Vaše uživatelský manuál NAV N GO IGO 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál NAV N GO IGO 8"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO IGO 8. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO IGO 8 v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití NAV N GO IGO 8 Návod k obsluze NAV N GO IGO 8 Uživatelská příručka NAV N GO IGO 8 Příručka pro uživatele NAV N GO IGO 8 Návod na použití NAV N GO IGO 8 Vaše uživatelský manuál NAV N GO IGO 8

2 Abstrakt manuálu: Source 2006, Tele Atlas N.V. ze jste si vybrali automobilový navigacní systém Nav N Go igo 8. Ped pouzitím systému Nav N Go igo 8 si nejprve pectte tohoto strucného prvodce. Tento dokument obsahuje podrobný popis softwaru. Systém Nav N Go igo 8 se mzete snadno naucit ovládat pi jeho pouzívání, doporucujeme vsak pecíst si tuto pírucku, abyste se pln seznámili s jednotlivými obrazovkami a funkcemi systému Nav N Go igo 8. 3 Obsah 1 Varování a bezpecnostní informace Základní informace o systému Nav N Go igo Schémata barev pro den a noc Schéma barev v tunelu Výpocet trasy a pepocítání..

3 Itinerá Protokoly trasy Ukázka trasy...

4 POI (body zájmu) Rychlostní kamery Typy kamer

5 Smr kamery Upozornní na rychlostní limit Zprávy TMC (Traffic Message Channel).

6 Navigace pomocí systému Nav N Go igo Výbr cíle trasy Volba kurzoru jako cíle Zadání adresy nebo cástecné adresy...

7 Zadání adresy (Evropa) Zadání adresy (Severní Amerika, Austrálie) Zadání adresy pi opakování císel dom Zadání adresy bez znalosti oblasti/pedmstí...

8 Volba kizovatky jako cíle Výbr centra msta jako cíle Zadání adresy pomocí smrovacího císla Rady k rychlému zadání adresy...

9 Volba cíle ze seznamu Oblíbené Volba cíle ze seznamu bod POI Výbr cíle s ulozenými kritérii hledání bod POI Volba cíle z historie...

10 Volba cíle zadáním souadnic Vytváení trasy s více body (vlození prjezdního bodu) Vytváení trasy s více body (pipojení nového cíle) Úprava trasy...

11 Zobrazení celé trasy na map (Na celou obrazovku) Zobrazení simulace trasy Povolení bezpecnostního rezimu Pozastavení aktivní trasy Odstranní dalsího prjezdního bodu z trasy...

12 Odstranní aktivní trasy Pouzívání protokolu trasy Ulození trasy Nactení ulozené trasy

13 Referencní prvodce (Pokrocilý rezim) Obrazovka s mapou Ikony na map

14 1.1 Indikátor Baterie, Pesnost polohy GPS a Typ vozidla Panel indikátor stavu Dalsí dv události trasy (pole Informace o zmn smru) Objekty na map..

15 Ulice a silnice Typy 3D objekt Prvky aktivní trasy...

16 Menu Obchvat Menu Kurzor Nastavení menu Nastavení zaízení

17 Nastavení protokolu trasy Pehled termín 85 6 Licencní ujednání Varování a bezpecnostní informace Produkt Nav N Go igo 8 je navigacní systém, který pomáhá najít cestu ke zvolenému cíli pomocí pipojeného pijímace GPS. Systém Nav N Go igo 8 neodesílá údaje o vasí poloze GPS; takze ostatní vás nemohou sledovat. Na displej se dívejte pouze v situacích, kdy je to bezpecné. idicm motorových vozidel doporucujeme nastavit systém Nav N Go igo 8 ped zahájením jízdy. Napl&aacutkladním navigacním funkcím není nutno provádt zádné speciální pohyby. Pesunování obrazovky je nutné jen v následujících pípadech: Nastavení posuvníku. Posunutí mapy: Chytnte mapu a posute je

18 pozadovaným smrem. Rychlé otevení obrazovky s mapou: Posute prst od dolního pravého rohu smrem k dolnímu levému rohu na jakékoli obrazovce. Rychlé otevení menu Navigace: Posute prst od horního levého rohu smrem k dolnímu levému rohu na jakékoli obrazovce. Pouzití systému Nav N Go igo 8 Pi prvním spustní systému Nav N Go igo 8 je nutno provést následující: Vyberte jazyk rozhraní aplikace. Jazyk lze pozdji kdykoli zmnit v menu Nastavení (Strana 78). Vyberte jazyk a hlas pro hlasové pokyny. Lze je pozdji kdykoli zmnit v menu Nastavení (Strana 78). Urcete, zda se má systém spoustt v Základním rezimu, nebo Pokrocilém rezimu. Tyto provozní rezimy lze pozdji zmnit pomocí menu Nastavení. Potom se zobrazí menu Navigace a systém Nav N Go igo 8 bude pipraven k pouzití. Menu Navigace v Základním rezimu: Menu Navigace v Pokrocilém rezimu: 9 Mezi obvyklé zpsoby pouzití systému Nav N Go igo 8 je zvolení cíle a spustní navigace. Cíl lze vybrat následujícími zpsoby (nkteré z nich nejsou v Základním rezimu k dispozici): Pouzijte zvolené místo na map (kurzor) (Strana 32). Zadejte úplnou nebo cástecnou adresu, napíklad jméno ulice bez císla domu, nebo jména dvou ulic tvoících kizovatku (Strana 33). Zadejte adresu se smrovacím císlem (Strana 40). Tímto zpsobem nemusíte vybírat název sídla, takze hledání názv ulic mze být rychlejsí. Pouzijte souadnice (Strana 44). Pouzití ulozeného místa: Oblíbené (Strana 41), POI (Strana 41), historie díve zvolených cíl a prjezdních bod (Strana 43). 2.1 Základní a pokrocilý rezim Tyto dva provozní rezimy systému Nav N Go igo 8 se lisí pevázn ve struktue menu a poctu dostupných funkcí. Ovládací prvky a vzhled obrazovky jsou stejné. Základní rezim: Umozuje pístup k nejdlezitjsím navigacním funkcím a základnímu nastavení. Vaše uživatelský manuál NAV N GO IGO 8

19 Zbytek nastavení je nastaven na hodnoty, které jsou optimální pro typické pouzití. Pokrocilý rezim: Umozuje pístup ke vsem funkcím systému Nav N Go igo 8. Orientace displeje na výsku: Pepnutí ze základního rezimu do pokrocilého rezimu: Na úvodní obrazovce (Navigace) klepnte na tlacítka,. Pepnutí z pokrocilého rezimu do základního rezimu: Na úvodní obrazovce (Navigace) klepnte na tlacítka,. Orientace displeje na síku: Pepnutí ze základního rezimu do pokrocilého rezimu: Na úvodní obrazovce (Navigace) klepnte na tlacítka,. Pepnutí z pokrocilého rezimu do základního rezimu: Na úvodní obrazovce (Navigace) klepnte na tlacítka,. Funkce a nastavení dostupná v jednotlivých rezimech: Akce Dostupné v: Základní rezim Navigace k vybranému bodu na map Navigace na adresu Navigace na neúplnou adresu Navigace ke kizovatce Ano Ano Ano Ano Dostupné v: Pokrocilý rezim Ano Ano Ano Ano Viz Strana 32 Viz Strana 33 Viz Strana 33 Viz Strana 38 Popis 10 Akce Navigace k posledním cílm (Historie) Navigace k cíli v seznamu Oblíbené Navigace k bodu POI Navigace k souadnicím Vytvoení trasy s více body Ulození bodu na map jako oblíbeného cíle Ulození bodu na map jako bodu POI Ulození bodu na map jako místa rychlostní kamery Vlození na mapu znacku Ulození aktivní trasy Ulození protokolu trasy Nastavení obrazovky s mapou Nastavení menu Nastavení zvuku Moznosti plánování trasy Místní nastavení Varování Dostupné v: Základní rezim Ano Ano Ano Ne Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ne Ne Jen obrázek na pozadí Jen hlavní hlasitost Ano Jen volba jazyka Ne Dostupné v: Pokrocilý rezim Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Popis Viz Strana 43 Viz Strana 41 Viz Strana 41 Viz Strana 44 Viz Strana 44 Viz Strana 59 Viz Strana 59 Viz Strana 59 Viz Strana 59 Viz Strana 49 Viz Strana 27 Viz Strana 75 Viz Strana 82 Viz Strana 76 Viz Strana 76 Viz Strana 78 Viz Strana Hardwarová tlacítka Systém Nav N Go igo 8 mzete ovládat vtsinou klepnutím na dotykovou obrazovku. Toto zaízení je vybaveno jen nkolika hardwarovými tlacítky. Systém PDA mzete kdykoli zapnout a vypnout. Pokud zaízení PDA vypnete, systém Nav N Go igo 8 nebude zjisovat polohu GPS, nebude aktualizovat trasu ani nebude poskytovat hlasové pokyny. Kdyz systém PDA znovu zapnete, bude systém Nav N Go igo 8 pokracovat v navigaci, jakmile pijímac GPS urcí vasi aktuální polohu. Funkce hardwarových tlacítek jsou následující (skutecné umístní tlacítek se mze u jednotlivých model zaízení PDA lisit): 11 Tlacítko Akce Nakloní mapu dol v rezimu Mapa 3D Nakloní mapu nahoru v rezimu Mapa 3D Pepíná mezi dvma obrazovkami: Obrazovka Informace o trase Itinerá Ekvivalent tlacítka na obrazovce : pro obrazovku Informace o trase : pro obrazovku Itinerá 4 Oteve obrazovku s mapou : v menu Navigace 5 Otocí mapu doleva v rezimu Mapa 3D Otocí mapu doprava v rezimu Mapa 3D Zvtsí mapu Zmensí mapu Zpt do menu Navigace: Zopakuje poslední hlasový pokyn s aktualizovanými informacemi o vzdálenosti Je-li teba, obnoví normální navigaci (orientace mapy Sledování pozice a Sledování trasy) Pro oznámení hlasových pokyn neexistuje ekvivalent : pro obnovení normální navigace Tlacítka a dalsí ovládací prvky na obrazovkách Pi pouzívání systému Nav N Go igo 8 se vtsina operací provádí klepnutím na tlacítka na dotykové obrazovce. Potvrzení volby polozky nebo zmny nastavení systému Nav N Go igo 8 jesou nutné, jen pokud je teba systém restartovat, pokud se provádí zásadní zmna konfigurace nebo pokud hrozí nebezpecí ztráty dat nebo nastavení. V ostatních pípadech systém Nav N Go igo 8 zmnu ulozí a pouzije nová nastavení bez potvrzení. Typ Tlacítko Píklad Popis Zpsob pouzití Klepnutím spustíte funkci, Klepnte jednou. otevete novou obrazovku nebo nastavíte parametr. Zobrazuje stavové informace. Nkteré ikony slouzí také jako tlacítko. Klepnte jednou. Ikona Seznam Seznam se zobrazí, pokud je zapotebí vybrat z nkolika mozností. Mezi stránkami se lze pohybovat pomocí a a tlacítek klepnutím na pozadovanou hodnotu. Posuvník Pokud má funkce nkolik nepojmenovaných hodnot, systém Nav N Go igo 8 zobrazí indikátor na stupnici, která oznacuje a nastavuje hodnotu z rozsahu. Tazením úchytu pesute posuvník na novou pozici. Klepnte na posuvník v míst, kde chcete zobrazit úchyt. Úchyt se na n automaticky pesune. Pepínac Pokud jsou k dispozici pouze dv moznosti, zaskrtnutí oznacuje, zda je funkce povolena. Pepínac se nastavuje klepnutím. 13 Typ Virtuální klávesnice Píklad Popis Zpsob pouzití Abecední a alfanumerická Kazdá klávesa funguje klávesnice pro zadání textu jako dotykové tlacítko. a císel Pouzití klávesnic Písmena a císla je teba do systému Nav N Go igo 8 zadávat jen v nejnutnjsích pípadech. Psát mzete pímo prsty na klávesnici pes celou obrazovku a mzete pepínat mezi rznými rozlozeními klávesnice, napíklad ABC, QWERTY nebo císelná. Úkoly Pepnutí na jiné rozlození klávesnice, napíklad z anglické klávesnice QWERTY na eckou klávesnici Podrobnosti Klepnte na tlacítko a vyberte klávesnici v seznamu dostupných typ klávesnic. Vaše uživatelský manuál NAV N GO IGO 8

20 Systém Nav N Go igo 8 ulozí naposledy zvolenou klávesnici a nabídne ji i pi pístím zadávání dat. Oprava polozky zadané z klávesnice Chcete-li odstranit znaky: Klepnte na tlacítko. Chcete-li odstranit celý etzec, klepnte a podrzte tlacítko. Zadání mezery, napíklad mezi jménem a píjmením nebo ve Klepnte na tlacítko víceslovných názvech ulic Zadání malých a velkých písmen. lze pepínat mezi rezimem Klepnutím na tlacítko pro zadávání malých písmen, pocátecních velkých a jen velkých písmen. Zadávání symbol Klepnutím na tlacítko zadávání symbol. lze aktivovat klávesnici pro 14 Úkoly Potvrzení zadané polozky Klepnte na tlacítko Podrobnosti. 2.4 Pouzití mapy Obrazovka s mapou je nejcastji pouzívanou obrazovkou systému Nav N Go igo 8. Lze ji otevít z menu Navigace klepnutím na tlacítko. Dalsí informace o obrazovce s mapou najdete na Strana Zjistní podrobností o míst na map Zjistní podrobností o aktuální poloze bhem navigace: Zkontrolujte spodní ádek mapy. Zobrazuje aktuální ulici a popisné císlo. Chcete-li zjistit dalsí informace, klepnutím na tlacítko Poloha. Klepnte na tlacítko seznam blízkých bod POI. otevete menu 3.. Zobrazí se adresa, souadnice a Podrobnosti o libovolném míst zjistíte tak, ze dané místo vyberete na map: Klepnutím na libovolné místo na map otevete tlacítka pro ovládání mapy. Klepnte na pozadované místo na map. Zobrazí se na nm kurzor ( Adresa místa se zobrazí v dolní cásti mapy. Chcete-li zjistit dalsí informace, klepnutím na tlacítko Kurzor. Klepnte na tlacítko seznam blízkých bod POI. ). 3. otevete menu 4.. Zobrazí se adresa, souadnice a 15 To lze jest usnadnit tím, ze vyberete pozadovaný bod v Menu Najít. Potom se automaticky oteve menu Kurzor. Stací klepnout jen na tlacítko Manipulace s mapou Znacky polohy na map: Aktuální poloha GPS: Zvolené místo (kurzor): (Strana 23) (Strana 24) Následující ovládací prvky umozují zmnit zobrazení mapy podle vasich pozadavk. Vtsina tchto ovládacích prvk se zobrazí, jen pokud klepnete na mapu jednou. Po nkolika sekundách necinnosti automaticky zmizí. Akce Tlacítka Popis Mapu mzete posunovat v jakémkoli smru: Klepnte a pidrzte mapu a táhnte prstem ve smru posunutí mapy. Pokud je k dispozici poloha GPS a posunete. Klepnutím na mapu, zobrazí se tlacítko toto tlacítko se vrátíte na polohu GPS. Posunutí mapy Zádná tlacítka petazením Zobrazení a skrytí tlacítek pro ovládání mapy Klepnutím na toto tlacítko zobrazíte nebo skryjete následující tlacítka pro ovládání mapy: Zvtsení a zmensení Otocení doleva a doprava (jen 3D mapa) Naklonní nahoru a dol (jen 3D mapa) Tlacítka pedvolby zmny mítka (jen 2D mapa) Tlacítka Pedvolba naklonní a zmny mítka (jen 3D mapa) Tlacítko Zpt na polohu GPS Tlacítko Automatické mítko Zvtsení a zmensení Urcí, jak velká cást mapy se bude zobrazovat. Systém Nav N Go igo 8 pouzívá velmi kvalitní vektorové mapy, které umozují prohlízení v rzných mítkáchcích a vzdy s optimalizovaným obsahem. Názvy ulic a dalsí text se vzdy zobrazují se stejnou velikostí písma, nikdy obrácen a vzdy budou zobrazeny jen ty ulice a objekty, které potebujete. Pro zmnu mítka mapy platí odlisná omezení v rezimu 2D a rezimu Mapa 3D. 16 Akce Naklonní nahoru a dol Otocení doleva a doprava Tlacítka Popis Zmní úhel svislého zobrazení mapy v 3D rezimu. Zmní úhel vodorovného zobrazení mapy v 3D rezimu. Pokud je k dispozici poloha GPS, systém Nav N Go igo 8 otocí mapu tak, aby horní cást smovala ve smru cesty (orientace Sledování trasy). Tmito tlacítky mzete orientaci Sledování trasy zmnit. Pokud je k dispozici poloha GPS a otocíte mapu,. Klepnutím na toto zobrazí se tlacítko tlacítko automatické otácení mapy opt povolíte. Rezimy zobrazení Systém Nav N Go igo 8 umozuje následující perspektivy zobrazení mapy: standardní pohled seshora dol (2D), pohled s perspektivou (3D). Popisek vzdy pedstavuje rezim, který tlacítko nastaví: Je-li pouzíván 2D rezim, bude zobrazeno tlacítko. Klepnutím na nj pepnete systém do 3D rezimu. Automatické mítko Systém Nav N Go igo 8 umozuje automatické otácení, zmnu mítka a naklánní mapy tak, abyste vzdy mli optimální pohled: Pi píjezdu k místu zmny smru systém Nav N Go igo 8 zvtsí zobrazení a zvýsí úhel tak, abyste snadno rozpoznali odbocení na dalsí kizovatce. Pokud je dalsí místo zmny smru vzdálené, systém Nav N Go igo 8 oddálí mapu a snízí úhel pohledu tak, abyste mli pehled o silnici ped vámi. Jestlize jednou klepnete na toto tlacítko, povolíte funkci Automatické mítko. Jestlize klepnete a pidrzíte toto tlacítko, mzete nastavit limity mítka pro funkci Automatické mítko. Návrat do normální navigace (zpt k poloze GPS s automatickým otácením mapy) Tlacítka pedvolby zmny mítka Klepnutím na toto tlacítko pesunete mapu zpt na aktuální polohu GPS. Vaše uživatelský manuál NAV N GO IGO 8

21 Klepnutím na jedno z tlacítek pedvolby nastavte mítko na pevnou pedem definovanou hodnotu. 17 Akce (k dispozici jen v Pokrocilém rezimu) Tlacítka Popis Funkce Automatické mítko je vypnutá. Tato tlacítka jsou k dispozici v 2D rezimu. Klepnutím a pidrzením jakéhokoli z tchto tlacítek nastavíte aktuální mítko nebo obnovíte pvodní hodnotu. Klepnutím na jedno z tlacítek pedvolby nastavte naklonní a mítko na pevné pedem definované hodnoty. Funkce Automatické mítko je vypnutá. Tato tlacítka jsou k dispozici v 3D rezimu. Klepnutím a pidrzením jakéhokoli z tchto tlacítek nastavíte aktuální úrove naklonní a mítka, nebo obnovíte pvodní hodnoty. Systém Nav N Go igo 8 zobrazuje mítko mapy v 2D rezimu. Toto tlacítko není k dispozici na obrazovce s mapou. Je dostupné na následujících obrazovkách: Obrazovka Plánovat na map: Pokud je nastavena aktivní trasa, mzete ji na map zobrazit v plné délce. Obrazovka Informace o trase: Protokol trasy lze zobrazit na map v plné délce. Tlacítka pedvolby naklonní a zmny mítka (k dispozici jen v Pokrocilém rezimu) Mítko mapy Na celou obrazovku Informace o stavu a skryté ovládací prvky na map V kulatém poli Informace o zmn smru v horním levém rohu se zobrazují následující informace. Výsledek klepnutí na tuto oblast je závislý na aktuáln zobrazených informacích. Ikona Informace V Základním rezimu není k dispozici zádná aktivní trasa. V Pokrocilém rezimu není k dispozici zádná aktivní trasa. Podrobnosti Akce Pokud v Základním rezimu Klepnutím na tuto není nastavena zádná oblast otevete polozku trasa pro navigaci, v poli Najít adresu. Informace o zmn smru se zobrazí tato ikona., Pokud v Pokrocilém Klepnutím na tuto rezimu není nastavena oblast otevete menu zádná trasa pro navigaci, v Najít. poli Informace o zmn smru se zobrazí tato ikona. Klepnutím na tuto Není k Pokud existuje aktivní oblast se oteve dispozici trasa a není k dispozici zádná platná zádná platná poloha GPS, obrazovka Informace o trase. poloha GPS. zobrazí pohled na oblohu s jednotlivými satelity znázornnými barevnými body. Aby systém umozoval navigaci, 18 Ikona Informace Podrobnosti nkteré body musí být zelené. Akce, Pokud je zobrazen statický obrázek, je nutno provést výpocet trasy. Pokud je ikona animovaná, probíhá výpocet trasy. Dalsí událost na trase (dalsí odbocka) Je k dispozici poloha GPS a aktivní trasa, ale funkce pro automatické pepocítání mimo trasu je vypnuta a vy jste se od trasy odchýlili. Systém Nav N Go igo 8 provádí výpocet nebo pepocet trasy. Je k dispozici poloha GPS a aktivní trasa a pouzíváte navigaci po doporucené trase. Tato oblast poskytuje informace o typu a vzdálenosti dalsí události trasy. Klepnutím na tuto oblast systém Nav N Go igo 8 pepocítá doporucenou trasu. Pokud klepnete na tuto oblast obrazovky, nic se nestane. Klepnutím na tuto oblast se oteve obrazovka Informace o trase. Následující oblast se zobrazí vedle výse popsané kulaté oblasti. Výsledek klepnutí na tuto oblast je závislý na aktuáln zobrazených informacích. Ikona Informace Není k dispozici zádná platná poloha GPS. Podrobnosti Tento symbol se zde zobrazí, pokud není k dispozici zádná platná poloha GPS. Akce, Klepnutím na tuto oblast otevete obrazovku Data GPS umozující ovit stav signálu a nastavení pipojení. Dopravní Je-li k dispozici poloha Pokud klepnete na tuto omezení GPS, ale není k dispozici oblast obrazovky, nic se zádná trasa pro navigaci, nestane. zobrazí se zde pípadné dopravní omezení pro nadcházející kizovatku. Druhá událost Je-li k dispozici poloha Klepnutím na tuto trasy (odbocka GPS a aktivní trasa, toto oblast otevete po následující pole zobrazuje událost obrazovku Itinerá s odbocce) pokyny po jednotlivých trasy, která následuje po odboceních. dalsí události trasy zobrazené ve výse popsané oblasti. Blízící se rychlostní kamera Tato ikona se zobrazí, Klepnutím na tuto pokud se budete blízit k oblast potlacíte zvukové rychlostní kamee a v upozornní na kameru. menu Nastavení bude povoleno upozorování na kamery. Tato ikona se zobrazí bhem pouzití rezimu Prlet pro trasu, simulaci trasy a pehrávání Klepnutím na tuto oblast zastavíte simulaci. Zastaví spustnou simulaci. 19 Ikona Informace Prbh pepocítání trasy Podrobnosti protokolu trasy. Akce Bhem pepocítávání trasy Pokud klepnete na tuto oblast obrazovky, nic se se v tomto poli zobrazuje prbh pepocítávání (0- nestane. 100 %). zvuky jsou ztlumeny/povoleny nahrávání protokolu trasy stav TMC stav pipojení bluetooth Pokud klepnete na tuto oblast obrazovky, nic se nestane. Panel indikátor Na panelu indikátor se zobrazují následující symboly: Ikona Popis Zvuk systému Nav N Go igo 8 je ztlumen. Zvuk systému Nav N Go igo 8 je povolen. Systém Nav N Go igo 8 nahrává protokol trasy, je-li k dispozici poloha GPS. Nahrávání protokolu trasy je zakázáno. Není pipojen zádný pijímac TMC nebo je zaízení TMC vypnuto. Pijímac TMC je pipojen a probíhá píjem rádiové stanice s vysíláním TMC. Vaše uživatelský manuál NAV N GO IGO 8

22 K dispozici jsou nové nepectené události TMC. Cást trasy je objeta podle událostí TMC. Cást trasy je uvedena v událostech TMC, ale nelze ji objet (napíklad cíl se nachází na ucpané ulici). Stanice bluetooth je vypnuta. Stanice bluetooth je zapnuta, ale není pipojen zádný telefon. Doslo k chyb pipojení bluetooth. Systém Nav N Go igo 8 je k telefonu pipojen jako zaízení handsfree pomocí rozhraní bluetooth. Telefonní hovor probíhá pes pipojení bluetooth. 20 Ve tech datových polích na obrazovce s mapou se zobrazují následující informace. Klepnutím na tuto oblast otevete obrazovku, Informace o cest, na které mzete urcit, jaké hodnoty se mají v tchto tech polích zobrazovat. Pokud není k dispozici aktivní trasa, tato pole uvádí aktuální rychlost, kompas a aktuální cas. Ikona Typ Kompas Dalsí informace Zobrazuje smr jízdy, jestlize je mapa automaticky otácena (3D) a jestlize je vzdy orientována tak, ze je sever nahoe (2D). Lze zobrazit informace o rychlosti: Aktuální rychlost Rychlostní limit na aktuálním úseku Informace o rychlosti Casové údaje Lze zobrazit informace o case: Aktuální cas GPS Zbývající cas k dosazení cíle Zbývající cas k dosazení dalsího prjezdního bodu Pepokládaný cas píjezdu do cíle Pedpokládaný cas dosazení dalsího prjezdního bodu Informace o vzdálenosti Lze zobrazit informace o typu vzdálenosti: Zbývající vzdálenost k cíli Zbývající vzdálenost k dalsímu prjezdnímu bodu Aktuální výska Následující oblast obsahuje kombinované stavové pole indikátoru. Klepnutím na tuto oblast se oteve obrazovka Rychlé menu (Strana 65). Ikona Stav Pesnost polohy GPS Dalsí informace Vyssí pocet svítiících sloupc znamená vtsí pesnost polohy GPS. Stav baterie Zaízení je napájeno z baterie. Pocet svítících sloupc pedstavuje zbývající kapacitu. Baterie je nabíjena Zaízení je napájeno z externího zdroje napájení. Baterie je nabíjena. Typ vozidla Tento symbol oznacuje typ vozidla pouzitý pro výpocet trasy Pouzití kurzoru (zvolené místo na map) Nejprve vlozte kurzor na pozadované místo na map. To provete zvolením jedné z následujících mozností: Pomocí menu Najít vyberte místo. Mapa se zobrazí s vybraným bodem (kurzorem) uprosted a zobrazí se menu Kurzor s dostupnými moznostmi. Vlozte kurzor tak, ze klepnete na obrazovku a potom na ni klepnte znovu na pozadované místo. Klepnutím na tlacítko Mzete provádt následující akce: otevete menu Kurzor. Tlacítko Akce V aktivní trase pouzije kurzor jako výchozí bod tím, ze nahradí aktuální polohu GPS. (k dispozici jen v Pokrocilém rezimu) Je-li k dispozici aktivní trasa, pouzije kurzor jako cíl tím, ze nahradí pedchozí cíl. V aktivní trase pouzije kurzor jako prjezdní bod (dílcí cíl), který se nachází ped cílem. (k dispozici jen v Pokrocilém rezimu) Je-li k dispozici aktivní trasa, pouzije kurzor jako cíl a uchová pedchozí cíl jako prjezdní bod. (k dispozici jen v Pokrocilém rezimu) Zobrazí rzné trasy vypoctené dostupnými zpsoby pro tvorbu trasy. Vyberte zpsob, který nejlépe vyhovuje vasim potebám.(k dispozici jen v Pokrocilém rezimu) Ulozí kurzor jako bod POI.(k dispozici jen v Pokrocilém rezimu) Ulozí kurzor jako oblíbenou polozku. Ulozí kurzor jako místo rychlostní kamery. (k dispozici jen v Pokrocilém rezimu) Vlozí na místo kurzoru na map znacku. (k dispozici jen v Pokrocilém rezimu) Oteve obrazovku se jménem, adresou a souadnicemi na kurzoru a seznam blízkých bod POI. 2.5 Základní funkce systému Nav N Go igo Automatické mítko Funkce Automatické mítko nabízí mnohem více nez standardní automatickou zmnu mítka: Pi navigaci po trase vypocítané systémem Nav N Go igo 8: Pi píjezdu k místu zmny smru se zvtsí a zvýsí úhel zobrazení tak, abyste snadno rozpoznali odbocku na dalsí kizovatce. Pokud je dalsí místo zmny smru vzdálené, mapa se zmensi a úhel pohledu se snízí tak, abyste mli pehled o silnici ped vámi. 22 Jedete bez aktivní trasy v systému Nav N Go igo 8: Funkce Automatické mítko zvtsí zobrazení, pokud pojedete pomalu, a zmensí zobrazení, pokud pojedete rychle. Zmna zobrazení je urcena nastaveným limitem rychlosti. Povolení funkce Automatické mítko Klepnutím na mapu zobrazte tlacítka pro ovládání mapy a potom klepnutím na tlacítko povolte funkci Automatické mítko. Upesující nastavení funkce Automatické mítko Klepnutím na mapu zobrazte tlacítka pro ovládání mapy a potom klepnutím a pidrzením tlacítka otevete okno Nastavení automatického mítka. Podle poteby upravte limity zmny mítka pro funkci Automatické mítko Znacky polohy Aktuální poloha GPS a sledování silnice Pokud je k dispozici poloha GPS, systém Nav N Go igo 8 oznací aktuální polohu na map ikonou. Znacka pesné polohy je závislá na typu vozidla pouzitého pro výpocet trasy. Typ vozidla lze vybrat v polozce Nastavení trasy (Strana 76) nebo v polozce Rychlé menu (Strana 65). Vaše uživatelský manuál NAV N GO IGO 8

23 Pokud vyberte moznost Chodec: Ikona Smr ikony pedstavuje smr jízdy. bude oznacovat pesnou polohu GPS. bude zarovnána na nejblizsí silnici, Pokud vyberete jakýkoli typ vozidla: Ikona aby se tím potlacily chyby polohy GPS. Smr ikony bude oznacovat jeden ze smr jízdy na trase.. Zobrazí se menu Poloha. Chcete-li pouzít aktuální polohu GPS, klepnte na tlacítko Nyní mzete ulozit polohu GPS jako jednu z následujících polozek: polozka Oblíbené, rychlostní kamera, bod POI, znacka na map Návrat k normální navigaci Pokud je k dispozici poloha GPS a posunuli jste mapu (ikona se pohybuje nebo není vidt), nebo pokud jste otocili mapu ve 3D rezimu, zobrazí se tlacítko. Klepnutím na toto tlacítko vrátíte mapu zpt na polohu GPS a znovu aktivujete orientaci mapy Sledování trasy (automatické otocení mapy). Poznámka: I kdyz posunete mapu za jízdy, systém Nav N Go igo 8 bude pokracovat v navigaci, pokud je k dispozici aktivní trasa: Pehrají se hlasové pokyny a zobrazí se ikony informací o zmn smru podle aktuální polohy GPS Zvolené místo (kurzor) Pokud vyberete místo v menu Najít nebo klepnete na mapu, jestlize jsou zobrazena tlacítka pro ovládání mapy, na vybraném míst na map se zobrazí kurzor. Systém Nav N Go igo 8 zobrazuje kurzor jako cervený bod s cervenými krouzky ( úrovních zvtsení, dokonce i na pozadí 3D mapy. ), aby byl viditelný na vsech Pi zobrazení kurzoru klepnte na tlacítko. Zobrazí se menu Kurzor. Nyní mzete nastavit kurzor jako jednu z následujících polozek: výchozí bod na trasy, prjezdní bod na trase, cíl trasy. Mzete také vyhledat body POI v blízkosti kurzoru. Umístní kurzoru mzete ulozit jako: polozka Oblíbené, rychlostní kamera, bod POI, znacka na map Pvodní poloha v menu Kurzor Je-li oteveno menu Kurzor, zvlástní ikona ( bylo menu oteveno. ) bude oznacovat polohu kurzoru, pi které Mapu lze posunout a zvtsit a také lze vlozit kurzor na jiné místo. Zobrazí se obvyklá znacka kurzoru ( ) a tlacítka menu Kurzor budou vyhrazena pro toto nové místo.. Mapa se posune. Chcete-li se vrátit na pvodní polohu kurzoru, klepnte na tlacítko zpt na polohu, pi které bylo oteveno menu Kurzor, a znovu se zobrazí ikona Schémata barev pro den a noc Systém Nav N Go igo 8 pouzívá rzná schémata barev pro den a noc. Barvy mapy v rezimu Den jsou podobné papírové silnicní map. Schémata barev pro rezim Noc pouzívají tmavé barvy pro velké objekty, aby byl jas obrazovky mensí. Systém Nav N Go igo 8 nabízí pro den a noc rzná schémata barev. Lze také nastavit automatické pepínání mezi schématy barev pro den a noc podle aktuálního casu a polohy GPS nkolik minut ped východem slunce, kdy se jiz rozjasuje obloha, a nkolik minut po západu slunce ped tím, nez se setmí Schéma barev v tunelu Pi vjízdní do tunelu se barvy mapy zmní. Zmizí vsechny budovy a velké objekty (jako napíklad lesy nebo vodní plochy) a prázdné oblasti mezi silnicemi budou cerné. Silnice a ulice vsak budou v pvodních barvách pro aktuáln pouzívané schéma barev pro den a noc. Po výjezdu z tunelu se obnoví pvodní barvy Výpocet trasy a pepocítání Systém Nav N Go igo 8 pocítá trasu podle vasich pedvoleb: Metoda výpoctu trasy: Rychlá Krátká Ekonomickáý Snadná Typy vozidel: Auto Taxi Bus Vozidla první pomoci Kolo Chodec Typy silnic: Nezpevnné vozovky Povolení nutné Dálnice Placené silnice Placený úsek Trajekty 25 Trasa pes hranice Carpool pruhy (zobrazí se jen pi pouzití v USA) Systém Nav N Go igo 8 automaticky pepocítá trasu, pokud se odchýlíte od navrhovaného itineráe. Podle typu události TMC systém Nav N Go igo 8 trasu také pepocítá, pokud se njaká událost TMC týká urcité cásti doporucené trasy. Dalsí informace o plánování trasy najdete na Strana Itinerá Itinerá je seznam událostí trasy, tj. navigacních pokyn. Na obrazovce s mapou mzete zobrazit itinerá jedním z následujících zpsob: Klepnte na oblast mezi poli Informace o zmn smru a Data cesty, kde je zobrazen symbol pro dalsí odbocku (napíklad ).,,. V Pokrocilém rezimu klepnte na následující tlacítka: Na obrazovce Itinerá jsou k dispozici následující moznosti: Tlacítko Jakákoli z polozek seznamu Popis Oteve mapu s vybranou odbockou uprosted. Zmní úrove podrobností itineráe. K dispozici jsou tyto úrovn: Podrobný popis: Budou uvedeny vsechny kizovatky. Itinerá: Budou uvedeny jen významné kizovatky (ty, které jsou ohlasované hlasovými pokyny). Seznam silnic: Seznam vsech silnic pouzitých pi navigaci na trase. Slouzí k pechodu mezi stránkami, které obsahují dalsí polozky., Je-li otevena mapa s odbockou uprosted: Tlacítko Zvtsí mapu. Popis 26 Tlacítko Zmensí mapu. Popis, Posune mapu tak, aby se zobrazila pedchozí nebo dalsí odbocka. Oteve obrazovku, pomocí které se mzete vyhnout cásti trasy od vybrané odbocky Protokoly trasy Systém Nav N Go igo 8 dokáze zaznamenat projetou trasu (Strana 48). Vaše uživatelský manuál NAV N GO IGO 8

24 Protokol trasy obsahuje data o zmnách polohy GPS a není závislý na trase vypoctené systémem Nav N Go igo 8. Protokoly trasy lze nahrát, pejmenovat, pehrát, zobrazit na map, exportovat na pamovou kartu ve formátu GPX a také jej lze odstranit. Viz Strana 70. Nezávisle na normálním protokolu trasy mzete systém Nav N Go igo 8 nastavit tak, aby nahrával GPS data pijatá z GPS zaízení. Tyto protokoly jsou ukládány v samostatných textových souborech na pamové kart a nemohou být zobrazeny nebo pehrávány v systému Nav N Go igo 8. Chcete-li zapnout ukládání protokolu NMEA/SIRF, klepnte na tato tlacítka:,.,, Ukázka trasy Rezim simulace vás provede trasou podle navigacních pokyn (Strana 46). Mzete vybrat simulaci ve vysoké nebo v normální rychlosti. Simulaci mzete pouzít, chcete-li napíklad zjistit, jaký most systém Nav N Go igo 8 na trase naplánoval, a vy se chcete tomuto mostu vyhnout. Ukázky trasy lze spustit z menu Trasa klepnutím na tlacítko (simulace s vysokou rychlostí) nebo (simulace v normální rychlosti) POI (body zájmu) Bod POI je místo, které mze být uzitecné nebo zajímavé. Systém Nav N Go igo 8 obsahuje tisíce bod POI, ale mzete v aplikaci vytváet i vlastní body POI. Umístní bod POI jsou na map vyznacena zvlástními ikonami. Ikony POI jsou pomrn velké, aby byl symbol snadno rozeznatelný. Tyto ikony jsou poloprhledné, takze nezakrývají ulice a kizovatky za nimi. 27 Body POI jsou seskupeny do nkolika úrovní podle hlavních a dílcích kategorií. Ikony bodu POI dodávané s mapou znázorují kategorii bodu POI. Pokud ulozíte vlastní bod POI, mzete pro nj vybrat ikonu bez ohledu na piazenou kategorii POI. Ulození bod POI Chcete-li ulozit bod POI, vlozte kurzor ( následující tlacítka:, ) na pozadované místo a potom klepnte na,. Správa bod POI Mzete urcit, které skupiny POI se mají na map zobrazit a které skrýt a pi kterých úrovních zvtsení budou zobrazeny ikony POI. Na stejném míst lze spravovat ulozené body POI. Ulozený bod POI lze pejmenovat, pesunout do jiné skupiny POI, zmnit jeho ikonu nebo k nmu pidat telefonní císlo ci dalsí informace. Klepnte na následující tlacítka:.,, Rychlostní kamery Místo s rychlostní kamerou pedstavuje zvlástní bod POI. Tyto body nelze vyhledávat jako jiné body POI a systém vás na blízící se kamery upozorní. Je systém PDA dodáván s databází rychlostních kamer? Lze penést místa rychlostních kamer v textovém souboru? Lze ulozit kurzor jako místo rychlostní kamery? Ne Ano Ano Ulození rychlostních kamer Chcete-li ulozit umístní rychlostní kamery, vlozte kurzor ( potom klepnte na následující tlacítka:, ) na pozadované místo a,. 28 Varování ped kamerou Upozornní na rychlostní kamery lze zapnout v polozce Nastavení varování. Klepnte na následující tlacítka:,,,. Pokud upozornní zapnete a budete se blízit k rychlostní kamee, systém zareaguje následujícím zpsobem: Vizuální varování: Typ kamery se zobrazí v sekundárním poli Informace o zmn smru (napíklad ). Zvukové varování: Pokud pro kameru neexistuje rychlostní limit nebo je vase rychlost pod daným rychlostním limitem, systém vás na kameru upozorní jedním zapípáním. Pokud pekrocíte rychlostní limit kamery, systém zareaguje následujícím zpsobem: Vizuální varování: V rohu mapy se zobrazí symbol s rychlostním limitem (napíklad: ), Zvukové varování: Pehraje se zvlástní výstrazný zvuk Typy kamer K dispozici jsou rzné typy rychlostních kamer. Symbol Typ Pevné Popis Nkteré rychlostní kamery jsou umístny vedle silnice, míí jedním smrem a mí jeden nebo oba smry provozu. Slouzí k mení aktuální rychlosti. Pro tyto rychlostní kamery mzete udat smr sledované dopravy a rychlostní omezení. Systém Nav N Go igo 8 vás bude varovat, kdyz se k tmto rychlostním kamerám piblízíte ze sledovaného smru. Pekrocí-li vase rychlost rychlostní limit v blízkosti rychlostní kamery, systém Nav N Go igo 8 pehraje speciální varovný zvuk. Nkteré rychlostní kamery se pouzívají z vozidla. Ne vzdy vsak fungují a ne vzdy jsou nastaveny na kontrolování pedem daného rychlostního limitu. Varování je podobné jako u pevných rychlostních kamer, ale protoze není dán zádný rychlostní limit, oznamuje se pouze jejich blízkost. Nkteré rychlostní kamery jsou zabudovány v semaforech. Fungují jako pevné rychlostní kamery, ale je obtízné zjistit jejich pítomnost. Varování týkající se blízkosti a rychlosti je stejné jako u pevných rychlostních kamer. Tyto rychlostní kamery pracují v párech a nemí aktuální rychlost, ale prmrnou rychlost mezi dvma rychlostními kamerami. Ob identifikují vozidlo a zaznamenají pesný cas projetí. Poté podle vzdálenosti mezi obma body vypocítají vasi prmrnou rychlost. Systém Nav N Go igo 8 varuje pi píjezdu k jedné z tchto rychlostních kamer, ale pi projízdní se bude varování dále zobrazovat a vase prmrná rychlost se bude mit, dokud nedorazíte k jiné kamee tohoto typu. Pekrocí-li vase prmrná Mobilní Zabudované Kontrola úsek 29 Symbol Typ Popis rychlost rychlostní limit mezi dvma rychlostními kamerami, zobrazí se stejný speciální varovný zvuk jako u jiných typ kamer. Vaše uživatelský manuál NAV N GO IGO 8

25 Ve výjimecných pípadech, kdy systém Nav N Go igo 8 nezaznamená okamzik prjezdu kolem druhé rychlostní kamery (kamera je napíklad umístna na konci tunelu, kde poloha GPS jest není k dispozici), varovný signál se nevypne. Varovný signál lze vypnout klepnutím na symbol kamery na obrazovce. Cervené svtlo Tyto kamery kontrolují, zda jsou dodrzovány pedpisy na kizovatkách. Upozornní je podobné upozornní na mobilní rychlostní kamery: Jelikoz není k dispozici zádný rychlostní limit, je hlásena jen pítomnost tohoto prvku Smr kamery Rychlostní kamera mze mit rychlost v jednom smru, obou smrech nebo nkolika smrech na kizovatce, je-li umístna na otocné základn. Stejné smry platí i pro kamery sledující kizovatky. Systém Nav N Go igo 8 vás bude varovat pouze tehdy, kdyz pojedete ve sledovaném ci sledovatelném smru. Smr mení kamery je indikován následujícími symboly: Symbol Popis Kamera kontroluje rychlost ve smru, ve kterém jedete. Kamera kontroluje rychlost v opacném smru. Kamera kontroluje rychlost v obou smrech na silnici. Kamera mze kontrolovat rychlost v kazdém smru Upozornní na rychlostní limit Mapy mohou obsahovat informace o rychlostních limitech na silnicních úsecích. V nkterých oblastech nemusí být tyto informace dostupné (informujte se u místního prodejce) nebo nemusí zcela odpovídat skutecnosti. Systém Nav N Go igo 8 lze nastavit tak, aby upozoroval na pekrocení aktuálního rychlostního limitu. Klepnte na následující tlacítka:. Pi pekrocení rychlostního limitu systém zareaguje následujícím zpsobem: Vizuální varování: V rohu mapy se zobrazí symbol s rychlostním limitem (napíklad: ). Zvukové varování: Pomocí vybraného profilu hlasových pokyn se pehraje hlasová zpráva.,,, Zprávy TMC (Traffic Message Channel) Systém Nav N Go igo 8 mze poskytovat jest lepsí trasy, jestlize jsou k dispozici zprávy TMC (Traffic Message Channel). Sluzba TMC je specifická aplikace systému RDS (Radio Data System) pro stanice FM pouzívaného k penosu informací o doprav a pocasí v reálném case. Zprávy TMC jsou v systému Nav N Go igo 8 ve výchozím nastavení povoleny. Poznámka: TMC není celosvtová sluzba. V nkterých zemích ci oblastech nemusí být dostupná. Podrobné informace o pokrytí této sluzby získáte od místního prodejce. Pokud jsou v daném míst vysílána data TMC, systém Nav N Go igo 8 pouzije data TMC pro navigaci automaticky. V programu nemusíte nic nastavovat. Rádiové stanice na vlnách FM vysílající data TMC budou automaticky vyhledány a dekódované informace budou okamzit pouzity k plánování trasy. Jakmile systém Nav N Go igo 8 obdrzí informace, které se týkají vasí trasy, systém vás upozorní, ze pepocítává trasu, a navigace bude pokracovat s novou trasou, ve které budou zohlednny aktuální dopravní podmínky. V pípad nutnosti mzete nastavení týkající se zpráv TMC zmnit, pípadn mzete vybrat pozadovanou stanici pro píjem tchto dat. Klepnte na následující tlacítka:.,, 31 3 Navigace pomocí systému Nav N Go igo 8 Trasu mzete v systému Nav N Go igo 8 nastavit nkolika zpsoby: Pokud potebujete jednoduchou trasu (trasu pouze s jedním cílem bez prjezdních bod), mzete zvolit cíl a zahájit okamzit navigaci. Mzete vytvoit trasu s více body. (k dispozici jen v Pokrocilém rezimu) Mzete také naplánovat trasu nezávisle na aktuální poloze GPS nebo dokonce bez píjmu signálu GPS. (k dispozici jen v Pokrocilém rezimu) 3.1 Výbr cíle trasy Systém Nav N Go igo 8 nabízí nkolik zpsob, jak zvolit cíl a prjezdní body (dílcí cíle): Pouzijte zvolené místo na map (kurzor) (Strana 32). Zadejte úplnou nebo cástecnou adresu, napíklad jméno ulice bez císla domu, nebo jména dvou ulic tvoících kizovatku (Strana 33). Zadejte adresu se smrovacím císlem (Strana 40). Tímto zpsobem nemusíte vybírat název sídla, takze hledání názv ulic mze být rychlejsí. Pouzijte souadnice (Strana 44). Pouzití ulozeného místa: Rada: Oblíbené (Strana 41), POI (Strana 41), historie díve zvolených cíl a prjezdních bod (Strana 43). Pokud chcete trasu pouzít k navigaci pozdji, ulozte ji. Klepnte na následující tlacítka:,, Volba kurzoru jako cíle 1. Najdte cíl na map: Posute mapu a nastavte její mítko podle vasich pozadavk (Strana 16). Klepnte na místo, které chcete vybrat jako cíl. Zobrazí se na nm kurzor ( Klepnutím na tlacítko otevete menu Kurzor. ) Znovu se zobrazí mapa s vybraným bodem uprosted. Klepnte na tlacítko (Základní rezim) nebo (Pokrocilý rezim) v menu Kurzor. Provede se automatický výpocet trasy a potom budete moci spustit navigaci. Rada: Pokud budete chtít pouzít njaký cíl znovu a jestlize se zobrazí menu Kurzor, ulozte jej nejprve jako bod POI nebo jej vlozte do seznamu Oblíbené. Menu 32 Kurzor se znovu zobrazí se stejným bodem. Nyní jej mzete pouzít jako bod trasy Zadání adresy nebo cástecné adresy Jestlize znáte alespo cást adresy, její zadání je nejrychlejsím zpsobem výbru cíle trasy. Pomocí stejné obrazovky mzete najít adresu zadáním tchto polozek: pesná adresa vcetn císla domu, sted sídla, kizovatka, sted ulice, jakákoli výse uvedená moznost, hledání pomocí smrovacího císla (Strana 40). Vaše uživatelský manuál NAV N GO IGO 8

26 Powered by TCPDF ( Zadání adresy (Evropa) V nkterých zemích se státy v adresách nepouzívají. Po výbru zem je dalsím krokem definování sídla. Na obrazovce jsou ctyi ádky: Tento postup je vysvtlen pro situaci, kdy zacínáte v menu Navigace Klepnte na následující tlacítka: (Pokrocilý rezim). (Základní rezim) nebo, Systém Nav N Go igo 8 standardn navrhuje aktuální zemi a sídlo. Je-li teba, klepnte na název zem a vyberte jinou zemi ze seznamu. Je-li to poteba, zmte sídlo: Chcete-li vybrat sídlo ze seznamu naposledy pouzitých sídel, klepnte na tlacítko 1.. Zadání nového sídla: Klepnte na tlacítko s názvem sídla; pokud jste zmnili zemi/stát, klepnte na tlacítko Zacnte zadávat název sídla na klávesnici. Pejdte na seznam výsledk vyhledávání: Po zadání nkolika znak se mozné názvy zobrazí v seznamu Klepnutím na tlacítko výsledk pedtím, nez se zobrazí automaticky. otevete seznam Vyberte sídlo ze seznamu. Zadejte název ulice: Klepnte na tlacítko Pejdte na seznam výsledk: 4. Po zadání nkolika znak se mozné názvy zobrazí v seznamu. Klepnutím na tlacítko pedtím, nez se zobrazí automaticky. otevete seznam výsledk. Zacnte zadávat název ulice na klávesnici. Vyberte v seznamu pozadovanou ulici. 5. Zadejte císlo domu: Klepnte na tlacítko Zadejte císlo domu na klávesnici. Klepnutím na tlacítko dokoncíte zadávání adresy.. 6. Znovu se zobrazí mapa s vybraným bodem uprosted. Klepnte na tlacítko (Základní rezim) nebo (Pokrocilý rezim) v menu Kurzor. Provede se automatický výpocet trasy a potom budete moci spustit navigaci Zadání adresy (Severní Amerika, Austrálie) V nkterých zemích je stát soucástí adresy. Pokud se v jedné z takových zemí nacházíte nebo jste jakoukoli z nich vybrali ze seznamu zemí, na obrazovce se zobrazí pt ádk. Tento postup je vysvtlen pro situaci, kdy zacínáte v menu Navigace Klepnte na následující tlacítka: (Pokrocilý rezim). (Základní rezim) nebo, Systém Nav N Go igo 8 standardn navrhuje aktuální zemi, stát a sídlo. Je-li teba, klepnte na název zem a vyberte jinou zemi ze seznamu. Vyberete-li novou zemi, je 34 teba zvolit také stát nebo klepnutím na tlacítko bez ohledu na stát spustit hledání sídla Pokud jste zemi nezmnili, stále máte moznost vybrat jiný stát. Klepnte na název státu a vyberte jej ze seznamu. Je-li to poteba, zmte sídlo: Chcete-li vybrat sídlo ze seznamu naposledy pouzitých sídel, klepnte na tlacítko 1.. Zadání nového sídla: Klepnte na tlacítko s názvem sídla; pokud jste zmnili zemi/stát, klepnte na tlacítko Zacnte zadávat název sídla na klávesnici. Pejdte na seznam výsledk vyhledávání: Po zadání nkolika znak se mozné názvy zobrazí v seznamu. Klepnutím na tlacítko výsledk pedtím, nez se zobrazí automaticky. otevete seznam Vyberte sídlo ze seznamu. Zadejte název ulice: Klepnte na tlacítko Pejdte na seznam výsledk: 4. Po zadání nkolika znak se mozné názvy zobrazí v seznamu. Klepnutím na tlacítko pedtím, nez se zobrazí automaticky. otevete seznam výsledk. Zacnte zadávat název ulice na klávesnici. Vyberte v seznamu pozadovanou ulici. 6. Zadejte císlo domu: Klepnte na tlacítko Zadejte císlo domu na klávesnici. Klepnutím na tlacítko dokoncíte zadávání adresy.. 7. Znovu se zobrazí mapa s vybraným bodem uprosted. Klepnte na tlacítko (Základní rezim) nebo (Pokrocilý rezim) v menu Kurzor. Provede se automatický výpocet trasy a potom budete moci spustit navigaci Zadání adresy pi opakování císel dom Na nkterých dlouhých ulicích dochází v urcitých bodech k opakování císel dom. Proto se mze stejné císlo domu na jedné ulici opakovat dvakrát nebo vícekrát. V tom pípad je teba po výbru císla domu vybrat píslusnou adresu podle informací o oblasti/pedmstí. Tento postup je vysvtlen pro situaci, kdy zacínáte v menu Navigace Klepnte na následující tlacítka: (Pokrocilý rezim). (Základní rezim) nebo, Systém Nav N Go igo 8 standardn navrhuje aktuální zemi/stát a sídlo. Pokud chcete vybrat jinou zemi/stát, vyberte jinou polozku seznamu. Je-li to poteba, zmte sídlo: Chcete-li vybrat sídlo ze seznamu naposledy pouzitých sídel, klepnte na tlacítko 1.. Zadání nového sídla: Klepnte na tlacítko s názvem sídla; pokud jste zmnili zemi/stát, klepnte na tlacítko Zacnte zadávat název sídla na klávesnici. Pejdte na seznam výsledk vyhledávání: Po zadání nkolika znak se mozné názvy zobrazí v seznamu. Klepnutím na tlacítko výsledk pedtím, nez se zobrazí automaticky. otevete seznam Vyberte sídlo ze seznamu. Zadejte název ulice: Klepnte na tlacítko Pejdte na seznam výsledk: 4. Po zadání nkolika znak se mozné názvy zobrazí v seznamu. Klepnutím na tlacítko pedtím, nez se zobrazí automaticky. otevete seznam výsledk. Zacnte zadávat název ulice na klávesnici. Vaše uživatelský manuál NAV N GO IGO 8

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO EVOLVE

Více

Návod k obsluze Evolve MultiTraxx

Návod k obsluze Evolve MultiTraxx Návod k obsluze Evolve MultiTraxx Navigační software pro systém PNA Čeština 1.0 Poznámka k autorským právům Produkt a informace v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tuto příručku,

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GOCLEVER MAP 2.5. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se GOCLEVER MAP 2.5 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze Nav N Go igo 8

Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Návod k obsluze Nav N Go igo 8 Navigační software pro systém PDA Čeština Duben 2008, verze 1.1 Poznámka k autorským právům Produkt a informace v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Návod k obsluze EasiNav

Návod k obsluze EasiNav Návod k obsluze EasiNav Navigační software pro systém PNA Čeština Říjen 2008, verze DocVersion 2.0 Poznámka k autorským právům Produkt a informace v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0 NAvigaCE Quick Start Guide X-302MH Čeština Rev 1.0 Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Přečtěte si licenční ujednání

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE CZ Počáteční nastavení 1. Vyberte preferovaný jazyk a poté klepněte na tlačítko, abyste výběr potvrdili. Později je lze kdykoli změnit v menu Místní nastavení.

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA MINI http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284864

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA MINI http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284864 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA MINI. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2362177

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2362177 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 4350 MAX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 4350 MAX v uživatelské

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se MEDION GOPAL

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA PRO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál CLARION MAP670

Vaše uživatelský manuál CLARION MAP670 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CLARION MAP670. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se CLARION MAP670 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál MIO C710 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1884530

Vaše uživatelský manuál MIO C710 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1884530 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MIO C710. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se MIO C710 v uživatelské příručce

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 2150 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2469786

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 2150 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2469786 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 2150 MAX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 2150 MAX v uživatelské

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM GO 750 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2830715

Vaše uživatelský manuál TOMTOM GO 750 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2830715 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 CHICAGO HW MP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 CHICAGO

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/2323047

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/2323047 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI http://cs.yourpdfguides.com/dref/2323046

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI http://cs.yourpdfguides.com/dref/2323046 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

OBSAH. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Varování. Stručný průvodce. Navigační systém. CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/ :26

OBSAH. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Varování. Stručný průvodce. Navigační systém. CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/ :26 CZ OBSAH Úvod Bezpečnostní pokyny Varování Stručný průvodce Navigační systém CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/2014 09:26 CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 2 29/05/2014 09:26 Úvod NÁVOD K OBSLUZE

Více

Vaše uživatelský manuál NAVMAN F10

Vaše uživatelský manuál NAVMAN F10 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVMAN F10. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVMAN F10 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS F825. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS F825 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 3100

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 3100 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Vaše uživatelský manuál NAVMAN S-SERIES http://cs.yourpdfguides.com/dref/1220852

Vaše uživatelský manuál NAVMAN S-SERIES http://cs.yourpdfguides.com/dref/1220852 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVMAN S-SERIES. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVMAN S-SERIES v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM 920T http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439864

Vaše uživatelský manuál TOMTOM 920T http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439864 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

Návod k obsluze IGO-8

Návod k obsluze IGO-8 Návod k obsluze IGO-8 Navigační software pro systém AVM Čeština Poznámka k autorským právům Produkt a informace v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tuto příručku, případně jakékoli

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX http://cs.yourpdfguides.com/dref/1217918

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX http://cs.yourpdfguides.com/dref/1217918 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 22XX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 22XX v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284772

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284772 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM ONE XL

Vaše uživatelský manuál TOMTOM ONE XL Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PIONEER AVIC-S2

Vaše uživatelský manuál PIONEER AVIC-S2 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PIONEER AVIC-S2. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PIONEER AVIC-S2 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP GX33 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1276748

Vaše uživatelský manuál SHARP GX33 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1276748 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Popis navigačního sw igo PRIMO

Popis navigačního sw igo PRIMO Popis navigačního sw igo PRIMO Toto je úvodní obrazovka - hlavní menu navigace. Odtud můžeme přistupovat ke všem částem aplikace. Cíl cesty se zadává klepnutím na tlačítko "Hledat". Zadání cíle cesty (tzn.

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-Z300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/531876

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-Z300 http://cs.yourpdfguides.com/dref/531876 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE

UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE Informace Gratulujeme vám ke koupi přístroje NDrive! NDrive je navigační systém, který splní všechna vaše očekávání. Díky GPS technologii (Global Positioning System) můžete využívat

Více

Podrobný návod k použití igo9 - Primo

Podrobný návod k použití igo9 - Primo Podrobný návod k použití igo9 - Primo Toto je úvodní obrazovka - hlavní menu navigace. Odtud můžeme přistupovat ke všem částem aplikace. Cíl cesty se zadává klepnutím na tlačítko "Hledat". Zadání cíle

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál BECKER MAP PILOT http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798245

Vaše uživatelský manuál BECKER MAP PILOT http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798245 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9 Lenovo VIBE P1m Základy Regulatorní prohlášení Na webových stránkách http://support.lenovo.com je k dispozici aktualizovaná a dokument Regulatorní prohlášení. Technické údaje V této sekci jsou uvedeny

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 8410. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 8410 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON MN7 PDA

Vaše uživatelský manuál NAVIGON MN7 PDA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5

Vaše uživatelský manuál NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON MOBILENAVIGATOR

Více

Vaše uživatelský manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS MOBILE 6.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3931614

Vaše uživatelský manuál KASPERSKY ANTI-VIRUS MOBILE 6.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3931614 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KASPERSKY ANTI-VIRUS MOBILE 6.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 5530 XPRESSMUSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212283

Vaše uživatelský manuál NOKIA 5530 XPRESSMUSIC http://cs.yourpdfguides.com/dref/4212283 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 5530 XPRESSMUSIC. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 1400

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 1400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 1400. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 1400 v uživatelské příručce

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM ECLIPSE AVN2210P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3225512

Vaše uživatelský manuál TOMTOM ECLIPSE AVN2210P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3225512 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro TOMTOM ECLIPSE AVN2210P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka

Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka Nokia Autem 3.0 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Aplikace Nokia Autem 3 Jízda k cíli 3 Uložení nebo zobrazení místa 4 Hlasové pokyny 4 Stahování a odebírání map 5 Navigace offline 5 Pomoc

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Vaše uživatelský manuál ESET MOBILE ANTIVIRUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3823096

Vaše uživatelský manuál ESET MOBILE ANTIVIRUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3823096 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ESET MOBILE ANTIVIRUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ESET MOBILE ANTIVIRUS

Více

Vaše uživatelský manuál SUUNTO ELEMENTUM VENTUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804868

Vaše uživatelský manuál SUUNTO ELEMENTUM VENTUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SUUNTO ELEMENTUM VENTUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923

Vaše uživatelský manuál HP HD-3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172923 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP HD-3100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP HD-3100 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál PIONEER AVIC-F10BT

Vaše uživatelský manuál PIONEER AVIC-F10BT Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PIONEER AVIC-F10BT. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PIONEER AVIC-F10BT v uživatelské

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA NEO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284885

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA NEO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284885 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA NEO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

2DIN multimediální přehrávač 80810A

2DIN multimediální přehrávač 80810A 2DIN multimediální přehrávač 80810A Předtím než začnete rádio používat, si přečtěte tento návod. 1 Obsah Úvodní informace...3 Důležitá upozornění...3 Hlavní funkce...4 Úvodní obrazovka...4 Uspořádání ikon

Více

TomTom Trucker Uživatelská příručka 16.1

TomTom Trucker Uživatelská příručka 16.1 TomTom Trucker Uživatelská příručka 16.1 Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 7 Co je nového 8 Novinky v této verzi... 8 Videa TomTom... 8 Start 10 Instalace zařízení do vozidla... 10 Umístění

Více

Dynavix 10: Evidence jízd

Dynavix 10: Evidence jízd Dynavix 10: Evidence jízd Stručný návod k použití Copyright 2004-2011 Telematix Software a.s. Všechna práva vyhrazena. Úvod Nadstandardní funkce Evidence jízd doplněná o funkci sledování spotřeby umožňuje

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více