SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBÍRKA PŘÍKLADŮ Z CHEMIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEUM"

Transkript

1 BÍRK PŘÍKLDŮ Z CHEIE PRO OBOR TECHNICKÉ LYCEU ilan ZIPL 006

2 Obsah Obsah... Úvod Základní výpočty Hotnost atoů a olekul Látkové nožství, olární hotnost Výpočet obsahu prvků ve sloučenině hotnostní zloek, hotnostní procento Výpočet hotnosti prvku ve sloučenině, ve sěsi Výpočty epirického a olekulového vzorce ložení roztoku Hotnostní zloek, hotnostní procento Objeový zloek, objeové procento olární zloek, olární procento olární (látková) koncentrace Ředění a sěšování roztoků Křížové pravidlo Zřeďovací (sěšovací) rovnice Ředění roztoků zadaných olárníi koncentracei Příprava roztoků určité koncentrace ze zásobních roztoků zadaných hotnostní zloke Výpočty z cheických rovnic Výpočty hotností a objeů Výpočty objeů plynů vystupujících v reakcích Příloha Tabulka 1 - olární hotnosti látek (zaokrouhleno) Použitá literatura... 4

3 Úvod Předět cheie je pro žáky oboru technické lyceu střední průyslové školy stavební poěrně náročný. Vyučuje se po dobu tří let studia s dotací dvou hodin teorie ročně. K těto hodiná náleží ještě jedna hodina cvičení v první ročníku. nad nejprobleatičtějších částí kurzu cheie jsou kapitoly zaěřené na cheické výpočty. pecializované učebnice cheie pro technická lycea zatí nejsou dostupné a studovat probleatiku výpočtů pouze ze sešitu není dostačující. tudiu z rozsáhlejší, zpravidla pro gynázia určené, literatury většina žáků odítá. Většina žáků se však živě zajíá o počítače. Ve své praxi jse se zatí nesetkal se sbírkou, která by prezentovala cheické výpočty jako CD-RO. Těchto několik důvodů ě přivedlo na yšlenku vytvořit tuto sbírku cheických příkladů, která by ěla svý rozsahe pokrýt všechny typy probíraných úloh. V ráci rozšiřujícího studia inforatiky jse se začal zajíat o tvorbu www stránek. Jako svůj první úkol jse se rozhodl vytvořit sbírku příkladů z cheie v podobě www prezentace na CD RO. bírka obsahuje čtyři kapitoly. První kapitola je zaěřena na základní typy výpočtů a je do jisté íry opakování ze základní školy. Druhá část je zaěřena na probleatiku vyjadřování složení roztoku poocí různých veličin (hotnostní, objeový, olární zloek, olární koncentrace). Třetí kapitola se zabývá ředění roztoků. V poslední části sbírky je řešena probleatika jednoduchých výpočtů z cheických rovnic. oučástí každé kapitoly je stručná teorie, soubor řešených příkladů a úlohy, které ají žáci vyřešit sai s výsledky. 3

4 1. Základní výpočty. 1.1 Hotnost atoů a olekul. Kdybycho při výpočtech v cheii počítali se skutečnýi hotnosti atoů nebo olekul, byly by tyto výpočty veli koplikované vzhlede k alý hotnoste atoů prvků (např. skutečná hotnost atou vodíku je 1, kg). Proto byla zavedena atoová hotnostní jednotka u, kterou definujee jako jednu dvanáctinu hotnosti atou uhlíku 1 6 C. 1 7 ( C) 1,6605. kg 1 u u 6 & 10 1 Porovnání hotností jednotlivých nuklidů X s hotností u získáe relativní atoové hotnosti r. toová relativní hotnost je bezrozěrnou veličinou a je součástí všech cheických tabulek. r ( X ) u X Relativní olekulová hotnost r je dána součte atoových relativních hotností všech prvků vázaných v olekule. Je opět bezrozěrnou veličinou. Příklad 1 Určete relativní olekulovou hotnost kyseliny sírové. Řešení: V tabulce 1 naleznee: 1; 3 ; 16 r( H ) r( ) r( O) Vypočtee: r( H O4 ) r( H ) r( ) r( O) Relativní olekulová hotnost kyseliny sírové je 98. 4

5 Příklady k saostatnéu procvičení: a) Určete relativní olekulovou hotnost odré skalice (CuO 4.5H O). [50] b) Určete relativní olekulovou hotnost kyseliny fosforečné. [98] c) Určete relativní olekulovou hotnost benzenu (C 6 H 6 ). [78] 1. Látkové nožství, olární hotnost. nožství dvou nebo více látek lze porovnávat na základě základní jednotky soustavy I látkové nožství n. Základní jednotkou je 1 ol. Definice: Látkové nožství 1 ol obsahuje tolik eleentárních jedinců, jako je atoů v 0,01 kg uhlíku 1 6 C. Počet částic v 1 olu udává vogadrova konstanta N 6, ol -1. Látkové nožství lze tedy vypočítat z počtu částic souboru N a vogadrovy konstanty: n N N olární hotnost látky, udává hotnost jednoho olu částic. n Základní jednotkou olární hotnosti je kg.ol -1. V praxi se nohe častěji setkáváe s násobnou jednotkou g.ol -1. á to dva dobré důvody. Jednak v laboratoři obvykle kilograová nožství nevážíe a předevší olární hotnost vyjádřená v g.ol -1 je číselně rovna relativní olekulové (atoové) hotnosti. 5

6 Příklad 1 Vypočítejte látkové nožství 110 graů CO. Řešení: V tabulce 1 naleznee, nebo vypočtee olární hotnost CO : CO 44 g. ol Látkové nožství pak vypočtee z hotnosti a olární hotnosti: n 110 CO CO, 5 CO 44 ol 110 CO představuje látkové nožství,5 ol. Příklad Vypočítejte počet částic obsažených v 15 graech vody. Řešení: Z úvodu kapitoly vyplývá, že počet částic souboru lze vypočítat z látkového nožství a vogadrovy konstanty. Látkové nožství vody lze vypočítat z její hotnosti a olární hotnosti (tab. 1 18g. ol ). Tedy platí: N n. N. N , graů vody obsahuje 5, částic. Příklady k saostatnéu procvičení: a) Jaké látkové nožství představuje 117 g NaCl? b) Jaké látkové nožství představuje 40 g Na0H? c) Určete počet částic obsažených v 1 kg NaOH. [ ol] [0.001 ol] [1, olekul NaOH] 6

7 d) Jaké látkové nožství představuje 3, olekul glukosy? [0,05 ol] 1.3 Výpočet obsahu prvků ve sloučenině hotnostní zloek, hotnostní procento. Hotnostní zloek látky, w v určité sloučenině je dán podíle hotnosti této látky a hotnosti celé sloučeniny. kutečnost vystihuje vztah: w x., kde x je počet atoů v olekule a ; jsou olární hotnosti atou a sloučeniny. Častěji se udávají hotnostní procenta w %. Pak platí: w w.100% % x..100% Příklad 1 Kolik procent kyslíku je obsaženo v kyselině sírové? x. Řešení: Využijee vztah w %.100%. V tabulce 1 vyhledáe olární hotnosti 16. ol O g ; H 98 g. ol O. V olekule 4 kyseliny sírové jsou celke 4 atoy kyslíku, proto x 4 : w x %.100% 98 O % H O4 65,3% Kyselina sírová obsahuje 65,3 % kyslíku. 7

8 Příklad k saostatnéu procvičení: a) Vypočítejte % obsah železa v jeho rudách. eřaďte tyto rudy sestupně podle rostoucího obsahu železa: heatit (Fe O 3 ); siderit (FeCO 3 ); pyrit (Fe ); agnetit (Fe 3 O 4 ). [agnetit heatit siderit pyrit] Výpočet hotnosti prvku ve sloučenině, ve sěsi. Tento typ příkladů logicky navazuje na předchozí kapitolu. Nejvhodnější výpočte ve většině případů je úvaha vyjádřená příou úěrností. Vše si ukážee na následujících příkladech. Příklad 1 Kolik graů ědi je obsaženo v 50 graech odré skalice (CuO 4.5H O)? Řešení: Vyhledáe příslušné olární hotnosti (tab. 1) 64. ol Cu g ; CuO g. 4 HO ol a sestavíe a vyřešíe následující trojčlenku: 50 g CuO 4.5H O 64 g Cu 50 g CuO 4.5H O x g Cu x 1,8 g 50 V 50 graech odré skalice je obsaženo 1,8graů ědi. 8

9 Příklad Kolik tun železa lze získat z 15 tun Fe O 3, který obsahuje 10 % hlušiny. Řešení: Nejprve vypočtee obsah čistého Fe O % nečistot znaená (100 10) % 90 % čistého Fe O t 100 % x t 90 % x 13,5tčistého Fe O V tab. 1 naleznee olární hotnosti: Fe 55,85 g. ol ; Fe O 3 159,7 g. ol Hotnost železa zjistíe z následující úvahy: 159,7 t Fe O ,85 t Fe 13,5 t Fe O 3... y t Fe.55,85.13,5 y 9,44t 159,7 V 15 tunách rudy je obsaženo 9,44 tun čistého železa. Příklady k saostatnéu procvičení: a) Kolik graů sodíku je obsaženo v 30 graech sody (Na CO 3.10H O)? [4,8 g] b) Ruda obsahuje 80 % Zn. Kolik kg zinku lze získat z jedné tuny rudy? [536,8 kg] c) Kolik % bezvodé CuO 4 je obsaženo v odré skalici (CuO 4.5H O)? [64 %] 9

10 d) Kolik procent síry je obsaženo v 96 %-ní kyselině sírové? [31,3 %] 1.4 Výpočty epirického a olekulového vzorce. oučástí cheické analýzy je také eleentární analýza, při které zjišťujee relativní zastoupení prvků ve sloučenině a na základě něj pak určíe epirický vzorec sloučeniny. Podaří-li se ná zjistit olární hotnost zkouané látky, ůžee stanovit vzorec olekulový. ěje sloučeninu o epirické vzorci vyjádřit: B C. Koeficienty x, y, z ůžee x y z w B x : y : z : : w B w C C Při výpočtu celočíselných koeficientů do vzorce upravíe poěr x : y : z zpravidla vydělení nejenší čísle poěru a vhodný zaokrouhlení. Získaná čísla určují počet atoů v olekule. Příklad 1 nalýzou bylo zjištěno, že sloučenina obsahuje,7 % vodíku, 54,1 % vápníku a 43, % kyslíku. Určete její vzorec. Řešení: V tabulce 1 vyhledáe příslušné olární hotnosti: H 1g. ol ; Ca 40 g. ol ; O 16 g. ol Dosadíe do vzorce w : H Ca H Ca : O : : H w Ca w O O 10

11 ,7 54,1 43, H : Ca : O : : ,7 :1,35:,7 Rovnost vydělíe nejenší čísle 1,35 a dostanee poěrné zastoupení prvků v pořadí H : Ca : O :1:. Vzorec sloučeniny je Ca(OH). Příklad Eleentární analýzou bylo zjištěno, že sloučenina obsahuje 85,8 % uhlíku a 14, % vodíku. tanovená olární hotnost je 84 g.ol -1. Určete olekulový vzorec sloučeniny. Řešení: Nejprve určíe epirický vzorec. V tab. 1 naleznee olární hotnosti ol C 1 g. ; H 1g. ol 85,8 14, C : H : 7,1:14, 1: 1 1 Epirický vzorec sloučeniny je CH, olární hotnost segentu CH je 14 g.ol -1. Nyní zjistíe, kolikrát se vejde tato olární hotnost do zjištěné olární hotnosti 84 g.ol -1. CH olekulový vzorec sloučeniny je ( ) 6 CH, neboli C 6H1. nalyzovaná sloučenina á olekulový vzorec C H

12 Příklady k saostatnéu procvičení: a) nalýzou sloučeniny bylo zjištěno 47,9 % kyslíku, 1,0 % uhlíku a 40,1% vápníku. Určete vzorec sloučeniny. [CaCO 3 ] b) nalýzou uhlovodíku bylo zjištěno 7,7 % vodíku a 9,3 % uhlíku. Jeho olární hotnost je 78,0 g.ol -1. Určete olekulový vzorec sloučeniny. [C 6 H 6 ] c) nalýzou uhlovodíku bylo zjištěno 0 % vodíku a 80 % uhlíku. Jeho olární hotnost je 30,0 g.ol -1. Určete olekulový vzorec sloučeniny. [C 6 H 6 ] d) nalýzou sloučeniny bylo zjištěno 3,5 % kyslíku, 7,9 % anganu a 39,6 % draslíku. Určete vzorec sloučeniny. [K no 4 ] 1

13 . ložení roztoku..1 Hotnostní zloek, hotnostní procento. Hotnostní zloek w vyjadřuje poěr hotnosti rozpuštěné látky a hotnosti celého roztoku w. Hotnostní zloek je bezrozěrnou veličinou. Častěji se udávají hotnostní procenta w %. Ta udávají počet hotnostních dílů, která udávají počet hotnostních dílů rozpuštěné látky na 100 hotnostních dílů roztoku. w % w.100%.100% Příklad 1 Ve 00 g vody bylo rozpuštěno 50 g NaOH. Vypočtěte hotnostní zloek NaOH v připravené roztoku. NaOH 50 Řešení: w NaOH 0, NaOH H O w % w.100% 0,0.100% NaOH 0 % Hotnostní zloek NaOH v připravené roztoku je 0,0 0 %. Příklad Kolik graů NaCl a vody je potřeba na přípravu 300 g 5 %-ního roztoku NaCl? Řešení a): w NaCl NaCl 13

14 NaCl wnacl. 0, g H O NaCl g Řešení b): 100 g 5 %-ního roztoku obsahuje 5 g NaCl 300 g 5 %-ního roztoku obsahuje x g NaCl x 15 g NaCl H O x g H O Na přípravu 300 graů 5 %-ního roztoku NaCl je potřeba 15 g NaCl a 85 g vody. Příklad 3 Kolik graů odré skalice (CuO 4.5H O) je potřeba na přípravu 00 g 10 %-ního roztoku CuO 4? Řešení: V tabulce 1 naleznee olekulové hotnosti: CuO. 5H O 50 g. 4 ol CuO g. ol Nejdříve vypočítáe hotnost bezvodého CuO 4, který je obsažen v roztoku: w CuO 4 CuO4 CuO wcuo. 0, g Nyní provedee přepočet hotnosti bezvodého síranu ěďnatého na hotnost hydrátu: 160 g CuO 4.50 g CuO 4.5H O 0 g CuO 4. x g CuO 4.5H O x 31,5 g CuO 4.5H O 14

15 Na přípravu 00 g 10 %-ního roztoku CuO 4 je potřeba 31,5 g odré skalice (CuO 4.5H O). Příklady k saostatnéu procvičení: a) 30 g roztoku obsahuje 80 graů KCl. Kolikaprocentní je to roztok? [5 %] b) Jaký je hotnostní zloek NaCl, rozpustíe-li 7 g NaCl v 50 graech vody? [0,13] c) Kolik graů Na O 4.10H O je potřeba na přípravu 500 graů 8 %-ního roztoku Na O 4? [90,7 g] d) Kolik graů HCl je obsaženo v 1 litru 7 %-ního roztoku HCl? Hustota tohoto roztoku je 1,035 g.c -3. [7,45 g]. Objeový zloek, objeové procento. Objeový zloek ϕ vyjadřuje poěr objeu rozpuštěné látky a objeu celého roztoku. V ϕ. V Objeový zloek je bezrozěrnou veličinou. Často se udávají objeová procenta ϕ %. ϕ % V ϕ.100% V.100% Obje roztoku se ění s teplotou a proto i objeový zloek je veličinou závislou na teplotě (na rozdíl od hotnostního zloku). 15

16 Poěrně často je třeba přepočítat objeový zloek na zloek hotnostní a naopak. K výpočtu je třeba znát hustotu roztoku a příslušné koponenty. Pak lze provést následující jednoduché odvození: ϕ V ρ. ρ ρ. w. V. ρ ρ ρ Příklad l roztoku obsahuje 8 l absolutního (100 %-ního) ethanolu. Vyjádřete složení roztoku v objeových procentech. Vethanol 8 Řešení: ϕ ethanol 0, 546 V 150 ϕ % ϕ ethanol.100% 0, % 54,6% Roztok obsahuje 54,6 objeových procent alkoholu. Příklad Na etiketě koerčně prodávané lihoviny je uvedeno, že obsahuje 40 objeových procent alkoholu. Vyjádřete obsah alkoholu hotnostní procente. Hustota lihoviny je ρ 40 0,948 g.c -3 ; hustota absolutního ethanolu ρ 100 0,789 g.c -3. Řešení: Využijee vztahu odvozeného v úvodu této kapitoly (Pozor na správné dosazení hustot!): ρ w ρ ϕ. w ρ 0,789 ϕ. 0,40. 0,333 ρ 0,948 w % w.100 % 0, % 33,3 % Lihovina obsahuje 33,3 hotnostních procent alkoholu. 16

17 Příklady k saostatnéu procvičení: a) Roztok o objeu 5 litrů obsahuje 400 l absolutního alkoholu. Vyjádřete obsah alkoholu objeový zloke. [0,08] b) ěs plynu obsahuje 5 3 oxidu uhelnatého, 10 3 vodíku a,5 3 oxidu uhličitého. Vyjádřete obsah jednotlivých složek objeovýi procenty. [8,6 % CO; 57,1 % H ; 14,3 % CO ] c) Na obalu piva je uveden obsah alkoholu 5,0 objeových procent. Vyjádřete obsah alkoholu hotnostní procente. Hustota piva je ρ 5 0,991 g.c -3 ; hustota absolutního ethanolu ρ 100 0,789 g.c -3. [4,0 %].3 olární zloek, olární procento. olární zloek x určité složky ve sěsi definujee jako podíl látkového nožství složky a celkového látkového nožství všech složek sěsi: x n n olární zloek je bezrozěrnou veličinou. oučet olárních zloků všech složek sěsi je roven 1. olární procenta udávají látkové nožství dané složky na 100 olů sěsi: x.100 % x % 17

18 Příklad 1 Vypočítejte olární zloky a olární procenta jednotlivých složek ve sěsi, která obsahuje 16 graů ethanolu (CH 3 OH) a 81 graů vody. Řešení: V tabulce 1 naleznee olární hotnosti ethanolu a vody: ethanol 3 g. ol voda 18 g. ol Určíe látková nožství jednotlivých složek ethanol: Voda: n 16 0, ol n 4, 5ol 18 ěs obsahuje látková nožství 0,5 ol ethanolu a 4,5 ol vody. x ethanol n n ethanol ethanol + n voda 0,5 0,1 0,5 + 4,5 xethanol % xethanol.100% 0,1.100% 10olárních % ethanolu x voda n n ethanol voda + n voda 4,5 0,9 0,5 + 4,5 xvoda % xvoda.100% 0,9.100% 90olárních % vody tudovaná sěs obsahuje 10 olárních procent ethanolu a 90 olárních procent vody. Příklady k saostatnéu procvičení: a) Vypočítejte olární zloek NaOH v roztoku, který obsahuje 10 g NaOH ve 100 g vodného roztoku. [0,047] b) 750 g vodného roztoku kyseliny sírové obsahuje 7,5 ol H O 4. Vypočítejte olární procento H O 4 v roztoku. [90 olárních %] 18

19 .4 olární (látková) koncentrace. olární koncentrace c udává látkové nožství rozpuštěné látky v jednotkové objeu roztoku. Je definována vztahe: n c V Základní jednotkou olární koncentrace je ol. -3, v praxi se většinou užívá ol.d -3, neboli ol.l -1. Pro vyjádření olární koncentrace se někdy používá sybol a nazývá se olaritou. (tedy např. tvrzení roztok olární koncentrace c 0,1 ol.d -3 ; 0,1 olární roztok a 0,1-roztok znaenají totéž). Jen álo příkladů uožňuje příé použití definičního vztahu. Látkové nožství látky zjistíe obvykle z navážky pevné látky a její olární hotnosti výpočte: n Po dosazení do definičního vzorce obdržíe vztah: c. V Častý úkole bývá přepočet hotnostního zloku či hotnostního procenta na olární koncentraci a naopak. Převod lze jednoduše odvodit. Vyjdee z předchozího vztahu: c. V Obje roztoku vyjádříe poocí hustoty a hotnosti: 19

20 V ρ Takto vypočítaný obje je ovše v c 3, výpočet koncentrace je vztažen na jeden litr, proto usíe obje vyjádřit v litrech: V ρ.1000 po dosazení: c. ρ ρ.1000 Podíl představuje hotnostní zloek w látky v roztoku a tudíž: c w.ρ Chcee-li do výpočtu použít přío hotnostní procenta w %, pak c w.10. %. ρ Příklad 1 Kolik graů NaOH je potřeba na přípravu 4 litrů roztoku o koncentraci 0,1 ol.l -1? Řešení: V tabulce 1 naleznee olární hotnost NaOH 40 g. ol Využijee vztahu c NaOH NaOH NaOH. V Odtud: NaOH cnaoh. NaOH. V 0, , 0 g Na přípravu 4 litrů 0,1 -NaOH je třeba navážit 16,0 g NaOH. 0

21 Příklad Jaký axiální obje roztoku o koncentraci 0,5 ol.l -1 lze připravit ze 117,0 g chloridu sodného? Řešení: V tabulce 1 naleznee olární hotnost NaCl 58,5 g. ol Využijee vztahu c NaCl NaCl NaCl. V Odtud: V 117 NaCl 8, 0 NaCl. cnacl 58,5.0,5 l Ze 117 g chloridu sodného lze připravit nejvýše 8,0 litrů 0,5 roztoku. Příklad 3 Jaká je olární koncentrace roztoku, který vznikl rozpuštění 0,0 g hydroxidu sodného ve 15 l vody? Řešení: V tabulce naleznee olární hotnost NaOH 40 g. ol c NaOH NaOH 0,0 4,0 ol. l. V 40.0,15 NaOH Koncentrace zadaného roztoku je 4,0 ol.l -1. Příklad 4 Kolik graů odré skalice (CuO 4.5H O) je potřeba na přípravu 0,5 litru roztoku CuO 4 o koncentraci 0, ol.l -1? Řešení a): V tabulce 1 naleznee olární hotnosti CuO. 5H O 50 g. 4 ol CuO 160 g. ol a 4 Využijee vztahu c CuO 4 CuO4 CuO4. V 1

22 Odtud: CuO ccuo CuO. V 0,.160.0,5 16, 0 g Provedee přepočet na CuO 4.5H O 160 g CuO 4.50 g CuO 4.5H O 16 g CuO 4. x g CuO 4.5H O x 5,0 g CuO 4.5H O Řešení b): Uvědoe si skutečnost, že 1 ol CuO 4 odpovídá 1 olu odré skalice, pal lze dosadit přío: CuO. 5H O ccuo CuO. H O. V 0,.50.0,5 5, 0 g Na přípravu 0,5 litru 0, roztoku CuO 4 je potřeba 5 g odré skalice. Příklad 5 Jaká je olární koncentrace roztoku, který obsahuje 0 hotnostních procent HNO 3? Hustota příslušného roztoku je ρ 0 1,115 g.c -3. Řešení: V tabulce 1 naleznee olární hotnost HNO 3 63,0 g. ol Využijee vztahu odvozeného v úvodu této kapitoly: c w. ρ , % 0 HNO 3,54 ol. l 3 HNO3 olární koncentrace 0% roztoku HNO 3 je 3,54 ol.l -1. Příklady k saostatnéu procvičení: a) Určete olární koncentraci roztoku, který vznikl rozpuštění 14 g KOH v 500 l vody. [0,5 ol.l -1 ] b) Kolik graů KCl je potřeba na přípravu 100 l roztoku o koncentraci 0,1 ol.l -1? [0,76 g]

23 c) Určete navážku sody (Na CO 3.10H O), která je potřeba na přípravu 50 l 0,05 roztoku Na CO 3. [3,58 g] d) Jaký axiální obje 0,1 -NaOH lze připravit rozpuštění 100 g NaOH? [5 litrů] e) Vodný roztok obsahuje 40 hotnostních procent HCl. Určete koncentraci HCl v toto roztoku. ρ 40 1,198 g.c -3. [13,14 ol.l -1 ] f) Kolik graů Na O 3.5H O potřebujee na přípravu 0,5 l roztoku o koncentraci c 0, ol.l -1? [4,8 g] g) Jaká je látková koncentrace 50 % ní kyseliny sírové? ρ g.c -3 [7,11 ol.l -1 ] h) Jaká je látková koncentrace 1 % ní kyseliny chloristé? ρ g.c -3 [0,10 ol.l -1 ] 3

24 3. Ředění a sěšování roztoků. V laboratořích veli často stojíe před úkole připravit roztok určité koncentrace ze zásobního roztoku jiné koncentrace. Nejčastěji provádíe ředění přídavke čistého rozpouštědla. Další ožností je příprava roztoku sísení roztoků různých koncentrací. 3.1 Křížové pravidlo. Při ředění roztoků veli často užíváe schéatu křížového pravidla: w 1 w 3 w Počet hotnostních dílů roztoku 1 w 3 w w 1 w 3 Počet hotnostních dílů roztoku w 1 w Počet hotnostních dílů roztoku celke V toto schéatu w 1 představuje hotnostní zloek koncentrovanějšího zásobního roztoku (v případě přídavku čisté látky je roven 1, resp. 100 %), w je hotnostní zloek zředěnějšího roztoku (v případě užití čistého rozpouštědla je roven nule) a w 3 vyjadřuje hotnostní zloek připravovaného roztoku. Typické použití křížového pravidla si ukážee na následujících příkladech: Příklad 1 Jaký obje 35% -ní kyseliny chlorovodíkové a vody je potřeba na přípravu 500 l 10% -ního roztoku? Ředění provádějte destilovanou vodou. ρ 35 1,175 g.c -3 ; ρ 10 1,05 g.c -3, ρ voda 1,000 g.c -3 4

25 Řešení: estavíe schéa křížového pravidla a provedee příslušné výpočty: 35% HCl hotnostních dílů 35% HCl 10% HCl 10 H O hotnostních dílů vody hotnostních dílů roztoku celke Křížové pravidlo pracuje s hotnosti, usíe proto vyjádřit celkový obje připravovaného roztoku poocí jeho hotnosti. Využijee hustoty: celk ρ 10. Vcelk 1, , 5 g Nyní použijee křížové pravidlo k sestavení následující úěry: 35 dílů roztoku celke 51,5 g 10 dílů 35% HCl x g 51,5.10 x 146,4 g 35 Títo výpočte jse obdrželi hotnost 35 % -ní HCl. Příklad se ptá na obje této látky a proto, opět poocí hustoty, provedee přepočet. x 146,4 V35 14, 6l ρ 1, Nyní zbývá dopočítat obje vody. Její hotnost je dána rozdíle: voda celk x 51,5 46,4 366, 1 g 5

26 Obje vody pak získáe poocí hustoty: V ρ 366,1 voda voda 366, 1 voda 1,000 l Na přípravu 500 l 10 % HCl je potřeba 14,6 l 35 % -ního roztoku HCl a 366,1 l vody. Příklad Jaký obje 50% -ního a 10 % -ního roztoku KOH je potřeba sísit na přípravu 50 l 5% -ního roztoku? ρ 50 1,510 g.c -3 ; ρ 10 1,090 g.c -3, ρ 5 1,35 g.c -3 Řešení: estavíe schéa křížového pravidla a provedee příslušné výpočty: 50% KOH hotnostních dílů 50% KOH 5% KOH 5 10% KOH hotnostních dílů 10% KOH hotnostních dílů roztoku celke Celkový obje připravovaného roztoku vyjádříe poocí jeho hotnosti. Využijee hustoty: celk ρ 5. Vcelk 1, , 75 g Nyní použijee křížové pravidlo k sestavení následující úěry: 40 dílů roztoku celke 308,75 g 15 dílů 35% HCl x g 6

27 308,75.15 x 115,78 g 40 Títo výpočte jse obdrželi hotnost 50 % -ního KOH. Příklad se ptá na obje této látky a proto provedee přepočet. x 115,78 V50 76, 67l ρ 1, Nyní zbývá dopočítat obje 10 % -ho KOH. Jeho hotnost je dána rozdíle: celk x 308,75 15,78 19, 97 g 10 Obje vody pak získáe poocí hustoty: 10 19,97 V10 177, 04l ρ 1, Na přípravu 50 l 5 % -ho KOH je potřeba 76,67,6 l 50 % -ního a 177,04 l 10 % -ního roztoku KOH. 3. Zřeďovací (sěšovací) rovnice. Další etodou, která se často používá ve výpočtech spojených s ředění roztoků, vychází z tzv. zřeďovací rovnice. V případě ísení dvou různě koncentrovaných roztoků á tato rovnice tvar:. + + w, resp. 1 w1. w ( 1 ).. w 1 w1 +. w celk

28 kde 1, jsou hotnosti výchozích roztoků, ( 1 + ) celk je celková hotnost roztoku, w 1, w jsou hotnostní zloky výchozích roztoků a w 3 je hotnostní zloek výsledného roztoku. Provádíe-li ředění zásobního roztoku vodou, pak w 0 a rovnice se zjednoduší na tvar:. + w,resp. 1 w1 ( 1 ).. w ; 1 w1 celk. přidáváe-li do roztoku čistou pevnou látku, pak w 1 1 (resp. 100 %). Zřeďovací rovnici lze užít všude ta, kde se užívá křížové pravidlo. Ukážee si to na následujících příkladech. 3 3 Příklad 1 Jaký obje 65 % -ní kyseliny chloristé je třeba na přípravu 300 l jejího 0 % -ního roztoku? Ředění provádějte destilovanou vodou. ρ 65 1,606 g.c -3 ρ 0 1,18 g.c -3 Řešení: V příkladu ředíe čistý rozpouštědle, proto užijee zřeďovací rovnici ve tvaru: 65 w65 celk.. w 0 hotnosti v této rovnici vyjádříe poocí hustoty a objeu. Rovnice přejde na tvar: ρ. ρ w. 65 V65. w65 0. Vcelk. 0 Jedinou neznáou v této rovnici je hledaný obje V 65 : ρ0. Vcelk. w0 1, V65 64, 83 l ρ. w 1, Na přípravu 300 l jejího 0 % -ního roztoku kyseliny chloristé je třeba 64,83 l 65 % -ní kyseliny chloristé. 8

29 Příklad Určete obje 94 %-ní kyseliny fosforečné, která je potřeba na přípravu 500 l jejího 5%-ního roztoku. K ředění použijte 5 %-ní kyselinu. ρ 94 1,794 g.c -3, ρ 5 1,146 g.c -3, ρ 5 1,05 g.c -3 Řešení: K výpočtu užijee zřeďovací rovnici ve tvaru: 94. w w5 celk. w5, kde 5 celk 94 K vyjádření jednotlivých hotností užijee příslušné hustoty a objey: ρ. ρ ρ ρ w 94 V94. w94 + ( 5. Vcelk 94. V94 ). w5 5. Vcelk. 5 Jedinou neznáou je obje V 94 : ρ5. V5.( w5 w5 ) 1, (5 5) V94 358, 9l ρ.( w w ) 1,794.(94 5) Na přípravu 500 l 5 %-ního roztoku kyseliny fosforečné je potřeba 358,9 l jejího 94 %-ního roztoku. Příklady k saostatnéu procvičení (použijte křížového pravidla i zřeďovací rovnice; složení zásobních roztoků je vyjádřeno hotnostníi procenty): a) Určete obje 96 %-ní kyseliny sírové, která je potřeba na přípravu 50 l 10% roztoku? Ředění provádějte destilovanou vodou. ρ 96 1,835 g.c -3 ; ρ 10 1,067 g.c -3 [15,1 l] 9

30 b) Určete obje 65 %-ní kyseliny dusičné, která je potřeba na přípravu 500 l 5% roztoku? Ředění provádějte destilovanou vodou. ρ 65 1,39 g.c -3 ; ρ 5 1,06 g.c -3 [8,3 l] c) Jaký obje 96 %-ni kyseliny sírové, která je potřeba na přípravu 300 l 5% roztoku? Ředění provádějte 10% kyselinou. ρ 96 1,835 g.c -3 ; ρ 5 1,18 g.c -3 ; ρ 10 1,067 g/c 3 [33,6 l] d) Určete obje 65 %-ní kyseliny dusičné, která je potřeba na přípravu 500 l 15% roztoku? Ředění provádějte 5% kyselinou. ρ 65 1,39 g.c -3 ; ρ 15 1,084 g.c -3 ; ρ 5 1,06 g.c -3 [64,9 l] 3.3 Ředění roztoků zadaných olárníi koncentracei. Často potřebujee také připravit zředěný roztok ze zásobního roztoku, jehož složení je zadáno olární koncentrací. V toto případě je třeba ít na paěti jednoduché pravidlo: Látkové nožství látky před zředění (n 1 ) a po zředění (n ) usí být stejné. Tedy platí: n 1 n Tato látková nožství vyjadřujee poocí olární koncentrace a objeu ve tvaru: c. V 1 V1 c. 30

31 Příklad 1 Jaký obje hydroxidu sodného koncentrace 5 ol.d -3 je potřebný na přípravu 350 l 0,5 roztoku? Řešení: Využijee vztahu z úvodu kapitoly c. V c V 1 1. Jedinou neznáou je obje před ředění V 1. Pro ten platí: c. V 0,5.350 V1 17, 5l c 5 1 Na přípravu 350 l 0,5 roztoku hydroxidu sodného je potřeba 17,5l 5-NaOH. Příklady k saostatnéu procvičení: a) Vypočtěte obje 0,5 kyseliny dusičné, která je potřeba na přípravu 100 l 0,05 roztoku. [10 l] b) Jaký obje 0,1-NaCl je potřeba na přípravu 750 l 0,005 roztoku? [18,75 l] 3.4 Příprava roztoků určité koncentrace ze zásobních roztoků zadaných hotnostní zloke. V těchto typech úloh kobinujee dvě již znáé dovednosti. Nejprve vyjádříe složení zásobního roztoku poocí koncentrace např.poocí dříve odvozeného vztahu 31

32 c w %. ρ a pak provedee ředění podle předchozí kapitoly. Hledaný obje zjistíe z rovnosti látkových nožství před a po zředění obdržíe jej ve tvaru:.10 c. V V 1. c1 Příklad 1 Vypočítejte obje 35 %-ní kyseliny chlorovodíkové, která je potřeba na přípravu 50 l o koncentraci 0,5 ol.l -1. ρ 35 1,175 g.c -3 ; HCl 36,5 g.ol -1 Řešení: Převedee hotnostní procenta zásobního roztoku na koncentraci: c w%. ρ , ,7 ol. l HCl 36,5 Obje potřebné kyseliny zjistíe dosazení do v úvodu kapitoly odvozeného vztahu: c. V 0,5.50 V35 11, 1 l c 11,7 35 Na přípravu 50 l O,5-HCl je třeba 11,1 l 35 %-ního roztoku. Příklady k saostatnéu procvičení: a) Vypočtěte obje 94 %-ní kyseliny fosforečné, který je potřebný na přípravu dvou litrů 0,15 roztoku. ρ 94 1,974 g.c -3 [15,8 l] 3

33 0,05 roztoku. ρ 98 1,815 g.c -3 [0,6 l] b) Určete obje 90 %-ní kyseliny sírové, který je potřebný na přípravu 00 l c) Jaký obje 6 %-ního aoniaku je potřebný na přípravu 0,5 l roztoku o koncentraci 3,0 ol.l -1? ρ 6 0,904 g.c -3 [108,5 l] 33

34 4. Výpočty z cheických rovnic. 4.1 Výpočty hotností a objeů. Cheické rovnice vystihují průběh cheických reakcí. právně vyčíslená cheická rovnice popisuje reakci nejen kvalitativně, ale také kvantitativně, protože určuje hotnostní poěry látek, které do reakce vstupují a z reakce vystupují. Pro výpočty pak platí základní pravidla: Reakci vyjádříe vyčíslenou cheickou rovnicí. Zapíšee olární hotnosti látek, které se reakce účastní. Na základě těchto údajů příklad číselně vyřešíe. Příklad 1 Vypočítejte hotnost NaCl, kterou potřebujee na přípravu 8,6 g gcl srážení NaCl roztoke dusičnanu stříbrného. Řešení a): Zapíšee a vyčíslíe cheickou reakci: NaCl + gno3 gcl + NaNO 3 V tabulce 1 vyhledáe olární hotnosti potřebných látek: NaCl 58,5 g. ol ; gcl 143,3 g. ol estavíe následující trojčlenku a provedee výpočet: 58,5 g NaCl 143,3 g gcl x g NaCl...8,6 g gcl 58,5.8,6 x 11,7 g 143,3 34

35 Řešení b): Z vyčíslené rovnice vyplývá, že látková nožství NaCl a gcl jsou stejná. Pokud je vyjádříe poocí hotnosti a olární hotnosti jednotlivých látek, obdržíe rovnost: NaCl NaCl gcl gcl Jedinou neznáou v rovnosti je hledaná hotnost NaCl: gcl 8,6 NaCl. NaCl.58,5 11, 7 g 143,3 gcl Na přípravu 8,6 g gcl je potřeba 11,7 g NaCl. Příklad Kolik graů železa lze připravit redukcí 30 graů oxidu železitého uhlíke? Řešení a): Redukce probíhá podle rovnice: Fe O + 3C Fe 3CO 3 + Potřebné olární hotnosti jsou (tab. 1): 56 Fe g ol ;. Fe O g. ol estavíe a vyřešíe následující trojčlenku: 160 g Fe O 3.56 g Fe 30 g Fe O 3.x g Fe x 1, 0 g 160 Řešení b): Z vyčíslené rovnice vyplývá, že pro látková nožství železa a oxidu železitého platí vztah: n n Fe FeO3 1 n Fe. n FeO3 35

36 Pokud jej vyjádříe poocí hotností a olárních hotností jednotlivých látek, obdržíe rovnost: Fe. Fe FeO3 FeO3 Jedinou neznáou v této rovnosti je hledaná hotnost železa.. 30 Fe O3 Fe. Fe..56 1, 0 Fe O g Redukcí 30 graů oxidu železitého uhlíke lze připravit 1,0 graů železa. Příklad 3 Jaký obje 35 %-ní kyseliny chlorovodíkové je potřeba na neutralizaci 50 graů hydroxidu vápenatého? ρ HCl 1,175 g.c -3 Řešení: Příklad á dvě logické části. Nejprve usíe vypočítat hotnost 100 % HCl (viz předchozí dva příklady) a tu pak přepočítat na obje 35 % -ního roztoku. Napíšee a vyčíslíe rovnici probíhajícího děje: ( OH ) + HCl CaCl + H O Ca Vyhledáe potřebné olární hotnosti (tab. 1): 36,5 HCl g ol ;. g ol Ca ( OH ) 74,1. Vypočtee hotnost 100 %-ní HCl podle trojčlenky: 74,1 g Ca(OH)..36,5 g 100 %-ní HCl 50,0 g Ca(OH).x g 100 %-ní HCl 50,0..36,5 x 74,1 49,3g 36

37 Přepočítáe tuto hotnost na hotnost 35 %-ní HCl (pozor nepříá úěrnost!) 49,3 g 100 % y g..35 % 49,3.100 y 140,9 g 35 Poocí hustoty vyjádříe obje 35 %-HCl. y V ρ HCl 140,9 119,9 l 1,175 K neutralizaci 50 graů hydroxidu vápenatého je potřeba 119,9 l 35 %-ní HCl. Příklady k saostatnéu procvičení: a) Kolik graů oxidu chroitého vznikne terický rozklade 15 g (NH 4 ) Cr O 7? Nevyčíslená rovnice rozkladu: t ( NH Cr O Cr O + N + H 4 ) 7 3 O [9,0 g] b) Vypočítejte hotnost zinku, který je třeba rozpustit v kyselině chlorovodíkové na přípravu 0 graů ZnCl. Nevyčíslená rovnice reakce: Zn + HCl ZnCl + H [9,6 g] c) Jaký obje 65 %-ní HNO 3 je potřeba na přípravu 10 graů Cu(NO 3 )? ρ 65 1,391 g.c -3 Nevyčíslená rovnice reakce: Cu + HNO3 Cu( NO3 ) + NO + H O [14,9 l] 37

38 d) Kolik graů NaOH je potřeba na úplnou neutralizaci 100 l 90 %-ní kyseliny sírové? ρ 90 1,814 g.c -3 Nevyčíslená rovnice reakce: NaOH + H O4 NaO4 + H O [133,3 g] 4. Výpočty objeů plynů vystupujících v reakcích. Pro jednoduchost výpočtů této kapitoly budee řešit všechny příklady za standardních podínek, i když některé reakce probíhají za těchto podínek veli obtížně. Za těchto podínek platí tvrzení (vogadrův zákon): Jeden ol libovolného plynu zaujíá za standardních podínek obje,41 litru. Veličina V,41l. ol se nazývá olární obje a platí: V V n Příklad 1 Jaký obje oxidu uhličitého se uvolní vypálení 500 g vápence? Řešení a): Napíšee a vyčíslíe rovnici probíhajícího děje: CaCO CaO + t 3 CO Vyhledáe v tab. 1 olární hotnost CaCO 3 : CaCO g. ol Obje CO vypočtee z následující trojčlenky: 100 g CaCO 3,4 l CO 500 g CaCO 3.x l CO 500.,4 x 11,0l

CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se:

CHEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ. Složení roztoků udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se: CEMICKÉ VÝPOČTY II SLOŽENÍ ROZTOKŮ Teorie Složení roztoků udává vzájený poěr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Vyjadřuje se: MOTNOSTNÍM ZLOMKEM B vyjadřuje poěr hotnosti rozpuštěné látky k hotnosti

Více

Výpočty podle chemických rovnic

Výpočty podle chemických rovnic Výpočty podle cheických rovnic Cheické rovnice vyjadřují průběh reakce. Rovnice jednak udávají, z kterých prvků a sloučenin vznikly reakční produkty, jednak vyjadřují vztahy ezi nožstvíi jednotlivých reagujících

Více

Hmotnostní procenta (hm. %) počet hmotnostních dílů rozpuštěné látky na 100 hmotnostních dílů roztoku krát 100.

Hmotnostní procenta (hm. %) počet hmotnostních dílů rozpuštěné látky na 100 hmotnostních dílů roztoku krát 100. Roztoky Roztok je hoogenní sěs. Nejčastěji jsou oztoky sěsi dvousložkové (dispezní soustavy. Látka v nadbytku dispezní postředí, duhá složka dispegovaná složka. Roztoky ohou být kapalné, plynné i pevné.

Více

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ

SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ SBÍRKA ÚLOH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ ALEŠ KAJZAR BRNO 2015 Obsah 1 Hmotnostní zlomek 1 1.1 Řešené příklady......................... 1 1.2 Příklady k procvičení...................... 6 2 Objemový zlomek 8 2.1

Více

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1

IV. Chemické rovnice A. Výpočty z chemických rovnic 1 A. Výpočty z chemických rovnic 1 4. CHEMICKÉ ROVNICE A. Výpočty z chemických rovnic a. Výpočty hmotností reaktantů a produktů b. Výpočty objemů reaktantů a produktů c. Reakce látek o různých koncentracích

Více

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B)

Hmotnost. Výpočty z chemie. m(x) Ar(X) = Atomová relativní hmotnost: m(y) Mr(Y) = Molekulová relativní hmotnost: Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) Hmotnostní jednotka: Atomová relativní hmotnost: Molekulová relativní hmotnost: Molární hmotnost: Hmotnost u = 1,66057.10-27 kg X) Ar(X) = m u Y) Mr(Y) = m u Mr(AB)= Ar(A)+Ar(B) m M(Y) = ; [g/mol] n M(Y)

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY MOLÁRNÍ HMOTNOST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST AMEDEO AVOGADRO AVOGADROVA KONSTANTA 2 N 2 MOLY ATOMŮ DUSÍKU 2 ATOMY DUSÍKU

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Roztoky výpočty koncentrací autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku.

Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. Koncentrace roztoků Hmotnostní zlomek w Vyjadřuje poměr hmotnosti rozpuštěné látky k hmotnosti celého roztoku. w= m A m s m s...hmotnost celého roztoku, m A... hmotnost rozpuštěné látky Hmotnost roztoku

Více

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic

Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Chemie lambda příklady na procvičování výpočtů z rovnic Příklady počítejte podle postupu, který vám lépe vyhovuje (vždy je více cest k výsledku, přes poměry, přes výpočty hmotností apod. V učebnici v kapitole

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12

Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Kappa - výpočty z chemie 12/10/12 Všechny příklady lze konzultovat. Ideální je na konzultaci pondělí, ale i další dny, pokud přinesete vlastní postupy a další (i jednodušší) příklady. HMOTNOSTNÍ VZTAHY

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn

Výpočty za použití zákonů pro ideální plyn ýočty za oužití zákonů ro ideální lyn Látka v lynné stavu je tvořena volnýi atoy(onoatoickýi olekulai), ionty nebo olekulai. Ideální lyn- olekuly na sebe neůsobí žádnýi silai, jejich obje je ve srovnání

Více

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice

CHEMIE výpočty. 5 z chemických ROVNIC. 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice CHEMIE výpočty 5 z chemických ROVNIC 1 vyučovací hodina chemie 9. ročník Mgr. Renata Zemková ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice 1 definice pojmu a vysvětlení vzorové příklady test poznámky pro učitele

Více

CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II

CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II OSTRAVSKÁ UNIVERZITA [ TADY KLEPNĚ TE A NAPIŠTE NÁZEV FAKULTY] FAKULTA CHEMICKÉ VÝPOČ TY S LOGIKOU II TOMÁŠ HUDEC OSTRAVA 2003 Na této stránce mohou být základní tirážní údaje o publikaci. 1 OBSAH PŘ EDMĚ

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ)

TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Válka mezi živly 7 bodů 1. Doplňte text: Sloučeniny obsahující kation draslíku (draselný) zbarvují plamen fialově. Dusičnan tohoto kationtu má vzorec KNO 3 a chemický

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 47. ročník 2010/2011. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední koise Cheické olypiády 47. ročník 2010/2011 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Řešení školního kola ChO kat. D 2010/2011 TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Příklad na zahřátí 10 bodů

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

ANODA KATODA elektrolyt:

ANODA KATODA elektrolyt: Ukázky z pracovních listů 1) Naznač pomocí šipek, které částice putují k anodě a které ke katodě. Co je elektrolytem? ANODA KATODA elektrolyt: Zn 2+ Cl - Zn 2+ Zn 2+ Cl - Cl - Cl - Cl - Cl - Zn 2+ Cl -

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Křížové pravidlo Používá se pro výpočet poměru hmotnostních dílů dvou výchozích roztoků jejichž smícháním vznikne nový roztok. K výpočtu musí

Více

Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část).

Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část). Chemie paliva a maziva cvičení, pracovní sešit, (II. část). Ing. Eliška Glovinová Ph.D. Tato publikace je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Byla vydána

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh)

A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 0,5 + 2 hodiny (teorie + řešení úloh) III. Chemické vzorce 1 1.CHEMICKÉ VZORCE A. Výpočty z chemických vzorců B. Určení vzorce sloučeniny Klíčová slova této kapitoly: Chemický vzorec, hmotnostní zlomek w, hmotnostní procento p m, stechiometrické

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board

Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board Chemické děje a rovnice procvičování Smart Board VY_52_INOVACE_216 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Relativní atomová hmotnost

Relativní atomová hmotnost Relativní atomová hmotnost 1. Jak se značí relativní atomová hmotnost? 2. Jaké jsou jednotky Ar? 3. Zpaměti urči a) Ar(N) b) Ar (C) 4. Bez kalkulačky urči, kolika atomy kyslíku bychom vyvážili jeden atom

Více

1. Mechanika - úvod. [ X ] - měřící jednotka. { X } - označuje kvantitu (množství)

1. Mechanika - úvod. [ X ] - měřící jednotka. { X } - označuje kvantitu (množství) . Mechanika - úvod. Základní pojy V echanice se zabýváe základníi vlastnosti a pohybe hotných těles. Chcee-li přeístit těleso (echanický pohyb), potřebujee k tou znát tyto tři veličiny: hota, prostor,

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI VZNIK PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST SOLI SOLI JSOU CHEMICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z KATIONTŮ KOVŮ A ANIONTŮ KYSELIN 1. NEUTRALIZACÍ VZNIK SOLÍ 2. REAKCÍ

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 51. ročník 2014/2015. ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 51. ročník 2014/2015 ŠKOLNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Úloha 1 Nejrozšířenější prvky na Zemi 12 bodů 1. A hliník, Al B vodík, H

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 31 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/3.0

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište

Názvosloví. Názvosloví binárních sloučenin. Struktura prezentace: DOPORUČENÍ OXIDAČNÍ ČÍSLA. Při cvičení se vzorci a názvy si vždy pište Názvosloví Struktura prezentace: I. Názvosloví binárních sloučenin 4 Název sloučeniny 6 Vzorec 7 Názvy kationtů 9 Názvy aniontů 13 Vzorec z názvu 15 Název ze vzorce 18 II. Názvosloví hydroxidů, kyanidů

Více

VZDUCH V MÍSTNOSTI POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Látky a tělesa

VZDUCH V MÍSTNOSTI POMŮCKY NASTAVENÍ MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ. Vzdělávací předmět: Fyzika. Tematický celek dle RVP: Látky a tělesa VZDUCH V MÍSTNOSTI Vzdělávací předět: Fyzika Teatický celek dle RVP: Látky a tělesa Teatická oblast: Měření fyzikálních veličin Cílová skupina: Žák 6. ročníku základní školy Cíle pokusu je určení rozěrů

Více

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2.

Autor: Tomáš Galbička www.nasprtej.cz Téma: Roztoky Ročník: 2. Roztoky směsi dvou a více látek jsou homogenní (= nepoznáte jednotlivé částečky roztoku - částice jsou menší než 10-9 m) nejčastěji se rozpouští pevná látka v kapalné látce jedna složka = rozpouštědlo

Více

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A.

? Jakou hmotnost má 1000 atomů vodíku, je-li jeho atomová relativní hmotnost 1,00797? ? Proč se v tabulkách uvádí, že ( C) A. A Chemické výpočty A Atomová relativní hmotnost, látkové množství Základní veličinou pro určení množství nějaké látky je hmotnost Ovšem hmotnost tak malých částic, jako jsou atomy a molekuly, je nesmírně

Více

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte: Doplňte: Protonové číslo: Relativní atomová hmotnost: Elektronegativita: Značka prvku: Latinský název prvku: Český název prvku: Nukleonové číslo: Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném... čísle.

Více

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce

Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Protolytické reakce Acidobazické (Acidum = kyselina, Baze = zásada) Jedná se o reakce kyselin a zásad. Při této reakci vždy kyselina zásadě předá proton H +. Obrázek

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část II. - 9. 3. 2013 Chemické rovnice Jak by bylo možné

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava oxidu měďnatého autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU

MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU MĚŘENÍ NA ASYNCHRONNÍM MOTORU Základní úkole ěření je seznáit posluchače s vlastnosti asynchronního otoru v různých provozních stavech a s ožnosti využití provozu otoru v generátorické chodu a v režiu

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 14. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_467A Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace

Okruhy pro opravnou zkoušku (zkoušku v náhradním termínu) z chemie 8.ročník: 1. Směs: definice, rozdělení směsí, filtrace, destilace, krystalizace Opravné zkoušky za 2.pololetí školního roku 2010/2011 Pondělí 29.8.2011 od 10:00 Přírodopis Kuchař Chemie Antálková, Barcal, Thorand, Závišek, Gunár, Hung, Wagner Úterý 30.8.2011 od 9:00 Fyzika Flammiger

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

Termochemie se zabývá tepelným zabarvením chemických reakcí Vychází z 1. termodynamického zákona. U změna vnitřní energie Q teplo W práce

Termochemie se zabývá tepelným zabarvením chemických reakcí Vychází z 1. termodynamického zákona. U změna vnitřní energie Q teplo W práce Termochemie Termochemie se zabývá tepelným zabarvením chemických reakcí Vychází z 1. termodynamického zákona U = Q + W U změna vnitřní energie Q teplo W práce Teplo a práce dodané soustavě zvyšují její

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.3349

Více

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice

Ing. Jana Vápeníková: Látkové množství, chemické reakce, chemické rovnice Látkové množství Symbol: n veličina, která udává velikost chemické látky pomocí počtu základních elementárních částic, které látku tvoří (atomy, ionty, molekuly základní jednotkou: 1 mol 1 mol kterékoliv

Více

4. kapitola Vedení elektrického proudu v látkách...75-115

4. kapitola Vedení elektrického proudu v látkách...75-115 Obsah 1. kapitola Základní vzorce a zákony z učiva 1. ročníku...8-35 Srovnávací test z učiva 1. ročníku...30-35 2. kapitola - Výkon trojfázové soustavy a kopenzace účiníku...36-49 Alternátor...36-39 Zapojení

Více

1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku))

1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku)) OBSAH: 1) PROCENTOVÁ KONCENTRACE HMOTNOSTNÍ PROCENTO (w = m(s) /m(roztoku)) 2) ŘEDĚNÍ ROZTOKŮ ( m 1 w 1 + m 2 w 2 = (m 1 + m 2 ) w ) 3) MOLÁRNÍ KONCENTRACE (c = n/v) 12 příkladů řešených + 12příkladů s

Více

Soustava SI. SI - zkratka francouzského názvu Système International d'unités (mezinárodní soustava jednotek).

Soustava SI. SI - zkratka francouzského názvu Système International d'unités (mezinárodní soustava jednotek). Soustava SI SI - zkratka francouzského názvu Systèe International d'unités (ezinárodní soustava jednotek). Vznikla v roce 1960 z důvodu zajištění jednotnosti a přehlednosti vztahů ezi fyzikálníi veličinai

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í CHEMICKÉ REAKCE Chemické reakce = proces, během kterého se výchozí sloučeniny mění na nové, reaktanty se přeměňují na... Vazby reaktantů...a nové vazby... Klasifikace reakcí: 1. Podle reakčního tepla endotermické teplo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Název materiálu: Opakovací test

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD.

KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení. Ing. Miroslav Richter, PhD. KTEV Fakulty životního prostředí UJEP v Ústí n.l. Průmyslové technologie 3 příklady pro cvičení Ing. Miroslav Richter, PhD., EUR ING 2014 Materiálové bilance 3.5.1 Do tkaninového filtru vstupuje 10000

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Kyselost a zásaditost vodných roztoků

Kyselost a zásaditost vodných roztoků Kyselost a zásaditost vodných roztoků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH07

DUM VY_52_INOVACE_12CH07 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH07 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Koncentrované anorganické a některé organické kyseliny jsou nebezpečné žíraviny!

Koncentrované anorganické a některé organické kyseliny jsou nebezpečné žíraviny! Kyseliny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Bednaříková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav

Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Problematika RAS v odpadních vodách z povrchových úprav Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Problematika RAS v odpadních vodách se v současné době stává noční můrou provozovatelů technologií

Více

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník Očekávané ročníkové výstupy z chemie 9. ročník Pomůcky: kalkulačka, tabulky, periodická tabulka prvků Témata ke srovnávací písemné práci z chemie (otázky jsou pouze orientační, v testu může být zadání

Více

Výpočet stechiometrického a sumárního vzorce

Výpočet stechiometrického a sumárního vzorce Výpočet stechiometrického a sumárního vzorce Stechiometrický (empirický) vzorec vyjadřuje základní složení sloučeniny udává, z kterých prvků se sloučenina skládá a v jakém poměru jsou atomy těchto prvků

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace

Acidobazické reakce. 1. Arrheniova teorie. 2. Neutralizace Acidobazické reakce 1. Arrheniova teorie Kyseliny látky schopné ve vodných roztocích odštěpit H + např: HCl H + + Cl -, obecně HB H + + B - Zásady látky schopné ve vodných roztocích poskytovat OH - např.

Více

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3

Bilan a ce c zák á l k ad a ní pojm j y m aplikace zákonů o zachování čehokoli 10.10.2008 3 Výpočtový seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Bilance Materiálové a látkové 10.10.2008 1 Tématické okruhy bilance - základní pojmy bilanční schéma způsoby vyjadřování koncentrací a přepočtové

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Chelatometrie. Chromatografie. autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.3349

Více

Malá chemická olympiáda

Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím

Více

Atomová hmotnostní jednotka, relativní atomové a molekulové hmotnosti Atomová hmotnostní jednotka u se používá k relativnímu porovnání hmotností

Atomová hmotnostní jednotka, relativní atomové a molekulové hmotnosti Atomová hmotnostní jednotka u se používá k relativnímu porovnání hmotností . Základí cheické výpočty toová hotostí jedotka, relativí atoové a olekulové hotosti toová hotostí jedotka u se používá k relativíu porováí hotostí ikročástic, atoů a olekul a je defiováa jako hotosti

Více

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE

2. PROTOLYTICKÉ REAKCE 2. PROTOLYTICKÉ REAKCE Protolytické reakce představují všechny reakce spojené s výměnou protonů a jsou označovány jako reakce acidobazické. Teorie Arrheniova (1884): kyseliny disociují ve vodě na vodíkový

Více

Preparativní anorganická chemie

Preparativní anorganická chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Preparativní anorganická chemie Ing. Fišerová Seznam úloh 1. Reakce

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

3.9. Energie magnetického pole

3.9. Energie magnetického pole 3.9. nergie agnetického poe 1. Uět odvodit energii agnetického poe cívky tak, aby bya vyjádřena poocí paraetrů obvodu (I a L).. Znát vztah pro energii agnetického poe cívky jako funkci veičin charakterizujících

Více

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí

SOLI A JEJICH VYUŽITÍ. Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí SOLI A JEJICH VYUŽITÍ Soli bezkyslíkatých kyselin Soli kyslíkatých kyselin Hydrogensoli Hydráty solí POUŽITÍ SOLÍ Zemědělství dusičnany, draselné soli, fosforečnany. Stavebnictví, sochařství vápenaté soli.

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH2

SADA VY_32_INOVACE_CH2 SADA VY_32_INOVACE_CH2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Zbyňkem Pyšem. Kontakt na tvůrce těchto DUM: pys@szesro.cz Výpočet empirického vzorce Název vzdělávacího

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Prvky,směsi -pracovní list

Prvky,směsi -pracovní list Prvky,směsi -pracovní list VY_52_INOVACE_194 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8,9 Prvky,směsi -pracovní list 1) Co platí pro železo a sodík? (ke každému tvrzení napište

Více

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy )

1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) 1 Prvky 1. skupiny (alkalické kovy ) Klíčové pojmy: alkalický kov, s 1 prvek, sodík, draslík, lithium, rubidium, cesium, francium, sůl kamenná, chilský ledek, sylvín, biogenní prvek, elektrolýza taveniny,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! CHEMIE DIDAKTICKÝ TEST CHM0D12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 83 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 33 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské trumfy. pražským školám BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Pracovní Didaktický list balíček č. 7 č. 9 Trojské trumfy pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 BARVY U ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN A B?

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

atomová hmotnost S + O 2 -> SO 2 Fe + S -> FeS

atomová hmotnost S + O 2 -> SO 2 Fe + S -> FeS PRVKY ŠESTÉ SKUPINY - CHALKOGENY Mezi chalkogeny (nepřechodné prvky 6.skupiny) zařazujeme kyslík, síru, selen, tellur a radioaktivní polonium. Společnou vlastností těchto prvků je šest valenčních elektronů

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Výjimky z pravidelné elektronové konfigurace atomů, aneb snaha o dosažení stability. Stabilita vzácných plynů Vzácné plyny mají velmi stabilní

Více

m=ρ.v M=m/n n=m/m m=n.m M(Cu)=63,5g/mol M(S)=32,1g/mol M(O)=16,0g/mol M(CuSO 4 )=1. M(Cu)+1. M(S)+4. M(O)= =63,5+32,1+4.16,0=63,5+32,1+64=159,6g/mol

m=ρ.v M=m/n n=m/m m=n.m M(Cu)=63,5g/mol M(S)=32,1g/mol M(O)=16,0g/mol M(CuSO 4 )=1. M(Cu)+1. M(S)+4. M(O)= =63,5+32,1+4.16,0=63,5+32,1+64=159,6g/mol 1 41. Základní veličiny v chemii Vyjádření množství látek 1. Objem - V - (cm 3, ml, dm 3, l) 2. Hmotnost - m - (g, kg) 3. Látkové množství - n - (mol), udává počet částic (atomů, molekul, iontů) v soustavě

Více

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ TATO PŘÍRUČKA VZNIKLA V RÁMCI PROJEKTU FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL FRVŠ G6 1442/2013 PŘEDMLUVA Milí studenti, vyhodnocení výsledků a vytvoření

Více