Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru"

Transkript

1 1 Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru V lednu 2009 se v odborné studii v Psychologickém bulletinu objevilo provokativní tvrzení, Ïe se zboïn m vûfiícím v Ïivotû dafií lépe. Tento ãlánek s názvem NáboÏenství, sebeusmûràování a sebekontrola analyzoval osm desetiletí peãlivého v zkumu a dospûl k závûru, Ïe vûfiící odvádûjí lep í v kony, tû í se pevnûj ímu zdraví, jsou Èastnûj í a doïívají se vy ího vûku neï lidé nevûfiící. Autory studie byli akademikové, ktefií se nehlásili k Ïádnému konkrétnímu vyznání. Nemûli tedy zájem na tom, aby lákali lidi do té ãi oné církve. lo o stfiízlivé hodnocení, zaloïené na dûkladném prûzkumu. Studie konãila nastínûním moïn ch vysvûtlení toho, proã náboïenství funguje tak úspû nû (sem patfií napfiíklad sebekontrola a úãinné stanovování cílû), ale autofii se poctivû pfiiznali k faktu, Ïe závûry, k nimï dospûli, ve skuteãnosti nechápou a Ïe je zapotfiebí zkoumat tuto otázku dále 1. To je ale dráïdiv závûr, viìte? Cel ch osmdesát let v zkumu! Vûfiící odvádûjí lep í v kony, tû í se pevnûj ímu zdraví a doïívají se vy ího vûku... JenÏe autofii studie, jeï vychází z podrobného prûzkumu, sami pfiiznávají, Ïe co se t ãe pfiíãin tohoto jevu, nemají jasno. A tohle nás dráïdí je tû víc a bezprostfiednû to vyvolává napûtí. Tady máme cosi, co nám mûïe pomoci zlep it Ïivot.

2 14 VYMEZENÍ MODERNÍ SPIRITUALITY Dûkujeme. Ano, prosím: to se ví, Ïe bychom si rádi vedli v Ïivotû lépe, tû ili se pevnûj ímu zdraví a doïívali se vy ího vûku. Je tu ov em ta potíï, Ïe se tohle v echno váïe k náboïenství. Hmm To je mi ale oïehavá vûc! TakÏe dûkujeme pûknû, ale ne, kdepak, nechceme. Rádi bychom sklízeli v hody plynoucí z náboïenství a spirituality, ale pfiíli se nám nechce pfiijmout za svûj urãit soubor náboïensk ch pfiesvûdãení, zaãít budovat krabiãku víry nebo se zapojovat do nûjaké organizované skupiny. Nabízí se nám zde tedy cosi uïiteãného a nádherného, ale my vlastnû nevíme, oã se jedná. A i kdybychom to nakrásnû vûdûli, nejspí by nás to zavleklo do konãin, které nám zas tak nádherné nepfiipadají. Fascinující záhada! A cílem této knihy je dotyãnou záhadu vyfie it. DokáÏeme provést alchymick pokus a extrahovat ze smûsi zlaté jádro? DokáÏeme si pfiisvojit v hody, aniï uvízneme na mûlãinû nev hod? Vûfiím, Ïe je to moïné. Rozhodnû si ze spirituality mûïeme vybrat to cenné a uãinit tak zpûsobem, kter je pfiístupn a srozumiteln lidem v ech vyznání i tûm, kdo se k Ïádnému vyznání nehlásí. MÛÏeme to provést jasnû a prakticky, zpûsobem inspirujícím a smyslupln m, z nûhoï vyplynou v hody pro nás i pro lidi v na em okolí. Abychom v ak tohle zvládli, musíme pochopit a uvûdomit si, co tvofií samotné jádro náboïenství, a oddûlit jeho podstatu od formy. Tohle se nûkdy popisuje jako rozdíl mezi náboïenstvím a spiritualitou ãili duchovnem rozdíl mezi institucionalizovan m náboïensk m pfiesvûdãením a individuálním osobním duchovním proïitkem. Na ím skuteãn m úkolem je tudíï pochopit, co mají rûzné formy osobní spirituality spoleãné, a to bez ohledu na kulturu a situaci jednotlivce. Abych to vyjádfiil je tû provokativnûji: Pfiedstavme si, Ïe bychom se mohli osobnû setkat kupfiíkladu s JeÏí em ãi s Buddhou, aniï bychom se pfiitom zab vali celou superstrukturou náboïensk ch pfiesvûdãení, která pozdûji v dûsledku jejich pûsobení vznikla. Jaké spoleãné rysy by mûla jejich

3 ROVNOCENNÍ PARTNE I V TOMTO ÚÎASNÉM VESMÍRU 15 osobní spiritualita? Anebo zkusme zauvaïovat v ménû rozmáchlém mûfiítku: z jakého spoleãného duchovního základu vycházejí svat Franti ek z Assisi, Nelson Mandela a barmská opoziãní vûdkynû Aun Schan Su Ëij? Tato kniha pojednává o rozli ení této duchovní podstaty, osvûtluje ji a pfiedkládá ji nám v em v podobû prakticky pfiístupné a uskuteãnitelné. V hody spirituality Jak nám nastiàuje zmínûná odborná studie, v hody, které s sebou pfiiná ejí náboïenství a víra, stojí za to: Vûfiící odvádûjí lep í v kony, tû í se pevnûj ímu zdraví a doïívají se vy ího vûku Ve skuteãnosti nám spiritualita nabízí spoustu dal ích dobrodiní, jeï vám sice chci vyjmenovat, ale pfiitom váhám. Váhám, ponûvadï bych byl nerad obviàován z duchovního materialismu. Nechci spiritualitu komercionalizovat, promûnit ji v dal í ze svépomocn ch produktû jedenadvacátého století ãi z aplikací, které slibují, Ïe se díky nim budete cítit lépe. Spiritualita tohoto typu mi vadí. Tento t den vám nabízím novou meditaãní techniku; pfií tí t den to bude nov recept, sportovní obuv, ãlenství v golfovém klubu nebo ostatky svat ch. Ba ne, tato kniha se takovou ãinností nezab vá. Zaobírá se podnikáním v oboru rozvoje vlastního srdce, prohlubování a roz ifiování vûdomí a budování spravedlivého, kreativního a laskavého svûta. A pfiece je pochopitelné, proã by si lidé vy a já pfiáli rychlou nápravu. Zejména dnes, kdy Ïivot vázne v neutuchajícím proudu informací a je bez oddechu zaplavován zmûnami a dráïdidly, takïe pro nás neustále pfiedstavuje problém, bychom vnímali jako poïehnání, kdyby existovala snadná úleva. ZdrojÛ doãasné úlevy uï ov em známe hodnû: dobré jídlo, pfiátelé, nakupování, dovolená, sport a umûní. Av ak oddech, kter nám

4 16 VYMEZENÍ MODERNÍ SPIRITUALITY poskytují, nemá dlouhého trvání a my si dozajista zasluhujeme nûco lep ího neï jen obãasn pobyt v oáze uvolnûní a spokojenosti. Spiritualita nám slibuje cosi hlub ího a trvalej ího. Jak by se vám líbil Ïivot naplnûn v znamem a smyslem a téï bytostn m vzru ením, které ve vás budí ãirá rozjafienost ze samotné existence a vûdomí, Ïe jste její souãástí? Jak by se vám líbil pocit osobní integrity a radosti, pfievy ující kaïdé pomy lení? Jak by se vám líbila forma osobního rozvoje, která je nejlep ím a nejzajímavûj ím procesem na svûtû? Jak by se vám líbilo zpfiítomnûní, které ãlovûka uklidàuje a pfiiná í mu uzdravení? Spiritualita nám mûïe pfiiná et: spojení se zázrakem a energií celého Ïivota; hodnoty a pohonné látky, díky nimï jsme dobfií, konáme dobro a slouïíme ostatním; rozvoj srdce, soucítûní a vûdomí; dbalou, pevnou a inspirativní sílu, která nás provede ãasy dobr mi i zl mi; pocit osobní integrity a smyslu, jeï nezávisejí na materiálním úspûchu a názorech ostatních; pevnû zakofienûn pocit pohody, kter podporuje na e tûlesné a du evní zdraví; hlubokou radost ze Ïivota, která je plnû pfiítomna i v Ïivotních problémech a utrpení. Tfii zlaté klíãe KdyÏ si v ak v echna tato pozitiva vyjmenujeme, stále se nám hlavou honí zásadní otázka: ano, víme, jak vypadají v sledky, jenomïe jak jich reálnû dosáhnout?

5 ROVNOCENNÍ PARTNE I V TOMTO ÚÎASNÉM VESMÍRU 17 V jedné ze tfiíd, kde jsem uãil o moderní spiritualitû, jsem se studentû otázal: Co je podle vás spiritualita? V odpovûdích zaznûlo napfiíklad: ménû materialismu, soucítûní, vûdomí obecnû ãi vûdomí sebe sama, láska, hledání, strach z vlastního já, dûvûra, pronikavost ducha, vnímavost, celistvost a plné spojení s Bohem, sebeúcta, péãe a uzdravování, prav smysl, mír, harmonie, prostota, schopnost nechat vûci plynout, porozumûní, svoboda, moudrost. To v echno jsou inspirující vûci, ale znovu se zde nask tá potíï: jak jich skuteãnû dosáhnout? Co pro to musíme udûlat? Jakou ãinnost máme vyvinout, jak postup pouïít? Stejn rozdíl je mezi poslechem a aktivním provozováním hudby, poïíváním jídla a vafiením nebo mezi pozicí diváka a ãlovûka zúãastnûného. Zde se tedy zamûfiujeme na zúãastnûnost a aktivitu. V této knize upozoràuji na to, Ïe pokud bedlivû prozkoumáme spiritualitu v jejích ãetn ch podobách, objevíme tfii základní postupy tfii zlaté klíãe, které sídlí v jádru v ech zmínûn ch jevû. Ba co víc: upozoràuji na to, Ïe tyto tfii postupy nevynalezli duchovní uãitelé, aby nám pomohli jsou nám totiï vrozené, tvofií souãást nás samotn ch právû proto, Ïe jsme lidé. AÈ uï to víte nebo ne, praktikujete duchovnost právû proto, Ïe jste naïivu. Hlavním cílem této knihy je podpofiit vás, abyste si byli vûdomi toho, co uï pfiirozenû a instinktivnû dûláte. Pak vám chci nabídnout dal í pomoc, abyste si osvojili pochopení a dovednosti nutné k prohloubení a plné integraci vlastní spirituality. Jaké jsou tedy ony tfii klíãové postupy? Dovolte, abych vám odpovûdûl tím, Ïe vám poloïím tfii otázky: Za jak ch okolností se nejsnáze spojujete se zázraãností a energií pfiírody a celé existence a cítíte, Ïe va e srdce je pohnuté a vûdomí probuzené?

6 18 VYMEZENÍ MODERNÍ SPIRITUALITY Kdy je pro vás nejsnaz í ustat v ãinnosti, zastavit se a uvaïovat o vlastním Ïivotû v souvislosti s tím, jak s ním naloïit a jaké dal í kroky podniknout? Kter ch hodnot si ceníte nejvíc a jakou sluïbou okolnímu spoleãenství je vyjadfiujete? Copak uï tohle v echno nûjak m zpûsobem nedûláte? Spojení samozfiejmû obãas cítíte, Ïe je va e srdce pohnuté, a spojujete se se zázraãností a energií Ïivota. Reflexe uï se nûkdy zastavujete, uvaïujete o svém Ïivotû a ãinech a hloubáte, jak dosáhnout zmûny a zlep ení. SluÏba nûkdy míváte bezpochyby jasno v tom, co je správné a co patné, a jednáte tak, abyste ostatním prokázali dobro. Nu, tady je máte, ty tfii klíãové zpûsoby chování tvofiící jádro spirituality, které naleznete ve v ech tradicích a pfiístupech. Jednu z rozko í mého Ïivota pfiedstavují okamïiky, kdy si studenti ãi kolegové náhle uvûdomují, Ïe to, co se dle vlastního názoru teprve musejí nauãit, uï vlastnû dûlají. Jé, vïdyè já uï to dûlám! UÏ se pfiece spojuji se zázraãností a energií Ïivota. Vím, kdy je moje srdce pohnuté, a umím vnímat, kdy ve mnû roste soucítûní a já jihnu. Ano, ãasto se zastavím a dívám se na svûj Ïivot. âím jsem upfiímnûj í, tím lépe. Takhle si v sobû buduji laskavost a schopnost peãovat o druhé. Vím, jaké mám hodnoty, a Ïiji podle nich. VáÏím si soucítûní, svobody a spoleãenské spravedlnosti. Spojení. Reflexe. SluÏba. Od tûchto tfií klíãov ch postupû se obsah i forma této knihy odvíjejí: dílo je objasàuje, posouvá je do sféry vûdomí a ukazuje, jak je máte zkoumat a posilovat. Dovolte mi v ak fiíci to na rovinu: tohle v echno byste si mûli rozpracovat a proïít vy sami, a to na základû vlastního jedineãného a pûvodního pochopení vûci. Jediné, co vás musím ohlednû va í spirituality nauãit a co musím zdûraznit, je fakt, Ïe kaïd

7 ROVNOCENNÍ PARTNE I V TOMTO ÚÎASNÉM VESMÍRU 19 z nás je nezávisl a suverénní jedinec. Právû tak, jako si vybíráte kamarády, stravu, aty nebo zamûstnání, si mûïete svobodnû vybírat a vytváfiet vlastní spiritualitu. A já si kladu za cíl va i svébytnou spiritualitu podpofiit a povzbudit a vyhnout se pfiitom katulkám náboïensk ch pfiesvûdãení, oãekávání ãi pfiizpûsobování se. Soustfiedûná vlídná bdûlost V této knize najdete destilát ãtyfiicetileté osobní praxe a tfiicetileté v uky a bádání, v jejichï rámci jsem zkoumal, co u lidí funguje. Postupem ãasu se v echno vyzkou elo a otestovalo, takïe to, co zde naleznete, mûïete zahrnout do svého bûïného kaïdodenního Ïivota. ProtoÏe pracuji se studenty a s kolegy z mnoha rûzn ch prostfiedí a kultur, jsem naprosto pfiesvûdãen, Ïe tento pfiístup pomáhá univerzálnû bez ohledu na vá systém víry. NeÏádají se po vás Ïádné duchovní extrémy. Není tfieba, abyste napodobovali svatého Simeona, mnicha-stylitu z pátého století, kter Ïil v severní S rii tfiicet devût let na sloupu, aby si v sobû vypûstoval svatost. Ani se nemusíte snaïit vyrovnat se tibetskému jogínovi z jedenáctého století Milaräpovi, kter Ïil v ústraní a Ïivil se pouze kopfiivami, dokud cel nezezelenal. Velice realisticky se stavím ke skuteãnosti, Ïe vût ina z nás pracuje a platí úãty, má rûzné vztahy a rodinu, stojí ve frontû v supermarketu, splácí hypotéky, buduje si kariéru a zápolí s potíïemi i radostmi lidského stavu. Kromû toho jsem vá niv m zastáncem hluboké demokracie a vûfiím v absolutní duchovní rovnost v ech lidí Ïádné kasty, Ïádné elitáfiství, Ïádná privilegia ani zvlá tní klasifikace. JakoÏto spisovatel a uãitel se tudíï vûnuji zkoumání podstaty duchovního proïívání a duchovního rozvoje a vysvûtluji je jazykem, kter je jasn a promlouvá ke v em.

8 20 VYMEZENÍ MODERNÍ SPIRITUALITY Ná demokratick a rovnocenn vztah se zároveà stvrzuje tím, Ïe ãlovûk mého typu je uïiteãn, neboè vám mûïe u etfiit dost ãasu a úsilí. Nehodlám vás vydat napospas jalovému experimentování a nutnosti znovu vynalézat kolo. Pfiedev ím vám pfiipomenu základní dovednosti, bez nichï se neobejde nikdo, kdo chce na duchovní stezce fiídit vlastní rozvoj. To máte stejné jako v malování, hudbû ãi v kaïdém fiemesle: ãlovûk mûïe b t po libosti v stfiední a jedineãn, ale musí rozumût materiálu a nástrojûm, s nimiï pracuje. Z tohoto hlediska mûïete b t napfiíklad v oblasti vlastní spirituality nav sost originální, av ak stejnû jako my v ichni potfiebujete znát, jak stisknout tlaãítko Pauza, soustfiedit se do vlastního srdce a pfiepnout do reïimu vlídné bdûlosti. Bez ohledu na to, jak druh spirituality praktikujeme, musíme tyto základní dovednosti ovládat, jinak bychom si mnohdy nevûdûli rady. V prûbûhu práce s knihou vás tedy budu pobízet, abyste si udrïeli svou originalitu, ale souãasnû budu tyto základní dovednosti vysvûtlovat a nabádat vás, abyste jich pouïívali. V echno vám budu pfiedestírat tak jednoznaãnû a pfiímo, jak jen dokáïu, abyste mohli svou duchovní praxi rozvíjet stejnû pilnû, jako se nejspí vûnujete ostatním sloïkám Ïivota. A já vás chci opravdu podpofiit tímto zpûsobem, aè uï máte jakoukoliv povahu. Znovu opakuji, Ïe mû ohromnû tû í, kdyï lidé zji Èují, Ïe tyto dovednosti uï vlastnû zuïitkovávají: Ano, vím, jak se zastavit, dát si odstup a projevit vlídnou bdûlost! TakÏe soustfiedûn a zakotven jsem tehdy, kdyï nepobíhám zmatenû dokola a dokáïu se zastavit a uprostfied chaosu zachovat klid. Prima, tohle uï vlastnû dûlám! Aha, tohle se tedy dûje, kdyï si vzdychnu a oddám se ãiré nádhefie skuteãnosti, Ïe jsem naïivu. Vnímám spojení se zázraãností a energií.

9 ROVNOCENNÍ PARTNE I V TOMTO ÚÎASNÉM VESMÍRU 21 MÛj pfiíbûh V následující kapitole dûkladnûji prozkoumáme jedineãné historické okolnosti, z nichï se moderní spiritualita zrodila, ale pfiedtím by bylo správné a zcela na místû, abyste se dozvûdûli trochu víc o mnû, o mém Ïivotû a prostfiedí, ze kterého pocházím, i o tom, jak m zpûsobem jsem dospûl k teorii, kterou vám zde pfiedkládám. VÏdycky je k dobru vûci, kdyï ãlovûk pozná a pochopí charakter uãitele ãi odborníka a prostfiedí, z nûhoï pochází, jelikoï tyto faktory urãitû ovlivní zpûsob v uky. Tato kniha ov em pojednává o vás a o va í spiritualitû, takïe pokud se rozhodnete níïe uvedenou Ïivotopisnou vsuvku pfieskoãit a pfiejít rovnou k dal í kapitole, nepfiijdete o nic z toho, oã se opírají znalosti této knihy, a já se tû ím, aï se s vámi setkám tam. Ano, co se t ãe spirituality, mám zku enosti, protoïe jsem napsal a redigoval fiadu knih na tohle téma, vedl jsem spoustu kurzû a fiídil rûzné projekty. Ano, v mém Ïivotû nastalo bûhem posledních ãtyfiiceti let i dvouleté období, kdy jsem se stáhl do ústraní a dennû se vûnoval meditaci. A je tû jednou ano, v minul ch letech jsem byl propagátorem moderní spirituality v médiích a na konferencích. KdyÏ si v ak odmyslíte v emoïné aktivity a díla, tu mû máte stejnû jako v ichni ostatní bojuji sám se sebou, snaïím se stát ãlovûkem, kter více miluje, je v silnûj ím spojení s okolím a pûstuje si uvûdomûní. Jsem klasickou ukázkou osoby, která vyuãuje to, co se sama chce a musí nauãit. Vyrostl jsem ve stfiedním Lond nû. Moji rodiãe byli intelektuálnû, humanisticky zaloïení agnostici, nepfiátelsky naladûní vûãi náboïenství, pfiiãemï otec pocházel ze Ïidovského a matka z luteránského prostfiedí. Podobnû jako spousta dûti jsem i já bez obtíïí vnímal zázraãnost pfiírody a kosmu. Hledûl jsem na modfi oblohy a pfiemítal, zda je to modfi BoÏího oka. Napadalo

10 22 VYMEZENÍ MODERNÍ SPIRITUALITY mû také, proã lidé chodí do kostela, místo aby se radovali z velkolepé kupole nebes. Souãasnû se v dobû, kdy jsem chodil do kolky, otevfielo mé srdce a pocítil jsem soucit, kdyï jsem vidûl, jak ostatní tyranizují ne ikovnou holãiãku. Instinktivnû jsem vûdûl, Ïe tohle je patnost a Ïe tr znûné dítû potfiebuje péãi. Pfies obãasné návaly bytostného pochopení a vlídnosti jsem byl rovnûï vzpurn, zaujat a arogantní. Tyto dva charakteristické rysy, vlídnost a vzpurnost, mám v sobû i nyní, o více neï ãtvrtstoletí pozdûji, ale dnes uï je usmûràuje laskavá bdûlost, kterou jsem si po dvacítce vypûstoval nejprve prostfiednictvím tfií let psychoanal zy, pak doktorátu z psychologie a rovnûï meditace, kterou dennû praktikuji po desítky let. MÛj dûtsk smysl pro kouzlo Ïivota posílila edesátá léta v Lond nû mûl jsem jako dospívající to tûstí, Ïe jsem se zde setkal s kvûtinov m hnutím, které mû opylovalo étosem lásky, vstfiícností vûãi V chodu a kmenov m duchovním tradicím a dobrodruïn m zkoumáním v eho, co roz ifiuje vûdomí: jógy, meditace, psychoterapie, psychotropních látek, zpûvu, tance. Nicménû tento styl Ïivota pfierostl ve váïn zájem a já jsem se naplno pustil do studia náboïenství a spirituality; obzvlá È mû fascinovaly spoleãné rysy mystického kfiesèanství, kabaly, islámské tradice súfijské, zenového buddhismu a tibetského amanismu. V témï období jsem zjistil, Ïe byè je moje profesionální dráha spisovatele a redaktora úspû ná, neposkytuje mi uspokojení, a proto jsem se plnû oddal duchovnímu hledání a dva roky jsem se z vlastní vûle stáhl do ústraní v pohofií Atlas na jihu Maroka, abych studoval, pfiem lel, modlil se, meditoval a pfiiblíïil se pfiírodû. Po návratu do Lond na jsem vûbec neoãekával ani neplánoval, Ïe bych se snad stal uãitelem spirituality, ale kdyï jsem pfiekroãil tfiicítku, zaãal jsem vyuãovat neformálnû, zejména pomocí spoleãné meditace a technik soustfiedûní. Pak jsem spoluzaloïil a deset rokû spolufiídil program s názvem Alterna-

11 ROVNOCENNÍ PARTNE I V TOMTO ÚÎASNÉM VESMÍRU 23 tivy, zamûfien na pfiedná ky a workshopy, kter probíhal v lond nském kostele svatého Jakuba na Piccadilly; tento program se stal pfiední britskou platformou moderní spirituality. Bûhem tohoto desetiletí jsem hostil stovky svûtovû proslul ch spisovatelû a uãitelû z oblasti duchovna. KdyÏ jsem se chtûl pouãit o konkrétní tradici ãi pochopit nûjak postup, byl jsem v pozici, kdy jsem mohl do Lond na pozvat pfiíslu né odborníky a poznat jejich pfiístup. Odhaduji, Ïe jsem si na vlastní kûïi vyzkou el více neï pût stovek rûzn ch pfiístupû k duchovnímu a osobnímu rozvoji. Nûkter m ãtenáfiûm se to snad zdá ílené, ale já jsem byl zkrátka nad enec. Ten, kdo miluje auta ãi literaturu nebo vafiení, bude svûj obor také zkoumat ze iroka. Byla to úïasná kola! ZároveÀ jsem v návaznosti na svoje tfii roky psychoanal zy zkoumal pestrou kálu léãebn ch metod, jeï byly tehdy k dispozici, a z nich jsem tûïil; patfiila k nim duchovní léãba, terapie zaloïená na rozhovoru s terapeutem, co-counselling, gestalt psychologie, bodywork ãili práce s tûlem, práce s dechem, transpersonální psychoterapie, hypnoterapie, potní ch e a fiada dal ích. NezmiÀuji se zde o v ech tûchto metodách proto, abych naznaãil, jak dalece jsem strádal; spí chci doloïit, Ïe jsem se v rámci svého profesního rozvoje a náleïité péãe ze v ech sil snaïil udûlat si co nejúplnûj í obraz o tom, co se nabízí a co je k uïitku. Tyto poãetné metody navíc v raznû podpofiily mûj rûst. Pomohly mi pfiedev ím vãlenit mou neklidnou mysl do tûla, pocitû a emocí, anebo mám-li to vyjádfiit duchovnûj ím jazykem, pomohly dopravit mou du i do chrámu mého tûla. Kromû psaní vlastních knih a ãlánkû jsem samostatnû ãi jako ãlen kolektivu redigoval ãtyfii antologie a encyklopedie moderní spirituality, coï mi téï pomohlo hladce drïet krok s na í souãasnou rozmanitostí 2. Redigování knih, vym lení vzdûlávacích programû a nabízení platforem, díky nimï se lidé mohou tû it z duchovní pestrosti, mû ohromnû baví.

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny MUDr. Radomil Schreiber Senátní volební obvod 74 Karviná Tady mám své kofieny dopis kandidáta voliãûm Je načase nasadit radikální léčbu VáÏená paní, váïen pane, souãasná politická situace v na í zemi je

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

přirozené! jednoduché! chytré!

přirozené! jednoduché! chytré! přirozené! jednoduché! chytré! www.popolini.cz Pleny doprovázejí Vás a Va e dítû hned od narození. Proto by se mûly pfiíjemnû nosit a umoïnit praktické a jednoduché pfiebalování. Vám nabízí urãitû více...

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí

Senátní magazín 2012. prim. MUDr. Harald âadílek. Senátní volební obvod 50. Svitavsko. Pracuji pro budoucnost na ich dûtí prim. MUDr. Harald âadílek Senátní volební obvod 50 Svitavsko Pracuji pro budoucnost na ich dûtí Obsah Dopis voliãûm: Rozhodnutí ve volbách je na Vás 3 Studia, profese, politická a spoleãenská angaïovanost

Více

TOMÁ TANZEL. Strava a vûdomí. Praha 1999

TOMÁ TANZEL. Strava a vûdomí. Praha 1999 TOMÁ TANZEL Strava a vûdomí Praha 1999 STRAVOU, Stravou, JAK jak ji JI zde ZDE pojímáme, POJÍMÁME, JSME jsme SCHOPNI: schopni: Dosáhnout svûïesti a celkového zdraví Vyhnout se neïádoucím psychick m a emocionálním

Více

KAPITOLA I Rozhodnutí

KAPITOLA I Rozhodnutí KAPITOLA I Rozhodnutí Ano? Ale proã právû teì a s touto Ïenou? K my lence oïenit se dospûje kaïd muï jin mi cestami, zatím ne dosti osvûtlen mi. Krásná literatura vût inou tento úsek Ïivota pomíjí, protoïe

Více

Desátek. a postní obûti

Desátek. a postní obûti Desátek a postní obûti Placeholder Sneste v ecky desátky do obilnice,... a zkuste mne nyní v tom, praví Hospodin zástupû, nezotvírám-liè vám prûduchû nebesk ch, a nevyleji-li na vás poïehnání, tak Ïe neodoláte.

Více

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ

JEDNA. VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ JEDNA VùT INA ESTNÁCTILET CH, KTERÉ ZNÁM, SNÍ o Ïivotû v cizím mûstû. JenÏe stûhování z Brooklynu do PafiíÏe po smrti m ch rodiãû bylo v ím moïn m, jenom ne splnûním snu. Spí to byla noãní mûra. Mohla

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL

AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL AGENT OSS: PORUČÍK MIKE POWELL Toto je va e postava, ãlovûk, s nímï budete bûhem esti následujících misí hrát. Pojìme se na nûj podívat trochu blíïe. Datum narození: 5. 5. 1916 Místo narození: Rice Lake,

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE 1. kapitola ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE Být štíhlí je vaše právo Pokud jste si pfieãetli úvod k této knize nebo jste mû vidûli v televizi ãi na nûkterém videu o zdravém vafiení, nejspí uï víte,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PROFI&HOBBY ZAKLÁDÁME ZAHRADU JIŘÍ FINGER GRADA PUBLISHING Jifií Finger Zakládáme zahradu Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@gradapublishing.cz,

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

ZAJÍMAVÉ. Psí horoskopy z astropraxe

ZAJÍMAVÉ. Psí horoskopy z astropraxe Pes ve znamení Skopce Pes ve znamení Skopce se rád ukazuje ze své aktivní a Ïivé stránky. Je to odváïn pes a vïdy je pfiipraven pfiijmout jakoukoliv v zvu. Tento pes ohnivé povahy nemá vûbec rád, chcemeli

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce

Pracovní blok ã. II. 1. Tfii hlavní linie. 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce 21 Pracovní blok ã. II 1. Tfii hlavní linie 1.1 Îivotní linie linie hlavy linie srdce na levé ruce Tyto tfii základní linie najdeme na rukou kaïdého ãlovûka. A také tu jiï mûïeme spatfiit viditelné rozdíly

Více

Anal za judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovcû v oblasti kolektivních sportû v âeské republice1

Anal za judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovcû v oblasti kolektivních sportû v âeské republice1 JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 12 1/2013 JURISPRUDENCE âlánky Anal za judikatury vztahující se k postavení profesionálních sportovcû v oblasti kolektivních sportû v âeské republice1 12 JUDR.

Více

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou.

Liberec. Trutnov Královehradeck. Náchod. Hradec Králové. Kolín. Pardubice. Bruntál Moravskoslezsk Karviná Klatovy. Îëár nad Sázavou. Pfiipojte se k nám! Ná SVùT do kaïdého mûsta! Karlovy Vary Karlovarsk Chomutov Ústí nad Labem Ústeck Liberec Libereck Trutnov Královehradeck Náchod Praha Hradec Králové Kolín PlzeÀsk PlzeÀ Bystfiice u

Více

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU

11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11 TRH PÒDY, TRH KAPITÁLU 11.1 Trh pûdy a pozemková renta 11.2 Kapitál jako v robní faktor 11.2.1 Pojetí kapitálu 11.2.2 Kapitálov trh, cena kapitálu Anal za trhu pûdy ukazuje, jak je v ekonomickém systému

Více

David Rath. NÁZORY & VIZE Odvolej, Îe Kalousek pije!

David Rath. NÁZORY & VIZE Odvolej, Îe Kalousek pije! David Rath NÁZORY & VIZE Odvolej, Îe Kalousek pije! David Rath David Rath NÁZORY & VIZE David Rath, 2011 Additional materials DMB Group s.r.o., 2011 Typo & Design DMB Group s.r.o., 2011 Poznámka autora:

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ:

TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: TS-101 PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM NÁVOD K OBSLUZE DODÁVÁ: Strana: 1 Programovateln termostat TS-101 âásti balení: 1. Programovateln termostat 2. roubky 3. HmoÏdinky 4. Vrtání

Více

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk

Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800 Dokonal barevn i ãernobíl tisk Na e jedineãná technologie inkoustû Epson UltraChrome K3 poskytuje dokonal ãernobíl a barevn tisk. Zatímco jiné sady inkoustû obsahují

Více

JAKO LÉKA ZAMù EN NA CELOSTNÍ MEDICÍNU SL CHÁM MNOHO

JAKO LÉKA ZAMù EN NA CELOSTNÍ MEDICÍNU SL CHÁM MNOHO ÚVOD Jak se uzdravit Láska neví, co je protiklad. Láska neví, co je konflikt. J. KRI NAMURTI JAKO LÉKA ZAMù EN NA CELOSTNÍ MEDICÍNU SL CHÁM MNOHO srdceryvn ch pfiíbûhû. Bûhem své tfiicetileté praxe jsem

Více

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny

Senátní magazín 2012. MUDr. Radomil Schreiber. Senátní volební obvod 74. Karviná. Tady mám své kofieny MUDr. Radomil Schreiber Senátní volební obvod 74 Karviná Tady mám své kofieny Dopis kandidáta voliãûm Je načase nasadit radikální léčbu VáÏená paní, váïen pane, souãasná politická situace v na í zemi je

Více

Pokud si nejste jisti, dejte tuto knihu pfieãíst svému léka- fii. Mûjte otevfie- nou mysl

Pokud si nejste jisti, dejte tuto knihu pfieãíst svému léka- fii. Mûjte otevfie- nou mysl Pro správn zaãátek Abyste z této knihy vytûïili maximum a abyste dostali maximum i ze sebe, bude nejlep í, kdyï ji budete ãíst ve chvílích naprostého soustfiedûní. KdyÏ skuteãnû pochopíte, jak v echno

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

10. Jak nám poãítaãe rozumûjí Rozhovor s Petrem Strossou

10. Jak nám poãítaãe rozumûjí Rozhovor s Petrem Strossou V předcházejícím rozhovoru jsme se zabývali především otázkou, nakolik je genetický zápis obdobou přirozeného lidského jazyka, který nelze pouze mechanicky ( počítačově ) interpretovat, ale jemuž je třeba

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

Léky a drogy. Konopné drogy

Léky a drogy. Konopné drogy Léky a drogy Konopné drogy Psychoaktivní konopí je nejoblíbenûj í ze v ech ilegálních drog. I kdyï v Asii a na Blízkém v chodû slouïilo jako droga i lék uï pfied tisícovkami let, na Západû se jeho rekreaãní

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

P EDMLUVA. Pfiedmluva 1 7

P EDMLUVA. Pfiedmluva 1 7 P EDMLUVA Psychologie nás obklopuje na kaïdém kroku. Mládí a stáfií, zapomínání a vzpomínání, spánek a snûní, láska a nenávist, tûstí a smutek, du- evní choroby a psychoterapie, to v echno jsou témata

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

ZÁSADY VEDENÍ. P ÍRUâKA PRO UâITELE KURS NÁBOÎENSTVÍ 180R

ZÁSADY VEDENÍ. P ÍRUâKA PRO UâITELE KURS NÁBOÎENSTVÍ 180R ZÁSADY VEDENÍ P ÍRUâKA PRO UâITELE KURS NÁBOÎENSTVÍ 180R ZÁSADY VEDENÍ P ÍRUâKA PRO UâITELE Kurs náboïenství 180R Pfiipravil Církevní vzdûlávací systém Vydala Církev JeÏí e Krista Svat ch posledních dnû

Více

PRINCIPY REFLEXOLOGIE

PRINCIPY REFLEXOLOGIE OBSAH Úvod................................... 7 1 Co je reflexologie?....................... 11 2 Jak léãba funguje........................ 23 3 PrÛbûh léãby........................... 33 4 Reflexní zóny...........................

Více

CHALUPA. Gabriela BrÛÏiãková

CHALUPA. Gabriela BrÛÏiãková CHALUPA CHALUPA Gabriela BrÛÏiãková Gabriela BrÛÏiãková Milo Palatka ALMI, 2013 ISBN 978-80-87494-08-0 Díl první MARIE 1. kapitola / V echno zaãalo tím, Ïe manïel pfii el jednoho dne domû z práce a oznámil

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale

Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale 1. Îe jsem vcelku zralá Ïena, jsem zjistila díky jednomu ãasopisu. Byl to anglick t deník svelk mi fotografiemi na patném, skoro prûsvitném papíru, ale u mofie to ãlovûku nevadí. Na dovolené vïdycky ãtu

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo 001_titulka_HOTOVO 16.11.2006 13:31 Str. 1 číslo 20 číslo 20 tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 cena 99 Kč/189 Sk (pro předplatitele 74 Kč) VW Golf I VW Golf II Ford Escort VW Brouk Hyundai

Více

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 âlánky JURISPRUDENCE 1/2014 Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 LINDA JANKÒ, PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY

Více

Jifií Jan Pensante. Politika a my lení

Jifií Jan Pensante. Politika a my lení Jifií Jan Pensante Politika a my lení Ú V A H Y Z K O N C E 2. T I S Í C I L E T Í Praha 2000 V VOJ PROBÍHÁ NEROVNOMùRNù Jifií Jan Pensante, 2000 Cherm, 2000 ISBN 80-902521-7-6 V voj v rûzn ch ãástech

Více

1. týden Stvoření. BoÏí tvûrãí aktivita. Svûtlo z temnoty Stfiízliv styl knihy Genesis. âlovûk jako muï a Ïena Sobotní odpoãinek

1. týden Stvoření. BoÏí tvûrãí aktivita. Svûtlo z temnoty Stfiízliv styl knihy Genesis. âlovûk jako muï a Ïena Sobotní odpoãinek 1. týden Stvoření Není nic krásnûj ího neï Genesis, napsal Martin Luther, a také nic uïiteãnûj- ího. Myslím, Ïe s jeho hodnocením mûïeme souhlasit, protoïe je to velice krásná a po praktické stránce velmi

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby.

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby. OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií

Více

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné

5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné 5.2.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Do této oblasti sociální pomoci patfií lidé se

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

rumûnec jí zalil tváfi aï ke kofiínkûm siln ch pro edivûl ch

rumûnec jí zalil tváfi aï ke kofiínkûm siln ch pro edivûl ch První kapitola Hercule Poirot se zamraãil. Sleãno Lemonová, oslovil svoji sekretáfiku. Ano, pane Poirote? V tomto dopise se nacházejí tfii chyby. PoirotÛv tón vyjadfioval nevíru. Sleãna Lemonová, ta málo

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Dluhy nedûlám, neslibuji, pracuji. Mgr. Pavel Eybert. kandidát do Senátu za okres Tábor a v chodní ãást okresu Písek. www.eybert.

Dluhy nedûlám, neslibuji, pracuji. Mgr. Pavel Eybert. kandidát do Senátu za okres Tábor a v chodní ãást okresu Písek. www.eybert. senátní volební obvod 13 Tábor Mgr. Pavel Eybert kandidát do Senátu za okres Tábor a v chodní ãást okresu Písek www.eybert.cz Dluhy nedûlám, neslibuji, pracuji dopis pfiedsedy VáÏení spoluobãané, Vá hlas

Více

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU

V chozí studie míry integrace nov ch ãlensk ch státu a angaïovanosti v rozhodovacích procesech EU A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Hlavní závûry Nové ãlenské státy (NâS) jsou optimistiãtûj í ohlednû EU, zatímco staré ãlenské státy jsou angaïovanûj

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

Senátní magazín 2012. Spoleãnû vyléãíme Chomutovsko. MUDr. Jifií Binter. Senátní volební obvod 5. Chomutov

Senátní magazín 2012. Spoleãnû vyléãíme Chomutovsko. MUDr. Jifií Binter. Senátní volební obvod 5. Chomutov MUDr. Jifií Binter Senátní volební obvod 5 Chomutov Spoleãnû vyléãíme Chomutovsko Slovo pfiedsedy VáÏené spoluobãanky, váïení spoluobãané, senátní volby v fiíjnu 2012 budou pfiedev ím stfietem odpovûdné

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

květen 3/2010 č. 3 r.1

květen 3/2010 č. 3 r.1 květen 3/2010 č. 3 r.1 Obsah Contents 2 âernobílé produkãní tiskárny fiady imagerunner ADVANCE Black and white production printer series imagerunner ADVANCE 3 Milan Lelek Reprodukce tónov ch ãernobíl ch

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

volte Veroniku volby do Senátu, fiíjen 2010 Ing. Veronika Vrecionová kandidátka do Senátu za Mûlnicko a Prahu-v chod

volte Veroniku volby do Senátu, fiíjen 2010 Ing. Veronika Vrecionová kandidátka do Senátu za Mûlnicko a Prahu-v chod Veroniku volte volby do Senátu, fiíjen 2010 Ing. Veronika Vrecionová kandidátka do Senátu za Mûlnicko a Prahu-v chod www.veronika2010.cz www.facebook.com/veronika.vrecionova dopis pfiedsedy VáÏení spoluobãané,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

1 Anatomie pasivní agresivity

1 Anatomie pasivní agresivity 1 Anatomie pasivní agresivity Srdcov král se v knize Alenka v kraji divû pokou í uklidnit hysterického evce slovy: Nebuì nervózní, nebo tû nechám na místû popravit. Toto varování by klidnû mohlo splynout

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

KORUNNÍ KLENOT ROZLI OVÁNÍ

KORUNNÍ KLENOT ROZLI OVÁNÍ VIVÉKAâÚDÁMANI neboli KORUNNÍ KLENOT ROZLI OVÁNÍ Bhagavan rí ankara Òvod StûÏejní dílo nedvojné filozofie (advaitavédanty). Doslovn pfieklad slova 'vivéka' je 'rozli ování', coï se v duchovní praxi t ká

Více

V Venhodová. MUDr. Alena. Alena Venhodová. volby do Senátu, fiíjen 2010. Více pracovních pfiíleïitostí Více investic Více vzdûlání Více porozumûní

V Venhodová. MUDr. Alena. Alena Venhodová. volby do Senátu, fiíjen 2010. Více pracovních pfiíleïitostí Více investic Více vzdûlání Více porozumûní MUDr. Alena Venhodová volby do Senátu, fiíjen 2010 senátní volební obvod 79 Hodonín Alena Venhodová kandidátka do Senátu za Hodonín www.venhodova.cz V Venhodová Více pracovních pfiíleïitostí Více investic

Více

04/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. BISTRA V NOVÉM STRAVA ZA VOLANTEM NOVÉ âerpací STANICE

04/2003 KLUB. zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele. BISTRA V NOVÉM STRAVA ZA VOLANTEM NOVÉ âerpací STANICE 04/2003 KLUB zpravodaj firmy Aral âr pro partnery, spolupracovníky a pfiátele BISTRA V NOVÉM STRAVA ZA VOLANTEM NOVÉ âerpací STANICE OBSAH 03 aktualita Aral otevfiel dvû nové ãerpací stanice 04 mix 05

Více

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Pfiípravn v bor redakãní rady: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek,

Více