V E R Z E EGJE _ e Mzdy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V E R Z E EGJE _ e201105 Mzdy"

Transkript

1 V E R Z E EGJE _ e Mzdy Výdej

2 Rušen ení nepoužívaných část stí EGJE Legislativní platnost do odstraněn výpočet nemocenských dávek, který platil do konce roku 2008/ zrušen výpočet slev na pojistném SZ zaměstnavatele ze srpna až prosince zrušeno načítání ELDP ve formátu RELDP, které platilo do konce roku 2008 Nutno upravit druh PV 2,3,4, pokud u Vás existují, legislativně již neexistují a budou v příští verzi považovány programem za nekorektní

3 Nováčást uživatelsk ivatelské dokumentace hláš ášen ení výpočtu mezd Hlas_uzdoc hlášení výpočtu mzdy a jejich řešení Detailní popis příčin chybových hlášek s návodem řešení POZOR zkontrolujte úroveň hlášení se změněnou úrovní na Adm32 Nastavení obecných započitatelnost itatelností SLM02 Vyk03 Trexima ISPV opraveny vzorové IA ve skupině ABSPLAC, ABSCELK a ODPRACD

4 IA 0014 není odpracovanou dobou IA slouží pro zadání náhradního volna bez krácení mzdy Mzda je tedy generována i za dobu zadanou s IA 0014, a proto doba zadaná v IA0014 nesmí být považována za odpracovanou, byla by evidována dvakrát Provedena revize systému k zabránění chyb

5 Technologické celky Dovolená Přepo epočítávání nároku dovolené, pokud je průměrný rný počet dnů v týdnu = 1 Při 52 týdnech chybně zaměstnanec nedosahoval 60 dnů pro nárok na dovolenou, nyní upraveno na výpočet nároku za odpracované dny Zpětný přepo epočet et do minulého roku a dovolená V této situaci je třeba ručně upravit na Dov01 nárok dovolené z loňského roku, protože nelze znovu spustit roční uzávěrka, která by tuto dovolenou s provedenými korekcemi převedla

6 Přepo epočet et nároku dovolené pedagogů Při měsíční uzávěrce se přepočítává nárok dovolené pro nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu na jednotlivé týdny Podmínky: - kalendářový režim na Opv01/Režim - rozvržení pracovní doby 5 = Nerovnoměrná na jednotlivé týdny na Opv01/Popis - přepočítávání dnů v týdnu s hodnotou 0 na Dov01

7 Přerozd erozdělen lení Nová skupina MES-ZAKL v započitatelnosti PREROZDEL Nová skupina přerozdělení podle měsíční základny Pro zařazené SLM s nastavením Započitatelnost pro náhrady >0 Pokud je stejná SLM obsažena ve více skupinách započitatelnosti PREROZDEL, platí priority: - SLM ve skupině NAHRADY se dále nerozpočítávají pro MES-ZAKL a BEZNE - SLM ve skupině MES-ZAKL se dále nerozpočítávají pro BEZNE

8 Přerozd erozdělen lení typu NAHRADY a časov asově neplatná střediska Opraveno chybné zaúčtování na již neplatné středisko Nyní přerozdělení a jeho zaúčtování proběhne na alternativní středisko zadané SLM s IA 1033 na Opv02, případně na kmenové středisko PV Přerozd erozdělen lení NAHRADY a dlouhodobé SLM Do základny přerozdělení nyní započítávána i část dlouhodobých SLM připadajících na čtvrtletí, ze kterého se zjišťují započtené příjmy

9 Konto pracovní doby Popis problematiky na Kpd_uzdoc.doc Nové IA pro oblast konta pracovní doby IA0008 Fond PD v měsíci trvání VO na celý měsíc IA Fond PD v měsíci na dobu trvání VO IA 1009 Skutečně odpracovaná doba ve VO generuje SLM s IA 1105 za tuto dobu IA1105 Stálá mzda IA5132 Dosažená mzda IA5308 KPD: Korekce stálé mzdy IA 5309 KPD: Korekce dosažené mzdy K daným IA nutno založit SLM

10 Adm23 Parametr Procento pro určen ení stálé mzdy konta PD Slouží pro zadání procenta pro automatický výpočet stálé mzdy na Opv03

11 Založen ení vyrovnávac vacího období Kal02 zde zakládáme vyrovnávací období

12 Opv03 přiřazen azení PV na konto pracovní doby Nový formulář pro přiřazení jednotlivce na vyrovnávací období KPD nebo hromadné přiřazení na KPD Rozší šířen ení číseln selníků o nové položky pro KPD - Druh doby 15 = Konto pracovní doby - Původ SLM 95 = Konto pracovní doby - Typ VO 3 = Vyrovnávací období pro KPD POZOR při použití KDP musíte v SLM02 prověřit a nastavit evidenci SLM a druh doby 15

13 Promítnut tnutí vynětí do výpočtu Změněná funkčnost nost Není nutno zadávat vynětí 2x K vynětí na Opv01/ Vynětí možno zadat SLM, která se automaticky přenáší do Vyp01 v období platnosti od - do Nový Kód původu SLM 96 Generováno z vynětí Kontrola duplicity SLM na Vyp01, aby nedošlo k chybám Kontrola platnosti časového úseku vynětí na Opv01 x Vyp01 hlášení ve výpočtu

14

15 Kontroly Kon03 Omezení kontroly starých PV Výsledky kontrol dat osob nyní pouze na kmenovém PV, nikoliv i na starých PV K075 Nelze načíst data DVZ pro CZ Kontrola pro DB s pouze CZ legislativou nebude uváděna K109 Nekompatibilní atributy sociáln lního pojištění PV Nová kontrola souladu zadaných údajů např. Poj01/Sociální pojištění Účast na SZ = Ano a Účast pouze na důch. pojištění = Ano výpočet mzdy Účast pouze na DP ignoruje

16 Kritéria ria Vyp02 Období a výplatní termíny Nová záložka Kritéria Zatím pouze pro zákaznickou úpravu výpočtů příplatků pro KINEX

17 Mzdy - formuláře Osb02 Základn kladní údaje o osobě/ Cizí státn tní příslu slušníci Změna názvu položky Evidenční číslo na Daňová identifikace ve státě rezidence Opv01 Změna sjednaného úvazku s vlivem na výšku Tarifů na Opv02 Doposud nutno ručně provést změnu Nově pro IA , a s Kódem doby O nebo N a Kódem částky - 12 nabízí EGJE automatický přepočet

18 Při souhlasu se změnou dochází k časovému řezu k datu změny úvazku i na SLM na Opv02 a přepočtu částek následovně: - Pokud je na Opv02 vyplněna Měsíčníčástka na plný úvazek, Částka se vypočte z této položky a z nově sjednaného úvazku - Pokud Měsíčníčástka na plný úvazek vyplněna není, přepočte se původníčástka pomocí původního a nového úvazku, přičemž se mezivýsledek zaokrouhluje na 1Kč nahoru Přepočet generuje protokol provedených změn

19 Opv02 - Struktury Přibylo zobrazení aktuálního zařazení PV do kmenových struktur Dov01 Export položek Oprava v tabulce Odpracované dny se při exportu generovala chybová hláška Dov02 Pracovní volno podle SLM K definici nároku pracovního volna bylo doplněno pole pro zadání SLM pracovního volna, tím je zajištěna možnost generování více druhů pracovního volna zohledněno i na Dov04 a na zákaznických sestavách

20

21 Kal01 Kalendáře/ e/ Použit ití Nová záložka zobrazení PV, které daný kalendář k referenčnímu datu používají Pru01 Průměrný rný výdělek Při zadání nového záznamu se předdefinuje - Platnost od = období následující po posledním evidovaném období v tomto formuláři nebo období nástupu - Platnost do = poslední měsíc čtvrtletí, ve kterém je měsíc platnosti od Chybový dialog při kontrole stejného čtvrtletí datum od a datum do a časového sledu zadaných dat

22 Vyp01 kontroly, doplnění, rozší šířen ení Vstupy - u vstupů datem kontrola posloupnosti data od a data do - check-box Všechny vstupy zaškrtnutím se zobrazí i vstupy z Opv02, Sra01, vynětí Opv01. při zaškrtnutí nelze data na záložce vstupy upravovat - POZOR pokud nelze na Vyp01/vstupy editovat, je buď proveden výpočet mzdy nebo je zaškrtnutý checkbox Všechny vstupy

23

24 Zálo ložka Hromadné akce Nová záložka Vyp01 Hromadný výpočet, Hromadné rušení výpočtu není třeba spouštět na Vyp02 Zálo ložka Měsíční položky Změna grafického uspořádání Zálo ložky Výpočet a Detaily výpočtu Nově barvy a typy písma: - tučně černě SLM odpracované doby - tučně tmavě modře SLM neodpracované doby - slabě modře výpočet neproveden

25

26

27 Poj13, 14, 15 - ELDP Příjem jen důchodově pojištěných zaměstnanců po ukončení PV se vyhodnocuje jako příjem posledního měsíce trvání PV Revidováno načítání dat ELDP při různých kombinacích dat RELDP již není k dispozici chybová hláška Aktualizován tiskopis ELDP podle vzoru pro rok 2011 Export ELDP upraven tak, aby byl dokončen i při nevyplněném datu zahájení práce

28 Poj18 Přihl ihláš ášky NP - ONZ Rodné příjmení zaměstnance muže pokud není vyplněno, doplňuje se údajem Příjmení, neovlivňuje vyplnění položky na Osb01 nebo Osb02 Po ukončení PV má na Poj01 zůstat původní platnost příslušnosti k ZP, jinak není kam zaslat například pojistné z doplatků po skončení PV Úprava odstraněny problémy s načtením dat ONZ zaměstnancům s ručně pořízeným záznamem o dávce na Poj01

29

30 Mzdy sestavy, exporty Sra07 Přehled o výši sražených odborových přísp spěvk vků Nová sestava může nahrazovat potvrzení o výši příspěvků zaplacených odborovým organizacím pro daňové účely Čerpá pouze ze zúčtovaných SLM tedy i z dat převedených z jiných SW a to od prosince předchozího roku do listopadu zadaného roku

31 Poj03 Nem ÚR 1-02 pro rok 2011 Sestava upravena podle vzoru výkazu platného pro rok 2011, odstraněna část týkající se regresů a náhrad podle již neplatné metodiky Poj32 Sociáln lní události: období zúčtov tování náhrady příjmu při DPN Nový údaj v sestavě období, kdy byla zúčtována náhrada příjmu za vykázané datumové období od do Pomoc při dokladování zpětných přepočtů

32

33 Dan02 Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2011 Sestava aktualizována podle vydaného vzoru pro rok 2011 Dan08 Přehled souhrnných údaj dajů nerezidentů Doplnění parametrů Kód zástupce, Název právnické osoby, IČ právnické osoby Dan09 Vyúčtov tování DPFO Opraveno načítání DIČ a zachování vedoucích nul

34 Bankovní příkazy více individuáln lních plateb na stejný účet Individuální platby se stejným číslem účtu, VS, SS a KS odcházely jakou součet částek nyní rozděleny podle OSCPV pro zjednodušení identifikace plateb při kontrolách i přímo na výpise účtu příjemce Ban18 Export KB Best Pokud pořadovéčíslo řádku příkazu přesáhlo maximální povolenou hodnotu nastaveno zastavení exportu s možností pokračovat od nebo zrušení exportu a jeho nové vyvolání s jinou hodnotou

35 Vyp20 Zaměstnanci podle zadaných SLM Nová sestava Možno definovat až 8 SLM a jejich atributy (hodiny, částka), které budou v 8 sloupcích sestavy. Možno spustit na výběrem. Vyk06 Výkaz o úplných nákladech práce UNP4-01 Oprava oddílu A108, kde se zobrazuje počet pracovišť nyní správně za vybranou správní jednotku

36 Vyk10 - ISP Oprava naplňování položky AA0033 státní příslušnost zaměstnance, nyní správně z položky Státní příslušnost na Osb01/02 místo původní chybné adresa trvalého bydliště Znemožněno generovat duplicitní záznamy vzniklé opakovaným generováním dat a ručními úpravami nyní existuje přemazáním předchozích údajů jen jeden záznam pro jednoho zaměstnance Vyk12 Výkaz Škol P1b -04 Rozčlenění výstupních dat podkladů pro výkaz podle RID zadaných na SO

37 Vyk21 Potvrzení pro důchod Nová sestava potvrzení zaměstnavatele pro důchodovéřízení s ČSSZ. V parametrech sestavy jsou údaje, které není možno zjistit z evidovaných údajů Číslo domu v sestavách a exportech Standardně je tvořeno jako řetězec číslo popisné/číslo orientační Pokud není jedno z čísel evidováno, generuje se pouze jedno z čísel bez lomítka Pokud není žádnéčíslo uvedeno, generuje se prázdný řetězec bez lomítka

38 Uct72f Export do účetnictv etnictví MUZO Změněn způsob zápisu záporných částek podle požadavku MUZO

39 Výpočet mezd Chyba VYP102 Ve vstupech je SLM neexistující v měsíčních vstupech Nastavena jako FATAL s ukončením výpočtu, doposud neukončovala výpočet, což mohlo být příčinou chyb Optimalizace rychlosti výpočtu mezd Byla zvýšena rychlost ukládání dat do protokolu, což zvýšilo rychlost výpočtu mezd

40 Vyhodnocení kmenového PV Revidován mechanismus vyhodnocení chybně zadaného příznaku Kmenového PV, který mohl způsobit, že zaměstnanci, kteří pro dané období neměli ani jeden platný PV označený jako kmenový se negenerovali do sestav Vstup z docházky do zúčtov tování mezd Pro načtení vstupů v docházkovéčásti EGJE je třeba na Opv01/Režim nastavit položku Převod doch. do mezd pro PV, kde je skutečně docházka převáděna

41 Výpočet při neuzavřen ené docházce EGJE Při výpočtu PV s neuzavřenou docházkou (status období <3) jsou doby všech SLM docházkových vstupů přepočítávány a to i v případě, že SLM mají nastaven režim 2 (nepřepočítávat doby) Původ SLM21 Nová hodnota 21 = Generováno výpočtem mezd použita pro automaticky generované SLM, např. vyměřovací základy, pojištění či daně

42 Výpočet podle hodinové sazby z číseln selníku tarifů kód částky 17 Nový kód částky používá hodinovou sazbu z Cmt01/ Tarif hodinové sazby podle tarifního zařazení Opv01/Tarifní zařazení/stupnice, Stupeň/Rozčlenění Do vstupů Vyp01 zadáváme tuto SLM s kódem částky 17 Kód částky 91 doplatky do průměru ru Oprava chyby při vyhodnocení tohoto kódu částky

43 Práce ve svátek Při chybném zadání práce ve svátek v hodinách bez počtu směn a bez požadavku na dopočet směn se přesto směny dopočtou, aby se zabránilo nesprávnému vyhodnocení počtu směn Zachování zadaných kal. dnů vyloučen ené doby ELDP bez kódu doby K Úprava procesu pokud výpočet vygeneruje jiný počet směn než celé číslo, krátila se vyloučená doba chybně o 1 den

44 Omluvená nepřítomnost pro dovolenou z důvodu OČR Oprava chybného zápočtu Navazující nemoci a zadávání placených úsek seků po částech Opravena chyba při zadávání několika navazujících náhrad za nemoc přes konec měsíce, která generovala karenční dobu bez náhrady Překrýv ekrývání doby placené náhrady za nemoc Chybová hláška VYP441 avizuje překryv dat

45 Nemoc a odpracovaná celá směna prvního dne nemoci Chybová hláška VYP449 POZOR - Pokud nemoc vznikla v den, kdy má zaměstnanec již odpracovanou celou směnu, považuje se za den vzniku DPN následující kalendářní den Jako den vzniku DPN tedy musíte zadat následující kalendářní den Zaokrouhlování Úprava nově zaokrouhlování celkovéčástky mzdy i při vícečetném vstupu stejných SLM, řešeno i za částky i za hodiny

46 Kontrola výpočtu mzdy Nově kontrola hodin, směn, dnů a částky násobkem běžných hodnot VYP467aERR SLM: počet hodin přesahuje 2 násobek fondu VYP467bWAR SLM: počet směn přesahuje 2 násobek fondu směn VYP467cWAR SLM: počet dnů přesahuje 2 násobek fondu dnů VYP467dWAR SLM: částka přesahuje 4 násobek fondu hodina * průměrný výdělek VYP369WAR Zadané nebo dopočtené směny nebo kal. Dny u SLM jsou vyšší než počet dnů trvání PV

47 Navýšen ení VZ na ZP za neplacené volno /neomluvenou absenci u souběžných PV Nově navyšování VZ pouze tehdy, kdy má zaměstnanec NV/NO na všech svých platných PV Výpočet pojištění ZMR po ukončen ení PV Příjmy tohoto typu se považují za příjmy měsíce ukončení PV Generuje se SLM s IA 5051: - bez pojištění (se zápornou hodnotou jinak obvykle započtených příjmů - s pojištěním po skončení PV

48 Individuáln lní procento evidované srážky Nově možnost zadání procenta srážky na Sra01 Má přednost před procentem zadaným v Slm01 POZOR u srážek s hromadným příjemcem je procento zadané na Sra01 ignorováno a generuje se hlášení VYP084 Pořad adí srážek Oprava chyba ve třídění srážek podle data doručení

49

50 Dlužné výživn ivné v posledním měsíci Oprava někdy se nesnižoval dluh výživného v měsíci, kdy byl zcela uhrazen, na nulovou hodnotu Deponované částky a poplatky Oprava z deponovaných částek byly počítány a strhávány poplatky, které naopak nebyly počítány po uvolnění těchto částek z deponace

51 Vrácen cení sražen enéčástky Při vyšší srážce než měla být správně: 1/ Pokud srážka ještě běží zadám vstupní SLM na Vyp01 se stejnou SLM, spáruji ji se srážkou a na ni zadám Buď korekci, čímž upravím jinak spočtenou částku Nebo přímou částku, čímž se nahradí běžný výpočet výše srážky a zadaná částka se uplatní jako jednorázová srážka pro tento měsíc 2/ Pokud srážka již neběží, je třeba založit novou srážku se zápornou částkou a kódem částky 0 nebo 81

52 Vrácen cení sražen enéčástky 3/ Pokud má zaměstnanec více srážek se stejným kódem SLM, je třeba zadat jednorázovou částku na Sra01, záložka Jednotlivá období/pole Jednorázově Přísp spěvky zaměstnavatele na PF x přísp spěvek zaměstnance na PF Nový kód částky 307 Příspěvek podle započitatelnosti do sociálního zabezpečení, maximálně ve výši příspěvku zaměstnance na PF Kód částky nutno založit na Uživatelské kódy částky

53

54 Osvobození od daně do ročně a korekce s IA5304 SLM s IA 5304 slouží k zadáníčástky od daně již osvobozené (např. v jiném SW) Výplata mzdy v hotovosti a současn asně zadaná bankovní cesta na Sra01 Úprava - při zadání SLM s IA 4411 a zároveň bylo zadáno bankovní spojení příjemce, docházelo k odeslání dobírky na účet, nyní se zadané bankovní spojení ignoruje

55 Zpětný přepo epočet et a SLM generované podle nastavení na Slm01 Oprava chybného duplicitního generování takové SLM při zpětném přepočtu Zpětn tně zadané ukončen ení PV Při zadání ukončení PV po výpočtu za měsíc je třeba vynutit v následujícím období zpětný přepočet (zadáním SLM s IA 5401) pro vyhodnocení nároku a čerpání dovolené a generování průměrů pro Zápočtový list

56 Ukončen ení výpočtu během zpětn tného přepo epočtu Úprava nyní v případě chybného ukončení zpětného přepočtu ukončen i výpočet Rušen ení uzávěrky v minulosti Přidán varovný dialog při pokusu zrušit na Vyp02 uzávěrku, která není v časové posloupnosti poslední IA 3091 přerozd erozdělit na střediska Pojištění nyní přerozděleno na střediska, ze kterých vznikly SLM, z nichž se toto pojištění počítá

57 Vyp02 - Uzávěrka Nové tlačítko na záložce Uzávěrka tlačítko Zpřístupnit VL zaměstnancům Platí pro zviditelnění VL pracovníkům, kteří mají pro tento účel profil uživatele bez přiřazeného VL nebo pro webové rozhraní Pro dané prostředí je třeba stisknout tlačítko pro všechny měsíce, za které chceme VL zviditelnit Platí pro VL Vyp11, Vyp11fq, Vyp72f, Vyp11fcsc, Vyp25, Vyp26

58

59 Zákaznický den k verzi e Děkuji za pozornost Michaela Pastorová

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup

Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8. Podporované způsoby úhrady za výkup Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Téma: Podpora bezhotovostních výkupů v programu SKLAD Odpadů 8 Program: SKLAD Odpadů 8 Vypracovali: Radim Kopal, Tomáš Vrba Tento dokument popisuje

Více

Sbírka řešených příkladů

Sbírka řešených příkladů 1 Sbírka řešených příkladů pro účetně informační systém MRP K/S Vážení přátelé, dostává se před vás Sbírka řešených příkladů určená pro uživatele našeho účetně informačního systému MRP K/S. Zpracovali

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

Novinky v aplikaci AME ve verzi 1.11

Novinky v aplikaci AME ve verzi 1.11 v aplikaci AME ve verzi 1.11 v kartě zaměstnance lze evidovat celou řadu nových údajů: titul před jménem, titul za jménem, bydliště, měsíční plat, telefon, mobil, zaměstnán od, číslo účtu a pojišťovna.

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Intrastat

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Intrastat Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Co je je statistika obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie. Přesné informace lze najít na www.czso.cz,

Více

Katalog (platný od 1.1.2015)

Katalog (platný od 1.1.2015) Software a služby pro správu domů a bytů Katalog (platný od 1.1.2015) Představujeme společnost Společnost STARLIT byla založena v červnu 1991 a od počátku se věnuje výhradně problematice správy bytů. V

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le:

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le: 5 Přiřazení zdrojů V té to ka pi to le: Přiřazení pracovních zdrojů Přiřazení materiálových zdrojů Přiřazení nákladových zdrojů Přiřazení rozpočtových zdrojů Kapitola 5 Přiřazení zdrojů V minulých kapitolách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 verze II.0.8 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 duben

Více

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice Analýza celoživotního dopadu veřejného důchodového pojištění v České republice Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu č. 402/07/0823 financovaného GA ČR Stanislav Klazar Barbora Slintáková Katedra

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více