STUDY OF PROPERTIES OF MODEL LEAD-FREE COPPER ALLOYS, INTENDED FOR CUTTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDY OF PROPERTIES OF MODEL LEAD-FREE COPPER ALLOYS, INTENDED FOR CUTTING"

Transkript

1 STUDIUM VLASTNOSTÍ MODELOVÝCH SLITIN MĚDI BEZ OLOVA URČENÝCH PRO OBRÁBĚNÍ STUDY OF PROPERTIES OF MODEL LEAD-FREE COPPER ALLOYS, INTENDED FOR CUTTING Jiří Faltus, Peter Sláma, Eva Bendíková a) VÚK Panenské Břežany, s.r.o. Panenské Břežany 50, Odolena Voda,, Czech Republic, phone: , fax: , Anotace Olovnaté obrobitelné slitiny mědi se snadno odlévají, některé z nich snadno tváří za tepla i za studena, přičemž mohou být třískově obráběny vysokými rychlostmi. Pro relativně nízkou cenu třískového obrábění jsou oblíbené pro výrobu nejrůznějších strojních součástek. Obsah olova v běžně používaných měděných slitinách je od 0,5 do 7,0 hm. %. Do nedávné doby byla přítomnost olova v obrobitelných měděných slitinách považovaná za nezbytnou. Koncem 90tých let byly přijaly zákony silně omezující obsah olova v pitné vodě. Vlivem sílících ekologických tlaků probíhají práce, jejichž cílem je nalézt vhodné bezolovnaté měděné slitiny jako náhradu za slévárenské a tvářené olovnaté slitiny mědi na bázi Cu-Zn-Pb. Jedna z možností významného omezení olova jako slitinového prvku v měděných slitinách je jeho náhrada netoxickým bismutem v kombinaci s dalšími prvky (Mg a P). Práce prezentované v této přednášce studovaly vliv slitinových prvků Mg a P na strukturu a vlastnosti bismutových mosazí. Cílem prací bylo najít takové složení mosazí, které by se slévárenskými a korozními vlastnostmi a obrobitelností blížily vlastnostem slévárenských obrobitelných slitin (CC752S a CC754S dle EN1982). Abstract Lead copper alloys are good castability, some of them are hot and cold formed without problems and could be machined at high speeds. Therefore relatively low cost machine components can be manufactured from these alloys. The lead content in currently used copper alloys is in the range from 0,5 to 7,0 wt. %. Giving the latter level of knowledge the presence of lead in machinable copper alloys was inevitable. In the late ninetieth years were accepted standards restricting Pb content in drinking water. Due to the large activity of the ecological movement, the research works have been opened. The research has been aimed at finding suitable lead-free copper alloys as a substitution of casting and wrought lead bearing copper alloys on the base Cu-Zn-Pb. One of the alternatives of significant restriction or full elimination of lead as alloying element in machinable brasses is to substitute this element by non-toxic bismuth in combination with further elements (Mg and P). Present paper deals with the influence of Mg and P contents on properties of bismuth brasses. The objective of the work is, by modifying the content of alloying elements and the production technology, to achieve for these brasses a machinability, plasticity and corrosion resistance comparable with lead containing copper alloys (CC752S a CC754S according to EN1982). 1

2 1 ÚVOD V současnosti je legování dostatečného množství olova do obrobitelných mosazí obráběných na automatech nezbytné. Mezi zavedenými komerčními mosazemi neexistuje slitina, která by se svou obrobitelností vyrovnala mosazím CuZn40Pb2 a CuZn39Pb3. Z důvodů silné toxicity se úroveň povoleného obsahu olova v pitné vodě snižuje. Například podle směrnice Evropského společenství 98/83/EC o kvalitě vody pro lidskou spotřebu z října 1998 bude dovolený obsah olova v pitné vodě omezen v horizontu 15 let na hodnotu 10 g/l, s okamžitým snížením na povolenou hodnotu g/l [1]. Výzkum začal v USA [2-13] V současnosti se výzkum v této oblasti začíná výrazně iniciovat i v Evropě [14]. Základní výzkum v této oblasti probíhal i v České republice v rámci Grantu 106/99/1476 GAČR, pokračoval v projektu Konsorcia FD K/084 a byl rozvíjen v rámci projektů GAČR 106/04/0122 a EUREKA - ECOMACU. Předcházející práce ukázaly, že olovo lze v mosazích určených pro tváření nahradit bismutem, případně bismutem v kombinaci s fosforem [15-19]. Předmětem současných prací je studium slévárenských vlastností bismutových mosazí, hledání možností zlepšení jejich vlastností s cílem využití těchto ekologických slitin jako slévárenské slitiny pro náročné a skořepinové odlitky. V současné době se ke zjemnění zrna u odlitků ze slitin mědi využívá bor, železo, hořčík a zirkonium. Proto jedním z cílů experimentů, jejichž výsledky uvádíme, bylo zejména zjistit vliv obsahu hořčíku a zirkonia na zjemnění struktury odlitků a na slévárenské a mechanické vlastnosti obrobitelných bismutových mosazí. Na základě technologických zkoušek byla sledována zabíhavost studovaných slitin, celistvost a kvalita povrchu odlitků společně s jejich strukturou, velikosti litých zrn a dendritů a mechanickými vlastnostmi. Výsledky byly porovnávány s referenční slitinou, za kterou byla zvolena obrobitelná olovnatá slévárenská slitina CuZn35Pb2Al (CC752S dle EN1982). 2 EXPERIMENTÁLNÍ MATERIÁL A METODIKA MĚŘENÍ 2.1 Materiály Zkouškám slévatelnosti a zabíhavosti byly podrobeny tři experimentální bismutové mosazi CuZn40Bi1,5Al, CuZn40Bi1,5AlMg, CuZn40Bi1,5AlZr a referenční olovnatá slévárenská mosaz CuZn35Pb2Al. Chemické složení uvedených slitin je v tab. 1. Tab. 1 Chemické složení [hm. %] Table 1 Chemical composition [wt. %] Slitina/Alloy Ozn./Mark Cu Al Sn Pb Bi Mg Zr P Zn CuZn40Bi1,5Al Bi 60,68 0,62 0,22 0,002 1, zbytek CuZn40Bi1,5AlMg M 59,42 0,62 0,21 0,022 1,50 0, zbytek CuZn40Bi1,5AlZr P ,00 0,54 <0,002 0,002 1,95-0,07 0,0074 zbytek CuZn35Pb2Al Pb 60,08 0,62 0,21 1, zbytek 2.2 Zkoušky slévárenských vlastností Zkoušky byly zaměřeny především na zjištění zabíhavosti, kvality povrchu odlitků a na strukturní a mechanické vlastnosti odlitků. Zabíhavost se měřila s použitím Zieglerovy ocelové formy družicového typu (obr.1a). Délka zaběhnutí taveniny se zjišťovala délkou šesti větví různého průměru. Průměr jednotlivých větví je patrný z obr. 2a. Jiný způsob hodnocení 2

3 zabíhavosti bylo odlévání tenkostěnného odlitku (zvonku) s použitím skořepinové formy (obr.1b).. a) b) Obr.1 Odlitek ze Zieglerovy ocelové formy družicového typu (a) Tenkostěnný odlitek zvonku z využitím skořepinové formy(b). Fig.1 Casting poured into the Ziegler / s iron mould (a) and the thin-walled casting poured into the shell mould (b). *** a) b) Obr.2 Průměry jednotlivých větví Zieglerovy formy (a) Místa odběru vzorků k analýzám z odlitku z Zieglerovy formy a z odlitku zvonku do skořepinové formy (b). Fig.2 Diameters of the branches of the Ziegler / s iron mould (a) The places of the took samples for analyses of the Ziegler / s iron mould and the thin-walled casting (b). 2.3 Struktura Metalografický rozbor odlitků byl proveden jak a) metodou světelné mikroskopie (SM) za použití mikroskopu NIKON EPIPHOT 200 s 3 čipovou barevnou kamerou HITACHI pro obrazovou analýzu se softwarem LUCIA od firmy Laboratory Imaging, tak b) metodou řádkovací elektronové mikroskopie (REM) pomocí mikroskopu DSM 940 s vlnovým spektrometrem MICROSPEC WDX-3PC. Pomocí REM se provádělo měření rozložení slitinových prvků, sloužící k identifikaci fází. 2.4 Mechanické vlastnosti Mechanické vlastnosti se zjišťovaly na zkušebním stroji INSTRON 5500R1185 (100 kn). Bylo použito kruhových zkušebních těles průměru 8 mm odebraných ze středových oblastí odlitků, přičemž podélná osa zkušebních těles byla rovnoběžná se směrem lití. 3

4 2.5 Korozní odolnost U odlitků z experimentálních bismutových mosazí a referenční olovnaté mosazi byla provedena zkouška odolnosti proti odzinkování dle ISO Podstata zkoušky spočívala v tom, že se vzorky odlitků při teplotě 75 C exponovaly po dobu 24 h v roztoku chloridu měďnatého a poté se vyhodnocovaly metalograficky. 2.6 Zkoušky obrobitelnosti Laboratorní zkoušky obrobitelnosti proběhly ve spolupráci s ČVUT v Praze, fakultou strojní. Byla hodnocena: technologická a mikrogeometrická obrobitelnost spojená s mechanizmem vzniku a utváření třísky a drsnosti obrobeného povrchu, dále tzv. dynamická obrobitelnost odvozená z měření řezných sil a kroutících momentů a kinetická obrobitelnost, která vycházela z hodnocení opotřebení břitu nástroje. 3 VÝSLEDKY A JEJICH DISKUSE 3.1 Slévárenské vlastnosti Z provedených technologických zkoušek vyplynulo, že slitiny CuZn40Bi1,5Al a CuZn40Bi1,5AlMg a CuZn40BiAlZr lze stacionárně odlévat do trvalé a skořepinové formy s parametry srovnatelnými s parametry odlévání komerční olovnaté slévárenské mosazi CuZn35Pb2Al. Optimální teplota taveniny při odlévání bismutových mosazí leží v rozmezí teplot 970 až 1000 C, teplota formy musí být nad 300 C. CuZn40Bi1,5Al CuZn40Bi1,5AlZr CuZn35Pb2Al Obr.3 Odlitky zvonků odlitých do skořepinové formy. Fig.3 Castings of the bells poured into the shell mould. Odlitky z experimentálních slitin CuZn40Bi1,5Al a CuZn40Bi1,5AlMg lité do formy s nižší teplotou (270 C) mají tendenci praskat. Sklon k praskavosti u bismutových mosazí je větší než u komerční olovnaté mosazi CuZn35Pb2Al. Povrch odlitků z experimentálních bismutových mosazí vykazoval srovnatelnou kvalitu s povrchem odlitku odlitých stejnými parametry (teplota taveniny, teplota formy) z komerční slitiny CuZn35Pb2Al. Zabíhavost bismutové mosazi CuZn40Bi1,5Al je poněkud vyšší než zabíhavost komerční olovnaté mosazi CuZn40Pb2Al. Naproti tomu zabíhavost experimentálních mosazí CuZn40Bi1,5AlMg je horší než bismutové mosazi CuZn40Bi1,5Al. Ukázalo se, že hořčík a zirkonium snižují zabíhavost bismutových mosazí (obr.4). 4

5 Obr.4 Délka větví o průměru 11,8, 10 a 8 mm odlitků ze slitin CuZn40Pb2Al, CuZn40Bi1,5Al a CuZn40Bi1,5AlMg Fig.4 Size of the branches dia.11,8, 10 and 8 mm of the castings CuZn40Pb2Al, CuZn40Bi1,5Al a CuZn40Bi1,5AlMg alloys 3.2 Mikrostruktura odlitků Struktury tenkostěnných odlitků z bismutových mosazí CuZn40Bi1,5Al, CuZn40Bi1,5AlMg a CuZn40Bi1,5AlZr, podobně jako z referenční olovnaté slévárenské slitiny CuZn35Pb2Al vykazovaly v celém objemu odlitku typickou litou strukturu s dendrity a litými zrny. Na hranicích litých zrn, a částečně i dendritů byly vyloučeny dispersní fáze bismutu, respektive olova (obr.5). U odlitků ze slitin CuZn40Bi1,5 a CuZn40Bi1,5Mg, litých za stejných podmínek, byla velikost dendritů a litých zrn prakticky stejná. Vliv hořčíku ne zjemňování struktury odlitků ze slitiny CuZn40Bi1,5 se neprokázal. Vysvětlení je následující. Zatímco hořčík v olovnatých mosazích je vázán na měď či zinek a vytváří ve struktuře slitiny nové samostatné fáze, působící buď jako rekrystalizační zárodky či významné překážky v růstu zrn, je v bismutových mosazích hořčík převážně vázán ve fázích s Bi a nevytváří tudíž samostatné fáze (obr.6). Tím je jeho role ve zjemňování struktury slitiny CuZn40Bi1,5 značně eliminována a vliv hořčíku na zjemňování struktury odlitků se neprokázal. Maximální velikost dispersních fází bismutu v nemodifikovaných i modifikovaných bismutových mosazích byla větší než maximální velikost fází olova v olovnaté komerční mosazi CuZn35Pb2Al (obr.5). Podstatně menší povrchové napětí bismutu ( Bi ~ 350 mn/m) oproti olovu ( Pb ~ 450 mn/m) způsobuje, že tavenina bismutu smáčí více okolní matrici, takže během tuhnutí vykazuje větší tendenci k vytváření hrubších dispersních fází Bi nepravidelného tvaru, jejichž tvar kopíruje hranice zrn a dendritů (obr. 7). Oproti olovu vykazuje bismut také tendenci ke vzniku velmi malých dispersních fází na hranicích litých zrn a dendritů (obr.9b). Tento jev lze vysvětlit následovně. Na rozdíl od olova se bismut za vysokých teplot v mědi nepatrně rozpouští (obr. 8). Při tuhnutí se znova vylučuje v jemných útvarech na hranicích zrn a dendritů (obr.9a). V bismutových mosazích tak vzniká velký rozptyl ve velikosti Bi částic, který je podstatně větší než u rozptyl fází Pb u olovnatých mosazí (obr.10). Takovéto nerovnoměrné rozdělení velikostí fází bismutu, který je za pokojových teplot křehký, může snížit plastické vlastnosti odlitků. Proto bylo nezbytné podrobně zkoumat mechanické vlastnosti odlitků. 5

6 CuZn40Bi1,5AlMg CuZn35Pb2Al Obr.5 Mikrostruktura v různých místech odlitku z CuZn40Bi1,5Al (vlevo) a odlitku z CuZn35Pb2Al (vpravo). Fig.5 Microstructure of varied places of a casting CuZn40Bi1,5Al (left) and of varied places of a casting CuZn35Pb2Al (right). *** Bi phases Bi + Bi 2 Mg 3 phases a) b) Obr.6 Částice fází Bi ve slitině CuZn40Bi1,5 (a) a eutektických fází Bi+Bi2Mg3 ve slitině CuZn40Bi1,5Mg (b). Fig.6 Particles of the Bi phases in CuZn40Bi1,5 alloy (a) and the eutectic Bi+Bi2Mg3 phases in CuZn40Bi1,5Mg alloy (b). *** 6

7 Obr.7 Fáze Bi ve struktuře odlitku z CuZn40Bi1,5. Fig.7 Bi phases in the structure of CuZn40Bi1,5 casting. Obr.8 Čára solidu ve fázovém diagramu Cu- Bi ([20]) Fig.8 The solidus line of the Cu-Bi phase diagram ([20]) a) b) Obr.9 Tenká vrstva atomů Bi vyloučená na hranicích zrn Cu (a). Drobné částice Bi (pod 1 m) na hranicích zrn v odlitku z CuZnZn40Bi1,5 (zv.600 x) (b). Fig.9 The thin layer of the atoms of Bi on boundaries grains of the Cu casting (a). Small particles Bi (smaller than 1 m) on the boundaries of the CuZn40Bi1,5 castings (600x) (b). Obr.10 Histogramy velikosti ploch fáze Bi ve slitině CuZn40Bi1,5 a fáze Pb ve slitině CuZn35Pb2 Fig.10 Histograms of Area of Bi phases in CuZn40Bi1,5 alloy and Pb phases in CuZn35Pb2 alloy 7

8 3.3 Mechanické vlastnosti Mechanické vlastnosti byly zjišťovány na kruhových tyčích, zhotovených ze středové části odlitků (viz obr.1a a 2b). Výsledky uvádí následující tab.2. Tab. 2 Mechanické vlastnosti odlitků. Table 2 Mechanical properties of the castings. Slitina/Alloy Označení/ Rp0,2 Rm A Z Marking [MPa] [MPa] [%] [%] HB CuZn40Bi1,5Al Bi CuZn40Bi1,5AlMg Bi3M CuZn35Pb2Al Pb CuZn35Pb2Al (EN 1982) *) min.120 min.280 min.10 - min.70 *) Pro odlitky odlité do trvalé formy Z tabulky vyplývá, že pevnostní vlastnosti (Rp0,2, Rm a HB) odlitků z experimentálních bismutoých mosazí jsou srovnatelné s pevnostními vlastnostmi odlitků z referenční olovnaté mosazi. Mimo Rp0,2 jejich mechanické vlastnosti odpovídají mechanickým vlastnostem, které jsou předepsány pro odlitky ze slitiny CuZn35Pb2Al evropskou normou EN Tažnosti bismutových mosazí jsou poněkud nižší oproti olovnatým mosazím, přesto dostatečné proto, aby z těchto slitin bylo možno zhotovovat odléváním funkční konstrukční součástky (jako nízkotlaké ventily, armatury apod.) bez nebezpečí jejich extrémní křehkosti a tím i praskavosti při montáži a funkci. 3.4 Korozní odolnost Pro uplatnění bismutových mosazí jako ekologické obrobitelné slévárenské slitiny mědi je důležitá korozní odolnost. U odlitků z mosazí s různým obsahem Bi a referenční olovnaté mosazi a a+b mosazi bez nízkotavitelných kovů byla provedena zkouška odolnosti proti odzinkování dle ISO Výsledky jsou v tab. 3. Tab. 3 Hloubka odzinkování mosazí s obsahem Bi, Mg, P a příslušné referenční mosazi CuZn35Pb2Al Table 3 Dezincification depth of brasses with contents Bi, Mg and P and reference brass CuZn35Pb2Al Označení Marking Vzorek Sample Hloubka odzinkování Dezincification depth [mm] Odolnost proti odzinkování/dezincification resistance CuZn40 S2H 0,167 Jakost B/Grade B CuZn40Bi0,6 B3Z 0,055-0,219 Jakost B/Grade B CuZn40Bi1,5 Bi1 0,078-0,338 Jakost B/Grade B CuZn40Bi1,5AlMg B3M 0,078-0,304 Jakost B/Grade B CuZn40Bi1,5P A 0-0,036 Jakost A/Grade A CuZn35Pb2Al 0,090-0,600 Nevyhovuje/Disoblige Výsledky ukázaly, že bismut sám i v kombinaci s hořčíkem výrazně neovlivňují odzinkování odlitků z mosazí (tab.3 a obr.11). Hloubka odzinkování u odlitků z 8

9 referenční olovnaté mosazi je větší (tab.3). K výraznému snížení odzinkování bismutových mosazí vede obsah fosforu 0,1-0,2 hm.%. a) b) Obr.11 Odzinkovaná vrstva u odlitků z mosazi: a) CuZn40, b) CuZn40Bi1,5Mg. Fig.11 Dezincification of the castings from brasses: a) CuZn40, b) CuZn40Bi1,5Mg. 3.5 Obrobitelnost Odlitky ze všech zkoušených bismutových mosazí mají při ortogonálním soustružení třísku ve formě samostatných stočených elementů, podobných těm, které vznikají při soustružení referenční olovnaté mosazi CuZn35Pb2Al (obr.12). a) CuZn40 b) CuZn40Bi1,5Al c) CuZn35Pb2Al Obr.12 Utváření třísky při soustružení odlitků:a) CuZn40 b) CuZn40Bi1,5Al a c) CuZn35Pb2Al. Fig.12 Chip formation in turning castings: CuZn40(a) CuZn40Bi1,5Al (b) and CuZn35Pb2Al (c). 4 SOUHRN Výsledky provedeného experimentu a analýz lze shrnout do několika bodů: a) Slitiny CuZn40Bi1,5Al, CuZn40Bi1,5AlMg a CuZn40Bi1,5AlZr lze stacionárně odlévat na kvalitní tenkostěnné odlitky do skořepinových forem s parametry srovnatelnými s parametry odlévání komeční slévárenské slitiny CuZn35Pb2Al. b)povrch tenkostěnných odlitků z experimentálních slitin CuZn40Bi1,5Al, CuZn40Bi1,5AlMg a CuZn40Bi1,5AlZr vykazoval srovnatelnou kvalitu s povrchem odlitku odlitých stejnými parametry (teplota taveniny, teplota skořepiny) z komerční slitiny CuZn35Pb2Al. c) Struktura tenkostěnných odlitků z bismutových mosazí CuZn40Bi1,5Al, CuZn40Bi1,5AlMg a CuZn40Bi1,5AlZr, podobně jako komerční referenční olovnaté slévárewnské slitiny CuZn35Pb2Al vykazuje typickou litou strukturu s dendrity a litými 9

10 zrny. Na hranicích litých zrn, a částečně i dendritů jsou vyloučeny dispersní fáze bismutu, respektive olova. d)ve struktuře bismutových mosazí CuZn40Bi1,5Mg je hořčík převážně přítomný ve fázích bismutu podobně jako zirkonium ve struktuře mosazi CuZn40Bi1,5Zr. Vliv malého množství těchto legúr na zjemnění struktury tenkostěnných odlitků odlitých do skořepinových forem se nepodařilo prokázat. e) Sklon k odzinkování a obrobitelnost bimutových mosazí je srovnatelná s vlastnostmi olovnatých slévrenských mosazí, jako je CuZn35Pb2Al (CC752S) Poděkování: Výzkumné práce byly finančně podporovány MŠMT v rámci projektu s názvem Ekocentrum aplikovaného výzkumu nrželezných kovů (1M ). Autoři touto cestou děkují za pomoc. Experimentální materiál byl připraven na zařízeních firem VÚK Kovohutě, s.r.o., Za spolupráci autoři děkují vedení této firmy. LITERATURA [1] COUNCIL DIRECTIVE 98/83/EC on the quality of water intended for human cosumption [2] Plewes,J.T.- Loiacono,D.N.: Advan. Mater.Process., 1991, 10,s.23. [3] Dresher,W.H.- Peters,D.T.: Metall,46,11,1992, s.1142 [4] Dresher,W.H.- Peters,D.T.: Metall,47,1,1993, s.26 [5] Müller,G.-Büchler,H.:Einen Schritt Voraus, Metall, 50, 4, 1996 [6] Peters, D.T.-Kunding, K.J.A.:Advan. Mater.&Process: 2, 1994, s.26 [7] Peters, D.T.-Kunding, K.J.A.:Adv. Mater. Process: 6, 1994, s.20 [8] Advan. Mater.&Process: 1, 1995, s.7 [9] Advan. Mater.&Process: 2, 1995, s.8 [10] Advan. Mater.&Process: 1, 1996, s.25 [11]Modern Metals, November,1997,s.55 [12] Mannheim,R.-Ortiz,E.,-Bustos,O.: Metall, 51, 4, 1997, s.190 [13] Michals, H. T.: Advan. Mater. Process., 2002, 160, 1, s. 75 [14] Laßmann,S.-Büchler,H.:Metall, 51, 4,1997, s.186 [15] Faltus, J - Balík, J.: in Proc. of 9. Inter. Metallurg. Symposium METAL2000, ed. Prnka T., Tanger, Ostrava 2000, ISNB , paper 603 [16] Faltus, J.-Balík J.-Sláma, P.-Mádl, J.-Koutný,V.: in Proc. of 10. Inter. Metallurg. Symposium, Metal 2001, ed. Prnka, Tanger, Ostrava 2001, ISNB , paper 116 [17] Faltus, J.-Mádl, J.-Koutný, V.-Rázek, V.-Bendíková, e.: Stroj. technol., 4, V, 2000, s. 5 [18] Faltus, J.-Mádl, J.-Koutný, V.-Balík, J.: Průmyslové spektrum, 1-2, 2001, s. 30 [19] Eremiáš B.,-Převorovský D.,-Janík V.,-Faltus J.: Chemical composition of new copper alloys for machining and its effect on their susceptibility to corrosion cracking, Materials and Corrosion 58 (2007) 4 [20] Chang.L.-Straumal,B.-Rabkin,E.I.-Gust,W.-Sommer,F.:J.Phase Equilibria, 1997,18,s

TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ

TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ TVÁŘENÉ KŘEMÍKOVÉ MOSAZI - MOŽNÁ NÁHRADA OLOVNATÝCH OBROBITELNÝCH MOSAZÍ WROUGHT SILICON BRASSES LEAD-FREE ALTERNATIVE OF LEAD-CONTAINED MACHINABLE BRASSES Jiří Faltus a, Jan Mádl c, Václav Koutný c, Jaroslav

Více

VLASTNOSTI EKOLOGICKÝCH NÍZKOOLOVNATÝCH MOSAZÍ URČENÝCH PRO OBRÁBĚNÍ

VLASTNOSTI EKOLOGICKÝCH NÍZKOOLOVNATÝCH MOSAZÍ URČENÝCH PRO OBRÁBĚNÍ VLASTNOSTI EKOLOGICKÝCH NÍZKOOLOVNATÝCH MOSAZÍ URČENÝCH PRO OBRÁBĚNÍ CHARACTERISTICS OF ENVIRONMENT-FRIENDLY LOW LEAD BRASSES, INTENDED FOR CUTTING Jiří Faltus a) Jaroslav Balík b) Jan Mádl c) Václav Koutný

Více

MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ OBROBITELNOSTI BEZOLOVNATÝCH MOSAZÍ POSSIBILITIES TO INCREASE OF MACHINABILITY OF LEAD- FREE BRASSES

MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ OBROBITELNOSTI BEZOLOVNATÝCH MOSAZÍ POSSIBILITIES TO INCREASE OF MACHINABILITY OF LEAD- FREE BRASSES MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ OBROBITELNOSTI BEZOLOVNATÝCH MOSAZÍ POSSIBILITIES TO INCREASE OF MACHINABILITY OF LEAD- FREE BRASSES Jiří Faltus, Eva Bendíková VÚK Panenské Břežany, s.r.o. Panenské Břežany 50, 250 70

Více

SLITINY MED-ZINEK PRO POUŽITÍ V INSTALACÍCH PRO PITNOU VODU COPPER-ZINC ALLOYS FOR USE IN DRINKING-WATER INSTALLATIONS

SLITINY MED-ZINEK PRO POUŽITÍ V INSTALACÍCH PRO PITNOU VODU COPPER-ZINC ALLOYS FOR USE IN DRINKING-WATER INSTALLATIONS SLITINY MED-ZINEK PRO POUŽITÍ V INSTALACÍCH PRO PITNOU VODU COPPER-ZINC ALLOYS FOR USE IN DRINKING-WATER INSTALLATIONS Jirí Faltus a Jan Mádl b Václav Koutný b Peter Sláma a a VÚK Panenské Brežany, s.r.o.,

Více

Bezolovnatá alternativa mosazí pro vodovodní instalace

Bezolovnatá alternativa mosazí pro vodovodní instalace Bezolovnatá alternativa mosazí pro vodovodní instalace Jiří Faltus a, Peter Sláma a, Jaroslav Balík b, Jan Mádl c, Václav Koutný c a) VÚK Panenské Břežany, s.r.o. 250 70 Panenské Břežany, jiri.faltus@cbox.cz

Více

Bezolovnatá obrobitelná α+β mosaz pro zápustkové kování

Bezolovnatá obrobitelná α+β mosaz pro zápustkové kování Abstrakt Bezolovnatá obrobitelná α+β mosaz pro zápustkové kování Jiří Faltus, Peter Sláma, Eva Bendíková VÚK Panenské Břežany, s.r.o., 250 70 Odolena Voda, ČR, E-mail: vuk@volny.cz Práce, prezentované

Více

Nové obrobitelné slitiny mědi bez olova určené pro tváření. Jiří Faltus a), Jaroslav Balík b)

Nové obrobitelné slitiny mědi bez olova určené pro tváření. Jiří Faltus a), Jaroslav Balík b) Nové obrobitelné slitiny mědi bez olova určené pro tváření Jiří Faltus a), Jaroslav Balík b) a) VÚK Panenské Břežany, s.r.o, 5 7 Panenské Břežany b) Katedra fyziky kovů, MFF Univesity Karlovy, Ke Karlovu

Více

VYSOCEPEVNÉ HLINÍKOVÉ SLITINY SE ZLEPŠENÝMI SLÉVÁRENSKÝMI VLASTNOSTMI

VYSOCEPEVNÉ HLINÍKOVÉ SLITINY SE ZLEPŠENÝMI SLÉVÁRENSKÝMI VLASTNOSTMI VYSOCEPEVNÉ HLINÍKOVÉ SLITINY SE ZLEPŠENÝMI SLÉVÁRENSKÝMI VLASTNOSTMI Ondřej Ekrt, Dalibor Vojtěch, Jan Šerák, Tomáš Kubatík a Čestmír Barta, Čestmír Barta jun. b a VŠCHT,Ústav kovových materiálů a korozního

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a Božena Podhorná b Vítězslav Musil a Antonín Joch a a První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.,

Více

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY Vít Janík a,b, Eva Kalabisová b, Petr Zuna a, Jakub Horník

Více

VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT PROPERTIES OF FREE MACHINING ALUMINIUM ALLOYS AT ELEVATED TEMPERATURES

VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT PROPERTIES OF FREE MACHINING ALUMINIUM ALLOYS AT ELEVATED TEMPERATURES VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT PROPERTIES OF FREE MACHINING ALUMINIUM ALLOYS AT ELEVATED TEMPERATURES Abstrakt Jiří Faltus, Petr Homola, Peter Sláma VÚK Panenské Břežany a.s.,

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU BEZ OLOVA NA BÁZI AL-MG-SI-SN-BI PROPERTIES OF MACHINABLE LEAD-FREE ALUMINIUM ALLOYS AL-MG-SI-SN-BI

VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU BEZ OLOVA NA BÁZI AL-MG-SI-SN-BI PROPERTIES OF MACHINABLE LEAD-FREE ALUMINIUM ALLOYS AL-MG-SI-SN-BI VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH SLITIN HLINÍKU BEZ OLOVA NA BÁZI AL-MG-SI-SN-BI PROPERTIES OF MACHINABLE LEAD-FREE ALUMINIUM ALLOYS AL-MG-SI-SN-BI Jiří Faltus, Eva Bendíková, Jaromír Uhlíř a) a) VÚK Panenské

Více

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS Dalibor Vojtěch a Pavel Lejček b Jaromír Kopeček b Katrin Bialasová a a Ústav kovových materiálů a korozního

Více

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny METALOGRAFIE II Oceli a litiny Slitiny železa, uhlíku a popřípadě dalších prvků se nazývají oceli a litiny. Oceli jsou slitiny železa obsahující do 2,14 hm. % uhlíku, litiny s obsahem uhlíku nad 2,14 hm.

Více

ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH HLINÍKOVÝCH SLITIN AA 2007 A AA2015 FATIGUE PROPERTIES OF MACHINABLE ALUMINIUM ALLOYS AA2007 AND AA2015

ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH HLINÍKOVÝCH SLITIN AA 2007 A AA2015 FATIGUE PROPERTIES OF MACHINABLE ALUMINIUM ALLOYS AA2007 AND AA2015 ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI OBROBITELNÝCH HLINÍKOVÝCH SLITIN AA 2007 A AA2015 FATIGUE PROPERTIES OF MACHINABLE ALUMINIUM ALLOYS AA2007 AND AA2015 Jiří Faltus a), Jan Siegl b), Vladivoj Očenášek a) Klára Dalíková

Více

Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91.

Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91. Strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny AZ91. Structure of Magnesium Alloy AZ91. Hubáčková Jiřina a), Čížek Lubomír a), Konečná Radomila b) a) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA, Fakulta

Více

HODNOCENÍ ÚNAVOVÝCH VLASTNOSTÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN AA 6082, AA 6262 A AA6023

HODNOCENÍ ÚNAVOVÝCH VLASTNOSTÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN AA 6082, AA 6262 A AA6023 HODNOCENÍ ÚNAVOVÝCH VLASTNOSTÍ HLINÍKOVÝCH SLITIN AA 6082, AA 6262 A AA6023 EVALUATION OF FATIGUE PROPERTIES OF ALUMINIUM ALLOYS AA6082, AA6262 AND AA6023 Jiří Faltus a) Jan Siegl b) Vladivoj Očenášek

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika

NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA 4032) Katedra náuky o materiáloch, Slovenská republika 19/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 NOVÉ POZNATKY O STRUKTUŘE TVÁŘENÉ SLITINY AlSi12CuMgNi (AA

Více

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS ELEKTROCHEMICKÉ SYCENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VODÍKEM ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS Dalibor Vojtěch a, Alena Michalcová a, Magda Morťaniková a, Borivoj Šustaršič b a Ústav kovových materiálů

Více

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM INFLUENCE OF ALUMINIUM CONTENT ON BEHAVIOUR OF MAGNESIUM CAST ALLOYS IN BENTONITE AND FURAN SAND MOULD

Více

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg OPTIMIZATION OF HEAT TREATMENT CONDITIONS TO IMPROVE OF MECHANICAL PROPETIES OF AlSi9Cu2Mg ALLOY Jan Šerák,

Více

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL Pavel Novák Dalibor Vojtěch Jan Šerák Michal Novák Vítězslav Knotek Ústav kovových materiálů

Více

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) Přednáška č. 3: Slévárenské slitiny pro výrobu odlitků, vlastnosti slévárenských slitin, faktory ovlivňující slévárenské vlastnosti, rovnovážné diagramy. Autoři přednášky:

Více

VÝVOJ TECHNOLOGIE PRESNÉHO LITÍ LOPATEK PLYNOVÝCH TURBÍN DEVELOPMENT OF PRECISE CASTING TECHNOLOGY FOR GAS TURBINE BLADES

VÝVOJ TECHNOLOGIE PRESNÉHO LITÍ LOPATEK PLYNOVÝCH TURBÍN DEVELOPMENT OF PRECISE CASTING TECHNOLOGY FOR GAS TURBINE BLADES METAL 2004 Hradec nad Moravicí VÝVOJ TECHNOLOGIE PRESNÉHO LITÍ LOPATEK PLYNOVÝCH TURBÍN DEVELOPMENT OF PRECISE CASTING TECHNOLOGY FOR GAS TURBINE BLADES Karel Hrbácek a Božena Podhorná b Antonín Joch a

Více

a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, Praha Zbraslav, b PBS Velká Bíteš a.s. Vlkovská 279, Velká Bíteš,

a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, Praha Zbraslav,   b PBS Velká Bíteš a.s. Vlkovská 279, Velká Bíteš, MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA NIKLOVÉ SLITINY IN 792 5A MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURE STABILITY OF PROMISING NIKCKEL ALLOY IN 792 5A Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček

Více

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ SEEIF Ceramic,a.s., Rájec-Jestřebí, Česká Republika libor.bravansky@ceramic.cz

Více

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURAL STABILITY OF CAST NICKEL ALLOYS AFTER LONG-TERM INFLUENCE OF TEMPERATURE

Více

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS

SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS SVAŘOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM LASER WELDING OF METAL MATERIALS Petr AMBROŽ a, Jiří DUNOVSKÝ b a ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii,

Více

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTIC PROPERTIES OF HIGH STRENGHT STEELS CUTTING BY SPECIAL TECHNOLOGIES Pavel Doubek a Pavel Solfronk a Michaela

Více

VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S.

VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S. VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S. Ing. Jan Klapsia Třinecké železárny, a.s., Třinec, Czech Republic Anotace Třinecké železárny mají dlouhou tradici ve

Více

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.

Více

Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění

Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění Studium vlastností modelových slitin hliníku na bázi Al-Cu-Mg bez olova určených pro obrábění Jiří Faltus a, Peter Sláma a, Ivana Stulíková b, Michal Hájek b, Jan Mádl c, Václav Koutný c, Karel Plaček

Více

VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH

VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH METAL 26 23.5.5.26, Hradec nad Moravicí VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION AND KINETICS OF CRYSTALLIZATION ON ORIGINATION

Více

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTING OF THE INFLUENCE OF THE INDICATING LIQUIDS ON BREAKED PROPERTIES OF VITREOUS ENAMEL COATINGS Kamila

Více

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ

STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ Ing. Vratislav Bártek e-mail: vratislav.bartek.st@vsb.cz doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc. e-mail: jitka.podjuklova@vsb.cz Ing. Tomáš Laník e-mail:

Více

VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ ČÁSTÍ ZE SUPERSLITIN, POUŽÍVANÝCH VE SKLÁŘSKÉM PRŮMYSLU.

VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ ČÁSTÍ ZE SUPERSLITIN, POUŽÍVANÝCH VE SKLÁŘSKÉM PRŮMYSLU. VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ ČÁSTÍ ZE SUPERSLITIN, POUŽÍVANÝCH VE SKLÁŘSKÉM PRŮMYSLU. Karel Hrbáček a JIŘÍ KUDRMAN b ANTONÍN JOCH a BOŽENA PODHORNÁ b a První brněnská strojírna Velká Bíteš,a.s., Vlkovská

Více

POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING

POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING P. Novák, D. Vojtech, J. Šerák Ústav kovových materiálu

Více

VLASTNOSTI TEPELNĚ ZPRACOVANÝCH SOUČÁSTÍ Z BERYLIOVÉHO BRONZU. Kříž Antonín 1) Schmiederová Iva 2) Kraus Václav 2)

VLASTNOSTI TEPELNĚ ZPRACOVANÝCH SOUČÁSTÍ Z BERYLIOVÉHO BRONZU. Kříž Antonín 1) Schmiederová Iva 2) Kraus Václav 2) VLASTNOSTI TEPELNĚ ZPRACOVANÝCH SOUČÁSTÍ Z BERYLIOVÉHO BRONZU Kříž Antonín 1) Schmiederová Iva 2) Kraus Václav 2) 1) New Technologies - Research Centre in Westbohemian Region, ZČU-Plzeň, Univerzitní 8,

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, 430 01 Chomutov

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, 430 01 Chomutov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI LISOVANÝCH TYČÍ ZE SLITINY CuAl10Ni5Fe4 STRUCTURE AND PROPERTIES OF PRESSED RODS FROM CuAl10Ni5Fe4 ALLOY

STRUKTURA A VLASTNOSTI LISOVANÝCH TYČÍ ZE SLITINY CuAl10Ni5Fe4 STRUCTURE AND PROPERTIES OF PRESSED RODS FROM CuAl10Ni5Fe4 ALLOY STRUKTURA A VLASTNOSTI LISOVANÝCH TYČÍ ZE SLITINY CuAl10Ni5Fe4 STRUCTURE AND PROPERTIES OF PRESSED RODS FROM CuAl10Ni5Fe4 ALLOY Peter SLÁMA a, Pavel PODANÝ a, Kateřina MACHÁČKOVÁ b, Miroslava SVĚTLÁ b,

Více

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 Martin BALCAR a), Václav TURECKÝ a), Libor Sochor a), Pavel FILA a), Ludvík MARTÍNEK a), Jiří BAŽAN b), Stanislav NĚMEČEK c), Dušan KEŠNER c) a)

Více

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. Petr Tomčík a Jiří Hrubý b a) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, ČR b) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15,

Více

Hodnocení změn povrchových vlastností systémů s tenkými vrstvami po elektrochemickém měření

Hodnocení změn povrchových vlastností systémů s tenkými vrstvami po elektrochemickém měření Hodnocení změn povrchových vlastností systémů s tenkými vrstvami po elektrochemickém měření Analysis of Surface Properties of Systems with Thin Films after Electrochemical Measurement Klára Jačková, Ivo

Více

MODIFIKACE SLITINY AlSi7Mg0,3 STRONCIEM

MODIFIKACE SLITINY AlSi7Mg0,3 STRONCIEM MODIFIKACE SLITINY AlSi7Mg0,3 STRONCIEM Jaromír CAIS A, Jaroslava SVOBODOVÁ C, Nataša NÁPRSTKOVÁ B A Fakulta výrobních technologií a managementu, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova

Více

Technická část Technical section

Technická část Technical section Technická část POSUV NA ZUB PRO FRÉZY STOPKOVÉ VÁLCOVÉ ČELNĺ A DRÁŽKOVACĺ FEED PER TOOTH FOR END MILLS AND SLOT DRILLS Průměr Posuv na zub fz Posuv na zub fz Posuv na zub fz Diameter Feed/tooth Feed/tooth

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525)

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525) List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: Odd. 621 Laboratoř chemická, fázová a korozní Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Karel Malaník, CSc. ředitel Laboratoří a zkušeben Ing. Vít Michenka zástupce

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha Zbraslav, E-mail:

Více

Tváření,tepelné zpracování

Tváření,tepelné zpracování tváření, tepelné zpracování Optimalizace řízeného válcování nové konstrukční oceli se zvláštními užitnými vlastnostmi Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc., Doc. Dr. Ing. Jaroslav Sojka, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu

Více

TM Tools s.r.o. Destičky na obrábění hliníku -AL -ALX. Nová generace soustružení. Zvláštnosti. Nr. 226/2011-CZ-TM

TM Tools s.r.o. Destičky na obrábění hliníku -AL -ALX. Nová generace soustružení. Zvláštnosti. Nr. 226/2011-CZ-TM Nr. 226/2011-CZ-TM TM Tools s.r.o -AL Destičky na obrábění hliníku Nová generace soustružení -ALX Zvláštnosti dvě geometrie pro různé aplikace leštěné provedení malý řezný odpor stabilní řezná hrana nový

Více

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON METAL 9 9... 9, Hradec nad Moravicí CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J., Sochor, J. SVUM a.s., Podnikatelská, 9 Praha 9,

Více

05 Technické materiály - litina, neželezné kovy

05 Technické materiály - litina, neželezné kovy Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 05 Technické materiály - litina, neželezné kovy Vyrábí se ze surového železa a odpadových surovin převážně

Více

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS Marie Blahetová, Jan Oppelt, Stanislav Lasek, Vladimír

Více

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz

Více

Slitiny hořčíku současný stav vývoje a použití

Slitiny hořčíku současný stav vývoje a použití Slitiny hořčíku současný stav vývoje a použití Luděk Ptáček Ústav materiálového inženýrství, FSI VUT v Brně Technická 2, 616 69 Brno Abstract Present state of magnesium production and its prospects. Prduction

Více

Transfer inovácií 20/2011 2011

Transfer inovácií 20/2011 2011 OBRÁBĚNÍ LASEREM KALENÉHO POVRCHU Ing. Miroslav Zetek, Ph.D. Ing. Ivana Česáková Ing. Josef Sklenička Katedra technologie obrábění Univerzitní 22, 306 14 Plzeň e-mail: mzetek@kto.zcu.cz Abstract The technology

Více

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM 86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM

Více

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov

Materiálové laboratoře Chomutov s.r.o. Zkušební laboratoř MTL Luční 4624, Chomutov Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci

Více

DRUHY A UTVÁŘENÍ TŘÍSEK

DRUHY A UTVÁŘENÍ TŘÍSEK EduCom Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. DRUHY A UTVÁŘENÍ TŘÍSEK Jan Jersák Technická univerzita v Liberci

Více

VLIV LEGUJÍCÍCH PRVKŮ A GRAFITIZAČNÍHO OČKOVÁNÍ NA STRUKTURNÍ CHARAKTERISTIKY LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

VLIV LEGUJÍCÍCH PRVKŮ A GRAFITIZAČNÍHO OČKOVÁNÍ NA STRUKTURNÍ CHARAKTERISTIKY LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM VLIV LEGUJÍCÍCH PRVKŮ A GRAFITIZAČNÍHO OČKOVÁNÍ NA STRUKTURNÍ CHARAKTERISTIKY LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM INFLUENCE OF ALLOYING ELEMENTS AND GRAPHITE INOCULATION ON STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF DUCTILE

Více

LITÍ POD TLAKEM. Slévárenství

LITÍ POD TLAKEM. Slévárenství Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

Novinky ve zkušebnách Výzkumného centra

Novinky ve zkušebnách Výzkumného centra Novinky ve zkušebnách Výzkumného centra 22. - 23. 9. 2011, Hotel Kraví hora, Bořetice Jan Šuba COMTES FHT a.s. Nezisková výzkumná organizace Od roku 2000 působí v oblasti výzkumu, vývoje a inovací pro

Více

KOVOHUTE PRIBRAM NASTUPNICKA, a.s. INTEGRATED RECYCLING OF WASTES CONTAINING HEAVY- AND PRECIOUS- METALS

KOVOHUTE PRIBRAM NASTUPNICKA, a.s. INTEGRATED RECYCLING OF WASTES CONTAINING HEAVY- AND PRECIOUS- METALS Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, (220-225) 220 KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NÁSTUPNICKÁ, a.s. INTEGROVANÁ RECYKLACE ODPADŮ TĚŽKÝCH A DRAHÝCH KOVŮ Kunický Z. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., 261 81 Příbram VI.,

Více

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky

42 28XX nízko středně legované oceli na odlitky odlévané jiným způsobem než do pískových forem 42 29XX vysoko legované oceli na odlitky Oceli na odlitky Oceli třídy 26: do 0,6 % C součásti elektrických strojů, ložiska vozidel, armatury a součásti parních kotlů a turbín, na součásti spalovacích motorů Oceli tříd 27 a 28: legovány Mn a Si,

Více

P. Verner, V. Chrást

P. Verner, V. Chrást ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 13 Číslo 2, 2005 Chování konverzních vrstev v laboratorních

Více

VLIV UHLÍKU (0,1-1,9 at.%) NA STRUKTURU SLITINY Fe- 40at.% Al. THE EFFECT OF CARBON (0.1 1.9 at.%) ON THE STRUCTURE OF Fe- 40at.

VLIV UHLÍKU (0,1-1,9 at.%) NA STRUKTURU SLITINY Fe- 40at.% Al. THE EFFECT OF CARBON (0.1 1.9 at.%) ON THE STRUCTURE OF Fe- 40at. VLIV UHLÍKU (0,1-1,9 at.%) NA STRUKTURU SLITINY Fe- 40at.% Al THE EFFECT OF CARBON (0.1 1.9 at.%) ON THE STRUCTURE OF Fe- 40at.% Al V. Vodičková *1, P. Kratochvíl 1 1 Technical university of Liberec, Faculty

Více

Hliník a slitiny hliníku

Hliník a slitiny hliníku Hliník a slitiny hliníku Slitiny hliníku patří kromě ocelí nejpoužívanějším kovovým konstrukčním materiálům. Surovinou pro výrobu hliníku je minerál bauxit, v čistém stavu oxid hlinitý. Z taveniny tohoto

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10.ZÁKLADY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR Abstract The proof stress and tensile strength in carbon steel can be

Více

SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ FORMĚ

SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ FORMĚ 61/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SIMULAČNÍ VÝPOČTY TUHNUTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY ZnAl4 V OCELOVÉ

Více

VLIV SMĚROVÉ KRYSTALIZACE NA MIKROSTRUKTURU SLITINY Ti-46Al-5Nb-1W

VLIV SMĚROVÉ KRYSTALIZACE NA MIKROSTRUKTURU SLITINY Ti-46Al-5Nb-1W VLIV SMĚROVÉ KRYSTALIZACE NA MIKROSTRUKTURU SLITINY Ti-46Al-5Nb-1W EFFECT OF THE DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION ON THE MICROSTRUCTURE OF ALLOY Ti-46Al-5Nb-1W Vítězslav Smíšek a Miroslav Kursa a a VŠB-TU Ostrava,

Více

Katalog barevných kovů

Katalog barevných kovů CÍNOVÝ BRONZ Katalog barevných kovů 2015 2016 BRONZ MOSAZ MĚĎ OBSAH BRONZ BRONZ 4 35 CÍNOVÝ CuSn12, CuSn7Zn4Pb7, CuSn5Zn5Pb5, CuSn12Ni2, CuSn11Pb2, CuSn10 4 21 HLINÍKOVÝ CuAl10Fe5Ni5, CuAl10Ni5Fe4, CuAl10Fe3Mn2,

Více

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI Votava J., Černý M. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,

Více

závito eznénástroje toolsfor threading

závito eznénástroje toolsfor threading závito eznénástroje toolsfor threading Obsah General Range 1 2 3 4 5 6 7 8 2 28 102 104 84 90 114 115 105 113 101 75 83 29 74 91 100 Druhé vydání / Second edition SYSTÉM BAREVNÝCH KROUŽKŮ COLOUR RING SYSTEM

Více

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE Klára Jačková Roman Reindl Ivo Štěpánek Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, Západočeská univerzita

Více

Neželezné kovy a jejich slitiny. Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny

Neželezné kovy a jejich slitiny. Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny Neželezné kovy a jejich slitiny Al, Cu, Ti, Mg, Ni, Mo, Sn, Pb a jejich slitiny Neželezné kovy - definice Ze všech chem. prvků tvoří asi tři čtvrtiny kovy. Kromě Fe se ostatní technické kovy nazývají neželezné.

Více

HLINÍK A JEHO SLITINY

HLINÍK A JEHO SLITINY HLINÍK A JEHO SLITINY Označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN a) Označování hliníku a slitin hliníku pro tváření dle ČSN EN 573-1 až 3 Tyto normy platí pro tvářené výrobky a ingoty určené ke tváření

Více

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL Marie Svobodová a,b Jindřich Douda b František Hnilica b Josef Čmakal b Jiří Dubský c a KMAT FJFI ČVUT, Trojanova 13, 120

Více

SEMI-PRODUCTS. 2. The basic classification of semi-products is: standardized semi-products non-standardized semi-products

SEMI-PRODUCTS. 2. The basic classification of semi-products is: standardized semi-products non-standardized semi-products Second School Year SEMI-PRODUCTS 1. Semi-products are materials used for further processing. We produce them from incoming materials, for example from ingots, powders and other materials. We most often

Více

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 vnávaznosti na platnost norem. Zákaz šířěnía modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D. Kavková

Více

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Předložená práce se zabývá volbou metodiky hodnocení strukturních změn ve vysokolegovaných

Více

- tvárná litina, temperovaná litina - hliník legovaný - slitiny mědi (drobivá tříska) - spheroidal graphite cast iron, malleable

- tvárná litina, temperovaná litina - hliník legovaný - slitiny mědi (drobivá tříska) - spheroidal graphite cast iron, malleable TŘÍDĚNÍ PODLE BAREVNÉHO OZNAČENÍ ASSORTMENT ACCORDING TO COLOUR-RING Bez barevného označení / No ring - dobře obrobitelné oceli do 800 N/mm 2 - hliník legovaný - slitiny mědi (drobivá tříska) - easily

Více

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242)

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242) 1 Stanovení prvků metodou (Al, As, B, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, La, Mg, Mn, Mo, Nb, Nd, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Ta, Te, Ti, V, W, Zn, Zr) 2 Stanovení prvků metodou (Ag, Al, Be, Bi, Cd, Ce, Co,

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU

MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODLITKŮ Z HOŘČÍKOVÝCH SLITIN V AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU Lubomír Čížek a), Rudolf Kořený b), Adam Hernas c), Ivo Juřička d), Stanislav Lasek a) a) VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA

Více

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY POURING LADLES IN ARCELORMITTAL OSTRAVA STEEL PLANT - UTILIZATION OF NEW INSULATION LAYER Dalibor Jančar a Petr Tvardek b Pavel

Více

INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS. Ivo Černý Dagmar Mikulová

INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS. Ivo Černý Dagmar Mikulová VLIV TEPELNÉHO PŘEPRACOVÁNÍ NA MECHANICKÉ A ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI TENKÝCH PLECHŮ Z AL-SLITIN INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS Ivo Černý Dagmar

Více

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu LETECKÉ MATERIÁLY Úvod do předmětu Historický vývoj leteckých konstrukčních materiálů Uplatnění konstrukčních materiálů souvisí s pevnostními koncepcemi leteckých konstrukcí Pevnostní koncepce leteckých

Více

PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91

PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91 PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91 Ing. Jan Řehoř, Ph.D. Ing. Tomáš Nikl ZČU v Plzni Fakulta strojní, Katedra technologie obrábění ZČU v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň e-mail: rehor4@kto.zcu.cz Abstract The

Více

PODSTATA VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITY Ni-Cr-W-C SLITIN. THE NATURE OF HIGH-TEMPERATURE HEAT RESISTANCE OF Ni-Cr-W-C ALLYS

PODSTATA VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITY Ni-Cr-W-C SLITIN. THE NATURE OF HIGH-TEMPERATURE HEAT RESISTANCE OF Ni-Cr-W-C ALLYS PODSTATA VYSOKOTEPLOTNÍ STABILITY Ni-Cr-W-C SLITIN THE NATURE OF HIGH-TEMPERATURE HEAT RESISTANCE OF Ni-Cr-W-C ALLYS Božena Podhorná Jiří Kudrman Škoda-ÚJP, Praha, a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha-Zbraslav,

Více

VLIV TEPELNĚ-MECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI DRÁTU Z MIKROLEGOVANÉ OCELI. Stanislav Rusz a Miroslav Greger a Otakar Drápal b Radim Lukáš a

VLIV TEPELNĚ-MECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI DRÁTU Z MIKROLEGOVANÉ OCELI. Stanislav Rusz a Miroslav Greger a Otakar Drápal b Radim Lukáš a METAL 23 2.-22.5.23, Hradec nad Moravicí VLIV TEPELNĚ-MECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI DRÁTU Z MIKROLEGOVANÉ OCELI Stanislav Rusz a Miroslav Greger a Otakar Drápal b Radim Lukáš a a VŠB Technická

Více

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové

Rozdělení ocelí podle použití. Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: Konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a

Více

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4

Díly forem. Vložky forem Jádra Vtokové dílce Trysky Vyhazovače (nitridované) tlakové písty, tlakové komory (normálně nitridované) V 0,4 1 VIDAR SUPREME 2 Charakteristika VIDAR SUPREME je Cr-Mo-V legovaná ocel pro práci za tepla, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Velmi dobrá odolnost proti náhlým změnám teploty a tvoření

Více

SLITINY NEŽELEZNÝCH KOVŮ A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI NON-FERROUS ALLOYS AND THEIR USE IN PRACTISE

SLITINY NEŽELEZNÝCH KOVŮ A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI NON-FERROUS ALLOYS AND THEIR USE IN PRACTISE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY SLITINY

Více

STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b

STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ. Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b STANOVENÍ TVARU A DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC MODELOVÝCH TYPŮ NANOMATERIÁLŮ Edita BRETŠNAJDROVÁ a, Ladislav SVOBODA a Jiří ZELENKA b a UNIVERZITA PARDUBICE, Fakulta chemicko-technologická, Katedra anorganické

Více