Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Junáka - svazu skautù a skautek ÈR"

Transkript

1 ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí vývoj hnutí, pro které je pøíprava vychovatelù základním pøedpokladem, je to i závazek organizace vùèi každému jednomu èlenu Junáka, který na sebe pøijal bøímì èinovnické služby. Tento øád pokrývá pouze urèitou èást procesu výchovy a sebevýchovy skautských èinovníkù zakotvuje organizaci vzdìlávacích akcí a kvalifikaèních stupòù, které pøedstavují urèité milníky na èinovnické stezce. Je jedním z nástrojù k dovršení skautské výchovy a vzdìlání u dospívajících i dospìlých. Vnímá výchovu jako celoživotní proces, vychází ze souèasného stavu i potøeb hnutí a bude postupnì dopracováván a dál rozvíjen. Výchovou èinovníka rozumíme nejen jeho odborné vzdìlávání, ale i všestrannou kultivaci jeho osobnosti, která zaèíná mnohem døíve a je pøirozeným pokraèováním výchovy a sebevýchovy skauta tak, jak skautskou výchovu v Junáku zakotvily tradice, zkušenost a základní dokumenty našeho hnutí. Smìøuje k ideálu skauta, tedy èlovìka, který pøijal za své životní krédo pokorné hledání smyslu svého bytí ve vytrvalé službì nejvyšší Pravdì a Lásce. Èlovìka, který ví, že skautská cesta není snadná, a pøesto po ní jde vytrvale nikoliv jako osamìlý poutník, ale posilován bratrstvím s ostatními skauty i pøátelstvím se všemi lidmi dobré vùle. Èlovìka, který rozdává lásku, vždy a za všech okolností naplòuje skautský slib, zákon, heslo a denní pøíkaz. Èlovìka, který je vzorem v pokorné a nezištné službì druhým, své vlasti, celé zemi i nejvyšší Pravdì a Lásce. Hlava I. Základní ustanovení o výchovì èinovníkù 1 Poslání a systém výchovy a vzdìlávání èinovníkù Organizace má pro každého svého dospìlého èi dospívajícího èlena nalézt smysluplnou službu odpovídající jeho vìku, osobnosti, schopnostem a možnostem a zajistit mu pøi jeho práci všestrannou podporu a odpovídající pøípravu a vzdìlání. Posláním výchovy èinovníkù je pomáhat èlenùm Junáka rozvíjet jejich pøirozené schopnosti a dovednosti tak, aby mohli a chtìli co nejlépe sloužit skautskému hnutí. Systém výchovy èinovníkù jim má nabízet nejen pøípravu na èinovnickou funkci, ale i uspokojení a celkový osobní rozvoj. Dovést je k tomu, aby byli schopni úspìšnì se zhostit funkce jim svìøené; cítili spoluodpovìdnost za celé hnutí; chtìli a umìli komunikovat v rámci hnutí i mimo nìj a všestrannì rozvíjeli svou osobnost. strana 1

2 Od takto vnímaného poslání výchovy èinovníkù odvíjíme každou jednotlivou akci i celý systém, který má poskytnout èinovníkùm na všech úrovních potøebné vzdìlání, které je kvalitní, efektivní a pøitažlivé. Tento systém se skládá z: Kvalifikaèních stupòù, které zpravidla reprezentuje nìjaká zkouška a pomocí nichž jsou popsány kvalifikaèní požadavky pro výkon jednotlivých èinovnických funkcí. Výchovných a vzdìlávacích akcí, jakými jsou lesní školy, lesní kurzy, vùdcovské a èekatelské kurzy, nejrùznìjší semináøe apod. Všech skautských orgánù a jednotek, které nesou odpovìdnost za celý systém výchovy a vzdìlávání èinovníkù. 2 Všeobecná ustanovení 2.1 Obsah Øádu pro vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka Pokud není uvedeno jinak, všechna ustanovení tohoto øádu se týkají pouze èlenù Junáka. Tento øád upravuje pravidla pro výchovu èinovníkù v celé organizaci s tím, že akce poøádané kmenem OS se mohou øídit zvláštními pøedpisy pøijatými v rámci pùsobnosti Statutu kmene OS. Tento øád zakotvuje následující kvalifikaèní stupnì: a) Èekatelská zkouška b) Vùdcovská zkouška c) Organizaèní zkouška d) Hospodáøská zkouška e) Odborná èinovnická kvalifikace f) Instruktorská kvalifikace Tento øád dále uvádí organizaci a obsah následujících výchovných a vzdìlávacích akcí: 1. lesní kurzy 2. èekatelské lesní kurzy 3. vùdcovské lesní kurzy 4. manažerské lesní kurzy 5. lesní školy s rùzným zamìøením 6. instruktorské lesní školy 7. další postgraduální vzdìlávání 8. ostatní vzdìlávací akce Tento øád dále stanovuje pravomoci a vzájemné vazby mezi orgány a jednotkami, které do výchovy èinovníkù vstupují. Tento øád koneènì stanovuje i organizaèní záležitosti, které s výchovou a vzdìláváním èinovníkù bezprostøednì souvisejí. strana 2

3 2.2 Související øády a pøedpisy Stanovy Junáka svazu skautù a skautek ÈR Statut kmene OS Organizaèní øád Junáka Organizaèní øád ÚRJ Systemizace Hospodáøský øád Junáka Volební øád Junáka Krojový øád Tento øád dále rozvíjejí, upøesòují a doplòují pokyny zpravodaje ÚRJ pro výchovu èinovníkù. 2.3 Použitá terminologie Èinovníkem je v souladu se stanovami Junáka (èl. 10 b) dospìlý èlen Junáka, který pùsobí ve vedení výchovné jednotky (oddílu, roje, smeèky apod.) nebo vykonává funkci, do které byl zvolen (napø. vùdce støediska, výchovný zpravodaj apod.) nebo jmenován (napø. hospodáø èi tajemník). Toto oznaèení se nevztahuje k jeho kvalifikaci, pouze k jeho funkci. Èlen Junáka mladší 18 let se složenou èekatelskou zkouškou je oznaèován jako èekatel. Pøitom pøíprava èekatelù se považuje za souèást výchovy a vzdìlávání èinovníkù ve smyslu tohoto øádu. V celém textu se zpravidla používá oznaèení pouze v mužském rodì i tam, kde se myslí rod mužský i ženský. Napøíklad pojem èinovník je zpravidla chápán ve významu èinovnice èi èinovník. Tam kde je pùsobnost tohoto øádu pro jednotlivé kmeny odlišná, je toto výslovnì vyznaèeno. V celém textu se pod zkratkou OJ chápe: Ústøední rada Junáka nebo krajská rada Junáka nebo okresní rada Junáka nebo øídící orgán organizaèní jednotky Junáka zøízené podle zvláštního statutu nebo øídící orgán základní organizaèní jednotky povìøené nìkterou z výše uvedených Dále se v textu používají tyto zkratky: LK pro lesní kurzy, ÈLK pro èekatelské lesní kurzy, VLK pro vùdcovské lesní kurzy, MLK pro manažerské lesní kurzy, LŠ pro lesní školy, ILŠ pro instruktorské lesní školy, ÈZ pro èekatelské zkoušky, VZ pro vùdcovské zkoušky, OZ pro organizaèní zkoušky, HZ pro hospodáøské zkoušky, OÈK pro odbornou èinovnickou kvalifikaci, IK pro instruktorskou kvalifikaci, ZK pro zkušební komisi. Význam ostatních zkratek v textu použitých je buï bezprostøednì uveden, nebo se jedná o zkratky v Junáku bìžnì užívané a zavedené (ORJ, ÚRJ, DK, CHK, KOS apod.). strana 3

4 2.4 Obecná ustanovení pro poøádání akcí výchovy èinovníkù Akcí výchovy èinovníkù se rozumí akce, která je tak urèena tímto øádem. Poøádání všech akcí výchovy èinovníkù se øídí tímto øádem a ostatními závaznými pøedpisy Junáka. Hospodaøení tìchto akcí se øídí pøíslušnými hospodáøskými pøedpisy. Veškeré èinovnické zkoušky jsou pro èinovníky Junáka veøejné, tj. každý èinovník se zkoušek mùže zúèastnit jako host bez práva jakkoliv zasahovat do jejich prùbìhu a hodnocení. strana 4

5 Hlava II. Kvalifikaèní stupnì 3 Obecná ustanovení o kvalifikaèních stupních 3.1 Systém kvalifikaèních stupòù Systém kvalifikaèních stupòù Junáka vytváøí soubor standardù pro výchovnou i jinou èinovnickou práci v Junáku. Vychází z odpovìdnosti, kterou má Junák vùèi rodièùm dìtí i celé spoleènosti za bezpeènost a kvalitu výchovy mladých lidí. Systém kvalifikaèních stupòù má v maximální možné míøe zaruèit, aby: Každý uchazeè o práci s dìtmi a mládeží byl peèlivì pro tuto roli pøipraven a prokázal hodnovìrným a srozumitelným zpùsobem své znalosti, dovednosti a osobnostní pøedpoklady; Pøípravu a ovìøování schopností vychovatelù provádìli èinovníci, kteøí jsou k takové èinnosti odbornì a osobnostnì zpùsobilí; Celá èinnost Junáka byla øízena a spravována èinovníky, kteøí budou schopni zajistit náležité zázemí pro výchovnou práci v Junáku. Systém kvalifikaèních stupòù se skládá z: Kvalifikaèních stupòù urèených pro vychovatele dìtí a mládeže, kterými jsou èekatelská zkouška a vùdcovská zkouška. Kvalifikaèních stupòù urèených pro ty, kteøí pùsobí ve výchovì a vzdìlávání èinovníkù. Tìmito stupni jsou odborné èinovnické kvalifikace pro jednotlivé obory skautské èinnosti a instruktorská kvalifikace. Kvalifikaèních stupòù urèených pro èinovníky zajiš ující organizaèní a hospodáøské zázemí výchovné práce v Junáku, což je organizaèní zkouška a hospodáøská zkouška. 3.2 Pøiznávání kvalifikaèních stupòù Tato kapitola upravuje obecné náležitosti pøiznávání všech kvalifikaèních stupòù. Konkrétní podmínky jsou pak stanoveny dále v jednotlivých kapitolách hlavy II. Uchazeèi o kvalifikaèní stupeò jsou povinni se k jeho složení písemnì pøihlásit pøíslušné komisi. Souèástí pøihlášky je i doložení vstupních podmínek, které øád pro jednotlivé stupnì stanoví. Výjimeènì a se souhlasem pøedsedy zkušební komise mùže uchazeè doložit splnìní nìkterých podmínek pozdìji, vždy však pøed ukonèením zkoušek. Podmínky pro pøiznání kvalifikaèních stupòù stanoví tento øád úplnì, zkušební komise ani poøadatelé ani jiné orgány nesmí stanovit pro uchazeèe další podmínky pro úèast nebo absolvenci s výjimkou tìch, které jsou nezbytnì nutné pro organizaèní zajištìní zkoušek. Tím není dotèeno právo zkušební komise ovìøit splnìní vstupních podmínek (napøíklad pøezkoušet požadované znalosti). Kvalifikaèní stupnì jsou shodné pro DK, CHK i KOS a všechny komise pøiznávající kvalifikaèní stupnì mají pùsobnost pro všechny kmeny. Pøi ovìøování kvalifikaèních požadavkù na uchazeèe o ÈZ a VZ se pøihlíží k výchovným specifikám kmenù, ve kterých budou pùsobit. Toto je souèástí požadavkù kladených na zkoušející v jednotlivých oborech. Proto se pøi posuzování zpùsobilosti zkoušejících bere v úvahu i jejich znalost problematiky ve všech kmenech, jejichž pøíslušníky budou zkoušet. O získání kvalifikaèních stupòù podle tohoto øádu se mohou ucházet i osoby, které nejsou èleny Junáka. Podrobnosti stanoví pokyn zpravodaje pro výchovu èinovníkù ÚRJ. strana 5

6 3.2.1 Zpùsob prokazování kvalifikace Uchazeè o získání kvalifikaèního stupnì prokazuje své schopnosti zpravidla složením pøedepsané zkoušky, jejíž závazný obsah stanoví pøíloha tohoto øádu. Nìkteré kvalifikaèní stupnì nebo jejich èásti mohou být pøiznány na základì profesní nebo jinak získané kvalifikace. Zkouškou se zde rozumí hodnovìrné prokázání stanovených znalostí, dovedností a postojù pøed èinovníkem, který je odbornì i pedagogicky zpùsobilý k tomu, aby úroveò pøipravenosti uchazeèe dokázal posoudit. Forma zkoušky se pøitom podøizuje: obsahu a cíli zkoušky, možnostem zkoušejícího i zkoušeného, ostatním okolnostem. Vždy však musí být zvolena taková forma, aby zkoušený mohl dostateènì prokázat, že splòuje dané požadavky. Formy zkoušky mohou být pøímé i nepøímé. Za pøímé formy lze považovat napø.: ústní pohovor, písemný test, øešení modelové situace (teoreticky i prakticky), písemnou práci, samostatné vystoupení k danému tématu. Za nepøímou formu zkoušky lze napøíklad považovat publikaèní èinnost uchazeèe, praktické vykonávání èinnosti, ke které je prokazované kvalifikace tøeba apod Zkušební komise a její ustavení Ovìøování kvalifikaèních stupòù provádìjí zkušební komise. Zpravidla každý èlen zkušební komise garantuje jeden nebo více oborù pøíslušné zkoušky je v daném oboru zkoušejícím. Zkoušející je osobnì odpovìdný za hodnocení uchazeèe v pøíslušném oboru. Èlenové zkušební komise musí být pedagogicky i odbornì zpùsobilí, což prokazují získanou kvalifikací OÈK, IK nebo jinou kvalifikací. Konkrétní požadavky na kvalifikaci zkoušejících stanovují pøíslušné kapitoly tohoto øádu. Není-li v tomto øádu uvedeno jinak, mùže být èlenem zkušební komise jen øádnì registrovaný èlen Junáka Pøedseda zkušební komise Èlenové zkušební komise jsou jmenováni pøedsedou zkušební komise a jsou mu odpovìdni za svou èinnost. Toto jmenování musí mít písemnou podobu a musí splòovat náležitosti stanovené závaznými pøedpisy Junáka pøípadnì dále upøesnìné pokynem zpravodaje ÚRJ pro výchovu èinovníkù. Pøedseda osobnì odpovídá za to, že všichni èlenové zkušební komise mají požadovanou kvalifikaci. Složení komise a zmìny v jejím složení dává pøedseda neprodlenì na vìdomí: poøadateli zkoušek zpravodaji pro výchovu èinovníkù KRJ, jíž poøadatel podléhá. zpravodaji pro výchovu èinovníkù ÚRJ Pøedseda zodpovídá za øádný prùbìh zkoušek v souladu s ustanoveními tohoto øádu. Øídí celkový prùbìh zkoušek a po dohodì s jednotlivými zkoušejícími urèuje formu zkoušky v jednotlivých oborech. Pøedseda jmenuje tajemníka zkušební komise, který poøizuje dokumentaci a zajiš uje administrativní práce pøi zkouškách. Toto jmenování musí mít písemnou podobu a musí splòovat náležitosti stanovené závaznými pøedpisy Junáka pøípadnì dále upøesnìné pokynem zpravodaje ÚRJ pro výchovu èinovníkù. strana 6

7 Pøedseda zkušební komise je jmenován vždy na dobu urèitou, a to nejvýše na 3 kalendáøní roky. Pøedseda mùže být odvolán i pøed uplynutím této lhùty, a to buï poøadatelem zkoušek, nebo výjimeènì rozhodnutím zpravodaje ÚRJ pro výchovu èinovníkù. Ukonèením mandátu pøedsedy zaniká zkušební komise jako celek. Výkon funkce pøedsedy, èlena èi tajemníka zkušební komise se považuje za výkon èinovnické funkce ve smyslu Stanov Junáka Poøadatel zkoušek Pøedsedu zkušební komise jmenuje a odvolává poøadatel zkoušek, který zodpovídá za to, že pøedseda splòuje stanovené kvalifikaèní požadavky. Toto jmenování musí mít písemnou podobu a musí splòovat náležitosti stanovené závaznými pøedpisy Junáka pøípadnì dále upøesnìné pokynem zpravodaje ÚRJ pro výchovu èinovníkù. Poøadatelem je vždy organizaèní jednotka Junáka nebo Junák jako celek. Konkrétní podmínky pro to, které organizaèní jednotky mohou ustavit zkušební komise pro rùzné kvalifikaèní stupnì, stanovují pøíslušné kapitoly tohoto øádu. Poøadatel zkoušek zodpovídá za organizaèní a hospodáøské zajištìní zkoušek a za øádné vedení úèetní evidence. Poøadatel rovnìž archivuje veškerou dokumentaci zkoušek. Zkouška mùže být poøádána jako souèást lesních škol èi kurzù (ÈZ v rámci ÈLK, VZ v rámci VLK, OZ èi HZ v rámci MLK, OÈK v rámci LŠ, IK v rámci ILŠ). V tomto pøípadì platí pro poøádání zkoušky obdobné podmínky jako obvykle. Poøadatelem zkoušek je v tomto pøípadì poøadatel pøíslušné akce a jeho pravomoci ve vztahu ke zkouškám vykonává vùdce akce. Vùdce akce má právo rozhodnout, zda bude zkouška urèena jen pro její frekventanty nebo i pro ostatní zájemce Hodnocení zkoušek Každý zkoušený obor je hodnocen zvláš pøíslušným zkoušejícím. Jeho pøípadné rozhodnutí o nezpùsobilosti uchazeèe je koneèné a nemùže být zmìnìno jinou osobou, tedy ani pøedsedou zkušební komise, poøadatelem zkoušek nebo jiným orgánem. Zkoušející rovnìž sdìlí uchazeèi, do jaké míry požadavkùm zkoušky vyhovìl. Použije k tomu zpravidla slovní hodnocení a pøípadnì i hodnocení pomocí ètyøbodové stupnice: 1 výborný 2 velmi dobrý 3 dobrý 4 neprospìl Pøedseda i ostatní èlenové komise sdìlí každému uchazeèi hodnocení jeho zkoušky v jednotlivých oborech i celkovì. Celkový výsledek zkoušky má vždy dva stupnì: Prospìl / Neprospìl. Neprospìl takový uchazeè, který neprospìl v kterémkoliv oboru nebo dílèí èásti zkoušky. Uchazeè, který neprospìl, mùže zkoušku opakovat u téže komise nejpozdìji do osmnácti mìsícù od jejich zahájení. Pokud komise bìhem tohoto období ukonèí svùj mandát, mùže uchazeè opakovat zkoušku u jiné komise zøízené stejným poøadatelem, nebo u jiné komise, u které mu to poøadatel pùvodních zkoušek umožní. Opakuje všechny obory nebo èásti zkoušky, ve kterých neuspìl. Neopraví-li pøíslušné obory zkoušky ve stanoveném termínu, musí chce-li získat pøíslušnou kvalifikaci skládat celou zkoušku znovu. Komise je povinna umožnit každému uchazeèi vykonat aspoò jednu opravnou zkoušku v každém oboru, ve kterém neprospìl. Komise mùže vypsat opravné zkoušky urèené pouze pro uchazeèe, kteøí v øádném termínu neprospìli. strana 7

8 Vyhlašování výsledkù zkoušek a pøedání dokladù o jejich absolvování se zpravidla dìje slavnostním zpùsobem v souladu se skautskými i místními zvyklostmi dle pokynù pøedsedy zkušební komise. Pokud se uchazeè nezúèastní slavnostního vyhlášení výsledkù, jsou mu doklady o absolvenci pøedány jiným zpùsobem Dekrety a další doklady o získané kvalifikaci Úspìšní uchazeèi o kvalifikaèní stupeò obdrží jako doklad o získané kvalifikaci dekret. Èekatelské dekrety vydávají a jejich evidenci vedou poøadatelé zkoušek, ostatní dekrety vydává ÚRJ nebo orgány jí delegované na základì žádosti zaslané pøedsedou zkušební komise, jejíž náležitosti stanoví pokynem zpravodaj ÚRJ pro výchovu èinovníkù. Uchazeèi obdrží dekret co nejdøíve po vykonání zkoušky, nejpozdìji však do tøí mìsícù. Dekret lze vydat jen øádnì registrovanému èlenu Junáka, který složil skautský slib. Absolventùm zkoušek, kteøí nejsou èleny Junáka, se vydává o absolvenci zvláštní potvrzení, jehož podobu stanoví pokynem zpravodaj ÚRJ pro výchovu èinovníkù. Uchazeèi, kterým byl vydán dekret, jsou o této skuteènosti povinni neprodlenì informovat: vùdce støediska, ve kterém jsou registrováni výchovného zpravodaje okresu, ve kterém jsou registrováni Získání kvalifikaèního stupnì je èlenùm Junáka zaznamenáno do kvalifikaèního prùkazu èinovníka ( èinovnické stezky ), kde je uveden celkový výsledek zkoušky ( prospìl ) podepsaný pøedsedou zkušební komise. Tento kvalifikaèní prùkaz se zpravidla vydává po absolvenci èekatelské zkoušky, pøípadnì pøi složení jiného kvalifikaèního stupnì. O vydání tohoto prùkaz nebo jeho duplikátu mùže èlen Junáka rovnìž požádat zpravodaje KRJ pro výchovu èinovníkù. Do prùkazu je v takovém pøípadì zaznamenána veškerá èinovnická kvalifikace, kterou uchazeè hodnovìrným zpùsobem doložil Oznámení o konání zkoušek a dokumentace Pøedseda zkušební komise je povinen oznámit uchazeèùm s dostateèným pøedstihem: vstupní podmínky a podmínky absolvence termín a místo konání zkoušek pokyny k organizaci zkoušek Termín a místo konání zkoušek oznamuje pøedseda ZK neprodlenì rovnìž: poøadateli zkoušek zpravodaji pro výchovu èinovníkù té KRJ, jíž poøadatel podléhá. Zpravodaji ÚRJ pro výchovu èinovníkù Dokumentace zkoušek obsahuje vždy: základní údaje o jednotlivých uchazeèích, seznam èlenù komise a obory, které zkoušeli, kopie dokladù o kvalifikaci pøedsedy a èlenù zkušební komise, datum a místo zkoušky, pøípadnì jejích jednotlivých èástí, hodnocení uchazeèù v jednotlivých oborech a celkové výsledky zkoušek, pøehled vydaných dekretù vèetnì jejich evidenèních èísel, struèná celková zpráva o prùbìhu zkoušek (použité formy, dojem z uchazeèù, problémy apod.). strana 8

9 3.3 Závady pøi udìlování kvalifikaèních stupòù Zjistí-li kterýkoliv skautský èinovník èi orgán, že zkoušky probíhají nebo probìhly v rozporu s ustanoveními tohoto øádu nebo jiných závazných pøedpisù, je na tuto skuteènost povinen neprodlenì upozornit orgán, který mùže zjednat okamžitou nápravu, (zpravidla pøedsedu zkušební komise nebo poøadatele zkoušek) a zároveò zpravodaje ÚRJ pro výchovu èinovníkù. Pokud nápravu již zjednat nelze, øeší situaci zpravodaj ÚRJ pro výchovu èinovníkù. V závažných pøípadech (zejména, pokud nebyly dodrženy kvalifikaèní pøedpoklady kladené na pøedsedu a èleny zkušební komise) ustanoví komisi, která celou situaci prošetøí a mùže zkoušky prohlásit za neregulérní a zrušit jejich výsledek. Komise pøípad posuzuje zejména z hlediska dopadu na uchazeèe, respektive absolventy zkoušky. V této komisi je vždy zastoupen poøadatel zkoušek a zpravodaj KRJ pro výchovu èinovníkù, v jehož pùsobnosti se zkoušky konaly. Poøadatel zkoušek a pøedseda èi èlenové zkušební komise jsou povinni této komisi pøedložit veškeré vyžádané podklady nebo informace. Zrušit výsledek zkoušek lze pouze do 24 mìsícù od jejich ukonèení. 4 Základní kvalifikaèní stupeò èekatelská zkouška 4.1 Cíl èekatelské zkoušky Èekatelská zkouška je základním stupnìm èinovnického vzdìlávání a je vstupním bodem celého kvalifikaèního systému. Všechny ostatní kvalifikaèní stupnì pøedpokládají minimálnì pøedchozí složení ÈZ. Cílem èekatelské zkoušky je provìøit zralost uchazeèe a zjistit, zda je schopen svojí èinností pøispìt ke zdárnému rozvoji dìtí a v maximální míøe zajistit jejich bezpeènost. Souèástí zkoušky jsou základy skautské výchovné metody a metodika bìžných èinností družiny a oddílu, základy psychologie a pedagogiky a právní minimum. 4.2 Oprávnìní absolventa èekatelské zkoušky Èekatelská zkouška poskytuje kvalifikaci ke spoluúèasti na vedení oddílu nebo k vedení jednotlivé krátkodobé akce se souhlasem a podle pokynù vùdce (pøi dodržení všech pøíslušných pøedpisù). ÈZ není postaèující kvalifikací k samostatnému vedení oddílu nebo tábora. Èekatelská zkouška ve spojení se zvláštním kurzem pro vedení klubù OS je postaèující kvalifikací pro vedení klubu OS. Absolventi ÈZ jsou oprávnìní používat pøíslušné krojové oznaèení. 4.3 Uchazeèi èekatelské zkoušky Uchazeèi o složení ÈZ musí splòovat následující podmínky: vìk nejménì 15 let, souhlas vùdce støediska a vyjádøení vùdce výchovné jednotky, ve které je uchazeè registrován, vyjádøení lékaøe o zdravotní zpùsobilosti pro práci s dìtmi, jehož znìní stanoví zpravodaj ÚRJ pro výchovu èinovníkù (ne starší než 12 mìsícù, toto potvrzení se nevyžaduje u lékaøù a profesionálních pedagogù), èestné prohlášení o bezúhonnosti, jehož znìní stanoví zpravodaj ÚRJ pro výchovu èinovníkù (èistý trestní rejstøík, není evidován z dùvodu drogové závislosti atd.), znalosti skautské stezky pøimìøené vìku, nejménì však v rozsahu I. stupnì (potvrzuje vùdce oddílu). Pøedseda má právo vstupní podmínky doplnit požadavkem na vypracování písemné práce na téma podle výbìru uchazeèe. Adepti jsou povinni se na zkoušku písemnì pøihlásit, souèástí pøihlášky je i potvrzení o splnìní vstupních podmínek. strana 9

10 4.4 Pøíprava na ÈZ Na složení èekatelské zkoušky se mùže uchazeè pøipravit dle svého rozhodnutí libovolným (nebo nìkolika) z následujících zpùsobù: úèast na ÈLK, úèast na èekatelském kurzu, pøíprava v oddíle, kmeni, støedisku, samostatná pøíprava. 4.5 Zkušební komise ÈZ Poøadatelem ÈZ je vždy OJ (nejèastìji ORJ), pøípadnì poøadatel ÈLK. Poøadatel jmenuje pøedsedu zkušební komise. Pøedseda zkušební komise musí mít instruktorskou kvalifikaci nebo výjimeènì vùdcovskou zkoušku a odbornou èinovnickou kvalifikaci v jednom ze zkušebních oborù. Pøedseda sestavuje komisi, která má nejménì tøi další èleny. Zkoušející ve všech oborech musejí mít vùdcovskou zkoušku (respektive hospodáøskou nebo organizaèní zkoušku pro zkoušející tìchto oborù) a splnit aspoò jednu z následujících podmínek: 1. Odborná èinovnická kvalifikace v oboru, který zkouší (napø.: psychologie, právo,...). Odbornou èinovnickou kvalifikací pro zkoušení oboru Bezpeènostù se rozumí OÈK pro obor Táboøení, pøípadnì Vedení oddílu. 2. Instruktorská kvalifikace. 3. Jiná kvalifikace postaèující podle tohoto øádu ke zkoušení u vùdcovských zkoušek. 4. Prokázaná odborná kvalifikace èi praxe (skautská nebo civilní) a absolvence kurzu pro èleny komisí èekatelských zkoušek. Jejich cílem je seznámení èlenù zkušebních komisí s pøíslušnými ustanoveními ØVÈÈJ, které se dotýkají èekatelské zkoušky, a s doporuèenou metodikou provedení tìchto zkoušek. Podmínky, rozsah a obsah tohoto kurzu stanoví pokyn zpravodaje ÚRJ pro výchovu èinovníkù. Øádnì ustavená komise pro VZ je oprávnìna zkoušet i ÈZ s tím, že obor Bezpeènost zkouší zkoušející oboru Táboøení, pøípadnì Vedení oddílu. 4.6 Organizace èekatelské zkoušky V rámci jedné ORJ mùže pùsobit i více komisí. Adepti mohou vykonat zkoušku i mimo okres, kde jsou registrováni. V takovém pøípadì zasílá zkušební komise zprávu o výsledku zkoušky výchovnému zpravodaji ORJ, v níž je uchazeè registrován. Celá zkouška probíhá obvykle v jeden den, v pøípadì potøeby mùže být rozdìlena do více dnù. Zkušební komise se sejde nejménì jedenkrát pøed zahájením zkoušek, pøekontroluje, zda uchazeèi splòují vstupní podmínky, a dohodne organizaci a formu zkoušek. S dostateèným pøedstihem (nejpozdìji však pøi zahájení zkoušek) pøedseda uchazeèe seznámí: s vlastním prùbìhem zkoušek, se systémem èinovnického vzdìlávání, s podstatnými ustanoveními tohoto øádu. strana 10

11 4.7 Forma èekatelské zkoušky Možné formy zkoušky jsou napø.: ústní pohovor, písemný test, øešení modelové situace (teoreticky i prakticky), písemná práce, samostatné vystoupení k danému tématu (napø. pro úèastníky kurzu), závod, soutìž. Každý obor mùže být zkoušen jinou formou. Bìhem celé zkoušky mají být použity nejménì dvì rùzné formy, z toho alespoò jedna ústní. Uchazeèi s civilní kvalifikací, která je pøedmìtem zkoušky, tuto pøíslušnou èást zkoušky nevykonávají. Podmínky uznání civilní kvalifikace stanoví pokyn zpravodaje ÚRJ pro výchovu èinovníkù. 4.8 Hodnocení èekatelské zkoušky Všichni úèastníci, kteøí prospìli, obdrží kvalifikaèní prùkaz èinovníka ( èinovnická stezka ), kde je uveden celkový výsledek èekatelské zkoušky ( prospìl ) podepsaný pøedsedou zkušební komise. Dále obdrží èekatelský dekret, který podepisuje pøedseda zkušební komise a poøadatel zkoušek. 4.9 Obsah èekatelské zkoušky Závazný obsah èekatelské zkoušky upravuje pøíloha tohoto øádu. 5 Vùdcovská zkouška 5.1 Cíl vùdcovské zkoušky Cílem VZ je zjistit, zda je kandidát schopen samostatnì a úspìšnì vést a vychovávat mládež podle skautských zásad. Zda zná cíle a základy skautingu, zda ovládá obsah a metody skautské výchovy a je schopen s nimi pracovat. Zda má potøebné osobnostní pøedpoklady, znalosti a dovednosti pedagogické a psychologické, organizaèní a právní. Zda je schopen reprezentovat skautské hnutí na veøejnosti a zda si je vìdom odpovìdnosti pøi výchovì svìøené mládeže. 5.2 Oprávnìní absolventù vùdcovské zkoušky Vùdcovská zkouška poskytuje kvalifikaci k samostatnému vedení oddílu nebo tábora a je kvalifikaèním pøedpokladem pro výkon nìkterých dalších funkcí v Junáku v souladu s ustanoveními pøíslušných øádù. Vùdcovská zkouška je postaèující kvalifikací pro vedení klubu OS. 5.3 Uchazeèi vùdcovských zkoušek Uchazeèi o složení VZ musí splòovat tyto podmínky: dovršený vìk minimálnì 18 let (pøed dnem zakonèení zkoušky), souhlas vùdce støediska a vyjádøení vùdce výchovné jednotky, ve které je uchazeè registrován, vyjádøení lékaøe o zdravotní zpùsobilosti pro práci s dìtmi, jehož znìní stanoví zpravodaj ÚRJ pro výchovu èinovníkù (ne starší než 12 mìsícù, toto potvrzení se nevyžaduje u lékaøù a profesionálních pedagogù.), èestné prohlášení o bezúhonnosti, jehož znìní stanoví zpravodaj ÚRJ pro výchovu èinovníkù (èistý trestní rejstøík, není evidován z dùvodu drogové závislosti atd.), strana 11

12 absolvence èekatelské zkoušky (dokládá se kopií dekretu), praxe 1 rok ve vedení oddílu nebo støediska po složení èekatelské zkoušky (kratší prodlevu mezi ÈZ a VZ mùže ve výjimeèných pøípadech povolit vùdce støediska) dokládá se potvrzením vùdce støediska, znalosti v rozsahu II. stupnì skautské stezky (dokládá se èestným prohlášením uchazeèe), Podmínkou absolvence vùdcovské zkoušky je dále absolvování zdravotnického kurzu (dokládá se kopií pøíslušného osvìdèení). Pøedseda zkušební komise mùže požádat výchovného zpravodaje okresu, ve kterém je uchazeè registrován, o vyjádøení k osobì uchazeèe. 5.4 Pøíprava na VZ Na složení vùdcovské zkoušky se mùže uchazeè výjimeènì pøipravovat sám, zpravidla však dle svého rozhodnutí libovolným (nebo obìma) z následujících zpùsobù: úèast na odpovídající akci pøípravy vùdcù (napø. vùdcovském kurzu èi vùdcovském lesním kurzu), pøíprava v oddíle, kmeni, støedisku pod vedením zkušeného vùdce. 5.5 Zkušební komise pro vùdcovské zkoušky Poøadatelem vùdcovských zkoušek je vždy OJ, pøípadnì poøadatel VLK. Poøadatel jmenuje pøedsedu zkušební komise. Pøedseda jmenuje komisi, která má nejménì šest dalších èlenù. Øádnì ustavená komise pro VZ je oprávnìna zkoušet i ÈZ s tím, že obor Bezpeènost zkouší zkoušející oboru Táboøení, pøípadnì Vedení oddílu Pøedseda zkušební komise Pøedseda zkušební komise musí mít oprávnìní vydané zpravodajem ÚRJ pro výchovu èinovníkù. Oprávnìní se vydává na dobu ètyø kalendáøních rokù (jinak øeèeno platí do konce roku, ve kterém bylo vydáno, a dále tøi celé následující roky) na základì žádosti uchazeèe, která obsahuje: 1) Projekt žadatel pøedloží pøedstavu o organizaci a prùbìhu zkoušek jako celku. Minimální rozsah tohoto scénáøe je jedna strana A4. 2) Instruktorská kvalifikace uchazeè doloží získání instruktorské kvalifikace ve smyslu tohoto øádu 3) Splnìní alespoò jedné z tìchto podmínek: a) Má civilní pedagogickou praxi nebo vzdìlání. b) Má praxi jako èlen zkušební komise VZ nejménì po dobu tøí let (v žádosti uvede konkrétní údaje). c) Pøiloží doporuèení alespoò dvou z tìchto èinovníkù: - vùdce støediska, ve kterém je registrován, - okresní výchovný zpravodaj, - zpravodaj KRJ pro výchovu èinovníkù, - zpravodaj ÚRJ pro výchovu èinovníkù, - vùdce LŠ, pøípadnì ILŠ, kterou uchazeè absolvoval Èlenové zkušební komise Èlenové zkušební komise musí splnit alespoò jednu z následujících kvalifikaèních podmínek: A. Odborná èinovnická kvalifikace v oboru, který zkouší. B. Instruktorská kvalifikace prokazatelná odborná zpùsobilost. C. Zvláštní oprávnìní pro èleny zkušební komise VZ. strana 12

13 Držitelé IK (ad B) mohou zkoušet jenom v oborech, ve kterých jsou dostateènì odbornì zpùsobilí tak, aby v daném oboru dokázali bezpeènì zhodnotit, zda uchazeè splòuje požadavky v plném rozsahu stanoveném obsahem VZ. Držitelé IK nemusí dokládat svou odbornou zpùsobilost v tìchto oborech VZ: myšlenkové základy skautingu a historie, pedagogika, kultura a estetika, písemná práce, mluvený projev. Pro následující obory VZ mùže být za dostateènou odbornou zpùsobilost považováno spolu s IK praxe nejménì tøí let ve vedení výchovné jednotky (vèetnì úèasti na vedení letních táborù): metodika, vedení oddílu, táboøení. Pro obor Hospodaøení je spolu s IK dostateènou odbornou zpùsobilostí složení hospodáøské zkoušky; pro obor Organizace a právo složení organizaèní zkoušky. Pro ostatní obory je spolu s IK nutno doložit civilní vzdìlání nebo praxi. Svou zpùsobilost doloží èlenové zkušební komise osobním prohlášením, ve kterém rovnìž uvedou své kvalifikaèní pøedpoklady. Toto prohlášení je souèástí dokumentace VZ. Zvláštní oprávnìní pro èleny zkušební komise VZ (ad C) vydává zpravodaj ÚRJ pro výchovu èinovníkù na dobu ètyø kalendáøních let na základì žádosti uchazeèe, která obsahuje: 1) Projekt žadatel pøedloží pøedstavu o organizaci zkoušek (zkušební scénáø) v oboru, ve kterém má zkoušet. Minimální rozsah tohoto scénáøe je jedna strana A4. 2) Doporuèení žadatel pøiloží k žádosti doporuèení vùdce støediska, ve kterém je registrován, a alespoò jednoho z tìchto èinovníkù: - okresní výchovný zpravodaj, - krajský zpravodaj pro výchovu èinovníkù, - vùdce LŠ, kterou uchazeè absolvoval. 3) Odbornost doloží svou odbornou zpùsobilost v oboru, který má zkoušet, kupøíkladu civilní praxí nebo vzdìláním; absolvencí odpovídající LŠ apod. Podrobnìji stanoví podmínky pro udìlování tìchto oprávnìní pokyn zpravodaje pro výchovu èinovníkù ÚRJ. Èlenem zkušební komise VZ se mùže stát i osoba, která není èlenem Junáka, za pøedpokladu, že jí bylo zpravodajem ÚRJ pro výchovu èinovníkù vydáno zvláštní oprávnìní podle bodu C. Doporuèení (podle bodu 2) v takovém pøípadì vydává zpravodaj okresu nebo kraje, v jehož pùsobnosti mají být zkoušky provedeny. (Doporuèení vùdce støediska se nevyžaduje). Osoba, která splòuje alespoò jednu z kvalifikaèních podmínek A, B, C, mùže být jmenována do kterékoliv zkušební komise v celé republice. 5.6 Organizace vùdcovské zkoušky Adepti mohou vykonat zkoušku i mimo okres, kde jsou registrováni. Zkušební komise se sejde nejménì jedenkrát pøed zahájením zkoušek, pøekontroluje, zda uchazeèi splòují vstupní podmínky a dohodne organizaci a formu zkoušek. Dohodne si rovnìž vnitøní systém hodnocení uchazeèù. strana 13

14 S dostateèným pøedstihem nejpozdìji však pøi zahájení zkoušek pøedseda uchazeèe seznámí: s vlastním prùbìhem zkoušek, se systémem èinovnického vzdìlávání, s podstatnými ustanoveními tohoto øádu. Jednotlivé èásti zkoušky mohou uchazeèi skládat postupnì v termínech vyhlášených zkušební komisí, celou zkoušku však musí uchazeè vykonat u jedné komise. Každá èást zkoušky je potvrzena do kvalifikaèního prùkazu èinovníka a vedena v pøíslušné dokumentaci. Prùbìžnì skládané èásti VZ však kandidáta k nièemu neopravòují. Uchazeè musí všechny podmínky splnit do 18 mìsícù od jejího zahájení, jinak se musí znovu pøihlásit k nové zkoušce. Závìreènou èást zkoušky, která obsahuje zpravidla též obhajobu písemné práce, je možné skládat až po dovršení 18 let. 5.7 Formy vùdcovské zkoušky Možné formy vùdcovské zkoušky jsou napø.: ústní pohovor, písemný test, øešení modelové situace (teoreticky i prakticky), písemná práce, samostatné vystoupení k danému tématu. Každý obor mùže být zkoušen jinou formou. Bìhem celé zkoušky mají být použity nejménì dvì rùzné formy, z toho alespoò jedna ústní. Uchazeèi s civilní kvalifikací, která je pøedmìtem zkoušky, tuto pøíslušnou èást zkoušky nevykonávají. Podmínky uznání civilní kvalifikace stanoví pokyn zpravodaje ÚRJ pro výchovu èinovníkù. Uchazeèi, kteøí mají složenou hospodáøskou nebo organizaèní zkoušku, nevykonávají vùdcovskou zkoušku v oborech Hospodaøení a Organizace a právo. 5.8 Obsah vùdcovské zkoušky Závazný obsah vùdcovské zkoušky upravuje pøíloha tohoto øádu. 5.9 Vùdcovský slib Pøed vydáním vùdcovského dekretu musí uchazeèi složit vùdcovský slib v tomto znìní: Slibuji na svou èest, jak dovedu nejlépe, vést a vychovávat mládež mi svìøenou v duchu skautského slibu a zákona. Vìøící skauti mohou doplnit dovìtek K tomu mi dopomáhej Bùh. 6 Manažerský kvalifikaèní stupeò organizaèní zkouška a hospodáøská zkouška 6.1 Cíl manažerské kvalifikace Cílem manažerské kvalifikace je ovìøit, zda je kandidát schopen vést a øídit èinovníky, organizovat a plánovat èinnost skautských jednotek, zajiš ovat úkoly v oblasti hospodaøení, administrativy a vnìjších stykù. Manažerská kvalifikace je tvoøena dvìma typy zkoušek (navzájem sobì naroveò postavených): strana 14

15 Organizaèní zkouška urèená zejména pøedsedùm rad, vùdcùm støedisek, organizaèním zpravodajùm, tajemníkùm a dalším øídícím, organizaèním a administrativním èinovníkùm. Hospodáøská zkouška urèená zejména hospodáøským zpravodajùm a èlenùm revizních komisí Souhrnnì budeme v této kapitole rozumìt pod pojmem manažerská zkouška (MZ) jednu z obou zkoušek organizaèní nebo hospodáøskou. 6.2 Uchazeèi manažerských zkoušek Uchazeèi o složení MZ musí splòovat následující podmínky: dovršený vìk minimálnì 18 let (pøed dnem zakonèení zkoušky), èestné prohlášení o bezúhonnosti, jehož znìní stanoví zpravodaj ÚRJ pro výchovu èinovníkù (èistý trestní rejstøík, není evidován z dùvodu drogové závislosti atd.), absolvence èekatelské zkoušky (dokládá se kopií dekretu), souhlas vùdce støediska, Adepti jsou povinni se na zkoušku písemnì pøihlásit, souèástí pøihlášky je i potvrzení o splnìní vstupních podmínek. 6.3 Zkušební komise pro manažerské zkoušky Poøadatelem MZ je vždy OJ (nejèastìji ÚRJ èi KRJ), pøípadnì poøadatel MLK. Poøadatel jmenuje pøedsedu zkušební komise. Pøedseda zkušební komise musí mít instruktorskou kvalifikaci. Pøedseda sestavuje komisi, která má nejménì tøi další èleny. Zkoušející ve všech oborech musejí mít specializované OÈK v oboru, který zkouší nebo zvláštní oprávnìní za podmínek obdobných, jaké platí pro èleny zkušebních komisí VZ (dle C). 6.4 Organizace manažerské zkoušky Adepti mohou vykonat zkoušku u kterékoliv schválené komise bez ohledu na místo registrace. Zkušební komise se sejde nejménì jedenkrát pøed zahájením zkoušek, pøekontroluje, zda uchazeèi splòují vstupní podmínky a dohodne organizaci a formu zkoušek. S dostateèným pøedstihem nejpozdìji však pøi zahájení zkoušek pøedseda uchazeèe seznámí: s vlastním prùbìhem zkoušek, se systémem èinovnického vzdìlávání, s podstatnými ustanoveními tohoto øádu. Jednotlivé èásti zkoušky mohou uchazeèi skládat postupnì v termínech vyhlášených zkušební komisí, celou zkoušku však musí uchazeè vykonat u jedné komise. Každá èást zkoušky je potvrzena do kvalifikaèního prùkazu èinovníka a vedena v pøíslušné dokumentaci. Prùbìžnì skládané èásti MZ však kandidáta k nièemu neopravòují. Uchazeè musí všechny podmínky splnit do 18 mìsícù od jejího zahájení, jinak se musí znovu pøihlásit k nové zkoušce. 6.5 Formy manažerské zkoušky Možné formy manažerské zkoušky jsou napø.: ústní pohovor, písemný test, øešení modelové situace (teoreticky i prakticky), písemná práce, samostatné vystoupení k danému tématu. Každý obor mùže být zkoušen jinou formou. strana 15

16 Uchazeèi s civilní kvalifikací, která je pøedmìtem zkoušky, tuto pøíslušnou èást zkoušky nevykonávají. Podmínky uznání civilní kvalifikace stanoví pokyn zpravodaje ÚRJ pro výchovu èinovníkù. Uchazeèi, kteøí mají složenou vùdcovskou zkoušku, nevykonávají èást Myšlenkové základy skautingu. Uchazeèi, kteøí mají složenou hospodáøskou zkoušku a ucházejí se o složení organizaèní, èi opaènì, nevykonávají znovu ty èásti zkoušky, které jsou spoleèné. 6.6 Obsah manažerské zkoušky Závazný obsah organizaèní zkoušky a hospodáøské zkoušky stanoví pøíloha tohoto øádu. 7 Odborné èinovnické kvalifikace Odborné èinovnické kvalifikace tvoøí celou skupinu rùzných vzájemnì naroveò postavených kvalifikaèních stupòù. Pokrývají celou škálu skautských oborù, pøièemž za skautský obor v tomto kontextu mùžeme považovat vše, èím se skauting pravidelnì a soustavnì zabývá jak pøi práci oddílù, tak pøi výchovì èinovníkù, správì a øízení organizace èi jinde. Nikoliv tedy jen tradièní skautské discipliny (jako je táboøení, tìlesná výchova), ale rovnìž psychologie, organizace a právo. Jednotlivé odborné èinovnické kvalifikace jsou stanoveny pøílohami tohoto øádu. Jejich výèet není uzavøený, schvalováním jednotlivých pøíloh øádu mùže být jejich seznam doplòován. Nové OÈK se nejprve zavádìjí experimentálnì formou pokynu zpravodaje ÚRJ pro výchovu èinovníkù a posléze jsou zakotveny v øádu. Po jedné odborné èinovnické kvalifikaci se zavádí pro každý obor VZ (s výjimkou rétoriky a písemného projevu, které mají OÈK spojenou), po jedné rovnìž pro každý obor hospodáøské zkoušky a organizaèní zkoušky. Zvláštními pøípady OÈK jsou Kapitánská zkouška a Èinovnická zkouška OS (viz dále). Ty OÈK, jejichž obsah není stanoven pøílohou tohoto øádu nebo pokynem zpravodaje ÚRJ pro výchovu èinovníkù, pøiznává zpravodaj ÚRJ pro výchovu èinovníkù na základì prokázané kvalifikace a po vyjádøení odborníkù v dané oblasti. 7.1 Cíl odborné èinovnické kvalifikace Cílem odborné èinovnické kvalifikace je prokázat hlubší odborné a metodické schopnosti a zpùsobilost uchazeèe v nìjakém oboru skautské teorie a praxe. Prokazuje tedy, že uchazeè svému oboru rozumí do hloubky, má patøièné vìdomosti, znalosti a praktické dovednosti. Zároveò však prokazuje jeho zpùsobilost metodickou, tedy schopnost pøedávat své znalosti dále, a to jak dìtem, tak dospívající mládeži a dospìlým. OÈK je pøedevším nástrojem pro zkvalitnìní vzdìlávání èinovníkù tím, že se zkvalitní úroveò èinovníkù, kteøí je provádìjí tedy instruktorù, lektorù a èlenù zkušebních komisí. Držitelé OÈK rovnìž tvoøí pro jednotlivé obory odbornou veøejnost v Junáku. Jsou to tedy ti, kteøí danou disciplinu rozvíjejí, zajiš ují ji po stránce metodické a publikaèní, vytváøejí pro ní odborné zázemí, prezentují ji ostatním èinovníkùm a propagují ji. 7.2 Oprávnìní držitele odborné èinovnické kvalifikace OÈK je kvalifikací pro vzdìlávání èinovníkù podle tohoto øádu a pro další èinnosti podle ustanovení jiných pøedpisù. Zejména je upøednostòovanou kvalifikací pro èleny zkušebních komisí èekatelských, vùdcovských, organizaèních a hospodáøských zkoušek (viz pøíslušné kapitoly). 7.3 Uchazeèi o získání odborné èinovnické kvalifikace Uchazeèi musí mít složenou vùdcovskou zkoušku, v pøípadì speciálních odborností zkoušku manažerskou. strana 16

17 7.4 Udìlování odborné èinovnické kvalifikace OÈK je pøidìlována na základì složení zkoušky. Tato zkouška, nebo její èást, mùže být nahrazena i jiným prokázáním odborné a metodické kvalifikace, tedy napøíklad civilní profesí nebo vzdìláním. Konkrétní obsah jednotlivých OÈK stanoví pøílohy k tomuto øádu. 7.5 Zkušební komise pro udìlování OÈK Poøadatelem OÈK je nejèastìji poøadatel specializované LŠ (viz dále), jinak vždy OJ. Zkušební komise je nejménì tøíèlenná (vèetnì pøedsedy) a sestavuje se z èinovníkù Junáka nebo civilních odborníkù. Èlenové zkušební komise musejí mít zvláštní oprávnìní, které vydává na dobu 4 kalendáøních let na návrh zpravodaje ÚRJ pro výchovu èinovníkù náèelník kmene, ve kterém je èinovník registrován; civilním odborníkùm starosta Junáka. Toto oprávnìní se vydává na základì zjevnì prokázané vysoké odbornosti v pøíslušném oboru, která je zpravidla doložena rozsáhlou publikaèní èinnosti, významným postavením v odborné veøejnosti, civilním vzdìláním, dlouholetou praxí apod. Každé jmenování se posuzuje individuálnì a je vždy projednáno s ostatními držiteli oprávnìní pro stejný obor. 7.6 Organizace OÈK Každá zkušební komise je povinna vypsat aspoò jeden øádný termín zkoušek a zveøejnit informaci o konání zkoušek v dostateèném pøedstihu. Pøi vyhlášení zkoušek komise informuje minimálnì o: Termínu a místu zkoušky. Termínu a zpùsobu zaslání pøihlášky ke zkoušce. Zpùsobu dokladování skuteèností, za které lze èást zkoušky prominout. Termínu a místu informativního setkání, na kterém budou dohodnuty formy zkoušení a témata písemných prací a upøesnìny jednotlivé požadavky zkoušky. Další podmínky pro zøizování a èinnost zkušebních komisí jsou souèástí konkrétních podmínek OÈK uvedených v pøíloze øádu. Zájemce o získání OÈK se ke zkoušce písemnì pøihlásí. V pøihlášce uvede: jméno, rodné èíslo, korespondenèní adresa, telefon (pøípadnì ), støedisko, ve kterém je uchazeè registrován datum a místo složení VZ (pøípadnì HZ èi OZ) struèný (heslovitý) pøehled skautského i profesního vzdìlání a praxe v oboru, ze kterého hodlá skládat zkoušku sdìlení, zda má zájem o uznání nìkterých èástí zkoušky na základì profesní kvalifikace nebo praxe uchazeè k pøihlášce pøiloží doklady o splnìní vstupních podmínek (napø. fotokopii vùdcovského dekretu apod.) Konkrétní prùbìh zkoušek a jejich formu stanoví pøíslušná pøíloha øádu a dále upøesní komise po dohodì s jednotlivými uchazeèi. Zkouška mùže být skládána najednou (napø. bìhem víkendu èi v prùbìhu LŠ) nebo po èástech podobnì jako VZ. strana 17

18 7.7 Kapitánská zkouška Kapitánská zkouška je zvláštním pøípadem OÈK. Jejím cílem je zjistit, zda je kandidát schopen vést oddíl pøi èinnosti na vodì pøedevším s ohledem na zajištìní bezpeènosti, obohacení skautingu vodáckou èinností a že má potøebné znalosti a dovednosti pro provozování této èinnosti i pedagogické schopnosti a znalost metodiky pro pøedávání dovedností a znalostí svìøené mládeži. Závazný obsah kapitánské zkoušky stanoví pøíloha tohoto øádu. Smìrnice pro její vykonávání vydává HKVS, který je také jejím poøadatelem. 7.8 Èinovnická zkouška OS Èinovnická zkouška OS je zvláštním pøípadem OÈK. Postaèující vstupní kvalifikací pro uchazeèe o tuto zkoušku je buï vùdcovská zkouška, nebo èekatelská zkouška a absolvence kurzu pro vedení klubu OS. Cílem zkoušky je zjistit, zda je kandidát schopen vést èinnost klubu OS a dále rozvíjet oldskauting v rámci Junáka, a že má potøebné znalosti a dovednosti pro provozování této èinnosti i pedagogické schopnosti a znalost metodiky pro pøedávání svých dovedností a znalostí. Závazný obsah èinovnické zkoušky OS stanoví pøíloha tohoto øádu. Smìrnice pro její vykonávání vydává Náèelnictvo kmene OS. 8 Instruktorská kvalifikace 8.1 Cíl instruktorské kvalifikace Cílem instruktorské kvalifikace je prokázat schopnost uchazeèe vzdìlávat a vychovávat èinovníky. Tedy vést lesní školy a kurzy, další akce výchovy èinovníkù, pøedsedat zkušebním komisím atd. Má prokázat, že uchazeè je na tyto role pøipraven jak po stránce pedagogické, tak i po stránce osobnostní. Èinovník, který získá IK, by mìl mít takové vìdomosti, dovednosti a pøístupy, aby byl schopen: Být stálým instruktorem na libovolné akci vzdìlávání èinovníkù (LK, LŠ, VK, ÈK apod.). Být vùdcem libovolné akce vzdìlávání èinovníkù. Pøedpokládá se, že vùdce má za sebou praxi jako stálý instruktor akce podobného typu. Pøipravovat a vést vzdìlávací programy ve zvoleném oboru. Pøedpokládá se, že držitel IK bude vést programy v oboru, který bezpeènì ovládá. Pøedsedat zkušební komisi ÈZ, VZ a dalším; pøípadnì zkoušet obor, který bezpeènì ovládá (v souladu s ustanoveními ostatních kapitol tohoto øádu). Pøispívat do regionálních èi celostátních periodik nebo se autorsky podílet na tvorbì metodické literatury. Podílet se na èinnosti orgánù zajiš ujících výchovu a vzdìlávání èinovníkù na libovolné organizaèní úrovni. 8.2 Oprávnìní držitele instruktorské kvalifikace Získání IK opravòuje k výchovì èinovníkù podle tohoto øádu. 8.3 Vstupní podmínky 1. Každý uchazeè musí mít složenou vùdcovskou zkoušku. 2. Dále uchazeè splní aspoò jednu z tìchto podmínek: Úèast na ILŠ strana 18

19 Podíl na pøípravì a vedení nebo zabezpeèení akcí vzdìlávání èinovníkù (jako lektor, instruktor-elév, organizátor èi podobnì), v rozsahu alespoò 18 dnù. Dokládá vyjádøením vùdce akce (vùdcù akcí). Úspìšné vedení akce nebo akcí vzdìlávání èinovníkù (napø. ÈK, VK, odborný semináø, LK, LŠ, ) v celkové délce alespoò 9 dnù. Dokládá vlastní písemnou zprávou a hodnocením. Plnìní této podmínky lze kombinovat s pøedchozí možností (napø.: 10 dnù jako instruktor-elév na LK a samostatné vedení odborného semináøe v délce 4 dnù). 3. Dále uchazeè splní aspoò jednu z tìchto podmínek: Zpracování nìjakého odborného tématu písemnì nebo pøednáškou. Získání libovolné OÈK. Nejménì dvakrát èlen zkušební komise VZ. Dokládá doporuèením pøedsedy zkušební komise. 8.4 Obsah IK Vìdomosti 1. znalost základních platných dokumentù Junáka (stanovy, strategie, øád vzdìlávání èinovníkù) a aktuálních výchovných problémù hnutí 2. pravidla, plánování a dramaturgie vzdìlávacích akcí 3. základy andragogiky (vzdìlávání dospìlých) a životních etap dospìlosti 4. základy sociologie se zamìøením na teorii organizace øízení a na dynamiku malých skupin 5. základy hospodaøení s dùrazem na hospodaøení na vzdìlávacích akcích Dovednosti 1. dokáže pøipravit a vést program (pøednášku, besedu, výchovnou hru, dílnu, ) s ohledem na poslání akce a strukturu úèastníkù 2. ovládá výuku dospívajících a dospìlých (teaching skills) s využitím rùzných forem (pøednáška, beseda,...) 3. rétorická a debatní dovednost, øízení debaty 4. písemný projev, schopnost vypracovat výtah z rozsáhlého textu 5. informatická obratnost práce s literaturou a dokumentací 6. dokáže hodnotit výsledky práce a využívat rùzné techniky zpìtné vazby 7. dovednost týmové spolupráce a vytváøení vlastní role v týmu Postoje 1. základní postoj vychovatele odpovìdnost vychovatele ochota hájit principy a postoje obsažené v základních dokumentech Junáka 2. sebevýchova jako celoživotní údìl 3. hledání cest ve výchovì 8.5 Forma ovìøování IK Jsou v zásadì tøi zpùsoby ovìøování IK: Udìlení IK bez absolvence ILŠ Udìlení IK v závìru ILŠ Pøiznání IK na základì praxe Pro každý z tìchto zpùsobù platí ponìkud odlišné podmínky. Klasickou formu zkoušky má pøi tom pouze první zpùsob. strana 19

20 8.5.1 Udìlení IK bez absolvence ILŠ Poøadatelem zkoušek je poøadatel ILŠ nebo ÚRJ èi KRJ, výjimeènì jiná OJ. Zkušební komise má nejménì pìt èlenù (vèetnì pøedsedy). Pøedseda zkušební komise i všichni èlenové musejí mít IK. Pøedsedou zkušební komise mùže být pouze èinovník, který má praxi jako vùdce ILŠ, èleny mohou být pouze èinovníci, kteøí mají praxi jako stálí instruktoøi ILŠ. Uchazeè splní všechny následující požadavky: 1. Zpracuje podrobnou písemnou pøípravu vzdìlávacího programu ve zvoleném oboru. Podle možností pøedvede pøed komisí ukázku z tohoto programu. 2. Zpracuje podrobnou písemnou pøípravu prožitkového programu. Podle možností pøedvede pøed komisí ukázku z tohoto programu. Vysvìtlí komisi význam a rizika prožitkových programù. 3. Zpracuje podrobný projekt pøípravy akce vzdìlávání èinovníkù typu LŠ nebo LK. 4. Písemnì zpracuje úvahu na téma Proè jsem se rozhodl/a stát se instruktorem. 5. Pøedvede pøedem pøipravený rétorický výstup v délce cca 30 min. 6. Prokáže znalost jedné odborné publikace zabývající se výchovou dospìlých, kterou si vybere po dohodì s komisí. 7. Absolvuje pohovor se èleny zkušební komise. IK získaná tímto zpùsobem se udìluje pouze podmínìnì. Do tøí let od udìlení IK musí èinovník doložit komisi, že strávil v roli stálého instruktora aspoò 10 dní na akcích vzdìlávání èinovníkù. Pokud tuto podmínku nesplní, platnost IK konèí (èinovník se v takovém pøípadì mùže ucházet o získání IK znovu). V pøípadì, že podmínku splní, vystaví mu poøadatel zkoušek IK s trvalou platností Udìlení IK v závìru ILŠ Èastìjším a doporuèeným zpùsobem získání IK je ovìøení znalostí, dovedností a postojù uchazeèe v prùbìhu ILŠ. Zkušební komisí je v tomto pøípadì instruktorský sbor ILŠ, které se uchazeè zúèastnil, pøedsedou komise je vùdce ILŠ. Svým rozhodnutím o udìlení IK instruktorský sbor ILŠ potvrzuje, že absolvent splòuje všechny výše pøedepsané požadavky. Zpùsoby ovìøení jednotlivých požadavkù jsou plnì v pravomoci instruktorského sboru dané ILŠ Pøiznání IK na základì praxe IK je v ménì obvyklých pøípadech možno udìlit i zkušeným instruktorùm lesních škol a kurzù na základì jejich žádosti tehdy, pokud splní aspoò jednu z tìchto tøí podmínek: 1. Nejménì dvakrát byli vùdci libovolné lesní školy nebo lesního kurzu (LK, VLK, LŠ, ILŠ). 2. Alespoò jednou byli vùdci a alespoò dvakrát stálými instruktory libovolné lesní školy nebo lesního kurzu (LK, VLK, LŠ, ILŠ). 3. Alespoò ètyøikrát byli stálými instruktory libovolné lesní školy nebo lesního kurzu (LK, VLK, LŠ, ILŠ). Podmínkou pro udìlení IK je v tomto pøípadì písemná zpráva v rozsahu nejménì 1 strany strojopisu o každé akci vzdìlávání èinovníkù, na základì jejichž vedení se ucházejí o IK a/nebo písemné hodnocení jejich instruktorské èinnosti vùdcem akcí, jichž ze zúèastnili jako stálí instruktoøi. IK v tomto pøípadì udìluje zpravodaj ÚRJ pro výchovu èinovníkù. strana 20

Hlava I. Základní ustanovení o výchově činovníků

Hlava I. Základní ustanovení o výchově činovníků Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka Výchova a vzdělávání činovnic a činovníků Junáka patří ke stěžejním úkolům nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí vývoj hnutí, pro které

Více

Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka

Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka Výchova a vzdělávání činovnic a činovníků Junáka patří ke stěžejním úkolům nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí vývoj hnutí, pro které

Více

Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka

Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka Výchova a vzdělávání činovnic a činovníků Junáka patří ke stěžejním úkolům nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí vývoj hnutí, pro které

Více

Junák - český skaut, z. s. Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků

Junák - český skaut, z. s. Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků 2016 Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků strana 1/42 Obsah řádu Preambule... 7 Poslání a systém výchovy a vzdělávání činovníků... 7 1. Základní a úvodní ustanovení...

Více

Pokyn k vydávání dekretů, absolventských listů a oprávnění

Pokyn k vydávání dekretů, absolventských listů a oprávnění Pokyn k vydávání dekretů, absolventských listů a oprávnění 1. Základní ustanovení (1) Pokyn v souladu s Řádem pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka upravuje podmínky pro vydání dekretů a dalších dokladů

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka

è. 3/01 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù - pøedsedkynì - èlen - èlenka Tajemník ÚMÈ Brno - Královo Pole V Bmì dne 25.9.2001 Pøíkaz è. 3/01 Vìc: Zajištìní inventarizace majetku a závazkù MÈ Brno - Královo Pole v r.2001 V souladu s ustanovením 29 zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

STATUT SEKCE BRĎO VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28. Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno

STATUT SEKCE BRĎO VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28. Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28 Sídlo:, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno STATUT SEKCE BRĎO Verze: 02/2005 Schváleno dne: Schválil: Valná hromada Vypracoval: Sekcse BRĎO Článek 1. Poslání

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce CZ.1.07/2.2.00/07.0264 Prùvodce odbornou studentskou praxí pro studenty fakulty managementu v otázkách a odpovìdích Proè bych mìl absolvovat studentskou odbornou praxi? Studentská odborná praxe je zaøazena

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG

ELEKTRONICKÝ PODPIS. o elektronickém podpisu a výklad. kolektiv autorù. Nakladatelství ANAG ELEKTRONICKÝ PODPIS pøehled právní úpravy, komentáø k provádìcí vyhlášce k zákonu o elektronickém podpisu a výklad základních pojmù kolektiv autorù Nakladatelství ANAG Obsah OBSAH 1. Úvodní slovo autorù...

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

STATUT SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ HNUTÍ BRONTOSAURUS

STATUT SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ HNUTÍ BRONTOSAURUS VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28 Sídlo:, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno STATUT SEKCE VZDĚLÁVÁNÍ HNUTÍ BRONTOSAURUS Verze: 02/2015 Schváleno dne: 11. 10. 2015 Schválil: Výkonný výbor na

Více

Směrnice o kvalifikačních zkouškách

Směrnice o kvalifikačních zkouškách 2015 Směrnice o kvalifikačních zkouškách Obsah Část A Vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží (1-6) Str. 1 Část A1 Vzdělávací programy (7-8) Str. 2 Část A2 Vzdělávací zařízení ČTU (9) Str. 3 Část A3 Provádění

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku PVZ. Název prùmyslového vzoru

Úøad prùmyslového vlastnictví. se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku PVZ. Název prùmyslového vzoru Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 Telefon: (02) 24 31 15 55, 20 38 31 11 Fax: (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA PRÙMYSLOVÉHO VZORU se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku è. jednací,

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky

66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky Systém ASPI - stav k 2.2.2010 do èástky 8/2010 Sb. a 3/2010 Sb.m.s. Obsah a text 66/1988 Sb. - poslední stav textu 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva kultury Èeské socialistické republiky ze dne 26.dubna

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Rekonstrukce základní školy v Hrèavì

Rekonstrukce základní školy v Hrèavì Zadávací dokumentace k veøejné zakázce zadávané v zadávacím øízení dle zákona è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen zákon ) Název veøejné zakázky: Rekonstrukce

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

ZÁKON. ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony

ZÁKON. ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony 124/2008 Sb. ZÁKON ze dne 19. bøezna 2008, kterým se mìní zákon è. 269/1994 Sb., o Rejstøíku trestù, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nìkteré další zákony Parlament se usnesl na tomto zákonì Èeské republiky:

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001

PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001 PRAVIDLA SVOJSÍKOVA ZÁVODU 2001 Pravidla Svojsíkova závodu pro rok 2001 obsahují další zmìny. K tìm nejdùležitìjším patøí další posílení role družiny v závodì, zaøazení hodnocení èinnosti bìhem roku a

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2001 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 17. prosince 2001 Cena 32,- Kè OBSAH 28 I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. èervence

Více

VÝCVIKOVÉ SMÌRNICE SPÈR 2006 OBSAH

VÝCVIKOVÉ SMÌRNICE SPÈR 2006 OBSAH VÝCVIKOVÉ SMÌRNICE SPÈR 2006 OBSAH 1. ÚVOD. 1.1 Všeobecná ustanovení... 4 1.2 Práva a povinnosti provozovatele výcviku... 5 1.3 Práva a povinnosti instruktora... 6 1.4 Práva a povinnosti úèastníka výcviku

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

A. Text zákona. I. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) è. 455/1991 Sb. ze dne 2. øíjna 1991. Obsah (neoficiální)

A. Text zákona. I. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) è. 455/1991 Sb. ze dne 2. øíjna 1991. Obsah (neoficiální) A. Text zákona. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) è. 455/1991 Sb. ze dne 2. øíjna 1991 ve znìní zákonù è. 231/1992 Sb., è. 591/1992 Sb., è. 600/1992 Sb., è. 273/1993 Sb., è. 303/ 1993

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky

ZÁKON. Èeské národní rady. ze dne 29. prosince 1992. o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky 40/1993 Sb. ZÁKON Èeské národní rady ze dne 29. prosince 1992 o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky Zmìna: 272/1993 Sb. Zmìna: 337/1993 Sb. Zmìna: 140/1995 Sb. Zmìna: 139/1996 Sb. Zmìna:

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

È. popisné: È. orientaèní: Fax: Www: DIÈ: Smluvní strany se dohodly, že Klient bude využívat tìchto služeb Obchodníka, které jsou níže oznaèeny:

È. popisné: È. orientaèní: Fax: Www: DIÈ: Smluvní strany se dohodly, že Klient bude využívat tìchto služeb Obchodníka, které jsou níže oznaèeny: infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu RÁMCOÁ SMLOUA O PROÁDÌNÍ TERMÍNOÝCH OBCHODÙ S CIZÍMI MÌNAMI, BEZHOTOOSTNÍCH OBCHODÙ S CIZÍMI MÌNAMI A PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH Smluvní strany RÁMCOÁ SMLOUA (verze

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

takto: Mìstského úøadu Kolín ze dne , è. j. 400/05/taj se z r u š u j í a vìc se vrací žalované k dalšímu øízení.

takto: Mìstského úøadu Kolín ze dne , è. j. 400/05/taj se z r u š u j í a vìc se vrací žalované k dalšímu øízení. !,t rl&t'.-:::14 L; ~,t -32 Krajský soud v Praze rozhodl v senátì složeném z pøedsedkynì JUDr. Evy Havlové a soudkyò JUDr. Vìry Šimùnkové a Olgy Stránské v právní vìci žalobce: Ekologický právní servis,

Více

Olomoucký kraj. podrobné informace. Junák svaz skautů a skautek ČR VÍKENDOVÝ VŮDCOVSKÝ KURZ OLOMOUCKÉHO KRAJE

Olomoucký kraj. podrobné informace. Junák svaz skautů a skautek ČR VÍKENDOVÝ VŮDCOVSKÝ KURZ OLOMOUCKÉHO KRAJE VÍKENDOVÝ VŮDCOVSKÝ KURZ OLOMOUCKÉHO KRAJE podrobné informace 1/5 Víkendový vůdcovský kurz pořádaný pod záštitou KRJ Olomouckého kraje O AKCI Olomoucké vůdcovky jsou určeny těm, kteří jsou přesvědčeni,

Více

Obsah vùdcovské zkoušky. Jablonec nad Nisou 17. - 19. 5. 2013

Obsah vùdcovské zkoušky. Jablonec nad Nisou 17. - 19. 5. 2013 Vùdcovské zkoušky Jablonec nad Nisou 17. - 19. 5. 2013 Obsah vùdcovské zkoušky V posledních letech prošel Junák mnoha zásadními zmìnami. Máme NOVÝ PROGRAM i NOVÉ STEKY a je proto logické, že ani vzdìlávání

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù

Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Kritéria ovìøitelnosti bodovì ohodnocených výsledkù Druh Pravdivost podle 12 odst. 1 zákona z hlediska každého urèujícího pro jednotlivé druhy výsledkù u v e d e n o n í ž e p r o j e d n o t l i v é d

Více

Dokumenty informace recenze

Dokumenty informace recenze Dokumenty informace recenze V rubrice Dokumenty uveøejòujeme pøeklad nových stanov IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), které byly schváleny na konferenci v Jeruzalémì

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

ZS Purkynova Vyskov. Poskytuje informace o studiu na støedních odborných školách, støedních odborných uèilištích a gymnáziích žákùm a rodièùm.

ZS Purkynova Vyskov. Poskytuje informace o studiu na støedních odborných školách, støedních odborných uèilištích a gymnáziích žákùm a rodièùm. Kariérový poradce Pøíspìvek pøidal Administrator Friday, 30 September 2011 Aktualizováno Tuesday, 29 November 2016 Kariérová poradkynì Mgr. Dagmar Sládková Konzultaèní hodiny: ètvrtek od 11.00 do 12.00

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDOBŘ ANY Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Dobøany 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Informace o Vyšší odborné škole

Informace o Vyšší odborné škole Vyšší odborná škola a Støední škola automobilní, Zábøeh, U Dráhy 6 Informace o Vyšší odborné škole Adresa školy: U Dráhy 827/6, 789 01 Zábøeh Tel.: 588 881501 email: sekretarka@spsaza.cz www.spsaza.cz

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

bankovní spojení: Komerèní banka Praha 1, Malostranské námìstí 23 èíslo úètu: 1028743-011/0100 telefon: 257 532861 fax: 257532862

bankovní spojení: Komerèní banka Praha 1, Malostranské námìstí 23 èíslo úètu: 1028743-011/0100 telefon: 257 532861 fax: 257532862 . "ti".v '~o~~ ~{\., ~'*"~ ~ '\:.'a. Iot,t. ~ 'fd>~~ tgi"'- A'~~ '\. ---".~.~.'\~~ Smlouva o dílo è. 514/12 '\: na zhotoveni stavby "Nemocnice MSKB v Praze 1 - rekonstrukce výtahu" Objednatel: Kongregace

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU

A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU SOUTÌŽNÍ PODMÍNKY A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU SOUTÌŽE O NÁVRH dle 102-109 zákona è. 137/2006 Sb., o veøejných zakázkách, ve znìní pozdìjších pøedpisù Vhodný návrh øešení restaurování nástìnných maleb

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

STANOVY ÈESKOMORAVSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU

STANOVY ÈESKOMORAVSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU STANOVY ÈESKOMORAVSKÉHO FOTBALOVÉHO SVAZU Základní ustanovení Èlánek 1 Název a sídlo 1. Èeskomoravský fotbalový svaz ( ÈMFS ) je obèanským sdružením vytvoøeným na spolkových demokratických zásadách, nezávislým

Více

SMLOUVA O OCHRANÌ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ U INTEGROVANÝCH OBVODÙ

SMLOUVA O OCHRANÌ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ U INTEGROVANÝCH OBVODÙ SMLOUVA O OCHRANÌ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ U INTEGROVANÝCH OBVODÙ pøijatá dne 26. kvìtna 1989 ve Washingtonu.* Èlánek 1 Založení Unie Smluvní strany ustavují Unii pro úèely této smlouvy. Èlánek 2 Definice

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. www.unmz.cz

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. www.unmz.cz Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz Uplatňování označení CE z hlediska výrobců, dovozců a distributorů v návaznosti na Nový legislativní rámec Ing. Miroslav Tesař

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén.

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. POØÁDÁ: ÈESKÁ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÁ SPOLEÈNOST o.s.

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Støední škola potravináøská, obchodu a služeb Brno Charbulova 106, 618 00, Brno Charakteristika školy Jsme státní školou, která vznikla slouèením Støední

Více

Organizační řád Příloha č. 1 Přehled a vlastnosti funkcí v Junáku

Organizační řád Příloha č. 1 Přehled a vlastnosti funkcí v Junáku Organizační řád Příloha č. 1 Přehled a vlastnosti funkcí v Junáku Seznam charakterizovaných funkcí Vedoucí oddílu... 2 Vedoucí OJ (vedoucí střediska, předseda ORJ a KRJ)... 4 Zástupce vedoucího oddílu,

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 15. listopadu 2002 Cena 79,- Kè OBSAH 20. Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 16. listopadu

Více