PROSTORY PÉČE O ZDRAVÍ STROPNÍ PODHLEDY. [S námi, se pfiání stávají skuteãností.] PÉČE O ZDRAVÍ DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy March 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROSTORY PÉČE O ZDRAVÍ STROPNÍ PODHLEDY. [S námi, se pfiání stávají skuteãností.] PÉČE O ZDRAVÍ DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy March 2007"

Transkript

1 STROPNÍ PODHLEDY [S námi, se pfiání stávají skuteãností.] CI/SfB (35) Xy March 2007 PÉČE O ZDRAVÍ PROSTORY PÉČE O ZDRAVÍ ESTETICKÁ KVALITA AKUSTICKÉ POHODLÍ DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ BEZPEČÍ A ZDRAVÍ

2 I strop patří do zdravotnických prostor V bûr stropního systému v prostorách péãe o zdraví mûïe b t ovlivnûn fiadou estetick ch a v konnostních kritérií. Akustika Osoba, která se v prostoru nachází, aè jde o kanceláfi, uãebnu, obchod nebo jakékoliv jiné prostfiedí potfiebuje: srozumitelnost sly et a b t pochopen soukromí - neb t odposloucháván soustfiedûní - neb t ru en. Optimální akustické klima se získá správnou kombinací absorpce zvuku a zvukové izolace a mûïe b t doplnûno je tû vyuïitím akustick ch vlastností dané místnosti. e ení Armstrong nabízí stropní systémy, které absorbují, blokují a pfiekr vají zvuk. Odraz světla Odraz svûtla je schopnost povrchu odráïet svûtlo. Denní svûtlo a elektrické osvûtlení pfiedstavují dva základní zdroje svûtla, které se na pracovi ti pouïívají. Odraz svûtla na stropû, podlaze a zdech hraje druhou nejdûleïitûj í roli pfii osvûtlování místnosti, ãímï také pfiímo ovlivàuje pohodlí a produktivitu. Armstrong nabízí velkou fiadu zdravotníck ch v robkû s vysokou odrazivostí, které umoïàují u etfiit energii díky v konnému osvûtlovacímu designu. Protipožární opatření Stavební smûrnice vyïadují, aby ve keré budovy splàovaly Euroclass smûrnice t kající se poïáru v závislosti na daném prostoru. V robky Armstron byly testovány dle Evropsk ch protipoïárních smûrnic a více neï splàují minimální poïadavky. 2

3 Obsah Vlastnosti stropu v prostorách 2-3 péãe o zdraví Ochrana proti mikrobům Kontrola bio-kontaminace je v sektoru péãe o zdraví velmi dûleïitá, zvlá tû v nemocnicích a na poliklinikách. ada v robkû Armstrong Prima obsahuje v nátûru prostfiedek proti houbám a plísním, kter zamezuje rûst plísní, hub a kvasinek. Nátûr Armstrong Bioguard má dal í úãinné komponenty, které omezují velikost kolonií virulentních kmenû bakterií, plísní a kvasinek. Tento speciální nátûr mûïe b t ãi tûn a dezinfikován dezinfekãními pfiípravky, které se bûïnû ve zdravotnick ch prostorách pouïívají. Co zváïit ve zdravotnick ch 4 prostorách Norma NF S Mûfiítko ãistoty a kvality vzduchu 6 Tfiída ãistoty ãástic Tfiída kinetické dekontaminace Tfiída bakteriologické ãistoty ÚdrÏba a úklid 8 Kvalita vzduchu V nûkter ch ãástech nemocnic, stejnû tak jako v nûkter ch oblastech farmaceutického, elektronického a potravináfiského prûmyslu, je nutné omezovat mnoïství ãástic pfiená en ch vzduchem vytvofiením prostfiedí ãistého pokoje s vyuïitím prostfiedkû certifikovan ch dle ISO Armstrong nabízí fie ení pro prostory, aè mají minimální nebo nejpfiísnûj í poïadavky. Prostfiedí a udrïitelnost, Akustika, 9 ProtipoÏární opatfiení e ení Armstrong Úklid âetnost a zpûsob ãi tûní stropu se li í v závislosti na pouïitém v robku. V robky prima mohou b t ãi tûny vlhk m hadrem nebo houbiãkou namoãenou ve vodû obsahující jemné m dlo nebo rozpu tûn ãistící prostfiedek. Tam, kde je strop vystaven koufii a mastnotû, napfi. v kuchyních, nebo v prostorách s pfiísn m úklidem, nabízí Armstrong v robky, které jsou odolné vûãi po krábání, a dokonce takové v robky, které jsou vhodné pro vysokotlakéãi tûní vodou. Nátûr Bioguard nabízí prostorám péãe o zdraví zv enou odolnost vûãi dezinfekãním prostfiedkûm. Odolnost vůči vlhkosti Stropy vyïadují stále vy í odolnost vûãi vlhkosti, napfi. vysokorychlostní programy, budovy s velkou koncentrací lidí, stavby, které jsou propojeny s exteriérem, atd. Pro tyto pfiípady nabízí Armstrong velkou fiadu v robkû odoln ch vûãi vlhkosti aï na 100 % relativní vlhkosti (RH) a speciální v robky pro prostory, které jsou vystaveny extrémním teplotním a trval m vlhkostním (100 % RH) podmínkám. a pofiadí priorit záleïí na typu a pouïití prostoru. 3

4 Co zváïit ve zdravotnick ch prostorách V prostorách péãe o zdraví je nutné se zamûfiit na anti-bakteriální v konnost, ale nesmí se zapomínat na pohodlí pacientû a zdravotních pracovníkû. Ve spojitosti s hygienou je kontrola bio-kontaminace a dezinfekce na prvním místû, a to ve snaze pfiedcházet ífiení infekãních látek pfii dotyku rukou, na vybavení, ve vodû, jídle a na povr ích. Ministerstva zdravotnictví v mnoha zemích publikují smûrnice a doporuãení, která mají bojovat proti infekcím, které by byly získávány v nemocnicích a které kaïdoroãnû stojí za velk m poãtem úmrtí na celé svûtû. Francouzská norma NF S je pravdûpodobnû nejpfiísnûj í normou v rámci Evropy, která se t ká zdravotnick ch prostor. Tato norma hlavnû vymezuje poïadavky, které se t kají kontroly kontaminace pfiená ené vzduchem, coï se povaïuje celosvûtovû za nejvût í problém. Armstrong pro el testováním dle NF S a vyhovûl pfiísn m poïadavkûm stanoven m v této normû, a tím prokázal vysokou v konnost v této oblasti. Následující stránky jsou vûnovány posouzení poïadavkû francouzské normy. Co se t ãe pohodlí pacientû a personálu ukázaly studie, Ïe ãisté a pfiíjemné prostfiedí s pfiirozen m denním svûtlem a dobrou akustikou mûïe mít v znamn vliv na ãas zotavení pacientû a mûïe vytvofiit lep í pracovní prostfiedí pro zamûstnance pfii poskytování kvalitnûj í péãe, a to s men ím stresem. TSprávná akustická funkãnost podhledu pfiispívá k soukromí pacientû a to pfiedev ím zvukovou izolací mezi prostory a kontrolou doby dozvukû v dan ch prostorách. V USA Zákon t kající se odpovûdnosti a pfienositelnosti zdravotního poji tûní (HIPAA) vyïaduje, aby bylo v rámci dûvûrnosti a soukromí pacientû nabízeno i "ústní" soukromí, a tak se stropû s integrovan mi systémy zakr vajícími zvuk vyuïívá ve zdravotnick m sektoru stále ãastûji. Pfiírodní denní svûtlo je velmi dûleïit m prvkem jak pro pacienty, tak pro zamûstnance. Aby se pfiírodní svûtlo mohlo dostat aï hluboko do budovy, pouïívá se model "mûlkého projektu" a kontinuální plocha podhledu s velkou odrazivostí svûtla. Pro bezpeãí tûch, ktefií se ve zdravotních prostorách vyskytují, ãasto pacientû se sníïenou mobilitou, je nutné zajistit, aby byly splàovány patfiiãné protipoïární smûrnice. V robky Armstrong byly testovány ve shodû s Evropsk mi protipoïárními smûrnicemi a více neï splàují minimální poïadavky na v konnost. V moderních designech a stavbách, vãetnû nemocnic, je dûleïité vzít v úvahu Ïivotní prostfiedí a trvalé udrïitelnost. 4

5 Norma NF S pro prostory péãe o zdraví ve Francii Tato norma, pfiedstavena v ãervnu 2003, je urãena pro uïivatele, designéry a dodavatele instalací pro "ãisté" pokoje a podobná prostfiedí ve zdravotních prostorách a poskytuje nástroje pro kontrolu kontaminace vzduchu na patfiiãn ch úrovních. Tato norma stanoví 4 zóny v závislosti na riziku infekce pacienta, kter se zde bude nacházet. Prostory, které jsou nejcitlivûj í na kontaminaci, napfi. operaãní sály, jednotky intenzivní péãe, sterilní prostory a laboratofie patfií do vy í kategorie, zatímco administraãní prostory, chodby a ãekárny patfií do niï í kategorie. Pro tyto zóny byla stanovena rûzná kritéria na technick v kon. PrÛvodce bio-ãi tûní dûlí prostory do 4 zón v závislosti na riziku infekce, kterému bude pacient vystaven. Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Minimální riziko PrÛmûrné riziko VáÏné riziko Velice vysoké riziko Haly Kanceláfie Administrativní sluïby Technické sluïby Domovy pro seniory Chodby Jednotky intenzivní péãe V tahy "Malé operaãní" prostory Schodi tû Pokoje, kde se pacienti âekárny budí po operacích Externí konzultaãní prostory Porodnice Funkãní vzdûlávací prostory Jesle Porodnice Pediatrie Prostory pro dlouhodobou Chirurgie a stfiednûdobou hospitalizaci Homodial za Prostory psychiatrie Radiologie Prostory centrální Prostory centrální sterilizace (mycí zóna) sterilizace (ãistící zóna) Farmacie Laboratofie Prádelny Prostory pitevny Toalety Neonatologie Operaãní sály Pohotovost Prostory pro transplantace Jednotky péãe o popálené pacienty Prostory Onkologie, Hemato-onkologie, Hematologie, Hemodynamiky, Endoskopie Zdroj: Norma NF S Norma NF S také stanoví dal í kritéria, které by tyto prostory mûly splàovat Tfiída ãásti zóny, která Cílové mnoïství Cílové mnoïství Specifikace zón tmá b t chránûna kinetické v bakteriologické dekontaminace 0,5 µm tfiídû dle zóny ISO 5 ZÓNA 4 < ãástic CP 10 B 10 0,5 µm/m 3 vzduchu ISO 7 ZÓNA 3 < ãástic CP 20 B 10 0,5 µm/m 3 vzduchu ISO 8 ZÓNA 2 < ãástic CP 20 B 100 0,5 µm/m 3 vzduchu ZÓNA 1 Bez bliï í specifikace Zdroj: Norma NF S Spolehlivá je pouze úplná verze normy, tyto ãásti dokumentu slouïí pouze jako pfiíklady. Pln text ve francouz tinû je moïné si koupit na 5

6 Měřítko čistoty vzduchu a čistoty Kvalita a ãistota vzduchu je závislá na omezování mnoïství ãástic pfiená en ch vzduchem. Tyto ãástice mohou b t inertní jako napfi. prach, ale mohou také podporovat rûst mikroorganismû, nebo se mohou skládat z mikroorganismû jak mi jsou baktérie, kvasinky a plísnû. Třída čistoty částic vzduchu Obnova vzduchu v prostorách musí zachovávat kvalitu vzduchu a tfiídu ãistoty ãástic v dané místnosti. Jak koliv konstrukãní prvek dané místnosti,vãetnû stropních obkladû, by nemûl mít na toto negativní vliv. Tato v konnost byla testována dle ISO urãující tfiídu ãistoty ãástic, aãkoliv se stále je tû pouïívá i Federální norma US 209E. Tabulka uvedená níïe porovnává obû normy. EN ISO MnoÏství ãástic 0,5 µm/m 3 Federální norma US 209 E ISO ISO ISO 3 35 Tfiída 1 ISO Tfiída 10 ISO Tfiída 100 ISO Tfiída ISO Tfiída ISO Tfiída Source: extract of ISO norm Třída kinetické dekontaminace Pokud dojde ke sníïení kvality vzduchu díky vysokému zneãi tûní, systém pfiísunu vzduchu musí b t schopen bûhem urãitého ãasového limitu vrátit úroveà ãistoty ãástic zpût na pûvodní úroveà dle ISO. Obklad stropu nesmí zadrïovatzneãi tûní a musí b t schopno ho uvolàovat i dlouho po pûvodním zneãi tûní. Je testován na kinetickou dekontaminaci, která je pro ãástici 0,5 µm stanovena jako ãas nutn pro dekontaminaci obkladu o 90% oproti pûvodnímu nejvy ímu zneãi tûní. âas, kter je nutn pro dosaïení úrovnû dekontaminace, slouïí k definování dosaïené tfiídy - viz tabulka níïe. Tfiída kinetické Necessary time to obtain 90% dekontaminace 0,5 µm dekontaminace (min) CP(0.5) t > 40 > 40 CP(0.5) CP(0.5) CP(0.5) CP(0.5)5 5 5 Zdroj: Norma NF S

7 Třída bakteriologické čistoty Tfiída kinetické dekontaminace: Pokud dojde ke sníïení kvality vzduchu díky vysokému zneãi tûní, systém pfiísunu vzduchu musí b t schopen bûhem urãitého ãasového limitu vrátit úroveà ãistoty ãástic zpût na pûvodní úroveà dle ISO. Obklad stropu nesmí zadrïovatzneãi tûní a musí b t schopno ho uvolàovat i dlouho po pûvodním zneãi tûní. Je testován na kinetickou dekontaminaci, která je pro ãástici 0,5 Ìm stanovena jako ãas nutn pro dekontaminaci obkladu o 90% oproti pûvodnímu nejvy ímu zneãi tûní. âas, kter je nutn pro dosaïení úrovnû dekontaminace, slouïí k definování dosaïené tfiídy - viz tabulka níïe. Bakteriologická tfiída Maximální koncentrace mnoïství ãástic na kubick metr vzduchu (ufc/m 3 ) B B B 5 5 B 1 < 1 Zdroj: Norma NF S Armstrong otestoval nátûr Bioguard na velkém mnoïství bakteriologick ch kmenû, které jsou povaïovány za kritické pfii boji proti biologické kontaminaci, a to na základû doporuãení hygienikû a specialistû na mikrobiologii. Tento irok v bûr bakterií (gram+, gram, entero-, sporal...), plísnû a kvasinky, vãetnû MRSA (Stefylokok Aureus rezistentní vûãi meticilinu), E-coli (Escherichia coli) a plicní streptokok (streptococcus pneumoniae) byly úspû nû otestovány v laboratofii Cera-Labo. Nátûr Bioguard pouïit na obkladech Armstrong Bioguard Plain, Bioguard Acoustic a OrcalBioguard aktivnû pfiispívá ke sníïení velikosti kolonie s "úmrtností" vy í neï 99% po 72 hodinách. Kontaktujte nás pro získání certifikátû konformity. 7

8 Údržba PoÏadavky na údrïbu v nemocnicích se mohou li it v závislosti na stáfií, velikosti a typu nemocnice, dále v závislosti na typu místnosti a stupnû rizika infekce daného prostoru. ÚdrÏba základního vybavení mûïe napfiíklad vyïadovat dostupnost nenacvakovan ch stropû, ale stropní obklady nesmí b t pfiíli lehké a nesmí se samy zvedat. Ale hlavnû se bere v úvahu zpûsob ãi tûní. Pfiepracované smûrnice t kající se najímání úklidov ch firem vydané Ministerstvem zdraví vymezují ãtyfii rizikové skupiny: velmi vysoké, vysoké, v znamné a nízké, a dále stanoví typy úklidu a minimální ãastost úklidu. Nejãastûji pouïívané metody úklidu jsou uvedeny níïe. Čištění âi tûní se povaïuje za údrïbu, která má zajistit to, Ïe prostory jsou pfiíjemné na pohled a jezaji tûna základní úroveà ãistoty. PouÏívá se pro prostory s minimálním rizikem infekce, kde je obvykle dostaãující ãi tûní such m hadrem, vysavaãem nebo omytí vlhkou vyïdímanou houbiãkou. Čištění - dezinfekce âi tûní - dezinfekce je pfiísnûj ím poïadavkem na údrïbu, která se pouïívá v prostorách s prûmûrn m aï váïn m rizikem infekce. BûÏnû zahrnuje pouïití dezinfekãních ãistících prostfiedkû v rámci jednoho ãi tûní. Bio-čištění Bio-ãi tûní je proces pouïívání ke sníïení biologické kontaminace povrchû, ãehoï se dosahuje kombinací ãi tûní, odstranûní neãistoty a pouïitím ãistících prostfiedkû a následnû pouïitím dezinfekce. Finální dezinfekce se doporuãuje pro zóny s velmi vysok m rizikem infekce. Nátûry Bioguard na v robcích Armstrong Bioguard podstoupily testy odolnosti vûãi dezinfekãním prostfiedkûm. Byly vybrány tfii typické dezinfekãní prostfiedky, které mají rûzné aktivní agenty a které se pouïívají v mnoh ch dezinfekãních prostfiedcích ve vût inû zemí: Hexanios (aktivní prvek - kvarterní dusík) Minncare (aktivní prvek - peroxid vodíku) Klercide CR B (aktivní prvek - chlór) Bioguard Plain a Bioguard Acoustic mohou b t ãi tûny vlhkou houbiãkou. Orcal Bioguard Clip-in mohou b t ãi tûny vysok m tlakem vody, pokud do lo k vyspárování vysoce odoln m silikonem. 8

9 Životní prostředí a trvalá udržitelnost Vliv, kter má souãasn Ïivotní styl a bûïn prûmysl na Ïivotní prostfiedí, je problém, kter se t ká nás v ech - zvlá tû stavebního prûmyslu. Jako jeden z pfiedních svûtov ch v robcû podhledû, Armstrong ví, jak je dûleïité b t transparentní v otázkách vlivu na Ïivotní prostfiedí a pfii snaze stavût a zachovávat budovy trvale udrïiteln m zpûsobem. PfiestoÏe neexistuje Ïádn pan-evropsk systém, Armstrong pouïívá pfiední metodologie na ochranu Ïivotního prostfiedí, nejãastûji BREEAM v rámci Velké Británie a FDES/HQE ve Francii. Tento pfiístup nám také dovoluje zlep ovat vnitfiní prostfiedí, obzvlá tû pohodlí a zdraví (vizuální, akustické, kvalita vzduchu...) Akustika Pacienti potfiebují klidné prostfiedí pro odpoãinek a rychlej í zotavování. Podlahy a zdi v nemocnicích jsou obvykle z tvrd ch, odoln ch povrchû, které ulehãují ãi tûní a údrïbu, ale to také znamená, Ïe odráïejí zvuk. Povrch stropu je ãasto jedinou plochou, která je schopná pohlcovat zvuk. Podhledu jsou proto dûleïité pfii regulování odrazivosti zvuku a dozvukû mezi prostorami. Aby pacienti nebyli ru eni, je nutné zabránit tomu, aby se k nim dostaly zvuky z pfiilehl ch prostor nebo zvuky, které vznikají v prostorách pro vzduchotechnická zafiízení. Tuto izolaci zaji Èuje vysoká hustota tvrd ch minerálních vláken obkladû, které zároveà nabízejí dostateãnou absorpci uvnitfi prostoru, ãímï splàují doporuãení, která se t kají limitû zvuku ve zdravotních prostorách. Vedle zabránûní ru ení pacientû je také nutné zajistit, aby akustické podmínky zaruãovali pacientûm diskrétnost. PfiestoÏe jiï existuje fiada prostfiedkû pro zaji tûní bezpeãnosti elektronick ch údajû, zaji tûní diskrétnosti v pokojích nebo mezi pokoji pfiedstavuje skrytou slabost. Ve Spojen ch Státech Zákon (HIPAA) vyïaduje, aby bylo pacientûm poskytováno ústní soukromí a stále více se vyuïívají integrované systémy pfiekr vající zvuk. Armstrong nabízí aktivní fie ení akustiky, která pouïívají ploché stropní reproduktory, které jsou neviditelnou souãástí podhledû. Tytoreproduktory nejen pfiekr vají zvuk v rámci poskytnutí soukromí, ale také pou tûjí hudbu doãekáren nebo do léãebn ch prostor a jsou zároveà i systémem pro komunikaci s vefiejností. Protipožární opatření Nov Evropsk klasifikaãní systém stanoví stupeà vznûtlivosti a intenzitu uvolàování koufie a pálících kapek. V echny v robky Armstrong doporuãovány nemocnicím více neï splàují poïární poïadavky - Euroclass A2. v konnost s1, d0. 9

10 Řešení Armstrong NF S zóna 1 V halách, kanceláfiích a administrativních prostorách, kde je riziko infekce minimální, je moïné pouïívat stropy bez speciálního o etfiení, které se pouïívá v nemocnicích. Armstrong zvlá tû doporuãuje následující v robky, a to pfiedev ím pro jejich akustickou v konnost, odrazivost svûtla a velkou kálu barev, velikostí a detaily okrajû. Sahara Sabbia Ultima / Optima Barevn tón Materiál Tvrd materiál Tvrd materiál Surface Nátûr Nátûr Detail hran Board, Tegular, MicroLook, SL2 Board, Tegular, MicroLook Tvrd / Mûkk materiál Natfiená sklenûná clona Board, Tegular, MicroLook, Vector, SL2 Tvrd materiál Nátûr Board, Tegular, MicroLook Barva Bílá Bílá Bílá Barvy V kony Anti-mikrobiální Prostfiedky proti Prostfiedky proti Prostfiedky proti Prostfiedky proti v konnost plísním a houbám plísním a houbám plísním a houbám plísním a houbám âi tûní Vlhkost Odolnost Such hadr Such hadr Omyvatelné Such hadr nebo vysavaã nebo vysavaã nebo vysavaã 95% 95% 95% 95% Absorpce vzduchu Absorpce vzduchu W (H) - W 1.00 (H) W 0.55 W Zvuková izolace mezi db 35 db db 35 db místnostmi Svûtelná odrazivost Reakce pfii poïáru 83% 83% 88% Není dostupné A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 10

11 NF S zóna 2 a 3 Pro zóny s prûmûrn m nebo váïn m rizikem infekce se doporuãuje pouïívat hladké obklady bez pórû, které byly anti-mikrobiálnû o etfieny proti bakteriím, plísním a kvasinkám napfi. nátûry Bioguard Plain nebo Bioguard Acoustic. NF S zóna 4 Není bûïné, aby se v zónách s velmi vysok m rizikem infekcí pouïívaly podhledy. Pokud je nutné mít pfiístup k tomuto volnému prostoru, Armstrong navrhuje pouïit naklapovací Orcal Bioguard Clip-in Plain se spárami vyplnûn mi silikonem, které jsou vhodné pro pouïití ve farmaceutick ch a zdravotních prostorách. Orcal Bioguard dosahuje úrovnû ISO 3 a splàuje v echny testované poïadavky normy NF S Tfiídûní NF S Bioguard Plain Bioguard Acoustic Orcal Bioguard Materiál Tvrd materiál Tvrd materiál Kov Povrch Nátûr Bioguard Mul se skeln m vláknem Epoxidov nátûr Bioguard a s nátûrem Bioguard na bûïném povrchu Detaily hran Board, Tegular, Board, Tegular, Clip-in MicroLook MicroLook (with silicone joints) Barva Bílá Bílá Bílá V kony Tfiída ãistoty ISO 5 ISO 5 ISO 3 ãástic* Tfiída kinetické dekontaminace* CP 10 CP 10 CP 10 Tfiída bakteriologické B10 B10 B10 ãistoty* Anti-mikrobiální Pfiípravky proti houbám Pfiípravky proti houbám Pfiípravky proti houbám a plísním a a plísním a a plísním a v konnost baktericidní prostfiedky baktericidní prostfiedky baktericidní prostfiedky âi tûní 150 mycích cyklû 150 mycích cyklû Omyvatelné > 500 cyklû dle ASTM D-4828 dle ASTM D-4828 dle ASTM D-4828 Odûruodolnost - Odûruodolné < 500 cyklû Odûruodolné > 500 cyklû dle ASTM D-4828 dle ASTM D-4828 Vysokotlaké ãi tûní vodou Odolnost vûãi dezinfekãním prostfiedkûm Odolnost proti vlhkosti Absorpce zvuku - - Vysokotlaké ãi tûní vodou Kvarterní dusík, peroxid vodíku, chlór 95% 95% 95% - 100% (natfien pfiedek a zadek) 0.15 (L) W 0.60 (H) W 0.10 (L) W Zvuková izolace mezi 37 db 37 db 44 db pokoji Svûtelná odrazivost Reakce pfii poïáru 90% 88% 87% A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 PouÏití Zóna 2 & 3 Zóna 2 & 3 Zóna 2, 3 & 4 * Testováno Cera-Labo 11

12 (+48) / Fax: (+48)

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty

Elegantní fie ení prostorové akustiky. Referenãní akce projekty Elegantní fie ení prostorové akustiky Referenãní akce projekty Mobilní stěny MULTIWAL Mobilní stûny MULTIWAL dodává a montuje firma LIKO-S. V hody mobilních stûn MULTIWAL velmi snadná a rychlá zmûna dispozic

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari

Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Komplexní řešení pro silovou a datovou infrastrukturu zítřka OBO BETTERMANN a Reichle & De-Massari Spolupráce s přidanou hodnotou pro silovou a datovou technickou infrastrukturu EGS systémy instalaãních

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty

S 001~ 2002. Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty S 001~ 2002 Sirius Kompletní fie ení pro práci s dokumenty a daty 02 XX Sirius kompletní řešení pro práci s dokumenty a daty Sirius je modulární systém urãen pro budování komplexních aplikací v oblastech,

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO Giotto 1266-1336 "Svatba v Káni galilejské" Scrovegnská kaple (Padova) VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ JEDNOTKY AUDIO A VIDEO ELVOX vytvofiil pro své domovní telefony a videotelefony série panelû, které jsou

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Data v péči. storage. Fenomén iscsi. Nestandardní. Zálohování. úrovně RAID NENECHTE SI UJÍT

Data v péči. storage. Fenomén iscsi. Nestandardní. Zálohování. úrovně RAID NENECHTE SI UJÍT Data v péči ČÍSLO 6 KVĚTEN 2007 MHM COMPUTER S. R. O. Fenomén iscsi Nestandardní úrovně RAID TEPLICE PRAHA PARDUBICE PLZEŇ OSTRAVA BRNO ČESKÉ BUDĚJOVICE Zálohování storage NENECHTE SI UJÍT podrobnosti

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

METODIKA UDùLOVÁNÍ KLASIFIKAâNÍCH ZNAKÒ A OSVùDâENÍ O JEHO UDùLENÍ

METODIKA UDùLOVÁNÍ KLASIFIKAâNÍCH ZNAKÒ A OSVùDâENÍ O JEHO UDùLENÍ HO.RE.KA âr SdruÏení podnikatelû v pohostinství a cestovním ruchu NFHR âr Národní federace hotelû a restaurací âeské republiky Ministerstvo pro místní rozvoj âeské republiky âeská centrála cestovního ruchu

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Úloha podhledů v aktivní akustice STROPNÍ PODHLEDY. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Úloha podhledů v aktivní akustice STROPNÍ PODHLEDY. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ STROPNÍ PODHLEDY [S námi se přání stávají skutečností] CI/SfB (35) Xy December 2006 AKUSTICKÝ PRŮVODCE Úloha podhledů v aktivní akustice AKUSTICKÉ POHODLÍ BEZPEČÍ A ZDRAVÍ ESTETICKÁ KVALITA DOBRÝ POCIT

Více

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy.

Inventarizaãní komise provedla v echny poïadované inventury a vyhotovila z nich inventurní soupisy. âasov plán provádûní inventur majetku a závazkû k 31. 12. 2006 Úãet Název Fyzická inventura Dokladová Fyzické zji Èování Korekce do 31. 12. inventura 021 Dlouhodob hmotn majetek stavby 12. 12. 2006 3.

Více

Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat

Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat Supercoil kritéria kvality, která byste mûli srovnat únik koufie v nosné skfiíàce je pfii pouïití tûsnûní redukován na0% D i =i/2 Leckaeraten 0% systém Stöbich- Supercoil nabízí koufiové zástûny aï do

Více

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce

Platon. Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Systém Platon Membrány pro vodorovné venkovní konstrukce Balkóny a terasy Ztracené bednûní tûrkové stfiechy Parkovi tû na stfiechách Zelené stfiechy Chodníky Umûlé trávníky Suché a zdravé domy e ení pro

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více

Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví

Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví Protikorozní ochrana kovov ch objektû industriálního kulturního dûdictví Hana GEIPLOVÁ, Dagmar KNOTKOVÁ, Katefiina KREISLOVÁ A NOTACE: Kovové objekty tvofií skupinu objektû, které vyïadují respektování

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

Linux na PC. Linux na PC

Linux na PC. Linux na PC Linux na PC Na dalších stránkách jsou popsány kurzy z oblasti operačního systému Linux (RedHat Distribution). Kurzy jsou určeny uživatelům, administrátorům i programátorům tohoto stále populárnějšího operačního

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU Petra Rydvalová, Radka Pittnerová Úvod Lze pomoci rozvoji skláfiství (tradiãnímu odvûtví âech) pfiípravou inovaãních

Více

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4

Milí klienti, Návod na investování - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 CS_zpravodaj_II_vnitrni:CS_zpravodaj_II_vnitrni.3.7 8: Page Editorial - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Návod

Více

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS

Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Olejov hofiák Weishaupt WL5 nová cenová a v konnostní tfiída 1/2001 CS Koncept: v hodná cena pfii vyuïití nové techniky Nov model W5 hofiáku Weishaupt je základní novinkou V zkumného a v vojového institutu

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

Úvodní přehled ITIL V3

Úvodní přehled ITIL V3 Překlad publikace zabezpečil The IT Service Management Forum Úvodní přehled ITIL V3 Stručný přehled IT INFRASTRUCTURE LIBRARY IT Infrastructure Library Úvodní pfiehled ITIL V3 Verze 1.0 Autofii: Alison

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D

V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y 810D 1110D V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y S O R T I M E N T N Í M E T O D A H A R V E S T O R Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y V Y V Á Î E C Í S O U P R A V Y VYVÁÎECÍ SOUPRAVY JOHN DEERE. SPOLEHLIV SPOLEâNÍK.

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce

KLINKER lícové zdivo - vícevrstvé konstrukce - vícevrstvé konstrukce Vícevrstvé konstrukce mají v podstatû podobnou skladbu, pfiiãemï kaïdá plní specifickou funkci. 0 0 KLINKER - lícové zdivo vzduchová mezera POROTHERM, P+D POROTHERM UNIVERSAL plo

Více

PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY

PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY PROFESIONÁLNÍ KROUHAâE ZELENINY CL20 CL25 CL30 RESTAURACE, LAHUDKÁ STVæ, BISTRA CL30 Nerezová mísa krouhaãe s víkem z materiálu ABS. Mísu i víko lze oddûlit pro snadnûj í Opûtné spu tûní pfiístroje pomocí

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Jsme zde k vašim službám pro vytvoření HodnotnéHo a trvalého partnerství!

Jsme zde k vašim službám pro vytvoření HodnotnéHo a trvalého partnerství! STROPNÍ&STĚNOVÉ SYSTÉMY S námi se přání stávají skutečností Jsme zde k vašim službám pro vytvoření HodnotnéHo a trvalého partnerství! Hlavní brožura 2011 Informace o podhledu Informace o produktu ZákaZnická

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích

produkt Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL10 aï WL40 (30 570 kw) Informace o kompaktních hofiácích produkt Informace o kompaktních hofiácích Digitální technika spalování oleje Olejové hofiáky Weishaupt WL1 aï WL4 (3 7 kw) Hofiáky s kvalitním spalováním Na í motivací je prvenství v technice, které nás

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

Jednotlivé kapitoly zpracovali:

Jednotlivé kapitoly zpracovali: Jednotlivé kapitoly zpracovali: JUDr. Vladimír Bala, CSc. ãást druhá, kapitola I., oddíl 1.1; ãást tfietí, kapitola I., oddíly 1.5.2 a 1.5.3 JUDr. PhDr. Veronika Bílková, PhD., E.MA ãást první, kapitola

Více

Záruka kvality. V roba a technologie. Okna INCON. INCON Elegance, Luxury. Dvefie. Kování, kliãky. Parapety. Izolaãní sklo. Rolety, Ïaluzie a síèky

Záruka kvality. V roba a technologie. Okna INCON. INCON Elegance, Luxury. Dvefie. Kování, kliãky. Parapety. Izolaãní sklo. Rolety, Ïaluzie a síèky KatalogINCON 2007 CZ 26.2.2007 12:09 Str. 2 Obsah str. 3 Záruka kvality str. 4 Prodej a technická pfiíprava v roby str. 5 6 V roba a technologie str. 7 Okna INCON str. 8 9 INCON Elegance, Luxury str. 10

Více

AUTO pro státní správu

AUTO pro státní správu pfiíloha speciál PARLAMENT VLÁDA SAMOSPRÁVA AUTO pro státní správu inzertní pfiíloha Jsme zde pro vás, abychom vám ušetřili čas, finance a energii, které musíte denně investovat do správy vašeho vozového

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií

Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Kovov nábytek Pfiední evropsk v robce kovového nábytku nejen do kanceláfií Firma BISLEY byla zaloïena roku 1931 jako soukrom podnik, v souãasnosti vlastnûn jedin m majitelem a fieditelem souãasnû, panem

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

Dfievûná konstrukãní plovoucí podlaha s izolaãní vrstvou

Dfievûná konstrukãní plovoucí podlaha s izolaãní vrstvou Dfievûná konstrukãní plovoucí podlaha s izolaãní vrstvou Obsah TiráÏ Technická koncepce a zpracování Ing. Ladislav KubÛ M.T. A., spol. s r. o. Pod Pekárnami 7, Praha 9 Vydání âerven 2008 Vydavatel M.T.A.,

Více

MANUÁL. EFEKTIVNÍ VYUÎITÍ SYSTÉMU ZPùTNÉHO ODBùRU ELEKTRICK CH A ELEKTRONICK CH ZA ÍZENÍ. Kladno leden 2009

MANUÁL. EFEKTIVNÍ VYUÎITÍ SYSTÉMU ZPùTNÉHO ODBùRU ELEKTRICK CH A ELEKTRONICK CH ZA ÍZENÍ. Kladno leden 2009 MANUÁL EFEKTIVNÍ VYUÎITÍ SYSTÉMU ZPùTNÉHO ODBùRU ELEKTRICK CH A ELEKTRONICK CH ZA ÍZENÍ Kladno leden 2009 Tato publikace vznikla v rámci projektu financovaného z Fondu ASEKOL. VáÏení pfiedstavitelé obcí,

Více

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM

SKF Condition Monitoring. Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM SKF Condition Monitoring Systém Multilog s programem PRISM4 for Windows On-LineTM Systém Multilog s programem PRISM 4 for Windows On-Line TM PROâ ON-LINE (P ÍMOSP AÎNÉ) MONITOROVÁNÍ? AÏ dosud nebylo snadné

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. CAx/PLM technologie

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. CAx/PLM technologie Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH CAx/PLM technologie 8 VáÏení ãtenáfii, letos je to má pfiíjemná povinnost opût Vás uvítat na stránkách na eho roãního zpravodaje, jiï osmého vydání v na em ãtrnáctiletém

Více

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Základní definice PODHLEDY STROPNÍ. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy December 2006

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Základní definice PODHLEDY STROPNÍ. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy December 2006 STROPNÍ PODHLEDY [S námi se přání stávají skutečností] CI/SfB (35) Xy December 2006 AKUSTICKÝ PRŮVODCE Základní definice AKUSTICKÉ POHODLÍ BEZPEČÍ A ZDRAVÍ ESTETICKÁ KVALITA DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ Základní

Více

Produktové portfolio IBM Lotus software

Produktové portfolio IBM Lotus software Produktové portfolio IBM Lotus software Technologie pro snadnou komunikaci, t movou spolupráci a sdílení informací Obsah: Pfiehled produktû 3 Produkty pro spolupráci 4 Roz ifiující produkty pro spolupráci

Více

ízení technologick ch a marketingov ch systémû

ízení technologick ch a marketingov ch systémû Oddíl 8 ízení technologick ch a marketingov ch systémû CÍLE Na konci tohoto oddílu budete umût: 1. Chápat úlohu manaïersk ch informaãních systémû (IS) v podnicích. 2. Definovat základní hardwarové a softwarové

Více

OMEGA termoãlánkové sondy

OMEGA termoãlánkové sondy ZPRAVODAJ#99-3 OMEGA termoãlánkové sondy h o l é t e r m o ã l á n k y i z o l o v a n é t e r m o ã l á n k y p l á È o v é s k o n e k t o r e m dvojité termoãlánky p l á È o v é s p fi í v o d n í m

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040 czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 041 VINTAGE SESSION KDYŽ CHCETE PŘIVOLAT MÚZY, POŘIĎTE SI ATELIÉR V NEJVYŠŠÍM PATŘE

Více