Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014"

Transkript

1 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014 Schůzi Rady města zahájil v 8:39 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 3 členové - RM je usnášeníschopná. Jmenovitě: Hosté: Omluveni: Ing. Tomáš Komprs Ing. František Svoboda Mgr. Karel Švábenský Bc. Iva Dvořáčková, tajemnice MěÚ Michaela Kšicová, asistentka tajemnice Ing. Karel Souček PhDr. Petra Kappelová Navržený program: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu pro účely dotace 4. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 6/ Uzavření smlouvy o provozování obecního infokanálu 6. Uzavření Dohody o spolupráci na projektu s městem Sereď 7. Uzavření nájemní smlouvy se společností itself s.r.o., IČ: na pronájem části prostor v objektu čp. 312 na ulici Riegrova v Tišnově 8. Vyhlášení záměru změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne se sdružením Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Květnice Tišnov 9. Uzavření smlouvy o dílo Oprava chodníků v ulici Hornická, Horova, Erbenova, Jamborova a Drbalova 10. Přechod nájmu bytu č. 11 na ulici Jiráskova 854 v Tišnově 11. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 na nám. 28.října 1708 v Tišnově 12. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 na nám. 28.října 1708 v Tišnově 13. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 na ulici Králova 1677 v Tišnově 14. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici K Čimperku 1811 v Tišnově 15. Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s panem Martinem Biharim 16. Žádost o prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství Hotel Květnice s.r.o. 17. Uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Rekonstrukce ulici Družstevní v Tišnově, II. etapa 18. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku veřejné zakázky Akustické úpravy prostoru jeviště kina Svratka v Tišnově 19. Zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1802/7, parc.č. 1802/64 a parc.č. 2631/1, vše v k.ú. Tišnov - Tišnov, ul.hornická, obnova z NNv na NNk 20. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 517 v k.ú. Hájek u Tišnova 21. Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Hájek u Tišnova 22. Návštěvní řády sportovních hřišť 23. Uzavření Kupní smlouvy - komunální sekací traktor 24. Aktualizace statutu Tišnovských novin 25. Aktualizace termínů uzávěrek Tišnovských novin č. 9-12/ Dotazy, podněty, připomínky 1

2 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) Starosta Ing. Tomáš Komprs za ověřovatele navrhl: Mgr. Karla Švábenského zapisovatelkou stanovil: Michaelu Kšicovou Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 16/2014 Rady města Tišnova Mgr. Karla Švábenského a zapisovatelkou stanovuje Michaelu Kšicovou. Hlasování č. 1: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato Starosta Tomáš Komprs s návrhem zařazení bodu s názvem Pravidla pro komunikaci s rodiči a v rámci organizace školy Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky 1686 jako bod č. 26, bodu s názvem Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č.2466/331 v k.ú. Tišnov jako bod č. 27 a bodu s názvem Uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci stavby Rekonstrukce ulice Družstevní, II. etapa jako bod č. 28 do programu jednání. Rada města Tišnova schvaluje doplněný program jednání schůze č. 16/2014 Rady města Tišnova. Hlasování č. 2: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato Schválený program: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu pro účely dotace 4. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 6/ Uzavření smlouvy o provozování obecního infokanálu 6. Uzavření Dohody o spolupráci na projektu s městem Sereď 7. Uzavření nájemní smlouvy se společností itself s.r.o., IČ: na pronájem části prostor v objektu čp. 312 na ulici Riegrova v Tišnově 8. Vyhlášení záměru změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne se sdružením Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Květnice Tišnov 9. Uzavření smlouvy o dílo Oprava chodníků v ulici Hornická, Horova, Erbenova, Jamborova a Drbalova 10. Přechod nájmu bytu č. 11 na ulici Jiráskova 854 v Tišnově 11. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 na nám. 28.října 1708 v Tišnově 12. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 na nám. 28.října 1708 v Tišnově 13. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 na ulici Králova 1677 v Tišnově 14. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici K Čimperku 1811 v Tišnově 15. Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s panem Martinem Biharim 16. Žádost o prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství Hotel Květnice s.r.o. 17. Uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Rekonstrukce ulici Družstevní v Tišnově, II. etapa 18. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku veřejné zakázky Akustické úpravy prostoru jeviště kina Svratka v Tišnově 19. Zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1802/7, parc.č. 1802/64 a parc.č. 2631/1, vše v k.ú. Tišnov - Tišnov, ul.hornická, obnova z NNv na NNk 20. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 517 v k.ú. Hájek u Tišnova 21. Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Hájek u Tišnova 22. Návštěvní řády sportovních hřišť 23. Uzavření Kupní smlouvy - komunální sekací traktor 24. Aktualizace statutu Tišnovských novin 25. Aktualizace termínů uzávěrek Tišnovských novin č. 9-12/2014 2

3 26. Pravidla pro komunikaci s rodiči a v rámci organizace školy Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č.2466/331 v k.ú. Tišnov 28. Uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci stavby Rekonstrukce ulice Družstevní, II. etapa 29. Dotazy, podněty, připomínky 2. Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Úvodní informace podal starosta Tomáš Komprs. Do diskuse se nikdo nepřihlásil a poté bylo přistoupeno Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni Hlasování č. 3: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 3. Smlouva o zřízení a vedení běžného účtu pro účely dotace Úvodní informace podal starosta Tomáš Komprs. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu mezi městem Tišnov a společností Komerční bankou, a.s., IČ: , se sídlem v Praze, dle přílohy č. 1 zápisu. Hlasování č. 4: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 4. Rozpočtové opatření města Tišnova č. 6/2014 Úvodní informace podal starosta Tomáš Komprs. Diskutováno o jednotlivých položkách rozpočtu. Poté bylo přistoupeno Rada města Tišnova schvaluje přijetí dotace od Ministerstva zemědělství ČR na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře ve výši ,00 Kč. Hlasování č. 5: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje přijetí dotace od Ministerstva zemědělství ČR na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin ve výši 2.700,00 Kč. Hlasování č. 6: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje Rozpočtové opatření města Tišnova č. 6/2014. Hlasování č. 7: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 3

4 5. Uzavření smlouvy o provozování obecního infokanálu Úvodní informace podal starosta Tomáš Komprs. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o provozování obecního infokanálu mezi městem Tišnov jako objednatelem a společností itself s.r.o., IČ: , se sídlem Pálavské nám. 4343/11, Brno jako provozovatelem dle přílohy č. 2 zápisu. Hlasování č. 8: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 6. Uzavření Dohody o spolupráci na projektu s městem Sereď Úvodní informace podal starosta Tomáš Komprs. Diskutováno o připravovaném kulturním programu a fotosoutěži. V souvislosti s realizací společného projektu města Sereď a města Tišnov Bc. Dvořáčková předložila právě došlou žádost primátora města Sereď o souhlas s používáním znaku města Tišnov. Poté bylo přistoupeno Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o spolupráci na projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika , mezi městem Sereď a městem Tišnov, dle přílohy č. 3 zápisu. Hlasování č. 9: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato Rada města schvaluje žádost primátora města Sereď o použití znaku města Tišnova v souvislosti s realizací společného projektu s názvem Umenie bez hraníc. Hlasování č. 10: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 7. Uzavření nájemní smlouvy se společností itself s.r.o., IČ: na pronájem části prostor v objektu čp. 312 na ulici Riegrova v Tišnově Úvodní informace podal starosta Tomáš Komprs. Byla přizvána Ing. Monika Svobodová. Sdělila, že objekt se týká pronájmu kabinetu ve 3. podlaží na dobu určitou. Poté bylo přistoupeno k hlasování o návrhu. Rada města Tišnova schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části prostor v objektu čp. 312 na pozemku parc.č.st. 360 v k.ú. Tišnov za účelem dočasného umístění technologie hlavní přijímací stanice kabelové televize mezi městem Tišnov a společností itself s.r.o., IČ: , se sídlem v Brně, dle přílohy č. 4 zápisu. Hlasování č. 11: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dohody o narovnání mezi městem Tišnov a společností itself s.r.o., IČ: , se sídlem v Brně, dle přílohy č. 5 zápisu. Hlasování č. 12: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 4

5 8. Vyhlášení záměru změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne se sdružením Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Květnice Tišnov Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne se sdružením Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Květnice Tišnov na pronájem budovy čp. 283, nacházející se na parc.č.st. 286/2 a dále pozemku parc.č.st. 286/2 vše v k.ú. Tišnov, dle přílohy č. 6 zápisu. Hlasování č. 13: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 9. Uzavření smlouvy o dílo Oprava chodníků v ulici Hornická, Horova, Erbenova, Jamborova a Drbalova Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení prostřednictvím e- aukce na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava chodníků v ulici Hornická, Horova, Erbenova, Jamborova a Drbalova, dle přílohy č. 7 zápisu. Hlasování č. 14: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o dílo Oprava chodníků v ulici Hornická, Horova, Erbenova, Jamborova a Drbalova mezi městem Tišnov a společností Petr Hradský, IČ: , se sídlem v Čebíně, dle přílohy č. 8 zápisu. Hlasování č. 15: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 10. Přechod nájmu bytu č. 11 na ulici Jiráskova 854 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 11 v budově č.p. 854, která je součástí pozemku p.č. st. 902 v k.ú. Tišnov panu Josefu Svobodovi, nar. 9. února 1968, trvale bytem Jiráskova 854, Tišnov, na dobu určitou dva roky od do , dle přílohy č. 9 zápisu. Hlasování č. 16: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 11. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 na nám. 28.října 1708 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 9 v budově č.p. 1708, která je součástí pozemku p.č. st v k.ú. Tišnov paní Aleně Juránkové, nar. 10. září 5

6 1955, trvale bytem nám. 28. října 1708, Tišnov, na dobu určitou dva roky tj. od do , dle přílohy č. 10 zápisu. Hlasování č. 17: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 12. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 na nám. 28.října 1708 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 16 v budově č.p. 1708, která je součástí pozemku p.č. st v k.ú. Tišnov paní Jitce Kolesové, nar. 23. dubna 1969, trvale bytem nám. Míru 111, Tišnov, na dobu určitou dva roky tj. od do , dle přílohy č. 11 zápisu. Hlasování č. 18: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 13. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 na ulici Králova 1677 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 7 v budově č.p. 1677, která je součástí pozemku p.č. st v k.ú. Tišnov paní Dance Matouškové, nar. 15. listopadu 1972, trvale bytem nám. Míru 111, Tišnov, na dobu určitou tři měsíce tj. od do , dle přílohy č. 12 zápisu. Hlasování č. 19: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 14. Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 na ulici K Čimperku 1811 v Tišnově Rada města Tišnova schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 4 v budově č.p. 1811, která je součástí pozemku p.č. st v k.ú. Tišnov paní Nele Scharlingerové, nar. 20. září 1984, trvale bytem K Čimperku 1811, Tišnov, na dobu určitou dva roky tj. od do , dle přílohy č. 13 zápisu. Hlasování č. 20: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 15. Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s panem Martinem Biharim Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem s panem Martinem Biharim, nar. 9. července 1991, trvale bytem Na Mlékárně 255, Tišnov, dle přílohy č. 14 zápisu. Hlasování č. 21: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 6

7 16. Žádost o prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství Hotel Květnice s.r.o. Rada města Tišnova neschvaluje prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství před Hotelem Květnice s.r.o. za účelem umístění předzahrádky, dle přílohy č. 15 zápisu. Hlasování č. 22: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova postupuje žádost pana Miloslava Staňka, jednatele Hotelu Květnice s.r.o., vedoucí projektové kanceláře, k zohlednění požadavku v rámci připravované rekonstrukce náměstí Míru v Tišnově. Hlasování č. 23: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 17. Uzavření smlouvy o dílo na stavební práce Rekonstrukce ulice Družstevní v Tišnově, II. etapa Rada města Tišnova bere na vědomí odmítnutí společnosti MERTASTAV, s.r.o., IČ: , se sídlem v Předklášteří, uzavřít smlouvu o dílo na stavební práce Rekonstrukce ulice Družstevní, II. etapa. Hlasování č. 24: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova ukládá odboru správy majetku a investic vyzvat k uzavření smlouvy o dílo v souladu s 82 odst. 4) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, uchazeče, který se umístil jako druhý v pořadí při hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Rekonstrukce ulice Družstevní, II. etapa. Hlasování č. 25: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova ukládá odboru správy majetku a investic uplatnit právo zadavatele na plnění z bankovní záruky č /14 vydané Českou spořitelnou, a.s., IČ: , se sídlem v Praze, ve výši ,- Kč z důvodu odmítnutí vítězného uchazeče veřejné zakázky Rekonstrukce ulice Družstevní, II. etapa, společnosti MERTASTAV, s.r.o., IČ: , se sídlem v Předklášteří uzavřít smlouvu o dílo v souladu s 82 odst.2 a 4 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v platném znění. Hlasování č. 26: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 18. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku veřejné zakázky Akustické úpravy prostrou jeviště kina Svratka v Tišnově Úvodní informace podal starosta Tomáš Komprs. Informoval o probíhající akustické úpravě prostoru jeviště kina Svratka. Poté bylo přistoupeno 7

8 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na dodávku veřejné zakázky Akustické úpravy prostoru jeviště kina Svratka v Tišnově mezi městem Tišnov, jako objednatelem a společností MusicData s.r.o., IČ: , se sídlem v Brně, jako zhotovitelem, dle přílohy č. 16 zápisu. Hlasování č. 27: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 19. Zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1802/7, parc.č. 1802/64 a parc.č. 2631/1, vše v k.ú. Tišnov - Tišnov, ul.hornická, obnova z NNv na NNk Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1802/7, parc.č. 1802/64 a parc.č. 2631/1, vše v k.ú. Tišnov, mezi městem Tišnov, jako povinným z věcného břemene a společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: , se sídlem v Českých Budějovicích, jako oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 17 zápisu. Hlasování č. 28: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 20. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č. 517 v k.ú. Hájek u Tišnova Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Hájek u Tišnova parc.č. 517 o výměře cca m2 Janě Halabalové, bytem Hájek. Výměra prodávané části pozemku parc.č. 517 v k.ú. Hájek u Tišnova bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu. Hlasování č. 29: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 21. Vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Hájek u Tišnova Úvodní informace podal Ing. Svoboda. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Hájek u Tišnova, a to části parc.č. 517 o výměře cca 320 m2 ve vlastnictví města Tišnov za pozemek parc.č. 515/2 o výměře 92 m2 ve vlastnictví Jiřího Jedličky, bytem Brno. Výměra směňované části pozemku parc.č. 517 v k.ú. Hájek u Tišnova bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu. Hlasování č. 30: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 22. Návštěvní řády sportovních hřišť 8

9 Rada města Tišnova schvaluje Návštěvní řád sportovního hřiště Riegrova, dle přílohy č. 18 zápisu. Hlasování č. 31: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje Návštěvní řád sportovního hřiště Nám. 28. října, dle přílohy č. 19 zápisu. Hlasování č. 32: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje Návštěvní řád sportovního hřiště Smíškova, dle přílohy č. 20 zápisu. Hlasování č. 33: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 23. Uzavření Kupní smlouvy - komunální sekací traktor Úvodní informace podal Ing. Svoboda. Na základě ukázky sekacího traktoru v praxi a cenově zvýhodněné nabídky bylo rozhodnuto o koupi tohoto stroje. Primárně slouží jako sekací stroj, ale lze jej použít i jako odmetač sněhu. Poté bylo přistoupeno k hlasování. Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení na pořízení komunálního sekacího traktoru, dle přílohy č. 21 zápisu. Hlasování č. 34: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi městem Tišnov a společností WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o., IČ: , se sídlem v Praze, dle přílohy č. 22 zápisu. Hlasování č. 35: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 24. Aktualizace statutu Tišnovských novin Úvodní informace podal starosta Tomáš Komprs. Informoval o výběrovém řízení na pozici dramaturg, produkční a editor TN a TTV. Přizván Mgr. Ždánský. Diskutováno o zásadách volební inzerce v Tišnovských novinách. Komunální inzerce je zdarma, inzerovat lze 2x. Inzerce na plakátových plochách není možná. Doposud Mgr. Ždánský nepředložil Radě města interní předpis Pravidla pro příjem, posouzení obsahu a zveřejňování příspěvku do Tišnovských novin včetně inzerce a interní předpis Zásady a rozsah volební kampaně v médiích a na plakátovacích plochách pod MěKS. Poté bylo přistoupeno Rada města Tišnova schvaluje Statut Tišnovských novin, vypracovaný ředitelem Městského kulturního střediska Mgr. Liborem Ždánským. Hlasování č. 36: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 9

10 25. Aktualizace termínů uzávěrek Tišnovských novin č. 9-12/2014 Úvodní informace podal Ing. Tomáš Komprs.. Nikdo se do diskuse nepřihlásil a bylo přistoupeno Rada města Tišnova schvaluje aktualizované termíny uzávěrek pro příjem textů a inzerce a data vydání Tišnovských novin č. 9 12/2014. Hlasování č. 37: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 26. Pravidla pro komunikaci s rodiči a v rámci organizace školy Mateřská škola, Tišnov, U Humpolky 1686 Úvodní informace podal Ing. Tomáš Komprs. Proběhla diskuse o obsahu a úpravách předloženého materiálu. Starosta Tomáš Komprs navrhl naplánovat schůzi s Mgr. Švábenským a ředitelkou MŠ U Humpolky, na které by proběhla diskuse o závěrečné podobě Pravidel pro komunikaci s rodiči. Schůzka byla ihned telefonicky domluvena s ředitelkou MŠ na pondělí na 10:00 hod. Bez usnesení. Materiál nutno dopracovat. 27. Vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc.č.2466/331 v k.ú. Tišnov Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru prodeje části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2466/331 o výměře cca 35 m 2 společnosti Němec Jiří stavitel s.r.o., IČ: , se sídlem v Brně. Výměra prodávané části pozemku parc.č. 2466/331 v k.ú. Tišnov bude upřesněna po vyhotovení geometrického plánu. Hlasování č. 38: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 28. Uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci stavby Rekonstrukce ulice Družstevní, II. etapa Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci stavby Rekonstrukce ulice Družstevní, II. etapa mezi městem Tišnov a Svazkem vodovodů a kanalizací Tišnovsko, IČ: , se sídlem V Tišnově, dle přílohy č. 23 zápisu. Hlasování č. 39: pro 3, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 3) Usnesení bylo přijato 29. Dotazy, podněty a připomínky Bc. Iva Dvořáčková dotaz ohledně nařízené dovolené. RM nemá problém, aby byla pro zaměstnance nařízená dovolená. V úterý dne bude mimořádně úřední den do 12:00 hod., ve středu a v pátek bude celý úřad zavřen, bude tedy nařízená dovolená. Tato informace bude předána vedoucím odborů na poradě vedoucích. Dále informovala o personálních záležitostech na odboru dopravy, na dlouhodobě problémovou situaci v rámci agendy silničního správního úřadu. Rada města byla požádána o navýšení zaměstnance na této agendě, na základě předložené analýzy. 10

11 Rada města vyslovila s tímto navýšením souhlas. Vzhledem k tomu, že se nenavyšuje celkový počet zaměstnanců, nemusí být toto projednáváno jako samostatný materiál. Schůzi Rady města Tišnova ukončil Tomáš Komprs starosta města Tišnova v 11:12 hodin. Zápis ověřili:. Mgr. Karel Švábenský ověřovatel. Ing. František Svoboda 1. místostarosta... Ing. Tomáš Komprs starosta města Tišnova Zapsala: Michaela Kšicová 11

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 16/2014 konané dne 30. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/16/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. František Svoboda místostarosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 22/2012, konané dne 24. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2014, konané dne 9. července 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Schůzi Rady města zahájil v 08:10 hodin Bc. Jiří Dospíšil starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014 Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:08 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Radovan Klusák 1. místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2014, konané dne 28. května 2014 Schůzi Rady města zahájil v 8:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2013, konaného dne 4. února 2013

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2013, konaného dne 4. února 2013 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 1/2013, konaného dne 4. února 2013 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:54 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 2/2013, konané dne 13. února 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2012, konané dne 10. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:10 hodin Radovan Klusák - 1. místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/10/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 5. 9. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2012, konané dne 7. listopadu 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:45 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 06/2010 konané dne 24. února 2010

USNESENÍ ze schůze RM č. 06/2010 konané dne 24. února 2010 USNESENÍ ze schůze RM č. 06/2010 konané dne 24. února 2010 RM schvaluje: 1. Uzavření Smlouvy o dílo s Ing. Evou Wagnerovou, jejíž předmětem je vypracování architektonické studie Park pod kostelem dle předloženého

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 9/2017 ze dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 9/2017 ze dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 9/2017 ze dne 10. 10. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:33 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno:

Více

Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) Usnesení ze zasedání ZM č. 8/2014 konaného dne 15. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/08/2014 Zastupitelstvo města Tišnova schvaluje za

Více

Zápis č. 18/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 18/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 18/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 2.2.2017 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14. 6. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:35 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

ZÁPIS. Zahájení. Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:08 hod v krizové místnosti radnice.

ZÁPIS. Zahájení. Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:08 hod v krizové místnosti radnice. ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 019 dne 13.3.2019 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:08 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno: S (6) členů,

Více

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 17. jednání

Rada města Heřmanův Městec. Zápis z 17. jednání Zápis z 17. jednání Rady města Heřmanův Městec konané dne 4. 9. 2018 v 16:00hod. kancelář starosty Města Heřmanův Městec, Městský úřad Heřmanův Městec, Havlíčkova 801 Přítomni: Omluveni: Zapsal: Přizváni:

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 16. 2. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:40 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Zápis 15/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne v 19:00 hodin.

Zápis 15/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne v 19:00 hodin. Zápis 15/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 8. 2. 2016 v 19:00 hodin. Přítomno: 7 zastupitelů Omluveni: Hosté: Občanů: 1 Program : 1. Zahájení 2. Smlouvy E.On věcná břemena 3. Rozpočet

Více

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni

Zpráva o činnosti Rady města Tišnova ke dni Materiál číslo: 24 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 17.09.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis č. 5/2016. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč

Zápis č. 5/2016. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč Obec Vidlatá Seč Zastupitelstvo obce Vidlatá Seč Zápis č. 5/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vidlatá Seč konaného dne 13. 6. 2016 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Vidlatá Seč Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:30 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:30 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 25.7.2018, od 19:30 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 11. 7. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno: 7 členů, MK je

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO :

OBEC VOLEČ Lázně Bohdaneč, IČO : OBEC VOLEČ 533 41 Lázně Bohdaneč, IČO : 00274593 Zápis č. 1/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Voleč, konaného dne 30.1.2017 od 19:00 hodin Přítomni: p. Ing. Soňa Machurová, p. Petr Heteš,,

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z XX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno

Zápis z XX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zápis z XX. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Žabovřesky, konaného dne 22.02.2018 v Domě spolkových aktivit Rubínek, Poznaňská 10, Brno Zahájení: 16:30 hodin Přítomni: viz prezenční listina Omluveni:

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 5/2016

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 5/2016 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko Radniční 14, 666 01 Tišnov ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 5/2016 dne 3.6.2016 od 15:00 hodin, Centrum služeb DSO Zahájení: Jednání správního výboru DSO Tišnovsko

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 17:00 hodin. Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29.09.2018, od 17:00 hodin. Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

ZÁPIS č. 16/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 16/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.&'2018 dne Zahájení

ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.&'2018 dne Zahájení ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.&'2018 dne 19. 6. 2018 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:44 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno: S členů,

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

ZÁPIS č. 25 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 23. února 2017

ZÁPIS č. 25 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 23. února 2017 ZÁPIS č. 25 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 23. února 2017 Přítomni: František Svátek, Martin Vaněček, Václav Hořejší, Miroslav Sládek, Michal

Více

Z á p i s. ze schůze Rady města Beroun konané dne v radní místnosti budovy radnice.

Z á p i s. ze schůze Rady města Beroun konané dne v radní místnosti budovy radnice. Č. 42 Z á p i s ze schůze Rady města Beroun konané dne 27. 4. 2016 v radní místnosti budovy radnice. Přítomni: Mgr. Kůs Ivan, starosta města Ing. Mišina Michal, místostarosta města Mgr. Chlumská Eva Ing.

Více

Zápis č. 14 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne v na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 14 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne v na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 14 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 7. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis o průběhu 32. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu 32. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu 32. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 07. 06. 2018 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil

Více

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 16. 4. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová

3. Projednání žádosti o souhlasné stanovisko s výstavbou RD, na pozemku parc. č. 324/51 k. ú. Tuchoměřice A. Pudilová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 3/2016, které se konalo dne 2. 3. 2016 v 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, I. Ernestová, M. Hlaváč,

Více

Zápis č. 5/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. listopadu 2013 od 17:30 hodin v zasedací místnosti MÚ

Zápis č. 5/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. listopadu 2013 od 17:30 hodin v zasedací místnosti MÚ Zápis č. 5/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. listopadu 2013 od 17:30 hodin v zasedací místnosti MÚ Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 12.2.2016, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Z á p i s ze schůze rady obce konané dne v 16:00 hod. v kanceláři starosty v budově Obecního úřadu v Příšovicích

Z á p i s ze schůze rady obce konané dne v 16:00 hod. v kanceláři starosty v budově Obecního úřadu v Příšovicích Z á p i s ze schůze rady obce konané dne 11.01.2017 v 16:00 hod. v kanceláři starosty v budově Obecního úřadu v Příšovicích Přítomní členové rady: Drbohlav, Omluven: Laššová, Macášek J., Prokorátová, Košek

Více

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012.

ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. ZÁPIS ze Zastupitelstva obce Branice č. 15 konaného dne 6.4. 2012. Místo konání: Branice č.p. 77, zasedací místnost OÚ Branice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: starosta obce p. Stanislav Češka Přítomno:

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 4/2012, konané dne 29. února 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 4/2012, konané dne 29. února 2012 Zahájení ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 4/2012, konané dne 29. února 2012 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2009 konané dne 24. listopadu 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2009 konané dne 24. listopadu 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2009 konané dne 24. listopadu 2009 RM schvaluje: 1. Komunitní plán sociálních služeb správního obvodu Tišnov na období 2010 2012 a doporučuje ho ke schválení ZM. 2. Uzavření

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Zápis č. 1/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 1/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 1/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 16.1.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Ing.

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Jednání Rady města Broumov č. 89 ze dne 15. ledna 2018

Jednání Rady města Broumov č. 89 ze dne 15. ledna 2018 Jednání Rady města Broumov č. 89 ze dne 15. ledna 2018 Přítomni: Ing. Jaroslav Bitnar, Kamil Slezák, Ing. Jiří Myšák, JUDr. Tomáš Blažek, Mgr. Jiří Ringel, Monika Mrštinová, Mgr. Eva Bilíková, Ing. Eva

Více

Zápis č. 3/2018. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlasů Schváleno.

Zápis č. 3/2018. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlasů Schváleno. Zápis č. 3/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 21. června 2018 v 20 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách. Přítomni: Mgr. Petr Antoš, Mgr. Miroslav Prchal,

Více

ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 14/18 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 14.12.2018 Přítomni: starosta Ing. Kamil Ferda místostarosta Ing. Jan Trecha ostatní členové rady Mgr. Lenka Badinová Mgr. Martin Zaplatílek host

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Usnesení_ZO_2017_ 04_12.doc Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2013, konaného dne 29. dubna 2013

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2013, konaného dne 29. dubna 2013 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2013, konaného dne 29. dubna 2013 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Omluveni: Jan Schneider Radovan

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 29/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne v hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 29/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne v hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky OBEC STAROVIČKY Zápis č. 29/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 28. 8. 2014 Účast dle prezenční listiny: Program: v 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 5 členů ZO 1.

Více

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2013, konané dne 24. července 2013

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2013, konané dne 24. července 2013 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2013, konané dne 24. července 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 13:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Z Á P I S č. 1/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 1/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 1/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12. 1. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:30 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více