Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa 23.7."

Transkript

1 Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, Prešov Č. j.: 13/2013/000531/LK IV. V Prešove, dňa ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, ako správny orgán príslušný podľa 21 ods. 1 písm. d) a 23 ods. 5 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov v súlade s 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, takto rozhodla: Účastník konania KARMEN veľkoobchod potravín, s.r.o., Strojnícka 15, Prešov, IČO: porušil zákaz umiestňovať na trh potraviny klamlivo označené alebo ponúkané na spotrebu klamlivým spôsobom podľa 6 ods. 5 písm. b) a 9 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a to tým, že dňa o hod. v prevádzkarni Potraviny CBA 067, Komenského 38, Sabinov uvádzal na trh dva druhy mrazených krémov s rastlinným tukom s klamlivým označením výrobcu na spotrebiteľskom obale, v celkovom množstve 42 kusov, t.j. 5,16 litra a v celkovej predajnej cene 15,05 eur, a to konkrétne: - NUKY kakaový mrazený krém s rastlinným tukom a vanilkovou arómou v kakaovej poleve 120ml CBA, dátum minimálnej trvanlivosti , výrobná dávka L: , výrobca FROST s.r.o. Jesenná 12, Prešov, SK ES v celkovom množstve 26 kusov, t.j. 3,12 litra a - NUKY kakaový mrazený krém s rastlinným tukom s kakaovou polevou s orieškami 120ml CBA, dátum minimálnej trvanlivosti , výrobná dávka L: , výrobca FROST s.r.o. Jesenná 12, Prešov, SK ES v celkovom množstve 17 kusov, t.j. 2,04 litra. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. h) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Za to sa mu podľa 28 ods. 2 písm. h) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ukladá pokuta vo výške 1000, slovom: tisíc eur Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180. Pri platbe uvádzajte variabilný symbol , konštantný symbol 0558.

2 Odôvodnenie Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov vykonala dňa u účastníka konania: KARMEN veľkoobchod potravín, s.r.o., Strojnícka 15, Prešov, IČO: úradnú kontrolu potravín zameranú na dodržiavanie potravinového práva a na kontrolu predaja a uvádzania do obehu mrazených mliečnych krémov a zmrzlín a mrazených krémov s uvedeným výrobcom FROST s.r.o. Jesenná 12, Prešov, SK ES. Na základe tejto kontroly zistila, že KARMEN veľkoobchod potravín, s.r.o., Strojnícka 15, Prešov, IČO: predával dňa o hod. Potraviny CBA 067, Komenského 38, Sabinov mrazené krémy s rastlinným tukom s uvedením výrobcu FROST s.r.o. Jesenná 12, Prešov, SK ES, celkovo dva druhy, v celkovom množstve 42 kusov, t.j. 5,16 litra a v celkovej predajnej cene 15,05 eur a to konkrétne: 1. NUKY kakaový mrazený krém s rastlinným tukom a vanilkovou arómou v kakaovej poleve 120ml CBA výrobná dávka L: dátum minimálnej trvanlivosti výrobca FROST s.r.o. Jesenná 12, Prešov, SK ES - v celkovom množstve 26 kusov, t.j. 3,12 litra, 2. NUKY kakaový mrazený krém s rastlinným tukom s kakaovou polevou s orieškami 120ml CBA výrobná dávka L: dátum minimálnej trvanlivosti výrobca FROST s.r.o. Jesenná 12, Prešov, SK ES - v celkovom množstve 17 kusov, t.j. 2,04 litra a v predajne cene 15,05 eur. K hore uvedeným potravinám boli v čase úradnej kontroly potravín predložené sprievodné doklady dodávateľa BIDVEST SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom, IČO: a to konkrétne: faktúra č zo dňa Skutočnosti zistené počas kontroly sú zaznamenané v Zázname o úradnej kontrole potravín č. PO/2013/LK,LA/36 zo dňa Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zistených porušení zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia prípadne navrhol jeho doplnenie. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa Účastník konania sa v lehote určenej správnym orgánom vyjadril k podkladu rozhodnutia. Vyjadrenie účastníka konania k upovedomeniu o začatí správneho konania bolo doručené na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Prešov a prijaté pod č. k. 13/2013/ dňa Účastník konania zdokladoval pozastavenie predaja predmetných mrazených výrobkov výrobcu FROST s.r.o. Jesenná 12, Prešov, SK ES vo svojich predajniach, ktoré upovedomil elektronicky o hod..

3 Vo svojom vyjadrení účastník konania uviedol a zdokladoval nevedomosť o sťahovaní predmetných mrazených výrobkov z trhu a neinformovanosť zo strany dodávateľa BIDVEST SLOVAKIA s.r.o. v danej veci, ktorý účastníka konania informoval o hod.. Uvedené vyjadrenie správny orgán vzal na vedomie. Dňa vydala Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov rozhodnutie č.j.: 13/2013/000531/LKIII, ktorým bola účastníkovi konania uložená pokuta vo výške 1000 eur podľa 28 ods. 2 písm. h) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov za umiestňovanie na trh potravín klamlivo označených alebo ponúkaných na spotrebu klamlivým spôsobom podľa 6 ods. 5 písm. b) a 9 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Rozhodnutie č.j.: 13/2013/000531/LKIII bolo účastníkovi konania doručené Proti uvedenému rozhodnutie zaslal účastník konania v zákonom stanovenej lehote odvolanie zo dňa , doručené na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Prešov dňa Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky ako odvolací orgán rozhodnutie zrušila a vec vrátila na nové prejednanie a rozhodnutie prvostupňovému orgánu. Rozhodnutie o odvolaní vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky zo dňa pod č.j.: 1629/2013 nadobudlo právoplatnosť dňa Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov prijala uvedené rozhodnutie o odvolaní dňa pod č.j.: 13/2013/ Pri rozhodovaní vychádzala Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov z nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré tvoria obsah spisu: - Záznam o úradnej kontrole potravín č. PO/2013/LK,LA/36 zo dňa , - Stanovisko k upovedomeniu o začatí správneho konania zaslané účastníkom konania zo dňa , vrátane príloh o zdokladovaní nevedomosti o sťahovaní uvedených výrobkov zo strany BIDVEST SLOVAKIA s.r.o. v danej veci, o pozastavení predaja predmetných mrazených výrobkov výrobcu FROST s.r.o. vo svojich predajniach, ktoré účastník konania upovedomil elektronicky. Pri rozhodovaní vychádzala Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov ako správny orgán zo skutočnosti, že uvedený výrobca FROST s.r.o. Jesenná 12, Prešov s prideleným schvaľovacím úradným číslom SK ES má právoplatne zrušenú schválenú činnosť výroby mliečnych výrobkov rozhodnutím vydaným Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Prešov pod č.k. 12/2012/000077/Lan zo dňa a právoplatným odo dňa Ďaľším šetrením Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov bolo zistené, že uvedené mrazené krémy sú výrobky českého producenta BIDVEST OPAVA s.r.o., Česká republika, CZ 771 ES. Distribútor uvedených mrazených krémov BIDVEST SLOVAKIA s.r.o. mal o danej skutočnosti vedomosť a to, že podnikateľský subjekt FROST s.r.o. Jesenná 12, Prešov, IČO: ukončil svoju činnosť a zlúčil sa s podnikateľským subjektom BIDVEST SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom, IČO: Preverením údajov zapísaných v obchodnom registri bolo zistené, že spoločnosť FROST, s.r.o. Jesenná 12, Prešov, IČO: ukončila svoju činnosť k , následne došlo k jej zlúčeniu so spoločnosťou NOWACO Slovakia, Piešťanská 71, Nové mesto nad Váhom, IČO: do dátumu , v súčasnosti BIDVEST SLOVAKIA s.r.o. Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom, IČO: To znamená, že spoločnosť FROST, s.r.o. Jesenná 12, Prešov, IČO: de iure neexistuje.

4 Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom, bolo preukázané, že účastník konania svojím konaním porušil zákaz umiestňovať na trh potraviny klamlivo označené alebo ponúkané na spotrebu klamlivým spôsobom podľa 6 ods. 5 písm. b) a 9 ods. 2 písm. a) od. 1 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. h) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Podľa 28 ods. 2 písm. h) zákona o potravinách účinného v čase spáchania správneho deliktu orgán úradnej kontroly potravín uloží malému prevádzkovateľovi pokutu od 100 eur do eur, strednému prevádzkovateľovi od 300 eur do eur a veľkému prevádzkovateľovi od 500 eur do eur, ak v rozpore s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi umiestňuje na trh potraviny na trh potraviny klamlivo označené alebo ich ponúka na spotrebu klamlivým spôsobom. V priebehu správneho konania, vo veci vydania rozhodnutia o uložení pokuty prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku za porušenie zákazu umiestňovať na trh potraviny klamlivo označené alebo ponúkané na spotrebu klamlivým spôsobom podľa 6 ods. 5 písm. b) a 9 ods. 2 písm. a) bod 1, došlo k zmene právnej úpravy zákonom č. 42/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorý nadobudol účinnosť dňom Prvostupňový orgán posúdil, ktorá právna norma je pre účastníka konania výhodnejšia a dokončil konanie podľa právnej úpravy účinnej do a určil pokutu malému prevádzkovateľovi v rozmedzí od 100 eur do eur hranice sadzby. Podľa Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č.375/2011 zo dňa 1. novembra 2011 o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky, bola prevádzka Potraviny CBA 067, Komenského 38, Sabinov zaradená podľa 2 citovanej vyhlášky do kategórie malá prevádzka.. Závažnosť takéhoto protiprávneho konania je premietnutá aj do výšky možnej sankcie od 100 eur do eur. Správny orgán ukladá pokutu za iný správny delikt podľa 28 ods. 2 písm. h) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Pri určení výšky uloženej pokuty sa prihliadalo na fakt, že uvedeným konaním došlo k porušeniu ustanovení platnej legislatívy, tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Správny orgán pri stanovení výšky pokuty prihliadal na povahu rizika a mieru zavinenia. Správny orgán pri stanovení výšky pokuty prihliadal aj na celkovo pomerne malé množstvo predmetných výrobkov uvádzaných do obehu. Účastníkom konania predávané klamlivo označené potraviny nie sú zdravotne škodlivé, ale spotrebiteľ je uvádzaný do omylu pokiaľ ide o pôvod potraviny. Účastník konania nemohol síce ovplyvniť označenie balených potravín, ale je povinný mať určený a do praxe zavedený systém vlastných kontrol, aby zabezpečil uvádzanie na trh potravín označených podľa požiadaviek platnej legislatívy a neuvádzal spotrebiteľa do omylu. Správny orgán pri stanovení výšky pokuty prihliadal aj na okamžité kroky prijaté zo strany účastníka konania za účelom zjednania nápravy. Správny orgán pri stanovení výšky pokuty prihliadal aj na minulosť prevádzkovateľa, u ktorého doposiaľ nebolo zistené umiestňovanie na trh potravín klamlivo označených alebo ponúkaných na spotrebu klamlivým spôsobom. Správny orgán pri stanovení výšky pokuty prihliadal aj na zákonom stanovené medze, pričom prevádzkareň je v zmysle vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 375/2001 Z.z. o kritériách posudzovania veľkosti prevádzky zaradená

5 medzi malé prevádzky. Podľa 28 ods. 2 písm. h) zákona o potravinách účinného v čase spáchania správneho deliktu orgán úradnej kontroly potravín sú za uvedený delikt zákonom stanovené medze pokuty pre malého prevádzkovateľa od 100 eur do eur. Z uvedených dôvodov uloženú pokutu na dolnej hranici zákonom stanovenej sadzby vzhľadom na jej represívno - výchovnú funkciu považuje správny orgán za pokutu primeranú zodpovedajúcu zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušovania zákona. Na základe vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Prešov do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. MVDr. Vladimír Gašpar riaditeľ RVPS Prešov

6 Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov Levočská 112, Prešov Č. j.: 13/2013/001060/018 Prešov, dňa ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, ako správny orgán príslušný podľa 21 ods. 1 písm. d) a 23 ods. 5 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov v súlade s 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, takto rozhodla: Účastník konania SWEETY ICE, s.r.o., Petrovanská 34/A, Prešov IČO: porušil povinnosť toho, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu kontrolovať skladované potraviny a zložky takým spôsobom, ktorý umožní bezpečné vykonávanie ich kontroly a zabezpečí včasné zistenie, potravín po dátume spotreby a po dátume minimálnej trvanlivosti a ich vyradenie z obehu a oddelené uloženie a zreteľné označenie výrobkov na iný než pôvodný účel podľa 10 písm. c) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a to tým, že dňa o hod v prevádzkarni SWEETY ICE, s.r.o., Petrovanská 34/A, Prešov v priestore vedľa varne, ktorý slúži na skladovanie surovín a zložiek ktoré sú pripravené na dennú výrobu, sa nachádzalo maslo bloky v množstve 2 palety po 500 kg celkovo 1000 kg, výrobca Milk - Agro spol. s.r.o., Čapajevova 36, prevádzka Holého 43, Sabinov, ktorého dátum spotreby bol (6 mesiacov po dátume spotreby), pripravené na výrobu mrazeného výrobku Mystik. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. (2) písm. p) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov účinného v čase spáchania iného správneho deliktu. Ďalej porušil povinnosť toho, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu kontrolovať skladované potraviny a zložky takým spôsobom, ktorý umožní bezpečné vykonávanie ich kontroly a zabezpečí včasné zistenie, potravín po dátume spotreby a po dátume minimálnej trvanlivosti a ich vyradenie z obehu a oddelené uloženie a zreteľné označenie výrobkov na iný než pôvodný účel podľa 10 písm. c) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a to tým, že dňa o hod v prevádzkarni SWEETY ICE, s.r.o., Petrovanská 34/A, Prešov v priestore chladiarenského skladu surovín sa nachádzala surovina po dátume spotreby - citrónový koncentrát - Zitronen saft konzentrat, dátum výroby , dátum spotreby , výrobná dávka , výrobca BAYERNWALD GMBH, Hengersberk Germany v množstve 4 palety o hmotnosti 828 kg na jednej palete, t.j. celková hmotnosť 3312 kg. Tento tovar nebol oddelene uložený ani zreteľne označený ako tovar nevhodný na použitie do výroby. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. (2) písm. p) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov účinného v čase spáchania iného správneho deliktu.

7 Ďalej účastník konania nesplnil opatrenia uložené inšpektormi Regionálnej a veterinárnej a potravinovej správy Prešov uvedené v zázname z dodatočnej úradnej kontrole potravín č. PO/2013/SP,BK/DÚKP/14 zo dňa a do dňa vydania tohto rozhodnutia nepredložil doklady o spôsobe likvidácie citrónového koncentrátu v súlade s vlastným dokumentom SVP a platnou legislatívou o odpadoch. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 4 písm. g) zákona o potravinách. Za to sa mu podľa 28 ods. 4 písm. g) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ukladá pokuta vo výške 10000, slovom: desaťtisíc eur. Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prešov, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180. Pri platbe uvádzajte variabilný symbol , konštantný symbol Odôvodnenie Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov vykonala dňa u účastníka konania: SWEETY ICE, s.r.o., Petrovanská 34/A, Prešov, IČO: v prevádzkarni SWEETY ICE, s.r.o., Petrovanská 34/A, Prešov úradnú kontrolu potravín zameranú na používanie surovín a zložiek do výrobkov. Na základe tejto kontroly zistila, že SWEETY ICE, s.r.o., Petrovanská 34/A, Prešov IČO: v prevádzkarni SWEETY ICE, s.r.o., Petrovanská 34/A, Prešov dňa o hod. v priestore vedľa varne, ktorý slúži na skladovanie surovín a zložiek, ktoré sú pripravené na dennú výrobu, sa nachádzalo maslo bloky v množstve 2 palety po 500 kg celkovo 1000 kg, výrobca Milk - Agro spol. s.r.o., Čapajevova 36, prevádzka Holého 43, Sabinov, ktorého dátum spotreby bol (6 mesiacov po dátume spotreby), pripravené na výrobu mrazeného výrobku Mystik. Maslo bolo dodané prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku od firmy Milk Agro spol. s.r.o., Čapajevova 36, Prešov v množstve 2000 kg, ako maslo čerstvé bloky. Z tohto množstva 1000 kg masla bolo použitých na výrobu mrazeného výrobku Mystic jahodový a Mystic lieskový orech v dňoch a Ostaných 1000 kg masla bolo podľa vyjadrenia prevádzkovateľa zamrazených v priestoroch firmy SWEETY ICE, s.r.o., Petrovanská 34/A, Zmrazovanie výrobkov je krok vo výrobnom postupe určitého výrobku a môže ho vykonať iba výrobca daného výrobku a pod jeho kontrolou. Rozhodnutie zmraziť maslo bloky, ktoré je deklarované ako maslo čerstvé, je zo strany účastníka konania neoprávnenou manipuláciou s nakúpeným výrobkom. V čase úradnej kontroly dňa o 12,00 hod. bolo maslo po vybratí z mraziaceho skladu nachystané na výrobu mrazeného výrobku Mystic. Na základe zistených skutočností inšpektori orgánu úradnej kontroly potravín uložili podľa 20 ods.9 zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších právnych predpisov účastníkovi konania opatrenie na mieste:

8 1.Zákaz používania suroviny maslo bloky v množstve 1000 kg výrobca Milk - Agro spol. s.r.o., Čapajevova 36, prevádzka Holého 36, Sabinov, dátum spotreby na výrobu mrazených krémov so stanoveným termínom a určenou zodpovednou osobou. 2. Na RVPS Prešov písomne predložiť doklad o spôsobe likvidácie masla bloky výrobca Milk - Agro spol. s.r.o., Čapajevova 36, prevádzka Holého 36, Sabinov, dátum spotreby so stanoveným termínom do a určenou zodpovednou osobou. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov vykonala dňa u prevádzkovateľa potravinárskeho podniku SWEETY ICE, s.r.o., Petrovanská 34/A, Prešov, dodatočnú úradnú kontrolu potravín zameranú na kontrolu splnenia opatrení uložených na mieste pri úradnej kontrole potravín dňa Opatrenie č. 1 Zákaz používania suroviny maslo čerstvé bloky v množstve 1000 kg výrobca Milk-Agro spol. s.r.o., Čapajevova 36, prevádzka Hollého 43, Sabinov, dátum spotreby bolo splnené. Opatrenie č.2 Na RVPS Prešov písomne predložiť doklad o spôsobe likvidácie masla bloky výrobca Milk- Agro spol. s.r.o., Čapajevova 36, prevádzka Hollého 43, Sabinov, dátum spotreby v termíne do Dňa boli na RVPS Prešov doručené Obchodné doklady pre vedľajšie živočíšne produkty č. 1/ , 2/ , 3/ , kde ako preberajúci je uvedený Milan Bozuľa, Koprivnica 75 okres Bardejov. Po doručení týchto dokladov RVPS Prešov preverila oprávnenosť pána Bozuľu na manipuláciu s vedľajšími živočíšnymi produktmi (VŽP) na RVPS Bardejov. Overovaním bolo zistené, že chovateľ Milan Bozuľa nemá registrovaný chov ošípaných v CEHZ a RVPS Bardejov tomuto chovateľovi nevydala povolenie na manipuláciu a skrmovanie VŽP materiál č.3. PPP má v kapitole SVP súvisiacej s manipuláciou s odpadmi popísaný spôsob likvidácie VŽP, v ktorom sa odvoláva na Nariadenie ES 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa VŽP a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu. Spôsob vykonanej likvidácie hore uvedeného masla nebol v súlade s platnou legislatívou. Neoprávnená manipulácia s VŽP bude samostatne prešetrená v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v zmysle neskorších právnych predpisov. Ďalej bolo dodatočnou úradnou kontrolou zistené, že v priestore skladu surovín sa nachádzala surovina po dátume spotreby - citrónový koncentrát - Zitronen saft konzentrat, dátum výroby , dátum spotreby , výrobná dávka , výrobca BAYERNWALD GMBH, Hengersberk Germany v množstve 4 palety o hmotnosti 828 kg na jednej palete t.j. celková hmotnosť 3312 kg. Tento tovar nebol oddelene uložený ani zreteľne označený ako tovar nevhodný na použitie do výroby. Uvedeným konaním došlo k porušeniu ustanovení 10 pís. c) Zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších právnych predpisov. Inšpektori orgánu úradnej kontroly potravín uložili podľa 20 ods.9 zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších právnych predpisov účastníkovi konania opatrenie na mieste: 1. Zákaz používania suroviny Zitronen saft konzentrat, dátum výroby , dátum spotreby , výrobná dávka , výrobca BAYERNWALD GMBH,

9 Hengersberk Germany v množstve 4 palety o hmotnosti 3312 kg termínom a určenou zodpovednou osobou. so stanoveným 2. Predložiť doklady o spôsobe likvidácie pozáručného tovaru v súlade s dokumentom SVP a platnou legislatívou o odpadoch so stanoveným termínom a určenou zodpovednou osobou. Pri vyjadrení sa zodpovedného zamestnanca kontrolovaného subjektu alebo osoby oprávnenej konať za kontrolovaný subjekt k preukázaným kontrolným zisteniam v zázname z dodatočnej úradnej kontroly potravín č. PO/2013/SP,BK/DKÚP/14 zo dňa zodpovedný pracovník napísal stanovisko, že sa do 5 dní vyjadrí písomne. Účastník konania v lehote do piatich dní podal k zisteným skutočnostiam písomnú námietku, list č. 13/2013/ zo dňa V liste sa účastník konania vyjadruje okrem iného aj k záznamu o úradnej kontrole potravín č. PO/2013/SP, BK/8 zo dňa a záznamu o dodatočnej úradnej kontrole potravín č. PO/2013/SP,BK/DÚKP/14 zo dňa Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, ako orgán úradnej kontroly potravín podľa 21 ods. 1 písm. d) a 20 ods. 12 zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov v súlade s 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vo veci námietky účastníka konania SWEETY ICE, s.r.o., Petrovanská 34/A, Prešov, IČO , úradné číslo SK ES proti opatreniam uloženým zamestnancami orgánu úradnej kontroly potravín na mieste dňa a rozhodla v rozhodnutí o námietke Č.j.:13/2013/001031/I/023 zo dňa , že námietke účastníka konania nevyhovuje. Aj napriek rozhodnutiu RVPS Prešov zo dňa ktoré účastník konania prebral , že námietke účastníka konania ohľadne rozhodnutia o ďalšom určení citrónového koncentrátu po doručení laboratórneho vyšetrenia nevyhovuje, účastník konania do dňa vydania tohto rozhodnutia nepredložil doklady o spôsobe likvidácie citrónového koncentrátu t.j. opatrenie nesplnil. Skutočnosti zistené počas kontrol sú zaznamenané v Zázname o úradnej kontrole potravín č. PO/2013/SP,BK/8 zo dňa a v Zázname o dodatočnej úradnej kontrole potravín č.po/2013/sp,bk/dúkp/14 zo dňa a v rozhodnutí o námietke Č.j.:13/2013/001031/I zo dňa Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zistených porušení zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia prípadne navrhol jeho doplnenie. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa Účastník konania sa v lehote určenej správnym orgánom vyjadril k podkladu rozhodnutia listom č. 13/2013/ zo dňa , v ktorom udáva nasledovne stanoviská: Surovina určená na výrobu mrazených krémov a to maslo bloky, s dátumom spotreby , bolo určené na výrobu výrobkov Mystic dňa Nakoľko v tomto termíne nebola spracovaná celá zásielka tejto suroviny, prevádzkovateľ potravinárskeho podniku rozhodol, že jej časť v množstve 1000 kg zmrazil a umiestnil na dlhodobé skladovanie

10 v mraziarenskom sklade s vedomím, že zníženou teplotou skladovania hlboko pod bod mrazu na teplotu cca -15 C a nižšie sa recipročne predĺži jeho trvanlivosť a nedôjde k zásadnému porušeniu jeho kvality a bezpečnosti tak, aby nemohlo byť následne použité ako surovina na výrobu mrazených krémov. Z uvedeného vyplýva, že podmienky skladovania tohto masla neboli zabezpečené ako pre surovinu, ktorá sa skladuje v chlade pri výrobcom stanovenej teplote max.+8 C a stanovenej dobe spotreby do , ale jeho zmrazením boli vytvorené podmienky na dlhodobé skladovanie masla, ktoré umožňuje Nariadenie komisie ( ES ) č. 2771/1999 ustanovujúce podrobné podmienky na uplatňovanie Nariadenia rady ( ES ) č. 1255/1999 pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom a smotanou. Takto skladované maslo ďalej podlieha pre jeho uvoľnením na spracovanie zmyslovým kontrolám a súlade s Prílohou III toho nariadenia. Zástupca RVPS ak mu vznikli pochybnosti o kvalite masla mal ešte pred uložením radikálnych opatrení o likvidácii masla odobrať vzorky na laboratórne vyšetrenie do štátneho akreditovaného laboratória tak, ako to stanovuje Nariadenie komisie ( ES ) č. 2771/1999 a jeho prílohy a na základe týchto výsledkov rozhodnúť o spôsobe nakladania s touto surovinou. Nejestvuje teda dôkaz o tom, že maslo v zmyslovom alebo inom ukazovateli nespĺňalo požiadavky na surovinu určenú na výrobu mrazených krémov. Nariadenie komisie ( ES ) č. 2771/1999 ustanovujúce podrobné podmienky na uplatňovanie Nariadenia rady ( ES ) č. 1255/1999 pokiaľ ide o intervenciu na trhu s maslom a smotanou sa týka intervenčných nákupov. Účastník konania SWEETY ICE, s.r.o., Petrovanská 34/A, Prešov neuskutočňuje nákupy ako intervenčná agentúra uskutočňované prostredníctvom výberového konania. Zmrazovanie výrobkov je krok vo výrobnom postupe určitého výrobku a môže ho vykonať iba výrobca daného výrobku a pod jeho kontrolou. Rozhodnutie zmraziť maslo bloky, ktoré je deklarované ako maslo čerstvé, je zo strany účastníka konania neoprávnenou manipuláciou s nakúpeným výrobkom. Účastník konania musí rešpektovať podmienky skladovania (v tomto prípade teplota skladovania max. +8 C), ako aj dátum spotreby stanovený výrobcom a nemôže meniť charakter hotového výrobku a jeho dátum spotreby. RVPS uložila PPP - účastníkovi konania opatrenie na mieste na zákaz používania suroviny maslo bloky v množstve 1000 kg výrobcu Milk Agro spol. s.r.o., Čapajevová 36, prevádzka Hollého 43, Sabinov, dátum spotreby ktoré účastník konania rešpektoval a pri podpise dňa Záznamu o úradnej kontrole potravín zo dňa sa vyjadril, že predmetné maslo bolo dané na skŕmenie o čom je písomné potvrdenie. Ďalej účastník konania vo vyjadrení uvádza, že:...sme neporušili ustanovenie a povinnosti Zákona č. 152/1995 Z.z. v platnom znení 10písm. c) a máme za to, že pokiaľ ide o mraziarenské skladovanie masla k tomuto porušeniu nedošlo, nakoľko maslo bolo určené na dlhodobejšie skladovanie suroviny... Maslo bolo PPP dodané ako maslo čerstvé bloky s podmienkou skladovania pri teplote max. + 8 C a dátumom spotreby a nie ako maslo mrazené a nie ako určené na dlhodobé skladovanie ale s dátumom spotreby 3 mesiace. Pri kontrole prevádzkarne sa v priestore vedľa varne, ktorý slúži na skladovanie surovín a zložiek ktoré sú pripravené na dennú výrobu nachádzalo maslo, ktoré bolo 6 mesiacov po dátume spotreby a bolo pripravené na výrobu mrazených krémov. PPP jednoznačne porušil povinnosť toho, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu podľa 10 písm. c) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, kontrolovať skladované potraviny a zložky takým spôsobom, ktorý umožní bezpečné vykonávanie ich kontroly a zabezpečí včasné zistenie potravín po dátume spotreby a po dátume minimálnej trvanlivosti a ich vyradenie z obehu a oddelené uloženie a zreteľné označenie výrobkov na iný než pôvodný účel

11 Ďalej účastník konania uvádza, že :..čo sa týka citrónového koncentrátu s dátumom výroby a dátumom spotreby bola prevádzkovateľom odobratá vzorka na laboratórne vyšetrenie, ktoré potvrdilo neporušenosť a bezpečnosť tejto suroviny...z uvedeného vyplýva, že surovina citrónový koncentrát nepredstavuje riziko pre bezpečnosť a kvalitu výrobku. PPP touto cestou žiada o prehodnotenie uloženého opatrenia a umožnenie použitia citrónového koncentrátu na výrobu mrazených krémov. V zmysle zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov 10 písm. c), je povinnosťou prevádzkovateľa kontrolovať skladované potraviny a zložky takým spôsobom, ktorý umožní bezpečné vykonávanie ich kontroly a zabezpečí včasné zistenie potravín po dátume spotreby a po dátume minimálnej trvanlivosti a ich vyradenie z obehu a oddelené uloženie a zreteľné označenie výrobkov na iný než pôvodný účel. Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe ani prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku neprislúcha v zmysle žiadnej platnej legislatívy možnosť rozhodovať na základe laboratórnych výsledkov jednotlivých surovín a zložiek, ktoré sú po dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti o ich použití do výrobkov. Zákon jednoznačne určuje včasné zistenie, potravín po dátume spotreby a po dátume minimálnej trvanlivosti a ich vyradenie z obehu a oddelené uloženie a zreteľné označenie výrobkov na iný než pôvodný účel. Toto stanovisko bolo zaslané účastníkovi konania už aj v rozhodnutí o námietke Č.j.13/2013/001031/I/023 zo dňa , že námietke účastníka konania nevyhovuje. Pri rozhodovaní o inom správnom delikte vychádzala Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov z nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré tvoria obsah spisu: Záznam o úradnej kontrole potravín č. PO/2013/SP, BK/8 zo dňa , Záznam o dodatočnej úradnej kontrole potravín č. PO/2013/SP, BK/DÚKP/14 zo dňa a Rozhodnutie o námietke č.j.13/2013/001031/i zo dňa Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom, bolo preukázané, že účastník konania svojím konaním porušil povinnosť toho, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu, kontrolovať skladované potraviny a zložky takým spôsobom, ktorý umožní bezpečné vykonávanie ich kontroly a zabezpečí včasné zistenie, potravín po dátume spotreby a po dátume minimálnej trvanlivosti a ich vyradenie z obehu a oddelené uloženie a zreteľné označenie výrobkov na iný než pôvodný účel, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. p) zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Ďalej bolo preukázané, že prevádzkovateľ potravinárskeho podniku marí výkon úradnej kontroly potravín tým, že v určenej lehote nesplnil opatrenia uložené inšpektormi Regionálnej a veterinárnej a potravinovej správy Prešov. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 4 písm. g) zákona o potravinách. Nakoľko správny poriadok neupravuje postup správnych orgánov pri postihu za súbeh viacerých iných správnych deliktov, správny orgán pri ukladaní pokuty uplatnil na základe analógie legis tzv. absorpčnú zásadu, ktorej podstata tkvie v absorpcii sadzieb ( prísnejší trest pohlcuje miernejší ) a ukladá pokutu za iný správny delikt podľa 28 ods. 4 písm. g) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, teda podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na iný správny delikt najprísnejšie postihnuteľný.

12 Pri určení výšky uloženej pokuty sa prihliadalo na fakt, že uvedeným konaním došlo úmyselne k porušeniam ustanovení platnej legislatívy, ktorá stanovuje povinnosť pre prevádzkovateľa potravinárskeho podniku kontrolovať skladované potraviny a zložky takým spôsobom, ktorý umožní bezpečné vykonávanie ich kontroly a zabezpečí včasné zistenie potravín po dátume spotreby a po dátume minimálnej trvanlivosti a ich vyradenie z obehu a oddelené uloženie a zreteľné označenie výrobkov na iný než pôvodný účel a to tým, že vykonal zmrazenie čerstvého masla a tým zmenil charakter výrobku, pričom nerešpektoval skladovacie podmienky stanovené výrobcom max. +8 C, čo vlastne potvrdil v zaslanom vyjadrení sa k upovedomeniu o začatí správneho konania. Ďalej úmyselne nerešpektoval dátum spotreby masla bloky a maslo mal pripravené na výrobu mrazených krémov aj napriek tomu, že bolo 6 mesiacov po dátume spotreby. Pri určení výšky uloženej pokuty sa prihliadalo aj na fakt, že účastník konania marí výkon úradnej kontroly potravín tým, že v určenej lehote nesplnil opatrenia uložené na mieste inšpektormi Regionálnej a veterinárnej a potravinovej správy Prešov. Správny orgán uložil pokutu v rámci povoleného rozpätia ustanoveného v 28 ods. 4 zákona o potravinách, platného v čase vydávania rozhodnutia. Pri určovaní výšky pokuty dostatočne prihliadal na práva samotného účastníka konania, ale zároveň dodržal aj svoju úradnú povinnosť vo verejnom záujme prihliadať na práva a právom chránené záujmy ostatných fyzických a právnických osôb. Po preskúmaní celej veci je správny orgán toho názoru, že skutkový stav bol náležite zistený a preukázaný a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Takto uložená pokuta spĺňa primeraný represívny, ale aj preventívny účinok. Na základe vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Prešov do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. MVDr. Vladimír Gašpar riaditeľ RVPS Prešov Rozdeľovník Rozhodnutie sa doručuje: SWEETY ICE, s.r.o. Prešov, Petrovanská 34/A, Prešov

13

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2013/00057-5 V Bardejove dňa 4. 9. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako správny

Více

Č. k. Ro - 198/ V Čadci, dňa ROZHODNUTIE

Č. k. Ro - 198/ V Čadci, dňa ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Horná 2483, pošt. pr. 45, 022 01 Čadca tel.: 041/4322277, 4333247, fax: 041/4322277, e-mail: rvscao@svssr.sk Č. k. Ro - 198/2013-002 V Čadci, dňa 02.04.2013

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: HygienaPotravin@svps.sk Č. j. 433/2013/2 V Banskej Bystrici dňa 28.03.2013

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, Senica

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, Senica Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica Čáčovská cesta 305, 905 01 Senica č.k.: 000453/2013/RO-04-ZOP Senica, 11.02.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica ako správny

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa S t a r á Ľ u b o v ň a Levočská 338/4, 064 01 Stará Ľubovňa tel.:052/43226 87, fax: 052 42813 13 Č. k. 963/ 2013 V Starej Ľubovni dňa: 03.07.2013 K spisu: 886/2013

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/ REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: sekretariat.tt@svps.sk č. k.: TT/2015/00207 V Trnave, dňa:03.08.2015 č. j.:

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k.: 028/2013-003/Mi,St V Lučenci, dňa 07.05.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, Senec Č. k. RO: 765/ V Senci, č.

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, Senec Č. k. RO: 765/ V Senci, č. REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC Svätoplukova ul. č. 50, 903 01 Senec Č. k. RO: 765/2013-252 V Senci, 29.04.2013 č. spisu: 60/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Banská Bystrica Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: Hygiena.Potravin.BB@svps.sk Č. j. 1349/2013 V Banskej Bystrici,

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky Telefón: +421/35/6428309, 6428311 Fax: +421/35/6428310 E-mail:rvsnzo@svssr.sk Č. j.:j/2013/00046/727/964 V Nových

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : Riaditel.PU@svps.sk Č. j.: 34/2014/ŽK V Púchove: 07.10.2014 Poštové číslo: 1582/2014

Více

Č. k. Ro-954/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE

Č. k. Ro-954/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom tel.: O32/7712546, 7710021, fax: 7712546, e-mail: rvsnmo@svssr.sk Č. k. Ro-954/2013-002/ZOP V Novom Meste nad Váhom,

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín Súdna 22, 911 01 Trenčín tel., fax. 032 / 6522 123, e-mail: sekretariat.tn@svps.sk č.k. SK 9/2013/1652-ro/po V Trenčíne, 24.5.2013 R O Z H O D N U T

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, Veľký Krtíš, tel:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, Veľký Krtíš, tel: Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš, tel: 48 30 512 Č. j. 2013/184-1 Veľký Krtíš, dňa: 23.4.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín Tel: 043/5820930, fax: 043/5862841 Č. j.: 10/2013 V Dolnom Kubíne 28.03. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, Banská Bystrica Tel. 048/ , fax: 048/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: HygienaPotravin@svps.sk Č. j. 756/2013/2 V Banskej Bystrici dňa 16.05.2013

Více

Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici, dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Banská Bystrica Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail: Hygiena.Potravin.BB@svps.sk Č. j. 877/2013 V Banskej Bystrici,

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, , fax ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, , fax , Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ul. Bottova č. 2, ++421-56-6722764, fax ++421-56-6725191, e-mail: Riaditel.TV@svps.sk Číslo konania: 778/13/2 v Trebišove dňa 20. novembra 2013 Rozhodnutie

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, Bardejov Č. j.: 2012/ V Bardejove dňa:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, Bardejov Č. j.: 2012/ V Bardejove dňa: Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stöcklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2012/00079 4 V Bardejove dňa: 11. 3. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota Kirejevská ulica č. 22, P. Box 141, 979 01 Rimavská Sobota Telefón: 047/5811138, 5811139, fax: 047/5627439, e-mail: Sekretariat.RS@svps.sk Č.k.:

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : rvspuo@svssr.sr Číslo konania: Ro 12/2013 - RK V Púchove: 22.04.2013 Podacie č. : 642/13

Více

č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa: č. j.: ROZHODNUTIE

č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa: č. j.: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: hygienapotravin.tt@svps.sk č. k.: TT/2013/00245 V Trnave, dňa:02.09.2013 č.

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, Bardejov ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov Stocklova 34, 085 01 Bardejov Č. j.: 2013/O00053-3 V Bardejove dňa 27.08.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov, ako

Více

Č. k. Ro-995/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE

Č. k. Ro-995/ /ZOP V Novom Meste nad Váhom, dňa: ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom tel.: O32/7712546, 7710021, fax: 7712546, e-mail: rvsnmo@svssr.sk Č. k. Ro-995/2013-002/ZOP V Novom Meste nad Váhom,

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ ,

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, Púchov Tel./Fax : 042/ , Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov Moravská 1343/29, 020 01 Púchov Tel./Fax : 042/46 41 315, e-mail : riaditel.pu@svps.sk Číslo konania: Ro 29/2013 - RK V Púchove: 07.08.2013 Č.p. : 13/1383

Více

Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa R O Z H O D N U T I E

Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa R O Z H O D N U T I E REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA Skuteckého 19, 975 90 Banská Bystrica Tel. 048/4125602, fax: 048/4144994, e-mail:hygienapotravin.bb @svps.sk Č. j.1257/2013 V Banskej Bystrici dňa 25.07.2013

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Č.k. Ro - 57/ ŽK Prievidza, dňa 26.7.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Č.k. Ro - 57/ ŽK Prievidza, dňa 26.7. Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 57/2013 - ŽK Prievidza, dňa 26.7.2013 2348/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, Trnava Tel.: 033/ fax: 033/ REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA TRNAVA Zavarská 11, 918 21 Trnava Tel.: 033/ 5501 447 fax: 033/ 5501 407 e-mail: sekretariat.tt@svps.sk č. k.: TT/2014/00243 V Trnave, dňa:14.08.2014 č. j.:

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0055/04/16 V Nitre dňa 06. 05. 2016 R O Z H

Více

Uznesenie. r o z h o d o l :

Uznesenie. r o z h o d o l : Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, Komárno Tel.: 035/ , , , Fax: 035/

Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, Komárno Tel.: 035/ , , , Fax: 035/ Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234 Č. k. : 2013/001104/00080/Kn V Komárne, 13.05.2013 ROZHODNUTIE Regionálna

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla: I.

ROZHODNUTIE. rozhodla: I. Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné Gaštanová 3, 057/7752963, 057/7752966, PSČ 066 01 Humenné - - Č. j. 2013/00591-03 V Humennom, dňa 10.09.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k.: 018/2013 003/Ga,St Lučenec, dňa 09.04.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, Martin

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, Martin REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA MARTIN Záturčianska č. 1, 036 01 Martin č. j. 505/2013-1 V Martine, dňa 27.8.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa (ďalej len RVPS) Martin

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla:

ROZHODNUTIE. rozhodla: Regionálna veterinárna a potravinová správa Svidník MUDr. Pribulu č. 2, 089 01 Svidník tel: 054/286 10 84 fax: 054/281 20 02 e-mail: hygienapotravin.sk@svps.sk Č.s. A/2013/00053-2 Vo Svidníku dňa 23.07.2013

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro -17/2013 - RK Prievidza, dňa 28.08.2013 2648/2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA POPRAD Partizánska č.83, 058 01 Poprad ++421-52-7723085, fax ++421-52-7882773,e-mail: Riaditel.PP@svps.sk Č. j.:1364/2013 v Poprade, dňa 03.06.2013 ROZHODNUTIE

Více

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, Bratislava. Č. k. 322/ / Bratislava

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, Bratislava. Č. k. 322/ / Bratislava REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BRATISLAVA-mesto Polianky č. 8, 841 01 Bratislava tel. : 644 61 210, fax: 644 61 208 e-mail: Sekretariat.BA@svps.sk Č. k. 322/ / 2013-163 Bratislava 23.07.2013

Více

FORMULÁR pre právnickú osobu

FORMULÁR pre právnickú osobu OKRESNÝ ÚRAD... odbor živnostenského podnikania Vyplní úrad FORMULÁR pre právnickú osobu ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti / žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 1,

Více

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica

OKRESNY URAD SKALICA. katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, Skalica OKRESNY URAD SKALICA katastrálny odbor oddelenie zápisov práv k nehnuternostiam Námestie slobody 15, 909 01 Skalica WÉSTSKA CAST PRAHA 3 úřad městské fiáslic^ O' 3 0.01, 2017 Haviííkovo nám. 700/9 podatelna

Více

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, Prešov SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov Číslo: P/0075/07/16 Dňa: 23.05.2016 ROZHODNUTIE Inšpektorát

Více

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec

R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, Lučenec R e g ionáln a v eterinárn a a potravin ová s p r áva Lučen e c Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec Č.k: 011/2013-002/JK/St V Lučenci, dňa 18.03.2013 R O Z H O D N U T I E Regionálna veterinárna a potravinová

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice Dôvodová správa S účinnosťou k 2.12.2015 došlo k zmene zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, Galanta ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, Galanta ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, 924 25 Galanta Č. j.: 471/2013 v Galante, dňa 14.03.2013 Č. k. R - 07-2013/RK ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 16/2008 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods.

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE MESTO Hlinkova 1/C, Košice

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE MESTO Hlinkova 1/C, Košice REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA KOŠICE MESTO Hlinkova 1/C, 040 01 Košice Tel.: 055 7961811, 79 618 12; Fax: 055 63 256 23 E-mail: riaditel.ke@svps.sk Číslo konania: 2013/744-239/2/Ma Košice,

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P.O. Box 197, Zvolen

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P.O. Box 197, Zvolen Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P.O. Box 197, 960 01 Zvolen Č. j. 46-1/2015/58-021 Zvolen 09.02.2015 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen ako

Více

O d ô v o d n e n i e

O d ô v o d n e n i e SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčíne Číslo: P/0012/03/2016 Dňa 16.05.2016 Inšpektorát Slovenskej

Více

Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, ROZHODNUTIE

Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234, E-mail: riaditel.kn@svps.sk Č. k. 2013/001381/00098/Fü Komárno, 10.6.2013

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Návrh na nevyhovenie protestu prokurátora proti uzneseniu

Více

ROZHODNUTIE. rozhodla:

ROZHODNUTIE. rozhodla: Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda tel 031/552 25 75, email: sekretariat.ds@svps.sk IČO: 36086711, DIČ: 2021437451 Č. j.: S/2014/287/1821-R

Více

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok

Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok Vydanie č.: 1 Platné od: 01.10.2015 Strana 1 z 6 Výtlačok č.: Kontrola používania alkoholických nápojov, omamných a psychotropných Vypracoval Kontroloval Schválil Meno a priezvisko Viktor NAĎ Mgr. Marián

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, Dolný Kubín Tel: 043/ , fax: 043/ ROZHODNUTIE REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA DOLNÝ KUBÍN Pelhřimovská 2055/7, 026 01 Dolný Kubín Tel: 043/5820930, fax: 043/5862841 Č. j.: 264/2013 V Dolnom Kubíne 14.08. 2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna

Více

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 2682/2013 V Bratislave, dňa 26.08.2013 ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ Štátna veterinárna a potravinová správa

Více

R O Z H O D N U T I E

R O Z H O D N U T I E Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj p. schr. 49/A, Staničná č. 9, 950 50 N i t r a Číslo: P/0229/04/16 V Nitre dňa 29. 09. 2016 R O Z H

Více

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky pobočka zahraničnej banky Informácie podľa Opatrenia NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bank Informácie k 31. 12. 2014 Citibank Europe plc so sídlom 1 North Wall

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, Zvolen ROZHODNUTIE

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, Zvolen ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Námestie SNP 50, P. O. Box 197, 960 01 Zvolen Č. k.: 1129/2013/037-003 Zvolen 6.9.2013 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen

Více

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ ,

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, Nové Zámky Telefón: +421/35/ , REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA NOVÉ ZÁMKY Komjatická 65, 940 89 Nové Zámky Telefón: +421/35/6428309, 6428311 Fax: +421/35/6428310 E-mail:rvsnzo@svssr.sk Č. j.:j/2013/00024/397/555 V Nových

Více

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k vydávaniu súhlasu správcu dane so zápisom do obchodného registra V nadväznosti na legislatívnu zmenu Obchodného zákonníka bolo s účinnosťou od 1.10.2012

Více

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA

ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, BRATISLAVA ŠTÁTNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Botanická č. 17, 842 13 BRATISLAVA Č. k.: 1886/2013 V Bratislave, dňa 21.06.2013 ROZHODNUTIE O ODVOLANÍ Štátna veterinárna a potravinová správa

Více

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého

M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne. N á v r h. s c h v a ľ u j e. alkoholických nápojov v zmysle predloženého M E S T S K Ý Ú R A D V T R E N Č Í N E Mestské zastupiteľstvo Trenčín, 30.06.2014 V Trenčíne N á v r h VZN č.14/2014 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov Predkladá: JUDr. Rastislav Kudla poslanec

Více

K R I T É R I Á pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do I. ročníka Športového gymnázia v Bratislave pre šk. r.

K R I T É R I Á pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do I. ročníka Športového gymnázia v Bratislave pre šk. r. K R I T É R I Á pre prijímanie uchádzačov z 9. ročníka základných škôl do I. ročníka Športového gymnázia v Bratislave pre šk. r. 2008/2009 - V súlade so znením paragrafu 41a, ods. 4, zákona NR SR č. 216/2001

Více

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia

OBEC JACOVCE. Všeobecne záväzného nariadenia OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Více

Informácia k zastupovaniu u správcu dane

Informácia k zastupovaniu u správcu dane Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k zastupovaniu u správcu dane Informácia je určená pre fyzické osoby a právnické osoby a týka sa zastupovania v zmysle zákona NR SR č. 563/2009 Z.

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto

N á v r h k pripomienkovaniu. sa uznieslo na tomto N á v r h k pripomienkovaniu Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa v súlade s 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 28 ods. 5, 49 ods. 4, 116 ods. 6 zákona č. 245/2008

Více

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno

Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012. ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým sa určujú a menia názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Lozorno Všeobecne záväzné nariadenie obce Lozorno č. 3/2012 ktorým

Více

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky pobočka zahraničnej banky Informácie podľa Opatrenia NBS č. 15/2010 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bank Informácie k 31. 3. 2014 Citibank Europe plc so sídlom 1 North Wall Quay,

Více

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná

Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Ochrana osobných údajov v samospráve v kontexte nového zákona o ochrane osobných údajov JUDr. Lucia Kopná Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Zákonné vymedzenie samosprávy a jej činností

Více

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV. Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura na Cypre KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel, 16.5.2007 KOM(2007) 257 v konečnom znení 2007/0091 (CNB) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura

Více

Článok I. Základné ustanovenia

Článok I. Základné ustanovenia VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č. 1/2013 zo dňa 26.6.2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej

Více

číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z.

číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z. číslo : 3/2010 O PODMIENKACH URČOVANIA a VYBERANIA MIESTNYCH DANÍ V zmysle zákona č.582/1992 Z.z. Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Trnávka číslo : 18.12.2010 zo dňa : 23.12.2010 Účinnosť

Více

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok

Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Smernica primátora č. 2/2011 o vykonávaní kontroly požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok Primátor mesta Svidník podľa 13 odsek 4 písmeno e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Více

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch

Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch Smernica pre výkon finančnej kontroly na Mestskom úrade v Lipanoch V zmysle ustanovení zákona č.357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva primátor mesta túto

Více

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., ):...

Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č.,  ):... Vlastník stavby (alebo jeho splnomocnený zástupca): meno (názov firmy):... adresa (sídlo):... PSČ:... kontakt (tel. č., e-mail):... Mestská časť Bratislava-Ružinov Stavebný úrad Mierová 21 827 05 Bratislava

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, Rožňava. R o z h o d n u t i e

Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, Rožňava. R o z h o d n u t i e Regionálna veterinárna a potravinová správa R o ž ň a v a Južná 43, 048 01 Rožňava Č. k. : 2013/00029-4 V Rožňave 29.apríla 2013 R o z h o d n u t i e Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava

Více

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY

ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY REGDP_1 ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU, OZNÁMENIE ZMIEN, ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE REGISTRÁCIE NA DAŇ Z PRÍJMOV A DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky

Více

Č. k. 2013/001845/00144/Fü Komárno, ROZHODNUTIE

Č. k. 2013/001845/00144/Fü Komárno, ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno Štúrova 5, 945 01 Komárno Tel.: 035/7731235, 7731236,7731237, Fax: 035/7731234, E-mail: riaditel.kn@svps.sk Č. k. 2013/001845/00144/Fü Komárno, 12.8.2013

Více

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky

SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E. Ústavného súdu Slovenskej republiky SLOVENSKÁ REPUBLIKA U Z N E S E N I E Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 57/2015 9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. februára 2015 predbežne prerokoval sťažnosť

Více

Informácia o výberovom konaní

Informácia o výberovom konaní Zbor väzenskej a justičnej stráže Informácia o výberovom konaní na voľné miesto vedúci odborný referent referátu centrálnej evidencie oddelenia logistiky Začiatok výberového konania : 03.04.2013 Termín

Více

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra

Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra JUDr. Jaroslav Macek Omšenie, 10.06.2013 OBCHODNÝ REGISTER AKTUÁLNE PROBLÉMY Aktuálny legislatívny vývoj v oblasti obchodného registra Novela ObZ účinná od 1.2.2013-127a a 132 ods.1 úradné osvedčenie podpisu

Více

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, Prievidza Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza Č.k. Ro - 75/2014 - ŽK Prievidza, dňa 16.7.2014 1984/2014 ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa

Více

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017

V y d á v a. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senica č. 3A o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2017 Mesto Senica v súlade s ustanovením 6 ods.1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 369/1990 Zb. ) a ustanoveniami 77-83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych

Více

CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015

CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015 CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2015 platný od 1. januára 2015 Tento cenník je určený odberateľom elektriny mimo domácností, ktorí spĺňajú podmienku podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

Více

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o symboloch Mestskej časti Košice - Západ. 1 Predmet

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Západ o symboloch Mestskej časti Košice - Západ. 1 Predmet Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Západ v zmysle ustanovenia 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovenia 14 ods. 3 písm. a) a 19 ods. 2

Více

MESTO STUPAVA Hlavná 1/24, Stupava

MESTO STUPAVA Hlavná 1/24, Stupava MESTO STUPAVA Hlavná 1/24, 900 31 Stupava Č.j.:SÚ-4587/2015/ Kv - Šm Stupava 13.7.2015 Vec: Oznámenie o začatí konania Mesto Stupava, ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle 117 zákona

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 28.02.2015 Časová verzia predpisu účinná od: 01.04.2015 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 30 Z Á K O N z 3. februára 2015, ktorým

Více

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e:

v y d á v a m m e t o d i c k é u s m e r n e n i e: č. 6226/2013 V Bratislave dňa 7. augusta 2013 Metodické usmernenie k zmenám v povinnosti platiť školné v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 709/2012

MESTO NITRA. Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre. Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry. Číslo materiálu: 709/2012 MESTO NITRA Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre Predkladateľ: Jozef Dvonč, primátor mesta Nitry Číslo materiálu: 709/2012 Názov materiálu: Návrh na nakladanie s majetkom vo vlastníctve

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

O b e c R o z h a n o v c e

O b e c R o z h a n o v c e O b e c R o z h a n o v c e Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rozhanovce č.1/2017 zo dňa 02.02.2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka navštevujúceho školské zariadenie

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Smernica č. 1/2010 Smernica č. 1/2010 rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave o používaní kamerového systému na UCM, Skladová 2, v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov Rektor Univerzity sv. Cyrila

Více

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 mimoriadneho valného zhromaždenia :

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1 mimoriadneho valného zhromaždenia : Uverejnenie výsledkov hlasovania na mimoriadnom valnom zhromaždení akciovej spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. konanom dňa 22.08.2013 podľa 188 ods.5 Obchodného zákonníka Hlasovanie o návrhu uznesenia

Více

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016

vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 N á v r h M E S T O S T R Á Ž S K E vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo.../2016 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske.

Více

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z.

o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Smernica starostu č. 1 / 2016 o používaní kamerového systému v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a Vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov č. 164/2013 Z.z. Starosta obce Priepasné

Více