2 OSOVÁ AFINITA V ROVINĚ 37

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 OSOVÁ AFINITA V ROVINĚ 37"

Transkript

1 Kuželosečky

2 Obsah 1 OHNISKOVÉ VLASTNOSTI KUŽELOSEČEK Úvod Elipsa Ohniskové vlastnosti elipsy Hyperbola Ohniskové vlastnosti hyperboly Parabola Ohniskové vlastnosti paraboly Shrnutí OSOVÁ AFINITA V ROVINĚ 37 3 KUŽELOSEČKY V OSOVÉ AFINITĚ Obraz kružnice v afinitě Užití afinity k řešení úloh o elipse Hyperbola a parabola v osové afinitě PERSPEKTIVNÍ KOLINEACE Nevlastní prvky roviny Perspektivní kolineace KUŽELOSEČKY V PERSPEKTIVNÍ KOLINEACI Obraz kuželosečky v perspektivní kolineaci Užití kolineace při sestrojování kuželoseček

3 Kapitola 1 OHNISKOVÉ VLASTNOSTI KUŽELOSEČEK 1.1 Úvod Kuželosečka je rovinná křivka, která vznikne jako řez rotační kuželové plochy rovinou, která neprochází vrcholem této plochy. Můžeme rozlišit tři vzájemné polohy rotační kuželové plochy a roviny. Rovina σ není rovnoběžná s žádnou povrchovou přímkou kuželové plochy. (Obr ) Rovina σ je rovnoběžná právě s jednou povrchovou přímkou kuželové plochy. (Obr ) Rovina σ je rovnoběžná se dvěma různými povrchovými přímkami kuželové plochy. (Obr ) Obr Obr Obr

4 A) Eliptický řez rotační kuželové plochy Jestliže rovina σ není rovnoběžná se žádnou povrchovou přímkou rotační kuželové plochy, pak kuželosečku, která je řezem této plochy rovinou σ nazýváme elipsa (resp. kružnice, je-li rovina ϱ kolmá k ose rotačního kužele.) Na obr je zobrazen průmět rotační kuželové plochy do roviny ν proložené osou o dané rotační kuželové plochy. Rovina řezu σ je kolmá k této rovině, je tedy rovinou promítací. Průmětna ν protíná kuželovou plochu ve dvou přímkách, a, b. Do dané kuželové plochy vepíšeme pomocné kulové plochy κ 1, κ 2 tak, aby se dotýkaly roviny řezu (body F 1, F 2 ). Středy S 1, S 2 kulových ploch leží na ose o. Křivka řezu se zobrazí do úsečky AB. Zvolme na křivce řezu libovolný bod P. Povrchová přímka p rotační kuželové plochy, která prochází bodem P, se dotýká kulových ploch v bodech P 1, P 2. Z bodu P jsou ke kulovým plochám vedeny tečny P P 1, P P 2 ; z téhož bodu jsou dále vedeny ještě tečny P F 1, P F 2. Protože všechny body dotyku tečen kulové plochy, které procházejí stejným bodem, mají od tohoto bodu stejnou vzdálenost, dostáváme P P 1 = P F 1 a P P 2 = P F 2. Sečtením dostáváme P F 1 + P F 2 = P P 1 + P P 2 = P 1 P 2. Usečka P 1 P 2 je však strana rotačního komolého kužele s podstavami k 1, k 2. Její délka nezávisí na volbě povrchové přímky ani na volbě bodu P. Skutečná velikost P 1 P 2 je rovna velikosti úsečky Q 1 Q 2, kterou na povrchové přímce a určují kružnice k 1, k 2. Platí tedy, že součet vzdáleností libovolného bodu P řezu od bodů F 1, F 2 je konstsantní a rovná se Q 1 Q 2. Obr

5 B) Parabolický řez rotační kuželové plochy Jestliže rovina σ je rovnoběžná právě s jednou povrchovou přímkou rotační kuželové plochy, pak kuželosečku, která je řezem této plochy rovinou σ nazýváme parabola. Podobně jako při eliptickém řezu vepíšeme do dané kuželové plochy kulovou plochu κ tak, aby se dotýkala roviny řezu σ, obr Plocha κ se dotýká kuželové plochy podél kružnice k a roviny σ v bodě F. Rovina kružnice k protíná rovinu σ v přímce d. Libovolná povrchová přímka p( b) protíná rovinu σ v bodě P a dotýká se kulové plochy κ v bodě P. Z bodu P jsou ke kulové ploše κ vedeny tečny P F, P P, pro jejichž úseky platí P F = P P. Skutečná velikost úsečky P P je stejná jako QQ. Protože QQ = P d, je P F = P d, tedy vzdálenost libovolného bodu řezu od bodu F je stejná jako vzdálenost tohoto bodu od přímky d (řídicí přímky). Obr

6 C) Hyperbolický řez rotační kuželové plochy Jestliže rovina σ je rovnoběžná se dvěma různými povrchovými přímkami rotační kuželové plochy, pak kuželosečku, která je řezem této plochy rovinou σ nazýváme hyperbola. Podobně jako v případě eliptického řezu existují dvě kulové plochy κ 1, κ 2 vepsané do rotační kuželové plochy a dotýkající se roviny řezu. Ponechme i ostatní označení na obr stejné jako v případě eliptického řezu. Pro libovolný bod P řezu platí P F 1 P F 2 = P P 1 P P 2 = P 1 P 2 = Q 1 Q 2 = Q 1Q 2. Protože BQ 2 = BF 2 a BQ 1 = AF 2, dostáváme Q 1 Q 2 = BQ 2 BQ 1 = BF 2 AF 2 = AB, tedy rozdíl vzdáleností libovolného bodu řezu od bodů F 1 a F 2 konstantní. Obr

7 1.2 Elipsa Definice Nechť F 1, F 2 jsou dva různé body roviny ϱ, pro jejichž vzdálenost platí F 1 F 2 < 2a, kde a je kladné reálné číslo. Množina všech bodů M roviny ϱ, pro které platí MF 1 + MF 2 = 2a, se nazývá elipsa. Obr Základní pojmy: (Obr.1.2.1) A, B - hlavní vrcholy C, D - vedlejší vrcholy F 1, F 2 - ohniska MF 1, MF 2 -průvodiče MF 1, MF 2 - průvodiče S - střed F 1 SC- charakteristický trojúhelník o 1 - hlavní osa, o 1 = AB o 2 - vedlejší osa, o 2 = CD a - hlavní poloosa, a = AS = BS b - vedlejší poloosa, b = CS = DS e - excentricita (lineární výstřednost) e = F 1 S = F 2 S pro elipsu platí vztah: a 2 = b 2 + e 2 9

8 Bodová konstrukce elipsy (Obr ): Jsou dány dva různé body F 1, F 2 a úsečka velikosti hlavní polosy a > F 1 F 2 /2. Střed S úsečky F 1 F 2 je středem elipsy. Hlavní vrcholy elipsy leží na hlavní ose o 1 = F 1 F 2 ve vzdálenosti a od středu elipsy ( AF 1 + AF 2 = (a e) + (a + e) = 2a). Na přímce F 1 F 2 zvolíme libovolný bod X mezi ohnisky F 1, F 2 a sestrojíme kružnice k 1 (F 1 ; XA ) a k 2 (F 2 ; XB ). Body M 1, M 2, ve kterých se obě kružnice protínají, jsou body elipsy, protože M i F 1 = XA, M i F 2 = XB, a tedy M i F 1 + M i F 2 = XA + XB = 2a, i = 1, 2,... Pro bod X = F 1 dostaváme hlavní vrchol A a pro bod X = F 2 hlavní vrchol B. V případě, že X = S, dostáváme vedlejší vrcholy C, D. ( F 1 C = F 2 C = a + a = 2a). Obr Z bodové konstrukce elipsy plyne, že body M 1, M 2 jsou osově souměrné podle hlavní osy elipsy o 1. Pokud použijeme ještě kružnice k 3 (F 1 ; XB ) a k 4 (F 2 ; XA ), získáme další dva body elipsy M 3, M 4. Z předchozí konstrukce plyne, že body M 1, M 3 (nebo M 2, M 4 ) jsou osově souměrné podle vedlejší osy o 2 elipsy. Složením dvou osových souměrností s navzájem kolmými osami vznikne středová souměrnost se středem souměrnosti v jejich průsečíku. Můžeme tedy vyslovit následující dvě věty: 10

9 Věta Elipsa je osově souměrná podle dvou k sobě kolmých os o 1, o 2 a středově souměrná podle jejich průsečíku S (-střed elipsy). Věta Součet délek průvodičů bodu elipsy se rovná dvojnásobku velikosti její hlavní poloosy, MF 1 + MF 2 = AB = 2a. Oskulační kružnice ve vrcholech elipsy (Obr ): Při rýsování obvykle nepoužíváme bodovou konstrukci, ale kuželosečku ve vrcholu nahrazujeme kružnicí, která se kuželosečky v tomto bodě dotýká (kružnice i kuželosečka mají v bodě dotyku společnou tečnu) a má ve vrcholu stejnou křivost (viz diferenciální geometrie). Tuto kružnici nazýváme oskulační kružnicí kuželocečky v příslušném dotykovém bodě. Analyticky lze snadno dokázat, že střed oskulační kružnice v hlavním (vedlejším) vrcholu elipsy leží na hlavní (vedlejší) ose a velikost poloměru je b 2 /a (a 2 /b). Konstrukce oskulačních kružnic elipsy: 1. Pravoúhlý trojúhelník ASC doplníme na obdélník ASCW. 2. Z bodu W sestrojíme kolmici q k úhlopříčce AC. 3. Kolmice q protíná hlavní osu ve středu S A, (S A = o 1 q), vedlejší osu ve středu S C, (S C = o 2 q) oskulačních kružnic ve vrcholech A, C. Obr

10 1.2.1 Ohniskové vlastnosti elipsy Elipsa rozděluje rovinu, ve které leží, na dvě části. Ta čast roviny, která obsahuje ohniska, se nazývá vnitřní část elipsy. Pro vnitřní body X elipsy platí nerovnost F 1 X + F 2 X < 2a. Druhá část roviny je vnější část elipsy. Je-li bod Y vnějším bodem, pak platí F 1 Y + F 2 Y > 2a. Obr Definice Přímka t, která má s elipsou společný právě jeden bod T, tzv. dotykový bod, a všechny její ostatní body jsou vnější body elipsy, se nazývá tečna elipsy. Definice Leží-li bod T na elipse, nazýváme vnějším úhlem průvodičů ten z obou úhlů průvodičů, který obsahuje hlavní vrchol elipsy. Druhý úhel nazýváme vnitřním úhlem průvodičů elipsy. Obr

11 Nechť T je bod elipsy, t je osa vnějšího úhlu průvodičů F 1 T, F 2 T, (obr ). Q je bod souměrně sdružený podle osy t k ohnisku F 1. Platí F 1 T + F 2 T = QT + T F 2 = QF 2 = 2a. Pro jakýkoliv jiný bod L přímky t je F 1 L + F 2 L = QL + LF 2 > QF 2 = 2a, protože součet dvou stran v trojúhelníku je vždy větší než strana třetí. Bod L tedy neleží na elipse, je to bod vnější, a proto je přímka t tečna elipsy. Věta Tečna t sestrojená v bodě T elipsy půlí vnější úhel průvodičů. Definice Kolmice k tečně elipsy v jejím dotykovém bodě se nazývá normála elipsy. Součet vnitřního a vnějšího úhlu průvodičů bodu T elipsy je úhel přímý. Tečna sestrojená v bodě T je osou vnějšího úhlu průvodičů, a proto kolmice k ní, sestrojená v témže bodě T, je osou druhého úhlu. Věta Normála n sestrojená v bodě T elipsy půlí vnitřní úhel průvodičů. Na obrázku je bod Q souměrně sdruženým bodem s ohniskem F 1 podle tečny t, takže F 1 T = QT. Platí tedy F 1 T + F 2 T = QT + T F 2 = QF 2 = 2a. Tečna t byla zvolena libovolně, proto tuto vlastnost mají všechny body Q souměrně sdružené s ohniskem podle tečny. Věta Všechny body Q souměrně sdružené podle tečen elipsy s ohniskem F 1 (resp.f 2 ) leží na řídicí kružnici d 2 (resp. d 1 ), která je opsaná z druhého ohniska F 2 (resp. F 1 ) s poloměrem 2a, Q d 2 (F 2 ; 2a) (resp. Q d 1 (F 1 ; 2a)). 13

12 Úsečka P S je střední příčka trojúhelníka QF 2 F 1 (bod P je středem strany F 1 Q, bod S je středem strany F 1 F 2 ). Platí tedy P S = QF 2 /2 = a a P S QF 2. Věta Paty P všech kolmic sestrojených z ohnisek elipsy na její tečny leží na vrcholové kružnici ν, která má střed ve středu kuželosečky a prochází hlavními vrcholy A, B; P ν(s; a). Věta Dotykový bod T na tečně t elipsy leží na spojnici bodu Q souměrně sdruženého podle tečny k ohnisku F 1 (resp. F 2 ) s druhým ohniskem F 2 (resp. F 1 ), T QF 2 (resp. T QF 1 ). Věta Bod T leží na elipse právě tehdy, pokud se kružnice l 1 (T ; T F 1 ) (resp. l 2 (T ; T F 2 ) dotýká řídicí kružnice d 2 (F 2 ; 2a) (resp. d 1 (F 1 ; 2a)). Z konstrukce bodu Q plyne, že F 2 T = 2a T F 1 = 2a QT. Jde tedy o dvě kružnice s vnitřním dotykem. Obr

13 Příklad Sestrojte elipsu, je-li dán její střed S, délka hlavní poloosy a a tečny t 1, t 2. Řešení: (obr ) Kružnice k 0 (S, a) protne tečnu t 1 v bodech P 1, P 1 a tečnu t 2 v bodech P 2, P 2. Tyto body jsou patami kolmic spuštěných z ohnisek F 1, F 2 na tečny t 1, t 2. Proto ohniska leží na kolmicích vztyčených v P 1, P 1 k tečně t 1 a na kolmicích vztyčených v P 2, P 2 k tečně t 2. Dostáváme celkem čtyři ohniska F 1, F 2, F 1, F 2, přičemž F 1, F 2 jsou body souměrné podle středu S a patří jedné elipse. Body F 1, F 2 jsou také souměrné podle středu S a patří druhé elipse. Úloha tedy může mít dvě řešení, pokud všechna čtyři ohniska leží uvnitř kružnice k 0. Konstrukce: 1. k 0 (S, a) 2. P 1, P 1 = k 0 t 1, P 2, P 2 = k 0 t 2, 3. q 1 : P 1 q 1, q 1 t 1, q 1 : P 1 q 1 t 1, q 2 : P 2 q 2 t 2, q 2 : P 2 q 2 t 2, 4. F 1 = q 1 q 2, F 2 = q 1 q 2, F 1 = q 1 q 2, F 2 = q 1 q 2, Další konstrukci provedeme jen pro ohniska F 1, F o 1 = F 1 F 2 6. A, B = o 1 k 0 7. o 2 : S o 2, o 2 o 1 8. C, D = o 2 k 1 (F 1 ; SA ) Obr

14 Příklad Sestrojte tečny elipsy určené vrcholy A, B, C, D, které procházejí bodem X. Řešení: (obr ) Bod Q souměrný s ohniskem F 1 podle hledané tečny t leží na řídicí kružnici d 2 (F 2 ; 2a). Tečna je pak osa úsečky QF 1. Konstrukce: 1. o 1 = AB 2. F 1, F 2 = o 1 k(c; 1 AB ) 2 3. d 2 (F 2 ; 2 SA ) 4. k(x; XF 1 ) 5. Q 1, Q 2 = k d 2 6. P 1 střed úsečky Q 1 F 1 7. t 1 = P 1 X 8. P 2 střed úsečky Q 2 F 1 8. t 2 = P 2 X Obr Úlohu lze řešit i pomocí vrcholové kružnice v, na které leží body P, přičemž úhel F 1 P X musí být pravý. 16

15 1.3 Hyperbola Definice Nechť F 1, F 2 jsou dva různé body roviny ϱ, pro jejichž vzdálenost platí F 1 F 2 > 2a, kde a je kladné reálné číslo. Množina všech bodů M roviny ϱ, pro které platí MF 1 MF 2 = 2a, se nazývá hyperbola. Základní pojmy (Obr ): Označení A, B, F 1, F 2, MF 1, MF 2, ( MF 1, MF 2 ), S, o 1, o 2, a, b, e je obdobné jako u elipsy. Pro hyperbolu definujeme vedlejší poloosu b vztahem: e 2 = a 2 + b 2. Hyperbola má navíc dvě asymptoty a I, a II. Jsou to přímky procházející středem hyperboly, které svírají s hlavní osou úhel ϕ, tgϕ = b/a. Hyperbola není uzavřená křivka, rozpadá se na dvě větve, které jsou "sevřeny" asymptotami. Obr

16 Bodová konstrukce hyperboly (Obr ): Jsou dány dva různé body F 1, F 2 a úsečka velikosti hlavní poloosy a < F 1 F 2 /2. Střed S úsečky F 1 F 2 je střed hyperboly. Hlavní vrcholy hyperboly leží na hlavní ose o 1 = F 1 F 2 ve vzdálenosti a od středu hyperboly. Na přímce F 1 F 2 zvolíme libovolný bod X vně úsečky F 1 F 2 a sestrojíme kružnice k 1 (F 1 ; XA ) a k 2 (F 2 ; XB ). Body M 1, M 2, ve kterých se obě kružnice protínají, jsou body hyperboly, protože M 1 F 1 = XA, M 1 F 2 = XB, a tedy M 1 F 1 M 1 F 2 = XA XB = 2a. Pro X = F 1 dostáváme hlavní vrchol A a pro X = F 2 hlavní vrchol B. Z bodové konstrukce hyperboly vyplývá, že body M 1 a M 2 jsou osově souměrné podle hlavní osy o 1. Použitím kružnic k 3 (F 2 ; XA ) a k 4 (F 1 ; XB ) získáme další body hyperboly, M 3 a M 4, které jsou také souměrné podle osy o 1. Body M 1 a M 3, resp. M 2 a M 4, jsou navíc souměrné podle vedlejší osy o 2. Obr Věta Hyperbola je souměrná podle dvou k sobě kolmých os o 1, o 2 a středově souměrná podle jejich průsečíku S. Protože F 1 A = BF 2, je 2a = F 1 B BF 2 = F 1 B F 1 A = AB. Věta Rozdíl délek průvodičů bodu M hyperboly se rovná dvojnásobku velikosti její hlavní poloosy, AB = 2a = MF 1 MF 2. 18

17 Oskulační kružnice ve vrcholech hyperboly (Obr ): Konstrukce: 1. Sestrojíme asymptoty a I, a II, 2. Z hlavního vrcholu A vedeme kolmici q k ose o 1 a určíme její průsečík K s asymptotou a I. 3. Z bodu K vedeme kolmici h k asymptotě a I. 4. Kolmice h protíná hlavní osu ve středu S A, (S A = o 1 h), oslulační kružnice ve vrcholu A. 5. Oskulační kružnice procházející vrcholem B má vzhledem k symetrii hyperboly stejný poloměr. Příklad Obr Sestrojte hyperbolu, je-li dána excentricita e a poloha ohniska F 1 a asymptoty a I. Řešení: (obr ) Víme, že F S = e. Můžeme tedy určit polohu středu hyperboly a následně osy hyperboly, druhé ohnisko a asymptotu. Konstrukce: 1. k 1 (F 1 ; e) 2. S = a I k 1, dvě řešení S, S, další konstrukci provedeme jen pro střed S 3. o 1 = F 1 S 4. o 2 : S o 2, o 2 o 1 5. k 2 (S; e) 6. F 2 : F 2 = k 2 o 1 7. E : E = k 2 a I 8. m : E m, m o 1 9. B : B = m o A, a II osově souměrné podle o 2 s B, a I Obr

18 1.3.1 Ohniskové vlastnosti hyperboly Hyperbola rozděluje rovinu, ve které leží, na dvě části. Ta část roviny, která obsahuje ohniska, se nazývá vnitřní část hyperboly, obsahuje vnitřní body hyperboly (X). Druhá část roviny je vnější část hyperboly, obsahuje vnější body hyperboly (Y ). (Obr ) Obr Definice Přímka t, která má s hyperbolou společný právě jeden bod T, tzv. dotykový bod, a všechny její ostatní body jsou vnější body hyperboly, se nazývá tečna hyperboly. Definice Leží-li bod T na hyperbole, nazýváme vnějším úhlem průvodičů ten z obou úhlů průvodičů, který obsahuje hlavní vrchol hyperboly. Druhý úhel nazýváme vnitřním úhlem průvodičů hyperboly. Předpokládejme, že T je bodem hyperboly a přímka t, která tímto bodem prochází, je osou vnějšího úhlu průvodičů F 1 T, F 2 T. Sestrojme bod Q tak, aby byl souměrně sdružený podle osy t s ohniskem F 1 (obr ). Platí F 1 T F 2 T = QT T F 2 = QF 2 = 2a. Pro jakýkoliv jiný bod L přímky t je F 1 L F 2 L = QL LF 2 < QF 2 = 2a, protože rozdíl dvou stran v trojúhelníku je vždy menší než strana třetí. Bod L tedy neleží na hyperbole, je to její vnější bod, a proto je přímka t tečnou hyperboly. 20

19 Věta Tečna t v bodě T hyperboly půlí vnější úhel průvodičů. Definice Kolmice k tečně hyperboly sestrojená v jejím dotykovém bodě se nazývá normála hyperboly. Věta Normála n sestrojená v dotykovém bodě tečny T hyperboly půlí vnitřní úhel průvodičů. Obr

20 Na obrázku je bod Q souměrný s ohniskem F 1 podle tečny t. Proto F 1 T F 2 T = QT T F 2 = QF 2 = 2a. Věta Všechny body Q souměrně sdružené podle tečen hyperboly s ohniskem F 1 (resp.f 2 ) leží na řídicí kružnici d 2 (resp. d 1 ), která je opsaná z druhého ohniska F 2 (resp. F 1 ) s poloměrem 2a, Q d 2 (F 2 ; 2a) (resp. Q d 1 (F 1 ; 2a). Obr Úsečka P S je střední příčkou trojúhelníka QF 2 F 1. (opět je bod S středem úsečky F 1 F 2 a bod P středem úsečky F 1 Q). Platí tedy P S = QF 2 /2 = a. Věta Paty P všech kolmic sestrojených z ohnisek hyperboly na její tečny leží na vrcholové kružnici ν, která má střed ve středu hyperboly a prochází hlavními vrcholy A, B; P ν(s; a). Bezprostředně z konstrukce bodu Q plyne i následující tvrzení. Věta Dotykový bod T na tečně t hyperboly leží na spojnici bodu Q souměrně sdruženého podle tečny k ohnisku F 1 (resp. F 2 ) s druhým ohniskem F 2 (resp. F 1 ), T QF 2 (resp. T QF 1 ) 22

21 Věta Bod T leží na hyperbole právě tehdy, pokud se kružnice l 1 (T ; T F 1 ) (resp. l 2 (T ; T F 2 ) dotýká řídicí kružnice d 2 (F 2 ; 2a) (resp. d 1 (F 1 ; 2a)). V tomto případě jde o vnější dotyk kružnic, protože F 2 T = F 1 T + 2a = QT + 2a = QT + QF 2. Příklad Sestrojte středovou kuželosečku je-li dáno její ohnisko F 1, délka hlavní poloosy a a dvě tečny t 1, t 2. Řešení: (obr ) Sestrojíme vrcholovou kružnici v: Konstrukce: 1. p i : F 1 p i, p i t i, i = 1, 2 2. P i = p i t i, i = 1, 2 3. k i (P i ; a), i = 1, 2 4. S i = k 1 k 2, i = 1, 2 Další konstrukci provedeme jen pro střed S = S 1 5. o 1 = F 1 S 6. F 2 o 1, úsečka F 1 F 2 se středem S 7. v(s; a) 8. A, B = v o 1 9. Q : Q F 1 P 1, úsečka F 1 Q se středem P T 1 = QF 2 t analogicky získáme dotykové body druhé Obr tečny Řešením úlohy je hyperbola a elipsa. Pro elipsu doplníme ještě polohu vedlejších vrcholů C, D( F 1 C = F 1 D = a) a pro hyperbolu asymptoty. 2. řešení: Tuto úlohu můžeme řešit i tak, že sestrojíme druhé ohnisko F 2 jako střed řídicí kružnice. Ta prochází body Q, Q souměrně sdruženými k ohnisku F 1 podle tečen t 1, t 2, a tedy ohnisko F 2 leží na ose q úsečky QQ ve vzdálenosti 2a od bodů Q, Q. 23

22 Je-li hyperbola určena asymptotami a jejím bodem M, můžeme sestrojit délku její hlavní poloosy a. K odvození konstrukce užijeme analytické geometrie. Zvolme souřadnicový systém tak, aby střed hyperboly ležel v jeho počátku, hlavní osa splývala s osou x a vedlejší s osou y (obr 1.3.9). Pak je hyperbola popsána rovnicí Rovnice jejích asymptot jsou x 2 a 2 y2 b 2 = 1 y = ± b a x. Bodem M = [x M, m] veďme rovnoběžku p s hlavní osou, její rovnice je y = m. Určíme průsečík N této přímky s hyperbolou a a průečík R s jednou asymptotou. Zjistíme dále velikost součinu délek úseček MR a RN. Protože y M = y N = y R = m, je NR = x R x N, RM = x M x R. Souřadnice x M, x N vypočteme z rovnice hyperboly, dosadíme-li do ní za y číslo m. Vychází x M = a b b2 + m 2, x N = a b b2 + m 2, x R = a b m. Dosadíme-li tyto hodnoty do součinu M R. N R, dostaneme MR. NR = a2 b 2 (m + b 2 + m 2 ).( b 2 + m 2 m) = a2 b 2 (b 2 + m 2 m 2 ) = a 2. Je-li tedy dán bod M, sestrojíme bod N jako obraz bodu M v osové souměrnosti podle vedlejší osy hyperboly a najdeme průsečík R přímky M N s asymptotou. Dále sestrojíme kružnici nad průměrem M N. Bodem R vedeme rovnoběžku s vedlejší osou a určíme její průsečík K s kružnicí. Velikost úsečky RK je rovna délce hlavní poloosy (dle Euklidovy věty o výšce). Obr

23 Věta Nechť sečna hyperboly p rovnoběžná s hlavní osou (p o 1 ) protíná hyperbolu v bodech M, N a asymptotu v bodě R (viz obr 1.3.9). Pak platí: MR. NR = a 2. Obdobně lze dokázat i následující dvě věty. Věta Nechť sečna hyperboly protíná hyperbolu v bodech M, N a asymptoty v bodech X, Y (viz obr ). Pak platí: MX = NY. Obr Věta Dotykový bod T tečny t půlí úsek tečny hyperboly mezi jejími asymptotami, T X = T Y (viz obr ). Obr

24 1.4 Parabola Definice Nechť v rovině ϱ je dána přímka d a bod F, který na ní neleží. Množina všech bodů M roviny ϱ, pro které platí Md = MF, se nazývá parabola. Základní pojmy:(obr.1.4.1) V - vrchol F - ohnisko MF, QM průvodiče MF, QM průvodiče o - osa d - řídicí přímka p - parametr, p = F d v - vrcholová tečna Obr Přímo z definice paraboly plyne následující tvrzení. Věta Délky průvodičů bodu paraboly jsou si rovny. Bodová konstrukce paraboly (Obr.1.4.2): Je dána řídicí přímka d a ohnisko F. Kolmice sestrojená z ohniska na přímku d je osa paraboly o. Vrchol V paraboly je bod na ose, který má od řídicí přímky d i od ohniska F stejnou vzdálenost p/2. Na ose o zvolíme libovolný bod X, jehož vzdálenost od d je větší než p/2. Tímto bodem vedeme přímku d d. Z ohniska F opíšeme kružnici k o poloměru rovnému vzdálenosti přímek dd, k(f ; dd ). Průsečíky M, M kružnice k a přímky d jsou body paraboly. 26

25 Obr Obr Na základě bodové konstrukce paraboly vidíme, že body M, M jsou souměrné podle osy paraboly. Věta Parabola je souměrná podle osy o. Oskulační kružnice ve vrcholu paraboly (Obr.1.4.3): Poloměr oskulační kružnice k o ve vrcholu paraboly je roven parametru, její střed S V leží na ose o Ohniskové vlastnosti paraboly Parabola rozděluje rovinu, ve které leží, na dvě části. Ta čast roviny, která obsahuje ohnisko, se nazývá vnitřní část paraboly, obsahuje vnitřní body paraboly X. Druhá část roviny je vnější část paraboly, obsahuje vnější body paraboly Y. Obr

26 Definice Přímka t, která má s parabolou společný právě jeden bod T, tzv. dotykový bod, a všechny její ostatní body jsou vnější body paraboly, se nazývá tečna paraboly. Definice Leží-li bod T na parabole, nazýváme vnějším úhlem průvodičů ten z obou úhlů průvodičů, který obsahuje vrchol paraboly. Druhý úhel nazýváme vnitřním úhlem průvodičů paraboly. Nechť T je bod paraboly (Obr ), t je osa vnějšího úhlu průvodičů T Q, T F. Q je bod souměrně sdružený podle osy t k ohnisku F 1. Platí dt = QT = F T. Pro libovolný bod L přímky t je dl < QL = F L, tedy dl < F L. V pravoúhlém trojúhelníku je odvěsna vždy menší než přepona. Bod L tedy neleží na parabole, je to její vnější bod, a proto je přímka t tečna paraboly. Věta Obr Tečna t v bodě T paraboly půlí vnější úhel průvodičů. Definice Kolmice k tečně paraboly v jejím dotykovém bodě se nazývá normála paraboly. Podobně, jako u předchozích kuželoseček, si čtenář sám dokáže následující tvrzení. 28

27 Věta Normála n v bodě T paraboly půlí vnitřní úhel průvodičů. Nechť bod T je libovolný bod paraboly a přímka QT průvodič bodu T ; Q d. Pak tojúhelník P T F je shodný s trojúhelníkem T P Q, (podle věty ssu, P T je společná strana, QT = F T, oba trojúhelníky jsou pravoúhlé) (Obr ). Platí tedy také P Q = P F, a tedy bod Q je souměrně sdružený podle tečny k ohnisku. Obr Věta Všechny body Q souměrně sdružené podle tečen paraboly s ohniskem F leží na řídicí přímce d. Úsečka P V je střední příčka QDF, P V QD (Obr ). Věta Paty P všech kolmic sestrojených z ohniska paraboly na její tečny leží na vrcholové tečně v. 29

28 Bezprostředně z konstrukce bodu Q plyne (Obr ). Věta Dotykový bod T na tečně t leží na přímce vedené bodem Q rovnoběžně s osou paraboly. Protože dt = F T, je dt poloměr kružnice, jejíž tečnou je řídicí přímka d (Obr.1.4.7). Obr Věta Bod T leží na parabole právě tehdy, pokud se kružnice l(t ; T F ) dotýká řídicí přímky. Příklad Je dána dán vnější bod R paraboly, která je určene ohniskem F a řídicí přímkou d. Veďte z bodu R tečny k parabole a určete jejich dotykové body. (Grafické zadání, viz obr ) Řešení: Body Q 1, Q 2,souměrně sdružené podle hledaných tečen t 1, t 2 a ohniskem F, leží ne kružnici k(r, RF ) a pro danou parabolu také na řídicí přímce d. Hledané tečny t 1, t 2 jsou tedy osy souměrnosti úseček Q 1 F a Q 2 F. Dotykové body T 1, T 2 jsou průsečíky tečen s rovnoběžkami s osou, vedenými body Q 1, Q 2. 30

29 Konstrukce: 1. l(r; RF ) 2. Q 1, Q 2 = d l 3. t i : R t i, t i F Q i, i = 1, 2 4. m i : Q i m i, m i o, i = 1, 2 5. T i : T i = t i m i, i = 1, 2 Obr Příklad Sestrojte parabolu, která je dána ohniskem F, bodem M a tečnou t. (Grafické zadání, viz obr ) Řešení: Z věty víme, že se kružnice l(m; F M ) dotýká řídicí přímky d, která prochází bodem Q na řídicí přímce, který je souměrný s ohniskem podle tečny. Osa paraboly prochází ohniskem kolmo k řídicí přímce. Konstrukce: 1. l = (M; F M ) 2. Q souměrný s F podle T 3. d 1, d 2 - tečny ke kružnici l vedené z bodu Q 4. o 1, o 2 - kolmice k d 1, d 2 spuštěné z ohniska F Úloha má dvě řešení. Obr

30 Sestrojme tečny t 1, t 2 paraboly ve dvou jejích různých bodech T 1, T 2, viz obr Veďme bodem R, který je průsečíkem těchto tečen, rovnoběžku o s osou paraboly. Nechť body Q 1, Q 2 jsou opět body souměrné s ohniskem F podle tečen t 1, t 2. Pak čtyřúhelník Q 1 Q 2 T 2 T 1 je lichoběžník, Q 1 T 1 Q 2 T 2. Protože úsečka Q 1 Q 2 je tětivou kružnice l(r; RF ) a přímka o je k ní kolmá, půlí ji v bodě X. Z toho plyne, že i přímka o půlí protější stranu T 1 T 2. Obr Věta Spojnice průsečíku dvou tečen paraboly se středem tětivy, spojující jejich body dotyku, je rovnoběžná s osou paraboly. Příklad Sestrojte parabolu, znáte-li její dvě tečny t 1, t 2 s body dotyku T 1, T 2. (Grafické zadání, viz obr ) Řešení: Spojíme-li střed S tětivy T 1 T 2 s průsečíkem R tečen, získáme směr o osy paraboly. Můžeme tedy sestrojit průvodiče bodů T 1, T 2, které jsou rovnoběžné s osou. Protože tečna půlí vnější úhel průvodičů, můžeme doplnit druhé průvodiče a nalézt v jejich průsečíku ohnisko F. Osa paraboly o prochází ohniskem F a je rovnoběžná s přímkou o. Řídicí přímka d prochází bodem Q 1 souměrným s ohniskem podle tečny t 1 kolmo k ose. Konstrukce: 1. R = t 1 t 2 2. S - střed úsečky T 1 T 2 3. o = SR 32

31 4. q i : T i q i, q i o, i = 1, 2 5. p i : T i p i, t i je osa úhlu různoběžek p i, q i, i = 1, 2, obsahující bod R. 6. F = p 1 p 2 7. o : F o, o o 8. Q 1 - souměrný s F podle t 1 9. d : Q 1 d, d o Obr

32 Pro parabolu se obvykle zavádí další pojmy. Nechť U je pata kolmice spuštěné z bodu T na osu, N je průsečík normály sestrojené v bodě T s osou o paraboly a M je průsečík tečny s touto osou o. Pak úsek MU nazýváme subtangentou a úsek NU subnormálou. Obr Bod M je vrcholem kosočtverce F T QM. Pak MDQ = F UT ( DQ = UT, pravý úhel, QM F T ). Proto MD = F U. Pro parametr p platí: p = F D = MF MD = T Q MD = F N MD = F N F U = UN. V kosodélníku QT NF je F N = QT. V kosočtverci F T QM je QT = F M. Proto MF = F N. Platí tedy. Věta a) Subtangenta M U je půlena vrcholem V paraboly. b) Délka subnormály NU je konstantní a rovná se parametru p. c) Součet subtangenty a subnormaly, tj. úsek MN, je půlen ohniskem F. 34

33 1.5 Shrnutí Kuželosečka rozděluje rovinu, ve které leží, na dvě části. Ta čast roviny, která obsahuje ohniska, se nazývá vnitřní část kuželosečky, obsahuje vnitřní body kuželosečky. Druhá část roviny je vnější část kuželosečky, obsahuje vnější body kuželosečky. Přímka t, která má s kuželosečkou společný právě jeden bod T, tzv. dotykový bod, a všechny její ostatní body jsou vnější body kuželosečky, se nazývá tečna kuželosečky. Leží-li bod T na kuželosečce, nazýváme vnějším úhlem průvodičů ten z obou úhlů průvodičů, který obsahuje hlavní vrchol kuželosečky. Druhý úhel nazýváme vnitřním úhlem průvodičů kuželosečky. Tečna t v bodě T kuželosečky půlí vnější úhel průvodičů. Kolmice k tečně kuželosečky v jejím dotykovém bodě se nazývá normála kuželosečky. Normála n v bodě T kuželosečky půlí vnitřní úhel průvodičů. Všechny body Q souměrně sdružené podle tečen elipsy nebo hyperboly s ohniskem F 1 (resp.f 2 ) leží na řídicí kružnici d 2 (resp. d 1 ), která je opsaná z druhého ohniska F 2 (respa. F 1 ) s poloměrem 2a, Q d 2 (F 2 ; 2a) (resp. Q d 1 (F 1 ; 2a). U paraboly leží body Q souměrné podle tečen k ohnisku F na řídicí přímce d. Paty P všech kolmic sestrojených z ohnisek elipsy nebo hyperboly na tečny této kuželosečky leží na vrcholové kružnici ν, která má střed ve středu kuželosečky a prochází hlavními vrcholy A, B, P ν(s; a). U paraboly leží paty kolmic na vrcholové tečně v. Dotykový bod T na tečně t elipsy nebo hyperboly leží na spojnici bodu Q souměrně 35

34 sdruženého podle tečny k ohnisku F 1 (resp. F 2 ) s druhým ohniskem F 2 (resp. F 1 ), T QF 2 (resp. T QF 1 ) U paraboly leží dotykový bod T tečny t na přímce vedené bodem Q rovnoběžně s osou paraboly. Bod T leží na elipse nebo hyperbole právě tehdy, pokud se kružnice l 1 (T ; T F 1 ) (resp. l 2 (T ; T F 2 ) dotýká řídicí kružnice d 2 (F 2 ; 2a) (resp. d 1 (F 1 ; 2a)). Bod T leží na parabole právě tehdy, pokud se kružnice l(t ; T F ) dotýká řídicí přímky. 36

35 Kapitola 2 OSOVÁ AFINITA V ROVINĚ Definice 2.1 Osová afinita v rovině je ϱ je zobrazení A : ϱ ϱ, v němž: 1. Obrazem bodu A je bod A, obrazem přímky a je přímka a ; incidence se zachovává. 2. Odpovídající si přímky a, a se protínají na pevné přímce o, zvané osa afinity, nebo jsou s ní rovnoběžné. 3. Odpovídající si body leží na rovnoběžných přímkách (určují tzv. směr osové afinity). Obr. 2.1 Obr. 2.2 Sestrojování obrazů bodů a přímek v osovém afinitě je zřejmé z obr. 2.1 a 2.2. Vezmeme-li bod Q na ose o osové afinity, platí zřejmě Q = Q (jde tedy o samodružný bod zobrazení). Platí tedy: 37

36 Věta 2.1 Všechny body osy afinity jsou samodružné, jiné samodružné body neexistují. Úmluva: Místo osová afinita v rovině budeme déle používat pouze termín afinita v rovině, resp. jen afinita. Z vlastností stejnolehlosti se středem S = S (obr. 2.1) na ose afinity, resp. translace (obr. 2.2), plyne bezprostředně: Věta 2.2 Afinita zachovává dělicí poměr tří bodů na přímce, tj. (ABC) = (A B C ). Jestliže vzory přímek a, b jsou rovnoběžné, pak i jejich obrazy a, b musí být rovnoběžné. Pokud by měly společný bod Q, pak z definice afinity plyne, že i přímky a, b by musely mít společný bod Q. Tedy: Věta 2.3 V afinitě odpovídají rovnoběžným přímkám a, b opět rovnoběžné přímky a, b. Jestliže směr afinity je kolmý k její ose, afinita se nazývá pravoúhlá, je-li směr kosý k ose, afinita se nazývá kosoúhlá, je-li směr dán osou afinity, afinita se nazývá elace. Vraťme se k obrázkům 2.1 a 2.2. Označme A 0, B 0 průsečíky přímek AA, BB a osou o afinity. Pak z vlastností stejnolehlosti, resp. translace, plyne bezprostředně rovnost dělicích poměrů λ = (A AA 0 ) = (B BB 0 ). Dělicí poměr λ se nazývá charakteristika afinity. Jestliže osa o neodděluje body A (vzor), A (obraz), je λ > 0, jestliže osa o odděluje body A, A, je λ < 0. Pravoúhlá afinita s λ = 1 je osová souměrnost. Věta 2.4 Afinita je určena osou a dvojicí odpovídajících si nesamodružných bodů A, A. 38

37 Je-li totiž mimo osu dán bod X A, dovedeme sestrojit jeho obraz X následovně: a) Není-li bod X bodem přímky AA (obr 2.3), pak jsou přímky XX a AA rovnoběžné a bod X leží na obrazu přímky m = AX. Protíná-li přímka XA osu v bodě Q, je Q = Q a obrazem přímky AX je přímka m = QA = A X. Je-li přímka XA s osou o rovnoběžná, je s osou o rovnoběžná i Obr. 2.3 přímka A X. b) Je-li bod Y A (obr. 2.4) bodem přímky AA, zvolíme bod Z, který neleží ani na ose, ani na přímce AA. Sestrojíme jeho obraz Z a bod Y musí ležet na obraze m přímky m = ZY. Obr. 2.4 Konstrukce prováděné na obr.2.3 a 2.4 jsou stejné, je-li afinita elací. Kromě určení afinity osou a dvojicí odpovídajících si bodů může být afinita určena i jinak. Afinita může být určena například (zadání afinity je demonstrováno na obr a obr. 2.6 ): a) osou o, směrem s a dvojicí odpovídajících si přímek, b) třemi páry odpovídajících si bodů A A, B B, C C, přičemž AA BB CC, c) dvěma páry odpovídajících si přímek a a, b b, ad a) ad b) ad c) Obr

38 d) dvojicí odpovídajících si bodů A A a dvojicí odpovídajících si přímek b b, které těmito body neprocházejí, e) osou, směrem a charakteristikou. ad d) ad e) Obr. 2.6 Z uvedených zadání vždy dovedeme sestrojit osu o afinity a dvojici odpovídajících si bodů. (Proveďte jako cvičení.) Příklad 2.1 Sestrojte obraz trojúhelníka ABC v osové afinitě dané osou o a dvojicí odpovídajících si bodů L, L. (Grafické zadání i řešení viz Obr. 2.7) Řešení: Nejprve sestrojíme bod B (přímky LB a L B se protínají na ose o). Ke konstrukci jsou dále použity samodružné body 1,2. Obr

39 Příklad 2.2 Určete afinitu s danou osou o tak, aby obrazem daného rovnoběžníku ABCD byl čtverec A B C D. (Grafické zadání i řešení viz Obr. 2.8) Řešení: Z vlastností čtverce plyne, že úhel BAC se musí zobrazit do úhlu B A C o velikosti 45 o, přičemž se přímky AB, A B ; AC, A C musí protnout na ose o v bodech 1,2. Všechny body A, pro něž platí, že úhel 1A 2 má velikost 45 o leží na kružnici k 1 (plyne z vlastností středového a obvodového úhlu kružnice), jejíž střed O leží na Thaletově kružnici sestrojené nad úsečkou 12. Analogicky se úhel BAD musí zobrazit do pravého úhlu, tj. jeho vrchol musí ležet na Thaletově kružnici k 2 sestrojené nad úsečkou 13 (bod 3 je průsečíkem přímky AD s osou o). Průsečíkem kružnic k 1, k 2 je bod A. Další postup je zřejmý z vlastností afinity. (Na obr. 2.8 je sestrojeno pouze jedno řešení.) Obr

40 Kapitola 3 KUŽELOSEČKY V OSOVÉ AFINITĚ 3.1 Obraz kružnice v afinitě Nechť je dána kružnice k (viz obr ) o středu S a poloměru r a afinita určená osou o a dvojicí odpovídajících si bodů S, S (S je obrazem S). Zvolíme dvě kartézské soustavy souřadnic K 1 = {S, x, y} a K 2 = {S, ξ, η} tak, aby K 2 = {S, ξ, η} byla obrazem K 1 = {S, x, y} v dané afinitě. Poněvadž si osy x, ξ odpovídají v dané afinitě, protínají se na o v bodě 1, analogicky se y, η protínají na ose o v bodě 2 (body 1, 2 jsou průsečíky Thaletovy kružnice se středem Q na o, procházející body S, S ). Na ose x, resp. y, zvolíme body P, resp. R, tak, aby SP = SR = 1. Bodům P, R odpovídají v afinitě body P, R. Označme S P = p, S R = q. Zvolíme-li nyní na kružnici libovolný bod M = [x, y], odpovídá u v afinitě bod M = [ξ, η]. Protože afinita zachovává dělicí poměr, musí platit x 1 = ξ p, y 1 = η q, a tedy ξ = px, η = qy, tj. x = ξ p, y = η q. Daná kružnice má v soustavě souřadnic K 1 rovnici x 2 + y 2 = r 2. Po dosazení za x, y z posledních dvou rovnic obdržíme rovnici ξ 2 (pr) 2 + η2 (qr) 2 = 1, což je rovnice obrazu kružnice k zapsaná v soustavě souřadnic K 2. Jde o rovnici elipsy (pokud p q) nebo kružnice (pokud p = q). Platí tedy věta: Věta Obrazem kružnice v afinitě je elipsa nebo kružnice. 42

41 Obr Analogicky bychom dokázali větu: Věta Ke každé elipse e lze vyhledat afinitu tak, že jí odpovídá kružnice e. Poznámka Můžeme tedy mluvit o tom, že kružnice a elipsa si navzájem odpovídají v afinitě (A, A 1 ). Průměrem kružnice, resp. elipsy, rozumíme úsečku, která prochází jejím středem a má koncové body na kružnici, resp. elipse. Dvojici kolmých průměrů kružnice nazýváme dvojicí sdružených průměrů kružnice a dvojici průměrů elipsy, pro které platí, že tečny v koncových bodech jednoho průměru jsou rovnoběžné s druhým průměrem se nazývají sdružené průměry elipsy. Je zřejmé, že sdružené průměry elipsy se navzájem půlí (viz obr 3.1.2) a osy elipsy jsou jedinou dvojicí navzájem kolmých sdružených průměrů. 43

42 Z vlastností afinity bezprostředně plyne věta (viz obr ): Věta Odpovídá-li elipsa k kružnici k v osové afinitě, pak 1) středu kružnice S odpovídá střed elipsy S, 2) tečně t kružnice v bodě T odpovídá tečna t elipsy v bodě T, 3) sdruženým, tj. vzájemně kolmým, průměrům kružnice odpovídají sdružené průměry elipsy. Obr Dále platí (viz obr ): Věta Odpovídají-li si kružnice k a elipsa k v osové afinitě, pak vždy existují jejich společné tečny, které jsou rovnoběžné se směrem afinity. Obr Přímky rovnoběžné se směrem afinity s jsou slabě samodružné (invariantní). Sestrojímeli tečnu t A kružnice k rovnoběžně se směrem afinity, má jediný společný bod s kružnicí k. Její obraz t A má proto také jen jediný společný bod A s elipsou k, tj. t A = t A s. 44

43 Konstrukce 3.1 Sestrojte osy elipsy k, která je obrazem dané kružnice k(s; r) v osové afinitě A(o; S S ). Řešení (viz obr ): V kružnici k zvolíme dvojici sdružených průměrů AB CD tak,aby jejich obrazem v afinitě byla dvojice sdružených průměrů elipsy A B, C D, které na sebe budou také kolmé, tj.budou to osy elipsy k. Odpovídající si průměry AB A B, CD C D se musí protínat na ose o (v bodech 1 = 1, 2 = 2 ). Body 1,2 tedy musí ležet na Thaletově kružnici k T se středem Q = Q na ose o (kružnice prochází body S, S ). Obr

44 Konstrukce 3.2 Jsou dány vrcholy A, B, C, D elipsy e. Určete afinitu, v níž elipse e odpovídá kružnice e. Řešení (viz obr ): Na obrázku 3.1.5a) je za osu o afinity zvolena hlavní osa elipsy. Pak A = A, B = B, S = S. Odtud plyne konstrukce kružnice e a bodů C, D. Na obrázku 3.1.5b) je za osu o afinity zvolena vedlejší osa elipsy. Elipse pak odpovídá kružnice e procházející body C = C, D = D. Obě afinity jsou pravoúhlé. a) b) Obr

45 Konstrukce 3.3 Jsou dány sdružené průměry elipsy e koncovými body M, N, P, Q. Určete afinitu, v níž elipse e odpovídá kružnice e. Řešení (viz obr ): Zvolme za osu o afinity přímku MN. Pak S = S, M = M, N = N jsou střed a body kružnice e. Poněvadž dvojici sdružených průměrů elipsy odpovídá v afinitě dvojice kolmých průměrů kružnice e, musí body P, Q ležet na kolmici k přímce M N procházející bodem S = S. Afinita je pak určena osou o a dvojicí P P, resp. Q Q ( přímka P P, resp. QQ, určuje její směr). Obr Poznámka: Je zřejmé, že druhou afinitu vyhovující úloze je možno volit tak, že bodu P přiřadíme jako obraz bod P 2, který je na obrázku označen Q. Změní se tím ovšem směr afinity. 47

46 Konstrukce trojúhelníková Nechť je dána elipsa s hlavními vrcholy A, B a vedlejšími vrcholy C, D (obr ). Sestrojte libovolný bod bod M této elipsy. Řešení: Užijme obě afinity z konstrukce 3.2 s osami o 1, o 2. Kružnice přiřazené elipse v afinitách s uvedenými osami označíme e, e. Bodem S vedeme libovolnou přímku m. Ta protne kružnici e v bodě M, kružnici e v bodě M. Body M, M odpovídají bodu M elipsy v afinitách s osami o 1, o 2. Poněvadž obě afinity jsou pravoúhlé, leží bod M elipsy na kolmici vedené bodem M k ose o 1 a na kolmici vedené bodem M k ose o 2. Opakováním konstrukce (pro další volby přímky m) získáme další body elipy. Obr

47 Konstrukce proužková Nechť je dána elipsa s hlavními vrcholy A, B a libovolným dalším bodem M. Určete vedlejší vrcholy C, D (obr ). Řešení: Vedeme-li modem M elipsy (obr 3.1.7) rovnoběžku s přímkou m, protne osy elipsy v bodech Q, R. Z rovnoběžníku MM SR plyne MR = M S = BS = a (velikost hlavní poloosy elipsy), z rovnoběžníku MM SQ plyne MQ = M S = CS = b (velikost vedlejší poloosy elipsy). To vede k následující tzv. proužkové konstrukci elipsy o poloosách a, b (obr ). Známe-li hlavní vrcholy A, B elipsy a její další bod M, sestrojíme bod R na vedlejší ose elipsy tak, aby MR = a. Spojnice MR protne hlavní osu elipsy v bodě Q a QM = b. Vedlejší vrcholy sestrojíme tak, že SC = SD = b. Konsrukce vrcholů A, B z daných vrcholů C, D a bodu elipsy je z téhož obrázku zřejmá. Obr Z předchozího zřejmě platí: Pohybují-li se krajní body úsečky RQ konstantní délky po dvou k sobě kolmých přímkách o 1, o 2 tak, že bod Q leží stále na přímce o 1 a bod R na přímce o 2, opisuje libovolný bod M ležící na spojnici RQ (vně úsečky RQ) elipsu. Její osy leží na přímkách o 1, o 2 a délky poloos jsou rovny velikosti úseček MR, MQ. 49

48 Konstrukce Rytzova Je dána elipsa s hlavními vrcholy A, B, vedlejšími vrcholy C, D (středem S a poloosami a, b). K odvození konstrukce použijeme obrázek Stejně jako v konstrukci 3.4 sestrojíme bod elipsy M a na přímce m body M, M. Středem elipsy vedeme přímku n kolmou k přímce m a sestrojíme NN N. Z afinity mezi kružnicí e a elipsou e pak plyne, že body M, N jsou koncovými body sdružených průměrů M Q, N P dané elipsy. Obr Otočíme-li pravoúhlý trojúhelník NN N o devadesát stupňů okolo středu S, přejdou body N, N do bodů M, M a bod N do bodu N 0. Vznikne tak obdélník o vrcholech N 0 M MM. Jeho střed označme X. Úhlopříčka N 0 M tohoto obdélníka protne osy elipsy v bodech Y, Z. Druhá úhlopříčka prochází středem S. Pak platí XN 0 : XZ = XM : XS = XM : XY, a poněvadž XN 0 = XM = XM = XM platí XY = XS = XZ. Bod X je tedy středem přepony pravoúhlého trojúhelníka Y SZ (body Y, Z leží na Thaletově kružnici se středem X a poloměrem XS ). Z rovnoramenného lichoběžníka SM MY plyne, že MY = b a ze vztahů XZ = XS, XM = XM, XS + XM = a plyne, že MZ = a. Uvědomme si, že úsečky SN a SN 0 jsou na sebe kolmé (plyne z otočení o pravý úhel). 50

49 Získaných poznatků užijeme při provedení následující konstrukce: Rytzova konstrukce os elipsy ze zadaných sdružených průměrů. Jsou dány sdružené průměry elipsy s koncovými body N P, M Q. Sestrojte její osy a vrcholy. Řešení (obr ): K průměru P N sestrojíme kolmici v bodě S a na ní bod N 0 tak, aby SN 0 = SN. Na spojnici bodů N 0 M sestrojíme střed X úsečky N 0 M. Dále sestrojíme kružnici k se středem X, procházející bodem S. Průsečíky této kružnice s přímkpou p = N 0 M označíme Y, Z. Body Z, Y prochází osy elipsy. Poněvadž MY = b, MZ = a, sestrojíme snadno vrcholy A, B, C, D elipsy. (Hlavní osa leží v ostrém úhlu daných sdružených průměrů.) Obr

50 Konstrukce příčková konstrukce bodů elipsy Obr Z obr snadno zjistíme, že R1M XM N. Odtud plyne, že M XN je pravý a dle Thaletovy věty je bod X bodem kružnice k. Poněvadž afinita zachovává dělicí poměr a rovnoběžnost, odpovídá obrázku po transformaci afinitou obrázek (čtverci odpovídá rovnoběžník) a bodům X odpovídají body elipsy dané sdruženými průměry M N, P Q. dílů V obrázku je sestrojena část elipsy pomocí dělení na stejný počet (body 0, 1, 2, 3, 4). Konstrukce dalších částí elipsy je zřejmá. Obr

51 3.2 Užití afinity k řešení úloh o elipse Afinitu mezi kružnicí a elipsou můžeme užít k řešení úloh o zadané elipse nebo ke konstrukci elipsy z daných prvků. a) Řešení úloh o zadané elipse Postupujeme tak, že elipse afinitou přiřadíme kružnici; zadání převedeme touž afinitou. Řešíme úlohu o kružnici a výsledek afinitou převedeme k elipse. Příklad 3.1 Sestrojte tečny z bodu R k elipse e dané vrcholy A, B, C, D. Řešení (viz obr ): Elipse e přiřadíme kružnici e, dle konstrukce 3.2, v afinitě s osou AB a dvojicí odpovídajících si bodů C C. Bodu R v této afinitě odpovídá bod R. Nyní sestrojíme tečny kružnice e ; označíme je t 1, t 2 a jejich body dotyku T 1, T 2. Tečnám t 1, t 2 odpovídají v afinitě tečny t 1, t 2 elipsy, bodům dotyku T 1, T 2 odpovídají body dotyku T 1, T 2 tečen elipsy. Analogicky bychom postupovali, pokud by elipsa byla dána dvojicí sdružených průměrů. (Afinita by byla určena dle konstrukce 3.3.) Obr

52 Příklad 3.2 Sestrojte průsečík přímky p s elipsou, která má sdružené průměry MN, P Q. Řešení (viz obr ): Konstrukcí 3.2 přiřadíme elipse e kružnici e, jež jí odpovídá v afinitě určené osou o = MN a dvojicí přidružených bodů P, P. Přímce p odpovídá v této afinitě přímka p, která protíná kružnici e v bodech X, Y. Těmto bodům odpovídají průsečíky X, Y přímky p s elipsou e. Obr

53 b) Sestrojení elipsy z daných prvků Postupujeme tak, že vyhledáme afinitu, která elipse e zadané danými prvky přiřazuje kružnici e. Sestrojíme tuto kružnici a pak elipsa e odpovídá, v nalezené afinitě, kružnici e. Při hledání afinity volíme buď osu nebo směr. Příklad 3.3 Jsou dány přímky p, q, na nichž leží dvojice sdružených průměrů elipsy e a její tečna t a bodem dotyku T. Sestrojte elipsu e. Řešení (viz obr ): Zvolíme tečnu t elipsy e za osu o afinity. Pak je t = t = o, přičemž T je bod dotyku kružnice e přiřazené elipse s její tečnou t. Střed S kružnice e tedy musí ležet na kolmici vedené bodem T k tečně t. Sdruženým průměrům p, q elipsy musejí odpovídat sdružené průměry p, q kružnice, které jsou na sebe kolmé a protínají se s nimi na ose afinity v bodech 1, 2. Jejich průsečík S musí tedy ležet na Thaletově kružnici sestrojené nad průměrem 1, 2. Hledaná afinita je určena osou a dvojicí odpovídajících si bodů S, S. Přímky p a q protnou kružnici e v bodech M, N, P, Q, které odpovídají v nalezené afinitě koncovým bodům sdružených průměrů MN, P Q elipsy e. Osy elipsy můžeme sestrojit buď pomocí Rytzovy konstrukce nebo pomocí konstrukce 3.1. Obr

54 Příklad 3.4 Sestrojte elipsu e, která se dotýká dvou rovnoběžných tečen t 1 t 2 a prochází body M, N, P. Řešení (viz obr ): Vyhledáme opět osovou afinitu, která elipse přiřadí kružnici e. Tentokrát zvolíme směr afinity určený rovnoběžnými tečnami t t 2. Pak t 1 = t 1, t 2 = t 2. Přímky t 1, t 2 jsou (podle věty 3.1.4) tečnami kružnice e. Kružnici e tedy zvolíme tak, aby se těchto přímek dotýkala. Obrazy bodů M, N, P, tj. body M, N, P, pak musí ležet na kružnici e a na přímkách náležejících směru afinity. Odpovídající si přímky MN M N a NP N P se protnou v bodech 1, 2 na ose afinity. Osy elipsy e, která odpovídá kružnici e nalezneme pomocí konstrukce 3.1. Obr Poznámka: Za bod M můžeme volit i druhý z průsečíků přímky MM s kružnicí e, podobně i pro body N, P (získáme tak ovšem jinou afinitu). 56

55 3.3 Hyperbola a parabola v osové afinitě Poněvadž k provedení důkazů následujících tvrzení by byly potřeba znalosti tzv. projektivní geometrie, která není předmětem této publikace, uvedeme je bez důkazu. Věta Obrazem paraboly v afinitě je opět parabola, obrazem hyperboly v afinitě je hyperbola. Tečně kuželosečky odpovídá tečna jejího obrazu, bodu dotyku tečny odpovídá bod dotyku jejího obrazu. Obrazem středu hyperboly je střed jejího obrazu. Na obr je naznačen postup, kterým můžeme sestrojit obraz hyperboly se středem S, vrcholy A, B, ohnisky F 1, F 2 a asymptotami a I, a II. Osová afinita je určena osou o a dvojicí odpovídajících si bodů S S. Můžeme postupovat např. takto: sestrojíme obrazy a I, a II asymptot a obraz M libovolného bodu M hyperboly h. Obraz h hyperboly h můžeme sestrojit pomocí věty Pozor! Vrcholům a ohniskům hyperboly neodpovídají vrcholy a ohniska jejího obrazu. Obr

56 Obraz paraboly v afinitě sestrojíme snadno, známe-li dvě její tečny s body dotyku. Na obr je parabola určena tečnami t 1, t 2 s body dotyky T 1, T 2. Afinita je určena osou o a dvojicí odpovídajících si bodů R, R. Sestrojíme obrazy tečen t 1, t 2, tj. přímky t 1, t 2, a bodů dotyku T 1, T 2, tj. body T 1, T 2. Nyní máme parabolu určenou tečnami t 1, t 2 s body dotyku T 1, T 2. Parabolu pak můžeme sestrojit pomocí konstrukce z příkladu (Opět pozor! Vrcholu a ohnisku paraboly neodpovídá vrchol a ohnisko jejího obrazu.) Obr

57 Na závěr uvedeme (opět bez důkazu) praktickou konstrukci paraboly dané dvěma tečnami s body dotyku, jakožto obálky jejích tečen (obr ). Parabola je dána tečnami t 1, t 2 s body dotyku T 1, T 2. Obr Úseky na tečnách, od jejich průsečíku 0 k bodům dotyku tečen, rozdělíme na stejný počet dílků a očíslujeme (viz obr ). Pak spojnice bodů o stejných číslech obalí parabolu. 59

58 Kapitola 4 PERSPEKTIVNÍ KOLINEACE 4.1 Nevlastní prvky roviny Nevlastními prvky roviny rozumíme: a) nevlastní bod - označujeme dolním indexem, např. A, b) nevlastní přímka - označujeme dolním indexem, např. a. Rozšíříme-li euklidovskou rovinu E 2 o nevlastní prvky, dostaneme tzv. rozšířenou euklidovskou rovinuã2. Nevlastní bod Mějme v rovině přímku p a mimo ni bod Q (viz obr ). Zaveďme zobrazení, které každé přímce m, procházející bodem Q, přiřadí jednoznačně bod M přímky p tak, že M = m p. Neníli přímka m rovnoběžná s přímkou p, získáme body "klasické" euklidovské roviny, tzv. vlastní body. Rozšíření roviny o nevlastní body provedeme tak, že i přímce m 0 p přiřadíme jediný bod přímky p. Protože Obr m 0 p, bod přiřazený přímce m 0 se nezobrazí na žádný vlastní bod přímky p, označíme ho jako M a nazveme nevlastním bodem přímky p. Na obr je označen šipkou. 60

59 Ze zavedení rozšířené přímky plyne, že všechny rovnoběžné přímky mají společný nevlastní bod (obr ) Poznámka: Při grafickém znázornění nezáleží na tom, na který "konec" přímky umístíme šipku znázorňující nevlastní bod. Obr V rozšířené rovině se libovolné dvě různé přímky a, b protínají v jednom bodě. V případě, že různoběžek je to vlastní bod roviny (obr a), v případě rovnoběžek jde o nevlastní bod roviny (obr b). Obr a Obr b Nevlastní přímka Dva různé body určují přímku, dva nevlastní body U, V určují nevlastní přímku u = U V. Nevlastní přímka obsahuje všechny nevlastní body roviny (obr ). Obr

60 4.2 Perspektivní kolineace Definice Kolineací v rovině ϱ je zobrazení K : ϱ ϱ, v němž: 1. Obrazem bodu A je bod A, obrazem přímky a je přímka a ; incidence se zachovává. 2. Odpovídající si přímky se protínají na pevné přímce o, zvané osa kolineace. Jejich průsečík je vlastní bod osy kolineace, je-li přímka s touto osou různoběžná (obr přímka a) a nevlastní bod, je-li přímka s touto osou rovnoběžná (obr přímka b). 3. Odpovídající si body leží na přímkách procházejících pevným bodem S (středem kolineace). Obr Poznámky: 1. Kolineace, jejíž střed S leží na ose kolineace o se nazývá elace (obr ). 2. Kolineace s nevlastním středem S a nevlastní osou o je posunutí v rovině (obr ). 62

61 Obr Obr Kolineace s nevlastní osou o a vlastním středem S je stejnolehlost (obr ). 4. Kolineace s vlastní osou o a s nevlastním středem S je osová afinita (obr ). Obr Obr Kolineace s vlastní osou o a vlastním středem S je perspektivní (středová, centrická) kolineace. Dále se budeme zabývat vlastnostmi pouze perspektivní kolineace; budeme ji krátce nazývat pouze kolineace. 63

Kuželoseč ky. 1.1 Elipsa

Kuželoseč ky. 1.1 Elipsa Kuželoseč ky 1.1 Elipsa Definice: Elipsa je množina všech bodů v 2, které mají od dvou pevných (různých) bodů v 2, zvaných ohniska (značíme F 1, F 2 ), stálý součet vzdáleností rovný 2a, který je větší

Více

Kapitola 5. Seznámíme se ze základními vlastnostmi elipsy, hyperboly a paraboly, které

Kapitola 5. Seznámíme se ze základními vlastnostmi elipsy, hyperboly a paraboly, které Kapitola 5 Kuželosečky Seznámíme se ze základními vlastnostmi elipsy, hyperboly a paraboly, které společně s kružnicí jsou známy pod společným názvem kuželosečky. Říká se jim tak proto, že každou z nich

Více

prostorová definice (viz obrázek vlevo nahoře): elipsa je průsečnou křivkou rovinného

prostorová definice (viz obrázek vlevo nahoře): elipsa je průsečnou křivkou rovinného Elipsa Výklad efinice a ohniskové vlastnosti prostorová definice (viz obrázek vlevo nahoře): elipsa je průsečnou křivkou rovinného řezu na rotační kuželové ploše, jestliže řezná rovina není kolmá k ose

Více

Definice: Kružnice je množina bodů v rovině, které mají od daného bodu (střed S) stejnou vzdálenost

Definice: Kružnice je množina bodů v rovině, které mají od daného bodu (střed S) stejnou vzdálenost Kuželosečky Kružnice Definice: Kružnice je množina bodů v rovině, které mají od daného bodu (střed S) stejnou vzdálenost (poloměr r).?! Co získáme, když v definici výraz stejnou nahradíme stejnou nebo

Více

Cyklografie. Cyklický průmět bodu

Cyklografie. Cyklický průmět bodu Cyklografie Cyklografie je nelineární zobrazovací metoda - bodům v prostoru odpovídají kružnice v rovině a naopak. Úlohy v rovině pak převádíme na řešení prostorových úloh, např. pomocí cyklografie řešíme

Více

MONGEOVO PROMÍTÁNÍ - 2. část

MONGEOVO PROMÍTÁNÍ - 2. část MONGEOVO PROMÍTÁNÍ - 2. část ZOBRAZENÍ KRUŽNICE Příklad: V rovině ρ zobrazte kružnici o středu S a poloměru r. kružnice ležící v obecné rovině se v obou průmětech zobrazuje jako elipsa poloměr kružnice

Více

Rozvinutelné plochy. tvoří jednoparametrickou soustavu rovin a tedy obaluje rozvinutelnou plochu Φ. Necht jsou

Rozvinutelné plochy. tvoří jednoparametrickou soustavu rovin a tedy obaluje rozvinutelnou plochu Φ. Necht jsou Rozvinutelné plochy Rozvinutelná plocha je každá přímková plocha, pro kterou existuje izometrické zobrazení do rov iny, tj. lze ji rozvinout do roviny. Dá se ukázat, že každá rozvinutelná plocha patří

Více

Shodná zobrazení. bodu B ležet na na zobrazené množině b. Proto otočíme kružnici b kolem

Shodná zobrazení. bodu B ležet na na zobrazené množině b. Proto otočíme kružnici b kolem Shodná zobrazení Otočení Příklad 1. Jsou dány tři různé soustředné kružnice a, b a c. Sestrojte rovnostranný trojúhelník ABC tak, aby A ležel na a, B ležel na b a C ležel na c. Řešení. Zvolíme vrchol A

Více

[obr. 1] Rozbor S 3 S 2 S 1. o 1. o 2 [obr. 2]

[obr. 1] Rozbor S 3 S 2 S 1. o 1. o 2 [obr. 2] Příklad Do dané kruhové výseče s ostrým středovým úhlem vepište kružnici (obr. ). M k l V N [obr. ] Rozbor Oblouk l a hledaná kružnice k se dotýkají v bodě T, mají proto v tomto bodě společnou tečnu t.

Více

1.1 Napište středovou rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem

1.1 Napište středovou rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem Analytická geometrie - kružnice Napište středovou rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem A = ; 5 [ ] Napište středový i obecný tvar rovnice kružnice, která má střed

Více

Důkazy vybraných geometrických konstrukcí

Důkazy vybraných geometrických konstrukcí Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5 Ročníková práce Důkazy vybraných geometrických konstrukcí Vypracovala: Ester Sgallová Třída: 8.M Školní rok: 015/016 Seminář : Deskriptivní geometrie

Více

10. Analytická geometrie kuželoseček 1 bod

10. Analytická geometrie kuželoseček 1 bod 10. Analytická geometrie kuželoseček 1 bod 10.1. Kružnice opsaná obdélníku ABCD, kde A[2, 3], C[8, 3], má rovnici a) x 2 10x + y 2 + 7 = 0, b) (x 3) 2 + (y 3) 2 = 36, c) x 2 + 10x + y 2 18 = 0, d) (x 10)

Více

Definice Tečna paraboly je přímka, která má s parabolou jediný společný bod,

Definice Tečna paraboly je přímka, která má s parabolou jediný společný bod, 5.4 Parabola Parabola je křivka, která vznikne řezem rotační kuželové plochy rovinou, jestliže odchylka roviny řezu od osy kuželové plochy je stejná jako odchylka povrchových přímek plochy a rovina řezu

Více

DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE PRO STUDENTY GYMNÁZIA CH. DOPPLERA. Mgr. Ondřej Machů. --- Pracovní verze:

DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE PRO STUDENTY GYMNÁZIA CH. DOPPLERA. Mgr. Ondřej Machů. --- Pracovní verze: DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE PRO STUDENTY GYMNÁZIA CH. DOPPLERA Mgr. Ondřej Machů --- Pracovní verze: 6. 10. 2014 --- Obsah Úvodní slovo... - 3-1 Základy promítacích metod... - 4-1.1 Rovnoběžné promítání...

Více

Deskriptivní geometrie 1

Deskriptivní geometrie 1 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Deskriptivní geometrie 1 Pomocný učební text 1. část Světlana Tomiczková Plzeň 22. září 2009 verze 3.0 Předmluva Tento pomocný

Více

Obrázek 34: Vznik středové kolineace

Obrázek 34: Vznik středové kolineace 6 Středová kolineace Jak naznačuje Obr. 34, středová kolineace (se středem S), jako vzájemně jednoznačné zobrazení Ē 2 na sebe, je výsledkem středového průmětu (se středem S ) středového promítání (se

Více

Deskriptivní geometrie 2

Deskriptivní geometrie 2 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Deskriptivní geometrie 2 Pomocný učební text - díl II Světlana Tomiczková Plzeň 4. května 2011 verze 1.0 Obsah 1 Středové promítání

Více

AXONOMETRIE. Rozměry ve směru os (souřadnice bodů) jsou násobkem příslušné jednotky.

AXONOMETRIE. Rozměry ve směru os (souřadnice bodů) jsou násobkem příslušné jednotky. AXONOMETRIE 1) Princip, základní pojmy Axonometrie je rovnoběžné promítání do průmětny různoběžné se souřadnicovými rovinami. Kvádr v axonometrii : {O,x,y,z} souřadnicový systém XYZ - axonometrická průmětna

Více

Pracovní listy MONGEOVO PROMÍTÁNÍ

Pracovní listy MONGEOVO PROMÍTÁNÍ Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra matematiky a didaktiky matematiky MONGEOVO PROMÍTÁNÍ Petra Pirklová Liberec, únor 07 . Zobrazte tyto body a určete jejich

Více

X = A + tu. Obr x = a 1 + tu 1 y = a 2 + tu 2, t R, y = kx + q, k, q R (6.1)

X = A + tu. Obr x = a 1 + tu 1 y = a 2 + tu 2, t R, y = kx + q, k, q R (6.1) .6. Analtická geometrie lineárních a kvadratických útvarů v rovině. 6.1. V této kapitole budeme studovat geometrické úloh v rovině analtick, tj. lineární a kvadratické geometrické útvar vjádříme pomocí

Více

půdorysu; pro každý bod X v prostoru je tedy sestrojen pouze jeho nárys X 2 a pro jeho

půdorysu; pro každý bod X v prostoru je tedy sestrojen pouze jeho nárys X 2 a pro jeho Řešené úlohy Rotační paraboloid v kolmém promítání na nárysnu Příklad: V kolmém promítání na nárysnu sestrojte tečnou rovinu τ v bodě A rotačního paraboloidu, který má ohnisko F a svislou osu o, F o, rotace;

Více

Další plochy technické praxe

Další plochy technické praxe Další plochy technické praxe Dosud studované plochy mají široké využití jak ve stavební tak ve strojnické praxi. Studovali jsme možnosti jejich konstrukcí, vlastností i využití v praxi. Kromě těchto ploch

Více

Odvození středové rovnice kružnice se středem S [m; n] a o poloměru r. Bod X ležící na kružnici má souřadnice [x; y].

Odvození středové rovnice kružnice se středem S [m; n] a o poloměru r. Bod X ležící na kružnici má souřadnice [x; y]. Konzultace č. 6: Rovnice kružnice, poloha přímky a kružnice Literatura: Matematika pro gymnázia: Analytická geometrie, kap. 5.1 a 5. Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a studijní obory SOU. část, kap. 6.1

Více

ROTAČNÍ KVADRIKY. Definice, základní vlastnosti, tečné roviny a řezy, průsečíky přímky s rotační kvadrikou

ROTAČNÍ KVADRIKY. Definice, základní vlastnosti, tečné roviny a řezy, průsečíky přímky s rotační kvadrikou ROTAČNÍ KVADRIKY Definice, základní vlastnosti, tečné roviny a řezy, průsečíky přímky s rotační kvadrikou Rotační kvadriky jsou rotační plochy, které vzniknou rotací kuželosečky kolem některé její osy.

Více

Pravoúhlá axonometrie

Pravoúhlá axonometrie Pravoúhlá axonometrie bod, přímka, rovina, bod v rovině, trojúhelník v rovině, průsečnice rovin, průsečík přímky s rovinou, čtverec v půdorysně, kružnice v půdorysně V Rhinu vypneme osy mřížky (tj. červenou

Více

MONGEOVO PROMÍTÁNÍ. bylo objeveno a rozvinuto francouzem Gaspardem Mongem (1746 1818) po dlouhou dobu bylo vojenským tajemstvím

MONGEOVO PROMÍTÁNÍ. bylo objeveno a rozvinuto francouzem Gaspardem Mongem (1746 1818) po dlouhou dobu bylo vojenským tajemstvím část 1. MONGEOVO PROMÍTÁNÍ kolmé promítání na dvě průmětny (půdorysna, nárysna), někdy se používá i třetí pomocná průmětna bokorysna bylo objeveno a rozvinuto francouzem Gaspardem Mongem (1746 1818) po

Více

Syntetická geometrie I

Syntetická geometrie I Shodnost Pedagogická fakulta 2018 www.karlin.mff.cuni.cz/~zamboj/ Vzdálenost dvou bodů Definice (Vzdálenost) Necht A, B, C ρ. Vzdálenost dvou bodů A, B v rovině je číslo AB a platí AB 0 AB = 0 A = B AB

Více

Čtyřúhelník. O b s a h : Čtyřúhelník. 1. Jak definovat čtyřúhelník základní vlastnosti. 2. Názvy čtyřúhelníků Deltoid Tětivový čtyřúhelník

Čtyřúhelník. O b s a h : Čtyřúhelník. 1. Jak definovat čtyřúhelník základní vlastnosti. 2. Názvy čtyřúhelníků Deltoid Tětivový čtyřúhelník Čtyřúhelník : 1. Jak definovat čtyřúhelník základní vlastnosti 2. Názvy čtyřúhelníků 2.1. Deltoid 2.2. Tětivový čtyřúhelník 2.3. Tečnový čtyřúhelník 2.4. Rovnoběžník 2.4.1. Základní vlastnosti 2.4.2. Výšky

Více

obecná rovnice kružnice a x 2 b y 2 c x d y e=0 1. Napište rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem A[-3;2].

obecná rovnice kružnice a x 2 b y 2 c x d y e=0 1. Napište rovnici kružnice, která má střed v počátku soustavy souřadnic a prochází bodem A[-3;2]. Kružnice množina bodů, které mají od středu stejnou vzdálenost pojmy: bod na kružnici X [x, y]; poloměr kružnice r pro střed S[0; 0]: SX =r x 0 2 y 0 2 =r x 2 y 2 =r 2 pro střed S[m; n]: SX =r x m 2 y

Více

Kreslení, rýsování. Zobrazení A B. Promítání E 3 E 2

Kreslení, rýsování. Zobrazení A B. Promítání E 3 E 2 Kreslení, rýsování Zobrazení A B Promítání E 3 E 2 1 Promítání lineární 1. Obrazem bodu je bod 2. Obrazem přímky je přímka (nebo bod) 3. Obrazem roviny je rovina (nebo přímka) Nelineární perspektivy: válcová...

Více

MONGEOVO PROMÍTÁNÍ. ZOBRAZENÍ BODU - sdružení průměten. ZOBRAZENÍ BODU - kartézské souřadnice A[3; 5; 4], B[-4; -6; 2]

MONGEOVO PROMÍTÁNÍ. ZOBRAZENÍ BODU - sdružení průměten. ZOBRAZENÍ BODU - kartézské souřadnice A[3; 5; 4], B[-4; -6; 2] ZOBRAZENÍ BODU - sdružení průměten MONGEOVO PROMÍTÁNÍ π 1... půdorysna π 2... nárysna x... osa x (průsečnice průměten) sdružení průměten A 1... první průmět bodu A A 2... druhý průmět bodu A ZOBRAZENÍ

Více

17 Kuželosečky a přímky

17 Kuželosečky a přímky 17 Kuželosečky a přímky 17.1 Poznámka: Polára bodu M ke kuželosečce Nechť X = [x 0,y 0 ] je bod. Zavedeme následující úpravy: x x 0 x y y 0 y xy (x 0 y + xy 0 )/ x (x 0 + x)/ y (y 0 + y)/ (x m) (x 0 m)(x

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

Kuželosečky. Copyright c 2006 Helena Říhová

Kuželosečky. Copyright c 2006 Helena Říhová Kuželosečk Copright c 2006 Helena Říhová Obsah 1 Kuželosečk 3 1.1 Kružnice... 3 1.1.1 Tečnakekružnici..... 3 1.2 lipsa.... 4 1.2.1 Rovniceelips...... 5 1.2.2 Tečnakelipse... 7 1.2.3 Konstrukceelips.....

Více

5. P L A N I M E T R I E

5. P L A N I M E T R I E 5. P L A N I M E T R I E 5.1 Z Á K L A D N Í P L A N I M E T R I C K É P O J M Y Bod (definice, značení, znázornění) Přímka (definice, značení, znázornění) Polopřímka (definice, značení, znázornění, počáteční

Více

0 x 12. x 12. strana Mongeovo promítání - polohové úlohy.

0 x 12. x 12. strana Mongeovo promítání - polohové úlohy. strana 9 3.1a Sestrojte sdružené průměty stopníků přímek a = AB, b = CD, c = EF. A [-2, 5, 1], B [3/2, 2, 5], C [3, 7, 4], D [5, 2, 4], E [-5, 3, 3], F [-5, 3, 6]. 3.1b Určete parametrické vyjádření přímek

Více

Shodná zobrazení v rovině

Shodná zobrazení v rovině Shodná zobrazení v rovině Zobrazení Z v rovině je předpis, který každému bodu X roviny přiřazuje právě jeden bod X roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X jeho obraz. Zapisujeme Z: X X. Množinu obrazů všech

Více

Je-li dána hranolová nebo jehlanová plocha s podstavou v rovině σ a rovina řezu ρ:

Je-li dána hranolová nebo jehlanová plocha s podstavou v rovině σ a rovina řezu ρ: Kapitola 1 Elementární plochy 1.1 Základní pojmy Elementární plochou budeme rozumět hranolovou, jehlanovou, válcovou, kuželovou a kulovou plochu. Pokud tyto plochy omezíme, popř. přidáme podstavy, můžeme

Více

Definice 3. Kruhová inverze určená kružnicí ω(s, r) (viz Obr. 6) je zobrazení, které každému bodu X S přiřadí bod X tímto způsobem:

Definice 3. Kruhová inverze určená kružnicí ω(s, r) (viz Obr. 6) je zobrazení, které každému bodu X S přiřadí bod X tímto způsobem: 2 Kruhová inverze Definice 3. Kruhová inverze určená kružnicí ω(s, r) (viz Obr. 6) je zobrazení, které každému bodu X S přiřadí bod X tímto způsobem: (1) X SX, (2) SX SX = r 2. Obrázek 6: Kruhová inverze

Více

Mendelova univerzita. Konstruktivní geometrie

Mendelova univerzita. Konstruktivní geometrie Mendelova univerzita Petr Liška Konstruktivní geometrie rno 2014 Tato publikace vznikla za přispění Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro

Více

JAK NA HYPERBOLU S GEOGEBROU

JAK NA HYPERBOLU S GEOGEBROU Trendy ve vzdělávání 015 JAK NA HYPERBOLU S GEOGEBROU KRIEG Jaroslav, CZ Resumé Článek ukazuje, jak pomocí GeoGebry snadno řešit úlohy, které vedou na konstrukci hyperboly, případně jak lehce zkonstruovat

Více

Katedra matematiky. Geometrie pro FST 1. Plzeň 1. února 2009 verze 6.0

Katedra matematiky. Geometrie pro FST 1. Plzeň 1. února 2009 verze 6.0 Katedra matematiky Geometrie pro FST 1 Pomocný učební text František Ježek, Marta Míková, Světlana Tomiczková Plzeň 1. února 2009 verze 6.0 Předmluva Tento pomocný text vznikl pro potřeby předmětu Geometrie

Více

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. ONDŘEJ MACHŮ a kol.

ŘEŠENÉ PŘÍKLADY DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. ONDŘEJ MACHŮ a kol. ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE ONDŘEJ MACHŮ a kol. Předmluva Otevíráte sbírku, která vznikla z příkladů zadaných studentům pátého ročníku PřF UP v Olomouci, učitelů matematiky a deskriptivní

Více

Základní úlohy v Mongeově promítání. n 2 A 1 A 1 A 1. p 1 N 2 A 2. x 1,2 N 1 x 1,2. x 1,2 N 1

Základní úlohy v Mongeově promítání. n 2 A 1 A 1 A 1. p 1 N 2 A 2. x 1,2 N 1 x 1,2. x 1,2 N 1 Základní úlohy v Mongeově promítání Předpokladem ke zvládnutí zobrazení v Mongeově promítání je znalost základních úloh. Ale k porozumění následujícího textu je třeba umět zobrazit bod, přímku a rovinu

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE Z METOD ŘEŠENÍ 1 PLANIMETRIE 000/001 Cifrik, M-ZT První příklad ze zadávacích listů 1 Zadání: Sestrojte trojúhelník ABC, pokud je dáno: ρ

Více

KRUHOVÁ ŠROUBOVICE A JEJÍ VLASTNOSTI

KRUHOVÁ ŠROUBOVICE A JEJÍ VLASTNOSTI KRUHOVÁ ŠROUBOVICE A JEJÍ VLASTNOSTI Šroubový pohyb vzniká složením otáčení kolem osy o a posunutí ve směru osy o, přičemž oba pohyby jsou spojité a rovnoměrné. Jestliže při pohybu po ose "dolů" je otáčení

Více

Konstruktivní geometrie PODKLADY PRO PŘEDNÁŠKU

Konstruktivní geometrie PODKLADY PRO PŘEDNÁŠKU Konstruktivní geometrie & technické kreslení PODKLADY PRO PŘEDNÁŠKU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného

Více

Syntetická geometrie I

Syntetická geometrie I Shodnost Pedagogická fakulta 2016 www.karlin.mff.cuni.cz/~zamboj/ Vzdálenost dvou bodů Necht A, B, C ρ. Vzdálenost dvou bodů A, B v rovině je číslo AB a platí AB 0 AB = 0 A = B AB = BA pozitivně definitní

Více

MATEMATIKA. Problémy a úlohy, v nichž podrobujeme geometrický objekt nějaké transformaci

MATEMATIKA. Problémy a úlohy, v nichž podrobujeme geometrický objekt nějaké transformaci MATEMATIKA Úloha o čtverci a přímkách ŠÁRKA GERGELITSOVÁ TOMÁŠ HOLAN Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha Problémy a úlohy, v nichž podrobujeme geometrický objekt nějaké transformaci (například podobnosti)

Více

5 Kuželosečky ÚM FSI VUT v Brně Studijní text. 5 Kuželosečky

5 Kuželosečky ÚM FSI VUT v Brně Studijní text. 5 Kuželosečky 5 Kuželosečky S kuželosečkami jsme se seznámili již na střední škole. Těchto středoškolských znalostí jsme již využili i v několika příkladech v předchozím textu. V této kapitole své znalosti prohloubíme

Více

Různostranný (obecný) žádné dvě strany nejsou stějně dlouhé. Rovnoramenný dvě strany (ramena) jsou stejně dlouhé, třetí strana je základna

Různostranný (obecný) žádné dvě strany nejsou stějně dlouhé. Rovnoramenný dvě strany (ramena) jsou stejně dlouhé, třetí strana je základna 16. Trojúhelník, Mnohoúhelník, Kružnice (typy trojúhelníků a jejich vlastnosti, Pythagorova věta, Euklidovy věty, čtyřúhelníky druhy a jejich vlastnosti, kružnice obvodový a středový, úsekový úhel, vzájemná

Více

Kuželosečky. Klasické definice. Základní vlastnosti. Alča Skálová

Kuželosečky. Klasické definice. Základní vlastnosti. Alča Skálová Kuželosečky Alča Skálová Klasické definice Elipsa je množina všech bodů v rovině, majících od dvou pevně daných různých bodů E, F(ohnisek)konstantnísoučetvzdáleností2a,kde2a > EF =2e. Parabola je množina

Více

P R O M Í T Á N Í. rovina π - průmětna vektor s r - směr promítání. a // s r, b// s r,

P R O M Í T Á N Í. rovina π - průmětna vektor s r - směr promítání. a // s r, b// s r, P R O M Í T Á N Í Promítání je zobrazení prostorového útvaru do roviny. Je určeno průmětnou a směrem (rovnoběžné) nebo středem (středové) promítání. Princip rovnoběžného promítání rovina π - průmětna vektor

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ALGEBRY A GEOMETRIE Diplomová práce Řezy rotačních těles v projekcích Vedoucí diplomové práce: Mgr. Marie Chodorová, Ph.D. Rok odevzdání:

Více

Michal Zamboj. January 4, 2018

Michal Zamboj. January 4, 2018 Meziřádky mezi kuželosečkami - doplňkový materiál k přednášce Geometrie Michal Zamboj January 4, 018 Pozn. Najdete-li chybu, neváhejte mi napsat, může to ušetřit tápání Vašich kolegů. Pozn. v dokumentu

Více

- shodnost trojúhelníků. Věta SSS: Věta SUS: Věta USU:

- shodnost trojúhelníků. Věta SSS: Věta SUS: Věta USU: 1/12 PLANIMETRIE Základní pojmy: Shodnost, podobnost trojúhelníků Středová souměrnost, osová souměrnost, posunutí, otočení shodná zobrazení Středový a obvodový úhel Obsahy a obvody rovinných obrazců 1.

Více

Ročníková práce Konstrukce kuželosečky zadané pěti body

Ročníková práce Konstrukce kuželosečky zadané pěti body Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 45, Praha 5 Ročníková práce Konstrukce kuželosečky zadané pěti body Jakub Borovanský 4. C 2011/2012 Zadavatel: Mgr. Ondřej Machů Přísahám, že jsem zadanou ročníkovou

Více

Perspektiva. Doplňkový text k úvodnímu cvičení z perspektivy. Obsahuje: zobrazení kružnice v základní rovině metodou osmi tečen

Perspektiva. Doplňkový text k úvodnímu cvičení z perspektivy. Obsahuje: zobrazení kružnice v základní rovině metodou osmi tečen Perspektiva Doplňkový text k úvodnímu cvičení z perspektivy Obsahuje: úvodní pojmy určení skutečné velikosti úsečky zadané v různých polohách zobrazení kružnice v základní rovině metodou osmi tečen 1 Příklad

Více

Analytická geometrie přímky, roviny (opakování středoškolské látky) = 0. Napište obecnou rovnici. 8. Jsou dány body A [ 2,3,

Analytická geometrie přímky, roviny (opakování středoškolské látky) = 0. Napište obecnou rovnici. 8. Jsou dány body A [ 2,3, Analytická geometrie přímky roviny opakování středoškolské látk Jsou dány body A [ ] B [ 5] a C [ 6] a) přímky AB b) osy úsečky AB c) přímky na které leží výška vc trojúhelníka ABC d) přímky na které leží

Více

Deskriptivní geometrie 1

Deskriptivní geometrie 1 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Deskriptivní geometrie 1 Pomocný učební text 1. část Světlana Tomiczková Plzeň 2. října 2006 verze 2.0 Předmluva Tento pomocný

Více

ANALYTICKÁ GEOMETRIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ANALYTICKÁ GEOMETRIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ANALYTICKÁ GEOMETRIE Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

PLANIMETRIE 2 mnohoúhelníky, kružnice a kruh

PLANIMETRIE 2 mnohoúhelníky, kružnice a kruh PLANIMETRIE 2 mnohoúhelníky, kružnice a kruh Lomená čára A 0 A 1 A 2 A 3..., A n (n 2) se skládá z úseček A 0 A 1, A 1 A 2, A 2 A 3,..., A n 1 A n, z nichž každé dvě sousední mají společný jeden krajní

Více

SHODNÁ A PODOBNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ

SHODNÁ A PODOBNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra matematiky a didaktiky matematiky HODNÁ PODOBNÁ ZOBRZENÍ V ROVINĚ Pomocný učební text Petra Pirklová Liberec, září 2013

Více

Omezíme se jen na lomené čáry, jejichž nesousední strany nemají společný bod. Jestliže A 0 = A n (pro n 2), nazývá se lomená čára uzavřená.

Omezíme se jen na lomené čáry, jejichž nesousední strany nemají společný bod. Jestliže A 0 = A n (pro n 2), nazývá se lomená čára uzavřená. MNOHOÚHELNÍKY Vlastnosti mnohoúhelníků Lomená čára C 0 C C C 3 C 4 protíná samu sebe. Lomená čára A 0 A A... A n- A n (n ) se skládá z úseček A 0 A, A A,..., A n- A n, z nichž každé dvě sousední mají společný

Více

ZÁKLADNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY

ZÁKLADNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY ZÁKLADNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY Prostorové útvary zobrazujeme do roviny pomocí promítání, což je jisté zobrazení trojrozměrného prostoru (uvažujme rozšířený Eukleidovský prostor) do roviny, které je zadáno

Více

AXONOMETRIE - 2. část

AXONOMETRIE - 2. část AXONOMETRIE - 2. část Průmět přímky K určení přímky stačí její dva libovolné průměty, zpravidla používáme axonometrický průmět a půdorys. Bod ležící na přímce se zobrazí do bodu na přímce v každém průmětu.

Více

Opakování ZŠ - Matematika - část geometrie - konstrukce

Opakování ZŠ - Matematika - část geometrie - konstrukce Opakování ZŠ - Matematika - část geometrie - konstrukce Základní útvary v rovině Bod je nejzákladnější geometrický pojem. Body zapisujeme písmeny velké abecedy: A, B, N, H, Přímka Přímky zapisujeme písmeny

Více

ANALYTICKÁ GEOMETRIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

ANALYTICKÁ GEOMETRIE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky ANALYTICKÁ GEOMETRIE Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

3. SB 3. SC. Kružnice nemá s úběžnicí žádný společný bod. Obraz nemá žádný nevlastní bod. Tímto obrazem je křivka zvaná elipsa.

3. SB 3. SC. Kružnice nemá s úběžnicí žádný společný bod. Obraz nemá žádný nevlastní bod. Tímto obrazem je křivka zvaná elipsa. Kružnice ve středové kolineaci v rovině. I AB o. IA ' 3. SB 4. B' SB IA'. II AC o. IIA ' 3. SC 4. C' SC IIA' Kružnice ve středové kolineaci v rovině Kružnice nemá s úběžnicí žádný společný bod. Obraz nemá

Více

Analytická geometrie lineárních útvarů

Analytická geometrie lineárních útvarů ) Na přímce: a) Souřadnice bodu na přímce: Analtická geometrie lineárních útvarů Bod P nazýváme počátek - jeho souřadnice je P [0] Nalevo od počátku leží čísla záporná, napravo čísla kladná. Každý bod

Více

Klíčová slova Mongeovo promítání, kuželosečka, rotační plocha.

Klíčová slova Mongeovo promítání, kuželosečka, rotační plocha. Abstrakt Tento text je určen všem zájemcům z řad široké veřejnosti, především jako studijní materiál pro studenty Konstruktivní a počítačové geometrie. Práce pojednává o rotačních kvadratických plochách,

Více

Šroubovice... 5 Šroubové plochy Stanovte paprsek tak, aby procházel bodem A a po odrazu na rovině ρ procházel bodem

Šroubovice... 5 Šroubové plochy Stanovte paprsek tak, aby procházel bodem A a po odrazu na rovině ρ procházel bodem Geometrie Mongeovo promítání................................ 1 Řezy těles a jejich průniky s přímkou v pravoúhlé axonometrii......... 3 Kuželosečky..................................... 4 Šroubovice......................................

Více

A STEJNOLEHLOST,, EUKLIDOVYE VĚTY 2.

A STEJNOLEHLOST,, EUKLIDOVYE VĚTY 2. PODOBNOST A STEJNOLEHLOST,, EUKLIDOVYE VĚTY 2. ČÁST MAT. OT 2. OT. Č.. 15: SHODNÁS HODNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ, PODOBNOST A STEJNOLEHLOST,, EUKLIDOVYE VĚTY PODOBNOST KDE LÁTKU NAJDETE Kapitola Základy planimetrie

Více

PŘÍMKOVÉ PLOCHY. Přednáška DG2*A

PŘÍMKOVÉ PLOCHY. Přednáška DG2*A PŘÍMKOVÉ PLOCHY Přednáška DG*A PŘÍMKOVÉ PLOCHY = plocha, jejímž každým bodem prochází alespoň jedna přímka plochy. Každá přímková plocha je určena třemi řídícími křivkami, příp. plochami. p k k k 3 Je-li

Více

Mongeovo zobrazení. Osová afinita

Mongeovo zobrazení. Osová afinita Mongeovo zobrazení Osová afinita nechť je v prostoru dána průmětna π, obecná rovina ρ a v této rovině libovolný trojúhelník ABC, promítneme-li trojúhelník kolmo do průmětny π, dostaneme trojúhelník A

Více

(4x) 5 + 7y = 14, (2y) 5 (3x) 7 = 74,

(4x) 5 + 7y = 14, (2y) 5 (3x) 7 = 74, 1. V oboru celých čísel řešte soustavu rovnic (4x) 5 + 7y = 14, (2y) 5 (3x) 7 = 74, kde (n) k značí násobek čísla k nejbližší číslu n. (P. Černek) Řešení. Z první rovnice dané soustavy plyne, že číslo

Více

Rozpis výstupů zima 2008 Geometrie

Rozpis výstupů zima 2008 Geometrie Rozpis výstupů zima 2008 Geometrie 20. 10. porovnávání úseček grafický součet úseček grafický rozdíl úseček... porovnávání úhlů grafický součet úhlů grafický rozdíl úhlů... osa úhlu úhly vedlejší a vrcholové...

Více

5 Pappova věta a její důsledky

5 Pappova věta a její důsledky 5 Pappova věta a její důsledky Pappos z Alexandrie (?90?350), řecký matematik a astronom. Pod označením Pappova věta je uváděno více vět. Proto je třeba uvést, o jaké z těchto vět hovoříme. Zde se budeme

Více

SHODNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ GEOMETRICKÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ SHODNÁ ZOBRAZENÍ

SHODNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ GEOMETRICKÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ SHODNÁ ZOBRAZENÍ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MTEMTIK DRUHÝ Mgr. Tomáš MŇÁK 21. června 2012 Název zpracovaného celku: SHODNÁ ZORZENÍ V ROVINĚ Teoretická část GEOMETRICKÁ ZORZENÍ V ROVINĚ Zobrazení Z v rovině je předpis,

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma: Analytická geometrie

Více

Syntetická geometrie I

Syntetická geometrie I Kružnice Pedagogická fakulta 2016 www.karlin.mff.cuni.cz/~zamboj/ & přímka Vzájemná poloha přímky a kružnice p 1 vnější přímka p 2 tečna s bodem dotyku T p 3 sečna X 1 X 2 tětiva Y 1 Y 2 průměr Y 1 S poloměr

Více

Elementární plochy-základní pojmy

Elementární plochy-základní pojmy -základní pojmy Kulová plocha je množina bodů v prostoru, které mají od pevného bodu S stejnou vzdálenost r. Hranolová plocha je určena lomenou čarou k (k σ) a směrem s, který nenáleží dané rovině (s σ),

Více

Syntetická geometrie I

Syntetická geometrie I Kružnice Pedagogická fakulta 2018 www.karlin.mff.cuni.cz/~zamboj/ & přímka Vzájemná poloha přímky a kružnice p 1 vnější přímka p 2 tečna s bodem dotyku T p 3 sečna X 1 X 2 tětiva Y 1 Y 2 průměr Y 1 S poloměr

Více

8 Podobná (ekviformní) zobrazení v rovině

8 Podobná (ekviformní) zobrazení v rovině Typeset by LATEX2ε 1 8 Podobná (ekviformní) zobrazení v rovině 8.1 Stejnolehlost (homotetie) v rovině Definice 8.1.1. Nechť jsou dány 3 různé kolineární body A, B, C. Dělicím poměrem λ = (ABC) rozumíme

Více

Užití stejnolehlosti v konstrukčních úlohách

Užití stejnolehlosti v konstrukčních úlohách Užití stejnolehlosti v konstrukčních úlohách Příklad 1: Je dána kružnice k(o,r) a bod M ležící uvnitř kružnice k. Bodem M veďte tětivu AB, jejíž délka je bodem M rozdělena v poměru 2 : 1. Sestrojte obraz

Více

Michal Zamboj. December 23, 2016

Michal Zamboj. December 23, 2016 Meziřádky mezi kuželosečkami - doplňkový materiál k přednášce Geometrie Michal Zamboj December 3, 06 Pozn. Najdete-li chybu, neváhejte mi napsat, může to ušetřit tápání Vašich kolegů. Pozn. v dokumentu

Více

Patří mezi tzv. homotetie, tj. afinní zobrazení, která mají všechny směry samodružné.

Patří mezi tzv. homotetie, tj. afinní zobrazení, která mají všechny směry samodružné. 11 Stejnolehlost Patří mezi tzv. homotetie, tj. afinní zobrazení, která mají všechny směry samodružné. Definice 26. Budiž dán bod S a reálné číslo κ (různé od 0 a 1). Stejnolehlost H(S; κ) se středem S

Více

Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině

Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině V následujícím textu se budeme postupně zabývat kružnicí, elipsou, hyperbolou a parabolou, které souhrnně označujeme jako kuželosečky. Současně budeme

Více

KARTOGRAFIE. Rovinné projekce. Gnómické projekce. 1. Pólová gnómonická projekce

KARTOGRAFIE. Rovinné projekce. Gnómické projekce. 1. Pólová gnómonická projekce KARTOGRAFIE Kartografie se zabývá zobrazováním zemského povrchu. Zemský povrch (geoid) nahrazujeme plochou kulovou a tu zobrazujeme. Délky zmenšujeme v daném měřítku. Na kulové ploše zavádíme souřadný

Více

ROTAČNÍ PLOCHY. 1) Základní pojmy

ROTAČNÍ PLOCHY. 1) Základní pojmy ROTAČNÍ PLOCHY 1) Základní pojmy Rotační plocha vznikne rotací tvořicí křivky k kolem osy o. Pro zobrazení a konstrukce bude výhodnější nechat rotovat jednotlivé body tvořicí křivky. Trajektorii rotujícího

Více

Matematika 1 MA1. 1 Analytická geometrie v prostoru - základní pojmy. 4 Vzdálenosti. 12. přednáška ( ) Matematika 1 1 / 32

Matematika 1 MA1. 1 Analytická geometrie v prostoru - základní pojmy. 4 Vzdálenosti. 12. přednáška ( ) Matematika 1 1 / 32 Matematika 1 12. přednáška MA1 1 Analytická geometrie v prostoru - základní pojmy 2 Skalární, vektorový a smíšený součin, projekce vektoru 3 Přímky a roviny 4 Vzdálenosti 5 Příčky mimoběžek 6 Zkouška;

Více

Syntetická geometrie I

Syntetická geometrie I Kruhová inverze Pedagogická fakulta 2018 www.karlin.mff.cuni.cz/~zamboj/ Sférická inverze Autoportrét v kulovém zrcadle M.C.Escher, 1935 Pozor! jen pro ilustraci, inverze a zrcadlení se značně liší Kruhová

Více

KMA/G2 Geometrie 2 9. až 11. cvičení

KMA/G2 Geometrie 2 9. až 11. cvičení KMA/G2 Geometrie 2 9. až 11. cvičení 1. Rozhodněte, zda kuželosečka k je regulární nebo singulární: a) k : x 2 0 + 2x 0x 1 x 0 x 2 + x 2 1 2x 1x 2 + x 2 2 = 0; b) k : x 2 0 + x2 1 + x2 2 + 2x 0x 1 = 0;

Více

Základy geometrie - planimetrie

Základy geometrie - planimetrie Základy geometrie - planimetrie Základní pojmy - bod (A, B, X, Y...), přímka ( p, q, a... ), rovina ( α, β, π... ) - nedefinují se Polopřímka: bod dělí přímku na dvě polopřímky opačně orientované značíme

Více

Obsah a průběh zkoušky 1PG

Obsah a průběh zkoušky 1PG Obsah a průběh zkoušky PG Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část (cca 6 minut) dvě konstrukční úlohy dle části po. bodech a jedna úloha výpočetní úloha dle části za bodů. Ústní část jedna

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDĚCKÁ FAKULTA KATEDRA ALGEBRY A GEOMETRIE PLOCHY A OBLÁ TĚLESA V KOSOÚHLÉM PROMÍTÁNÍ DO PŮDORYSNY DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí práce: Mgr. Marie Chodorová, Ph.D. Rok

Více

Shodné zobrazení v rovině

Shodné zobrazení v rovině Gymnázium Cheb Shodné zobrazení v rovině seminární práce Cheb, 2007 Lojza Tran Prohlášení Prohlašuji, že jsem seminární práci na téma: Shodné zobrazení v rovině vypracoval zcela sám za použití pramenů

Více

Kótované promítání. Úvod. Zobrazení bodu

Kótované promítání. Úvod. Zobrazení bodu Úvod Kótované promítání Každá promítací metoda má z pohledu praxe určité výhody i nevýhody podle toho, co při jejím užití vyžadujeme. Protože u kótovaného promítání jde o zobrazení prostoru na jednu rovinu,

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Geometrie. Pomocný učební text. František Ježek, Světlana Tomiczková

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky. Geometrie. Pomocný učební text. František Ježek, Světlana Tomiczková Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Geometrie Pomocný učební text František Ježek, Světlana Tomiczková Plzeň 20. září 2004 verze 2.0 Předmluva Tento pomocný text

Více