efekt

4 4 z :26 některých nefarmakologických intervencí, zejména fyzické aktivity. Imunoterapie Alzheimerovy choroby Jedná se o strategii, která je pravděpodobně z budoucích směrů léčby již nejdále ve vývoji i v klinickém zkoušení, a to i přes počáteční problémy. Snaha o aktivní imunizaci s použitím A β peptidu vedla k rozvoji meningoencefalitid, takže byla studie přerušena. Nicméně nadále pokračuje jak snaha o nalezení účinné metody cestou pasivní, tak i aktivní imunizace. Od prvního výzkumu aktivní imunoterapie Alzheimerovy choroby proběhlo či probíhá více než 10 dalších studií, a to jak s protilátkami, tak částmi molekul β amyloidu (A β). Přestože je již několik látek určených k aktivní imunizaci ve III. fázi klinických studií, nebude zřejmě jejich uvedení do klinické praxe příliš rychlé. V pasivní imunoterapii Alzheimerovy choroby se jedná o několik monoklonálních protilátek, které jsou v současné době v klinickém zkoušení. Jde o bapineuzumab, monoklonální protilátku zvyšující clearance A β, která je v současné době již ve III. fázi klinického zkoušení. Solanezumab je monoklonální protilátka, která váže rozpustný A β a zvyšuje jeho clearance z mozku do cévního řečiště. Kromě výše uvedených nejznámějších představitelů této skupiny existuje ještě několik typů monoklonálních protilátek, které se nyní klinicky zkoušejí. Kromě monoklonálních protilátek se zkoumají také polyklonální protilátky aplikované jako infuze imunoglobulinů zdravých dárců, kde se přirozeně vyskytují protilátky proti β amyloidu. Tyto preparáty jsou běžně schváleny k použití u imunodeficitů. Dvě předběžné studie prokázaly pozitivní efekt na kognici, v současné době probíhá další klinický výzkum [20]. Důležitá je úvaha o tom, jaké jsou výhody a nevýhody aktivní a pasivní imunizace. Aktivní imunizace garantuje dlouhodobé a vysoké hladiny protilátek, což zaručuje relativně nižší náklady na léčbu. Pasivní imunizace prostřednictvím monoklonálních protilátek může být cílenější na jednotlivé epitopy A β, je možná lepší kontrola hladiny protilátek. Pasivní imunizace může být také efektivní u starších lidí, protože jejich schopnost vytvořit vlastní protilátky je do značné míry omezená. Aplikace pasivní imunoterapie je nákladnější, vyžaduje více návštěv a dále hrozí riziko vazogenního edému a cerebrální amyloidové angiopatie s mikrohemoragiemi, které jsou pravděpodobně u pasivní imunizace častější [20]. Nabízí se také mnoho praktických a etických otázek souvisejících s imunoterapií Alzheimerovy choroby. Brodaty uvádí některé z nich a lze doložit mnohé další: ekonomické překážky (Budou farmaceutické firmy ochotny dále investovat do tohoto velmi nákladného výzkumu?), politické (Bude léčba dostupná jen pro některé, nebo pro všechny pacienty? nebo Pro které pacienty bude léčba dostupná?), právní (Budou někteří lidé z výzkumu či léčby vyloučeni pro nemožnost posoudit situaci?) i celospolečenské (Do jaké míry bude společnost nakloněna léčbě lidí s demencí či v jak pokročilé fázi demence bude společnost této léčbě nakloněna?) [21]. Další možnosti ovlivnění amyloidu Jedním z důležitých směrů výzkumu je ovlivnění tvorby β amyloidu. Jedná se zejména o léky působící na sekretázy, enzymy, které štěpí amyloid prekurzorový protein (Amyloid Precursor Protein APP). Jde o transmembranózní glykoprotein. Pokud je tento glykoprotein štěpen γ sekretázou a β sekretázou (zvanou také β-amyloid cleavage enzyme 1 BACE 1), vzniká fragment, β amyloid, který má 42 aminokyselin (A β). Tento A β 1-42 má výraznou tendenci k agregaci a tvorbě

5 5 z :26 amyloidových plaků. Kromě amyloidových plaků se však, zejména v poslední době, zdůrazňuje význam oligomerů β amyloidu, které snáze pronikají extracelulárním prostorem mozku a negativně ovlivňují synaptické funkce. Pokud je APP štěpen α sekretázou, vznikají solubilní fragmenty, které nemají tendenci agregovat. β sekretáza je enzymem, který má mnoho substrátů, ovlivňuje např. i myelinizaci. Látka, která by tento enzym mohla ovlivnit, musí přestupovat mozkomíšní bariéru. Tyto a další skutečnosti zdůvodňují, proč jsou studie s těmito látkami relativně málo časté a jen málo z nich je ve III. fázi klinického zkoušení. Thiazolidindiony rosiglitazon a pioglitazon jsou perorální antidiabetika působící jak prostřednictvím stimulace PPAR γ (nukleární peroxisome proliferatoractivated receptor γ) inhibici β sekretázy, tak posilováním APP degradace zvýšením její ubiquitinace. Pioglitazon přestupuje prokazatelně mozkomíšní bariéru, zatímco není dosud příliš jasné, zda tuto vlastnost má i rosiglitazon. Je také možné, že efekt PPAR γ agonistů u Alzheimerovy choroby může být způsoben vlivem na působení inzulinu, lipidový a sacharidový metabolizmus či na zánětlivé procesy. Je pravděpodobné, že inzulinová rezistence a periferní hyperinzulinemie vedou k progresi Alzheimerovy choroby, takže látky, které zvyšují periferní inzulinovou senzitivitu a redukují koncentraci inzulinu, mohou způsobovat zvýšenou degradaci A β [20]. Efekt rosiglitazonu na kognitivní funkce pacientů s mírnou kognitivní poruchou byl studován rozsáhlou randomizovanou kontrolovanou studií (III. fáze klinického zkoušení), a to s ohledem na APO E 4 fenotyp. Nepodařilo se prokázat významný efekt a vzhledem k oznámenému kardiálnímu riziku rosiglitazonu byla studie ukončena. γ sekretáza je jedním z významných intramembranózních komplexů, které štěpí různé proteiny včetně β amyloidu, a proto má ovlivnění tohoto enzymu mnohé další efekty (hematologické, gastrointestinální či kožní efekty, změny barvy vlasů apod.). Do klinického zkoušení se dostalo několik preparátů s účinkem na tento enzym, z nichž např. semagacestat snižuje koncentraci A β v plazmě a produkci A β v mozku. V roce 2008 byly zahájeny 2 významné randomizované kontrolované studie III. fáze klinického výzkumu u pacientů s počínající a mírnou demencí. Výsledky těchto studií budou publikovány pravděpodobně v příštím roce. Begacestat by měl být preparát modifikující γ sekretázu s omezením některých vedlejších účinků, zatím probíhá II. fáze klinického zkoušení. Do této skupiny lze také zařadit skupinu nesteroidních antirevmatik (včetně ibuprofenu, indometacinu atd.), která také působí jako modulátory γ sekretázy. Jim podobné jsou SALAs (Selective β Amyloid Lowering Agents). Tarenflurbil (R-enantiomer či flurbiprofen) byl testován již ve III. fázi klinického výzkumu u pacientů s mírnou Alzheimerovou chorobou, ale ani ten neprokázal významný efekt, a to zřejmě pro malou schopnost modifikovat γ sekretázu i pro špatný průnik mozkomíšní bariérou [20]. Aktivátory α sekretázy jsou další možnou cestou vývoje nového léku. Tento enzym vede ke štěpení APP na solubilní částice, které působí neuroprotektivně. Předpokládá se, že několik skupin léků může vést ke stimulaci tohoto enzymu. Jedná se např. o agonisty muskarinových, glutamátových a serotoninových receptorů, statiny, estrogeny, testosteron, aktivátory proteinkinázy C a další. Přestože tyto látky byly již klinicky testovány, u žádné z nich se neprokázal klinicky významný efekt. Do této skupiny patří také několik dalších látek, které jsou v počátečních fázích zkoušení [20]. Další vývoj léčiv se zabývá látkami ovlivňujícími agregaci amyloidu. Důvodem pro zkoumání těchto látek byla představa, že právě agregace β amyloidu a vytvoření nerozpustných komplexů a plaků je

6 6 z :26 faktorem, který nejvíce poškozuje neurony a synapse. Tato hypotéza je poněkud problematická, protože se ukazuje, že naopak právě rozpustné oligomery snadno pronikají mozkovou tkání a poškozují synapse. Potenciální efekt tedy záleží na tom, do jaké míry by tyto látky mohly limitovat tvorbu oligomerů. Tento předpoklad nesplnila první generace těchto látek, takže např. tamiprosat (homotaurin, Alzhemed), který se dostal až do III. fáze klinického zkoušení, a to ve velké studii Alphase study v USA, neprokázal významné klinické efekty. Zajímavé je, že firma Bellus Health uvedla na trh (za vcelku silné kritiky vědců) tamiprosat jako potravinový doplněk pod názvem Vivimind. Dalším preparátem z této skupiny je clioquinol, látka ovlivňující také hladiny zinku a mědi. Dalším preparátem je scyllo-inositol (scyllo-hexanhexenol), stereoizomer inositolu, který prochází mozkomíšní bariérou. V II. fázi klinického výzkumu se objevily závažné nežádoucí účinky, včetně několika úmrtí. Epigallokatechin-3-gallát také patří do této skupiny, jedná se o polyfenol obsažený v zeleném čaji. Tato látka je testována jak u Alzheimerovy choroby, tak u roztroušené sklerózy. Pro příznivý efekt zeleného čaje hovoří také epidemiologické studie [22]. Ovlivnění τ proteinu, mitochondriální dysfunkce a apoptózy Jedna z hypotéz vzniku Alzheimerovy choroby předpokládá, že patologie τ proteinu je základním etiopatogenetickým mechanizmem Alzheimerovy choroby. τ protein je cytoplazmatický protein, který se váže na tubulin a stabilizuje mikrotubuly. U Alzheimerovy choroby dochází k patologické fosforylaci τ proteinu, což vede k vytvoření neurofibrilárních klubíček. Z této hypotézy vychází další směr vývoje. Pouze jedna z látek působících na τ protein dosáhla III. fáze klinického zkoušení, její efekt na kognitivní funkce nebyl prokázán. Existují 2 experimentální přístupy k ovlivnění τ proteinu: jeden je zaměřen na fosforylaci a zabývá se inhibicí tau fosforylujících kináz, druhý na agregaci τ proteinu, respektive možnosti její inhibice. První přístup je založen na pozorování, že hyperfosforylace τ proteinu a tvorba neurofibrilárních klubíček může být způsobena nevyrovnanou aktivitou protein kináz (glykogen-syntáza-kináza 3 GSK 3) a fosfatázy PP2A. Deregulace GSK 3 by tak mohla hrát roli v patogenezi Alzheimerovy choroby, protože tento enzym se podílí na metabolizmu jak τ proteinu, tak amyloidu a dalších důležitých procesech. Jak lithium, tak valproát, léky běžně v neuropsychiatrii používané, pravděpodobně inhibuji GSK 3, a mohou tak snížit fosforylaci τ proteinu. Několik dalších inhibitorů GSK 3 se v současné době vyvíjí. Methylthioninium chlorid (metylénová modř, Rember) je široce užívaným histologickým barvivem, které působí jako inhibitor agregace τ proteinu. Tato látka má také antioxidační vlastnosti, zlepšuje mitochondriální funkci, její efekt byl prokázán u poškození mozku při agresivní cytostatické léčbě. V klinických studiích Alzheimerovy choroby se však její účinnost neprokázala. V současné době se zkouší příbuzná molekula leuko-methyl-thioninium, která má větší biologickou dostupnost, je ale zapotřebí dalšího klinického výzkumu této látky. Davunetid je oligopeptid z 8 aminokyselin, aplikuje se intranazálně, předpokládá se efekt na regulaci mikrotubulů, inhibici hyperfosforylace τ a ochranu proti A β toxicitě. V současné době probíhá III. fáze klinického zkoušení. Nikotinamid měl pozitivní efekt v pokusech na zvířatech, předpokládá se také inhibice hyperfosforylace τ proteinu a stabilizace mikrotubulů [20]. Ovlivnění apoptózy je dalším hypotetickým přístupem, neboť se ukazuje, že za úbytek neuronů v důsledku Alzheimerovy choroby je zodpovědná akcelerovaná a nekompenzovaná apoptóza [23]. Výše uvedené léky mohou také posílit anti-apoptotický faktor BCL2, indukovat neurotrofické faktory

7 7 z :26 a snižovat toxicitu A β. Byl také zkoumán efekt valproátu s ohledem na zpomalení nástupu kognitivních změn. Tento efekt se nepotvrdil, pozorována byla pouze snížená incidence neklidu a poruch chování. Latredipin byl v Rusku zkoušen jako dimebon (dimebolin). Jde o neselektivní antihistaminikum. Předpokládal se efekt na mitochondriální permeabilitu a možnost zabránit apoptóze. Ani tento lék neprokázal klinický efekt ve III. fázi klinického zkoušení. Přesto existuje mezi některými experty názor, že léčebný potenciál tohoto léku nebyl dosud ještě správně prokázán a že je zapotřebí dalšího zkoumání, zejména v preklinické fázi onemocnění. Výzkum se zaměřuje také na receptor pro pokročilé produkty glykace (Receptor of Advanced Glycation Endproducts RAGE). Jakožto multiligandový receptor přítomný na membránách neuronů, glie i endotelu se RAGE váže také na A β a zvětšuje jeho přísun do mozku přes mozkomíšní bariéru. Podílí se také na patogenezi AD prostřednictvím zánětlivé a prokoagulační aktivity endotelu, produkci volných radikálů (Reactive Oxygen Species RAS) a indukci apoptózy. Je jakousi možnou spojnicí patogeneze Alzheimerovy choroby a diabetu. Zkoumají se také další souvislosti s poruchami imunity a vaskulárními faktory [23]. Polynesaturované ω 3 mastné kyseliny (dokosahexaenová kyselina) a antioxidanty (např. vitamin E) byly opakovaně klinicky testovány. Některé studie prokázaly příznivý efekt dokosahexaenové kyseliny u starších lidí s kognitivní poruchou či Alzheimerovou chorobou, další studie to však nepotvrdily, takže výsledky jsou dosud rozporuplné. Ani suplementace antioxidanty neprokázala příznivý efekt v klinických studiích. Tato situace je stále předmětem diskuze, protože vyšší dávky jednoho antioxidantu (vitamin E) byly dokonce spojeny s vyšší mortalitou a u Alzheimerovy choroby neměly efekt [22], zatímco se stále předpokládá, že vhodná kombinace mikronutrientů by mohla mít příznivý vliv. Stejná situace je u statinů, kde se také neprokázal efekt v experimentu. Statiny redukují hladinu cholesterolu a mají další pleiotropní efekty, a to včetně schopnosti redukovat produkci A β a redukovat A β neurotoxicinu. Mají také antioxidační a protizánětlivý efekt. Nedávno bylo prokázáno nevýznamné zlepšení kognice při atorvastatinu. V současné době probíhají studie s dalšími statiny. Serotoninergní léky jsou další možnou skupinou, která je předmětem výzkumu. Další skupinou jsou léky ovlivňující fosfodiesterázu, skupinu enzymů, které jsou v mozku bohatě zastoupeny. Předpokládá se, že fosfodiesteráza 9A, respektive její inhibitory, regulují cgmp signalizační cesty ovlivňující synaptickou plasticitu. Poznatky z epidemiologických studií naznačily některé možné preventivní postupy a léky, intervenční studie však jejich účinnost velmi často neprokázaly (HRT, NSAID, statiny atd.) [22]. Přesvědčivěji hovoří pouze vědecké důkazy ze studie SYST EUR, kdy příznivý, a zdá se, že primárně preventivní, efekt (nikoli tedy jen ovlivněním hypertenze jako jednoho z rizikových faktorů) v prevenci demence prokázal nitrendipin (u léčených hypertoniků bez kognitivní poruchy) [24]. Dále existují důkazy o tom, že u lidí s mírnou kognitivní poruchou působí příznivě standardizovaný preparát ginkgo biloba [25] (Egb 761). Závěr V současné době je k dispozici pouze symptomatická léčba Alzheimerovy choroby, která může modifikovat progresi kognitivních symptomů (kognitiva a memantin) i dalších komponent syndromu demence, zejména poruch soběstačnosti a psychických symptomů (antidepresiva). Výzkum Alzheimerovy choroby se donedávna soustředil zejména na problematiku β amyloidu (A β),

8 8 z :26 mechanizmů jeho vzniku, degradace či agregace. Přes pokroky v této oblasti není jisté, zda tato cesta povede k objevení potřebného léku: tedy takového, který by byl dostupný a který by významně zpomalil progresi onemocnění, zejména v jeho preklinické asymptomatické fázi. Proto zatím na významu nabývají preventivní strategie, kromě léků (nitrendipin, Egb 761) se jedná zejména o komplexní přístup a ovlivnění rizikových faktorů demence. Stále zde tedy platí, že přiměřená životospráva, zdravá a čerstvá dieta obohacená mikronutrienty a flavonoidy v přirozené podobě, zejména pak přiměřená duševní a fyzická aktivita a bohaté sociální vztahy, jsou významnými preventivními faktory demence [25]. Článek vznikl v rámci řešení projektu NT11325 IGA MZ ČR Dlouhodobá péče pro seniory: problematika kvality péče v institucích, kultury organizace a podpory důstojnosti starých křehkých pacientů. doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Doručeno do redakce: Literatura 1. World Health Organisation. The Global Burden of Disease. Geneve: WHO (dostupné na: /www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/cra/en/index.html). 2. Blendon RJ, Georges I et al. Key Findings from a Five-Country Survey of Public Attitudes about Alzheimer s Disease. Poster presented at AAIC, July Alzheimer Europe Yearbook Luxembourg: Alzheimer Europe Písemné prohlášení Evropského parlamentu 0080/2008 o prioritách při boji proti Alzheimerově chorobě. DC/744639CS.doc. Brusel: Evropský Parlament 2008 (dostupné na 5. European Parliament resolution of 19 January 2011 on a European initiative on Alzheimer s disease and other dementias. P7_TA-PROV(2011)0016. Brusel: Evropský parlament 2011 (dostupné na 6. Council Recommendation on measures to combat neurodegenerative diseases, in particular Alzheimer s, through joint programming of research activities. COM (2009)0379 final. Brusel: Rada evropských společenství 2009 (dostupné na 7. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on a European initiative on Alzheimer s disease and other dementias. COM (2009)0380 final. Brusel: Rada evropských společenství 2009 (dostupné na 8. Rezoluce Evropského parlamentu z 9. září 2010 o dlouhodobé péči o starší lidi P7_TA(2010)03 13 P7_TA(2010)0306. Brusel: Evropský parlament 2011 (dostupné na 9. Usnesení vlády České republiky ze dne 6. října 2010 č. 711 k doporučení Rady vlády pro seniory a stárnutí populace ve věci zpracování koncepce řešení problematiky Alzheimerovy choroby a obdobných onemocnění v České republice č Praha: Úřad vlády ČR 2010 (dostupné na 06).

9 9 z : Kalvach Z, Zadák Z, Jirák R et al (eds). Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada Publishing 2004: Strategie České alzheimerovské společnosti P-PA-IA. Praha: ČALS Dostupné z: Petersen RC, Smith GE, Waring SC et al. Mild Cognitive Impairment Clinical Characterization and Outcome. Arch Neurol 1999; 56: McKhann GM. Changing Concepts of Alzheimer Disease. JAMA 2011; 305: Holmerová I, Mátlová M, Vaňková H et al. Demence. Med Pro Praxi 2010; 7: Gove D, Sparr S, Dos Santos Bernardo AM et al. Recommendations on end-of-life care for people with dementia. J Nutr Health Aging 2010; 14: Holmerová I, Vaňková H, Baumanová M et al. Bolest podceněný problém v péči o pacienty s demencí. Čes Ger Rev 2009; 7: Cipriani A, Furukawa TA, Salanti G et al. Comparative efficacy and acceptability of 12 new-generation antidepressants: a multiple-treatments meta-analysis. Lancet 2009; 373: Pidrman V. Indikace antidepresiv v léčbě seniorů. Čes Ger Rev 2009; 7: Department of Health. Living well with dementia. A National Dementia Strategy. London, UK: Department of Health Mangialasche F, Solomon A, Winblad B et al. Alzheimer s disease: clinical trials and drug development. Lancet Neurol 2010; 9: Brodaty H, Breteler MM, DeDosky ST et al. The World of Dementia Beyond J Am Geriatr Soc 2011; 59: Coley V, Andrieu V, Gardette V et al. Dementia Prevention: Methodological Explanations for Inconsistent Results. Epidemiol Rev 2008; 30: Jurašková B, Andrys C, Holmerová I et al. Transforming growth factor beta and soluble endoglin in the healthy senior and in Alzheimer s disease patients. J Nutr Health Aging 2010; 14: Forette F, Seux ML, Staessen JA et al. Systolic Hypertension in Europe Investigators. The Prevention of Dementia With Antihypertensive Treatment: New Evidence From the Systolic Hypertension in Europe (Syst-Eur) Study. Arch Intern Med 2002; 162: World Alzheimer Report The benefits of early diagnosis and intervention. London: Alzheimer s Disease International Informace obsažené na těchto stránkách jsou určené pouze zdravotnickým odborníkům a mají sloužit ke zdravotnickému vzdělávání MeDitorial Prohlášení Tyto stránky využívají odbornou informační databázi prolékaře.cz

Komentář k článku Treatment of Alzheimer Disease. Iva Holmerová

Komentář k článku Treatment of Alzheimer Disease. Iva Holmerová Komentář k článku Treatment of Alzheimer Disease Iva Holmerová Autoři se v přehledovém článku zabývají současnými možnostmi léčby Alzheimerovy choroby. V úvodní části konstatují, že neexistuje konsensus

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Terapie Alzheimerovy nemoci

Terapie Alzheimerovy nemoci Terapie Alzheimerovy nemoci současnost a pohledy do budoucna Robert Rusina Neurologická klinika IPVZ Fakultní Thomayerova nemocnice Praha Postupy a naděje v poslední dekádě Nefarmakologické postupy Memory

Více

FN u svaté Anny v Brně ICRC. Subjektivní potíže s pamětí riziko rozvoje demence?

FN u svaté Anny v Brně ICRC. Subjektivní potíže s pamětí riziko rozvoje demence? FN u svaté Anny v Brně MEZINÁRODNÍ CENTRUM KLINICKÉHO VÝZKUMU ICRC TVOŘÍME BUDOUCNOST MEDICÍNY Subjektivní potíže s pamětí riziko rozvoje demence? Kateřina Sheardová Centrum pro poruchy paměti ICRC FN

Více

Farmakoterapie demencí. Robert Rusina Neurologická klinika FTN a IPVZ

Farmakoterapie demencí. Robert Rusina Neurologická klinika FTN a IPVZ Farmakoterapie demencí Robert Rusina Neurologická klinika FTN a IPVZ Demence A každodenní aktivita (ADL) B poruchy chování (behaviour) C kognice (cognition) Cummings 2001 Cholinergní hypotéza Degenerativní

Více

Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol Centrum pro kognitivní poruchy

Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol Centrum pro kognitivní poruchy Léčba kognitivní poruchy a demence novinky ve výzkumu Doc. MUDr. Jakub Hort, PhD. Neurologická klinika UK, 2.LF a FN Motol Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol Centrum pro kognitivní poruchy Vývoj

Více

Prevence Alzheimerovy choroby

Prevence Alzheimerovy choroby Prevence Alzheimerovy choroby Doc. MUDr. Jakub Hort, PhD. 1) Neurologická klinika UK, 2. LF a FN Motol 2) Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u Svaté Anny, Brno Alzheimerova choroba - srovnání 35.6

Více

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 32011 www.solen.cz ISSN 1213-0508 Ročník 12. Reprint Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

BrainVitality. Stárnoucí mozek prochází postupnými strukturálnímí a funkčními změnami.

BrainVitality. Stárnoucí mozek prochází postupnými strukturálnímí a funkčními změnami. Stárnoucí mozek prochází postupnými strukturálnímí a funkčními změnami. Mozek se začíná zmenšovat od 25 let a v 70 letech ztratil už 25 % své velikosti. Mozková činnost spotřebuje 20-25 % veškerého kyslíku,

Více

11/6/2015. Subjektivní kognitivní stížnosti. Stádia preklinické AN. Demence MCI SMC/SCD. 0 bez neuropatologických změn. 1 přítomnost betaamyloidu

11/6/2015. Subjektivní kognitivní stížnosti. Stádia preklinické AN. Demence MCI SMC/SCD. 0 bez neuropatologických změn. 1 přítomnost betaamyloidu Subjektivní stížnosti na paměť Demence Práh demence Martin Vyhnálek Časná stádia MCI mírná kognitivní porucha Klinicky asymptomatické stádium Centrum pro kognitivní poruchy, Neurologická klinika dospělých

Více

Hodnocení kognitivních funkcí ve stáří

Hodnocení kognitivních funkcí ve stáří Hodnocení kognitivních funkcí ve stáří Mild cognitive impairment -benigní stařecká zapomnětlivost lehká porucha kognitivních funkcí subjektivně pociťovaná i objektivně měřitelná nedosahuje stupně demence

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 30. 9. 2010 2010/2084(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropské iniciativě pro Alzheimerovu chorobu a jiné formy demence

Více

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Mezinárodní konference 4. 5 března 2014, hotel Avanti, Brno Stárnutí obyvatel ČR Nejnovější

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

SEMINÁŘ O MOZKU 28. března 2009

SEMINÁŘ O MOZKU 28. března 2009 EURAG EUROPEAN FEDERATION OF OLDER PERSONS EURAG Centrum pro trénování paměti Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging a Kulturní dům Vltavská, Bubenská 1, Praha 7 pořádají SEMINÁŘ O MOZKU

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE

VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE Kornélia Cséfalvaiová Abstrakt Věk patří mezi jeden z rizikových faktorů, který ovlivňuje zdravotní stav starých osob. Se stoupajícím věkem se podíl

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky

Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky Pracovní skupina pro zpřístupnění léčebného konopí v ČR: postup a výsledky Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA děkan 1. LF UK v Praze a předseda pracovní skupiny Oficiální název skupiny Společná pracovní

Více

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy MUDr. Jana Skoupá, MBA Pharma Projects s.r.o. Česká farmako-ekonomická společnost Praha, 15.9.2009 Struktura prezentace Proč model

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

60 kapslí. zdraví a vitalita

60 kapslí. zdraví a vitalita zdraví a vitalita 60 kapslí» harmonizuje centrální nervový systém a krevní oběh» pozitivně ovlivňuje paměť a mozkovou činnost» snižuje rizika vzniku mozkových příhod a srdečního infarktu» pomáhá při pocitech

Více

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob

Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob Současné demografické trendy a změny v epidemiologii chorob zasedání projektu EU Zdraví bez hranic Základní pojmy I stáří označení pro pozdní fáze ontogeneze kalendářní stáří jednoznačné, ale nepostihuje

Více

Časné fáze klinických studií

Časné fáze klinických studií Časné fáze klinických studií Mikulov, 13.4.2012 Regina Demlová, FÚ LF MU a MOÚ Stávající situace v klinickém výzkumu Počet nových látek v klinickém výzkumu (NMEs) v posledních 15-20-ti letech narůstá Počet

Více

Alzheimerova choroba. senility nádoba? Helena Janíčková 8.3.2012, Krásný Ztráty

Alzheimerova choroba. senility nádoba? Helena Janíčková 8.3.2012, Krásný Ztráty Alzheimerova choroba senility nádoba? Helena Janíčková 8.3.2012, Krásný Ztráty Alzheimerova choroba senilita demence stařecká demence další typy demence... Peter Falk Charles Bronson Charlton Heston Marice

Více

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO

Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Zdravé stárnutí a komunitní služby z pohledu WHO Demografická změna a role měst v rozvoji komunitních zdravotních a sociálních služeb Magistrát hl.města Prahy 13.ledna 2015 Alena Šteflová Kancelář WHO

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

Co je nového na poli frontotemporálních demencí

Co je nového na poli frontotemporálních demencí Co je nového na poli frontotemporálních demencí Robert Rusina Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Úvod starší koncept Frontotemporální lobární degenerace

Více

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ

BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ BIOMEDICÍNSKÁ INFORMATIKA A JEJÍ ÚLOHA V PERSONALIZOVANÉ MEDICÍNĚ Petr Lesný 1, Kryštof Slabý 1, Tomáš Holeček 2, Jan Vejvalka 1 1 Fakultní nemocnice v Motole, Praha 2 Fakulta humanitních studií UK, Praha

Více

Alzheimerova demence syndrom geriatrické medicíny

Alzheimerova demence syndrom geriatrické medicíny Alzheimerova demence syndrom geriatrické medicíny Meluzínová H., Weber P. Klinika interní, geriatrie a prakt. lék. FN a LF MU MU Brno Paměť ve stáří problémy s pamětí ve stáří všudypřítomné postižení tzv.

Více

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (IHETA) Kolektiv autorů: Jiří Klimeš, Tomáš Doležal, Milan Vocelka Nákladová efektivita atorvastatinu v porovnání se simvastatinem v prevenci kardiovaskulárních onemocnění v České republice dopady zkráceného revizního řízení Institut pro zdravotní ekonomiku a technology

Více

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Herbamedicus, s.r.o. Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL tobolky unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Arthrorevital ARTHROREVITAL Pomoc při

Více

Lenka Vondráčková, Štěpán tesař Květen 2013 A6M33AST

Lenka Vondráčková, Štěpán tesař Květen 2013 A6M33AST Lenka Vondráčková, Štěpán tesař Květen 2013 A6M33AST Tuto chorobu zatím nelze léčit, ale již včasnou detekcí lze velmi omezit / zpomalit její rozvoj a tím člověku v podstatě prodloužit aktivní a soběstačnou

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Jaromíra Gajdová II. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7

PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1/7 Členský stát Žadatel nebo držitel rozhodnutí o registraci Vymyšlený název přípravku

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

1. ZÁKLADY NEUROBIOLOGY A NEUROCHEMIE Zdeněk Fišar 1.1 Neurony 1.2 Glie 1.3 Membrány 1.3.1 Struktura a funkce 1.3.2 Složení biomembrán 1.3.

1. ZÁKLADY NEUROBIOLOGY A NEUROCHEMIE Zdeněk Fišar 1.1 Neurony 1.2 Glie 1.3 Membrány 1.3.1 Struktura a funkce 1.3.2 Složení biomembrán 1.3. 1. ZÁKLADY NEUROBIOLOGY A NEUROCHEMIE 1.1 Neurony 1.2 Glie 1.3 Membrány 1.3.1 Struktura a funkce 1.3.2 Složení biomembrán 1.3.3 Membránový transport 1.3.4 Receptory 1.3.4.1 Regulace 1.3.4.2 Adaptace 1.3.4.3

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí metody TES-terapie Léčba diabetu druhého typu je složitým terapeutickým problémem kvůli rostoucímu počtu onemocnění, jeho chronické povaze a kombinované medikamentózní

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN

Význam včasné léčby nemocných s CHOPN Význam včasné léčby nemocných s CHOPN František Salajka Plicní klinika LF UK a FN Hradec Králové Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Chronická obstrukční plicní nemoc

Více

Střední odborné učiliště Domažlice. Vitamíny v kosmetice

Střední odborné učiliště Domažlice. Vitamíny v kosmetice Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.07 Střední odborné učiliště Domažlice 2.ročník

Více

Demence a životní styl MUDr. Kateřina Sheardová Mezinárodní centrum klinického výzkumu FN USA Brno Rizikové faktory vzniku demence Cévní rizikové faktory Deprese Ovlivňují Vznik Průběh Neurodegenerativní

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

HIV (z klinického pohledu)

HIV (z klinického pohledu) HIV (z klinického pohledu) David Jilich HIV centrum, Nemocnice Na Bulovce, Praha 11.12. 2014 Vývoj situace ve světě Changes in incidance rate 2001 to 2009 zdroj: UNAIDS Zákadní charakteristika virová infekce

Více

Vývoj nového léčiva. as. MUDr. Martin Votava, PhD.

Vývoj nového léčiva. as. MUDr. Martin Votava, PhD. Vývoj nového léčiva as. MUDr. Martin Votava, PhD. Příprava na vývoj a registraci LP Náklady na vývoj: 800 mil USD Doba vývoje: 10 let Úspěšnost: 0,005% - 0,001% Vývoj nového léčivého přípravku IND NDA

Více

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob

Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob P7_TA(2011)0390 Postoj a závazek EU před zasedáním OSN na vysoké úrovni o prevenci a kontrole nepřenosných chorob Usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. září 2011 o postoji a závazku EU před summitem

Více

1. Kontext a účel výzkumné strategie. 2. Vědecké priority a předpoklady. Vědecké priority

1. Kontext a účel výzkumné strategie. 2. Vědecké priority a předpoklady. Vědecké priority Shrnutí 1. Kontext a účel výzkumné strategie Neurodegenerativní onemocnění (NDO) představují vysilující a z větší části neléčitelný stav, který je výrazně věkově závislý. Demence, která je jedním z projevů

Více

OBSAH. Nové poznatky o mikroalbuminurii jako biologickém markeru renálních a kardiovaskulárních onemocnění...37

OBSAH. Nové poznatky o mikroalbuminurii jako biologickém markeru renálních a kardiovaskulárních onemocnění...37 OBSAH Ročník 1 Ročník 1, č. 1-2007 Měření glomerulární filtrace v klinické praxi...2 Cévní přístup a srdeční onemocnění existuje mezi nimi nějaký vztah?...7 Antihypertenzní léčba obézních hypertoniků...12

Více

ABSTRAKT: Prezentace poskytuje informaci o aktuálních doporučeních z roku 2011 k hodnocení hladin 25 OH vitaminu, indikací k měření 25 OH vitaminu D a doporučených hodnotách denního příjmu dle věkových

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Kvalita ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Kvalita ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Kvalita ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Kvalita péče z hlediska N 1 Definována podle toho, co od nás zdravotníků N očekává důležitým ohledem je dg. Nemocného Determinující

Více

Nové trendy v diagnostice demencí

Nové trendy v diagnostice demencí Nové trendy v diagnostice demencí J. Laczó, M. Vyhnálek, J. Hort Neurologická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole Mezinárodní centrum klinického výzkumu,

Více

Úloha C-reaktivního proteinu v aterogenezi studie JUPITER z jiného pohledu

Úloha C-reaktivního proteinu v aterogenezi studie JUPITER z jiného pohledu Úloha C-reaktivního proteinu v aterogenezi studie JUPITER z jiného pohledu Jaroslav Racek Ústav klinickébiochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň Model molekuly CRP C-reaktivní protein (CRP) Patří mezi

Více

Ošetřovatelská péče v geriatrii

Ošetřovatelská péče v geriatrii Ošetřovatelská péče v geriatrii Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty se základní terminologií z oboru geriatrie, odlišit průběh onemocnění

Více

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Psychofarmaka a gravidita MUDr. Zdeňka Vyhnánková ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO FARMAKOTERAPII V TĚHOTENSTVÍ nemoc většinou znamená větší riziko než léčba indikace by měla být podložená a ne alibistická většina

Více

Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc 2016-2019. Martina Mátlová Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.

Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc 2016-2019. Martina Mátlová Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc 2016-2019 Martina Mátlová Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. Zpráva o stavu 2015, str. 11 2 Zpráva o stavu 2015, str. 10 3 Zpráva o stavu 2015, str. 12 4

Více

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Název: Non-coding RNAs in neurogenic and neuropathic pain mechanisms and their application for risk assessment, patient stratification and personalised pain

Více

ria pro Alzheimerovu nemoc v podmínk AD Centrum

ria pro Alzheimerovu nemoc v podmínk AD Centrum Stará a nová diagnostická kritéria ria pro Alzheimerovu nemoc v podmínk nkách ČR Aleš Bartoš AD Centrum AD Centrum Psychiatrické centrum Praha Poradna pro poruchy paměti, Neurologická klinika FNKV, 3.

Více

Medical devices specificities: opportunities for a dedicated product development methodology

Medical devices specificities: opportunities for a dedicated product development methodology Medical devices specificities: opportunities for a dedicated product development methodology Isa C.T. Santos G. Scott Gazelle Luis A. Rocha Joao Manuel R.S. Tavares Jakub Vacek Shrnutí Existuje mnoho definic

Více

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing.

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing. Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing. Alžběta Stará Vedoucí projektu dr. hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D. 1 Úvod

Více

Lékové interakce. Občan v tísni 18. 6. 2014

Lékové interakce. Občan v tísni 18. 6. 2014 Lékové interakce Občan v tísni 18. 6. 2014 Lékové interakce Definice: situace, kdy při současném podání dvou nebo více léčiv dochází ke změně účinku některého z nich. Klasifikace: účinky : synergistické

Více

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín TIA A NEUROLEPTIKA Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín CÍL Vytipovat skupinu pacientů, které by mohly být výrazně poškozeny užíváním antipsychotik a to z pohledu jejich nežádoucích kardiovaskulárních

Více

Biomedicínská informatika a její úloha v personalizované medicíně. Petr Lesný

Biomedicínská informatika a její úloha v personalizované medicíně. Petr Lesný Biomedicínská informatika a její úloha v personalizované medicíně Petr Lesný Co student medicíny ve škole nezíská Praktické dovednosti Empatii Schopnost práce s informacemi Lékařská informatika Schopnost

Více

Stáří by mělo být zdravé. MUDr.Alena Jiroudková KNL Liberec

Stáří by mělo být zdravé. MUDr.Alena Jiroudková KNL Liberec Stáří by mělo být zdravé MUDr.Alena Jiroudková KNL Liberec STÁŘÍ je přirozená etapa života Senioři v ČR 1 400 tis.seniorů v ČR 3 5% potřebuje péči v institucích 300 tis.nesoběstačných v IADL 100 tis.nesoběstačných

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ-CHPPL SZÚ - Konzultační den Podpora zdraví na pracovišti 15.9.2011 Obsah prezentace Podpora zdraví na pracovišti Komplexní přístup

Více

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 2. prosince 2003. o screeningu rakoviny (2003/878/ES)

DOPORUČENÍ RADY. ze dne 2. prosince 2003. o screeningu rakoviny (2003/878/ES) DOPORUČENÍ RADY ze dne 2. prosince 2003 o screeningu rakoviny (2003/878/ES) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství a zejména na čl. 152 odst. 4 druhý pododstavec této

Více

Sociální a ekonomické dopady muskuloskeletálních onemocnění v České republice iniciativa Fit for Work Europe

Sociální a ekonomické dopady muskuloskeletálních onemocnění v České republice iniciativa Fit for Work Europe Sociální a ekonomické dopady muskuloskeletálních onemocnění v České republice iniciativa Fit for Work Europe Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment OBSAH co znamenají nemoci

Více

Spasticita po cévní mozkové

Spasticita po cévní mozkové Spasticita po cévní mozkové příhodě Jiří Neumann, Jan Kubík Iktové centrum, Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. Krajský neurologicko neurochirurgický seminář, Teplice, 26.10.201 Cévní

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 Inovace 2010 od LR! S formulí PRO12- exkluzivně od LR! P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 PROBIOTIC12 Co jsou probiotika? CO JSOU PROBIOTIKA? Lidské střevo obsahuje

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami Racionální terapie kortikosteroidy u myasthenia gravis, rizika a benefit léčby Iveta Nováková Neurologická klinika VFN, Praha Nervosvalový přenos Funkční blokáda Destrukce nervosvalové ploténky Nervosvalový

Více

Projekt United4Health

Projekt United4Health Projekt United4Health Ing. Zdeněk Gütter, CSc. 21.2.2013 Hlavní rysy projektu I U4H je projekt s grantem EU v návaznosti na výzvu v 2012 v Programu pro podporu politik ICT (ICT PSP) v rámci Strategie Evropa

Více

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA

Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Podmínky pro rozvoj integrovaných sociálních a zdravotních služeb v obcích 17. dubna 2015 Ing. Iva Merhautová, MBA Současný stav Posledních 20 let zdravotně sociální péče jedná se o ní Posledních 20 let

Více

(Smyšlený) název Koncentrace Léková forma. VASOBRAL, comprimé sécable. VASOBRAL, solution buvable en flacon. 0,10 g/1 g na 100 ml

(Smyšlený) název Koncentrace Léková forma. VASOBRAL, comprimé sécable. VASOBRAL, solution buvable en flacon. 0,10 g/1 g na 100 ml Příloha I Seznam názvů léčivého(léčivých) přípravku(ů), léková(é) forma(y), koncentrace, způsob(y) podání, držitel(é) rozhodnutí o registraci v členských státech 1 Členský stát (EHP) Držitel rozhodnutí

Více

VÝZNAM FUNKCE PROTEINŮ V MEDICÍNĚ

VÝZNAM FUNKCE PROTEINŮ V MEDICÍNĚ FUNKCE PROTEINŮ 1 VÝZNAM FUNKCE PROTEINŮ V MEDICÍNĚ Příklad: protein: dystrofin onemocnění: Duchenneova svalová dystrofie 2 3 4 FUNKCE PROTEINŮ: 1. Vztah struktury a funkce proteinů 2. Rodiny proteinů

Více

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY E.Vítková, D.Krajíčková, J.Náhlovský Neurologická a Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Kavernomy Makroskopicky Morušovitý útvar mm až několik cm Dutinky

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP

CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR. Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP CO JE TO DIABETES Péče o nemocné s diabetem v ČR Terezie Pelikánová předsedkyně České diabetologické společnosti ČLS JEP Diabetes mellitus (DM) Heterogenní metabolické onemocnění se společným charakteristickým

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz 4 Problematické situace v péči o seniory PhDr. Martina Venglářová PROBLEMATICKÉ SITUACE V PÉČI O SENIORY Příručka pro zdravotnické a sociální pracovníky

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více