SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM"

Transkript

1 BÍRK PŘÍKLDŮ Z CHEIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEU ilan ZIPL 006

2 Obsah Obsah... Úvod Základní výpočty Hotnost atoů a olekul Látkové nožství, olární hotnost Výpočet obsahu prvků ve sloučenině hotnostní zloek, hotnostní procento Výpočet hotnosti prvku ve sloučenině, ve sěsi Výpočty epirického a olekulového vzorce ložení roztoku Hotnostní zloek, hotnostní procento Objeový zloek, objeové procento olární zloek, olární procento olární (látková) koncentrace Ředění a sěšování roztoků Křížové pravidlo Zřeďovací (sěšovací) rovnice Ředění roztoků zadaných olárníi koncentracei Příprava roztoků určité koncentrace ze zásobních roztoků zadaných hotnostní zloke Výpočty z cheických rovnic Výpočty hotností a objeů Výpočty objeů plynů vystupujících v reakcích Příloha Tabulka 1 - olární hotnosti látek (zaokrouhleno) Použitá literatura... 4

3 Úvod Předět cheie je pro žáky oboru technické lyceu střední průyslové školy stavební poěrně náročný. Vyučuje se po dobu tří let studia s dotací dvou hodin teorie ročně. K těto hodiná náleží ještě jedna hodina cvičení v první ročníku. nad nejprobleatičtějších částí kurzu cheie jsou kapitoly zaěřené na cheické výpočty. pecializované učebnice cheie pro technická lycea zatí nejsou dostupné a studovat probleatiku výpočtů pouze ze sešitu není dostačující. tudiu z rozsáhlejší, zpravidla pro gynázia určené, literatury většina žáků odítá. Většina žáků se však živě zajíá o počítače. Ve své praxi jse se zatí nesetkal se sbírkou, která by prezentovala cheické výpočty jako CD-RO. Těchto několik důvodů ě přivedlo na yšlenku vytvořit tuto sbírku cheických příkladů, která by ěla svý rozsahe pokrýt všechny typy probíraných úloh. V ráci rozšiřujícího studia inforatiky jse se začal zajíat o tvorbu www stránek. Jako svůj první úkol jse se rozhodl vytvořit sbírku příkladů z cheie v podobě www prezentace na CD RO. bírka obsahuje čtyři kapitoly. První kapitola je zaěřena na základní typy výpočtů a je do jisté íry opakování ze základní školy. Druhá část je zaěřena na probleatiku vyjadřování složení roztoku poocí různých veličin (hotnostní, objeový, olární zloek, olární koncentrace). Třetí kapitola se zabývá ředění roztoků. V poslední části sbírky je řešena probleatika jednoduchých výpočtů z cheických rovnic. oučástí každé kapitoly je stručná teorie, soubor řešených příkladů a úlohy, které ají žáci vyřešit sai s výsledky. 3

4 1. Základní výpočty. 1.1 Hotnost atoů a olekul. Kdybycho při výpočtech v cheii počítali se skutečnýi hotnosti atoů nebo olekul, byly by tyto výpočty veli koplikované vzhlede k alý hotnoste atoů prvků (např. skutečná hotnost atou vodíku je 1, kg). Proto byla zavedena atoová hotnostní jednotka u, kterou definujee jako jednu dvanáctinu hotnosti atou uhlíku 1 6 C. 1 7 ( C) 1,6605. kg 1 u u 6 & 10 1 Porovnání hotností jednotlivých nuklidů X s hotností u získáe relativní atoové hotnosti r. toová relativní hotnost je bezrozěrnou veličinou a je součástí všech cheických tabulek. r ( X ) u X Relativní olekulová hotnost r je dána součte atoových relativních hotností všech prvků vázaných v olekule. Je opět bezrozěrnou veličinou. Příklad 1 Určete relativní olekulovou hotnost kyseliny sírové. Řešení: V tabulce 1 naleznee: 1; 3 ; 16 r( H ) r( ) r( O) Vypočtee: r( H O4 ) r( H ) r( ) r( O) Relativní olekulová hotnost kyseliny sírové je 98. 4

5 Příklady k saostatnéu procvičení: a) Určete relativní olekulovou hotnost odré skalice (CuO 4.5H O). [50] b) Určete relativní olekulovou hotnost kyseliny fosforečné. [98] c) Určete relativní olekulovou hotnost benzenu (C 6 H 6 ). [78] 1. Látkové nožství, olární hotnost. nožství dvou nebo více látek lze porovnávat na základě základní jednotky soustavy I látkové nožství n. Základní jednotkou je 1 ol. Definice: Látkové nožství 1 ol obsahuje tolik eleentárních jedinců, jako je atoů v 0,01 kg uhlíku 1 6 C. Počet částic v 1 olu udává vogadrova konstanta N 6, ol -1. Látkové nožství lze tedy vypočítat z počtu částic souboru N a vogadrovy konstanty: n N N olární hotnost látky, udává hotnost jednoho olu částic. n Základní jednotkou olární hotnosti je kg.ol -1. V praxi se nohe častěji setkáváe s násobnou jednotkou g.ol -1. á to dva dobré důvody. Jednak v laboratoři obvykle kilograová nožství nevážíe a předevší olární hotnost vyjádřená v g.ol -1 je číselně rovna relativní olekulové (atoové) hotnosti. 5

6 Příklad 1 Vypočítejte látkové nožství 110 graů CO. Řešení: V tabulce 1 naleznee, nebo vypočtee olární hotnost CO : CO 44 g. ol Látkové nožství pak vypočtee z hotnosti a olární hotnosti: n 110 CO CO, 5 CO 44 ol 110 CO představuje látkové nožství,5 ol. Příklad Vypočítejte počet částic obsažených v 15 graech vody. Řešení: Z úvodu kapitoly vyplývá, že počet částic souboru lze vypočítat z látkového nožství a vogadrovy konstanty. Látkové nožství vody lze vypočítat z její hotnosti a olární hotnosti (tab. 1 18g. ol ). Tedy platí: N n. N. N , graů vody obsahuje 5, částic. Příklady k saostatnéu procvičení: a) Jaké látkové nožství představuje 117 g NaCl? b) Jaké látkové nožství představuje 40 g Na0H? c) Určete počet částic obsažených v 1 kg NaOH. [ ol] [0.001 ol] [1, olekul NaOH] 6

7 d) Jaké látkové nožství představuje 3, olekul glukosy? [0,05 ol] 1.3 Výpočet obsahu prvků ve sloučenině hotnostní zloek, hotnostní procento. Hotnostní zloek látky, w v určité sloučenině je dán podíle hotnosti této látky a hotnosti celé sloučeniny. kutečnost vystihuje vztah: w x., kde x je počet atoů v olekule a ; jsou olární hotnosti atou a sloučeniny. Častěji se udávají hotnostní procenta w %. Pak platí: w w.100% % x..100% Příklad 1 Kolik procent kyslíku je obsaženo v kyselině sírové? x. Řešení: Využijee vztah w %.100%. V tabulce 1 vyhledáe olární hotnosti 16. ol O g ; H 98 g. ol O. V olekule 4 kyseliny sírové jsou celke 4 atoy kyslíku, proto x 4 : w x %.100% 98 O % H O4 65,3% Kyselina sírová obsahuje 65,3 % kyslíku. 7

8 Příklad k saostatnéu procvičení: a) Vypočítejte % obsah železa v jeho rudách. eřaďte tyto rudy sestupně podle rostoucího obsahu železa: heatit (Fe O 3 ); siderit (FeCO 3 ); pyrit (Fe ); agnetit (Fe 3 O 4 ). [agnetit heatit siderit pyrit] Výpočet hotnosti prvku ve sloučenině, ve sěsi. Tento typ příkladů logicky navazuje na předchozí kapitolu. Nejvhodnější výpočte ve většině případů je úvaha vyjádřená příou úěrností. Vše si ukážee na následujících příkladech. Příklad 1 Kolik graů ědi je obsaženo v 50 graech odré skalice (CuO 4.5H O)? Řešení: Vyhledáe příslušné olární hotnosti (tab. 1) 64. ol Cu g ; CuO g. 4 HO ol a sestavíe a vyřešíe následující trojčlenku: 50 g CuO 4.5H O 64 g Cu 50 g CuO 4.5H O x g Cu x 1,8 g 50 V 50 graech odré skalice je obsaženo 1,8graů ědi. 8

9 Příklad Kolik tun železa lze získat z 15 tun Fe O 3, který obsahuje 10 % hlušiny. Řešení: Nejprve vypočtee obsah čistého Fe O % nečistot znaená (100 10) % 90 % čistého Fe O t 100 % x t 90 % x 13,5tčistého Fe O V tab. 1 naleznee olární hotnosti: Fe 55,85 g. ol ; Fe O 3 159,7 g. ol Hotnost železa zjistíe z následující úvahy: 159,7 t Fe O ,85 t Fe 13,5 t Fe O 3... y t Fe.55,85.13,5 y 9,44t 159,7 V 15 tunách rudy je obsaženo 9,44 tun čistého železa. Příklady k saostatnéu procvičení: a) Kolik graů sodíku je obsaženo v 30 graech sody (Na CO 3.10H O)? [4,8 g] b) Ruda obsahuje 80 % Zn. Kolik kg zinku lze získat z jedné tuny rudy? [536,8 kg] c) Kolik % bezvodé CuO 4 je obsaženo v odré skalici (CuO 4.5H O)? [64 %] 9

10 d) Kolik procent síry je obsaženo v 96 %-ní kyselině sírové? [31,3 %] 1.4 Výpočty epirického a olekulového vzorce. oučástí cheické analýzy je také eleentární analýza, při které zjišťujee relativní zastoupení prvků ve sloučenině a na základě něj pak určíe epirický vzorec sloučeniny. Podaří-li se ná zjistit olární hotnost zkouané látky, ůžee stanovit vzorec olekulový. ěje sloučeninu o epirické vzorci vyjádřit: B C. Koeficienty x, y, z ůžee x y z w B x : y : z : : w B w C C Při výpočtu celočíselných koeficientů do vzorce upravíe poěr x : y : z zpravidla vydělení nejenší čísle poěru a vhodný zaokrouhlení. Získaná čísla určují počet atoů v olekule. Příklad 1 nalýzou bylo zjištěno, že sloučenina obsahuje,7 % vodíku, 54,1 % vápníku a 43, % kyslíku. Určete její vzorec. Řešení: V tabulce 1 vyhledáe příslušné olární hotnosti: H 1g. ol ; Ca 40 g. ol ; O 16 g. ol Dosadíe do vzorce w : H Ca H Ca : O : : H w Ca w O O 10

11 ,7 54,1 43, H : Ca : O : : ,7 :1,35:,7 Rovnost vydělíe nejenší čísle 1,35 a dostanee poěrné zastoupení prvků v pořadí H : Ca : O :1:. Vzorec sloučeniny je Ca(OH). Příklad Eleentární analýzou bylo zjištěno, že sloučenina obsahuje 85,8 % uhlíku a 14, % vodíku. tanovená olární hotnost je 84 g.ol -1. Určete olekulový vzorec sloučeniny. Řešení: Nejprve určíe epirický vzorec. V tab. 1 naleznee olární hotnosti ol C 1 g. ; H 1g. ol 85,8 14, C : H : 7,1:14, 1: 1 1 Epirický vzorec sloučeniny je CH, olární hotnost segentu CH je 14 g.ol -1. Nyní zjistíe, kolikrát se vejde tato olární hotnost do zjištěné olární hotnosti 84 g.ol -1. CH olekulový vzorec sloučeniny je ( ) 6 CH, neboli C 6H1. nalyzovaná sloučenina á olekulový vzorec C H

12 Příklady k saostatnéu procvičení: a) nalýzou sloučeniny bylo zjištěno 47,9 % kyslíku, 1,0 % uhlíku a 40,1% vápníku. Určete vzorec sloučeniny. [CaCO 3 ] b) nalýzou uhlovodíku bylo zjištěno 7,7 % vodíku a 9,3 % uhlíku. Jeho olární hotnost je 78,0 g.ol -1. Určete olekulový vzorec sloučeniny. [C 6 H 6 ] c) nalýzou uhlovodíku bylo zjištěno 0 % vodíku a 80 % uhlíku. Jeho olární hotnost je 30,0 g.ol -1. Určete olekulový vzorec sloučeniny. [C 6 H 6 ] d) nalýzou sloučeniny bylo zjištěno 3,5 % kyslíku, 7,9 % anganu a 39,6 % draslíku. Určete vzorec sloučeniny. [K no 4 ] 1

13 . ložení roztoku..1 Hotnostní zloek, hotnostní procento. Hotnostní zloek w vyjadřuje poěr hotnosti rozpuštěné látky a hotnosti celého roztoku w. Hotnostní zloek je bezrozěrnou veličinou. Častěji se udávají hotnostní procenta w %. Ta udávají počet hotnostních dílů, která udávají počet hotnostních dílů rozpuštěné látky na 100 hotnostních dílů roztoku. w % w.100%.100% Příklad 1 Ve 00 g vody bylo rozpuštěno 50 g NaOH. Vypočtěte hotnostní zloek NaOH v připravené roztoku. NaOH 50 Řešení: w NaOH 0, NaOH H O w % w.100% 0,0.100% NaOH 0 % Hotnostní zloek NaOH v připravené roztoku je 0,0 0 %. Příklad Kolik graů NaCl a vody je potřeba na přípravu 300 g 5 %-ního roztoku NaCl? Řešení a): w NaCl NaCl 13

14 NaCl wnacl. 0, g H O NaCl g Řešení b): 100 g 5 %-ního roztoku obsahuje 5 g NaCl 300 g 5 %-ního roztoku obsahuje x g NaCl x 15 g NaCl H O x g H O Na přípravu 300 graů 5 %-ního roztoku NaCl je potřeba 15 g NaCl a 85 g vody. Příklad 3 Kolik graů odré skalice (CuO 4.5H O) je potřeba na přípravu 00 g 10 %-ního roztoku CuO 4? Řešení: V tabulce 1 naleznee olekulové hotnosti: CuO. 5H O 50 g. 4 ol CuO g. ol Nejdříve vypočítáe hotnost bezvodého CuO 4, který je obsažen v roztoku: w CuO 4 CuO4 CuO wcuo. 0, g Nyní provedee přepočet hotnosti bezvodého síranu ěďnatého na hotnost hydrátu: 160 g CuO 4.50 g CuO 4.5H O 0 g CuO 4. x g CuO 4.5H O x 31,5 g CuO 4.5H O 14

15 Na přípravu 00 g 10 %-ního roztoku CuO 4 je potřeba 31,5 g odré skalice (CuO 4.5H O). Příklady k saostatnéu procvičení: a) 30 g roztoku obsahuje 80 graů KCl. Kolikaprocentní je to roztok? [5 %] b) Jaký je hotnostní zloek NaCl, rozpustíe-li 7 g NaCl v 50 graech vody? [0,13] c) Kolik graů Na O 4.10H O je potřeba na přípravu 500 graů 8 %-ního roztoku Na O 4? [90,7 g] d) Kolik graů HCl je obsaženo v 1 litru 7 %-ního roztoku HCl? Hustota tohoto roztoku je 1,035 g.c -3. [7,45 g]. Objeový zloek, objeové procento. Objeový zloek ϕ vyjadřuje poěr objeu rozpuštěné látky a objeu celého roztoku. V ϕ. V Objeový zloek je bezrozěrnou veličinou. Často se udávají objeová procenta ϕ %. ϕ % V ϕ.100% V.100% Obje roztoku se ění s teplotou a proto i objeový zloek je veličinou závislou na teplotě (na rozdíl od hotnostního zloku). 15

16 Poěrně často je třeba přepočítat objeový zloek na zloek hotnostní a naopak. K výpočtu je třeba znát hustotu roztoku a příslušné koponenty. Pak lze provést následující jednoduché odvození: ϕ V ρ. ρ ρ. w. V. ρ ρ ρ Příklad l roztoku obsahuje 8 l absolutního (100 %-ního) ethanolu. Vyjádřete složení roztoku v objeových procentech. Vethanol 8 Řešení: ϕ ethanol 0, 546 V 150 ϕ % ϕ ethanol.100% 0, % 54,6% Roztok obsahuje 54,6 objeových procent alkoholu. Příklad Na etiketě koerčně prodávané lihoviny je uvedeno, že obsahuje 40 objeových procent alkoholu. Vyjádřete obsah alkoholu hotnostní procente. Hustota lihoviny je ρ 40 0,948 g.c -3 ; hustota absolutního ethanolu ρ 100 0,789 g.c -3. Řešení: Využijee vztahu odvozeného v úvodu této kapitoly (Pozor na správné dosazení hustot!): ρ w ρ ϕ. w ρ 0,789 ϕ. 0,40. 0,333 ρ 0,948 w % w.100 % 0, % 33,3 % Lihovina obsahuje 33,3 hotnostních procent alkoholu. 16

17 Příklady k saostatnéu procvičení: a) Roztok o objeu 5 litrů obsahuje 400 l absolutního alkoholu. Vyjádřete obsah alkoholu objeový zloke. [0,08] b) ěs plynu obsahuje 5 3 oxidu uhelnatého, 10 3 vodíku a,5 3 oxidu uhličitého. Vyjádřete obsah jednotlivých složek objeovýi procenty. [8,6 % CO; 57,1 % H ; 14,3 % CO ] c) Na obalu piva je uveden obsah alkoholu 5,0 objeových procent. Vyjádřete obsah alkoholu hotnostní procente. Hustota piva je ρ 5 0,991 g.c -3 ; hustota absolutního ethanolu ρ 100 0,789 g.c -3. [4,0 %].3 olární zloek, olární procento. olární zloek x určité složky ve sěsi definujee jako podíl látkového nožství složky a celkového látkového nožství všech složek sěsi: x n n olární zloek je bezrozěrnou veličinou. oučet olárních zloků všech složek sěsi je roven 1. olární procenta udávají látkové nožství dané složky na 100 olů sěsi: x.100 % x % 17

18 Příklad 1 Vypočítejte olární zloky a olární procenta jednotlivých složek ve sěsi, která obsahuje 16 graů ethanolu (CH 3 OH) a 81 graů vody. Řešení: V tabulce 1 naleznee olární hotnosti ethanolu a vody: ethanol 3 g. ol voda 18 g. ol Určíe látková nožství jednotlivých složek ethanol: Voda: n 16 0, ol n 4, 5ol 18 ěs obsahuje látková nožství 0,5 ol ethanolu a 4,5 ol vody. x ethanol n n ethanol ethanol + n voda 0,5 0,1 0,5 + 4,5 xethanol % xethanol.100% 0,1.100% 10olárních % ethanolu x voda n n ethanol voda + n voda 4,5 0,9 0,5 + 4,5 xvoda % xvoda.100% 0,9.100% 90olárních % vody tudovaná sěs obsahuje 10 olárních procent ethanolu a 90 olárních procent vody. Příklady k saostatnéu procvičení: a) Vypočítejte olární zloek NaOH v roztoku, který obsahuje 10 g NaOH ve 100 g vodného roztoku. [0,047] b) 750 g vodného roztoku kyseliny sírové obsahuje 7,5 ol H O 4. Vypočítejte olární procento H O 4 v roztoku. [90 olárních %] 18

19 .4 olární (látková) koncentrace. olární koncentrace c udává látkové nožství rozpuštěné látky v jednotkové objeu roztoku. Je definována vztahe: n c V Základní jednotkou olární koncentrace je ol. -3, v praxi se většinou užívá ol.d -3, neboli ol.l -1. Pro vyjádření olární koncentrace se někdy používá sybol a nazývá se olaritou. (tedy např. tvrzení roztok olární koncentrace c 0,1 ol.d -3 ; 0,1 olární roztok a 0,1-roztok znaenají totéž). Jen álo příkladů uožňuje příé použití definičního vztahu. Látkové nožství látky zjistíe obvykle z navážky pevné látky a její olární hotnosti výpočte: n Po dosazení do definičního vzorce obdržíe vztah: c. V Častý úkole bývá přepočet hotnostního zloku či hotnostního procenta na olární koncentraci a naopak. Převod lze jednoduše odvodit. Vyjdee z předchozího vztahu: c. V Obje roztoku vyjádříe poocí hustoty a hotnosti: 19

20 V ρ Takto vypočítaný obje je ovše v c 3, výpočet koncentrace je vztažen na jeden litr, proto usíe obje vyjádřit v litrech: V ρ.1000 po dosazení: c. ρ ρ.1000 Podíl představuje hotnostní zloek w látky v roztoku a tudíž: c w.ρ Chcee-li do výpočtu použít přío hotnostní procenta w %, pak c w.10. %. ρ Příklad 1 Kolik graů NaOH je potřeba na přípravu 4 litrů roztoku o koncentraci 0,1 ol.l -1? Řešení: V tabulce 1 naleznee olární hotnost NaOH 40 g. ol Využijee vztahu c NaOH NaOH NaOH. V Odtud: NaOH cnaoh. NaOH. V 0, , 0 g Na přípravu 4 litrů 0,1 -NaOH je třeba navážit 16,0 g NaOH. 0

21 Příklad Jaký axiální obje roztoku o koncentraci 0,5 ol.l -1 lze připravit ze 117,0 g chloridu sodného? Řešení: V tabulce 1 naleznee olární hotnost NaCl 58,5 g. ol Využijee vztahu c NaCl NaCl NaCl. V Odtud: V 117 NaCl 8, 0 NaCl. cnacl 58,5.0,5 l Ze 117 g chloridu sodného lze připravit nejvýše 8,0 litrů 0,5 roztoku. Příklad 3 Jaká je olární koncentrace roztoku, který vznikl rozpuštění 0,0 g hydroxidu sodného ve 15 l vody? Řešení: V tabulce naleznee olární hotnost NaOH 40 g. ol c NaOH NaOH 0,0 4,0 ol. l. V 40.0,15 NaOH Koncentrace zadaného roztoku je 4,0 ol.l -1. Příklad 4 Kolik graů odré skalice (CuO 4.5H O) je potřeba na přípravu 0,5 litru roztoku CuO 4 o koncentraci 0, ol.l -1? Řešení a): V tabulce 1 naleznee olární hotnosti CuO. 5H O 50 g. 4 ol CuO 160 g. ol a 4 Využijee vztahu c CuO 4 CuO4 CuO4. V 1

22 Odtud: CuO ccuo CuO. V 0,.160.0,5 16, 0 g Provedee přepočet na CuO 4.5H O 160 g CuO 4.50 g CuO 4.5H O 16 g CuO 4. x g CuO 4.5H O x 5,0 g CuO 4.5H O Řešení b): Uvědoe si skutečnost, že 1 ol CuO 4 odpovídá 1 olu odré skalice, pal lze dosadit přío: CuO. 5H O ccuo CuO. H O. V 0,.50.0,5 5, 0 g Na přípravu 0,5 litru 0, roztoku CuO 4 je potřeba 5 g odré skalice. Příklad 5 Jaká je olární koncentrace roztoku, který obsahuje 0 hotnostních procent HNO 3? Hustota příslušného roztoku je ρ 0 1,115 g.c -3. Řešení: V tabulce 1 naleznee olární hotnost HNO 3 63,0 g. ol Využijee vztahu odvozeného v úvodu této kapitoly: c w. ρ , % 0 HNO 3,54 ol. l 3 HNO3 olární koncentrace 0% roztoku HNO 3 je 3,54 ol.l -1. Příklady k saostatnéu procvičení: a) Určete olární koncentraci roztoku, který vznikl rozpuštění 14 g KOH v 500 l vody. [0,5 ol.l -1 ] b) Kolik graů KCl je potřeba na přípravu 100 l roztoku o koncentraci 0,1 ol.l -1? [0,76 g]

23 c) Určete navážku sody (Na CO 3.10H O), která je potřeba na přípravu 50 l 0,05 roztoku Na CO 3. [3,58 g] d) Jaký axiální obje 0,1 -NaOH lze připravit rozpuštění 100 g NaOH? [5 litrů] e) Vodný roztok obsahuje 40 hotnostních procent HCl. Určete koncentraci HCl v toto roztoku. ρ 40 1,198 g.c -3. [13,14 ol.l -1 ] f) Kolik graů Na O 3.5H O potřebujee na přípravu 0,5 l roztoku o koncentraci c 0, ol.l -1? [4,8 g] g) Jaká je látková koncentrace 50 % ní kyseliny sírové? ρ g.c -3 [7,11 ol.l -1 ] h) Jaká je látková koncentrace 1 % ní kyseliny chloristé? ρ g.c -3 [0,10 ol.l -1 ] 3

24 3. Ředění a sěšování roztoků. V laboratořích veli často stojíe před úkole připravit roztok určité koncentrace ze zásobního roztoku jiné koncentrace. Nejčastěji provádíe ředění přídavke čistého rozpouštědla. Další ožností je příprava roztoku sísení roztoků různých koncentrací. 3.1 Křížové pravidlo. Při ředění roztoků veli často užíváe schéatu křížového pravidla: w 1 w 3 w Počet hotnostních dílů roztoku 1 w 3 w w 1 w 3 Počet hotnostních dílů roztoku w 1 w Počet hotnostních dílů roztoku celke V toto schéatu w 1 představuje hotnostní zloek koncentrovanějšího zásobního roztoku (v případě přídavku čisté látky je roven 1, resp. 100 %), w je hotnostní zloek zředěnějšího roztoku (v případě užití čistého rozpouštědla je roven nule) a w 3 vyjadřuje hotnostní zloek připravovaného roztoku. Typické použití křížového pravidla si ukážee na následujících příkladech: Příklad 1 Jaký obje 35% -ní kyseliny chlorovodíkové a vody je potřeba na přípravu 500 l 10% -ního roztoku? Ředění provádějte destilovanou vodou. ρ 35 1,175 g.c -3 ; ρ 10 1,05 g.c -3, ρ voda 1,000 g.c -3 4

25 Řešení: estavíe schéa křížového pravidla a provedee příslušné výpočty: 35% HCl hotnostních dílů 35% HCl 10% HCl 10 H O hotnostních dílů vody hotnostních dílů roztoku celke Křížové pravidlo pracuje s hotnosti, usíe proto vyjádřit celkový obje připravovaného roztoku poocí jeho hotnosti. Využijee hustoty: celk ρ 10. Vcelk 1, , 5 g Nyní použijee křížové pravidlo k sestavení následující úěry: 35 dílů roztoku celke 51,5 g 10 dílů 35% HCl x g 51,5.10 x 146,4 g 35 Títo výpočte jse obdrželi hotnost 35 % -ní HCl. Příklad se ptá na obje této látky a proto, opět poocí hustoty, provedee přepočet. x 146,4 V35 14, 6l ρ 1, Nyní zbývá dopočítat obje vody. Její hotnost je dána rozdíle: voda celk x 51,5 46,4 366, 1 g 5

26 Obje vody pak získáe poocí hustoty: V ρ 366,1 voda voda 366, 1 voda 1,000 l Na přípravu 500 l 10 % HCl je potřeba 14,6 l 35 % -ního roztoku HCl a 366,1 l vody. Příklad Jaký obje 50% -ního a 10 % -ního roztoku KOH je potřeba sísit na přípravu 50 l 5% -ního roztoku? ρ 50 1,510 g.c -3 ; ρ 10 1,090 g.c -3, ρ 5 1,35 g.c -3 Řešení: estavíe schéa křížového pravidla a provedee příslušné výpočty: 50% KOH hotnostních dílů 50% KOH 5% KOH 5 10% KOH hotnostních dílů 10% KOH hotnostních dílů roztoku celke Celkový obje připravovaného roztoku vyjádříe poocí jeho hotnosti. Využijee hustoty: celk ρ 5. Vcelk 1, , 75 g Nyní použijee křížové pravidlo k sestavení následující úěry: 40 dílů roztoku celke 308,75 g 15 dílů 35% HCl x g 6

27 308,75.15 x 115,78 g 40 Títo výpočte jse obdrželi hotnost 50 % -ního KOH. Příklad se ptá na obje této látky a proto provedee přepočet. x 115,78 V50 76, 67l ρ 1, Nyní zbývá dopočítat obje 10 % -ho KOH. Jeho hotnost je dána rozdíle: celk x 308,75 15,78 19, 97 g 10 Obje vody pak získáe poocí hustoty: 10 19,97 V10 177, 04l ρ 1, Na přípravu 50 l 5 % -ho KOH je potřeba 76,67,6 l 50 % -ního a 177,04 l 10 % -ního roztoku KOH. 3. Zřeďovací (sěšovací) rovnice. Další etodou, která se často používá ve výpočtech spojených s ředění roztoků, vychází z tzv. zřeďovací rovnice. V případě ísení dvou různě koncentrovaných roztoků á tato rovnice tvar:. + + w, resp. 1 w1. w ( 1 ).. w 1 w1 +. w celk

28 kde 1, jsou hotnosti výchozích roztoků, ( 1 + ) celk je celková hotnost roztoku, w 1, w jsou hotnostní zloky výchozích roztoků a w 3 je hotnostní zloek výsledného roztoku. Provádíe-li ředění zásobního roztoku vodou, pak w 0 a rovnice se zjednoduší na tvar:. + w,resp. 1 w1 ( 1 ).. w ; 1 w1 celk. přidáváe-li do roztoku čistou pevnou látku, pak w 1 1 (resp. 100 %). Zřeďovací rovnici lze užít všude ta, kde se užívá křížové pravidlo. Ukážee si to na následujících příkladech. 3 3 Příklad 1 Jaký obje 65 % -ní kyseliny chloristé je třeba na přípravu 300 l jejího 0 % -ního roztoku? Ředění provádějte destilovanou vodou. ρ 65 1,606 g.c -3 ρ 0 1,18 g.c -3 Řešení: V příkladu ředíe čistý rozpouštědle, proto užijee zřeďovací rovnici ve tvaru: 65 w65 celk.. w 0 hotnosti v této rovnici vyjádříe poocí hustoty a objeu. Rovnice přejde na tvar: ρ. ρ w. 65 V65. w65 0. Vcelk. 0 Jedinou neznáou v této rovnici je hledaný obje V 65 : ρ0. Vcelk. w0 1, V65 64, 83 l ρ. w 1, Na přípravu 300 l jejího 0 % -ního roztoku kyseliny chloristé je třeba 64,83 l 65 % -ní kyseliny chloristé. 8

29 Příklad Určete obje 94 %-ní kyseliny fosforečné, která je potřeba na přípravu 500 l jejího 5%-ního roztoku. K ředění použijte 5 %-ní kyselinu. ρ 94 1,794 g.c -3, ρ 5 1,146 g.c -3, ρ 5 1,05 g.c -3 Řešení: K výpočtu užijee zřeďovací rovnici ve tvaru: 94. w w5 celk. w5, kde 5 celk 94 K vyjádření jednotlivých hotností užijee příslušné hustoty a objey: ρ. ρ ρ ρ w 94 V94. w94 + ( 5. Vcelk 94. V94 ). w5 5. Vcelk. 5 Jedinou neznáou je obje V 94 : ρ5. V5.( w5 w5 ) 1, (5 5) V94 358, 9l ρ.( w w ) 1,794.(94 5) Na přípravu 500 l 5 %-ního roztoku kyseliny fosforečné je potřeba 358,9 l jejího 94 %-ního roztoku. Příklady k saostatnéu procvičení (použijte křížového pravidla i zřeďovací rovnice; složení zásobních roztoků je vyjádřeno hotnostníi procenty): a) Určete obje 96 %-ní kyseliny sírové, která je potřeba na přípravu 50 l 10% roztoku? Ředění provádějte destilovanou vodou. ρ 96 1,835 g.c -3 ; ρ 10 1,067 g.c -3 [15,1 l] 9

30 b) Určete obje 65 %-ní kyseliny dusičné, která je potřeba na přípravu 500 l 5% roztoku? Ředění provádějte destilovanou vodou. ρ 65 1,39 g.c -3 ; ρ 5 1,06 g.c -3 [8,3 l] c) Jaký obje 96 %-ni kyseliny sírové, která je potřeba na přípravu 300 l 5% roztoku? Ředění provádějte 10% kyselinou. ρ 96 1,835 g.c -3 ; ρ 5 1,18 g.c -3 ; ρ 10 1,067 g/c 3 [33,6 l] d) Určete obje 65 %-ní kyseliny dusičné, která je potřeba na přípravu 500 l 15% roztoku? Ředění provádějte 5% kyselinou. ρ 65 1,39 g.c -3 ; ρ 15 1,084 g.c -3 ; ρ 5 1,06 g.c -3 [64,9 l] 3.3 Ředění roztoků zadaných olárníi koncentracei. Často potřebujee také připravit zředěný roztok ze zásobního roztoku, jehož složení je zadáno olární koncentrací. V toto případě je třeba ít na paěti jednoduché pravidlo: Látkové nožství látky před zředění (n 1 ) a po zředění (n ) usí být stejné. Tedy platí: n 1 n Tato látková nožství vyjadřujee poocí olární koncentrace a objeu ve tvaru: c. V 1 V1 c. 30

31 Příklad 1 Jaký obje hydroxidu sodného koncentrace 5 ol.d -3 je potřebný na přípravu 350 l 0,5 roztoku? Řešení: Využijee vztahu z úvodu kapitoly c. V c V 1 1. Jedinou neznáou je obje před ředění V 1. Pro ten platí: c. V 0,5.350 V1 17, 5l c 5 1 Na přípravu 350 l 0,5 roztoku hydroxidu sodného je potřeba 17,5l 5-NaOH. Příklady k saostatnéu procvičení: a) Vypočtěte obje 0,5 kyseliny dusičné, která je potřeba na přípravu 100 l 0,05 roztoku. [10 l] b) Jaký obje 0,1-NaCl je potřeba na přípravu 750 l 0,005 roztoku? [18,75 l] 3.4 Příprava roztoků určité koncentrace ze zásobních roztoků zadaných hotnostní zloke. V těchto typech úloh kobinujee dvě již znáé dovednosti. Nejprve vyjádříe složení zásobního roztoku poocí koncentrace např.poocí dříve odvozeného vztahu 31

32 c w %. ρ a pak provedee ředění podle předchozí kapitoly. Hledaný obje zjistíe z rovnosti látkových nožství před a po zředění obdržíe jej ve tvaru:.10 c. V V 1. c1 Příklad 1 Vypočítejte obje 35 %-ní kyseliny chlorovodíkové, která je potřeba na přípravu 50 l o koncentraci 0,5 ol.l -1. ρ 35 1,175 g.c -3 ; HCl 36,5 g.ol -1 Řešení: Převedee hotnostní procenta zásobního roztoku na koncentraci: c w%. ρ , ,7 ol. l HCl 36,5 Obje potřebné kyseliny zjistíe dosazení do v úvodu kapitoly odvozeného vztahu: c. V 0,5.50 V35 11, 1 l c 11,7 35 Na přípravu 50 l O,5-HCl je třeba 11,1 l 35 %-ního roztoku. Příklady k saostatnéu procvičení: a) Vypočtěte obje 94 %-ní kyseliny fosforečné, který je potřebný na přípravu dvou litrů 0,15 roztoku. ρ 94 1,974 g.c -3 [15,8 l] 3

33 0,05 roztoku. ρ 98 1,815 g.c -3 [0,6 l] b) Určete obje 90 %-ní kyseliny sírové, který je potřebný na přípravu 00 l c) Jaký obje 6 %-ního aoniaku je potřebný na přípravu 0,5 l roztoku o koncentraci 3,0 ol.l -1? ρ 6 0,904 g.c -3 [108,5 l] 33

34 4. Výpočty z cheických rovnic. 4.1 Výpočty hotností a objeů. Cheické rovnice vystihují průběh cheických reakcí. právně vyčíslená cheická rovnice popisuje reakci nejen kvalitativně, ale také kvantitativně, protože určuje hotnostní poěry látek, které do reakce vstupují a z reakce vystupují. Pro výpočty pak platí základní pravidla: Reakci vyjádříe vyčíslenou cheickou rovnicí. Zapíšee olární hotnosti látek, které se reakce účastní. Na základě těchto údajů příklad číselně vyřešíe. Příklad 1 Vypočítejte hotnost NaCl, kterou potřebujee na přípravu 8,6 g gcl srážení NaCl roztoke dusičnanu stříbrného. Řešení a): Zapíšee a vyčíslíe cheickou reakci: NaCl + gno3 gcl + NaNO 3 V tabulce 1 vyhledáe olární hotnosti potřebných látek: NaCl 58,5 g. ol ; gcl 143,3 g. ol estavíe následující trojčlenku a provedee výpočet: 58,5 g NaCl 143,3 g gcl x g NaCl...8,6 g gcl 58,5.8,6 x 11,7 g 143,3 34

35 Řešení b): Z vyčíslené rovnice vyplývá, že látková nožství NaCl a gcl jsou stejná. Pokud je vyjádříe poocí hotnosti a olární hotnosti jednotlivých látek, obdržíe rovnost: NaCl NaCl gcl gcl Jedinou neznáou v rovnosti je hledaná hotnost NaCl: gcl 8,6 NaCl. NaCl.58,5 11, 7 g 143,3 gcl Na přípravu 8,6 g gcl je potřeba 11,7 g NaCl. Příklad Kolik graů železa lze připravit redukcí 30 graů oxidu železitého uhlíke? Řešení a): Redukce probíhá podle rovnice: Fe O + 3C Fe 3CO 3 + Potřebné olární hotnosti jsou (tab. 1): 56 Fe g ol ;. Fe O g. ol estavíe a vyřešíe následující trojčlenku: 160 g Fe O 3.56 g Fe 30 g Fe O 3.x g Fe x 1, 0 g 160 Řešení b): Z vyčíslené rovnice vyplývá, že pro látková nožství železa a oxidu železitého platí vztah: n n Fe FeO3 1 n Fe. n FeO3 35

36 Pokud jej vyjádříe poocí hotností a olárních hotností jednotlivých látek, obdržíe rovnost: Fe. Fe FeO3 FeO3 Jedinou neznáou v této rovnosti je hledaná hotnost železa.. 30 Fe O3 Fe. Fe..56 1, 0 Fe O g Redukcí 30 graů oxidu železitého uhlíke lze připravit 1,0 graů železa. Příklad 3 Jaký obje 35 %-ní kyseliny chlorovodíkové je potřeba na neutralizaci 50 graů hydroxidu vápenatého? ρ HCl 1,175 g.c -3 Řešení: Příklad á dvě logické části. Nejprve usíe vypočítat hotnost 100 % HCl (viz předchozí dva příklady) a tu pak přepočítat na obje 35 % -ního roztoku. Napíšee a vyčíslíe rovnici probíhajícího děje: ( OH ) + HCl CaCl + H O Ca Vyhledáe potřebné olární hotnosti (tab. 1): 36,5 HCl g ol ;. g ol Ca ( OH ) 74,1. Vypočtee hotnost 100 %-ní HCl podle trojčlenky: 74,1 g Ca(OH)..36,5 g 100 %-ní HCl 50,0 g Ca(OH).x g 100 %-ní HCl 50,0..36,5 x 74,1 49,3g 36

37 Přepočítáe tuto hotnost na hotnost 35 %-ní HCl (pozor nepříá úěrnost!) 49,3 g 100 % y g..35 % 49,3.100 y 140,9 g 35 Poocí hustoty vyjádříe obje 35 %-HCl. y V ρ HCl 140,9 119,9 l 1,175 K neutralizaci 50 graů hydroxidu vápenatého je potřeba 119,9 l 35 %-ní HCl. Příklady k saostatnéu procvičení: a) Kolik graů oxidu chroitého vznikne terický rozklade 15 g (NH 4 ) Cr O 7? Nevyčíslená rovnice rozkladu: t ( NH Cr O Cr O + N + H 4 ) 7 3 O [9,0 g] b) Vypočítejte hotnost zinku, který je třeba rozpustit v kyselině chlorovodíkové na přípravu 0 graů ZnCl. Nevyčíslená rovnice reakce: Zn + HCl ZnCl + H [9,6 g] c) Jaký obje 65 %-ní HNO 3 je potřeba na přípravu 10 graů Cu(NO 3 )? ρ 65 1,391 g.c -3 Nevyčíslená rovnice reakce: Cu + HNO3 Cu( NO3 ) + NO + H O [14,9 l] 37

38 d) Kolik graů NaOH je potřeba na úplnou neutralizaci 100 l 90 %-ní kyseliny sírové? ρ 90 1,814 g.c -3 Nevyčíslená rovnice reakce: NaOH + H O4 NaO4 + H O [133,3 g] 4. Výpočty objeů plynů vystupujících v reakcích. Pro jednoduchost výpočtů této kapitoly budee řešit všechny příklady za standardních podínek, i když některé reakce probíhají za těchto podínek veli obtížně. Za těchto podínek platí tvrzení (vogadrův zákon): Jeden ol libovolného plynu zaujíá za standardních podínek obje,41 litru. Veličina V,41l. ol se nazývá olární obje a platí: V V n Příklad 1 Jaký obje oxidu uhličitého se uvolní vypálení 500 g vápence? Řešení a): Napíšee a vyčíslíe rovnici probíhajícího děje: CaCO CaO + t 3 CO Vyhledáe v tab. 1 olární hotnost CaCO 3 : CaCO g. ol Obje CO vypočtee z následující trojčlenky: 100 g CaCO 3,4 l CO 500 g CaCO 3.x l CO 500.,4 x 11,0l

Složení roztoků 4. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.

Složení roztoků 4. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. ložení roztoků Vypraoval: RNDr. ilan Zipl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE POLUFINNCOVÁN EVROPKÝ OCIÁLNÍ FONDE TÁTNÍ ROZPOČTE ČEKÉ REPUBLIKY olární (látková) konentrae olární konentrae udává látkové nožství rozpuštěné

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se:

CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se: CEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ Teorie Složení roztoků udává vzájený poěr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se: MOTNOSTNÍM ZLOMKEM B vyjadřuje poěr hotnosti rozpuštěné látky k hotnosti

Více

Výpočty z chemických rovnic 1

Výpočty z chemických rovnic 1 Výpočty z chemických rovnic 1 Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Výpočty hmotností a objemů Chemické rovnice

Více

Výpočty podle chemických rovnic

Výpočty podle chemických rovnic Výpočty podle cheických rovnic Cheické rovnice vyjadřují průběh reakce. Rovnice jednak udávají, z kterých prvků a sloučenin vznikly reakční produkty, jednak vyjadřují vztahy ezi nožstvíi jednotlivých reagujících

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

Ředění roztoků 1. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Ředění roztoků 1. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Ředění roztoků 1 Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Ředění a směšování roztoků V laboratořích velmi často

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

Chemické výpočty. výpočty ze sloučenin

Chemické výpočty. výpočty ze sloučenin Cheické výpočty výpočty ze sloučenin Cheické výpočty látkové nožství n, 1 ol obsahuje stejný počet stavebních částic, kolik je atoů ve 1 g uhlíku 1 C počet částic v 1 olu stanovuje Avogadrova konstanta

Více

Hmotnostní procenta (hm. %) počet hmotnostních dílů rozpuštěné látky na 100 hmotnostních dílů roztoku krát 100.

Hmotnostní procenta (hm. %) počet hmotnostních dílů rozpuštěné látky na 100 hmotnostních dílů roztoku krát 100. Roztoky Roztok je hoogenní sěs. Nejčastěji jsou oztoky sěsi dvousložkové (dispezní soustavy. Látka v nadbytku dispezní postředí, duhá složka dispegovaná složka. Roztoky ohou být kapalné, plynné i pevné.

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY Látkové množství - vyjadřování množství: jablka pivo chleba uhlí - (téměř každá míra má svojí jednotku) v chemii existuje univerzální veličina pro vyjádření množství látky LÁTKOVÉ

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK Význam stechiometrických koeficientů 2 H 2 (g) + O 2 (g) 2 H 2 O(l) Počet reagujících částic 2 molekuly vodíku reagují s 1 molekulou kyslíku za vzniku

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC VY_32_INOVACE_03_3_18_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

PRÁCE S ROZTOKY A JEJICH KONCENTRACE

PRÁCE S ROZTOKY A JEJICH KONCENTRACE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 3 PRÁCE S ROZTOKY A JEJICH KONCENTRACE PRINCIP Roztoky jsou hoogenní soustavy sestávající se ze dvou nebo více složek. V cheii se kapalné roztoky skládají z rozpouštědla (nejčastěji

Více

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Příklady počítejte podle postupu, který vám lépe vyhovuje (vždy je více cest k výsledku, přes poměry, přes výpočty hmotností apod. V učebnici v kapitole

Více

N A = 6,023 10 23 mol -1

N A = 6,023 10 23 mol -1 Pro vyjadřování množství látky se v chemii zavádí veličina látkové množství. Značí se n, jednotkou je 1 mol. Látkové množství je jednou ze základních veličin soustavy SI. Jeden mol je takové množství látky,

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Ústřední komise Chemické olympiády 42. ročník 2005 2006 KRAJSKÉ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství)

Složení soustav (roztoky, koncentrace látkového množství) VZOROVÉ PŘÍKLADY Z CHEMIE A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z chemie: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Informace pro hodnotitele Ve výpočtových úlohách jsou uvedeny dílčí výpočty

Více

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg

Chemické výpočty. = 1,66057. 10-27 kg 1. Relativní atomová hmotnost Chemické výpočty Hmotnost atomů je velice malá, řádově 10-27 kg, a proto by bylo značně nepraktické vyjadřovat ji v kg, či v jednontkách odvozených. Užitečnější je zvolit

Více

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7

Příklad Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 Příklad 2.2.9. Sestavte rovnice následujících dějů: reakce hydroxidu sodného s kyselinou tetrahydrogendifosforečnou 4NaOH + H 4 P 2 O 7 Na 4 P 2 O 7 + 4H 2 O reakce dimerního oxidu antimonitého s kyselinou

Více

Ch - Složení roztoků a výpočty koncentrací

Ch - Složení roztoků a výpočty koncentrací Ch - Složení roztoků a výpočty koncentrací Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Chemie - cvičení 2 - příklady

Chemie - cvičení 2 - příklady Cheie - cvičení 2 - příklady Stavové chování 2/1 Zásobník o objeu 50 obsahuje plynný propan C H 8 při teplotě 20 o C a přetlaku 0,5 MPa. Baroetrický tlak je 770 torr. Kolik kg propanu je v zásobníku? Jaká

Více

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn ýočty za oužití zákonů ro ideální lyn Látka v lynné stavu je tvořena volnýi atoy(onoatoickýi olekulai), ionty nebo olekulai. Ideální lyn- olekuly na sebe neůsobí žádnýi silai, jejich obje je ve srovnání

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

zadání příkladů 10. výsledky příkladů 7. 3,543 litru kyslíku

zadání příkladů 10. výsledky příkladů 7. 3,543 litru kyslíku zadání Jaký bude objem vodíku při tlaku 105 kpa a teplotě 15 stupňů Celsia, který vznikne reakcí 8 gramů zinku s nadbytkem kyseliny trihydrogenfosforečné? Jaký bude objem vodíku při tlaku 97 kpa a teplotě

Více

VÝPO C TY. Tomáš Kuc era & Karel Kotaška

VÝPO C TY. Tomáš Kuc era & Karel Kotaška ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPO C TY I Tomáš Kuc era & Karel Kotaška tomas.kucera@lfmotol.cuni.cz Ústav lékar ské chemie a klinické biochemie 2. lékar ská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice

Více

Ch - Chemické reakce a jejich zápis

Ch - Chemické reakce a jejich zápis Ch - Chemické reakce a jejich zápis Autor: Mgr. Jaromír Juřek Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE Tento dokument byl

Více

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA

ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA Ústřední komise Chemické olympiády 48. ročník 2011/2012 ŠKOLNÍ KOLO kategorie C ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (60 BODŮ) Úloha 1 Neznámý nerost 21 bodů 1. Barva plamene:

Více

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků 1 Záklní chemické výpočty. Koncentrace roztoků Množství látky (Doplňte tabulku) Veličina Symbol Jednotka SI Jednotky v biochemii Veličina se zjišťuje Počet částic N výpočtem Látkové množství n.. Hmotnost

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_32_INOVACE_347_Chemické reakce a rovnice Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední koise Cheické olypiády 47. ročník 010/011 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Řešení okresního kola ChO kat. D 010/011 TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Palivo budoucnosti 5 bodů 1.

Více

VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE

VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE VI. VÝPOČET Z CHEMICKÉ ROVNICE ZÁKLADNÍ POJMY : Chemická rovnice (např. hoření zemního plynu): CH 4 + 2 O 2 CO 2 + 2 H 2 O CH 4, O 2 jsou reaktanty; CO 2, H 2 O jsou produkty; čísla 2 jsou stechiometrické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov Autor výukového Materiálu Datum (období) vytvo ení materiálu Ro ník, pro který je materiál ur en Vzd lávací obor tématický okruh Název materiálu,

Více

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh)

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh) III. Chemické vzorce 1 1.CHEMICKÉ VZORCE A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny Klíčová slova této kapitoly: Chemický vzorec, hmotnostní zlomek w, hmotnostní procento p m, stechiometrické

Více

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice CHEMIE výpočty 5 z chemických ROVNIC 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice 1 definice pojmu a vysvětlení vzorové příklady test poznámky pro učitele

Více

2 Cu + S Cu 2 S n(cu)=2mol n(cu 2 S)=1mol M(Cu)=63,5 g mol M(Cu 2 S)=159 g mol

2 Cu + S Cu 2 S n(cu)=2mol n(cu 2 S)=1mol M(Cu)=63,5 g mol M(Cu 2 S)=159 g mol n... látkové množství látky (mol) M... molární hmotnost látky (g/mol) m... hmotnost látky (m) III. Výpočty z chemických rovnic chemické rovnice umožňují vypočítat množství jednotlivých látek, které se

Více

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H

1H 1s. 8O 1s 2s 2p - - - - - - H O H OXIDAČNÍ ČÍSLO 1H 1s 8O 1s 2s 2p 1H 1s - - - - + - - + - - + - - H O H +I -II +I H O H - - - - Elektronegativita: Oxidační číslo vodíku: H +I Oxidační číslo kyslíku: O -II Platí téměř ve všech sloučeninách.

Více

Roztok je homogenní (stejnorodá) směs dvou a více látek. Částice, které tvoří roztok, jsou dokonale rozptýleny a vzájemně nereagují.

Roztok je homogenní (stejnorodá) směs dvou a více látek. Částice, které tvoří roztok, jsou dokonale rozptýleny a vzájemně nereagují. ROZTOKY Roztok je homogenní (stejnorodá) směs dvou a více látek. Částice, které tvoří roztok, jsou dokonale rozptýleny a vzájemně nereagují. Roztoky podle skupenství dělíme na: a) plynné (čistý vzduch)

Více

Agrochemie - cvičení 05

Agrochemie - cvičení 05 Agrochemie - cvičení 05 Hmotnostní zlomky a procenta Relativní atomová hmotnost (Ar) bezrozměrná veličina veličina Relativní atomová hmotnost (též poměrná atomová hmotnost) je podíl klidové hmotnosti Relativní

Více

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ POKYNY Prostuduj si teoretický úvod a následně vypracuj postupně všechny zadané úkoly zkontroluj si správné řešení úkolů podle řešení FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ 1) Vliv koncentrace reaktantů čím

Více

Popis fyzikálního chování látek

Popis fyzikálního chování látek Popis fyzikálního chování látek pro vysvětlení noha fyzikálních jevů již nevystačíe s pouhý echanický popise Terodynaika oblast fyziky, která kroě echaniky zkouá vlastnosti akroskopických systéů, zejéna

Více

Elektrický proud v elektrolytech

Elektrický proud v elektrolytech Elektrolytický vodič Elektrický proud v elektrolytech Vezěe nádobu s destilovanou vodou (ta nevede el. proud) a vlože do ní dvě elektrody, které připojíe do zdroje stejnosěrného napětí. Do vody nasypee

Více

ATOMOVÁ HMOTNOSTNÍ JEDNOTKA

ATOMOVÁ HMOTNOSTNÍ JEDNOTKA CHEMICKÉ VÝPOČTY Teoie Skutečné hmotnosti atomů jsou velmi malé např.: m 12 C=1,99267.10-26 kg, m 63 Cu=1,04496.10-25 kg. Počítání s těmito hodnotami je nepaktické a poto byla zavedena atomová hmotností

Více

II. Chemické názvosloví

II. Chemické názvosloví II. Chemické názvosloví 1. Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a jiného prvku. Názvy oxidů jsou dvouslovné. Tvoří je podstatné jméno oxid (postaru kysličník) a přídavné jméno utvořené od názvu prvku

Více

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou.

Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. NÁZVOSLOVÍ Oxidační číslo je rovno náboji, který by atom získal po p idělení všech vazebných elektronových párů atomům s větší elektronegativitou. -II +III -II +I O N O H Oxidační čísla se značí ímskými

Více

Chemické výpočty I (koncentrace, ředění)

Chemické výpočty I (koncentrace, ředění) Chemické výpočty I (koncentrace, ředění) Pavla Balínová Předpony vyjadřující řád jednotek giga- G 10 9 mega- M 10 6 kilo- k 10 3 deci- d 10-1 centi- c 10-2 mili- m 10-3 mikro- μ 10-6 nano- n 10-9 piko-

Více

CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II

CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II OSTRAVSKÁ UNIVERZITA [ TADY KLEPNĚ TE A NAPIŠTE NÁZEV FAKULTY] FAKULTA CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II TOMÁŠ HUDEC OSTRAVA 2003 Na této stránce mohou být základní tirážní údaje o publikaci. 1 OBSAH PŘ EDMĚ

Více

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová

Chemické výpočty I. Vladimíra Kvasnicová Chemické výpočty I Vladimíra Kvasnicová 1) Vyjadřování koncentrace molarita procentuální koncentrace převod jednotek 2) Osmotický tlak, osmolarita Základní pojmy koncentrace = množství rozpuštěné látky

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

Didaktika výpočtů v chemii

Didaktika výpočtů v chemii Didaktika výpočtů v cheii RNDr. ila Šídl, Ph.D. 1 Didaktické zpracováí Pojy: olárí hotost (), hotostí zloek (w), látková ožství (), olárí obje ( ), Avogadrova kostata N A, látková a hotostí kocetrace (c,

Více

Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část).

Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část). Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část). Ing. Eliška Glovinová Ph.D. Tato publikace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Byla vydána

Více

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST

VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI. PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_08_II.1.7_SOLI SOLI PROCVIČOVÁNÍ a) PRACOVNÍ LIST PRACOVNÍ LIST 1. Pojmenuj kyselinu a odděl aniontovou skupinu. H 2 SO 4 HClO 3 H 2 SO 3 H 2 CO 3 H 2 SiO 4 HCl HNO 3 H 2 Se HClO H 2 WO 4

Více

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová

DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY. Zuzana Špalková. Věra Vyskočilová DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL CHEMICKÉ VÝPOČTY Zuzana Špalková Věra Vyskočilová BRNO 2014 Doplňkový studijní materiál zaměřený na Chemické výpočty byl vytvořen v rámci projektu Interní vzdělávací agentury

Více

Zn + 2HCl ZnCl 2 + H 2

Zn + 2HCl ZnCl 2 + H 2 ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY autoři, obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Kluci z chemického kroužku chystají ke dni otevřených dveří balón, který má obsah 10 litrů. Potřebují jej naplnit vodíkem, který

Více

VZNIK SOLÍ, NEUTRALIZACE

VZNIK SOLÍ, NEUTRALIZACE VZNIK SOLÍ, NEUTRALIZACE Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 25. 4. 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / anorganické sloučeniny 1 Anotace: Žáci se seznámí

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_číslo šablony_inovace_číslo přílohy Autor Datum vytvoření vzdělávacího

Více

Neutralizace prezentace

Neutralizace prezentace Neutralizace prezentace VY_52_INOVACE_207 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8,9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Z daných

Více

2.1.6 Relativní atomová a relativní molekulová hmotnost

2.1.6 Relativní atomová a relativní molekulová hmotnost .1. Relativní atoová a elativní oleklová hotnost Předpoklady: Pedagogická poznáka: Tato a následjící dvě hodiny jso pokse a toch jiné podání pobleatiky. Standadní přístp znaená několik ne zcela půhledných

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

Soli kyslíkatých kyselin

Soli kyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Temacká oblast : Chemie anorganická chemie Datum vytvoření: 19. 8. 2012 Ročník: 2. ročník čtyřletého gymnázia (sexta osmiletého gymnázia) Stručný obsah: Soli důležitých anorganických

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY Klíčová slova: relativní atomová hmotnost (A r ), relativní molekulová hmotnost (M r ), Avogadrova konstanta (N A ), látkové množství (n, mol), molární hmotnost (M, g/mol),

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Křížové pravidlo Používá se pro výpočet poměru hmotnostních dílů dvou výchozích roztoků jejichž smícháním vznikne nový roztok. K výpočtu musí

Více

Typy chemických reakcí prezentace VY_52_INOVACE_213 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Disperzní soustavy. Pravé roztoky (analytické disperze) Látková koncentrace (molarita) Molalita. Rozdělení disperzních soustav

Disperzní soustavy. Pravé roztoky (analytické disperze) Látková koncentrace (molarita) Molalita. Rozdělení disperzních soustav Rozdělení disperzních soustav Disperzní soustavy částice jedné nebo více látek rovnoěrně rozptýlené (dispergované) ve forě alých částeček v dispergující fázi podle počtu fází podle skupenského stavu jednofázové

Více

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST STUPNĚ ph NEUTRALIZACE PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST MĚŘÍME STUPEŇ KYSELOSTI STUPNICE ph SLOUŽÍ K URČOVÁNÍ STUPNĚ KYSELOSTI NEBO ZÁSADITOSTI HODNOCENÍ JE

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

OBECNÁ CHEMIE. Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO.

OBECNÁ CHEMIE. Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO. OBECNÁ CHEMIE Kurz chemie pro fyziky MFF-UK přednášející: Jaroslav Burda, KChFO burda@karlov.mff.cuni.cz HMOTA, JEJÍ VLASTNOSTI A FORMY Definice: Každý hmotný objekt je charakterizován dvěmi vlastnostmi

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH19

DUM VY_52_INOVACE_12CH19 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH19 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY:

1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY: KYSELINY Jsou to látky, které se ve vodě štěpí na kationty H + a anionty (radikály) kyseliny (např. Cl -, NO 3-, SO 4 2- ). 1) BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY: (koncovka -vodíková) Kyselina fluorovod vodíková chlorovod

Více

Názvosloví kyselin a hydroxidů

Názvosloví kyselin a hydroxidů Názvosloví kyselin a hydroxidů Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Kyseliny Kyseliny

Více

4. Látkové bilance ve směsích

4. Látkové bilance ve směsích 4. Látové bilance ve směsích V této apitole se naučíme využívat bilanci při práci s roztoy a jinými směsmi láte. Zjednodušený princip bilance složy i v systému (napřílad v ádince, v níž připravujeme vodný

Více

I. NÁZVOSLOVN ZVOSLOVÍ

I. NÁZVOSLOVN ZVOSLOVÍ I. NÁZVOSLOVN ZVOSLOVÍ PRVKY: Název prvku tvoří 1 aža 2 písmenovp smenová zkratka, 2. písmeno p je malé. Názvy jsou v PSP (periodické soustavě prvků). Př.: kobalt je Co, ne CO Pozn.: PSP je nejdůle ležitější

Více

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2.

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2. Roztoky směsi dvou a více látek jsou homogenní (= nepoznáte jednotlivé částečky roztoku - částice jsou menší než 10-9 m) nejčastěji se rozpouští pevná látka v kapalné látce jedna složka = rozpouštědlo

Více

Ukázky z pracovních listů B

Ukázky z pracovních listů B Ukázky z pracovních listů B 1) Označ každou z uvedených rovnic správným názvem z nabídky. nabídka: termochemická, kinetická, termodynamická, Arrheniova, 2 HgO(s) 2Hg(g) + O 2 (g) H = 18,9kJ/mol v = k.

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Průřezové téma Tematický celek Ročník 1. CZ.1.07/1.5.00/34.0565 VY_3_INOVACE_348_ Chemické výpočty Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola,

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 52. ročník 2015/2016. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D. časová náročnost 60 min ŘEŠENÍ ŠKOLNÍHO TESTU

Ústřední komise Chemické olympiády. 52. ročník 2015/2016. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D. časová náročnost 60 min ŘEŠENÍ ŠKOLNÍHO TESTU Ústřední komise Chemické olympiády 52. ročník 2015/2016 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D časová náročnost 60 min ŘEŠENÍ ŠKOLNÍHO TESTU KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Vaše odpovědi a výsledky zapisujte do

Více

1. Mechanika - úvod. [ X ] - měřící jednotka. { X } - označuje kvantitu (množství)

1. Mechanika - úvod. [ X ] - měřící jednotka. { X } - označuje kvantitu (množství) . Mechanika - úvod. Základní pojy V echanice se zabýváe základníi vlastnosti a pohybe hotných těles. Chcee-li přeístit těleso (echanický pohyb), potřebujee k tou znát tyto tři veličiny: hota, prostor,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu. Druh učebního materiálu prezentace Pravidla pro tvorbu vzorců a názvů kyselin a solí Název školy Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Autor RNDr. Miroslava Pospíšilíková Název šablony III/2 Název DUMu 10.3 Názvosloví kyselin a solí Tematická

Více

POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera

POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera Úloha č. 10 POTENCIOMETRICKÁ TITRAČNÍ KŘIVKA Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Wardera Princip Potencioetrické titrace jsou jednou z nejrozšířenějších elektrocheických etod kvantitativního

Více

Relativní atomová hmotnost

Relativní atomová hmotnost Relativní atomová hmotnost 1. Jak se značí relativní atomová hmotnost? 2. Jaké jsou jednotky Ar? 3. Zpaměti urči a) Ar(N) b) Ar (C) 4. Bez kalkulačky urči, kolika atomy kyslíku bychom vyvážili jeden atom

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH01

DUM VY_52_INOVACE_12CH01 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH01 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Zkoušecí kartičku si PODEPIŠ a zapiš na ni ČÍSLO VARIACE TESTU (číslo v pravém horním rohu). Odpovědi zapiš na zkoušecí kartičku, do testu prosím nepiš.

Více