OBSAH TAM A ZASE ZPÁTKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH TAM A ZASE ZPÁTKY"

Transkript

1 Vážení ètenáøi, dìkuji, že jste s pochopení pøijali, že toto èíslo vychází témìø o mìsíc pozdìji, než by mìlo. Dùvodem byl mùj studijní pobyt v zahranièí. Aèkoli je díky u možné pohodlnì komunikovat s autory, administrativní práce musela èekat až na mùj návrat do Prahy témìø v polovinì prosince. I v tomto èísle Dingiru se setkáte s novými autory: se studentem Pedagogické fakulty Jihoèeské univerzity v Èeských Budìjovicích Vítem Profantem, psychoterapeutem Jiøím Rùžièkou, publicistkou Janou Blažkovou, studentkou Husitské teologické fakulty UK Zuzanou Froòkovou (už delší dobu studuje v Nìmecku a dosud pro Dingir pouze nìkolikrát pøekládala), sociálním pracovníkem Pavlem Jurkovièem, tiskovým mluvèím Scientologické církve Jiøím Voráèkem (tomu patøí dík též za pomoc pøi pøípravì nìkterých èlánkù a za konzultace) a právníkem Náboženské organizace Svìdkové Jehovovi Lubomírem Müllerem. Zdenìk Vojtíšek OBSAH Tam a zase zpátky (Zdenìk Vojtíšek) 1 Vìda a náboženství témìø postmoderní (David Václavík) 2 Co je a co není sekta (Vít Profant a Ivan O. Štampach) 5 Z domova Paranormální svìt èeských médií (Vìra Nosková) 7 Zahranièí Karmapa vs. karmapa (Zuzana Froòková) 9 Téma Náboženství kontroverze (Zdenìk Vojtíšek) 11 L. R. H. podle scientologù (Martin Koøínek) 14 Hubbard podle kritikù (Martin Koøínek) 15 Bez následkù pro lidstvo (Jiøí Rùžièka) 16 Bohoslužba jako zrakové cvièení (Jiøí Koubek) 19 Je scientologie náboženstvím? (Miloš Mrázek) 21 Inspiraèní zdroje scientologie (Pavel Jurkoviè) 23 Vymazané vzpomínky (Jana Blažková) 24 Rozhovor Na cestì ke svobodì - rozhovor s Graemem Wilsonem (Zdenìk Vojtíšek) 26 Info-servis 28 Recenze Jak v roce 2000 na horu Karmel (Martin Fojtíèek) 30 Hubbardova fantazie na plátnì (Martin Koøínek) 30 Práce studentù Od Lhotky ke Kršnovu dvoru (Martin Fárek) 31 Scientologické asisty (Petr Studnièka) 31 Reflexe Scientologie a technologie L. R. H. (Jiøí Voráèek) 32 Kdo klame a kdo byl oklamán? (Lubomír Müller / Martin Cibulka) 34 Dopisy 36 Scientologové možná skonèí remízou TAM A ZASE ZPÁTKY Zdenìk Vojtíšek Vìtšina nových náboženských smìrù, které se po druhé svìtové válce a zvláštì v 60. a 70. letech objevily ve vyspìlém svìtì, pravdìpodobnì brzy upadne v zapomnìní. Pro budoucí generace budou zajímavé spíše neuvìøitelným rozruchem a zdìšením, které zpùsobily, než naukami a praktikami, jimiž rozšíøily náboženské spektrum pluralitní západní spoleènosti. Tyto praktiky ostatnì èasem ztrácejí na své síle. Jak praví klasik: Ovlivnìní svìta novým hnutím mùže být nìkdy znatelné, ale ovlivnìní nového hnutí svìtem, v nìmž potøebuje dlouhodobì pøežít, je vìtší. 1 A už z náboženské historie druhé poloviny 20. století zùstane ve vìdomí pøíští generace hodnì nebo málo, v žádném budoucím popise souèasných událostí asi nebude chybìt zmínka o dlouholetém a finanènì jistì nesmírnì nároèném zápase scientologù o veøejné uznání své nauky jako náboženství. Tento zápas má své paradoxní pozadí: scientologie, která se po dlouhá léta proklamovala jako vìda, nyní bojuje o veøejné uznání jako náboženství, naproti tomu Transcendentální meditace (TM), která se léta snažila budit zdání autentického hinduismu, nyní urputnì odhazuje svùj náboženský háv a touží pùsobit jako dùvìryhodná vìdecká metoda. Dùvodù, proè tyto smìry mìní svou pøirozenost, mùže být nìkolik a každý mùže být vìrohodný. (Nìkdo mùže dokonce namítat, že se o nìjaké pøirozenosti stejnì nedá hovoøit.) Tím hlavním dùvodem ale podle mého názoru je reakce na tìžkou krizi, která obì hnutí postihla - dianetiku (základ scientologie) již v 50. letech, Transcendentální meditaci v 70. Dùsledkem této krize je zmìna klientely, a tím i zmìna image, jež hnutí vytváøí. Finanèní dùvody a nové poznání pravdìpodobnì pøicházejí až na dalších místech. A jak tyto zápasy dopadnou? Tìžko pøedvídat, ale pro TM asi špatnì. Sotva se jí podaøí dostat se do vyšších pater než na úroveò jiných pseudovìdeckých metod, jimiž je hnutí Nového vìku již pøeplnìno. - Pro scientologii asi kompromisem. Jako náboženství pravdìpodobnì bude døíve nebo pozdìji nakonec uznána všude. Není dost dobøe možné ignorovat vùli scientologù, pokud chtìjí být vnímáni jako náboženství, i když si o jejich dùvodech a o dùvodech zakladatele mùžeme myslet své. A není dost dobøe možné ignorovat skuteènost, že dnes Scientologická církev jako náboženství opravdu pùsobí. Kompromis bude pravdìpodobnì v tom, že toto úplné uznání pøijde až v dobì, kdy ze samotného faktu, že je náboženská, nebudou žádné skupinì plynout žádné výhody. Jinými slovy: v dobì, kdy pojem náboženství bude v multikulturní spoleènosti již natolik rozvlnìn, že již nebude možné se o nìj právnì opøít. n Poznámka 1 Wilson, Bryan: Time, Generations, and Sectarianism, in: Wilson, Bryan (ed.), The Social Impact of the New Religious Movements, Rose of Sharon Press, New York 1981, str

2 Vše, co pøipomíná vìdu, je obalem, který se na náboženském trhu dobøe prodává VÌDA A NÁBOŽENSTVÍ TÉMÌØ POSTMODERNÍ David Václavík Vždy stejnì jako každé náboženství, urèuje i vìda svému vìku celistvý kulturní ráz a má rovnìž celkový civilizaèní, ekonomický a politický dopad. (Z. Neubauer: Scientia qua religio) Americký sociolog a jeden z nejpreciznìjších analytikù souèasnosti Daniel Bell uvádí ve své slavné práci Kulturní rozpory kapitalismu 1 postøeh, který se týká základní potøeby každé lidské pospolitosti: Každá spoleènost se snaží vytvoøit ustálenou soustavu významù, pomocí nichž se èlovìk mùže vztahovat ke svìtu. Tyto významy poukazují na lidské cíle, nebo - jako v pøípadì mýtu a rituálu - vysvìtlují povahu sdílených zkušeností, nebo se týkají pøemìny pøírody lidskými prostøedky magie èi techné. Tyto významy jsou zachyceny v náboženství, kultuøe a práci. Ztrátou významù v tìchto oblastech vzniká v životì èlovìka nesnesitelný zmatek a èlovìk je naléhavì puzen k hledání nových významù, aby unikl pocitu marnosti a nihilismu. 2 Hledání smysluplného svìta Pravdivost Bellova postøehu dokazují èetné antropologické, sociologické a v neposlední øadì i psychologické výzkumy; každá spoleènost a s ní každá lidská bytost potøebuje nutnì rozumìt svìtu kolem sebe, stejnì jako potøebuje naplòovat tento svìt smyslem a významem. Velmi zjednodušenì by bylo možné tuto potøebu hranièící s nutností nazvat rozkrýváním øádu, jehož cílem je potlaèování a pøemáhání chaosu, ne-øádu. Ono rozkrývání øádu pøitom zcela jistì souvisí s problémem interpretace svìta. Pøesnìji interpretace, tedy výklad, není nièím jiným než vnášením øádu, uspoøádáním svìta tak, abychom mu rozumìli. Pochopitelnì pak platí, že za pravé uspoøádání svìta považujeme to, které odpovídá naší interpretaci. Ponìkud schematicky bychom mohli tuto organizaci (èi reorganizaci) svìta popsat pomocí tøí pojmù, které tvoøí jistou vzájemnì propojenou hierarchii: vysvìtlenírozumìní-postoj. Vzhledem k úzké provázanosti pøitom platí, že zmìna jednoho prvku této triády znamená zmìnu celého systému. To do znaèné míry vysvìtluje zmìny, kterými prošla evropská kultura a spoleènost v posledních tøi sta letech, a které jsou spojovány s procesem tzv. sekularizace. Díky nìmu pøestal být jediným pøijatelným a relevantním výkladem svìta výklad náboženský a místo nìj se zaèal postupnì prosazovat výklad jiný, založený na jiném vidìní vìcí a souvislostí, totiž výklad vìdecký. Otázkou ovšem je, co tato evidentní zmìna zpùsobu interpretace svìta znamenala pro lidské vztahování se ke svìtu. Odpovìï na ni bych se rád pokusil podat na následujících øádcích. Domnívám se, že nejvhodnìjším zpùsobem, jak toto vysvìtlení podat, bude za pomoci èasto diskutované koncepce sekularizace. Otázka sekularizace Výrazem sekularizace se v 16. a 17. století oznaèovala snaha o odstranìní tzv. svìtské moci církve, což se jinými slovy rovnalo zabavení církevního majetku a eliminaci faktické politické moci. V tomto pùvodním významu se dnes pojem sekularizace užívá jen zøídkakdy. Vìtšina souèasných výkladù tohoto procesu staví na interpretacích, které podali ve svých dílech zakladatelé sociologie náboženství - E. Durkheim a M. Weber. Oba dva se o procesu úpadku role, místa a významu náboženství ve svých pracích zmiòují 3, pøièemž jej chápou jako komplementární proces, který se skládá: a) z pøizpùsobování se souèasnému svìtu ze strany stávajících náboženských skupin, b) z odmítání jistých prvkù náboženství lidmi samotnými. Bylo by jistì zajímavé se podívat podrobnìji na obì výše uvedené komponenty procesu sekularizace. Pro náš zámìr však postaèí, když se zamìøíme na druhou z nich 4, s níž je vzhledem k náboženství spojena pøedevším ztráta sociální významnosti. Jako doklad tohoto faktu bývají nejèastìji uvádìny pokles úèasti na náboženském životì (bohoslužby, náboženské svátky, zpovìdi, atd.), pokles závaznosti ortodoxních myšlenek a praktik, snížení podpory náboženským organizacím (pokles èlenské základny, stejnì jako stále menší ochota finanènì se podílet na jejich fungování). Vzhledem k výše uvedenému bychom tedy mohli øíci, že sekularizací míníme proces, kterým se snižuje význam náboženských institucí a symbolù v jednotlivých oblastech spoleènosti. Pokud pøitom mluvíme o institucionální stránce tohoto procesu, pak máme na mysli pøedevším ztrátu vlivu náboženských institucí (v našem pøípadì pøedevším køes- anských církví) na zásadní politická a hospodáøská rozhodnutí, což je nutné považovat pøedevším za dùsledek: a) oddìlení státu a církve, Také kresba tváøe Alberta Einsteina pomáhá scientologickým Oxfordským testùm osobnosti vytváøet image vìdy. 2

3 b) vyvlastnìní vìtšiny církevního majetku (pøedevším nemovitého), c) emancipace vzdìlávacího procesu a obecnì celého vzdìlání od náboženského dohledu. Pokud pak mluvíme o symbolické stránce procesu sekularizace, poukazujeme na to, že sekularizace je víc než politickospoleèenský proces. Zdá se totiž, že postihuje nejen výše uvedené oblasti, ale také výklad svìta, vèetnì pøístupu k tomu, co nazýváme svìt, což je možné doložit na postupném mizení náboženských námìtù a obsahù z umìní, filosofie, ale pøedevším z vìdy, která sama o sobì ztìlesòuje autonomní a veskrze sekulární pohled na svìt. A v neposlední øadì je tøeba si uvìdomit, že nìco jako proces sekularizace probìhlo zøejmì i v lidském vìdomí. 5 Nás bude - vzhledem k zámìru tohoto pøíspìvku - zajímat pøedevším druhá, symbolická, rovina procesu sekularizace, a to pøedevším v souvislosti s legitimizaèní úlohou vesmírného a spoleèenského øádu, který tato rovina bezesporu obsahuje. Zajímavou analýzu legitimizaèní schopnosti nového symbolického výkladu svìta podal ve svých pracích britský sociolog Bryan R. Wilson. Societalizace podle Wilsona Wilsonova koncepce sekularizace vychází z teze, podle níž je tento proces souèástí zásadní sociální zmìny, kterou vymezuje jako pøechod tradièní spoleènosti ke spoleènosti moderní. Pro oznaèení tohoto pøechodu používá Wilson pojem societalizace. Moderní spoleènost podle Wilsona vznikla jako výsledek postupného spojování lokálních spoleèenství (Gemeinschaften) a jednotlivcù do velkých složitých celkù, pro nìž je typické racionálnì artikulované pøedvádìní rolí. 6 Právì tento proces je societalizací. Lidský život se v tomto procesu stále více organizuje a vplétá do sítì vztahù, nikoli však místních, nýbrž spoleèenských (spoleèností je nejèastìji, ne však výhradnì, národní stát), pøièemž prùvodním jevem tohoto procesu je proces sekularizace. 7 Tím Wilson myslí pøedevším proces ztráty významu a úlohy náboženství v moderní spoleènosti vzhledem k postavení, které mìlo náboženství ve spoleèenství tradièním. To bylo totiž zcela prostoupeno nadpøirozeným, protože lidé vymezovali sami sebe, svùj pùvod, sociální uspoøádání a osud odkazem na oblast nadempirického, transcendentního. 8 Wilson tak chápe náboženství pøedevším jako jeden z možných zpùsobù legitimizace sociálního øádu. V moderní spoleènosti náboženství všechny tyto funkce ztratilo, protože industriální spoleènost nepotøebuje žádné lokální bohy. 9 Dùvodù je podle Wilsona hned nìkolik: prostøedky obživy nejsou lokálnì omezeny, veøejné pùsobení není pro vìtšinu èlenù spoleènosti možné a jedinec se navíc ze své anonymity v moderní masové spoleènosti tìší. Mimoto se všechny oblasti, které byly døíve podøízeny náboženství (napø. proces výroby a spotøeby, mocenské nástroje, koordinace rùzných aktivit, vzdìlání, atd.), jsou v moderní spoleènosti øízeny praktickými, empirickými a racionálními pøedpisy. 10 Tato racionální podoba moderního sociálního uspoøádání pøitom nepøedpokládá pro svou existenci ideu nadpøirozeného, nebo sama je vnitønì koherentní a sobìstaèná. 11 Totéž platí ovšem i o øádu ontologickém, v nìmž nabývá racionalizace podobu scientizace. Scientizaci je možné zjednodušenì chápat jako pozvolnou aplikaci metod, hledisek a mìøítek novovìké vìdy na rùzné vrstvy ontologické reality. Jejím výsledkem je postupné vytlaèování všech ne-vìdeckých výkladù svìta jako nìèeho, co neodpovídá skuteènosti, co je nevìrohodné, spekulativní a neprokazatelné. Z pochopitelných dùvodù odmítá pøitom všechny konkurenèní výklady svìta považovat za možné alternativy, spíše naopak zpochybòuje jejich opodstatnìní a oprávnìnost. Vzhledem k výše uvedenému je možné tento proces chápat pøedevším jako zmìnu symbolického øádu svìta, který v triádì vysvìtlení-rozumìní-postoj odpovídá prvním dvìma rovinám. Vzhledem k výše uvedenému bychom proto mohli øíci, že základem pøemìny tradièního spoleèenství v moderní spoleènost je posun od transcendentního k empirickému, od spekulativního vìdìní k praktickým zájmùm, od náboženských dogmat k verifikovatelným vìdecko-logickým propozicím, od zázraèných a charismatických projevù božského k systematickému, plánovanému a racionalizovanému øízení lidského. Celý tento posun je pøitom obsažen právì v teorii sekularizace. Derivace kvalit unitárního pole, odvozeno z Lagrange n=8 teorie supergravitace. Graf i popisek z publikace Zdeny Unruhové Maharishi-effect (Spoleènost MVU, Liberec 1996) ètenáøi sdìlují, že si mùže být jist, že Transcendentální meditace je opravdu vìdecky podložena. Samotnou sekularizaci chápe tedy Wilson jako proces, ve kterém náboženské instituce, jednání a vìdomí ztrácejí význam, pøièemž tento proces zahrnuje dvì základní roviny: 1. Ztrátu politické moci náboženských subjektù spojenou s vyvlastnìním majetku, což ve svém dùsledku znamená nejen posun náboženské kontroly ke kontrole svìtské, ale také to, že dochází k úbytku èasu, energie a prostøedkù, jež lidé vìnují nadpøirozeným vìcem. Dùsledkem je úpadek náboženských institucí. 2. V oblasti chování jsou náboženská pøikázání nahrazena požadavky, které odpovídají pøísnì technickým kritériím. Dochází tak k postupnému nahrazování specificky náboženského vìdomí empirickou, racionální a instrumentální orientací ve svìtì. Dùsledkem je opuštìní mýtické, poetické a umìlecké interpretace pøírody a spoleènosti ve prospìch deskripce vycházející z faktù a s tím související pøísné rozlišování hodnotících a citových dispozic od kognitivní a pozitivistické orientace. 12 Je ovšem jasné, že sekularizace jakožto proces strukturální zmìny spoleènosti musí mít zpìtný vliv na samotné náboženské organizace, v nichž dochází, jak se domnívá Wilson, k vnitøní sekularizaci. Sám Wilson si však uvìdomuje problematiènost proce- 3

4 K vìdecké interpretaci svého starého náboženství sáhlo i hnutí Haré Kršna. - Obálka jedné z prvních knih, která u nás po roce 1989 vyšla. su sekularizace vzhledem k tomu, že náboženství odpovídá na urèité hluboce zakoøenìné lidské potøeby, a je proto jen stìží nahraditelné. Výrazem této skuteènosti jsou období náboženského oživení a vznik nových náboženských hnutí, jejichž jsme svìdky v posledních tøiceti letech. Vìda jako legitimizace náboženství Vzhledem k výše uvedeným skuteènostem je pak pochopitelné, proè se nìkterá tato hnutí zahalují do hábitu vìdy a zhusta používají vìdì blízkých výrazù a zdánlivì vìdeckých pomùcek. V jistém smyslu se totiž vìda stala vìrohodnìjším zpùsobem legitimizace jistého názoru než tradièní náboženské vidìní. Proto byla použita jako úèinný prostøedek sebepotvrzení nìkterými skupinami øazenými do proudu tzv. nové religiozity. V moderním, sekularizací transformovaném svìtì již tradièní náboženství není a èasto ani nemùže být samozøejmým, pøirozeným a nezpochybnitelným zpùsobem legitimizace svìtového øádu, protože v mnoha oblastech (napø. pøíroda) ztratilo pro moderního èlovìka svoji pùvodní kompetenci se rozhodnì vyjadøovat k jejich výkladu. Ojedinìlé pokusy (napø. tzv. opièí procesy v USA) o restauraci a revizi náboženského výkladu tìchto oblastí vnímáme spíše jako zoufalou snahu fundamentalistických kruhù zvrátit nezadržitelný pokrok vìdy. Zároveò s tím si musíme rovnìž uvìdomit, že vìda nám nepøináší jenom nový výklad svìta, ale také úèinný prostøedek, jak tento svìt E-metr L. R. Hubbarda má pùvod v dobì, kdy dianetika byla ještì pouze vìdou. Foto: archiv pøedìlávat a transformovat k obrazu svému. Na jedné stranì nám tak vìda slouží jako velmi vìrohodný zpùsob legitimizace jistého obrazu svìta, a na stranì druhé, která je ovšem s první úzce spojena, nám vìda poskytuje dosud nevídanou možnost ovládaní svìta, v nìmž èlovìk žije. Vše se odehrává v dikci slavného výroku jednoho ze zakladatelù moderní vìdy Francise Bacona: Vìda je moc. Na celý problém by se dalo nahlédnout i z jiné perspektivy a tvrdit, že pragmatická intence vìdy, ztìlesnìná v technice a technologiích, zdùrazòuje a zhodnocuje její nárok na výluèný a jediný správný výklad svìta. Každý ideový systém, který chce v dnešní spoleènosti uspìt, proto svým odkazem k vìdì zvyšuje svoji úspìšnost v (post)moderním hypermarketu myšlenkových systémù. Nikdo soudný pøeci nevìøí na skøítky, démony a draky, ale rád naslouchá výkladùm o geopatogenních zónách, astrálních tìlech, které jsou jedním z projevù svìtové energie. Všechny tyto fenomény se nám èasto zdají jako vìrohodné zvláš tehdy, pokud se mohou opøít o mìøení, výzkumy, atd. Ruèièka v èerveném poli pøístroje, který mìøí geopatogenní zóny, je narozdíl od démona dost pádným dùvodem k tomu, abychom si pøestìhovali postel. Proto je možné øíci, že jedním z projevù souèasné religiozity je scientizace náboženství. Pod tímto pojmem si však nesmíme pøedstavit postupné splývání vìdy a náboženství, ale spíše využívání jazyka, metod a nìkdy i zpùsobu práce vìdy k legitimizaci urèitého náboženského systému a s ním spojeného výkladu svìta. V takto scientizovaném náboženství pak obyvatelé Plejád nahradili nevìrohodné andìly a engramy èistotu duše. Co jiného bychom však mohli oèekávat od doby, v níž zboží prodává pøitažlivost obalu? Na velkém tržišti idejí, do nìhož jsme vstoupili, není proto spojení vìdy a náboženství nièím jiným než nezbytným projevem personifikované a modernitou pøetavené religiozity - religiozity témìø postmoderní. Poznámky: 1 Bell D., The Cultural Contradictions of Capitalism, New York, Perseus Books Group (èesky: Bell D.: Kulturní rozpory kapitalismu, Praha, Slon 1999). 2 Ibid, s Srov. E. Durkheim, Le suicide: étude de sociologie, 1897; M. Weber, Pøedznamenání k vybraným statím k sociologii náboženství, in: M. Weber, Metodologie, sociologie, politika, Praha, OIKOYMENH 1998, s Sám Weber však nepoužívá pojem sekularizace. Místo nìj se v jeho pracích objevuje mnohem poetiètìjší výraz - vystøízlivìní svìta. 4 Asi nejvýraznìjším pøíkladem pøizpùsobování se náboženství souèasnému svìtu je tzv. liberální teologie a vše, co na ni navazuje. Jakýmsi vyvrcholením bylo zcela jistì myšlení D. Bonhoeffera, zvláštì pak jeho koncepce nenáboženské interpretace evangelia, která do jisté míry stojí na tom, že sekularizaci vnímá nikoli jako nìco negativního a anti-køes anského, ale naopak jako nìco, co umožnilo a umožòuje realizovat samotnou podstatu køes anství! Srov. D. Bonhoeffer: Na cestì ke svobodì, Praha, Vyšehrad P. L. Berger, The Sacred Canopy - Elements of a Sociological Theory of Religion, New York, Anchor Books 1990, s Z podobných pozic vnímá proces sekularizace také Anthony Giddens, podle kterého je možné vnímat sekularizaci v nìkolika rovinách èi aspektech: 1. Úroveò èlenství - vyjadøuje, kolik lidí je èlenem náboženských organizací; 2. Sociální vliv a prestiž - poukazuje na ztrátu reálného vlivu v dané spoleènosti, pøièemž jde zejména o ztrátu faktické politické a ekonomické moci; 3. Religiozita, která se týká validity náboženského systému vìr a hodnot. Srov. A. Giddens, Sociology, Cambridge, Polity Press, Srov. s P. Sloterdijk, Na jedné lodi. Pokus o hyperpolitiku, Olomouc, Votobia B. R. Wilson, Religion in Sociological Perspective, Oxford, Oxford University Press 1982, s Ibid, s Ibid, s Zde by mohla být vznesena námitka, že ne všechna náboženství mají lokální charakter. Zcela jistì není lokálním náboženstvím køes anství, kterého se naše práce týká nejvíce. Mnozí autoøi však zøejmì právem podotýkají, že právì biblická interpretace náboženství a náboženského života Støedního východu mající jasný antimagický a èasto i amýtický charakter byla prvním krokem k tomu, aby náboženství zaèalo ztrácet svoji roli a význam. 10 Wilson se zde odvolává pøedevším na Weberovu koncepci modernizace jako postupující racionalizace, pøièemž chápe moderní spoleènost jako systém, který je n stále efektivnìji racionalizován novými technologiemi a plánovacími procedurami. 11 Ibid, s Srov. Ibid, s

5 Je potøeba kultivovat pojmosloví CO JE A CO NENÍ SEKTA Vít Profant a Ivan O. Štampach Veøejnost a politiky znepokojuje jev náboženského sektáøství. V poslední dobì se tento jev znovu dostává do novin, rozhlasu a televize v souvislosti s pøípravou nového zákona o postavení církví a náboženských spoleèností. Návrh nového zákona znesnadòuje život novým a malým náboženským spoleèenstvím a snaží se podmínit veøejné pùsobení též kvalitativními znaky. Je za tím právì iracionální obava ze sekt. Tragické pøípady vražedného a sebevražedného násilí, napø. sarinový útok sekty Óm šinrikjó pøed nìkolika lety v Tokiu, jsou zneužívány proti všem atypickým novým smìrùm a hnutím. A to i vùèi takovým, které by nepochybnì èeskou náboženskou scénu obohatily. Je tøeba pokraèovat v ujasòování, co je a co není sekta. Hlavnì je tøeba se vyvarovat zamìòování rùzných významù, jež toto slovo nese v obecné a novináøské èeštinì. Než se pustíme do souvislejší úvahy o tom, co je a co není sekta, konstatujme, že je øeè o náboženském sektáøství. Podobné jevy ale existují i v jiných oblastech, napø. v politice. V této souvislosti je vhodné upøesnit, že náboženskou spoleèností je seskupení lidí, hlásících se k nìkterému náboženství. K témuž náboženství se obvykle hlásí více náboženských spoleèností lišících se v obøadu, ve výkladu nauky nebo ve vnitøním uspoøádání. Církví pak je podle tradièní terminologie køes anská náboženská spoleènost, a to i tehdy, když to o sobì pøímo v názvu neøíká (napø. Jednota bratrská, Bratrská jednota baptistù, Køes anské sbory, Køes anská spoleèenství). Teologicky se mluví o církvi jako souhrnu všech køes anù. Religionisty, historiky, sociology, právníky a další zajímají v této souvislosti rùzné køes anské církve. Jistý problém tvoøí náboženské spoleènosti mimo køes anství, které se samy v názvu oznaèují jako církve (napø. Scientologická církev nebo Církev sjednocení). Neteologické humanitní obory tuto jejich sebeidentifikaci respektují. Køes anské církve jistì budou poukazovat na rozdíl, ale mohou být velkorysé, nebo aspoò vzít tento fakt na vìdomí. Navíc je tøeba poèítat s tím, že neinformovaní politici a žurnalisté používají výrazu církev pro kteroukoli náboženskou spoleènost, a to tøeba i pro takovou, jíž to není milé. Napø. Židùm nebo muslimùm, i když nábožensky tolerantním, je zøejmì nemilé, jsou-li oznaèováni za církve. O církvi je tu tøeba uvažovat nejdøíve nejen proto, že obèas nìkteøí køes anští èinitelé upírají odlišným náboženským spoleènostem právo nazvat se, jak samy uznají za vhodné. Dalším dùvodem je i to, že církev bývá považována za logický protìjšek sekty. I když pojem sekta teprve dále zpøesníme, mùžeme už zde konstatovat, že kterákoli z církví (v uvedených významech) mùže a nemusí být sektou (v nìkterém z dále probraných významových odstínù). Pod výrazem náboženská sekta se nejèastìji míní seskupení vystižené nìkterou ze ètyø dále uvedených charakteristik. 1. Náboženská spoleènost vzniklá ve snaze reformovat nauku a/nebo praktiky vìtší a starší náboženské spoleènosti, napø. nìkteré etablované církve. Obvykle pøejímá vìtšinu nauky pùvodní skupiny, ale má i nové, odlišné ideje. Protože porušila tradice, existuje mezi ní a okolím urèité napìtí. Mnoho takových sekt brzy zanikne. Jiné pøežívají. Další rostou a vyvíjejí se v etablované náboženské spoleènosti, od kterých se pøípadnì zase odštìpují nové sekty. Jako sekty v tomto smyslu zaèínala mnohá dnes etablovaná náboženství, vèetnì køes anství. (Øímští Židé oznaèili podle Skutkù apoštolù 28, 22 v rozhovoru s apoštolem Pavlem zaèínající køes anství jako sektu.) 2. Podle nìkterých køes anù relativnì nová, spíše menší náboženská spoleènost, buï výslovnì mimo køes anství, nebo odmítající pojetí køes anství jimi preferované. V této souvislosti bývají oznaèováni za sektáøe napø. adventisté, letnièní køes ané jako celek, kvakeøi, Køes anská vìda, Obec køes- anù, pøípadnì antroposofie, a nìkdy také (zejména evropští) buddhisté, hinduisté, taoisté, nìkdy i muslimové. 3. Náboženská spoleènost, v níž pøevládají tendence jako autoritáøství, uzavøenost, fanatismus, nesnášenlivost, selekce informací apod. Typ církev a typ sekta Úhelným kamenem sociologie náboženství je pravdìpodobnì teorie církve a sekty, zaèíná kapitolu v knize Sociologie náboženských hnutí o rozdílu náboženství typu církev a typu sekta William Sims Bainbridge 1. Problém s pøesným obsahem slova sekta totiž nemáme jenom v èeštinì, ale je o nìm celá rozsáhlá knihovna sociologických prací (vývoj bádání nedávno výstižnì shrnula Lorne L. Dawsonová 2 ). Tento problém je ještì umocnìn nesouladem mezi odborným a obecným použitím tohoto slova: obecnì mùže být toto slovo dokonce až nadávkou. Pokud bychom hledali minimální shodu všech uživatelù slova sekta (jak sociologù a religionistù, tak i veøejnosti), mohli bychom dospìt k výrazu napìtí ve vztahu ke spoleènosti. Veøejnost pøitom toto napìtí vidí jako potenciální nebezpeèí (a nìkolik tragických pøípadù jí v tom dává za pravdu) a za pøíèinu tohoto nebezpeèí považuje samu existenci sekt. Napìtí navíc èasto cítí už jenom proto, že na sektì je nìco pro ni neznámého, nového, netradièního, nezvyklého apod. - Sociologové a religionisté si jsou naopak vìdomi toho, že k napìtí mùže (nìkdy dokonce významnì) pøispívat právì nepøátelská reakce veøejnosti a že novost a nezvyklost nemusejí samy o sobì znamenat nic špatného, nebezpeèného apod. Uvìdomují si navíc význam faktoru èasu, který napìtí ve vztahu ke spoleènosti vìtšinou redukuje. Hlavními pøíèinami výjimek z tohoto pøirozeného procesu redukce napìtí je na jedné stranì snaha vùdcù sekt zachovat si svùj vliv za každou cenu, na druhé stranì vyhrocená reakce spoleènosti. Zdenìk Vojtíšek 1 The Sociology of Religious Movements, Routledge, London - New York 1997, str Conprehending Cults: The Sociology of New Religious Movements, Oxford University Press, 1998, str

6 Není sporu o to, že i náboženství mùže být nebezpeèné (na snímku mrtví èlenové Svatynì lidu v listopadu 1978). Na tomto základì ale nelze nikoho podezírat ani odsuzovat. Foto: archiv. 4. Náboženská spoleènost, která svým stoupencùm škodí, obvykle takzvaným vymýváním mozku. (Kolem toho ale zøejmì koluje mnoho povìr. Je nesnadné to exaktnì potvrdit. Z téhož bývají reciproènì obviòovány i nìkteré antisektáøské aktivity.) Dále do této skupiny patøí náboženské spoleènosti s násilnými, popø. vražednými èi sebevražednými tendencemi. Slovo sekta pochází z latinského secta. Není rozhodnuto, je-li pùvodem slovo seco, secare (sekat) nebo sequor, sequi (následovat). Do evropských jazykù proniklo z latinského pøekladu Bible, kde v Novém zákonì je nìkolikrát uvedeno jako pøeklad pùvodního øeckého hairesis, jež je nejbližší významu 1. S užíváním termínu sekta vznikají problémy. Mùže jít o ohrožení dobré povìsti, právní komplikace, narušení rodinných a jiných sociálních vazeb. Proto je tøeba usilovat o výstižnou terminologii. Poukazujeme pøedevším na tyto obtíže: S nedávno odštìpenými náboženskými skupinami se setkáváme vzácnì. Nìco takového bychom mohli vidìt v rozdìlení slezského luterství pøed nìkolika lety nebo v nedávném rozdìlení na stávající Jednotu bratrskou a nový Ochranovský seniorát Církve èeskobratrské evangelické (ÈCE), pøíp. též v oddìlení Køes anského spoleèenství (pùvodnì v Praze - Maninách) pøed deseti lety od téže CÈE. V této souvislosti naštìstí nikdo nemluví o sektáøství. Bylo by nespravedlivé a nevýstižné vidìt oddìlenou skupinu hned jako sektu ve významu 2 a zejména 3 a 4. Nìkteøí køes anští autoøi, jak už jsme pøipomnìli, definují sektu jako skupinu s problematickými praktikami (ad 3), nebo dokonce zdraví èi životu nebezpeènou. Oznaèují tak ale všechny nebo nìkteré zvolené nekøes anské nebo výraznì jinak køes- anské náboženské spoleènosti (ad 2). Pak by ovšem velká èást lidstva byla v nebezpeèných sektách. Pokud chceme oznaèit nìèí praktiky za podezøelé (ad 3), je krajnì nesnadné pøitom zachovat objektivitu. Nìkteøí polemicky vyhrocení pisatelé èi pøednášející si tìchto riskantních jevù všímají pouze u malých, nových, importovaných, netradièních, atypických skupin. Pøitom nìkteré velké, tradièní etablované církve, napø. do znaèné míry pravoslavní, øímští katolíci a nìkteré fundamentalistické denominace reformaèního pùvodu jsou též uzavøené, neprùhledné, autoritáøské, uzavøené dialogu, nesnášenlivé k jinak smýšlejícím. Èasto se nerozlišuje mezi skupinou s riskantními tendencemi (ad 3) a skupinou ohrožující tìlesné èi duševní zdraví, nebo dokonce život (ad 4). To vede k tomu, že na skupinu charakterizovanou jako sekta podle charakteristiky 3 je pohlíženo rovnou jako na skupinu násilnou a extrémistickou (ad 4). To je velmi snadno zneužitelné. Jednotlivcùm nebo celým skupinám to mùže právnì nebo spoleèensky ublížit. Mùžeme shrnout, že zmatek, nepøesnost, nejednoznaènost a nedostateènost v definování sekty znamená, že netradièní a atypické náboženské spoleènosti, jež by mohly být nìkdy i pøínosem a povzbuzením pro ostatní, jsou vyøazovány, ba ohrožovány tím, že se jim samovolnì a nespravedlivì pøipisuje nebezpeèný nebo dokonce zloèinný charakter. Nìco takového je nutno velmi peèlivì dokládat. Je tøeba eliminovat u sebe i u jiných tøeba i skrytou a nepøiznanou zaujatost. Zmatek plynoucí z obecnì špatné definovanosti pojmu sekta je živnou pùdou pro útlak náboženských menšin a nejen jich. Abychom tomuto zmatku zamezili, je tøeba užívat termínu sekta s maximální opatrností, tak aby bylo jasné, co jsme jím mínili, to znamená, vždy jej pøedem definovat. Ale i pak zùstává nebezpeèí, že nás bude nìkdo citovat, aniž by ocitoval onu definici. Proto je pravdìpodobnì nejrozumnìjší se tomuto slovu úplnì vyhnout a jednotlivé shora uvedené významy nahradit termíny, které se vlastnì již v menší míøe používají. 1. Pro (nedávno) odštìpenou náboženskou skupinu mùžeme použít termíny nové náboženství, nové náboženské hnutí nebo nová religiozita. Musíme si ale uvìdomit, že tyto pojmy jsou širší a zahrnují tedy i skupiny, které se odnikud nevydìlily, ale vznikly naprosto novì. 2. K oznaèení nekøes anské èi výraznì jinak køes anské skupiny v køes anském prostøedí bychom mìli používat názvy alternativní náboženství / religiozita, alternativní náboženské hnutí. Protože sám výraz náboženské hnutí zahrnuje smìry køes anské i jiné, mùžeme øíci, že tu vedle sebe stojí církve a alternativní smìry. Nemusí nutnì stát proti sobì. 3. Skupinì, které vyèítáme znaky shora uvedené u bodu 3, bychom mìli øíkat konkrétnì autoritáøská / uzavøená / nesnášenlivá náboženská skupina / spoleènost / organizace / církev v závislosti na tom, na co chceme upozornit. 4. Chceme-li nìjakou skupinu oznaèit za nebezpeènou (ad 4), použijme termínù destruktivní / škodlivá / nebezpeèná / zloèinná náboženská skupina / spoleènost / organizace, popø. destruktivní kult. Zde je však na místì pøipomínka, že destruktivních náboženských skupin je zøejmì málo, i když na sebe pochopitelnì poutají pozornost. Ctìme také dùslednì presumpci neviny. n Poznámka Uvedení do souvislosti napsal I. O. Štampach. Následující pøehled významù slova sekta, potíží s tímto výrazem a návrh nové terminologie vypracoval V. Profant po konzultacích s I. O. Štampachem a D. Lužným a umístil je na internetovou stránku Na jejím základì koneènou podobu tohoto èlánku pøipravil I. O. Štampach. Literatura Hora Ladislav: Problematika tzv. alternativní religiozity a jejího podílu na formování životní orientace mládeže, Karolinum, Praha 1995 kol.: Malý slovník sekt, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydøí 1998 Lužný Dušan: Nová náboženská hnutí, Masarykova univerzita, Brno 1997 Polák Jaroslav A.: Výzva k náboženské snášenlivosti, /mujweb.cz/kultura/vyzva Štampach Ivan O.: Náboženství v dialogu, Portál, Praha 1998 Vojtíšek Zdenìk: Netradièní náboženství u nás, Dingir, Praha

DÉVA MANUŠJA TIRJAK NARAKA

DÉVA MANUŠJA TIRJAK NARAKA NA KONCI 7. ROÈNÍKU Zdenìk Vojtíšek Na konci 7. roèníku Dingiru se ètenáøi doèkali nepøíjemného pøekvapení: poslední èíslo roku 2004 vychází s více než mìsíèním zpoždìním hluboko v roce 2005. Nezbývá,

Více

OBSAH KAM ZAØADIT JÓGU

OBSAH KAM ZAØADIT JÓGU KAM ZAØADIT JÓGU Zdenìk Vojtíšek Každý z nás slyšel o skupinì Falun-kung, od roku 1999 pronásledované èínskými úøady. Ale co je vlastnì Falun-kung? Pro milióny lidí je to kondièní cvièení, jakých jsou

Více

OBSAH POHANÉ MEZI NÁMI DNES. I když si snad již nespojujeme výraz pohan s pohanìním a respektujeme

OBSAH POHANÉ MEZI NÁMI DNES. I když si snad již nespojujeme výraz pohan s pohanìním a respektujeme POHANÉ MEZI NÁMI DNES Ivan O. Štampach I když si snad již nespojujeme výraz pohan s pohanìním a respektujeme rùznost náboženství, pøece jen bìžnì pokládáme pohanství za vzdálenou a zapomenutou podobu náboženství.

Více

OBSAH OPUSTIT VÍRU, OPUSTIT SPOLEÈENSTVÍ

OBSAH OPUSTIT VÍRU, OPUSTIT SPOLEÈENSTVÍ OPUSTIT VÍRU, OPUSTIT SPOLEÈENSTVÍ Zdenìk Vojtíšek Je to bìžná, ale velmi trefná metafora: rozejít se s náboženským pøesvìdèením a (nebo) se spoleèenstvím, které ho sdílí, je podobné rozchodu s nejbližším

Více

PROÈ DINGIR POZVÁNÍ A KONTAKTY

PROÈ DINGIR POZVÁNÍ A KONTAKTY PROÈ DINGIR Nìkteré starovìké jazyky mìly zajímavý zvyk, který spoèíval v tom, že do psaného textu vkládaly tzv. ideogramy. Byly to znaèky, které pøedjímaly vlastnosti následného slova. A tak se napø.

Více

POJEM SEKTÁØSTVÍ V KONTEXTU PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ

POJEM SEKTÁØSTVÍ V KONTEXTU PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ 4. POJEM SEKTÁØSTVÍ V KONTEXTU PSYCHOLOGIE NÁBOŽENSTVÍ Právì tak jako porozumìní dynamice vývoje náboženských skupin (3. kapitola) je pro pastoraèního poradce v oblasti sekt a sektáøství dùležité i pochopení

Více

PROÈ DINGIR POZVÁNÍ A KONTAKTY

PROÈ DINGIR POZVÁNÍ A KONTAKTY PROÈ DINGIR Nìkteré starovìké jazyky mìly zajímavý zvyk, který spoèíval v tom, že do psaného textu vkládaly tzv. ideogramy. Byly to znaèky, které pøedjímaly vlastnosti následného slova. A tak se napø.

Více

Co ohrožuje vìdu? Jiøí Heøt

Co ohrožuje vìdu? Jiøí Heøt Neperiodický zpravodaj obèanského sdružení SISYFOS ÈESKÉHO KLUBU SKEPTIKÙ Èíslo 4 Roèník VIII. Prosinec 2002 Co ohrožuje vìdu? Jiøí Heøt Lidové noviny se opìt vyznamenaly. Jejich pøíloha Orientace ze dne

Více

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické.

OBSAH. Židé jsou tu a chtìjí být respektováni. máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Vážení ètenáøi, máte v rukou èíslo Dingiru, které je zvláštní tím, že je prakticky monotematické. Téma souèasný judaismus se nám pøi pøípravì tak rozrostlo, že jsme postupnì odkládali všechny èlánky s

Více

ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE 3., aktualizované a doplnìné vydání. prof. PhDr. Jan Vymìtal

ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE 3., aktualizované a doplnìné vydání. prof. PhDr. Jan Vymìtal prof. PhDr. Jan Vymìtal ÚVOD DO PSYCHOTERAPIE 3., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako

Více

v komunistických zemích nebo spojení pravoslaví a nacionalismu èi omezování náboženské svobody v pravoslavných zemích

v komunistických zemích nebo spojení pravoslaví a nacionalismu èi omezování náboženské svobody v pravoslavných zemích PRAVOSLAVÍ V DINGIRU Miloš Mrázek Ve stovkách miliónù se poèítají lidé, kteøí se hlásí k pravoslavnému náboženství. Jeho kultura dala vzniknout samostatnému civilizaènímu celku. V naší zemi se podle výsledkù

Více

OBSAH POLARITA, NEBO PALETA NÁBOŽENSKÝCH POSTOJÙ? (Ivan O. Štampach)

OBSAH POLARITA, NEBO PALETA NÁBOŽENSKÝCH POSTOJÙ? (Ivan O. Štampach) POLARITA, NEBO PALETA NÁBOŽENSKÝCH POSTOJÙ? Ivan O. Štampach Podle realistického pohledu na náboženskou scénu souèasného svìta nejsou dnes už hlavním problémem rozdíly mezi vyznáními èi mezi náboženstvími,

Více

Sociologie pro ekonomy a manažery 2., pøepracované a rozšíøené vydání

Sociologie pro ekonomy a manažery 2., pøepracované a rozšíøené vydání prof. Ing. Ivan Nový, CSc. PhDr. Alois Surynek a kolektiv Sociologie pro ekonomy a manažery 2., pøepracované a rozšíøené vydání Autorský kolektiv: PhDr. Eva Kašparová (kapitola 2a5) prof. Ing. Ivan Nový,

Více

Z OBSAHU. Èíslo 1 l Roèník VII. l Bøezen 2001 ZDARMA. Všechny èeské skeptiky zveme na 10. Evropský kongres skeptikù Praha, 7. 9.

Z OBSAHU. Èíslo 1 l Roèník VII. l Bøezen 2001 ZDARMA. Všechny èeské skeptiky zveme na 10. Evropský kongres skeptikù Praha, 7. 9. Neperiodický zpravodaj obèanského sdružení SISYFOS - ÈESKÉHO KLUBU SKEPTIKÙ Èíslo 1 l Roèník VII. l Bøezen 2001 ZDARMA Všechny èeské skeptiky zveme na 10. Evropský kongres skeptikù Praha, 7. 9. záøí 2001

Více

NÁBOŽENSTVÍ, NEMOC, LÉÈENÍ OBSAH

NÁBOŽENSTVÍ, NEMOC, LÉÈENÍ OBSAH NÁBOŽENSTVÍ, NEMOC, LÉÈENÍ Zdenìk Vojtíšek Delší pobyt v nemocnici byl pro mne loni - kromì mnoha nepøíjemností - též zážitkem v oboru religionistiky. Vnímal jsem, jak je role lékaøù blízká jejich knìžským

Více

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ

ETIKA A REGULACE MÉDIÍ 3. konference Èlovìk a média ETIKA A REGULACE MÉDIÍ sborník pøíspìvkù Centrum Mariapoli, Praha- Vinoø 23. 9. 2003 OBSAH ETIKA A REGULACE MÉDIÍ Josef Musil...3 Pøíspìvek Daniely Brùhové z náboženské redakce

Více

Mýtus o Sisyfovi Albert Camus

Mýtus o Sisyfovi Albert Camus Neperiodický zpravodaj obèanského sdružení SISYFOS ÈESKÉHO KLUBU SKEPTIKÙ Èíslo 3 Roèník VIII. Øíjen 2002 Nepøehlédnìte! 24. øíjna od 17.00 hod. v budovì AV na Národní tøídì (v místnosti 206) se bude po

Více

OBSAH ÈEŠTÍ MUSLIMOVÉ V DINGIRU. (Zdenìk Vojtíšek)

OBSAH ÈEŠTÍ MUSLIMOVÉ V DINGIRU. (Zdenìk Vojtíšek) ÈEŠTÍ MUSLIMOVÉ V DINGIRU Zdenìk Vojtíšek Není božstva kromì Boha a Muhammad je posel Boží, je kaligraficky zapsáno vpravo nahoøe na této stránce. Tato slova proneslo již nìkolik set tìch, jejichž rodným

Více

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE?

OBSAH MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? MYSTIKA - ALE CO TO VLASTNÌ JE? Zdenìk Vojtíšek...tímto výrazem rozumíme onen moment, onu rovinu nebo vyjádøení náboženské zkušenosti, pøi níž je daný náboženský svìt prožíván jako zkušenost niternosti

Více

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací Obèanské sdružení Omega Liberec podporuje neziskový sektor a malé obce a pùsobí na tøech úrovních: a) místní: ve spolupráci s obcemi pøipravuje rozvojové strategie venkovských mikroregionù a projekty pro

Více

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 6 2001 První sníh. Foto Ing. Petr Kokeš JAKÝ BYL ROK 2001 Není asi nic zvláštního na tom, že vždy s koncem kalendáøního roku, tou tradièní

Více

HOMEOPATICKÁ AKADEMIE

HOMEOPATICKÁ AKADEMIE ALTERNATIVA PØEDNÁŠKY A KURSY 16. a 17. záøí 2000. Nick Hewes, RSHom. Anglický homeopat praktikující v Hullu, o nìmž Nick Churchill øekl, že je klasický, zkušený a zajímavý. Zvláštní dùraz na chronické

Více

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie II. díl partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Oldøich Èepelka Vydáno s podporou Nadace rozvoje obèanské spoleènosti z programu PHARE

Více

Z OBSAHU. Zpráva o èinnosti ÈKS SISYFOS za r. 2001. Èíslo 2 l Roèník VII. l Øíjen 2001 ZDARMA

Z OBSAHU. Zpráva o èinnosti ÈKS SISYFOS za r. 2001. Èíslo 2 l Roèník VII. l Øíjen 2001 ZDARMA Neperiodický zpravodaj obèanského sdružení SISYFOS - ÈESKÉHO KLUBU SKEPTIKÙ Èíslo 2 l Roèník VII. l Øíjen 2001 ZDARMA Zpráva o èinnosti ÈKS SISYFOS za r. 2001 V r. 2001 pracovalo pøedsednictvo v nezmìnìném

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

SCIENTI IC PAPERS O THE UNIVERSITY O PARDUBICE Series C Institute of Languages and Humanities 5 (1999)

SCIENTI IC PAPERS O THE UNIVERSITY O PARDUBICE Series C Institute of Languages and Humanities 5 (1999) SCIENTI IC PAPERS O THE UNIVERSITY O PARDUBICE Series C Institute of Languages and Humanities 5 (1999) K PEDAGOGICE ROZMANITOSTI NA ZAÈÁTKU 21. STOLETÍ Karel Rýdl Ústav jazykù a humanitních studií Univerzity

Více

PØEDNÁŠKY, STUDIE A TEXTY Spoleènosti pro studium sekt a nových náboženských smìrù HNUTÍ GRÁLU. Nauka, historie, spoleèenství

PØEDNÁŠKY, STUDIE A TEXTY Spoleènosti pro studium sekt a nových náboženských smìrù HNUTÍ GRÁLU. Nauka, historie, spoleèenství PØEDNÁŠKY, STUDIE A TEXTY Spoleènosti pro studium sekt a nových náboženských smìrù HNUTÍ GRÁLU Nauka, historie, spoleèenství Zdenìk Trtík, Zdenìk Vojtíšek DINGIR HNUTÍ GRÁLU Nauka, historie, spoleèenství

Více

BØEZEN 1998 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Mìsíc vran, bøezen, mìsíc jara zase si nedal zabránit v pøíchodu! Zdalipak ty pøeháòky, které

BØEZEN 1998 DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ. Mìsíc vran, bøezen, mìsíc jara zase si nedal zabránit v pøíchodu! Zdalipak ty pøeháòky, které DUCHOVNÍ RÁDCE SKAUTSKÝCH ODDÍLÙ 69 BØEZEN 1998 Z OBSAHU: Vychovávat - ale jak? Cesty k Bohu a k víøe VII. Duchovní odborky Skautská duchovní obnova Akce: Cihla pro Moravu Skautský zákon - pøíbìhy Rozhovor

Více

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY

PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY PSYCHOLOGICKÁ PODPORA PRO PACIENTY S MNOHOÈETNÝM MYELOMEM A JEJICH RODINNÉ PØÍSLUŠNÍKY Autor: PhDr. Ing. Ludmila Malinová, MBA Autorsky spolupracovali: MUDr. Petr Pøíhoda PhDr. Kvìtoslava Vejrostová Mgr.

Více

Èást pátá OD TØICÁTÝCH LET K DNEŠKU

Èást pátá OD TØICÁTÝCH LET K DNEŠKU Èást pátá OD TØICÁTÝCH LET K DNEŠKU Jsme v dobì postkomunistické, o které autor knihy Dìjiny ženy pravdìpodobnì ani nevìøil, že pøijde. Komunisté v dìjinách ženy zpùsobili zásadní obrat v žádných jiných

Více