REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, Galanta ROZHODNUTIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, Galanta ROZHODNUTIE"

Transkript

1 REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA GALANTA Hodská 353/19, Galanta Č. j.: 471/2013 v Galante, dňa Č. k. R /RK ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta, ako správny orgán príslušný podľa 21 ods. 1 písm. d) a 23 ods. 5 zákona NR SR č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o potravinách ), v súlade s 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto rozhodla: Účastník konania: TESCO STORES, a. s. Sídlo: Bratislava, Kamenné nám. 1/A IČO: prevádzkareň: TESCO SM Sládkovičovo, Fučíkova 434, Sládkovičovo porušil povinnosť, že nesmie predávať výrobky po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti a dátumu spotreby deklarovanej výrobcom podľa 12 ods.1 písm. h/ zákona NR SR č.152/95 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a to tým, že dňa v čase od 9,00-13,00 hod. bol v prevádzkarni TESCO SM Sládkovičovo, Fučíkova 434, Sládkovičovo zistený predaj 9 druhov potravín po dátume spotreby a dátume minimálnej trvanlivosti.

2 Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. i/ zákona NR SR č.152/95 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Ďalej porušil povinnosť zabezpečiť skladovanie potravín len v takých priestoroch, aby sa zachovala ich bezpečnosť, kvalita a biologická hodnota, čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia, nezabezpečil oddelené skladovanie nezlučiteľných druhov výrobkov podľa 10 písm. a/, b/, d/ zákona o potravinách a nedodržania požiadaviek upravených v nariadení /ES/ č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady o hygiene potravín Príloha II, Kapitola I bod 1 tým, že prevádzkové priestory sa majú udržiavať v čistote, tým, že v prevádzkarni TESCO SM Sládkovičovo, Fučíkova 434, Sládkovičovo nezabezpečil čistotu podláh v skladovacích, predajných a manipulačných priestoroch, v chladiarni určenej pre mäsové výrobky skladoval i zeleninu. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.1 písm. a/ zákona NR SR č. 152/95 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Za to sa mu podľa 28 ods.2 písm. i / zákona NR SR č.152/95 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Ukladá pokuta vo výške 200.-, slovom: dvesto eur Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Galanta, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180. Pri platbe uvádzajte variabilný symbol R /RK konštantný symbol Odôvodnenie Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta vykonala dňa pod č. GA/2012/Ma, Ka, Mr/163 u účastníka konania: TESCO STORES, a. s., Kamenné nám. 1/A, Bratislava, prevádzka: TESCO SM Sládkovičovo, Fučíkova 434, Sládkovičovo úradnú kontrolu potravín zameranú na kontrolu dodržiavania dátumov minimálnej trvanlivosti a dátumov spotreby výrobkov, hygienu predaja, skladovania, dodržiavania teplotného reťazca. Na základe tejto kontroly zistila, že kontrolovaný subjekt: TESCO STORES a.s., Kamenné námestie 1/A, Bratislava, prevádzkareň: TESCO SM Sládkovičovo, Fučíkova 434, Sládkovičovo sa dopustil:

3 1.Predaja potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti a dátume spotreby: Konkrétne išlo o tieto výrobky: - Energetický sýtený nápoj Sugar free KX, 40 ks, á 250 ml, á 0,99, minimálna trvanlivosť do , predávajúci: Cott Beverages Kegworth, Veľká Británia, 30 dní po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, - Energetický sýtený nápoj s ovocnou príchuťou a taurínom a kofeínom, 19 ks, á 250 ml, á 0,89, dátum minimálnej trvanlivosti 10/2012, predávajúci: Cott Beverages Kegworth, Veľká Británia, 30 dní po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, - Pražené lúpané solené mandle, 3 ks, á 200 g, á 3,04, minimálna trvanlivosť do vyrobené v Poľsku, distribútor: Tesco Stores SR, Bratislava, 11 dní po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, - Pistácie pražené solené, 3 ks, á 60 g, á 1,62, minimálna trvanlivosť do , distribútor: Oliv s.r.o., Pezinok, 16 dní po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, - Jahody 2 ks, á 250 g, á 1,18, dátum spotreby , krajina pôvodu: Belgicko, 1 deň po uplynutí dátumu spotreby, - Maliny 1 ks, á 125 g, á 1,81, dátum spotreby , krajina pôvodu: Španielsko, 1 deň po uplynutí dátumu spotreby, - Dezert čokoládové bonbóny. Mliečna čokoláda plnená náplňou s kávovou príchuťou, 1 ks, á 180 g, á 3,99, minimálna trvanlivosť do , distribútor: Kraft Foods Slovakia Bratislava, 9 dní po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, - Mini Croissant - jemné pľundrové pečivo 3 ks, á 250 g, á 1,65, dátum minimálnej trvanlivosti , výrobca: R. Olz Meisterbacker, Rakúsko, 1 deň po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, - Nátierka a la losos slaná, 1 ks, á 140 g, á 0,69, dátum spotreby , výrobca: Fliper s r.o., Častkovce, 1 deň po uplynutí dátumu spotreby, čo je v rozpore s ustanovením 6 ods. 5 písm. d/ zákona o potravinách, podľa ktorého cit.: Na trh je zakázané umiestňovať potraviny po uplynutom dátume spotreby alebo dátume minimálnej trvanlivosti, 12 ods. 1 písm. h/ zákona o potravinách, podľa ktorého cit.: Ten, kto predáva potraviny nesmie predávať potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti a 10 písm. c/ zákona o potravinách, podľa ktorého cit.: Ten, kto skladuje potraviny, je povinný kontrolovať skladované potraviny a ukladať ich spôsobom, ktorý umožní bezpečné vykonávanie ich kontroly, včasné zistenie potravín po dátume spotreby a dátume minimálnej trvanlivosti a ich vyradenie z predaja, oddelené uloženie a zreteľné označenie výrobkov na iný než pôvodný účel. Celkovo bol zistený predaj 9 druhov výrobkov po dátume spotreby a dátume minimálnej trvanlivosti v celkovej hodnote 81,84 a celkovom množstve 19,575 m. j. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 2 písm. i/ zákona NR SR č. 152/95 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

4 2. Porušenie zásad, povinností a požiadaviek na hygienu výroby potravín, manipulácie s nimi a pri ich umiestňovaní na trh: - prevádzkovateľ potravinárskeho podniku nezabezpečil čistotu skladovacích priestorov, čo je v rozpore s 10 písm. a/, b/, d/ zákona NR SR č.152/95 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov podľa ktorého ten, kto skladuje potraviny a zložky na ich výrobu je povinný zabezpečiť skladovanie v takých priestoroch, aby sa zachovala bezpečnosť, kvalita a biologická hodnota potravín, zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia, zabezpečiť oddelené skladovanie nezlučiteľných druhov výrobkov, nedodržania požiadaviek upravených v nariadení /ES/ č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady o hygiene potravín Príloha II, Kapitola I bod 1 podľa ktorého cit.: Potravinárske priestory sa musia udržiavať v čistote a v dobrom stave údržby, keď podlaha v sklade, predajni, manipulačných priestoroch bola znečistená, spoločne skladoval v chladiarni pre mäsové výrobky aj zeleninu. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 1 písm. a/ zákona NR SR č. 152/95 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľovi potravinárskeho podniku boli počas úradnej kontroly potravín uložené opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, uvedené v Zázname o úradnej kontrole potravín č. GA/2012/Ma, Ka, Mr/163 zo dňa Skutočnosti zistené počas kontroly sú zaznamenané v Zázname o úradnej kontrole potravín č.ga/2012/ma, Ka, Mr/163 zo dňa , ktorého kópiu v uvedenej prevádzke prevzala manažerka predajne, ktorá bola prítomná pri kontrole a s úradným záznamom súhlasila. Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta dňa zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania č.354/2013 vo veci zistených porušení zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia v stanovenej lehote do 5 dní odo dňa jeho doručenia, prípadne navrhol jeho doplnenie. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa Účastník konania sa v lehote určenej správnym orgánom nevyjadril k podkladu rozhodnutia. Pri rozhodovaní o inom správnom delikte vychádzala Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta z nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré tvoria obsah spisu: úradný záznam č. GA/2012/Ma, Ka, Mr/163, upovedomenie o začatí správneho konania č. k. 354/2013 zo dňa Úlohou orgánov úradnej kontroly potravín je dozerať, či právnické a fyzické osoby dodržiavajú podmienky a plnia povinnosti a opatrenia ustanovené zákonom NR SR č. 152/95 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a Potravinovým kódexom SR upravujúcim výrobu potravín, manipuláciu s nimi a ich uvádzanie na trh v záujme ochrany zdravia, zistenia skutočnosti pri predaji a ochrany záujmov spotrebiteľov vrátane ich informovanosti. Overuje sa tiež zhoda s požiadavkami ustanovenými nariadením (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktoré ustanovuje všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva.

5 Z ustanovenia 3 ods. 4 zákona o potravinách vyplýva povinnosť, podľa ktorej cit.: Požiadavky a postupy podľa odsekov 1 až 3 ustanovené vo všeobecných záväzných právnych predpisoch je povinný dodržiavať každý, kto potraviny vyrába, manipuluje s nimi a umiestňuje ich na trh. Osobitnými predpismi sú v tomto prípade nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v platnom znení, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, podľa ktorého bezpečnosť potravín musí byť v celom potravinovom reťazci a túto je povinný dodržiavať každý, kto manipuluje s potravinami a umiestňuje ich na trh čo však vzhľadom k hore uvedenému nebolo splnené. Umiestňovaním na trh potravín po uplynutom dátume spotreby a dátume minimálnej trvanlivosti, nedodržiavaním hygienických podmienok pri predaji potravín došlo k protiprávnym konaniam, ktoré napĺňajú skutkové podstaty iných správnych deliktov uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Porušenia povinností vyplývajúcich z vyššie uvedených právnych predpisov a protiprávne konanie kontrolovaného subjektu bolo zo strany orgánu úradnej kontroly potravín náležite preukázané a zdokumentované. Protiprávne konanie u prevádzkovateľa potravinárskeho podniku TESCO STORES a. s Bratislava trvalo do úradnej kontroly potravín -predajom 9 druhov potravín v celkovej hmotnosti 19,575 m. j. a celkovej hodnote 81,84, výrobky po dátume minimálnej trvanlivosti a dátume spotreby od 1 dňa do 30 dní. Stanovením dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti výrobca deklaruje dátum, do ktorého si potravina pri správnom skladovaní uchová svoje špecifické vlastnosti. Po uplynutí tejto doby výrobca negarantuje, že takýto výrobok má naďalej deklarované špecifické vlastnosti a sú porušené práva spotrebiteľa na kvalitu predávaných potravín a na zdravotnú bezpečnosť. Nezabezpečením vhodných hygienických podmienok je ohrozená kvalita a bezpečnosť potravín. Ochrana zdravia obyvateľstva je prvoradá a povýšená nad akékoľvek hospodárske či iné záujmy. Každý prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, ktorý vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, je povinný bezpodmienečne plniť vyššie citované právne predpisy, pretože k plneniu týchto sa zaviazala Slovenská republika pri vstupe do EÚ. Toto spoločenstvo je od roku 2003 členom Komisie Codex Alimentarius, hlavným cieľom ktorej je ochrana zdravia a zabezpečenie správnych obchodných praktík na trhu s potravinami. V súvislosti s mierou zavinenia treba uviesť, že zákon o potravinách je koncipovaný na princípe objektívnej zodpovednosti, v zmysle ktorého predávajúci objektívne zodpovedá za zistené nedostatky bez ohľadu na zavinenie. Po preskúmaní celej veci je správny orgán toho názoru, že skutkový stav bol náležite zistený a preukázaný, a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Z uvedených dôkazov, ktoré boli zistené a získané zákonným spôsobom bolo preukázané, že účastník konania svojím konaním porušil povinnosť, že nesmie predávať potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti podľa 12 ods.1 písm. h/ zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.2 písm. i/ zákona NR SR 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, že nezabezpečil hygienické podmienky skladovacích priestorov podľa 10 písm. a/, b/,d/ čím naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods. 1 písm. a/ zákona o potravinách v znení neskorších predpisov.

6 Správny orgán pri ukladaní pokuty uplatnil na základe analógie legis tzv. absorpčnú zásadu a ukladá pokutu podľa 28 ods. 2 písm. i/ zákona NR SR č. 152/95 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, teda podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na iný správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Pri určení výšky pokuty Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta vychádzala zo zákona NR SR č. 152/95 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého môže v zmysle 28 ods. 2 písm. i/ uložiť malému prevádzkovateľovi pokutu od 100 eur do eur, ak v rozpore s týmto zákonom, alebo osobitnými predpismi umiestňuje na trh potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti. Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle 28 ods. 7 zákona o potravinách prihliadnuté najmä na závažnosť, trvanie, mieru zavinenia, následky protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa a na to, či ide o opakované protiprávne konanie. Podľa ustanovenia 28 ods. 5 zákona o potravinách, podľa ktorého ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta podľa ods. 1 až 3, orgán úradnej kontroly uloží pokutu až do výšky dvojnásobku súm v odsekoch 1 až 3. V uvedenej prevádzkarni sa jedná o opakované protiprávne konanie. Účastníkovi konania TESCO STORES a. s., Kamenné námestie 1/A, Bratislava, prevádzka TESCO SM Sládkovičovo, Fučíkova 434, Sládkovičovo bola rozhodnutím RVPS Galanta č. k. R /RK zo dňa podľa 28 ods. 2 písm. i/ zákona o potravinách za umiestnenie na trh potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti uložená pokuta vo výške Správny orgán má za to, že uložená pokuta vo výške je vzhľadom na jej represívno - výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovený limit pokutou primeranou a zároveň zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona. Na základe vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Galanta do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. MVDr. Jozef Kašuba r i a d i t e ľ RVPS Galanta Rozdeľovník: Rozhodnutie sa doručuje sa: 1/ TESCO STORES, a.s., Bratislava, Kamenné nám. 1/A

7 Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta Hodská 353/19, Galanta Č. j.: 556/2013 V Galante R- 05/2013 ŽK ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta., ako správny orgán príslušný podľa 21 ods. 1 písm. e) a 23 ods. 5 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov v súlade s 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, takto rozhodla: Účastník konania COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, Galanta, IČO: porušil povinnosť zabezpečiť skladovanie potravín len v takých priestoroch a za takých podmienok, aby sa zachovala ich zdravotná neškodnosť, kvalita a biologická hodnota potravín, ako aj zabezpečiť čistotu skladovacích priestorov a manipulačného zariadenia a vykonávanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, zabezpečiť oddelené skladovanie nezlučiteľných druhov výrobkov vzájomne ovplyvňujúcich zdravotnú neškodnosť a kvalitu podľa 10 ods.1, písm. a), b),c),d) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a dodržania požiadaviek upravených v Nariadení (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29.apríla 2004 o hygiene potravín v platnom znení., príloha II. Kapitola 1,ods., ods. 2, písm. a), b),d) a f),,ods. 4 Kapitola V., ods. 1, písm. a),b), Kapitola IX ods. 3 a4 tým, že dňa v čase výkonu úradnej kontroly potravín od do hod. v prevádzkarni PJ 384, Dionýza Štúra 1012, Sereď nezabezpečil vyhovujúcu hygienu skladovacích, manipulačných a predajných priestorov a predával potraviny s poškodeným obalom. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.1, písm. a) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Ďalej porušil povinnosť označiť pre spotrebiteľa tovar s blížiacim sa ukončením doby spotreby podľa 12 ods.1, písm. p) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v platnom znení a povinnosť uvádzať na trh len potraviny označené v zmysle 9 ods. 1 tým,že dňa v čase výkonu úradnej kontroly potravín od do hod. v prevádzkarni PJ 384, Dionýza Štúra 1012, Sereď predával potraviny s nedostatočným označením. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.2, písm. f) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov Ďalej porušil povinnosť zákazu predaja potravín po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti podľa 6 ods. 5 písm. d a 12 os. 1 písm. h ) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v platnom znení tým,že dňa v čase výkonu úradnej

8 kontroly potravín od do hod. v prevádzkarni PJ 384, Dionýza Štúra 1012, Sereď predával potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.2, písm. i) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov Za to sa mu podľa 28 ods. 2., písm. i ) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov ukladá pokuta vo výške 1000,-, slovom: jedentisíc eur Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Galanta, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180. Pri platbe uvádzajte variabilný symbol: 556 /2013, konštantný symbol : Odôvodnenie Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky vykonala dňa u účastníka konania cielenú úradnú kontrolu potravín zameranú na príjem tovaru a hygienu skladovania potravín, hygienu predaja, osobnú hygienu, označovanie, predaj potravín po DS/ DMT, vysledovateľnosť. Na základe vykonanej kontroly bolo zistené že účastník konania COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, Galanta, v prevádzkarni PJ 384, Dionýza Štúra 1012, Sereď sa dopustil: A. kontrola kvality predávaného tovaru 1. predaj potravín po uplynutom dátume spotreby a dátume minimálnej trvanlivosti: 1.1. Sucháriky z pečiva so špenátovou a syrovou príchuťou 70 g, krajina pôvodu Bulharsko, distribútor: Meresi Foodbroker s r.o., Viktorínova 1, Bratislava, minimálna trvanlivosť do: , množstvo 3 ks/ 0,21 kg, v celkovej cene : 2, Kakaové zrno cukrársky výrobok máčaný v kakaovej poleve 40 g, výrobca : Edita Nagyová Čierny Brod 504, minimálna trvanlivosť : , množstvo : 1 ks v cene 0, Košický med špeciálny cukrársky výrobok 35 g, výrobca : Solide Slovakia s r.o., Fučíkova, Hronovce, minimálna trvanlivosť do : , množstvo : 1 ks v cene 0, Piškóty s marhuľovým želé v horkej čokoláde 135 g, distribútor : I.D.C. Holding, a.s., Pečivárne Sereď, Trnavská cesta 946/14, Sereď, krajina pôvodu : Poľsko, minimálna trvanlivosť do : , množstvo : 1 ks v cene 0, Coca-cola cherry limonáda s kolovo-čerešňovou príchuťou 0,5 l, distribútor : Cocacola HBC Slovenská republika s r.o., Tuhovská 1, Bratislava, minimálna trvanlivosť do : , množstvo : 6ks/ 3 l v celkovej cene 4, Pivo ležiak 12 % svetlý 0,5 l, výrobca : Pivovar Steiger a.s., Vyhne, minimálna trvanlivosť do : , množstvo : 6ks/ 3 l v celkovej cene 3,06

9 1.7. Fidko acidofilné mlieko 3,0 % tuku 450 g/ 450 ml, výrobca : Senoble Central Europe s r.o., Zvolen, dátum spotreby : ,množstvo : 5 ks/2.25 kg, v celkovej cene: 4, Mňam Smotanový jogurt s príchuťou straciatella 125 g, výrobca: RAJO Bratislava, dátum spotreby : , množstvo: 3 ks/0,375 kg, v celkovej cene: 0, Mňam Smotanový jogurt čokoládový 125 g, výrobca: RAJO Bratislava, dátum spotreby : , množstvo: 2 ks/0,25 kg, v celkovej cene: 0, Mňam Smotanový jogurt jahodový 125 g, výrobca: RAJO Bratislava, dátum spotreby : , množstvo: 2 ks/0,25 kg, v celkovej cene: 0, Mňam Smotanový jogurt čokoládový 125 g, výrobca: RAJO Bratislava, dátum spotreby : , množstvo: 5 ks/0,625 kg, v celkovej cene: 1, Klobása bravčová pikantná, výrobca : MIK Miloš Krajčír, Šaľa, Holého 1999, výrobok v predaji nebalený, bez označenia dátumu spotreby, predajca predložil dodací list na uvedený výrobok zo dňa , v ktorom bola uvedená doba trvanlivosti 10 dní, množstvo : 0,154 kg, v cene 0, Gazdovská šunka, údaj od výrobcu na etikete: spotrebujte do 48 hodín od rozbalenia- predajca označil otvorenie obalu dňa o 17,10 množstvo : 0,828 kg, v cene 5, Mäso moravské, vákuovo balené, výr. Mecom Humenné, údaj od výrobcu na etikete: spotrebujte do 72 hodín po otvorení - predajca označil otvorenie obalu dňa o 14,50 množstvo: 0,304 kg, v cene :1, Grilovacie koleno, výrobca : Krásno a.s., Valašské Meziříčí, ČR, dátum spotreby: , v množstve : 1,02 kg, v cene : 4,16 Porušenie 6 ods.5, písm. d), 12 ods. 1 písm. h) zákona č. 152/1995 Z.z. 2.predaj potravín s nedostatočným označením : 2.1.Klobása staroslovenská, výrobca : Mecom Humenné, dátum spotreby , predložený nadobúdací doklad č /68 -Nebalený výrobok neoznačený výrobcom na priamom obale nebol pri predaji spotrebiteľovi označený dátumom spotreby a sídlom výrobcu Porušenie: 13 ods.7 písm. b), c) Výnosu MP Sr a MZ SR č. 1895/ , ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca mäsové výrobky 2.2.Klobása Langolt, dodávateľ: Noema s r.o., Lemešany,v množstve 1,00 kg v cene 6,48 -nebalený výrobok neoznačený výrobcom na priamom obale nebol pri predaji spotrebiteľovi označený dátumom spotreby a sídlom výrobcu, predajca nevedel preukázať dátum spotreby uvedeného výrobku od výrobcu, predajca predložil nadobúdací doklad od dodávateľa zo dňa č , na ktorom nebol uvedený údaj o dátume spotreby výrobku - Porušenie: 9 ods.1 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách, 13 ods. 7 písm. b), c) Výnosu MP Sr a MZ SR č. 1895/ , ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca mäsové výrobky 2.3.Varený lalok s pálivou paprikou, výrobca :MIK s r.o., Šaľa, v množstve 0,674 kg, v cene 1,74 - Výrobok označený na etikete dátumom výroby a textom Spotrebujte do 5 dní od dátumu výroby Porušenie: 9 ods.1 písm. d) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách, 7 ods. 8 Vyhlášky MP a RV SR č. 127/2012 o označovaní potravín 2.5.Richtárova pochúťka, dodávateľ: Vahala, v množstve 0,7 kg, v cene : 4,41 - Výrobok bez obalu v predaji bez akéhokoľvek označenia, predajca nevedel preukázať dátum spotreby výrobku

10 Porušenie: 9 ods.1 písm. d) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách, 7 ods. 8 Vyhlášky MP a RV SR č. 127/2012 o označovaní potravín 2.6.Oškvarky celé, výrobca : MIK s r.o., Šaľa, v množstve 0,274 kg, v cene 1,47 Výrobok označený na etikete dátumom výroby a textom Spotrebujte do 14 dní od dátumu výroby Porušenie: 9 ods.1 písm. d) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách, 7 ods. 8 Vyhlášky MP a RV SR č. 127/2012 o označovaní potravín 2.7. Hrianka nátierka 200g, výrobca : MIK s r.o., Šaľa, v množstve 3 ks, v celkovej cene 3,36 Výrobok označený na etikete dátumom výroby, bez označenia dátumu spotreby /minimálnej trvanlivosti Porušenie: 9 ods.1 písm. d) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách, 7 ods. 8 Vyhlášky MP a RV SR č. 127/2012 o označovaní potravín 2.8.Nakladané bravčové mäso 500g, výrobca : MIK s r.o., Šaľa, v množstve 1 ks, v cene 3,27 Výrobok označený na etikete dátumom výroby, bez označenia dátumu spotreby /minimálnej trvanlivosti Porušenie: 9 ods.1 písm. d) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách, 7 ods. 8 Vyhlášky MPa RV SR č. 127/2012 o označovaní potravín 2.9.Biely čaj čučoriedka/hruška 473 ml, dovozca :ELDI Group s r.o., Galandská cesta 659, Dolná Streda, množstvo 1 ks, v cene 1,25 Na výrobku chýbal údaj o dátume minimálnej trvanlivosti Porušenie: 9 ods.1 písm. d) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách, 7 ods. 8 Vyhlášky MPa RV SR č. 127/2012 o označovaní potravín 3.predaj potravín s porušeným obalom : 3.1.Morčacie stehno spodné, hlboko zmrazené,trieda kvality A, vákuovo balené, doba minimálnej trvanlivosti: , Pl , distribútor: NOEMA s r.o., Lemešany, množstvo: 5 ks/ 4,872 kg v celkovej cene: 10,18 (2,09 / kg ) bol v predaji v zľave -porušené vákuum, povrch výrobku vymrazený, vrstva voľných ľadových kryštálov na povrchu výrobku 3.2.Kuracie prsia s kosťou a kožou hlboko zmrazené, trieda kvality A, doba minimálnej trvanlivosti : , výrobca : HYZA s r.o., Topoľčany ( SK 106), predávané v zľave, množstvo : 1,117 kg, v celkovej cene 4,24 (3,80 /kg ) -povrch výrobkov vysušený mrazom, zmena farby kože a mäsa 3.3.Kuracie stehno horné hlboko zmrazené, trieda kvality A, doba minimálnej trvanlivosti : , výrobca : HYZA s r.o., Topoľčany, množstve : 0,893 kg v celkovej cene 2.35 ( 2,64 /kg ) -poškodený obal, povrch výrobku vysušený mrazom 3.4.Kuracie štvrte stehenné hlboko zmrazené, trieda kvality A, doba minimálnej trvanlivosti : , výrobca : HYZA s r.o., Topoľčany, množstve : 2,567 kg v celkovej cene 5,78 ( 2,25 /kg ) -poškodený obal, povrch výrobku vysušený mrazom 3.5.Kuracie štvrte stehenné hlboko zmrazené, trieda kvality A, doba minimálnej trvanlivosti : , výrobca : HYZA s r.o., Topoľčany, množstve : 0,688 kg v celkovej cene 1,55 ( 2,25 /kg ) -poškodený obal, povrch výrobku vysušený mrazom 3.6.Kuracie dolné stehno hlboko zmrazené, trieda kvality A, doba minimálnej trvanlivosti :

11 , výrobca : Hydina Košice, SK 301, množstvo : 0,512 kg v celkovej cene 1,34 ( 2,61 /kg ) - povrch výrobkov vysušený mrazom, zmena farby kože 3.7.Kuracie prsia s kosťou, trieda kvality A, výrobca : HSH s r.o., Veľké Zálužie, množstvo : 1,332 kg v celkovej cene 5,53 ( 4,15 /kg ) - povrch výrobkov vysušený mrazom, poškodený obal 3.8.Filety z ružového lososa bez kože, dovozca : Ryba Žilina s r.o., C Z 13700ES, doba minimálnej trvanlivosti : , 2 ks,/0,729 kg,v celkovej cene 10,34 ( 14,18 /kg ) - povrch výrobku vysušený mrazom, zmena farby na sivožltú, vrstva voľných ľadových kryštálov na povrchu výrobku 3.9.Morčacie prsia filety - hlboko zmrazené,trieda kvality A, vákuovo balené, doba minimálnej trvanlivosti: , distribútor: NOEMA s r.o., Lemešany, PL WE množstvo: 2 ks/ 1,486 kg,v celkovej cene: 4,80 (3,23 / kg )l -porušené vákuum 4. predaj potravín neoznačených informáciou pre spotrebiteľa o blížiacom sa ukončení doby spotreby: 4.1. Mňam jogurty RAJO, dátum spotreby : Klasik jogurt RAJO, dátum spotreby : výrobky neboli označené informáciou o blížiacom sa ukončení doby spotreby, ani neboli umiestnené oddelene Porušenie: 12 ods.1 písm. p) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v platnom znení B. Hygiena skladovacích, manipulačných a predajných priestorov kontrolné zistenia : 1.Príjem tovaru: 1.1.nedostatočne utesnené dvere do vonkajšieho prostredia v spodnej časti 1.2.znečistené úchytky na otváranie dveríé do vonkajšieho prostredia zo skladu 1.3.neuzatvorený otvor v stene pri váhe, neutesnený otvor v sklenenej výplni v prechode potrubia do vonkajšieho prostredia 1.4.poškodené nátery stien 1.5.okno znečistené pavučinami, chýbajúce kryty na svietidlách 1.6.korózia mreží na presklenej stene 2.Miestnosť na dočasné uskladnenie pečiva: 2.1.znečistená podlaha 2.2.skladované staré pečivo a chlieb v kartónovej škatuli 3.Miestnosť označená ako WC muži: 3.1.miestnosť slúži ako šatňa pre pracovníka, taktiež sú v nej uložené pomôcky na čistenie, umiestnené rozvodné skrine el. vedenia 3.2.v predsieni miestnosti je umiestnené WC a umývadlo- umývadlo nie je funkčné, nie je vybavené jednorazovými pap.utierkami 3.3.dvere na miestnosti s poškodeným náterom 4.Chladený sklad ovocia a zeleniny: 4.1.znečistené drevené regály na skladovanie tovaru 4.2.poškodená podlaha

12 4.3.na polici pod chlad. jednotkou umiestnené otvorené vedro na kondenzát a podložené uterákom 4.4.poškodený náter stien skladu z vonkajšej strany 5.Chladený sklad pre mliečne výrobky: 5.1.korózia spoja podlahy 5.2.znečistený strop 6.Mraziace boxy v sklade : 6.1.v jednom boxe uložené zmrazené párky vyradené z predaja v množstve 0,63 kg spoločne s potravinami na predaj 7.Suchý sklad: 7.1.znečistené kryty svietidiel ( hmyzom) 7.2.v sklade umiestnené monitorovacie staničky na hlodavce s uloženou jedovatou nástrahou, jedna stanička bola uzatvorená 8.Obslužný pult ( mäso, mäsové výrobky, syry ): 8.1.v zázemí nedostatočne utesnené dvere do vonkajšieho prostredia príjmu tovaru, v priestore pri dverách uložené pomôcky na čistenie a prepravky, poškodená stena za dverami 8.2.v miestnosti pri chladiarni uložené na regáloch okrem nerezových tácok používaných pri predaji rôzne iné predmety, pod bojlerom umiestnené otvorené vedro, do ktorého bola zvedená hadica na odvod vody z bojlera 8.3.za obslužným pultom umiestnený drevený klát na mäso, ktorý bol znečistený, po obvode klátu obruče s koróziou 8.4.obslužný pult chlad. vitrína párky, salámy poškodený povrch manipulačnej dosky 9.Predajná plocha: 9.1.znečistené roštové regály na balené pekárske výrobky a olúpaný a porušený okraj zásobníku na pečivo 9.2.znečistené lišty v mraziacich boxoch Porušenie: 3 ods.1,4, 4 ods.1, 10 písm.a),b,)c, 12 ods.1 písm. b), m)) zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách, Príloha II, Kapitola I, ods. 1,ods.2, písm. a),b),c), ods. 4, Kapitola V, ods. 1, písm. a),b),, Kapitola IX, ods. 3,4 Nariadenia (ES) č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady o hygiene potravín 7 ods. 4, 8 ods.1 Výnosu č /2007-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín Na základe skutočností zistených úradnou kontrolou boli v zmysle 20 ods. 9 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. prevádzkovateľovi uložené tieto opatrenia na mieste: 1. Zákaz umiestniť na trh potraviny uvedené v časti III. Pod písmenom A, bod 1,2 a 3. Termín: Zabezpečiť odstránenie hygienických nedostatkov uvedených v časti III. pod písmenom B. Termín : do

13 Skutočnosti zistené počas kontroly sú zaznamenané v Zázname o úradnej kontrole potravín č. ŠVPS /2013/Kn,Ch,Ka,Ma/12 zo dňa , ktorého kópiu v uvedenej prevádzke prevzala vedúca predajne. Dňa prevádzkovateľ COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo doručil na RVPS Galanta žiadosť o predĺženie termínu plnenia opatrení, v ktorom uviedol: Nakoľko niektoré odstránenia závad si vyžadujú odborné práce na ktoré je potrebné zabezpečenie servisných firiem ( odvod kondenzátu z chlad.z ariadení ), ako aj dlhšie trvajúce práce s obnovou náterov žiadame o predĺženie termínu odstránenia nedostatkov do Regionálna veterinárna a potravinová správa v Galante tejto žiadosti vyhovela a súhlasila s predĺžením termínu do Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta dňa zaslala účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zistených porušení zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia v stanovenej lehote 7 dní odo dňa jeho doručenia, prípadne navrhol jeho doplnenie. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa Vyjadrenie účastníka konania k nedostatkom zisteným pri kontrole dňa bolo doručené Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe dňa Účastník konania vo svojom vyjadrení uviedol: Odstránené boli všetky nedostatky technického rázu, ako opravy omietok a maľovanie skladových priestorov, demontáž zastaralého chladiaceho boxu v skladových priestoroch, doplnenie novým chladiacim zariadením, zabezpečenie a výmena regálov určených pre predaj pekárenských výrobkov, výmena poškodených pracovných plôch a mäsiarskeho klátu, sfunkčnenie umývadla ai. V rámci uvedeného boli vyčistené kryty svietidiel v skladovacích priestoroch a vyčistenie svetlíkov v časti príjmu tovarov. Kolektív pracovníkov bol informovaný o výsledku kontroly a zistených nedostatkoch v oblasti predaja tovaru po DMT resp. DS ako aj ponuky neplnohodnotných tovarov s narušeným obalom v mraziacich zariadeniach s tým, že týmto hrubo porušili pracovné povinnosti vyplývajúce z pracovnej zmluvy ako aj zásady prijaté v prevádzkovom poriadku a systéme HACCP. Voči priamo zodpovedným pracovníkom prevádzky v jednotlivých úsekoch budú vedením organizácie prijaté následné disciplinárne opatrenia Úlohou orgánov úradnej kontroly potravín je dozerať, či právnické a fyzické osoby dodržiavajú podmienky a plnia povinnosti a opatrenia ustanovené zákonom NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a potravinovým kódexom SR upravujúcim výrobu potravín, manipuláciu s nimi a ich uvádzanie na trh v záujme ochrany zdravia, zistenia skutočnosti pri predaji a ochrany záujmov spotrebiteľov vrátane ich informovanosti. Overuje sa tiež zhoda s požiadavkami ustanovenými nariadením (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28.januára 2002, ktoré stanovuje všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, ako aj Nariadenia (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín.. Z ustanovenia 3 ods.2 zákona o potravinách vyplýva povinnosť, podľa ktorej požiadavky a postupy podľa odseku 1 ustanovené v potravinovom kódexe je povinný dodržiavať každý, kto potraviny vyrába, manipuluje s nimi a umiestňuje ich na trh. Osobitnými predpismi sú v tomto prípade nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v platnom znení, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva a nariadenie

14 Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, podľa ktorého bezpečnosť potravín musí byť v celom potravinovom reťazci a túto je povinný dodržiavať každý, kto manipuluje s potravinami a umiestňuje ich na trh, čo však vzhľadom k hore uvedenému nebolo splnené. Nedodržiavaním hygienických požiadaviek skladovania potravín, a pri manipulácii s potravinami,ako aj pri uvádzaní na trh potravín po uplynutom dátume spotreby,alebo dátume minimálnej trvanlivosti došlo k protiprávnym konaniam, ktoré napĺňajú skutkové podstaty iných správnych deliktov uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Každý prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, ktorý vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky je povinný bezpodmienečne plniť vyššie citované právne predpisy, pretože k plneniu týchto sa zaviazala Slovenská republika pri vstupe do EÚ. Toto spoločenstvo je od roku 2003 členom Komisie Codex Alimentarius, hlavným cieľom ktorej je ochrana zdravia a zabezpečenie správnych obchodných praktík na trhu s potravinami. V súvislosti s mierou zavinenia treba uviesť, že zákon o potravinách je koncipovaný na princípe objektívnej zodpovednosti, v zmysle ktorého predávajúci objektívne zodpovedá za zistené nedostatky bez ohľadu na zavinenie. Po preskúmaní celej veci je správny orgán toho názoru, že uvedené dôkazy boli zistené a získané zákonným spôsobom a boli účastníkovi konania náležite preukázané a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Nakoľko správny poriadok neupravuje postup správnych orgánov pri postihu za súbeh viacerých iných správnych deliktov, správny orgán pri ukladaní pokuty uplatnil na základe analógie legis tzv. absorpčnú zásadu, ktorej podstata tkvie v absorpcii sadzieb (prísnejší trest pohlcuje miernejší) a ukladá pokutu za iný správny delikt podľa 28 ods. 2, písm. i) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle 28 odst.2 zákona o potravinách prihliadnuté na závažnosť, trvanie, mieru zavinenia, následky protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa a na to, či ide o opakované protiprávne konanie. Prevádzkovateľ uvádzal na trh potraviny po uplynutom dátume spotreby a dátume minimálnej trvanlivosti, potraviny s poškodeným obalom, potraviny nesprávne, alebo nedostatočne označené. Ďalej nezabezpečil skladovanie potravín len v takých priestoroch a za takých podmienok, aby sa zachovala ich zdravotná neškodnosť, kvalita a biologická hodnota, nezabezpečil vyhovujúcu čistotu skladovacích priestorov a prevádzkových priestorov, porušil zásady správnej výrobnej praxe, požiadavky na hygienu výroby potravín, manipulovania s nimi a pri ich umiestňovaní na trh.za svoje konanie je prevádzkovateľ plne zodpovedný. Správny orgán vzal do úvahy všetky vyjadrenia účastníka konania a jeho zdôvodnenia, ako aj to, že prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Zistené hygienické nedostatky považuje správny orgán za nedostatky menej závažné, ako predaj potravín po uplynutom dátume spotreby alebo minimálnej trvanlivosti, preto aj pokuta bola uložená v zmysle 28 ods. 2 písm. i) a nie podľa 28 ods. 1 písm. a). Na základe vyjadrenia prevádzkovateľa správny orgán zohľadnil prijaté opatrenia a zjednanie nápravy. Podľa 28, ods. 2 písm. i) možno za uvedený správny delikt uložiť strednému prevádzkovateľovi pokutu od 300 do eur, ak v rozpore s týmto zákonom umiestňuje na trh potraviny po uplynutom dátume spotreby a dátume minimálnej trvanlivosti. Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré mu bola uložená pokuta podľa odsekov 1 až 3,

15 orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu až do dvojnásobku výšky súm uvedených v odsekoch 1 až 3. Nakoľko sa prevádzkovateľ dopustil uvedeného iného správneho deliktu po prvý krát správny orgán má za to, že uložená pokuta 1000,- Eur vzhľadom na jej represívno - výchovnú funkciu, ako aj s prihliadnutím na zákonom stanovený limit je pokutou primeranou a zároveň zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona ale aj k tomu, že kontrolovaný subjekt pri výkone úradnej kontroly spolupracoval s kontrolným orgánom. Na základe vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Galanta do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. MVDr. Jozef Kašuba riaditeľ RVPS Galanta Rozhodnutie sa doručuje: 1.COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, Galanta

16 Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta Hodská 353/19, Galanta Č. j.: 557/2013 V Galante, dňa R- 06/2013 ŽK ROZHODNUTIE Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta., ako správny orgán príslušný podľa 21 ods. 1 písm. d) a 23 ods. 5 zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov v súlade s 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, takto rozhodla: Účastník konania Tibor Nagy TIBI mäso údeniny, Trstice, IČO: porušil povinnosť zákazu umiestňovať na trh potraviny po uplynutom dátume spotreby, alebo dátume minimálnej trvanlivosti podľa 6 ods.5, písm. d) a 12 ods.1, písm. h) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov tým, že dňa v čase výkonu úradnej kontroly potravín v prevádzkarni Potraviny TIBI, Trstice, 852 predával potraviny po uplynutom dátume spotreby a dátume minimálnej trvanlivosti. Uvedeným konaním naplnil všetky znaky skutkovej podstaty iného správneho deliktu podľa 28 ods.2, písm. i) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Za to sa mu podľa 28 ods. 2., písm. 1 ) zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov ukladá pokuta vo výške 120,-, slovom: jednostodvadsať eur Uloženú pokutu je účastník konania povinný zaplatiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na príjmový účet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Galanta, vedeného Štátnou pokladnicou, číslo účtu /8180. Pri platbe uvádzajte variabilný symbol: 557/2013, konštantný symbol : 0558

17 Odôvodnenie Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta vykonala dňa u účastníka konania úradnú kontrolu potravín zameranú na kontrolu hygieny predaja a skladovania produktov živočíšneho pôvodu a rastlinného pôvodu, kontrolu teploty potravín pri ich uskladnení a uvádzaní na trh, kontrolu predaja potravín po dátume spotreby a po dátume minimálnej trvanlivosti, kontrolu osobnej hygieny zamestnancov. Vykonanou kontrolou bol zistené tieto nedostatky : 1. predaj potravín po uplynutom dátume minimálnej trvanlivosti - počas kontroly bol zistený tovar po dátume minimálnej trvanlivosti : 1. Hlbokomrazená kukurica, á 400 g, predajca :EQUUS a.s., Hviezdna 38, Bratislava, DMT : , hmotnosť : 0,800 kg, cena :1,70 Predaj 2 roky po uplynutí DMT 2. Káva pražená mletá vákuovo balená, á 250g, distribútor: Kraft FOOD Slovakia a.s., Račianska 44,Bratislava, DMT: ,hmotnosť: 1.25 kg, cena : 12,00 Predaj 10 dní po uplynutí DMT 3. Zmes korenia na guláš, á 30g, výrobca: KOTÁNYI Rakúsko, DMT: , hmotnosť : 0,06 kg, cena : 0,50 Predaj 40 dní po uplynutí DMT 4. Nealkoholický nápoj sýtený s príchuťou malina, á 1,5 l, výrobca : Trenčianske minerálne vody a.s., Bratislava, DMT: , hmotnosť 3,0 l, cena: 1,4 Predaj 3 mesiace po uplynutí DMT 5. Apetito Bambino, á 150 g, výrobca :TPK, spol s r.o., Hodonín, CZ ES, DMT: , hmotnosť : 0,15 kg, cena : 1,70 Predaj 29 dní po uplynutí DMT 6. Karička klasik, á 125 g, výrobca: Syráreň BEL Slovensko a.s., Michalovce, SK 011 ES, DMT: , hmotnosť : 0,625 kg, cena : 5,00 Predaj 32 dní po uplynutí DMT 7. Koliba Pohoda, smotanový syr, á 140 g, distribútor KOLIBA a.s., Hriňová, krajina pôvodu Maďarsko HU 274 EK, DMT: , hmotnosť: 0,42 kg, cena : 3,00 Predaj 33 dní po uplynutí DMT Spolu predaj 7 druhov potravín po uplynutí DMT, celková hmotnosť : 6,305 kg, celková cena: 25,30 2. predaj potravín po uplynutom dátume spotreby - počas kontroly bol zistený tovar po dátume spotreby : 1. BARON Malokarpatská saláma, á 0,5463 kg, výrobca: Púchovský mäsový priemysel a.s, Púchov, SK 3081 ES, DS: , hmotnosť : 0,563 kg, cena : 4,60 2. CBA tavená nátierka so šunkou, á 100 g, výrobca : LACTIM Sp. Z.o.o., Poľsko, PL WE, DS: , hmotnosť: 0,2 kg, cena : 1,10 Spolu predaj 2 druhov potravín po uplynutom dátume spotreby, celková hmotnosť : 0,763 kg, celková cena: 5,70

18 Tým došlo k porušeniu 6 ods.5, písm. d) zákona č. 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého je zakázané umiestňovať na trh potraviny po uplynutom dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti a 12 ods.1, písm h) ten, kto predáva potraviny, nesmie predávať potraviny po uplynutí dátumu spotreby a dátumu minimálnej trvanlivosti. Skutočnosti zistené počas kontroly sú uvedené v Zázname o úradnej kontrole potravín č. GA/2013/Ni,Kl,Ma/07 zo dňa Na základe skutočností zistených úradnou kontrolou boli uložené prevádzkovateľovi podľa 20, ods. 9 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov opatrenia na mieste. 1.Potraviny po uplynutí DS a DMT uvedené v bode III. vyradiť z obehu. Termín: bezodkladne Zodpovedný: majiteľ predajne 2.Písomne informovať RVPS Galanta o spôsobe likvidácie vyradených potravín po DS a DMT. Termín : do Zodpovedný: majiteľ predajne Dňa bola na RVPS Galanta doručená písomná informácia o spôsobe likvidácie vyradených potravín. Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta zaslala dňa účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zistených porušení zákona NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie, v ktorom účastníka konania vyzvala, aby sa pred vydaním rozhodnutia vyjadril k podkladu i k spôsobu jeho zistenia v stanovenej lehote 7 dní odo dňa jeho doručenia, prípadne navrhol jeho doplnenie. Účastník konania túto možnosť nevyužil a k oznámeniu o začatí správneho konania sa v určenej lehote nevyjadril. Upovedomenie o začatí správneho konania bolo účastníkovi konania doručené dňa Pri rozhodovaní o iných správnych deliktoch vychádzala Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta z nasledujúcich dôkazných materiálov, ktoré tvoria obsah spisu: Záznam o úradnej kontrole potravín č. GA/2013/Ni,Kl,Ma/07 zo dňa Úlohou orgánov úradnej kontroly potravín je dozerať, či právnické a fyzické osoby dodržiavajú podmienky a plnia povinnosti a opatrenia ustanovené zákonom NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a potravinovým kódexom SR upravujúcim výrobu potravín, manipuláciu s nimi a ich uvádzanie na trh v záujme ochrany zdravia, zistenia skutočnosti pri predaji a ochrany záujmov spotrebiteľov vrátane ich informovanosti. Overuje sa tiež zhoda s požiadavkami ustanovenými nariadením (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28.januára 2002, ktoré stanovuje všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, ako aj Nariadenia (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín.

19 Z ustanovenia 3 ods.2 zákona o potravinách vyplýva povinnosť, podľa ktorej požiadavky a postupy podľa odseku 1 ustanovené v potravinovom kódexe je povinný dodržiavať každý, kto potraviny vyrába, manipuluje s nimi a umiestňuje ich na trh. Osobitnými predpismi sú v tomto prípade nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 v platnom znení, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, podľa ktorého bezpečnosť potravín musí byť v celom potravinovom reťazci a túto je povinný dodržiavať každý, kto manipuluje s potravinami a umiestňuje ich na trh, čo však vzhľadom k hore uvedenému nebolo splnené. Každý prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, ktorý vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky je povinný bezpodmienečne plniť vyššie citované právne predpisy, pretože k plneniu týchto sa zaviazala Slovenská republika pri vstupe do EÚ. Toto spoločenstvo je od roku 2003 členom Komisie Codex Alimentarius, hlavným cieľom ktorej je ochrana zdravia a zabezpečenie správnych obchodných praktík na trhu s potravinami. V súvislosti s mierou zavinenia treba uviesť, že predávajúci objektívne zodpovedá za zistené nedostatky bez ohľadu na zavinenie. Po preskúmaní celej veci je správny orgán toho názoru, že uvedené dôkazy boli zistené a získané zákonným spôsobom a boli účastníkovi konania náležite preukázané a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Pri určení výšky pokuty bolo v zmysle 28 odst.2 ) písm. i) zákona o potravinách prihliadnuté na závažnosť, trvanie, mieru zavinenia, následky protiprávneho konania, minulosť prevádzkovateľa a na to, či ide o opakované protiprávne konanie. Za svoje konanie je prevádzkovateľ plne zodpovedný. Podľa 28, ods. 2 písm. i) možno za uvedený správny delikt uložiť malému prevádzkovateľovi pokutu od 100 eur do eur ak v rozpore s týmto zákonom umiestňuje na trh potraviny po uplynutí dátumu spotreby, alebo dátumu minimálnej trvanlivosti. Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré mu bola uložená pokuta podľa odsekov 1 až 3 28, orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu až do dvojnásobku výšky súm uvedených v odsekoch 1 až 3. Nakoľko sa prevádzkovateľ dopustil uvedeného iného správneho deliktu po prvý krát správny orgán má za to, že uložená pokuta 120,- eur je vzhľadom na jej represívno -výchovnú funkciu pokutou primeranou a zároveň zodpovedajúcou zistenému protiprávnemu stavu a charakteru porušenia zákona. Na základe vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

20 Poučenie Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Galanta do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. MVDr.Jozef Kašuba riaditeľ RVPS Galanta Rozhodnutie sa doručuje: 1.Tibor Nagy- TIBI, Trstice, 852

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

Zahraniční konkursy. Motto:

Zahraniční konkursy. Motto: Zahraniční konkursy 1 Omšenie 30. 09. 2013 JUDr. Zdeněk Krčmář Motto: 2 Cooperův zákon o zákonech: Nové zákony s sebou nesou nové právní nedostatky. Artur Bloch: Murphyho zákon 1 Krčmář Rakouská judikatura

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina

WTERM, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být do koupelny a sprchy montován ve smyslu ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 Pokud

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití

VG 300 Barbecue gril. Návod k použití VG 300 Barbecue gril CZ Návod k použití Madlo Kryt Grilovací rošt Termostat Odkapávací miska Spodní kryt Noha Podstavec Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční účely.

Více

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075

TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC-TRADE s.r.o., Nová 330, PSČ: 976 69, Pohorelá Slovenská republika, www.tectrade.sk, e-mail: tectrade@tectrade.sk, tel. č.: 00 421 907 844 075 TEC TRADE LED verejné osvetlenie a LED osvetlenie skladov,

Více

Č. j. SVS/2013/079105-A V Praze dne 2. 12. 2013 Vyřizuje: MVDr. Fiedler A. Mgr. Krajánková R O Z H O D N U T Í

Č. j. SVS/2013/079105-A V Praze dne 2. 12. 2013 Vyřizuje: MVDr. Fiedler A. Mgr. Krajánková R O Z H O D N U T Í Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy Na Kozačce 3, 120 00 Praha 2 Č. j. SVS/2013/079105-A V Praze dne 2. 12. 2013 Vyřizuje: MVDr. Fiedler A. Mgr. Krajánková R O Z H O D N U T Í

Více

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY! NÍZKOTLAKOVÁ BATÉRIA NĺZKOTLAKÁ BATERIE 20 PAP MC 8N, 8P CZ Obsah Technické údaje...11

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ A MONTÁŽNY NÁVOD PAMO 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz ver. 07/2008 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ POUŽÍVATEĽSKÝ

Více

IK 23. Návod k použití

IK 23. Návod k použití IK 23 CZ Návod k použití Keramická plotna Základna Ovládací pole Funkční kontrolky Displej Tlačítko zapnutí Tlačítko funkcí Tlačítko plus/mínus Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti

Více

ZÁSTĚNA 507. vanová zástěna jednodílná

ZÁSTĚNA 507. vanová zástěna jednodílná vanová zástěna jednodílná ZÁSTĚNA 507 návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu naší vanové zástěny. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ust. 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost HDT impex s.r.o. (dále jen prodávající ), se sídlem Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, zapsaná u Krajského

Více

Špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh

Špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh Špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh Pod obchodní značkou TOJE vyrábí a dodává společnost FRUJO, a.s., špičkové produkty pro profesionální potravinářský trh, zahrnující produkty pro pekaře,

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

Nejčastější hygienické závady stravovacích provozů

Nejčastější hygienické závady stravovacích provozů Nejčastější hygienické závady stravovacích provozů MVDr.Renáta Brablcová Oddělení hygieny výživy Telefon 595138138 renata.brablcova@khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Zaměření

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903. 1. a 2. ročník gastronomických škol

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903. 1. a 2. ročník gastronomických škol Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

Snídaně v hodnotě Kč 250,-/os.

Snídaně v hodnotě Kč 250,-/os. Snídaně v hodnotě Kč 250,-/os. mix pečiva typu koláčky, koblihy, croissant Sýrový talíř Šunkový talíř Máslo/džem Bílé, tmavé, cereální pečivo Jogurt Müsli Ovocný salát Káva/čaj Rozlévané Džusy Cenové hladiny

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222

NÁVOD K OBSLUZE. Programovatelná konvice Professor CZ-222 NÁVOD K OBSLUZE Programovatelná konvice Professor CZ-222 Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a poté jej uschovejte pro případ pozdější potřeby. Přístroj je určen pouze pro použití

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže Statut a pravidla soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže pro Českou a Slovenskou republiku (dále jen soutěž ). Tento statut

Více

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál

NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál NT-6540 Laserový měřič vzdálenosti Uživatelský manuál Děkujeme, že jsme si koupili laserový měřič vzdálenosti Pro'sKit NT-6540 (40M). Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento manuál. Bezpečnost

Více

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU Speciální analýzy březen 2004 Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU (se zřetelem na rakouské podnikatelské prostředí) Jan Jedlička EU Office České spořitelny & EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová

NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING. Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ ÚPRAVY ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKÁNÍ TO SOME QUESTIONS ON THE LEGAL REGULATION OF FARMING Jiří Tuza, Lýdia Bezáková, Dagmar Kozelová Anotace: Oblast právní úpravy podnikání v zemědělství

Více

Strategický dokument doporučení

Strategický dokument doporučení Strategický dokument doporučení Predtým, než sme začali s p. Gondášom plánovať náš projekt, bolo dôležité, čo prinesie pre naše krajiny. Vychádzali sme z toho, že sme si jazykovo blízki, nemáme preto jazykové

Více

Sladký coffee break Kč 110,-/osoba (2ks sladké pečivo, 2 ks nápoje, 200g ovoce) Mix sladkého pečiva 2 Ks/osoba Káva/Čaj Nealko nápoj Ovoce

Sladký coffee break Kč 110,-/osoba (2ks sladké pečivo, 2 ks nápoje, 200g ovoce) Mix sladkého pečiva 2 Ks/osoba Káva/Čaj Nealko nápoj Ovoce Sladký coffee break Kč 110,-/osoba (2ks sladké pečivo, 2 ks nápoje, 200g ovoce) Mix sladkého pečiva 2 Ks/osoba Káva/Čaj Nealko nápoj Ovoce Koblíha Croissaint Plundr Káva/Čaj Koláč mini Ovocná mísa: Nealko

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

Nebalené potraviny. Balené potraviny. Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele

Nebalené potraviny. Balené potraviny. Potraviny zabalené bez přítomnosti spotřebitele Stav k: 18. 11. 2014 Základní požadavky na označování balených a nebalených potravin (novela zákona, nařízení o poskytování informací spotřebitelům) Balené potraviny Nebalené potraviny Čl. 9 odst. 1 nařízení

Více

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097

Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 Sada nářadí pro instalaci satelitních přijímačů PROSKIT PK-2097 CP-371T 6PK-332 9PK-067DS Krimpovací kleště pro CATV F konektory RG59,6 Odizolovávací nástroj pro koaxiální konektory(rg- 58/59/62/3C2V/4C/5C)

Více

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost)

Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) Tvar a barevné řešení vozidla (jeho modernost) červeno čierný červeno čierný, modro čierny Dobré je, len cez léto, lebo má klimatizaciu. Často mešká. fajn : ) chýbající wifi Málo vagónov, 3 nestačia. nemenila

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Závěrečná zpráva ze studijního pobytu v zemích mimo EU Jméno a příjmení studenta: Patrícia Rojčeková Kontaktní e-mail: patricia.rojcekova@gmail.com Země, město pobytu: Čína, Chengdu Datum začátku pobytu:

Více

březen 2012 Vážení čtenáři,

březen 2012 Vážení čtenáři, březen 2012 Vážení čtenáři, jedním ze základních požadavků podnikatelů na daňový a potažmo celý právní systém je stabilita. Časté změny způsobují, že se podnikatelé namísto vlastního podnikání musí věnovat

Více

Chuťovky k pivečku. Polévky

Chuťovky k pivečku. Polévky Chuťovky k pivečku 1ks Nakládaný hermelín podle Máry, pečivo 55,- 2ks Domácí pikantní utopenec, pečivo 50,- 200g Pivní sláma s česnekem 55,- 100g Masová topinka sypaná sýrem 75,- 1ks Nivová koule 9,- 70g

Více

Plaťte jen při předložení pokladního dokladu

Plaťte jen při předložení pokladního dokladu Studený předkrm 100g Šunková rolka s křenovou šlehačkou, toast 39 Kč (šunka, křen, šlehačka) 100g Rajče s mozzarellou,bazalka s olivovým přelivem, toast 45 Kč 100g Sýrový talíř, toast 39 Kč (uzený sýr,

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů Předkrmy: (doba přípravy 20-25 min) 1011 100g Grilovaný hermelín s brusinkami a vlašskými ořechy, 99,- domácí pečivo (1,5,7,8) 2284 70g Kachní paštika s mandlemi na pomerančích, 99,- domácí pečivo (1,5,8)

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč

(KAMADET V CHILLI PAPRIČKÁCH, KAMADET V ČERNÉM PEPŘI, BALKÁNSKÝ SÝR PROVENSÁL) 100 gr HOVĚZÍ TATARÁK S OMÁČKOU Z PAPRIČEK JALLAPEŇOS 110,- Kč STUDENÉ PŘEDKRMY 70 gr DOMÁCÍ PAŠTIKA S JÁTRY A COGNACEM PEČENÁ VE SLANINĚ S VINNÝM ŽELÉ 70,- Kč 100 gr KRÁJENÁ SUŠENÁ KLOBÁSA 65,- Kč 100 gr VÝBĚR ZAUZENÝCH SÝRŮ 48,- Kč (S OLIVAMI, S VLAŠSKÝMI OŘECHY,

Více

Po podrobném prostudování obalu potraviny však zjistíte, že celá věc není vůbec jednoduchá.

Po podrobném prostudování obalu potraviny však zjistíte, že celá věc není vůbec jednoduchá. Po podrobném prostudování obalu potraviny však zjistíte, že celá věc není vůbec jednoduchá. 6 zákona o potravinách a tabákových výrobcích stanovuje v souvislosti s označováním potravin povinnost označit

Více

STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS

STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS Struktura, forma a obsah průkazné dokumentace pro vybraná technologická zařízení

Více

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk)

ZOO LOTTO (cz) ZOO LOTTO (sk) ZOO LOTTO (cz) Kdo jako první najde všechna svoje zvířátka? Určete, o jaké zvíře se jedná, a umístěte ho na správné místo na hrací desce. Pro ještě větší požitek ze hry máte k dispozici vždy několik herních

Více

43. 5 5 56%785 5459 :;<-/05-/=57 9 9>? 62@;<-,=5 ;A &

43. 5 5 56%785 5459 :;<-/05-/=57 9 9>? 62@;<-,=5 ;A & !"# $%&& ' ( )*+,-!" # $% &%"%.. /01. 001232 #'( 43. 5 5 56%785 5459 :;? 62@;

Více

Dezerty Palačinky se smetanovou náplní a teplými lesními plody Domácí jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou Domácí tvarohový koláč s malinovou omáčkou

Dezerty Palačinky se smetanovou náplní a teplými lesními plody Domácí jablečný štrúdl s vanilkovou omáčkou Domácí tvarohový koláč s malinovou omáčkou Adagio, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Allegro, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Furioso, nápojový balíček na celý večer, welcome drink a 3 kanapky Adagio,

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč

STÁLÉ MENU. 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 25,00 Kč 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč STÁLÉ MENU Polévky: 0,33l Hovězí vývar s nudlemi 0,33l Česnečka se sýrem a opečeným chlebem 30,00 Kč Dle denní nabídky Hotová jídla: 150g Moravský vrabec, bramborový špalíček, zelí 88,00 Kč 100g Ďábelská

Více

Profil firmy BITTNER GmbH & Co.KG. Firma hledá v České republice partnery v oblasti: Dovoz masných výrobků, případně obchodní zástupce

Profil firmy BITTNER GmbH & Co.KG. Firma hledá v České republice partnery v oblasti: Dovoz masných výrobků, případně obchodní zástupce , 20.-22.září 2011 Profil firmy BITTNER GmbH & Co.KG www.bittnerwurstwaren.de Od založení firmy BITTNER v roce 1952 se z ní stal moderní a výkonný podnik na výrobu masných výrobků s více než 80 zaměstnanci

Více

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com

UNIROOF E 40 mm. Novinka! Vyšší výkon v kompaktní třídě. Svařovací tryska 40 mm. Roofing. We know how. www.leister.com Vyšší výkon v kompaktní třídě. Novinka! Svařovací tryska 40 mm www.leister.com Roofing. We know how. Horkovzdušný svařovací automat Praktický přístroj UNIROOF E s novou přeplátovací tryskou širokou 40

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

OBLOŽENÉ MÍSY MALÁ JÍDLA NEJEN K VÍNU A PIVU

OBLOŽENÉ MÍSY MALÁ JÍDLA NEJEN K VÍNU A PIVU POCHUTINY ŽVÝKAČKY 26,- BOHEMIA ARAŠÍDY 33,- BOHEMIA CHIPS (slané, paprikové,slanina) 37,- MANDLE ČERSTVÉ PRAŽENÉ SOLENÉ (100g) 70,- BRAMBOROVÉ SPIRÁLY 48,- OBLOŽENÉ MÍSY 250g VARIACE SÝRŮ A UZENIN PRO

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK PŘEJEME PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ, DOBROU CHUŤ DĚKUJEME, ŽE ZDE NEKOUŘÍTE

JÍDELNÍ LÍSTEK PŘEJEME PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ, DOBROU CHUŤ DĚKUJEME, ŽE ZDE NEKOUŘÍTE JÍDELNÍ LÍSTEK Svatoplukova 519, Veselí nad Moravou tel.: 776 091 971 (objednávky přes ulici, rezervace) PŘEJEME PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ, DOBROU CHUŤ DĚKUJEME, ŽE ZDE NEKOUŘÍTE Nově nabízíme možnost pořádání

Více

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 10 Příloha. 02 Nepřímé daně. 02 Přímé daně a soc. pojištění. 04 Granty a pobídky. červenec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news červenec 2012, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně a soc. pojištění 02 Nepřímé daně 04 Granty a pobídky 10 Příloha Rozhodnutí Ústavního soudu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Lukáš Baumruk Radka Hlavnová Markéta Maříková Popište, analyzujte a zhodnoťte dosavadní vývoj a současný stav jednotek kolektivního investování,

Více

SSCC v Supply chain. MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry. Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013

SSCC v Supply chain. MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry. Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013 SSCC v Supply chain MAKRO Cash&Carry / METRO Cash&Carry Jaroslav Olejník, Bára Cikánková Praha 30.5.2013 Copyright 2009 Proč SSCC? 1 klik a zboží je naskladněné! Page 2 SSCC + DESADV = Jednoznačný identifikátor

Více

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,-

Rybí hody. Polévka: Nabídka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- Rybí hody Polévka: Rybí polévka se smaženými krutónky 25,- Nabídka: 200 g Smažené kapří hranolky s francouzským bramborovým salátem 129,- 150 g Rybí guláš se žemlovými knedlíčky 129,- 270 g Pstruh, obalený

Více

SPECIALISTA NA KOVOVÝ A PRŮMYSLOVÝ NÁBYTEK

SPECIALISTA NA KOVOVÝ A PRŮMYSLOVÝ NÁBYTEK Kartotéky Skříně Šatníky Dílenský nábytek Školní nábytek Trezory Regály Stolové kontejnery Kancelářský nábytek Žebříky a schůdky Manipulační technika Odpadové hospodářství a další ke každému nákupu nad

Více

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově

EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově EVVO WORKSHOP v rámci projektu Československá spolupráce škol a dalších organizací v ekologické výchově Místo: 14 15 Baťův institut, budova č. 15, konferenční a vzdělávací prostory SÁL B Den: 28. 1. 2013

Více

Trestněprávní ochrana před kybernetickou trestnou činností v ČR a SR

Trestněprávní ochrana před kybernetickou trestnou činností v ČR a SR JUDr. Jan Kolouch Trestněprávní ochrana před kybernetickou trestnou činností v ČR a SR Cílem článku je provést komparaci české a slovenské právní úpravy, zejména hmotně právních ustanovení týkajících se

Více

RAUT. (minimální počet 20 osob) Menu č. 1

RAUT. (minimální počet 20 osob) Menu č. 1 RAUT (minimální počet 20 osob) Menu č. 1 Cena: 290,- Kč/osoba 0,2 l Sekt Bohemia (Brut, Demi) s jahodou Marinované papriky Chlebíček s česnekovo-sýrovou pomazánkou a ořechy Listový závin se šunkou a sýrem

Více

EOD 65028 SS VESTAVNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE VSTAVANÁ RÚRA NÁVOD NA OBSLUHU

EOD 65028 SS VESTAVNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE VSTAVANÁ RÚRA NÁVOD NA OBSLUHU EOD 65028 SS VESTAVNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE VSTAVANÁ RÚRA NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy.

Více

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014 Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 PŘEDKRMY 80g 80g 100g CARPACCIO AJETO marinované plátky svíčkové v bylinkách, olivový olej, hobliny parmazánu, balsamico Rozpečený kozí sýr s ořechy a medovou zálivkou,

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU ČÍSLO SMLOUVY: CZ/FMP/0X/0000 1. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Poskytovatel finančního příspěvku název: Region Bílé Karpaty sídlo: Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín, Česká republika

Více

PODPORA A PROPAGACE OPŽP OBLASTI PODPORY 4.2 - ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ

PODPORA A PROPAGACE OPŽP OBLASTI PODPORY 4.2 - ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBOR ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK A EKOLOGICKÝCH ŠKOD PODPORA A PROPAGACE OPŽP OBLASTI PODPORY 4.2 - ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ SEMINÁŘE Praha,

Více

Seminář pro 10 osob gastronomické služby (ceny jsou uvedeny bez DPH)

Seminář pro 10 osob gastronomické služby (ceny jsou uvedeny bez DPH) PARKHOTEL Privat hotel - Veslařská 250, 637 00 Brno, tel: + 420 543236350, fax: + 420 543235191 Seminář pro 10 osob gastronomické služby (ceny jsou uvedeny bez DPH) Výběr z coffee breaků Coffee break jednoduchý

Více

Veselé Vánoce. Vánoční nabídka reklamních cukrovinek. Výrobce a dodavatel reklamních cukrovinek

Veselé Vánoce. Vánoční nabídka reklamních cukrovinek. Výrobce a dodavatel reklamních cukrovinek Výrobce a dodavatel reklamních cukrovinek Škárova 9, 612 00 Brno Tel.: +420549212775-6 Mobil: +420777135149 lysakova@premiera.cz havlikova@premiera.cz www.premiera.cz Uvedené ceny jsou pro minimální náklad

Více

Soutěž byla organizována pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a s finanční podporou Ústeckého kraje.

Soutěž byla organizována pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a s finanční podporou Ústeckého kraje. TISKOVÁ ZPRÁVA ÚSTECKÝ KRAJ ZNÁ VÍTĚZE SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ POTRAVINÁŘSKÝ VÝROBEK ÚSTECKÉHO KRAJE - KRAJE PŘEMYSLA ORÁČE Litoměřice, 12.6.2014 V Litoměřicích na Zahradě Čech dne 12.6.2014 159 výrobků od

Více

SECURITY M1B Domácí Mini Alarm Instalační manuál CZ

SECURITY M1B Domácí Mini Alarm Instalační manuál CZ SECURITY M1B Domácí Mini Alarm Instalační manuál CZ www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení

Více

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP Č.j.: 8/2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Marie Michnová, Veronika Veselá Mgr. Marie Michnová Pedagogická rada

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

Obecná charakteristika produktu

Obecná charakteristika produktu Obecná charakteristika produktu Název: Výrobce: Dovozce: Cena: Horalky I.D.C. Holding, a.s., o.z. Pečivárne Sereď I.D.C. Praha a.s. cca 4,20 6,50 Kč Složení: pšeničná mouka, rostlinný ztužený tuk, cukr,

Více

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady Svatební menu Svatební menu zámek Nové Hrady Nabídka svatebního menu 2008 Polední menu cena: 350,- Kč za osobu zahrnuje následující položky: aperitiv studený předkrm s pečivem polévka hlavní jídlo nealkoholický

Více

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12)

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) Studené předkrmy 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) 50 g Šunkový závitek 45,- se štýrským křenem a šlehačkou 50 g Prosciutto

Více

Realizujeme vaše představy. Realizujeme vaše predstavy

Realizujeme vaše představy. Realizujeme vaše predstavy Realizujeme vaše představy Realizujeme vaše predstavy ALPINE Bau CZ Jiráskova 613/13 757 43 Valašské Meziříčí Česká Republika Praha Hradec Králové sídla závodů a středisek Právní forma: Společnost s ručením

Více

VÝROBNA LAHŮDEK Hladké Životice

VÝROBNA LAHŮDEK Hladké Životice VÝROBNA LAHŮDEK Hladké Životice Katalog výrobků Doplňková výroba Rybí výrobky - uzenky Rauty Cukrářské výrobky Aspikové výrobky Chlebíčky - lahůdky Saláty - pomazánky VÝROBNA LAHŮDEK HLADKÉ ŽIVOTICE Nacházíme

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

Originální dorty a dezerty pro každého!

Originální dorty a dezerty pro každého! Originální dorty a dezerty pro každého! Plánujete oslavu narozenin, svatbu, firemní večírek nebo třeba jen originální dar pro někoho ze svých blízkých? V CITYgastro Vám nabízíme fantastické dorty a dezerty

Více

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou

CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou CZ Rychlý průvodce instalací SK Rýchly sprievodca inštaláciou Obsah balení Obsah balenia Aktivace baterie pera Aktivácia batérie pera Nabíjení baterie Nabíjanie batérie Stav nabíjení Stav nabíjania Do

Více

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak.

Chcete se cítit. lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Chcete se cítit lehčeji? Zeptejte se mě jak. Tesco Light Choices zahrnuje řadu výrobků se sníženým obsahem výživových hodnot. Například na našich Tesco Light

Více

Dle denní nabídky 35.-

Dle denní nabídky 35.- Studené předkrmy: 100g Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou, pomerančem a opečeným toastem 47.- 100g Tlačenka s cibulí 30.- 100g Niva s jablky a vlašskými ořechy 45.- Polévka: Dle denní nabídky 35.-

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou 1. Pondělí Hamburská vepřová plec Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem Kuřecí vějíř, ozdoba Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou Hovězí roštěná s mladou karotkou a

Více

Hovězí droby. Na mleté maso

Hovězí droby. Na mleté maso Nabídkový list od 1. 1. 2013 Vepřové maso Vepřová kýta b.k. Vepřová kýta b.k. kuchyňská úprava Vep.kýta sk.kol. Vepřová krkovice s.k. Vepřová krkovice b.k. Vepřový bok s k. speciál Vepřový bok Vepřový

Více

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 Aktuální změny v soutěžním právu Zákon o obchodních korporacích aneb odkud začít Přemístění sídla společnosti v rámci EU Insolvenční řízení může přesáhnout hranice jednoho

Více

Parametry výzkumu. Téma. Sběr dat. Cílová osoba. Metodologie. Reprezentativnost. Počet rozhovorů. Dotazník

Parametry výzkumu. Téma. Sběr dat. Cílová osoba. Metodologie. Reprezentativnost. Počet rozhovorů. Dotazník 1 Parametry výzkumu Téma Spotřebitelské chování při nákupu rychloobrátkového zboží v prodejnách na čerpacích stanicích Sběr dat Listopad 2014 Cílová osoba Nakupuje na čerpacích stanicích rychloobrátkové

Více

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem BUFET ŠÉFKUCHAŘE I Zelný salát s vaječným dresinkem a bylinkami Jablečný salát s červeným vínem a banány Kapustovo kedlubnový salát Mrkvový salát s červenou řepou Těstovinový salát se zelenými fazolkami

Více

ą ÿ ¾ Ó Ä န 109,- tomato, sýr, salám vysočina 109,- tomato, sýr, jemný párek, cibule, hrášek 109,- tomato, sýr, tuňák, cibule tomato, sýr, šunka

ą ÿ ¾ Ó Ä န 109,- tomato, sýr, salám vysočina 109,- tomato, sýr, jemný párek, cibule, hrášek 109,- tomato, sýr, tuňák, cibule tomato, sýr, šunka ą ÿ ¾ Ó Ä န 010 CON SALAME 022 QUATTRO STAGIONI tomato, sýr, salám vysočina Základ: těsto, tomato, sýr a nyní si na pizzu vyber své 4 ingredience dle Tvé nálady a chuti ze seznamu. 135,- 011 BOMBER 023

Více

Příloha č. 11. Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek

Příloha č. 11. Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek Příloha č. 11 Auditovaná škola: Datum auditu: Jméno auditora: Seznam kontrolních otázek Vymezení činnosti a odpovědnosti provozovatele poř. č. zadání otázky / zjištění: ano / ne 1. Byla vymezena výrobní

Více