Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru"

Transkript

1 1 Rovnocenní partnefii v tomto úïasném vesmíru V lednu 2009 se v odborné studii v Psychologickém bulletinu objevilo provokativní tvrzení, Ïe se zboïn m vûfiícím v Ïivotû dafií lépe. Tento ãlánek s názvem NáboÏenství, sebeusmûràování a sebekontrola analyzoval osm desetiletí peãlivého v zkumu a dospûl k závûru, Ïe vûfiící odvádûjí lep í v kony, tû í se pevnûj ímu zdraví, jsou Èastnûj í a doïívají se vy ího vûku neï lidé nevûfiící. Autory studie byli akademikové, ktefií se nehlásili k Ïádnému konkrétnímu vyznání. Nemûli tedy zájem na tom, aby lákali lidi do té ãi oné církve. lo o stfiízlivé hodnocení, zaloïené na dûkladném prûzkumu. Studie konãila nastínûním moïn ch vysvûtlení toho, proã náboïenství funguje tak úspû nû (sem patfií napfiíklad sebekontrola a úãinné stanovování cílû), ale autofii se poctivû pfiiznali k faktu, Ïe závûry, k nimï dospûli, ve skuteãnosti nechápou a Ïe je zapotfiebí zkoumat tuto otázku dále 1. To je ale dráïdiv závûr, viìte? Cel ch osmdesát let v zkumu! Vûfiící odvádûjí lep í v kony, tû í se pevnûj ímu zdraví a doïívají se vy ího vûku... JenÏe autofii studie, jeï vychází z podrobného prûzkumu, sami pfiiznávají, Ïe co se t ãe pfiíãin tohoto jevu, nemají jasno. A tohle nás dráïdí je tû víc a bezprostfiednû to vyvolává napûtí. Tady máme cosi, co nám mûïe pomoci zlep it Ïivot.

2 14 VYMEZENÍ MODERNÍ SPIRITUALITY Dûkujeme. Ano, prosím: to se ví, Ïe bychom si rádi vedli v Ïivotû lépe, tû ili se pevnûj ímu zdraví a doïívali se vy ího vûku. Je tu ov em ta potíï, Ïe se tohle v echno váïe k náboïenství. Hmm To je mi ale oïehavá vûc! TakÏe dûkujeme pûknû, ale ne, kdepak, nechceme. Rádi bychom sklízeli v hody plynoucí z náboïenství a spirituality, ale pfiíli se nám nechce pfiijmout za svûj urãit soubor náboïensk ch pfiesvûdãení, zaãít budovat krabiãku víry nebo se zapojovat do nûjaké organizované skupiny. Nabízí se nám zde tedy cosi uïiteãného a nádherného, ale my vlastnû nevíme, oã se jedná. A i kdybychom to nakrásnû vûdûli, nejspí by nás to zavleklo do konãin, které nám zas tak nádherné nepfiipadají. Fascinující záhada! A cílem této knihy je dotyãnou záhadu vyfie it. DokáÏeme provést alchymick pokus a extrahovat ze smûsi zlaté jádro? DokáÏeme si pfiisvojit v hody, aniï uvízneme na mûlãinû nev hod? Vûfiím, Ïe je to moïné. Rozhodnû si ze spirituality mûïeme vybrat to cenné a uãinit tak zpûsobem, kter je pfiístupn a srozumiteln lidem v ech vyznání i tûm, kdo se k Ïádnému vyznání nehlásí. MÛÏeme to provést jasnû a prakticky, zpûsobem inspirujícím a smyslupln m, z nûhoï vyplynou v hody pro nás i pro lidi v na em okolí. Abychom v ak tohle zvládli, musíme pochopit a uvûdomit si, co tvofií samotné jádro náboïenství, a oddûlit jeho podstatu od formy. Tohle se nûkdy popisuje jako rozdíl mezi náboïenstvím a spiritualitou ãili duchovnem rozdíl mezi institucionalizovan m náboïensk m pfiesvûdãením a individuálním osobním duchovním proïitkem. Na ím skuteãn m úkolem je tudíï pochopit, co mají rûzné formy osobní spirituality spoleãné, a to bez ohledu na kulturu a situaci jednotlivce. Abych to vyjádfiil je tû provokativnûji: Pfiedstavme si, Ïe bychom se mohli osobnû setkat kupfiíkladu s JeÏí em ãi s Buddhou, aniï bychom se pfiitom zab vali celou superstrukturou náboïensk ch pfiesvûdãení, která pozdûji v dûsledku jejich pûsobení vznikla. Jaké spoleãné rysy by mûla jejich

3 ROVNOCENNÍ PARTNE I V TOMTO ÚÎASNÉM VESMÍRU 15 osobní spiritualita? Anebo zkusme zauvaïovat v ménû rozmáchlém mûfiítku: z jakého spoleãného duchovního základu vycházejí svat Franti ek z Assisi, Nelson Mandela a barmská opoziãní vûdkynû Aun Schan Su Ëij? Tato kniha pojednává o rozli ení této duchovní podstaty, osvûtluje ji a pfiedkládá ji nám v em v podobû prakticky pfiístupné a uskuteãnitelné. V hody spirituality Jak nám nastiàuje zmínûná odborná studie, v hody, které s sebou pfiiná ejí náboïenství a víra, stojí za to: Vûfiící odvádûjí lep í v kony, tû í se pevnûj ímu zdraví a doïívají se vy ího vûku Ve skuteãnosti nám spiritualita nabízí spoustu dal ích dobrodiní, jeï vám sice chci vyjmenovat, ale pfiitom váhám. Váhám, ponûvadï bych byl nerad obviàován z duchovního materialismu. Nechci spiritualitu komercionalizovat, promûnit ji v dal í ze svépomocn ch produktû jedenadvacátého století ãi z aplikací, které slibují, Ïe se díky nim budete cítit lépe. Spiritualita tohoto typu mi vadí. Tento t den vám nabízím novou meditaãní techniku; pfií tí t den to bude nov recept, sportovní obuv, ãlenství v golfovém klubu nebo ostatky svat ch. Ba ne, tato kniha se takovou ãinností nezab vá. Zaobírá se podnikáním v oboru rozvoje vlastního srdce, prohlubování a roz ifiování vûdomí a budování spravedlivého, kreativního a laskavého svûta. A pfiece je pochopitelné, proã by si lidé vy a já pfiáli rychlou nápravu. Zejména dnes, kdy Ïivot vázne v neutuchajícím proudu informací a je bez oddechu zaplavován zmûnami a dráïdidly, takïe pro nás neustále pfiedstavuje problém, bychom vnímali jako poïehnání, kdyby existovala snadná úleva. ZdrojÛ doãasné úlevy uï ov em známe hodnû: dobré jídlo, pfiátelé, nakupování, dovolená, sport a umûní. Av ak oddech, kter nám

4 16 VYMEZENÍ MODERNÍ SPIRITUALITY poskytují, nemá dlouhého trvání a my si dozajista zasluhujeme nûco lep ího neï jen obãasn pobyt v oáze uvolnûní a spokojenosti. Spiritualita nám slibuje cosi hlub ího a trvalej ího. Jak by se vám líbil Ïivot naplnûn v znamem a smyslem a téï bytostn m vzru ením, které ve vás budí ãirá rozjafienost ze samotné existence a vûdomí, Ïe jste její souãástí? Jak by se vám líbil pocit osobní integrity a radosti, pfievy ující kaïdé pomy lení? Jak by se vám líbila forma osobního rozvoje, která je nejlep ím a nejzajímavûj ím procesem na svûtû? Jak by se vám líbilo zpfiítomnûní, které ãlovûka uklidàuje a pfiiná í mu uzdravení? Spiritualita nám mûïe pfiiná et: spojení se zázrakem a energií celého Ïivota; hodnoty a pohonné látky, díky nimï jsme dobfií, konáme dobro a slouïíme ostatním; rozvoj srdce, soucítûní a vûdomí; dbalou, pevnou a inspirativní sílu, která nás provede ãasy dobr mi i zl mi; pocit osobní integrity a smyslu, jeï nezávisejí na materiálním úspûchu a názorech ostatních; pevnû zakofienûn pocit pohody, kter podporuje na e tûlesné a du evní zdraví; hlubokou radost ze Ïivota, která je plnû pfiítomna i v Ïivotních problémech a utrpení. Tfii zlaté klíãe KdyÏ si v ak v echna tato pozitiva vyjmenujeme, stále se nám hlavou honí zásadní otázka: ano, víme, jak vypadají v sledky, jenomïe jak jich reálnû dosáhnout?

5 ROVNOCENNÍ PARTNE I V TOMTO ÚÎASNÉM VESMÍRU 17 V jedné ze tfiíd, kde jsem uãil o moderní spiritualitû, jsem se studentû otázal: Co je podle vás spiritualita? V odpovûdích zaznûlo napfiíklad: ménû materialismu, soucítûní, vûdomí obecnû ãi vûdomí sebe sama, láska, hledání, strach z vlastního já, dûvûra, pronikavost ducha, vnímavost, celistvost a plné spojení s Bohem, sebeúcta, péãe a uzdravování, prav smysl, mír, harmonie, prostota, schopnost nechat vûci plynout, porozumûní, svoboda, moudrost. To v echno jsou inspirující vûci, ale znovu se zde nask tá potíï: jak jich skuteãnû dosáhnout? Co pro to musíme udûlat? Jakou ãinnost máme vyvinout, jak postup pouïít? Stejn rozdíl je mezi poslechem a aktivním provozováním hudby, poïíváním jídla a vafiením nebo mezi pozicí diváka a ãlovûka zúãastnûného. Zde se tedy zamûfiujeme na zúãastnûnost a aktivitu. V této knize upozoràuji na to, Ïe pokud bedlivû prozkoumáme spiritualitu v jejích ãetn ch podobách, objevíme tfii základní postupy tfii zlaté klíãe, které sídlí v jádru v ech zmínûn ch jevû. Ba co víc: upozoràuji na to, Ïe tyto tfii postupy nevynalezli duchovní uãitelé, aby nám pomohli jsou nám totiï vrozené, tvofií souãást nás samotn ch právû proto, Ïe jsme lidé. AÈ uï to víte nebo ne, praktikujete duchovnost právû proto, Ïe jste naïivu. Hlavním cílem této knihy je podpofiit vás, abyste si byli vûdomi toho, co uï pfiirozenû a instinktivnû dûláte. Pak vám chci nabídnout dal í pomoc, abyste si osvojili pochopení a dovednosti nutné k prohloubení a plné integraci vlastní spirituality. Jaké jsou tedy ony tfii klíãové postupy? Dovolte, abych vám odpovûdûl tím, Ïe vám poloïím tfii otázky: Za jak ch okolností se nejsnáze spojujete se zázraãností a energií pfiírody a celé existence a cítíte, Ïe va e srdce je pohnuté a vûdomí probuzené?

6 18 VYMEZENÍ MODERNÍ SPIRITUALITY Kdy je pro vás nejsnaz í ustat v ãinnosti, zastavit se a uvaïovat o vlastním Ïivotû v souvislosti s tím, jak s ním naloïit a jaké dal í kroky podniknout? Kter ch hodnot si ceníte nejvíc a jakou sluïbou okolnímu spoleãenství je vyjadfiujete? Copak uï tohle v echno nûjak m zpûsobem nedûláte? Spojení samozfiejmû obãas cítíte, Ïe je va e srdce pohnuté, a spojujete se se zázraãností a energií Ïivota. Reflexe uï se nûkdy zastavujete, uvaïujete o svém Ïivotû a ãinech a hloubáte, jak dosáhnout zmûny a zlep ení. SluÏba nûkdy míváte bezpochyby jasno v tom, co je správné a co patné, a jednáte tak, abyste ostatním prokázali dobro. Nu, tady je máte, ty tfii klíãové zpûsoby chování tvofiící jádro spirituality, které naleznete ve v ech tradicích a pfiístupech. Jednu z rozko í mého Ïivota pfiedstavují okamïiky, kdy si studenti ãi kolegové náhle uvûdomují, Ïe to, co se dle vlastního názoru teprve musejí nauãit, uï vlastnû dûlají. Jé, vïdyè já uï to dûlám! UÏ se pfiece spojuji se zázraãností a energií Ïivota. Vím, kdy je moje srdce pohnuté, a umím vnímat, kdy ve mnû roste soucítûní a já jihnu. Ano, ãasto se zastavím a dívám se na svûj Ïivot. âím jsem upfiímnûj í, tím lépe. Takhle si v sobû buduji laskavost a schopnost peãovat o druhé. Vím, jaké mám hodnoty, a Ïiji podle nich. VáÏím si soucítûní, svobody a spoleãenské spravedlnosti. Spojení. Reflexe. SluÏba. Od tûchto tfií klíãov ch postupû se obsah i forma této knihy odvíjejí: dílo je objasàuje, posouvá je do sféry vûdomí a ukazuje, jak je máte zkoumat a posilovat. Dovolte mi v ak fiíci to na rovinu: tohle v echno byste si mûli rozpracovat a proïít vy sami, a to na základû vlastního jedineãného a pûvodního pochopení vûci. Jediné, co vás musím ohlednû va í spirituality nauãit a co musím zdûraznit, je fakt, Ïe kaïd

7 ROVNOCENNÍ PARTNE I V TOMTO ÚÎASNÉM VESMÍRU 19 z nás je nezávisl a suverénní jedinec. Právû tak, jako si vybíráte kamarády, stravu, aty nebo zamûstnání, si mûïete svobodnû vybírat a vytváfiet vlastní spiritualitu. A já si kladu za cíl va i svébytnou spiritualitu podpofiit a povzbudit a vyhnout se pfiitom katulkám náboïensk ch pfiesvûdãení, oãekávání ãi pfiizpûsobování se. Soustfiedûná vlídná bdûlost V této knize najdete destilát ãtyfiicetileté osobní praxe a tfiicetileté v uky a bádání, v jejichï rámci jsem zkoumal, co u lidí funguje. Postupem ãasu se v echno vyzkou elo a otestovalo, takïe to, co zde naleznete, mûïete zahrnout do svého bûïného kaïdodenního Ïivota. ProtoÏe pracuji se studenty a s kolegy z mnoha rûzn ch prostfiedí a kultur, jsem naprosto pfiesvûdãen, Ïe tento pfiístup pomáhá univerzálnû bez ohledu na vá systém víry. NeÏádají se po vás Ïádné duchovní extrémy. Není tfieba, abyste napodobovali svatého Simeona, mnicha-stylitu z pátého století, kter Ïil v severní S rii tfiicet devût let na sloupu, aby si v sobû vypûstoval svatost. Ani se nemusíte snaïit vyrovnat se tibetskému jogínovi z jedenáctého století Milaräpovi, kter Ïil v ústraní a Ïivil se pouze kopfiivami, dokud cel nezezelenal. Velice realisticky se stavím ke skuteãnosti, Ïe vût ina z nás pracuje a platí úãty, má rûzné vztahy a rodinu, stojí ve frontû v supermarketu, splácí hypotéky, buduje si kariéru a zápolí s potíïemi i radostmi lidského stavu. Kromû toho jsem vá niv m zastáncem hluboké demokracie a vûfiím v absolutní duchovní rovnost v ech lidí Ïádné kasty, Ïádné elitáfiství, Ïádná privilegia ani zvlá tní klasifikace. JakoÏto spisovatel a uãitel se tudíï vûnuji zkoumání podstaty duchovního proïívání a duchovního rozvoje a vysvûtluji je jazykem, kter je jasn a promlouvá ke v em.

8 20 VYMEZENÍ MODERNÍ SPIRITUALITY Ná demokratick a rovnocenn vztah se zároveà stvrzuje tím, Ïe ãlovûk mého typu je uïiteãn, neboè vám mûïe u etfiit dost ãasu a úsilí. Nehodlám vás vydat napospas jalovému experimentování a nutnosti znovu vynalézat kolo. Pfiedev ím vám pfiipomenu základní dovednosti, bez nichï se neobejde nikdo, kdo chce na duchovní stezce fiídit vlastní rozvoj. To máte stejné jako v malování, hudbû ãi v kaïdém fiemesle: ãlovûk mûïe b t po libosti v stfiední a jedineãn, ale musí rozumût materiálu a nástrojûm, s nimiï pracuje. Z tohoto hlediska mûïete b t napfiíklad v oblasti vlastní spirituality nav sost originální, av ak stejnû jako my v ichni potfiebujete znát, jak stisknout tlaãítko Pauza, soustfiedit se do vlastního srdce a pfiepnout do reïimu vlídné bdûlosti. Bez ohledu na to, jak druh spirituality praktikujeme, musíme tyto základní dovednosti ovládat, jinak bychom si mnohdy nevûdûli rady. V prûbûhu práce s knihou vás tedy budu pobízet, abyste si udrïeli svou originalitu, ale souãasnû budu tyto základní dovednosti vysvûtlovat a nabádat vás, abyste jich pouïívali. V echno vám budu pfiedestírat tak jednoznaãnû a pfiímo, jak jen dokáïu, abyste mohli svou duchovní praxi rozvíjet stejnû pilnû, jako se nejspí vûnujete ostatním sloïkám Ïivota. A já vás chci opravdu podpofiit tímto zpûsobem, aè uï máte jakoukoliv povahu. Znovu opakuji, Ïe mû ohromnû tû í, kdyï lidé zji Èují, Ïe tyto dovednosti uï vlastnû zuïitkovávají: Ano, vím, jak se zastavit, dát si odstup a projevit vlídnou bdûlost! TakÏe soustfiedûn a zakotven jsem tehdy, kdyï nepobíhám zmatenû dokola a dokáïu se zastavit a uprostfied chaosu zachovat klid. Prima, tohle uï vlastnû dûlám! Aha, tohle se tedy dûje, kdyï si vzdychnu a oddám se ãiré nádhefie skuteãnosti, Ïe jsem naïivu. Vnímám spojení se zázraãností a energií.

9 ROVNOCENNÍ PARTNE I V TOMTO ÚÎASNÉM VESMÍRU 21 MÛj pfiíbûh V následující kapitole dûkladnûji prozkoumáme jedineãné historické okolnosti, z nichï se moderní spiritualita zrodila, ale pfiedtím by bylo správné a zcela na místû, abyste se dozvûdûli trochu víc o mnû, o mém Ïivotû a prostfiedí, ze kterého pocházím, i o tom, jak m zpûsobem jsem dospûl k teorii, kterou vám zde pfiedkládám. VÏdycky je k dobru vûci, kdyï ãlovûk pozná a pochopí charakter uãitele ãi odborníka a prostfiedí, z nûhoï pochází, jelikoï tyto faktory urãitû ovlivní zpûsob v uky. Tato kniha ov em pojednává o vás a o va í spiritualitû, takïe pokud se rozhodnete níïe uvedenou Ïivotopisnou vsuvku pfieskoãit a pfiejít rovnou k dal í kapitole, nepfiijdete o nic z toho, oã se opírají znalosti této knihy, a já se tû ím, aï se s vámi setkám tam. Ano, co se t ãe spirituality, mám zku enosti, protoïe jsem napsal a redigoval fiadu knih na tohle téma, vedl jsem spoustu kurzû a fiídil rûzné projekty. Ano, v mém Ïivotû nastalo bûhem posledních ãtyfiiceti let i dvouleté období, kdy jsem se stáhl do ústraní a dennû se vûnoval meditaci. A je tû jednou ano, v minul ch letech jsem byl propagátorem moderní spirituality v médiích a na konferencích. KdyÏ si v ak odmyslíte v emoïné aktivity a díla, tu mû máte stejnû jako v ichni ostatní bojuji sám se sebou, snaïím se stát ãlovûkem, kter více miluje, je v silnûj ím spojení s okolím a pûstuje si uvûdomûní. Jsem klasickou ukázkou osoby, která vyuãuje to, co se sama chce a musí nauãit. Vyrostl jsem ve stfiedním Lond nû. Moji rodiãe byli intelektuálnû, humanisticky zaloïení agnostici, nepfiátelsky naladûní vûãi náboïenství, pfiiãemï otec pocházel ze Ïidovského a matka z luteránského prostfiedí. Podobnû jako spousta dûti jsem i já bez obtíïí vnímal zázraãnost pfiírody a kosmu. Hledûl jsem na modfi oblohy a pfiemítal, zda je to modfi BoÏího oka. Napadalo

10 22 VYMEZENÍ MODERNÍ SPIRITUALITY mû také, proã lidé chodí do kostela, místo aby se radovali z velkolepé kupole nebes. Souãasnû se v dobû, kdy jsem chodil do kolky, otevfielo mé srdce a pocítil jsem soucit, kdyï jsem vidûl, jak ostatní tyranizují ne ikovnou holãiãku. Instinktivnû jsem vûdûl, Ïe tohle je patnost a Ïe tr znûné dítû potfiebuje péãi. Pfies obãasné návaly bytostného pochopení a vlídnosti jsem byl rovnûï vzpurn, zaujat a arogantní. Tyto dva charakteristické rysy, vlídnost a vzpurnost, mám v sobû i nyní, o více neï ãtvrtstoletí pozdûji, ale dnes uï je usmûràuje laskavá bdûlost, kterou jsem si po dvacítce vypûstoval nejprve prostfiednictvím tfií let psychoanal zy, pak doktorátu z psychologie a rovnûï meditace, kterou dennû praktikuji po desítky let. MÛj dûtsk smysl pro kouzlo Ïivota posílila edesátá léta v Lond nû mûl jsem jako dospívající to tûstí, Ïe jsem se zde setkal s kvûtinov m hnutím, které mû opylovalo étosem lásky, vstfiícností vûãi V chodu a kmenov m duchovním tradicím a dobrodruïn m zkoumáním v eho, co roz ifiuje vûdomí: jógy, meditace, psychoterapie, psychotropních látek, zpûvu, tance. Nicménû tento styl Ïivota pfierostl ve váïn zájem a já jsem se naplno pustil do studia náboïenství a spirituality; obzvlá È mû fascinovaly spoleãné rysy mystického kfiesèanství, kabaly, islámské tradice súfijské, zenového buddhismu a tibetského amanismu. V témï období jsem zjistil, Ïe byè je moje profesionální dráha spisovatele a redaktora úspû ná, neposkytuje mi uspokojení, a proto jsem se plnû oddal duchovnímu hledání a dva roky jsem se z vlastní vûle stáhl do ústraní v pohofií Atlas na jihu Maroka, abych studoval, pfiem lel, modlil se, meditoval a pfiiblíïil se pfiírodû. Po návratu do Lond na jsem vûbec neoãekával ani neplánoval, Ïe bych se snad stal uãitelem spirituality, ale kdyï jsem pfiekroãil tfiicítku, zaãal jsem vyuãovat neformálnû, zejména pomocí spoleãné meditace a technik soustfiedûní. Pak jsem spoluzaloïil a deset rokû spolufiídil program s názvem Alterna-

11 ROVNOCENNÍ PARTNE I V TOMTO ÚÎASNÉM VESMÍRU 23 tivy, zamûfien na pfiedná ky a workshopy, kter probíhal v lond nském kostele svatého Jakuba na Piccadilly; tento program se stal pfiední britskou platformou moderní spirituality. Bûhem tohoto desetiletí jsem hostil stovky svûtovû proslul ch spisovatelû a uãitelû z oblasti duchovna. KdyÏ jsem se chtûl pouãit o konkrétní tradici ãi pochopit nûjak postup, byl jsem v pozici, kdy jsem mohl do Lond na pozvat pfiíslu né odborníky a poznat jejich pfiístup. Odhaduji, Ïe jsem si na vlastní kûïi vyzkou el více neï pût stovek rûzn ch pfiístupû k duchovnímu a osobnímu rozvoji. Nûkter m ãtenáfiûm se to snad zdá ílené, ale já jsem byl zkrátka nad enec. Ten, kdo miluje auta ãi literaturu nebo vafiení, bude svûj obor také zkoumat ze iroka. Byla to úïasná kola! ZároveÀ jsem v návaznosti na svoje tfii roky psychoanal zy zkoumal pestrou kálu léãebn ch metod, jeï byly tehdy k dispozici, a z nich jsem tûïil; patfiila k nim duchovní léãba, terapie zaloïená na rozhovoru s terapeutem, co-counselling, gestalt psychologie, bodywork ãili práce s tûlem, práce s dechem, transpersonální psychoterapie, hypnoterapie, potní ch e a fiada dal ích. NezmiÀuji se zde o v ech tûchto metodách proto, abych naznaãil, jak dalece jsem strádal; spí chci doloïit, Ïe jsem se v rámci svého profesního rozvoje a náleïité péãe ze v ech sil snaïil udûlat si co nejúplnûj í obraz o tom, co se nabízí a co je k uïitku. Tyto poãetné metody navíc v raznû podpofiily mûj rûst. Pomohly mi pfiedev ím vãlenit mou neklidnou mysl do tûla, pocitû a emocí, anebo mám-li to vyjádfiit duchovnûj ím jazykem, pomohly dopravit mou du i do chrámu mého tûla. Kromû psaní vlastních knih a ãlánkû jsem samostatnû ãi jako ãlen kolektivu redigoval ãtyfii antologie a encyklopedie moderní spirituality, coï mi téï pomohlo hladce drïet krok s na í souãasnou rozmanitostí 2. Redigování knih, vym lení vzdûlávacích programû a nabízení platforem, díky nimï se lidé mohou tû it z duchovní pestrosti, mû ohromnû baví.

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7

OBSAH. Pfiedmluva 5. Úvod 7 OBSAH Pfiedmluva 5 Úvod 7 Podzim 15 1. Pojì dál, zaãínáme 19 2. Kolem nás je mnoho zajímav ch vûcí 23 3. O malém bobrovi, kter na el pfiátele 27 4. Hurá, sklízíme úrodu! 33 5. Hurá, uï je podzim! 37 6.

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05

Komunikace s kočkou. TÉMA MùSÍCE. Po stopách dr. Doolittla. 4 Na e KOâKY 11/05 Po stopách dr. Doolittla Komunikace s kočkou Dá se s koãkou mluvit? KaÏd, kdo Ïije s koãkou, s ní i hovofií. Je to bûïná kaïdodenní samozfiejmost, která se uskuteãàuje spí e mimochodem. Nûkdy ov em probíhá

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE

ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE 1. kapitola ZPŮSOB STRAVOVÁNÍ JE JAKO ÚČET V BANCE Být štíhlí je vaše právo Pokud jste si pfieãetli úvod k této knize nebo jste mû vidûli v televizi ãi na nûkterém videu o zdravém vafiení, nejspí uï víte,

Více

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

TRITON. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz TRITON Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Meditace klidu a vhledu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123

Literatura... 122 Slovníãek ménû obvykl ch v razû... 123 OBSAH Z DOBY NEJSTAR Í S ST EDNÍ Jak pfii li na svût Chodové (DomaÏlicko)... 8 Jak to s Jidá em zaãalo ve Kdyni (DomaÏlicko)... 10 KdyÏ Radou na Radyni vládl (PlzeÀsko)... 12 Bolfánek a âernínové z Chudenic

Více

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování

Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování Motivační rozhovor s pacientem o změně rizikového chování PhDr. Jan Soukup, doc. MUDr. Hana Papežová, CSc. Univerzita Karlova v Praze, 1. LF a VFN, Psychiatrická klinika Klíčová slova komunikace zmûna

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

Léky a drogy. Konopné drogy

Léky a drogy. Konopné drogy Léky a drogy Konopné drogy Psychoaktivní konopí je nejoblíbenûj í ze v ech ilegálních drog. I kdyï v Asii a na Blízkém v chodû slouïilo jako droga i lék uï pfied tisícovkami let, na Západû se jeho rekreaãní

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém

Ale mûj pfiíbûh s Janinkou nezaãal tou elektriãkovou svatbou, jak jsem se vám uï snaïil namluvit, vïdyè tak málo pfiíbûhû zaãíná rovnou v bílém IV. A pfiece mi to nedá. Posílen snídaní a dlouh m spánkem zkusím se je tû vrátit k vãerej í rozpravû s Bohyní noci a jsem pevnû rozhodnut roztoãit pedály a urazit s doprovodn m vozem va í pozornosti alespoà

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1

10/2006. Nejen o nákupech. Inspirace na prosinec Vést druhé je náleïitostí srdce, ne hlavy. VERLAG DASHÖFER OBSAH. HR TIP 10/2006 prosinec 2006 1 VERLAG DASHÖFER 10/2006 Odborné nakladatelství personální a mzdové literatury prosinec 2006 Nejen o nákupech Jednou jsem se s malou netefií vypravila v dobû, kdy uï pfii la o iluze, Ïe dárky nosí JeÏí

Více

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty.

OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro osobní asistenty. Speciální informace o tomto typu sluïby obãanûm, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby POV Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková

MAREK, SIMONA A JÁ. To je moje vûc, jasné? zaãala jsem se bránit. Podívala se na mû. Mnû se to tak líbí. Chtûla bych b t taková Marek, Simona a já Vlastnû to ukázal uï na zaãátku. I kdyï naprosto nechtûnû, pr nás pohostí, protoïe jsme se aï tak dobfie neznali. Pfiinesl lango e. Dole pod internáty je prodávali léta a nemohl vûdût,

Více

ZÁSADY VEDENÍ. P ÍRUâKA PRO UâITELE KURS NÁBOÎENSTVÍ 180R

ZÁSADY VEDENÍ. P ÍRUâKA PRO UâITELE KURS NÁBOÎENSTVÍ 180R ZÁSADY VEDENÍ P ÍRUâKA PRO UâITELE KURS NÁBOÎENSTVÍ 180R ZÁSADY VEDENÍ P ÍRUâKA PRO UâITELE Kurs náboïenství 180R Pfiipravil Církevní vzdûlávací systém Vydala Církev JeÏí e Krista Svat ch posledních dnû

Více

1.7. Základní práva a svobody

1.7. Základní práva a svobody Street Law 1.7. Základní práva a svobody ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY (TEORETICKÁ âást LEKCE) Téma: Základní práva a svobody Cíle: poznat historický vývoj formulací základních práv a svobod, umět vysvětlit

Více

Perspektivy institutu opatrovnické rady

Perspektivy institutu opatrovnické rady JURIS_01_13_zlom 29.11.2012 15:35 Stránka 18 Perspektivy institutu opatrovnické rady 18 JUDR. KAREL SVOBODA PH.D., SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU PLZE MùSTO Opatrovnická rada je jedním ze staronov ch institutû,

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby.

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby. OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1

Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 âlánky JURISPRUDENCE 1/2014 Vylouãení osob podezfiel ch z terorismu z postavení uprchlíka: Sjednocen v klad Soudního dvora EU a jeho aplikace ãlensk mi státy1 LINDA JANKÒ, PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY

Více

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ

ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ ÚVODNÍ KAPITOLY PRO TEORII A METODIKU KURZŮ VÝCHOVY V PŘÍRODĚ Jan Neuman Rozvoj metodických dovedností pro pořádání prožitkových kurzů v přírodě, seminář 26. 28.10. 2011 ve středisku DDM Praha ve Lhotce

Více

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word

Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Autofii: Donath-Burson-Marsteller, Factum Invenio, Sociologick ústav Akademie vûd âr, The Fleet Sheet s Final Word Zpráva obsahuje fiadu v rokû respondentû na téma korupãního chování. Jde o citace, které

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci

Vzdûlávání. SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP1/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Pfiípravn v bor redakãní rady: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Cui liberi otázka svûfiování dûtí do péãe v judikatufie ÚS a ESLP

Cui liberi otázka svûfiování dûtí do péãe v judikatufie ÚS a ESLP âlánky JURISPRUDENCE 4/2014 Cui liberi otázka svûfiování dûtí do péãe v judikatufie ÚS a ESLP TEREZA PAPOU KOVÁ1 STUDENTKA PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY Cui liberi Child Custody in the Case Law

Více

1 Anatomie pasivní agresivity

1 Anatomie pasivní agresivity 1 Anatomie pasivní agresivity Srdcov král se v knize Alenka v kraji divû pokou í uklidnit hysterického evce slovy: Nebuì nervózní, nebo tû nechám na místû popravit. Toto varování by klidnû mohlo splynout

Více

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY

ROZHODUJÍ KVALITNÍ PROJEKTY EUROZPRAVODAJ Informaãní a ekonomick ãasopis VII. ROâNÍK â. 1/2008 PROFILY Mezinárodní veletrhy Služby brněnského výstaviště pro podnikatele PrÛmyslové izolace Vlastní vývoj umožňuje držet krok s ostatními

Více

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč

Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč 001_titulka_1++s 1/19/07 5:49 PM Str. 1 číslo 2 2007 číslo 2 2007 Radary v Praze Stále 132 tuningových stran, nyní za 79 Kč Ford Escort Opel Calibra Škoda Octavia Nissan 350 Z Audi TT BMW 325i Peugeot

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN

I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN I JE TO O TOBù JSI TAKÉ ZODPOVùDN Îádná spoleãnost, ve které je vût í ãást ãlenû chud ch a uboh ch, nemûïe vzkvétat a b t Èastná. Adam Smith Mûli bychom v ichni mít pocit trapnosti. Lidstvo nakonec dospûlo

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI

MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI Ekonomika a management MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI Vendula Macháãková Úvod Tento pfiíspûvek pfiiná í shrnutí v zkumu, kter autorka provádûla na podzim roku 2012. Pfiíspûvek je zamûfien

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY

Letos vyhrajeme play off! Messier. zachraàuje. Rangers 14 PRO HOCKEY Letos vyhrajeme play off! Messier zachraàuje Rangers 14 PRO HOCKEY íkají mu kapitán kapitánû. Je pr lídrem, jak se nevidí. Na ledû i mimo nûj. Teì se má znovu dokázat, Ïe je to pravda. Pfied esti lety

Více

22. Pfiíroda a ekologická v chova

22. Pfiíroda a ekologická v chova 22. Pfiíroda a ekologická v chova 357 358 22. Pfiíroda a ekologická v chova Ekologickou v chovou rozumíme cílevûdomé pûsobení, jehoï zámûrem je pozitivnû ovlivnit zmûnu pfiístupu ãlenû spoleãnosti k problémûm

Více

Jifií Jan Pensante. Politika a my lení

Jifií Jan Pensante. Politika a my lení Jifií Jan Pensante Politika a my lení Ú V A H Y Z K O N C E 2. T I S Í C I L E T Í Praha 2000 V VOJ PROBÍHÁ NEROVNOMùRNù Jifií Jan Pensante, 2000 Cherm, 2000 ISBN 80-902521-7-6 V voj v rûzn ch ãástech

Více

Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny.

Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny. Denní modlitba otcû Pane, ná BoÏe, dûkujeme Ti za dar otcovství. Prosíme Tû o pomoc, kdyï máme potíïe a kdyï selháváme ve svém poslání milovat a chránit na e rodiny. Chceme se odvrátit od vûcí, které nás

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu

Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu Dal í v voj liberalizace na plynárenském trhu V pátek 9. prosince se v praïském hotelu Corinthia Towers se li na pracovní snídani pfiední plynáren tí odborníci se zástupci v znamn ch partnerû a odborné

Více

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001

KOMERâNÍ P ÍLOHA 30. 10. 2001 strana 3 PODÍLOVÉ FONDY Pfiílohu pfiipravila Ochrana investorû se zvy uje Investice do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) jsou pro obãany z dlouhodobého hlediska jednou z nejefektivnûj ích forem zhodnocování

Více

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor

EDF: Rekapitalizace státních podnikû ve svûtle práva státních podpor âlánky JURISPRUDENCE /0 0 Soud: Evropsk soudní dvûr Oznaãení judikátu: C-/ P, Komise proti Électricité de France (EDF) Datum rozhodnutí:. ãervna 0 Rozsah právní problematiky: státní podpora, ãlánek SFEU,

Více

Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe

Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe Pfiíruãka o cystické fibróze pro pacienty a jejich rodiãe Vychází s podporou AstraZeneca Czech Republic, s.r.o. OBSAH Pfiedmluva Co je to cystická fibróza (CF)? Kdy bychom mûli pom let na onemocnûní CF?

Více

KORUNNÍ KLENOT ROZLI OVÁNÍ

KORUNNÍ KLENOT ROZLI OVÁNÍ VIVÉKAâÚDÁMANI neboli KORUNNÍ KLENOT ROZLI OVÁNÍ Bhagavan rí ankara Òvod StûÏejní dílo nedvojné filozofie (advaitavédanty). Doslovn pfieklad slova 'vivéka' je 'rozli ování', coï se v duchovní praxi t ká

Více

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack

4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack 4 ROZDÁVÁME KARTY BridÏ, poker a blackjack Zdá se,ïe mnoho lidí se náhodnosti nemûïe nabaïit.i kdyï jsou na e Ïivoty uï tak plné nejistoty, s oblibou to je tû dovr ujeme hraním náhodn ch her. Karty, kostky

Více

V Venhodová. MUDr. Alena. Alena Venhodová. volby do Senátu, fiíjen 2010. Více pracovních pfiíleïitostí Více investic Více vzdûlání Více porozumûní

V Venhodová. MUDr. Alena. Alena Venhodová. volby do Senátu, fiíjen 2010. Více pracovních pfiíleïitostí Více investic Více vzdûlání Více porozumûní MUDr. Alena Venhodová volby do Senátu, fiíjen 2010 senátní volební obvod 79 Hodonín Alena Venhodová kandidátka do Senátu za Hodonín www.venhodova.cz V Venhodová Více pracovních pfiíleïitostí Více investic

Více

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou

Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou 2 CO ZPÒSOBILO VELKOU HOSPODÁ SKOU KRIZI? Velká hospodáfiská krize z poãátku tfiicát ch let je jednou z nejdûleïitûj ích událostí dvacátého století. Ve Spojen ch státech a Nûmecku byla velice silná, i

Více

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45

Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje Modul 45 Flexibilní modulární technika Instalaãní pfiístroje EGS modulární technika pro podparapetní kanály, přístrojové sloupy a podlahové systémy EGS Systémy instalaãních pfiístrojû Modulární technika pro každého

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû

Technologie BIP. Udáváme smûr v voje vysoce ãist ch plynû I to nejmen í zneãi tûní mûïe zpûsobit znehodnocení na eho mûfiení izotopû nebo po kodit na e analytické zafiízení. Technologie BIP nám umoïàuje sladit na e vysoké nároky na kvalitu technologického vybavení

Více

9/2 Intraorální snímkování

9/2 Intraorální snímkování Praktick rádce zubního lékafie str. 1 9/2 Intraorální snímkování Úvod do intraorálního snímkování MUDr. Martin Záhofiík Základní principy rentgenologie Rentgenové záfiení Rentgenové záfiení (záfiení X)

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

Jazyk filmu: znaky a syntaxe

Jazyk filmu: znaky a syntaxe Filmov obraz nebo zvuk má (podobnû jako psan jazyk, ale do vût í míry) denotativní v znam: je tím, ãím je, a nemusíme se nijak snaïit jej rozpoznat. MÛÏe to pûsobit jako zjednodu ující v rok, ale tuto

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem

K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem DT: 338.5(437);338.5(430) klíčová slova: komparativní cenová hladina obchodovatelné a neobchodovatelné zboží zákon jedné ceny K rozdílûm v cenov ch hladinách mezi âr a Nûmeckem Michal SKOŘEPA* 1. Úvod

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA. Standardy kvality v sociálních sluïbách

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA. Standardy kvality v sociálních sluïbách SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP1/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil,

Více

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií:

Kdo je toxický muž? Definice toxického muže. Test č. 1 Negativní emoce. Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: KAPITOLA 1 Kdo je toxický muž? Definice toxického muže Toxick muï splàuje alespoà jedno z následujících kritérií: 1. Vyvolává ve vás negativní emoce. 2. Nechová se k vám správnû. 3. Vzbuzuje ve vás negativní

Více

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4.

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4. *TU ĹçK_04-III 21.3.2008 13:16 Str nka 1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII DUBEN 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261

Více

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m

odmûnûna pamlskem, kter se objevil v kalí ku pod odli n m Vnímají psi barvy? PROSTOU ODPOVùë totiï Ïe psi jsou barvoslepí si lidé mylnû vykládají tak, Ïe psi nevnímají barvy, ale jenom odstíny edé. Tato pfiedstava je nesprávná. Psi barvy sice vnímají, ale zdaleka

Více

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA

DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040. czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 040 czech made F 040 DOLCE VITA DV*02/05 CZ_BYT 40-5 1/25/05 16:13 Stránka 041 VINTAGE SESSION KDYŽ CHCETE PŘIVOLAT MÚZY, POŘIĎTE SI ATELIÉR V NEJVYŠŠÍM PATŘE

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû

Nízké ceny akcií jsou pfiíleïitostí pro v hodné investice do fondû Proã investovat dlouhodobû a pravidelnû está strana pfiílohy Velk prostor k rûstu Zájem o investování do otevfien ch podílov ch fondû (OPF) u nás stále roste. Pfiesto je objem investic do fondû na jednoho

Více

âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007

âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007 âíslo 1 ROâNÍK 2. B EZEN 2007 DVOUMùSÍâNÍK ZÁKLADNÍ KOLY A MATE SKÉ KOLY POVRLY kolaãky a koláci, Ïákynû a Ïáci, puber- Èaãky a puberèáci Zdá se vám toto oslovení divné? Zkrátka a dobfie, tento ãlánek

Více

Performanãní studia STUDIE. Marek Hlavica ANAL ZY

Performanãní studia STUDIE. Marek Hlavica ANAL ZY 003-012_Hlavica 1.9.2009 18:18 Stránka 3 Marek Hlavica Performanãní studia STUDIE ANAL ZY Divadelní kolství ve své stávající podobû nemá perspektivu. Jeho úzce vymezen pfiedmût zájmu z nûj ãiní okrajov

Více