Vaše uživatelský manuál NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 Návod k obsluze NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 Uživatelská příručka NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 Příručka pro uživatele NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 Návod na použití NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 Vaše uživatelský manuál NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5

2 Abstrakt manuálu: podléhají autorskému zákonu. Záruka Podpora... 7 Ochranné známky 7 2 Nez zacnete Obnovení obsahu pamové karty Instalace hardwaru Instalace MobileNavigatoru v automobilu Instalace MobileNavigatoru na jízdní kolo..

3 Fungování vaseho navigacního systému Dlezité bezpecnostní pokyny Bezpecnostní pokyny pro navigaci Bezpecnostní pokyny pro zacházení s MobileNavigatorem Bezpecnostní pokyny pro zapojení ve vozidle Ovládání navigacního softwaru Hardwarové klávesy Softwarová klávesnice Zadání pomocí normální klávesnice Zadání pomocí klávesnice mobilu Tlacítka..

4 Tlacítka s popiskami Seznamy Uzivatelské rezimy Dva uzivatelské rezimy. 32 Zmna uzivatelského rezimu Standardní rezim Rozsíený rezim...

5 Navigace Vseobecné pokyny k navigaci Spustní MobileNavigatoru Rozsíený rezim Standardní rezim Základní nastavení.. 40 Zadání cílové lokality Zadání cílové adresy...

6 Výbr dlezitého místa Obsah Uzivatelská pírucka Uzivatelská pírucka MobileNavigator Pevzetí cíle z mapy Pevzetí cíle z Oblíbených.. 54 Pevzetí jednoho z posledních zadaných cíl Pouzít domovskou adresu.. 57 Správa cílových lokalit Ulození cílové lokality Pejmenování cílové lokality Smazání cílové lokality

7 . 60 Zadání nkolika cílových lokalit (plánování trasy s etapami). 60 Zadání cílových lokalit Úprava, ulození a správa trasy Vypoctení trasy. 67 Ukázat trasu na map.. 68 Simulování trasy Spustní navigace Práce s mapou Výbr mapy..

8 Ovládání mapy.. 76 Zobrazení mapy bhem navigace Zobrazení dodatecných mapových informací Uzitecné funkce bhem navigace Vlození prjezdního bodu Jízda k dalsímu cíli Blokování úsek trasy.. 89 Pouzití funkcionality TMC Konfigurace MobileNavigatoru.

9 Výbr oblasti konfigurace Uzivatelský rezim Informace na map Informace o trase Znacení Rychlost Hlasitost Zobrazení.

10 Dotykový displej Automatický rezim Moznosti trasy Plánování trasy Casová zóna Formát TMC...

11 Domovská adresa Ztlumení rádia (Radio-mute) Informace o produktu Glosá Rejstík Obsah Uzivatelská pírucka Uzivatelská pírucka MobileNavigator 5 1 Úvod Strana 6 Strana 6 Strana 7 Strana 7 V této kapitole naleznete informace k tmto tématm: 1.1 Orientace v pírucce a pouzité konvence 1. 2 Záruka 1.3 Podpora 1.4 Ochranné známky Úvod -5- Uzivatelská pírucka MobileNavigator Orientace v pírucce a pouzité konvence Tato pírucka vám umozuje rychlou orientaci: V zápatí pírucky vidíte, ve které kapitole a kterém odstavci se práv nacházíte. Na konci pírucky najdete glosá, ve kterém jsou vysvtleny pouzité odborné výrazy. Na konci pírucky naleznete rejstík pro cílené hledání informací. Rychlé nalezení informací Konvence V této pírucce se pouzívají rzná formátování a grafické symboly pro zvýraznní dlezitých cástí textu a usnadnní práce s píruckou. Formátování tucné Tlacítka, pole a elementy uzivatelského prostedí softwaru. Zvýraznní upozornní a pokyn. Právn chránná vlastní jména. Názvy oken a dialog. Oznacení uzivatelského rezimu, ke kterému se vztahuje píslusný odstavec. Odstavce, které se netýkají vaseho aktuálního uzivatelského rezimu, nemusíte císt. Pouzití Tento symbol vyznacuje pokyny a tipy, které vám ulehcí práci s MobileNavigatorem. Tento symbol upozoruje na místa v pírucce, na kterých naleznete navazující informace. Tento symbol varuje ped riziky, která mohou vést k poskození zdraví nebo ztrát zivota ci vcným skodám. tucné s kurzívou KAPITÁLKA Kurzívou a podtrzen Symbol 1.2 Záruka Vyhrazujeme si obsahové zmny dokumentace a softwaru bez dalsího sdlení. NAVIGON nepebírá záruku za správnost obsahu nebo za skody, které vyplývají z pouzití uzivatelské pírucky. Budeme vám vdcní za upozornní na chyby nebo návrhy na zlepsení, abychom vám mohli v budoucnu nabídnout jest dokonalejsí produkty. Omezení záruky -6- Orientace v pírucce a pouzité konvence Uzivatelská pírucka MobileNavigator Podpora Nasi servisní pracovníci jsou telefonicky k zastizení od pondlí az sobota od 8 do 20 hod. SEC. Volejte nasi zákaznickou servisní linku na Císle: (Cena: V závislosti na telefonním operátorovi) Dalsí informace naleznete také na internetových stránkách NAVIGON AG na com v kapitole "Podpora". Potebujete pomoc? 1.4 Ochranné známky Vsechny v uzivatelské pírucce uvedené a píp. Vaše uživatelský manuál NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5

12

13 tetími osobami chránné ochranné známky a obchodní znacky podléhají neomezen ustanovením píslusného platného znackového práva a vlastnickým právm píslusných registrovaných vlastník. Vsechny zde vyznacené ochranné známky, obchodní jména nebo názvy firem jsou nebo mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami píslusných vlastník. Vsechna práva vyhrazena, vcetn tchspustí instalátor. ite se pokyny na obrazovce. Upozornní: Pokud se instalátor nespustí automaticky, otevete przkumníka Windows. Vyberte slozku vasí DVD mechaniky a dvojkliknte na soubor "Setup.exe". Jak nahrát mapy na pamovou kartu Pehled Obnovení obsahu pamové karty Pi ztrát nebo poskození pamové karty, která je soucástí dodávky, naleznete na MobileNavigator DVD 1 vsechna potebná zálozní data, pomocí kterých mzete obsah pamové Nez zacnete Uzivatelská pírucka MobileNavigator 5 karty obnovit. Potebujete na to PC. Upozornní: ActiveSync musí být nainstalován na vasem PC. Proctte si k tomu i návod k vasemu PNA. Postupujte následovn: 1. Spojte vás Pocket PC pes ActiveSync s vasím pocítacem. 2. Vlozte Mobilacute;mu Tytam jsou doby, kdy jste museli namáhav hledat správnou cestu v tlustých skládacích mapách. Vás navigacní systém MobileNavigator vás navede bez velkého listování rychle a spolehliv k cíli. Global Positioning System (GPS) vyvinula americká armáda v 70. letech jako systém pro navádní raket. GPS je zalozené na celkem 24 satelitech, které krouzí okolo Zem a vysílají signály. GPS pístroj tyto signály pijímá a vypocítává z doby zpozdní signál svou vzdálenost od jednotlivých satelit. Tím mze urcit svou aktuální zempisnou pozici. Pro urcení polohy jsou potebné signály alespo tí satelit, od cty satelit je mozné také zjistit nadmoskou výsku. Poloha se pitom urcí s pesností na 3 metry. MobileNavigator Jak funguje GPS Navigace s GPS Mapy, které jsou soucástí dodávky, obsahují i zempisné souadnice zobrazených dlezitých míst, ulic a lokalit. Navigacní systém tedy mze vypocítat cestu od výchozího bodu k urcité cílové lokalit. Pijímá-li vás navigacní systém signály minimáln 3 satelit, mze urcit vasi polohu a zobrazit ji na map. Tato poloha mze slouzit jako výchozí bod pro výpocet trasy. Protoze se urcování a zobrazování polohy provádí jednou za sekundu, mzete na map sledovat, jak se pohybujete. Dopravní hlásení s TMC Traffic Message Channel (TMC), který je mozné dokoupit jako volitelný doplnk, dodá vasemu navigacnímu systému dopravní hlásení. To je mozné díky externímu pístroji TMC, pipojenému k vasemu PNA, který pijímá dopravní hlásení, vysílaná rozhlasovými stanicemi. Traffic Message Channel, zkrácen TMC, je jednotný evropský standard, který mohou vyuzívat vsechny rozhlasové stanice, a který se penásí s RDS signálem (RDS = Radio Data System) rozhlasové stanice. Dopravní situaci na dálnicích a nkterých státních silnicích hlídají senzory nebo informátoi a policie. Tato dopravní data se pedávají dopravním dispecinkm, které data vyhodnocují a zprostedkují rozhlasovým stanicím. Odtam se data vysílají pímo pes TMC. TMC pijímac filtruje digitální dopravní data z RDS signálu a pedává je dále navigacnímu systému. Na map se pak zobrazí graficky nebo formou seznamu aktuálních dopravních omezení (nap. silnicní práce nebo zácpy). Vysílaná dopravní hlásení mze navigacní systém zahrnout do výpoctu trasy a pi dopravních omezeních na vypocítané trase vyuzít k výpoctu alternativní trasy. MobileNavigator vám tak mze umoznit dynamickou navigaci, pizpsobenou aktuální dopravní situaci. Jak funguje TMC Nez zacnete Uzivatelská pírucka MobileNavigator Dlezité bezpecnostní pokyny Ped spustním navigacního systému si prosím ve vlastním zájmu pecliv proctte následující bezpecnostní pokyny a upozornní. Na co je teba dbát Bezpecnostní pokyny pro navigaci Pouzití MobileNavigatoru na vlastní nebezpecí. Pozor: Neobsluhujte navigacní systém bhem jízdy, chráníte tím sebe a jiné ped dopravními nehodami! Pozor: Dívejte se na displej jen tehdy, pokud se nacházíte v bezpecné dopravní situaci! Pozor: Vedení silnice a dopravní znacky mají pednost ped pokyny navigacního systému. Pozor: ite se pokyny MobileNavigatoru pouze, pokud vám to dovolí okolnosti a pravidla silnicního provozu! MobileNavigator vás dovede k cíli, i kdyz musíte z plánované trasy odbocit. Upozornní: Trasu plánujte nejlépe pedtím, nez vyjedete. Pokud chcete po cest zadat novou trasu, zajete k nejblizsímu parkovisti nebo odpocívadlu! Upozornní: Pokud jste hlasovým pokynm nerozumli nebo si nejste jistí, co udlat na pístí kizovatce, mzete se rychle zorientovat podle zobrazené mapy nebo sipky Bezpecnostní pokyny pro zacházení s MobileNavigatorem Pozor: Pístroj není vodotsný. Chrate pístroj ped vlhkostí, nap. destm a kroupami, pokud jej pouzíváte na kole nebo pi chzi. Vaše uživatelský manuál NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5

14 Pozor: Pi vypnutí motoru odpojte konektor napájení MobileNavigatoru, protoze pístroj neustále spotebovává proud a mohla by se vycerpat baterie vozidla. Upozornní: Nepouzívejte pro cistní pístroje ostrá rozpoustdla. Pouzívejte pouze navlhcený hadík bez chloupk Dlezité bezpecnostní pokyny Uzivatelská pírucka MobileNavigator 5 Upozornní: Netahejte konektor ze zástrcky za kabel. Mzete tím kabel poskodit! Bezpecnostní pokyny pro zapojení ve vozidle Pozor: Neupevujte drzák MobileNavigatoru v dosahu airbagu. Pozor: Dbejte pi instalaci drzáku na to, aby drzák ani v pípad nehody nepedstavoval bezpecnostní riziko. Nez zacnete Uzivatelská pírucka MobileNavigator 5 3 Ovládání navigacního softwaru Strana 20 Strana 21 V této kapitole naleznete informace k tmto tématm: 3.1 Hardwarové klávesy 3.2 Softwarová klávesnice Zadání pomocí normální klávesnice Zadání pomocí klávesnice mobilu 3.3 Tlacítka Tlacítka s popiskami 3.4 Seznamy Strana 28 Strana 24 Ovládání navigacního softwaru Uzivatelská pírucka MobileNavigator Hardwarové klávesy Na pední stran pístroje se nacházejí následující hardwarová tlacítka, pomocí kterých máte rychlý pístup k nejdlezitjsím funkcím: Hardwarové klávesy Klávesa Nastavení Oteve se maska Nastavení. Klávesa Zpt Oteve se pedtím otevená maska. Klávesa Zmensení mapy Stisknte tuto klávesu pro zmensení mapy. Klávesa zvtsení mapy Stisknte tuto klávesu pro zvtsení mapy. Klávesy Snízit hlasitost / Zvýsit hlasitost Stisknte tuto klávesu pro snízení hlasitosti. Stisknte tuto klávesu pro zvýsení hlasitosti. Zapnout/vypnout pístroj Na horní stran pístroje se nachází klávesa pro vypnutí a zapnutí pístroje. Vypínac Zapne / vypne pístroj Hardwarové klávesy Uzivatelská pírucka MobileNavigator Pehled Softwarová klávesnice Má-li se zadávat text, objeví se ve spodní cásti obrazovky softwarová klávesnice. Mze mít bu podobu normální klávesnice nebo klávesnice mobilu. Mezi klávesnicemi se mzete pepínat pomocí tlacítek. Tlacítko aktivní klávesnice se zobrazí jako zatlacené Zadání pomocí normální klávesnice Na normální klávesnici mzete vse zadávat prstem. Na normální klávesnici je mozné zadávat pouze velká písmena. Pi zadávání názv míst nebo ulic nemusíte zadávat interpunkci ani pehlásky. MobileNavigator tyto znaky doplní automaticky za vás. Hledáte-li nap. msto "Würzburg", zadejte "WURZBURG". Vlození mezery, smazání jednoho znaku Pro zadání mezery klepnte na klávesu. Pro smazání znaku ped kurzorem klepnte na klávesu. Pepínání mezi rezimem zadávání císlic a písmen Pro zadávání císlic, napíklad PSC, klepnte na klávesu. Pro návrat do rezimu zadávání písmen klepnte na. Zvlástní znaky Pro zadání zvlástních znak klepnte na klávesu. Zobrazí se klávesnice zvlástních znak. Ovládání navigacního softwaru Uzivatelská pírucka MobileNavigator 5 Jakmile zadáte zvlástní znak, zobrazí se opt klávesnice s písmeny. Zvlástní znaky se pi zadávání údaj adresy nemusejí zadávat, mohou být ale uzitecné pi oznacování ulozených cíl a tras. Posunutí kurzoru Chcete-li smazat jiný nez poslední znak nebo vlozit znak jinam nez úpln na konec, musíte kurzor pesunout na píslusné místo. Klepnte na místo, na kterém chcete mít kurzor Zadání pomocí klávesnice mobilu Na klávesnici mobilu mzete vsechny údaje zadávat prstem. Na klávesnici mobilního telefonu je mozné zadávat pouze velká písmena. Jako u mobilu je ke kazdé klávese piazeno nkolik písmen. Klepnte na klávesu tolikrát, dokud se neobjeví píslusné písmeno (Napíklad pro zadání "S" klepnte na klávesu "PQRS" ctyikrát). Pi zadávání názv míst nebo ulic nemusíte zadávat interpunkci ani pehlásky. MobileNavigator tyto znaky doplní automaticky za vás. Hledáte-li nap. msto "Würzburg", zadejte "WURZBURG" Softwarová klávesnice Uzivatelská pírucka MobileNavigator 5 Vlození mezery, smazání jednoho znaku Pro zadání mezery klepnte na klávesu. Pro smazání znaku ped kurzorem klepnte na klávesu. Pepínání mezi rezimem zadávání císlic a písmen Pro zadávání císlic, napíklad PSC, klepnte na klávesu. Pro návrat do rezimu zadávání písmen klepnte na. Zvlástní znaky Klepnete-li na nkterou klávesu, objeví se nad softwarovou klávesnicí ádek, ve kterém jsou vsechna písmena a symboly, které je mozné pomocí této klávesy zadat. Aktivní písmeno je vyznacené. Chcete-li zadat nap. "Ø", mackejte tak dlouho tlacítko "MNO", dokud nebude v ádku nad klávesnicí vyznacené písmeno "Ø". Zvlástní znaky se pi zadávání údaj adresy nemusejí zadávat, mohou být ale uzitecné pi oznacování ulozených cíl a tras. Vaše uživatelský manuál NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5

15 Posunutí kurzoru Chcete-li smazat jiný nez poslední znak nebo vlozit znak jinam nez úpln na konec, musíte kurzor pesunout na píslusné místo. Klepnte na místo, na kterém chcete mít kurzor. Ovládání navigacního softwaru Uzivatelská pírucka MobileNavigator Tlacítka Tlacítka Na vsech maskách MobileNavigatoru najdete následující funkcní tlacítka: Zpt Klepnte na toto tlacítko pro návrat do pedtím otevené masky. Toto tlacítko se vám zobrazí jen tehdy, pokud se nenacházíte v HLAVNÍ NABÍDCE. Hlavní nabídka Klepnte na toto tlacítko pro otevení hlavní masky. Toto tlacítko se vám zobrazí jen tehdy, pokud se nenacházíte v HLAVNÍ NABÍDCE. GPS Tlacítko GPS se nachází na obrazovce vpravo nahoe. Barva tlacítka a císlo za symbolem mají následující význam: Symbol Význam GPS pístroj je vypnutý - NEBO externí GPS pístroj není správn pipojen. GPS pístroj je zapnutý, signál vsak není vhodný pro navigaci. Tomu tak je nap. v pípad, kdy se nacházíte v uzavené budov. GPS signál je dostupný. Je mozné zacít s navigací. Bez GPS Zádný signál GPS pipraveno Tlacítka Uzivatelská pírucka MobileNavigator 5 Mzete klepnout na toto tlacítko pro zobrazení informací o aktuálním stavu GPS: Informace GMT Délka/Síka Satelity HDOP Význam Greenwich Mean Time Londýnský cas bez letního casu. Aktuální poloha. Informace o východní délce a severní síce. Pocet pijímaných satelit. Pro navigaci jsou potebné signály minimáln tí satelit. Horizontal Dilution of Precision Uvádí kvalitu urcení polohy. Teoreticky jsou mozné hodnoty 0 az 50, picemz platí: cím mensí hodnota, tím pesnjsí urcení polohy (hodnota 0 = bez odchylky od skutecné polohy). Hodnoty do 8 jsou pro navigaci akceptovatelné. Ukazuje aktuální rychlost vozidla. Ukazuje aktuální stanovist. Klepnte na tuto plochu pro ulození aktuálního stanovist do cílové pamti. Klepnte na toto tlacítko pro zavení GPS okna. Rychl. Stanovist Ulozit stanovist Zavít okno Ovládání navigacního softwaru Uzivatelská pírucka MobileNavigator 5 Energie Tlacítko Energie se nachází na obrazovce vpravo dole. Symboly na tlacítku mají následující význam: Symbol Význam Pístroj napájí externí zdroj. Baterie je kompletn nabitá. LEDka na pístroji svítí zelen. Pístroj napájí externí zdroj. Baterie se práv nabíjí. LEDka na pístroji svítí zlut. Pístroj napájí vnitní baterie. Stav nabití baterie je dostacující. Pocet zelených blokových segment v baterii ukazuje stav nabití (2 az 3 segmenty). Pístroj napájí vnitní baterie. Stav nabití baterie je nízký. Pocet zelených blokových segment v baterii ukazuje stav nabití (0 az 1 segment). Pokud je stav nabití baterie nízký, budete na to upozornni varovným signálem. Vypnout/Zapnout GPS pístroj GPS pístroj spotebovává energii. Vypnte GPS pístroj, pokud jej delsí dobu nepotebujete, abyste prodlouzili zivotnost baterií. 1. Klepnte na tlacítko Energie, které se zobrazuje na kazdé masce v pravém dolním rohu. 2. Klepnte na tlacítko Vypnout pro vypnutí GPS pístroje. Tlacítko Vypnout se zmní na tlacítko Zapnout. GPS symbol v pravém dolním rohu zcervená. 3. Klepnte na tlacítko Storno. Upozornní: Tímto zpsobem mzete GPS pístroj také opt zapnout Tlacítka Uzivatelská pírucka MobileNavigator 5 TMC Tlacítko TMC se nachází na pravém okraji obrazovky. Rzná tlacítka mají následující význam: Symbol Význam TMC pístroj je pipraven k píjmu, nemze ale pijímat TMC signál. Tomu tak je nap. v pípad, kdy se nacházíte na území, kde se nevysílají zádné TMC signály. TMC signál je dostupný. TMC pipraven TMC Klepnte na toto tlacítko pro zobrazení informací o TMC. Popis funkcí TMC naleznete v kapitole "Pouzití funkcionality TMC" na stránce 90. Hledání vysílace Tlacítka Tlacítka s popiskami Tém na vsech maskách MobileNavigatoru naleznete tlacítka s popiskami. Tato tlacítka se dají rozdlit do tí skupin: 1. Tlacítka s definovanou funkcí. Tato tlacítka vykonávají vyznacenou funkci. Jedná se o tlacítka jako Ulozit, OK, Storno, Zvolit mapu, Zadat cíl atd. Pokud na takové tlacítko klepnete, zpravidla se zave aktuální zadávací maska, a dostanete se o pracovní krok dále. 2. Tlacítka k nastavení jedné ze dvou mozností. Tato tlacítka slouzí k volb jednoho ze dvou mozných stav. Zpravidla je na tlacítku popsaný práv nastavený stav. Jedná se o tlacítka jako nap. uzivatelský modus StandardníRozsíený, Ano-Ne, Zapnout-Vypnout. Pokud klepnete na takové tlacítko, zmní se popis na píslusnou druhou moznost. Zmna se musí jest potvrdit klepnutím na jiné tlacítko (zpravidla OK nebo Ulozit), nez se aktuální maska zave. 3. Tlacítka k zadávání dat. Tato tlacítka se dále oznacují jako zadávací pole. Jedná se o tlacítka jako Místo, Ulice, Kategorie (dlezitého místa) atd. Klepnete-li na zadávací pole, oteve se maska s klávesnicí, seznamem nebo obojím. Vaše uživatelský manuál NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5

16 Pes n mzete provést potebná zadání. Zmna se musí jest potvrdit klepnutím na jiné tlacítko (zpravidla OK nebo Ulozit), nez se zadávací maska zave. Vase zadání se pak pevezme do zadávacího pole. Ovládání navigacního softwaru Uzivatelská pírucka MobileNavigator 5 O pouzití klávesnice vás informuje kapitola "Softwarová klávesnice" na stránce Pehled Seznamy V mnoha pípadech se objevují seznamy, ze kterých mzete vybrat polozku. To je nap. v pípad, kdy jste pi zadání místa nezadali jeho kompletní název. V tomto pípad se objeví seznam, který obsahuje místa, která obsahují vámi zadaný text ve svém názvu, nebo které tímto textem zacínají. Pro správnou volbu z nkolika míst se stejným názvem je za názvem uvedeno PSC. Vyznacená polozka seznamu Jedna polozka seznamu je vzdy vyznacena. Vyznacená polozka má tucné formátování. Mimoto jsou k vyznacené polozce casto v dalsím ádku zobrazeny dodatecné informace. U míst je tam napíklad uveden okres, ke kterému vyznacené místo patí. Vpravo se vedle tchto seznam nacházejí 3 tlacítka: OK: Klepnte na toto tlacítko pro pevzetí polozky, která je vyznacená (která je tedy pímo vlevo vedle tohoto tlacítka). Tlacítka Nahoru: Klepnte na toto tlacítko pro posunutí seznamu o jednu polozku nahoru. Dol: Klepnte na toto tlacítko pro posunutí seznamu o jednu polozku dol. Pro posunutí seznamu o nkolik polozek nahoru nebo dol klepnte nkolikrát na píslusné tlacítko. Píklad Píklad: Hledání místa SEBESTOV. 1. Klepnte v HLAVNÍ NABÍDCE na tlacítko Navigace. Objeví se maska VÝBR CÍLE. 2. Klepnte na tlacítko Adresa. Objeví se maska ZADÁNÍ ADRESY. 3. Klepnte na tlacítko Místo nebo PSC. Objeví se zadávací maska Seznamy Uzivatelská pírucka MobileNavigator 5 4. Klepnte na písmenka SE. Objeví se seznam vsech míst, která zacínají na SE nebo obsahují SE ve svém názvu. Je-li seznam velmi dlouhý, mzete kdykoliv klepnout na dalsí písmeno. Seznam se pak nov vygeneruje a pocet míst se redukuje. 5. Klepnte na BES. V zadávacím poli je nyní text SEBES. Objeví se seznam vsech míst, která zacínají na SEBES nebo obsahují SEBES ve svém názvu. Ovládání navigacního softwaru Uzivatelská pírucka MobileNavigator 5 6. Klepnte tolikrát na tlacítko Dol, dokud se místo SEBESTOV neobjeví pímo pod polem zadání. Polozka SEBESTOV je pak vyznacena. 7. Klepnte na. Objeví se maska ZADÁNÍ ADRESY. SEBESTOV se vlozilo do pole Místo nebo PSC Seznamy Uzivatelská pírucka MobileNavigator 5 4 Uzivatelské rezimy Strana 32 Strana 32 Strana 33 Strana 34 V této kapitole naleznete informace k tmto tématm: 4.1 Dva uzivatelské rezimy 4.2 Zmna uzivatelského rezimu 4.3 Standardní rezim 4.4 Rozsíený rezim Uzivatelské rezimy Uzivatelská pírucka MobileNavigator Pehled Dva uzivatelské rezimy MobileNavigator je mozné pouzívat ve dvou rzných uzivatelských rezimech: standardním a rozsíeném. Tím je zajistno, aby mohla se systémem optimáln pracovat jakákoliv skupina uzivatel: Mén zkusení uzivatelé nebo uzivatelé, kteí nepotebují kazdou funkci, pracují ve standardním rezimu. Zkusení uzivatelé, kteí se chtjí do systému trochu zapracovat, pracují v rozsíeném rezimu. Nkterá konfiguracní nastavení, která platí i pro standardní rezim, je mozné zmnit jen v rozsíeném rezimu. Blizsí informace naleznete v kapitole "Konfigurace MobileNavigatoru" na stránce Zmna uzivatelského rezimu Uzivatelský rezim mzete kdykoliv zmnit. 1. Klepnte v HLAVNÍ NABÍDCE na Nastavení. Objeví se maska NASTAVENÍ: Polozka Uzivatelský rezim je v seznamu nejvýse. 2. Klepnte na tlacítko. Objeví se maska UZIVATELSKÝ REZIM: Dva uzivatelské rezimy Uzivatelská pírucka MobileNavigator 5 Na tlacítku Aktuální uzivatelský rezim je uvedeno oznacení rezimu, ve kterém se práv nacházíte. 3. Klepnte na tlacítko Aktuální uzivatelský rezim pro pepnutí do druhého rezimu. Název uzivatelského rezimu, do kterého se pepínáte, se objeví na tlacítku. 4. Klepnte na Ulozit pro ulození zmn. Upozornní: Pokud pejdete do standardního rezimu, budete dotázáni, zda chcete ponechat zmnná nastavení. Budete dotázáni i v pípad, kdy jste zádná nastavení nemnili. Klepnte na Ano, pokud chcete zmny ponechat. Maska UZIVATELSKÝ REZIM se zave, a nacházíte se v hlavní nabídce uzivatelského rezimu, který jste práv zvolili. 4.3 Pehled Standardní rezim Standardní rezim je z obou rezim jednodussí na ovládání. Protoze je rozsah funkcí oproti rozsíenému rezimu redukován, je mozné rychleji vyvolat dostupné funkce. Pokud se tedy obejdete bez plánování trasy nebo zadávání cíle na map, doporucujeme pracovat ve standardním rezimu. Ve standardním rezimu mzete: zvolit jinou mapu zadat cíl navigace (adresa, dlezité místo) nechat se navést dom vybrat jeden z ulozených cíl vybrat jeden z posledních zadaných cíl cástecn pozmnit konfiguraci Rozsah funkcí Uzivatelské rezimy Uzivatelská pírucka MobileNavigator 5 4. Vaše uživatelský manuál NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5

17 4 Pehled Rozsíený rezim V Rozsíeném rezimu jsou dostupné vsechny funkce MobileNavigatoru. Dovoluje nap. zadání nkolika po sob následujících cíl (plánování trasy s etapami) a zmnu vsech dostupných konfiguracních parametr. Chcete-li pouzít vsechny funkce, doporucujeme pracovat v rozsíeném rezimu. V rozsíeném rezimu mzete vedle funkcí standardního rezimu navíc: vybrat cíl pímo na map naplánovat a ulozit trasu s nkolika etapami stanovit moznosti trasy ped kazdou navigací provést jest podrobnjsí zmnu konfigurace Rozsah funkcí Rozsíený rezim Uzivatelská pírucka MobileNavigator 5 5 Navigace Strana 36 Strana 36 V této kapitole naleznete informace k tmto tématm: 5. 1 Vseobecné pokyny k navigaci 5.2 Spustní MobileNavigatoru Rozsíený rezim Standardní rezim 5.3 Základní nastavení 5.4 Zadání cílové lokality Zadání cílové adresy Výbr dlezitého místa Pevzetí cíle z mapy Pevzetí cíle z Oblíbených Pevzetí jednoho z posledních zadaných cíl Pouzít domovskou adresu 5.5 Správa cílových lokalit Ulození cílové lokality Pejmenování cílové lokality Smazání cílové lokality 5.6 Zadání nkolika cílových lokalit (plánování trasy s etapami) Zadání cílových lokalit Úprava, ulození a správa trasy Vypoctení trasy Ukázat trasu na map Simulování trasy 5.7 Spustní navigace Strana 70 Strana 60 Strana 57 Strana 40 Strana 43 Navigace Uzivatelská pírucka MobileNavigator Vseobecné pokyny k navigaci Pouzití MobileNavigatoru na vlastní nebezpecí. Pozor: Neobsluhujte navigacní systém bhem jízdy, chráníte tím sebe a jiné ped dopravními nehodami! Pozor: Dívejte se na displej jen tehdy, pokud se nacházíte v bezpecné dopravní situaci! Pozor: Vedení silnice a dopravní znacky mají pednost ped pokyny navigacního systému. Pozor: ite se pokyny MobileNavigatoru pouze pokud vám to dovolí okolnosti a pravidla silnicního provozu! MobileNavigator vás dovede k cíli, i kdyz musíte z plánované trasy odbocit. Rusený píjem GPS Vypnete-li GPS pístroj ped dosazením cíle nebo je rusený píjem GPS, zstane program MobileNavigator otevený a navigace se pozastaví. Jakmile bude pístroj opt provozuschopný, rozezná navigacní systém automaticky, zda se vase pozice zmnila a vypocte pípadn trasu znovu. Mzete pak pokracovat v navigaci. Ukoncení navigace Ukoncíte-li navigaci za provozu, oteve se HLAVNÍ NABÍDKA. V hlavní masce mzete zadat nový cíl nebo pokracovat v navigaci k pvodnímu cíli výbrem pvodního cíle ze seznamu posledních cíl. Jakmile dorazíte do cíle, zazní hlásení "Dojeli jste do cíle". Místo dosavadního zobrazení mapy se na map zobrazí uz jen vase aktuální poloha (cervená sipka). Dosazení cílové lokality 5.2 Spustní MobileNavigatoru 1. Zapnte PNA. 2. Klepnte v uzivatelském prostedí na symbol MobileNavigatoru. Pi prvním spustní (a vzdy, kdyz byl MobileNavigator ukoncen pomocí tlacítka Ukoncit) se objeví okno s tímto hlásením: Jak spustit MobileNavigator Vseobecné pokyny k navigaci Uzivatelská pírucka MobileNavigator 5 3. Klepnte na tlacítko OK. Storno, Pokud neakceptujete a klepnete na tlacítko software se opt ukoncí Rozsíený rezim Oteve se HLAVNÍ NABÍDKA: Hlavní maska Z HLAVNÍ NABÍDKY mzete pistupovat ke vsem funkcím programu. Upozornní: MobileNavigator se vzdy otevírá s obrazovkou, která byla aktivní pi vypnutí. Z kazdé jiné obrazovky se ale mzete dostat do HLAVNÍ NABÍDKY klepnutím na tlacítko. Navigace Uzivatelská pírucka MobileNavigator 5 Zadání cíle Klepnte na tlacítko Navigace pro zadání cíle navigace. Pectte si k tomu dalsí informace v odstavci "Zadání cílové lokality" na stránce 39. Nechat se navigovat dom Klepnte na tlacítko Dom pro pouzití vasí ulozené domovské adresy jako cíle navigace. Pectte si k tomu dalsí informace v odstavci "Pouzít domovskou adresu" na stránce 57. Plánování trasy Klepnte na tlacítko Plánování trasy pro naplánování trasy. Pectte si k tomu dalsí informace v odstavci "Zadání nkolika cílových lokalit (plánování trasy s etapami)" na stránce 60. Zobrazení mapy Klepnte na tlacítko Zobrazit mapu pro zobrazení aktivní, nactené mapy. Výbr mapy Klepnte na tlacítko Mapa pro zvolení jiné mapy, dostupné na pamové kart. Pectte si k tomu dalsí informace v odstavci "Práce s mapou" na stránce 73. Nastavení Klepnte na tlacítko Nastavení pro úpravu nastavení vaseho MobileNavigatoru Spustní MobileNavigatoru Uzivatelská pírucka MobileNavigator 5 Pectte si k tomu dalsí informace v odstavci "Výbr oblasti konfigurace" na stránce 94. Ukoncit Klepnte na toto tlacítko pro ukoncení MobileNavigatoru Standardní rezim Oteve se HLAVNÍ NABÍDKA: Hlavní maska Upozornní: MobileNavigator se vzdy otevírá s obrazovkou, která byla aktivní pi vypnutí. Z kazdé jiné obrazovky se ale mzete dostat do Hlavní nabídky klepnutím na tlacítko Zadání cíle Klepnte na tlacítko Navigace pro zadání cíle navigace. Vaše uživatelský manuál NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5

18 . Pectte si k tomu dalsí informace v odstavci "Zadání cílové lokality" na stránce 43. Nechat se navigovat dom Klepnte na tlacítko Dom pro pouzití vasí ulozené domovské adresy jako cíle navigace. Pectte si k tomu dalsí informace v odstavci "Pouzít domovskou adresu" na stránce 57. Cílová pam Klepnte na tlacítko Oblíbené pro zvolení ulozeného cíle. Navigace Uzivatelská pírucka MobileNavigator 5 Pectte si k tomu dalsí informace v odstavci "Pevzetí cíle z Oblíbených" na stránce 54. Poslední cíle Klepnte na tlacítko Poslední cíle pro zvolení jednoho z posledních zadaných cíl. Pectte si k tomu dalsí informace v odstavci "Pevzetí jednoho z posledních zadaných cíl" na stránce 55. Výbr mapy Klepnte na tlacítko Mapa pro zvolení jiné mapy, dostupné na pamové kart. Pectte si k tomu dalsí informace v odstavci "Práce s mapou" na stránce 73. Nastavení Klepnte na tlacítko Nastavení pro úpravu nastavení vaseho MobileNavigatoru. Pectte si k tomu dalsí informace v odstavci "Výbr oblasti konfigurace" na stránce 94. Ukoncit Klepnte na toto tlacítko pro ukoncení MobileNavigatoru Základní nastavení Ped zahájením práce s MobileNavigatorem byste mli nastavit pro vase stanovist platnou casovou zónu, aby se vám bhem navigace zobrazovaly správné casy píjezdu a zadat vasi domovskou adresu, abyste se z kazdého místa mohli rychle nechat navigovat dom. 1. Klepnte v hlavní masce na tlacítko Nastavení. Základní nastavení Oteve se maska NASTAVENÍ Základní nastavení Uzivatelská pírucka MobileNavigator 5 Nastavení casové zóny 2. Vyberte pomocí tlacítka s sipkou masku nastavení CASOVÁ ZÓNA. 3. Klepnte na tlacítko Casová zóna. Oteve se maska výbru casové zóny. 4. Zvolte pro vasi zemi platné casové pásmo (GMT bez letního casu). Pehled hlavních mst v píslusné zón vám usnadní výbr. 5. Klepnte na tlacítko Ok. 6. Je-li ve vasí zemi momentáln letní cas, klepnte na tlacítko Letní cas. Popiska tlacítka se zmní na Ano. Upozornní: Pokud se na vasem stanovisti mní cas nebo jedete-li do jiné casové zóny, musíte provést odpovídající nastavení. Zadat domovskou adresu 7. Vyberte pomocí tlacítka s sipkou masku nastavení DOMOVSKÁ ADRESA. Navigace Uzivatelská pírucka MobileNavigator 5 8. Klepnte na tlacítko Zadat domovskou adresu. Oteve se maska VÝBRU CÍLE. 9. Klepnte na tlacítko Adresa a zadejte svou domovskou adresu. (Viz "Zadání cílové adresy", str. 44) 10. Klepnte na tlacítko Jako domovskou adresu. Adresa se pevezme do masky DOMOVSKÁ ADRESA Základní nastavení Uzivatelská pírucka MobileNavigator Klepnte na tlacítko Ulozit. Oteve se HLAVNÍ NABÍDKA. 5.4 Zadání cílové lokality Zadání cílových lokalit pedstavuje základ pro pozdjsí navigaci, resp. plánování trasy. V tomto odstavci se seznámíte s rznými moznostmi výbru a správy cílových lokalit v MobileNavigatoru. Podrobný popis, jak mzete pouzít cíl pro pozdjsí navigaci, naleznete v kapitole "Spustní navigace" na stránce 70. Základy navigace Výbr cíle V MobileNavigatoru mzete zadávat, resp. vyvolávat cílové lokality rzným zpsobem: Zadání cílové adresy, stránka 44 Výbr dlezitého místa, stránka 46 Pevzetí cíle z mapy, stránka 52 Pevzetí cíle z Oblíbených, stránka 54 Pevzetí jednoho z posledních zadaných cíl, stránka 55 Pouzít domovskou adresu, stránka 57 Navigace Uzivatelská pírucka MobileNavigator Zadání cílové adresy 1. Klepnte v HLAVNÍ NABÍDCE na tlacítko Navigace. Oteve se maska VÝBR CÍLE. Rozsíený rezim 1a Není-li v poli Zem jest zadaná zem, ve které se nachází vás cíl, klepnte na toto pole a vyberte správnou zemi. Klepnte v masce VÝBR CÍLE na tlacítko Adresa. Standardní rezim 1. Klepnte v HLAVNÍ NABÍDCE na tlacítko Navigace. Klepnte v masce VÝBR CÍLE na tlacítko Adresa. Jak zadat cílovou lokalitu... Oteve se maska ZADÁNÍ ADRESY Zadání cílové lokality Uzivatelská pírucka MobileNavigator 5 2. Do pole Místo nebo PSC zadejte cílovou lokalitu. Mzete zadat bu PSC nebo název místa. Zadejte do pole Ulice název ulice. 4. Znáte-li císlo domu vaseho cíle, zadejte jej do pole c. vpravo vedle ulice. Upozornní: Jsou-li pro zvolenou ulici ulozena císla domu, mzete klepnout na pole císlo domu. V seznamu se vám ukázou vsechna císla dom na ulici, z nichz mzete vybrat píslusné císlo. Nejsou-li císla dom pro ulici dostupná, je pole deaktivováno a MobileNavigator vás naviguje ke zvolené ulici. 5. Chcete-li jako cílovou lokalitu nadefinovat kizovatku (napíklad pokud není dostupné císlo domu), zvolte v poli Pícná ulice pícnou ulici k výse zadané. Jak mzete zadaný cíl ulozit, se dozvíte v kapitole "Ulození cílové lokality" na stránce 58. Navigace Uzivatelská pírucka MobileNavigator Výbr dlezitého místa dlezitým místm patí letist a pístavist trajekt, restaurace, hotely, cerpací stanice, veejná zaízení a dalsí. Vaše uživatelský manuál NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5

19 Dlezitá místa mzete pouzít jako cíl navigace. Dlezitá místa Dlezité místo v aktuálním okolí Upozornní: Dlezitá místa v aktuálním okolí mzete vybrat jen tehdy, je-li vás GPS pístroj zapnutý a je dostatecný píjem signálu pro zjistní polohy. Rozsíený rezim 1. Klepnte v HLAVNÍ NABÍDCE na tlacítko Navigace. se maska VÝBR DLEZITÉHO MÍSTA: Zadání cílové lokality Uzivatelská pírucka MobileNavigator 5 1c Klepnte v masce VÝBR DLEZITÉHO MÍSTA na tlacítko...v okolí. Standardní rezim 1. Klepnte v HLAVNÍ NABÍDCE na tlacítko Navigace. Klepnte v masce Výbr cíle na tlacítko...v okolí. Jak vybrat dlezité místo v okolí... Oteve se maska DLEZITÉ MÍSTO V OKOLÍ: 2. Zadejte do pole Okolí okruh v kilometrech, ve kterém dlezité místo hledáte. 3. V poli Kategorie vyberte hlavní kategorii (nap. opravnu aut). Zobrazí se pouze dostupná dlezitá místa v aktuálním okolí. 4. Klepnte na pole vedle a zvolte Podkategorii (nap. Audi VW Seat Skoda). Navigace Uzivatelská pírucka MobileNavigator 5 Upozornní: Pole Podkategorie mzete nechat prázdné. Zobrazí se vám vsechna dlezitá místa hlavní kategorie v okruhu, zadaném v poli Dlezité místo. 5. Vyberte z pole Dlezité místo cíl, ke kterému se má jet. mzete zadaný cíl ulozit, se dozvíte v kapitole "Ulození cílové lokality" na stránce 58. Dlezité místo v urcité lokalit Rozsíený rezim 1. Klepnte v HLAVNÍ NABÍDCE na tlacítko Navigace. rezim 1. Klepnte v HLAVNÍ NABÍDCE na tlacítko Navigace. vybrat dlezité místo z urcité lokality... Zvolte v poli Kategorie nkterou hlavní kategorii (nap. Nocní zivot). Klepnte na vedlejsí pole a zvolte Podkategorii (nap. kino). 5. rezim 1. Klepnte v HLAVNÍ NABÍDCE na tlacítko Navigace. poli Kategorie zvolte druh dlezitého místa (nap. letist). 3. Pole Kategorie nemusíte vyplovat. Rozsíený rezim 1. Klepnte v HLAVNÍ NABÍDCE na tlacítko Navigace. pevzít cílové lokality z mapy se mapa: 3. trasy pak mzete kdykoliv vybrat ze seznamu Oblíbených. Klepnte na tlacítko Hledání v okolí pro hledání dlezitého místa v blízkosti vybraného bodu trasy. Tato funkce je dostupná pouze v Rozsíeném rezimu. Klepnte na tlacítko Pidat pro pidání bodu k trase (jako cílová lokalita). Bod trasy se pak na map vyznací vlajeckou a zárove se v masce PLÁNOVÁNÍ TRASY zapíse do seznamu Navigace Uzivatelská pírucka MobileNavigator 5 bod trasy. Pouzijete-li tuto funkci bhem navigace, trasa se znovu vypocítá a poté se pokracuje v navigaci. Tato funkce je dostupná pouze bhem navigace v Rozsíeném rezimu. Klepnte na tlacítko Prjezdní bod pro pidání vybraného bodu k trase (jako dalsí etapa, ke které se má jet). Trasa se znovu vypocítá a poté se pokracuje v navigaci Oblíbené Pevzetí cíle z Oblíbených V Oblíbených se nacházejí vsechny cíle, které jste ulozili pomocí tlacítka Ulozit. V této masce mzete: pevzít cílové lokality pro navigaci pejmenovat cíle navigace a smazat ulozené cíle. Rozsíený rezim 1. Klepnte v HLAVNÍ NABÍDCE na tlacítko Navigace. Klepnte v masce Výbr cíle na tlacítko Oblíbené. Standardní rezim 1. Klepnte v HLAVNÍ NABÍDCE na tlacítko Oblíbené Zadání cílové lokality Uzivatelská pírucka MobileNavigator 5 Pevzetí cílové lokality Oteve se maska OBLÍBENÉ. 2. Oznacte pozadovaný cíl. Upozornní: Hvzdicka za jménem oznacuje, ze je u tohoto jména ulozena hlasová nahrávka. Klepnte na tlacítko. Oteve se maska ZADÁNÍ ADRESY. Adresa zvoleného cíle se zanese do píslusných polícek. Jak mzete ulozený cíl smazat nebo pejmenovat, se dozvíte v kapitole "Správa cílových lokalit" na stránce Pevzetí jednoho z posledních zadaných cíl Cíle, ke kterým jste jeli naposledy, se automaticky ukládají do seznamu POSLEDNÍ CÍLE. V této masce mzete: pevzít cíl pro navigaci, ulozit cíl navigace do OBLÍBENÝCH a smazat záznamy v seznamu POSLEDNÍ CÍLE. Poslední cíle Navigace Uzivatelská pírucka MobileNavigator 5 Rozsíený rezim 1. Klepnte v HLAVNÍ NABÍDCE na tlacítko Navigace. Klepnte v masce VÝBR CÍLE na tlacítko Poslední cíle. Standardní rezim Pevzetí cílové lokality 1. Klepnte v HLAVNÍ NABÍDCE na tlacítko Poslední cíle. Oteve se maska POSLEDNÍ CÍLE. 2. Oznacte pozadovaný cíl. Klepnte na tlacítko OK. Cílová lokalita se pevezme a adresa se zanese do píslusných polícek Zadání cílové lokality Uzivatelská pírucka MobileNavigator Pehled Pouzít domovskou adresu Pokud jste ulozili domovskou adresu, mzete se z kazdého místa nechat rychle navést dom. Jak mzete ulozit domovskou adresu, se dozvíte v kapitole "Domovská adresa" na stránce 101. Jak se nechat navigovat dom Klepnte v HLAVNÍ NABÍDCE na tlacítko Dom. Vaše uživatelský manuál NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5

20 Powered by TCPDF ( Provede se výpocet trasy a spustí se navigace. Klepnte na tlacítko Ulozit. se maska OZNACENÍ CÍLE. 2. Zadejte nové jméno pro cílovou lokalitu. cíl, který chcete pejmenovat. Klepnte na tlacítko Pejmenovat. Oteve se maska OZNACENÍ CÍLE. 4. Zadejte nové jméno pro cílovou lokalitu. Klepnte na tlacítko Cíl je pejmenovaný.. Navigace Uzivatelská pírucka MobileNavigator Smazání cílové lokality Oteveli jste OBLÍBENÉ, jak je popsáno v kapitole "Pevzetí cíle z Oblíbených" na stránce 54 - NEBO Oteveli jste seznam POSLEDNÍ CÍLE, jak je popsáno v kapitole "Pevzetí jednoho z posledních zadaných cíl" na stránce Oznacte cíl, který chcete ze seznamu smazat. Klepnte na tlacítko Vymazat. Objeví se maska POTVRDIT. Pedpoklad 3. Klepnte na tlacítko pro smazání cíle. Cílová lokalita se vymaze ze seznamu. 5.6 Zadání nkolika cílových lokalit (plánování trasy s etapami) Plánování trasy Plánování trasy mzete provést i bez GPS pístroje, napíklad v pohodlí domova. Vygenerované trasy mzete ulozit pro opakované pouzití a naplánovat tak libovolný pocet tras, napíklad pro vasi dovolenou Zadání nkolika cílových lokalit (plánování trasy s etapami) Uzivatelská pírucka MobileNavigator Zadání cílových lokalit 1. Klepnte v HLAVNÍ NABÍDCE na tlacítko Zadat více cíl. Oteve se maska PLÁNOVÁNÍ TRASY: Jak naplánovat trasu Klepnte na tlacítko Pidat bod trasy pro vlození prvního cíle trasy. Oteve se maska VÝBR CÍLE. 3. Zadejte cílovou lokalitu. Blizsí informace naleznete v kapitole "Zadání cílové lokality" na stránce Klepnte na tlacítko Pidat. Znovu se objeví maska PLÁNOVÁNÍ TRASY. Zadaný cíl je v seznamu jako bod trasy císlo 1. Navigace Uzivatelská pírucka MobileNavigator 5 5. Opakujte kroky 2 az 4 pro vsechny dalsí cíle, které se mají pidat k trase Zadání nkolika cílových lokalit (plánování trasy s etapami) Uzivatelská pírucka MobileNavigator Pehled Úprava, ulození a správa trasy Mzete naplánovat libovolný pocet tras, napíklad pro vasi dovolenou. Mzete je ulozit a pozdji pouzít k navigaci. Do tras mzete kdykoliv vlozit dalsí body trasy, mnit poadí bod trasy nebo si nechat trasu zobrazit na map. K tomu jsou v masce PLÁNOVÁNÍ TRASY k dispozici tato tlacítka: Vyznacení Nahoru Klepnte na toto tlacítko pro vyznacení bodu trasy, který je pímo nad práv oznaceným. Klepnte znovu na toto tlacítko pro vyznacení bodu trasy, který je uveden dále výse. Dol Klepnte na toto tlacítko pro vyznacení bodu trasy, který je pímo pod práv oznaceným. Klepnte znovu na toto tlacítko pro vyznacení bodu trasy, který je uveden dále níze. Zmna poadí Bod trasy nahoru Klepnte na toto tlacítko, pokud se má k tomuto bodu trasy jet díve (Píklad:z bodu trasy 2 bude bod trasy 1). Bod trasy dol Klepnte na toto tlacítko, pokud se má k tomuto bodu trasy jet pozdji (Píklad: z bodu trasy 1 bude bod trasy 2). Vymazání, pidání bodu trasy Vymazání bodu trasy Klepnte na toto tlacítko pro vymazání vyznaceného bodu trasy. Toto tlacítko je deaktivováno, pokud není zádný bod trasy vyznacen. Pidání bodu trasy Klepnte na toto tlacítko pro pidání nového bodu trasy. Nový bod trasy se vlozí ped vyznacený bod trasy. Pomocí tlacítka Bod trasy nahoru a Bod trasy dol jej mzete pesunout na pozadované místo. Správa tras Ulození trasy 1. Klepnte na toto tlacítko pro ulození nov vygenerované trasy. Oteve se maska OZNACENÍ TRASY. Navigace Uzivatelská pírucka MobileNavigator 5 2. Zadejte oznacení trasy. Klepnte na. Upozornní: Ulozí se pouze body trasy. Pokud nactete ulozenou trasu, musí se znovu vypocítat. Nactení trasy 1. Klepnte na toto tlacítko pro nactení ulozené trasy, kterou chcete upravit nebo pouzít k navigaci. Oteve se maska VÝBR TRASY: 2. Oznacte pozadovanou trasu. Klepnte na Pejmenování trasy. 1. Klepnte na tlacítko Nacíst trasu (Toto tlacítko je deaktivováno, pokud jest není ulozena zádná trasa). Oteve se maska VÝBR TRASY. 2. Oznacte trasu, kterou chcete pejmenovat Zadání nkolika cílových lokalit (plánování trasy s etapami) Uzivatelská pírucka MobileNavigator 5 Klepnte na tlacítko Pejmenovat. Oteve se maska OZNACENÍ TRASY: 4. Zmte název trasy. Klepnte na. Maska VÝBR TRASY se oteve znovu. Trasa je pejmenovaná. Navigace Uzivatelská pírucka MobileNavigator 5 nebo Vymazání trasy 6. Klepnte na OK pro nactení pejmenované trasy. - NEBO Klepnte na tlacítko Zpt, abyste se dostali k masce PLÁNOVÁNÍ TRASY bez nactení pejmenované trasy. 1. Klepnte na tlacítko Nacíst trasu (Toto tlacítko je deaktivováno, pokud jest není ulozena zádná trasa). Oteve se maska VÝBR TRASY. 2. Vyznacte trasu, kterou chcete vymazat. Klepnte na tlacítko Vymazat pro vymazání oznacené trasy. Objeví se maska POTVRDIT. 4. Klepnte na Zadání nkolika cílových lokalit (plánování trasy s etapami) Uzivatelská pírucka MobileNavigator 5 Maska VÝBR TRASY se znovu oteve. Vaše uživatelský manuál NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.3 ME. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se MEDION GOPAL

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 3100

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 3100 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka. MobileNavigator 5

Uživatelská příručka. MobileNavigator 5 Uživatelská příručka MobileNavigator 5 Stav: duben 2005 Tiráž NAVIGON GmbH Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Hotline: 0043 820 88 88 10 (0,06-0,27 za minutu, v závislosti na zemi, z ktere se vola. Náklady

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 2150 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2469786

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 2150 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2469786 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 2150 MAX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 2150 MAX v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GOCLEVER MAP 2.5. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se GOCLEVER MAP 2.5 v uživatelské

Více

Uživatelská příručka. MobileNavigator 5

Uživatelská příručka. MobileNavigator 5 Uživatelská příručka MobileNavigator 5 Stav: duben 2005 Tiráž NAVIGON GmbH Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Hotline: 0043 820 88 88 10 (0,06-0,27 za minutu, v závislosti na zemi, z ktere se vola. Náklady

Více

Uživatelská příručka. MioMap 2.0

Uživatelská příručka. MioMap 2.0 Uživatelská příručka MioMap 2.0 Stav: srpen 2005 Tiráž V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez výslovného písemného schválení Mio Technology Europe se žádná

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO EVOLVE

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2362177

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 4350 MAX http://cs.yourpdfguides.com/dref/2362177 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 4350 MAX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 4350 MAX v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX http://cs.yourpdfguides.com/dref/1217918

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 22XX http://cs.yourpdfguides.com/dref/1217918 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 22XX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 22XX v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON MN7 PDA

Vaše uživatelský manuál NAVIGON MN7 PDA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9092EA Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236

Vaše uživatelský manuál NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3952236 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON SUNGOO MOBILE NAVIGATION 43.01. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 8410. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 8410 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 1400

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 1400 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 1400. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 1400 v uživatelské příručce

Více

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6 Uživatelská příručka MobileNavigator 6 Stav: červen 2006 Tiráž NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez výslovného

Více

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6 PNA

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6 PNA Uživatelská příručka MobileNavigator 6 PNA Stav: Prosinec 2006 Tiráž NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 72 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4291188

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 72 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4291188 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 72. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 72 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 92 PREMIUM

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 92 PREMIUM Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 92 PREMIUM. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 92 PREMIUM v uživatelské

Více

Uživatelská příručka AVIC-S1

Uživatelská příručka AVIC-S1 Uživatelská příručka AVIC-S1 Stav: květen 2006 Tiráž V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez výslovného písemného svolení PIONEER Corporation se žádná část

Více

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 3.0 MEAE

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 3.0 MEAE Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MEDION GOPAL NAVIGATOR 3.0 MEAE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se MEDION GOPAL

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 CHICAGO HW MP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 CHICAGO

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972

Vaše uživatelský manuál TOMTOM XL http://cs.yourpdfguides.com/dref/2439972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Příručka pro uživatele Navigační software

Příručka pro uživatele Navigační software Příručka pro uživatele Navigační software - 2 - Obsah 1 Uvedení do provozu... 4 1.1 Důležité informace... 5 1.2 Alternativní instalace navigačního softwaru z paměťové karty... 5 1.3 Další digitální mapy...

Více

Vaše uživatelský manuál BECKER MAP PILOT http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798245

Vaše uživatelský manuál BECKER MAP PILOT http://cs.yourpdfguides.com/dref/3798245 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON NAVIGON PREMIUM 40 LIVE

Vaše uživatelský manuál NAVIGON NAVIGON PREMIUM 40 LIVE Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON NAVIGON PREMIUM 40 LIVE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON NAVIGON

Více

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0 NAvigaCE Quick Start Guide X-302MH Čeština Rev 1.0 Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Přečtěte si licenční ujednání

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS F825. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS F825 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Vaše uživatelský manuál NAVMAN S-SERIES http://cs.yourpdfguides.com/dref/1220852

Vaše uživatelský manuál NAVMAN S-SERIES http://cs.yourpdfguides.com/dref/1220852 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVMAN S-SERIES. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVMAN S-SERIES v uživatelské

Více

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE CZ Počáteční nastavení 1. Vyberte preferovaný jazyk a poté klepněte na tlačítko, abyste výběr potvrdili. Později je lze kdykoli změnit v menu Místní nastavení.

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT BT DRIVE FREE 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT BT

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4171098 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COMPAQ PRESARIO

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 3100 3110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 3100 3110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 3100 3110 Čeština Stav: Březen 2007 Tiráž NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení.

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6 Uživatelská příručka MobileNavigator 6 Stav: Srpen 2006 Tiráž NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez výslovného

Více

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.0 PE

Vaše uživatelský manuál MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.0 PE Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro MEDION GOPAL NAVIGATOR 2.0 PE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se MEDION GOPAL

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 13xx 23xx. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 13xx 23xx. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 13xx 23xx Čeština Duben 2009 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení

Více

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970

Vaše uživatelský manuál PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ http://cs.yourpdfguides.com/dref/975970 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS CT3329/BSXSA0CZ

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

Vaše uživatelský manuál ESET MOBILE ANTIVIRUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3823096

Vaše uživatelský manuál ESET MOBILE ANTIVIRUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3823096 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ESET MOBILE ANTIVIRUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ESET MOBILE ANTIVIRUS

Více

Vaše uživatelský manuál PIONEER AVIC-S2

Vaše uživatelský manuál PIONEER AVIC-S2 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PIONEER AVIC-S2. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PIONEER AVIC-S2 v uživatelské

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROTECTION SOFTWARE PRO EXTERNÍ PEVNÉ DISKY FREECOM. Rev. 024

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROTECTION SOFTWARE PRO EXTERNÍ PEVNÉ DISKY FREECOM. Rev. 024 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PROTECTION SOFTWARE PRO EXTERNÍ PEVNÉ DISKY FREECOM Rev. 024 Potřebujete pomoc? Máte otázky? Máte otázky k používání tohoto výrobku? Hledáte informace o jiných produktech Freecom,

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 7100 7110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 7100 7110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 7100 7110 Čeština Únor 2008 Symbol přeąkrtnutého kontejneru znamená, ľe na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho ľivotnosti uloľen do odděleného sběru. Toto

Více

Vaše uživatelský manuál NAV N GO IGO 8

Vaše uživatelský manuál NAV N GO IGO 8 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO IGO 8. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO IGO 8 v uživatelské

Více

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6

Uživatelská příručka. MobileNavigator 6 Uživatelská příručka MobileNavigator 6 Stav: červenec 2006 Tiráž NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez výslovného

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Uživatelská příručka MN7 PDA. Čeština

Uživatelská příručka MN7 PDA. Čeština Uživatelská příručka MN7 PDA Čeština Září 2008 Tiráž NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg V tomto materiálu uvedené údaje a data se mohou změnit bez předchozího oznámení. Bez výslovného písemného

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 Čeština Leden 2008 Symbol přeąkrtnutého kontejneru znamená, ľe na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho ľivotnosti uloľen do odděleného sběru. Toto

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP Nastavení synchronizace asu s internetovými servery Tento návod Vám pomže nastavit na Vašem poítai synchronizaci asu s internetovými servery pro operaní systémy MS Windows (XP, Vista), Linux (Ubuntu) a

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Uživatelská příručka NAVIGON 5100 5110. Čeština

Uživatelská příručka NAVIGON 5100 5110. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 5100 5110 Čeština Červen 2007 Symbol přeąkrtnutého kontejneru znamená, ľe na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho ľivotnosti uloľen do odděleného sběru. Toto

Více

Vaše uživatelský manuál SUUNTO ELEMENTUM VENTUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804868

Vaše uživatelský manuál SUUNTO ELEMENTUM VENTUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SUUNTO ELEMENTUM VENTUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 max Čeština Duben 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

Vaše uživatelský manuál NAVMAN F10

Vaše uživatelský manuál NAVMAN F10 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVMAN F10. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVMAN F10 v uživatelské příručce

Více

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština

Uživatelská příručka. NAVIGON 2100 2110 max. Čeština Uživatelská příručka NAVIGON 2100 2110 max Čeština Duben 2008 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného sběru. Toto

Více

Vaše uživatelský manuál TOMTOM GO 750 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2830715

Vaše uživatelský manuál TOMTOM GO 750 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2830715 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre OPEL EASYSTART R PLUS. Odpovede na všetky vaše otázky o OPEL EASYSTART R PLUS nájdete v použivateľskej

Více

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901

Vaše uživatelský manuál HP CM8000 COLOR MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/907901 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelská příručka. SUNGOO Mobile Navigation Čeština

Uživatelská příručka. SUNGOO Mobile Navigation Čeština Uživatelská příručka SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Čeština Říjen 2007 Symbol přeąkrtnutého kontejneru znamená, ľe na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho ľivotnosti uloľen do odděleného

Více

Uživatelská píruka pro Windows

Uživatelská píruka pro Windows Uživatelská píruka pro Windows SANTIS ADSL 100 ADSL USB Modem Za žádných okolností neotevírejte kryt pístroje! Používejte pouze kabely dodané s tímto zaízením a neprovádjte na tchto kabelech žádné zmny.

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305876

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305876 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E RW GG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT

Více

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837

Vaše uživatelský manuál BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG http://cs.yourpdfguides.com/dref/3305837 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLAUPUNKT AMSTERDAM NAV35E WW GG. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se BLAUPUNKT

Více

OBSAH. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Varování. Stručný průvodce. Navigační systém. CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/ :26

OBSAH. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Varování. Stručný průvodce. Navigační systém. CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/ :26 CZ OBSAH Úvod Bezpečnostní pokyny Varování Stručný průvodce Navigační systém CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/2014 09:26 CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 2 29/05/2014 09:26 Úvod NÁVOD K OBSLUZE

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Uživatelská příručka. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Čeština

Uživatelská příručka. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Čeština Uživatelská příručka SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Čeština Říjen 2007 Symbol přeąkrtnutého kontejneru znamená, ľe na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho ľivotnosti uloľen do odděleného

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Urèování polohy 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON XPERIA PRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4284833 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SONY ERICSSON XPERIA PRO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více