V E R Z E EGJE _ e Mzdy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V E R Z E EGJE _ e201105 Mzdy"

Transkript

1 V E R Z E EGJE _ e Mzdy Výdej

2 Rušen ení nepoužívaných část stí EGJE Legislativní platnost do odstraněn výpočet nemocenských dávek, který platil do konce roku 2008/ zrušen výpočet slev na pojistném SZ zaměstnavatele ze srpna až prosince zrušeno načítání ELDP ve formátu RELDP, které platilo do konce roku 2008 Nutno upravit druh PV 2,3,4, pokud u Vás existují, legislativně již neexistují a budou v příští verzi považovány programem za nekorektní

3 Nováčást uživatelsk ivatelské dokumentace hláš ášen ení výpočtu mezd Hlas_uzdoc hlášení výpočtu mzdy a jejich řešení Detailní popis příčin chybových hlášek s návodem řešení POZOR zkontrolujte úroveň hlášení se změněnou úrovní na Adm32 Nastavení obecných započitatelnost itatelností SLM02 Vyk03 Trexima ISPV opraveny vzorové IA ve skupině ABSPLAC, ABSCELK a ODPRACD

4 IA 0014 není odpracovanou dobou IA slouží pro zadání náhradního volna bez krácení mzdy Mzda je tedy generována i za dobu zadanou s IA 0014, a proto doba zadaná v IA0014 nesmí být považována za odpracovanou, byla by evidována dvakrát Provedena revize systému k zabránění chyb

5 Technologické celky Dovolená Přepo epočítávání nároku dovolené, pokud je průměrný rný počet dnů v týdnu = 1 Při 52 týdnech chybně zaměstnanec nedosahoval 60 dnů pro nárok na dovolenou, nyní upraveno na výpočet nároku za odpracované dny Zpětný přepo epočet et do minulého roku a dovolená V této situaci je třeba ručně upravit na Dov01 nárok dovolené z loňského roku, protože nelze znovu spustit roční uzávěrka, která by tuto dovolenou s provedenými korekcemi převedla

6 Přepo epočet et nároku dovolené pedagogů Při měsíční uzávěrce se přepočítává nárok dovolené pro nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu na jednotlivé týdny Podmínky: - kalendářový režim na Opv01/Režim - rozvržení pracovní doby 5 = Nerovnoměrná na jednotlivé týdny na Opv01/Popis - přepočítávání dnů v týdnu s hodnotou 0 na Dov01

7 Přerozd erozdělen lení Nová skupina MES-ZAKL v započitatelnosti PREROZDEL Nová skupina přerozdělení podle měsíční základny Pro zařazené SLM s nastavením Započitatelnost pro náhrady >0 Pokud je stejná SLM obsažena ve více skupinách započitatelnosti PREROZDEL, platí priority: - SLM ve skupině NAHRADY se dále nerozpočítávají pro MES-ZAKL a BEZNE - SLM ve skupině MES-ZAKL se dále nerozpočítávají pro BEZNE

8 Přerozd erozdělen lení typu NAHRADY a časov asově neplatná střediska Opraveno chybné zaúčtování na již neplatné středisko Nyní přerozdělení a jeho zaúčtování proběhne na alternativní středisko zadané SLM s IA 1033 na Opv02, případně na kmenové středisko PV Přerozd erozdělen lení NAHRADY a dlouhodobé SLM Do základny přerozdělení nyní započítávána i část dlouhodobých SLM připadajících na čtvrtletí, ze kterého se zjišťují započtené příjmy

9 Konto pracovní doby Popis problematiky na Kpd_uzdoc.doc Nové IA pro oblast konta pracovní doby IA0008 Fond PD v měsíci trvání VO na celý měsíc IA Fond PD v měsíci na dobu trvání VO IA 1009 Skutečně odpracovaná doba ve VO generuje SLM s IA 1105 za tuto dobu IA1105 Stálá mzda IA5132 Dosažená mzda IA5308 KPD: Korekce stálé mzdy IA 5309 KPD: Korekce dosažené mzdy K daným IA nutno založit SLM

10 Adm23 Parametr Procento pro určen ení stálé mzdy konta PD Slouží pro zadání procenta pro automatický výpočet stálé mzdy na Opv03

11 Založen ení vyrovnávac vacího období Kal02 zde zakládáme vyrovnávací období

12 Opv03 přiřazen azení PV na konto pracovní doby Nový formulář pro přiřazení jednotlivce na vyrovnávací období KPD nebo hromadné přiřazení na KPD Rozší šířen ení číseln selníků o nové položky pro KPD - Druh doby 15 = Konto pracovní doby - Původ SLM 95 = Konto pracovní doby - Typ VO 3 = Vyrovnávací období pro KPD POZOR při použití KDP musíte v SLM02 prověřit a nastavit evidenci SLM a druh doby 15

13 Promítnut tnutí vynětí do výpočtu Změněná funkčnost nost Není nutno zadávat vynětí 2x K vynětí na Opv01/ Vynětí možno zadat SLM, která se automaticky přenáší do Vyp01 v období platnosti od - do Nový Kód původu SLM 96 Generováno z vynětí Kontrola duplicity SLM na Vyp01, aby nedošlo k chybám Kontrola platnosti časového úseku vynětí na Opv01 x Vyp01 hlášení ve výpočtu

14

15 Kontroly Kon03 Omezení kontroly starých PV Výsledky kontrol dat osob nyní pouze na kmenovém PV, nikoliv i na starých PV K075 Nelze načíst data DVZ pro CZ Kontrola pro DB s pouze CZ legislativou nebude uváděna K109 Nekompatibilní atributy sociáln lního pojištění PV Nová kontrola souladu zadaných údajů např. Poj01/Sociální pojištění Účast na SZ = Ano a Účast pouze na důch. pojištění = Ano výpočet mzdy Účast pouze na DP ignoruje

16 Kritéria ria Vyp02 Období a výplatní termíny Nová záložka Kritéria Zatím pouze pro zákaznickou úpravu výpočtů příplatků pro KINEX

17 Mzdy - formuláře Osb02 Základn kladní údaje o osobě/ Cizí státn tní příslu slušníci Změna názvu položky Evidenční číslo na Daňová identifikace ve státě rezidence Opv01 Změna sjednaného úvazku s vlivem na výšku Tarifů na Opv02 Doposud nutno ručně provést změnu Nově pro IA , a s Kódem doby O nebo N a Kódem částky - 12 nabízí EGJE automatický přepočet

18 Při souhlasu se změnou dochází k časovému řezu k datu změny úvazku i na SLM na Opv02 a přepočtu částek následovně: - Pokud je na Opv02 vyplněna Měsíčníčástka na plný úvazek, Částka se vypočte z této položky a z nově sjednaného úvazku - Pokud Měsíčníčástka na plný úvazek vyplněna není, přepočte se původníčástka pomocí původního a nového úvazku, přičemž se mezivýsledek zaokrouhluje na 1Kč nahoru Přepočet generuje protokol provedených změn

19 Opv02 - Struktury Přibylo zobrazení aktuálního zařazení PV do kmenových struktur Dov01 Export položek Oprava v tabulce Odpracované dny se při exportu generovala chybová hláška Dov02 Pracovní volno podle SLM K definici nároku pracovního volna bylo doplněno pole pro zadání SLM pracovního volna, tím je zajištěna možnost generování více druhů pracovního volna zohledněno i na Dov04 a na zákaznických sestavách

20

21 Kal01 Kalendáře/ e/ Použit ití Nová záložka zobrazení PV, které daný kalendář k referenčnímu datu používají Pru01 Průměrný rný výdělek Při zadání nového záznamu se předdefinuje - Platnost od = období následující po posledním evidovaném období v tomto formuláři nebo období nástupu - Platnost do = poslední měsíc čtvrtletí, ve kterém je měsíc platnosti od Chybový dialog při kontrole stejného čtvrtletí datum od a datum do a časového sledu zadaných dat

22 Vyp01 kontroly, doplnění, rozší šířen ení Vstupy - u vstupů datem kontrola posloupnosti data od a data do - check-box Všechny vstupy zaškrtnutím se zobrazí i vstupy z Opv02, Sra01, vynětí Opv01. při zaškrtnutí nelze data na záložce vstupy upravovat - POZOR pokud nelze na Vyp01/vstupy editovat, je buď proveden výpočet mzdy nebo je zaškrtnutý checkbox Všechny vstupy

23

24 Zálo ložka Hromadné akce Nová záložka Vyp01 Hromadný výpočet, Hromadné rušení výpočtu není třeba spouštět na Vyp02 Zálo ložka Měsíční položky Změna grafického uspořádání Zálo ložky Výpočet a Detaily výpočtu Nově barvy a typy písma: - tučně černě SLM odpracované doby - tučně tmavě modře SLM neodpracované doby - slabě modře výpočet neproveden

25

26

27 Poj13, 14, 15 - ELDP Příjem jen důchodově pojištěných zaměstnanců po ukončení PV se vyhodnocuje jako příjem posledního měsíce trvání PV Revidováno načítání dat ELDP při různých kombinacích dat RELDP již není k dispozici chybová hláška Aktualizován tiskopis ELDP podle vzoru pro rok 2011 Export ELDP upraven tak, aby byl dokončen i při nevyplněném datu zahájení práce

28 Poj18 Přihl ihláš ášky NP - ONZ Rodné příjmení zaměstnance muže pokud není vyplněno, doplňuje se údajem Příjmení, neovlivňuje vyplnění položky na Osb01 nebo Osb02 Po ukončení PV má na Poj01 zůstat původní platnost příslušnosti k ZP, jinak není kam zaslat například pojistné z doplatků po skončení PV Úprava odstraněny problémy s načtením dat ONZ zaměstnancům s ručně pořízeným záznamem o dávce na Poj01

29

30 Mzdy sestavy, exporty Sra07 Přehled o výši sražených odborových přísp spěvk vků Nová sestava může nahrazovat potvrzení o výši příspěvků zaplacených odborovým organizacím pro daňové účely Čerpá pouze ze zúčtovaných SLM tedy i z dat převedených z jiných SW a to od prosince předchozího roku do listopadu zadaného roku

31 Poj03 Nem ÚR 1-02 pro rok 2011 Sestava upravena podle vzoru výkazu platného pro rok 2011, odstraněna část týkající se regresů a náhrad podle již neplatné metodiky Poj32 Sociáln lní události: období zúčtov tování náhrady příjmu při DPN Nový údaj v sestavě období, kdy byla zúčtována náhrada příjmu za vykázané datumové období od do Pomoc při dokladování zpětných přepočtů

32

33 Dan02 Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2011 Sestava aktualizována podle vydaného vzoru pro rok 2011 Dan08 Přehled souhrnných údaj dajů nerezidentů Doplnění parametrů Kód zástupce, Název právnické osoby, IČ právnické osoby Dan09 Vyúčtov tování DPFO Opraveno načítání DIČ a zachování vedoucích nul

34 Bankovní příkazy více individuáln lních plateb na stejný účet Individuální platby se stejným číslem účtu, VS, SS a KS odcházely jakou součet částek nyní rozděleny podle OSCPV pro zjednodušení identifikace plateb při kontrolách i přímo na výpise účtu příjemce Ban18 Export KB Best Pokud pořadovéčíslo řádku příkazu přesáhlo maximální povolenou hodnotu nastaveno zastavení exportu s možností pokračovat od nebo zrušení exportu a jeho nové vyvolání s jinou hodnotou

35 Vyp20 Zaměstnanci podle zadaných SLM Nová sestava Možno definovat až 8 SLM a jejich atributy (hodiny, částka), které budou v 8 sloupcích sestavy. Možno spustit na výběrem. Vyk06 Výkaz o úplných nákladech práce UNP4-01 Oprava oddílu A108, kde se zobrazuje počet pracovišť nyní správně za vybranou správní jednotku

36 Vyk10 - ISP Oprava naplňování položky AA0033 státní příslušnost zaměstnance, nyní správně z položky Státní příslušnost na Osb01/02 místo původní chybné adresa trvalého bydliště Znemožněno generovat duplicitní záznamy vzniklé opakovaným generováním dat a ručními úpravami nyní existuje přemazáním předchozích údajů jen jeden záznam pro jednoho zaměstnance Vyk12 Výkaz Škol P1b -04 Rozčlenění výstupních dat podkladů pro výkaz podle RID zadaných na SO

37 Vyk21 Potvrzení pro důchod Nová sestava potvrzení zaměstnavatele pro důchodovéřízení s ČSSZ. V parametrech sestavy jsou údaje, které není možno zjistit z evidovaných údajů Číslo domu v sestavách a exportech Standardně je tvořeno jako řetězec číslo popisné/číslo orientační Pokud není jedno z čísel evidováno, generuje se pouze jedno z čísel bez lomítka Pokud není žádnéčíslo uvedeno, generuje se prázdný řetězec bez lomítka

38 Uct72f Export do účetnictv etnictví MUZO Změněn způsob zápisu záporných částek podle požadavku MUZO

39 Výpočet mezd Chyba VYP102 Ve vstupech je SLM neexistující v měsíčních vstupech Nastavena jako FATAL s ukončením výpočtu, doposud neukončovala výpočet, což mohlo být příčinou chyb Optimalizace rychlosti výpočtu mezd Byla zvýšena rychlost ukládání dat do protokolu, což zvýšilo rychlost výpočtu mezd

40 Vyhodnocení kmenového PV Revidován mechanismus vyhodnocení chybně zadaného příznaku Kmenového PV, který mohl způsobit, že zaměstnanci, kteří pro dané období neměli ani jeden platný PV označený jako kmenový se negenerovali do sestav Vstup z docházky do zúčtov tování mezd Pro načtení vstupů v docházkovéčásti EGJE je třeba na Opv01/Režim nastavit položku Převod doch. do mezd pro PV, kde je skutečně docházka převáděna

41 Výpočet při neuzavřen ené docházce EGJE Při výpočtu PV s neuzavřenou docházkou (status období <3) jsou doby všech SLM docházkových vstupů přepočítávány a to i v případě, že SLM mají nastaven režim 2 (nepřepočítávat doby) Původ SLM21 Nová hodnota 21 = Generováno výpočtem mezd použita pro automaticky generované SLM, např. vyměřovací základy, pojištění či daně

42 Výpočet podle hodinové sazby z číseln selníku tarifů kód částky 17 Nový kód částky používá hodinovou sazbu z Cmt01/ Tarif hodinové sazby podle tarifního zařazení Opv01/Tarifní zařazení/stupnice, Stupeň/Rozčlenění Do vstupů Vyp01 zadáváme tuto SLM s kódem částky 17 Kód částky 91 doplatky do průměru ru Oprava chyby při vyhodnocení tohoto kódu částky

43 Práce ve svátek Při chybném zadání práce ve svátek v hodinách bez počtu směn a bez požadavku na dopočet směn se přesto směny dopočtou, aby se zabránilo nesprávnému vyhodnocení počtu směn Zachování zadaných kal. dnů vyloučen ené doby ELDP bez kódu doby K Úprava procesu pokud výpočet vygeneruje jiný počet směn než celé číslo, krátila se vyloučená doba chybně o 1 den

44 Omluvená nepřítomnost pro dovolenou z důvodu OČR Oprava chybného zápočtu Navazující nemoci a zadávání placených úsek seků po částech Opravena chyba při zadávání několika navazujících náhrad za nemoc přes konec měsíce, která generovala karenční dobu bez náhrady Překrýv ekrývání doby placené náhrady za nemoc Chybová hláška VYP441 avizuje překryv dat

45 Nemoc a odpracovaná celá směna prvního dne nemoci Chybová hláška VYP449 POZOR - Pokud nemoc vznikla v den, kdy má zaměstnanec již odpracovanou celou směnu, považuje se za den vzniku DPN následující kalendářní den Jako den vzniku DPN tedy musíte zadat následující kalendářní den Zaokrouhlování Úprava nově zaokrouhlování celkovéčástky mzdy i při vícečetném vstupu stejných SLM, řešeno i za částky i za hodiny

46 Kontrola výpočtu mzdy Nově kontrola hodin, směn, dnů a částky násobkem běžných hodnot VYP467aERR SLM: počet hodin přesahuje 2 násobek fondu VYP467bWAR SLM: počet směn přesahuje 2 násobek fondu směn VYP467cWAR SLM: počet dnů přesahuje 2 násobek fondu dnů VYP467dWAR SLM: částka přesahuje 4 násobek fondu hodina * průměrný výdělek VYP369WAR Zadané nebo dopočtené směny nebo kal. Dny u SLM jsou vyšší než počet dnů trvání PV

47 Navýšen ení VZ na ZP za neplacené volno /neomluvenou absenci u souběžných PV Nově navyšování VZ pouze tehdy, kdy má zaměstnanec NV/NO na všech svých platných PV Výpočet pojištění ZMR po ukončen ení PV Příjmy tohoto typu se považují za příjmy měsíce ukončení PV Generuje se SLM s IA 5051: - bez pojištění (se zápornou hodnotou jinak obvykle započtených příjmů - s pojištěním po skončení PV

48 Individuáln lní procento evidované srážky Nově možnost zadání procenta srážky na Sra01 Má přednost před procentem zadaným v Slm01 POZOR u srážek s hromadným příjemcem je procento zadané na Sra01 ignorováno a generuje se hlášení VYP084 Pořad adí srážek Oprava chyba ve třídění srážek podle data doručení

49

50 Dlužné výživn ivné v posledním měsíci Oprava někdy se nesnižoval dluh výživného v měsíci, kdy byl zcela uhrazen, na nulovou hodnotu Deponované částky a poplatky Oprava z deponovaných částek byly počítány a strhávány poplatky, které naopak nebyly počítány po uvolnění těchto částek z deponace

51 Vrácen cení sražen enéčástky Při vyšší srážce než měla být správně: 1/ Pokud srážka ještě běží zadám vstupní SLM na Vyp01 se stejnou SLM, spáruji ji se srážkou a na ni zadám Buď korekci, čímž upravím jinak spočtenou částku Nebo přímou částku, čímž se nahradí běžný výpočet výše srážky a zadaná částka se uplatní jako jednorázová srážka pro tento měsíc 2/ Pokud srážka již neběží, je třeba založit novou srážku se zápornou částkou a kódem částky 0 nebo 81

52 Vrácen cení sražen enéčástky 3/ Pokud má zaměstnanec více srážek se stejným kódem SLM, je třeba zadat jednorázovou částku na Sra01, záložka Jednotlivá období/pole Jednorázově Přísp spěvky zaměstnavatele na PF x přísp spěvek zaměstnance na PF Nový kód částky 307 Příspěvek podle započitatelnosti do sociálního zabezpečení, maximálně ve výši příspěvku zaměstnance na PF Kód částky nutno založit na Uživatelské kódy částky

53

54 Osvobození od daně do ročně a korekce s IA5304 SLM s IA 5304 slouží k zadáníčástky od daně již osvobozené (např. v jiném SW) Výplata mzdy v hotovosti a současn asně zadaná bankovní cesta na Sra01 Úprava - při zadání SLM s IA 4411 a zároveň bylo zadáno bankovní spojení příjemce, docházelo k odeslání dobírky na účet, nyní se zadané bankovní spojení ignoruje

55 Zpětný přepo epočet et a SLM generované podle nastavení na Slm01 Oprava chybného duplicitního generování takové SLM při zpětném přepočtu Zpětn tně zadané ukončen ení PV Při zadání ukončení PV po výpočtu za měsíc je třeba vynutit v následujícím období zpětný přepočet (zadáním SLM s IA 5401) pro vyhodnocení nároku a čerpání dovolené a generování průměrů pro Zápočtový list

56 Ukončen ení výpočtu během zpětn tného přepo epočtu Úprava nyní v případě chybného ukončení zpětného přepočtu ukončen i výpočet Rušen ení uzávěrky v minulosti Přidán varovný dialog při pokusu zrušit na Vyp02 uzávěrku, která není v časové posloupnosti poslední IA 3091 přerozd erozdělit na střediska Pojištění nyní přerozděleno na střediska, ze kterých vznikly SLM, z nichž se toto pojištění počítá

57 Vyp02 - Uzávěrka Nové tlačítko na záložce Uzávěrka tlačítko Zpřístupnit VL zaměstnancům Platí pro zviditelnění VL pracovníkům, kteří mají pro tento účel profil uživatele bez přiřazeného VL nebo pro webové rozhraní Pro dané prostředí je třeba stisknout tlačítko pro všechny měsíce, za které chceme VL zviditelnit Platí pro VL Vyp11, Vyp11fq, Vyp72f, Vyp11fcsc, Vyp25, Vyp26

58

59 Zákaznický den k verzi e Děkuji za pozornost Michaela Pastorová

V E R Z E M O D U L M Z D Y

V E R Z E M O D U L M Z D Y V E R Z E 201109 M O D U L M Z D Y 109 Zahraniční pojistné Byly vytvořeny dva nové IA pro odvod SZ a ZP za zaměstnavatele: IA 5141 - pojistné za organizaci na zahraniční odvod SP IA 5142 pojistné za organizaci

Více

V E R Z E EGJE e201110 Mzdy Výdej 20.10.2011

V E R Z E EGJE e201110 Mzdy Výdej 20.10.2011 V E R Z E EGJE e201110 Mzdy Výdej 20.10.2011 Číseln selníky Do Kal01 doplněny státní svátky pro rok 2012 Nové interní algoritmy IA3019 Zahraniční pojistné zaměstnance na Sociáln lní pojištění Pojistné

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

V E R Z E EGJE Mzdy Výdej

V E R Z E EGJE Mzdy Výdej Zákaznický den k verzi 2010 V E R Z E EGJE 2010 Mzdy Výdej 20.9.2010 Zákaznický den k verzi 2010 Důle ležit ité změny provedené formou patchů od verze e201004 Slm01 - Automatické generování SLM Na záložce

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO

Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO Odpovědi na nejčastější dotazy, důležitá doporučení Přednášející: Iveta Lišková I. Osobní a rodné číslo Parametr systému 37 generování os. čísla Duplicita rodného

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o.

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Věc: Změny ve mzdách od 1. 1. 2012 Upozornění: Instalovaná verze programu mezd a předané pokyny jsou připraveny

Více

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 MZDY- novinky 2014 Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 OBSAH Nárok na dovolenou - pravidelná x nepravidelná pracovní doba Stravenky Srážky z hlediska OSŘ a občanského zákoníku Pracovní konta Konto přesčasů a Konto

Více

V E R Z E EGJE e201009 Personalistika

V E R Z E EGJE e201009 Personalistika V E R Z E EGJE e201009 Personalistika Výdej 20.9.2010 Důle ležit ité změny formou patch od verze 201004 Adm01, Adm01p, Adm10, Adm12 rozšíření nabídky osob bez ohledu na status (dříve se nabízely pouze

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 PERZONALISTIKA Evidence pracovníků Evidence pracovníků 4. záložka OÚ - Daně byly doplněny položky počet 1.dětí, 2. a 3. a dalších dětí a počet 1.dětí se ZTP-P, 2. se

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY

SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY SB KOMPLET novinky roku 2012 v modulu MZDY Co udělat, aneb krok po kroku k pokroku: Spočítat prosincové mzdy a průměry k 12.2011. Provést upgrade na verzi 12.1.50 ze dne 25.1.2012 (jméno souboru je upgrade

Více

Povinnosti zaměstnavatele při skončení PP zaměstnance. Přednášející: Iveta Lišková

Povinnosti zaměstnavatele při skončení PP zaměstnance. Přednášející: Iveta Lišková Povinnosti zaměstnavatele při skončení PP zaměstnance Přednášející: Iveta Lišková I. Ukončení PP na kartě zaměstnance II. Přeplatek/dluh zaměstnance rekapitulace mimořádných srážek II. Přeplatek/dluh zaměstnance

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Přehled změn pro r. 2011 Personalistika Mzdy. J. Osvaldová

Přehled změn pro r. 2011 Personalistika Mzdy. J. Osvaldová Přehled změn pro r. 2011 Personalistika Mzdy J. Osvaldová CZ - ISCO Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO Zákon 89/1995 Sb. 19 odst. 2 Nová klasifikace zaměstnání CZ-ISCO Nahrazuje dosavadní KZAM-R Platnost od

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 PERSONALISTIKA Evidence pracovníků V ovládacím panelu přibyla možnost kontroly rodných čísel na insolvenci s následnou tiskovou sestavou pracovníků v

Více

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2009 Strana 1 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky V souvislosti se legislativními změnami byly doplněny následující mzdové složky. Rozdělili jsme

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2014 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1 Ekonomický a informační systém Micronet Aktualizace pro rok 2011.1 Mzdy, sociální pojištění a nemocenská Změna redukční hranice Změna 1.RH na 825, 2.RH na 1 237 a 3.RH na 2 474 Kč. Tyto změny jsou zapracovány

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto:

ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto: ENTRY MZDY (verze 02/2013) Důležitá informace ČSSZ. ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto: 1) Evidenční

Více

POVINNOSTI PO SKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU

POVINNOSTI PO SKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU POVINNOSTI PO SKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU Zpracovala: Jana Bošková, listopad 2014 I. Mzdový list II. III. IV. Evidenční list RZD u zaměstnance Vyúčtování zálohové a srážkové daně za organizaci V. Vyúčtování

Více

HELIOS Orange Mzdy Výpočet nároku na stravenky

HELIOS Orange Mzdy Výpočet nároku na stravenky HELIOS Orange Mzdy Výpočet nároku na stravenky 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Výpočet nároku na stravenky... 3 1.1 Nastavení sad stravenek... 3 1.2 Výpočet nároku stravenek... 5 1.2.1 Přehled stravenky...

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón Seminář Mzdy 2016 Ing. Jan Jón 15. ledna 2016 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2015 a v roce 2016 2015 2016 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Modul RLZ - parametry a sestavy

Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Školící materiál pro samostudium 13.12.2011 Romana Pavelková Datum tisku 19.12.2011 2 Modul RLZ - parametry a sestavy Modul RLZ - parametry a sestavy Obsah Úvod... 3 Parametry...

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele

9 Sledování docházky. Spuštění modulu. Záložka Výběr uživatele 9 Sledování docházky Uživatelský modul Sledování docházky realizuje pracovní výkaz zaměstnance v elektronické podobě se všemi výhodami z toho plynoucími (automatické sčítání, převody do dalšího měsíce,

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz

Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz Vema, a. s. Okružní 871/3a, 638 00 Brno http://www.vema.cz 1 Obsah Obsah 1. ZPRACOVÁNÍ MEZD... 3 1.1 Nebojte se zpracování mezd, s naší pomocí to zvládnete!... 3 1.2 Výhody mzdového systému Vema:... 3

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

2) Pořízení slevy na dani a nezdanitelné části základu daně. Provádí se v menu Sestavy/Mzdy-RLZ/Daně/Daně - roční zúčtování,

2) Pořízení slevy na dani a nezdanitelné části základu daně. Provádí se v menu Sestavy/Mzdy-RLZ/Daně/Daně - roční zúčtování, Roční zúčtování daně 1) Období Provádíte ve firmě STARÉHO roku. Tedy tehdy, pokud jste mzdy za starý rok zpracovávali ve WinFASu. V aplikaci *8000 Evidenční období nastavte období MZDY_ZPRACOVANI na prosinec.

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Exportní soubor pro mzdové programy

Exportní soubor pro mzdové programy Exportní soubor pro mzdové programy Při vytváření výsledovky v programu Docházka 3000 máte možnost ve druhém kroku (po doběhnutí výpočtů) zatrhnout volbu Export. Ta umožní vytvoření exportního souboru

Více

Novinky v programu Stravné 4.5

Novinky v programu Stravné 4.5 Novinky v programu Stravné 4.5 Sestava Měsíční hlášení je doplněna o souhrny důležitých údajů Měsíční uzávěrkové sestavy jsou doplněny o souhrn ostatních plateb, předpisů, plateb a počtů jídel. Umístění:.

Více

Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8

Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8 1 Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8 Radim Kopal INISOFT s.r.o. 31.12.2014 Obsah Obsah... 2 Nastavení číselných řad... 3 Kontrola skladové bilance... 4 Uzávěrka roku... 7 Převod evidence do programu

Více

Docházka 3000 Export dat v XML formátu

Docházka 3000 Export dat v XML formátu Docházka 3000 Export dat v XML formátu Docházkový systém obsahuje od verze 6.33 z 12.7.2012 podporu pro export sumárních dat výsledovky rozšířený o některé další položky do souboru ve formátu XML. Tímto

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_412.UCE.24 Daňové tabulky pro studenty učební pomůcka Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0744 Šablona:

Více

KEO-PRAXE. Verze roku ALIS spol. s r.o., Česká Lípa, 2006, ing. Vladimír Grosmut

KEO-PRAXE. Verze roku ALIS spol. s r.o., Česká Lípa, 2006, ing. Vladimír Grosmut KEO-PRAXE Verze roku 2006 ALIS spol. s r.o., Česká Lípa, 2006, ing. Vladimír Grosmut Základní popis KEO-PRAXE je program pro evidenci předcházející praxe zaměstnanců, výpočet platových postupů a tvorbu

Více

6. Odměňování v podniku

6. Odměňování v podniku 6. Odměňování v podniku 1. Právní úprava odměňování...1 2. Definice mzdy...1 3. Vlivy působící na výši mzdy...2 4. Sjednávání mzdy ( zákon o mzdě )...2 5. Druhy mezd...2 6. Složky mezd...3 7. Srážky ze

Více

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních

3 Měsíční povinnosti mzdových účetních Příklady a postupy pro mzdové účetní 1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíce.1 Měsíční povinnosti mzdových účetních.1 Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na

Více

ELEKTRONICKÝ PRACOVNÍ VÝKAZ příručka pro uživatele verze: listopad 2009

ELEKTRONICKÝ PRACOVNÍ VÝKAZ příručka pro uživatele verze: listopad 2009 ELEKTRONICKÝ PRACOVNÍ VÝKAZ příručka pro uživatele verze: listopad 2009 Aplikace slouží pro časovou evidenci práce na projektech formou vykazování měsíčního souhrnu odpracovaných hodin (timesheet). Elektronická

Více

Instrukce pro placení příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Instrukce pro placení příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření Instrukce pro placení příspěvků na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření Instrukce mzdové účtárně pro placení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění u AXA penzijního fondu a. s.

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ informační systém pro firmy, které chtějí růst... Kontroly dat v modulu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Co zkontrolovat a nastavit po převodu dat 2014-15 ze dne 10.12.2014 !!! Postupujte přesně v pořadí, jak jsou

Více

Skalský Dvůr 26.-27.11.2012. Mzdy novinky. Romana Pavelková

Skalský Dvůr 26.-27.11.2012. Mzdy novinky. Romana Pavelková Skalský Dvůr 26.-27.11.2012 Mzdy novinky Romana Pavelková 1. Docházka Evidence začátku a konce, 96 dost. 1) ZP a) Odpracované Směny, Práce přesčas, další dohodnuté práce přesčas, noční práce a doby v době

Více

Změny a opravy v systému DUNA MZDY, verze

Změny a opravy v systému DUNA MZDY, verze Změny a opravy v systému DUNA MZDY, verze 2010.3.01 PERZONALISTIKA V Přerově, 18. října 2010 Evidence pracovníků - Na záložce OÚ další byly u adres (trvalé bydliště a korespondenční adresa) doplněny položky

Více

Důležité změny ve verzi vydané po Poradna (CZ)

Důležité změny ve verzi vydané po Poradna (CZ) Důležité změny ve verzi vydané po 8.10.2017 - Poradna (CZ) 1 Důležité změny ve verzi vydané po 8.10.2017 - Poradna (CZ) lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,

Více

Personalistika a odměňování pracovníků

Personalistika a odměňování pracovníků Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů Personalistika a odměňování pracovníků 3.10.2011 Ing. Veronika Řežuchová veronika.rezuchova@nap.cz Tento studijní materiál vznikl

Více

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy...

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy... Obsah 1 Doklady... 1 1.1 Změna sazeb DPH v roce 2012...1 1.1.1 Číselník sazby DPH...1 1.1.2 Číselník typů sazeb DPH...2 1.1.3 Zadání dokladu z hlediska sazeb DPH...3 1.1.4 Změna sazby DPH ve skladu...4

Více

Slevy na pojistném na sociální zabezpečení od 1.8.2009

Slevy na pojistném na sociální zabezpečení od 1.8.2009 Slevy na pojistném na sociální zabezpečení od 1.8.2009 Slevy pro zaměstnavatele přináší od 1.8.2009 zákon 221/2009, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 19. 4. 2013 Přílohy monitorovací zprávy ex ante dokument doložit 1 Podpisové vzory 1 x originál 2 Soupiska účetních dokladů s nepřímými náklady 1 x originál

Více

Jak si přepočítat výplatu 1

Jak si přepočítat výplatu 1 Jak si přepočítat výplatu 1 Protože dochází k chybám ve výpočtu výplat, není špatné umět si přepočítat výplatu a případně ji reklamovat. Spočítám si svoji výplatu za duben 2012 a to srozumitelně, aby se

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Modul RLZ - Zápis zaměstnance

Modul RLZ - Zápis zaměstnance Modul RLZ - Zápis zaměstnance Školící materiál pro samostudium 2.8.2011 Romana Pavelková Datum tisku 18.10.2011 2 Modul RLZ - Zápis zaměstnance Modul RLZ - Zápis zaměstnance Obsah Úvod... 3 Teorie Zápis

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec Vysvětlivky: Podtržené údaje - zadání je povinné Listovací seznam - [u] vybírá se z předvolených možností Zaškrtávací políčko - označuje se ( Ano Ne) Přepínač - nastavuje se možnost ze zobrazených Numerický

Více

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná?

Přenesení daňové povinnosti. Režim přenesení daňové povinnosti o co se jedná? Přenesení daňové povinnosti Téma: Použití režimu přenesení daňové povinnosti 92a Zákona o DPH Program: SKLAD 8 od verze 8.5.7.1 Vypracoval: Tomáš Vrba (oddělení technické podpory) Revize: 31.7.2012 (verze

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Příklady ELDP a datových vět ELDP. Příklady odpovídají Metodické pomůcce vyplňování Evidenčních listů důchodového pojištění od 1. 1.

Příklady ELDP a datových vět ELDP. Příklady odpovídají Metodické pomůcce vyplňování Evidenčních listů důchodového pojištění od 1. 1. Příklady ELDP a datových vět ELDP Příklady odpovídají Metodické pomůcce vyplňování Evidenčních listů důchodového pojištění od 1. 1. 2004 Aplikace 11 odst. 2 zák. č. 155/1995 Sb. (zdp) 1. Zaměstnanec je

Více

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek:

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: FKSP (sociální fond) 1 Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: 1. Celý text musí být ponechán v původním znění bez úprav a se zahrnutím

Více

16.5.2010. Základem pro výpočet mezd je hrubá mzda. Obsahuje: Z hrubé mzdy (HM) se odečítá:

16.5.2010. Základem pro výpočet mezd je hrubá mzda. Obsahuje: Z hrubé mzdy (HM) se odečítá: 10_Mzdy, zaměstnanci Výukový text o výpočtu a účtování mezd GAP Education střední škola Úvod Obsahem této prezentace bude především výpočet mzdy a její zaúčtování Výpočet mezd je znázorněn dle právního

Více

4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Cílem této kapitoly je vysvětlení základních principů z oblasti vztahů mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a zdravotními pojišťovnami a seznámení čtenáře s potřebnými postupy, výpočty

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

... Trivi Jednoduše. Transakce na bankovním výpisu (1 řádek) 20 Kč 18 Kč 1 účetní operace vyplývající ze smlouvy 30 Kč 20 Kč

... Trivi Jednoduše. Transakce na bankovním výpisu (1 řádek) 20 Kč 18 Kč 1 účetní operace vyplývající ze smlouvy 30 Kč 20 Kč Jednoduše pro PRÁVNICKOU osobu Trivi Jednoduše - Vytvoření přiznání k dani z příjmů právnických osob - Účetní závěrka - Zpracování 24 dokladů (rok) - Zpracování 48 transakcí na bankovním účtu (rok) Roční

Více

Program Mzdy praktické postupy

Program Mzdy praktické postupy Program Mzdy praktické postupy témata ze semináře z 26. a 28. 2. 2008 1 / 20 Obsah Obsah...2 První nastavení programu...3 Volba typu organizace...3 Nastavení číselníků...3 Nastavení(volby) programu...3

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELE. Finanční úsek Daniel Kadlec PŘ-AIAF Název interního předpisu: MZDOVÝ ŘÁD. Určeno pro: všechny zaměstnance

PŘÍKAZ ŘEDITELE. Finanční úsek Daniel Kadlec PŘ-AIAF Název interního předpisu: MZDOVÝ ŘÁD. Určeno pro: všechny zaměstnance PŘÍKAZ ŘEDITELE Název interního předpisu: MZDOVÝ ŘÁD Určeno pro: všechny zaměstnance Registrační číslo: Platí ode dne: PŘ-AIAF- 001-16 Podpisu jednatelem Zpracovatel: Účinnosti nabývá dne: Finanční úsek

Více

NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS

NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS 4 1.2.2010 Uživatelské prostředí nové grafické prostředí programu rychlé menu ve dvou režimech - pouze ikony, ikony s popisem implementace Drag & Drop při přiřazování kalendáře,

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Modul Intrastat. www.money.cz

Modul Intrastat. www.money.cz Modul Intrastat www.money.cz 2 Money S5 Intrastat Co je Intrastat Intrastat je statistika obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie. Informace lze najít na www.czso.cz,

Více

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10.

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10. Z verze 10.1g na verzi 11.1d 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH Z verze 10.1e na verzi 10.1g 1. Oprava: Výkazy v závěrce Z verze 10.1c na verzi 10.1e 1. Oprava:

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Obchodní akademie Břeclav

Obchodní akademie Břeclav TEST 3 Fyzická osoba ing. Jaromír Blaženka podniká v oboru účetní a daňové poradenství od 1. 11. 2007, vede účetnictví. Vložil na účet ze svých osobních prostředků 150 000 Kč a automobil v hodnotě 300

Více

Pracovní dny. Pracovní doby

Pracovní dny. Pracovní doby Software Modul docházky - MDO Evidence a vyhodnocení docházky osob, verze 4 Rozšiřující modul Aktion Široké možnosti nastavení parametrů Tvorba pracovních kalendářů Definice různých typů pracovních dnů

Více

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015)

Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Novinky ve verzi 2.10 (datum vydání 5. 5. 2015) Upraven nástroj pro přípravu dat k podání výkazu o poskytovaných sociálních službách na MPSV. Data o klientech a zaměstnancích připravíte v několika jednoduchých

Více

Postup pro zpracování kontrolního hlášení

Postup pro zpracování kontrolního hlášení Postup pro zpracování kontrolního hlášení 1. Zadávání dokladů Doklady se zadávají běžným způsobem tak jako dosud, výběrem sazby DPH (s číslem řádku přiznání) v položce dokladu se zároveň pro položku automaticky

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013

~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 ~ 1 ~ Náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti s platností od roku 2013 Základní právní ustanovení pro poskytování náhrad v nemoci: Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce:

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Finance a účetnictví. Michal Doležal konzultant mdolezal@inmedias.eu

Finance a účetnictví. Michal Doležal konzultant mdolezal@inmedias.eu Finance a účetnictví Michal Doležal konzultant mdolezal@inmedias.eu Novinky DPH DUZP vs. Datum případu vs. Datum doručení Prvotní doklady a přednastavení hodnot Přenesená daňová povinnost & Samovyměření

Více

Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Mzdy v daňové evidenci... 2 Zavedení nového zaměstnance... 2 Zpracování mzdy...

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Fakturace faktury vydané Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o.

Více

Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Zpracování mezd Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Mzdy v daňové evidenci... 2 Zavedení nového zaměstnance... 2 Zpracování mzdy...

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Novinky systému Signys - verze 5.0

Novinky systému Signys - verze 5.0 Všeobecné Nastavení vzhledu dialogů pro vyhledávání a vzhledu formulářů [1312] Je možné nastavit jiný styl zobrazení všech dialogů a formulářů aplikace (podobně jako už to je možné u dialogů pro vyhledávání).

Více

Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy.

Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy. Používáním docházkového systému dosáhnete omezení chybovosti

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více