PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK. Obsah semináře. 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK. Obsah semináře. 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod"

Transkript

1 PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK Obsah semináře 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod 1.1 Zjišťování průměrného výdělku rozhodné období 1.2 Započitatelnost příjmů pro zjištění průměrného výdělku 1.3 Výpočet průměrného výdělku a jeho formy hodinový, měsíční 1.4 Pravděpodobný výdělek možné doporučené postupy 1.5 Mimořádné příjmy a průměrný výdělek modelový příklad 1.6 Zvláštnosti při zjišťování průměrného výdělku 1.7 Zákon o zaměstnanosti

2 ~ 2 ~ 1 Průměrný výdělek základní vstupní informace úvod Správné stanovení průměrného výdělku je velmi důležitou součástí výpočtu mzdy, nebo platu. Z průměrného výdělku se vychází při stanovení náhrad mzdy, platu zaměstnance a dále pro výpočet částek zákonných příplatků, které je zaměstnavatel povinen zaměstnanci zúčtovat do mzdy nebo platu. V neposlední řadě s průměrným výdělkem od zaměstnavatele pracuje také Úřad práce, při výpočtu podpory v nezaměstnanosti. Pro rok 2013 se vychází tak, jak v roce 2012 z ustanovení Zákoníku práce. V úvodu k této problematice si připomeneme několik zásad pro výpočet průměrného výdělku: Zásada č a 353 ZP Průměrný výdělek se zjišťuje z hrubé mzdy zaměstnance zúčtované v rozhodném období a z doby odpracované v tomto rozhodném období. Zásada č odst. 1) a 2) ZP Pokud není stanoveno jinak, je rozhodným obdobím předchozí kalendářní čtvrtletí. Průměrný výdělek se zjišťuje k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí, tj. 1.1., 1.4., 1.7., Zásada č odst. 3) ZP Vznikl-li pracovněprávní vztah v průběhu předchozího čtvrtletí, vychází se z období od vzniku zaměstnání do konce kalendářního čtvrtletí za předpokladu, že v rozhodném období zaměstnanec odpracoval alespoň 21 dnů. Zásada č odst. 4) ZP Při uplatnění konta pracovní doby je rozhodným obdobím předchozích 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Znamená to, že takto vypočtený průměrný výdělek se použije nejen pro stanovení stálé mzdy, ale i pro náhrady mzdy včetně náhrady při dočasné pracovní neschopnosti. Zásada č ZP Pokud zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 pracovních dnů, používá se místo průměrného výdělku pravděpodobný výdělek. Zásada č ZP Průměrný výdělek se zjišťuje jako průměrný hodinový výdělek. Pokud se podle pracovněprávních předpisů vychází z průměrného měsíčního výdělku, průměrný hodinový výdělek zjištěný podle předchozích odstavců se přepočte na jeden měsíc podle průměrného počtu týdnů v měsíci (což je koeficient 4,348) a stanovené týdenní pracovní doby zaměstnance.

3 Zásada č odst. 1) ZP ~ 3 ~ Jestli-že je průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda, na niž by zaměstnanci vznikl nárok v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba průměrný výdělek použít, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající této minimální mzdě. Při použití pravděpodobného výdělku platí ustanovení o doplatku do minimální mzdy obdobně. Zásada č odst. 2) ZP U zaměstnance, u kterého došlo ke změně pracovní smlouvy z důvodu ohrožení nemocí z povolání nebo pro dosažení nejvyšší přípustné expozice a u něhož byla nemoc z povolání zjištěna až po této změně, se vychází pro účely vyměřovacího základu z průměrného výdělku zjištěného naposled před změnou pracovní smlouvy, pokud to je pro zaměstnance výhodnější. Zásada č ZP Je-li zaměstnanci zúčtována mzda za delší časové období než čtvrtletí, zahrne se do výpočtu průměrného výdělku pouze poměrná část této mzdy a ostatní části se zahrnou do dalších období podle počtu období, za něž se mzda poskytuje. Do hrubé mzdy se v rozhodném období zahrne tato poměrná část jen ve výši odpovídající odpracované době. Zásada č ZP V případech, kdy se podle pracovněprávních předpisů používá v souvislosti s náhradou škody průměrný výdělek u žáků a studentů nebo fyzických osob se zdravotním postižením, kteří nejsou zaměstnaní a jejichž příprava pro povolání se provádí podle zvláštních předpisů, vychází se z průměrného výdělku stanoveného podle 357 ZP. Zásada č a 382 ZP 360 Bude-li to pro zaměstnance výhodnější je pro účely vyměřovacího základu podle právní úpravy úrazového pojištění rozhodným obdobím předchozí kalendářní rok, kdy podle 382, se při zjišťování průměrného výdělku pro účely náhrady škody při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání je rozhodným obdobím předchozí kalendářní rok, je-li toto rozhodné období pro zaměstnance výhodnější. Zásada č ZP Postup při zjišťování průměrného výdělku zaměstnance činného na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je shodný jako u zaměstnance v pracovním poměru s jedinou výjimkou. Je-li sjednána jednorázová splatnost odměny z dohody až po provedení celého pracovního úkolu, je rozhodným obdobím celá doba, po kterou trvalo provedení sjednaného pracovního úkolu.

4 ~ 4 ~ 1.1 Zjišťování průměrného výdělku rozhodné období Pro pracovněprávní účely se průměrný výdělek zjišťuje z vyměřovacího základu (hrubé mzdy) zaměstnance, která je mu zúčtována zaměstnavatelem za výkon práce, v rozhodném období. Průměrný výdělek v rámci rozhodného období se zjišťuje vždy k prvnímu dni prvního měsíce, který následuje po rozhodném období kalendářnímu čtvrtletí. Takto zjištěný vyměřovací základ (hrubou mzdu) za uplynulé čtvrtletí, které předchází čtvrtletí, na něž se průměrný výdělek zjišťuje, pak vydělíme skutečně odpracovanou dobou za toto čtvrtletí. Znamená to, že průměrný výdělek na I./Q zjistíme z rozhodného období IV./Q, průměrný výdělek na II./Q zjistíme z rozhodného období I./Q, atd. viz. odkaz na 354 ZP. Poznámka Stanovený průměrný výdělek v rozhodném období nelze v průběhu čtvrtletí na, který se průměrný výdělek stanovil m ě n i t, (např. při změně výše mzdy, platu, úvazku atd.). Znamená to, že pro určení průměrného výdělku vždy platí tři konstantní veličiny: a) rozhodné období (předchozí čtvrtletí), b) vyměřovací základ (hrubá mzda) dosažená v rozhodném období a c) skutečně odpracovaná doba v rozhodném období. 1.2 Započitatelnost příjmů pro zjištění průměrného výdělku ZP Obecně platí zásada, že pro zjištění výše průměrného výdělku se započítávají ty složky mzdy nebo platu, které zaměstnavatel zúčtuje zaměstnanci za skutečný výkon práce. Znamená to, že kromě mzdy, platu za skutečně odpracovanou dobu zaměstnance se do započitatelného příjmu zahrnují i zákonné příplatkové složky, prémie a odměny, které zaměstnavatel zúčtuje zaměstnanci za mimořádnou práci, či dobrou kvalitu odvedené práce. Pokud zaměstnavatel po dohodě se zaměstnancem poskytuje zaměstnanci naturální mzdu (výrobky, výkony nebo služby), musí být tato naturální mzda vyjádřena v peněžní formě, v tzv. ceně obvyklé. Pak bude toto cenové vyjádření započteno pro účely stanovení průměrného výdělku do vyměřovacího základu (hrubé mzdy).

5 ~ 5 ~ Zásady započitatelnosti příjmů uvedené v předchozím odstavci tak jednoznačně vylučují ostatní plnění, které zaměstnavatel zaměstnanci zúčtuje do vyměřovacího základu (hrubé mzdy), ale tato plnění nemají charakter mzdy za výkon práce. Mezi takováto plnění se řadí především zúčtovaná náhrada mzdy (např. za dovolenou, překážku v práci na straně zaměstnance, či zaměstnavatele, náhrady cestovních výdajů, náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance za prvních 21 dnů, náhrada mzdy při čerpání náhradního volna za výkon práce přesčas, nebo ve svátek, atd.). Rovněž tak nelze do započitatelného příjmu pro zjištění průměrného výdělku zúčtovat plnění, které mají charakter věrnostní či stabilizační povahy (např. zaměstnanec obdrží po uplynutí každého druhého roku trvání zaměstnání stabilizační odměnu, kdy tato odměna má přímou úměru s délkou zaměstnání, nikoliv za mimořádnou práci pro zaměstnavatele, odměna za pohotovost, atd.). Samostatnou kapitolu co dále nelze zahrnovat do vyměřovacího základu (hrubé mzdy) tvoří benefity, které může zaměstnanec obdržet od svého zaměstnavatele při dovršení životního či pracovního jubilea (např. odměna k 50ti nám, prvnímu odchodu do důchodu atd.). Takto zjištěný započitatelný příjem zaměstnance v rozhodném období se pak vydělí skutečně odpracovanou dobou (odpracovanými hodinami). Znamená to, že se nezapočítávají hodiny, kdy měl zaměstnanec překážky v práci (není zde rozhodující, zda s nárokem na náhradu mzdy, či na neplacené volno), dále pak se nezapočítává doba neomluvené nepřítomnosti v práci, přestávky na jídlo a oddech. Z uvedeného tedy vyplývá, že průměrný výdělek se zjišťuje vždy jako hodinový, a proto je zapotřebí, aby zaměstnavatel přesně evidoval skutečně odpracovanou dobu zaměstnance, v rámci daného rozhodného období. 1.3 Výpočet průměrného výdělku a jeho formy hodinový, měsíční Zákoník práce jednoznačně stanovuje dvě formy zjištění průměrného výdělku a to: a) hodinový průměrný výdělek b) měsíční průměrný výdělek

6 ~ 6 ~ K bodu a) průměrný hodinový výdělek Prioritou je zjištění průměrného hodinového výdělku, který se zjistí ze součtu vyměřovacích základů zaměstnance v rozhodném období, kdy výsledek se vydělí skutečně odpracovanou dobou (hodinami). Takto zjištěný průměrný výdělek se pak zaokrouhlí na dvě desetinná místa. Příklad č. 1 Zaměstnanec měl v rozhodném období IV/Q započitatelný příjem Kč ,-. Celkem odpracoval v tomto rozhodném období 555 hodin. Průměrný výdělek na I/Q se stanoví: Kč : 555 = Kč 172,79 S vypočteným průměrným výdělkem budeme pracovat po celou dobu I/Q. Použití průměrného hodinového výdělku Průměrný hodinový výdělek je zásadní mzdový ukazatel, ze kterého se pak poskytují zaměstnanci veškeré náhrady mzdy a příplatkové nárokové složky ke mzdě, nebo platu. K bodu b) Průměrný měsíční výdělek Druhá forma je průměrný měsíční výdělek. Pro zjištění průměrného měsíčního výdělku je zákonem stanovený jednotný přepočtový koeficient. Tento koeficient se stanovil následujícím způsobem: Výpočet koeficientu, kterým se přepočítává průměrný hodinový výdělek na měsíční: x = počet kalendářních dnů za čtyři roky včetně přestupného roku 1461 : 4 = 365,25 průměrný počet dnů v roce s přihlédnutím k přestupnému roku, 365,25 : 7 = 52,1785 průměrný počet týdnů v roce s přihlédnutím k přestupnému r., 52,1785 : 12 = 4,348 průměrný počet týdnů v měsíci s přihlédnutím k přestupnému r.

7 ~ 7 ~ Takto zjištěný přepočtový koeficient pak použijeme pro stanovení měsíčního průměrného výdělku následujícím způsobem. Příklad č. 2 Zaměstnanec měl v rozhodném období IV/Q započitatelný příjem Kč ,-. Celkem odpracoval v tomto rozhodném období 555 hodin. Zaměstnanec pracuje v obecném rozložení pracovní doby tj. 40 hod. týdně. Stanovte jeho průměrný měsíční výdělek. Průměrný měsíční výdělek stanovíme z průměrného hodinového výdělku pomocí daného koeficientu a týdenního pracovního úvazku zaměstnance. Průměrný měsíční výdělek se vypočte z hodinového výdělku tj. Kč 172,79 x koeficient 4,348 x týdenní pracovní doba 40 hodin = Kč ,-. Příklad č. 3 Zaměstnanec měl v rozhodném období průměrný hodinový výdělek Kč 165,89. Pracuje ve zkráceném pracovním režimu 30 hodin v týdnu. Stanovte jeho průměrný měsíční výdělek. Kč 165,89 x 4,348 x 30 = Kč ,- průměrný měsíční výdělek Použití průměrného měsíčního výdělku Měsíční průměrný výdělek se používá především pro účely vyčíslení náhrady škody pro pracovněprávní účely ( škoda, kterou způsobí zaměstnanec zaměstnavateli a zaměstnavatel požaduje v mezích Zákoníku práce náhradu vzniklé škody ve výši určitého násobku průměrného výdělku ), vystavovaná potvrzení pro peněžní ústavy pro žadatele o půjčky, policii, atd. Pro účely státní sociální podpory a pro úřady práce pak je potvrzován ještě průměrný čistý měsíční výdělek, který se stanoví z hrubého měsíčního průměrného výdělku odečtením o vypočtené přímé daně tj. o pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a zálohu daně.

8 ~ 8 ~ Průměrný čistý měsíční výdělek výpočet (viz. příklad níže) Příklad č. 4 Zaměstnanec měl v rozhodném období průměrný výdělek Kč 165,89. Pracuje v obecném rozvržení pracovní doby. Poplatník podepsal prohlášení o slevě na dani. Stanovte jeho průměrný čistý měsíční výdělek. Kč 165,89 x 4,348 x 40 = Kč ,- průměrný měsíční výdělek Výpočet průměrného čistého výdělku: Kč Kč ,- + Kč 7 213,- poj. na SZ zaměstnavatel 25% Kč 1 876,- poj. na SZ zaměstnanec 6,5% + Kč 2 597,- poj. na ZP zaměstnavatel 9% Kč 1 299,- poj. na ZP zaměstnanec 4,5% Kč ,- Základ daně zaokrouhlený na stovky nahoru Kč 5 805,- Daň před slevou 15% Kč 2 070,- Sleva na poplatníka rok 2013 Kč 3 735,- Záloha daň. Čistý průměrný výdělek : Kč ( Kč 1876,- + Kč Kč ) = Kč ,- 1.4 Pravděpodobný výdělek možné doporučené postupy Pokud dojde k situaci, že zaměstnanec nemá v rozhodném období tj. v průběhu kalendářního roku odpracováno alespoň 21 dnů, musí zaměstnavatel použít namísto průměrného výdělku průměrný výdělek pravděpodobný. Jak již z názvu samotného vyplývá, jedná se o výdělek odhadnutý, kdy i zde platí zásada práva zaměstnance na zachování rovnosti tzn. při určování pravděpodobného výdělku musí zaměstnavatel vycházet ze základní mzdy na kterou se se zaměstnancem dohodl při vzniku pracovněprávního vztahu, u platu je to základní tarifní plat, s tím, že přihlédne i k event. možným proměnlivým složkám ke mzdě, platu (jedná se např. o případné prémie, u platu osobní příplatek, atd.). Pro informaci jsou uváděny možné doporučené postupy: 1) První možný způsob je výpočet pravděpodobného výdělku již ze skutečně dosaženého hrubého výdělku od počátku rozhodného období do posledního zúčtovaného dne, který předchází nutnosti stanovit pravděpodobný výdělek.

9 Příklad č. 5 ~ 9 ~ Zaměstnanec měl v předchozím kalendářním čtvrtletí mzdu za výkon práce Kč 6 850,- a odpracoval 36 hodin. Poté mu ošetřující lékař vystavil legitimaci práce neschopného. Podle prvního možného způsobu stanovení pravděpodobného výdělku bychom postupovali tímto způsobem: Kč 6 850,- : 36 = Kč 190,28 /hod. 2) Druhý možný způsob je výpočet pravděpodobného výdělku, kde zaměstnanec odpracuje minimální počet hodin a zaměstnavatel musí určit pravděpodobný výdělek. Vycházíme ze základní smluvní mzdy, nebo tarifního platu, s event. přihlédnutím k dalším složkám ke mzdě, tarifnímu platu. Pro stanovení pravděpodobného výdělku může zaměstnavatel použít i aritmetického průměru hodinových výdělků alespoň t ř í zaměstnanců, kteří vykonávají stejnou, nebo obdobnou práci. Příklad č. 6 Zaměstnanec nastoupil do organizace 1.2. Jeho smluvní mzda činí Kč ,-. Jeho rozvržení pracovní doby je 40 hodin týdně. Zaměstnanec pracoval pouze jeden den a od se stal práce neschopným. Zaměstnanec nastupuje na holý základ, bez zaručených prémií. Pravděpodobný výdělek stanovíme následujícím způsobem: Kč : 4,348 : 40 = Kč 103,50 pravděpodobný výdělek. Příklad č. 7 Zaměstnanec měl stanovený tarifní plat Kč ,- + osobní ohodnocení Kč 2 000,-. Odpracoval dva dny a poté onemocněl. Pravděpodobný výdělek stanovíme s přihlédnutím k osobnímu ohodnocení. Kč Kč 2000,- = Kč ,-. Kč : 4,348 : 40 = Kč 102, 70 pravděpodobný výdělek

10 Příklad č. 8 ~ 10 ~ Zaměstnanec obráběč kovů nastoupil do party čtyř zaměstnanců, kteří vykonávají stejný druh práce. Jejich průměrné výdělky činí: Kč 85,96, Kč 86,20, Kč 86,80 a Kč 87,20. Pravděpodobný výdělek pro pátého zaměstnance může být určen jako aritmetický průměr průměrných výdělků jeho spolupracovníků. Kč 85,96 + Kč 86,20 + Kč 86,80 + Kč 87,20 = 346,16 : 4 = Kč 86,54 pravděpodobný výdělek 1.5 Mimořádné příjmy a průměrný výdělek modelové příklady Pokud bude zaměstnanci v rozhodném období zúčtována k výplatě mzda nebo plat nebo jejich část, která je poskytována za delší období než je kalendářní čtvrtletí musí zaměstnavatel určit její poměrnou část připadající na kalendářní čtvrtletí, a zbylá část se použije pro zjištění průměrného výdělku na další čtvrtletí, v poměru k odpracované době. Poznámka 358 Zákoníku práce má charakter kogentní úpravy a proto se zaměstnavatel od této úpravy nemůže odchýlit. V praxi se nejčastěji vyskytnou případy zúčtování pololetních nebo ročních prémií, mimořádných odměn v rámci pololetí nebo roku. Mohou se též vyskytovat i případy 13. nebo i 14. mezd, platů. Příklad č. 9 Zaměstnanec dosáhl v rozhodném období IV/Q vyměřovací základ Kč Kč čtvrtletní pravidelnou odměnu. Zaměstnanec odpracoval v tomto rozhodném období celkem 520 hodin. Jaký bude jeho průměrný výdělek na I/Q? Průměrný výdělek je stanoven následujícím způsobem: Kč Kč = Kč ,- : 520 odpracovaných hodin = Kč 173,08 průměrný výdělek na I/Q.

11 ~ 11 ~ Odměna Kč ,- je odměnou čtvrtletní, která také byla zaměstnanci zúčtována do klasického rozhodného období, a proto zaměstnavatel nemusí určovat její poměrnou část s ohledem na čtvrtletí další. Následující příklad č. 10 je však aplikací zúčtované odměny za delší časové období než čtvrtletí konkrétně pololetní odměny. Příklad č. 10 Zaměstnanec odpracoval ve II. čtvrtletí 490 hodin z nominálního fondu 520 hodin. Za toto čtvrtletí obdržel za výkon práce Kč ,- + pololetní odměnu Kč ,-. Určete jeho průměrný výdělek na III. a IV./Q. Výpočet průměrného výdělku na III. /Q Pololetní odměnu rozdělíme na dvě části tj. Kč : 2 = Kč ,- kdy pak bude: Kč ,- + (Kč x 490 odpracovaných hodin : 520 nominální fond) = Kč ,- + Kč poměrná část pololetní odměny ponížená v poměru ke skutečně odpracované době v daném čtvrtletí = Kč ,-- : 490 hodinami = Kč 219,05 průměrný výdělek na III/Q. Výpočet průměrného výdělku na IV./Q Ve III. čtvrtletí zaměstnanec odpracoval jen 336 hodin z nominálního fondu 528 hodin. Za toto čtvrtletí dosáhl za výkon práce Kč ,-. Postup výpočtu bude proveden následujícím způsobem: Kč ,- + (Kč x 336 hodin skutečně odpracovaných : 528 nominální fond) = Kč Kč ,- poměrná část pololetní odměny ponížená v poměru ke skutečně odpracované době v daném čtvrtletí = Kč ,- : 336 hodinami = Kč 203,53 průměrný výdělek na IV/Q. Příklad č. 11 Zaměstnanci byl do měsíce prosince zúčtován roční podíl na hospodářských výsledcích společnosti ve výši Kč ,-. Za toto čtvrtletí obdržel za výkon práce Kč ,-. Zaměstnanec odpracoval ve IV/Q 501 hodin z nominálního fondu 524 hodin. Určete postup výpočtu průměrného výdělku na I/Q.

12 ~ 12 ~ Výpočet průměrného výdělku na I/Q: Roční podíl Kč rozdělíme na 1/4 tj. : Kč : 4 = Kč ,-, kdy pak bude : Kč ,-- + ( Kč x 501 skutečně odpr. doba : 524 NFond ) = Kč Kč ,21 = Kč : 501 skutečně odpr. doba = Kč 587,04 tj. průměrný výdělek na I/Q. V ostatních čtvrtletích pak budeme postupovat stejným způsobem, kdy vždy dosadíme čtvrtinový vypočtený roční podíl a tento pak porovnáme ze skutečně odpracovanou dobou v poměru k nominálnímu čtvrtletnímu fondu toho, kterého čtvrtletí. 1.6 Zvláštnosti při zjišťování průměrného výdělku Zvláštnosti při zjišťování průměrného výdělku jsou zakotveny v Zákoníku práce. I tyto principy určování průměrných výdělků jsou pro zaměstnavatele závazné a nemůže se proto od nich odchýlit. Konkrétně se jedná o situace uvedené v: 360 Zákoníku práce, který jednoznačně ukládá zaměstnavateli zjistit průměrný výdělek zaměstnanci, bude-li to pro zaměstnance výhodnější, pro účely úrazového pojištění z předchozího kalendářního roku a 382 Zákoníku práce, kdy při zjišťování průměrného výdělku pro účely náhrady škody při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání je rozhodným obdobím předchozí kalendářní rok, je-li toto rozhodné období pro zaměstnance výhodnější. Následující příklad č. 12 dává odpověď, jak postupovat: Příklad č. 12 Zaměstnanec utrpěl dne 1.4. pracovní úraz, pro který byl dán do pracovní neschopnosti. Pro tento pracovní úraz byl práce neschopen až do Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci vyplácet, podle příslušných právních předpisů o úrazovém pojištění náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, event. i náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Tato náhrada je rozdíl mezi průměrným výdělkem dosaženým před vznikem pracovního úrazu a výplatou náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti za prvních 21 dnů, a dále výší nemocenského vypláceným správou sociálního

13 ~ 13 ~ zabezpečení od 22. dne trvání pracovní neschopnosti. U náhrady po skončení pracovní neschopnosti je to rozdíl mezi průměrným výdělkem dosaženým před vznikem pracovní neschopnosti a příjmem po skončení pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání. Zaměstnanec má průměrný výdělek v rozhodném období Kč 180,-. V předchozím kalendářním roce má průměrný výdělek Kč 235,-. Jakým použijete průměrný výdělek a jak budete postupovat při výpočtu? Při porovnání průměrného výdělku v klasickém rozhodném období I/Q Kč 180,- a průměrného výdělku za předchozí kalendářní rok Kč 235,- jasně vyplývá výhodnost průměrného výdělku za uplynulý kalendářní rok. Výpočet pak bude následující: Kč 235,- x 4,348 x 40 = Kč ,- průměrný měsíční výdělek za uplynulý kalendářní rok. Náhrada mzdy pak bude rozdíl mezi tímto průměrným výdělkem a příjmem (nemocenskou při pracovní neschopnosti). Průměrný výdělek u dohody o provedení práce a činnosti 361 a 362 ukládají postup při zjišťování průměrného výdělku u zaměstnanců činných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, kde jednoznačně platí zásady jako by byli zaměstnanci v pracovním poměru. Budou-li mít zaměstnanci sjednánu splatnost odměny až po skončení dohody provedení pracovního úkolu (nejčastěji jsou to dohody o provedení práce), je rozhodným obdobím s odkazem na 354 celá doba, po kterou trvalo provedení sjednaného pracovního úkolu. Vykonává-li zaměstnanec práci u téhož zaměstnavatele ve více pracovněprávních vztazích (pracovní poměr + např. dohoda o provedení práce + dohoda o pracovní činnosti), posuzuje se mzda, plat nebo odměna v každém pracovněprávním vztahu vždy z v l á š ť. Příklad č. 13 Zaměstnavatel uzavřel s jedním zaměstnancem souběžně 3 dohody o provedení práce na výkon práce. - práce v podatelně 2 hodiny denně od měsíční odměna Kč 3 500,- - práce v účtárně 2 hodiny denně od měsíční odměna Kč 5 500,-

14 ~ 14 ~ - práce úklidové 2 hodiny denně od měsíční odměna Kč 2 000,- Otázka 1. Jak budeme odvádět pojistné na SZ a ZP, je zaměstnanec účasten nem. pojištění? 2. Co kdyby se stal PN bude mít nárok na náhradu za prvních 21 dnů a nemocenské? 3. Budeme odvádět pojistné také na zdravotní pojištění? 4. Jak stanovíte průměrný výdělek? K otázce č. 1 Zaměstnavatel přihlásí zaměstnance souběžně na místně příslušnou OSSZ nejpozději do 1 měsíce od měsíce, kdy započal s výkony práce, a to každou dohodu zvlášť tj. kódy T, U, V nejedná se o malé rozsahy. Zaměstnavatel pak odvede pojistné ze součtu všech příjmů tj. z Kč ,- K otázce č. 2 Ano, pokud by se stal práce neschopným v průběhu trvání dohod, měl by nárok na náhradu ze všech tří dohod ze zredukovaných průměrných výdělků za prvních 21 dnů. V případě pokračování nemoci od 22. dne měl by nárok na nemocenské a to až do skončení trvání dohod. K otázce č. 3 Zaměstnavatel nemá vůči zdravotní pojišťovně žádné povinnosti, neboť zdravotní pojišťovna souběžné příjmy z dohod u jednoho zaměstnavatele nesčítá, tak jako správa sociálního zabezpečení. K otázce č. 4 V případě, že se zaměstnanec stane práce neschopným např. od do pro všechny tři výkony práce, byl by výpočet průměrného výdělku a náhrady následující: Rozhodné období pro výpočet průměrného výdělku je II/Q, kdy započitatelný výdělek z tohoto rozhodného období budeme dělit skutečně odpracovanými hodinami (zaměstnanec má určenou pracovní dobu). Výpočet pak bude následující: První dohoda o provedení práce Započitatelný výdělek : skutečně odpracovaná doba: Kč x 3 = Kč : 130 skutečně odpracovaných hodin za II/Q = Kč 80,77

15 ~ 15 ~ Druhá dohoda o provedení práce Započitatelný výdělek : skutečně odpracovaná doba: Kč x 3 = Kč : 130 skutečně odpracovaných hodin za II/Q = Kč 126,92 Třetí dohoda o provedení práce Započitatelný výdělek : skutečně odpracovaná doba: Kč x 3 = Kč : 130 skutečně odpracovaných hodin za II/Q = Kč 46,15 Výpočet náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti by pak byl následující: První dohoda: 2.7. do 4.7. karenční doba Kč 0, = 24 hodin x Kč 44,-- = Kč 1 056,-- ( Kč 80,77 x 0,9 = Kč 72,69 x 0,6 = Kč 44 ) Druhá dohoda: = 24 hodin x Kč 69,-- = Kč 1 656,-- ( Kč126,92x 0,9 = Kč 114,23x0,6 = Kč 69 ) Třetí dohoda: = 24 hodin x Kč 25,-- = Kč 600,-- ( Kč 46,15 x 0,9 = Kč 41,54x0,6 = Kč 25 ) Jiná situace nastane, kdy zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele podle potřeby, tzn. nemá na rozdíl od př. 13) přesně stanovený harmonogram směn. V takovém případě musíme zjistit průměrný počet hodin v jedné směně, který zjistíme z fiktivního počtu hodin v rámci týdne. Dále pak již postupujeme obvyklým způsobem v rámci koeficientu, kterým násobíme hodinovou odměnu a fiktivní počet hodin (fiktivní úvazek ) viz. příklad č. 14). Příklad č. 14 Zaměstnanec pracoval na základě dohody o provedení práce od do Po skončení této dohody požádal svého bývalého zaměstnavatele o potvrzení o průměrném hrubém a čistém výdělku. Zaměstnanec odpracoval celkem 290

16 ~ 16 ~ hodin a jeho odměna činila Kč 150,- / hodina. Zaměstnanec uvedených 290 hodin odpracoval podle potřeby zaměstnavatele. Zjistěte průměrný výdělek. 1. Postup - Převod počtu odpracovaných hodin na fiktivní počet hodin za měsíc: 290 hodin : 12 měsíců = 24,17 měsíční počet fiktivních hodin 2. Postup - Převod počtu fiktivních měsíčních hodin na týden: 24,17 : 4,348 = 5,56 fiktivní počet hodin na týden 3. Postup - Průměrná měsíční hrubá odměna: Kč 150,- odměna na hodinu x 4,348 x 5,56 fiktivní počet hodin týdně = = Kč 3 627,- průměrný výdělek na měsíc průměrná hrubá odměna 4. Postup - Průměrná měsíční čistá odměna: Kč 3 627,- = základ daně minus Kč 544,- = 15% daň srážková celkem Kč 3 083,- = průměrný čistý měsíční výdělek Příklad č. 15 Zaměstnanec pracoval na základě dohody o provedení práce od 1.1. do Po skončení této dohody požádal svého bývalého zaměstnavatele o potvrzení o průměrném hrubém a čistém výdělku. Zaměstnanec odpracoval celkem 250 hodin a jeho odměna činila Kč 125,- / hodina. Zaměstnanec uvedených 250 hodin odpracoval podle potřeby zaměstnavatele. Zjistěte průměrný výdělek hrubý a čistý. 1. Postup - Převod počtu odpracovaných hodin na fiktivní počet hodin za měsíc: 250 hodin : 11 měsíců = 22,73 měsíční počet fiktivních hodin 2. Postup - Převod počtu fiktivních měsíčních hodin na týden: 22,73 : 4,348 = 5,23 fiktivní počet hodin na týden 3. Postup - Průměrná měsíční hrubá odměna: Kč 125,- odměna za hodinu x 4,348 x 5,23 fiktivní počet hodin týdně = Kč 2 843,- průměrný výdělek na měsíc průměrná hrubá odměna

17 ~ 17 ~ 4. Postup - Průměrná měsíční čistá odměna: Kč 2 843,- = základ daně, minus Kč 426,- = 15% srážková daň celkem Kč 2 417,- průměrný čistý měsíční výdělek průměrná čistá odměna Poznámky uživatelů: V případě, že by byla potřeba potvrdit průměrný výdělek u krátkodobě sjednané dohody o provedení práce, budeme vycházet z celkové doby trvání dohody dny), z průměrného počtu kalendářních dnů v měsíci v rámci roku, z počtu odpracovaných hodin a koeficientu a hodinově sjednané odměny. Příklad č. 16 Zaměstnavatel sjednal se zaměstnancem dohodu o provedení práce na dobu od do v rozsahu 300 hodin. Jeho hodinová mzda činila Kč 220,-/ hod. V měsíci dubnu obdržel odměnu za 109 odpracovaných hodin Kč ,-. V měsíci květnu obdržel odměnu za 140 odpracovaných hodin Kč ,-. V měsíci červnu obdržel odměnu za 51 odpracovaných hodin Kč ,-. Doba trvání dohody tak činila 86 kalendářních dnů. Zjistěte průměrný výdělek. 1. Postup - Průměrný počet kalendářních dnů v měsíci činí v roce: 366(5) dnů za rok : 12 měsíců = 30,5 dne 2. Postup - Počet měsíců trvání dohody: 86 dnů trvání dohody : 30,5 průměrný počet dnů v měsíci = 2,82 měsíců 3. Postup - Průměrný počet hodin na jeden měsíc: 300 hodin max. počet trvání DPP : 2,82 počet měsíců trvání DPP = 106,38 4. Postup - Fiktivní týdenní pracovní doba: 106,38 průměrný počet hodin : 4,348 koeficient = 24,47 hod./týden 5. Postup - Výpočet pravděpodobného měsíčního hrubého výdělku: Kč 220/hod. x 4,348 x 24,47 fiktivní týdenní prac. doba = Kč ,-

18 Příklad č. 17 ~ 18 ~ Zaměstnanec pracoval na dohodu o provedení práce od 1.7. do v rozsahu 240 hodin. Jeho hodinová odměna činila Kč 130,-/hod. V měsíci červenci mu byla zúčtována odměna Kč ,- a v měsíci srpnu Kč ,-. Zaměstnanec má ještě hlavní závislou činnost, tzn. nemohl podepsat Prohlášení poplatníka. Stanovte jeho průměrný čistý výdělek. 1. Postup - Průměrný počet kalendářních dnů v měsíců činí v roce 2013: 365 dnů za rok : 12 měsíců = 30,42 dne 2. Postup - Počet měsíců trvání dohody: 47 kal. dnů trvání dohody : 30,42 dne = 1,55 měsíce 3. Postup - Průměrný počet hodin na jeden měsíc: 240 hodin : 1,55 = 154,84 hodin za měsíc 4. Postup - Fiktivní týdenní pracovní doba: 154,84 hodin na měsíc : 4,348 koef. = 35,61 hodin za týden 5. Postup - Výpočet pravděpodobného měsíčního hrubého výdělku: Kč 130,-/hod. x 4,348 koef. x 35,61 hod. týdně = Kč ,- 6. Postup - Pojistné na zdravotní pojištění zaměstnanec: Kč ,- x 13,5% = 2 717,415 = zaokr : 3 = 906,-- 7. Postup - Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnanec: Kč ,- x 6,5% = 1 308,385 = zaokr ,-. 8. Postup - Základ daně - zaokrouhlený na Kč 100 nahoru: Kč , ,- poj. ZP zaměstnavatel +Kč poj. SZ zaměstnav. = Kč ,- základ daně = zaokr. Kč ,-. 9. Postup - Záloha daň 15 %: Kč ,- x 15% = Kč 4 050,- záloha daň. 10. Postup - Pravděpodobný čistý výdělek: Kč ,- - ( Kč 906 ZP zaměstnanec + Kč SZ zaměstnanec + Kč Kč 4 050,- záloha daň ) = Kč ,- čistý výdělek.

19 Příklad č. 18 ~ 19 ~ Zaměstnanec požádal svého zaměstnavatele o provedení průměrného čistého měsíčního výdělku pro účely podpory v nezaměstnanosti. Zaměstnanec vykonával u zaměstnavatele dohodu o provedení práce od do Zaměstnanec vykonával práci podle potřeby, kdy jeho hodinová odměna činila Kč 155,- / hodinu. Zaměstnanec v lednu květnu nepracoval. V měsíci červnu dosáhl odměny Kč ,-, kdy odpracoval 78,5 hodin. V měsíci červenci dosáhl odměny Kč 8 835,- ( není účasten nemocenského a ani důchodového pojištění ), kdy odpracoval celkem 57 hodin. V měsíci srpnu dosáhl odměny Kč ,-, kdy odpracoval 65,5 hodiny. Zaměstnanec podepsal tiskopis Prohlášení poplatníka. Zjistěte průměrný výdělek hrubý a čistý. 1. Postup - Průměrný počet týdnů trvání dohody: 243 dnů trvání dohody : 7 = 34,71 týdne 2. Postup - Průměrný počet hodin týdně: 201 skutečně odpracovaných hodin : 34,71 týdnů trvání dohody = 5,79 3. Postup - Průměrný počet hodin na měsíc: 5,79 průměrný počet hodin týdně x 4,348 koeficient = 25,18 4. Postup - Průměrný měsíční výdělek hrubý: 25,18 průměrný počet hodin na měsíc x Kč 155,-/hod. = Kč 3 903,- 5. Postup - Zjištění měsíčního čistého výdělku: Kč 3 903,- základ daně zaokrouhlíme na Kč 100 nahoru tj. Kč 4 000,- x 15% záloha daň před slevou = Kč 600,- minus Kč 2 070,- sleva daň = záloha daň Kč 0,- 6. Postup - Čistý měsíční výdělek: Kč 3 903,- průměrný měsíční hrubý výdělek - záloha daň Kč 0,- = Kč 3 903,- čistý průměrný měsíční výdělek.

20 ~ 20 ~ Dohoda o pracovní činnosti Příklad č. 19 Zaměstnavatel sjednal se zaměstnancem dohodu o pracovní činnosti od 1.1. do Měsíční částka odměny byla sjednána na Kč ,-. Pracovní doba byla stanovena podle potřeby, kdy rozsah nepřekročil 20 hodin týdně. V jednotlivých měsících bylo odpracováno: Leden 88 hodin odměna Kč ,- Únor 80 hodin odměna Kč ,- Březen 88 hodin odměna Kč ,- Duben 80 hodin odměna Kč ,- Zjistěte průměrný výdělek ke dni skončení dohody o pracovní činnosti tj. k 30.4., kdy zaměstnavatel zaměstnanci vyplácel odměnu pravidelně průběžně každý měsíc. Průměrný výdělek bude stanoven z rozhodného období I. čtvrtletí, kdy celková odměna a odpracovaná doba jsou: Kč x 3 = Kč ,78 PV : 256 odpracovaná doba za I. čtvrtletí = Kč Příklad č. 20 Zaměstnavatel sjednal dohodu o pracovní činnosti od 1.2. do 30.4., kdy výkon práce byl sjednán podle potřeby (zaměstnavatel dodržel princip maximálně 20 hodin týdně v průměru trvání dohody). Dále se dohodl se zaměstnancem na celkové výši odměny Kč ,-, kdy tato odměna bude zaměstnanci zúčtována do posledního měsíce trvání dohody. S ohledem na to, že odměna je zúčtována až v posledním měsíci sjednání dohody, budeme vycházet pro stanovení průměrného výdělku z rozhodného období za celou dobu trvání dohody tj. od do Za celou dobu trvání dohody zaměstnanec odpracoval 332 hodin a jeho odměna celkem činila Kč ,-. Průměrný výdělek tak bude: Kč : 332 hodin = Kč 225,91.

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Dovolená na zotavenou

Dovolená na zotavenou ~ 1 ~ Dovolená na zotavenou Nárok na dovolenou vzniká každému zaměstnanci, který vykonává práce v rámci pracovního poměru. a) Dovolená za kalendářní rok a její poměrná část 212 Základní podmínka pro vznik

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11

Personální činnost podniku mzdy. cv. 11 Personální činnost podniku mzdy cv. 11 Odměňování pracovníků Přímé odměny ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody ve finančním vyjádření Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření Nehmotné

Více

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních Příklady a postupy pro mzdové účetní 1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíce.1 Měsíční povinnosti mzdových účetních.1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

Pracovní doba a doba odpočinku

Pracovní doba a doba odpočinku ~ 1 ~ Pracovní doba a doba odpočinku A. OBECNÉ USTANOVENÍ O PRACOVNÍ DOBĚ 78 a 79 ZP V rámci určení rozvržení pracovní doby je třeba podle charakteru práce určit její délku. Tuto pak rozvrhuje vždy zaměstnavatel,

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ

ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ZA PRÁCI V ZAMĚSTNÁNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

NÁHRADA MZDY ZAMĚSTNANCE PO DOBU PRVNÍCH 3 TÝDNŮ NEMOCI PRO ROKY 2011 2013 JUDR. BOŘIVOJ ŠUBRT AKTUALIZACE ke dni 15. 2. 2012

NÁHRADA MZDY ZAMĚSTNANCE PO DOBU PRVNÍCH 3 TÝDNŮ NEMOCI PRO ROKY 2011 2013 JUDR. BOŘIVOJ ŠUBRT AKTUALIZACE ke dni 15. 2. 2012 NÁHRADA MZDY ZAMĚSTNANCE PO DOBU PRVNÍCH 3 TÝDNŮ NEMOCI PRO ROKY 2011 2013 JUDR. BOŘIVOJ ŠUBRT AKTUALIZACE ke dni 15. 2. 2012 Změny dané novelami zákonů a dalších právních předpisů 1. Formulační změny

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

1.Struktura pracovníků

1.Struktura pracovníků Pracovníci podniku 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku; Produktivita práce; Pracnost; Člověk

Více

Jak si přepočítat výplatu 1

Jak si přepočítat výplatu 1 Jak si přepočítat výplatu 1 Protože dochází k chybám ve výpočtu výplat, není špatné umět si přepočítat výplatu a případně ji reklamovat. Spočítám si svoji výplatu za duben 2012 a to srozumitelně, aby se

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014

~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 ~ 1 ~ Náhrada mzdy, nemocenské pojištění a komunikace s ČSSZ od roku 2014 Náhrada mzdy za prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2014 Základní právní ustanovení pro

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST uzavřená s platností od 1.1.2015 mezi vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku a Základní organizací Odborového Svazu KOVO VALEO AUTOKLIMATIZACE

Více

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka

Pracovní smlouva - povinné náležitosti 1) druh práce (popis) 2) místo výkonu práce obec, organizační jednotka 11. 18.10.13 Ergonomie - nauka o zákonitostech vztahů mezi člověkem, strojem a pracovním prostředím manipulace s materiálem 1) ruční 2) jeřáby 3) dopravníky 4) vozíky (elektr., benzín, ruční) 5 speciální

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Podstata a druhy mzdy

Podstata a druhy mzdy MZDY Obsah 1. Podstata a druhy mzdy 2. Způsoby výpočtu mzdy 3. Zákonné srážky ze mzdy 4. Ostatní srážky ze mzdy 5. Slevy na dani z příjmu 6. Postup výpočtu mzdy 7. Příklad výpočtu mzdy 8. Nepeněžité plnění

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček

KoleKtivní smlouva (mzdová část) Continental automotive Czech Republic s. r. o. ing. milan Chudoba mgr. milan Kubíček KoleKtivní smlouva o poskytování mzdy, náhradách mzdy a příplatcích ke mzdě (mzdová část) uzavřená mezi obchodní korporací Continental automotive Czech Republic s. r. o. se sídlem Hradecká 1092, 506 01

Více

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072].

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072]. 1273 Č á s t i da ň z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b je subjektem s daňovou povinností v tuzemsku, ale výdaje na závislou činnost jdou k tíži stálé provozovny umístěné ve státě, s nímž Česká republika

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2009 Strana 1 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky V souvislosti se legislativními změnami byly doplněny následující mzdové složky. Rozdělili jsme

Více

Zákoník práce od 1.1.2012

Zákoník práce od 1.1.2012 Zákoník práce od 1.1.2012 Základní zásady pracovněprávních vztahů 2011 2012 13 (2): Zaměstnavatel a) nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance, b) musí zajistit rovné zacházení se zaměstnanci

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Základní část mzdy je tedy v pořádku.

Základní část mzdy je tedy v pořádku. Jak si přepočítat výplatu 2 Měsíční tarifní mzda Podíváme se na pásku, nejprve vlevo nahoře: PKS 3: Mzda se skládá z tarifní mzdy a dalších mzdových položek... PKS 5: Zaměstnanci přísluší měsíční tarifní

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0

5/ Sb. Zákon o pojiném na ociální zabe... - znění dle 55/06 Sb., /06 Sb., 53/07 Sb., 6/07 Sb., 6/07 Sb., 305/0 5/ Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. liadu 1992 o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákonů č. 10/1993 Sb., č. 10/1993 Sb., č. 30/93 Sb., č. 42/1994

Více

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA:

PROHLÁŠENÍ POPLATNÍKA: Druhý díl video semináře je věnován podrobnému rozkladu tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, kdy po vyplnění poplatníkem a ověření plátcem

Více

16.5.2010. Základem pro výpočet mezd je hrubá mzda. Obsahuje: Z hrubé mzdy (HM) se odečítá:

16.5.2010. Základem pro výpočet mezd je hrubá mzda. Obsahuje: Z hrubé mzdy (HM) se odečítá: 10_Mzdy, zaměstnanci Výukový text o výpočtu a účtování mezd GAP Education střední škola Úvod Obsahem této prezentace bude především výpočet mzdy a její zaúčtování Výpočet mezd je znázorněn dle právního

Více

Mzdová soustava, odměňování pracovníků

Mzdová soustava, odměňování pracovníků Mzdová soustava, odměňování pracovníků Odměňování pracovníků představuje odměnu za vykonanou práci. Je upraveno především v zákoníku práce. (www.zakonycr.cz/úplná znění vybraných zákonů/zakonik práce)

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

7. Dovolená při změně rozvržení pracovní doby

7. Dovolená při změně rozvržení pracovní doby 7. Dovolená při změně rozvržení pracovní doby Související právní předpisy: 213 odst. 5 ZP 7.1 Změna rozvržení Otázka č. 34 Zaměstnanec pracoval do konce července v rovnoměrném rozvržení pracovní doby,

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy!

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2008 (verze 7.51a) Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Změny na základě zákona

Více

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 MZDY- novinky 2014 Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 OBSAH Nárok na dovolenou - pravidelná x nepravidelná pracovní doba Stravenky Srážky z hlediska OSŘ a občanského zákoníku Pracovní konta Konto přesčasů a Konto

Více

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy

MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy MZDOVÁ ÚČTÁRNA AKTUÁLNĚ Mzdy a platy 5.3.6.2 str. 1 5.3.6.2 Rozsah a výpočet exekučních srážek ze mzdy Srážky ze mzdy je možné provádět jen do výše pohledávky s příslušenstvím. Příslušenstvím se rozumí

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení. 6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení

6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení. 6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení Stránka č. 1 z 9 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 6.8.1 Vznik práva na dovolenou, výměra dovolené a její krácení 7.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Nemocenské dávky komparace ve vybraných letech Sickness benefits comparison in selected years Veronika Vorobljevová Plzeň 2012 Čestné

Více

Personální činnosti I.

Personální činnosti I. Personální činnosti I. Personální činnosti I. VY_32_INOVACE_11_02_01 Tento materiál je určen k doplnění výuky předmětu v prvním ročníku oboru Podnikání. Zaměřuje se na seznámení žáků s náplní personálních

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 LEGISLATIVA EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.3 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. jan.tich@seznam.cz externí předpisy a) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce b) Nařízení vlády 108/1994, kterým se provádí Zákoník práce

Více

1. MZDY. 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro provádění srážek ze mzdy. 1.2. Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením

1. MZDY. 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro provádění srážek ze mzdy. 1.2. Plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením 1. MZDY Ing. Helena Plavecká, hlavní metodik modulu Mzdy, hp@mapsumperk.cz 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro provádění srážek ze mzdy Podle NV 595/2006 Sb. se při výpočtu nezabavitelných částek použije

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: mzda, plat,

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na zaměstnávání OZP na CHPM Pracoviště Úřadu práce ČR 1) : S 15 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

~ 1 ~ I. část - Kategorie poplatníka pojistného - zaměstnavatel:

~ 1 ~ I. část - Kategorie poplatníka pojistného - zaměstnavatel: ~ 1 ~ V první části se budeme zabývat podrobněji jednotlivými okruhy poplatníků pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pojmem malý rozsah a platbou pojistného. Identifikujeme

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

Poplatníci pojistného

Poplatníci pojistného ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 10/1993 Sb., č. 160/1993

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

EKONOMIKA Výpočet mezd, zákonné odvody pracovní list

EKONOMIKA Výpočet mezd, zákonné odvody pracovní list Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Výpočet

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_28. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_28. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 1. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2012

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2012 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2012 METIS Praha, spol. s r.o. 27.1.2012 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

518/2004 Sb. VYHLÁKA

518/2004 Sb. VYHLÁKA 518/2004 Sb. VYHLÁKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Změna: 340/2014 Sb. Ministerstvo práce a

Více