PROSTORY PÉČE O ZDRAVÍ STROPNÍ PODHLEDY. [S námi, se pfiání stávají skuteãností.] PÉČE O ZDRAVÍ DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy March 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROSTORY PÉČE O ZDRAVÍ STROPNÍ PODHLEDY. [S námi, se pfiání stávají skuteãností.] PÉČE O ZDRAVÍ DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy March 2007"

Transkript

1 STROPNÍ PODHLEDY [S námi, se pfiání stávají skuteãností.] CI/SfB (35) Xy March 2007 PÉČE O ZDRAVÍ PROSTORY PÉČE O ZDRAVÍ ESTETICKÁ KVALITA AKUSTICKÉ POHODLÍ DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ BEZPEČÍ A ZDRAVÍ

2 I strop patří do zdravotnických prostor V bûr stropního systému v prostorách péãe o zdraví mûïe b t ovlivnûn fiadou estetick ch a v konnostních kritérií. Akustika Osoba, která se v prostoru nachází, aè jde o kanceláfi, uãebnu, obchod nebo jakékoliv jiné prostfiedí potfiebuje: srozumitelnost sly et a b t pochopen soukromí - neb t odposloucháván soustfiedûní - neb t ru en. Optimální akustické klima se získá správnou kombinací absorpce zvuku a zvukové izolace a mûïe b t doplnûno je tû vyuïitím akustick ch vlastností dané místnosti. e ení Armstrong nabízí stropní systémy, které absorbují, blokují a pfiekr vají zvuk. Odraz světla Odraz svûtla je schopnost povrchu odráïet svûtlo. Denní svûtlo a elektrické osvûtlení pfiedstavují dva základní zdroje svûtla, které se na pracovi ti pouïívají. Odraz svûtla na stropû, podlaze a zdech hraje druhou nejdûleïitûj í roli pfii osvûtlování místnosti, ãímï také pfiímo ovlivàuje pohodlí a produktivitu. Armstrong nabízí velkou fiadu zdravotníck ch v robkû s vysokou odrazivostí, které umoïàují u etfiit energii díky v konnému osvûtlovacímu designu. Protipožární opatření Stavební smûrnice vyïadují, aby ve keré budovy splàovaly Euroclass smûrnice t kající se poïáru v závislosti na daném prostoru. V robky Armstron byly testovány dle Evropsk ch protipoïárních smûrnic a více neï splàují minimální poïadavky. 2

3 Obsah Vlastnosti stropu v prostorách 2-3 péãe o zdraví Ochrana proti mikrobům Kontrola bio-kontaminace je v sektoru péãe o zdraví velmi dûleïitá, zvlá tû v nemocnicích a na poliklinikách. ada v robkû Armstrong Prima obsahuje v nátûru prostfiedek proti houbám a plísním, kter zamezuje rûst plísní, hub a kvasinek. Nátûr Armstrong Bioguard má dal í úãinné komponenty, které omezují velikost kolonií virulentních kmenû bakterií, plísní a kvasinek. Tento speciální nátûr mûïe b t ãi tûn a dezinfikován dezinfekãními pfiípravky, které se bûïnû ve zdravotnick ch prostorách pouïívají. Co zváïit ve zdravotnick ch 4 prostorách Norma NF S Mûfiítko ãistoty a kvality vzduchu 6 Tfiída ãistoty ãástic Tfiída kinetické dekontaminace Tfiída bakteriologické ãistoty ÚdrÏba a úklid 8 Kvalita vzduchu V nûkter ch ãástech nemocnic, stejnû tak jako v nûkter ch oblastech farmaceutického, elektronického a potravináfiského prûmyslu, je nutné omezovat mnoïství ãástic pfiená en ch vzduchem vytvofiením prostfiedí ãistého pokoje s vyuïitím prostfiedkû certifikovan ch dle ISO Armstrong nabízí fie ení pro prostory, aè mají minimální nebo nejpfiísnûj í poïadavky. Prostfiedí a udrïitelnost, Akustika, 9 ProtipoÏární opatfiení e ení Armstrong Úklid âetnost a zpûsob ãi tûní stropu se li í v závislosti na pouïitém v robku. V robky prima mohou b t ãi tûny vlhk m hadrem nebo houbiãkou namoãenou ve vodû obsahující jemné m dlo nebo rozpu tûn ãistící prostfiedek. Tam, kde je strop vystaven koufii a mastnotû, napfi. v kuchyních, nebo v prostorách s pfiísn m úklidem, nabízí Armstrong v robky, které jsou odolné vûãi po krábání, a dokonce takové v robky, které jsou vhodné pro vysokotlakéãi tûní vodou. Nátûr Bioguard nabízí prostorám péãe o zdraví zv enou odolnost vûãi dezinfekãním prostfiedkûm. Odolnost vůči vlhkosti Stropy vyïadují stále vy í odolnost vûãi vlhkosti, napfi. vysokorychlostní programy, budovy s velkou koncentrací lidí, stavby, které jsou propojeny s exteriérem, atd. Pro tyto pfiípady nabízí Armstrong velkou fiadu v robkû odoln ch vûãi vlhkosti aï na 100 % relativní vlhkosti (RH) a speciální v robky pro prostory, které jsou vystaveny extrémním teplotním a trval m vlhkostním (100 % RH) podmínkám. a pofiadí priorit záleïí na typu a pouïití prostoru. 3

4 Co zváïit ve zdravotnick ch prostorách V prostorách péãe o zdraví je nutné se zamûfiit na anti-bakteriální v konnost, ale nesmí se zapomínat na pohodlí pacientû a zdravotních pracovníkû. Ve spojitosti s hygienou je kontrola bio-kontaminace a dezinfekce na prvním místû, a to ve snaze pfiedcházet ífiení infekãních látek pfii dotyku rukou, na vybavení, ve vodû, jídle a na povr ích. Ministerstva zdravotnictví v mnoha zemích publikují smûrnice a doporuãení, která mají bojovat proti infekcím, které by byly získávány v nemocnicích a které kaïdoroãnû stojí za velk m poãtem úmrtí na celé svûtû. Francouzská norma NF S je pravdûpodobnû nejpfiísnûj í normou v rámci Evropy, která se t ká zdravotnick ch prostor. Tato norma hlavnû vymezuje poïadavky, které se t kají kontroly kontaminace pfiená ené vzduchem, coï se povaïuje celosvûtovû za nejvût í problém. Armstrong pro el testováním dle NF S a vyhovûl pfiísn m poïadavkûm stanoven m v této normû, a tím prokázal vysokou v konnost v této oblasti. Následující stránky jsou vûnovány posouzení poïadavkû francouzské normy. Co se t ãe pohodlí pacientû a personálu ukázaly studie, Ïe ãisté a pfiíjemné prostfiedí s pfiirozen m denním svûtlem a dobrou akustikou mûïe mít v znamn vliv na ãas zotavení pacientû a mûïe vytvofiit lep í pracovní prostfiedí pro zamûstnance pfii poskytování kvalitnûj í péãe, a to s men ím stresem. TSprávná akustická funkãnost podhledu pfiispívá k soukromí pacientû a to pfiedev ím zvukovou izolací mezi prostory a kontrolou doby dozvukû v dan ch prostorách. V USA Zákon t kající se odpovûdnosti a pfienositelnosti zdravotního poji tûní (HIPAA) vyïaduje, aby bylo v rámci dûvûrnosti a soukromí pacientû nabízeno i "ústní" soukromí, a tak se stropû s integrovan mi systémy zakr vajícími zvuk vyuïívá ve zdravotnick m sektoru stále ãastûji. Pfiírodní denní svûtlo je velmi dûleïit m prvkem jak pro pacienty, tak pro zamûstnance. Aby se pfiírodní svûtlo mohlo dostat aï hluboko do budovy, pouïívá se model "mûlkého projektu" a kontinuální plocha podhledu s velkou odrazivostí svûtla. Pro bezpeãí tûch, ktefií se ve zdravotních prostorách vyskytují, ãasto pacientû se sníïenou mobilitou, je nutné zajistit, aby byly splàovány patfiiãné protipoïární smûrnice. V robky Armstrong byly testovány ve shodû s Evropsk mi protipoïárními smûrnicemi a více neï splàují minimální poïadavky na v konnost. V moderních designech a stavbách, vãetnû nemocnic, je dûleïité vzít v úvahu Ïivotní prostfiedí a trvalé udrïitelnost. 4

5 Norma NF S pro prostory péãe o zdraví ve Francii Tato norma, pfiedstavena v ãervnu 2003, je urãena pro uïivatele, designéry a dodavatele instalací pro "ãisté" pokoje a podobná prostfiedí ve zdravotních prostorách a poskytuje nástroje pro kontrolu kontaminace vzduchu na patfiiãn ch úrovních. Tato norma stanoví 4 zóny v závislosti na riziku infekce pacienta, kter se zde bude nacházet. Prostory, které jsou nejcitlivûj í na kontaminaci, napfi. operaãní sály, jednotky intenzivní péãe, sterilní prostory a laboratofie patfií do vy í kategorie, zatímco administraãní prostory, chodby a ãekárny patfií do niï í kategorie. Pro tyto zóny byla stanovena rûzná kritéria na technick v kon. PrÛvodce bio-ãi tûní dûlí prostory do 4 zón v závislosti na riziku infekce, kterému bude pacient vystaven. Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Minimální riziko PrÛmûrné riziko VáÏné riziko Velice vysoké riziko Haly Kanceláfie Administrativní sluïby Technické sluïby Domovy pro seniory Chodby Jednotky intenzivní péãe V tahy "Malé operaãní" prostory Schodi tû Pokoje, kde se pacienti âekárny budí po operacích Externí konzultaãní prostory Porodnice Funkãní vzdûlávací prostory Jesle Porodnice Pediatrie Prostory pro dlouhodobou Chirurgie a stfiednûdobou hospitalizaci Homodial za Prostory psychiatrie Radiologie Prostory centrální Prostory centrální sterilizace (mycí zóna) sterilizace (ãistící zóna) Farmacie Laboratofie Prádelny Prostory pitevny Toalety Neonatologie Operaãní sály Pohotovost Prostory pro transplantace Jednotky péãe o popálené pacienty Prostory Onkologie, Hemato-onkologie, Hematologie, Hemodynamiky, Endoskopie Zdroj: Norma NF S Norma NF S také stanoví dal í kritéria, které by tyto prostory mûly splàovat Tfiída ãásti zóny, která Cílové mnoïství Cílové mnoïství Specifikace zón tmá b t chránûna kinetické v bakteriologické dekontaminace 0,5 µm tfiídû dle zóny ISO 5 ZÓNA 4 < ãástic CP 10 B 10 0,5 µm/m 3 vzduchu ISO 7 ZÓNA 3 < ãástic CP 20 B 10 0,5 µm/m 3 vzduchu ISO 8 ZÓNA 2 < ãástic CP 20 B 100 0,5 µm/m 3 vzduchu ZÓNA 1 Bez bliï í specifikace Zdroj: Norma NF S Spolehlivá je pouze úplná verze normy, tyto ãásti dokumentu slouïí pouze jako pfiíklady. Pln text ve francouz tinû je moïné si koupit na 5

6 Měřítko čistoty vzduchu a čistoty Kvalita a ãistota vzduchu je závislá na omezování mnoïství ãástic pfiená en ch vzduchem. Tyto ãástice mohou b t inertní jako napfi. prach, ale mohou také podporovat rûst mikroorganismû, nebo se mohou skládat z mikroorganismû jak mi jsou baktérie, kvasinky a plísnû. Třída čistoty částic vzduchu Obnova vzduchu v prostorách musí zachovávat kvalitu vzduchu a tfiídu ãistoty ãástic v dané místnosti. Jak koliv konstrukãní prvek dané místnosti,vãetnû stropních obkladû, by nemûl mít na toto negativní vliv. Tato v konnost byla testována dle ISO urãující tfiídu ãistoty ãástic, aãkoliv se stále je tû pouïívá i Federální norma US 209E. Tabulka uvedená níïe porovnává obû normy. EN ISO MnoÏství ãástic 0,5 µm/m 3 Federální norma US 209 E ISO ISO ISO 3 35 Tfiída 1 ISO Tfiída 10 ISO Tfiída 100 ISO Tfiída ISO Tfiída ISO Tfiída Source: extract of ISO norm Třída kinetické dekontaminace Pokud dojde ke sníïení kvality vzduchu díky vysokému zneãi tûní, systém pfiísunu vzduchu musí b t schopen bûhem urãitého ãasového limitu vrátit úroveà ãistoty ãástic zpût na pûvodní úroveà dle ISO. Obklad stropu nesmí zadrïovatzneãi tûní a musí b t schopno ho uvolàovat i dlouho po pûvodním zneãi tûní. Je testován na kinetickou dekontaminaci, která je pro ãástici 0,5 µm stanovena jako ãas nutn pro dekontaminaci obkladu o 90% oproti pûvodnímu nejvy ímu zneãi tûní. âas, kter je nutn pro dosaïení úrovnû dekontaminace, slouïí k definování dosaïené tfiídy - viz tabulka níïe. Tfiída kinetické Necessary time to obtain 90% dekontaminace 0,5 µm dekontaminace (min) CP(0.5) t > 40 > 40 CP(0.5) CP(0.5) CP(0.5) CP(0.5)5 5 5 Zdroj: Norma NF S

7 Třída bakteriologické čistoty Tfiída kinetické dekontaminace: Pokud dojde ke sníïení kvality vzduchu díky vysokému zneãi tûní, systém pfiísunu vzduchu musí b t schopen bûhem urãitého ãasového limitu vrátit úroveà ãistoty ãástic zpût na pûvodní úroveà dle ISO. Obklad stropu nesmí zadrïovatzneãi tûní a musí b t schopno ho uvolàovat i dlouho po pûvodním zneãi tûní. Je testován na kinetickou dekontaminaci, která je pro ãástici 0,5 Ìm stanovena jako ãas nutn pro dekontaminaci obkladu o 90% oproti pûvodnímu nejvy ímu zneãi tûní. âas, kter je nutn pro dosaïení úrovnû dekontaminace, slouïí k definování dosaïené tfiídy - viz tabulka níïe. Bakteriologická tfiída Maximální koncentrace mnoïství ãástic na kubick metr vzduchu (ufc/m 3 ) B B B 5 5 B 1 < 1 Zdroj: Norma NF S Armstrong otestoval nátûr Bioguard na velkém mnoïství bakteriologick ch kmenû, které jsou povaïovány za kritické pfii boji proti biologické kontaminaci, a to na základû doporuãení hygienikû a specialistû na mikrobiologii. Tento irok v bûr bakterií (gram+, gram, entero-, sporal...), plísnû a kvasinky, vãetnû MRSA (Stefylokok Aureus rezistentní vûãi meticilinu), E-coli (Escherichia coli) a plicní streptokok (streptococcus pneumoniae) byly úspû nû otestovány v laboratofii Cera-Labo. Nátûr Bioguard pouïit na obkladech Armstrong Bioguard Plain, Bioguard Acoustic a OrcalBioguard aktivnû pfiispívá ke sníïení velikosti kolonie s "úmrtností" vy í neï 99% po 72 hodinách. Kontaktujte nás pro získání certifikátû konformity. 7

8 Údržba PoÏadavky na údrïbu v nemocnicích se mohou li it v závislosti na stáfií, velikosti a typu nemocnice, dále v závislosti na typu místnosti a stupnû rizika infekce daného prostoru. ÚdrÏba základního vybavení mûïe napfiíklad vyïadovat dostupnost nenacvakovan ch stropû, ale stropní obklady nesmí b t pfiíli lehké a nesmí se samy zvedat. Ale hlavnû se bere v úvahu zpûsob ãi tûní. Pfiepracované smûrnice t kající se najímání úklidov ch firem vydané Ministerstvem zdraví vymezují ãtyfii rizikové skupiny: velmi vysoké, vysoké, v znamné a nízké, a dále stanoví typy úklidu a minimální ãastost úklidu. Nejãastûji pouïívané metody úklidu jsou uvedeny níïe. Čištění âi tûní se povaïuje za údrïbu, která má zajistit to, Ïe prostory jsou pfiíjemné na pohled a jezaji tûna základní úroveà ãistoty. PouÏívá se pro prostory s minimálním rizikem infekce, kde je obvykle dostaãující ãi tûní such m hadrem, vysavaãem nebo omytí vlhkou vyïdímanou houbiãkou. Čištění - dezinfekce âi tûní - dezinfekce je pfiísnûj ím poïadavkem na údrïbu, která se pouïívá v prostorách s prûmûrn m aï váïn m rizikem infekce. BûÏnû zahrnuje pouïití dezinfekãních ãistících prostfiedkû v rámci jednoho ãi tûní. Bio-čištění Bio-ãi tûní je proces pouïívání ke sníïení biologické kontaminace povrchû, ãehoï se dosahuje kombinací ãi tûní, odstranûní neãistoty a pouïitím ãistících prostfiedkû a následnû pouïitím dezinfekce. Finální dezinfekce se doporuãuje pro zóny s velmi vysok m rizikem infekce. Nátûry Bioguard na v robcích Armstrong Bioguard podstoupily testy odolnosti vûãi dezinfekãním prostfiedkûm. Byly vybrány tfii typické dezinfekãní prostfiedky, které mají rûzné aktivní agenty a které se pouïívají v mnoh ch dezinfekãních prostfiedcích ve vût inû zemí: Hexanios (aktivní prvek - kvarterní dusík) Minncare (aktivní prvek - peroxid vodíku) Klercide CR B (aktivní prvek - chlór) Bioguard Plain a Bioguard Acoustic mohou b t ãi tûny vlhkou houbiãkou. Orcal Bioguard Clip-in mohou b t ãi tûny vysok m tlakem vody, pokud do lo k vyspárování vysoce odoln m silikonem. 8

9 Životní prostředí a trvalá udržitelnost Vliv, kter má souãasn Ïivotní styl a bûïn prûmysl na Ïivotní prostfiedí, je problém, kter se t ká nás v ech - zvlá tû stavebního prûmyslu. Jako jeden z pfiedních svûtov ch v robcû podhledû, Armstrong ví, jak je dûleïité b t transparentní v otázkách vlivu na Ïivotní prostfiedí a pfii snaze stavût a zachovávat budovy trvale udrïiteln m zpûsobem. PfiestoÏe neexistuje Ïádn pan-evropsk systém, Armstrong pouïívá pfiední metodologie na ochranu Ïivotního prostfiedí, nejãastûji BREEAM v rámci Velké Británie a FDES/HQE ve Francii. Tento pfiístup nám také dovoluje zlep ovat vnitfiní prostfiedí, obzvlá tû pohodlí a zdraví (vizuální, akustické, kvalita vzduchu...) Akustika Pacienti potfiebují klidné prostfiedí pro odpoãinek a rychlej í zotavování. Podlahy a zdi v nemocnicích jsou obvykle z tvrd ch, odoln ch povrchû, které ulehãují ãi tûní a údrïbu, ale to také znamená, Ïe odráïejí zvuk. Povrch stropu je ãasto jedinou plochou, která je schopná pohlcovat zvuk. Podhledu jsou proto dûleïité pfii regulování odrazivosti zvuku a dozvukû mezi prostorami. Aby pacienti nebyli ru eni, je nutné zabránit tomu, aby se k nim dostaly zvuky z pfiilehl ch prostor nebo zvuky, které vznikají v prostorách pro vzduchotechnická zafiízení. Tuto izolaci zaji Èuje vysoká hustota tvrd ch minerálních vláken obkladû, které zároveà nabízejí dostateãnou absorpci uvnitfi prostoru, ãímï splàují doporuãení, která se t kají limitû zvuku ve zdravotních prostorách. Vedle zabránûní ru ení pacientû je také nutné zajistit, aby akustické podmínky zaruãovali pacientûm diskrétnost. PfiestoÏe jiï existuje fiada prostfiedkû pro zaji tûní bezpeãnosti elektronick ch údajû, zaji tûní diskrétnosti v pokojích nebo mezi pokoji pfiedstavuje skrytou slabost. Ve Spojen ch Státech Zákon (HIPAA) vyïaduje, aby bylo pacientûm poskytováno ústní soukromí a stále více se vyuïívají integrované systémy pfiekr vající zvuk. Armstrong nabízí aktivní fie ení akustiky, která pouïívají ploché stropní reproduktory, které jsou neviditelnou souãástí podhledû. Tytoreproduktory nejen pfiekr vají zvuk v rámci poskytnutí soukromí, ale také pou tûjí hudbu doãekáren nebo do léãebn ch prostor a jsou zároveà i systémem pro komunikaci s vefiejností. Protipožární opatření Nov Evropsk klasifikaãní systém stanoví stupeà vznûtlivosti a intenzitu uvolàování koufie a pálících kapek. V echny v robky Armstrong doporuãovány nemocnicím více neï splàují poïární poïadavky - Euroclass A2. v konnost s1, d0. 9

10 Řešení Armstrong NF S zóna 1 V halách, kanceláfiích a administrativních prostorách, kde je riziko infekce minimální, je moïné pouïívat stropy bez speciálního o etfiení, které se pouïívá v nemocnicích. Armstrong zvlá tû doporuãuje následující v robky, a to pfiedev ím pro jejich akustickou v konnost, odrazivost svûtla a velkou kálu barev, velikostí a detaily okrajû. Sahara Sabbia Ultima / Optima Barevn tón Materiál Tvrd materiál Tvrd materiál Surface Nátûr Nátûr Detail hran Board, Tegular, MicroLook, SL2 Board, Tegular, MicroLook Tvrd / Mûkk materiál Natfiená sklenûná clona Board, Tegular, MicroLook, Vector, SL2 Tvrd materiál Nátûr Board, Tegular, MicroLook Barva Bílá Bílá Bílá Barvy V kony Anti-mikrobiální Prostfiedky proti Prostfiedky proti Prostfiedky proti Prostfiedky proti v konnost plísním a houbám plísním a houbám plísním a houbám plísním a houbám âi tûní Vlhkost Odolnost Such hadr Such hadr Omyvatelné Such hadr nebo vysavaã nebo vysavaã nebo vysavaã 95% 95% 95% 95% Absorpce vzduchu Absorpce vzduchu W (H) - W 1.00 (H) W 0.55 W Zvuková izolace mezi db 35 db db 35 db místnostmi Svûtelná odrazivost Reakce pfii poïáru 83% 83% 88% Není dostupné A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 10

11 NF S zóna 2 a 3 Pro zóny s prûmûrn m nebo váïn m rizikem infekce se doporuãuje pouïívat hladké obklady bez pórû, které byly anti-mikrobiálnû o etfieny proti bakteriím, plísním a kvasinkám napfi. nátûry Bioguard Plain nebo Bioguard Acoustic. NF S zóna 4 Není bûïné, aby se v zónách s velmi vysok m rizikem infekcí pouïívaly podhledy. Pokud je nutné mít pfiístup k tomuto volnému prostoru, Armstrong navrhuje pouïit naklapovací Orcal Bioguard Clip-in Plain se spárami vyplnûn mi silikonem, které jsou vhodné pro pouïití ve farmaceutick ch a zdravotních prostorách. Orcal Bioguard dosahuje úrovnû ISO 3 a splàuje v echny testované poïadavky normy NF S Tfiídûní NF S Bioguard Plain Bioguard Acoustic Orcal Bioguard Materiál Tvrd materiál Tvrd materiál Kov Povrch Nátûr Bioguard Mul se skeln m vláknem Epoxidov nátûr Bioguard a s nátûrem Bioguard na bûïném povrchu Detaily hran Board, Tegular, Board, Tegular, Clip-in MicroLook MicroLook (with silicone joints) Barva Bílá Bílá Bílá V kony Tfiída ãistoty ISO 5 ISO 5 ISO 3 ãástic* Tfiída kinetické dekontaminace* CP 10 CP 10 CP 10 Tfiída bakteriologické B10 B10 B10 ãistoty* Anti-mikrobiální Pfiípravky proti houbám Pfiípravky proti houbám Pfiípravky proti houbám a plísním a a plísním a a plísním a v konnost baktericidní prostfiedky baktericidní prostfiedky baktericidní prostfiedky âi tûní 150 mycích cyklû 150 mycích cyklû Omyvatelné > 500 cyklû dle ASTM D-4828 dle ASTM D-4828 dle ASTM D-4828 Odûruodolnost - Odûruodolné < 500 cyklû Odûruodolné > 500 cyklû dle ASTM D-4828 dle ASTM D-4828 Vysokotlaké ãi tûní vodou Odolnost vûãi dezinfekãním prostfiedkûm Odolnost proti vlhkosti Absorpce zvuku - - Vysokotlaké ãi tûní vodou Kvarterní dusík, peroxid vodíku, chlór 95% 95% 95% - 100% (natfien pfiedek a zadek) 0.15 (L) W 0.60 (H) W 0.10 (L) W Zvuková izolace mezi 37 db 37 db 44 db pokoji Svûtelná odrazivost Reakce pfii poïáru 90% 88% 87% A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 PouÏití Zóna 2 & 3 Zóna 2 & 3 Zóna 2, 3 & 4 * Testováno Cera-Labo 11

12 (+48) / Fax: (+48)

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû inliko Montované vestavky do halových objektů Získejte nový prostor pro člověka i techniku Montované vestavky do halových objektů inliko vyrábí firma

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

Inteligentní řešení pro náročná prostředí

Inteligentní řešení pro náročná prostředí ZDRAVOTNICTVÍ Zákaznická podpora Týmy specialistů Program OMEGA Navštivte nás online ještě dnes! www.armstrong.cz ZDRAVOTNICTVÍ Pro více informací objevte naše technické listy s detailními informacemi

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY!

DISCOVER. Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Diskové brány PRO OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PÒDY! DISCOVER Nová generace diskov ch bran KUHN s robustním centrálním rámem. Stroje znaãky KUHN aktivnû pfiispívají ke zvy ování produktivity a konkurenceschopnosti

Více

Přehled stropních systémů

Přehled stropních systémů STROPNÍ PODHLEDY [S námi se přání stávají skutečností.] CI/SfB (35) Xy Červen 2008 Přehled stropních systémů Minerální podhledy Kovy Závěsné systémy Dřevo VÝBĚR PRODUKTU PODLE MATERIÁLU Minerální podhledy

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

SEGMENT ZDRAVOTNICTVÍ. Inteligentní řešení pro náročná prostředí

SEGMENT ZDRAVOTNICTVÍ. Inteligentní řešení pro náročná prostředí ZDRAVOTNICTVÍ SEGMENT ZDRAVOTNICTVÍ Inteligentní řešení pro náročná prostředí IDEÁLNÍ POZICE PRO SPLNĚNÍ VAŠICH SPECIFICKÝCH POŽADAVKŮ Budovy používané ve zdravotnictví jsou pravděpodobně nejnáročnější

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk

âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk âernobílá laserová tiskárna, která umoïàuje barevn tisk Moderní fiada Epson AcuLaser 2600 nejenom pfiiná í rychl a profesionální jednobarevn tisk. Nabízí vám také maximální flexibilitu. Jednoduch m pfiidáním

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

SEGMENT ZDRAVOTNICTVÍ

SEGMENT ZDRAVOTNICTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ SEGMENT ZDRAVOTNICTVÍ Inteligentní řešení pro náročná prostředí IDEÁLNÍ POZICE PRO SPLNĚNÍ VAŠICH SPECIFICKÝCH POŽADAVKŮ Budovy používané ve zdravotnictví jsou pravděpodobně nejnáročnější

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

Přehled stropních systémů

Přehled stropních systémů STROPNÍ&STĚNOVÉ SYSTÉMY S námi se přání stávají skutečností Přehled stropních systémů Jak používat tento katalog? Tato brožura obsahuje tyto standardní produkty: Minerální řada Kovová řada Dřevěná řada

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

PODHLEDOVÉ SYSTÉMY P EHLED

PODHLEDOVÉ SYSTÉMY P EHLED PODHLEDOVÉ Y P EHLED Renomovan evropsk v robce, firma KNAUF AMF GmbH & o. KG nabízí bohatou paletu v robkû, která umoï- Àuje splnit rûznorodé poïadavky zákazníkû investorû, architektû, projektantû, generálních

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL

Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost. Mobilní stûny MULTIWAL Vnûj í krása, vnitfiní síla, volnost Mobilní stûny MULTIWAL Mobilní stěny MULTIWAL Podpora dynamiky Vaší firmy KaÏdá moderní a dynamická firma má pfiání mít multifunkãní sídlo s prostory, které lze snadno

Více

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE

Fronius IG. Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE Fronius IG Centrální fotovoltaick stfiídaã POWERING YOUR FUTURE VELKOLEPOST IG VLASTNÍ SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNA Fotovoltaika je neustále na vzestupu. Pfiíroda se raduje, energetické bilance jsou v pofiádku.

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

Pro kaïdodenní svûïest a ãistotu sprchovací toaleta Balena

Pro kaïdodenní svûïest a ãistotu sprchovací toaleta Balena Pro kaïdodenní svûïest a ãistotu sprchovací toaleta Balena Sprchovací toalety Balena jsou kombinací osobní hygieny, komfortu a designu Jedineãn pocit zdraví a pohody Sprchovací toaleta Balena firmy Geberit

Více

Medicare. Stropní podhledy nejvyšší třídy pro speciální aplikace v oblasti zdravotnictví. Medicare. Medicare Plus. Medicare Ultra

Medicare. Stropní podhledy nejvyšší třídy pro speciální aplikace v oblasti zdravotnictví. Medicare. Medicare Plus. Medicare Ultra 126 Medicare Medicare Medicare Plus Medicare Ultra Stropní podhledy nejvyšší třídy pro speciální aplikace v oblasti zdravotnictví. 127 Stropní podhledy nejvyšší třídy pro speciální aplikace v oblasti zdravotnictví.

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

Ggelové polohovací podloïky

Ggelové polohovací podloïky PodloÏky pro hlavu a krk PodloÏky pro horní konãetiny PodloÏky pro trup PodloÏky pro dolní ãást tûla Polohovací sety Ggelové polohovací podloïky Vlastnosti: vyrobeno z viskoelastického gelového polymeru

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

TRULOK PŘEHLED ZÁVĚSNÝCH SYSTÉMŮ

TRULOK PŘEHLED ZÁVĚSNÝCH SYSTÉMŮ STROPNÍ SYSTÉMY Mezi námi se nápady stávají skutečností květen 2009 TRULOK PŘEHLED ZÁVĚSNÝCH SYSTÉMŮ Designové aplikace Všeobecné aplikace Specifické aplikace Kovové aplikace www.armstrong.cz PRODUKTOVÁ

Více

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla

SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla SONOMETER 1000 Kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla Popis/PouÏití SONOMETER 1000, statick kompaktní ultrazvukov mûfiiã tepla s plnû elektronick m zpûsobem mûfiení, je zaloïen na principu mûfiení ultrazvuku.

Více

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah

Geberit Silent-PP Obsah. Obsah geberit silent.12_pp 4.12.2012 14:17 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 Sortiment.......................................................

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka VODOROVNÉ KONSTRUKCE Oddíl C V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

podhledy, dokonalá vyváženost pro OPtimální pohodlí

podhledy, dokonalá vyváženost pro OPtimální pohodlí podhledy, dokonalá vyváženost pro OPtimální pohodlí OPTIMISATION Nejdůležitější vlastnosti produktů DOKONALÁ VYVÁŽENOST MEZI HUSTOTOU A OTEVŘENOSTÍ LAMINOVANÁ ŘADA SE 3 VZHLEDY Výhody produktů AKUSTICKÝ

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè.

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Fronius IG Plus Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Maximální v tûïnost. Za kaïdého poãasí. První zafiízení pro v echny podmínky. Spolehlivé a s maximální jistotou v

Více

STROPNÍ&STĚNOVÉ SYSTÉMY. S námi se přání stávají skutečností. wood. dřevěné podhledy

STROPNÍ&STĚNOVÉ SYSTÉMY. S námi se přání stávají skutečností. wood. dřevěné podhledy STROPNÍ&STĚNOVÉ SYSTÉMY S námi se přání stávají skutečností w wood dřevěné podhledy DŘEVĚNÉ PODHLEDY ARMSTRONG Dřevo je proslulé pro svou přirozenou krásu a hřejivost, nabízí luxusní a moderní úpravy interiérů.

Více

My pracujeme, vy žijte.

My pracujeme, vy žijte. IND_FS_CK_LVS_CONS@1-20new 2-08-2006 10:14 Pagina 20 Indesit Company âeská s.r.o. U Nákladového nádraïí 2/1949 130 00 Praha 3, âeská republika Tel: (+420) 21 1 614 Fax: (+420) 222 204 www.indesit.cz Modrá

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

STROPNÍ SYSTÉMY [S námi se přání stávají skutečností.] CI/SfB (35) Xy Říjen 2008. OPTIMA Canopy

STROPNÍ SYSTÉMY [S námi se přání stávají skutečností.] CI/SfB (35) Xy Říjen 2008. OPTIMA Canopy STROPNÍ SYSTÉMY [S námi se přání stávají skutečností.] CI/SfB (35) Xy Říjen 2008 OPTIMA Canopy Vytvořit, zdůraznit, vymezit Podhledový prvek Optima Canopy je panel z minerálních vláken již vytvarovaný

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz Jsou konstruovány jako stavebnice z panelû (základní ífikov modul 120 cm) a dal ích konstrukãních prvkû. Impregnované podkladní hranolky jsou pfiipevnûny k základové desce ocelov mi kotvami, palubková podlaha

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků

Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků Problém: Každoroční enormní škody způsobené údery blesků Boufiky jsou odedávna fascinujícím pfiírodním divadlem. ZároveÀ v ak také nezanedbateln m nebezpeãím pro ãlovûka a jeho okolí. Rozdíly elektrick

Více

Návod k obsluze. Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze. Návod uschovejte pro budoucí potfiebu.

Návod k obsluze. Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze. Návod uschovejte pro budoucí potfiebu. RW13EBBB_CZ 31.3.2005 11:50 Str nka 1 Návod k obsluze Lednička na víno Samsung MODEL RW13EBBB RW13EBSS ČESKY Pfied prvním pouïitím a zapojením spotfiebiãe do sítû si pozornû pfieãtûte návod k obsluze.

Více

9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ

9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 9, díl 3, kapitola 6.3, str. 1 9/3.6.3 STAVOVÉ HODNOCENÍ Poslední z předkládaných alternativ posuzování stavu vyzrálosti systémů managementu organizací předpokládá, že míra

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

Elegantní a cenovû pfiíznivé fie ení dispozic interieru - snadno a rychle. GAMMA 75 Lehké montované přestavitelné příčky

Elegantní a cenovû pfiíznivé fie ení dispozic interieru - snadno a rychle. GAMMA 75 Lehké montované přestavitelné příčky Elegantní a cenovû pfiíznivé fie ení dispozic interieru - snadno a rychle GAMMA 75 Lehké montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Gamma 75 Montované pfiestavitelné pfiíãky Gamma

Více

DESIGN / diskontinuální řešení

DESIGN / diskontinuální řešení Architektonické a environmentální trendy Trendy designu jsou přímým důsledkem měnících se sociálních, hospodářských a ekologických vlivů. Dnešní architektura je ekologicky odpovědná a kombinuje spektrum

Více

KONSTRUKCÍ S PùNOV M POLYSTYRENEM EPS

KONSTRUKCÍ S PùNOV M POLYSTYRENEM EPS KONSTRUKCÍ S PùNOV M POLYSTYRENEM EPS 1. PLOCHÉ ST ECHY PROJEKTOVÁNÍ Z HLEDISKA POÎÁRNÍ BEZPEâNOSTI 1.1 Aplikace ploch ch stfiech s EPS nad shromaïìovacími prostory 1.2 PoÏární odolnost lehk ch ploch ch

Více

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY V DOBù ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Rolety k ochranû proti

Více

ŘEŠENÍ PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

ŘEŠENÍ PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ŘEŠENÍ PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ Kompletní řešení pro nabídka podhledů pro zdravotnická = zdravotnická zařízení zařízení Obsah Hluk ve zdravotnických zařízeních str. 4 Zdravotní bezpečnost str. 5 4 rizikové

Více

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL

LiYY-BL/LiYCY-BL. Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Technická data. Konstrukce kabelu LiYY-BL. Konstrukce kabelu LiYCY-BL LiYY-BL/LiYCY-BL Kabely do v bu ného prostfiedí, bez zeleno-ïluté Ïíly, EMC* Konstrukce LiYY-BL - Lanûné mûdûné jádro dle normy DIN VDE 0295 a IEC 60228 tfi. 5 (plné jádro na vyïádání) - Jádro izolováno

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

POPIS. V robce si vyhrazuje právo na provedení zmûn na spotfiebiãích a ve vybavení pfiíslu enstvím bez pfiedchozího upozornûní.

POPIS. V robce si vyhrazuje právo na provedení zmûn na spotfiebiãích a ve vybavení pfiíslu enstvím bez pfiedchozího upozornûní. CZ POPIS A Háãek pro polohu parkování B MfiíÏka pro v stup vzduchu a filtr HEPA C Pedál vypínaãe ON/OFF D Otvor pro zasunutí spojky na hadici E Páãka pro otvírání prostoru pro sbûr prachu F. Kontrola síly

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

N tovací matice a rouby

N tovací matice a rouby N to matice a rouby KAPITOLA 2.1 1 Náfiadí fiízené kroutícím momentem (ochrana proti protoãení) 2 3 4 5 Multigrip: velk rozsah svûrné síly. MoÏnost pouïití v materiálech s rozdíln mi tlou Èkami. Otvor

Více

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání

UTP 4 2 AWG 24/1. Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e. Konstrukce. Charakteristické hodnoty. Technická data. Normy. PouÏití. Dal í typy na vyïádání UTP 4 2 AWG 24/1 Datové nestínûné kabely UTP Cat. 5e PrÛmûr jádra: Izolace: Barevné oznaãení: 0,51 mm (AWG 24) Cu-jádro plné holé PE oranïová/bílo-oranïová modrá/bílo-modrá zelená/bílo-zelená hnûdá/bílo-hnûdá

Více

S rozsáhlou projekční podporou k bezpečné realizaci. TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky 2008

S rozsáhlou projekční podporou k bezpečné realizaci. TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky 2008 TBS Systémy ochrany před transientními jevy a blesky S rozsáhlou projekční podporou k bezpečné realizaci TBS Systémy ochrany pfied transientními jevy a blesky 2008 S OBO pracují profesionálové OBO ví co

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie!

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! IZOLAâNÍ SYSTÉMY Izolace pro ikmé i ploché stfiechy Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! Izolace pod plechovou krytinou Izolace pod zelenou stfiechou Izolace na krokvích Izolace na záklopu Izolace

Více

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Do této oblasti sociální pomoci patfií lidé se

Více

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje

4 7 Domácnost a kanceláfi. 8 9 PrÛmysl. 10 13 Péãe o nehty. 14 15 Technické údaje Kroxx Znaãka Kroxx, jako spojení slov Cross a Fix, reprezentuje sílu na ich lepidel. KvÛli zdokonalení image lepidel bylo písmeno C nahrazeno písmenem K do podoby Kroxx. Ná slogan je QUICK & STRONG [RYCHLE

Více

Kanceláfisk nábytek VALUE

Kanceláfisk nábytek VALUE 2/2005 CZ Kanceláfisk nábytek VALUE 1. Povrchy Desky stolû a stolov ch spojovacích dílû (rohov ch dílû apod.), jsou provedeny v melaminové fólii v dezénech edobílá, achátovû edá (tzn. stfiední edá), buk,

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku

Systémy a komponenty pro pohonnou techniku Poradenství - Prodej - Servis Brno s.r.o. Kardanové hfiídele od 200 Nm do 175.000 N - max. 9900kNm Systémy a komponenty pro pohonnou techniku, s.r.o. pitálka 23a, CZ 602 00 Brno tel.: 543 210 637, Fax:

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Stavebně technické předpoklady: - mikroklimatické podmínky - rešerše norem sálů - vzduchotechnické systémy pro čisté provozy operačních sálů

Stavebně technické předpoklady: - mikroklimatické podmínky - rešerše norem sálů - vzduchotechnické systémy pro čisté provozy operačních sálů SNEH ČLS JEP 23. září 2014 XXI. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena Stavebně technické předpoklady: - mikroklimatické podmínky - rešerše norem sálů - vzduchotechnické systémy pro

Více

Desátek. a postní obûti

Desátek. a postní obûti Desátek a postní obûti Placeholder Sneste v ecky desátky do obilnice,... a zkuste mne nyní v tom, praví Hospodin zástupû, nezotvírám-liè vám prûduchû nebesk ch, a nevyleji-li na vás poïehnání, tak Ïe neodoláte.

Více

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ Oddíl D Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax:

Více

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè.

Fronius IG Plus. Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Fronius IG Plus Nová generace fotovoltaick ch stfiídaãû urãen ch pro pfiipojení na síè. Maximální výnos. Za kaïdého poãasí. První zafiízení pro v echny podmínky. Spolehlivé a s maximální jistotou v tûïnosti.

Více

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy Isola Powertekk Extra tfiída pro Vás 7/08 IP-CZ Powertekk Nordic ãerná Powertekk Nordic Powertekk CC Suché a zdravé domy POWERTEKK Rozhodující je, co máte nahofie Tvarovû estetick vzhled stfie ní ta ky

Více