Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Junáka - svazu skautù a skautek ÈR"

Transkript

1 ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí vývoj hnutí, pro které je pøíprava vychovatelù základním pøedpokladem, je to i závazek organizace vùèi každému jednomu èlenu Junáka, který na sebe pøijal bøímì èinovnické služby. Tento øád pokrývá pouze urèitou èást procesu výchovy a sebevýchovy skautských èinovníkù zakotvuje organizaci vzdìlávacích akcí a kvalifikaèních stupòù, které pøedstavují urèité milníky na èinovnické stezce. Je jedním z nástrojù k dovršení skautské výchovy a vzdìlání u dospívajících i dospìlých. Vnímá výchovu jako celoživotní proces, vychází ze souèasného stavu i potøeb hnutí a bude postupnì dopracováván a dál rozvíjen. Výchovou èinovníka rozumíme nejen jeho odborné vzdìlávání, ale i všestrannou kultivaci jeho osobnosti, která zaèíná mnohem døíve a je pøirozeným pokraèováním výchovy a sebevýchovy skauta tak, jak skautskou výchovu v Junáku zakotvily tradice, zkušenost a základní dokumenty našeho hnutí. Smìøuje k ideálu skauta, tedy èlovìka, který pøijal za své životní krédo pokorné hledání smyslu svého bytí ve vytrvalé službì nejvyšší Pravdì a Lásce. Èlovìka, který ví, že skautská cesta není snadná, a pøesto po ní jde vytrvale nikoliv jako osamìlý poutník, ale posilován bratrstvím s ostatními skauty i pøátelstvím se všemi lidmi dobré vùle. Èlovìka, který rozdává lásku, vždy a za všech okolností naplòuje skautský slib, zákon, heslo a denní pøíkaz. Èlovìka, který je vzorem v pokorné a nezištné službì druhým, své vlasti, celé zemi i nejvyšší Pravdì a Lásce. Hlava I. Základní ustanovení o výchovì èinovníkù 1 Poslání a systém výchovy a vzdìlávání èinovníkù Organizace má pro každého svého dospìlého èi dospívajícího èlena nalézt smysluplnou službu odpovídající jeho vìku, osobnosti, schopnostem a možnostem a zajistit mu pøi jeho práci všestrannou podporu a odpovídající pøípravu a vzdìlání. Posláním výchovy èinovníkù je pomáhat èlenùm Junáka rozvíjet jejich pøirozené schopnosti a dovednosti tak, aby mohli a chtìli co nejlépe sloužit skautskému hnutí. Systém výchovy èinovníkù jim má nabízet nejen pøípravu na èinovnickou funkci, ale i uspokojení a celkový osobní rozvoj. Dovést je k tomu, aby byli schopni úspìšnì se zhostit funkce jim svìøené; cítili spoluodpovìdnost za celé hnutí; chtìli a umìli komunikovat v rámci hnutí i mimo nìj a všestrannì rozvíjeli svou osobnost. strana 1

2 Od takto vnímaného poslání výchovy èinovníkù odvíjíme každou jednotlivou akci i celý systém, který má poskytnout èinovníkùm na všech úrovních potøebné vzdìlání, které je kvalitní, efektivní a pøitažlivé. Tento systém se skládá z: Kvalifikaèních stupòù, které zpravidla reprezentuje nìjaká zkouška a pomocí nichž jsou popsány kvalifikaèní požadavky pro výkon jednotlivých èinovnických funkcí. Výchovných a vzdìlávacích akcí, jakými jsou lesní školy, lesní kurzy, vùdcovské a èekatelské kurzy, nejrùznìjší semináøe apod. Všech skautských orgánù a jednotek, které nesou odpovìdnost za celý systém výchovy a vzdìlávání èinovníkù. 2 Všeobecná ustanovení 2.1 Obsah Øádu pro vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka Pokud není uvedeno jinak, všechna ustanovení tohoto øádu se týkají pouze èlenù Junáka. Tento øád upravuje pravidla pro výchovu èinovníkù v celé organizaci s tím, že akce poøádané kmenem OS se mohou øídit zvláštními pøedpisy pøijatými v rámci pùsobnosti Statutu kmene OS. Tento øád zakotvuje následující kvalifikaèní stupnì: a) Èekatelská zkouška b) Vùdcovská zkouška c) Organizaèní zkouška d) Hospodáøská zkouška e) Odborná èinovnická kvalifikace f) Instruktorská kvalifikace Tento øád dále uvádí organizaci a obsah následujících výchovných a vzdìlávacích akcí: 1. lesní kurzy 2. èekatelské lesní kurzy 3. vùdcovské lesní kurzy 4. manažerské lesní kurzy 5. lesní školy s rùzným zamìøením 6. instruktorské lesní školy 7. další postgraduální vzdìlávání 8. ostatní vzdìlávací akce Tento øád dále stanovuje pravomoci a vzájemné vazby mezi orgány a jednotkami, které do výchovy èinovníkù vstupují. Tento øád koneènì stanovuje i organizaèní záležitosti, které s výchovou a vzdìláváním èinovníkù bezprostøednì souvisejí. strana 2

3 2.2 Související øády a pøedpisy Stanovy Junáka svazu skautù a skautek ÈR Statut kmene OS Organizaèní øád Junáka Organizaèní øád ÚRJ Systemizace Hospodáøský øád Junáka Volební øád Junáka Krojový øád Tento øád dále rozvíjejí, upøesòují a doplòují pokyny zpravodaje ÚRJ pro výchovu èinovníkù. 2.3 Použitá terminologie Èinovníkem je v souladu se stanovami Junáka (èl. 10 b) dospìlý èlen Junáka, který pùsobí ve vedení výchovné jednotky (oddílu, roje, smeèky apod.) nebo vykonává funkci, do které byl zvolen (napø. vùdce støediska, výchovný zpravodaj apod.) nebo jmenován (napø. hospodáø èi tajemník). Toto oznaèení se nevztahuje k jeho kvalifikaci, pouze k jeho funkci. Èlen Junáka mladší 18 let se složenou èekatelskou zkouškou je oznaèován jako èekatel. Pøitom pøíprava èekatelù se považuje za souèást výchovy a vzdìlávání èinovníkù ve smyslu tohoto øádu. V celém textu se zpravidla používá oznaèení pouze v mužském rodì i tam, kde se myslí rod mužský i ženský. Napøíklad pojem èinovník je zpravidla chápán ve významu èinovnice èi èinovník. Tam kde je pùsobnost tohoto øádu pro jednotlivé kmeny odlišná, je toto výslovnì vyznaèeno. V celém textu se pod zkratkou OJ chápe: Ústøední rada Junáka nebo krajská rada Junáka nebo okresní rada Junáka nebo øídící orgán organizaèní jednotky Junáka zøízené podle zvláštního statutu nebo øídící orgán základní organizaèní jednotky povìøené nìkterou z výše uvedených Dále se v textu používají tyto zkratky: LK pro lesní kurzy, ÈLK pro èekatelské lesní kurzy, VLK pro vùdcovské lesní kurzy, MLK pro manažerské lesní kurzy, LŠ pro lesní školy, ILŠ pro instruktorské lesní školy, ÈZ pro èekatelské zkoušky, VZ pro vùdcovské zkoušky, OZ pro organizaèní zkoušky, HZ pro hospodáøské zkoušky, OÈK pro odbornou èinovnickou kvalifikaci, IK pro instruktorskou kvalifikaci, ZK pro zkušební komisi. Význam ostatních zkratek v textu použitých je buï bezprostøednì uveden, nebo se jedná o zkratky v Junáku bìžnì užívané a zavedené (ORJ, ÚRJ, DK, CHK, KOS apod.). strana 3

4 2.4 Obecná ustanovení pro poøádání akcí výchovy èinovníkù Akcí výchovy èinovníkù se rozumí akce, která je tak urèena tímto øádem. Poøádání všech akcí výchovy èinovníkù se øídí tímto øádem a ostatními závaznými pøedpisy Junáka. Hospodaøení tìchto akcí se øídí pøíslušnými hospodáøskými pøedpisy. Veškeré èinovnické zkoušky jsou pro èinovníky Junáka veøejné, tj. každý èinovník se zkoušek mùže zúèastnit jako host bez práva jakkoliv zasahovat do jejich prùbìhu a hodnocení. strana 4

5 Hlava II. Kvalifikaèní stupnì 3 Obecná ustanovení o kvalifikaèních stupních 3.1 Systém kvalifikaèních stupòù Systém kvalifikaèních stupòù Junáka vytváøí soubor standardù pro výchovnou i jinou èinovnickou práci v Junáku. Vychází z odpovìdnosti, kterou má Junák vùèi rodièùm dìtí i celé spoleènosti za bezpeènost a kvalitu výchovy mladých lidí. Systém kvalifikaèních stupòù má v maximální možné míøe zaruèit, aby: Každý uchazeè o práci s dìtmi a mládeží byl peèlivì pro tuto roli pøipraven a prokázal hodnovìrným a srozumitelným zpùsobem své znalosti, dovednosti a osobnostní pøedpoklady; Pøípravu a ovìøování schopností vychovatelù provádìli èinovníci, kteøí jsou k takové èinnosti odbornì a osobnostnì zpùsobilí; Celá èinnost Junáka byla øízena a spravována èinovníky, kteøí budou schopni zajistit náležité zázemí pro výchovnou práci v Junáku. Systém kvalifikaèních stupòù se skládá z: Kvalifikaèních stupòù urèených pro vychovatele dìtí a mládeže, kterými jsou èekatelská zkouška a vùdcovská zkouška. Kvalifikaèních stupòù urèených pro ty, kteøí pùsobí ve výchovì a vzdìlávání èinovníkù. Tìmito stupni jsou odborné èinovnické kvalifikace pro jednotlivé obory skautské èinnosti a instruktorská kvalifikace. Kvalifikaèních stupòù urèených pro èinovníky zajiš ující organizaèní a hospodáøské zázemí výchovné práce v Junáku, což je organizaèní zkouška a hospodáøská zkouška. 3.2 Pøiznávání kvalifikaèních stupòù Tato kapitola upravuje obecné náležitosti pøiznávání všech kvalifikaèních stupòù. Konkrétní podmínky jsou pak stanoveny dále v jednotlivých kapitolách hlavy II. Uchazeèi o kvalifikaèní stupeò jsou povinni se k jeho složení písemnì pøihlásit pøíslušné komisi. Souèástí pøihlášky je i doložení vstupních podmínek, které øád pro jednotlivé stupnì stanoví. Výjimeènì a se souhlasem pøedsedy zkušební komise mùže uchazeè doložit splnìní nìkterých podmínek pozdìji, vždy však pøed ukonèením zkoušek. Podmínky pro pøiznání kvalifikaèních stupòù stanoví tento øád úplnì, zkušební komise ani poøadatelé ani jiné orgány nesmí stanovit pro uchazeèe další podmínky pro úèast nebo absolvenci s výjimkou tìch, které jsou nezbytnì nutné pro organizaèní zajištìní zkoušek. Tím není dotèeno právo zkušební komise ovìøit splnìní vstupních podmínek (napøíklad pøezkoušet požadované znalosti). Kvalifikaèní stupnì jsou shodné pro DK, CHK i KOS a všechny komise pøiznávající kvalifikaèní stupnì mají pùsobnost pro všechny kmeny. Pøi ovìøování kvalifikaèních požadavkù na uchazeèe o ÈZ a VZ se pøihlíží k výchovným specifikám kmenù, ve kterých budou pùsobit. Toto je souèástí požadavkù kladených na zkoušející v jednotlivých oborech. Proto se pøi posuzování zpùsobilosti zkoušejících bere v úvahu i jejich znalost problematiky ve všech kmenech, jejichž pøíslušníky budou zkoušet. O získání kvalifikaèních stupòù podle tohoto øádu se mohou ucházet i osoby, které nejsou èleny Junáka. Podrobnosti stanoví pokyn zpravodaje pro výchovu èinovníkù ÚRJ. strana 5

6 3.2.1 Zpùsob prokazování kvalifikace Uchazeè o získání kvalifikaèního stupnì prokazuje své schopnosti zpravidla složením pøedepsané zkoušky, jejíž závazný obsah stanoví pøíloha tohoto øádu. Nìkteré kvalifikaèní stupnì nebo jejich èásti mohou být pøiznány na základì profesní nebo jinak získané kvalifikace. Zkouškou se zde rozumí hodnovìrné prokázání stanovených znalostí, dovedností a postojù pøed èinovníkem, který je odbornì i pedagogicky zpùsobilý k tomu, aby úroveò pøipravenosti uchazeèe dokázal posoudit. Forma zkoušky se pøitom podøizuje: obsahu a cíli zkoušky, možnostem zkoušejícího i zkoušeného, ostatním okolnostem. Vždy však musí být zvolena taková forma, aby zkoušený mohl dostateènì prokázat, že splòuje dané požadavky. Formy zkoušky mohou být pøímé i nepøímé. Za pøímé formy lze považovat napø.: ústní pohovor, písemný test, øešení modelové situace (teoreticky i prakticky), písemnou práci, samostatné vystoupení k danému tématu. Za nepøímou formu zkoušky lze napøíklad považovat publikaèní èinnost uchazeèe, praktické vykonávání èinnosti, ke které je prokazované kvalifikace tøeba apod Zkušební komise a její ustavení Ovìøování kvalifikaèních stupòù provádìjí zkušební komise. Zpravidla každý èlen zkušební komise garantuje jeden nebo více oborù pøíslušné zkoušky je v daném oboru zkoušejícím. Zkoušející je osobnì odpovìdný za hodnocení uchazeèe v pøíslušném oboru. Èlenové zkušební komise musí být pedagogicky i odbornì zpùsobilí, což prokazují získanou kvalifikací OÈK, IK nebo jinou kvalifikací. Konkrétní požadavky na kvalifikaci zkoušejících stanovují pøíslušné kapitoly tohoto øádu. Není-li v tomto øádu uvedeno jinak, mùže být èlenem zkušební komise jen øádnì registrovaný èlen Junáka Pøedseda zkušební komise Èlenové zkušební komise jsou jmenováni pøedsedou zkušební komise a jsou mu odpovìdni za svou èinnost. Toto jmenování musí mít písemnou podobu a musí splòovat náležitosti stanovené závaznými pøedpisy Junáka pøípadnì dále upøesnìné pokynem zpravodaje ÚRJ pro výchovu èinovníkù. Pøedseda osobnì odpovídá za to, že všichni èlenové zkušební komise mají požadovanou kvalifikaci. Složení komise a zmìny v jejím složení dává pøedseda neprodlenì na vìdomí: poøadateli zkoušek zpravodaji pro výchovu èinovníkù KRJ, jíž poøadatel podléhá. zpravodaji pro výchovu èinovníkù ÚRJ Pøedseda zodpovídá za øádný prùbìh zkoušek v souladu s ustanoveními tohoto øádu. Øídí celkový prùbìh zkoušek a po dohodì s jednotlivými zkoušejícími urèuje formu zkoušky v jednotlivých oborech. Pøedseda jmenuje tajemníka zkušební komise, který poøizuje dokumentaci a zajiš uje administrativní práce pøi zkouškách. Toto jmenování musí mít písemnou podobu a musí splòovat náležitosti stanovené závaznými pøedpisy Junáka pøípadnì dále upøesnìné pokynem zpravodaje ÚRJ pro výchovu èinovníkù. strana 6

7 Pøedseda zkušební komise je jmenován vždy na dobu urèitou, a to nejvýše na 3 kalendáøní roky. Pøedseda mùže být odvolán i pøed uplynutím této lhùty, a to buï poøadatelem zkoušek, nebo výjimeènì rozhodnutím zpravodaje ÚRJ pro výchovu èinovníkù. Ukonèením mandátu pøedsedy zaniká zkušební komise jako celek. Výkon funkce pøedsedy, èlena èi tajemníka zkušební komise se považuje za výkon èinovnické funkce ve smyslu Stanov Junáka Poøadatel zkoušek Pøedsedu zkušební komise jmenuje a odvolává poøadatel zkoušek, který zodpovídá za to, že pøedseda splòuje stanovené kvalifikaèní požadavky. Toto jmenování musí mít písemnou podobu a musí splòovat náležitosti stanovené závaznými pøedpisy Junáka pøípadnì dále upøesnìné pokynem zpravodaje ÚRJ pro výchovu èinovníkù. Poøadatelem je vždy organizaèní jednotka Junáka nebo Junák jako celek. Konkrétní podmínky pro to, které organizaèní jednotky mohou ustavit zkušební komise pro rùzné kvalifikaèní stupnì, stanovují pøíslušné kapitoly tohoto øádu. Poøadatel zkoušek zodpovídá za organizaèní a hospodáøské zajištìní zkoušek a za øádné vedení úèetní evidence. Poøadatel rovnìž archivuje veškerou dokumentaci zkoušek. Zkouška mùže být poøádána jako souèást lesních škol èi kurzù (ÈZ v rámci ÈLK, VZ v rámci VLK, OZ èi HZ v rámci MLK, OÈK v rámci LŠ, IK v rámci ILŠ). V tomto pøípadì platí pro poøádání zkoušky obdobné podmínky jako obvykle. Poøadatelem zkoušek je v tomto pøípadì poøadatel pøíslušné akce a jeho pravomoci ve vztahu ke zkouškám vykonává vùdce akce. Vùdce akce má právo rozhodnout, zda bude zkouška urèena jen pro její frekventanty nebo i pro ostatní zájemce Hodnocení zkoušek Každý zkoušený obor je hodnocen zvláš pøíslušným zkoušejícím. Jeho pøípadné rozhodnutí o nezpùsobilosti uchazeèe je koneèné a nemùže být zmìnìno jinou osobou, tedy ani pøedsedou zkušební komise, poøadatelem zkoušek nebo jiným orgánem. Zkoušející rovnìž sdìlí uchazeèi, do jaké míry požadavkùm zkoušky vyhovìl. Použije k tomu zpravidla slovní hodnocení a pøípadnì i hodnocení pomocí ètyøbodové stupnice: 1 výborný 2 velmi dobrý 3 dobrý 4 neprospìl Pøedseda i ostatní èlenové komise sdìlí každému uchazeèi hodnocení jeho zkoušky v jednotlivých oborech i celkovì. Celkový výsledek zkoušky má vždy dva stupnì: Prospìl / Neprospìl. Neprospìl takový uchazeè, který neprospìl v kterémkoliv oboru nebo dílèí èásti zkoušky. Uchazeè, který neprospìl, mùže zkoušku opakovat u téže komise nejpozdìji do osmnácti mìsícù od jejich zahájení. Pokud komise bìhem tohoto období ukonèí svùj mandát, mùže uchazeè opakovat zkoušku u jiné komise zøízené stejným poøadatelem, nebo u jiné komise, u které mu to poøadatel pùvodních zkoušek umožní. Opakuje všechny obory nebo èásti zkoušky, ve kterých neuspìl. Neopraví-li pøíslušné obory zkoušky ve stanoveném termínu, musí chce-li získat pøíslušnou kvalifikaci skládat celou zkoušku znovu. Komise je povinna umožnit každému uchazeèi vykonat aspoò jednu opravnou zkoušku v každém oboru, ve kterém neprospìl. Komise mùže vypsat opravné zkoušky urèené pouze pro uchazeèe, kteøí v øádném termínu neprospìli. strana 7

8 Vyhlašování výsledkù zkoušek a pøedání dokladù o jejich absolvování se zpravidla dìje slavnostním zpùsobem v souladu se skautskými i místními zvyklostmi dle pokynù pøedsedy zkušební komise. Pokud se uchazeè nezúèastní slavnostního vyhlášení výsledkù, jsou mu doklady o absolvenci pøedány jiným zpùsobem Dekrety a další doklady o získané kvalifikaci Úspìšní uchazeèi o kvalifikaèní stupeò obdrží jako doklad o získané kvalifikaci dekret. Èekatelské dekrety vydávají a jejich evidenci vedou poøadatelé zkoušek, ostatní dekrety vydává ÚRJ nebo orgány jí delegované na základì žádosti zaslané pøedsedou zkušební komise, jejíž náležitosti stanoví pokynem zpravodaj ÚRJ pro výchovu èinovníkù. Uchazeèi obdrží dekret co nejdøíve po vykonání zkoušky, nejpozdìji však do tøí mìsícù. Dekret lze vydat jen øádnì registrovanému èlenu Junáka, který složil skautský slib. Absolventùm zkoušek, kteøí nejsou èleny Junáka, se vydává o absolvenci zvláštní potvrzení, jehož podobu stanoví pokynem zpravodaj ÚRJ pro výchovu èinovníkù. Uchazeèi, kterým byl vydán dekret, jsou o této skuteènosti povinni neprodlenì informovat: vùdce støediska, ve kterém jsou registrováni výchovného zpravodaje okresu, ve kterém jsou registrováni Získání kvalifikaèního stupnì je èlenùm Junáka zaznamenáno do kvalifikaèního prùkazu èinovníka ( èinovnické stezky ), kde je uveden celkový výsledek zkoušky ( prospìl ) podepsaný pøedsedou zkušební komise. Tento kvalifikaèní prùkaz se zpravidla vydává po absolvenci èekatelské zkoušky, pøípadnì pøi složení jiného kvalifikaèního stupnì. O vydání tohoto prùkaz nebo jeho duplikátu mùže èlen Junáka rovnìž požádat zpravodaje KRJ pro výchovu èinovníkù. Do prùkazu je v takovém pøípadì zaznamenána veškerá èinovnická kvalifikace, kterou uchazeè hodnovìrným zpùsobem doložil Oznámení o konání zkoušek a dokumentace Pøedseda zkušební komise je povinen oznámit uchazeèùm s dostateèným pøedstihem: vstupní podmínky a podmínky absolvence termín a místo konání zkoušek pokyny k organizaci zkoušek Termín a místo konání zkoušek oznamuje pøedseda ZK neprodlenì rovnìž: poøadateli zkoušek zpravodaji pro výchovu èinovníkù té KRJ, jíž poøadatel podléhá. Zpravodaji ÚRJ pro výchovu èinovníkù Dokumentace zkoušek obsahuje vždy: základní údaje o jednotlivých uchazeèích, seznam èlenù komise a obory, které zkoušeli, kopie dokladù o kvalifikaci pøedsedy a èlenù zkušební komise, datum a místo zkoušky, pøípadnì jejích jednotlivých èástí, hodnocení uchazeèù v jednotlivých oborech a celkové výsledky zkoušek, pøehled vydaných dekretù vèetnì jejich evidenèních èísel, struèná celková zpráva o prùbìhu zkoušek (použité formy, dojem z uchazeèù, problémy apod.). strana 8

9 3.3 Závady pøi udìlování kvalifikaèních stupòù Zjistí-li kterýkoliv skautský èinovník èi orgán, že zkoušky probíhají nebo probìhly v rozporu s ustanoveními tohoto øádu nebo jiných závazných pøedpisù, je na tuto skuteènost povinen neprodlenì upozornit orgán, který mùže zjednat okamžitou nápravu, (zpravidla pøedsedu zkušební komise nebo poøadatele zkoušek) a zároveò zpravodaje ÚRJ pro výchovu èinovníkù. Pokud nápravu již zjednat nelze, øeší situaci zpravodaj ÚRJ pro výchovu èinovníkù. V závažných pøípadech (zejména, pokud nebyly dodrženy kvalifikaèní pøedpoklady kladené na pøedsedu a èleny zkušební komise) ustanoví komisi, která celou situaci prošetøí a mùže zkoušky prohlásit za neregulérní a zrušit jejich výsledek. Komise pøípad posuzuje zejména z hlediska dopadu na uchazeèe, respektive absolventy zkoušky. V této komisi je vždy zastoupen poøadatel zkoušek a zpravodaj KRJ pro výchovu èinovníkù, v jehož pùsobnosti se zkoušky konaly. Poøadatel zkoušek a pøedseda èi èlenové zkušební komise jsou povinni této komisi pøedložit veškeré vyžádané podklady nebo informace. Zrušit výsledek zkoušek lze pouze do 24 mìsícù od jejich ukonèení. 4 Základní kvalifikaèní stupeò èekatelská zkouška 4.1 Cíl èekatelské zkoušky Èekatelská zkouška je základním stupnìm èinovnického vzdìlávání a je vstupním bodem celého kvalifikaèního systému. Všechny ostatní kvalifikaèní stupnì pøedpokládají minimálnì pøedchozí složení ÈZ. Cílem èekatelské zkoušky je provìøit zralost uchazeèe a zjistit, zda je schopen svojí èinností pøispìt ke zdárnému rozvoji dìtí a v maximální míøe zajistit jejich bezpeènost. Souèástí zkoušky jsou základy skautské výchovné metody a metodika bìžných èinností družiny a oddílu, základy psychologie a pedagogiky a právní minimum. 4.2 Oprávnìní absolventa èekatelské zkoušky Èekatelská zkouška poskytuje kvalifikaci ke spoluúèasti na vedení oddílu nebo k vedení jednotlivé krátkodobé akce se souhlasem a podle pokynù vùdce (pøi dodržení všech pøíslušných pøedpisù). ÈZ není postaèující kvalifikací k samostatnému vedení oddílu nebo tábora. Èekatelská zkouška ve spojení se zvláštním kurzem pro vedení klubù OS je postaèující kvalifikací pro vedení klubu OS. Absolventi ÈZ jsou oprávnìní používat pøíslušné krojové oznaèení. 4.3 Uchazeèi èekatelské zkoušky Uchazeèi o složení ÈZ musí splòovat následující podmínky: vìk nejménì 15 let, souhlas vùdce støediska a vyjádøení vùdce výchovné jednotky, ve které je uchazeè registrován, vyjádøení lékaøe o zdravotní zpùsobilosti pro práci s dìtmi, jehož znìní stanoví zpravodaj ÚRJ pro výchovu èinovníkù (ne starší než 12 mìsícù, toto potvrzení se nevyžaduje u lékaøù a profesionálních pedagogù), èestné prohlášení o bezúhonnosti, jehož znìní stanoví zpravodaj ÚRJ pro výchovu èinovníkù (èistý trestní rejstøík, není evidován z dùvodu drogové závislosti atd.), znalosti skautské stezky pøimìøené vìku, nejménì však v rozsahu I. stupnì (potvrzuje vùdce oddílu). Pøedseda má právo vstupní podmínky doplnit požadavkem na vypracování písemné práce na téma podle výbìru uchazeèe. Adepti jsou povinni se na zkoušku písemnì pøihlásit, souèástí pøihlášky je i potvrzení o splnìní vstupních podmínek. strana 9

10 4.4 Pøíprava na ÈZ Na složení èekatelské zkoušky se mùže uchazeè pøipravit dle svého rozhodnutí libovolným (nebo nìkolika) z následujících zpùsobù: úèast na ÈLK, úèast na èekatelském kurzu, pøíprava v oddíle, kmeni, støedisku, samostatná pøíprava. 4.5 Zkušební komise ÈZ Poøadatelem ÈZ je vždy OJ (nejèastìji ORJ), pøípadnì poøadatel ÈLK. Poøadatel jmenuje pøedsedu zkušební komise. Pøedseda zkušební komise musí mít instruktorskou kvalifikaci nebo výjimeènì vùdcovskou zkoušku a odbornou èinovnickou kvalifikaci v jednom ze zkušebních oborù. Pøedseda sestavuje komisi, která má nejménì tøi další èleny. Zkoušející ve všech oborech musejí mít vùdcovskou zkoušku (respektive hospodáøskou nebo organizaèní zkoušku pro zkoušející tìchto oborù) a splnit aspoò jednu z následujících podmínek: 1. Odborná èinovnická kvalifikace v oboru, který zkouší (napø.: psychologie, právo,...). Odbornou èinovnickou kvalifikací pro zkoušení oboru Bezpeènostù se rozumí OÈK pro obor Táboøení, pøípadnì Vedení oddílu. 2. Instruktorská kvalifikace. 3. Jiná kvalifikace postaèující podle tohoto øádu ke zkoušení u vùdcovských zkoušek. 4. Prokázaná odborná kvalifikace èi praxe (skautská nebo civilní) a absolvence kurzu pro èleny komisí èekatelských zkoušek. Jejich cílem je seznámení èlenù zkušebních komisí s pøíslušnými ustanoveními ØVÈÈJ, které se dotýkají èekatelské zkoušky, a s doporuèenou metodikou provedení tìchto zkoušek. Podmínky, rozsah a obsah tohoto kurzu stanoví pokyn zpravodaje ÚRJ pro výchovu èinovníkù. Øádnì ustavená komise pro VZ je oprávnìna zkoušet i ÈZ s tím, že obor Bezpeènost zkouší zkoušející oboru Táboøení, pøípadnì Vedení oddílu. 4.6 Organizace èekatelské zkoušky V rámci jedné ORJ mùže pùsobit i více komisí. Adepti mohou vykonat zkoušku i mimo okres, kde jsou registrováni. V takovém pøípadì zasílá zkušební komise zprávu o výsledku zkoušky výchovnému zpravodaji ORJ, v níž je uchazeè registrován. Celá zkouška probíhá obvykle v jeden den, v pøípadì potøeby mùže být rozdìlena do více dnù. Zkušební komise se sejde nejménì jedenkrát pøed zahájením zkoušek, pøekontroluje, zda uchazeèi splòují vstupní podmínky, a dohodne organizaci a formu zkoušek. S dostateèným pøedstihem (nejpozdìji však pøi zahájení zkoušek) pøedseda uchazeèe seznámí: s vlastním prùbìhem zkoušek, se systémem èinovnického vzdìlávání, s podstatnými ustanoveními tohoto øádu. strana 10

11 4.7 Forma èekatelské zkoušky Možné formy zkoušky jsou napø.: ústní pohovor, písemný test, øešení modelové situace (teoreticky i prakticky), písemná práce, samostatné vystoupení k danému tématu (napø. pro úèastníky kurzu), závod, soutìž. Každý obor mùže být zkoušen jinou formou. Bìhem celé zkoušky mají být použity nejménì dvì rùzné formy, z toho alespoò jedna ústní. Uchazeèi s civilní kvalifikací, která je pøedmìtem zkoušky, tuto pøíslušnou èást zkoušky nevykonávají. Podmínky uznání civilní kvalifikace stanoví pokyn zpravodaje ÚRJ pro výchovu èinovníkù. 4.8 Hodnocení èekatelské zkoušky Všichni úèastníci, kteøí prospìli, obdrží kvalifikaèní prùkaz èinovníka ( èinovnická stezka ), kde je uveden celkový výsledek èekatelské zkoušky ( prospìl ) podepsaný pøedsedou zkušební komise. Dále obdrží èekatelský dekret, který podepisuje pøedseda zkušební komise a poøadatel zkoušek. 4.9 Obsah èekatelské zkoušky Závazný obsah èekatelské zkoušky upravuje pøíloha tohoto øádu. 5 Vùdcovská zkouška 5.1 Cíl vùdcovské zkoušky Cílem VZ je zjistit, zda je kandidát schopen samostatnì a úspìšnì vést a vychovávat mládež podle skautských zásad. Zda zná cíle a základy skautingu, zda ovládá obsah a metody skautské výchovy a je schopen s nimi pracovat. Zda má potøebné osobnostní pøedpoklady, znalosti a dovednosti pedagogické a psychologické, organizaèní a právní. Zda je schopen reprezentovat skautské hnutí na veøejnosti a zda si je vìdom odpovìdnosti pøi výchovì svìøené mládeže. 5.2 Oprávnìní absolventù vùdcovské zkoušky Vùdcovská zkouška poskytuje kvalifikaci k samostatnému vedení oddílu nebo tábora a je kvalifikaèním pøedpokladem pro výkon nìkterých dalších funkcí v Junáku v souladu s ustanoveními pøíslušných øádù. Vùdcovská zkouška je postaèující kvalifikací pro vedení klubu OS. 5.3 Uchazeèi vùdcovských zkoušek Uchazeèi o složení VZ musí splòovat tyto podmínky: dovršený vìk minimálnì 18 let (pøed dnem zakonèení zkoušky), souhlas vùdce støediska a vyjádøení vùdce výchovné jednotky, ve které je uchazeè registrován, vyjádøení lékaøe o zdravotní zpùsobilosti pro práci s dìtmi, jehož znìní stanoví zpravodaj ÚRJ pro výchovu èinovníkù (ne starší než 12 mìsícù, toto potvrzení se nevyžaduje u lékaøù a profesionálních pedagogù.), èestné prohlášení o bezúhonnosti, jehož znìní stanoví zpravodaj ÚRJ pro výchovu èinovníkù (èistý trestní rejstøík, není evidován z dùvodu drogové závislosti atd.), strana 11

12 absolvence èekatelské zkoušky (dokládá se kopií dekretu), praxe 1 rok ve vedení oddílu nebo støediska po složení èekatelské zkoušky (kratší prodlevu mezi ÈZ a VZ mùže ve výjimeèných pøípadech povolit vùdce støediska) dokládá se potvrzením vùdce støediska, znalosti v rozsahu II. stupnì skautské stezky (dokládá se èestným prohlášením uchazeèe), Podmínkou absolvence vùdcovské zkoušky je dále absolvování zdravotnického kurzu (dokládá se kopií pøíslušného osvìdèení). Pøedseda zkušební komise mùže požádat výchovného zpravodaje okresu, ve kterém je uchazeè registrován, o vyjádøení k osobì uchazeèe. 5.4 Pøíprava na VZ Na složení vùdcovské zkoušky se mùže uchazeè výjimeènì pøipravovat sám, zpravidla však dle svého rozhodnutí libovolným (nebo obìma) z následujících zpùsobù: úèast na odpovídající akci pøípravy vùdcù (napø. vùdcovském kurzu èi vùdcovském lesním kurzu), pøíprava v oddíle, kmeni, støedisku pod vedením zkušeného vùdce. 5.5 Zkušební komise pro vùdcovské zkoušky Poøadatelem vùdcovských zkoušek je vždy OJ, pøípadnì poøadatel VLK. Poøadatel jmenuje pøedsedu zkušební komise. Pøedseda jmenuje komisi, která má nejménì šest dalších èlenù. Øádnì ustavená komise pro VZ je oprávnìna zkoušet i ÈZ s tím, že obor Bezpeènost zkouší zkoušející oboru Táboøení, pøípadnì Vedení oddílu Pøedseda zkušební komise Pøedseda zkušební komise musí mít oprávnìní vydané zpravodajem ÚRJ pro výchovu èinovníkù. Oprávnìní se vydává na dobu ètyø kalendáøních rokù (jinak øeèeno platí do konce roku, ve kterém bylo vydáno, a dále tøi celé následující roky) na základì žádosti uchazeèe, která obsahuje: 1) Projekt žadatel pøedloží pøedstavu o organizaci a prùbìhu zkoušek jako celku. Minimální rozsah tohoto scénáøe je jedna strana A4. 2) Instruktorská kvalifikace uchazeè doloží získání instruktorské kvalifikace ve smyslu tohoto øádu 3) Splnìní alespoò jedné z tìchto podmínek: a) Má civilní pedagogickou praxi nebo vzdìlání. b) Má praxi jako èlen zkušební komise VZ nejménì po dobu tøí let (v žádosti uvede konkrétní údaje). c) Pøiloží doporuèení alespoò dvou z tìchto èinovníkù: - vùdce støediska, ve kterém je registrován, - okresní výchovný zpravodaj, - zpravodaj KRJ pro výchovu èinovníkù, - zpravodaj ÚRJ pro výchovu èinovníkù, - vùdce LŠ, pøípadnì ILŠ, kterou uchazeè absolvoval Èlenové zkušební komise Èlenové zkušební komise musí splnit alespoò jednu z následujících kvalifikaèních podmínek: A. Odborná èinovnická kvalifikace v oboru, který zkouší. B. Instruktorská kvalifikace prokazatelná odborná zpùsobilost. C. Zvláštní oprávnìní pro èleny zkušební komise VZ. strana 12

13 Držitelé IK (ad B) mohou zkoušet jenom v oborech, ve kterých jsou dostateènì odbornì zpùsobilí tak, aby v daném oboru dokázali bezpeènì zhodnotit, zda uchazeè splòuje požadavky v plném rozsahu stanoveném obsahem VZ. Držitelé IK nemusí dokládat svou odbornou zpùsobilost v tìchto oborech VZ: myšlenkové základy skautingu a historie, pedagogika, kultura a estetika, písemná práce, mluvený projev. Pro následující obory VZ mùže být za dostateènou odbornou zpùsobilost považováno spolu s IK praxe nejménì tøí let ve vedení výchovné jednotky (vèetnì úèasti na vedení letních táborù): metodika, vedení oddílu, táboøení. Pro obor Hospodaøení je spolu s IK dostateènou odbornou zpùsobilostí složení hospodáøské zkoušky; pro obor Organizace a právo složení organizaèní zkoušky. Pro ostatní obory je spolu s IK nutno doložit civilní vzdìlání nebo praxi. Svou zpùsobilost doloží èlenové zkušební komise osobním prohlášením, ve kterém rovnìž uvedou své kvalifikaèní pøedpoklady. Toto prohlášení je souèástí dokumentace VZ. Zvláštní oprávnìní pro èleny zkušební komise VZ (ad C) vydává zpravodaj ÚRJ pro výchovu èinovníkù na dobu ètyø kalendáøních let na základì žádosti uchazeèe, která obsahuje: 1) Projekt žadatel pøedloží pøedstavu o organizaci zkoušek (zkušební scénáø) v oboru, ve kterém má zkoušet. Minimální rozsah tohoto scénáøe je jedna strana A4. 2) Doporuèení žadatel pøiloží k žádosti doporuèení vùdce støediska, ve kterém je registrován, a alespoò jednoho z tìchto èinovníkù: - okresní výchovný zpravodaj, - krajský zpravodaj pro výchovu èinovníkù, - vùdce LŠ, kterou uchazeè absolvoval. 3) Odbornost doloží svou odbornou zpùsobilost v oboru, který má zkoušet, kupøíkladu civilní praxí nebo vzdìláním; absolvencí odpovídající LŠ apod. Podrobnìji stanoví podmínky pro udìlování tìchto oprávnìní pokyn zpravodaje pro výchovu èinovníkù ÚRJ. Èlenem zkušební komise VZ se mùže stát i osoba, která není èlenem Junáka, za pøedpokladu, že jí bylo zpravodajem ÚRJ pro výchovu èinovníkù vydáno zvláštní oprávnìní podle bodu C. Doporuèení (podle bodu 2) v takovém pøípadì vydává zpravodaj okresu nebo kraje, v jehož pùsobnosti mají být zkoušky provedeny. (Doporuèení vùdce støediska se nevyžaduje). Osoba, která splòuje alespoò jednu z kvalifikaèních podmínek A, B, C, mùže být jmenována do kterékoliv zkušební komise v celé republice. 5.6 Organizace vùdcovské zkoušky Adepti mohou vykonat zkoušku i mimo okres, kde jsou registrováni. Zkušební komise se sejde nejménì jedenkrát pøed zahájením zkoušek, pøekontroluje, zda uchazeèi splòují vstupní podmínky a dohodne organizaci a formu zkoušek. Dohodne si rovnìž vnitøní systém hodnocení uchazeèù. strana 13

14 S dostateèným pøedstihem nejpozdìji však pøi zahájení zkoušek pøedseda uchazeèe seznámí: s vlastním prùbìhem zkoušek, se systémem èinovnického vzdìlávání, s podstatnými ustanoveními tohoto øádu. Jednotlivé èásti zkoušky mohou uchazeèi skládat postupnì v termínech vyhlášených zkušební komisí, celou zkoušku však musí uchazeè vykonat u jedné komise. Každá èást zkoušky je potvrzena do kvalifikaèního prùkazu èinovníka a vedena v pøíslušné dokumentaci. Prùbìžnì skládané èásti VZ však kandidáta k nièemu neopravòují. Uchazeè musí všechny podmínky splnit do 18 mìsícù od jejího zahájení, jinak se musí znovu pøihlásit k nové zkoušce. Závìreènou èást zkoušky, která obsahuje zpravidla též obhajobu písemné práce, je možné skládat až po dovršení 18 let. 5.7 Formy vùdcovské zkoušky Možné formy vùdcovské zkoušky jsou napø.: ústní pohovor, písemný test, øešení modelové situace (teoreticky i prakticky), písemná práce, samostatné vystoupení k danému tématu. Každý obor mùže být zkoušen jinou formou. Bìhem celé zkoušky mají být použity nejménì dvì rùzné formy, z toho alespoò jedna ústní. Uchazeèi s civilní kvalifikací, která je pøedmìtem zkoušky, tuto pøíslušnou èást zkoušky nevykonávají. Podmínky uznání civilní kvalifikace stanoví pokyn zpravodaje ÚRJ pro výchovu èinovníkù. Uchazeèi, kteøí mají složenou hospodáøskou nebo organizaèní zkoušku, nevykonávají vùdcovskou zkoušku v oborech Hospodaøení a Organizace a právo. 5.8 Obsah vùdcovské zkoušky Závazný obsah vùdcovské zkoušky upravuje pøíloha tohoto øádu. 5.9 Vùdcovský slib Pøed vydáním vùdcovského dekretu musí uchazeèi složit vùdcovský slib v tomto znìní: Slibuji na svou èest, jak dovedu nejlépe, vést a vychovávat mládež mi svìøenou v duchu skautského slibu a zákona. Vìøící skauti mohou doplnit dovìtek K tomu mi dopomáhej Bùh. 6 Manažerský kvalifikaèní stupeò organizaèní zkouška a hospodáøská zkouška 6.1 Cíl manažerské kvalifikace Cílem manažerské kvalifikace je ovìøit, zda je kandidát schopen vést a øídit èinovníky, organizovat a plánovat èinnost skautských jednotek, zajiš ovat úkoly v oblasti hospodaøení, administrativy a vnìjších stykù. Manažerská kvalifikace je tvoøena dvìma typy zkoušek (navzájem sobì naroveò postavených): strana 14

15 Organizaèní zkouška urèená zejména pøedsedùm rad, vùdcùm støedisek, organizaèním zpravodajùm, tajemníkùm a dalším øídícím, organizaèním a administrativním èinovníkùm. Hospodáøská zkouška urèená zejména hospodáøským zpravodajùm a èlenùm revizních komisí Souhrnnì budeme v této kapitole rozumìt pod pojmem manažerská zkouška (MZ) jednu z obou zkoušek organizaèní nebo hospodáøskou. 6.2 Uchazeèi manažerských zkoušek Uchazeèi o složení MZ musí splòovat následující podmínky: dovršený vìk minimálnì 18 let (pøed dnem zakonèení zkoušky), èestné prohlášení o bezúhonnosti, jehož znìní stanoví zpravodaj ÚRJ pro výchovu èinovníkù (èistý trestní rejstøík, není evidován z dùvodu drogové závislosti atd.), absolvence èekatelské zkoušky (dokládá se kopií dekretu), souhlas vùdce støediska, Adepti jsou povinni se na zkoušku písemnì pøihlásit, souèástí pøihlášky je i potvrzení o splnìní vstupních podmínek. 6.3 Zkušební komise pro manažerské zkoušky Poøadatelem MZ je vždy OJ (nejèastìji ÚRJ èi KRJ), pøípadnì poøadatel MLK. Poøadatel jmenuje pøedsedu zkušební komise. Pøedseda zkušební komise musí mít instruktorskou kvalifikaci. Pøedseda sestavuje komisi, která má nejménì tøi další èleny. Zkoušející ve všech oborech musejí mít specializované OÈK v oboru, který zkouší nebo zvláštní oprávnìní za podmínek obdobných, jaké platí pro èleny zkušebních komisí VZ (dle C). 6.4 Organizace manažerské zkoušky Adepti mohou vykonat zkoušku u kterékoliv schválené komise bez ohledu na místo registrace. Zkušební komise se sejde nejménì jedenkrát pøed zahájením zkoušek, pøekontroluje, zda uchazeèi splòují vstupní podmínky a dohodne organizaci a formu zkoušek. S dostateèným pøedstihem nejpozdìji však pøi zahájení zkoušek pøedseda uchazeèe seznámí: s vlastním prùbìhem zkoušek, se systémem èinovnického vzdìlávání, s podstatnými ustanoveními tohoto øádu. Jednotlivé èásti zkoušky mohou uchazeèi skládat postupnì v termínech vyhlášených zkušební komisí, celou zkoušku však musí uchazeè vykonat u jedné komise. Každá èást zkoušky je potvrzena do kvalifikaèního prùkazu èinovníka a vedena v pøíslušné dokumentaci. Prùbìžnì skládané èásti MZ však kandidáta k nièemu neopravòují. Uchazeè musí všechny podmínky splnit do 18 mìsícù od jejího zahájení, jinak se musí znovu pøihlásit k nové zkoušce. 6.5 Formy manažerské zkoušky Možné formy manažerské zkoušky jsou napø.: ústní pohovor, písemný test, øešení modelové situace (teoreticky i prakticky), písemná práce, samostatné vystoupení k danému tématu. Každý obor mùže být zkoušen jinou formou. strana 15

16 Uchazeèi s civilní kvalifikací, která je pøedmìtem zkoušky, tuto pøíslušnou èást zkoušky nevykonávají. Podmínky uznání civilní kvalifikace stanoví pokyn zpravodaje ÚRJ pro výchovu èinovníkù. Uchazeèi, kteøí mají složenou vùdcovskou zkoušku, nevykonávají èást Myšlenkové základy skautingu. Uchazeèi, kteøí mají složenou hospodáøskou zkoušku a ucházejí se o složení organizaèní, èi opaènì, nevykonávají znovu ty èásti zkoušky, které jsou spoleèné. 6.6 Obsah manažerské zkoušky Závazný obsah organizaèní zkoušky a hospodáøské zkoušky stanoví pøíloha tohoto øádu. 7 Odborné èinovnické kvalifikace Odborné èinovnické kvalifikace tvoøí celou skupinu rùzných vzájemnì naroveò postavených kvalifikaèních stupòù. Pokrývají celou škálu skautských oborù, pøièemž za skautský obor v tomto kontextu mùžeme považovat vše, èím se skauting pravidelnì a soustavnì zabývá jak pøi práci oddílù, tak pøi výchovì èinovníkù, správì a øízení organizace èi jinde. Nikoliv tedy jen tradièní skautské discipliny (jako je táboøení, tìlesná výchova), ale rovnìž psychologie, organizace a právo. Jednotlivé odborné èinovnické kvalifikace jsou stanoveny pøílohami tohoto øádu. Jejich výèet není uzavøený, schvalováním jednotlivých pøíloh øádu mùže být jejich seznam doplòován. Nové OÈK se nejprve zavádìjí experimentálnì formou pokynu zpravodaje ÚRJ pro výchovu èinovníkù a posléze jsou zakotveny v øádu. Po jedné odborné èinovnické kvalifikaci se zavádí pro každý obor VZ (s výjimkou rétoriky a písemného projevu, které mají OÈK spojenou), po jedné rovnìž pro každý obor hospodáøské zkoušky a organizaèní zkoušky. Zvláštními pøípady OÈK jsou Kapitánská zkouška a Èinovnická zkouška OS (viz dále). Ty OÈK, jejichž obsah není stanoven pøílohou tohoto øádu nebo pokynem zpravodaje ÚRJ pro výchovu èinovníkù, pøiznává zpravodaj ÚRJ pro výchovu èinovníkù na základì prokázané kvalifikace a po vyjádøení odborníkù v dané oblasti. 7.1 Cíl odborné èinovnické kvalifikace Cílem odborné èinovnické kvalifikace je prokázat hlubší odborné a metodické schopnosti a zpùsobilost uchazeèe v nìjakém oboru skautské teorie a praxe. Prokazuje tedy, že uchazeè svému oboru rozumí do hloubky, má patøièné vìdomosti, znalosti a praktické dovednosti. Zároveò však prokazuje jeho zpùsobilost metodickou, tedy schopnost pøedávat své znalosti dále, a to jak dìtem, tak dospívající mládeži a dospìlým. OÈK je pøedevším nástrojem pro zkvalitnìní vzdìlávání èinovníkù tím, že se zkvalitní úroveò èinovníkù, kteøí je provádìjí tedy instruktorù, lektorù a èlenù zkušebních komisí. Držitelé OÈK rovnìž tvoøí pro jednotlivé obory odbornou veøejnost v Junáku. Jsou to tedy ti, kteøí danou disciplinu rozvíjejí, zajiš ují ji po stránce metodické a publikaèní, vytváøejí pro ní odborné zázemí, prezentují ji ostatním èinovníkùm a propagují ji. 7.2 Oprávnìní držitele odborné èinovnické kvalifikace OÈK je kvalifikací pro vzdìlávání èinovníkù podle tohoto øádu a pro další èinnosti podle ustanovení jiných pøedpisù. Zejména je upøednostòovanou kvalifikací pro èleny zkušebních komisí èekatelských, vùdcovských, organizaèních a hospodáøských zkoušek (viz pøíslušné kapitoly). 7.3 Uchazeèi o získání odborné èinovnické kvalifikace Uchazeèi musí mít složenou vùdcovskou zkoušku, v pøípadì speciálních odborností zkoušku manažerskou. strana 16

17 7.4 Udìlování odborné èinovnické kvalifikace OÈK je pøidìlována na základì složení zkoušky. Tato zkouška, nebo její èást, mùže být nahrazena i jiným prokázáním odborné a metodické kvalifikace, tedy napøíklad civilní profesí nebo vzdìláním. Konkrétní obsah jednotlivých OÈK stanoví pøílohy k tomuto øádu. 7.5 Zkušební komise pro udìlování OÈK Poøadatelem OÈK je nejèastìji poøadatel specializované LŠ (viz dále), jinak vždy OJ. Zkušební komise je nejménì tøíèlenná (vèetnì pøedsedy) a sestavuje se z èinovníkù Junáka nebo civilních odborníkù. Èlenové zkušební komise musejí mít zvláštní oprávnìní, které vydává na dobu 4 kalendáøních let na návrh zpravodaje ÚRJ pro výchovu èinovníkù náèelník kmene, ve kterém je èinovník registrován; civilním odborníkùm starosta Junáka. Toto oprávnìní se vydává na základì zjevnì prokázané vysoké odbornosti v pøíslušném oboru, která je zpravidla doložena rozsáhlou publikaèní èinnosti, významným postavením v odborné veøejnosti, civilním vzdìláním, dlouholetou praxí apod. Každé jmenování se posuzuje individuálnì a je vždy projednáno s ostatními držiteli oprávnìní pro stejný obor. 7.6 Organizace OÈK Každá zkušební komise je povinna vypsat aspoò jeden øádný termín zkoušek a zveøejnit informaci o konání zkoušek v dostateèném pøedstihu. Pøi vyhlášení zkoušek komise informuje minimálnì o: Termínu a místu zkoušky. Termínu a zpùsobu zaslání pøihlášky ke zkoušce. Zpùsobu dokladování skuteèností, za které lze èást zkoušky prominout. Termínu a místu informativního setkání, na kterém budou dohodnuty formy zkoušení a témata písemných prací a upøesnìny jednotlivé požadavky zkoušky. Další podmínky pro zøizování a èinnost zkušebních komisí jsou souèástí konkrétních podmínek OÈK uvedených v pøíloze øádu. Zájemce o získání OÈK se ke zkoušce písemnì pøihlásí. V pøihlášce uvede: jméno, rodné èíslo, korespondenèní adresa, telefon (pøípadnì ), støedisko, ve kterém je uchazeè registrován datum a místo složení VZ (pøípadnì HZ èi OZ) struèný (heslovitý) pøehled skautského i profesního vzdìlání a praxe v oboru, ze kterého hodlá skládat zkoušku sdìlení, zda má zájem o uznání nìkterých èástí zkoušky na základì profesní kvalifikace nebo praxe uchazeè k pøihlášce pøiloží doklady o splnìní vstupních podmínek (napø. fotokopii vùdcovského dekretu apod.) Konkrétní prùbìh zkoušek a jejich formu stanoví pøíslušná pøíloha øádu a dále upøesní komise po dohodì s jednotlivými uchazeèi. Zkouška mùže být skládána najednou (napø. bìhem víkendu èi v prùbìhu LŠ) nebo po èástech podobnì jako VZ. strana 17

18 7.7 Kapitánská zkouška Kapitánská zkouška je zvláštním pøípadem OÈK. Jejím cílem je zjistit, zda je kandidát schopen vést oddíl pøi èinnosti na vodì pøedevším s ohledem na zajištìní bezpeènosti, obohacení skautingu vodáckou èinností a že má potøebné znalosti a dovednosti pro provozování této èinnosti i pedagogické schopnosti a znalost metodiky pro pøedávání dovedností a znalostí svìøené mládeži. Závazný obsah kapitánské zkoušky stanoví pøíloha tohoto øádu. Smìrnice pro její vykonávání vydává HKVS, který je také jejím poøadatelem. 7.8 Èinovnická zkouška OS Èinovnická zkouška OS je zvláštním pøípadem OÈK. Postaèující vstupní kvalifikací pro uchazeèe o tuto zkoušku je buï vùdcovská zkouška, nebo èekatelská zkouška a absolvence kurzu pro vedení klubu OS. Cílem zkoušky je zjistit, zda je kandidát schopen vést èinnost klubu OS a dále rozvíjet oldskauting v rámci Junáka, a že má potøebné znalosti a dovednosti pro provozování této èinnosti i pedagogické schopnosti a znalost metodiky pro pøedávání svých dovedností a znalostí. Závazný obsah èinovnické zkoušky OS stanoví pøíloha tohoto øádu. Smìrnice pro její vykonávání vydává Náèelnictvo kmene OS. 8 Instruktorská kvalifikace 8.1 Cíl instruktorské kvalifikace Cílem instruktorské kvalifikace je prokázat schopnost uchazeèe vzdìlávat a vychovávat èinovníky. Tedy vést lesní školy a kurzy, další akce výchovy èinovníkù, pøedsedat zkušebním komisím atd. Má prokázat, že uchazeè je na tyto role pøipraven jak po stránce pedagogické, tak i po stránce osobnostní. Èinovník, který získá IK, by mìl mít takové vìdomosti, dovednosti a pøístupy, aby byl schopen: Být stálým instruktorem na libovolné akci vzdìlávání èinovníkù (LK, LŠ, VK, ÈK apod.). Být vùdcem libovolné akce vzdìlávání èinovníkù. Pøedpokládá se, že vùdce má za sebou praxi jako stálý instruktor akce podobného typu. Pøipravovat a vést vzdìlávací programy ve zvoleném oboru. Pøedpokládá se, že držitel IK bude vést programy v oboru, který bezpeènì ovládá. Pøedsedat zkušební komisi ÈZ, VZ a dalším; pøípadnì zkoušet obor, který bezpeènì ovládá (v souladu s ustanoveními ostatních kapitol tohoto øádu). Pøispívat do regionálních èi celostátních periodik nebo se autorsky podílet na tvorbì metodické literatury. Podílet se na èinnosti orgánù zajiš ujících výchovu a vzdìlávání èinovníkù na libovolné organizaèní úrovni. 8.2 Oprávnìní držitele instruktorské kvalifikace Získání IK opravòuje k výchovì èinovníkù podle tohoto øádu. 8.3 Vstupní podmínky 1. Každý uchazeè musí mít složenou vùdcovskou zkoušku. 2. Dále uchazeè splní aspoò jednu z tìchto podmínek: Úèast na ILŠ strana 18

19 Podíl na pøípravì a vedení nebo zabezpeèení akcí vzdìlávání èinovníkù (jako lektor, instruktor-elév, organizátor èi podobnì), v rozsahu alespoò 18 dnù. Dokládá vyjádøením vùdce akce (vùdcù akcí). Úspìšné vedení akce nebo akcí vzdìlávání èinovníkù (napø. ÈK, VK, odborný semináø, LK, LŠ, ) v celkové délce alespoò 9 dnù. Dokládá vlastní písemnou zprávou a hodnocením. Plnìní této podmínky lze kombinovat s pøedchozí možností (napø.: 10 dnù jako instruktor-elév na LK a samostatné vedení odborného semináøe v délce 4 dnù). 3. Dále uchazeè splní aspoò jednu z tìchto podmínek: Zpracování nìjakého odborného tématu písemnì nebo pøednáškou. Získání libovolné OÈK. Nejménì dvakrát èlen zkušební komise VZ. Dokládá doporuèením pøedsedy zkušební komise. 8.4 Obsah IK Vìdomosti 1. znalost základních platných dokumentù Junáka (stanovy, strategie, øád vzdìlávání èinovníkù) a aktuálních výchovných problémù hnutí 2. pravidla, plánování a dramaturgie vzdìlávacích akcí 3. základy andragogiky (vzdìlávání dospìlých) a životních etap dospìlosti 4. základy sociologie se zamìøením na teorii organizace øízení a na dynamiku malých skupin 5. základy hospodaøení s dùrazem na hospodaøení na vzdìlávacích akcích Dovednosti 1. dokáže pøipravit a vést program (pøednášku, besedu, výchovnou hru, dílnu, ) s ohledem na poslání akce a strukturu úèastníkù 2. ovládá výuku dospívajících a dospìlých (teaching skills) s využitím rùzných forem (pøednáška, beseda,...) 3. rétorická a debatní dovednost, øízení debaty 4. písemný projev, schopnost vypracovat výtah z rozsáhlého textu 5. informatická obratnost práce s literaturou a dokumentací 6. dokáže hodnotit výsledky práce a využívat rùzné techniky zpìtné vazby 7. dovednost týmové spolupráce a vytváøení vlastní role v týmu Postoje 1. základní postoj vychovatele odpovìdnost vychovatele ochota hájit principy a postoje obsažené v základních dokumentech Junáka 2. sebevýchova jako celoživotní údìl 3. hledání cest ve výchovì 8.5 Forma ovìøování IK Jsou v zásadì tøi zpùsoby ovìøování IK: Udìlení IK bez absolvence ILŠ Udìlení IK v závìru ILŠ Pøiznání IK na základì praxe Pro každý z tìchto zpùsobù platí ponìkud odlišné podmínky. Klasickou formu zkoušky má pøi tom pouze první zpùsob. strana 19

20 8.5.1 Udìlení IK bez absolvence ILŠ Poøadatelem zkoušek je poøadatel ILŠ nebo ÚRJ èi KRJ, výjimeènì jiná OJ. Zkušební komise má nejménì pìt èlenù (vèetnì pøedsedy). Pøedseda zkušební komise i všichni èlenové musejí mít IK. Pøedsedou zkušební komise mùže být pouze èinovník, který má praxi jako vùdce ILŠ, èleny mohou být pouze èinovníci, kteøí mají praxi jako stálí instruktoøi ILŠ. Uchazeè splní všechny následující požadavky: 1. Zpracuje podrobnou písemnou pøípravu vzdìlávacího programu ve zvoleném oboru. Podle možností pøedvede pøed komisí ukázku z tohoto programu. 2. Zpracuje podrobnou písemnou pøípravu prožitkového programu. Podle možností pøedvede pøed komisí ukázku z tohoto programu. Vysvìtlí komisi význam a rizika prožitkových programù. 3. Zpracuje podrobný projekt pøípravy akce vzdìlávání èinovníkù typu LŠ nebo LK. 4. Písemnì zpracuje úvahu na téma Proè jsem se rozhodl/a stát se instruktorem. 5. Pøedvede pøedem pøipravený rétorický výstup v délce cca 30 min. 6. Prokáže znalost jedné odborné publikace zabývající se výchovou dospìlých, kterou si vybere po dohodì s komisí. 7. Absolvuje pohovor se èleny zkušební komise. IK získaná tímto zpùsobem se udìluje pouze podmínìnì. Do tøí let od udìlení IK musí èinovník doložit komisi, že strávil v roli stálého instruktora aspoò 10 dní na akcích vzdìlávání èinovníkù. Pokud tuto podmínku nesplní, platnost IK konèí (èinovník se v takovém pøípadì mùže ucházet o získání IK znovu). V pøípadì, že podmínku splní, vystaví mu poøadatel zkoušek IK s trvalou platností Udìlení IK v závìru ILŠ Èastìjším a doporuèeným zpùsobem získání IK je ovìøení znalostí, dovedností a postojù uchazeèe v prùbìhu ILŠ. Zkušební komisí je v tomto pøípadì instruktorský sbor ILŠ, které se uchazeè zúèastnil, pøedsedou komise je vùdce ILŠ. Svým rozhodnutím o udìlení IK instruktorský sbor ILŠ potvrzuje, že absolvent splòuje všechny výše pøedepsané požadavky. Zpùsoby ovìøení jednotlivých požadavkù jsou plnì v pravomoci instruktorského sboru dané ILŠ Pøiznání IK na základì praxe IK je v ménì obvyklých pøípadech možno udìlit i zkušeným instruktorùm lesních škol a kurzù na základì jejich žádosti tehdy, pokud splní aspoò jednu z tìchto tøí podmínek: 1. Nejménì dvakrát byli vùdci libovolné lesní školy nebo lesního kurzu (LK, VLK, LŠ, ILŠ). 2. Alespoò jednou byli vùdci a alespoò dvakrát stálými instruktory libovolné lesní školy nebo lesního kurzu (LK, VLK, LŠ, ILŠ). 3. Alespoò ètyøikrát byli stálými instruktory libovolné lesní školy nebo lesního kurzu (LK, VLK, LŠ, ILŠ). Podmínkou pro udìlení IK je v tomto pøípadì písemná zpráva v rozsahu nejménì 1 strany strojopisu o každé akci vzdìlávání èinovníkù, na základì jejichž vedení se ucházejí o IK a/nebo písemné hodnocení jejich instruktorské èinnosti vùdcem akcí, jichž ze zúèastnili jako stálí instruktoøi. IK v tomto pøípadì udìluje zpravodaj ÚRJ pro výchovu èinovníkù. strana 20

Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka

Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka Výchova a vzdělávání činovnic a činovníků Junáka patří ke stěžejním úkolům nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí vývoj hnutí, pro které

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001

PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001 PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001 Pravidla Svojsíkova závodu pro rok 2001 obsahují další zmìny. K tìm nejdùležitìjším patøí další posílení role družiny v závodì, zaøazení hodnocení èinnosti bìhem roku a

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Støední škola potravináøská, obchodu a služeb Brno Charbulova 106, 618 00, Brno Charakteristika školy Jsme státní školou, která vznikla slouèením Støední

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK

MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK MADRIDSKÁ DOHODA O MEZINÁRODNÍM ZÁPISU TOVÁRNÍCH NEBO OBCHODNÍCH ZNÁMEK ze dne 14. dubna 1891, revidovaná v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. èervna 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925,

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU

OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU PØÍLOHA è. 5 OBECNÉ INFORMACE O RIZICÍCH OBCHODU Tyto informace obsahují pøehled základních druhù rizik spojených s investováním do investièních nástrojù v souvislosti s investièními službami poskytovanými

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Organizační řád Příloha č. 1 Přehled a vlastnosti funkcí v Junáku

Organizační řád Příloha č. 1 Přehled a vlastnosti funkcí v Junáku Organizační řád Příloha č. 1 Přehled a vlastnosti funkcí v Junáku Seznam charakterizovaných funkcí Vedoucí oddílu... 2 Vedoucí OJ (vedoucí střediska, předseda ORJ a KRJ)... 4 Zástupce vedoucího oddílu,

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje. Èlánek 1 SMLUVNÍ STRANY (ti~' ~ \~. ".r.. ~ -,," (/~ '- /'-" / o~ '- :~.~~:-""" SMLOUVA o závazku veøejné služby v drážní dopravì k zajištìní základní dopravní obslužnosti území Moravskoslezského kraje 1. Moravskoslezský kraj

Více

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 ORGANIZACE JUNÁKA ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 PODPŮRNÝ MATERIÁL PRO KOMPETENCE Z OBLASTI ORGANIZACE (ZAHRNUJE OBOR: ORGANIZACE A PRÁVO) Obsah: 1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA JUNÁKA 2 1.1 PRVKY

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Uèební texty. pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù. Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska

Uèební texty. pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù. Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska Uèební texty pro vedoucí a instruktory kolektivù mladých hasièù Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska Studijní materiál pro pøípravu vedoucích a instruktorù kolektivù mladých hasièù k získání kvalifikace

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011

OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 infolinka: +420 498 777 700, www.akcenta.eu OBCHODNÍ PODMÍNKY 07/2011 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Èást III. Podmínky pro užívání služby Internetové bankovnictví OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané dne: 24. listopadu 2009 Obsah: Èást I. Spoleèná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Pùsobnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup nakládání s produktem v pøípadì úmrtí

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE 1 ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTÌTE Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zøeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartì Spojených národù je uznání pøirozené dùstojnosti a rovných a nezcizitelných

Více

3/2002 INFORMACE Z ÚRJ ZDRAVOTNÍ KURZY JUNÁKA. Vyšlo 27.2. 2002 AKREDITACE A KVALIFIKACE. Junák - Okres Brno - mìsto

3/2002 INFORMACE Z ÚRJ ZDRAVOTNÍ KURZY JUNÁKA. Vyšlo 27.2. 2002 AKREDITACE A KVALIFIKACE. Junák - Okres Brno - mìsto Junák - Okres Brno - mìsto Èeská 11 602 00 Brno Tel/fax: 05 / 32 193 168 E-mail: brj@junak.cz www: www.volny.cz/brj 3/2002 Tajemník P o 14.00 18.00 Út, Pá 13.00 15.00 Èt 14.00 16.30 Hospodáøka St 16.00

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Vnitřní předpis směrnice č. 107/2011 Pravidla pro výkon studentské praxe, odborné stáže a dobrovolnické práce

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

Systém akreditace klinických laboratoøí ve Velké Británii

Systém akreditace klinických laboratoøí ve Velké Británii Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., FN Brno Systém akreditace klinických laboratoøí ve Velké Británii Obory laboratorní medicíny se v celé široké lékaøské vìdì vyznaèují pomìrnì vysokým stupnìm exaktnosti.

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

106 odpovìdí na vaše dotazy

106 odpovìdí na vaše dotazy Oldøich Kužílek 106 odpovìdí na vaše dotazy Pøíruèka pro obèany o svobodném pøístupu k informacím Projekt Právo na informace 1 Dìkujeme Nadaci Open Society Fund Praha za finanèní podporu Obèanskému sdružení

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

ROZSUDEK. takto: Odùvodnìn

ROZSUDEK. takto: Odùvodnìn 11 03 ~cf,+t 5 Ca 148/2006-35 c :ská REPUBLlKA, JMENEM ROZSUDEK REPUBLIKY Mìstský soud v Praze rozhodl v senátì složeném z pøedsedkynì JUDr. Evy Pechové a soudcù Mgr. Aleny Krýlové a Mgr. Jaromíra Sklenáøe

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. záøí 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 9 O B S A H: ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY A. Normativní èást 178. Cenové rozhodnutí è. 04/PROP/2001 179.

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Èástka 1 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 1998 Strana 7 Èást B: KONTROLNÍ ZÁVÌRY 97/03 Kontrolní závìr z kontrolní akce Televizní poplatky vybírané na základì zákona Kontrolní akce byla zaøazena do

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH SITUACE V ODBORNÉM ŠKOLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 tel.: 222 324 985 fax: 224

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Obsah. 02 Slovo pøedsedy pøedstavenstva. 04 Základní údaje o spoleènosti. 06 Organizaèní schéma spoleènosti ke dni 31. 12. 2010

Obsah. 02 Slovo pøedsedy pøedstavenstva. 04 Základní údaje o spoleènosti. 06 Organizaèní schéma spoleènosti ke dni 31. 12. 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah 02 Slovo pøedsedy pøedstavenstva 04 Základní údaje o spoleènosti 06 Organizaèní schéma spoleènosti ke dni 31. 12. 2010 08 Zpráva o podnikatelské èinnosti spoleènosti 11 Zpráva

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

LICENÈNÍ SMLOUVY VE VZTAHU KE KNIHOVNÁM

LICENÈNÍ SMLOUVY VE VZTAHU KE KNIHOVNÁM LICENÈNÍ SMLOUVY VE VZTAHU KE KNIHOVNÁM Doc. JUDr. Martin Boháèek, CSc. 1 Licenèní smlouva pojem 1.1 Pojem licence Licence (od latinského licere svolovat, povolovat) znamená svolení k èinnosti, která je

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. 2 0 1 0 VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Motto Každá lidská èinnost se nakonec musí nìjak projevit v èíslech. Tomáš Ba a VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Obsah Úvodní slovo øeditele spoleènosti Klíèové

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více