ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013"

Transkript

1 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 7/2013, konané dne 3. dubna 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná. Jmenovitě: Jan Schneider Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Helena Randová Ing. Petr Bábor, Ph.D Hosté: Mgr. Jan Mičán, tajemník MěÚ Tišnov Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty Omluveno: 0 Navržený program: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění úkolů ke dni Smlouva o dílo "Tvorba strategického plánu pro město Tišnov" 4. DDM převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu organizace 5. Výběrové řízení na nadlimitní veřejnou zakázku "V úvěr města Tišnov" 6. Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc.č v k.ú. Tišnov 7. Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu III/3771 Tišnov - Předklášteří 8. Zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 2400/32 a parc.č. 2400/34, oba v k.ú. Tišnov 9. Oprava výtluků komunikací tryskovou metodou výsledek veřejné zakázky, uzavření smlouvy 10. Zápis z jednání komise dopravní a stavební Rady města Tišnova č. 3/2013 ze dne Uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Kolumbární stěna na novém hřbitově" 12. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Statické zajištění zdi starého hřbitova v Tišnově" 13. Zápis z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Tišnova č. 2/2013 ze dne Zpráva o hospodaření - lesy Uzavření Darovací smlouvy s Rodinným centrem Studánka o.s. 16. Uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 17. Uzavření Smlouvy o nájmu věci movité s Robertem Rohlínkem 18. Uzavření smluv o dílo na zpracování žádostí o dotaci z OPŽP 19. Zápis z jednání komise životního prostředí Rady města Tišnov ze dne Uzavření Dohody mezi dodavatelem služby vodného a stočného a vlastníkem připojené nemovitosti na veřejný vodovod a kanalizaci 21. Uzavření Dohod o změně smlouvy o dodávkách tepla pro rok Vyhlášení záměru změnit nájemní smlouvu v objektu čp. 24 na nám. Míru v Tišnově 23. Dotazy, podněty a připomínky 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) Starosta Jan Schneider za ověřovatele navrhl: Helenu Randovou zapisovatelkou stanovil: Bc. Renátu Srstkovou, Dis. 1

2 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu ze schůze č. 7/2013 Rady města Tišnova Helenu Randovou a zapisovatelkou stanovuje Bc. Renátu Srstkovou, DiS. Hlasování č. 1: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Starosta Jan Schneider přivítal na Radě města Tišnova č. 7/2013 nově zvoleného tajemníka MěÚ Tišnova, kterého krátce představil. Dále navrhl zařadit do programu jednání materiál s názvem - Vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky Rekonstrukce koupaliště Tišnov, I. etapa a materiál s názvem - Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov. Rada města Tišnova schvaluje program jednání schůze č. 7/2013 Rady města Tišnova. Hlasování č. 2: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Program jednání: 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 2. Zpráva o kontrole plnění úkolů ke dni Smlouva o dílo "Tvorba strategického plánu pro město Tišnov" 4. DDM převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu organizace 5. Výběrové řízení na nadlimitní veřejnou zakázku "V úvěr města Tišnov" 6. Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc.č v k.ú. Tišnov 7. Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu III/3771 Tišnov - Předklášteří 8. Zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 2400/32 a parc.č. 2400/34, oba v k.ú. Tišnov 9. Oprava výtluků komunikací tryskovou metodou výsledek veřejné zakázky, uzavření smlouvy 10. Zápis z jednání komise dopravní a stavební Rady města Tišnova č. 3/2013 ze dne Uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Kolumbární stěna na novém hřbitově" 12. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Statické zajištění zdi starého hřbitova v Tišnově" 13. Zápis z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Tišnova č. 2/2013 ze dne Zpráva o hospodaření - lesy Uzavření Darovací smlouvy s Rodinným centrem Studánka o.s. 16. Uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 17. Uzavření Smlouvy o nájmu věci movité s Robertem Rohlínkem 18. Uzavření smluv o dílo na zpracování žádostí o dotaci z OPŽP 19. Zápis z jednání komise životního prostředí Rady města Tišnov ze dne Uzavření Dohody mezi dodavatelem služby vodného a stočného a vlastníkem připojené nemovitosti na veřejný vodovod a kanalizaci 21. Uzavření Dohod o změně smlouvy o dodávkách tepla pro rok Vyhlášení záměru změnit nájemní smlouvu v objektu čp. 24 na nám. Míru v Tišnově 23. Vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky Rekonstrukce koupaliště Tišnov, I. etapa 24. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov 25. Dotazy, podněty a připomínky 2

3 2. Zpráva o kontrole plnění úkolů ke dni Úvodní informace k materiálu podal starosta Jan Schneider. Radní Helena Randová s dotazem aktuální situace na DDM (Dům dětí a mládeže), starosta Jan Schneider s odpovědí případ byl předán policii, která jej momentálně vyšetřuje. Dále starosta Jan Schneider s informací personální změny na Městském kulturním středisku. Rada města Tišnova s připomínkou podrobnější informace u příspěvkových organizací Odborem kultury a školství. Rekapitulace ostatních úkolů a následné přistoupení k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění úkolů ke dni Hlasování č. 3: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 3. Smlouva o dílo "Tvorba strategického plánu pro město Tišnov" Úvodní informace k materiálu podal starosta Jan Schneider, které doplnil místostarosta Radovan Klusák. Místostarosta Petr Bábor s dotazem proč právě tato zvolená firma, starosta Jan Schneider s odpovědí nejlepší reference. Radní Helena Randová s dotazem způsob financování projektu, starosta Jan Schneider s odpovědí - zprostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z rozpočtu města. Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje výjimku z Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Tišnova dle čl. 4 bodu 6 (Společná ustanovení), dle přílohy č. 1 zápisu. Hlasování č. 4: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o dílo Tvorba strategického plánu pro město Tišnov mezi městem Tišnov a společností SPF Group, v.o.s., IČ: , se sídlem Ústí nad Labem, dle přílohy č. 2 zápisu. Hlasování č. 5: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 4. DDM převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu organizace Úvodní informace k materiálu podal starosta Jan Schneider. Diskuze na téma rekapitulace událostí u organizace Dům dětí a mládeže a příčina převodu finančních prostředků. Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova schvaluje v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže, Tišnov, Riegrova 312 přesun finančních prostředků ve výši ,06 Kč z rezervního fondu do investičního fondu organizace. Hlasování č. 6: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 3

4 Rada města Tišnova ukládá v souladu s 28 odst. 6 písm b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže, Tišnov, Riegrova 312 odvod z investičního fondu organizace ve výši ,96 Kč do rozpočtu zřizovatele, a to v termínu do Hlasování č. 7: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova schválit navýšení příspěvku na provoz na rok 2013 pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže, Tišnov, Riegrova 312 o ,- Kč. Hlasování č. 8: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 5. Výběrové řízení na nadlimitní veřejnou zakázku "V úvěr města Tišnov" Úvodní informace k materiálu podal starosta Jan Schneider. Starosta Jan Schneider s návrhem forma výběrového řízení bude zvolena obálkovou metodou, neboť na základě zjištěných informací je elektronická aukce bezpředmětná (dle zkušeností jiných měst byl větší zájem ze strany nabídky právě jednodušší obálkovou metodou, složitý systém schvalování nabídek v bankách neumožňuje měnit nabídku během aukce). Rada města Tišnova diskutovala nad volbou výběrového řízení. Rada města Tišnova schvaluje zveřejnění Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku V úvěr města Tišnov dle přílohy č. 3 zápisu. Hlasování č. 9: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje komisi pro otevírání obálek ve výběrovém řízení na poskytovatele úvěru dle přílohy č. 4 zápisu. Hlasování č. 10: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje komisi pro hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na poskytovatele úvěru dle přílohy č. 5 zápisu. Hlasování č. 11: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 6. Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc.č v k.ú. Tišnov Úvodní informace podal starosta Jan Schneider. Rada města Tišnova diskutovala nad vhodností přístavby vzhledem k sousednímu objektu městského bytového domu. Dále byl vznesen požadavek na opravu chodníku v sousedství nového objektu. Následně bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. 4

5 Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu vodovodní a kanalizační přípojky mezi městem Tišnov a F. Č., bytem H., na pozemku parc.č v k.ú. Tišnov, dle přílohy č. 6 zápisu. Hlasování č. 12: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 7. Uzavření Smlouvy o právu provést stavbu III/3771 Tišnov - Předklášteří Úvodní informace podal místostarosta Radovan Klusák. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu III/3771 Tišnov - Předklášteří mezi Českými drahami, a.s., IČ: , se sídlem v Praze, na straně jedné a městem Tišnov a Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, se sídlem v Brně, IČ: , na straně druhé, na pozemcích parc.č. 2400/20 a parc.č. 2400/24, oba v k.ú. Tišnov, dle přílohy č. 7 zápisu. Hlasování č. 13: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 8. Zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 2400/32 a parc.č. 2400/34, oba v k.ú. Tišnov Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni k pozemkům parc.č. 2400/32 a parc.č. 2400/34, oba v k.ú. Tišnov mezi městem Tišnov, jako povinným z věcného břemene a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, IČ: , se sídlem v Praze, jako oprávněným z věcného břemene, dle přílohy č. 8 zápisu. Hlasování č. 14: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 9. Oprava výtluků komunikací tryskovou metodou výsledek veřejné zakázky, uzavření smlouvy Úvodní informace podal místostarosta Radovan Klusák. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje závěr hodnotící komise ve výběrovém řízení prostřednictvím e-aukce na veřejnou zakázku malého rozsahu Oprava výtluků komunikací tryskovou metodou dle přílohy č. 9 zápisu. Hlasování č. 15: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o dílo Oprava výtluků komunikací tryskovou metodou mezi městem Tišnov a společností Karel Porč, s.r.o., IČ: , se sídlem v Lysicích, dle přílohy č. 10 zápisu. Hlasování č. 16: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 5

6 10. Zápis z jednání komise dopravní a stavební Rady města Tišnova č. 3/2013 ze dne Úvodní informace podal místostarosta Radovan Klusák. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise dopravní a stavební Rady města Tišnova č. 3/2013 ze dne Hlasování č. 17: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 11. Uzavření smlouvy o dílo na stavební práce "Kolumbární stěna na novém hřbitově" Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák. Místostarosta Radovan Klusák s připomínkou vzhledem k obsahovému charakteru výše uvedeného materiálu je vhodné jej předkládala i jeho osobě. Diskuze na téma elektronická aukce, kterou Rada města Tišnova požaduje připravit. Materiál byl odložen k dopracování. Bez usnesení. 12. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Statické zajištění zdi starého hřbitova v Tišnově" Úvodní informace podal starosta Jan Schneider. Starosta Jan Schneider s připomínkou předložení výše uvedeného materiálu všem garantům a doplnění zápisu z projektového řízení do materiálu. Rada města Tišnova s úkolem právník města zkontroluje smlouvu na veřejnou zakázku, aby obsahovala upozornění na blízkost chráněného stromořadí. Rada města Tišnova schvaluje zveřejnění výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu Statické zajištění zdi starého hřbitova v Tišnově dle přílohy č. 11 zápisu. Hlasování č. 18: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova jmenuje komisi pro hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Statické zajištění zdi starého hřbitova v Tišnově dle přílohy č. 12 zápisu. Hlasování č. 19: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 13. Zápis z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Tišnova č. 2/2013 ze dne Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní Rady města Tišnova č. 2/2013 ze dne Hlasování č. 20: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 6

7 14. Zpráva o hospodaření - lesy 2012 Úvodní informace podal starosta Jan Schneider. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo přistoupeno k hlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova bere na vědomí Zprávu o hospodaření - lesy Hlasování č. 21: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 15. Uzavření Darovací smlouvy s Rodinným centrem Studánka o.s. Úvodní informace podal starosta Jan Schneider. Starosta Jan Schneider s připomínkou chybějící odhadní cena u žaluzií, prověření darovací daně a kontrola smlouvy právníkem města. Následně bylo Rada města Tišnova schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Tišnov a Rodinným centrem Studánka o.s. se sídlem v Tišnově, IČ: , dle přílohy č. 13 zápisu. Hlasování č. 22: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 16. Uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení Úvodní informace podal místostarosta Radovan Klusák. Starosta Jan Schneider s dotazem likvidace nebezpečného odpadu, místostarosta Radovan Klusák je možné odevzdávat jej na našem sběrném dvoře, nyní se jedná o fotovoltaické panely. Místostarosta Marek Babák upravil formální stránku materiálu. Následně bylo Rada města Tišnova schvaluje uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem Tišnov a společností ASEKOL s.r.o. se sídlem v Praze, IČ: , dle přílohy č. 14 zápisu. Hlasování č. 23: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 17. Uzavření Smlouvy o nájmu věci movité s Robertem Rohlínkem Úvodní informace podal místostarosta Radovan Klusák. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu věci movité mezi městem Tišnov a panem Robertem Rohlínkem, IČ: , se sídlem v Čebíně, dle přílohy č. 15 zápisu. Hlasování č. 24: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 18. Uzavření smluv o dílo na zpracování žádostí o dotaci z OPŽP Úvodní informace podal místostarosta Radovan Klusák. Starosta Jan Schneider s připomínkou do budoucna, rozdělení jednotlivých smluv do individuálních materiálů. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo 7

8 Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 93 na zpracování žádosti o dotaci na pořízení techniky ke kompostování mezi městem Tišnov a Ing. Markétou Hoškovou, IČ: , se sídlem ve Zlíně, dle přílohy č. 16 zápisu. Hlasování č. 25: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 94 na zpracování žádosti o dotaci na technické vybavení sběrného dvora mezi městem Tišnov a Ing. Markétou Hoškovou, IČ: , se sídlem ve Zlíně, dle přílohy č. 17 zápisu. Hlasování č. 26: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato Rada města Tišnova schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 95 na zpracování žádosti o dotaci na pořízení techniky na svoz bioodpadů mezi městem Tišnov a Ing. Markétou Hoškovou, IČ: , se sídlem ve Zlíně, dle přílohy č. 18 zápisu. Hlasování č. 27: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 19. Zápis z jednání komise životního prostředí Rady města Tišnov ze dne Úvodní informace podal starosta Jan Schneider. Diskuze ohledně předsedy Komise životního prostředí. Místostarosta Marek Babák v návaznosti na předchozí diskuzi rozdělení kompetencí po bývalé člence Rady města Tišnova Zdeňce Dohnálková, starosta Jan Schneider s odpovědí tato problematika bude zpracována jako materiál na dalším jednání Rady města Tišnova. Diskuze k návrhu na zřízení speciálního fondu pro park pod kostelem padl návrh na použití stávajícího fondu životního prostředí, starosta přednese na jednání projektového výboru. Následně bylo přistoupeno khlasování o návrhu usnesení. Rada města Tišnova bere na vědomí zápis z jednání komise životního prostředí Rady města Tišnov ze dne Hlasování č. 28: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 20. Uzavření Dohody mezi dodavatelem služby vodného a stočného a vlastníkem připojené nemovitosti na veřejný vodovod a kanalizaci Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje uzavření "Dohody mezi dodavatelem služby vodného a stočného a vlastníkem připojené nemovitosti na veřejný vodovod a kanalizaci" mezi městem Tišnov a společností VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČ: , se sídlem v Brně, dle přílohy č. 19 zápisu. Hlasování č. 29: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 8

9 21. Uzavření Dohod o změně smlouvy o dodávkách tepla pro rok 2013 Úvodní informace podal místostarosta Radovan Klusák. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo pro odběrné místo předávací stanice K Čimperku 1811, mezi městem Tišnov a společností TEPLO T s.r.o., IČ: , se sídlem Tišnov, dle přílohy č. 20 zápisu. Hlasování č. 30: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato pro odběrné místo K03 nám. Komenského 145, mezi městem Tišnov a společností TEPLO T s.r.o., IČ: , se sídlem Tišnov, dle přílohy č. 21 zápisu. Hlasování č. 31: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato pro odběrné místo K05 Kostelní 910, 911, mezi městem Tišnov a společností TEPLO T s.r.o., IČ: , se sídlem Tišnov, dle přílohy č. 22 zápisu. Hlasování č. 32: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato pro odběrné místo K06 Jungmannova 932, 933, 934, mezi městem Tišnov a společností TEPLO T s.r.o., IČ: , se sídlem Tišnov, dle přílohy č. 23 zápisu. Hlasování č. 33: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato pro odběrné místo K21 nám. 28. října 1708, mezi městem Tišnov a společností TEPLO T s.r.o., IČ: , se sídlem Tišnov, dle přílohy č. 24 zápisu. Hlasování č. 34: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato pro odběrné místo K22 nám. 28. října 1708, mezi městem Tišnov a společností TEPLO T s.r.o., IČ: , se sídlem Tišnov, dle přílohy č. 25 zápisu. Hlasování č. 35: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 9

10 pro odběrné místo K23 nám. 28. října 1708, mezi městem Tišnov a společností TEPLO T s.r.o., IČ: , se sídlem Tišnov, dle přílohy č. 26 zápisu. Hlasování č. 36: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 22. Vyhlášení záměru změnit nájemní smlouvu v objektu čp. 24 na nám. Míru v Tišnově Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák. Rada města Tišnova prověřila řádné placení nájmu, upravila nájemní smlouvu a po krátké diskuzi bylo Rada města Tišnova schvaluje vyhlášení záměru změnit účel nájmu v nájemní smlouvě uzavřené dne mezi městem Tišnov a společností AJEM s.r.o., IČ: , se sídlem v Brně, na pronájem nebytových prostor v objektu čp. 24 na nám. Míru v Tišnově, dle přílohy č. 27 zápisu. Hlasování č. 37: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 23. Vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky Rekonstrukce koupaliště Tišnov, I. etapa Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák. Diskuze ohledně veřejné zakázky plynule přešla na téma odpočet DPH, ekonomický audit, úvěrový a spořící účet a kvalita práce Odboru finančního. Následně bylo Rada města Tišnova schvaluje vyloučení společnosti Sportakcent spol. s r.o., IČ: , se sídlem Praha 1, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky Rekonstrukce koupaliště Tišnov, I. etapa v souladu s ustanovením 71 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle přílohy č. 28 zápisu. Hlasování č. 38: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 24. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Zateplení Centra sociálních služeb Tišnov Úvodní informace podal místostarosta Marek Babák. Starosta Jan Schneider s připomínkou formální stránka materiálu. Do diskuze se nikdo nepřihlásil a bylo Rada města Tišnova schvaluje odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Zateplení centra sociálních služeb Tišnov pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele dle přílohy č. 29 zápisu. Hlasování č. 39: pro 5, proti 0, zdržel se 0 (přítomno 5) Usnesení bylo přijato 10

11 25. Dotazy, podněty a připomínky Starosta Jan Schneider s dotazem začleňovací proces nově zvolené členky Rady města Tišnova Heleny Randové do chodu městského úřadu, radní Helena Randová s odpovědí základní informace a předměty nutné pro činnost radní jí byly již předány, ale některé věci se ještě řeší (např. dálkový přístup do ové pošty, atd.). Závěr Schůzi Rady města Tišnova ukončil Jan Schneider starosta města Tišnova v 11:19 hodin. Zápis ověřili:. v.r. Helena Randová ověřovatel. v.r. Radovan Klusák 1. místostarosta... v.r. Jan Schneider Starosta města Tišnova Zapsala: Bc. Renáta Srstková, DiS. Osobní údaje jsou v originále usnesení (zápisu), který je v souladu s ustanovením 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, uložen na MěÚ Tišnov.. 11

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 22/2012, konané dne 24. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2012, konané dne 19. prosince 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Radovan Klusák 1. místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 2/2013, konané dne 13. února 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 10/2012 konané dne 16. května 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/10/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2014, konané dne 17. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:54 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2012 konané dne 7.listopadu 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 33/2014, konané dne 22. prosince 2014 Schůzi Rady města zahájil v 08:10 hodin Bc. Jiří Dospíšil starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2012, konané dne 7. listopadu 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:45 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Tišnova č. 3/2012, konaného dne 3. května 2012 Místo konání: zasedací místnost v budově radnice, nám. Míru č.p. 111, Tišnov Přítomni: Jan Schneider Radovan Klusák

Více

Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D. Bc. Iva Dvořáčková, zástup tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 21/2012, konané dne 10. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:10 hodin Radovan Klusák - 1. místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014 Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 18/2014, konané dne 13. srpna 2014 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:08 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 13/2012, konané dne 20. června 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 3 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 19. 10. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2014, konané dne 22. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 17:00 hodin. Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29.09.2018, od 17:00 hodin. Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z 5. veřejného jednání ZO Ostrá dne na OÚ Ostrá

Zápis z 5. veřejného jednání ZO Ostrá dne na OÚ Ostrá Zápis z 5. veřejného jednání ZO Ostrá dne 7.3. 2019 na OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Kateřina Čápová, Jaroslav Tyšlic, Jan Pudil, Bc. Viktor Vokál Hosté: 4

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 01/2013 konané dne 23. ledna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/01/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 23/2014, konané dne 1. října 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. František Svoboda místostarosta města Tišnova. Přítomni: 4 členové - RM je

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 20/2014, konané dne 3. září 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:20 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 23/2018 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 18.5.2018 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis č. 3/2018. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlasů Schváleno.

Zápis č. 3/2018. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 1 hlasů Schváleno. Zápis č. 3/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 21. června 2018 v 20 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách. Přítomni: Mgr. Petr Antoš, Mgr. Miroslav Prchal,

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 75 konaného dne 25. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 07/2014 konané dne 2. dubna 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/07/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2013, konané dne 24. července 2013

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2013, konané dne 24. července 2013 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 15/2013, konané dne 24. července 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 13:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2013 ze dne

Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2013 ze dne Zastupitelstvo obce Březník Zápis č. 04/2013 ze dne 18. 9. 2013 Zápis č. 4/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Březník (XVIII. - zasedání volebního období 2010/2014) Datum, místo a čas konání: 18. 9.

Více

Zápis č. 7/2017. Za ověřovatele zápisu pro dnešní zasedání navrhl Martina Zelinku a Annu Šlancarovou. Zapisovatelkou zápisu navrhl Nikolu Langovou

Zápis č. 7/2017. Za ověřovatele zápisu pro dnešní zasedání navrhl Martina Zelinku a Annu Šlancarovou. Zapisovatelkou zápisu navrhl Nikolu Langovou Zápis č. 7/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 18. října 2017 v 19 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách. Přítomni: Mgr. Petr Antoš, Mgr. Miroslav Prchal,

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 4/2012, konané dne 29. února 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 4/2012, konané dne 29. února 2012 Zahájení ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 4/2012, konané dne 29. února 2012 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Z Á P I S. P r o g r a m:

Z Á P I S. P r o g r a m: V Brně dne 31.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 16/2014, konané dne 30. července 2014 Schůzi Rady města zahájil v 8:39 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomni: 3 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis z 43. veřejného jednání ZO Ostrá dne na OÚ Ostrá

Zápis z 43. veřejného jednání ZO Ostrá dne na OÚ Ostrá Zápis z 43. veřejného jednání ZO Ostrá dne 14.8. 2018 na OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Kateřina Čápová, Miroslav Crha, Jan Pudil Omluveni:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Nepřítomni: Omluveni: Lieberzeit Vladimír, Ing. Škopíková Michaela, Tomanová Magdalena, Neomluveni: Kadlec Michal, Ing.

Nepřítomni: Omluveni: Lieberzeit Vladimír, Ing. Škopíková Michaela, Tomanová Magdalena, Neomluveni: Kadlec Michal, Ing. Zápis č. 5/2012 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 5. listopadu 2012 od 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Tišnov Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním

Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Zápis č. 5/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 4. listopadu 2015 od 17:30 hodin na Odboru finančním Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Více

Zápis z 31. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice

Zápis z 31. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice Zápis z 31. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice Č.j.: 348/13/Vl./3 Datum: 2013-12-11 Začátek: 18:30 hod Přítomno členů ZO: Ing. Václav Fink, p. Anna Kocourková, p. Jiří Vlček, p. Stanislav Drda,

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 20. 12. 2017 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

Poslanci: Ing.K.Horák, J.Podval, Ing.V.Dubský, J.Urbanová, Z.Ševčík, Bc.M.Jiroudek,

Poslanci: Ing.K.Horák, J.Podval, Ing.V.Dubský, J.Urbanová, Z.Ševčík, Bc.M.Jiroudek, Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žehuň, konaného dne 8.10.2015 od 19.00 hodin Poslanci: Ing.K.Horák, J.Podval, Ing.V.Dubský, J.Urbanová, Z.Ševčík, Bc.M.Jiroudek, Omluven: P.Krause Občané: dle prezenční

Více

Zápis o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 26. 02. 2019 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starostka obce Mgr. Gabriela Šmerdová zahájila

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Ing. Vlastimil Babor Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena Třebická Ing. Tomáš Králík

Ing. Vlastimil Babor Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena Třebická Ing. Tomáš Králík Zápis č. 18-08 ze zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 3. 10. 2018 v 18:00 hodin v sále Turistického informačního centra v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Petra Pecková

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 24. 1. 2018 od 19.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Martin Fiala, Ing. Stanislav Kužel, Pavel Šedivý Omluveni: Petr Brázda, Petr Jurica

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis č. 3/2018 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne

Zápis č. 3/2018 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne Materiál číslo: 21 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 17.09.2018 Předkládá Ing. Svoboda František - předseda výboru Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 5/2016

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 5/2016 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko Radniční 14, 666 01 Tišnov ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍHO VÝBORU DSO SV č. 5/2016 dne 3.6.2016 od 15:00 hodin, Centrum služeb DSO Zahájení: Jednání správního výboru DSO Tišnovsko

Více

U S N E S E N Í z 33. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 13. prosince 2017

U S N E S E N Í z 33. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 13. prosince 2017 Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Město Stráž pod Ralskem U S N E S E N Í z 33. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 13. prosince 2017 Přítomní: Omluveni:

Více

Zápis č.3/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 3.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu.

Zápis č.3/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 3.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu. Zápis č.3/2017 ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vidově konaného dne 3.května od 19:00 hod. v budově Obecního úřadu. Celkový počet členů zastupitelstva: 9 Přítomno:6 Omluveni:3 Hosté:3 Zasedání řídil

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Zápis. z 88. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci. Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin.

Zápis. z 88. schůze Rady obce Rohatec konané dne v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci. Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin. Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Radoslav Němeček Jiří Švanyga Ing. Zdeněk Škromach Ing. Vladimír Elšík Omluveni: Ing. Tomáš Letocha Vlasta Sedláková Přizvaní hosté: Mgr. Pavel Jurečka Zápis z 88. schůze

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne Materiál číslo: 32 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Ing. Svoboda František - předseda výboru Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis č. 1/2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova

Zápis č. 1/2019 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova Materiál číslo: 11 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 30.01.2019 Předkládá Ing. Čermáková Libuše - předsedkyně výboru Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu s ohledem na ochranu

Více

Zápis č. 7/2015. konaného dne 21. prosince 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu. České Meziříčí

Zápis č. 7/2015. konaného dne 21. prosince 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu. České Meziříčí Zápis č. 7/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 21. prosince 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu České Meziříčí 1. Úvodní slovo Zasedání bylo zahájeno v 17.35

Více

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14. 6. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:35 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Zápis z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatina, konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu Slatina dne 4. 6.

Zápis z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatina, konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu Slatina dne 4. 6. Zápis z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Slatina, konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu Slatina dne 4. 6. 2019 od 18 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015

Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Usnesení 20. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 26. srpna 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 390/20/15 schvaluje program 20. schůze rady městského

Více

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 21.05.2015 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Jan Holub,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 26. srpna 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: 0 Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 30.5.2016 Místo konání: Obecní úřad Lány Jednání probíhalo od - do: 19:00 19.50 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 (Jana Drastilová,

Více

Z á p i s. z 6. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 11. března 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty.

Z á p i s. z 6. schůze Rady města Milevska, která se konala v pondělí 11. března 2019 od 15:00 hodin v kanceláři pana starosty. Pozn.: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněn zápis ze schůze Rady města Milevska v upravené podobě, plné

Více

Zápis č. 6/17 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 6/17 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 6/17 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 26.06.2017 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,35 hod. Přítomni členové

Více

OBEC KYSELKA. Radošov 118, Kyselka

OBEC KYSELKA. Radošov 118, Kyselka OBEC KYSELKA Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Usnesení ze 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2018 konaného dne 9. 5. 2018, od

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2010 konaného dne v 19.00

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2010 konaného dne v 19.00 Druhé zasedání zastupitelstva obce se konalo 25.3.2010 a hlavním bodem jednání bylo projední žádostí Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz a kraje Vysočina o pořízení změny územního plánu

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 13/2019 konaného dne od 16:13 v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem.

Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 13/2019 konaného dne od 16:13 v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 13/2019 konaného dne 01. 07. 2019 od 16:13 v zasedací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jan Sýkora, místostarosta města MUDr. Martin Zelený, člen rady

Více

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Letovice konané 14. 11. 2018 2018-RM-1-01 Rada města Letovice bere na vědomí plnění úkolů finančního odboru ke 14. 11. 2018. 2018-RM-1-02 Rada města Letovice schvaluje

Více

4 (p. Brokl Oto, Dohnal Josef, Hegr Miroslav, Chadima Bedřich, Nespěšný Milan)

4 (p. Brokl Oto, Dohnal Josef, Hegr Miroslav, Chadima Bedřich, Nespěšný Milan) OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3 /2016 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného v pondělí dne 6.6.2016, sokolovna Borová, č.p.90 Zahájeno v 19:05 hodin, ukončeno v 20:35 hod. Jednání vedla starostka obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Loučeň konaného dne , od 18:00 hodin. 6/2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Loučeň konaného dne , od 18:00 hodin. 6/2016 Městys LOUČEŇ Nymburská 345, 289 37 Loučeň IČ: 00239399 tel./fax 325 585 283, ID 6sgbyaf, e-mail: ou.loucen@tiscali.cz Bankovní spojení: ČSOB Praha č. účtu 110987141/0300 Zápis ze zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.7. 2016 od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová (od 19:35 hod), Kateřina

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 58. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 2.12. 2013 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 05. 03. 2015 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil

Více

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM 1/8 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Rychtaříková, p. Šimoník Neomluveni: Hosté: p. Nebřenská Zasedání řídi: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.00 hodin.

Více

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů zastupitelstva

Více