Schválený rozpočet Mesta Spišská Stará Ves na roky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schválený rozpočet Mesta Spišská Stará Ves na roky"

Transkript

1 PRÍJMY BEŽNÉ PRÍJMY Daň zo závislej činnosti FO , , , , , , , Daň z nehnuteľnosti-z pozemkov 8705, , , , , , , Daň z nehnuteľnosti-zo stavieb 41056, , , , , , , Daň z nehnuteľnosti z bytov 2197, , , , , , , Miestna daň za psa 1580, , , , , , , Miestna daň za nevýh.hracie prístroj 50,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Miestna daň za ubytovanie 380,40 44,00 300,00 300, , , , Miestna daň za užívanie ver.piestr. 125,00 125,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Za kom.odpady a drobné stav.odpady 27109, , , , , , , Daňové príjmy , , , , , , , Z prenajatých pozemkov a záhradiek 248,89 240,95 300,00 300,00 300,00 300,00 300, Z prenajatých budov, priestorov, objektov , , , , , , , Z prenajatých strojov, prístr.,zariadení 264,00 294,00 200,00 200,00 300,00 300,00 300, Príjmy z podnikania , , , , , , , Ostatné poplatky - správne 12177, , , , , , , Pokuty za porušenie predpisov 120,00 106,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0, Spolu za predaj výrobkov, tovarov a služieb 4515, , , , , , , Za stravné 6081, , , , , , , Za znečisťovanie ovzdušia 423,14 423,15 450,00 450,00 450,00 450,00 450, Administratívne a iné poplatky 23316, , , , , , , Úroky 58,13 88,13 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Úroky z tuzemských vkladov 58,13 88,13 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier 4464, , , , , , , Z dobropisov 2800, ,73 0, ,00 0,00 0,00 0, Mylná platba 34,00 20,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 Strana 1

2 Iné nedaňové príjmy 2463,67 750,03 0, ,00 0,00 0,00 0, Iné nedaňové príjmy 9763, , , , , , , Granty zo štátneho rozpočtu , , , , , , , Z rozpočtu obce 0, ,56 0, ,00 0,00 0,00 0, Granty a transfery , , , , , , ,00 Príjmy škôl a školských zariadení , , , , , , ,00 Bežné príjmy - mesto , , , , , , ,00 Bežné príjmy - školy , , , , , , ,00 BEŽNÉ PRÍJMY - SPOLU , , , , , , ,00 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 231 Príjmy z predaja majetku 73579, , , ,00 0,00 0,00 0, Z predaja pozemkov 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Granty a transfery zo štátneho rozpočtu 1570,00 0, , , , , , Zo štátneho účelového fondu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY 75149, , , , , , ,00 FINANČNÉ OPERÁCIE 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúc.obdobia 24124, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Z prevodov fondov obce 79580, ,17 0, , , , , Bankové úvery krátkodobé 13240,81 0, , ,00 0,00 0,00 0, Bankové úvery dlhodobé 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 FINANČNÉ OPERÁCIE , , , , , , ,00 Nerozpočtované položky - príjem na účet SF 0, ,48 0, ,88 0,00 0,00 0,00 PRÍJMY CELKOM , , , , , , ,00 Strana 2

3 VÝDAVKY - BEŽNÉ VÝDAVKY 611 Tarifný plat,osobný plat,základný , , , , , , , Príplatky 25438, , , , , , , Odmena 2029, ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poistné do všeob.zdr.poisť , , , , , , , Poistné do ost.zdr.poisť. 1729, , , , , , , Poistné do nrmoc.poistenia 1931, , , , , , , Poistné na starobné , , , , , , , Poist.na úrazové poistenie 1324, , , , , , , Poistné na invalidné poist. 4597, , , , , , , Poistné na poist. v nezam. 1520, , , , , , , Poistné na poist.do rezervného fondu solidar. 7311, , , , , , , Príspevok do dopl.dôch.poisť. 2727, , , , , , , Cestovné náhrady tuzemské 382,69 485,52 400,00 400,00 400,00 400,00 400, Energie 29847, , , , , , , Vodné,stočné 528,40 573,36 500,00 500,00 600,00 600,00 600, Poštové a telekom.služby 4861, , , , , , , Internet 910,80 910,80 900,00 900,00 950,00 950,00 950, Interiérové vybavenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výpočtová technika 0,00 29,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 39,90 84,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Všeobecný materiál 6881, , , , , , , Knihy,časopisy,noviny,uč.,a komp.pom 1062, , , , , , , Prac.odevy,obuv a prac.pomôcky 63,72 349,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Reprezentačné 1500, , , , , , , Palivo 4338, , , , , , , Servis,údržba,opravy a výdavky s tým súvisiace 1769, , , , , , , Poistenie 2804, , , , , , , Karty,známky,poplatky 50,00 62,57 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Pracovné odevy,obuv,prac.pomôcky 10,00 203,82 0,00 100,00 0,00 0,00 0, Údržba výpočtovej techniky 94,63 133,48 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 Strana 3

4 Údržba prevádz.strojov,prístrojov, zariadení 1304,40 50,00 200, ,00 500,00 500,00 500, Údržba budov,priestorov a objektov 0, ,97 500,00 600,00 500,00 500,00 500, Za nájom budov, objektov alebo časti 7,64 8,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Školenia,kurzy,semináre,porady,konf. 641,50 979,20 800,00 800,00 800,00 800,00 800, Konkurzy a súťaže 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Propagácia,reklama,inzercia 1185, ,76 500,00 500, , , , Všeobecné služby 4040, , , , , , , Špeciálne služby 16366, , , , , , , Cestovné výdavky iným ako zamestnancom 1856,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Štúdie,expertízy,posudky 1587,00 720, , , , , , Nevyčerp. fin. prostr. z roku 2011 vrátené do ŠR 2763,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poplatky,odvody,dane a clá 625,40 627,15 700,00 700,00 700,00 700,00 700, Stravovanie 11389, , , , , , , Poistné 5112, , , , , , , Prídel do sociálneho fondu 1450, , , , , , , Vrátenie za nájom - dobropisy 1794, ,84 0, ,00 0,00 0,00 0, Kolkové známky 373,00 519,50 300,00 300,00 300,00 300,00 300, Odmeny a príspevky - poslanci 1927, , , , , , , Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 9112, , , , , , , Pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mylné platby 1072,67 753,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Dane 502,78 535,24 550,00 500,00 500,00 500,00 500, Vratky do ŠR 0,00 879,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stavebné správne poplatky pre MsU KK 4795,50 605, , , , , , Bežný transfer občianskym združeniam 11450, , , , , , , Nefinančnej právnickej osobe 60,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Na odstupné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Na odchodné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nemocenské dávky 0,00 276,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verejná správa (do ) , , , ,00 x x x Výkonné a zákonodarné orgány (od ) x x x x , , ,00 Strana 4

5 Nájom zariadení - poštový priečinok 53,20 40,50 60,00 60,00 60,00 60,00 60, Poplatky,odvody,dane,clá 1571, , , , , , , Finančná a rozpočtová oblasť 1624, , , , , , , Tarifný plat - matrika 2312, , , , , , , Osobný príplatok - matrika 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300, Poistné do VšZP - matrika 228,51 229,65 240,00 240,00 240,00 240,00 240, Na nemocenské poistenie - matrika 32,01 32,16 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Na starobné poistenie - matrika 319,88 321,50 300,00 300,00 300,00 300,00 300, Na úrazové poistenie - matrika 18,28 18,36 50,00 50,00 50,00 50,00 50, Na invalidné poistenie - matrika 68,55 68,90 50,00 50,00 50,00 50,00 50, Na poistenie v nezamestnanosti - matrika 22,85 22,96 50,00 50,00 50,00 50,00 50, Na poistenie do RFS - matrika 108,55 109,06 50,00 50,00 50,00 50,00 50, Cestovné-matrika 47,93 29,93 21,00 21,00 21,00 21,00 21, Energie - matrika 152,53 163,94 150,00 150,00 150,00 150,00 150, Všeobecný materiál - matrika 49,25 68,84 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Pracovné odevy - matrika 67,32 67,32 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Školenia, porady, - matrika 126,00 134,00 119,00 119,00 119,00 119,00 119, Všeobecné služby - matrika 125,14 129,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stravovanie - matrika 104,50 102,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Iné všeobecné služby 3783, , , , , , , Odmeny - VOĽBY 0,00 100,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0, Poistné do VšZP - Voľby 12,00 10,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0, Poistné - nemocenské - Voľby 1,68 1,40 0,00 5,00 0,00 0,00 0, Na starobné poistenie - Voľby 16,80 14,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0, Na úrazové poistenie - Voľby 0,97 0,80 0,00 5,00 0,00 0,00 0, Na invalidné poistenie - Voľby 3,60 3,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0, Na poistenie v nezamestnanosti - PvN 1,20 1,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0, Na poistenie do RFS - Voľby 5,69 4,75 0,00 32,00 0,00 0,00 0, VOĽBY-cestovné náhrady 111,20 45,20 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 Strana 5

6 VOĽBY-poštovné a telekomunikačné 26,80 10,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0, VOĽBY-všeobecný materiál 50,00 20,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0, VOĽBY-reprezentačné 89,50 53,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0, Palivo - PHM - VOĽBY 20,00 16,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0, VOĽBY-cestovné 254,30 129,00 0, ,00 0,00 0,00 0, VOĽBY-odmeny 1013,04 696,12 0, ,00 0,00 0,00 0, Sčítanie-odmeny DoVP 261,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 1868, ,27 0, ,00 0,00 0,00 0, Splácanie úrokov z úveru banke 27848, , , , , , , Splácanie úrokov z úveru subjektu VS 19835, , , , , , , Poplatky súvisiace s úverom 3216, , , ,00 0,00 0,00 0, Transakcie verejného dlhu 50900, , , , , , , Všeobecný materiál 0,00 78,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Civilná ochrana 0,00 78,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Energie 404,00 404,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400, Vodné,stočné 8,66 15,20 20,00 20,00 20,00 20,00 20, Všeobecný materiál 1715, , , , , , , Paliva ako zdroj energie 0,00 35,80 50,00 50,00 50,00 50,00 50, Palivo 1112, , , , , , , Servis,údržba,opravy 0,00 168,10 150,00 150,00 150,00 150,00 150, Konkurzy a súťaže 113,05 547,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500, Propagácia, reklama a inzercia 0,00 142,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150, Všeobecné služby 27,18 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50, Poistné 72,90 72,90 80,00 80,00 80,00 80,00 80, Ochrana pred požiarmi 3453, , , , , , , Tarifný plat - TSP 12516, , , , , , , Odmeny - TSP 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strana 6

7 621 Poistné do VšZP - TSP 591,00 561,60 600,00 600, , , , Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 660,60 828,00 700,00 700, Poistné na nemoc.poist. - TSP 175,14 187,92 200,00 200,00 200,00 200,00 200, Na starobné poistenie - TSP 1752, , , , , , , Na úrazové poistenie - TSP 100,02 107,28 100,00 100,00 150,00 150,00 150, Poistné na inv.poist. - TSP 375,48 402,84 400,00 400,00 450,00 450,00 450, Na poistenie v nezamestnanosti - TSP 125,16 134,28 130,00 130,00 150,00 150,00 150, Na poistenie do RFS - TSP 594,41 637,77 600,00 600,00 700,00 700,00 700, Cestovné - TSP 38,00 32,00 40,00 40,00 50,00 50,00 50, Energie - plyn TSP 186,48 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0, Poštové služby a telek.služby - TSP 23,86 134,01 30,00 30,00 100,00 100,00 100, Všeobecný materiál - TSP 599,93 0,00 220,00 220,00 0,00 0,00 0, Propagácia, reklama a inzercia - TSP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Všeobecné služby - TSP 0,00 141,93 200,00 200,00 0,00 0,00 0, Stravovanie - TSP 0,00 409,50 500,00 500,00 400,00 400,00 400, Všeobecná pracovná oblasť 17738, , , , , , , Tarifný plat - PPO 18950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, VšZP - povodne 5% 1895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Na nemocenské poistenie - povodne 5% 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Na starobné poistenie - povodne 5 % 2653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Na úrazové poistenie - povodne 5 % 151,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Na invalidné poistenie - povodne 5% 568,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Na poistenie v nezamestnanosti - povodne 5% 189,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Na poistenie do RFS - povodne 5% 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Všeobecný materiál - PPO II. - ÚrV 579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pracovné odevy a pomôcky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PHM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Všeobecné služby - PPO II ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stravovanie - povodne 797,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Poistné - PPO II. ÚrV 244,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strana 7

8 Odmeny PPO II. - vodný majster 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vodné hospodárstvo (do ) ,67 0,00 0,00 0,00 x x x Poľnohospodárstvo (od ) x x x x 0,00 0,00 0, Všeobecný materiál 338,39 245,15 300,00 300,00 300,00 300,00 300, Palivá ako zdroj energie 997,77 180,75 200,00 200,00 200,00 200,00 200, Palivo,mazivá,oleje,špec.kvapaliny 370,96 683,42 700,00 700,00 700,00 700,00 700, Budov, objektov alebo ich častí - most 117,99 0, , , , , , Údržba budov,priestorov a objektov 958, ,23 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Všeobecné služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Správa a údržba ciest (do ) 2784, , , ,00 x x x Cestná doprava (od ) x x x x 3000, , , Prev.prístr.,zariad.,tech.,náradia 487,20 487,20 500,00 500,00 500,00 500,00 500, Všeobecné služby 25666, , , , , , , Poplatky,odvody,dane,clá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nakladanie s odpadmi 26153, , , , , , , Energie 311,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500, Údržba prevádzk.strojov,prístrojov 250,68 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Všeobecné služby 361,94 23,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nakladanie s odpadovými vodami 923,62 533,10 500,00 500,00 500,00 500,00 500, Všeobecné služby-výrub stromov 150, , , , , , , Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná 150, , , , , , , Všeobecný materiál 164,70 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600, Paliva-ako zdroj energie 0,00 904,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rozvoj obcí-výsadba mesta 1141,90 872,02 900,00 900,00 900,00 900,00 900, Rozvoj obcí 1306, , , , , , ,00 Strana 8

9 Energie 12472, , , , , , , Údržba budov,priestorov,objektov 47, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Všeobecné služby 1388,91 99, , , , , , Verejné osvetlenie 13908, , , , , , , Energie 3089,09 811, , , , , , Vodné, stočné 8513, , , , , , , Všeobecný materiál 83,66 12,54 100,00 100,00 100,00 100,00 500, Bytové hospod.-údržba bytov 1068, ,05 550,00 550,00 550,00 550,00 550, Všeobecné služby 915,00 791, , , , , , Vyúčtovanie - preplatky 0,00 591,53 500,00 500,00 500,00 500,00 500, Bývanie a občianska vybavenosť inde 13669, , , , , , , Energie 30518, , , , , , , Vodné,stočné 1402, , , , , , , Všeobecný materiál 965, , , , , , , Pracovné odevy,obuv a prac.pomôcky 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Údržba budov, priestorv, objektov 0,00 605, , , , , , Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Všeobecné služby 614, , , , , , , Zdravotníctvo inde neklasifikované 33526, , , , , , , Energie elektrická 892, , , , , , , Vodné,stočné 67,22 102,81 150,00 150,00 150,00 150,00 150, Všeobecný materiál 342,47 342,09 500,00 500,00 500,00 500,00 500, Paliva ako zdroj energie 327,86 203,03 350,00 350,00 350,00 350,00 350, Súťaže - športové podujatia 192,15 721,94 450,00 450,00 450,00 450,00 450, Všeobecné služby 82,36 522,60 550,00 550,00 550,00 550,00 550, Rekreačné a športové služby 1904, , , , , , ,00 Strana 9

10 Poistné - Mikroprojekt DoVP 22,39 943,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Všeobecný materiál - Projekt PLSK 2517,50 543,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Reprezentačné - Projekt PLSK 115, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Všeobecné služby - Projekt PLSK 2259, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odmeny z DoVP - Mikroprojekt 2800, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Reprezentačné výdavky - Projekt PLSK 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultúrne služby 8224, ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Knihy, časopisy,noviny - ŠR - knižný fond 780,78 833,60 800,00 800,00 800,00 800,00 800, Knižnice (do ) 780,78 833,60 800,00 800,00 x x x Kultúrne služby (od ) x x x x 800,00 800,00 800, Energie 21596, , , , , , , Vodné a stočné 952,45 777,35 800,00 600,00 600,00 600,00 600, Poštovné a telekomunik.služby 617,43 528,50 500,00 600,00 600,00 600,00 600, Prevádzk.stroje,prístr.,zariad., 428,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Všeobecný materiál 842,41 966, ,00 800,00 800,00 800,00 800, Údržba prev.strojov.,prístrojov 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Údržba budov,priestorov,objektov 1764,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Konkurzy,súťaže 849, , , , , , , Propagácia,reklama,inzercia-dni mesta 2513, , , , , , , Všeobecné služby 823,97 478,78 400,00 500,00 500,00 500,00 500, Poplatky,odvody,dane,cla 121,04 85,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Odmeny z DoVP - Projekt 0,00 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov 30534, , , ,00 x x x Kultúrne služby (od ) x x x x 23000, , , Energie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Údržba telekomunikačnej techniky 1033,32 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500, Všeobecné služby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vysielacie a vydavateľské služby 1033,32 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 Strana 10

11 Energie 385,00 428,00 0,00 500,00 600,00 600,00 600, Cintorín-voda 58,74 52,05 50,00 50,00 50,00 50,00 50, Interiérové vybavenie - Dom smútku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ozvučenie - Dom smútku 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Všeobecný materiál ZPOZ 1741,70 522,01 550,00 550, , , , Všeobecný materiál - cintorín, Dom smútku 1213,02 537,51 500,00 500,00 700,00 700,00 700, Kosačky cintorín 0,00 132,24 150,00 150,00 150,00 150,00 150, Všeobecné služby 997,16 822,27 600,00 600,00 600,00 600,00 600, Odmeny a príspevky 222,44 712,78 300,00 300,00 300,00 300,00 300, Členské príspevky 2231, , , , , , , Jednotlivcovi ZPOZ 2625, , , , , , , Náboženské a iné spoločenské služby 9625, , , , , , ,00 SPOJENÁ ŠKOLA Predškolská výchova bežnou starostlivosťou Materská škola so školskou jedálňou - výdavky z dotácie mesta , , , , , , ,00 - výdavky z vlastných príjmov 10355, , , , , , ,00 - výdavky zo štátneho rozpočtu 3461, ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Predškolská výchova bežnou starostlivosťou , , , , , , ,00 Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou Základná škola - výdavky zo štátneho rozpočtu , , , , , , ,00 - výdavky z vlastných príjmov 604, ,56 500,00 800,00 800,00 800,00 800,00 - výdavky z dotácie mesta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Školská jedáleň - výdavky z dotácie mesta 35585, , , , , , ,00 - výdavky z vlastných príjmov 14245, , , , , , ,00 - výdavky zo štátneho rozpočtu 0, ,12 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Školský klub - výdavky z dotácie mesta 20287, , , , , , ,00 Strana 11

12 - výdavky z vlastných príjmov 821,25 982,80 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 - výdavky zo štátneho rozpočtu 0,00 632,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 Centrum voľného času - výdavky z dotácie mesta 81681, , , , , , ,00 - výdavky z vlastných príjmov 898, ,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 - výdavky zo štátneho rozpočtu 0,00 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CVČ - spolufinancovanie od iných obcí 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Základné vzdelanie bežnou starostlivosťou , , , , , , ,00 Gymnázium - výdavky zo štátneho rozpočtu , , , , , , ,00 - výdavky z vlastných príjmov 4250, ,30 0, ,00 800,00 800,00 800,00 Gymnázium , , , , , , ,00 Združené školy , , , , , , ,00 Údržba školských zariadení 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Tarifný plat OPATROVATELSKA SLUZBA 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ďalšie sociálne služby -staroba (do ) 0,00 0, ,00 0,00 x x x Staroba (od ) x x x x 0,00 0,00 0, Všeobecný materiál - PnD 179,26 69,30 0,00 300,00 0,00 0,00 0, Jednotlivcovi - strava HN 6210, , , , , , , Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a 6390, , , ,00 x x x Sociálna pomoc občanom v hmot.a soc.núdzi (od 1.1.) x x x x 6700, , , Príspevok na stravovanie dôch. 1407, , , , , , , Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované (do ) 1407, , , ,00 x x x Sociálna pomoc občanom v hmot.a soc.núdzi (od 1.1.) x x x x 1500, , ,00 Bežné výdavky - mesto , , , , , , ,00 Bežné výdavky - školy , , , , , , ,00 BEŽNÉ VÝDAVKY - SPOLU , , , , , , ,00 Strana 12

13 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Rekonštrukcia miestnych komunikácií 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Rekonštrukcia KD 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia 0,00 0,00 0,00 0, , , , Nákup nákladného vozidla 0,00 0,00 0,00 0, , , , Asanácia komína - ul. Štúrova 235 0,00 0,00 0,00 0, , , , Oplotenie zdravotného strediska 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY , , , , , , ,00 FINANČNÉ OPERÁCIE Ostatné FO 70451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Splácanie istiny z krátkodobých úverov 0,00 0, ,00 0, , , , Splácanie istiny z dlhodobých úverov 71892, , , , , , ,00 FINANČNÉ OPERÁCIE , , , , , , ,00 SPOLU VÝDAVKY , , , , , , ,00 Strana 13

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013

R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013 R O Z P O Č E T O B C E NA ROK 2013 PRÍJMY 1-bežný rozpočet 111 Výnos dane z príjmov - podielové dane 800 000 121 Z pozemkov 55 000 121 Zo stavieb 65 000 121 Z bytov 15 000 133 Za psa 2 500 133 Za ubytovanie

Více

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE HÁJ NA ROK 2014 Schválený na zasadaní OZ dňa 16.12.2013 pod č. 102/2013 Beţné príjmy Ekonomická Zdroj Funkčná klasifikácia klasifikácia Názov položky Návrh rozpočtu v 41 100 Daňové príjmy

Více

Príjmy rozpočtu

Príjmy rozpočtu Príjmy rozpočtu 2013-2015 Bežné príjmy 2010 2011 2012 čerpanie predpoklad 2012 2013 2014 2015 Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 80 147 98 451 102 232 98 943 109 616 109 616 109 616 111 003

Více

Programový rozpočet Obce Jacovce PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE. Bežný výdaj

Programový rozpočet Obce Jacovce PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE. Bežný výdaj Programový rozpočet Obce Jacovce Bežný výdaj PROGRAM 1 PLÁNOVANIE, RIADENIE A KONTROLA OBCE PODPROGRAM 1.1 RIADENIE OBCE A APARÁT 611 Tarifné platy 01.1.1.6 PR - 1 69 800 70 000 70 000 612001 Príplatky

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

PROGRAMOVÝ ROZPOČET Progr. Podpr. Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2012 Návrh 2013 Návrh 2014 Výdaje 1 Plánovanie, manažment a kontrola 1 Manažment 01.1.1.6 611 Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný 181000 181000

Více

OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY Výdavková časť

OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY Výdavková časť OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2015-2017 Výdavková časť Bežné výdavky 2012 S 2013 S 2014 R 2014 OS 2015 2016 2017 v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy - obce 112 964

Více

Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36%

Programovy_rozpocet_2013_ Tarifný plat OcÚ , , ,62 49,36% PLNENIE_PR_2013_2015_k_30.09.2013_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 PLNENIE ROZPOČTU K 30.09.2013 PLNENIE ROZPOČTU

Více

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , ,

ROZPOČET OBCE G Y Ň O V , , ROZPOČET OBCE G Y Ň O V 2 0 12, 2 0 13, 2 0 14 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2012 2013 2014 Progr. Zdroj klasifik. Názov Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.1

Více

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 01.1. Výdavky verejnej správy 56844 54124 55 811 55 811 57 570 57 570 57 570 01.1.1.6 Manažment obce 55109 52073 53

Více

ROZPOČET NA ROKY

ROZPOČET NA ROKY Vyvesené dňa: 13.12.2011 Zvesené dňa: 28.12.2011 OBEC SNEŽNICA ROZPOČET NA ROKY 2012-2014 Príjmová časť Bežné príjmy 2012 2013 2014 v EUR v EUR v EUR Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 237

Více

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné:

Rozpočet obce Tročany na rok strana1. Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: Rozpočet obce Tročany na rok 2016 Názov položky Plán 2016 Príjmy bežné: strana1 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 328 603 121001 Daň z pozemkov 7900 121002 Daň zo stavieb 650 133001

Více

Rozpočet na roky Výdavky S Výdavky verejnej správy Výkonné a zákonodárne orgány BEŢNÉ VÝDAVKY

Rozpočet na roky Výdavky S Výdavky verejnej správy Výkonné a zákonodárne orgány BEŢNÉ VÝDAVKY O1116 O111 Rozpočet na roky 2017-2019 Výdavky BEŢNÉ VÝDAVKY Výdavky verejnej správy Výkonné a zákonodárne orgány 2014 2015 2016 2016S 2017 2018 2019 610 41 Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné

Více

Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k

Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k Plnenie rozpočtu mesta Žiar nad Hornom k 31.12.2014 Plnenie rozpočtu, ako hlavného nástroja finančného riadenia mesta, bolo k 31.12.2014 v rozpočtových rámcoch, ktoré boli určené schváleným ako aj upravovaným

Více

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011

Rozpočet Plnenie Očakávané plnenie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Bežné výdavky Plnenie 2011 Bežné výdavky Plnenie 2011 Plnenie 2012 Rozpočet 2013 Očakávané plnenie 2013 Rozpočet 2014 Rozpočet 2015 Rozpočet 2016 01.1.1.6. Výdavky verejnej správy 169863 157564 132767 132750 148846 143330 145255

Více

ROZPOČET Riadenie obce. 4 2 Obecné zastupiteľstvo a obecné. 6 3 Kontrolná činnosť. 8 4 Stavebný úrad a územné

ROZPOČET Riadenie obce. 4 2 Obecné zastupiteľstvo a obecné. 6 3 Kontrolná činnosť. 8 4 Stavebný úrad a územné Funkčná 610 620 630 640 650 710 720 FO a NV 1 1 Plánovanie, manažment, 103 526.48 38 236.78 38 409.98 3 187.13 856.21 121.00 0.00 283 884.69 468 222.27 2 1 Riadenie obce 90 975.40 32 350.48 24 111.98 1

Více

Mesta Strážske na roky

Mesta Strážske na roky MESTO STRÁŽSKE ROZPOČET Mesta Strážske na roky 2014-2016 V Strážskom 17.02.2014 Návrh rozpočtu zverejnený 18.02.2014 na úradnej tabuli mesta a internetovej stránke mesta /www.strazske.sk/ Rozpočet schváleny

Více

ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011

ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011 Vyvesené: 11. 2. 2011 Zvesené: 2. 3. 2011 ROZPOČET OBCE NITRICA NA ROK 2011 Materiál predložený a prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 1. 3. 2011 schválený uznesením č. 3/2011-II.a) Predkladá: Dana Kytková,

Více

PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ. Názov účtu

PROGRAMOVY_ROZPOCET_2014_VYDAJ. Názov účtu PLNENIE_PR_2014_k_31.12.2014_VYDAJ SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutočné plnenie rozpočtu k 31.12. 2014 Plnenie rozpočtu k 31.12.2014

Více

Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu

Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu Návrh rozpočtu 2014 Návrh viacročného rozpočtu 2014 2016 Vypracoval: Ján Varga Iveta Somogyiová Zverejnené: 14.06.2014 Zvesené: tegó Príjmy - návrh 2014 2015 2016 ## Daňové príjmy 301 813 327 400 330 600

Více

P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T po 3.zmene rozpočtu MsZ dňa uzn. č. 16MsZ/2013/482

P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T po 3.zmene rozpočtu MsZ dňa uzn. č. 16MsZ/2013/482 P R O G R A M O V Ý R O Z P O Č E T 2 0 1 3-2 0 1 5 po 3.zmene rozpočtu - 16. MsZ dňa 27.6.2013 uzn. č. 16MsZ/2013/482 PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola Akti- vita 1 1.1. Manažment 1 000 1 000

Více

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015

ROZPOČET - VÝDAVKY 2013, 2014, 2015 ROZPOČET - VÝDAVKY,, 2015 Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola 158 426 160 749 148 580 143 830 144 560 1 1 Manažment 131 399 128 549 127 730 127 880 128 610 1 1 111 1116 632003 Poštové a telekom.

Více

Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky

Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa , uznesenie 09/2015 Výdavky Rozpočet 2016 Schválený obecným zastupiteľstvom dňa 17.12.2015, uznesenie 09/2015 Výdavky BEŽNÉ VÝDAVKY schválený rozpočet 0111 Výdavky verejnej správy 183 073 610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné

Více

ROZPOČET OBCE NA ROKY v Bežné príjmy #

ROZPOČET OBCE NA ROKY v Bežné príjmy # ROZPOČET OBCE NA ROKY 2010-2012 v Bežné príjmy # 2010 2011 2012 Daňové príjmy 940 200 991 179 1 003 137 111 003 výnos dane z príjmov 840 200 891 179 901 137 121 002 DzN celkom 100 000 100 000 102 000 Dane

Více

Návrh rozpočtu príjmov na roky

Návrh rozpočtu príjmov na roky Návrh rozpočtu príjmov na roky Bežné príjmy Kód Bežné príjmy zdroja 41 Daňové príjmy 332 850 342 850 352 850 41 111 003 výnos dane z príjmov 269 400 279 400 289 400 41 121 daň z nehnuteľností 63 450 63

Více

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016 Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu pre r. 2016 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Návrh Výdaje 1 1-bežný rozpočet 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia, kurzy, semináre, porady, 800 642006 41 Členské príspevky 500

Více

Obec Sečovská Polianka

Obec Sečovská Polianka Obec Sečovská Polianka Rozpočet na roky 2014, 2015, 2016 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane 512 792.00 524 460,98 573 712 567 478,00 562 478,00 560 000,00 550 000,00 121001 41 Z pozemkov 23 327.82 25

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 a NA ROKY 2018 a 2019

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 a NA ROKY 2018 a 2019 Obec Oravský Podzámok SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 a NA ROKY 2018 a 2019 Bežné príjmy 2018 2014-sk.pl. 2015-sk.pl. 2016-sch.roz. 2016-oč.sk. 2017 2019 Zdroj Daňové príjmy 565582 613905 568346 650000

Více

ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017

ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017 ROZPOČET na rok 2015, informatívny rozpočet na roky 2016, 2017 Obec Príbovce v zmysle 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 583/2004

Více

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019

Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019 Obec Súľov - Hradná Návrh rozpočtu obce Súľov - Hradná na r. 2017/2018/2019 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený r. 2016 Návrh r. 2017 Návrh r. 2018 Návrh r. 2019 Výdaje 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia,

Více

Tlačivo zmeny rozpočtu

Tlačivo zmeny rozpočtu Tlačivo zmeny rozpočtu Mestskému zastupiteľstvu v Spišských Vlachoch, na zasadnutie konané dňa 17.10.2015 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 zo dňa 17.10.2015 V súlade s 14 ods. 2 písm.

Více

ROZPOĆET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2011

ROZPOĆET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2011 ROZPOĆET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK 2011 Funč.kl. Ekon.kl. Názov Návrh 2011 PRÍJMY 1-bežný rozpočet 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 412 000.00 121001 Z pozemkov 9 062.00 121002

Více

Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k

Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k 30. 06. 2016 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln % Výdaje 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia, kurzy, semináre, porady, 800 800 780 98 642006

Více

ROZPOČET Skutoč. plnenie rok Skutoč. plnenie rok 2012 F I N A N Č N É O P E R Á CI E *

ROZPOČET Skutoč. plnenie rok Skutoč. plnenie rok 2012 F I N A N Č N É O P E R Á CI E * Bežné príjmy spolu: ROZPOČET 2014-2016 plnenie rok 2011 plnenie rok 2012 2013 Predp. skutoč. r.2013 2014 2015 2016 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 564 805 626 725 653 096 684 509 670 381 662 081 670 361 Bežné

Více

Schválený rozpočet Obce Báb na rok 2016

Schválený rozpočet Obce Báb na rok 2016 Schválený rozpočet Obce Báb na rok 2016 PRÍJMY OBCE Skutočnosť Skutočnosť Schválený Očakávaná skutočnosť Podľa funkčnej klasifikácie Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet PRIJMY

Více

Funkčná Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikáciaklasifikácia Schválený v po zmenách v v plnenia

Funkčná Ekonomická Ukazovateľ Rozpočet 2010 Rozpočet 2010 Skutočnosť % klasifikáciaklasifikácia Schválený v po zmenách v v plnenia BEŽNÉ VÝDAVKY 1. Bežný rozpočet spolu 3524413 3735809 3701147 99 01.1.1.6 Obce 657040 674360 636240 94 61 Mzdy, platy, služobné príjmy MsÚ 158980 156930 150311 96 62 Poistné a príspevky do poisťovní -

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET

NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 T v r d o š í n Vyvesené dňa 25. 11. 2016 NÁVRH ROZPOČTU MESTA NA ROK 2017 BEŽNÉ PRÍJMY/BEŽNÝ ROZPOČET V eurách 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 110 Dane z príjmov, ziskov

Více

Informácia o plnení rozpočtu mesta k

Informácia o plnení rozpočtu mesta k Informácia o plnení rozpočtu mesta k 31.3.2016. Tento materiál sa predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva v súlade so zákonom 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene

Více

Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky Obec Vígľašská Huta Kalinka

Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky Obec Vígľašská Huta Kalinka úvodná strana Návrh rozpočtu na rok 2018 a viacročného rozpočtu na roky 2018-2020 Obec Vígľašská Huta Kalinka Strana 1 Návrh rozpočtu na rok 2018 Návrh rozpočtu- príjmy Príjmová časť Návrh r.2018 Názov

Více

Rozpočet príjmov na roky

Rozpočet príjmov na roky Rozpočet príjmov na roky 2016 2018 Bežné príjmy Kód Bežné príjmy Rok Rok Rok zdroja 2016 2017 2018 41 Daňové príjmy 338 980 348 980 358 980 41 270 530 280 530 290 530 111 003 výnos dane z príjmov 41 121

Více

Rozpočet obce Zuberec na rok 2014

Rozpočet obce Zuberec na rok 2014 Rozpočet obce Zuberec na rok 2014 Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2013, uznesenie č. 09/2013 PRÍJMY kategória položka Bežné príjmy rozpočet 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 578 950 110 Dane z príjmov a kapitálového

Více

Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky

Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky Programový rozpočet Obce Nitrianske Hrnčiarovce na roky 2014-2016 Bežné príjmy Kategória položka podpoložka R O Z P O Č E T v EUR 2014 2015 2016 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 409 723 410 973 412 533 110 Dane z príjmov

Více

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012

Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012 Rozpočet obce Čiližská Radvaň na rok 2012, 2013, 2014 I. Príjmy rozpočtu obce a. Príjmy bežného rozpočtu členenie zdroj názov položky rozpočet 2012 rozpočet 2013 11003 41 Podiel dane z príjmov FO 287 000

Více

Rekapitulácia Programového rozpočtu

Rekapitulácia Programového rozpočtu Rekapitulácia Prograového rozpočtu PROGRAM Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 PROGRAM 1: Plánovanie,anaţent a kontrola 1 140-1 080-1 080 - PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ 3 535-3 500-3 510 - PROGRAM 3: Kounikácie

Více

Rozpočet na rok: 2015 ( )

Rozpočet na rok: 2015 ( ) OBEC VELIČNÁ č.162 02754 Veličná Strana : 1 Bežný rozpočet IČO : 00314960 DIČ :2020561895 Rozpočet na rok: 2015 ( ) Príjmy Zdroj 71 ODD Trieda Položka AU RP,V Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách 312

Více

Návrh rozpočtu obce Jesenské na rok /tabuľková časť/

Návrh rozpočtu obce Jesenské na rok /tabuľková časť/ . Návrh rozpočtu obce Jesenské na rok 206 /tabuľková časť/ Príjmová časť rozpočtu Bežný rozpočet KZ ekon. klasifik. ukazovateľ Daňové príjmy 729.70 Nedaňové príjmy 06.350 Granty a transfery.307.836 spolu

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY Výdavky PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE BABÍN NA ROKY 2016-2018 Výdavky PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 7368,60 9423,28 9 549 10555,09 13 317 12 479 12 639 1 Manažment

Více

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26

Bežné vydavky. OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ , , ,26 OBEC VISOLAJE Rozpočtové opatrenia rok 2015 VÝDAVKOVÁ ČASŤ Bežné vydavky Rozpočtové SCHVÁLENÝ opatrenie ROZPOČET Zmena č. 1/2015 2015 OZ č.3-37/2015 0.1.1.1 Obce 103 575,00 + 2 634,26 106 209,26 1. VNÚTORNÁ

Více

ROZPOČET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK Funč.kl. Ekon.kl. Názov ROK 2012

ROZPOČET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK Funč.kl. Ekon.kl. Názov ROK 2012 ROZPOČET OBCE NITRIANSKE RUDNO NA ROK 2012 Funč.kl. Ekon.kl. Názov ROK 2012 PRÍJMY 1-bežný rozpočet 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 419 000.00 121001 Z pozemkov 9 062.00 121002

Více

ROZPOČET MESTA TISOVEC 2011 a na roky 2012, 2013

ROZPOČET MESTA TISOVEC 2011 a na roky 2012, 2013 ROZPOČET MESTA TISOVEC 211 a na roky 212, 213 Schválený: 31.3.211 Bežné príjmy 211 212 213 EUR EUR EUR Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 111 3 Výnos dane z príjmov FO 121 Daň z nehnuteľností

Více

Finančný rozpočet 2016 Strana 1

Finančný rozpočet 2016 Strana 1 Finančný rozpočet 2016 Strana 1 Príjmy Bez nerozpočtovaných položiek 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane pre obec 665 000.00 665 000.00 121001 41 DzN - FO - pozemky 65 727.00 65 727.00 121002 41 DzN

Více

OBEC LIPTOVSKÁ OSADA

OBEC LIPTOVSKÁ OSADA OBEC LIPTOVSKÁ OSADA Čerpanie finančného rozpočtu r. 2012-2014 a návrh finančného rozpočtu na r. 2015-2017 Vyvesené: 04.12.2014 Zvesené: 09.12. 2014 Schválené uznesením OZ č. 21/2014-2015, dňa 19.12.2014.

Více

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY Z 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 230 626 237 250 244 0 111003 Podiel na dani z pr. zo záv.č. 190 000 195 800 201 680 Daň z pozemkov FO 4 100 4 190 4 320 Daň z pozemkov PO 11 000 11 220 11 560 Daň zo stavieb FO 3 000

Více

Rozpočet mesta Nová Baňa na rok Bežný rozpočet

Rozpočet mesta Nová Baňa na rok Bežný rozpočet Rozpočet mesta Nová Baňa na rok 2006 Bežný Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Zdroj Ekonom. Názov 41 111001 Daň z príjmov FO zo závislej činnosti 46540 41 121001 Daň z nehnuteľností - z pozemkov 730

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV. na roky

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV. na roky NÁVRH ROZPOČTU OBCE KLOKOČOV na roky 2010-2012 Tabuľková časť Starosta obce: Ľuboš Stríž Vypracovala: Alena Brezinová, učtovníčka obce Finančná komisia obce Vyvesený: 12.3.2010 Zvesený: B E Ž N É P R Í

Více

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2014

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2014 Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za I. polrok 2014 BEŽNÉ PRÍJMY 1. Bežný rozpočet spolu 4 190 371 4 220 478 2 204 811 Daňové príjmy spolu 1 873 953 1 904 753 954 926 50 111003 Výnos dane poukázaný územnej

Více

ROZPOCET OBCE BÁTKA NA ROK 2017

ROZPOCET OBCE BÁTKA NA ROK 2017 ROZPOCET OBCE BÁTKA NA ROK 2017 Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov 2017 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov 436135 121001 41 Dan z pozemkov FO 2523 121001 41 Dan z pozemkov PO 11030

Více

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 upravený č.1. Bežné výdavky

Rozpočet 2013 Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 Rozpočet 2013 upravený č.1. Bežné výdavky PROGRAMOVÝ ROZPOČET obce Zázrivá na rok 2014-2016 PROGRAM 1: Obecný úrad Návrh rozpočtu na rok 2014 Rozpočet 2011 Rozpočet 2012 PROGRAM 1: Činnosť Obecného úradu 58 288 38 832 71 108 0 67 088 7 000 108

Více

Z B O R O V. k OBECNÝ ÚRAD Z B O R O V. Spracovala: Jana Bukovská. Prerokované na obecnej rade dňa:

Z B O R O V. k OBECNÝ ÚRAD Z B O R O V. Spracovala: Jana Bukovská. Prerokované na obecnej rade dňa: OBECNÝ ÚRAD Z B O R O V R o z b o r h o s p o d á r e n i a obce Z B O R O V k 30.6.2016 Spracovala: Jana Bukovská Prerokované na obecnej rade dňa: 4.8.2016 Prerokované na obecnom zastupiteľstve dňa 18.8.2016,

Více

Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na ro

Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na ro Návrh rozpočtu Obce Veľké Zálužie na ro Finančné 2016 2017 Príjmy 2,065,444.95 500.00 26,200.00 2,189,371.65 2,307,635.02 Výdavky 1908444.6288 207500 0.00 2,209,345 2,121,955 Bilancia 157,000.32-207,000.00

Více

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY ROZPOČTOVÉ PRÍJMY

ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY ROZPOČTOVÉ PRÍJMY ROZPOČET OBCE SOKOĽANY NA ROKY 2014-2016 ROZPOČTOVÉ PRÍJMY Z Položka 2012 ( ) 2013 ( ) 2014 ( ) 2015( ) 2016 ( ) BEŽNÉ PRÍJMY 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 227 101 251 665 262 130 267 390 275 460 41 111003 Podiel

Více

ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011

ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011 ROZPOČET OBCE RYBNÍK NA ROK 2011 Bežné príjmy Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 111 003 Výnos dane z príjmov samospráve 121001 Daň z pozemkov 121002 Daň zo stavieb 361 643 265 862 44 647 51

Více

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013 Ekonomická klasifikácia

Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013 Ekonomická klasifikácia Plnenie rozpočtu Mesta Sobrance za rok 2013 Ekonomická Schválený rozpočet Rozpočet po zmene Skutočnosť k 31. 12. 2013 plnenia BEŽNÉ PRÍJMY 1. Bežný rozpočet spolu 4 029 768 4 194 447 4 177 068 100 Daňové

Více

Rozpočet Obce Beckov na rok 2016

Rozpočet Obce Beckov na rok 2016 Rozpočet Obce Beckov na rok 2016 Druh Ekon.kl. Zdroj Názov Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos z podielových daní 313000 314000 314000 121001 41 Daň z pozemkov 65179,43

Více

Programový rozpočet MČ Košice - Západ za rok 2014

Programový rozpočet MČ Košice - Západ za rok 2014 Programový rozpočet MČ Košice - Západ za rok 2014 BEŽNÉ PRÍJMY kategória položka podpo- ložka 1 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 920 533 0 0 0 0 0 0 920 533 2 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 918 253 0 0 0 0

Více

Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah

Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah Záverečný účet mesta Žiar nad Hronom za rok 2015 Obsah 1. Údaje o plnení rozpočtu mesta... 2 2. Výsledok hospodárenia za rok 2015... 26 3. Mimorozpočtové fondy mesta... 26 4. Prehľad o poskytnutých dotáciách...

Více

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO Správa o hospodárení Obce Liptovská Osada za obdobie od 1.1.2015-31.12. 2015 Stav účtu k 01.01. 2015 72 415,95 Stav účtov a pokladní k 31.12. 2015 109 801,38 Príjmy Rozpočtová kapitola Rozpočet Skutočnosť

Více

Strana 1. Skutočnos ť za rok Skutočnos ť za rok 2014

Strana 1. Skutočnos ť za rok Skutočnos ť za rok 2014 Strana 1 Schválený rozpočet obce y,, B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 110 Dane z príjmov Skutočnos Skutočnos 2014 111 41 Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS 769375 816776 915 000 915 000 990 000 990

Více

SÚHRNNÚ SPRÁVU O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013

SÚHRNNÚ SPRÁVU O HOSPODÁRENÍ ZA ROK 2013 Na základe 7 ods. 1 3 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Gymnázium v Bytči prekladá svojmu zriaďovateľovi Žilinskému

Více

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011

SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ ŠKOLY S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI ZA ROK 2011 Zdroje financovania Naša organizácia mala na rok 2011 pridelené normatívne a nenormatívne finančné prostriedky z rozpočtovej kapitoly z

Více

Čerpanie finančného rozpočtu 2016 Strana 1

Čerpanie finančného rozpočtu 2016 Strana 1 Čerpanie finančného rozpočtu 2016 Strana 1 Príjmy Čerpanie od 01.01.2016 do 30.06.2016 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 224 000.00 224 000.00 178 045.60 45

Více

Rozpočet obce Rabča príjmy v eurách

Rozpočet obce Rabča príjmy v eurách IČO: 00314838 Názov: Sídlo: Obec Rabča Hlavná 426 Schv. rozp. Dátum: 01.12.2011 2011 Úpr. rozp. 2012 2012 2013 2014 P1 P2 P3 P4 S1 S2 ZDR Príjmová položka Bežné príjmy Kapit. príjmy Príjm. fin. op. Spolu

Více

Rozpočet obce Tulčík na rok PRÍJMY v T E X T Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016

Rozpočet obce Tulčík na rok PRÍJMY v T E X T Rozpočet 2013 Rozpočet 2014 Návrh 2015 Návrh 2016 Rozpočet obce Tulčík na rok 2014 - PRÍJMY v 111003 41 Podielové dane 250 000 250 000 250 000 250 000 121001 41 Daň z pozemkov 20 000 20 000 20 000 20 000 121002 41 Daň zo stavieb 8 500 8 500 8 500 8 500

Více

Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov

Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Rozpočet Obce Bošáca na rok 2016 Návrh rozpočtu Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov 2016 2017 2018 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 368 055.00 368 055.00 368 055.00 121001 41 Daň z pozemkov

Více

Rozpočet Obce Beckov na rok 2015

Rozpočet Obce Beckov na rok 2015 Rozpočet Obce Beckov na rok 2015 Druh Ekon.kl. Zdroj Názov Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 očakávaná skutočnosť Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos z podielových daní 242 817,02

Více

Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014

Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014 Rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014 Bežné príjmy: ROK 2014 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 2843098 120 Dane z majetku 439000 133 Dane za špecifické služby 250300 210 Príjmy z podnikania a z

Více

Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010

Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010 Komentár k rozpočtu Mesta Ilava na rok 2010 Rozpočet Mesta Ilava na rok 2010 sa člení na Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky Bežné príjmy a bežné výdavky Finančné operácie príjmové a výdavkové (úvery

Více

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO

Rozpočet Skutočnosť Bežné príjmy: Daňové: 1. Daň z príjmu FO Správa o hospodárení Obce Liptovská Osada za obdobie od 1.1.2016-31.12. 2016 Stav účtu k 01.01. 2016 109 801,35 Stav účtov a pokladní k 31.12. 2016 163 355,98 Príjmy Rozpočtová kapitola Rozpočet Skutočnosť

Více

1. úprava rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2009

1. úprava rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2009 1. úprava rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2009 Bežný rozpočet Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Zdroj Ekonom. Názov 1. a 2. 1. skutočnosť % k rozp.op. 41 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný samos.

Více

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Návrh rozpočtu obce na rok 2017 s výhľadom na roky Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 59 14 Spišský Štiavnik IČO: 326569 Návrh rozpočtu obce na rok 217 s výhľadom na roky 218-219 Strana 1 Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 29.11.216 Zvesené z úradnej tabule

Více

Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016

Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016 Návrhy rozpočtov KŠK na roky 2017, 2018, 2019 a porovnanie s obdobiami 2014, 2015, 2016 Predpokladané čerpanie rozpočtu v roku 2016 je vyčíslené na základe aktuálnych záväzkov voči dodávateľom a predpokladaných

Více

Výdavky Obecná správa Tarif.plat 95000, Príplatky 9300,-

Výdavky Obecná správa Tarif.plat 95000, Príplatky 9300,- Rozpočet pre rok 2016 Príjmy: Položka úprava 111 003 Podielové dane 372000,- 121 001 Daň z pozemkov 19000,- 121 002 Daň zo stavieb 6000,- 133 001 Daň za psa 680,- 133 013 Daň za zneškodňovanie odpadu 39000,-

Více

očakávaná skutočnosť Špecifikácia výdavkov

očakávaná skutočnosť Špecifikácia výdavkov schválený 1 Plánovanie, manažment a kontrola 118 595,00 143 124,21 293 500,00 260 700,00 214 710,00 216 207,00 217 817,00 1.1 1.2 1.3 Výkon funkcie starostu 39 525,00 39 876,80 43 010,00 43 010,00 44 400,00

Více

ROZPOČET OBCE VLČKOVCE NA ROKY

ROZPOČET OBCE VLČKOVCE NA ROKY Strana 1 ROZPOČET OBCE VLČKOVCE NA ROKY 2016-2018 kód ekonom. skutočnosť skutočnosť rozpočet očak.skutoč. rozpočet rozpočet rozpočet zdroja klasifikác. BEŽNÉ 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 01.1.1 Výdavky

Více

Strana 1. Skutočnosť rok Skutočnosť rok 2014

Strana 1. Skutočnosť rok Skutočnosť rok 2014 rok 2014 Strana 1 N Á V R H - rozpočet obce y,, B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 110 Dane z príjmov 111 41 Výnos dane z príjmov poukázaný ÚS 816776 933852 990 000 1 090 000 990 000 990 000 120 Dane

Více

Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013

Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Materská škola, Litovelská ulica č. 605, Kysucké Nové Mesto. Návrh na I. úpravu rozpočtu na rok 2013 Mgr. Helena Játiová riaditeľ Vyvesené : Zvesené : Dôvodová správa Uznesením č. 234/2012 zo dňa 13.12.2012

Více

Bežný rozpočet. Bežné príjmy. OBEC VISOLAJE VISOLAJE 40 Prehľad rozpočtových opatrení v roku BELUŠA

Bežný rozpočet. Bežné príjmy. OBEC VISOLAJE VISOLAJE 40 Prehľad rozpočtových opatrení v roku BELUŠA OBEC VISOLAJE VISOLAJE 40 Prehľad rozpočtových opatrení v roku 2016 018 61 BELUŠA Bežný rozpočet Bežné príjmy SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2016 Zmena č. 1 Zmena č. 2 č. 1/2016 č. 2/2016 Daňové príjmy 241 966,00

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE - POĽOV NA ROKY

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE - POĽOV NA ROKY PROGRAMOVÝ ROZPOČET MČ KOŠICE - POĽOV NA ROKY 2013-2015 PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 1 PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola 25 950 25 950 25 950 3 1 Výkon funkcie starostky MČ Košice

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLOKOČOV. na roky

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLOKOČOV. na roky PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLOKOČOV na roky 2016-2018 Starosta obce: Veronika Haferová Vypracovala: Alena Brezinová, učtovníčka Vyvesený: 9.3.2016 Počet pripomienok: 2 Prerokovaný na OZ dňa: 24.3.2016 Uznesenie

Více

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Schválený rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Schválený rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 59 14 Spišský Štiavnik IČO: 326569 Schválený rozpočet na rok 216 s výhľadom na roky - 218 Strana 1 Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 2.11.215 Zvesené z úradnej tabule

Více

Skutočné čerpanie Rozpočet na rok 2015 Návrh rozpočtu Schválený Upravený

Skutočné čerpanie Rozpočet na rok 2015 Návrh rozpočtu Schválený Upravený Finančný_rozpočet_2015 2016 2017 Druh Funč,kl, Ekon,kl, Zdroj Názov Skutočné čerpanie Rozpočet na rok 2015 Návrh rozpočtu Príjmy 2013 2014 Schválený Upravený Očakávaná skutočnosť 2016 2017 2018 1 1-bežný

Více

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Schválený rozpočet obce na rok 2015 s výhľadom na roky

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, Spišský Štiavnik IČO: Schválený rozpočet obce na rok 2015 s výhľadom na roky Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik IČO: 00326569 Schválený rozpočet obce na s výhľadom na roky 2016-2017 Strana 1 Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 9.10.2014 Zvesené z úradnej

Více

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLOKOČOV. na roky Návrh. Alena Brezinová, účtovníčka obce

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLOKOČOV. na roky Návrh. Alena Brezinová, účtovníčka obce PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE KLOKOČOV na roky 2015-2017 Návrh Starosta obce: Veronika Haferová Vypracovala: Alena Brezinová, účtovníčka obce Vyvesený: 12.3.2015 Počet pripomienok: Prerokovaný na OZ dňa: Uznesenie

Více

SPRÁVU O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY

SPRÁVU O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY Na základe 7 ods. 1 3 zákona NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov Gymnázium v Bytči prekladá svojmu zriaďovateľovi Žilinskému

Více

Schválený rozpočet obce BELUŠA na rok 2016

Schválený rozpočet obce BELUŠA na rok 2016 Schválený rozpočet obce BELUŠA na rok 2016 TABUĽKOVÁ ČASŤ 111003 Výnos dane z príjmov 1 545 088,00 121001 Daň z nehnuteľnosti, pozemkov 98 520,00 121002 Daň z nehnuteľnosti, stavieb 207 937,00 121003 Daň

Více

Viacročný rozpočet obce Dolný Lieskov na roky

Viacročný rozpočet obce Dolný Lieskov na roky Viacročný rozpočet obce Dolný Lieskov na roky 2016-2018 Skut. plnenie Skut.plnenie Rozpočet očakáv.skut. Rozpočet Rozpočet Rozpočet BEŽNÉ PRÍJMY za rok 2013 za rok 2014 2015 za rok 2015 na rok 2016 na

Více

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012

Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Úprava rozpočtu č. I na rok 2012 Kód zdroja 71 - Recyklačný fond Bežné príjmy: 1,412.00 Bežné výdavky: 1,412.00 223 001 - recyklačný fond - separácia 1,412.00 633 006 - smetné vrecia 804.00 637 004 - odvoz

Více

ROZPOČET OBCE SVRČINOVEC NA ROK 2012

ROZPOČET OBCE SVRČINOVEC NA ROK 2012 ROZPOČET OBCE SVRČINOVEC NA ROK 2012 Bežné príjmy 2012 Eur Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 646 543 111 003 Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve 612 000 121 001 Daň z nehnuteľností-pozemky

Více

O B E C V I N I C A. R o z p o c e t o b c e a Z Š n a r o k

O B E C V I N I C A. R o z p o c e t o b c e a Z Š n a r o k O B E C V I N I C A R o z p o c e t o b c e a Z Š n a r o k 2 0 1 3 Rozpočet na rok 2013 (EUR) BEŽNÉ VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKY - ŠKOLA VÝDAVKY CELKOM VÝDAVKY Schválený 1.úpr.

Více

Návrhy rozpočtov na roky na obci Stredné Plachtince Výdavková časť rozpočtu Aktivita Ekonomická Schválený Upravený Skutočnosť Návrh Návrh

Návrhy rozpočtov na roky na obci Stredné Plachtince Výdavková časť rozpočtu Aktivita Ekonomická Schválený Upravený Skutočnosť Návrh Návrh Návrhy rozpočtov na roky 2014-2016 na obci Stredné Plachtince Výdavková časť rozpočtu Aktivita Ekonomická Schválený Upravený Skutočnosť Návrh Návrh Návrh Program klasifikácia Ukazovateľ rozpočet rozpočet

Více

R O Z P O Č E T M E S T A S E N E C N A r. 2007

R O Z P O Č E T M E S T A S E N E C N A r. 2007 R O Z P O Č E T M E S T A S E N E C N A r. 2007 V zmysle 10, 21 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Senec zostavilo

Více