Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy"

Transkript

1 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,. 317/2004 Sb.,. 7/2005 Sb.,. 444/2005 Sb.,. 186/2006 Sb.,. 222/2006 Sb.,. 230/2006 Sb. a. 314/2006 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení 1 Pedmt úpravy Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských spoleenství 1) a) pravidla pro pedcházení vzniku odpad a pro nakládání s nimi pi dodržování ochrany životního prostedí, ochrany zdraví lovka a trvale udržitelného rozvoje, 1a) b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodáství, a c) psobnost orgán veejné správy. 1) Smrnice Rady ze dne 15. ervence 1975 o odpadech (75/442/EHS). Smrnice Rady ze dne 18. bezna 1991, kterou se mní smrnice 75/442/EHS o odpadech (91/156/EHS). Smrnice Rady ze dne 16. ervna 1975 o zneškodování odpadních olej (75/439/EHS). Smrnice Rady ze dne 22. listopadu 1986, kterou se mní smrnice 75/439/EHS o zneškodování odpadních olej (87/101/EHS). Smrnice Rady ze dne 20. února 1978 o odpadech z prmyslu oxidu titaniitého (78/176/EHS). l. 11 smrnice Rady ze dne 17. prosince 1979 o ochran podzemních vod ped zneišováním nkterými nebezpenými látkami (80/68/EHS). Smrnice Rady ze dne 12. ervna 1986 o ochran životního prostedí a zejména pdy pi používání kal z istíren odpadních vod v zemdlství (86/278/EHS). Smrnice Rady ze dne 19. bezna 1987 o pedcházení a omezování zneištní životního prostedí azbestem (87/217/EHS). Smrnice Rady ze dne 18. bezna 1991 o bateriích a akumulátorech obsahujících nkteré nebezpené látky (91/157/EHS). Smrnice Komise 98/101/ES ze dne 22. prosince 1998, kterou se pizpsobuje technickému pokroku smrnice Rady 91/157/EHS o bateriích a akumulátorech obsahujících nkteré nebezpené látky. Smrnice Rady ze dne 12. prosince 1991 o nebezpených odpadech (91/689/EHS).

2 Smrnice Rady ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádní nkterých smrnic týkajících se životního prostedí (91/692/EHS). Smrnice Rady 96/59/ES ze dne 16. záí 1996 o zneškodování polychlorovaných bifenyl a polychlorovaných terfenyl (PCB/PCT). Smrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpad. Smrnice 2000/53/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. záí 2000 o vozidlech s ukonenou životností. 1a) Zákon. 17/1992 Sb., o životním prostedí, ve znní pozdjších pedpis. 2 Psobnost zákona (1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou a) odpadních vod, 2) b) odpad z hornické innosti a innosti provádné hornickým zpsobem ukládaných v odvalech, výsypkách a odkalištích, 3) c) odpad drahých kov, 4) d) radioaktivních odpad, 5) e) mrtvých lidských tl vetn mrtv narozených tl a potrat, ástí tl vetn amputovaných konetin a orgán a ostatk, 6) f) konfiskát živoišného pvodu, 7) g) nezachycených emisí zneišujících ovzduší, 8) h) odpad trhavin, výbušnin a munice, 9) i) vytžených zemin a hlušin, vetn sediment z íních tok a vodních nádrží, vyhovujících limitm zneištní pro jejich využití na zemdlském pdním fondu, k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu (terénním úpravám), stanovených provádcím právním pedpisem. (2) Pokud zvláštní právní pedpis nestanoví jinak, vztahuje se tento zákon i na ukládání odpad, které nevznikly pi hornické innosti, do podzemních prostor a na odkališt 3) a na nakládání s nepoužitelnými návykovými látkami, pípravky a prekurzory a nepoužitelnými léivy. 10) (3) Ministerstvo životního prostedí a Ministerstvo zemdlství stanoví vyhláškou podrobnosti nakládání a limitní hodnoty koncetrací škodlivin ve vytžených zeminách a vytžených hlušinách, vetn sediment z íních tok a vodních nádrží, na které se nevztahuje zákon o odpadech. 2) Zákon. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znní pozdjších pedpis. 3) Zákon. 44/1988 Sb., o ochran a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znní pozdjších pedpis. 4) Zákon. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kov (puncovní zákon), ve znní zákona. 19/1993 Sb. 5) Zákon. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záení (atomový zákon) a o zmn a doplnní nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis. 6) Zákon. 20/1966 Sb., o péi o zdraví lidu, ve znní pozdjších pedpis.

3 Zákon. 256/2001 Sb., o pohebnictví a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 285/2002 Sb., o darování, odbrech a transplantacích tkání a orgán a o zmn nkterých zákon. 7) Zákon. 166/1999 Sb., o veterinární péi a o zmn nkterých souvisejících zákon (veterinární zákon), ve znní pozdjších pedpis. 8) Zákon. 309/1991 Sb., o ochran ovzduší ped zneišujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 389/1991 Sb., o státní správ ochrany ovzduší a poplatcích za jeho zneišování, ve znní pozdjších pedpis. 9) Zákon. 61/1988 Sb., o hornické innosti, výbušninách a o státní báské správ, ve znní pozdjších pedpis. 10) Zákon. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o zmn nkterých dalších zákon, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 79/1997 Sb., o léivech a o zmnách a doplnní nkterých souvisejících zákon, ve znní pozdjších pedpis. 3 Pojem odpad (1) Odpad je každá movitá vc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a písluší do nkteré ze skupin odpad uvedených v píloze. 1 k tomuto zákonu. (2) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba pedá movitou vc, píslušející do nkteré ze skupin odpad uvedených v píloze. 1 k tomuto zákonu, k využití nebo k odstranní ve smyslu tohoto zákona nebo pedá-li ji osob oprávnné ke sbru nebo výkupu odpad podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný pevod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou vc píslušející do nkteré ze skupin odpad uvedených v píloze. 1 k tomuto zákonu osoba sama. (3) Pokud vlastník v ízení o odstranní pochybností podle 78 odst. 2 písm. h) neprokáže opak, pedpokládá se úmysl zbavit se movité vci píslušející do nkteré ze skupin odpad uvedených v píloze. 1 k tomuto zákonu, a) která vzniká u právnických osob nebo fyzických osob oprávnných k podnikání jako vedlejší produkt pi výrob nebo pemn energie, pi výrob nebo nakládání s látkami nebo výrobky nebo pi jejich využívání nebo pi poskytování služeb, nebo b) jejíž pvodní úelové urení odpadlo nebo zaniklo. (4) Osoba má povinnost zbavit se movité vci, píslušející do nkteré ze skupin odpad uvedených v píloze. 1 k tomuto zákonu, jestliže ji nepoužívá k pvodnímu úelu a vc ohrožuje životní prostedí nebo byla vyazena na základ zvláštního právního pedpisu. 11) 11) Napíklad zákon. 258/2000 Sb., zákon. 634/1992 Sb., o ochran spotebitele, v e znní pozdjších pedpis. 4 Další základní pojmy

4 Pro úely tohoto zákona se rozumí a) nebezpeným odpadem - odpad uvedený v Seznamu nebezpených odpad uvedeném v provádcím právním pedpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpených vlastností uvedených v píloze. 2 k tomuto zákonu, b) komunálním odpadem - veškerý odpad vznikající na území obce pi innosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v provádcím právním pedpisu, s výjimkou odpad vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávnných k podnikání, c) odpadovým hospodástvím - innost zamená na pedcházení vzniku odpad, na nakládání s odpady a na následnou péi o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrola tchto inností, d) nakládáním s odpady - jejich shromažování, sousteování, sbr, výkup, tídní, peprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraování, e) zaízením - technické zaízení, místo, stavba nebo ást stavby, f) shromažováním odpad - krátkodobé sousteování odpad do shromažovacích prostedk v míst jejich vzniku ped dalším nakládáním s odpady, g) skladováním odpad - pechodné umístní odpad, které byly soustedny (shromáždny, sesbírány, vykoupeny) do zaízení k tomu ureného a jejich ponechání v nm, h) skládkou odpad - technické zaízení urené k odstraování odpad jejich trvalým a ízeným uložením na zemi nebo do zem, i) sbrem odpad - sousteování odpad právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávnnou k podnikání od jiných subjekt za úelem jejich pedání k dalšímu využití nebo odstranní, j) výkupem odpad - sbr odpad v pípad, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávnnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu, k) úpravou odpad - každá innost, která vede ke zmn chemických, biologických nebo fyzikálních vlastností odpad (vetn jejich tídní) za úelem umožnní nebo usnadnní jejich dopravy, využití, odstraování nebo za úelem snížení jejich objemu, pípadn snížení jejich nebezpených vlastností, l) využíváním odpad - innosti uvedené v píloze. 3 k tomuto zákonu, m) materiálovým využitím odpad - náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpad, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpad k pvodnímu úelu nebo k jiným úelm, s výjimkou bezprostedního získání energie, n) energetickým využitím odpad - použití odpad hlavn zpsobem obdobným jako paliva 8) za úelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným zpsobem k výrob energie, o) odstraováním odpad - innosti uvedené v píloze. 4 k tomuto zákonu, p) pvodcem odpad - právnická osoba, pi jejíž innosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávnná k podnikání, pi jejíž podnikatelské innosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají pvod v innosti fyzických osob, na nž se nevztahují povinnosti pvodce, se za pvodce odpad považuje obec. Obec se stává pvodcem komunálních odpad v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na míst k tomu ureném; obec se souasn stane vlastníkem tchto odpad, r) oprávnnou osobou - každá osoba, která je oprávnna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních pedpis, 12) s) uvedením výrobku na trh v eské republice (dále jen "uvedení na trh") - první úplatné nebo bezúplatné pedání výrobku jiné osob v eské republice jeho výrobcem nebo osobou, která jej nabyla z jiné lenské zem Evropské unie. Za uvedení na trh se považuje též dovoz výrobku,

5 t) uvedením výrobku do obhu - každé úplatné nebo bezúplatné pedání výrobku jiné osob v eské republice po jeho uvedení na trh, u) dovozem výrobku - propuštní výrobku ze zem mimo Evropských spoleenství na území eské republiky do celního režimu volného obhu, uskladování v celním skladu, aktivního zušlechovacího styku, pepracování pod celním dohledem nebo doasného použití, v) distributorem - ten, kdo v dodavatelském etzci provádí následnou obchodní innost po uvedení výrobku na trh. 8) Zákon. 309/1991 Sb., o ochran ovzduší ped zneišujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 389/1991 Sb., o státní správ ochrany ovzduší a poplatcích za jeho zneišování, ve znní pozdjších pedpis. 12) Napíklad zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znní pozdjších pedpis, zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis, zákon. 138/1973 Sb., ve znní pozdjších pedpis, zákon. 309/1991 Sb., ve znní pozdjších pedpis. ÁST DRUHÁ Zaazování odpad a hodnocení nebezpených vlastností odpad HLAVA I Zaazování odpad 5 Zaazování odpadu podle Katalogu odpad (1) Pvodce a oprávnná osoba jsou povinni pro úely nakládání s odpadem odpad zaadit podle Katalogu odpad, který Ministerstvo životního prostedí (dále jen "ministerstvo") vydá provádcím právním pedpisem. (2) V pípadech, kdy nelze odpad jednoznan zaadit podle Katalogu odpad, zaadí odpad ministerstvo na návrh píslušného obecního úadu obce s rozšíenou psobností. Na toto ízení se nevztahuje správní ád. 13) (3) Ministerstvo stanoví vyhláškou a) Katalog odpad, b) postup pro zaazování odpadu podle Katalogu odpad, a c) náležitosti návrhu obecního úadu obce s rozšíenou psobností na zaazení odpadu podle Katalogu odpad. 13) Zákon. 71/1967 Sb., o správním ízení (správní ád), ve znní pozdjších pedpis. 6

6 Zaazování odpadu podle kategorií (1) Pvodce a oprávnná osoba jsou povinni pro úely nakládání s odpadem zaadit odpad do kategorie nebezpený, je-li a) uveden v Seznamu nebezpených odpad uvedeném v provádcím právním pedpise, nebo b) smíšen nebo zneištn nkterou ze složek uvedených v Seznamu složek, které iní odpad nebezpeným, uvedeném v píloze. 5 k tomuto zákonu, nebo c) smíšen nebo zneištn nkterým z odpad uvedených v Seznamu nebezpených odpad uvedeném v provádcím právním pedpise. (2) Má-li odpad jednu nebo více nebezpených vlastností uvedených v píloze. 2 k tomuto zákonu, jsou pvodce a oprávnná osoba, která s odpadem nakládá, povinni zaadit tento odpad jako nebezpený a nakládat s ním jako s nebezpeným, i když nespluje podmínky uvedené v odstavci 1. (3) Smsný komunální odpad se nezaazuje do kategorie nebezpený a pvodce a oprávnná osoba nejsou povinni s ním nakládat jako s nebezpeným, i když spluje podmínky uvedené v odstavci 1 nebo 2. (4) Pokud pvodce nebo oprávnná osoba osvdením o vylouení nebezpených vlastností odpadu prokáží, že odpad uvedený v odstavci 1 písm. b) nebo c) nemá žádnou z nebezpených vlastností, ne-jsou povinni dodržovat režim stanovený pro nebezpené odpady; jsou však povinni ovovat, zda odpad tyto nebezpené vlastnosti nemá. Zpsob a etnost ovování stanoví povená osoba v osvdení o vylouení nebezpených vlastností odpadu. (5) Ministerstvo stanoví vyhláškou Seznam nebezpených odpad. HLAVA II Hodnocení nebezpených vlastností odpad 7 Povení k hodnocení nebezpených vlastností odpad (1) V pípad, že pvodce nebo oprávnná osoba, která s odpadem nakládá, se domnívá, že odpad, který spluje podmínky uvedené v 6 odst. 1 písm. b) nebo c), nemá žádnou z nebezpených vlastností, mohou požádat o hodnocení nebezpených vlastností tohoto odpadu. (2) Nebezpené vlastnosti odpad uvedené v píloze. 2 k tomuto zákonu pod oznaením kódem H1, H2, H3-A, H3-B, H12, H13 a H14 hodnotí právnická osoba nebo fyzická osoba povená ministerstvem, ostatní nebezpené vlastnosti uvedené v píloze. 2 k tomuto zákonu hodnotí právnická osoba nebo fyzická osoba povená Ministerstvem zdravotnictví (dále jen "povená osoba"). (3) Povení k hodnocení nebezpených vlastností odpad se udluje na dobu uritou, nejvýše na 5 let. Dobu platnosti povení k hodnocení nebezpených vlastností odpad ministerstvo nebo Ministerstvo zdravotnictví na návrh povené osoby prodlouží vždy nejvýše o dalších 5

7 let, pokud jsou splnny podmínky pro prodloužení platnosti povení stanovené tímto zákonem. (4) Pokud povená osoba podá návrh na prodloužení platnosti povení k hodnocení nebezpených vlastností odpad nejpozdji do 6 msíc ped uplynutím doby, na niž bylo toto povení udleno, povení k hodnocení nebezpených vlastností odpad nezaniká, dokud o návrhu nebude pravomocn rozhodnuto. (5) Udlené povení nepechází na jinou právnickou osobu nebo fyzickou osobu. (6) Ministerstvo udlí povení nebo prodlouží platnost povení právnické osob nebo fyzické osob, která prokáže odbornou zpsobilost nebo jejíž odborná zpsobilost byla uznána podle zvláštního právního pedpisu 13a). Odborná zpsobilost pro hodnocení nebezpených vlastností odpad uvedených v píloze. 2 k tomuto zákonu pod oznaením kódem H1, H2, H3-A, H3-B, H12, H13 a H14 se prokazuje dokladem a) o vysokoškolském vzdlání technického nebo pírodovdného smru, b) o nejmén 10 letech praxe v oboru chemie nebo odpadového hospodáství, a c) o tom, že žadatel v posledních 6 msících ped podáním žádosti o povení nebo návrhu na prodloužení platnosti povení absolvoval školení pro hodnocení nebezpených vlastností odpad, jehož nápl schválilo ministerstvo. (7) Ministerstvo zdravotnictví udlí povení nebo prodlouží platnost povení právnické osob nebo fyzické osob, která prokáže odbornou zpsobilost nebo jejíž odborná zpsobilost byla uznána podle zvláštního právního pedpisu 13a). Odborná zpsobilost se prokazuje a) pro hodnocení nebezpených vlastností odpad uvedených v píloze. 2 k tomuto zákonu pod oznaením kódem H4 až H8, H10 a H11 pedložením dokladu o ukoneném vysokoškolském studiu ve studijním oboru lékaství, veterinární lékaství nebo farmacie, pop. v jiném studijním oboru na jiné vysoké škole, pokud fyzická osoba absolvovala postgraduální studium ve specializaci prmyslové toxikologie a pokud jde o jiné odborné pracovníky ve zdravotnictví, speciální prpravu, v jejíž náplni je toxikologie, podle zvláštních právních pedpis; 14) pro hodnocení nebezpené vlastnosti odpad uvedené v píloze. 2 k tomuto zákonu pod oznaením H9 pedložením dokladu o ukoneném vysokoškolském studiu ve studijním oboru lékaství nebo veterinární lékaství, b) dokladem o nejmén 10 letech praxe v oboru, a c) dokladem o tom, že žadatel v posledních 6 msících ped podáním žádosti o povení nebo návrhu na prodloužení platnosti povení absolvoval školení pro hodnocení nebezpených vlastností odpad, jehož nápl schválilo Ministerstvo zdravotnictví. (8) Jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu oprávnnou k podnikání, musí požadavky uvedené v odstavcích 6 a 7 splovat ten, kdo v ní odpovídá za ádné hodnocení nebezpených vlastností odpad, (dále jen "odborný zástupce"). (9) Pokud dojde k ukonení innosti odborného zástupce u povené osoby, je povená osoba povinna ustanovit nového odborného zástupce a jeho ustanovení oznámit ministerstvu, které ji povilo, a to nejpozdji do 15 dn ode dne ukonení innosti odborného zástupce. Zárove je povená osoba povinna tomuto ministerstvu pedložit doklady, ze kterých vyplývá odborná zpsobilost nového odborného zástupce.

8 (10) Povení podle odstavce 2 se nevyžaduje u osoby, která je usazena v jiném lenském stát Evropské unie a na území eské republiky hodlá doasn nebo ojedinle vykonávat innosti uvedené v odstavci 2, pokud prokáže, že a) je státním píslušníkem lenského státu Evropské unie a b) je oprávnna k výkonu inností uvedených v odstavci 2 podle právních pedpis jiného lenského státu Evropské unie. (11) Doklady o splnní podmínek podle odstavce 10 písm. a) a b) je tato osoba povinna pedložit ministerstvu nebo Ministerstvu zdravotnictví ped zahájením inností vyjmenovaných v odstavci 2. Pro innost této osoby platí obdobn 9. (12) Ministerstvo a Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou obsah žádosti o udlení povení k hodnocení nebezpených vlastností odpad, obsah návrhu na prodloužení platnosti tohoto povení a obsah školení pro hodnocení nebezpených vlastností odpad. 13a) Zákon. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti státních píslušník lenských stát Evropské unie a o zmn nkterých zákon (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znní pozdjších pedpis. 14) 45 vyhlášky. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, ve znní zákona. 425/1990 Sb. 8 Odejmutí a zánik povení k hodnocení nebezpených vlastností odpad (1) Ministerstvo nebo Ministerstvo zdravotnictví v rámci své psobnosti rozhodnutím odejme povení k hodnocení nebezpených vlastností odpad povené osob, pokud neplní postupy stanovené pro hodnocení nebezpených vlastností odpad nebo nespluje podmínky, za kterých bylo povení udleno, nebo vystaví osvdení na odpad, který má nkterou z nebezpených vlastností. (2) Platnost rozhodnutí o povení k hodnocení nebezpených vlastností odpad zaniká a) smrtí fyzické osoby, b) zánikem právnické osoby, c) prohlášením konkursu na majetek povené osoby, d) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, pokud nebylo požádáno o prodloužení povení ve smyslu 7 odst. 4 nebo e) dnem doruení oznámení povené osoby o ukonení její innosti jako povené osoby k hodnocení nebezpených vlastností odpad ministerstvu, které ji povilo. 9 Osvdení o vylouení nebezpených vlastností odpadu (1) Nebezpené vlastnosti odpadu hodnotí povená osoba na základ žádosti pvodce nebo oprávnné osoby. Zjistí-li povená osoba, že odpad žádnou nebezpenou vlastnost nemá, vydá žadateli osvdení o vylouení nebezpených vlastností odpadu (dále jen "osvdení").

9 V opaném pípad povená osoba písemn sdlí s odvodnním žadateli, že odpad má jednu nebo více nebezpených vlastností (dále jen "sdlení"). Kopii tohoto osvdení nebo sdlení zašle pvodce nebo oprávnná osoba neprodlen eské inspekci životního prostedí (dále jen "inspekce") a krajskému úadu píslušnému podle místa nakládání s odpadem. Osvdení nezbavuje pvodce odpadu a oprávnnou osobu povinnosti nakládat s odpadem tak, aby nedošlo k poškození životního prostedí, a odpovdnosti za škody zpsobené nevhodným nakládáním s odpadem. Na vydávání osvdení a sdlení se nevztahuje správní ád. (2) V osvdení vymezí povená osoba vždy druh a pvod odpadu, na který se osvdení vztahuje, vyhodnocení nebezpených vlastností odpadu a stanoví podmínky a dobu platnosti osvdení; tato doba nesmí být delší než 4 roky. Osvdení pozbývá platnosti okamžit, když u pvodce nebo oprávnné osoby dojde ke zmn technologie nebo vstupní suroviny, která ovlivní složení odpadu nebo jeho vlastnosti. (3) Inspekce nebo krajský úad píslušný podle místa nakládání s odpadem mohou pozastavit platnost osvdení vydaného povenou osobou na dobu nejvýše 60 dn, vzniknou-li pochybnosti o dodržení správných metod nebo postupu stanovených pro hodnocení nebezpených vlastností odpadu nebo zpsobu a etnosti kontrol nebezpených vlastností nebo vzniknou-li pochybnosti o výsledku hodnocení nebezpených vlastností odpadu. Odvolání proti rozhodnutí o pozastavení platnosti osvdení nemá odkladný úinek. (4) Inspekce nebo krajský úad píslušný podle místa nakládání s odpadem mohou odejmout osvdení, jestliže nebyly dodrženy metody nebo postup stanovený pro hodnocení nebezpených vlastností odpadu nebo nebezpené vlastnosti nebyly vyhodnoceny správn. Odvolání proti rozhodnutí o odejmutí osvdení nemá odkladný úinek. (5) Povená osoba nesmí vydat osvdení pro odpad, za který odpovídá jako pvodce nebo oprávnná osoba, a nesmí hodnotit nebezpené vlastnosti, k jejichž hodnocení nebyla povena. (6) Ministerstvo a Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou a) obsah žádosti o hodnocení nebezpených vlastností odpadu, b) obsah osvdení, c) kritéria, metody a postup hodnocení nebezpených vlastností odpad. ÁST T ETÍ Povinnosti pi nakládání s odpady HLAVA I Všeobecné povinnosti 10 Pedcházení vzniku odpad

10 (1) Každý má pi své innosti nebo v rozsahu své psobnosti povinnost pedcházet vzniku odpad, omezovat jejich množství a nebezpené vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, pípadn odstranny zpsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostedí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními pedpisy. 15) (2) Právnická osoba a fyzická osoba oprávnná k podnikání, která vyrábí výrobky, je povinna tyto výrobky vyrábt tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpad z tchto výrobk, zejména pak nebezpených odpad. (3) Právnická osoba a fyzická osoba oprávnná k podnikání, která uvádí na trh výrobky, je povinna uvádt v prvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace o zpsobu využití nebo odstranní nespotebovaných ástí výrobk. 15) Napíklad zákon. 114/1992 Sb., o ochran pírody a krajiny, ve znní pozdjších pedpis, zákon. 289/1995 Sb., o lesích a o zmn a doplnní nkterých zákon (lesní zákon), ve znní pozdjších pedpis. 10a (1) Pro úely této ásti zákona se rozumí a) komunitním kompostováním - systém sbru a shromažování rostlinných zbytk z údržby zelen a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost, b) zeleným kompostem - substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytk, c) veejnou zelení - parky, lesoparky, sportovišt, dtská hišt a veejn pístupné travnaté plochy v intravilánu obce. (2) Obec mže ve své samostatné psobnosti, jako opatení pro pedcházení vzniku odpad, stanovit obecn závaznou vyhláškou obce systém komunitního kompostování a zpsob využití zeleného kompostu k údržb a obnov veejné zelen na území obce. (3) Úprava a kompostování zelených zbytk musí být provozovány tak, aby nedošlo k narušení složek životního prostedí nad míru stanovenou zvláštními právními pedpisy. Kompostovací proces musí být ízen tak, aby byl zajištn aerobní mikrobiální rozklad organické hmoty bez vzniku zápachu a emisí metanu. (4) Jiné využití zeleného kompostu, než je uvedeno v odstavci 2, je možné pouze za splnní podmínek stanovených zvláštními právními pedpisy 15a). 15a) Napíklad zákon. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných pdních látkách, pomocných rostlinných pípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemdlských pd (zákon o hnojivech), ve znní pozdjších pedpis, vyhláška. 474/2000 Sb., o stanovení požadavk na hnojiva, ve znní pozdjších pedpis. 11

11 Pednostní využívání odpad (1) Každý má pi své innosti nebo v rozsahu své psobnosti povinnost v mezích daných tímto zákonem zajistit pednostn využití odpad ped jejich odstranním. Materiálové využití odpad má pednost ped jiným využitím odpad. (2) Splnní povinnosti stanovené v odstavci 1 se nevyžaduje, jestliže v daném ase a míst neexistují technické nebo ekonomické pedpoklady pro její splnní a postupuje-li se v souladu s plány odpadového hospodáství podle ásti sedmé tohoto zákona. (3) Pi posuzování vhodnosti zpsob odstranní odpad má vždy pednost zpsob, který zajistí vyšší ochranu lidského zdraví a je šetrnjší k životnímu prostedí. Uložením na skládku mohou být odstraovány pouze ty odpady, u nichž jiný zpsob odstranní není dostupný nebo by pinášel vyšší riziko pro životní prostedí nebo riziko pro lidské zdraví a pokud uložení odpadu na skládku neodporuje tomuto zákonu nebo provádcím právním pedpism. 12 Obecné povinnosti (1) Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze zpsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními pedpisy vydanými na ochranu životního prostedí. Nakládání s nebezpenými odpady se ídí též zvláštními právními pedpisy 16) platnými pro výrobky, látky a pípravky se stejnými nebezpenými vlastnostmi, pokud není v tomto zákon nebo provádcích právních pedpisech k nmu stanoveno jinak. (2) Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady podle tohoto zákona nakládat pouze v zaízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona urena. Pi tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostedí a nesmjí být pekroeny limity zneišování stanovené zvláštními právními pedpisy. 17) (3) K pevzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávnna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávnná k podnikání, která je provozovatelem zaízení k využití nebo k odstranní nebo ke sbru nebo k výkupu ureného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zaízení podle 14 odst. 2 nebo provozovatelem zaízení podle 33b odst. 1 písm. b), nebo za podmínek stanovených v 17 též obec. (4) Každý je povinen zjistit, zda osoba, které pedává odpady, je k jejich pevzetí podle tohoto zákona oprávnna. V pípad, že se tato osoba oprávnním neprokáže, nesmí jí být odpad pedán. (5) ední nebo míšení odpad za úelem splnní kritérií pro jejich pijetí na skládku a míšení nebezpených odpad navzájem nebo s ostatními odpady je zakázáno. Ve výjimených pípadech je míšení nebezpených odpad navzájem nebo s ostatními odpady pípustné pouze se souhlasem krajského úadu píslušného podle místa nakládání s odpady. Krajský úad tento souhlas udlí pouze tehdy, pokud míšením nebezpených odpad nedojde k ohrožení zdraví lidí nebo životního prostedí a je-li úelem míšení nebezpených odpad splnní požadavk technologie využití nebo odstranní odpad a zvýšení bezpenosti pi nakládání s nimi.

12 (6) Pokud již došlo ke smíšení nebezpených odpad navzájem nebo s ostatními odpady, musí být provedeno jejich roztídní, je-li to technicky a ekonomicky proveditelné a je-li to nezbytné pro zajištní ochrany životního prostedí a zdraví lidu. Tato povinnost se nevztahuje na míšení nebezpených odpad, pro které je vydán souhlas krajského úadu podle odstavce 5. (7) Na jednotky požární ochrany a další právnické osoby a fyzické osoby oprávnné k podnikání, které jsou zvláštními právními pedpisy 18) ureny k ešení havárií a zdolávání požár, se pi této innosti nevztahují povinnosti pvodc odpad a oprávnných osob. 16) Napíklad zákon. 138/1973 Sb., ve znní pozdjších pedpis, zákon. 133/1985 Sb., o požární ochran, ve znní pozdjších pedpis, zákon. 258/2000 Sb. 17) Napíklad zákon. 309/1991 Sb., ve znní pozdjších pedpis, zákon. 138/1973 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 18) Napíklad zákon. 133/1985 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 13 Balení a oznaování nebezpených odpad (1) Balení nebezpených odpad se ídí pimen zvláštními právními pedpisy. 19) (2) Pvodce a oprávnná osoba, která nakládá s nebezpenými odpady, jsou povinni zajistit, aby nebezpené odpady byly oznaeny následujícím zpsobem: a) odpady s nebezpenou vlastností uvedenou v píloze. 2 k tomuto zákonu pod oznaením kódem H1, H2, H3, H6, H8, H9 a H14 grafickým symbolem podle zvláštního právního pedpisu, 19) b) nebezpené odpady jiné než uvedené pod písmenem a) nápisem "nebezpený odpad". (3) Pvodce a oprávnná osoba, která nakládá s nebezpeným odpadem, jsou povinni zpracovat identifikaní list nebezpeného odpadu a místa nakládání s nebezpeným odpadem tímto listem vybavit. (4) Ministerstvo stanoví vyhláškou obsah identifikaního listu nebezpeného odpadu. 19) 11 a 12 zákona. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických pípravcích, ve znní pozdjších pedpis. Evropská dohoda o mezinárodní silniní doprav nebezpených vcí - ADR (Ženeva 1957), vyhlášená ve Sbírce zákon pod. 64/1987 Sb. ád pro mezinárodní železniní dopravu nebezpeného zboží (RID). 14 Souhlas k provozování zaízení k využívání, odstraování, sbru nebo výkupu odpad (1) Zaízení k využívání, odstraování, sbru nebo výkupu odpad lze provozovat pouze na základ rozhodnutí krajského úadu, kterým je udlen souhlas k provozování tohoto zaízení a

13 s jeho provozním ádem (dále jen "souhlas k provozování zaízení"). V ízení pedcházejícím vydání tohoto rozhodnutí musí krajský úad posoudit všechna zaízení, která s tmito innostmi souvisejí. Souhlas k provozování skládek nebezpených odpad se udluje na dobu uritou, nejvýše na 4 roky. Dobu platnosti souhlasu krajský úad prodlouží na základ žádosti provozovatele skládky nebezpených odpad vždy nejvýše na další 4 roky, pokud jsou splnny podmínky a plnny povinnosti pi provozování skládky stanovené tímto zákonem a provádcím právním pedpisem. (2) V zaízeních, která nejsou podle tohoto zákona urena k nakládání s odpady, je možné využívat pouze odpady, které splují požadavky stanovené pro vstupní suroviny, a pi nakládání s tmito odpady nesmjí být porušeny zvláštní právní pedpisy, v souladu s nimiž je zaízení provozováno, a právní pedpisy na ochranu zdraví lidí a životního prostedí. 20) K provozování takovýchto zaízení není požadován souhlas k provozování zaízení podle odstavce 1. (3) Pokud další provozovatel zaízení požádá krajský úad o nový souhlas k provozování zaízení nejpozdji do 30 kalendáních dn ode dne pevodu nebo pechodu užívacího práva k zaízení, dosavadní souhlas k provozování zaízení platí i pro dalšího provozovatele, dokud o žádosti dalšího provozovatele nebude pravomocn rozhodnuto. (4) Kolaudaní souhlas, vydaný podle zvláštního právního pedpisu, 21) pro stavby urené k využívání, odstraování, sbru nebo výkupu odpad nelze vydat bez rozhodnutí, kterým byl udlen souhlas k provozování zaízení podle odstavce 1. (5) Ministerstvo stanoví vyhláškou a) náležitosti žádosti o souhlas k provozování zaízení, b) obsah provozního ádu zaízení k využívání, odstraování, sbru nebo výkupu odpad, c) technické požadavky na tato zaízení, d) obsah plánu úprav skládky, e) podrobnosti ke vzorkování odpad pro zjišování jejich vlastností pi nakládání s nimi. 20) Napíklad zákon. 138/1973 Sb., ve znní pozdjších pedpis, zákon. 309/1991 Sb., ve znní pozdjších pedpis, zákon. 258/2000 Sb. 21) Zákon. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní pozdjších pedpis. 15 Odpadový hospodá (1) Pvodce a oprávnná osoba, kteí nakládali v posledních 2 letech s nebezpenými odpady v množství vtším než 100 t nebezpeného odpadu za rok, a provozovatel skládky nebezpených odpad nebo komunálních odpad jsou povinni zajišovat odborné nakládání s odpady prostednictvím odborn zpsobilé osoby (dále jen "odpadový hospodá"). (2) Spluje-li podmínky uvedené v odstavci 1 i jednotlivá samostatná provozovna, je pvodce nebo oprávnná osoba povinna urit odpadového hospodáe i pro tuto samostatnou provozovnu.

pozdějších předpisů. 3 ) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného

pozdějších předpisů. 3 ) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného ZÁKON 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ZMĚNA č. 477/2001 Sb. ZMĚNA č. 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. ZMĚNA č. 356/2003 Sb. ZMĚNA č. 167/2004 Sb.,

Více

vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., ZÁKON

vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., ZÁKON PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 477/2001 Sb., zákonem č.76/2002 Sb., zákonem č. 275/2002

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje 106 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 477/2001 Sb., zákonem č. 76/2002 Sb., zákonem

Více

185_2001_Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 477/2001 Sb.

185_2001_Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 477/2001 Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 477/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 3 odst. 3 písm. b), 38 odst. 7 písm. a), v

Více

Systém ASPI - stav k 30.4.2005 Obsah a text 185/2001 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009

Systém ASPI - stav k 30.4.2005 Obsah a text 185/2001 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 Systém ASPI - stav k 30.4.2005 Obsah a text 185/2001 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna:

Více

d) radioaktivních odpadů, 5)

d) radioaktivních odpadů, 5) Zákon č. 185/2001 Sb., ze dne 15. května 2001, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění sebe sama, zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002

Více

185/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Působnost zákona. 3 Pojem odpad

185/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy. 2 Působnost zákona. 3 Pojem odpad Obsah 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb.,

Více

Práce s odpady a jejich recyklace. Škola jako centrum celoživotního učení - další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.

Práce s odpady a jejich recyklace. Škola jako centrum celoživotního učení - další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02. Práce s odpady a jejich recyklace Škola jako centrum celoživotního učení - další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Slide 1 LEGISLATIVA -ZÁKONY ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Působnost zákona

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Působnost zákona Úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon stanoví

Více

185_2001_Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 477/2001 Sb.

185_2001_Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 477/2001 Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE

Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE Vyhláška č. 01/2002 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HRADEŠICE O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE HRADEŠICE Obecní zastupitelstvo v Hradešicích vydává podle 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

O nakládání s komunálním odpadem

O nakládání s komunálním odpadem Obec Sadov na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.12.2001 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých

Více

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1)

Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství 1) Předpis č. 106/2005 Sb., zdroj: SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2005, částka 33, ze dne 08.03.2005 Stručnou charakteristiku změn najdete v redakční anotaci předpisu 106 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

Msto Jirkov. ást první Obecná ustanovení

Msto Jirkov. ást první Obecná ustanovení Msto Jirkov Obecn závazná vyhláška msta Jirkova. 2/06, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, využívání a odstraování komunálních odpad a systém nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů 185 ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ ZÁKLADNĺ USTANOVENĺ 1 Předmět úpravy Tento zákon stanoví pravidla

Více

Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006

Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006 Msto Vimperk Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Mstské zastupitelstvo Vimperk se usneslo podle 84, odst.2, písm. h) zákona. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Ministerstvo životního prostředí Odbor výkonu státní správy VII Ing. Marie Boehmová 1. Obecné povinnosti Prvotní původce (každý) je povinen nakládat s odpady a zbavovat

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM

OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE. VE EJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SB R, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM OBEC TUCHLOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNNÍ KVALIFIKACE VEEJNÁ ZAKÁZKA s názvem OBEC TUCHLOVICE SBR, SVOZ A NAKLÁDÁNÍ S ODPADEM ZADÁVANÁ VEEJNÝM ZADAVATELEM JAKO VEEJNÁ PODLIMITNÍ ZAKÁZKA

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

ZÁKON č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ

ZÁKON č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů ČÁST PRVNÍ ZÁKON č. 185/2001 Sb. ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Změna: 477/2001 Sb., 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb., 356/2003 Sb., 188/2004

Více

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1 ) a

Více

Obecn závazná vyhláška. 1 / 2004

Obecn závazná vyhláška. 1 / 2004 OBEC Chlístov Obecn závazná vyhláška. 1 / 2004 O SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A OSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD Zastupitelstvo obce Chlístov se na svém zasedání dne 13.5.2004 usneslo

Více

Čl. 1. Obecné povinnosti

Čl. 1. Obecné povinnosti Obecně závazná vyhláška obce Mouchnice č.1/2001 o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem. Zastupitelstvo

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka: 71/2001 Sb. Na straně (od-do): Rozeslána dne: 14. června 2001

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka: 71/2001 Sb. Na straně (od-do): Rozeslána dne: 14. června 2001 1 z 52 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil předpisu: Titul předpisu: Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů Citace: 185/2001 Sb. Částka: 71/2001 Sb. Na straně (od-do): 4074-4113 Rozeslána

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 2/2012 OBCE BESTEK

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 2/2012 OBCE BESTEK OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 2/2012 OBCE BESTEK o stanovení systému shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bestek Zastupitelstvo

Více

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012,

OBEC Sosnová. Obecn závazná vyhláška. 1/2012, OBEC Sosnová Obecn závazná vyhláška. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shroma%&ování, sbru, p'epravy, t'ídní, vyu%ívání a odstra)ování komunálních odpad* Zastupitelstvo obce Sosnová se na svém

Více

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 147. ze dne 15. května o odpadech a o změně některých dalších zákonů

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 147. ze dne 15. května o odpadech a o změně některých dalších zákonů 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb.

ZÁKON. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. ZÁKON č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 9/2009 Sb. Změna: 157/2009 Sb. Změna: 297/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna: 326/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Předmět úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Systém ASPI - stav k 1.7.2010 do částky 72/2010 Sb. a 25/2010 Sb.m.s. Obsah a text 185/2001 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2011 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech

Více

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky

Pedmt úpravy. Provozní ád zaízení a technické požadavky na zaízení ke sbru a zpracování autovrak a na nakládání s autovraky 352/2008 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostedí ze dne 11. záí 2008 o podrobnostech nakládání s odpady z autovrak, vybraných autovrak, o zpsobu vedení jejich evidence a evidence odpad vznikajících

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 147. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 147. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o odpadech. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o odpadech. Čl. I ZÁKON ze dne..2006, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Více

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ve znění: č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Předpis č. K datu Poznámka 477/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 3 odst. 3 písm. b), 38 odst. 7 písm. a), v

Více

MĚSTO KRUPKA Obecně závazná vyhláška č. 25 /2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

MĚSTO KRUPKA Obecně závazná vyhláška č. 25 /2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem MĚSTO KRUPKA Obecně závazná vyhláška č. 25 /2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Zastupitelstvo města Krupka se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Národní program shody se zásadami SLP Principy monitorování shody se zásadami správné laboratorní praxe

Národní program shody se zásadami SLP Principy monitorování shody se zásadami správné laboratorní praxe Národní program shody se zásadami SLP Principy monitorování shody se zásadami správné laboratorní praxe Úvod V souladu se smrnicemi 2004/9/ES a 2004/10/ES, které implementovaly zásady SLP OECD (Smrnice

Více

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Cikháj. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Cikháj se na svém zasedání dne 22.12.2003 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001

185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 Systém ASPI - stav k 1.7.2012 do částky 80/2012 Sb. a 34/2012 Sb.m.s. Obsah a text 185/2001 Sb. - stav k 31.12.2012 Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb.

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí:

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí: !" # Z Operaního programu Rozvoj venkova a multifunkní zemdlství mohou být financovány pouze projekty, které nemají negativní vliv na životní prostedí. Z toho dvodu je k vybraným typm projekt nutno spolu

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Předmět úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Vyvšeno dne : - 4 08-1998 Sejmuto dne : Obecn závazná vyhláška o parkování na místních komunikacích ve mst Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Mstské zastupitelstvo v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Právní předpisy k ochraně a péči o pohodu zvířat

Právní předpisy k ochraně a péči o pohodu zvířat Právní předpisy k ochraně a péči o pohodu zvířat Právní předpisy upravující tuto problematiku se poměrně rychle mění a doplňují, proto uvádíme pouze přehled, který slouží k základní orientaci. Aktuální

Více

Základní ustanovení ( 1-4)

Základní ustanovení ( 1-4) 185/2001 Sb. znění účinné od 1. 6. 2015 Ustanovení části šestnácté nabývá účinnosti dnem 14 června 2001. Ustanovení 31 odst. 5 a 38 odst. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 nabývají účinnosti dnem 23. února 2002. Ustanovení

Více

185/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

185/2001 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 5.6.2012 do částky 64/2012 Sb. a 30/2012 Sb.m.s. Obsah a text 185/2001 Sb. - stav k 31.12.2012 Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb.

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

ZÁKON O ODPADECH ZÁKON O ODPADECH NEBEZPEČNÝ ODPAD PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. č.. 185/2001 Sb.

ZÁKON O ODPADECH ZÁKON O ODPADECH NEBEZPEČNÝ ODPAD PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ. č.. 185/2001 Sb. ZÁKON O ODPADECH NEBEZPEČNÝ ODPAD PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Odpady potravinářské výroby Mgr. Kateřina Járová, Ph.D. Zákon č. 185/2001 Sb., o a o změně některých dalších zákonů Vyhláška č. 93/2016 Sb.,

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

ZÁKON. ze dne 15. května o odpadech a o změně některých dalších zákonů

ZÁKON. ze dne 15. května o odpadech a o změně některých dalších zákonů č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 477/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 3 odst. 3 písm. b), 38 odst. 7 písm. a), v

Více

Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R

Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R Nabídka pozemk urených k pevodu podle zákona 95/1999 Sb. 7 uveejnná Pozemkovým fondem R za okres v katastru Praha-východ Brandýs nad Labem Datum vyhlášení kola : 1.22006 Poslední den podání žádosti o nabídnuté

Více

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN

ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN ORGANIZANÍ ÁD SPRÁVY KOLEJÍ A MENZ MENDELOVY UNIVERZITY V BRN j. 25953/2011-43810 ze dne 19. prosince 2011 Organizaní ád Správy kolejí a menz Mendelovy univerzity v Brn ást I Zízení, právní postavení a

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

VYHLÁŠKA. č.5/2002. o odpadech ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek t Předmět úpravy

VYHLÁŠKA. č.5/2002. o odpadech ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek t Předmět úpravy VYHLÁŠKA č.5/2002 o odpadech Obec Nové Hamry na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 12.6.2002 v souladu s ustanovením 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákona či 185/~-9.~I~., o odpadech a

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku

Obsah vyhlášky. Sazby poplatku Právní pedpis hl. m. Prahy.23/2003 Obecn závazná vyhláška o místním poplatku ze ps Datum vydání: 27.11.2003 Datum úinnosti: 1.1.2004 Pozmovací vyhlášky/naízení 21.10.2004 -.18/2004 Obecn závazná vyhláška,

Více

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los.

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los. Mstský úad Sobslav námstí Republiky 55/I 392 01 Sobslav V... dne... Vc: Žádost o povolení tomboly název a sídlo provozovatele tomboly žádá o povolení tomboly pi akci konané dne:... na míst:... Vydáno bude...

Více

! "#$%&'&()*#+,-.-/-.)%#0#/)12/#$2

! #$%&'&()*#+,-.-/-.)%#0#/)12/#$2 -( % Píloha. 4 k vyhlášce. /2013 Sb.!"#! "#$%&'&()*#+,-.-/-.)%#0#/)12/#$2 3*4-"$2'&,5)$#3-$6/#.7&%8095:$-+-+1! 95:$))+1295#$2 ",#;);2"0)$#3-52;%)+-"$&(6$27,.)0-.6$2+2;#5$-;%2?+-(8";#0&@2

Více

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn 2 Působnost zákona (1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou a) odpadních vod 2), b)

Více

Obec K U N I C E Kunice LYSICE

Obec K U N I C E Kunice LYSICE Obec K U N I C E Kunice 16 679 71 LYSICE Zmna.III územního plánu obce Kunice Zastupitelstvo obce Kunice, píslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výbr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek Operaního programu Lidské zdroje a zamstnanost Název zakázky: Vzdlávání zamstnanc spoleností KASKO a KASKO - Formy Identifikace:

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 Píloha. 6 usnesení z 30. zasedání zastupitelstva msta Stíbra dne 13.12.2001 Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 4/2001 o místních poplatcích Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 13.12.2001 v souladu s

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více