18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003"

Transkript

1 Systém ASPI - stav k do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 18/2004 Sb. - poslední stav textu 18/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. prosince 2003 o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti státních píslušník lenských stát Evropské unie a o zmn nkterých zákon (zákon o uznávání odborné kvalifikace) Zmna: 96/2004 Sb. Zmna: 588/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE A JINÉ ZPSOBILOSTI STÁTNÍCH PÍSLUŠNÍK LENSKÝCH STÁT EVROPSKÉ UNIE HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt a úel zákona (1) Tento zákon upravuje pro úely volného pohybu osob mezi jednotlivými lenskými státy Evropské unie (dále jen "lenský stát") a v souladu s právem Evropských spoleenství 1) postup správních úad a profesních komor pi uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti pro zahájení závislé nebo nezávislé regulované innosti a pro její výkon (dále jen "výkon regulované innosti") na území eské republiky, pokud byla odborná kvalifikace pro výkon této innosti získána nebo tato innost byla vykonávána v jiném lenském stát státními píslušníky lenských stát nebo jejich rodinnými píslušníky 2) (dále jen "uchaze"). (2) Ustanovení tohoto zákona se použijí, pokud ustanovení zvláštního zákona neupravují problematiku uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti pro výkon regulované innosti jinak. 2 Základní zásady uznávání odborné kvalifikace (1) Správní úady a profesní komory jsou oprávnny pro výkon regulované innosti v eské republice vyžadovat od státního píslušníka jiného lenského státu splnní pouze tch podmínek, které zvláštní právní pedpis vyžaduje od obana eské republiky. (2) Pi rozhodování o uznání odborné kvalifikace se uznávací orgány ídí veejným zájmem a zájmy fyzických a právnických osob, které by mohly být porušeny výkonem regulované innosti osobami s nedostatenou odbornou kvalifikací a které jsou chránny zvláštními právními pedpisy upravujícími za tímto úelem podmínky výkonu regulované innosti. Tmito chránnými zájmy jsou zejména ochrana života a zdraví, ochrana majetku, ochrana spotebitele, ochrana životního prostedí, ochrana národního kulturního pokladu, ochrana ped závažným porušováním zvláštních právních pedpis nebo ped jiným závažným následkem. 3 Vymezení pojm Pro úely tohoto zákona se rozumí

2 a) odbornou kvalifikací zpsobilost k výkonu regulované innosti prokazovaná zejména dokladem o formální kvalifikaci, prkazem zpsobilosti nebo dokladem o výkonu pedmtné innosti (dále jen "doklad o odborné kvalifikaci"), b) dokladem o formální kvalifikaci diplom, osvdení nebo jiný doklad vydaný píslušným orgánem nebo institucí lenského státu nebo obdobný doklad vydaný píslušným orgánem nebo institucí státu, který není lenským státem (dále jen "tetí stát"), nebo soubor takových doklad, získaný uchazeem po ukonení vzdlání a odborné pípravy (dále jen "vzdlání a píprava"),1. který spluje požadavky právního pedpisu lenského státu pvodu stanovujícího podmínku odborné kvalifikace pro výkon regulované innosti, a tím jej iní odborn kvalifikovaným pro výkon regulované innosti v lenském stát pvodu, nebo 2. který potvrzuje absolvování vzdlání a pípravy, které uchazee pipravily v píslušné odborné oblasti pro výkon pedmtné innosti v tomto stát, není-li pedmtná innost v lenském stát pvodu regulovanou inností. Souástí vzdlání a pípravy mže být zejména studium, odborný výcvik, praxe vykonávaná pod dohledem kvalifikované osoby, která se ádn ukonuje zkouškou (dále jen "zkušební praxe"), nebo praxe získaná pi výkonu pedmtné innosti pod dohledem kvalifikované osoby (dále jen "praxe pod dohledem"), c) prkazem zpsobilosti doklad, který není souástí dokladu o formální kvalifikaci a který osvduje absolvování krátkodobého vzdlávacího kurzu v lenském stát pvodu nebo je vydáván píslušným orgánem lenského státu pvodu na základ zjištní osobní zpsobilosti, schopností nebo znalostí, jeli vyžadován právním pedpisem lenského státu pro výkon regulované innosti, d) jinou zpsobilostí bezúhonnost nebo skutenost, že na majetek uchazee nebyl prohlášen konkurs, nebo skutenost, že uchaze vykonával innost s péí ádného hospodáe jako prokurista nebo jako statutární orgán nebo len statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, nebo skutenost, že uchaze nebyl postižen za správní delikt nebo za disciplinární nebo kárné provinní, nebo finanní zpsobilost, nebo zdravotní zpsobilost anebo pojištní odpovdnosti za škodu zpsobenou výkonem pedmtné innosti, jsou-li požadovány zvláštním právním pedpisem pro výkon regulované innosti, e) pedmtnou inností odborná innost nebo skupina odborných inností, kterou uchaze hodlá vykonávat v eské republice,1. je-li k jejímu výkonu odborn kvalifikován v lenském stát pvodu, 2. není-li pedmtná innost v lenském stát pvodu regulovanou inností, je-li uchaze pro její výkon odborn pipraven a tuto innost vykonává nebo vykonával v souladu s právními pedpisy lenského státu pvodu, nebo 3. pokud pedmtnou innost v lenském stát pvodu vykonává nebo vykonával v souladu s právními pedpisy, f) regulovanou inností v eské republice pedmtná innost, pokud zvláštní právní pedpis pro její výkon ve form zamýšlené uchazeem vyžaduje (dále jen "vyžaduje-li se v eské republice") doklad o formální kvalifikaci nebo prkaz zpsobilosti, g) regulovanou inností v lenském stát pvodu pedmtná innost1. pokud právní pedpis lenského státu pvodu pro její výkon vyžaduje doklad o formální kvalifikaci nebo prkaz zpsobilosti, 2. vykonávaná pod profesním oznaením, pokud je užívání tohoto oznaení vyhrazeno držiteli dokladu o formální kvalifikaci nebo prkazu zpsobilosti, stanoveného právními pedpisy lenského státu pvodu, 3. v oblasti zdravotnictví, pokud úplata nebo náhrada za tuto innost je systémem sociálního zabezpeení lenského státu pvodu vyhrazena držiteli dokladu o formální kvalifikaci nebo prkazu zpsobilosti, nebo 4. vykonávaná leny profesního sdružení, jehož úelem je zejména dbát na odbornou úrove výkonu pedmtné innosti, jestliže toto profesní sdružení- je za tímto úelem uznáno lenským státem pvodu, - vydává svým lenm doklad o formální kvalifikaci, - vydává pedpisy závazné pro své leny a zajišuje jejich dodržování, a - udluje svým lenm právo užívat zvláštní profesní oznaení nebo jim piznává zvláštní postavení odpovídající dokladu o formální kvalifikaci podle druhé odrážky,

3 h) regulovaným vzdláním vzdlání a píprava, které jsou ureny pro pípravu pro výkon pedmtné innosti, je-li struktura tohoto vzdlání a pípravy a úrove upravena právními pedpisy lenského státu pvodu nebo podléhá-li dohledu nebo akreditaci píslušného orgánu lenského státu pvodu, i) lenským státem pvodu lenský stát, ve kterém uchaze získal odbornou kvalifikaci pro výkon pedmtné innosti, nebo lenský stát, ve kterém uchaze pedmtnou innost vykonává nebo vykonával. lenským státem pvodu se rozumí i tetí stát, pokud to vyplývá z ustanovení tohoto nebo zvláštního zákona. Pro úely posuzování jiné zpsobilosti se lenským státem pvodu rozumí lenský stát, v nmž pedmtnou innost uchaze naposledy vykonával nebo jehož je uchaze státním píslušníkem, j) uznávacím orgánem správní úad nebo profesní komora podle 29 odst. 1. Stupn doklad o formální kvalifikaci 4 (1) Dokladem o formální kvalifikaci tvrtého stupn se pro úely tohoto zákona rozumí doklad o formální kvalifikaci vydaný píslušným orgánem nebo institucí lenského státu pvodu, který prokazuje, že jeho držitel po získání úplného stedního nebo úplného stedního odborného vzdlání, popípad jiného vzdlání požadovaného v lenském stát pvodu pro pijetí na vysokou školu nebo instituci obdobné úrovn, úspšn absolvoval více než tyleté denní nebo prezenní studium nebo externí nebo distanní studium odpovídající délky na vysoké škole nebo instituci obdobné úrovn a pípadn další pípravu vyžadovanou jako doplnk tohoto studia. (2) Dokladem o formální kvalifikaci tetího stupn se pro úely tohoto zákona rozumí doklad o formální kvalifikaci vydaný píslušným orgánem nebo institucí lenského státu pvodu, který prokazuje, že jeho držitel po získání úplného stedního nebo úplného stedního odborného vzdlání, popípad jiného vzdlání požadovaného v lenském stát pvodu pro pijetí na vysokou školu nebo instituci obdobné úrovn, úspšn absolvoval alespo tíleté, nejvýše však tyleté denní nebo prezenní studium nebo externí nebo distanní studium odpovídající délky na vysoké škole, instituci vyššího vzdlání nebo instituci obdobné úrovn a pípadn další pípravu vyžadovanou jako doplnk tohoto studia. (3) Dokladem o formální kvalifikaci druhého stupn se pro úely tohoto zákona rozumí doklad o formální kvalifikaci vydaný píslušným orgánem nebo institucí lenského státu pvodu, který prokazuje, že jeho držitel úspšn absolvoval a) po získání úplného stedního nebo úplného stedního odborného vzdlání, popípad jiného vzdlání požadovaného v lenském stát pvodu pro pijetí na vysokou školu nebo instituci obdobné úrovn, alespo jednoleté, ale kratší než tíleté denní nebo prezenní studium nebo externí nebo distanní studium odpovídající délky a pípadn další pípravu vyžadovanou jako doplnk tohoto studia, nebo b) vzdlání a pípravu podle pímo použitelného pedpisu Evropských spoleenství. 2a) (4) Dokladem o formální kvalifikaci prvního stupn se pro úely tohoto zákona rozumí doklad o formální kvalifikaci vydaný píslušným orgánem nebo institucí lenského státu pvodu, který prokazuje, že jeho držitel po úspšném ukonení studia ve stední škole absolvoval a) studium jiné, než uvedené v odstavcích 1 až 3, ve vzdlávací instituci nebo v zamstnání a pípadn další odbornou pípravu vyžadovanou jako doplnk tohoto studia, nebo b) další odbornou pípravu vyžadovanou jako doplnk studia ve stední škole. (5) Pokud byly vzdlání a píprava, potvrzené dokladem o formální kvalifikaci podle odstavc 1 až 4, získány z vtší ásti mimo lenské státy, a je-li tento doklad o formální kvalifikaci uznán v lenském stát pvodu jako doklad o formální kvalifikaci, který uchazee iní odborn kvalifikovaným pro výkon regulované innosti, musí být tento doklad doplnn potvrzením píslušného orgánu lenského státu pvodu, že uchaze pedmtnou innost vykonával po dobu nejmén 3 let, nebo nejmén 2 let v pípad dokladu o formální kvalifikaci prvního stupn.

4 (6) Za doklad o formální kvalifikaci tvrtého stupn se považuje rovnž doklad o formální kvalifikaci vydaný píslušným orgánem nebo institucí lenského státu po úspšném absolvování vzdlání a pípravy v tomto nebo v jiném lenském stát, uznaný píslušným orgánem lenského státu pvodu za rovnocenný dokladu o formální kvalifikaci tvrtého stupn, který a) uchazee iní odborn kvalifikovaným pro výkon regulované innosti v lenském stát pvodu [ 3 písm. b)], nebo b) potvrzuje vzdlání a pípravu, které uchazee odborn pipravily pro výkon pedmtné innosti, pokud pedmtná innost není v tomto stát regulovanou inností a pokud toto uznávání bylo pedem oznámeno ostatním lenským státm a Komisi Evropských spoleenství (dále jen "Komise"). Ustanovení vty prvé se obdobn vztahuje na doklad o formální kvalifikaci tetího, druhého a prvního stupn. 5 Odborná kvalifikace osob poskytujících služby (1) Osoba, která je usazena 3) v jiném lenském stát a na území eské republiky poskytuje ojedinle nebo doasn služby 4) (dále jen "poskytovatel služby"), jejichž souástí je výkon regulované innosti, je oprávnna vykonávat tuto innost, aniž požádá o uznání odborné kvalifikace podle tohoto zákona. (2) Uznávací orgán je oprávnn pezkoumat odbornou kvalifikaci a jinou zpsobilost poskytovatele služby a jeho odpovdného zástupce, je-li ustaven, pokud existuje dvodné podezení, že dochází k závažnému ohrožení zájm uvedených v 2 odst. 2 nebo k neoprávnnému poskytování služeb. Za tím úelem si vyžádá potebné informace od píslušného orgánu lenského státu usazení postupem podle 30 až 35, nebo od správního úadu, jemuž je poskytování služeb oznámeno podle zvláštního právního pedpisu. Pokud zjistí nedostatky v odborné kvalifikaci poskytovatele služby, které závažn ohrožují zájmy uvedené v 2 odst. 2, omezí nebo zakáže podle okolností konkrétního pípadu poskytovateli služby výkon regulované innosti na území eské republiky, dokud nebude jeho odborná kvalifikace uznána podle tohoto nebo zvláštního zákona. Uznávací orgán se pi rozhodování ídí zásadou pimenosti. (3) Poskytovatel služby používá pi výkonu regulované innosti na území eské republiky profesní oznaení užívané v lenském stát pvodu, pokud takové profesní oznaení existuje, a to v úedním jazyce tohoto státu; spolu s tímto profesním oznaením lze uvádt i jeho eský peklad. HLAVA II POSTUP UZNÁVACÍHO ORGÁNU PI UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE Díl 1 Obecná ustanovení k uznávání odborné kvalifikace (1) Vyžaduje-li se v eské republice pro výkon regulované innosti doklad o formální kvalifikaci podle 4, postupuje uznávací orgán podle 8 až 15. Pokud je uchaze držitelem jiného dokladu o formální kvalifikaci nebo dokladu o formální kvalifikaci vydaného ve tetím stát, postupuje uznávací orgán podle 16. (2) Vyžaduje-li se v eské republice pro výkon regulované innosti prkaz zpsobilosti, postupuje uznávací orgán podle 17. Vyžaduje-li se v eské republice doklad o ukonení základního nebo všeobecného stedního vzdlání, postupuje uznávací orgán podle 18. (3) Hodlá-li uchaze v eské republice vykonávat regulovanou innost v oblasti uvedené v píloze. 2 k tomuto zákonu, postupuje uznávací orgán podle

5 Uznávání odborné praxe (1) Uznávací orgán uzná odbornou praxi uchazee, pokud uchaze pedloží doklad o odborné praxi vykonané v lenském stát v oboru a v délce požadované zvláštním právním pedpisem. Ustanovení zvláštního právního pedpisu stanovující zvláštní požadavky na výkon odborné praxe tím nejsou dotena. (2) Pokud uchaze získal odbornou praxi ve tetím stát a tato odborná praxe byla uznána v lenském stát pvodu, použije se odstavec 1 obdobn. Pokud tato odborná praxe nebyla uznána v lenském stát pvodu, mže uznávací orgán požadovat pedložení dalších doklad prokazujících obsah a délku uchazeovy odborné praxe. Díl 2 Uznávání odborné kvalifikace, vyžaduje-li se v eské republice pro výkon regulované innosti doklad o formální kvalifikaci 8 Uznávání dokladu o formální kvalifikaci podle 4 (1) Uznávací orgán, za podmínek uvedených v 11 a 12, uzná odbornou kvalifikaci uchazee jako rovnocennou odborné kvalifikaci vyžadované v eské republice, pokud uchaze a) je držitelem dokladu o formální kvalifikaci podle 4, který jej iní odborn kvalifikovaným pro výkon regulované innosti v lenském stát pvodu [ 3 písm. b)] a který je nejmén stejného stupn nebo o jeden stupe nižší, 5) než doklad o formální kvalifikaci vyžadovaný v eské republice, b) pedmtnou innost vykonával po dobu 2 let na plný úvazek nebo po tomu odpovídající dobu na ástený úvazek bhem pedchozích 10 let v lenském stát pvodu, ve kterém pedmtná innost není regulovanou inností, a je držitelem dokladu o formální kvalifikaci podle 4 prokazujícího, že uchaze absolvoval vzdlání a pípravu, které jej odborn pipravují v tomto lenském stát pro výkon pedmtné innosti, a který je nejmén stejného stupn nebo o jeden stupe nižší, 6) než doklad o formální kvalifikaci vyžadovaný v eské republice, nebo c) je držitelem dokladu o formální kvalifikaci podle 4 udleného po ukonení regulovaného vzdlání, které jej odborn pipravuje v lenském stát pvodu pro výkon pedmtné innosti, je-li tento doklad nejmén stejného stupn nebo o jeden stupe nižší, 6) než doklad o formální kvalifikaci vyžadovaný v eské republice. (2) Pokud uchaze hodlá v eské republice vykonávat regulovanou innost a vyžaduje-li se pro její výkon doklad o formální kvalifikaci tetího nebo druhého stupn, uznávací orgán uzná odbornou kvalifikaci uchazee za podmínek uvedených v 11 a 12, pokud uchaze pedloží doklad o regulovaném vzdlání podle pímo použitelného pedpisu Evropských spoleenství, 6a) které jej odborn pipravuje pro výkon pedmtné innosti v lenském stát pvodu. (3) Pokud uchaze hodlá v eské republice vykonávat regulovanou innost, vyžaduje-li se pro její výkon doklad o formální kvalifikaci prvního stupn, uznávací orgán uzná odbornou kvalifikaci uchazee, za podmínek uvedených v 12, pokud uchaze pedmtnou innost vykonával po dobu 3 let na plný úvazek nebo po tomu odpovídající dobu na ástený úvazek bhem pedchozích 10 let v lenském stát pvodu, ve kterém není pedmtná innost regulovanou inností. 9 Uznávání odborné praxe Vyžaduje-li se v eské republice odborná praxe v návaznosti na získaný doklad o formální kvalifikaci a nelze-li uznat uchazeovu odbornou praxi podle 7, považuje se tato odborná praxe za praxi pod dohledem, která je souástí vzdlání a pípravy vyžadované v eské republice. 10 Kompenzaní opatení

6 Uznávací orgán mže ped uznáním odborné kvalifikace uchazee požadovat, aby uchaze prokázal výkon pedmtné innosti ve stanovené délce, absolvoval adaptaní období, nebo složil rozdílovou zkoušku (dále jen "kompenzaní opatení"). Uznávací orgán mže uložit pouze jedno kompenzaní opatení. 11 Prokazování výkonu pedmtné innosti (1) Uznávací orgán mže požadovat, aby uchaze prokázal výkon pedmtné innosti v lenském stát pvodu, pokud a) uchaze hodlá vykonávat v eské republice regulovanou innost, vyžaduje-li se pro její výkon doklad o formální kvalifikaci vyššího stupn než prvního, b) uchaze je držitelem dokladu o formální kvalifikaci vyššího stupn než prvního a c) délka vzdlání a pípravy po získání úplného stedního, úplného stedního odborného nebo stedního vzdlání (dále jen "délka vzdlání a pípravy") uchazee je nejmén o 1 rok kratší, než délka vzdlání a pípravy vyžadované v eské republice (dále jen "chybjící doba"). (2) V pípad dokladu o formální kvalifikaci podle 4 odst. 6 se délkou vzdlání a pípravy uchazee rozumí délka vzdlání a pípravy potebná pro vydání dokladu o formální kvalifikaci píslušného stupn v uznávajícím lenském stát. (3) Prokázání výkonu pedmtné innosti se nepožaduje, pokud se pro výkon této innosti v eské republice vyžaduje doklad o vzdlání a píprav podle pímo použitelného pedpisu Evropských spoleenství. 2a) (4) Požadovaná délka výkonu pedmtné innosti nesmí pesahovat 4 roky a zárove nesmí pesahovat a) dvojnásobek chybjící doby, pokud se chybjící doba týká studia nebo zkušební praxe, b) chybjící dobu, pokud se tato chybjící doba týká praxe pod dohledem. (5) Uznávací orgán urí délku výkonu pedmtné innosti v rozhodnutí podle 24. (6) Doba, po kterou uchaze pedmtnou innost vykonával v lenském stát pvodu podle 8 odst. 1 písm. b), se zapoítává do doby výkonu pedmtné innosti podle pedchozích odstavc. Adaptaní období a rozdílová zkouška (1) Pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, uznávací orgán je oprávnn požadovat, aby uchaze absolvoval adaptaní období nebo složil rozdílovou zkoušku, pokud a) obsah vzdlání a pípravy uchazee, z hlediska teoretických a praktických oblastí uvedených v dokladu o formální kvalifikaci uchazee, je podstatn rozdílný od obsahu vzdlání a pípravy vyžadovaného v eské republice, b) uchaze hodlá v rámci profese v eské republice vykonávat skupinu regulovaných inností, piemž v lenském stát pvodu vykonává nebo vykonával jen nkteré z tchto regulovaných inností, a obsah vzdlání a pípravy uchazee je podstatn rozdílný od obsahu vzdlání a pípravy vyžadovaného v eské republice, nebo c) uznávací orgán postupuje podle 8 odst. 3. (2) Uznávací orgán kompenzaní opatení podle odstavce 1 neuloží a uzná odbornou kvalifikaci uchazee, pokud je podstatný rozdíl v obsahu vzdlání a pípravy nahrazen znalostmi nebo 12

7 zkušenostmi nabytými v prbhu dosavadního výkonu pedmtné innosti nebo potvrzenými na základ jiného dokladu o odborné kvalifikaci uchazee. (3) Pro úely odstavc 1 a 2 se rozumí a) obsahem vzdlání a pípravy vyžadovaným v eské republice teoretické a praktické oblasti, které jsou souástí obsahu vzdlání a pípravy vedoucí k vydání dokladu o formální kvalifikaci vyžadovaného v eské republice, a jejichž znalost je nezbytná pro výkon regulované innosti, b) pi posuzování, zda je rozdíl v obsahu vzdlání a pípravy podstatný, uznávací orgán pihlédne zejména k tomu, zda odborná kvalifikace uchazee poskytuje záruky ochrany zájm uvedených v 2 odst. 2 srovnatelné se zárukami, které vyžaduje zvláštní právní pedpis upravující podmínky výkonu regulované innosti; uznávací orgán se pi rozhodování ídí zásadou pimenosti. (4) Pokud uznávací orgán uloží kompenzaní opatení podle odstavce 1, umožní uchazei volbu mezi adaptaním obdobím nebo rozdílovou zkouškou. V pípad regulované innosti uvedené v píloze. 4 k tomuto zákonu uloží uznávací orgán kompenzaní opatení uvedené v této píloze. (5) Zvláštní právní pedpis nebo stavovský pedpis stanoví teoretické a praktické oblasti, které tvoí obsah vzdlání a pípravy vyžadované v eské republice pro výkon regulované innosti podle odstavce 3 písm. a). (1) Adaptaním obdobím se rozumí období výkonu regulované innosti v eské republice pod dohledem odborn zpsobilé osoby. Souástí adaptaního období mže být i další vzdlání nebo píprava zamené na doplnní odborné kvalifikace. (2) Uznávací orgán stanoví seznam oblastí, jejichž znalost je nezbytná pro výkon regulované innosti a které nejsou podle pedloženého dokladu souástí odborné kvalifikace uchazee. Tyto oblasti mohou zahrnovat jak teoretické znalosti, tak i praktické dovednosti požadované pro výkon regulované innosti. 13 to (3) Uznávací orgán stanoví v rozhodnutí podle 24 podmínky výkonu adaptaního období, a a) délku adaptaního období, b) oblasti podle odstavce 2, jejichž znalost je uchaze povinen si doplnit v rámci adaptaního období, c) zpsob vyhodnocení adaptaního období. (4) Délka adaptaního období nesmí pekroit 3 roky. Pokud uchaze hodlá vykonávat v eské republice regulovanou innost, vyžaduje-li se pro její výkon doklad o formální kvalifikaci prvního stupn, nesmí délka adaptaního období pekroit 2 roky. (5) Na základ vyjádení odborn zpsobilé osoby uvedené v odstavci 1 uznávací orgán vyhodnotí, zda byl splnn úel adaptaního období, po uplynutí doby stanovené podle odstavce 3 písm. a) nebo požádá-li o to uchaze po uplynutí poloviny této doby a poté po uplynutí každých 6 msíc. Úel adaptaního období je splnn, pokud uchaze prokáže znalost oblastí podle odstavce 3 písm. b). V takovém pípad uznávací orgán uzná odbornou kvalifikaci uchazee. (1) Rozdílovou zkouškou se rozumí zkouška zamená na posouzení schopnosti uchazee vykonávat regulovanou innost v eské republice. Rozdílová zkouška se koná ped uznávacím orgánem, jiným správním úadem, na vysoké škole nebo jiné vzdlávací instituci píslušného cílového zamení (dále jen "zkušební zaízení"). 14

8 (2) Uznávací orgán stanoví seznam oblastí, jejichž znalost je nezbytná pro výkon regulované innosti a které nejsou podle pedloženého dokladu souástí odborné kvalifikace uchazee. Tyto oblasti mohou zahrnovat jak teoretické znalosti, tak i praktické dovednosti požadované pro výkon regulované innosti. (3) Uznávací orgán stanoví v rozhodnutí podle 24 podmínky výkonu rozdílové zkoušky, a to a) oblasti podle odstavce 2, které budou pedmtem rozdílové zkoušky, a b) prbh a zpsob hodnocení rozdílové zkoušky. (4) Rozdílová zkouška má zpravidla písemnou a ústní ást. Rozdílová zkouška se skládá zpravidla v eském jazyce. Náklady spojené s provedením rozdílové zkoušky, nejvýše však K, hradí uchaze. (5) Zkušební zaízení vyhodnotí, zda uchaze v rozdílové zkoušce prospl i neprospl. Uchaze ve zkoušce prospl, pokud prokáže znalost oblastí podle odstavce 3 písm. a). V takovém pípad uznávací orgán uzná odbornou kvalifikaci uchazee. Zvláštní právní pedpis nebo stavovský pedpis mže stanovit pro jednotlivé regulované innosti nebo pro skupinu regulovaných inností podrobnosti urování požadované délky výkonu pedmtné innosti a podmínek výkonu adaptaního období nebo rozdílové zkoušky Zvláštní pípady uznávání doklad o odborné kvalifikaci (1) Je-li uchaze držitelem jiného dokladu o formální kvalifikaci než dokladu o formální kvalifikaci podle 4, nebo je-li uchaze držitelem dokladu o formální kvalifikaci pro výkon regulované innosti v oblasti uvedené v píloze. 2 k tomuto zákonu a jeho odborná kvalifikace nebyla uznána podle 19 odst. 1, nebo získal-li uchaze doklad o formální kvalifikaci ve tetím stát, krom pípadu uvedeného v 4 odst. 5, uznávací orgán zkoumá znalosti a dovednosti potvrzené doklady o odborné kvalifikaci uchazee a provede jejich srovnání s obsahem vzdlání a pípravy vyžadovaným v eské republice. Uznávací orgán uzná odbornou kvalifikaci uchazee, pokud neprokáže, že mezi obsahem vzdlání a pípravy uchazee a obsahem vzdlání a pípravy vyžadovaným v eské republice je podstatný rozdíl. V opaném pípad nabídne uchazei volbu mezi adaptaním obdobím a rozdílovou zkouškou. Ustanovení 9, 12 až 14 se použijí obdobn. (2) Pokud doklad o formální kvalifikaci uchazee vydaný ve tetím stát nebyl uznán v lenském stát pvodu, mže uznávací orgán požadovat pedložení dalších doklad prokazujících obsah vzdlání a pípravy uchazee. Díl 3 Zvláštní zpsoby uznávání odborné kvalifikace 17 Uznávání prkazu zpsobilosti Vyžaduje-li se v eské republice pro výkon regulované innosti prkaz zpsobilosti, uznávací orgán uzná odbornou kvalifikaci uchazee, jestliže uchaze a) vlastní prkaz zpsobilosti vyžadovaný v lenském stát pvodu pro výkon regulované innosti a tento prkaz je vydán píslušným orgánem nebo institucí lenského státu, nebo b) prokáže jinou odbornou kvalifikaci získanou v lenském stát, pokud odborná kvalifikace uchazee poskytuje záruky ochrany zájm uvedených v 2 odst. 2 srovnatelné se zárukami, které vyžaduje zvláštní právní pedpis upravující podmínky výkonu regulované innosti. 18

9 Uznávání dokladu o ukonení základního nebo všeobecného stedního vzdlání Vyžaduje-li se v eské republice pro výkon regulované innosti doklad o ukonení základního nebo všeobecného stedního vzdlání, uznávací orgán uzná odbornou kvalifikaci uchazee, je-li uchaze držitelem dokladu o vzdlání odpovídajícího stupn vydaného píslušným orgánem nebo institucí jiného lenského státu. 19 Uznávání odborné kvalifikace pro výkon regulované innosti v oblastech uvedených v píloze. 2 k tomuto zákonu (1) Uznávací orgán uzná odbornou kvalifikaci uchazee pro výkon regulované innosti v oblasti uvedené v píloze. 2 k tomuto zákonu, pokud uchaze vykonával pedmtnou innost v lenském stát pvodu a) v pípad inností uvedených v seznamu. 1 pílohy. 2 k tomuto zákonu1. po dobu 6 po sob jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení, 2. po dobu 3 po sob jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o nejmén tíletém vzdlání a píprav, které jej odborn pipravují pro výkon pedmtné innosti v lenském stát pvodu, 3. po dobu 3 po sob jdoucích let v nezávislém postavení, prokáže-li uchaze, že vykonával pedmtnou innost nejmén 5 let v postavení zamstnance, nebo 4. po dobu 5 po sob jdoucích let ve vedoucím postavení, z toho nejmén 3 roky v odborné funkci s odpovdností za nejmén jedno oddlení podniku, je-li držitelem dokladu o nejmén tíletém vzdlání a píprav, které jej odborn pipravují pro výkon pedmtné innosti v lenském stát pvodu, piemž v pípadech uvedených v bodech 1 a 3 nesmí být výkon pedmtné innosti ukonen více než 10 let ped podáním žádosti podle 22, b) v pípad inností uvedených v seznamu. 2 pílohy. 2 k tomuto zákonu1. po dobu 6 po sob jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení, 2. po dobu 3 po sob jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o nejmén tíletém vzdlání a píprav, které jej odborn pipravují pro výkon pedmtné innosti v lenském stát pvodu, 3. po dobu 4 po sob jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o nejmén dvouletém vzdlání a píprav, které jej odborn pipravují pro výkon pedmtné innosti v lenském stát pvodu, 4. po dobu 3 po sob jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení, prokáže-li uchaze, že vykonával pedmtnou innost nejmén 5 let v postavení zamstnance, 5. po dobu 5 po sob jdoucích let v postavení zamstnance, je-li držitelem dokladu o nejmén tíletém vzdlání a píprav, které jej odborn pipravují pro výkon pedmtné innosti v lenském stát pvodu, nebo 6. po dobu 6 po sob jdoucích let v postavení zamstnance, je-li držitelem dokladu o nejmén dvouletém vzdlání a píprav, které jej odborn pipravují pro výkon pedmtné innosti v lenském stát pvodu, piemž v pípadech uvedených pod body 1 a 4 nesmí být výkon pedmtné innosti ukonen více než 10 let ped podáním žádosti podle 22, c) v pípad inností uvedených v seznamu. 3 pílohy. 2 k tomuto zákonu1. po dobu 6 po sob jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení, 2. po dobu 3 po sob jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o nejmén tíletém vzdlání a píprav, které jej odborn pipravují pro výkon pedmtné innosti v lenském stát pvodu, nebo 3. po dobu 3 po sob jdoucích let v nezávislém postavení, prokáže-li uchaze, že vykonával pedmtnou innost nejmén 5 let v postavení zamstnance, piemž v pípadech uvedených pod body 1 a 3 nesmí být výkon pedmtné innosti ukonen více než 10 let ped podáním žádosti podle 22, d) v pípad inností uvedených v seznamu. 4 pílohy. 2 k tomuto zákonu1. po dobu 5 po sob jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení,

10 2. po dobu 2 po sob jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o nejmén tíletém vzdlání a píprav, které jej odborn pipravují pro výkon pedmtné innosti v lenském stát pvodu, 3. po dobu 3 po sob jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o nejmén dvouletém vzdlání a píprav, které jej odborn pipravují pro výkon pedmtné innosti v lenském stát pvodu, 4. po dobu 2 po sob jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení, prokáže-li uchaze, že vykonával pedmtnou innost nejmén 3 roky v postavení zamstnance, nebo 5. po dobu 3 po sob jdoucích let v postavení zamstnance, je-li držitelem dokladu o nejmén dvouletém vzdlání a píprav, které jej odborn pipravují pro výkon pedmtné innosti v lenském stát pvodu, e) v pípad inností uvedených v seznamu. 5 pílohy. 2 k tomuto zákonu po dobu 3 let v nezávislém nebo vedoucím postavení, piemž výkon pedmtné innosti nesmí být ukonen více než 2 roky pede dnem podání žádosti podle 22, pípadn po dobu delší, pokud zvláštní právní pedpis umožuje perušení výkonu pedmtné innosti po delší dobu, f) v pípad inností uvedených v seznamu. 6 pílohy. 2 k tomuto zákonu1. po dobu 3 po sob jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení, 2. po dobu 2 po sob jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení, je-li držitelem dokladu o formální kvalifikaci, potvrzujícího vzdlání a pípravu, které jej odborn pipravují pro výkon pedmtné innosti v lenském stát pvodu, 3. po dobu 2 po sob jdoucích let v nezávislém nebo vedoucím postavení, prokáže-li uchaze, že vykonával pedmtnou innost nejmén 3 roky v postavení zamstnance, nebo 4. po dobu 3 po sob jdoucích let v postavení zamstnance, je-li držitelem dokladu o formální kvalifikaci, potvrzujícího vzdlání a pípravu, které jej odborn pipravují pro výkon pedmtné innosti v lenském stát pvodu, piemž v pípadech uvedených pod body 1 a 3 nesmí být výkon pedmtné innosti ukonen více než 10 let ped podáním žádosti podle 22. (2) Výkonem pedmtné innosti ve vedoucím postavení se podle odstavce 1 rozumí výkon pedmtné innosti v píslušném odborném odvtví v postavení a) osoby vedoucí nebo osoby povené vedením podniku nebo organizaní složky podniku, b) odpovdného zástupce podnikatele nebo osoby podle písmene a), nebo c) vedoucího zamstnance poveného obchodními nebo odbornými záležitostmi s odpovdností za nejmén jedno oddlení podniku. (3) V pípad, že je uchaze držitelem dokladu o nejmén dvouletém, ale mén než tíletém vzdlání a píprav, které jej odborn pipravují pro výkon pedmtné innosti v lenském stát pvodu, považuje se tento doklad za doklad o tíletém vzdlání a píprav podle odstavce 1; požadovaná doba výkonu pedmtné innosti v nezávislém nebo vedoucím postavení podle odstavce 1 písm. a) bod 2 a 4, písm. b) bodu 2, písm. c) bodu 2 a písm. d) bodu 2 nebo v postavení zamstnance podle odstavce 1 písm. b) bodu 5 se prodlužuje o tuto chybjící dobu vzdlání a pípravy. (4) Pokud nelze uznat odbornou kvalifikaci uchazee podle odstavce 1, použije se ustanovení 16 obdobn. HLAVA III UZNÁVÁNÍ JINÉ ZPSOBILOSTI 20 (1) Vyžaduje-li se pro výkon regulované innosti v eské republice splnní podmínky bezúhonnosti, považuje se za dostaující doklad vydaný píslušným orgánem lenského státu pvodu, který prokazuje splnní této podmínky. Tímto dokladem je výpis z rejstíku trest nebo odpovídající

11 doklad vydaný píslušným orgánem lenského státu pvodu, který dokládá, že požadavky na bezúhonnost pro výkon regulované innosti jsou splnny. (2) Vyžaduje-li se pro výkon regulované innosti v eské republice doklad o tom, že na majetek uchazee nebyl prohlášen konkurs, nebo doklad o tom, že uchaze vykonával innost s péí ádného hospodáe jako prokurista nebo jako statutární orgán nebo len statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, nebo doklad o tom, že uchaze nebyl postižen za správní delikt nebo za disciplinární nebo kárné provinní v souvislosti s výkonem pedmtné innosti, považuje se za dostaující doklad vydaný píslušným orgánem lenského státu pvodu, který tuto skutenost prokazuje. (3) Nevydávají-li píslušné orgány lenských stát doklady podle odstavc 1 a 2, nahrazují se estným prohlášením, které uchaze uinil ped píslušným orgánem lenského státu pvodu anebo, je-li to vhodné, ped notáem usazeným v lenském státu pvodu. (4) Vyžaduje-li se pro výkon regulované innosti v eské republice splnní podmínky zdravotní zpsobilosti uchazee, považuje se za dostaující doklad o zdravotní zpsobilosti vyžadovaný lenským státem pvodu. Nepožaduje-li lenský stát pvodu pro výkon pedmtné innosti zdravotní zpsobilost, považuje se za dostaující doklad vydaný píslušným orgánem lenského státu pvodu, který splnní podmínky stanovené zvláštním právním pedpisem eské republiky prokazuje. (5) Vyžaduje-li se pro výkon regulované innosti v eské republice doklad o finanní zpsobilosti pro výkon regulované innosti uchazee, považuje se za dostaující doklad vydaný penžním ústavem v lenském stát pvodu, který splnní podmínky stanovené zvláštním právním pedpisem eské republiky prokazuje. (6) Vyžaduje-li se pro výkon regulované innosti v eské republice doklad o pojištní odpovdnosti za škodu zpsobenou pi výkonu regulované innosti, považuje se za dostaující potvrzení vydané uchazei pojišovnou v lenském stát pvodu, pokud je z tohoto potvrzení zejmé, že rozsah a podmínky pojištní odpovídají požadavkm zvláštního právního pedpisu. (7) Vyžaduje-li se pro výkon regulované innosti v eské republice, aby uchaze uinil estné prohlášení a forma takového prohlášení nemže být použita státními píslušníky jiného lenského státu zejména z dvodu jejich státní píslušnosti, náboženského vyznání nebo pro rozpor s jejich svdomím, uznávací orgán zajistí uchazei možnost uinit estné prohlášení jinou vhodnou formou. (8) Doklad uvedený v odstavcích 1 až 4 a odstavci 6 nesmí být starší než 3 msíce. 21 Znalost eského jazyka se vyžaduje pouze v rozsahu nezbytn nutném k výkonu regulované innosti. HLAVA IV ÍZENÍ O UZNÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE 22 Žádost (1) Uchaze pedkládá žádost o uznání odborné kvalifikace uznávacímu orgánu. Uchaze mže žádost pedložit i Ministerstvu školství, mládeže a tlovýchovy (dále jen "ministerstvo"), které ji bez zbyteného odkladu postoupí uznávacímu orgánu. Uchaze mže souasn požádat o uznání jiné zpsobilosti. (2) Uchaze v žádosti uvede a) jméno a píjmení, datum narození, státní píslušnost, adresu pro doruování písemností,

12 b) regulovanou innost, kterou hodlá v eské republice vykonávat, c) zamýšlenou formu výkonu regulované innosti (podnikatel, zamstnanec). (3) Pokud tento zákon nestanoví jinak, doloží uchaze svou žádost a) prkazem totožnosti a dokladem osvdujícím jeho státní píslušnost, b) dokladem o odborné kvalifikaci, c) dokladem o jiné zpsobilosti, d) dokladem o zaplacení správního poplatku. Uznávací orgán však mže požadovat od uchazee pedložení jen tch doklad, které jsou nezbytné k posouzení žádosti. (4) Z dokladu o formální kvalifikaci musí být zejmý jeho stupe, popípad jiné náležitosti vyžadované tímto zákonem nebo zvláštním právním pedpisem, a musí z nho vyplývat délka a obsah vzdlání a pípravy, které prokazuje. (5) Dokladem o výkonu pedmtné innosti je doklad vydaný píslušným orgánem nebo institucí lenského státu pvodu, pokud je na jeho území pedmtná innost regulovanou inností nebo podléhá dohledu správního orgánu. Pokud v lenském stát pvodu není pedmtná innost regulovanou inností, výkon pedmtné innosti nepodléhá dohledu správního orgánu a píslušný orgán nebo instituce takový doklad nevydává, mže být dokladem o výkonu pedmtné innosti i doklad prokazující výkon pedmtné samostatné výdlené innosti uchazeem, doklad vydaný zamstnavatelem uchazee nebo jiný doklad prokazující, že uchaze vykonával pedmtnou innost v lenském stát pvodu. Doklad o výkonu pedmtné innosti obsahuje údaje potebné pro posouzení žádosti o uznání odborné kvalifikace, zejména údaje o délce, obsahu a form výkonu pedmtné innosti. (6) Doklad uvedený v odstavci 3 se pedkládá v originále nebo v kopii. Doklad uvedený v odstavci 3 písm. b) a c) musí být peložen do eského jazyka, pokud v nm není vydán nebo pokud mezinárodní smlouva, kterou je eská republika vázána, nestanoví jinak. V pípad pochybností o správnosti pekladu je uznávací orgán oprávnn požadovat peložení tohoto dokladu do eského jazyka tlumoníkem zapsaným do seznamu znalc a tlumoník. 7) (7) Doklad vydaný píslušnými orgány lenských stát se považuje za veejnou listinu. Pravost razítek a podpis na této listin se neovuje. Má-li uznávací orgán pochybnosti o pravosti pedloženého dokladu, požádá píslušný orgán jiného lenského státu podle 30 až 35 o potvrzení jeho pravosti. 23 ízení ízení o uznání odborné kvalifikace probíhá ped uznávacím orgánem v eském jazyce. 24 Rozhodnutí (1) Uzná-li uznávací orgán odbornou kvalifikaci uchazee, vydá o tom rozhodnutí. V rozhodnutí uznávací orgán krom obecných náležitostí uvede a) regulovanou innost, pro niž byla uznána odborná kvalifikace, a b) formu výkonu regulované innosti, pro niž byla uznána odborná kvalifikace. (2) Požaduje-li uznávací orgán ped uznáním odborné kvalifikace uchazee splnní kompenzaních opatení, uvede v rozhodnutí požadované kompenzaní opatení. V pípad, že uznávací orgán postupuje podle 11, uvede požadovanou délku výkonu pedmtné innosti. V

13 pípad, že uznávací orgán postupuje podle 12, uvede podmínky vykonání adaptaního období nebo rozdílové zkoušky ( 13 odst. 3, 14 odst. 3). Pokud volba mezi adaptaním obdobím nebo rozdílovou zkouškou náleží uchazei, uvede podmínky výkonu obou kompenzaních opatení. Odborn zpsobilým k výkonu regulované innosti podle zvláštního právního pedpisu se uchaze stává až rozhodnutím vydaným podle odstavce 6. Uznávací orgán uvede tuto skutenost v rozhodnutí. (3) Uznávací orgán vydá rozhodnutí o zamítnutí žádosti o uznání odborné kvalifikace, nemže-li být odborná kvalifikace uchazee uznána. (4) Je-li souástí žádosti o uznání odborné kvalifikace též žádost o uznání jiné zpsobilosti, uznávací orgán souasn rozhodne o tom, zda uchaze spluje požadavky jiné zpsobilosti vyžadované zvláštním právním pedpisem pro výkon regulované innosti. (5) Uznávací orgán je povinen o žádosti rozhodnout ve lht do 90 dn ode dne pedložení úplné žádosti, vetn všech doklad nezbytných k posouzení žádosti. Ve zvláš složitých pípadech nebo v pípadech, ve kterých se požadují informace podle 32, rozhodne uznávací orgán ve lht do 120 dn. Uznávací orgán po právní moci rozhodnutí vrátí uchazei doklady uvedené v 22 odst. 3, pokud byly pedloženy v originále nebo v ovené kopii. (6) Pokud uchaze následn doloží splnní kompenzaního opatení uvedeného v rozhodnutí vydaném podle odstavce 2, uznávací orgán o tom bez zbyteného odkladu vydá rozhodnutí. Vydání tohoto rozhodnutí nepodléhá správnímu poplatku. 25 Spojené ízení (1) ízení o uznání odborné kvalifikace probíhá samostatn nebo jako souást ízení, ve kterém se rozhoduje o zahájení regulované innosti. Orgán píslušný v tomto ízení pedá podklady pro rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace uznávacímu orgánu. Pro spojené ízení se použije lhta podle 24 odst. 5. Pokud uznávací orgán vydá rozhodnutí podle 24 odst. 2, ízení o zahájení regulované innosti se peruší a v ízení se pokrauje poté, co uchaze doloží splnní kompenzaního opatení. (2) Spojené ízení nelze provést a) pokud právo zahájení regulované innosti vzniká na základ ohlášení nebo oznámení, nebo b) u inností, které jsou upraveny živnostenským zákonem. HLAVA V PRÁVNÍ ÚINKY UZNÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE (1) Uchaze, jemuž byla podle tohoto zákona uznána odborná kvalifikace, se považuje za osobu odborn zpsobilou k výkonu regulované innosti podle zvláštních právních pedpis. Vyžaduje-li se v eské republice pro výkon regulované innosti splnní jiných podmínek, než podmínky odborné kvalifikace, pípadn jiné zpsobilosti, nejsou uznáním podle tohoto zákona doteny. (2) Uznání odborné kvalifikace nezakládá uchazei právní nárok na pijetí do pracovního, služebního nebo obdobného pomru. 26 (3) Ustanovení zvláštních právních pedpis upravujících uznávání zahraniního vzdlání v eské republice 8) se na uznávání podle tohoto zákona nevztahují; požadavky stanovené zvláštními právními pedpisy pro pijetí ke studiu ve vyšší odborné škole 9) a na vysoké škole 10) nejsou uznáním odborné kvalifikace podle tohoto zákona doteny. 27

14 Používání profesních oznaení Jestliže je v eské republice regulovaná innost vykonávána výhradn osobami užívajícími pi výkonu regulované innosti zvláštního profesního oznaení podle zvláštního právního pedpisu, má uchaze, jemuž byla podle tohoto nebo jiného zákona uznána odborná kvalifikace a jiná zpsobilost a který splnil další požadavky stanovené zvláštním právním pedpisem pro výkon regulované innosti v eské republice, právo používat toto profesní oznaení. HLAVA VI VÝKON VEEJNÉ SPRÁVY V OBLASTI UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE 28 Ministerstvo (1) Ústedním správním úadem odpovdným za koordinaci správních inností v oblasti uznávání odborné kvalifikace je ministerstvo. (2) Ministerstvo a) koordinuje innost uznávacích orgán podle tohoto zákona v eské republice, b) zastupuje eskou republiku ve skupin národních koordinátor na úrovni Evropského spoleenství, 11) c) vykonává ve spolupráci s Ministerstvem prmyslu a obchodu funkci informaního místa pro systém uznávání odborné kvalifikace podle tohoto zákona, zvláštních právních pedpis a právních pedpis Evropských spoleenství 1) (dále jen "obecný systém uznávání kvalifikací"), zejména poskytováním informací o obecném systému uznávání kvalifikací, o zvláštních právních pedpisech upravujících podmínky výkonu regulované innosti, o možnostech a podmínkách uznání dokladu o odborné kvalifikaci v eské republice, o vcn píslušném uznávacím orgánu a o náležitostech žádosti podle tohoto zákona, d) vykonává ve spolupráci s Ministerstvem prmyslu a obchodu funkci informaního místa pro obecný systém uznávání kvalifikací pro státní píslušníky lenských stát, kteí hodlají žádat o uznání odborné kvalifikace získané v eské republice pro výkon regulované innosti v jiném lenském stát, zejména poskytováním informací o informaních místech v jiných lenských státech, e) vede evidenci všech uchaze, vetn údaj o výsledku ízení o uznání jejich odborné kvalifikace, f) provádí administrativní spolupráci podle 30 až 35, g) projednává s Komisí výjimky z povinnosti umožnit uchazei volbu mezi adaptaním obdobím a rozdílovou zkouškou, 12) h) projednává s Komisí zmny právních pedpis Evropských spoleenství v oblasti obecného systému uznávání kvalifikací, 13) i) pipravuje pro Komisi pravidelné zprávy o aplikaci tohoto zákona nebo zvláštních právních pedpis v oblasti obecného systému uznávání kvalifikací, j) poskytuje platná znní tohoto zákona a zvláštních právních pedpis v oblasti obecného systému uznávání kvalifikací ostatním lenským státm a Komisi, k) vydává sdlením ve Vstníku Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy seznam regulovaných inností v eské republice, lenný podle píslušnosti uznávacích orgán a podle psobnosti smrnic Evropského spoleenství v oblasti obecného systému uznávání kvalifikací, a prbžn jej aktualizuje, l) vydává sdlením ve Vstníku Ministerstva školství, mládeže a tlovýchovy seznam profesních sdružení podle 3 písm. g) bodu 4 a prbžn jej aktualizuje. 14)

15 (3) Ministr školství, mládeže a tlovýchovy jmenuje a odvolává národního koordinátora eské republiky pro obecný systém uznávání kvalifikací (dále jen "národní koordinátor"), který plní úkoly ministerstva podle odstavce 2 písm. a), b) a f). (4) K zabezpeení plnní úkol podle odstavce 2 mže ministerstvo zizovat organizaní složky státu. 15) 29 Uznávací orgán (1) Uznávacím orgánem, oprávnným rozhodnout v konkrétní vci o uznání odborné kvalifikace, je ústední správní úad eské republiky, do jehož psobnosti regulovaná innost náleží nebo jehož psobnost je regulované innosti nejbližší. V pípad, že uchaze hodlá vykonávat regulovanou innost jako podnikatel ve form živnosti nebo jako odpovdný zástupce držitele živnostenského oprávnní, je uznávacím orgánem Ministerstvo prmyslu a obchodu. V pípad, že o oprávnní vykonávat regulovanou innost rozhoduje podle zvláštního právního pedpisu profesní komora, je uznávacím orgánem tato komora. (2) Uznávací orgán a) pijímá žádosti o uznání odborné kvalifikace ( 22) a rozhoduje o nich, b) vede evidenci uchaze, vetn údaj o stavu ízení o uznání jejich odborné kvalifikace, c) spolupracuje s ministerstvem pi plnní úkol podle 28 odst. 2 písm. c) až k), d) informuje uchazee o možnostech a podmínkách uznání dokladu o jejich odborné kvalifikaci v eské republice, o zvláštních právních pedpisech upravujících podmínky výkonu regulované innosti a o náležitostech žádosti podle tohoto zákona, e) vydává v rámci své psobnosti právní, pípadn stavovské pedpisy, které upesují stanovení požadované délky výkonu pedmtné innosti podle 11 a podmínek výkonu adaptaního období nebo rozdílové zkoušky podle 13 a 14 a které stanovují teoretické a praktické oblasti, které tvoí obsah vzdlání a pípravy vyžadovaný v eské republice pro výkon regulované innosti podle 12 odst. 3 písm. a), a f) plní další úkoly stanovené tímto nebo zvláštním zákonem. (3) Ostatní správní úady, vysoké školy a další vzdlávací instituce eské republiky spolupracují na žádost uznávacího orgánu v ízení o uznání odborné kvalifikace. Za tímto úelem zejména podávají uznávacímu orgánu vysvtlení, poskytují mu svá odborná stanoviska a spolupracují pi poádání rozdílové zkoušky. (4) Státním píslušníkm lenských stát, kteí hodlají vykonávat regulovanou innost v jiném lenském stát, uznávací orgán vydává doklad a) o délce, obsahu a form výkonu pedmtné innosti v eské republice, pokud tato innost v eské republice podléhá dohledu uznávacího nebo jiného správního orgánu, b) o tom, zda osoba spluje požadavek bezúhonnosti pro výkon pedmtné innosti podle zvláštního právního pedpisu, pokud tento pedpis bezúhonnost vyžaduje, a zda byla správn nebo disciplinárn postižena v souvislosti s výkonem pedmtné innosti v eské republice, c) o tom, zda pedmtná innost je v eské republice regulovanou inností a zda je osoba pro její výkon odborn kvalifikována, a d) o tom, zda je osoba zdravotn zpsobilá pro výkon regulované innosti podle zvláštního právního pedpisu, pokud tento pedpis zdravotní zpsobilost vyžaduje.

16 HLAVA VII ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCE S ORGÁNY LENSKÝCH STÁT 30 (1) Orgány, povené výkonem správních inností v oblasti uznávání odborné kvalifikace, poskytují, požadují nebo pijímají informace ve spolupráci s píslušnými orgány jiných lenských stát. Administrativní spolupráce se provádí za úelem sdlení, zjištní a ovení skuteností rozhodných pro vydání rozhodnutí podle 24 nebo v zájmu koordinace spoleného postupu lenských stát v oblasti uznávání odborné kvalifikace. (2) Administrativní spolupráce se provádí v souladu s ustanoveními této hlavy a zvláštních právních pedpis, pokud mezinárodní smlouva, kterou je eská republika vázána, nebo právní pedpis Evropských spoleenství nestanoví jinak. (3) Pedmtem administrativní spolupráce jsou informace a) o spoleném postupu píslušných orgán lenských stát v oblasti uznávání odborné kvalifikace, b) o tom, zda poskytovatel služby ( 5) je usazen v jiném lenském stát a zda splnil všechny podmínky stanovené právními pedpisy lenského státu usazení pro výkon pedmtné innosti, c) o tom, zda je pedmtná innost v lenském stát pvodu regulovanou inností, d) o tom, zda jsou vzdlání a píprava uchazee regulovaným vzdláním, e) o tom, zda byl uchaze pravomocn odsouzen pro trestný in nebo postižen za správní delikt nebo za disciplinární nebo kárné provinní v souvislosti s výkonem pedmtné innosti, f) spoívající v ovení pravosti dokladu o odborné kvalifikaci, a g) o dalších skutenostech rozhodných pro vydání rozhodnutí podle Orgány píslušné pro provádní administrativní spolupráce Píslušným orgánem v eské republice k provádní administrativní spolupráce je ministerstvo, národní koordinátor nebo uznávací orgán (dále jen "píslušný orgán eské republiky"). Pi provádní administrativní spolupráce píslušný orgán eské republiky komunikuje s píslušnými orgány jiného lenského státu, zpravidla s národním koordinátorem lenského státu nebo orgánem lenského státu, v jehož psobnosti je pedmtná innost regulována nebo který vykonává dohled nad výkonem pedmtné innosti (dále jen "píslušný orgán jiného lenského státu"). 32 Požadování informací (1) Píslušný orgán eské republiky mže od píslušného orgánu jiného lenského státu požadovat informace v pípad poteby zjištní a ovení skuteností rozhodných pro vydání rozhodnutí podle 24, pokud vyerpal vlastní obvyklé zdroje informací, které mohl v daném pípad využít. (2) Píslušný orgán eské republiky podá písemnou žádost píslušnému orgánu jiného lenského státu. Žádost musí obsahovat krom náležitostí stanovených právními pedpisy tohoto lenského státu rovnž údaj o požadované informaci a údaje o pedmtu ízení o uznání odborné kvalifikace a identifikaní údaje uchazee, v míe nezbytné ke splnní úelu. (3) Píslušný orgán eské republiky mže ujednat ústn nebo písemn s píslušným orgánem jiného lenského státu jinou formu požadování informací.

17 (4) Pokud píslušný orgán jiného lenského státu neposkytne požadovanou informaci vas tak, aby bylo možno vydat rozhodnutí o uznání kvalifikace ve lht stanovené podle 24 odst. 5, uznávací orgán rozhodne na základ shromáždných dkazních prostedk. (5) Získané informace mže píslušný orgán eské republiky pedat dalšímu lenskému státu jen se souhlasem píslušného orgánu lenského státu, který informace poskytl. 33 Poskytování informací (1) Píslušný orgán eské republiky na požádání píslušného orgánu jiného lenského státu provede nezbytná šetení a poskytne požadované informace bez zbyteného odkladu. Pokud není možno informaci poskytnout do 30 dn, vyrozumí se o tom píslušný orgán jiného lenského státu. (2) Zjistit nebo poskytnout informace píslušnému orgánu jiného lenského státu lze jen v rozsahu, který umožují právní pedpisy eské republiky. (3) Píslušný orgán eské republiky mže odmítnout poskytnutí informací píslušnému orgánu jiného lenského státu, pokud a) zvláštní zákon obsahuje písnjší podmínky povinnosti zachovávat mlenlivost než ty, které jsou v právní úprav žádajícího lenského státu, a pokud tento stát tmto písnjším podmínkám nevyhoví, b) poskytnutí informací by vedlo k porušení povinnosti mlenlivosti uložené zvláštním právním pedpisem nebo se jedná o informace, jejichž vyzrazení by bylo v rozporu se zájmem bezpenosti státu nebo s veejným poádkem, c) píslušný orgán žádajícího lenského státu nevyerpal své obvyklé zdroje informací, které mohly být vzhledem k okolnostem využity k získání požadovaných informací, nebo d) žádající lenský stát není schopen z praktických nebo právních dvod poskytnout obdobné informace. (4) Vyskytnou-li se pi zjišování a poskytování požadovaných informací pekážky podle odstavce 2 nebo 3, vyrozumí píslušný orgán eské republiky o této situaci s uvedením dvod neprodlen píslušný orgán jiného lenského státu. 34 Vzájemné poskytování informací Píslušný orgán eské republiky mže pro skupiny jednotlivých pípad ujednat ústn nebo písemn s píslušným orgánem jiného lenského státu druh a rozsah informací, které bude pi zachování vzájemnosti poskytovat nebo pijímat, vetn zpsobu a lht pedávání tchto informací. Ustanovení 32 odst. 4 a 5 a 33 odst. 2 až 4 se použijí obdobn. 35 Ochrana informací a osobních údaj Na informace poskytované v rámci administrativní spolupráce se vztahuje povinnost zachovávat mlenlivost stanovená zvláštním právním pedpisem. Ochrana osobních údaj se ídí zvláštním právním pedpisem. 16) Identifikaní údaje uchazee lze poskytovat a požadovat pouze v míe nezbytné ke splnní úelu administrativní spolupráce. HLAVA VIII SPOLENÁ USTANOVENÍ 36

18 Na ízení podle tohoto zákona se vztahuje správní ád, pokud tento zákon nestanoví jinak. 37 Evropský hospodáský prostor (1) Pro úely tohoto zákona se za státního píslušníka lenského státu považuje i státní píslušník smluvního státu Dohody o Evropském hospodáském prostoru a oban Švýcarské konfederace. 17) (2) Pokud tento zákon požaduje pedložení doklad vydaných píslušným orgánem nebo institucí lenského státu Evropské unie nebo výkon pedmtné innosti na území lenského státu Evropské unie, rozumí se tím i doklady vydané píslušným orgánem nebo institucí smluvního státu Dohody o Evropském hospodáském prostoru a doklady vydané píslušným orgánem nebo institucí Švýcarské konfederace a výkon innosti na území tchto stát. 17) 38 Zmocnní Uznávací orgán stanoví po projednání s národním koordinátorem provádcím právním pedpisem nebo stavovským pedpisem seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoí obsah vzdlání a pípravy vyžadovaný v eské republice pro výkon regulované innosti [ 12 odst. 3 písm. a)], pokud tento obsah vzdlání a pípravy není zejmý ze zvláštního právního pedpisu. ÁST DRUHÁ Zmna zákona o zízení ministerstev a jiných ústedních orgán státní správy eské republiky 39 V 7 zákona. 2/1969 Sb., o zízení ministerstev a jiných ústedních orgán státní správy eské republiky, ve znní zákona. 60/1988 Sb., zákona. 575/1990 Sb., zákona. 474/1992 Sb., zákona. 21/1993 Sb. a zákona. 272/1996 Sb., se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který vetn poznámky pod arou. 1) zní: "(2) Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy koordinuje innost ministerstev, jiných ústedních orgán státní správy a profesních komor v oblasti systému uznávání odborné kvalifikace podle zvláštního zákona. 1) 1) Zákon. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti státních píslušník lenských stát Evropské unie a o zmn nkterých zákon (zákon o uznávání odborné kvalifikace).". Dosavadní odstavec 2 se oznauje jako odstavec 3 a dosavadní poznámky pod arou. 1), 1a), 2) a 3) se oznaují jako poznámky pod arou. 3), 2), 4) a 5), a to vetn odkaz v textu na n. ÁST TETÍ Zmna zákona o ovování shody opis nebo kopie s listinou a o ovování pravosti podpisu okresními a obecními úady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úady 40 V 3 odst. 3 písm. c) zákona. 41/1993 Sb., o ovování shody opis nebo kopie s listinou a o ovování pravosti podpisu okresními a obecními úady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úady, ve znní zákona. 15/1997 Sb., se za slovem "poízena" árka nahrazuje stedníkem a doplují se slova "to neplatí, pokud byla opatena kopie prostednictvím kopírovacího zaízení ped poveným pracovníkem,". ÁST TVRTÁ Zmna školského zákona

19 41 Zákon. 29/1984 Sb., o soustav základních škol, stedních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znní zákona. 188/1988 Sb., zákona. 171/1990 Sb., zákona. 522/1990 Sb., zákona. 134/1993 Sb., zákona. 190/1993 Sb., zákona. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu uveejnného pod. 49/1994 Sb., zákona. 256/1994 Sb., zákona. 138/1995 Sb., zákona. 306/1999 Sb., zákona. 19/2000 Sb., zákona. 132/2000 Sb., zákona. 284/2002 Sb., zákona. 182/2003 Sb. a zákona. 362/2003 Sb., se mní takto: 1. V 51 odstavec 1 zní: "(1) Pedagogickým pracovníkem psobícím ve škole, pedškolním zaízení nebo školském zaízení zaazeném do sít škol, pedškolních zaízení a školských zaízení mže být ten, kdo má odbornou kvalifikaci, sestávající z odborné a pedagogické zpsobilosti, zdravotní zpsobilost, úspšn vykonal zkoušku z eského jazyka prokazující znalost eského jazyka a nebyl pravomocn odsouzen za úmyslný trestný in ani za trestný in nedbalostní spáchaný v souvislosti s výkonem innosti pedagogického pracovníka, což prokazuje výpisem z evidence Rejstíku trest. 2. V 51 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: "(2) Zkoušku podle odstavce 1, jež prokazuje znalost eského jazyka mimo rámec požadavk na odbornou a pedagogickou zpsobilost stanovených podle odstavce 4, lze vykonat na pracovišti vysoké školy zameném na výuku eského jazyka, v zaízení pro další vzdlávání pedagogických pracovník nebo ve státní jazykové škole. Vykonání zkoušky podle odstavce 1 se nevyžaduje u a) osoby, která získala úplné stední vzdlání nebo úplné stední odborné vzdlání vzdláváním ve stední škole s eským vyuovacím jazykem nebo vysokoškolské vzdlání studiem ve studijním programu uskuteovaném vysokou školou v eském jazyce, b) osoby, u které není s ohledem na povahu pracovního místa pedagogického pracovníka znalost eského jazyka nezbytná, c) osoby, která nebude psobit ve škole s eským vyuovacím jazykem, d) osoby, která úspšn vykonala maturitní zkoušku z eského jazyka a literatury.". Dosavadní odstavce 2 až 4 se oznaují jako odstavce 3 až vetn nadpisu a poznámek pod arou. 7), 8), 8a) až 8d) zní: " 52 Uznávání odborné kvalifikace (1) O uznání odborných kvalifikací a jiných zpsobilostí požadovaných podle 51 odst. 1 pro výkon innosti pedagogického pracovníka, získaných státními píslušníky lenských stát Evropské unie a jejich rodinnými píslušníky 7) zcela nebo zásti mimo území eské republiky, rozhoduje ministerstvo podle zvláštního zákona o uznávání odborné kvalifikace. 8) (2) Pro úely uznávání podle odstavce 1 se za státní píslušníky lenského státu Evropské unie považují rovnž a) státní píslušníci smluvních stát Dohody o Evropském hospodáském prostoru, 8a) neuvedení v odstavci 1, b) obané Švýcarské konfederace, 8b) c) státní píslušníci dalších stát, pokud tak stanoví mezinárodní smlouva, kterou je eská republika vázána,

20 d) cizinci oprávnní pobývat trvale na území eské republiky na základ povolení k pobytu 8c) nebo rozhodnutí o udlení azylu, 8d) neuvedení v odstavci 1 nebo v písmenech a) až c). 7) lánek 11 naízení Rady (EHS). 1612/68 ze dne 15. íjna 1968 o volném pohybu pracovník uvnit Spoleenství. 8) Zákon. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné zpsobilosti státních píslušník lenských stát Evropské unie a o zmn nkterých zákon (zákon o uznávání odborné kvalifikace). 8a) lánek 39 Dohody o Evropském hospodáském prostoru. 37 zákona. 18/2004 Sb. 8b) lánek 9 Dohody mezi Evropským spoleenstvím a jeho lenskými státy, na stran jedné, a Švýcarskou konfederací, na stran druhé, o volném pohybu osob. 37 zákona. 18/2004 Sb. 8c) Zákon. 326/1999 Sb., o pobytu cizinc na území eské republiky a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis. 8d) Zákon. 325/1999 Sb., o azylu a o zmn zákona. 283/1991 Sb., o Policii eské republiky, ve znní pozdjších pedpis, (zákon o azylu), ve znní pozdjších pedpis.". ÁST PÁTÁ Zmna zákona o státní památkové péi 42 Zákon. 20/1987 Sb., o státní památkové péi, ve znní zákona. 242/1992 Sb., zákona. 361/1999 Sb., zákona. 122/2000 Sb., zákona. 132/2000 Sb., zákona. 146/2001 Sb. a zákona. 320/2002 Sb., se mní takto: 1. V 14a odst. 2 se slova "podle zvláštního právního pedpisu.11a)" nahrazují slovy ", jehož skutková podstata souvisí s restaurováním, pokud se na nho nehledí, jako by nebyl odsouzen.". Poznámka pod arou. 11a) se zrušuje. 2. V 14a odst. 3 se slova "odborné zpsobilosti" nahrazují slovy "odborné kvalifikace". 3. V 14a odst. 4 se v úvodní ásti textu slova "Odborná zpsobilost" nahrazují slovy "Odborná kvalifikace". 4. V 14a odst. 4 písm. a) se slova "kvalifikaních pedpoklad" nahrazují slovy "formální kvalifikace a odborné praxe", slova "vysokoškolské vzdlání v oboru restaurování" se nahrazují slovy "vysokoškolské vzdlání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu 11a) v oblasti umní se zamením na restaurování nebo vysokoškolské vzdlání získané studiem v magisterském programu v píslušném umleckém oboru doplnné osvdením o absolvování restaurátorského studia v rámci celoživotního vzdlávání, 11a) nebo vysokoškolské vzdlání získané studiem v akreditovaném bakaláském studijním programu 11a) v oblasti umní se zamením na restaurování a 2 roky odborné praxe," a za slova "let" se vkládá slovo "odborné". 11a) 44 až 46 a 60 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), ve znní zákona. 210/2000 Sb. a zákona. 147/2001 Sb. ". 5. V 14a odst. 5 se na konci textu písmene b) doplují slova "nejde-li o státního píslušníka jiného lenského státu Evropské unie než eské republiky,". 6. V 14a odst. 5 písmeno c) zní:

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H : 189. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veejné zakázce na dodávky s názvem Pronájem osobních automobil pro Ministerstvo financí (Auditní orgán) zadávané dle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : 329. Vyhláška o centrální evidenci exekucí 330. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA NADLIMITNÍ VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Zajištní úklidových služeb pro poteby R - eské správy sociálního zabezpeení Otevené ízení podle ustanovení 27 zákona. 137/2006 Sb., o veejných

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY. ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ÁD OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY ATLANTIK finanní trhy, a.s. lánek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY

ÁST DRUHÁ INVESTINÍ SLUŽBY 256/2004 Sb. ZÁKON zedne14.dubna2004 o podnikání na kapitálovém trhu Zmna: 635/2004 Sb. Zmna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací spoleností Viakom, s.r.o. l. I. Úvodní ustanovení (dále jen Všeobecné podmínky ) V souladu s právním ádem eské republiky, zejména zákonem.

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009.

Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. Nákupní podmínky Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále jen Nákupní podmínky) Platné od 1.5.2009. 1. Objednávka a její náležitosti. Objednávka vystavená spoleností Benteler Maschinenbau CZ s.r.o. (dále

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

4.1. Veejná obchodní spolenost

4.1. Veejná obchodní spolenost 4. 4.1. Veejná obchodní spolenost A) Veejná obchodní spolenost je upravena v 76 až 92 ObchZ. Jde o typickou osobní spolenost, protože innost spolenosti musí být vykonávána jejími spoleníky vždy osobn.

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000

Úplné znní zákona o ochran osobních údaj. 101/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 4. dubna 2000 Úplné znní zákona o ochran osobních údaj 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochran osobních údaj a o zmn nkterých zákon, ve znní zákona *. 227/2000 Sb., zákona *. 177/2001 Sb., zákona *. 450/2001

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE

LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE LICENNÍ A SERVISNÍ SMLOUVA SPOLENOSTI ORACLE A. Smluvní definice Vy a váš oznauje osobu i spolenost, která podepsala tuto Smlouvu (dále jen Smlouva ) a objednala si Oracle Programy, a/nebo Služby od spolenosti

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: 190/2004 Sb. ZÁKON zedne1.dubna2004 o dluhopisech ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Pedmt úpravy Tento zákon upravuje vydávání dluhopis v eské republice,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti

589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady. ze dne 20. listopadu 1992. o pojistném na sociální zabezpeení a píspvku na státní politiku zamstnanosti Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 589/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 589/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb.

Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. První kroky likvidátora po prohlášení likvidace Likvidaci spolenosti eší Obchodní zákoník, tedy zákon. 513/1991 Sb. 68 neplatnost spolenosti Nebyla uzavena spoleenská ani zakladatelská smlouva, zakladatelská

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 513/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I)

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I) ### ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO FYZICOU OSOBU PODNIATELE (žádost na I) FYZICÁ OSOBA PODNIATEL (OSV): Jméno a píjmení: Rodné píjmení: OE: I: DI: Plátce DPH: ANO NE Trvalé bydlišt (ulice,.p.,

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto :

Valná hromada spolenosti Rybáství Perov a.s., se sídlem Perov, gen. Štefánika 5, I: 476 75 756, rozhodla, takto : Na základ požadavku notáky paní JUDr. Marcely Stokláskové, která se zúastní valné hromady spolenosti Rybáství Perov a.s. a bude osvdovat usnesení valné hromady k bodu 4) poadu jednání notáským zápisem,

Více

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN

SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN SMRNICE K ZAJIŠTNÍ BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁK VE ŠKOLE A ŠKOLNÍ DRUŽIN 1. Pedmt a rozsah úpravy 1.1. Tento metodický pokyn stanoví postupy vedoucí k zajištní bezpenosti a ochrany zdraví žák ve škole

Více

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI FAKULTY STROJNÍ ZÁPADOESKÉ UNIVERZITY V PLZNI Plze*2007 STATUT Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni Akademický senát Fakulty strojní Západoeské univerzity v Plzni schválil podle 27 odst. 1 písm.

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y

UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y UNIPETROL, a.s. S T A N O V Y Úplné znní stanov spolenosti ve znní zmn schválených mimoádnou valnou hromadou dne 13.4.2006 STANOVY U N I P E T R O L, a.s. I. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í l.1 Založení

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s.

Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Stanovy akciové spolenosti Stavoprojekt Olomouc a.s. Hlava I. Základní ustanovení 1. Založení a vznik spolenosti Akciová spolenost Stavoprojekt Olomouc a. s. (dále jen spolenost) byla založena jako akciová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39

Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39 Podle 30 zákona 561/2004 Sb. ve znní pozdjších pedpis vydává editel školy školní ád Gymnázia T.G.Masaryka, Zastávka, U Školy 39, který vychází z platných

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU ## ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO PRÁVNICOU OSOBU 1. PRÁVNICÁ OSOBA (nap. s.r.o., a.s., apod.): Obchodní firma: OE: Zapsána v obchodním rejstíku u:* spis zn. Zem registrace: I**: DI: Plátce

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Agentury ochrany pírody a krajiny R

Agentury ochrany pírody a krajiny R 1. ervna 2007 íslo 4/1 Metodické listy Agentury ochrany pírody a krajiny R Postup pi poskytování informací a dat AOPK R 2 Metodické listy. 4/1/07 Motto: Každá strana bude usilovat o zajištní toho, aby

Více