záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet"

Transkript

1 Zálohy z účetního a daňového pohledu RNDr. Ivan BRYCHTA záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet

2 Záloha podle Wikipedie Slovo záloha může mít několik významů: záloha - momentálně nevyužitá část zdrojů, úmyslně držená pro možnost nahrazení jiné porovnatelné části, s cílem zajištění funkčnosti, za cenu dalších nákladů na vytvoření, udržování a při ztrátě příležitostí jinde technologická záloha, armádní záloha ) záloha (fotbal) - část hráčů fotbalového družstva mezi útokem a obranou (střed pole) kauce - dočasná, podmínečně vratná úschova peněz, záloha pro budoucí úhrady záloha (obchod) - částečná úhrada vyplacená předem jako částečná platba celkových nákladů splatných později

3 Záloha podle občanského práva 1807 až 1809 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (ObčZ), účinného od : má se za to, že co dala jedna strana druhé před uzavřením smlouvy, je záloha byl-li ujednán závdavek, vyžaduje se, aby byl odevzdán nejpozději při uzavření smlouvy - závdavkem se potvrzuje uzavření smlouvy a strana, která jej dala, poskytuje jistotu, že dluh splní - nesplní-li se dluh z příčiny na straně toho, kdo dal závdavek, může si druhá strana závdavek ponechat - dala-li tato strana závdavek, má právo požadovat, aby jí buď bylo vydáno dvojnásobně tolik, anebo aby dlužník dluh splnil, nebo, není-li splnění dluhu již možné, náhradu škody

4 Záloha - účetní pohled vyhláška č. 500/2002 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví (PVZÚ) uspořádání položek rozvahy (bilance): - B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek - B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek - C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby - C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy - C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy - B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy - B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy Český účetní standard 001 pro podnikatele: - bod Okamžikem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde ke splnění dodávky, poskytnutí či přijetí zálohy,

5 Záloha - účetní pohled pohled poskytovatele ( A ) před poskytnutím zálohy závazek vůči B poskytnout zálohu ale neúčtuje se! pohled poskytovatele ( A ) po poskytnutí zálohy pohledávka vůči B na zúčtování / vrácení zálohy pohled příjemce ( B ) před poskytnutím zálohy pohledávka vůči A na poskytnutí zálohy ale neúčtuje se! pohled příjemce ( B ) po poskytnutí zálohy závazek (dluh) vůči A zúčtovat / vrátit zálohu

6 Záloha - účetní pohled zálohová faktura (proforma faktura) = informace pro odběratele, že když něco uhradí, tak dodavatel něco dodá (zboží, službu) apod. zálohová faktura / proforma faktura z hlediska účetnictví: - maximálně v podrozvahové evidenci - účtování až k okamžiku úhrady (přijetí, poskytnutí) výjimka (bod ČÚS zúčtovací vztahy): u pravidelně se opakujících zálohových plateb od uživatelů bytů a nebytových prostor (služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor a nájemné či příspěvek vlastníka jednotky) lze účtovat o předpisu záloh Příklad (jak na to ): takto ano takto ne předpis: MD / D předpis: MD 311 / D při úhradě: MD 221 / D při úhradě: MD 221 / D 311

7 Příklady účtování záloh - podnikatelé poskytnuté zálohy - příklady: - účet 051 poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek - účet 052 poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - účet 053 poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek - účet 151 poskytnuté zálohy na zásoby - účet krátkodobé poskytnuté zálohy - účet dlouhodobé poskytnuté zálohy - účet 335 poskytnuté zálohy zaměstnanci - účet 34x zálohy na daň z příjmů, daň silniční a další zálohy daní přijaté zálohy - příklady: - účet 324 krátkodobé přijaté zálohy - účet 475 dlouhodobé přijaté zálohy

8 Některé účetní postupy pro zálohy 16.3 PVZÚ rezerva na daň z příjmů se vykazuje v případě, kdy okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku řádného vyčíslení daně a zaúčtuje se ve výši předpokládané daně účetní jednotka položku B.I.3. Rezerva na daň z příjmů : - uvede, a to ve výši vytvořené rezervy snížené o uhrazené zálohy na daň z příjmů, pokud jsou tyto zálohy < předpokládaná daň - neuvede, pokud jsou tyto zálohy předpokládaná daň 11.6 PVZÚ položka C.III.6. Stát - daňové pohledávky obsahuje zejména pohledávky z titulu přímých a nepřímých daní a uhrazených daňových záloh pokud účetní jednotka podle 16.3 PVZÚ zaúčtuje rezervu na daň z příjmů, nevykáže položku C.III.6. v celkové výši, ale sníženou o předpokládanou daň do výše uhrazených záloh na daň z příjmů tuto skutečnost popíše v příloze v účetní závěrce

9 Některé účetní postupy pro zálohy Příklad: předpokládaná daň z příjmů PO Kč => účtuje se tvorba rezervy MD 59x - daňová povinnost / D 45x - rezerva na daň varianta: zaplacená záloha (zápis MD 34x - záloha na daň / D 22x) např Kč => rezerva se o Kč sníží MD 45x / D 34x 58.2 PVZÚ v účetní závěrce se navíc za vzájemné zúčtování nepovažuje souhrnné vykázání pohledávek a závazků, s výjimkou přijatých a poskytnutých záloh, vůči téže FO nebo PO, které mají dobu splatnosti do jednoho roku a jsou vedeny ve stejných měnách ČÚS kurzové rozdíly, bod 2.2 uskutečnění účetního případu u kursových rozdílů vznikajících v průběhu účetního období převod záloh na úhradu pohledávek a závazků ČÚS dlouhodobý finanční majetek, bod 5.2 analytické účty dlouhodobého finančního majetku se vedou podle jeho jednotlivých složek; u záloh, půjček a úvěrů podle jednotlivých dlužníků

10 Záloha z pohledu DPH 4.1.a) ZDPH (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) úplata = částka v penězích nebo v platebních prostředcích nahrazujících peníze nebo hodnota poskytnutého nepeněžního plnění 21.1 ZDPH daň na výstupu je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak... Příklad: odběratel uhradí dodavateli zálohu Kč na dodání zboží => dodavatel přizná v přiznání za září 21% DPH, tj Kč účtování (např.): datum popis operace částka Kč MD D příjem zálohy na účet předpis odvodu DPH y 343.x odvod DPH za září x 221 *** dodavatel má zúčtovat (324) zbývá dořešit DPH (343.y)

11 Záloha z pohledu DPH Příklad (pokračování A): dodavatel vystaví v návaznosti na dodání zboží dne zúčtovací fakturu - cena Kč + 21% DPH účtování (např.): datum popis operace částka Kč MD D dodání zboží (bez DPH) 21% DPH z dod. zboží celkem vč. DPH DPH odvedené ze zálohy zúčtování zálohy x x 343.y 311 *** odběratel má doplatit (311) zbývá odvést DPH (343.x) doplatek od odběratele odvod DPH za říjen x 221

12 Záloha z pohledu DPH Příklad (varianta B): dodavatel vystaví v návaznosti na dodání zboží dne zúčtovací fakturu - cena Kč + 21% DPH účtování (např.): datum popis operace částka Kč MD D dodání zboží (bez DPH) 21% DPH z dod. zboží x celkem vč. DPH DPH odvedené ze zálohy zúčtování zálohy x y 311 *** k vrácení odběrateli (311) k vrácení přeplatek DPH (343.x) vráceno odběrateli v rámci DPH za říjen x fakturace nižšího plnění než byla záloha není opravou základu daně

13 Zúčtování zálohy není opravou daně 42.1 ZDPH plátce opraví základ daně (ZD) a výši daně - při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění, - při snížení, popř. zvýšení ZD, ke kterému dojde po DUZP, - při vrácení spotřební daně, - nedojde-li k dodání zboží dle 13.3d) ZDPH, - při vrácení úplaty, z níž vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň a jestliže se zdanitelné plnění neuskutečnilo, nebo - pokud byla úplata, ze které vznikla plátci ke dni jejího přijetí povinnost přiznat daň, použita na úhradu jiného plnění. 37a ZDPH ZD a výše daně při DUZP, vznikla-li povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění - ZD = rozdíl mezi ZD dle 36.1 a součtem ZD dle 36.2 přitom: - jeli ZD > 0 => aplikace sazby platné k DUZP - jeli ZD < 0 => uplatní se sazba, která byla uplatněna při přijetí úplaty

14 Zúčtování zálohy není opravou daně 37a ZDPH pokračování - je-li ZD < 0 a pro výpočet daně při přijetí úplat před DUZP byly uplatněny různé sazby daně, uplatní se při DUZP tytéž sazby daně, a to pro tu část z přijaté úplaty, kterou vznikl nebo byl navýšen kladný rozdíl mezi souhrnem ZD podle 36.2 a ZD podle 36.1 Příklad: výstavba RD (snížená sazba DPH) - záloha Kč přijatá 11/2012 (14% DPH) => DPH Kč - záloha Kč přijatá 02/2013 (15% DPH) => DPH Kč - dokončeno za Kč bez DPH v 08/2013 řešení: - kladný rozdíl mezi souhrnem ZD podle 36.2 a ZD podle 36.1 = = Kč - vznikl částkou v 11/12 => 14 % DPH = byl navýšen částkou v 02/13 => 15 % DPH = přeplatek tak bude Kč + DPH Kč

15 Daňové doklady, možnost odpočtu DPH 73.1 ZDPH pro uplatnění nároku na odpočet daně je plátce povinen splnit tyto podmínky (mj.): - při odpočtu daně, kterou vůči němu uplatnil jiný plátce, mít DD - při odpočtu daně, kterou plátce uplatnil při poskytnutí zdanitelného plnění osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku nebo jiným plátcem, anebo kterou plátce uplatnil při pořízení zboží z JČS, daň přiznat a mít DD; nemá-li DD, lze nárok prokázat jiným způsobem ZDPH vystavování daňových dokladu (DD): - základní pravidlo DD musí být vystaven do 15 dnů - výjimky DD musí být vystaven do 15 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém při přeshraničních plněních byla přijata úplata před uskutečněním plnění, vznikla-li povinnost vystavit DD v důsledku přijetí úplaty Příklad: poskytnutí zálohy slovenskému plátci, který do ČR bude tuzemskému plátci dodávat zboží vč. instalace nebo montáže

16 Daňové doklady, možnost odpočtu DPH 29 ZDPH náležitosti DD výjimky pro DD při přijetí úplaty: - uvede se den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni přijetí úplaty přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění, pokud se liší ode dne vystavení DD - nemusí obsahovat rozsah plnění a jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně, pokud vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění ke dni přijetí úplaty zálohy při RPDP x DPH - 92a.1 ZDPH v režimu přenesení daňové povinnosti (RPDP) je plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno, povinen přiznat DPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (=> nikoliv v návaznosti na poskytnutí/přijetí zálohy)

17 Zálohy a daň z příjmů poskytnutí/přijetí zálohy z pohledu zákona o daních z příjmů: poskytovatel zálohy příjemce zálohy účtuje neúčtuje účtuje neúčtuje záloha neovlivní základ daně záloha může ovlivnit základ daně (výdaj) záloha neovlivní základ daně záloha může ovlivnit základ daně (příjem) jistota (kauce) při nájmu ( 2254 ObčZ) - ovlivní ZD až při použití 23.8 ZDP (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) úprava výsledku hospodaření (VH) nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji - za období předcházející dni ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, pronájmu nebo zahájení likvidace - za období předcházející změně způsobu uplatňování výdajů (skutečnost => procento nebo procento => skutečnost) - při přerušení činnosti podle 7 ZDP nebo 9 ZDP, nezahájí-li

18 Zálohy a daň z příjmů aplikace 23.8 ZDP na zálohy: - účetnictví => úprava o zůstatky záloh Příklad: přijatá záloha zvyšuje, poskytnutá snižuje - daňová evidence => úprava o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem [výjimka = pohledávky v 24.2.y) ZDPH] a hodnotu závazků, které by při úhradě byly výdajem daňovým, s výjimkou přijatých a zaplacených záloh Příklad: úprava o zálohy není - procentní výdaj => úprava o hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem [výjimka = pohledávky v 24.2.y) ZDPH] a o hodnotu zaplacených záloh Příklad: poskytnutá záloha výsledek snižuje

19 Zálohy a daň z příjmů příloha č. 2 ZDP účetnictví => daňová evidence: - poskytnuté zálohy (s výjimkou finančního leasingu a záloh na pořízení odpisovaného HM), sníží základ daně v kalendářním roce, ve kterém poplatník zahájí vedení daňové evidence - přijaté zálohy zvýší základ daně v kalendářním roce, ve kterém poplatník zahájí vedení daňové evidence příloha č. 3 ZDP daňová evidence => účetnictví: - základ daně se ve zdaňovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení účetnictví, se zvýší o hodnotu poskytnutých záloh (s výjimkou záloh na hmotný majetek) - základ daně se ve zdaňovacím období, ve kterém bylo zahájeno vedení účetnictví, sníží o hodnotu přijatých záloh

20 Zálohy a daň z příjmů 5.10.b) ZDP rozdíl mezi příjmy a výdaji se u FO zvyšuje o - hodnotu záloh, které jsou daňovým výdajem u podnikatele ( 7), který nevede účetnictví, ale uplatňuje skutečné výdaje byly-li poskytnuty spojené osobě ( 23.7 ZDP) vedoucí účetnictví, s výjimkou záloh z titulu nájemného u finančního leasingu, nedošlo-li k vyúčtování celkového závazku v tom zdaňovacím období, ve kterém byly zálohy uhrazeny, 5.11 ZDP rozdíl mezi příjmy a výdaji se u FO snižuje o - hodnotu záloh dtto o které se zvýšil základ daně podle 5.10.b), ve zdaňovacím období, ve kterém byl vyúčtován celkový závazek Příklad: FO podnikatel (taxikář), 7 ZDP, daňová evidence, uhradí v 12/2013 zálohu s.r.o. (autoopravna) na opravu vozidla, která se uskuteční až v 01/2014 (fakturace) má-li FO 25% podíl v s.r.o. => spojená osoba => zálohu si FO dá do výdajů až v roce 2014

21 Zálohy na daň (obecně) 146 DŘ (zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád) zaokrouhlování - záloha na daň se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru 174 DŘ zálohy: - daň lze zajistit prostřednictvím placení záloh, jestliže daň není ještě známa a neuplynul-li den její splatnosti - povinnost platit daň prostřednictvím záloh stanoví zákon - daňový subjekt je povinen platit zálohy na daň ve výši a lhůtách stanovených zákonem nebo rozhodnutím správce daně Příklady:.. záloha DPFO a DPPO ( 38a ZDP).. záloha daně silniční ( 10 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční).. prominutí záloh v roce 2009 rozhodnutím MF (hospodářská krize)

22 Zálohy na daň (obecně) - po skončení zdaňovacího období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání, popřípadě vyúčtování, se uhrazené zálohy na daň započítávají na úhradu splatné daně Příklad: SRO, neauditovaná, zdaň.období = kal.rok, hradila zálohy DPPO: - do bez záloh - dále Kč / čtvrtletně (na základě DPPO 2011) v termínech , , , , - dále Kč / čtvrtletně (na základě DPPO 2012) v termínech , , , jaké zálohy zohlední v DPPO? - za rok 2012 částku 3x = Kč - za rok 2013 částku 1x x = Kč - za rok 2014 částku 1x

23 Zálohy na daň (obecně) - závisí-li změna periodicity nebo výše záloh na poslední známé dani, účinnost změny poslední známé daně nastává následující měsíc po právní moci rozhodnutí o stanovení daně - v odůvodněných případech stanoví správce daně zálohy nižší, popřípadě povolí výjimku z povinnosti daň zálohovat, a to i za celé zdaňovací období - daňovému subjektu, kterému nově vznikne povinnost platit daň, pro kterou zákon stanoví zálohy, správce daně stanoví na základě jeho žádosti, nebo z moci úřední zálohy s přihlédnutím k očekávané daňové povinnosti; jde-li o daňový subjekt, kterému současně vznikne registrační povinnost, uvede údaje potřebné pro stanovení této zálohy při registraci

24 a to je vše k výkladu

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012 Daň z příjmů 1 Dohody o provedení práce v roce 2012 3 Výše cestovních náhrad v roce 2012 5 Pojistné na sociální zabezpečení 5 Zdravotní

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

3/2 Zdravotní a sociální pojištění

3/2 Zdravotní a sociální pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 3/2 Zdravotní a sociální pojištění Zákonem č. 362/2009 Sb., došlo v souvislosti

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné 3 Daňová evidence 4 DPH 5 Účetnictví 6 Soc. a zdravotní pojištění 7 Právo v podnikání 8 Zaměstnavatel

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb.

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 1 3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. Nejdůležitější dopady novely, účinné od 1. 4. 2009, jsou následující: Snížená sazba

Více

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2008 1 1.1. Třída 0 Dlouhodobý hmotný majetek 1 1.2. Třída 1 Zásoby 8 1.3. Třída 2 Krátkodobý

Více

Tento článek se věnuje výplatě

Tento článek se věnuje výplatě 17 / 2014 Daňový a účetní 15. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Zálohy na podíl na zisku od roku 2014 Ing. Ivan Macháček, Ing. Pavla Strakošová Tento článek se věnuje výplatě podílů a záloh

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

Zmûny v oblasti DPH v roce 2014. REKODIFIKACE Sledujeme za Vás. odborn mûsíãník pro úãetní praxi

Zmûny v oblasti DPH v roce 2014. REKODIFIKACE Sledujeme za Vás. odborn mûsíãník pro úãetní praxi odborn mûsíãník pro úãetní praxi téma mûsíce Zdanûní pfiíjmû z pronájmu a daàové pfiiznání za rok 2013 praktické rady Zmûny v oblasti DPH v roce 2014 REKODIFIKACE Sledujeme za Vás Silniãní daà od roku 2014

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace verze (stav práva) 2012.1 Plán 2. konzultace (18. 5. 2012) Účtování nákladů a výnosů Zachycení tuzemské DPH v účetnictví Některé běţné účetní případy

Více

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Automobil v podnikání Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Obsah: Legislativní východiska Pojem automobil Daňové souvislosti Varianty využití automobilu v podnikání Účetní souvislosti Zdroje Legislativní východiska

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele

Začínáte? ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI. Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz ZÁKLADNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ POVINNOSTI Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Registrace k placení daní Daňový

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Změny daňových předpisů 2008/2009

Změny daňových předpisů 2008/2009 Změny daňových předpisů 2008/2009 Změny daně silniční od 1.1.2009 (částečně 2008) Ohlédnu za již účinnými vybranými změnami daňových předpi sů pro rok 2008 se zaměřením na změny podstatné pro účetní závěrku

Více

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY Tomáš Líbal

ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY Tomáš Líbal ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY Tomáš Líbal Změny k 1. 1. 2012 a aktualizace provedené ve 2. vydání jsou uvedeny červeně. Učebnice str. 24 Hospodářský rok je účetní období, které začíná prvním dnem jiného

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Dopady rekodifikace (NOZ a ZOK) Přizpůsobení stanov obchodních korporací

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Novela zákona o účetnictví 1 Inventarizační rozdíly 3 Dlouhodobý hmotný

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více