PROSTORY PÉČE O ZDRAVÍ STROPNÍ PODHLEDY. [S námi, se pfiání stávají skuteãností.] PÉČE O ZDRAVÍ DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy March 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROSTORY PÉČE O ZDRAVÍ STROPNÍ PODHLEDY. [S námi, se pfiání stávají skuteãností.] PÉČE O ZDRAVÍ DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ. CI/SfB (35) Xy March 2007"

Transkript

1 STROPNÍ PODHLEDY [S námi, se pfiání stávají skuteãností.] CI/SfB (35) Xy March 2007 PÉČE O ZDRAVÍ PROSTORY PÉČE O ZDRAVÍ ESTETICKÁ KVALITA AKUSTICKÉ POHODLÍ DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ BEZPEČÍ A ZDRAVÍ

2 I strop patří do zdravotnických prostor V bûr stropního systému v prostorách péãe o zdraví mûïe b t ovlivnûn fiadou estetick ch a v konnostních kritérií. Akustika Osoba, která se v prostoru nachází, aè jde o kanceláfi, uãebnu, obchod nebo jakékoliv jiné prostfiedí potfiebuje: srozumitelnost sly et a b t pochopen soukromí - neb t odposloucháván soustfiedûní - neb t ru en. Optimální akustické klima se získá správnou kombinací absorpce zvuku a zvukové izolace a mûïe b t doplnûno je tû vyuïitím akustick ch vlastností dané místnosti. e ení Armstrong nabízí stropní systémy, které absorbují, blokují a pfiekr vají zvuk. Odraz světla Odraz svûtla je schopnost povrchu odráïet svûtlo. Denní svûtlo a elektrické osvûtlení pfiedstavují dva základní zdroje svûtla, které se na pracovi ti pouïívají. Odraz svûtla na stropû, podlaze a zdech hraje druhou nejdûleïitûj í roli pfii osvûtlování místnosti, ãímï také pfiímo ovlivàuje pohodlí a produktivitu. Armstrong nabízí velkou fiadu zdravotníck ch v robkû s vysokou odrazivostí, které umoïàují u etfiit energii díky v konnému osvûtlovacímu designu. Protipožární opatření Stavební smûrnice vyïadují, aby ve keré budovy splàovaly Euroclass smûrnice t kající se poïáru v závislosti na daném prostoru. V robky Armstron byly testovány dle Evropsk ch protipoïárních smûrnic a více neï splàují minimální poïadavky. 2

3 Obsah Vlastnosti stropu v prostorách 2-3 péãe o zdraví Ochrana proti mikrobům Kontrola bio-kontaminace je v sektoru péãe o zdraví velmi dûleïitá, zvlá tû v nemocnicích a na poliklinikách. ada v robkû Armstrong Prima obsahuje v nátûru prostfiedek proti houbám a plísním, kter zamezuje rûst plísní, hub a kvasinek. Nátûr Armstrong Bioguard má dal í úãinné komponenty, které omezují velikost kolonií virulentních kmenû bakterií, plísní a kvasinek. Tento speciální nátûr mûïe b t ãi tûn a dezinfikován dezinfekãními pfiípravky, které se bûïnû ve zdravotnick ch prostorách pouïívají. Co zváïit ve zdravotnick ch 4 prostorách Norma NF S Mûfiítko ãistoty a kvality vzduchu 6 Tfiída ãistoty ãástic Tfiída kinetické dekontaminace Tfiída bakteriologické ãistoty ÚdrÏba a úklid 8 Kvalita vzduchu V nûkter ch ãástech nemocnic, stejnû tak jako v nûkter ch oblastech farmaceutického, elektronického a potravináfiského prûmyslu, je nutné omezovat mnoïství ãástic pfiená en ch vzduchem vytvofiením prostfiedí ãistého pokoje s vyuïitím prostfiedkû certifikovan ch dle ISO Armstrong nabízí fie ení pro prostory, aè mají minimální nebo nejpfiísnûj í poïadavky. Prostfiedí a udrïitelnost, Akustika, 9 ProtipoÏární opatfiení e ení Armstrong Úklid âetnost a zpûsob ãi tûní stropu se li í v závislosti na pouïitém v robku. V robky prima mohou b t ãi tûny vlhk m hadrem nebo houbiãkou namoãenou ve vodû obsahující jemné m dlo nebo rozpu tûn ãistící prostfiedek. Tam, kde je strop vystaven koufii a mastnotû, napfi. v kuchyních, nebo v prostorách s pfiísn m úklidem, nabízí Armstrong v robky, které jsou odolné vûãi po krábání, a dokonce takové v robky, které jsou vhodné pro vysokotlakéãi tûní vodou. Nátûr Bioguard nabízí prostorám péãe o zdraví zv enou odolnost vûãi dezinfekãním prostfiedkûm. Odolnost vůči vlhkosti Stropy vyïadují stále vy í odolnost vûãi vlhkosti, napfi. vysokorychlostní programy, budovy s velkou koncentrací lidí, stavby, které jsou propojeny s exteriérem, atd. Pro tyto pfiípady nabízí Armstrong velkou fiadu v robkû odoln ch vûãi vlhkosti aï na 100 % relativní vlhkosti (RH) a speciální v robky pro prostory, které jsou vystaveny extrémním teplotním a trval m vlhkostním (100 % RH) podmínkám. a pofiadí priorit záleïí na typu a pouïití prostoru. 3

4 Co zváïit ve zdravotnick ch prostorách V prostorách péãe o zdraví je nutné se zamûfiit na anti-bakteriální v konnost, ale nesmí se zapomínat na pohodlí pacientû a zdravotních pracovníkû. Ve spojitosti s hygienou je kontrola bio-kontaminace a dezinfekce na prvním místû, a to ve snaze pfiedcházet ífiení infekãních látek pfii dotyku rukou, na vybavení, ve vodû, jídle a na povr ích. Ministerstva zdravotnictví v mnoha zemích publikují smûrnice a doporuãení, která mají bojovat proti infekcím, které by byly získávány v nemocnicích a které kaïdoroãnû stojí za velk m poãtem úmrtí na celé svûtû. Francouzská norma NF S je pravdûpodobnû nejpfiísnûj í normou v rámci Evropy, která se t ká zdravotnick ch prostor. Tato norma hlavnû vymezuje poïadavky, které se t kají kontroly kontaminace pfiená ené vzduchem, coï se povaïuje celosvûtovû za nejvût í problém. Armstrong pro el testováním dle NF S a vyhovûl pfiísn m poïadavkûm stanoven m v této normû, a tím prokázal vysokou v konnost v této oblasti. Následující stránky jsou vûnovány posouzení poïadavkû francouzské normy. Co se t ãe pohodlí pacientû a personálu ukázaly studie, Ïe ãisté a pfiíjemné prostfiedí s pfiirozen m denním svûtlem a dobrou akustikou mûïe mít v znamn vliv na ãas zotavení pacientû a mûïe vytvofiit lep í pracovní prostfiedí pro zamûstnance pfii poskytování kvalitnûj í péãe, a to s men ím stresem. TSprávná akustická funkãnost podhledu pfiispívá k soukromí pacientû a to pfiedev ím zvukovou izolací mezi prostory a kontrolou doby dozvukû v dan ch prostorách. V USA Zákon t kající se odpovûdnosti a pfienositelnosti zdravotního poji tûní (HIPAA) vyïaduje, aby bylo v rámci dûvûrnosti a soukromí pacientû nabízeno i "ústní" soukromí, a tak se stropû s integrovan mi systémy zakr vajícími zvuk vyuïívá ve zdravotnick m sektoru stále ãastûji. Pfiírodní denní svûtlo je velmi dûleïit m prvkem jak pro pacienty, tak pro zamûstnance. Aby se pfiírodní svûtlo mohlo dostat aï hluboko do budovy, pouïívá se model "mûlkého projektu" a kontinuální plocha podhledu s velkou odrazivostí svûtla. Pro bezpeãí tûch, ktefií se ve zdravotních prostorách vyskytují, ãasto pacientû se sníïenou mobilitou, je nutné zajistit, aby byly splàovány patfiiãné protipoïární smûrnice. V robky Armstrong byly testovány ve shodû s Evropsk mi protipoïárními smûrnicemi a více neï splàují minimální poïadavky na v konnost. V moderních designech a stavbách, vãetnû nemocnic, je dûleïité vzít v úvahu Ïivotní prostfiedí a trvalé udrïitelnost. 4

5 Norma NF S pro prostory péãe o zdraví ve Francii Tato norma, pfiedstavena v ãervnu 2003, je urãena pro uïivatele, designéry a dodavatele instalací pro "ãisté" pokoje a podobná prostfiedí ve zdravotních prostorách a poskytuje nástroje pro kontrolu kontaminace vzduchu na patfiiãn ch úrovních. Tato norma stanoví 4 zóny v závislosti na riziku infekce pacienta, kter se zde bude nacházet. Prostory, které jsou nejcitlivûj í na kontaminaci, napfi. operaãní sály, jednotky intenzivní péãe, sterilní prostory a laboratofie patfií do vy í kategorie, zatímco administraãní prostory, chodby a ãekárny patfií do niï í kategorie. Pro tyto zóny byla stanovena rûzná kritéria na technick v kon. PrÛvodce bio-ãi tûní dûlí prostory do 4 zón v závislosti na riziku infekce, kterému bude pacient vystaven. Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Zóna 4 Minimální riziko PrÛmûrné riziko VáÏné riziko Velice vysoké riziko Haly Kanceláfie Administrativní sluïby Technické sluïby Domovy pro seniory Chodby Jednotky intenzivní péãe V tahy "Malé operaãní" prostory Schodi tû Pokoje, kde se pacienti âekárny budí po operacích Externí konzultaãní prostory Porodnice Funkãní vzdûlávací prostory Jesle Porodnice Pediatrie Prostory pro dlouhodobou Chirurgie a stfiednûdobou hospitalizaci Homodial za Prostory psychiatrie Radiologie Prostory centrální Prostory centrální sterilizace (mycí zóna) sterilizace (ãistící zóna) Farmacie Laboratofie Prádelny Prostory pitevny Toalety Neonatologie Operaãní sály Pohotovost Prostory pro transplantace Jednotky péãe o popálené pacienty Prostory Onkologie, Hemato-onkologie, Hematologie, Hemodynamiky, Endoskopie Zdroj: Norma NF S Norma NF S také stanoví dal í kritéria, které by tyto prostory mûly splàovat Tfiída ãásti zóny, která Cílové mnoïství Cílové mnoïství Specifikace zón tmá b t chránûna kinetické v bakteriologické dekontaminace 0,5 µm tfiídû dle zóny ISO 5 ZÓNA 4 < ãástic CP 10 B 10 0,5 µm/m 3 vzduchu ISO 7 ZÓNA 3 < ãástic CP 20 B 10 0,5 µm/m 3 vzduchu ISO 8 ZÓNA 2 < ãástic CP 20 B 100 0,5 µm/m 3 vzduchu ZÓNA 1 Bez bliï í specifikace Zdroj: Norma NF S Spolehlivá je pouze úplná verze normy, tyto ãásti dokumentu slouïí pouze jako pfiíklady. Pln text ve francouz tinû je moïné si koupit na 5

6 Měřítko čistoty vzduchu a čistoty Kvalita a ãistota vzduchu je závislá na omezování mnoïství ãástic pfiená en ch vzduchem. Tyto ãástice mohou b t inertní jako napfi. prach, ale mohou také podporovat rûst mikroorganismû, nebo se mohou skládat z mikroorganismû jak mi jsou baktérie, kvasinky a plísnû. Třída čistoty částic vzduchu Obnova vzduchu v prostorách musí zachovávat kvalitu vzduchu a tfiídu ãistoty ãástic v dané místnosti. Jak koliv konstrukãní prvek dané místnosti,vãetnû stropních obkladû, by nemûl mít na toto negativní vliv. Tato v konnost byla testována dle ISO urãující tfiídu ãistoty ãástic, aãkoliv se stále je tû pouïívá i Federální norma US 209E. Tabulka uvedená níïe porovnává obû normy. EN ISO MnoÏství ãástic 0,5 µm/m 3 Federální norma US 209 E ISO ISO ISO 3 35 Tfiída 1 ISO Tfiída 10 ISO Tfiída 100 ISO Tfiída ISO Tfiída ISO Tfiída Source: extract of ISO norm Třída kinetické dekontaminace Pokud dojde ke sníïení kvality vzduchu díky vysokému zneãi tûní, systém pfiísunu vzduchu musí b t schopen bûhem urãitého ãasového limitu vrátit úroveà ãistoty ãástic zpût na pûvodní úroveà dle ISO. Obklad stropu nesmí zadrïovatzneãi tûní a musí b t schopno ho uvolàovat i dlouho po pûvodním zneãi tûní. Je testován na kinetickou dekontaminaci, která je pro ãástici 0,5 µm stanovena jako ãas nutn pro dekontaminaci obkladu o 90% oproti pûvodnímu nejvy ímu zneãi tûní. âas, kter je nutn pro dosaïení úrovnû dekontaminace, slouïí k definování dosaïené tfiídy - viz tabulka níïe. Tfiída kinetické Necessary time to obtain 90% dekontaminace 0,5 µm dekontaminace (min) CP(0.5) t > 40 > 40 CP(0.5) CP(0.5) CP(0.5) CP(0.5)5 5 5 Zdroj: Norma NF S

7 Třída bakteriologické čistoty Tfiída kinetické dekontaminace: Pokud dojde ke sníïení kvality vzduchu díky vysokému zneãi tûní, systém pfiísunu vzduchu musí b t schopen bûhem urãitého ãasového limitu vrátit úroveà ãistoty ãástic zpût na pûvodní úroveà dle ISO. Obklad stropu nesmí zadrïovatzneãi tûní a musí b t schopno ho uvolàovat i dlouho po pûvodním zneãi tûní. Je testován na kinetickou dekontaminaci, která je pro ãástici 0,5 Ìm stanovena jako ãas nutn pro dekontaminaci obkladu o 90% oproti pûvodnímu nejvy ímu zneãi tûní. âas, kter je nutn pro dosaïení úrovnû dekontaminace, slouïí k definování dosaïené tfiídy - viz tabulka níïe. Bakteriologická tfiída Maximální koncentrace mnoïství ãástic na kubick metr vzduchu (ufc/m 3 ) B B B 5 5 B 1 < 1 Zdroj: Norma NF S Armstrong otestoval nátûr Bioguard na velkém mnoïství bakteriologick ch kmenû, které jsou povaïovány za kritické pfii boji proti biologické kontaminaci, a to na základû doporuãení hygienikû a specialistû na mikrobiologii. Tento irok v bûr bakterií (gram+, gram, entero-, sporal...), plísnû a kvasinky, vãetnû MRSA (Stefylokok Aureus rezistentní vûãi meticilinu), E-coli (Escherichia coli) a plicní streptokok (streptococcus pneumoniae) byly úspû nû otestovány v laboratofii Cera-Labo. Nátûr Bioguard pouïit na obkladech Armstrong Bioguard Plain, Bioguard Acoustic a OrcalBioguard aktivnû pfiispívá ke sníïení velikosti kolonie s "úmrtností" vy í neï 99% po 72 hodinách. Kontaktujte nás pro získání certifikátû konformity. 7

8 Údržba PoÏadavky na údrïbu v nemocnicích se mohou li it v závislosti na stáfií, velikosti a typu nemocnice, dále v závislosti na typu místnosti a stupnû rizika infekce daného prostoru. ÚdrÏba základního vybavení mûïe napfiíklad vyïadovat dostupnost nenacvakovan ch stropû, ale stropní obklady nesmí b t pfiíli lehké a nesmí se samy zvedat. Ale hlavnû se bere v úvahu zpûsob ãi tûní. Pfiepracované smûrnice t kající se najímání úklidov ch firem vydané Ministerstvem zdraví vymezují ãtyfii rizikové skupiny: velmi vysoké, vysoké, v znamné a nízké, a dále stanoví typy úklidu a minimální ãastost úklidu. Nejãastûji pouïívané metody úklidu jsou uvedeny níïe. Čištění âi tûní se povaïuje za údrïbu, která má zajistit to, Ïe prostory jsou pfiíjemné na pohled a jezaji tûna základní úroveà ãistoty. PouÏívá se pro prostory s minimálním rizikem infekce, kde je obvykle dostaãující ãi tûní such m hadrem, vysavaãem nebo omytí vlhkou vyïdímanou houbiãkou. Čištění - dezinfekce âi tûní - dezinfekce je pfiísnûj ím poïadavkem na údrïbu, která se pouïívá v prostorách s prûmûrn m aï váïn m rizikem infekce. BûÏnû zahrnuje pouïití dezinfekãních ãistících prostfiedkû v rámci jednoho ãi tûní. Bio-čištění Bio-ãi tûní je proces pouïívání ke sníïení biologické kontaminace povrchû, ãehoï se dosahuje kombinací ãi tûní, odstranûní neãistoty a pouïitím ãistících prostfiedkû a následnû pouïitím dezinfekce. Finální dezinfekce se doporuãuje pro zóny s velmi vysok m rizikem infekce. Nátûry Bioguard na v robcích Armstrong Bioguard podstoupily testy odolnosti vûãi dezinfekãním prostfiedkûm. Byly vybrány tfii typické dezinfekãní prostfiedky, které mají rûzné aktivní agenty a které se pouïívají v mnoh ch dezinfekãních prostfiedcích ve vût inû zemí: Hexanios (aktivní prvek - kvarterní dusík) Minncare (aktivní prvek - peroxid vodíku) Klercide CR B (aktivní prvek - chlór) Bioguard Plain a Bioguard Acoustic mohou b t ãi tûny vlhkou houbiãkou. Orcal Bioguard Clip-in mohou b t ãi tûny vysok m tlakem vody, pokud do lo k vyspárování vysoce odoln m silikonem. 8

9 Životní prostředí a trvalá udržitelnost Vliv, kter má souãasn Ïivotní styl a bûïn prûmysl na Ïivotní prostfiedí, je problém, kter se t ká nás v ech - zvlá tû stavebního prûmyslu. Jako jeden z pfiedních svûtov ch v robcû podhledû, Armstrong ví, jak je dûleïité b t transparentní v otázkách vlivu na Ïivotní prostfiedí a pfii snaze stavût a zachovávat budovy trvale udrïiteln m zpûsobem. PfiestoÏe neexistuje Ïádn pan-evropsk systém, Armstrong pouïívá pfiední metodologie na ochranu Ïivotního prostfiedí, nejãastûji BREEAM v rámci Velké Británie a FDES/HQE ve Francii. Tento pfiístup nám také dovoluje zlep ovat vnitfiní prostfiedí, obzvlá tû pohodlí a zdraví (vizuální, akustické, kvalita vzduchu...) Akustika Pacienti potfiebují klidné prostfiedí pro odpoãinek a rychlej í zotavování. Podlahy a zdi v nemocnicích jsou obvykle z tvrd ch, odoln ch povrchû, které ulehãují ãi tûní a údrïbu, ale to také znamená, Ïe odráïejí zvuk. Povrch stropu je ãasto jedinou plochou, která je schopná pohlcovat zvuk. Podhledu jsou proto dûleïité pfii regulování odrazivosti zvuku a dozvukû mezi prostorami. Aby pacienti nebyli ru eni, je nutné zabránit tomu, aby se k nim dostaly zvuky z pfiilehl ch prostor nebo zvuky, které vznikají v prostorách pro vzduchotechnická zafiízení. Tuto izolaci zaji Èuje vysoká hustota tvrd ch minerálních vláken obkladû, které zároveà nabízejí dostateãnou absorpci uvnitfi prostoru, ãímï splàují doporuãení, která se t kají limitû zvuku ve zdravotních prostorách. Vedle zabránûní ru ení pacientû je také nutné zajistit, aby akustické podmínky zaruãovali pacientûm diskrétnost. PfiestoÏe jiï existuje fiada prostfiedkû pro zaji tûní bezpeãnosti elektronick ch údajû, zaji tûní diskrétnosti v pokojích nebo mezi pokoji pfiedstavuje skrytou slabost. Ve Spojen ch Státech Zákon (HIPAA) vyïaduje, aby bylo pacientûm poskytováno ústní soukromí a stále více se vyuïívají integrované systémy pfiekr vající zvuk. Armstrong nabízí aktivní fie ení akustiky, která pouïívají ploché stropní reproduktory, které jsou neviditelnou souãástí podhledû. Tytoreproduktory nejen pfiekr vají zvuk v rámci poskytnutí soukromí, ale také pou tûjí hudbu doãekáren nebo do léãebn ch prostor a jsou zároveà i systémem pro komunikaci s vefiejností. Protipožární opatření Nov Evropsk klasifikaãní systém stanoví stupeà vznûtlivosti a intenzitu uvolàování koufie a pálících kapek. V echny v robky Armstrong doporuãovány nemocnicím více neï splàují poïární poïadavky - Euroclass A2. v konnost s1, d0. 9

10 Řešení Armstrong NF S zóna 1 V halách, kanceláfiích a administrativních prostorách, kde je riziko infekce minimální, je moïné pouïívat stropy bez speciálního o etfiení, které se pouïívá v nemocnicích. Armstrong zvlá tû doporuãuje následující v robky, a to pfiedev ím pro jejich akustickou v konnost, odrazivost svûtla a velkou kálu barev, velikostí a detaily okrajû. Sahara Sabbia Ultima / Optima Barevn tón Materiál Tvrd materiál Tvrd materiál Surface Nátûr Nátûr Detail hran Board, Tegular, MicroLook, SL2 Board, Tegular, MicroLook Tvrd / Mûkk materiál Natfiená sklenûná clona Board, Tegular, MicroLook, Vector, SL2 Tvrd materiál Nátûr Board, Tegular, MicroLook Barva Bílá Bílá Bílá Barvy V kony Anti-mikrobiální Prostfiedky proti Prostfiedky proti Prostfiedky proti Prostfiedky proti v konnost plísním a houbám plísním a houbám plísním a houbám plísním a houbám âi tûní Vlhkost Odolnost Such hadr Such hadr Omyvatelné Such hadr nebo vysavaã nebo vysavaã nebo vysavaã 95% 95% 95% 95% Absorpce vzduchu Absorpce vzduchu W (H) - W 1.00 (H) W 0.55 W Zvuková izolace mezi db 35 db db 35 db místnostmi Svûtelná odrazivost Reakce pfii poïáru 83% 83% 88% Není dostupné A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 10

11 NF S zóna 2 a 3 Pro zóny s prûmûrn m nebo váïn m rizikem infekce se doporuãuje pouïívat hladké obklady bez pórû, které byly anti-mikrobiálnû o etfieny proti bakteriím, plísním a kvasinkám napfi. nátûry Bioguard Plain nebo Bioguard Acoustic. NF S zóna 4 Není bûïné, aby se v zónách s velmi vysok m rizikem infekcí pouïívaly podhledy. Pokud je nutné mít pfiístup k tomuto volnému prostoru, Armstrong navrhuje pouïit naklapovací Orcal Bioguard Clip-in Plain se spárami vyplnûn mi silikonem, které jsou vhodné pro pouïití ve farmaceutick ch a zdravotních prostorách. Orcal Bioguard dosahuje úrovnû ISO 3 a splàuje v echny testované poïadavky normy NF S Tfiídûní NF S Bioguard Plain Bioguard Acoustic Orcal Bioguard Materiál Tvrd materiál Tvrd materiál Kov Povrch Nátûr Bioguard Mul se skeln m vláknem Epoxidov nátûr Bioguard a s nátûrem Bioguard na bûïném povrchu Detaily hran Board, Tegular, Board, Tegular, Clip-in MicroLook MicroLook (with silicone joints) Barva Bílá Bílá Bílá V kony Tfiída ãistoty ISO 5 ISO 5 ISO 3 ãástic* Tfiída kinetické dekontaminace* CP 10 CP 10 CP 10 Tfiída bakteriologické B10 B10 B10 ãistoty* Anti-mikrobiální Pfiípravky proti houbám Pfiípravky proti houbám Pfiípravky proti houbám a plísním a a plísním a a plísním a v konnost baktericidní prostfiedky baktericidní prostfiedky baktericidní prostfiedky âi tûní 150 mycích cyklû 150 mycích cyklû Omyvatelné > 500 cyklû dle ASTM D-4828 dle ASTM D-4828 dle ASTM D-4828 Odûruodolnost - Odûruodolné < 500 cyklû Odûruodolné > 500 cyklû dle ASTM D-4828 dle ASTM D-4828 Vysokotlaké ãi tûní vodou Odolnost vûãi dezinfekãním prostfiedkûm Odolnost proti vlhkosti Absorpce zvuku - - Vysokotlaké ãi tûní vodou Kvarterní dusík, peroxid vodíku, chlór 95% 95% 95% - 100% (natfien pfiedek a zadek) 0.15 (L) W 0.60 (H) W 0.10 (L) W Zvuková izolace mezi 37 db 37 db 44 db pokoji Svûtelná odrazivost Reakce pfii poïáru 90% 88% 87% A2-s1, d0 A2-s1, d0 A2-s1, d0 PouÏití Zóna 2 & 3 Zóna 2 & 3 Zóna 2, 3 & 4 * Testováno Cera-Labo 11

12 (+48) / Fax: (+48)

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller

Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller Elektroinstalace budoucnosti od firmy Moeller V E V JEDNOM... Xcomfort JE VA ÍM VÍTÁ VÁS CHYTR DÒM Systém inteligentní elektrické instalace Xcomfort firmy SLUÎEBNÍKEM Moeller, kter fiídí ãinnost Va eho

Více

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat

IZOLAâNÍ PRAXE 1. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci. 1.1 Úvod. s jistotou izolovat IZOLAâNÍ PRAXE 1. Související vybrané právní a jiné pfiedpisy. VLASTNOSTI EPS Pûnov polystyren pro tepelnou a zvukovou izolaci Zákon ã. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním fiádu (stavební zákon),

Více

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU

SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU SERVISNÍ PRODUKTY PRO ELEKTRONIKU A ELEKTRO- TECHNIKU CRAMOLIN CRAMOLIN DÛvûra v osvûdãenou znaãku Bezpeãí díky kompetentnosti UÏ kdyï revoluce v elektronice zahájila pfied nûkolika desítkami let své vítûzné

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113

TYPOGRAFIA. 12/2010 č.1219 ročník 113 TYPOGRAFIA 12/2010 č.1219 ročník 113 1 Obsah Contents 2 Miroslav Doãkal Zpracování polygrafick ch odpadû podle firmy Reo Processing of printing waste according Reo 4 Ondfiej Sedláãek Zelen marketing Green

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH

COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH COMPETITIVE INTELLIGENCE V MAL CH A ST EDNÍCH PODNICÍCH Zdenûk Molnár, Jindfiich Stfielka Úvod Top management firem v ech velikostí se bûhem posledních dvou dekád pot ká se zmûnou paradigmatu v pfiístupu

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková,

Více

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka

MultiSync LCD1830. UÏivatelská pfiíruãka MultiSync LCD1830 UÏivatelská pfiíruãka VAROVÁNÍ CHRA TE ZA ÍZENÍ P ED DE TùM A VLHKEM. ZABRÁNÍTE TAK NEBEZPEâÍ POÎÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICK M PROUDEM. POLARIZOVANOU ZÁSTRâKU JEDNOTKY NEPOUÎÍVEJTE VE SPOJENÍ

Více

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA

ÚVODNÍK P EDSEDY P EDSTAVENSTVA MUDr. B ETISLAVA SHONA OBSAH Úvodník generálního fieditele MUDr. B. Shona 4 ZPRÁVY MANAGEMENTU 5 prim. MUDr. Vladislav Smrãka: Nov fibrobronchoskop na Dûtské klinice 5 prim. MUDr. Milo Fiala: Úprava operaãního stolu na urologii

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

Prevence kardiovaskulárních onemocnûní v dospûlém vûku

Prevence kardiovaskulárních onemocnûní v dospûlém vûku Prevence kardiovaskulárních onemocnûní v dospûlém vûku Spoleãné doporuãení ãesk ch odborn ch spoleãností Tato doporuãení jsou dílem spoleãné pracovní skupiny, kterou vytvofiily âeská kardiologická spoleãnost,

Více

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA

TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH VELIâIN http://www.omegaeng.cz e-mail: info@newport.cz TLAK POMùRNÉ PRODLOUÎENÍ SÍLA âíslo 3, 2. VYDÁNÍ Mù ENÍ SÍLY A ODVOZEN CH

Více

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory

Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním. Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Profi program pro vnitfiní a venkovní prostory Zametací stroje a zametací stroje s odsáváním Rozsáhlé možnosti použití Od ručního zametacího stroje až po zametací

Více

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky

Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Seals Pfiesné O- krouïky Opûrné krouïky Katalog 5701 CZ Obsah: Pfiehled v robkû Strana 1-3 Teplotní rozsahy pro pouïití rûzn ch druhû pryïí Strana 4 Materiály pro v robu O- krouïkû Strana 5 O- krouïky

Více

MoÏnosti eliminace mykotoxinové kontaminace p enice

MoÏnosti eliminace mykotoxinové kontaminace p enice V zkumn ústav pícnináfisk, spol. s r.o. Troubsko AGROTEST FYTO, s.r.o. KromûfiíÏ Vysoká kola chemicko-technologická Praha Metodika 1/07 MoÏnosti eliminace mykotoxinové kontaminace p enice Autorsk kolektiv:

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje.

VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ. Symboly vyobrazené na tûlese stroje: Symboly v návodu k pouïití: 2 Czech. DoplÀování oleje a sefiízení prûtoku oleje. Návod k pouïití NeÏ zaãnete stroj pouïívat, prostudujte si, prosím, peãlivû návod k pouïití a ubezpeãte se, Ïe jste dokonale pochopili pokyny v nûm uvedené. VYSVùTLENÍ SYMBOLÒ Symboly vyobrazené na tûlese

Více

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY

PROTIPOŽÁRNÍ A VODOTĚSNÉ KABELOVÉ PRŮCHODKY 1 Jste si jisti, že je váš prostup správně nainstalován? Nesprávná instalace Bez barevného označení není možné zjistit, zda je instalace správná Nesprávná instalace Odlišně barevné půlky modulů upozorní

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

QUADRANT 3200. Slisuje v echno.

QUADRANT 3200. Slisuje v echno. QUADRANT 3200 Slisuje v echno. "Trh si Ïádá pfii konstantním vysokém stupni slisování mnohem vût í prûchodnost. To mûïe mít." Therry Bonhomme, vedoucí v roby QUADRANT UCF Obsah Interview 4 Technické provedení

Více

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce

V stava u Thonauera. Vydání XXIV. Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH. Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce Vydání XXIV Informaãní magazín firmy Thonauer GmbH Stolní robot pro 2komponentní tûsnicí a zalévací práce V stava u Thonauera Na podzim mají zákazníci a zájemci hned tfiikrát pfiíleïitost pfiesvûdãit se

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci

âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Pfiíroda 22 âerven seznam ohroïen ch druhû âeské republiky Obratlovci Red List of Threatened Species in the Czech Republic Vertebrates Die Rote Liste der gefährdeten Arten der Tschechischen Republik Der

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více