Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy"

Transkript

1 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,. 317/2004 Sb.,. 7/2005 Sb.,. 444/2005 Sb.,. 186/2006 Sb.,. 222/2006 Sb.,. 230/2006 Sb. a. 314/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení 1 Pedmt úpravy Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských spoleenství 1) a) pravidla pro pedcházení vzniku odpad a pro nakládání s nimi pi dodržování ochrany životního prostedí, ochrany zdraví lovka a trvale udržitelného rozvoje, 1a) b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodáství, a c) psobnost orgán veejné správy. 1) Smrnice Rady ze dne 15. ervence 1975 o odpadech (75/442/EHS). Smrnice Rady ze dne 18. bezna 1991, kterou se mní smrnice 75/442/EHS o odpadech (91/156/EHS). Smrnice Rady ze dne 16. ervna 1975 o zneškodování odpadních olej (75/439/EHS). Smrnice Rady ze dne 22. listopadu 1986, kterou se mní smrnice 75/439/EHS o zneškodování odpadních olej (87/101/EHS). Smrnice Rady ze dne 20. února 1978 o odpadech z prmyslu oxidu titaniitého (78/176/EHS). l. 11 smrnice Rady ze dne 17. prosince 1979 o ochran podzemních vod ped zneišováním nkterými nebezpenými látkami (80/68/EHS). Smrnice Rady ze dne 12. ervna 1986 o ochran životního prostedí a zejména pdy pi používání kal z istíren odpadních vod v zemdlství (86/278/EHS). Smrnice Rady ze dne 19. bezna 1987 o pedcházení a omezování zneištní životního prostedí azbestem (87/217/EHS). Smrnice Rady ze dne 18. bezna 1991 o bateriích a akumulátorech obsahujících nkteré nebezpené látky (91/157/EHS). Smrnice Komise 98/101/ES ze dne 22. prosince 1998, kterou se pizpsobuje technickému pokroku smrnice Rady 91/157/EHS o bateriích a akumulátorech obsahujících nkteré nebezpené látky. Smrnice Rady ze dne 12. prosince 1991 o nebezpených odpadech (91/689/EHS).

2 Smrnice Rady ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádní nkterých smrnic týkajících se životního prostedí (91/692/EHS). Smrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. záí 1996 o zneškodování polychlorovaných bifenyl a polychlorovaných terfenyl (PCB/PCT). Smrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpad. Smrnice 2000/53/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. záí 2000 o vozidlech s ukonenou životností. 1a) Zákon. 17/1992 Sb., o životním prostedí, ve znní pozdjších pedpis. 2 Psobnost zákona (1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou a) odpadních vod, 2) b) odpad z hornické innosti a innosti provádné hornickým zpsobem ukládaných v odvalech, výsypkách a odkalištích, 3) c) odpad drahých kov, 4) d) radioaktivních odpad, 5) e) mrtvých lidských tl vetn mrtv narozených tl a potrat, ástí tl vetn amputovaných konetin a orgán a ostatk, 6) f) konfiskát živoišného pvodu, 7) g) nezachycených emisí zneišujících ovzduší, 8) h) odpad trhavin, výbušnin a munice, 9) i) vytžených zemin a hlušin, vetn sediment z íních tok a vodních nádrží, vyhovujících limitm zneištní pro jejich využití na zemdlském pdním fondu, k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu (terénním úpravám), stanovených provádcím právním pedpisem. (2) Pokud zvláštní právní pedpis nestanoví jinak, vztahuje se tento zákon i na ukládání odpad, které nevznikly pi hornické innosti, do podzemních prostor a na odkališt 3) a na nakládání s nepoužitelnými návykovými látkami, pípravky a prekurzory a nepoužitelnými léivy. 10) (3) Ministerstvo životního prostedí a Ministerstvo zemdlství stanoví vyhláškou podrobnosti nakládání a limitní hodnoty koncetrací škodlivin ve vytžených zeminách a vytžených hlušinách, vetn sediment z íních tok a vodních nádrží, na které se nevztahuje zákon o odpadech. 2) Zákon. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znní pozdjších pedpis. 3) Zákon. 44/1988 Sb., o ochran a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znní pozdjších pedpis. 4) Zákon. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kov (puncovní zákon), ve znní zákona. 19/1993 Sb. 5) Zákon. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záení (atomový zákon) a o zmn a doplnní nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis. 6) Zákon. 20/1966 Sb., o péi o zdraví lidu, ve znní pozdjších pedpis.

3 Zákon. 256/2001 Sb., o pohebnictví a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 285/2002 Sb., o darování, odbrech a transplantacích tkání a orgán a o zmn nkterých zákon. 7) Zákon. 166/1999 Sb., o veterinární péi a o zmn nkterých souvisejících zákon (veterinární zákon), ve znní pozdjších pedpis. 8) Zákon. 309/1991 Sb., o ochran ovzduší ped zneišujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 389/1991 Sb., o státní správ ochrany ovzduší a poplatcích za jeho zneišování, ve znní pozdjších pedpis. 9) Zákon. 61/1988 Sb., o hornické innosti, výbušninách a o státní báské správ, ve znní pozdjších pedpis. 10) Zákon. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o zmn nkterých dalších zákon, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 79/1997 Sb., o léivech a o zmnách a doplnní nkterých souvisejících zákon, ve znní pozdjších pedpis. 3 Pojem odpad (1) Odpad je každá movitá vc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a písluší do nkteré ze skupin odpad uvedených v píloze. 1 k tomuto zákonu. (2) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba pedá movitou vc, píslušející do nkteré ze skupin odpad uvedených v píloze. 1 k tomuto zákonu, k využití nebo k odstranní ve smyslu tohoto zákona nebo pedá-li ji osob oprávnné ke sbru nebo výkupu odpad podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný pevod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou vc píslušející do nkteré ze skupin odpad uvedených v píloze. 1 k tomuto zákonu osoba sama. (3) Pokud vlastník v ízení o odstranní pochybností podle 78 odst. 2 písm. h) neprokáže opak, pedpokládá se úmysl zbavit se movité vci píslušející do nkteré ze skupin odpad uvedených v píloze. 1 k tomuto zákonu, a) která vzniká u právnických osob nebo fyzických osob oprávnných k podnikání jako vedlejší produkt pi výrob nebo pemn energie, pi výrob nebo nakládání s látkami nebo výrobky nebo pi jejich využívání nebo pi poskytování služeb, nebo b) jejíž pvodní úelové urení odpadlo nebo zaniklo. (4) Osoba má povinnost zbavit se movité vci, píslušející do nkteré ze skupin odpad uvedených v píloze. 1 k tomuto zákonu, jestliže ji nepoužívá k pvodnímu úelu a vc ohrožuje životní prostedí nebo byla vyazena na základ zvláštního právního pedpisu. 11) 11) Napíklad zákon. 258/2000 Sb., zákon. 634/1992 Sb., o ochran spotebitele, v e znní pozdjších pedpis. 4 Další základní pojmy

4 Pro úely tohoto zákona se rozumí a) nebezpeným odpadem - odpad uvedený v Seznamu nebezpených odpad uvedeném v provádcím právním pedpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpených vlastností uvedených v píloze. 2 k tomuto zákonu, b) komunálním odpadem - veškerý odpad vznikající na území obce pi innosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v provádcím právním pedpisu, s výjimkou odpad vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávnných k podnikání, c) odpadovým hospodástvím - innost zamená na pedcházení vzniku odpad, na nakládání s odpady a na následnou péi o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola tchto inností, d) nakládáním s odpady - jejich shromažování, sousteování, sbr, výkup, tídní, peprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraování, e) zaízením - technické zaízení, místo, stavba nebo ást stavby, f) shromažováním odpad - krátkodobé sousteování odpad do shromažovacích prostedk v míst jejich vzniku ped dalším nakládáním s odpady, g) skladováním odpad - pechodné umístní odpad, které byly soustedny (shromáždny, sesbírány, vykoupeny) do zaízení k tomu ureného a jejich ponechání v nm, h) skládkou odpad - technické zaízení urené k odstraování odpad jejich trvalým a ízeným uložením na zemi nebo do zem, i) sbrem odpad - sousteování odpad právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávnnou k podnikání od jiných subjekt za úelem jejich pedání k dalšímu využití nebo odstranní, j) výkupem odpad - sbr odpad v pípad, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávnnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu, k) úpravou odpad - každá innost, která vede ke zmn chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpad (vetn jejich tídní) za úelem umožnní nebo usnadnní jejich dopravy, využití, odstraování nebo za úelem snížení jejich objemu, pípadn snížení jejich nebezpených vlastností, l) využíváním odpad - innosti uvedené v píloze. 3 k tomuto zákonu, m) materiálovým využitím odpad - náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpad, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpad k pvodnímu úelu nebo k jiným úelm, s výjimkou bezprostedního získání energie, n) energetickým využitím odpad - použití odpad hlavn zpsobem obdobným jako paliva 8) za úelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným zpsobem k výrob energie, o) odstraováním odpad - innosti uvedené v píloze. 4 k tomuto zákonu, p) pvodcem odpad - právnická osoba, pi jejíž innosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávnná k podnikání, pi jejíž podnikatelské innosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají pvod v innosti fyzických osob, na nž se nevztahují povinnosti pvodce, se za pvodce odpad považuje obec. Obec se stává pvodcem komunálních odpad v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na míst k tomu ureném; obec se souasn stane vlastníkem tchto odpad, r) oprávnnou osobou - každá osoba, která je oprávnna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních pedpis, 12) s) uvedením výrobku na trh v eské republice (dále jen "uvedení na trh") - první úplatné nebo bezúplatné pedání výrobku jiné osob v eské republice jeho výrobcem nebo osobou, která jej nabyla z jiné lenské zem Evropské unie. Za uvedení na trh se považuje též dovoz výrobku,

5 t) uvedením výrobku do obhu - každé úplatné nebo bezúplatné pedání výrobku jiné osob v eské republice po jeho uvedení na trh, u) dovozem výrobku - propuštní výrobku ze zem mimo Evropských spoleenství na území eské republiky do celního režimu volného obhu, uskladování v celním skladu, aktivního zušlechovacího styku, pepracování pod celním dohledem nebo doasného použití, v) distributorem - ten, kdo v dodavatelském etzci provádí následnou obchodní innost po uvedení výrobku na trh. 8) Zákon. 309/1991 Sb., o ochran ovzduší ped zneišujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 389/1991 Sb., o státní správ ochrany ovzduší a poplatcích za jeho zneišování, ve znní pozdjších pedpis. 12) Napíklad zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znní pozdjších pedpis, zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis, zákon. 138/1973 Sb., ve znní pozdjších pedpis, zákon. 309/1991 Sb., ve znní pozdjších pedpis. ÁST DRUHÁ Zaazování odpad a hodnocení nebezpených vlastností odpad HLAVA I Zaazování odpad 5 Zaazování odpadu podle Katalogu odpad (1) Pvodce a oprávnná osoba jsou povinni pro úely nakládání s odpadem odpad zaadit podle Katalogu odpad, který Ministerstvo životního prostedí (dále jen "ministerstvo") vydá provádcím právním pedpisem. (2) V pípadech, kdy nelze odpad jednoznan zaadit podle Katalogu odpad, zaadí odpad ministerstvo na návrh píslušného obecního úadu obce s rozšíenou psobností. Na toto ízení se nevztahuje správní ád. 13) (3) Ministerstvo stanoví vyhláškou a) Katalog odpad, b) postup pro zaazování odpadu podle Katalogu odpad, a c) náležitosti návrhu obecního úadu obce s rozšíenou psobností na zaazení odpadu podle Katalogu odpad. 13) Zákon. 71/1967 Sb., o správním ízení (správní ád), ve znní pozdjších pedpis. 6

6 Zaazování odpadu podle kategorií (1) Pvodce a oprávnná osoba jsou povinni pro úely nakládání s odpadem zaadit odpad do kategorie nebezpený, je-li a) uveden v Seznamu nebezpených odpad uvedeném v provádcím právním pedpise, nebo b) smíšen nebo zneištn nkterou ze složek uvedených v Seznamu složek, které iní odpad nebezpeným, uvedeném v píloze. 5 k tomuto zákonu, nebo c) smíšen nebo zneištn nkterým z odpad uvedených v Seznamu nebezpených odpad uvedeném v provádcím právním pedpise. (2) Má-li odpad jednu nebo více nebezpených vlastností uvedených v píloze. 2 k tomuto zákonu, jsou pvodce a oprávnná osoba, která s odpadem nakládá, povinni zaadit tento odpad jako nebezpený a nakládat s ním jako s nebezpeným, i když nespluje podmínky uvedené v odstavci 1. (3) Smsný komunální odpad se nezaazuje do kategorie nebezpený a pvodce a oprávnná osoba nejsou povinni s ním nakládat jako s nebezpeným, i když spluje podmínky uvedené v odstavci 1 nebo 2. (4) Pokud pvodce nebo oprávnná osoba osvdením o vylouení nebezpených vlastností odpadu prokáží, že odpad uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo c) nemá žádnou z nebezpených vlastností, ne-jsou povinni dodržovat režim stanovený pro nebezpené odpady; jsou však povinni ovovat, zda odpad tyto nebezpené vlastnosti nemá. Zpsob a etnost ovování stanoví povená osoba v osvdení o vylouení nebezpených vlastností odpadu. (5) Ministerstvo stanoví vyhláškou Seznam nebezpených odpad. HLAVA II Hodnocení nebezpených vlastností odpad 7 Povení k hodnocení nebezpených vlastností odpad (1) V pípad, že pvodce nebo oprávnná osoba, která s odpadem nakládá, se domnívá, že odpad, který spluje podmínky uvedené v 6 odst. 1 písm. b) nebo c), nemá žádnou z nebezpených vlastností, mohou požádat o hodnocení nebezpených vlastností tohoto odpadu. (2) Nebezpené vlastnosti odpad uvedené v píloze. 2 k tomuto zákonu pod oznaením kódem H1, H2, H3-A, H3-B, H12, H13 a H14 hodnotí právnická osoba nebo fyzická osoba povená ministerstvem, ostatní nebezpené vlastnosti uvedené v píloze. 2 k tomuto zákonu hodnotí právnická osoba nebo fyzická osoba povená Ministerstvem zdravotnictví (dále jen "povená osoba"). (3) Povení k hodnocení nebezpených vlastností odpad se udluje na dobu uritou, nejvýše na 5 let. Dobu platnosti povení k hodnocení nebezpených vlastností odpad ministerstvo nebo Ministerstvo zdravotnictví na návrh povené osoby prodlouží vždy nejvýše o dalších 5

7 let, pokud jsou splnny podmínky pro prodloužení platnosti povení stanovené tímto zákonem. (4) Pokud povená osoba podá návrh na prodloužení platnosti povení k hodnocení nebezpených vlastností odpad nejpozdji do 6 msíc ped uplynutím doby, na niž bylo toto povení udleno, povení k hodnocení nebezpených vlastností odpad nezaniká, dokud o návrhu nebude pravomocn rozhodnuto. (5) Udlené povení nepechází na jinou právnickou osobu nebo fyzickou osobu. (6) Ministerstvo udlí povení nebo prodlouží platnost povení právnické osob nebo fyzické osob, která prokáže odbornou zpsobilost nebo jejíž odborná zpsobilost byla uznána podle zvláštního právního pedpisu 13a). Odborná zpsobilost pro hodnocení nebezpených vlastností odpad uvedených v píloze. 2 k tomuto zákonu pod oznaením kódem H1, H2, H3-A, H3-B, H12, H13 a H14 se prokazuje dokladem a) o vysokoškolském vzdlání technického nebo pírodovdného smru, b) o nejmén 10 letech praxe v oboru chemie nebo odpadového hospodáství, a c) o tom, že žadatel v posledních 6 msících ped podáním žádosti o povení nebo návrhu na prodloužení platnosti povení absolvoval školení pro hodnocení nebezpených vlastností odpad, jehož nápl schválilo ministerstvo. (7) Ministerstvo zdravotnictví udlí povení nebo prodlouží platnost povení právnické osob nebo fyzické osob, která prokáže odbornou zpsobilost nebo jejíž odborná zpsobilost byla uznána podle zvláštního právního pedpisu 13a). Odborná zpsobilost se prokazuje a) pro hodnocení nebezpených vlastností odpad uvedených v píloze. 2 k tomuto zákonu pod oznaením kódem H4 až H8, H10 a H11 pedložením dokladu o ukoneném vysokoškolském studiu ve studijním oboru lékaství, veterinární lékaství nebo farmacie, pop. v jiném studijním oboru na jiné vysoké škole, pokud fyzická osoba absolvovala postgraduální studium ve specializaci prmyslové toxikologie a pokud jde o jiné odborné pracovníky ve zdravotnictví, speciální prpravu, v jejíž náplni je toxikologie, podle zvláštních právních pedpis; 14) pro hodnocení nebezpené vlastnosti odpad uvedené v píloze. 2 k tomuto zákonu pod oznaením H9 pedložením dokladu o ukoneném vysokoškolském studiu ve studijním oboru lékaství nebo veterinární lékaství, b) dokladem o nejmén 10 letech praxe v oboru, a c) dokladem o tom, že žadatel v posledních 6 msících ped podáním žádosti o povení nebo návrhu na prodloužení platnosti povení absolvoval školení pro hodnocení nebezpených vlastností odpad, jehož nápl schválilo Ministerstvo zdravotnictví. (8) Jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu oprávnnou k podnikání, musí požadavky uvedené v odstavcích 6 a 7 splovat ten, kdo v ní odpovídá za ádné hodnocení nebezpených vlastností odpad, (dále jen "odborný zástupce"). (9) Pokud dojde k ukonení innosti odborného zástupce u povené osoby, je povená osoba povinna ustanovit nového odborného zástupce a jeho ustanovení oznámit ministerstvu, které ji povilo, a to nejpozdji do 15 dn ode dne ukonení innosti odborného zástupce. Zárove je povená osoba povinna tomuto ministerstvu pedložit doklady, ze kterých vyplývá odborná zpsobilost nového odborného zástupce.

8 (10) Povení podle odstavce 2 se nevyžaduje u osoby, která je usazena v jiném lenském stát Evropské unie a na území eské republiky hodlá doasn nebo ojedinle vykonávat innosti uvedené v odstavci 2, pokud prokáže, že a) je státním píslušníkem lenského státu Evropské unie a b) je oprávnna k výkonu inností uvedených v odstavci 2 podle právních pedpis jiného lenského státu Evropské unie. (11) Doklady o splnní podmínek podle odstavce 10 písm. a) a b) je tato osoba povinna pedložit ministerstvu nebo Ministerstvu zdravotnictví ped zahájením inností vyjmenovaných v odstavci 2. Pro innost této osoby platí obdobn 9. (12) Ministerstvo a Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou obsah žádosti o udlení povení k hodnocení nebezpených vlastností odpad, obsah návrhu na prodloužení platnosti tohoto povení a obsah školení pro hodnocení nebezpených vlastností odpad. 13a) Zákon. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti státních píslušník lenských stát Evropské unie a o zmn nkterých zákon (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znní pozdjších pedpis. 14) 45 vyhlášky. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, ve znní zákona. 425/1990 Sb. 8 Odejmutí a zánik povení k hodnocení nebezpených vlastností odpad (1) Ministerstvo nebo Ministerstvo zdravotnictví v rámci své psobnosti rozhodnutím odejme povení k hodnocení nebezpených vlastností odpad povené osob, pokud neplní postupy stanovené pro hodnocení nebezpených vlastností odpad nebo nespluje podmínky, za kterých bylo povení udleno, nebo vystaví osvdení na odpad, který má nkterou z nebezpených vlastností. (2) Platnost rozhodnutí o povení k hodnocení nebezpených vlastností odpad zaniká a) smrtí fyzické osoby, b) zánikem právnické osoby, c) prohlášením konkursu na majetek povené osoby, d) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, pokud nebylo požádáno o prodloužení povení ve smyslu 7 odst. 4 nebo e) dnem doruení oznámení povené osoby o ukonení její innosti jako povené osoby k hodnocení nebezpených vlastností odpad ministerstvu, které ji povilo. 9 Osvdení o vylouení nebezpených vlastností odpadu (1) Nebezpené vlastnosti odpadu hodnotí povená osoba na základ žádosti pvodce nebo oprávnné osoby. Zjistí-li povená osoba, že odpad žádnou nebezpenou vlastnost nemá, vydá žadateli osvdení o vylouení nebezpených vlastností odpadu (dále jen "osvdení").

9 V opaném pípad povená osoba písemn sdlí s odvodnním žadateli, že odpad má jednu nebo více nebezpených vlastností (dále jen "sdlení"). Kopii tohoto osvdení nebo sdlení zašle pvodce nebo oprávnná osoba neprodlen eské inspekci životního prostedí (dále jen "inspekce") a krajskému úadu píslušnému podle místa nakládání s odpadem. Osvdení nezbavuje pvodce odpadu a oprávnnou osobu povinnosti nakládat s odpadem tak, aby nedošlo k poškození životního prostedí, a odpovdnosti za škody zpsobené nevhodným nakládáním s odpadem. Na vydávání osvdení a sdlení se nevztahuje správní ád. (2) V osvdení vymezí povená osoba vždy druh a pvod odpadu, na který se osvdení vztahuje, vyhodnocení nebezpených vlastností odpadu a stanoví podmínky a dobu platnosti osvdení; tato doba nesmí být delší než 4 roky. Osvdení pozbývá platnosti okamžit, když u pvodce nebo oprávnné osoby dojde ke zmn technologie nebo vstupní suroviny, která ovlivní složení odpadu nebo jeho vlastnosti. (3) Inspekce nebo krajský úad píslušný podle místa nakládání s odpadem mohou pozastavit platnost osvdení vydaného povenou osobou na dobu nejvýše 60 dn, vzniknou-li pochybnosti o dodržení správných metod nebo postupu stanovených pro hodnocení nebezpených vlastností odpadu nebo zpsobu a etnosti kontrol nebezpených vlastností nebo vzniknou-li pochybnosti o výsledku hodnocení nebezpených vlastností odpadu. Odvolání proti rozhodnutí o pozastavení platnosti osvdení nemá odkladný úinek. (4) Inspekce nebo krajský úad píslušný podle místa nakládání s odpadem mohou odejmout osvdení, jestliže nebyly dodrženy metody nebo postup stanovený pro hodnocení nebezpených vlastností odpadu nebo nebezpené vlastnosti nebyly vyhodnoceny správn. Odvolání proti rozhodnutí o odejmutí osvdení nemá odkladný úinek. (5) Povená osoba nesmí vydat osvdení pro odpad, za který odpovídá jako pvodce nebo oprávnná osoba, a nesmí hodnotit nebezpené vlastnosti, k jejichž hodnocení nebyla povena. (6) Ministerstvo a Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou a) obsah žádosti o hodnocení nebezpených vlastností odpadu, b) obsah osvdení, c) kritéria, metody a postup hodnocení nebezpených vlastností odpad. ÁST T ETÍ Povinnosti pi nakládání s odpady HLAVA I Všeobecné povinnosti 10 Pedcházení vzniku odpad

10 (1) Každý má pi své innosti nebo v rozsahu své psobnosti povinnost pedcházet vzniku odpad, omezovat jejich množství a nebezpené vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, pípadn odstranny zpsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostedí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními pedpisy. 15) (2) Právnická osoba a fyzická osoba oprávnná k podnikání, která vyrábí výrobky, je povinna tyto výrobky vyrábt tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpad z tchto výrobk, zejména pak nebezpených odpad. (3) Právnická osoba a fyzická osoba oprávnná k podnikání, která uvádí na trh výrobky, je povinna uvádt v prvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace o zpsobu využití nebo odstranní nespotebovaných ástí výrobk. 15) Napíklad zákon. 114/1992 Sb., o ochran pírody a krajiny, ve znní pozdjších pedpis, zákon. 289/1995 Sb., o lesích a o zmn a doplnní nkterých zákon (lesní zákon), ve znní pozdjších pedpis. 10a (1) Pro úely této ásti zákona se rozumí a) komunitním kompostováním - systém sbru a shromažování rostlinných zbytk z údržby zelen a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost, b) zeleným kompostem - substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytk, c) veejnou zelení - parky, lesoparky, sportovišt, dtská hišt a veejn pístupné travnaté plochy v intravilánu obce. (2) Obec mže ve své samostatné psobnosti, jako opatení pro pedcházení vzniku odpad, stanovit obecn závaznou vyhláškou obce systém komunitního kompostování a zpsob využití zeleného kompostu k údržb a obnov veejné zelen na území obce. (3) Úprava a kompostování zelených zbytk musí být provozovány tak, aby nedošlo k narušení složek životního prostedí nad míru stanovenou zvláštními právními pedpisy. Kompostovací proces musí být ízen tak, aby byl zajištn aerobní mikrobiální rozklad organické hmoty bez vzniku zápachu a emisí metanu. (4) Jiné využití zeleného kompostu, než je uvedeno v odstavci 2, je možné pouze za splnní podmínek stanovených zvláštními právními pedpisy 15a). 15a) Napíklad zákon. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných pdních látkách, pomocných rostlinných pípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemdlských pd (zákon o hnojivech), ve znní pozdjších pedpis, vyhláška. 474/2000 Sb., o stanovení požadavk na hnojiva, ve znní pozdjších pedpis. 11

11 Pednostní využívání odpad (1) Každý má pi své innosti nebo v rozsahu své psobnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit pednostn využití odpad ped jejich odstranním. Materiálové využití odpad má pednost ped jiným využitím odpad. (2) Splnní povinnosti stanovené v odstavci 1 se nevyžaduje, jestliže v daném ase a míst neexistují technické nebo ekonomické pedpoklady pro její splnní a postupuje-li se v souladu s plány odpadového hospodáství podle ásti sedmé tohoto zákona. (3) Pi posuzování vhodnosti zpsob odstranní odpad má vždy pednost zpsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnjší k životnímu prostedí. Uložením na skládku mohou být odstraovány pouze ty odpady, u nichž jiný zpsob odstranní není dostupný nebo by pinášel vyšší riziko pro životní prostedí nebo riziko pro lidské zdraví a pokud uložení odpadu na skládku neodporuje tomuto zákonu nebo provádcím právním pedpism. 12 Obecné povinnosti (1) Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze zpsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními pedpisy vydanými na ochranu životního prostedí. Nakládání s nebezpenými odpady se ídí též zvláštními právními pedpisy 16) platnými pro výrobky, látky a pípravky se stejnými nebezpenými vlastnostmi, pokud není v tomto zákon nebo provádcích právních pedpisech k nmu stanoveno jinak. (2) Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona nakládat pouze v zaízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona urena. Pi tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostedí a nesmjí být pekroeny limity zneišování stanovené zvláštními právními pedpisy. 17) (3) K pevzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávnna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávnná k podnikání, která je provozovatelem zaízení k využití nebo k odstranní nebo ke sbru nebo k výkupu ureného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zaízení podle 14 odst. 2 nebo provozovatelem zaízení podle 33b odst. 1 písm. b), nebo za podmínek stanovených v 17 též obec. (4) Každý je povinen zjistit, zda osoba, které pedává odpady, je k jejich pevzetí podle tohoto zákona oprávnna. V pípad, že se tato osoba oprávnním neprokáže, nesmí jí být odpad pedán. (5) ední nebo míšení odpad za úelem splnní kritérií pro jejich pijetí na skládku a míšení nebezpených odpad navzájem nebo s ostatními odpady je zakázáno. Ve výjimených pípadech je míšení nebezpených odpad navzájem nebo s ostatními odpady pípustné pouze se souhlasem krajského úadu píslušného podle místa nakládání s odpady. Krajský úad tento souhlas udlí pouze tehdy, pokud míšením nebezpených odpad nedojde k ohrožení zdraví lidí nebo životního prostedí a je-li úelem míšení nebezpených odpad splnní požadavk technologie využití nebo odstranní odpad a zvýšení bezpenosti pi nakládání s nimi.

12 (6) Pokud již došlo ke smíšení nebezpených odpad navzájem nebo s ostatními odpady, musí být provedeno jejich roztídní, je-li to technicky a ekonomicky proveditelné a je-li to nezbytné pro zajištní ochrany životního prostedí a zdraví lidu. Tato povinnost se nevztahuje na míšení nebezpených odpad, pro které je vydán souhlas krajského úadu podle odstavce 5. (7) Na jednotky požární ochrany a další právnické osoby a fyzické osoby oprávnné k podnikání, které jsou zvláštními právními pedpisy 18) ureny k ešení havárií a zdolávání požár, se pi této innosti nevztahují povinnosti pvodc odpad a oprávnných osob. 16) Napíklad zákon. 138/1973 Sb., ve znní pozdjších pedpis, zákon. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis, zákon. 258/2000 Sb. 17) Napíklad zákon. 309/1991 Sb., ve znní pozdjších pedpis, zákon. 138/1973 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 18) Napíklad zákon. 133/1985 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 13 Balení a oznaování nebezpených odpad (1) Balení nebezpených odpad se ídí pimen zvláštními právními pedpisy. 19) (2) Pvodce a oprávnná osoba, která nakládá s nebezpenými odpady, jsou povinni zajistit, aby nebezpené odpady byly oznaeny následujícím zpsobem: a) odpady s nebezpenou vlastností uvedenou v píloze. 2 k tomuto zákonu pod oznaením kódem H1, H2, H3, H6, H8, H9 a H14 grafickým symbolem podle zvláštního právního pedpisu, 19) b) nebezpené odpady jiné než uvedené pod písmenem a) nápisem "nebezpený odpad". (3) Pvodce a oprávnná osoba, která nakládá s nebezpeným odpadem, jsou povinni zpracovat identifikaní list nebezpeného odpadu a místa nakládání s nebezpeným odpadem tímto listem vybavit. (4) Ministerstvo stanoví vyhláškou obsah identifikaního listu nebezpeného odpadu. 19) 11 a 12 zákona. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických pípravcích, ve znní pozdjších pedpis. Evropská dohoda o mezinárodní silniní doprav nebezpených vcí - ADR (Ženeva 1957), vyhlášená ve Sbírce zákon pod. 64/1987 Sb. ád pro mezinárodní železniní dopravu nebezpeného zboží (RID). 14 Souhlas k provozování zaízení k využívání, odstraování, sbru nebo výkupu odpad (1) Zaízení k využívání, odstraování, sbru nebo výkupu odpad lze provozovat pouze na základ rozhodnutí krajského úadu, kterým je udlen souhlas k provozování tohoto zaízení a

13 s jeho provozním ádem (dále jen "souhlas k provozování zaízení"). V ízení pedcházejícím vydání tohoto rozhodnutí musí krajský úad posoudit všechna zaízení, která s tmito innostmi souvisejí. Souhlas k provozování skládek nebezpených odpad se udluje na dobu uritou, nejvýše na 4 roky. Dobu platnosti souhlasu krajský úad prodlouží na základ žádosti provozovatele skládky nebezpených odpad vždy nejvýše na další 4 roky, pokud jsou splnny podmínky a plnny povinnosti pi provozování skládky stanovené tímto zákonem a provádcím právním pedpisem. (2) V zaízeních, která nejsou podle tohoto zákona urena k nakládání s odpady, je možné využívat pouze odpady, které splují požadavky stanovené pro vstupní suroviny, a pi nakládání s tmito odpady nesmjí být porušeny zvláštní právní pedpisy, v souladu s nimiž je zaízení provozováno, a právní pedpisy na ochranu zdraví lidí a životního prostedí. 20) K provozování takovýchto zaízení není požadován souhlas k provozování zaízení podle odstavce 1. (3) Pokud další provozovatel zaízení požádá krajský úad o nový souhlas k provozování zaízení nejpozdji do 30 kalendáních dn ode dne pevodu nebo pechodu užívacího práva k zaízení, dosavadní souhlas k provozování zaízení platí i pro dalšího provozovatele, dokud o žádosti dalšího provozovatele nebude pravomocn rozhodnuto. (4) Kolaudaní souhlas, vydaný podle zvláštního právního pedpisu, 21) pro stavby urené k využívání, odstraování, sbru nebo výkupu odpad nelze vydat bez rozhodnutí, kterým byl udlen souhlas k provozování zaízení podle odstavce 1. (5) Ministerstvo stanoví vyhláškou a) náležitosti žádosti o souhlas k provozování zaízení, b) obsah provozního ádu zaízení k využívání, odstraování, sbru nebo výkupu odpad, c) technické požadavky na tato zaízení, d) obsah plánu úprav skládky, e) podrobnosti ke vzorkování odpad pro zjišování jejich vlastností pi nakládání s nimi. 20) Napíklad zákon. 138/1973 Sb., ve znní pozdjších pedpis, zákon. 309/1991 Sb., ve znní pozdjších pedpis, zákon. 258/2000 Sb. 21) Zákon. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní pozdjších pedpis. 15 Odpadový hospodá (1) Pvodce a oprávnná osoba, kteí nakládali v posledních 2 letech s nebezpenými odpady v množství vtším než 100 t nebezpeného odpadu za rok, a provozovatel skládky nebezpených odpad nebo komunálních odpad jsou povinni zajišovat odborné nakládání s odpady prostednictvím odborn zpsobilé osoby (dále jen "odpadový hospodá"). (2) Spluje-li podmínky uvedené v odstavci 1 i jednotlivá samostatná provozovna, je pvodce nebo oprávnná osoba povinna urit odpadového hospodáe i pro tuto samostatnou provozovnu.

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb.

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna: 326/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ ODPADY ZE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ Nakládání s odpady ze zdravotnických a jim podobných zařízení může být příčinou vzniku onemocnění nebo poranění. Riziko z tohoto odpadu je spojeno s nebezpečnými vlastnostmi

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 68. Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší

Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, O B S A H : 201. Zákon o ochraně ovzduší Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 69 Rozeslána dne 13. června 2012 Cena Kč 115, 201. Zákon o ochraně ovzduší O B S A H : Strana 2786 Sbírka zákonů č. 201 / 2012 Částka 69 201 ZÁKON ze dne

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

100/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 20. února 2001. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 100/2001 Sb. ZÁKON ze dne 20. února 2001 o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (zákon o posuzování vlivů

Více

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění 2009 Vydalo: Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-877-7

Více

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu.

samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. (2) Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 274/2001 SB., O VODOVODECH A KANALIZACÍCH PRO VEŘEJNOU POTŘEBU A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O VODOVODECH A KANALIZACÍCH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ: zákona č. 320/2002 Sb.,

Více

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I

274/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HLAVA I (2) Kanalizace je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod 3) a srážkových vod společně nebo odpadních vod samostatně a srážkových vod samostatně,

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON Č. 18/1997 SB. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

ZÁKON ze dne.. 2016 atomový zákon ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Úvodní ustanovení. Díl 1 Předmět úpravy

ZÁKON ze dne.. 2016 atomový zákon ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Hlava I Úvodní ustanovení. Díl 1 Předmět úpravy V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2016 atomový zákon Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Hlava I Úvodní ustanovení Díl 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více